Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

111202_DI_kov

VIEWS: 11 PAGES: 38

									        DOKTORI ISKOLÁK LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS MŰKÖDÉSÉNEK
          AKKREDITÁCIÓS BÍRÁLATI SZEMPONTJAI
                      egységes szerkezetben
                                     A MAB 2008/8/II.2. sz. HATÁROZATA
                                       (HATÁLYBAN: 2009. JANUÁR 1.
                                            Arial betűtípussal szedett
                                            kiegészítések hatályban:
                                             2009. DECEMBER 4.)

1.  Doktori iskola törzstagjainak bírálati szempontjai

A MAB a törzstagot a saját maga által megadott adatok (kutatási, művészeti alkotói terület,
közlemények, előadások, témakiírások stb. ld. 1. melléklet f. pont) alapján értékeli.1 Hamis
adatok közlése esetén a törzstag automatikusan „nem felel meg” minősítést kap.

A doktori iskola törzstagja „megfelel”-nek minősül, ha
1.1. Általános szakmai bírálati szempontok
1.1.1 A törzstagnak a doktori iskola tudomány/művészeti ágában tudományos/művészeti
    fokozata van. (Lásd a 3. melléklet a) pontját is.)
1.1.2. Kutatási/művészeti/alkotó tevékenysége aktív és folyamatos (ld. 2. melléklet).
1.1.3. Megadja a tudományos közleményeinek, mérnöki, művészeti alkotásainak a számát
    (külön jelölve a tudományos monográfiák és szakkönyvek számát), össz impakt faktorát
    vagy – az impakt faktor helyett – külföldön megjelent vagy hazai kiadásban nemzetközi
    megjelenésű idegen nyelvű közlemények számát. Adjon linket az interneten elérhető
    teljes publikációs listájához (ld. 2. melléklet) – ha van ilyen.
1.1.4. A (kivonatos) publikációs lista (a www.doktori.hu honlapon) mindenkor tartalmazzon az
    utóbbi 5 évben (2009-ben: 2004-2008 között), lektorált és referált, nyilvánosan
    hozzáférhető médián megjelent öt közleményt, (ha van) internetes hozzáférési linkkel, és
    a korábbi évekből még öt közleményt, amelyeket a törzstag a legfontosabbaknak tart.
    2011. szeptember 1-jétől csak a Magyar Tudományos Művek Tárából átvett publikációs
    adatok fogadhatók el a www.doktori.hu adatbázisban (2010. október 1-jei kiegészítés).
    A törzstagnak figyelnie kell az idézettséget, és fel kell tüntetnie az adatbázisban. Az
    idézettség a törzstagi megfelelés fontos fokmérője.
1.1.5. A publikációs listát évente frissíteni kell, hogy minden évben megfeleljen a törzstag annak
    a bírálati szempontnak, hogy az adatbázisban legyen az utóbbi 5 évből 5 publikációja. A
    törzstagnak van az adott doktori iskolában témakiírása.
1.1.6. Van legalább 0,5 fokozatot szerzett hallgatója2, vagyis legalább társ-témavezetője volt
    fokozatot szerzett hallgatónak (ld. még a 2.10. pontot).

       A doktori iskola létesítéséről szóló 33/2007. (III.7.) Korm. rendelet szerinti „folyamatos,
       magas szintű tudományos tevékenységet folytat” kritérium csak akkor teljesül, ha a törzstag-
       jelölt nem csak mér, olvas, jegyzetel, vizsgál, azaz „folytat”, hanem annak eredményét
       tudományos közleményekben megjeleníti, publikál, ezzel kutatásának nem csak folytatását,
       hanem eredményességét is dokumentálja.
       A témavezetői tevékenység vállalása és folytatása önmagában ugyanígy nem elégséges egy
       törzstag, és a több törzstag alkotta doktori iskola tevékenységének értékeléséhez és akkredi-
       tálásához. Ez a tevékenység csak akkor értékelhető, ha annak eredménye nyilvánosan doku-

1
 Az a törzstag, akinek adatai szerepelnek a www.doktori.hu adatbázisban, rendszeresen (évente legalább egyszer)
 frissíti adatait e dokumentum és a Tájékoztató szerint.
2
 A 2009-es vizsgálathoz a MAB elfogadja fokozatot szerzett hallgató 2009. szeptember 1-jéig történő bejelentését.

