Surat Rasmi Pengurangan Pinjaman Bank

Document Sample
Surat Rasmi Pengurangan Pinjaman Bank Powered By Docstoc
					PANDUAN PEMBAYARAN BALIK
 PINJAMAN PELAJARAN JPA
    i
KATA-KATA ALUAN KPPA          PENGENALAN


            Semua pelajar tajaan JPA yang menerima tajaan dalam
            bentuk “pinjaman” adalah dikehendaki membayar balik
            pinjaman mereka kepada kerajaan. Semua peminjam
            diminta mengambil perhatian bahawa tiada sebarang
            peruntukan yang membolehkan status Pinjaman diubah
            kepada  Biasiswa  walaupun   pelajar  memperolehi
            keputusan yang cemerlang.
                          iii
ii
     PANDUAN PEMBAYARAN BALIK                   peperiksaan   dengan  baik,  sekurang-kurangnya
     PINJAMAN PELAJARAN JPA
                                   ditahap Kelas Kedua Rendah atau CGPA 2.75 dan
                                   dapat menamatkan pengajian dengan jaya dalam
                                   tempoh tajaan tanpa sebarang perlanjutan.
1. DEFINASI
 Pinjaman ialah bantuan kewangan yang diberikan
                                  b. Bagi pelajar-pelajar yang ditaja melalui Pinjaman
 kepada pegawai/pelajar yang mengikuti kursus d institusi
                                   Boleh Ubah, yang tidak mencapai keputusan seperti
 pengajian di dalam dan luar negara dan perlu dibayar
                                   yang dinyatakan di atas atau gagal menamatkan
 balik sepenuhnya.
                                   pengajian   atau  ditamatkan  penajaan  sebelum
                                   menamatkan pengajian adalah diperlukan membayar
 Pinjaman Boleh Ubah ialah bantuan kewangan yang
                                   balik keseluruhan pinjaman yang diterima/diluluskan
 diberi kepada pelajar/pegawai yang mengikuti kursus
                                   tanpa sebarang pengurangan.
 yang boleh diberi pengurangan jumlah bayaran balik
 sekiranya memenuhi kriteria yang ditetapkan.
                                 3. PINJAMAN BAGI PERINGKAT SIJIL/ INTEGRASI/
                                  DIPLOMA/ PROG. LUAR JANGKA
2. PINJAMAN BAGI PERINGKAT IJAZAH PERTAMA
                                  a. Bagi  pelajar-pelajar  yang ditaja diperingkat Sijil/
                                   Integrasi/ Diploma/ Prog. Luar Jangka, mereka
 a. Pelajar  bagi  peringkat   Ijazah  yang  menerima
                                   dikehendaki membayar balik keseluruhan pinjaman
   Pinjaman   Boleh   Ubah   boleh dipertimbangkan
                                   yang diterima tanpa sebarang pengurangan.
   pengurangan bayaran balik pinjaman sebanyak 75%
   dari jumlah pinjaman yang diluluskan sekiranya
   memenuhi   syarat  iaitu   mendapat   keputusan
               1
                                                2
4. PERMOHONAN   PENGURANGAN   BAYARAN              b. JPA    akan   mengemukakan     notis   tuntutan
  BALIK PINJAMAN PELAJARAN-IJAZAH
                                      kepada peminjam pada bila-bila masa selepas 6
                                      bulan  peminjam    menamatkan       pengajian.
   a. Pinjaman   bagi     peringkat   Ijazah,   layak
                                      Peminjam    dikehendaki    menjelaskan   bayaran
    dipertimbangkan pengurangan bayaran sebanyak
                                      mengikut jadual yang ditetapkan seperti yang
    75% dari jumlah pinjaman yang diluluskan. Bagi
                                      terkandung dalam Notis Tuntutan.
    tujuan   tersebut,     peminjam    dikehendaki
    mengemukakan         salinan      keputusan
                                   c.  Bagi tujuan memudahkan jabatan ini memantau
    peperiksaan/transkrip     yang   rasmi    berserta
                                      berhubung cara-cara bayaran balik pinjaman
    salinan ijazah (yang disahkan benar dari salinan
                                      yang akan dibuat, peminjam dikehendaki mengisi
    asal) kepada jabatan ini dengan kadar segera
                                      borang JPA(L)PP1- Pin 1/98 dan mengembalikan
    sebaik sahaja keputusan diperolehi.
                                      dengan segera kepada JPA. Borang ini akan
                                      dihantar oleh JPA bersama-sama Notis Tuntutan
5. TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL OLEH PEMINJAM
                                      dan boleh didapati melalui laman web JPA.

