buget

Document Sample
buget Powered By Docstoc
					Municipiul Cluj-Napoca: Propunere buget 2012
        962.000.000 lei
                     EducaŃie şi cultură
                        227.454.000 lei          700.000; 0,31%
        2.610.000; 1,15%
      12.685.000; 5,58%                       Infrastructură educaŃională nou creată
     500.000; 0,22%
                   16.154.000; 7,10%          ÎntreŃinere şi reparaŃii infrastructură educaŃională
    3.300.000; 1,45%
 14.500.000; 6,37%                            Salarii cadre didactice

                                     Burse pentru elevi, subvenŃie transport în comun
16.987.000; 7,47%                  54.007.000; 23,74%
                                     pentru elevi şi studenŃi şi alte alocări
                                     Restaurarea ansamblului istoric parcul Simion
                                     BărnuŃiu şi a clădirii Cazino
                                     Centrul Cultural Transilvania

                                     Casa de Cultură a StudenŃilor şi cinematografe

                                     Centrul de excelenŃă pentru industrii creative
                                     (CREIC)
                                     Alocări directe pentru cultură şi culte
      106.011.000; 46,61%
                                     Casa Municipală de Cultură
                        Sănătate
                       53.521.000 lei
           2.603.000; 4,86%
                      10.962.000; 20,48%
                                Infrastructură şi dotări medicale (reabilitare şi
                                modernizare Spitalul Clinic Municipal, construire
                                Spital regional de urgenŃă şi dotări)
16.056.000; 30,00%                       Cheltuieli personal Spitalul Clinic Municipal şi
                                cabinetele medicale şcolare

                                ÎntreŃinere şi funcŃionare Spitalul Clinic Municipal şi
                                cabinetele medicale şcolare

                                Alocări sume pentru spitalele clujene care nu sunt
                                în finanŃarea municipiului


                    23.900.000; 44,66%
               Sport, turism şi recreere
                  54.870.000 lei
     6.000.000; 10,93%
                             Construire Sala polivalentă
   600.000; 1,09%
   120.000; 0,22%                   Bazin de polo
  1.100.000; 2,00%
2.350.000; 4,28%                     Dotări urbane (aparate de joacă, coşuri de baschet,
                             aparate de fitness, skateparcuri)
700.000; 1,28%                      ÎntreŃinere şi cheltuieli de personal Sala polivalentă

4.000.000; 7,29%                     Amenajare, întreŃinere, modernizare parcuri şi locuri
                             de joacă
 600.000; 1,09%                     Reabilitare, reparaŃii şi întreŃinere monumente
                             istorice
                             Construire monumente şi plăci dedicate oraşelor
                             înfrăŃite
                  39.400.000; 71,81%
                             Reabilitare Turnul Pompierilor (fostul Turn al
                             Lăcătuşilor)
                             Alocări sume pentru activităŃi sportive
                ProtecŃie socială
                   142.508.000 lei          Proiecte DAS (Împreună pentru un început sigur, ReinserŃia pe
                                    piaŃa muncii a femeilor, Centrele sociale de urgenŃă str. Dragoş
                                    Vodă si str. Aviator Bădescu)
             2.810.000; 1,97%
                                    Proiecte ale municipiului (Centrele multifuncŃionale de servicii
                 9.430.000; 6,62%            sociale integrate)

                    926.000; 0,65%
                                    Construire locuinŃe de necesitate
                       5.300.000; 3,72%
   30.000.000; 21,05%
                        990.000; 0,69%
                                    LocuinŃe sociale (str. Albac si str. I. Coroianu)
                        795.000; 0,56%

                                    Locuinte ANL


428.000; 0,30%
                                    InvestiŃii creşe
                          24.429.000; 17,14%

                                    Cheltuieli de personal pentru creşe, DAS, persoane cu handicap,
                                    Cantina socială


                                    ÎntreŃinerea infrastructurii necesare asistenŃei sociale şi transportul
                                    pentru persoanele cu handicap şi subvenŃii pentru fundaŃii cu
                                    activităŃi în domeniul asistenŃei sociale