C:\Docstoc\Working\pdf\4e5bc7ce-cd9f-42a6-af84-c30303628915.doc
                                                      -1-
       mentálható, azaz a témavezetés PhD (vagy korábban kandidátusi) fokozatot eredményezett.
       Az a doktori iskola, és az a törzstag, amelyik/aki hosszú évek során csak a témavezetést tudja
       vállalni és felmutatni, de fokozatot szerzett doktoranduszt nem, a MAB felfogásában nem
       akkreditálható. (Azt a felsőoktatási intézményt sem akkreditálják sehol, ahol csak oktatnak,
       de diplomát évek hosszú sora alatt nem szerez senki.)3
1.1.7. Megadja a fokozatot szerzett doktoranduszainak teljes névsorát, a fokozatszerzés évével
    együtt, jelölve a többes témavezetést.
1.1.8. Tudományos, művészeti tevékenysége releváns a doktori iskola képzési/kutatási
    területéhez (ld. 3. melléklet).
1.1.9. A relevancia vizsgálatakor a törzstagot a doktori iskola egészének összefüggésében
    vizsgálja a MAB. Egy tudomány/művészeti ágas DI esetén is releváns lehet kapcsolódó
    tudomány/művészeti ágban tevékenykedő törzstag munkája.
1.1.10. Törzstag a doktori iskola létesítésekor, illetve az abba való belépésekor nem lehet
    tartósan szabadságon vagy egy évnél hosszabb külföldi tanulmányúton.
1.2. Munkajogi bírálati szempontok
1.2.1. Az anyaintézményben foglalkoztatottak
1.2.1.1. A törzstag a doktori iskolát működtető felsőoktatási intézményben teljes munkaidőben,
    munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott (beleértve az
    MTA által támogatott kutatócsoportok munkatársait),
1.2.1.2. Az adott felsőoktatási intézménynek (FOI) adott akkreditációs nyilatkozatot,
1.2.1.3. Egyetemi tanár, és a köztársasági elnök nevezte ki (vagyis nem külföldön nevezték ki),4
     vagy professor emeritus,
     vagy egyetemi oktató/kutató.
1.2.2. Kutatóintézetben5 6 foglalkoztatottak
1.2.2.1. Olyan kutató, akinek a beosztása tudományos tanácsadó vagy kutatóprofesszor
1.2.2.2. A FOI és az adott kutató munkahelye között megfelelő együttműködési megállapodás
    van (ld. még a 2.11. pontot). A kutatóintézetben7 a törzstag teljes munkaidőben
    foglalkoztatott.
1.3. Életkori bírálati szempontok
1.3.1. Doktori iskola létesítésekor:
1.3.1.1. Nem egyetemi tanár oktató: aki az értékelés évében 61. életévét még nem tölti be
1.3.1.2. Egyetemi tanár és kutatóintézeti kutató: aki az értékelés évében 66. életévét még nem
    tölti be
1.3.1.3. (2011. december 2-i kiegészítés:) Egyetemi kutató (ha DSc ill. az MTA r. vagy lev.
    tagja): aki az értékelés évében 66. életévét még nem tölti be
3
 A MAB 2009. május 29-i ülésén elfogadott részletező állásfoglalás.
4
 A 2009-es vizsgálathoz a MAB elfogadja a 2009. szeptember 1-jéig kinevezett egyetemi tanárokat.
5
 Ftv. 31. § (2) A felsőoktatási intézmény megállapodhat különösen
a) a Magyar Tudományos Akadémiával, annak intézményeivel és más kutatóintézetekkel közös kutatási, képzési
feladatok ellátására, …
6
 A kormányrendeletben szereplő kutatóintézet kategória értelmezése: ha az intézet (honlapján is olvasható) alapító
okiratában a tudományos kutatás alapfeladatként szerepel. Nem szükségszerű, hogy a neve „kutatóintézet” legyen.
MTA Atommagkutató Intézet, Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet vs. MTA Jogtudományi Intézet, MTA
Nyelvtudományi Intézet, Országos Meteorológiai Szolgálat. (Az utolsó példa 2009. július 13-i frissítés) E formai
elem (és a doktori képzésre vonatkozó megállapodás) mellett döntő elsősorban a doktori iskolában közreműködésre
kért kutató(k) tudományos teljesítménye, amit a többi törzstaggal azonos mérce alapján ítélünk meg. (A
„tudományos tanácsadó” és a „kutatóprofesszor” besorolást az adott intézet nomenklatúrája, ill.
követelményrendszere alapján alkalmazzuk.) (a lábjegyzet 2009. január 30-i technikai frissítés)
7
 A MAB ebbe a körbe sorolja a következő állami fenntartású országos múzeumokat is: Hadtörténeti Múzeum,
Iparművészeti Múzeum, Közlekedési Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria, Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar
Természettudományi Múzeum, Mezőgazdasági Múzeum, Néprajzi Múzeum, Országos Műszaki Múzeum, Petőfi
Irodalmi Múzeum, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, Szabadtéri Néprajzi Múzeum,
Szépművészeti Múzeum (forrás: 1997. évi CXL. törvény 2.sz. melléklete)