 a. Pemegang    pinjaman     pelajaran   JPA    yang
                                   d. Peminjam dikehendaki melaporkan kepada JPA
   telah    menamatkan      pengajian dikehendaki
                                      dengan segera sekiranya terdapat sebarang
   membayar   balik   pinjaman   selepas   6   bulan
                                      perubahan alamat termasuk alamat penjamin-
   menamatkan pengajian atau mendapat pekerjaan
                                      penjamin berserta dengan nombor telefon rumah,
   tetap mengikut mana yang terdahulu.
                                      pejabat serta e-mail (jika ada) untuk memudah
                                      perhubungan apabila diperlukan. Peminjam boleh
                                      memaklumkan pertukaran alamat melalui surat
                                      menyurat, telefon atau e-mail.                3                                    4
 e. Sila catatkan nombor rujukan JPA(L) diikuti dengan    7. KAEDAH BAYARAN BALIK PINJAMAN
     nombor kad pengenalan seperti yang tercatit dalam
     perjanjian apabila berurusan dengan JPA berhubung    a.   bayaran balik pinjaman adalah seperti berikut:
     bayaran balik pinjaman JPA.
                                    i.  Tunai. Bayaran boleh dibuat hanya di Kaunter
6. RAYUAN                                  Bayaran, Unit Penguatkuasaan Perjanjian,
                                       Bhg Latihan, Bhg Latihan JPA, Aras 4, Blok
 a. Tempoh dan kadar ansuran akan ditentukan oleh              C1, Parcel C, Pusat Pentadbiran Kerajaan
     JPA. Kelonggaran boleh diberi:                   Persekutuan   62510    PUTRAJAYA     atau
                                       kaunter bayaran sementara di Medan MARA,
  i.   Untuk dikurangkan kadar bayaran ansuran pada           Tingkat 2, Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur.
      kadar yang munasabah yang dipersetujuan oleh
      JPA                            ii.  Bank Draf/ Kiriman Wang/ Cek. Bayaran
  ii.   Untuk  ditangguhkan  bayaran  bagi  sesuatu         hendaklah dibuat atas nama Ketua Pengarah
      tempoh tertentu jika mempunyai alasan yang            Perkhidmatan Awam Malaysia. Sila catatkan
      munasabah yang dipersetujui oleh JPA.              nama  dan   no.  rujukan  iaitu  no.  kad
                                       pengenalan (baru dan lama) di belakang
                                       Bank Draf/ Kiriman Wang/ Cek tersebut.


                                   iii.  Potongan Gaji. JPA akan mengemukakan
                                       surat arahan potongan gaji kepada majikan
                                       peminjam   berdasarkan   kepada   borang
                                       JPA(L)PP1- Pin 1/98 yang dilengkapkan oleh


