Erratum - Zichtbare Zorg

Document Sample
Erratum - Zichtbare Zorg Powered By Docstoc
					Erratum Openbare Database Zichtbare Zorg, wettelijk verplichte indicatorensets verslagjaar 2010 - Ve

Eind april 2011 hebben instellingen hun kwaliteitsdata aangeleverd. Conform de daartoe geldende procedure heeft
ZBC de gegevens op juistheid geaccordeerd, en heeft Zichtbare Zorg de data doorgeleverd aan het JMV en aan pa
Een aantal instellingen heeft bij Zichtbare Zorg kenbaar gemaakt een aantal wijzigingen op de data te willen doorv
geaccordeerde data al is doorgeleverd, is dat helaas niet meer mogelijk. Tegelijkertijd hecht Zichtbare Zorg aan be
instellingen de mogelijkheid hun onjuistheden via dit erratum kenbaar te maken. Datagebruikers kunnen deze corr
meenemen.


Het erratum bestaat uit de volgende kolommen:

Label kolom
Sector
Verslagjaar


Concern soort

concernID
concernnaam

KVK nummer

IE / OE ID
IE / OE naam
IE/ OE postcode
IE plaats
Indicator set

Indicator code
Indicator nummer

Indicator type
Indicator label
OperationalisatieIndicator eenheid
Indicator waarde


Teller

Noemer
Indicator nvt

Indicator nb

Validiteit vlag


Vergelijkbaarheid vlag
Statistische vlag
Registratievlag
Toelichting
um Openbare Database Zichtbare Zorg, wettelijk verplichte indicatorensets verslagjaar 2010 - Versie 8.0

pril 2011 hebben instellingen hun kwaliteitsdata aangeleverd. Conform de daartoe geldende procedure heeft de Raad van Bestuur van
e gegevens op juistheid geaccordeerd, en heeft Zichtbare Zorg de data doorgeleverd aan het JMV en aan partijen die hiertoe een verz
antal instellingen heeft bij Zichtbare Zorg kenbaar gemaakt een aantal wijzigingen op de data te willen doorvoeren in de openbare dat
ordeerde data al is doorgeleverd, is dat helaas niet meer mogelijk. Tegelijkertijd hecht Zichtbare Zorg aan betrouwbare data. Daarom
 ngen de mogelijkheid hun onjuistheden via dit erratum kenbaar te maken. Datagebruikers kunnen deze correcties zo in hun eigen ana
 men.


ratum bestaat uit de volgende kolommen:

          Omschrijving
          De afgekorte naam van de Sector.
          Het verslagjaar waar de gegevens in die rij over gaan. Het verslagjaar wil zeggen: het jaar waar de
          gegevens betrekking op hebben. Gegevens over 'verslagjaar 2010' hebben dus betrekkig op de
          geleverde zorg in 2010
          Het type zorgaanbieder waar de gegevens betrekking op hebben: - Ziekenhuis (ZKH) of Zelfstandig
          Behandelcentrum (ZBC)
          De id van het concern. Dit is een uniek getal per concern dat automatisch door de portal wordt
          aangemaakt. Dit getal wisselt jaarlijks en is dus niet geschikt om een koppeling te maken tussen
          gegevens van verschillende verslagjaren.


          De naam van het concern

          Het 8-cijferige KVK-nummer van het concern.

          De id van de informatie eenheid (IE) of organisatie eenheid (OE)
          De naam van de informatie eenheid (IE) of organisatie eenheid (OE).
          De postcode van de informatie eenheid (IE) of organisatie eenheid (OE)
          De vestigingsplaats van de informatie-eenheid.
          De naam van de aandoening waar de set betrekking op heeft is weergegeven, bijvoorbeeld
          'Liesbreukoperaties'.
          De functionele code van de indicator. Elke indicator heeft (vanaf verslagjaar 2010) een eigen, unieke
          functionele code. Dit is een code van 8 tekens. Het is in feite in afkorting van de indicatornaam en
          kan daarmee gebruikt worden als bijvoorbeeld een herkenbare duiding van de indicator kruistabellen.
          In de kolom ‘Indicator label’ is daarnaast ook de volledige naam van de indicator opgenomen.