C:\Docstoc\Working\pdf\4e5bc7ce-cd9f-42a6-af84-c30303628915.doc
                                                      -2-
1.3.2. Működő doktori iskola akkreditálásakor:
1.3.2.1. Nem egyetemi tanár oktató: aki az értékelés évében 66. életévét még nem tölti be (2012-
    ben ilyen, aki 1947-ben vagy később született)
1.3.2.2. Egyetemi tanár és kutatóintézeti oktató/kutató: aki az értékelés évében 71. életévét még
    nem tölti be (2012-ben ilyen, aki 1942-ben vagy később született)
1.3.2.3. (2011. december 2-i kiegészítés:) Egyetemi kutató (ha DSc ill. az MTA r. vagy lev.
    tagja): aki az értékelés évében 71. életévét még nem tölti be

2. Doktori iskola akkreditálható, és az intézmény a vonatkozó tudomány/művészeti ág(ak)ban
    fokozatot adhat, ha
2.1. Megadta valamennyi adatát az 1. melléklet szerint.8
2.2. A vezetője nemzetközi elismertséggel bíró, „megfelel” minősítésű egyetemi tanár, aki a
    doktori iskola anyaintézményében foglalkoztatott, van (lehetőleg több) fokozatot szerzett
    doktorandusza és 2012. szeptember 1. után más munkahelyen teljes munkaidős állást
    nem tölt be (ld. még a 2.7 pontot).
       Működő doktori iskolák vezetőváltásáról az intézmény rektora a MAB elnökét értesíti. Az
       értesítő levél tartalmazza az intézmény elnevezését, a doktori iskola MAB-nyilvántartási
       számát, tudományágát, a vezetőváltás okát, a régi és az új vezető nevét, az új vezető MAB
       minősítését (ha van) és a www.doktori.hu adatbázisban a módosítás dátumát.
       Ha az új vezető a MAB által „megfelel”-nek minősített egyetemi tanár törzstag, és ezt a tényt
       az értesítő levél tartalmazza, akkor a MAB a bejelentést tudomásul veszi.
       Ha az értesítő levél szerint az új vezető a MAB által (még) nem minősített törzstag, akkor az
       illetékes szakbizottsági elnök javaslata alapján a Doktori Kollégium megvizsgálja, és a
                      9
       Plénum elé terjeszti az ügyet.
2.3. A működési szabályzata (benne a fokozatszerzési követelmények, a felvételi eljárási rend
    (pontozás, kiválasztás stb.) az interneten elérhető, tartalmas, informatív.
2.4. A képzési terve (program, kurzusok stb.) az interneten elérhető, szakmailag alapos,
    tartalmas, informatív.
2.5. A minőségbiztosítási terve az interneten elérhető, tartalmas, a (minőség)célok eléréséhez
    megfelelő.
2.6. A honlapja az interneten elérhető, tartalmas, informatív: a doktori képzésről és
    fokozatszerzésről rendszeres tájékoztatást ad, a felvételi követelményeket évente
    közzéteszi.
2.7. Legalább 1 éve működő doktori iskola esetében: a doktori iskola nyolc-tíz oldalas
    önértékelést készít, amely a doktori iskola tevékenységéről (feltételeiről, működéséről,
    eredményeiről) szól, és az önértékelésben C-SWOT analízis10 van. Az önértékelés
    dokumentálja a doktori iskola vezetőjének nemzetközi elismertségét. Több
    tudomány/művészeti ágas doktori iskola az önértékelés külön fejezetében dokumentálja
    az érdemi együttműködést (koherenciát) a tudomány/művészeti ágak művelői között.
 2.8. A FOI a doktori iskola összes tudomány/művészeti ágában akkreditált mesterképzési
    szakon oktatást folytat.11 (ld. 4. melléklet).
       Ftv. „67. § (1) Doktori képzésre az a felsőoktatási intézmény szerezhet jogosultságot,
       amelyben mesterképzés folyik az adott tudományterületen.”12 Ezt a törvényi megfogalmazást