                                    Subventie preŃ energie termică

                     17.400.000; 12,21%
  50.000.000; 35,09%
                                    Dotari Cantina socială                                    SubvenŃie pentru transportul în comun pentru pensionari, veterani
                                    de război, donatori de sânge
            ÎntreŃinerea domeniului municipiului şi ordine publică
                            92.920.000 lei
                   3.500.000; 3,77%
     11.866.000; 12,77%
   625.000; 0,67%                               Sistem informatic integrat pentru servicii online
   925.000; 1,00%
                                         Deszăpezire, dezinsecŃie, salubrizare, wc-uri
                                         publice, fântâni arteziene, decolmatări
                               31.000.000; 33,36%  Cheltuieli funcŃionare Primărie
13.500.000; 14,53%
                                         ÎntreŃinere zone verzi, material dendrologic, gard
                                         metalic
                                         ÎntreŃinere cimitire şi construire capelă în Valea
                                         Chintăului
                                         Dotări RADP si imprejmuire Centrul de ecarisaj

                                         Ordine publică şi siguranŃa cetăŃeanului


        31.504.000; 33,90%
                    Infrastructură şi dezvoltare urbană
                            216.389.000 lei                                        Parkinguri în cartiere

           8.005.000; 3,70%                      ÎntreŃinere şi dotări Serviciul Public Parcări

         380.000; 0,18%
                                        Modernizare străzi conform HCL 5/2004
                     14.000.000; 6,47%
       1.800.000; 0,83%           7.500.000; 3,47%
                                        Dezvoltare şi modernizare semaforizare,
                            12.000.000; 5,55%    management de trafic, treceri de pietoni
                              3.000.000; 1,39%   Amenajare, modernizare străzi, poduri etc

                                        Modernizarea tramei stradale de acces la zona
                                        industriala
83.734.000; 38,70%                               Proiect Refacerea infrastructurii oraşului comoară

                                        Consolidare zone supuse alunecărilor

                                        Consolidări de drumuri, poduri etc
                              72.653.000; 33,58%
                                        IntreŃinere străzi (inclusiv rambursări de credite)

      1.000.000; 0,46%
                                        Reactualizare PUG
       2.162.000; 1,00%
        250.000; 0,12%                          Extindere reŃele apă canal pe str. Oaşului şi acces
         9.905.000; 4,58%
                                        Studii, expertize, ridicări topo, înscrieri CF, audit,
                                        consultanŃă proiecte europene etc.
                    Transport local
                     116.222.000 lei           2.000.000; 1,72%
    10.800.000; 9,29%
                      26.922.000; 23,16%
8.000.000; 6,88%
                                   Tramvaie noi

                                   Modernizare linie de tramvai pe ruta PiaŃa Gării -
                                   B-dul Muncii
                                   Modernizare linie de tramvai pe ruta Mănăştur -
                                   PiaŃa Gării
                                   StaŃii self service de închiriere biciclete

                                   Modernizarea sistemului de transport în ZMC
                                   (sistem de ticketing)
                                   Dotari RATUC (troleibuze)
                         24.000.000; 20,65%

44.500.000; 38,29%
                 EficienŃă energetică şi dezvoltare economică
                         58.116.000 lei


                                     Reabilitare termică


                                     Modernizare si extindere iluminat public, iluminat
                                     ornamental
      7.670.000; 13,20%
                                     Consum şi întreŃinere iluminat public

                          17.600.000; 30,28%
                                     Înlocuirea sau completarea sistemelor clasice cu
                                     sisteme alternative ce utilizează resurse regenerabile
                                     la centralele termice de cvartal din municipiu
8.366.000; 14,40%                            Programul de Cooperare ElveŃiano-Român pentru
                                     eficienŃă energetică

                                     Proiect Programul Casa verde


 2.750.000; 4,73%                            Modernizare reŃele termice aferente programului de
                                     reabilitare străzi
 400.000; 0,69%
 150.000; 0,26%                             Modernizare/automatizare centrale termice, înlocuire
                                     cazane
  800.000; 1,38%
                         10.110.000; 17,40%
  1.770.000; 3,05%                           ReparaŃii imobile din patrimoniul Primăriei

       8.500.000; 14,63%
                                     Centrul TEAM ZMC de sprijinire a afacerilor

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:317
posted:1/18/2012
language:Romanian
pages:9