          Het nummer van de indicator in de gids van het betreffende verslagjaar. De gidsen per sector vindt u
          op www.zichtbarezorg.nl.
          Het type indicator: zorginhoudelijk (ZI) of klantpreferentie (KP).
          Het label van de indicator: de volledige naam van de indicator
          De operationalisatie van de indicator. Bij de sector Ziekenhuiszorg is de operationalistie hetgeen wat
          concreet aangeeft waar de indicatorwaarde betrekking op heeft, waar dit niet altijd uit het
          indicatorlabel af te leiden valt. Soms is de operationalisatie echter wel gelijk aan het indicatorlabel.

          De eenheid van de indicator waarde. Dit geeft aan of de waarde in de kolom ‘Indicator waarde’
          bijvoorbeeld een percentage, een ja/nee of een tekst is.
De waarde van de indicator. De indicatorwaarde is berekend vanuit de gegevens die de zorgaanbieder
heeft aangeleverd. In de kolom ‘Indicator eenheid’ staat aangegeven of dit bijvoorbeeld een
percentage, een ja/nee of een tekst is.
De waarde van de teller. De exacte omschrijving van de tellers per indicator kunt u terugvinden in de
indicatorengidsen per sector. Deze vindt u op www.zichtbarezorg.nl.
De waarde van de noemer. Dit cijfer geeft het aantal waarnemingen weer waarop de indicator is
berekend. Dit is niet automatisch gelijk aan het totaal aantal waarnemingen waarvoor gegevens zijn
aangeleverd. Waarnemingen kunnen bijvoorbeeld buiten analyses gehouden worden als gegevens
onvolledig zijn of wanneer er exclusiecriteria gelden.
In deze kolom staat aangegeven of de indicator wel of niet van toepassing was voor de instelling. Als
de indicator niet van toepassing is, staat in deze kolom ‘1’.
In deze kolom staat '1' als de zorgaanbieder heeft aangegeven dat deze indicator niet is gevuld
omdat de gegevens Niet Beschikbaar (NB) waren.
De validiteit vlag gaat over de inhoudsvaliditeit: in hoeverre je ‘meet wat je wil meten’ / hangt de
uitkomst op de indicator daadwerkelijk samen met de kwaliteit van de geleverde zorg? Deze vlag is
op indicatorniveau bepaald en verschilt dus niet tussen zorgaanbieders.