8
 Az a doktori iskola, amelynek adatai szerepelnek a www.doktori.hu adatbázisban, frissíti ott az adatait e
dokumentum és a Tájékoztató szerint.
9
 2009. október 1-jén elfogadott MAB-eljárás.
10
  A C-SWOT analízis az adott doktori iskola működésének külső korlátait (Constraints), erősségeit (Strengths),
  gyenge, fejlesztendő pontjait (Weaknesses), fejlesztési lehetőségeit (Opportunities), és a működését veszélyeztető
  elemeket (Threats) tartalmazza.
11
  A 2009-es vizsgálathoz a MAB elfogadja a 2009 szeptember 1-jéig akkreditált mesterképzési szakokat.

C:\Docstoc\Working\pdf\4e5bc7ce-cd9f-42a6-af84-c30303628915.doc
                                                       -3-
       szakmai alapon kell értelmezni, és csak úgy lehet alkalmazni, mert a két fogalomkört a
       törvény maga nem felelteti meg egymásnak.
       A mesterképzési szakokat a kormányrendelet képzési területekhez rendeli, de nem sorolja
       sem tudományterületekhez, sem tudományágakhoz.
       A doktori képzés tudományterületen, tudományágban folyik13. Minden doktori iskolának
       tudományterületi, tudományági besorolása van, amelyben fokozatot ítélhet oda az
       intézmény. A 8 tudományterülethez tartozó tudományágakat jogszabály nem, csak a MAB
       határozza meg14.
       Alapelvek
       Mivel a tudományágakba sorolt doktori iskolák létesítésében a törvény a MAB-nak
       meghatározó szerepet adott, szükség van egy koherens tudományágak vs. mesterképzési
       szakok rendszerre. Az Ftv. szerinti nyolc tudományterület legtöbbje olyan sok tudományágat
       ölel fel, hogy csakis a tudományágak és a mesterképzési szakok tartalmi megfeleltetése
       alapján lehet hozzárendelést végezni. E nélkül pl. egy, a természettudományi
       tudományterülethez tartozó matematikus mesterszakra biológiai doktori iskolát lehetne
       alapítani, vagy egy bölcsészettudományhoz tartozó bolgár szakra történelmi doktori iskolát.
       Ezt kizárandó alakította ki a MAB a tudományágak vs. mesterképzési szakok megfeleltetési
       rendszerét.
       Valamennyi mesterképzési szak (létesítési kritériumként) felkészíti a végzőket doktori
       képzésben való részvételre. A KKK-k természetesen nem sorolják fel, milyen tudományág-
       ban működő doktori iskolába jogosít felvételre a megszerzett szakképzettség. Ezek
       meghatározása a doktori iskolák (szabályzatok) hatásköre. Nemcsak saját, de más tu-
       dományágakhoz, tudományterületekhez tartozó mesterszakos szakképzettséggel is vehetnek
       fel doktoranduszokat15.
       Ez a multidiszciplináris fogadókészség nem jelent automatikus viszonossági jogalapot ilyen
       mesterképzési szakok révén valamely tudományágakban doktori iskola létesítésére16.
       A MAB álláspontja: doktori iskola valamely tudományágban csak a tudományágat diszci-
       plinárisan meghatározó mértékben lefedő mesterképzési szakra alapozható. Csak ilyen
       szakok akkreditált oktatói gárdájában van biztosíték arra, amiért a jogszabályok – érthető és
       szükséges minőségi szemlélet alapján – a megfelelő mesterképzést a doktori iskola előfelté-
       teleként megfogalmazzák. Ezt a megfelelőséget a MAB a szakok KKK-i alapján állapítja
       meg. Különösen körültekintően elemzi e tekintetben a – nevezzük így – interdiszciplináris
       mesterszakokat, mert ezeknél egy-egy diszciplináris képzési részhez kevesebb kredit tar-
       tozik. Következésképpen csak a legritkább esetben képzelhető el, hogy azokat két tu-
       dományágban is el tudná fogadni.
A szakra vonatkozó MAB akkreditációs határozat számát meg kell adni.
2.8.1.1. Tanári mesterszakra épülően a MAB neveléstudományi doktori iskola létesítését tartja
    megfelelőnek. A tanári mesterszakon végzett hallgatók felvételt nyerhetnek a
    szakképzettségi moduljuk szaktárgyi tudomány/művészeti ágának megfelelő doktori
    iskolába is. Önmagában azonban a tanári szakképzettségi modul nem elegendő doktori
    iskola létesítéséhez.
2.8.1.2. Állam- és jogtudományi doktori iskolák létesítésének és működésének
    alapvető feltétele, hogy a törzstagok, oktatók és témavezetők kutatási területe az
    állam- és jogtudományok minden fontos (a jogászképzésben egyébként

