Audit Situatii Financiare - PDF by xya58877

VIEWS: 31 PAGES: 45

More Info
									     SANEX S.A.

     Situatii financiare auditate
     pentru exercitiul incheiat la
     31 Decembrie 2007
  BDO Conti Audit SRL
Accountants & Consultants
SANEX S.A.
Situatii financiare auditate
pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2007
Sumar

                       Pagina

Raportul auditorului                3-4

Raportul Administratorilor             5-7

Bilantul contabil                 8-11

Contul de profit si pierdere           12-14

Situatia fluxurilor de trezorerie          15

Situatia modificarilor capitalului propriu     16

Note la situatiile financiare           17-44
                       2
SANEX S.A.
Situatii financiare auditate
pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2007
Raportul Auditorilor
catre actionarii SANEX S.A.

1. Am auditat bilantul contabil al societatii comerciale SANEX
  SA, (denumita in continuare Societate) intocmit la 31
  decembrie 2007, precum si Contul de profit si pierdere,
  Situatia fluxurilor de numerar, Situatia modificarilor in
  capitalurile proprii si Notele financiare pentru exercitiul
  financiar incheiat la aceasta data.

2. Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea
  si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in
  conformitate cu OMFP nr. 1752/2005 pentru „aprobarea
  reglementărilor contabile conforme cu directivele europene”.
  Aceasta responsabilitate include: stabilirea, implementarea
  si  mentinerea  unui  control intern  relevant  pentru
  intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii
  financiare fara existenta unor denaturari semnificative
  datorate erorilor sau fraudei.

3. Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului
  efectuat, sa exprimam o opinie asupra acestora. Cu exceptia
  celor prezentate in paragraful 5, am realizat auditul in
  conformitate cu Standardele de Audit emise de Camera
  Auditorilor din Romania, care sunt bazate pe Standardele
  Internationale de Audit. Aceste standarde impun respectarea
  cerintelor eticii profesionale si planificarea si derularea
  auditului astfel incat sa fie obtinut un nivel de asigurare
  rezonabil cu privire la lipsa denaturarilor semnificative
  in situatiile financiare.

4. Auditul consta in efectuarea de proceduri in scopul
  obtinerii elementelor probante care sa justifice sumele si
  informatiile continute in situatiile financiare. Selectarea
  procedurilor  se  bazeaza pe  judecata  profesionala  a
  auditorului, incluzand evaluarea riscului existentei unor
  denaturari  semnificative  in  situatiile  financiare
  indiferent daca sunt datorate erorilor sau fraudei. In
  efectuarea acestei evaluari a riscului, auditorul ia in
  considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si
  prezentarea fidela a acestor situatii financiare cu scopul
  de a stabili procedurile de audit care sunt relevante in
  conditiile date, dar nu cu scopul de a exprima o opinie


                       3
           BDO Conti Audit SRL  90-92 Calea Serban Voda
           Accountants &     Str., Sector 4
           Consultants      040213 Bucharest, ROMANIA
                      Phone: +40-21- 335 3364
                      Fax:   +40-21- 335
                      3365
                      E-mail:  audit@bdo.ro
                      http://www.bdo.ro


asupra eficacitatii sistemului intern de control al
Societatii. Auditul situatiilor financiare presupune, de
asemenea,  evaluarea  principiilor contabile  folosite,
rezonabilitatea estimarilor conducerii precum si examinarea
prezentarii de ansamblu a acestora. Consideram ca auditul
efectuat furnizeaza o baza rezonabila exprimarii opiniei
noastre.
               4
             BDO Conti Audit SRL
             Accountants &
             Consultants
5. In cursul exercitiului 2007, Societatea a reluat la
  venituri soldul datoriilor catre furnizorul de imobilizari
  Welko Italia in valoare de 5,053,799 LEI (echivalent a
  1,399,867 EUR). Datorita lipsei unor probe de audit
  suficiente  si  relevante privind  prescrierea sumelor
  mentionate anterior, nu putem exprima o opinie asupra
  datoriilor Societatii catre acest furnizor.

6. In opinia noastra, cu exceptia unor ajustari care ar fi
  fost necesare daca ne-am fi putut asigura asupra celor
  prezentate in paragraful 5, situatiile financiare ale SANEX
  SA pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2007 sunt
  prezentate fidel, in toate aspectele semnificative, in
  conformitate cu OMFP nr. 1752/2005 pentru „aprobarea
  reglementărilor contabile conforme cu directivele europene”.

7. In baza cerintelor OMFP nr. 1752/2005, angajamentul nostru
  a fost extins asupra revizuirii conformitatii Raportului
  Administratorilor pentru exercitiul financiar 2007 cu
  situatiile financiare anuale. In baza reviziei efectuate,
  nu am constatat elemente de neconformitate ale Raportului
  Administratorilor fata de situatiile financiare atasate.BDO Conti Audit S.R.L.

25 Martie 2008
                 5
             RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
                SC SANEX SA Cluj
                 pentru anul 2007


Societatea comerciala “S.C. SANEX S.A.” Cluj Napoca, cu sediul in Str.Beiusului nr.1 este
inregistrata la registrul Comertului cu nr.J12/4/1991 si are un capital social de 37.054.716
lei, in totalitate privat.

SC SANEX SA, societate care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV
a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, a
intocmit bilantul contabil in conformitate cu aceste reglementari, asa cum au fost ele
aprobate prin Ordinul Ministerului de Finante nr.1752/2005.

I.SITUATIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

In cursul anului 2007 au fost inregistrate urmatoarele venituri si cheltuieli:
                                  lei
 A.Venituri din exploatare                      95,504,864
 Venituri din productia vanduta                    81,824,901
 Venituri din vanzarea marfurilor                    2,802,705
 Variatia stocurilor                          4,538,289
 Venituri din productia imobilizata                    141,877
 Alte venituri din exploatare                      6,197,092
 B.Venituri financiare                          804,457
 Venituri din dobanzi                           196,285
 Alte venituri financiare                         608,172
 TOTAL                      VENITURI       96,309,321

C.Cheltuieli de exploatare                      91,398,904
Cheltuieli cu materii prime si materiale               30,647,091
Alte cheltuieli materiale                       3,391,515
Cheltuieli cu energie si apa                     16,262,574
Cheltuieli cu marfurile                        2,084,753
Cheltuieli cu personalul                       12,413,885
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si
necorporale                             10,021,686
Ajustari de valoare privind activele circulante            4,159,523
Alte cheltuieli de exploatare                    12,779,889
Ajustari privind provizioanele                    (362,012)
D.Cheltuieli financiare                        3,468,293
Cheltuieli privind dobanzile                     1,101,715
Alte cheltuieli financiare                      2,366,578
TOTAL CHELTUIELI                           94,867,197

                        6
Datele prezentate conduc la un profit net de 548.411 lei, rezultat din:

Profit din exploatare                         4,105,960
Pierdere din activitatea financiara                  2,663,836

TOTAL PROFIT BRUT                           1,442,124
  IMPOZIT PE PROFIT                          893,713
   PROFIT NET                             548,411


Baza de impozitare a profitului a fost influentata de cheltuielile deductibile si nedeductibile
fiscal. De asemenea, la stabilirea impozitului pe profit, s-au avut in vedere facilitatile fiscale
stabilite de Codul Fiscal.

Astfel:
  Cheltuielile nedeductibile fiscal, in suma totala de 7.583.854 lei, s-au format din:
  • 29 lei reprezentand amenzi si penalizari datorate catre autoritatile romane;
  • 247.358 lei reprezentand alte cheltuieli nedeductibile conform legii.
  • 23.551 lei reprezentand depasirea cheltuielilor sociale si de protocol
  • 7.312.916 lei reprezentand provizioane
II.FONDURI CONSTITUITE SI CONSUMAREA LOR


•  Fondul cheltuielilor sociale a fost stabilit la nivelul cheltuielilor efective, adica la suma
  de 176.333 lei, calculandu-se ca un procent de 2% aplicat asupra fondului de salarii
  realizat.

•  Fondul cheltuielilor de protocol a fost stabilit la nivelul cheltuielilor realizate, adica la
  suma de 18.678 lei, inferior limitei legale de 2% .

