psikologi by sha_death

VIEWS: 7 PAGES: 5

									                                                        GAMBAR        PERMOHONAN UNTUK JAWATAN DI DALAM MAJLIS PERBANDARAN
              KAJANG, SELANGOR DARUL EHSAN.
                      TEL: 03-87377899

           CALON YANG TIDAK MENGISI MAKLUMAT DENGAN TERANG DALAM SEMUA
          RUANG DI TIAP-TIAP HALAMAN BORANG INI TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN

   Nama Jawatan Yang Dipohon        Bil Fail (Seperti yang dinyatakan
                                                 Tarikh iklan ditutup
    (Dengan Huruf Besar)              di dalam iklan)
                        BUTIR-BUTIR PERIBADI

Nama (dengan huruf besar)                            No. Kad Pengenalan      WarnaNama-nama lain                                                KeturunanTarikh Lahir        Tempat Lahir                     Umur Pada Tarikh Iklan
                                         Ditutup.
              Daerah        Negeri

Taraf Perkahwinan      Kewarganegaraan                   No. Sijil Warganegara (jika ada)Alamat Surat Menyurat yang lengkap                                         No. Telefon :
Pengetahuan Bahasa :

Pertuturan :                     Tulisan :

              Bapa                         Ibu

Nama

Tempat Lahir        Daerah        Negeri             Daerah         Negeri

Kewarganegaraan

No. Sijil
Warganegara
                                      PERSEKOLAHAN/PENGAJIAN TINGGI
                                                                               Tarikh     Tarikh       Darjah/Tingkatan
            Nama Sekolah                                Alamat Sekolah
                                                                               Masuk      Keluar       Tertinggi Yang Akhir

1.....................................................................   ..........................................................................    .............  .............   ...................................
2. ...................................................................   ..........................................................................    .............  .............   ...................................
3. ...................................................................   ..........................................................................    .............  .............   ...................................
4. ...................................................................   ..........................................................................    .............  .............   ...................................
5. ...................................................................   ..........................................................................    .............  .............   ...................................


                                                                              Tarikh      Tarikh
        Nama Maktab/Universiti                             Alamat Maktab/Universiti                                      Lulus/Tidak Lulus
                                                                              Masuk      Keluar

1. ...................................................................   ..........................................................................    .............  .............   ...................................
2. ...................................................................   ..........................................................................    .............  .............   ...................................
3. ...................................................................   ..........................................................................    .............  .............   ...................................
           (PERINGATAN: Jika ruang tidak mencukupi gunakan kertas tambahan – SALINAN SIJIL PERLU DILAMPIRKAN)
                                                  KELULUSAN
         SRP/LCE                        SPM/MCE/SPVM                         STPM/SRP/HSC
Tahun             Gred           Tahun                  Gred          Tahun             Gred            Tahun               Gred
Angka Giliran                      Angka Giliran                          Angka Giliran                       Angka Giliran

   Matapelajaran          Pangkat          Matapelajaran             Pangkat         Matapelajaran           Pangkat      Matapelajaran          Pangkat

1. Bahasa Malaysia           …………       1. Bahasa Malaysia               …………       1. Kertas Am/Peng. Am           …………      ...............................  …………
                              (Dengan Lisan)
2. Bahasa Inggeris           …………       2. Kesusasteraan Melayu            …………       2. Bahasa Malaysia            …………      ...............................  …………

3. Ilmu Hisab Moden          …………       3. Bahasa Inggeris               …………       3. Bahasa Inggeris            …………      ...............................  …………

4. Sains Panduan            …………       4. Ilmu Hisab                 …………       4. Ekonomi                …………      ...............................  …………

5. Geografi              …………       5. Ilmu Hisab Tambahan             …………       5. Geografi                …………      ...............................  …………

6. Sejarah               …………       6. Geografi                  …………       6. Sejarah                …………      ...............................  …………

7. Peng. Ugama Islam          …………       7. Sejarah                   …………       7. Pengajian Islam            …………      ...............................  …………

8. Lukisan               …………       8. Pengetahuan Ugama              …………       8. Ilmu Hisab               …………      ...............................  …………

9. Sains Rumahtangga          …………       9. Lukisan                   …………       9. Ilmu Hisab Tulin            …………      ...............................  …………