De vergelijkbaarheid vlag geeft aan in hoeverre de indicatorwaarden daadwerkelijke verschillen in de
kwaliteit van de geleverde zorg weerspiegelen (en niet bijvoorbeeld verschillen in cliëntenpopulaties).
Deze vlag is op indicatorniveau bepaald en verschilt dus niet tussen zorgaanbieders.
De statistische vlag zegt iets over het vermogen van de indicator om ‘statistisch betrouwbaar te
onderscheiden’: hoe groot is de kans dat de indicatorwaarde op toeval berust? Dit heeft te maken
met het aantal waarnemingen; hoe kleiner het aantal waarnemingen, hoe groter de invloed van
toeval. Deze kolom is alleen ingevuld voor die indicatoren die afhankelijk kunnen zijn van toeval.
Deze vlag is op indicatorniveau bepaald en verschilt dus niet tussen zorgaanbieders.
De registratie vlag zegt iets over de registratiebetrouwbaarheid: in hoeverre kan het proces van
meten, registreren, aanleveren en verwerken van de voor de indicator benodigde gegevens tijdig,
juist, volledig en uniform en zonder systematische meetfouten plaatsvinden? Deze vlag is op
indicatorniveau bepaald en verschilt dus niet tussen zorgaanbieders.
De toelichting bij de indicatorwaarde of het totaal van de gegevens. Zorgaanbieders hebben de
mogelijkheid om zelf een toelichting te geven bij de gegevens op indicatorniveau. Daarin kunnen zij
bijvoorbeeld aangeven waarom gegevens niet zijn aangeleverd of verklaren waarom waarden
mogelijk laag of hoog uitpakken.
 heeft de Raad van Bestuur van elk ziekenhuis of
an partijen die hiertoe een verzoek deden.
doorvoeren in de openbare database. Omdat de
 an betrouwbare data. Daarom bieden wij
e correcties zo in hun eigen analyses
Sector       C     Concern_id
     Verslagjaar oncern_soort         KVK_nummer
                    Concern_naam     IE_id      IE_naam IE_postcode
Ziekenhuizen  2010 ZKH               41200428   108099
                  9696 Stichting BovenIJ Ziekenhuis     Cataract
Ziekenhuizen  2010 ZKH               41200428   108101
                  9696 Stichting BovenIJ Ziekenhuis     Diabetes
Ziekenhuizen  2010 ZKH               41200428   108101
                  9696 Stichting BovenIJ Ziekenhuis     Diabetes
Ziekenhuizen  2010 ZKH               41200428   108101
                  9696 Stichting BovenIJ Ziekenhuis     Diabetes
Ziekenhuizen  2010 ZKH               41200428   108101
                  9696 Stichting BovenIJ Ziekenhuis     Diabetes
Ziekenhuizen  2010 ZKH               41200428   108101
                  9696 Stichting BovenIJ Ziekenhuis     Diabetes
Ziekenhuizen  2010 ZKH               41200428   108107
                  9696 Stichting BovenIJ Ziekenhuis     Ziekten van Adenoïd en Tonsillen
Ziekenhuizen  2010 ZKH               41200428   108107
                  9696 Stichting BovenIJ Ziekenhuis     Ziekten van Adenoïd en Tonsillen
Ziekenhuizen  2010 ZKH               41200428   108107
                  9696 Stichting BovenIJ Ziekenhuis     Ziekten van Adenoïd en Tonsillen
Ziekenhuizen  2010 ZKH               41200428   108107
                  9696 Stichting BovenIJ Ziekenhuis     Ziekten van Adenoïd en Tonsillen
Ziekenhuizen  2010 ZKH               41200428   108114
                  9696 Stichting BovenIJ Ziekenhuis     Beroerte
Ziekenhuizen  2010 ZKH               41200428   108116
                  9696 Stichting BovenIJ Ziekenhuis     OSAS bij volwassenen
Ziekenhuizen  2010 ZKH               41200428   108116
                  9696 Stichting BovenIJ Ziekenhuis     OSAS bij volwassenen
Ziekenhuizen  2010 ZKH               41200428   108116
                  9696 Stichting BovenIJ Ziekenhuis     OSAS bij volwassenen
Ziekenhuizen  2010 ZKH               41200428   108116
                  9696 Stichting BovenIJ Ziekenhuis     OSAS bij volwassenen
Ziekenhuizen  2010 ZKH               41200428   108116
                  9696 Stichting BovenIJ Ziekenhuis     OSAS bij volwassenen
Ziekenhuizen  2010 ZKH               41200428   108116
                  9696 Stichting BovenIJ Ziekenhuis     OSAS bij volwassenen

Ziekenhuizen  2010 ZKH              41087385
                  9656 Catharina Ziekenhuis     107129 Cataract  5602ZA

Ziekenhuizen  2010 ZKH               41126544
                  9671 Ikazia Ziekenhuis               3083AN
                                   107492 Heupvervanging
Ziekenhuizen  2010 ZKH               41126544
                  9671 Ikazia Ziekenhuis               3083AN
                                   107510 Knievervanging

Ziekenhuizen  2010 ZKH              41225010
                  9690 Spaarne Ziekenhuis      107954 Mammacarcinoom

Ziekenhuizen  2010 ZKH              41235021
                  9729 Westfries Gasthuis              1620AR
                                   108920 OSAS bij volwassenen
Ziekenhuizen  2010 ZKH              41235021
                  9729 Westfries Gasthuis              1620AR
                                   108920 OSAS bij volwassenen

Ziekenhuizen  2010  ZKH     9691        41177415
                     Sint Antonius Ziekenhuis  107980  Liesbreukoperaties
Ziekenhuizen  2010  ZKH     9691        41177415
                     Sint Antonius Ziekenhuis  107980  Liesbreukoperaties
Ziekenhuizen  2010  ZKH     9691        41177415
                     Sint Antonius Ziekenhuis  107980  Liesbreukoperaties
Ziekenhuizen  2010  ZKH     9691        41177415
                     Sint Antonius Ziekenhuis  107980  Liesbreukoperaties
Ziekenhuizen  2010  ZKH     9691        41177415
                     Sint Antonius Ziekenhuis  107980  Liesbreukoperaties

Ziekenhuizen  2010 ZKH             32082917   107681 Heupvervanging
                  9679 Meander Medisch Centrum        3800BM
Ziekenhuizen  2010 ZKH             32082917   107698 Knievervanging
                  9679 Meander Medisch Centrum        3800BM

Ziekenhuizen  2010 ZKH              41055664   107106
                  9655 Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Cataract     6500GS