  Fondul cheltuielilor de sponsorizare a fost de 255.320 lei, calculat ca 3/1000 din cifra
  de afaceri si 20% din profitul brut. Cheltuielile de sponsorizare au fost inferioare acestei
  limite.
                        7
IV.BILANTUL CONTABIL

La 31 decembrie 2007 activele sunt in valoare de 178.435.482 lei, inregistrand o scadere cu
193 lei fata de inceputul anului.

Astfel, activele imobilizate au scazut cu 4.753.675 lei, concomitent cu cresterea activelor
circulante cu 4.982.798 lei si cu diminuarea datoriilor curente cu 691.082 lei. Cresterea
activelor circulante este datorata cresterii stocurilor si scaderii creantelor fata de inceputul
anului.V.PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Contabilitatea societatii a fost organizata in conformitate cu prevederile legii contabilitatii,
evidenta operatiunilor economico – financiare a fost tinuta corect si la zi.

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr.82/1991,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu Ordinul Ministrului
Finantelor nr.1752/2005.

Situatiile financiare suntelaborate conform contabilitatii de angajament; efectele tranzactiilor
si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si elementele se produc si
sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare ale perioadele
aferente.


Tranzactiile in valuta au fost inregistrate la cursul de schimb al B.N.R. valabil pentru data
tranzactiei, iar diferentele favorabile, respectiv nefavorabile au fost recunoscute in contul de
profit si pierdere.

Veniturile au fost inregistrate pe baza contabilitatii de angajament, inclusiv TVA-ul aferent.
Acestea se recunosc in momentul livrarii produselor, atunci cand o parte semnificativa din
riscurile si beneficiile asociate bunurilor sunt transferate catre client.

Operatiunile patrimoniale au fost efectuate cu respectarea prevederilor legale, hotararile
pentru aceste operatiuni au fost aprobate in Consiliul de Administratie.    CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SANEX S.A. CLUJ-NAPOCA
                        8
 JUDETUL: Cluj                       FORMA DE PROPRIETATE: 34
 UNITATEA: S.C. SANEX S.A.                 ACTIVITATEA: Fabricarea produselor din
 ADRESA: Str. Beiusului, nr. 1, Cluj Napoca               ceramica refractara si
 TELEFON: 0264/415.201, fax: 0264/415.210                nerefractara
 NUMARUL DIN REGISTRUL                   COD GRUPA CAEN:     2630
 COMERTULUI: J12/4/1991                  COD FISCAL/ CUI:     199028

                    BILANT CONTABIL
           (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)                                Nr. 31 Decembrie 31 Decembrie
                                Rand     2006     2007

I. IMOBILIZARI NECORPORALE
Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori     3       36,691        5,568
similare si alte imobilizari necorporale
(ct. 2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)
TOTAL (rd. 01 la 05)                       6       36,691        5,568

II. IMOBILIZARI CORPORALE
Terenuri si constructii                     7     45,309,698    42,921,961
(ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)
Instalatii tehnice si masini                   8     19,515,947    18,440,760
(ct. 213-2813-2913)
Alte instalatii, utilaje si mobilier               9      215,657     809,457
(ct. 214-2814-2914)
Avansuri si imobilizari corporale in curs            10     3,685,694    1,832,266
(ct. 231+232-2931)
TOTAL (rd. 07 la 10)                       11    68,726,996    64,004,444

III. IMOBILIZARI FINANCIARE

TOTAL: (rd. 12 la 17)                      18         -        -
A. ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL                  19    68,763,687    64,010,012
(rd. 06+11+18)
 Administrator                  9            Contabil Sef
 Klaus Kralovec                               Marilena Pirvu
                    SANEX S.A.
                  BILANT CONTABIL
         (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)                               Nr.  31 Decembrie 31 Decembrie
                              Rand      2006     2007

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI
Materii prime si materiale consumabile            20    12,090,120    13,835,523
(ct. 301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+303+/-
308+351+381+/-388-391-3921-3922-3951-3958-398)
Productia in curs de executie                21     1,020,416     799,086
(ct. 331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)
Produse finite si marfuri                  22    34,376,678    39,700,339
(ct.345+346+/3485+/3486+3545+3546+356+357+361+/-
368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)
Avansuri pentru cumparari de stocuri             23      11,609        -
(ct. 4091)
TOTAL: (rd. 20 la 23)                    24    47,498,823    54,334,948

II. CREANTE
Creante comerciale                      25    54,449,314    53,229,408
(ct. 2675+2676+2678+2679-2966+4092+411+413+418-491)
Alte creante                         28     1,314,201    1,136,741
(ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+44
7+4482+4582+ 461+473-496+5187)
TOTAL: (rd. 25 la 29)                    30    55,763,515    54,366,149

III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN

TOTAL INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN            33          -       -
SCURT: (rd.31+32)
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI                 34     5,998,485    5,542,524
(ct.5112+512+531+532+541+542)

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL                  35   109,260,823    114,243,621
(rd. 24+30+33+34)
 Administrator                 10           Contabil Sef
 Klaus Kralovec                            Marilena Pirvu
                     SANEX S.A.
                   BILANT CONTABIL
          (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)


                                 Nr.  31 Decembrie 31 Decembrie
                                Rand      2006     2007

C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)                 36     41,165     181,849

D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O
PERIOADA DE UN AN
Sume datorate institutiilor de credit              38   19,192,874    20,240,327
(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)
Avansuri incasate in contul comenzilor              39     127,211      3,692
(ct. 419)
Datorii comerciale - furnizori                  40   19,603,137    17,689,802
(ct. 401+404+408)
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru  44     900,993    1.199.312
asigurarile sociale
(ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+4
31+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+45
7+4581+462+473+509 +5186+5193+5194+5195+5196+5197)
D. TOTAL (rd. 37 la 44)                     45   39,824,215    39.133.133

E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV                 46   69,320,286    73,488,976
DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-62)

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE              47   137,312,589   137,498,987
(rd. 19+46-61)

G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O
PERIOADA MAI MARE DE UN AN
TOTAL (rd. 48 la 55)                       56         -       -
H. PROVIZIOANE
Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)         59     887,966     525,954

TOTAL: (rd. 57 la 59)                      60     887,966     525,954
 Administrator                  11           Contabil Sef
 Klaus Kralovec                              Marilena Pirvu
                     SANEX S.A.
                   BILANT CONTABIL
          (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)                               Nr.  31 Decembrie 31 Decembrie
                               Rand      2006     2007

I. VENITURI IN AVANS
Subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)     61      771,385     545,876
Venituri inregistrate in avans (ct. 472)           62      157,486    1,257,486
TOTAL: (rd. 61 + 62)                     63      928,871    1,803,362

J. CAPITAL SI REZERVE

I. CAPITAL:
- capital subscris varsat (ct. 1012)             64    37,054,716   37,054,716
TOTAL: (rd. 64 la 66)                     67    37,054,716   37,054,716

II. PRIME DE CAPITAL                     68      367,328    367,328
(ct. 104)

III. REZERVE DIN REEVALUARE                  69    62,071,574   61,784,241
(ct. 105)

IV. REZERVE
Rezerve legale (ct. 1061)                   70    2,761,269   2,833,375
Alte rezerve (ct.1068)                    73    16,580,885   16,868,217
TOTAL: (rd.70 la 73)                     74    19,342,154   19,701,592

Actiuni proprii (ct. 109)                   75     4,055,915    4,055,915

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)
Sold C (ct. 117)                       78    21,644,766   21,644,766

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA
EXERCITIULUI FINANCIAR
(ct. 121 sold C)                  Profit  80     5,617,239    548,411

Repartizarea profitului                    82     5,617,239    (72,106)
(ct. 129)

CAPITALURI PROPRII - TOTAL                  83   136,424,623  136,973,033
(rd. 67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)

CAPITALURI - TOTAL (rd. 83+84)                85   136,424,623  136,973,033
 Administrator                 12            Contabil Sef
 Klaus Kralovec                             Marilena Pirvu
                      SANEX S.A.
               CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
           (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)