10. Seni perusahaan          …………       10. Rampaian Sains               …………       10. Ilmu Hisab Amali           …………      ...............................  …………

11. Sains Pertanian          …………       11. Fizik                   …………       11. Fizik                 …………      ...............................  …………

12. Perdagangan            …………       12. Kimia                   …………       12. Kimia                 …………      ...............................  …………

13……………………..              …………       13. Kajihayat                 …………       13. ............................     …………      ...............................  …………

14……………………..              …………       14. Perdagangan                …………       14. ............................     …………      ...............................  …………

                            15. ................................      …………
                                                                                          (PEPERIKSAAN TAMBAHAN
                                                                                          JIKA ADA)
                                            KELULUSAN (Sambungan)
Nama Maktab/Universiti/Lain-lain Institusi

1. Diploma/Ijazah       .................................................................................................................................................................................................

2. Bidang Pengkhususan           .....................................................................................................................................................................................

3. Kelas dan Tahun di Perolehi           ............................................................................................................................................................................

                                         MENAIP/TRENGKAS/MEMANDU
             Kebolehan Menaip                                 Kebolehan Trengkas                             Lesen Memandu

Bertulis                 Bercetak                  Bahasa Malaysia            Bahasa Inggeris             Kelas      Tarikh            Tarikh
                                                                                            Diperolehi          Tamat
.....................p.s.m        .....................p.s.m         .....................p.s.m       .....................p.s.m
                          KEGIATAN LUAR

 DI SEKOLAH/MAKTAB/UNIVERSITI/INSTITUSI               DI LUAR SEKOLAH/MAKTAB/UNIVERSITI/INSTITUSI
                          PENGALAMAN

                                     Gaji & Elaun                 Tempoh Bekerja
Nama dan Taraf Jawatan       Majikan/Alamatnya
                                     Sebulan               Dari             Hingga
                         KURSUS-KURSUS

                                     Gaji/Elaun                  Tempoh Kursus
   Nama Kursus           Tempat Kursus
                                    Bersih/Sebulan             Dari             Hingga
     Saya akui bahawa keterangan yang saya beri adalah benar dan betul. Saya memahami bahawa sekiranya
     ada diantara maklumat itu didapati palsu, permohonan saya akan terbatal dan sekiranya saya telah diberi
     tawaran, perkhidmatan saya akan ditamatkan serta-merta.
                          Tandatangan Pemohon : ...........................................................


                                                Tarikh : ................................
                                        MAJLIS PERBANDARAN KAJANG.
                                                                   Sila lekatkan
                                                                   setem RM0.30
                                                                   di sini         Kepada:


                __________________________________________________________________


                __________________________________________________________________


                __________________________________________________________________


                __________________________________________________________________


                          (catitkan nama dan alamat anda dalam ruang di atas)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bil. Fail: .................................

                                                      .......................................... 20 ........


Permohonan tuan/puan bertarikh..............................................................................................untuk memohon

Jawatan .....................................................................................................................................................telah

Diterima serta mendapat perhatian.

Sekian dimaklumkan, terima kasih.


                                                      Saya yang menurut perintah,


                                                      *.............................................
                                                              Setiausaha,
                                                       Majlis Perbandaran Kajang* Akan diisi oleh pihak pejabat.
                                         MAJLIS PERBANDARAN KAJANG.
                                                                    Sila lekatkan
                                                                    setem RM0.30
                                                                    di sini         Kepada:


                __________________________________________________________________


                __________________________________________________________________


                __________________________________________________________________


                __________________________________________________________________


                          (catitkan nama dan alamat anda dalam ruang di atas)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bil. Fail: .................................

                                                        .......................................... 20 ........


Adalah saya diarah menarik perhatian kepada permohonan tuan/puan bagi

Jawatan ..............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................dan dengan dukacita

dimaklumkan iaitu permohonan tuan/puan tidak berjaya.

Sekian dimaklumkan, terima kasih.

                                                       Saya yang menurut perintah,


                                                       *.............................................
                                                               Setiausaha,
                                                        Majlis Perbandaran Kajang


* Akan diisi oleh pihak pejabat.

								
To top