Ziekenhuizen  2010 ZKH              27268552
                  9666 Haga Ziekenhuis                2545CH
                                   107398 Blaascarcinoom

Ziekenhuizen  2010 ZKH               41149315           2725NA
                  9720 't Lange Land Ziekenhuis 108692 Heupvervanging
Ziekenhuizen  2010 ZKH               41149315           2725NA
                  9720 't Lange Land Ziekenhuis 108710 Knievervanging

Ziekenhuizen  2010 ZKH              41029722  113024 Cataract
                  9934 Medisch Spectrum Twente             7513ER

Ziekenhuizen  2010 ZKH              41038965   108672      7101BN
                  9719 Streekziekenhuis Koningin Beatrixmammacarcinoom

Ziekenhuizen  2010 ZKH                Anna Zorggroep
                  9710 Stichting St.17127118           5664EH
                                 108456 Knievervanging
Ziekenhuizen  2010 ZKH                Anna Zorggroep
                  9710 Stichting St.17127118           5664EH
                                 108458 Heupvervanging

Ziekenhuizen  2010 ZKH              17120496
                  9733 Ziekenhuis Bernhoven             5342BT
                                   109034 Reumatoïde artritis

Ziekenhuizen  2010 ZKH              27169890  107715 Diabetes
                  9680 Medisch Centrum Haaglanden           2512VA
Ziekenhuizen  2010 ZKH           34300943  108262 Beroerte
              9702 Stichting MCA Gemini Groep         1815JD
Ziekenhuizen  2010  ZKH  9702  Stichting MCA Gemini Groep
                       34300943  108256        1815JD
                                  Constitutioneel Eczeem
Ziekenhuizen  2010  ZKH  9702  Stichting MCA Gemini Groep
                       34300943  108256        1815JD
                                  Constitutioneel Eczeem
Ziekenhuizen  2010  ZKH  9702  Stichting MCA Gemini Groep
                       34300943  108256        1815JD
                                  Constitutioneel Eczeem
Ziekenhuizen  2010  ZKH  9702  Stichting MCA Gemini Groep
                       34300943  108250        1815JD
                                  Heupvervanging
Ziekenhuizen  2010  ZKH  9702  Stichting MCA Gemini Groep
                       34300943  108250        1815JD
                                  Heupvervanging
Ziekenhuizen  2010  ZKH  9702  Stichting MCA Gemini Groep
                       34300943  108271        1815JD
                                  Knievervanging
Ziekenhuizen  2010  ZKH  9702  Stichting MCA Gemini Groep
                       34300943  108253        1815JD
                                  Mammacarcinoom
Ziekenhuizen  2010  ZKH  9702  Stichting MCA Gemini Groep
                       34300943  108253        1815JD
                                  Mammacarcinoom
Ziekenhuizen  2010  ZKH  9702  Stichting MCA Gemini Groep
                       34300943  108253        1815JD
                                  Mammacarcinoom
Ziekenhuizen  2010  ZKH  9702  Stichting MCA Gemini Groep
                       34300943  108253        1815JD
                                  Mammacarcinoom
Ziekenhuizen  2010  ZKH  9702  Stichting MCA Gemini Groep
                       34300943  108253        1815JD
                                  Mammacarcinoom
Ziekenhuizen  2010  ZKH  9702  Stichting MCA Gemini Groep
                       34300943  108253        1815JD
                                  Mammacarcinoom
Ziekenhuizen  2010  ZKH  9702  Stichting MCA Gemini Groep
                       34300943  108253        1815JD
                                  Mammacarcinoom
Ziekenhuizen  2010  ZKH  9702  Stichting MCA Gemini Groep
                       34300943  108253        1815JD
                                  Mammacarcinoom
Ziekenhuizen  2010  ZKH  9702  Stichting MCA Gemini Groep
                       34300943  108253        1815JD
                                  Mammacarcinoom
Ziekenhuizen  2010  ZKH  9702  Stichting MCA Gemini Groep
                       34300943  108253        1815JD
                                  Mammacarcinoom
Ziekenhuizen  2010  ZKH  9702  Stichting MCA Gemini Groep
                       34300943  108253        1815JD
                                  Mammacarcinoom
Ziekenhuizen  2010  ZKH  9702  Stichting MCA Gemini Groep
                       34300943  108253        1815JD
                                  Mammacarcinoom
Ziekenhuizen  2010  ZKH  9702  Stichting MCA Gemini Groep
                       34300943  108253        1815JD
                                  Mammacarcinoom