12
  2010. január 22-én elfogadott MAB-állásfoglalás.
13
  Van tudományterület, amelyen belül több tudományág van, de van, amelyikben nincs ilyen tagolás.
14
  A MAB 2009/9/IV/2. sz. határozata.
15
  Pl.: matematikus végzettséggel filozófia, kémikus végzettséggel agrártudományi doktori iskolába stb.
16
  Az előbbi példáknál maradva: matematikus mesterszak nem jogalap filozófia, kémikus mesterszak nem jogalap
agrártudományi doktori iskola létesítésére.

C:\Docstoc\Working\pdf\4e5bc7ce-cd9f-42a6-af84-c30303628915.doc
                                                    -4-
    általánosan oktatott) ágát lefedje, amihez az alapot az akkreditált osztatlan
    jogász mesterszak megléte jelenti.
2.9.1. Egy tudomány/művészeti ágas doktori iskola esetén: koherencia van a törzstagok kutatási
    területe, közleményei ill. a doktori iskola képzési terve és a témakiírások között
2.9.2. Több tudomány/művészeti ágas doktori iskola esetén: koherencia van a törzstagok kutatási
    területe, közleményei ill. a doktori iskola képzési terve és a témakiírások között. A
    művelt tudomány/művészeti ágak megalapozottak és képviseletük erős; a DI tagjai
    között eredményes, dokumentált szakmai együttműködés van.
    DLA és PhD fokozatot kiadó doktori iskola több tudományágasnak minősül. Művészeti
    ágban szerezhető PhD fokozat elnevezése: művészet-tudomány PhD
    (+művészeti ág megnevezése, angol elnevezés: PhD in Arts (design stb).
       A művészeti ágakban a két doktori fokozattípus közötti különbség pontos definiálása:17
        PhD a művészet-tudományok területén: művészeti tevékenységhez nem feltétlenül
       kötődő, az önálló tudományos gondolat kifejtésének megvédése és a kutatási képesség
       igazolása után adható tudományos fokozat (mint a többi tudományágban).
        DLA a művészet-tudományok területén: a művészeti mestermű és az önálló nézőpontú
       disszertáció megvédése eredményeként szerezhető művészeti fokozat.
       A művészeti egyetemeken PhD fokozat kizárólag az adott művészeti egyetemen akkreditált és
       oktatott elméleti mesterképzésre épülő művészeti ágakban adható ki.
       A művészet-tudomány ág(ak)ban a PhD fokozat kiadását kérő doktori iskoláknak
       teljesíteniük kell a más tudományágak doktori iskoláiban elvárt tudományos követelményeket
       (önálló kutatás, publikációk stb.).
       A művészeti egyetemek a művészet-tudomány ág(ak)ban önálló PhD doktori iskolát
       alapítsanak, illetve ha DLA fokozatot is ki akarnak adni, az lehetőleg két, egymástól
       független doktori iskolában történjen.
       Ha egy művészet-tudomány ágban egy doktori iskola PhD és DLA fokozatot is ki kíván adni,
       akkor az több tudományágas doktori iskolának minősül. Ebben az esetben a két tudományág
       határozottan elkülönítendő egymástól a doktori eljárások során
       Közös DLA és PhD (több tudományágas) művészeti doktori iskola alapítása esetén -a
       fokozatszerzés színvonalának biztosítása érdekében - szükségesnek tartjuk a két doktori
       képzés és fokozatszerzés külön szabályozását, azaz önálló működési szabályzat, képzési terv
       és minőségbiztosítási terv elkészítését és akkreditálását a tudományos fokozatot kiadó PhD
       képzésre és a művészeti fokozatot kiadó DLA képzésre.
A MAB a művészet-tudomány ág(ak)ban a PhD fokozat kiadását kérő doktori iskolák véleményezése
során vizsgálja a kért tudományág önállóságát, a más szakterületekkel - különösen az ugyanazon a
művészeti egyetemen működő művészeti ági (DLA) doktori iskolától, illetve a bölcsészettudomány
hasonló részterületeitől - való függetlenségét, a doktori programok tartalmát, a törzstagok és az oktató
tanárok művészet-tudomány ági kompetenciáját. Ehhez a törzstag adjon linket alkotásaihoz és az
alkotásaira való hivatkozásokhoz is.
A művészettudományok tudományág:18
A művészettudományok tudományág (angolul arts, németül Kunstwissenschaften) körébe azok a kutatási
területek tartoznak, melyek egyszerre érintik a művészeti alkotásokat, valamint a bölcsész- és
társadalomtudományi kutatásokat, s két vagy több tudományág határterületén, jellegzetesen inter-
diszciplináris metodikával dolgoznak. A művészettudományok sikeres művelői azok a felsőoktatási
intézmények, melyek alap- és mesterszakos képzésben egyszerre oktatják a művészet gyakorlatát,
valamint annak történetét és elméletét. Az itt végzett elméleti szakemberek a művészeti terület egészére
képesek elméleti, kritikai és történeti megközelítésből reflektálni, mivel képzésük az alkotás
létrehozásának folyamatával párhuzamosan zajlik. Az interdiszciplináris művészetelméleti közelítés
alkalmassá teszi a végzetteket, hogy a művészeti mező aktív szereplőiként helyezkedjenek el. Az ilyen
képzést nyújtó egyetemek indíthatnak harmadik képzési ciklusban PhD in Arts képzést.