                               Nr.       2006       2007
                               Rand

1. Cifra de afaceri neta                    1     94,554,388    84,627,606
(rd. 02 la 05)
Productia vanduta                       2     93,333,291    81,824,901
(ct. 701+702+703+704+705+706+708)
Venituri din vanzarea marfurilor                3     1,221,097     2,802,705
(ct. 707)
2. Variatia stocurilor
(ct. 711)            Sold C             6           -   4,538,289
(ct. 711)            Sold D             7      869,817         -
3. Productia realziata de entitate pentru scopurile sale    8      141,924      141,877
proprii si capitalziata
(ct. 721+722)
4. Alte venituri din exploatare                9     1,105,570     6,197,092
(ct. 758+7417)


VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL                10    94,932,065    95,504,864
(rd. 01+06-07+08+09)


5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele       11    32,563,565    30,647,089
consumabile
(ct. 601+602-7412)
Alte cheltuieli materiale                   12     3,260,653     3,391,515
(ct. 603+604+606+608)
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)        13    16,467,795    16,262,574
(ct. 605-7413)
Cheltuieli privind marfurile                  14     1,092,268     2,084,753
(ct. 607)
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17)            15    12,468,407    12,413,885
a) Salarii si indemnizatii                   16     9,699,923     9,646,761
(ct. 641+642-7414)
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala       17     2,768,484     2,767,124
(ct. 645-7415)
7.a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si       18     9,355,519    10,021,687
necorporale (rd. 19-20)
a.1) Cheltuieli                        19     9,355,519    10,021,687

(ct. 6811+6813)
a.2) Venituri                         20           -       -
(ct. 7813+7815)Administrator                  13            Contabil Sef
Klaus Kralovec                              Marilena Pirvu
                     SANEX S.A.
               CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
          (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)                                Nr.      2006       2007
                               Rand

7.b) Ajustarea valorii activelor circulante          21     566,716     4,159,524
(rd. 22-23)
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)                 22    2,317,522     6,930,141
b.2) Venituri (ct. 754+7814)                  23    1,750,806     2,770,618
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)        24    13,451,424    12,779,890
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe          25    11,783,941    11,556,081
(ct. 611+612+613+614+622+623+624+625+626+627+628-7416)
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte      26     730,442     393,486
asimilate
(ct. 635)
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate   27     937,041     830,322
(ct. 6581+6582+6583+6588)
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)           29      80,885     (362,012)
Cheltuieli (ct. 6812)                     30      80,885      67,559
Venituri (ct. 7812)                      31        -      429,571
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL                32    89,307,232    91,398,904
(rd. 10 la 14+17+20+23+27)
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN
EXPLOATARE
(rd. 10-32):                     Profit  33    5,624,833     4,105,960
(rd. 32-10)                    Pierdere   34        -         -

11. Venituri din dobanzi (ct. 766)               39      82,931     196,285
12. Alte venituri financiare                  41    2,602,876     608,172
(ct.7617+762+763+764+767+768+765+788)
VENITURI FINANCIARE - TOTAL                  42    2,685,807     804,457
(rd. 35+37+39+41)


13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)        46     778,154     1,101,715
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+667+665+688+668)    48     717,017     2,366,578
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL                 49    1,495,171     3,468,293
(rd. 43+46+48)
Administrator                  14            Contabil Sef
Klaus Kralovec                              Marilena Pirvu
                    SANEX S.A.
             CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
         (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)                              Nr.       2006      2007
                             Rand

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)
rd. 42-49             Profit          50     1,190,636        -
rd. 49-42           Pierdere          51         -    2,663,836
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):
rd. 10+42-32-49          Profit          52     6,815,469     1,442,124
rd. 32+49-10-42        Pierdere          53         -         -
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)               58    97,617,872    96,309,321

CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)              59    90,802,403  (94,867,197)

PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA
rd. 58-59             -       Profit  60     6,815,469    1,442,124
rd. 59-58                   Pierdere   61         -        -

18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)             62     1,198,230    (893,713)

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A
EXERCITIULUI FINANCIAR:
rd 60-61-62-63           Profit         64     5,617,239     548,411
rd 61+62+63-60         Pierdere          65         -        -
Administrator                15            Contabil Sef
Klaus Kralovec                            Marilena Pirvu
                    SANEX S.A.
           SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
         (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)


                               31 Decembrie     31 Decembrie
                                   2006         2007
Flux de numerar generat de activitatile de
exploatare
Profitul brut inainte de impozitare si elemente          6,815,469      1,442,124
extraordinare
Ajustari pentru:
Amortizare si provizioane pentru deprecierea activelor       9,355,519     10,021,687
imobilizate
Sume recunoscute direct in rezerve                  29,837          -
Provizioane pentru active circulante                 566,716      4,159,524
Provizione pentru riscuri si cheltuieli                80,885      (362,012)
(Castig) / pierdere neta din vanzarea / (casarea) de        (22,412)      (158,765)
imobilizari
Venituri din dobanzi                        (82,931)      (196,285)
Venituri din subventii                        85,852       225,509
Cheltuieli cu dobanzile                       778,154      1,101,715
Profit din exploatare inainte de variatia capitalului       17,607,088     16,233,495
circulant
Scadere / (Crestere) creante comerciale si de alta natura    (11,024,270)      1,474,999
Scadere / (Crestere) stocuri                    3,166,424     (10,993,720)
Crestere /(Scadere) datorii catre furnizori si de alta      (2,750,068)     (1,235,300)
natura
Numerar din activitati de exploatare                2,015,578      4,432,022
Dobanzi platite                          (778,154)     (1,101,715)
Dobanzi incasate                           80,796       198,420
Impozitul pe profit platit                    (1,408,579)      (970,348)
Numerarul net provenit din activitati de exploatare         (90,359)      2,558,379

Numerar din activitatea de investitii
Achizitii de actiuni proprii                   (4,055,915)          -
Achizitii de imobilizari                     (3,763,204)     (5,606,597)
Incasari din vanzarea de imobilizari                 91,830       497,351
Fluxul net de numerar din activitati de investitii        (7,727,290)     (5,109,246)

Numerar din activitatea de finantare

Fluxul net de numerar din activitati de finantare              -          -

Cresterea / (Descresterea) neta a numerarului si         (2,834,052)     (1,503,414)
echivalentului numerar
Numerar si echivalent numerar la inceputul           (10,360,337)     (13,194,389)
perioadei
Numerar si echivalent numerar la sfarsitul           (13,194,389)     (14,697,803)
perioadei (Nota 12)Administrator                 16         Contabil Sef
Klaus Kralovec                           Marilena Pirvu
                              SANEX S.A.
                  SITUATIA MODIFICARILOR IN CAPITALURILE PROPRII
                   (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)


                  Capital   Prime de  Rezerve din    Rezerve  Alte rezerve   Actiuni  Rezultatul     Total
                   social    capital  reevaluare     legale           proprii  reportat
Capitaluri proprii la
31.12.2005            37,054,716   367,328   54,909,415  2,420,495   5,629,409       -  27,248,413 127,629,777

 Rezerve din reevaluare cladiri      -      -   7,203,685       -         -     -       -  7,203,685
 Transfer diferente din
reevaluare la rezerve           -      -    (41,526)       -    41,526                     -
 Transfer facilitati fiscale la
rezerve                  -      -        -      -    29,837      -      -      29,837
 Rezultatul exercitiului curent      -      -        -             -      -  5,617,239     5,617,239
 Actiuni proprii rascumparate       -      -        -      -       - (4,055,915)      -    (4,055,915)
 Repartizare rezultat reportat       -      -        -   340,773   10,880,113      - (11,220,886)         -

Capitaluri proprii la
31.12.2006            37,054,716   367,328   62,071,574  2,761,269   16,580,885 (4,055,915)   21,644,766 136,424,623

 Transfer diferente din
reevaluare la rezerve           -      -   (287,332)       -    287,332       -      -       -
 Rezultatul exercitiului curent      -      -       -              -       -   548,411     548,411
 Rezultatul exercitiului curent      -      -       -    72,106       -       -   (72,106)       -

Capitaluri proprii la
31.12.2007            37,054,716   367,328   61,784,241  2,833,375   16,868,217 (4,055,915)   22,121,071 136,973,033
Administrator                           17                      Contabil Sef
Klaus Kralovec                                                 Marilena Pirvu
                              SANEX S.A.
                            NOTE FINANCIARE
                   (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)