Ziekenhuizen  2010 ZKH           41049860   109043 Blaascarcinoom
              9734 Ziekenhuis Gelderse Vallei         6716RP
Ziekenhuizen  2010 ZKH           41049860   109044 Cataract 6716RP
              9734 Ziekenhuis Gelderse Vallei
           Indicator_code
IE_plaats Indicator_set          Indicator_type
                Indicator_nummer Indicator_label        Indicator_eenheid
                                  Operationalisatie   OUD Indicator_waarde
     Cataract CtydOper 3a       ZI           PercentagePercentage
                                        patiënten met een cataractoperatie aan beide ogen
                           Tijdsperiode tussen operaties      25.426
     Diabetes DlabHbA1 2a       ZI           Het percentage patiënten met diabetes mellitus onder behande
                                        Percentage
                           Laboratorium jaarcontrole: HbA1c gemeten 88.046
     Diabetes DlabKrea 2b       ZI           Het percentage patiënten met diabetes mellitus onder behande
                                        Percentage   87.126
                           Laboratorium jaarcontrole: kreatinine gemeten
     Diabetes DlabMicr 2c       ZI           Het percentage patiënten met gemeten
                                        Percentage   58.391
                           Laboratorium jaarcontrole: microalbumine diabetes mellitus onder behande
     Diabetes DlabChol 2d       ZI           Het percentage patiënten met diabetes mellitus onder behande
                                        Percentage   69.885
                           Laboratorium jaarcontrole: totaal cholesterol gemeten
     Diabetes DlabHDL_ 2e       ZI           Het percentage patiënten met diabetes mellitus onder behande
                                        Percentage   69.885
                           Laboratorium jaarcontrole: HDL-cholesterol gemeten
           Adenoïd 2
     Ziekten vanZpoliSpr en Tonsillen ZI            pre-operatief spreekuur
                                        geopereerde   71.8
                           Poliklinisch PercentagePercentage (adeno)tonsillectomie patiënten dat o
           Adenoïd 4a
     Ziekten vanZpyn8uu en Tonsillen ZI            PercentagePercentage
                                        (adeno)tonsillectomie patiënten klinische patiënte
                                                78.814
                           Postoperatieve pijnmeting: postoperatieve pijnmeting bijwaarbij pijnintensit
           Adenoïd 4b
     Ziekten vanZpynErns en Tonsillen ZI           PercentagePercentage
                                        (adeno)tonsillectomie patiënten met ernstige posto
                           Postoperatieve pijnmeting: ernstige postoperatieve pijn bij klinische patiën
           Adenoïd 4c
     Ziekten vanZpynBel_ en Tonsillen ZI           Het pijnmeting: patiënten in dagbehandeling, dat is gebeld op
                                        Percentage      0
                           Postoperatieve percentage postoperatieve pijnmeting bij dagbehandeling
     Beroerte BtydDiag 2       ZI           De gemiddelde
                                        Aantal      1.497
                           Tijdigheid TIA-diagnostiek tijd verstreken tussen het tijdstip waarop een p
           OBnwPatB
     OSAS bij volwassenen1A#1     ZI           Bestaande registratie nee
                           Minimale voorwaarden Labelbehandeling OSAS
           OBnwPatB
     OSAS bij volwassenen1A#2     ZI           Schatting behandeling OSAS
                           Minimale voorwaarden Label     ja
           OBnwPatB
     OSAS bij volwassenen1A#3     ZI           Anders
                           Minimale voorwaarden Label     nee
                                        behandeling OSAS
           OBnwPatN
     OSAS bij volwassenen1A      ZI           Hoeveel nieuwe
                                        behandeling OSASOSAS
                                             Minder
                           Minimale voorwaarden Labelpatiënten metdan 50 heeft uw kliniek in het af
           OBmdTeam
     OSAS bij volwassenen1B      ZI           Is er in uw Label
                                        behandeling OSAS
                                             nee
                           Minimale voorwaardenkliniek een vast multidisciplinair team waarin patiënt
           OBstrMDO
     OSAS bij volwassenen1C      ZI           Vindt er jaarlijks
                                        behandeling OSAS
                                             nee
                           Minimale voorwaarden Labelmultidisciplinair overleg plaats over niet-patiën