17
   2010. január 22-én elfogadott MAB-állásfoglalás.
18
   2010. július 2-án elfogadott MAB-állásfoglalás.

C:\Docstoc\Working\pdf\4e5bc7ce-cd9f-42a6-af84-c30303628915.doc
                                                 -5-
A művészettudományi PhD doktori iskolának az egyetem/doktori iskola DLA képzésétől és fokozat-
szerzésétől független PhD képzést és fokozatszerzést kell biztosítania.

Művészettudományi doktori iskolák témahirdetői, oktatói és törzstagjai:
Témavezetők az olyan PhD fokozattal rendelkező egyetemi tanárok, egyetemi docensek vagy
tudományos kutatók, akiknek kutatási területük, publikációik relevánsak az adott doktori iskolával. A
művészettudományi PhD (PhD in Arts) fokozatot kiadó doktori iskolákban művésztanár témavezető
nem, de témavezető mellett felkért konzulens lehet.
Közös DLA/PhD doktori iskola esetén a PhD fokozattal rendelkezők a DLA képzésben és
fokozatszerzésben részt vehetnek, részvételük a DLA képzés tudományos/elméleti részében és a DLA
disszertációk opponálásában kívánatos.
A DI törzstagjai a fenti körből PhD-vel rendelkező, nemzetközi megjelenést is felmutató szakemberek
lehetnek. A kutatási, publikációs tevékenységük iránti elvárások megegyeznek a bölcsészettudomány
területén jelölt törzstagok iránti elvárásokkal.

Képzés:
A művészettudományi doktori képzés a sajátos területeknek megfelelő képzést biztosítja. A
művésztanárok oktatói, esetleg konzulensi támogatásával a hallgató egyszerre kutatója szakterületének és
részese, tagja művészeti alkotóközösségeknek. A PhD in Arts képzési programja az elméleti kurzusok
mellett egyharmad arányban művészeti alkotókurzusokat is hirdethet.

PhD in Arts értekezés:
A doktori fokozat megszerzésének módja egy doktori dolgozat elkészítése, amellyel a doktorjelölt – a
doktori fokozatszerzési eljárás során – bizonyítja, hogy a fokozat követelményeihez mért
művészettudományi feladat önálló megoldására képes. A dolgozat minimális terjedelme 200000
karakter, jegyzetapparátusában, hivatkozásrendjében követnie kell a bölcsész normákat,
témaválasztásában pedig a speciális művészettudományos terület kérdéseire fókuszál. A fokozat
megszerzéséhez a felsőoktatási törvényben megfogalmazott négy feltételt kell teljesíteni az intézményi
szabályzatban megfogalmazott rendben.