NOTA 1.    ACTIVE IMOBILIZATE

Descriere        Imobilizari   Terenuri si   Instalatii   Mobilier si Avansuri si       Total  Total active
            necorporale   constructii    tehnice,   aparatura Imobilizari in    imobilizari  imobilizate
                            mijloace de    birotica     curs     corporale
                            transport
Cost
La 31.12.2006       281,001   45,434,669   82,087,963     642,202    5,455,693   133,620,527  133,901,528
Intrari             -     169,070    6,455,592     835,364    3.433.080   10.893.106  10.893.106
Iesiri / Transferuri       -     264,000     833,717        -    5.286.508    6.384.225   6.384.225
Reevaluare            -        -        -        -        -        -       -
La 31.12.2007       281,001   45,339,739   87,709,838    1,477,566    3,602,265   138,129,408  138,410,409

Amortizare
La 31.12.2006       244,310     124,971   62,572,016     426,546         -  63,123,533  63,367,843
Intrari           31,123    1,933,241    7,446,010     241,563         -   9,620,814   9,651,937
Iesiri / Transferuri            10,183     748,947                 -    759,130    759,130
Reevaluare            -        -        -        -         -       -       -
La 31.12.2007       275,433    2,048,029   69,269,079     668,109         -  71,985,217  72,260,650

Provizioane
La 31.12.2006           -       -         -        -   1,769,998    1,769,998   1,769,998
La 31.12.2007           -    369,749         -        -   1,769,998    2,139,747   2,139,747

Valoare neta
La 31.12.2007        5,568   42,921,961   18,440,760     809,457    1,832,266   64,004,444  64,010,012
La 31.12.2006        36,691   45,309,698   19,515,947     215,657    3,685,694   68,726,996  68,763,687                                  18
                    SANEX S.A.
                  NOTE FINANCIARE
         (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)NOTA 2.    PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

La 31 Decembrie 2007 si 31 Decembrie 2006 sunt constituite urmatoarele provizioane pentru
riscuri si cheltuieli:

Destinatie                          31 Decembrie     31 Decembrie
                                   2006         2007

Penalitati                              887,966       525,954

Total                                887,966       525,954


Penalitati


Un provizion de 504,096 LEI (31 decembrie 2006: 413,651 LEI) a fost inregistrat pentru
penalitati datorate Autoritatii pentru Administrarea Participatiilor Statului (“ APAPS “) pentru
anularea punerii in functiune a activelor corporale in curs finantate prin subventii
guvernamentale.

Un provizion de 21,856 LEI (31 decembrie 2006: 21,856 LEI) a fost inregistrat pentru
diferente de reconciliere a soldului creantelor catre Praktiker SA.
                       19
                    SANEX S.A.
                  NOTE FINANCIARE
         (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)


NOTA 3.    REPARTIZAREA PROFITULUI


Destinatie                           31 Decembrie    31 Decembrie
                                    2006        2007

Profit net de repartizat:                      5,617,239      548,411
Rezerve legale                           (340,773 )      (72,106)


Profit nerepartizat                         5,276,466      476,304

Repartizarea profitului s-a facut de catre Societate conform cu reglementarile in vigoare
privind repartizarile obligatorii care se fac conform legii 31/1990 privind societatile
comerciale.


NOTA 4.    ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

INDICATORUL                               2006       2007

1. CIFRA DE AFACERI NETA                      94,554,388    84,627,606

2. Costul bunurilor vandute si al
serviciilor prestate (3+4+5)                   (67,678,331)    (66,344,370)
3. Cheltuielile activitatii de baza               (46,704,163)    (45,775,546)
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare              (9,873,324)    (8,452,418)
5. Cheltuielile indirecte de productie              (11,100,844)    (12,116,406)

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1+2)      26,876,057     18,283,235
7. Cheltuieli de desfacere                    (12,941,407)    (10,972,517)
8. Cheltuieli generale de administratie              (9,557,311)    (5,277,527)
9. Alte venituri /(costuri) din exploatare, net           1,247,494     2,072,769

10.Rezultatul din exploatare (6+7+8+9)               5,624,833     4,105,960
                        20
                    SANEX S.A.
                  NOTE FINANCIARE
         (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)


NOTA 5.    SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE

Descriere                      31 Decembrie     LICHIDITATE
                              2007     Sub 1 an Peste 1 an
Creante comerciale                   53,229,408    53,229,408     -
Alte creante                      1,136,741    1,136,741     -

Total                         54,366,149    54,366,149     -


Descriere                      31 Decembrie     LICHIDITATE
                              2006     Sub 1 an Peste 1 an
Creante comerciale                   54,449,314    54,449,314     -
Alte creante                      1,314,201    1,314,201     -

Total                         55,763,516    55,763,516     -

Creantele comerciale cuprind:

Descriere                      31 Decembrie 31 Decembrie
                              2006     2007

Clienti                        56,482,295   55,854,292
Clienti incerti sau in litigiu              2,917,962    2,815,406
Avansuri catre furnizorii de servicii           485,703     181,283
Provizioane pentru deprecierea creantelor clienti   (5,436,645)   (5,621,573)

Total                         54,449,314    53,229,408
                       21
                    SANEX S.A.
                  NOTE FINANCIARE
         (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)


Alte creante cuprind:

Descriere                        31 Decembrie 31 Decembrie
                                 2006     2007

Avansuri acordate personalului                 3,454     3,882
Impozitul pe profit curent                  124,799    48,165
TVA de recuperat                       855,902    517,193
Debitori diversi                       327,912    421,756
Dobanzi de incasat                       2,135       -
Alte creante fata de bugetul statului                -    145,746

Total                            1,314,201   1,136,741


DATORII

Descriere                        31 Decembrie  EXIGIBILITATE
                                 2007   Sub 1 an Peste 1 an

Sume datorate institutiilor de credit           20,240,327  20,240,327     -
Avansuri incasate in contul comenzilor             3,692     3,692     -
Datorii comerciale                     17,689,801  17,689,801     -
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii
                              1,199,312   1,199,312     -
pentru asigurarile sociale

Total                           39,133,132  39,133,132     -


Descriere                        31 Decembrie  EXIGIBILITATE
                                 2006   Sub 1 an Peste 1 an

Sume datorate institutiilor de credit           19,192,874  19,192,874     -
Avansuri incasate in contul comenzilor            127,211    127,211     -
Datorii comerciale                     19,603,137  19,603,137     -
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii
                               900,994    900,994     -
pentru asigurarile sociale

Total                           39,824,216  39,824,216     -
                         22
                    SANEX S.A.
                  NOTE FINANCIARE
         (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)


Sume datorate institutiilor de credit

Societatea beneficiaza de 2 linii de credit pe termen scurt de la Raiffeisen Bank.

Facilitate de credit pe descoperit de cont nr. 126 / 09.12.2005 – Raiffeisen Bank – Act
aditional nr. 7 / 19.11.2007

Destinatie            Capital de lucru
Valoare credit          4.000.000 EUR
Data contractului         09.12.2005
Data scadentei          20.01.2008
Soldul la 31 decembrie 2007    2,114,645 LEI (585,742 EUR)
Sume restante           -
Garantii             Gaj general asupra stocurilor de materii prime si produse finite
                 aflate in proprietatea SC Sanex SA, situate in Cluj-Napoca, str.
                 Beiusului nr.1, identificate conform contractului de gaj pe
                 stocuri nr.78 / 09.12.2005 ;
                 Gaj de prim rang de prioritate asupra disponibilitatilor
                 prezente si viitoare din conturile curente ale SC Sanex SA,
                 deschise si administrate de Raiffeisen Bank, conform
                 contractului de gaj asupra disponibilitatilor din conturi nr. 77 /
                 09.12.2005


Facilitate de credit pe descoperit de cont nr. 152 / 30.11.2006 – Raiffeisen Bank – Act
aditional nr. 5 / 19.11.2007