Eindhoven Cataract  Ccomplic 2       ZI           achterkapselruptuur
                                       cataractoperaties waarbij peroperatief een vitrecto
                            ComplicatiePercentagePercentage    0.323

          HbloedTr 4b
Rotterdam Heupvervanging           ZI          PercentagePercentage
                                       operaties    de
                            Transfusie van homoloog bloed waarbij 100patiënt perioperatief een trans
          KbloedTr 4B
Rotterdam Knievervanging           ZI          PercentagePercentage
                                       operaties    de
                            Transfusie van homoloog bloed waarbij 100patiënt perioperatief een trans

          MrecAchi 3b
      Mammacarcinoom          ZI          PercentagePercentage
                                        patienten
                            Lokale recidieven binnen 5 jaar met lokaal0recidief binnen 5 jaar na ablat

          OBmdTTan1B
Hoorn NH OSAS bij volwassenen        ZI          Is er in uw Label
                                        behandeling OSAS
                                              nee
                            Minimale voorwaardenkliniek een vast multidisciplinair team waarin patiënt
          OBdiagno
Hoorn NH OSAS bij volwassenen2        ZI                Label    van
                            DiagnostiekHeeft u voor het stellennee de diagnose OSAS een type 3-mo

           i06_54a#4
      Liesbreukoperaties  4      KP          Mogelijke technieken bij de operatie Digitaal (website)
                                       Label   nee
                            Op welke wijze(n) wordt op uw ziekenhuislocatie- over de onderstaande on
           i06_54b#4
      Liesbreukoperaties  4      KP          Mogelijke complicaties nee operatie - Digitaal (website)
                                       Label    bij de
                            Op welke wijze(n) wordt op uw ziekenhuislocatie over de onderstaande on
           i06_54c#4
      Liesbreukoperaties  4      KP          Het te wordt op uw ziekenhuislocatie over - Digitaal (website)
                                       Label   nee
                            Op welke wijze(n) verwachten resultaat na de operatiede onderstaande on
           i06_54d#4
      Liesbreukoperaties  4      KP          Eventuele restverschijnselen na de operatie - Digitaal (website
                                       Label   nee
                            Op welke wijze(n) wordt op uw ziekenhuislocatie over de onderstaande on
           i06_54e#4
      Liesbreukoperaties  4      KP          Leefregels voor na ziekenhuislocatie over de onderstaande on
                                       Label   nee
                            Op welke wijze(n) wordt op uw de operatie - Digitaal (website)

           HbloedTr 4b
Amersfoort Heupvervanging          ZI          PercentagePercentage
                                       operaties 92.308
                            Transfusie van homoloog bloed waarbij de patiënt perioperatief een trans
           KbloedTr 4B
Amersfoort Knievervanging          ZI          PercentagePercentage
                                       operaties 94.424
                            Transfusie van homoloog bloed waarbij de patiënt perioperatief een trans

Nijmegen Cataract   i02_53   3      KP          Vinden diagnosestelling en alle voorbereidende onderzoeken d
                                       Label    nee
                            Vinden diagnosestelling en alle voorbereidende onderzoeken desgewenst

          BLcystZH 3
Den Haag Blaascarcinoom           ZI          Aantal totale cystectomieën 23
                                        Aantal
                            Aantal cystectomieën per ziekenhuis per ziekenhuis per jaar.

    Heupvervanging
ZOETERMEER    HbloedTr 4b         ZI          PercentagePercentage
                                       operaties 98.551
                            Transfusie van homoloog bloed waarbij de patiënt perioperatief een trans
    Knievervanging
ZOETERMEER    KbloedTr 4B         ZI          PercentagePercentage
                                       operaties 98.319
                            Transfusie van homoloog bloed waarbij de patiënt perioperatief een trans

Enschede Cataract   Ccomplic 2       ZI           achterkapselruptuur
                                       cataractoperaties waarbij peroperatief een vitrecto
                            ComplicatiePercentagePercentage    1.124

          Moper<4w 2
WinterswijkMammacarcinoom          ZI          PercentagePercentage
                                       patiënten met nieuw gediagnosticeerd mammacarc
                                              87.324
                            Operatie binnen 4 weken na PA-uitslag

