Docstoc

01

Document Sample
01 Powered By Docstoc
					Köz-/magán-/civil igazgatás
        Témakörök
I. Közjogi és magánjogi szervezetek
II. Az igazgatás általános jellemzői
III. A közigazgatás eltérő sajátosságai a magán-
   és a civil igazgatástól
Közjogi szervezetek         Magánjogi szervezetek
 OGY, KE, AB,         Magán (vállalkozói)  Civil szervezetek
 bíróságok, ügyészségek    szervezetek      (non-profit)

                          - pártok
    Közigazgatás                - szakszervezetek
               Jogi
                          -érdekképviseletek
 Kp. állig.         személyek
                          -egyesületek
               (kft., rt,
                          -egyházak
               szöv.)
                          --alapítványok

  Területi  Önkorm.       Nem jogi
                  személyek
  állig.              (kkt, bt,
                  társasház)
 Közintézet  Köztestület
 közüzem    Közj.közint.
      Igazgatás fogalma

Az emberi együttműködéshez kapcsolódó
 tevékenység, mely biztosítja
 a közös cél eléréséhez szükséges
- személyi és tárgyi feltételeket és
- a közös tevékenység összhangját.
      Igazgatás - adminisztráció

mint szervezet    mint működés, mint folyamat


statikus           dinamikus
Igazgatás alanya: aki végzi az igazgatást
Igazgatás tárgya: akire vonatkozik az
igazgatás, akit igazgatnak
Igazgatás tartalma: az igazgatási cselekvések
összessége
       Igazgatási ciklus
Célkitűzés (tervezés)
Információk összegyűjtése, feldolgozása
Döntési variációk kidolgozása

DÖNTÉS

Végrehajtás megszervezése: személyi és tárgyi
 feltételek számbavétele, összehangolása
Ellenőrzés
Igazgatás – vezetés – irányítás
     Irányító szerv
        Vezetés
     Igazgatási szervezet
    Irányított szervezet
       Vezetés
     Vezetés


    Igazgatási szervezet
Közigazgatás, mint igazgatás = az állam
 szakigazgatása:
- az államszervezeten belül erre létrehozott,
- más állami tevékenységektől elkülönült,
- sajátos szaktudással rendelkező emberekből álló
- monopolhelyzetű
igazgatási munkaszervezet-rendszer

Rendeltetése: a köz(ös)ügyek igazgatása
        Közigazgatás       Magán/civil
                     igazgatás
alanya     az állam erre rendelt   a szervezet belső
        (monopol) szervei     szervezeti egysége
tárgya     a társadalom alanyai és  saját szervezete =
        szervezetei = külső    belső igazgatás
        igazgatás
célja      közérdek       a szervezet
                   magánérdeke
tartalma    közhatalmi (erőszak- igazgatási
        monopólium !) és nem munkamozzanatok
        közhatalmi közig.
        cselekmények
jogi      joghoz kötöttség   belső szervezeti, nem
szabályozottság           jogi normák
   A közigazgatás elkülönítése a (közjogi)
       munkaszervezetektől


•alapvető rendeltetése  • nem igazgatás a fő
a társ. kisebb- nagyobb  funkciójuk, hanem
csoportjainak az     közszolgáltatás, pl.
igazgatása;        oktatás, gyógyítás;
•szervezeti formája: a  •szervezeti formája:
hivatal          közüzem, közintézet
Belső és külső igazgatás a közigazgatásban
Belső igazgatás        Külső igazgatás
Legtágabb értelemben:     A közigazgatás szerveinek
 minden közigazgatásra     a tőlük független jog-
 ruházott feladatot ellátó   alanyokra (személyekre,
 szerv igazgatása       magán-/civil
Szűkebb értelemben: a      szervezetekre)
 közigazgatási         vonatkozó igazgatási
 szervezetrendszeren      tevékenysége
 belüli igazgatás
Legszűkebb értelemben:
 egy közigazgatási
 szerven belüli igazgatás
  Közigazgatási szervek száma
Központi államigazgatási szervek:
- Minisztériumok: 11 + 1
- Kormányhivatalok: 7
- Központi hivatalok: kb. 40
Autonóm államigazgatási szervek: 3
Területi államigazgatási szervek: kb. 600
Önkormányzatok: 1(23) + 19 + 3151
         Jogalkotás
Kormányrendeletek:
1993: 185
1995: 179
2000: 278
2003: 285
2006: 368
Miniszteri rendeletek 2006: 587
Önkormányzati szervek I. fokú határozatai
APEH ügyfeleinek száma 2006:
- SZJA: 4. 374. 268 fő = min. 4.374.268 ellenőrzés
- Társaságként nyilvántartott adóalanyok:
 945.063 szervezet (ÁFA ügyek, társasági adó)