Destinatie            Capital de lucru
Valoare credit          5.000.000 EUR
Data contractului         30.11.2006
Data scadentei          20.01.2008
Soldul la 31 decembrie 2007    18.051.000 LEI (5.000.000 EUR)
Sume restante           -
Garantii             Gaj general asupra stocurilor de materii prime si produse finite
                 aflate in proprietatea SC Sanex SA, situate in Cluj-Napoca, str.
                 Beiusului nr.1, identificate conform contractului de gaj pe
                 stocuri nr.78 / 09.12.2005 ;
                 Gaj de prim rang de prioritate asupra disponibilitatilor
                 prezente si viitoare din conturile curente ale SC Sanex SA,
                 deschise si administrate de Raiffeisen Bank, conform
                 contractului de gaj asupra disponibilitatilor din conturi nr. 77 /
                 09.12.2005
                        23
                    SANEX S.A.
                  NOTE FINANCIARE
         (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)


Datoriile comerciale cuprind:

Descriere                          31 Decembrie   31 Decembrie
                                  2006       2007

Furnizori                            11,224,574     16,628,178
Furnizori de imobilizari                     5,767,205      610,640
Furnizori – facturi nesosite                   2,611,358      450,984

Total                              19,603,137     17,689,801


Alte datorii includ:

Descriere                          31 Decembrie   31 Decembrie
                                  2006       2007

Datorii in legatura cu personalul                 485,959      598,856
Contributia la asigurarile sociale                 264,447      437,239
Contributia la fondul de somaj                   24,956      28,827
TVA neexigibila                           9,583      10,927
Impozitul pe salarii                        79,388      115,753
Fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate           19,441       7,352
Alte datorii fata de bugetul statului                9,997         -
Creditori diversi                          7,223        358

Total                               900,994     1,199,312
                        24
                    SANEX S.A.
                  NOTE FINANCIARE
         (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)


NOTA 6.     PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE


Politicile contabile aplicate in aceste situatii financiare sunt prezentate in cele ce urmeaza:

6.1  CONCEPTE DE BAZĂ

Contabilitatea de angajament

Situatiile financiare sunt elaborate conform contabilitatii de angajament. Astfel efectele
tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele
se produc (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt
inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.

Principiul continuitatii activitatii

Situatiile financiare sunt elaborate de regula pornindu-se de la prezumtia ca intreprinderea isi
va continua activitatea si în viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumtii
conducerea analizeaza previziunile referitoare la intrarile viitoare de numerar.

Pe baza acestor analize, conducerea crede ca Societatea va putea sa-si continue activitatea in
viitorul previzibil si prin urmare aplicarea principiului continuitatii activitatii in intocmirea
situatiilor financiare este justificata.


6.2  PRINCIPII CONTABILE

Principiul permanentei metodelor

Acesta presupune continuitatea aplicarii acelorasi reguli si norme privind evaluarea,
inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor,
asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.


Principiul prudentei

Valoarea elementelor patrimoniale a fost determinată pe baza principiului prudentei. Au fost
avute in vedere urmatoarele aspecte:
 a) au fost luate in considerare profiturile recunoscute pana la data incheierii exercitiului
financiar;
 b) s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat
nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior, chiar
daca asemenea obligatii sau pierderi au aparut intre data incheierii exercitiului si data
intocmirii bilantului;
 c) s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor.
                        25
                    SANEX S.A.
                  NOTE FINANCIARE
         (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)


Principiul independentei exercitiului

S-au luat in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar
pentru care se face raportarea, fara a se ţine seama de data incasarii sumelor sau a efectuarii
platilor.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ şi de pasiv

În vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat
valoarea aferenta fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul necompensarii

Valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce
reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si
pasive admise de Reglementarile Contabile Romanesti.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

Informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si
tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Principiul pragului de semnificatie

Elemente care au o valoare semnificativa au fost prezentat distinct in cadrul situatiilor
financiare. Elementele cu valori nesemnificative care au aceeasi natura sau cu functii similare
au fost insumate, nefiind necesara prezentarea lor separata.

Utilizarea estimarilor

Pentru acele elemente a caror valoare este nesigura si care trebuie incluse in situatiile
financiare, in contabilitate trebuie facute cele mai bune estimari. In acest scop au fost revizuite
valorilor elmentelor patrimoniale pentru a reflecta evenimentele ulterioare datei de inchidere a
exercitiului financiar, schimbarile de circumstante sau dobandirea unor noi informatii, ori de
cate ori acele valori sunt semnificative.

Evenimentele care au aparut dupa data bilantului si au furnizat informatii suplimentare cu
privire la estimarile facute de management la data bilantului au condus la ajustarea elemntelor
patrimoniale pentru a reflecta si informatiile suplimentare.
                        26
                    SANEX S.A.
                  NOTE FINANCIARE
         (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)


6.3  POLITICI SI METODE CONTABILE


Active imobilizate

Activele imobilizate se inregistreaza initial in bilantul contabil la costul de achizitie.
Costul de achiziţie este egal cu pretul de cumparare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de
transport-aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în stare de utilitate
sau intrarea în gestiune a bunului respectiv.

Costurile îndatorarii, respectiv cheltuielile financiare cu dobanzile si diferentele nefavorabile
de curs valutar aferente imprumuturilor care au finantat activele pe termen lung nu au fost
incluse în valoarea contabila a activelor aferente.

Pentru calculul amortizarii se foloseste metoda de amortizare liniara, duratele de viata folosite
fiind urmatoarele:

Cladiri si constructii            5 - 60 ani
Echipamente                  4-18 ani
Mijloace de transport             4ani
Mobilier si echipament de birou        2-10 ani
Software                   3 ani

Investitia in curs se amortizeaza incepand cu momentul punerii in functiune.

Cheltuielile cu intretinerea si reparatiile mijloacelor fixe sunt evidentiate in cheltuielile din
exploatare in momentul efectuarii lor, iar imbunatatirile care duc la marirea duratelor de viata
sau a valorii activelor sunt capitalizate.

Societate a efectuat reevaluarea imobilizarilor corporale in conformitate cu prevederile HG
1553/2003 la 31 decembrie 2003, HG 403/2000 la 31 decembrie 2002 si HG 500/1994 la 31
decembrie 1994 si reevaluarea terenurilor, cladirilor si constructiilor speciale in conformitate
cu HG 983/1998 la 31 decembrie 1998.

La 31 Decembrie 2006, Societatea a optat pentru reevaluarea cladirilor la valoarea justa de la
aceasta data. Reevaluarea a fost efectuata de catre un evaluator autorizat si s-a realizat prin
eliminarea amortizarii acumulate din valoarea bruta a imobilizarilor.
Amortizarea acumulata eliminata cu ocazia reevaluarii de la 31 Decembrie 2006 a fost de
35,480,407 LEI, iar diferenta din reevaluare aferenta valorii nete a cladirilor este de 7.203.685
LEI.
                        27
                    SANEX S.A.
                  NOTE FINANCIARE
         (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)


Stocuri

Stocurile sunt inregistrate în contabilitate la o valoare egală cu costul de achizitie sau de
productie.

Costul de achizitie include, ca si in cazul activelor imobilizate, pretul de cumparare, taxele
nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare
pentru punerea în stare de utilitate sau intrarea în gestiune a bunului respectiv.

Costul de productie include costul de achizitie al materiilor prime si consumabilelor, celelalte
chaltuieli directe de productie, precum si cota cheltuielilor indirecte de productie alocate in
mod rational ca fiind legate de fabricatie.

Dacă valoarea realizabilă neta a stocurilor este mai mica decat costul de achizitie sau costul de
productie, atunci acea valoare realizabila neta corespunzatoare activului circulant este cea care
este prezentată în situatiile financiare, respectiv valoarea activului, mai putin provizionul
constituit.

Creante

Creantele sunt prezentate in bilant la valoarea istorica mai putin provizioane constituite pentru
depreciere in cazurile in care s-a constatat ca valoarea realizabilă este mai mica decat valoarea
istorica.

Evaluarea creantelor si datoriilor in valuta

La inchiderea bilantului, elementele nemonetare, de natura activelor imobilizate, stocurilor si
capitalurilor proprii, trebuie raportate utilizandu-se cursul de schimb de la data efectuării
tranzactiei iar elementele nemonetare inregistrate la valoarea justă şi exprimate în valuta
trebuie raportate utilizandu-se cursul de schimb existent în momentul determinării valorilor
respective.