Megjegyzés: A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen folyó zenetudományi doktori képzés továbbra is
a bölcsészettudományok tudományterület – művészet- és művelődéstörténeti tudományok tudományágba
tartozik.

             Művészettudományi doktori iskolák felvételi követelményei

Végzettség
A művészettudományi doktori iskolákba elsősorban olyan mesterszintű (MA) végzettséggel bíró szemé-
lyek jelentkezhetnek, akiknek elméleti, művészettudományi mesterszakja megfelel a művészeti doktori
iskola szakterületének. A jelentkezőknek a jelentkezéskor elméleti (kutatói) felkészültséget (alkal-
masságot), publikációs illetve kurátori tevékenységet kell igazolnia.

Idegennyelv-tudás
Egy olyan élő idegen nyelvből, amelyen jelentős művészettudományi szakirodalom jelent meg, B2
típusú, egy másik idegen nyelvből alapfokú nyelvvizsga.

Felvételi eljárás
A felvételi vizsgán a felvételi bizottság a szakdolgozat, a publikációs jegyzék és főként a rövid kutatási
terv, az értekezés témavázlatának tanulmányozása, valamint személyes beszélgetés alapján értékeli:
- a jelölt általános műveltségét,
- saját témájában való jártasságát, a vonatkozó szakirodalom és a módszertani problémák ismeretét,
- az értekezés megvalósításának lehetőségét, a témavezető (konzulens) megválasztását.

Szakmai tevékenységC:\Docstoc\Working\pdf\4e5bc7ce-cd9f-42a6-af84-c30303628915.doc
                                                  -6-
A művészeti doktori iskolák egyedileg szabályozzák a jelentkezéskor elvárt szakmai minimumot és a
felkészültség szükséges mértékét, melynek része a publikációs tevékenység és a szakmai aktivitás
egyaránt. Ezeket a feltételeket a doktori iskolák szabályzatukba foglalják, és honlapjukon közzéteszik.

2.10. A doktori iskolának folyamatosan van legalább 7 „megfelel” minősítésű törzstagja
    (beleértve az 1.3. szerinti életkori bírálati szempontnak való megfelelést is). Ezen belül,
    egy tudomány/művészeti ágas doktori iskolában legalább 4 egyetemi tanár (a professor
    emeritusok ezen felül számítanak) törzstag; több tudomány/művészeti ágas doktori
    iskolában: tudomány/művészeti áganként 3 törzstag, akik közül tudomány/művészeti
    áganként 2 egyetemi tanár.
    Újonnan létesítendő, továbbá legfeljebb 3 éves doktori iskola akkreditálható akkor is, ha
    csak 3 törzstagnak van fokozatot szerzett hallgatója.
2.11. Ha a doktori iskola törzstagja nem az adott FOI dolgozója, akkor a FOI-nak
    együttműködési megállapodást kell kötnie a kutatóintézettel. A megállapodás akkor felel
    meg, ha kiderül belőle az oktatási/kutatási együttműködés tárgya és az együttműködő(k)
    személye. (2009. január 30-i technikai frissítés)
2.12. A doktori iskola a működés első három évében évente vegyen fel legalább 2-2
    doktorandusz hallgatót. A későbbi években ezt a bírálati szempontot a MAB nem
    vizsgálja.
2.13. Egy intézményben egy tudomány/művészeti ágban több doktori iskola csak akkor
    működhet, ha azok más-más kutatási területen jönnek létre, és önállóan is megfelelnek a
    doktori iskola létesítési feltételeinek.
2.14. A MAB fontosnak tartja, hogy minden tudomány/művészeti ágban lehetőség legyen
    hazánkban is doktori képzésre és fokozatszerzésre, ezzel a tudományos utánpótlás
    biztosítására. Ezért olyan, az 5. sz. mellékletben felsorolt tudományágban, ahol a doktori
    iskola létesítésének személyi feltételei átmenetileg az ország egyetlen intézményében
    sem teljesülnek, az érintett intézmények véleményének kikérése után, egy (és csakis egy)
    doktori iskola létesítését – meghatározott időre – olyan formában is támogathatja a MAB
    , hogy a tudományágat művelő négy egyetemi tanár mellett további három törzstag más,
    az adott tudományághoz kapcsolódó tudomány/művészeti ág művelője legyen.
2.15. Az akkreditáció hatálya 5 év (2009-ben 2014. december 31-ig) – a jelen működési
    feltételek biztosítása esetén.
2.16. A fenti bírálati szempontoknak való megfelelés folyamatosságát a MAB a doktori
   adatbázisban évente végzett programozott vizsgálattal ellenőrzi. Az éves ellenőrzés
   eredményeként a MAB megváltoztathatja az akkreditáció hatályát.