Geldrop       KbloedTr 4B
      Knievervanging          ZI          PercentagePercentage
                                       operaties    de
                            Transfusie van homoloog bloed waarbij 100patiënt perioperatief een trans
Geldrop       HbloedTr 4b
      Heupvervanging          ZI          PercentagePercentage
                                       operaties    de
                            Transfusie van homoloog bloed waarbij 100patiënt perioperatief een trans

Oss         RAontL__ 3b
      Reumatoïde Artritis        ZI          Het RA-patiënten waarbij de waarbij de laatst gemeten CRP-w
                                       Percentage  76.989
                            Het percentage percentage RA-patiëntenontstekingsactiviteit onder contro

    Diabetes
'S-GRAVENHAGE     i03_51a2 1A      KP          Aantal patiënten diabetes er dat op op uw ziekenhuislocatie
                                        Aantal     3175
                            Vul in hoeveel patiënten metmet diabetesper jaar uw ziekenhuislocatie beh
Alkmaar  Beroerte  BtydDiag    2 ZI        De gemiddelde
                                  Aantal      0.091
                      Tijdigheid TIA-diagnostiek tijd verstreken tussen het tijdstip waarop een p
Alkmaar        i14_54b#2 4B
     Constitutioneel Eczeem    KP        Via een telefonisch (terugbel)spreekuur
                                  Label    nee
                      Hoe is de bereikbaarheid van de dermatoloog voor patiënten met constitut
Alkmaar        i14_54d1 4D
     Constitutioneel Eczeem    KP        uren per dag antal
                                  A          24
                      Hoeveel uren per dag en hoeveel dagen per week houden de gespecialise
Alkmaar        i14_54e#2 4E
     Constitutioneel Eczeem    KP        Via een telefonisch (terugbel)spreekuur
                                  Label    nee
                      Hoe is de bereikbaarheid van de gespecialiseerd verpleegkundigen voor p
Alkmaar        HbloedTr 4b
     Heupvervanging        ZI        PercentagePercentage
                                   operaties   65.997
                      Transfusie van homoloog bloed waarbij de patiënt perioperatief een trans
Alkmaar        HantToed 5b
     Heupvervanging        ZI        PercentagePercentage
                                   operaties waarbij de patiënt peri-operatief antibiotic
                      Peri-operatief toedienen antibiotica
Alkmaar        KtromMed 2B
     Knievervanging        ZI        PercentagePercentage
                                   operaties waarbij 100patiënt medicamenteuze trom
                                            de
                      Medicamenteuze tromboseprofylaxe na operatie
Alkmaar        i08_51a 1A
     Mammacarcinoom        KP        Hoeveel nieuwe patiënten (a) 266 er afgelopen gediagnosticee
                                  Aantal       zijn
                      Hoeveel nieuwe patiënten (a) zijn er afgelopen verslagjaar verslagjaar ged
Alkmaar        i08_51b 1B
     Mammacarcinoom        KP        Hoeveel mammaoperaties van kader van (b) zijn er in het v
                                  Aantal       291
                      Hoeveel mammaoperaties in het kaderin hetborstkankerborstkanker (b) zijn
Alkmaar        i08_51d1 1D
     Mammacarcinoom        KP        Kleinste aantal:
                                  Aantal       31
                      Wat is het aantal operaties (b) van de chirurg die de minste operaties op u
Alkmaar        i08_51d2 1D
     Mammacarcinoom        KP        Aantal FTE Aantal van de chirurg die de minste operaties op
                                  dat (b)       op
                      Wat is het aantal operaties deze specialist 11 de ziekenhuislocatie werkt u
Alkmaar        i08_51e1 1E
     Mammacarcinoom        KP        Grootste aantal:
                                  Aantal       165
                      Wat is het aantal operaties (b) van de chirurg die de meeste operaties op
Alkmaar        i08_51e2 1E
     Mammacarcinoom        KP        Aantal FTE Aantal van de chirurg die de meeste operaties op
                                  dat (b)       op
                      Wat is het aantal operaties deze specialist 11 de ziekenhuislocatie werkt
Alkmaar        i08_52d
     Mammacarcinoom       2 KP        Histologische biopsie (echogeleide)
                                  Label    Afwezig
                      Wilt u in ondertaande tabel aankruisen welke voorzieningen op uw ziekenh
Alkmaar        i08_52o
     Mammacarcinoom       2 KP        Mammaprint Label    Afwezig
                      Wilt u in ondertaande tabel aankruisen welke voorzieningen op uw ziekenh
Alkmaar        i08_52p
     Mammacarcinoom       2 KP        Invriezen tabel aankruisen welke voorzieningen op uw ziekenh
                                  Label
                      Wilt u in ondertaandetumorweefselAfwezig
Alkmaar        i0853b1b 3B
     Mammacarcinoom        KP        Histologische Punctie (echogeleide)- Uitvoering binnen vijf wer
                                  tabellen nee
                      Wilt u in onderstaande Label aangeven welke diagnostische onderzoek
Alkmaar        i0853b1d 3B
     Mammacarcinoom        KP        Histologische Punctie (echogeleide)- Binnen vijf werkdagen aa
                                  tabellen nee
                      Wilt u in onderstaande Label aangeven welke diagnostische onderzoek
Alkmaar        i0853b2b 3B
     Mammacarcinoom        KP        Stereotactische biopsie - Uitvoering diagnostische onderzoek
                                  tabellen nee
                      Wilt u in onderstaande Label aangeven welkebinnen vijf werkdagen
Alkmaar        i0853b2d 3B
     Mammacarcinoom        KP        Stereotactische biopsie - Binnen vijf diagnostische de patiënt
                                  tabellen nee
                      Wilt u in onderstaande Label aangeven welkewerkdagen aanonderzoek