A közigazgatási szerveknél jogszabály alapján
 vezetett nyilvántartások:
 kb. 250-300 fajta (pl. személyi adatok, lakcím,
 anyakönyvek, munkanélküliek,
 ingatlanok/gépjárművek/ műkincsek/ védett
 területek, állatfajták, növényfajták nyilvántartása
 stb.)
2006. szept. 1. : 113.182 köztisztviselő = 67.326 (állig.) +
45.703 (ök.) + 153 (MTA)
A közigazgatással foglalkozó
    tudományok
Tudományok         Vizsgált tárgykörök:
1. Igazgatás-/szervezés-
  tudomány
2. Közigazgatástan     A közigazgatás, mint
  (~tudomány)       - tevékenység,
3. Szociológia
(szervezet~; politikai ~;  - szervezet,
szociálpszicho.)      - személyzet
4. Politológia
5. Közigazgatási
  jogtudomány
   A igazgatás-/szervezéstudomány I.
1. Korszak - klasszikus (amerikai) igazgatás-
  tudományi irányzatok (scientific management)
  /XX.sz. eleje/
  Alapkérdés: hogyan szervezhető meg a hatékony
  közigazgatás: a munkaszervezetek általános
  igazgatási tapasztalatainak kivetítése a
  közigazgatásra (Taylor; H. Fayol; L. Gulick):
    az igazgatási tevékenység tartalma
    a szervezet racionális felépítésének elvei
2. Korszak - a klasszikus tételek („közigazgatási
  közmondások”) cáfolata: a „humán reláció” új
  szempontjai; döntéselmélet: H.A. Simon
  /1940-es évek/
  A igazgatás-/szervezéstudomány II.
3. Korszak: szintetizáló elméletek: a
  szervezetszociológia, a politológia és az
  igazgatástudomány ismereteinek ötvözése;
  összehasonlító (köz)igazgatástudomány
  /1960-as évek, pl. Fred W. Riggs/
4. Korszak: New Public Management /1970-es évek
  második felétől/: a neokonzervativizmus +
  globalizáció
 a hagyományos közigazgatás kritikája a
  hatékonyság szempontjából;
 recept: magánigazgatás működési
  sajátosságainak átvétele + privatizáció
 Közigazgatástan/közigazgatástudomány
Klasszikus változat - Lorenz von Stein: „Az
 államigazgatás és az igazgatási jog alapvonalai”
 (1865-84; 1-8. kötet) a közigazgatás kizárólag jogi
 szempontú megközelítésének elvetése: a
 közigazgatás komplex társadalmi, politikai és jogi
 jelenségként való tárgyalása
Magyarországon: Concha Győző (1846-1933)
Magyary Zoltán (1888-1945): a német
 közigazgatástan, az amerikai igazgatás-tudomány
 és a közigazgatási jogtudomány ötvözése a
 közigazgatás vizsgálatában
          Szociológia I.
Bürokrácia-elméletek
1. A bürokratikus uralom ideáltípusa - Max Weber:
 Rögzített hatáskörű, folyamatosan működő
  hatóságok
 Hivatali hierarchia – szolgálati út elve
 Jogszabályhoz kötöttség (hatáskör, eljárásrend)
 Elkülönült igazgatási apparátus    hivatásrend/
 Közigazgatási szakértelem       hivatalnoki
 Hivatali hűség    előjogok     kaszt
 Politikai neutralizmus
          Szociológia II.
2. Az ideáltípus tökéletlenségei: a bürokratikus uralom és a
  demokratikus értékek konfliktusa; az „ésszerűtlen”
  bürokratikus magatartás (R. Michels 1912; R. Merton, A.
  W. Gouldner – 1950-es évek)
3. A bürokratikus szervezet „ördögi körei”: a bürokratikus
  magatartás nem diszfunkció, hanem a bürokratikus
  szervezet racionális működésének alapja és
  következménye (M. Crozier, 1961.)
4. A strukturális funkcionalizmus alkalmazása a politikai
  rendszerre és a közigazgatásra (T. Parsons; N. Luhmann)
            Politológia
Korai irányzatok:
a) államtudományi, államelméleti elemzések:
 egyén – társadalom – állam
 államhatalmi ágak elmélete(i)
b) korai amerikai politikatudomány (XX. sz. forduló): a
  politika és közigazgatás szétválasztása (W. Wilson, F.J.
  Goodnow; F. Willoughby)
Politikai rendszer-elméletek (ld. pl. Politológia tankönyv)
 Érdektagoltság, politikai érdekek, közérdek
 Politikai rendszer – állam – közigazgatás
 Politikai döntéshozatal – közigazgatás
 A közigazgatás ellenőrizhetősége
     Közigazgatási jogtudomány
Angolszász         Kontinentális (francia, német)
A magán- és a köz- ugyan  A köz- és magán-
 elválik, de a köz-      elválasztásának eszméje:
 semmiféle kiváltságot   -a közérdek kiemelt védelme, de
 nem élvezhet: a köz- és  - az egyén szabadságjogok
 magán- egyaránt és      tisztelete
 egyformán a jog
 uralmának van alávetve;
              Elkülönült közigazgatási jog,
               mint jogtudományi vizsgálati
A közjog és a magánjog    tárgy
 kezdetleges elválása: Ø
 közigazgatási jog
 A közigazgatási jogtudomány korszakai
1. Jogtárak, jogi rendszerző munkák, kézikönyvek
2. Klasszikus közigazgatási jogi dogmatika
  (XIX.sz. vége) - a liberális jogállam
  közigazgatási jogi dogmatikája: a közigazgatási
  cselekvés joghoz kötésének eszközei
  (közigazgatási jogviszony, aktustan,
  közigazgatási felelősség): M.Hauriou, O. Mayer)
3. A „szolgáltató közigazgatás” : XX. század
  elejétől: service public - Duguit;
  Leistungsverwaltung (1930-as évektől - E.
  Forsthoff )
    Magyar közigazgatási jogtudomány
1. Megkésett kialakulás – 1867 után
2. Német - osztrák orientáció és mintakövetés
Irányzatok:
Közigazgatási jogismeret: Boncz Ferenc, Fésüs
  György; Récsi Emil
Közigazgatási jogi pozitivizmus: egy –egy
  közigazgatási ágazat tételesjogának rendszerezett
  leírása (Kmety Károly, Márffy Ede)
Közigazgatási jogdogmatika (Tomcsányi Móricz,
  Ereky István )

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:8
posted:1/20/2012
language:Hungarian
pages:31