Elementele monetare exprimate în valută sunt raportate utilizându-se cursul de închidere
comunicat de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Diferentele de curs valutar, favorabile sau
nefavorabile, se inregistreaza la venituri sau cheltuieli, după caz. Cursurile de schimb
comunicate de BNR pentru sfarsitul exercitiului financiar au fost: 1 USD = 2.4564 LEI, 1
EUR = 3.6102 LEI.
                        28
                    SANEX S.A.
                  NOTE FINANCIARE
         (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)


Recunoasterea veniturilor

Veniturile se refera la bunurile vandute si la serviciile furnizate.
Veniturile din vanzarile de bunuri sunt recunoscute in momentul in care Societatea a transferat
cumparatorului principalele riscuri si beneficii asociate detinerii bunurilor.

Veniturile aferente serviciilor furnizate sunt recunoscute pe baza stadiului de finalizare,
procentual din veniturile totale aferente contractului de prestari servicii, procentul fiind
determinat prin referinta cu raportul dintre totalul serviciilor care trebuie prestate si serviciile
prestate pana la data bilantului.

In aceste situatii financiare, veniturile si cheltuielile sunt prezentate la valoarea bruta. In
bilantul contabil, datoriile si creantele de la aceeasi parteneri sunt prezentate la valoarea neta
in momentul in care exista un drept de compensare.

Repartizarea profitului

Repartizarile din profit catre actionari sau salariati propuse sau declarate dupa data bilantului
contabil, nu sunt recunoscute ca obligatii la sfarsitul anului astfel incheiat.
                        29
                    SANEX S.A.
                  NOTE FINANCIARE
         (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)


NOTA 7.    PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

La 31 Decembrie 2007, capitalul social al Societatii era divizat in 185,273,582 actiuni cu o
valoare nominala de 0.20 LEI fiecare, integral varsat.

Forma de organizare este cea de societate pe actiuni.

Structura actionariatului la 31 Decembrie 2007 este urmatoarea :

Actionar              Numar actiuni    Suma (LEI)    Procentaj
                      (mii)                (%)
Goodison Holdings BV         125,859,312     25,171,862     67.93%
Societatea de Investitii       23,999,434     4,799,887     12.95%
Financiare Oltenia
Persoane Juridice           24,610.427     4,920,866     13.28%
Persoane Fizice            10,804,409     2,162,101     5.83%


Total                 185,273,582    37,054,716      100%


Toate actiunile sunt comune, au fost subscrise si sunt platite integral la 31 decembrie 2007.


Societatea nu a contractat imprumuturi prin emiterea de obligatiuni.
                       30
                    SANEX S.A.
                  NOTE FINANCIARE
         (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)


NOTA 8.    INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI
        DIRECTORII

Informatii referitoare la administratori şi directori

In cursul anului 2007, conducerea societatii a fost asigurata de un Consiliu de Administratie
condus de Directorul General al societatii, care a avut functia de Presedinte al acestui consiliu.

Nivelul de salarizare al Directorului General a fost stabilit in Adunarea Generala a
Actionarilor, iar a directorilor executivi in Consiliul de Administratie.

In cursul anului 2007, cheltuielile cu salarizarea Directorului General si a directorilor
executivi au fost in suma de 671,062 LEI, iar cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala
aferente au fost in suma de 205,736 LEI.

Nu au fost acordate credite directorilor si administratorilor in timpul exercitiului financiar
incheiat la 31 Decembrie 2007.


Informatii referitoare la salariaţi

Numarul mediu de salariati aferent anului 2007 este de 565 (2006 : 653).

                                   2006       2007

Personal administrativ                         51         45
Personal productiv                           602        520

Total                                 653        565


Cheltuielile cu salariile au fost in suma de 9,646,761 LEI, iar cheltuielile cu asigurarile si
protectia sociala au fost in suma de 2,767,124 LEI.
                        31
                    SANEX S.A.
                  NOTE FINANCIARE
         (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)NOTA 9.    CALCULUL     PRINCIPALILOR      INDICATORI       ECONOMICO-
        FINANCIARI


PROFITABILITATEA SI RENTABILITATEA                   2006        2007
CAPITALULUI
Eficienta capitalului disponibil
Profit inainte de dobanzi si impozit (A)             7,593,623      2,543,839
Capital disponibil (B)                     136,424,623     136,973,033
A/B                                 5.57%        1.86%
Eficienta capitalului propriu
Profitul net (A)                         5,617,239       548,411
Capital propriu (B)                       136,424,623     136,973,033
A/B                                  4.1%         0.4%
Rata profitului net
Profitul net (A)                          5,617,239       548,411
Cifra de afaceri (B)                       94,554,388     84,627,606
A/B                                  5.94%        0.65%
Rata activelor totale
Profit inainte de dobanzi si impozit (A)             7,593,623      2,543,839
Total Activ (B)                         178,065,675     178,289,735
A/B                                 4.26%        1.43%


SOLVABILITATE                              2006        2007
Rata de indatorare
Total Datorii (A)                        39,824,216      38,987,386
Total Pasiv (B)                         178,065,675     178,289,735
A/B                                 22.36%        21.87%
Rata acoperirii dobanzii
Profit inainte de dobanzi si impozit (A)              7,593,623      2,543,839
Dobanda (B)                             778,154      1,101,715
A/B- ori                                 10          2
                       32
                 SANEX S.A.
               NOTE FINANCIARE
      (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU                  2006      2007
Rata lichiditatii generale
Active curente                       109,260,823    114,097,875
Obligatii curente                      40,753,086    40,790,748
(A/B)                               2.68       2.80
Rata rapida a lichiditatii
Active curente                       109,260,823    114,097,875
Stocuri                           47,498,823    54,334,948
Obligatii curente                      40,753,086    40,790,748
(A-B)/C                              1.52       1.47
Perioada incasarii clientilor
Creante comerciale (A)                    54,449,314    53,228,508
Cifra de afaceri neta (B)                  94,554,388    84,627,606
(A/B)*365- zile                           210       230
Perioada imobilizarii stocurilor
Stocuri de produse finite (A)                33,088,872    33,190,349
Costul productiei vandute (B)                67,678,331    64,491,380
(A/B)*365- zile                           178       188
Perioada achitarii furnizorilor
Sold mediu furnizori (A)                   20,715,287    16,628,178
Achizitii de bunuri (B)                   79,882,484    62,659,509
(A/B)*365- zile                           95        97
                     33
                    SANEX S.A.
                  NOTE FINANCIARE
         (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)


NOTA 10.    ALTE INFORMATII

a)   Prezentarea Societatii

SANEX S.A. (“Societatea“) a fost infiintata ca societate pe actiuni in Romania si a fost
inregistrata in judetul Cluj in anul 1991. Societatea a derulat activitati comerciale mult inainte
de 1990, iar obiectul sau de activitate consta in principal in productia si distributia de produse
ceramice destinate uzului casnic.

Vanzarea produselor se realizeaza pe piata interna in proportie de aproximativ 94.703% din
cifra de afaceri in 2007 (2005 : 99.997%) si pe piata externa in proportie de aproximativ
5.297 % din cifra de afaceri in 2007 (2005 : 0.003%).
Sediul social al Societatii este Cluj Napoca, Str. Beiusului, nr. 1.
Societatea are deschis un punct de lucru in Bucuresti, Bd. Preciziei, nr. 1, sector 6.

Societatea este cotata pe RASDAQ. Conform Hotararii AGA incepand cu 30 Mai 2006, s-a
decis retragerea Societatii de pe piata financiara RASDAQ. La 31 Decembrie 2007, actiunile
sale erau suspendate de la tranzactionare, iar ultima valoarea la care au fost tranzactionate a
fost de 0.420 LEI fiecare (31 decembrie 2006 : 0.420 LEI).


