Contract Vakantiehuis André W

Document Sample
Contract Vakantiehuis André W Powered By Docstoc
					Contract:          Bungalow Familie van de Noort
Boekingsdres: (doorhalen wat niet van toepassing is)

1. Duitsland, Bleicherode Goetheweg 8 Postcode 99752 of

2. Duitsland, Ahlsdorf (gemeente Ziegelrode) Felsbergweg 7 Postcode 06313 of

3. Duitsland, Dorndorf, Am Schalksrasen Postcode 36460

Nederlands adres verhuurder: Berkenlaan 10 1231 CE Loosdrecht.             Tel: 035-5826006

ING-bank: 3979497.              HUUROVEREENKOMST

    Persoonlijke gegevens

   Mevrouw/dhr.:

   Adres:

   Postcode/Plaats:

   Telefoonnummer:

   Aantal personen…… (maximaal 4)

   Burgerservicenummer:

Huurperiode

   Van: ........................................Tot:....................................(= ……….nachten)

                (Minimaal 3 nachten)

   Aankomst: 14.00-20.00 Uur; Vertrek: voor 11.00 uur

Financiële gegevens

   Huurbedrag:               29 /39/ 49 euro per nacht

   Eindschoonmaak              Euro 45 of ZELF schoonmaken.

   Stroomtoeslag Inclusief                 Elektra / water: Inclusief
Wijze van betaling:

    Reservering geschiedt door het betalen van 30% van de huursom op rekening nummer
    3979497 van de ING tnv F.J.M. van de Noort te Loosdrecht.

    Deze betaling dient als bevestiging van de reservering.

    De overige huursom (70%) en de Euro 100,= borg, dient 3 weken voor aankomst te
    zijn voldaan.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Reservering

    Een reservering is bindend. De reservering komt definitief tot stand door het
ontvangen op onze rekening van een deel van de huursom. (30%) Dus pas als u dit heeft
betaald is de boeking definitief.

We zijn gerechtigd om de reservering te herroepen, indien het verschuldigde
bedrag, niet binnen 14 dagen na het gedane reserveringsverzoek is betaald. De overige
reissom dient uiterlijk 3 weken voor de dag van aanvang van de huurperiode in ons bezit te
zijn.

Bij boekingen binnen 3 weken dient het gehele bedrag ten spoedigste te worden
overgemaakt.

Wijziging van huurovereenkomst

    Na de totstandkoming van een huurovereenkomst kan de huurder een wijziging
    overeenkomen met de verhuurder, zoals over het aantal personen of over het aantal
    dagen. Indien het mogelijk blijkt om aan wijzigingswensen tegemoet te komen,
    worden deze kosten in rekening gebracht. De huurovereenkomst is gewijzigd na
    ontvangst van de kosten.

    Bewoning van het vakantieverblijf met meer dan het aangegeven aantal personen is
    niet toegestaan en kan tot verbreking van de huurovereenkomst leiden, waarbij recht
    op schadevergoeding uwerzijds niet mogelijk is

    Mocht door een gewichtige omstandigheid buiten de wil van de verhuurder de
    reservering niet kunnen worden gehonoreerd, verplicht de verhuurder zich tot
    onmiddellijke terugbetaling van de reeds betaalde bedragen en zal de overeenkomst
    van rechtswege ontbonden zijn. Recht op schadevergoeding vervalt indien de
    opzegging het gevolg is van overmacht, abnormale en onvoorziene omstandigheden
    die onafhankelijk zijn van de wil van de verhuurder en waarvan de gevolgen ondanks
    alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden voorzien.Annulering door de huurder
    Indien u na boeking annuleert bent u de 30% aanbetalingskosten kwijt

Aansprakelijkheid

    U onderneemt uw vakantie op eigen risico. De verhuurder aanvaardt geen enkele
    aansprakelijkheid voor schade of letsel berokkend door of aan huurders van het
    vakantieverblijf, door welke oorzaak deze schade of letsel ook is ontstaan.

    Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat is
    hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst
    voortvloeien. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

    Indien tijdens het vakantieverblijf door uw handelen of nalatigheid er schade ontstaat
    aan het vakantieverblijf en/of inventaris bent u verplicht dit terstond aan de eigenaar of
    zijn vertegenwoordiger te vergoeden. Uitgangspunt daarbij is de nieuwwaarde.

    Indien Familie van de Noort jegens de huurder aansprakelijk is voor derving van
    vakantiegenot, bedraagt in alle gevallen de vergoeding ten hoogste de betaalde
    huursom.

    De borg wordt uiterlijk binnen 1 maand na de laatste boekingsdag teruggestort. (Als er geen
    schade of vermissingen zijn geconstateerd).

Overige verblijfsvoorwaarden

    U wordt bij het vakantieverblijf verwacht tussen 14.00 en 20.00 uur en dient het
    vakantieverblijf voor 11.00 uur te verlaten.

    De sleutel van het huis krijgt u direct van de verhuurder.

    Bij vertrek dient deze sleutel weer bij ons of op de vooraf afgesproken wijze te worden
    achtergelaten. Het pand dient in onberispelijke en schone staat te worden
    achtergelaten.

    Laat svp geen afwas staan en de koelkast dient te zijn uitgeschakeld met de deur open.

Huisdieren zijn in overleg toegestaan, Voor een huisdier (hond) wordt 15,00 Euro per week
gerekend.

Linnengoed dient u zelf mee te nemen. Er zijn dekbeden, dekens en kussens aanwezig.Klachten

    Indien er zich bij aankomst of tijdens uw vakantie problemen voordoen met het
    vakantieverblijf, dient u deze zo spoedig mogelijk eerst kenbaar te maken aan de
    verhuurder. De hiervoor noodzakelijke telefoonkosten worden vergoed, tenzij blijkt,
    dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.
   De verhuurder is naar gelang de omstandigheden verplicht u hulp en bijstand te
   verlenen, indien het gehuurde niet voldoet aan de verwachtingen die u op grond van de
   overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Leidt een en ander uiteindelijk niet tot een
   bevredigende oplossing, dan zult u moeten zorgen voor een schriftelijke verklaring
   aangaande het geschil. Klachten die niet op boven staande wijze zijn behandeld
   worden niet geaccepteerd en doen een eventueel vermeend recht op schadevergoeding
   teniet.

   Klachten die later dan een maand na uw aankomst in Nederland worden voorgelegd
   verliezen hun rechtskracht en worden niet in behandeling genomen. Verlaat u
   voortijdig zonder overleg met de verhuurder het vakantieverblijf dan vervalt elk recht
   op compensatie of vergoeding.
   Datum:,………………………                 Plaats,………………………….   Handtekening huurder:
1. Invullen, uitprinten en opsturen naar Familie van de Noort
  Berkenlaan 10, 1231 CE te Loosdrecht of
2. Invullen en digitaal ondertekeken en terugmailen naar
  noort35@zonnet.nl of bungalows@online.nl