science1 (DOC download)

Document Sample
science1 (DOC download) Powered By Docstoc
					                                       ‫حل الموضوع‬
                                     ‫- تىتمي المادة .س. الى االوزيماث الهاضمت ..5.25 (4)1ن‬
                                                                                ‫. – البياواث:‬
                                                                             ‫(1) مىقع فعال‬
                                                                          ‫(.) اوزيم التربضيه‬
                                                                              ‫(3) مادة التفاعل‬
‫3 – دورهااااااا: تعماااااال االوزيماااااااث الهاضاااااامت ععااااااى هااااااى المااااااىاد الع ااااااىيت المع ااااااىة الااااااى‬
                                        ‫1ن‬             ‫مىاد ع ىيت بضيطت‬
 ‫4- تحعياااااال وتااااااا الت ربياااااات 1: محعااااااىل ع ي ااااااي عبااااااارة عااااااه اعمااااااا امىياااااات مااااااع المااااااا‬
 ‫ااااا يرة تعااااااى عىيااااااى البتيااااااى فااااااي وصااااا‬                  ‫وااااااات عااااااه تفتيااااااج اواااااازيم التربضاااااابه ل زي اااااااث‬
 ‫قاعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى 7=‪ PH‬ودرجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارارة 73 د‬
                                                                                        ‫525 ن‬
‫5- تحعيااااااال وتاااااااا الت ربااااااات .: غيااااااااد ال اعاااااااىة ‪ NaOH‬لااااااام يفتاااااااج التربضااااااايه متعاااااااىد‬
‫الببتيااااااى الااااااي اعمااااااا اميىياااااات فب ااااااي ععااااااي ااااااتل مععاااا ا فااااااي وفااااااش الىرجاااااات الحرارياااااات‬
                                                  ‫الضاب ت (73د ) 525ن‬
‫تحعيااااال وتاااااا الت ربااااات3: وجاااااىد الىصااا ا ال اعاااااى ماااااع غيااااااد اوااااازيم التربضااااايه لااا ام يتفتاااااج‬
 ‫درجااااااااااات عااااااااااارارة 73د‬    ‫متعاااااااااااىد الببتياااااااااااى فب اااااااااااي ععاااااااااااي اااااااااااتل مععااااااااا ا فاااااااااااي‬
                                                                         ‫525ن‬
‫6- تحعيااااال وتااااااا الت رباااااات4: البااااااروتيه مااااااع اواااااازيم التربضاااااايه فااااااي وصااااا قاعااااااى ودرجاااااات‬
                                      ‫عرارة 73 د يتفتج الي متعىد الببتيى 525ن‬
  ‫7- االصاااااتىتا : ان اوااااازيم التربضااااايه يحعااااال الباااااروتيه الااا اى متعاااااىد الببتياااااى فاااااي وصااا ا قاعاااااى‬
                                           ‫525ن‬          ‫ودرجت عرارة 73د‬
‫الضااااااب ووفاااااش درجااااات‬              ‫اميىيااااات فاااااي وفاااااش الىصااا ا‬          ‫ويفتاااااج متعاااااىد الببتياااااى الاااااى اعماااااا‬
                                                                                ‫الحرارة‬
‫(د) يفاااااارم اواااااازيم التربضاااااايه مااااااه قباااااال البىترياااااااس فااااااي المعااااااي الااااااىقي (االثىااااااي ع اااااار)‬
                                                                 ‫525ن‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:1/18/2012
language:
pages:4