Goodison Holdings BV, un concern inregistrat in Olanda, a devenit principalul actionar in
anul 2000. Capitalul social inregistrat al Societatii de 37,054,716 LEI la 31 decembrie 2007
(31 decembrie 2006 : 37,054,716 LEI) este format din 185,273,582 actiuni ordinare cu o
valoare nominala de 0.20 LEI fiecare. Actiunile cu drept de vot sunt in numar de 185,273,582
la 31 decembrie 2007 (31 decembrie 2006 : 185,273,582).

b)   Cifra de afaceri

Societatea presteaza servicii numai pe teritoriul Romaniei.
Prezentarea cifrei de afaceri pe segmente economice, piete de desfacere.

                                     2006       2007

Romania                              94,550,737    80,734,669
Altele                                 3,651     4,515,372

Total                               94,554,388    85,250,041
                        34
                    SANEX S.A.
                  NOTE FINANCIARE
         (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)


c)   Informatii referitoare la impozitul pe profit

Impozitul pe profit de plata a fost calculat tinand cont de influentele cheltuielilor
nedeductibile, respectiv veniturilor impozabile, a facilitatilor fiscale precum si a efectelor
impozitului amanat.

O reconciliere intre profitul contabil si cel fiscal ce a stat la baza calculului impozitului pe
profit este prezentata in tabelul urmator:


Denumire indicatori                           2006       2007

Profitul brut                            6,815,469    1,442,124
Deduceri                              (340,773)     (72,106)
Venituri neimpozabile                       (1,546,733)   (3,200,163)
Cheltuieli nedeductibile                      3,066,546    7,615,854
Alte elemente de natura veniturilor                     -        -
Alte elemente de natura cheltuielilor                    -        -

Profit impozabil/Pierdere fiscală                  7,994,509    5,785,709
Pierdere fiscală reportată                         -        -
Profit impozabil după raportare/pierdere fiscala cumulata      7,994,509    5,785,709
Impozit aferent                           1,279,125     925,713
 Din care: sponsorizari                        80,895      32,000

Impozit pe profit curent                      1,198,230     893,713
                       35
                    SANEX S.A.
                  NOTE FINANCIARE
         (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)


d)   Angajamente

Angajamente acordate

Societatea are angajamente legate de realizarea de investitii productive finantate partial din
surse de la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS).


NOTA 11.    STOCURI

Descriere                            31 Decembrie    31 Decembrie
                                     2006        2007

Materii prime si materiale                      11,649,268    12,697,241
Obiecte de inventar                           252,957      401,743
Materii prime si materiale aflate la terti               1,663,204     2,265,447
Productia in curs de executie                     1,020,416      799,086
Produse finite                            33,088,873    37,750,583
Marfuri                                1,439,410     3,279,718
Marfuri aflate la terti                            -     2,800,261
Ambalaje si alte materiale                        224,301      164,751
Avansuri pentru cumparari de stocuri                   11,609         -
Ajustari pentru deprecierea materiilor prime              (642,993)     (642,993)
Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile         (1,056,617)    (1,050,666)
Ajustari pentru deprecierea produselor finite             (135,169)    (4,113,786)
Ajustari pentru deprecierea marfurilor                 (16,436)     (16,436)

Total                                47,498,823    54,334,948

In baza contractuui de gaj nr. 78/09.12.2005 incheiat cu Raiffesen Bank, Societaea a constituit
gaj asupra stocurilor de materii prime si produse finite in suma de 38,298,584 LEI (valoare
contabila la 31 octombrie 2005).

Cresterea ajustarilor pentru deprecierea produselor finite se datoreaza evaluarii produselor
inactive, care nu se mai afla in oferta curenta a Societatii, la o valoare realizabila neta care sa
asigure lichidarea rapida a stocului.
                        36
                    SANEX S.A.
                  NOTE FINANCIARE
         (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)


NOTA 12.    CASA SI CONTURI LA BANCI

Aceasta pozitie financiara include urmatoarele:

Descriere                            31 Decembrie   31 Decembrie
                                    2006       2007

Conturi la banci in lei                       5,986,956    5,529,636
Conturi la banci in valuta                       5,761      4,452
Casa in Lei                               1,130      3,870
Alte valori                                142        30
Avansuri de trezorerie                         4,496      4,536

Total                                5,998,485    5,542,524

In baza contractului de gaj nr. 77/09.12.2005 incheiat cu Raiffesen Bank, Societatea a
constituit gaj de prim rang de prioritate asupra disponibilitatilor prezente si viitoare din
conturile curente deschise la banca. Valoarea disponibilitatilor in conturile deschise la
Raiffesen Bank la 31 decembrie 2007 este de 5,143,497 LEI.

Numerarul si echivalentul de numerar luat in considerare la intocmirea situatiei fluxurilor de
trezorerie se detaliaza dupa cum urmeaza:

Descriere                            31 Decembrie   31 Decembrie
                                    2006       2007

Casa si conturi la banci                      5,998,485     5,542,524
Sume datorate institutiilor de credit              (19,192,874)   (20,240,327)

Total                              (13,194,389)   (14,697,803)
                       37
                    SANEX S.A.
                  NOTE FINANCIARE
         (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)


NOTA 13.    SUBVENTII

Subventiile sunt primite de la Fondul Proprietatii de Stat (“FPS”) din 1997 pana in 2003 in
baza contractului de privatizare, reprezentand 60% din suma achitata de catre actionari pentru
actiunile cumparate de la FPS la privatizare si au fost utilizate pentru achizitionarea de
imobilizari corporale.

Subventiile sunt recunoscute ca venituri in mod sistematic de-a lungul duratei de viata a
mijloacelor fixe achizitionate di sumele primite.

NOTA 14.    PARTI AFILIATE

Relatiile comerciale cu aceste entitati au fost stabilite in timpul desfasurarii obisnuite a
activitatii Societatii. Preturile la care s-au realizat tranzactiile au fost cele stabilite de piata.

Datoriile si creantele cu partile afiliate sunt urmatoarele:

Datorii                              31 Decembrie    31 Decembrie
                                      2006        2007

Lasselsberger Bucuresti                          147,898       1,273
Lasselsberger Cehia                            497,470      544,204


Total                                   645,368      545,477


Creante                              31 Decembrie    31 Decembrie
                                      2006        2007

Lasselsberger Bucuresti                             -       6,267
Lasselsberger Hungaria                          190,687      190,687
Kerko Slovacia                               29,252         -
Zalakeramia Ungaria                               -     1,377,513Total                                   219,938     1,574,467
                        38
                    SANEX S.A.
                  NOTE FINANCIARE
         (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)


Tranzactiile cu partile afiliate in 2007 sunt urmatoarele:

Achizitii / Costuri                            Stoc  Servicii


Lasselsberger Bucuresti                        19,600    9,170
CERAMICA LIGURE Italia                        117,178   34,529
Hob CerTec spol s.r.o.                         60,235      -
Lasselsberger Gmbh                             -   22,143Total                                 197,013   65,842


Vanzari / Venituri                            Stoc  Servicii


Lasselsberger Bucuresti                         6,429   42,812
ZALAKERAMIA Ungaria                         4,357,723     -Total                                4,364,152   42,812
                        39
                    SANEX S.A.
                  NOTE FINANCIARE
         (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)


NOTA 15.    OBLIGATII CONTINGENTE

Actiuni in instanta

Societatea este obiectul unui numar de actiuni in instanta rezultate in cursul normal al
desfasurarii activitatii. Conducerea Societatii considera ca aceste actiuni nu vor avea un efect
advers semnificativ asupra rezultatelor economice si a pozitiei financiare a Societatii.

Impozitarea

Sistemul de impozitare din Romania este intr-o faza de consolidare si armonizare cu legislatia
europeana. Totusi, inca exista interpretari diferite ale legislatiei fiscale. In anumite situatii,
autoritatile fiscale pot trata in mod diferit anumite aspecte, procedand la calcularea unor
impozite si taxe suplimentare si penalitatilor de intarziere aferente (0,01% pe luna). In
Romania, exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificare fiscala timp de 5 ani. Conducerea
Societatii considera ca obligatiile fiscale incluse in aceste situatii financiare sunt adecvate.