                5
                                                   6
   peminjam.     Peminjam      juga   boleh   v.   Bayaran   melalui    kaunter  POS    Malaysia
   menghubungi terus pegawai berkaitan melalui            Berhad. Hanya peminjam yang menerima Bil
   telefon   atau   e-mail   sekiranya  berhasrat      bayaran yang dikemukakan setiap bulan
   menjelaskan    pinjaman    melalui   kaedah       sahaja boleh menjelaskan bayaran di Kaunter
   potongan    gaji   atau   sekiranya   ingin      Pejabat Pos berkomputer diseluruh Malaysia.
   memaklumkan sebarang perubahan alamat               POS Malaysia hanya akan menerima amaun
   majikan. Adalah diingatkan supaya peminjam            seperti   yang    tercatit  dalam   Bil   yang
   dikehendaki menghubungi JPA sekurang-               dikemukakan iaitu bayaran semasa atau
   kurangnya 3 bulan dari tarikh akhir bayaran            jumlah perlu bayar.
   untuk    membolehkan       jabatan    ini
   mengemukakan surat arahan pemberhentian         b. Resit   akan  dikemukakan     kepada  peminjam
   potongan gaji kepada majikan masing-masing           sebagai bukti penerimaan bayaran. Peminjam
   bagi mengelakkan berlaku terlebih bayar.            yang menjelaskan bayaran secara tunai akan
                                   menerima resit sebaik sahaja bayaran dijelaskan
iv.  Arahan Kepada Bank (Standing Instruction).           di kaunter manakala bayaran yang dibuat melalui
   Peminjam perlu berurusan dengan bank              Kiriman Wang/ Bank Draf/ Cek akan menerima
   masing-masing       yang     menyediakan       resit sekurang-kurangnya 2 minggu dari tarikh
   kemudahan tersebut. Bayaran hendaklah             bayaran dipos.
   ditujukan   atas   nama    Ketua   Pengarah
   Perkhidmatan Awam, Malaysia.               c. Peminjam yang telah menerima notis tuntutan,
                                   boleh  menyemak      akaun   bayaran     dengan
                                   melayari   laman  interactive   seperti    berikut
                7                             8
      HTTP://WWW.INTERACTIVE.JPA.GOV.MY dan             TUGASAN           PEGAWAI BERTUGAS
      pilih modul “Account Statement”.             UPM/UMS/UNIMAS           Montel B Mohd Isa
                                                    03-88853460/3476
                                                    montel@jpa.gov.my
 8. PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI                   PPP UiTM (program SAM,       Noorizan Bt Yeob Wasil
                                 AUSMAT & A-LEVEL) UK,         03-88853459/3470
                                Mesir, Canada, Turki & IPTS      noorizan@jpa.gov.my
    a. Sekiranya  peminjam    mempunyai   sebarang      UUM/UTM              Azliza Bt Ahmad
      pertanyaan berhubung urusan bayaran balik                          03-88853458/3463
                                                    azliza@jpa.gov.my
      pinjaman,  sila   hubungi   pegawai  yang   PPP UiTM (Program AAD)         Rohana Bt Ahmad
      disenaraikan seperti dibawah:             USA, INDO, Pakistan, NZ &       03-88853461/3466
                                     Belgium.           rohana@jpa.gov.my
                                Urusan bayaran terlebih bayar     Faridah Bt Abdullah
    TUGASAN           PEGAWAI BERTUGAS       dan pemberhentian potongan         03-8885346
                                      gaji.             idah@jpa.gov.my
Pengarah Bahagian Latihan    Hjh Maridah bt Hj. Mohd Yusof
                    03-88853005
                  maridah@jpa.gov.my            ALAMAT SURAT MENYURAT
Ketua Unit Penguatkuasaan    Ku Maharum Bt Ku Yaacob
    Perjanjian           03-88853062
                                   JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
                  maharum@jpa.gov.my
                                        BAHAGIAN LATIHAN
   USM/ Politeknik         Rostini Bt B.M Taffar       UNIT PENGUATKUASAAN PERJANJIAN
                   03-88853454/3475
                                      ARAS 4, BLOK C1, PARCEL C
                   rostini@jpa.gov.my       PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
    UM/Uitm            Maznah Bt Hj. Taib             62510 PUTRAJAYA
                   03-88853457/3471
                  maznah@jpa.gov.my           (U/p: Unit Penguatkuasaan Perjanjian)
    UKM/UIA           Musalmah Bt Ariffin
                   03-88853461/3474             Talian Utama : 03-88853000
                  musalmah@jpa.gov.my
                                          Hot Line : 03-88853447
                                           Fax : 03-88892169


              9                                  10

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2889
posted:1/21/2012
language:Malay
pages:7
Description: Surat Rasmi Pengurangan Pinjaman Bank document sample