EDE         BLcystZH
     Blaascarcinoom       3 ZI       Aantal totale cystectomieën
                                  Aantal       8
                      Aantal cystectomieën per ziekenhuis per ziekenhuis per jaar.
EDE    Cataract Ccomplic     2 ZI        achterkapselruptuur
                                  cataractoperaties waarbij peroperatief een vitrecto
                      ComplicatiePercentagePercentage      0
          OUD TellerNIEUW Teller OUD Noemer
     NIEUW Indicator_waarde                    Indicator_nb
                                NIEUW Noemer         NIEUW Toelichting
                                         Indicator_nvt
        100    209              822     209
       97.47   766      848       870                 2a t/m 2e: In veel gevallen is elders
       96.32   758      838       870                 2a t/m 2e: In veel gevallen is elders
       82.07   508      714       870                 2a t/m 2e: In veel gevallen is elders
       98.05   608      853       870                 2a t/m 2e: In veel gevallen is elders
       98.05   608      853       870                 2a t/m 2e: In veel gevallen is elders
       99.08   387      534       539
       98.31    93      116       118
        1.7            2             118
         0     0              418                  patiënt ontvangt voor/na ingreep ins
         36   241     5784        161
     ja
     nee

Minder dan 50
                                                Nog geen patiëntenbespreking omd
     ja

         0.36  4      6        1240    1687

          0  286      0        286
          0  245      0        245

          0   0               70      17

     ja                                          Ad 1a: dit zijn de getallen voor de va
     ja                                          Het ziekenhuis beschikt zelfs over e

     ja
     ja
     ja
     ja
     ja

         7.692  288     24        312     312
         5.576  254     15        269     269

     ja

          24

         1.449  136      2        138     138
         1.68  117      2        119     119

         0.529  17      8        1513    1513

         100  62      71         71      71

          0  236      0        236     236
          0  246      0        246     246

        81.381  271     271        352     333

         3715
   47.52  24  2376  264  50
Ja
    8
Ja
   0.335  394   2  597  597
             562  597
   100   321  353  321  353
   340
   341
   45
    1
   103
    1
Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
ja
ja
ja
ja

                    Ziekenhuis Gelderse Vallei voert sin
   0.282  0   5  1773
      Vergelijkbaarheid_vlag
Validiteit_vlag          Registratie_vlag
            Statistische_vlag
groen    groen   oranje   groen
groen    groen   oranje   groen
groen    groen   groen   groen
groen    groen   groen   groen
groen    groen   groen   groen
groen    groen   groen   groen
groen    groen   oranje   groen
groen    oranje   rood    oranje
groen    oranje   rood    groen
groen    oranje   groen   oranje
groen    groen         oranje
groen    groen
groen    groen
groen    groen
groen    groen
groen    groen
groen    groen

groen   groen   oranje   groen

groen   groen   oranje   groen
groen   groen   oranje   groen

groen   groen   rood    groen

groen   groen
groen   groen
groen
groen
groen   rood    groen   groen
Ziekenhuis Gelderse Vallei voert sinds 2011 geen volledige cystectomieën meer uit.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:1/18/2012
language:
pages:13