Pretul de transfer

Legislatia fiscala din Romania contine reguli privind preturile de transfer intre persoane
afiliate inca din anul 2000. Cadrul legislativ curent defineste principiul “valorii de piata”
pentru tranzactiile intre partile afiliate, precum si metodele de stabilire a preturilor de transfer.
Societatea considera ca efectul unor potentiale ajustari ale preturilor de transfer de catre
Autoritatile Fiscale nu este semnificativ.

Obligatii contingente legate de mediu

Reglementarile privind mediul inconjurator sunt in dezvoltare in Romania. Societatea nu a
inregistrat nici un fel de obligatii la 31 decembrie 2007 si 31 decembrie 2006 pentru nici un fel
de costuri anticipate, inclusiv onorarii juridice si de consultanta, studii ale locului, designul si
implementarea unor planuri de remediere, privind elemente de mediu inconjurator.
Conducerea Societatii nu considera cheltuielile asociate cu eventuale probleme de mediu ca
fiind semnificative.
                        40
                     SANEX S.A.
                DATE INFORMATIVE (COD 30)
          (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

I. Date privind rezultatul inregistrat Nr.rd.      Nr.unitati           Sume
          A          B          1               2
Unităţi care au înregistrat profit    1          1              548,411
Unităţi care au înregistrat pierdere   2          -                -

II. Date privind platile restante       Nr.rd.     Total         Din care:
                               col.2+3     pentru         pentru
                                      activitatea       Investitii
                                      curenta
           A             B       1        2           3
Plati restante-total(rd. 04+08+14 la       3
18+22)din care:
Furnizori restanţi – total ( rd. 05 la 07).   4
din care:
- peste 30 de zile                5
- peste 90 de zile                6
- peste 1 an                   7
Obligaţii restante faţă de bugetul        8           -         -           -
asigurărilor sociale – total (rd. 09 la 13),
din care:
- contribuţii pentru asigurări sociale de    9           -         -           -
stat datorate de angajatori. salariaţi şi
alte persoane asimilate
- contibuţii de la persoane juridice sau    10           -         -           -
fizice care angajează personal salariat şi
contribuţia persoanelor asigurate la
Fondul de asigurări sociale de sănătate
- contribuţia pentru pensia suplimentară    11           -         -           -
- contribuţii de la persoane juridice sau    12           -         -           -
fizice care utilizează munca salariată şi
contribuţii pentru ajutorul de şomaj de
la salariaţi
- alte datorii sociale             13           -         -           -
Obligaţii restante faţă de bugetul       14           -         -           -
fondurilor speciale
Obligaţii restante faţă de alţi creditori    15           -         -           -
Impozite şi taxe neplătite la termenul     16           -         -           -
stabilit la bugetul de stat
Impozite şi taxe neplătite la termenul     17           -         -           -
stabilit la bugetele locale
                            41
                     SANEX S.A.
               DATE INFORMATIVE (COD 30)
          (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)


  II. Date privind platile restante    Nr.rd.     Total          Din care:
                             col.2+3      pentru       Pentru
                                     activitatea     Investitii
                                     curenta
           A            B      1         2         3
Credite bancare nerambursate la        18          -         -          -
scadenţă
- total (rd. 19 la 21). din care:                 -           -        -
- restante după 30 de zile          19          -           -        -
- restante după 90 de zile          20          -           -        -
- restante după 1 an             21          -           -        -
Dobânzi restante               22          -           -        -


III. Numărul mediu de salariaţi      Nr.rd.   Anul precedent      Anul curent
         A              B       1            1
Numărul mediu de salariaţi          26      653          565IV. Plati de dobanzi si redevente                          Nr.rd.   Sume

Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre        24          -
persoanele fizice nerezidente din statele membre ale uniunii Europene, din
care:
                      - impozitul datorat la bugetul de stat  25          -
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre        26          -
persoane juridice affiliate*) nerezidente din statele membre ale uniunii
Europene, din care:
                      - impozitul datorat la bugetul de stat  27          -
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane     28          -
juridice affiliate*) nerezidente din statele membre ale uniunii Europene, din
care:
                      - impozitul datorat la bugetul de stat  29          -


V. Obligatii amanate la plata conform prevederilor art. 3(4) din OUG        Nr.rd.   Sume
nr. 37/2004 privind masuri de diminuare a arieratelor din economie,
evidentiate in conturi extrabilantiere

Obligatii catre bugete amanate la plata                       30          -
Obligatii comerciale amanate la plata                        31          -


VI. Tichete de masa                                 Nr.rd.   Sume

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor               32      920,566                          42
                               SANEX S.A.
                     SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE (COD 40)
                    (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)


Date privind activele imobilizate                   Valori brute
                        Nr.    Sold     Cresteri               Reduceri     Sold final
     Elemente de imobilizari       Rand   Initial               Total       din care:
                                                       dezmembrari
                                                        si casari
             A           B      1        2         3          4        5
      Imobilizari necorporale
Concesiuni                   01
Alte imobilizari                02     281,001          -          -         -    281,001
Avansuri si imobilizari necorporale in curs  03        -          -          -         -       -
TOTAL (rd.01 la 03)              04     281,001          -          -         -    281,001
       Imobilizari corporale
Terenuri                    05    9,292,931         -        7,500          -   9,285,431
Constructii                  06    36,141,738      169,070       256,500          -  36,054,308
Instalatii tehnice si masini          07    82,087,963     6,455,592       833,717          -  87,709,838
Alte instalatii. utilaje si mobilier      08     642,202      835,364          -          -   1,477,566
Avansuri si imobilizari corporale       09    5,455,693     3,433,080      5,286,508          -   3,602,265
in curs
TOTAL (rd.05 la 09)              10   133,620,527     10,893,106      6,384,225          -  138,129,408
      Imobilizari financiare       11
ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL           12   133,901,528     10,893,106      6,384,225          -  138,410,409
(rd.04+10+11)
                                   43
                               SANEX S.A.
                     SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE (COD 40)
                    (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)NOTA B. (continuare)


                     Nr.    Sold    Amortizare     Amortizare aferenta     Amortizare la
    Elemente de imobilizari     rand   Initial   in cursul      imobilizarilor      sfarsitul anului
                                anului        scoase din
                                         Evidenta/Transferuri
           A          B     6        7           8             9
    Imobilizari necorporale
Cheltuieili de constit. si dezvoltare  13        -         -              -            -
Alte imobilizari             14     244,310       31,123              -         275,433
TOTAL (rd.13+14)             15     244,310       31,123              -         275,433
     Imobilizari corporale
Terenuri                 16
Constructii               17    124,971    1,933,241            10,183         2,048,029
Instalatii tehnice si masini       18   62,572,016    7,446,010           748,947         69,269,079
Alte instalatii. utilaje si mobilier   19    426,546     241,563              -          668,109
TOTAL (rd.16 la 19)           20   63,123,533    9,620,814           759,130         71,985,217
AMORTIZARI - TOTAL            21   63,367,843    9,651,937           759130         72,260,650
(rd.15 la 20)
                                    44
                                  SANEX S.A.
                        SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE (COD 40)
                       (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)Date privind activele imobilizate             Provizioane pentru depreciere
(continuare)

Elemente de imobilizari             Nr. rand   Sold initial    Provizioane constituite in Provizioane reluate la   Sold final
                                            cursul anului        venituri
                                                          Total     (col.13=10+11-12)
           A               B      10(1)           11(2)          12(3)         13(5)

Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si de dezvoltare     22           -              -           -         -
Alte imobilizari                  23           -              -           -         -
Avansuri si imobilizari necorporale in curs     24           -              -           -         -
TOTAL (rd.22 la 24)                 25           -              -           -         -

Imobilizari corporale
Terenuri                      26          -               -            -         -
Constructii                     27          -            369,749            -      369,7496
Instalatii tehnice si masini            28          -               -            -         -
Alte instalatii, utilaje si mobilier        29          -               -            -         -
Avansuri si imobilizari corporale in curs      30      1,769,998               -            -     1,769,998
TOTAL (rd.26 la 30)                 31      1,769,998            369,749            -     2,139,747

Imobilizari financiare               32           -              -           -         -

PROVIZIOANE PENTRU                 33      1,769,998            369,749            -     2,139,747
DEPRECIERE -TOTAL (rd.25+31+32)


                                      45

								
To top