3. Intézmények együttműködése doktori iskolák keretében
3.1 Az együttműködés típusai
  3.1.1 Felsőoktatási intézmény és kutatóintézet együttműködése mind a doktori képzésre,
      mind a kutatásra kiterjedhet, azzal, hogy a doktori fokozatot minden esetben a
      felsőoktatási intézmény ítéli oda és adja ki. [Felsőoktatási törvény: Ftv. 5. § (7), Ftv. 31. §
       (2)]
  3.1.2 Együttműködések általában (hazai vagy külföldi szervezettel) – így a doktori képzés
     tekintetében is.[Ftv. 31. § (1)]
  3.1.3 Hazai felsőoktatási intézmények (egyetemek, főiskolák) együttműködése [Ftv. 31. §
       (2)]
  3.1.4 Hazai és külföldi felsőoktatási intézmények együttműködése [Ftv 117. § (4)]
3.2. Hazai felsőoktatási intézmények akkor létesíthetnek közös doktori iskolát, ha külön-külön is
   megfelelnek az adott tudomány/művészeti ágban a doktori iskola létesítési feltételeinek és

C:\Docstoc\Working\pdf\4e5bc7ce-cd9f-42a6-af84-c30303628915.doc
                                                  -7-
     az új doktori iskola olyan szinergikus előnyökkel jár, melyek külön-külön működéssel
     nem biztosíthatók. A közös doktori oklevelet mindkét egyetem rektora és doktori
     tanácsának elnöke aláírja.

3.3*. Hazai felsőoktatási intézmények együttműködése a doktori képzésben és fokozat-
   szerzésben témavezetők és oktatók felkérése/fogadása keretében valósulhat meg. Törzstag
   csak egy doktori iskolában lehet valaki, abban az intézményben, ahova akkreditációs
   nyilatkozatát adta. Erről az intézmények megállapodást köthetnek, amit a doktori iskola
   honlapján, továbbá a www.doktori.hu adatbázisban is meg kell jeleníteni, és erről a MAB-
   ot értesíteni kell. A képzés az akkreditált intézmény székhelyén vagy a beadványban
   megnevezett telephelyén folyik. Kihelyezett képzés új doktori iskola akkreditálását
   igényli. A fokozat kiadására mindig az az akkreditált doktori iskolát működtető intézmény
   jogosult, amelyik a doktorjelölt jelentkezését elfogadta.
3.4. Hazai és külföldi egyetem akkor indíthat közös doktori fokozat (joint degree) kiadására
   irányuló képzést, ha a közös képzésről készített írásos megállapodás tartalmazza, hogy
   a) az közös doktori képzésre és közös PhD fokozat kiadására irányul,
   b) a magyar együttműködő partner akkreditált felsőoktatási intézmény akkreditált doktori
    iskolája,
   c) a külföldi együttműködő partner(ek) is akkreditált felsőoktatási intézmény(ek)/doktori
    iskolá(i). Ezt a megállapodást is meg kell jeleníteni a doktori iskola honlapján, továbbá a
    www.doktori.hu adatbázisban, és erről a MAB-ot értesíteni kell.

4. Doktori iskolák működése
4.1. Az akkreditált doktori iskola működését – a doktori képzést és a doktori fokozatszerzést –
    az Ftv, kormányrendelet, az intézmény doktori szabályzata és a doktori iskola saját
    működési rendje szabályzata szabályozza. A MAB a működés tekintetében a létesítés
    akkreditációs bírálati szempontjai formájában és a következő, minőségellenőrzési
    fejezetben fogalmazza meg a működéssel kapcsolatos „mérlegelési követelményeit”.
    (33/2007-es kormányrendelet.)
4.2. A doktori iskola – a MAB honlapján (http://www.mab.hu) közétett szempontrendszert
   figyelembe vevő – hiteles, az iskolát érintő történések függvényében folyamatosan, de
   legalább havonta frissített honlapot működtet. A doktori iskola honlapja legyen elérhető
   az intézmény honlapjáról is.

5. Doktori iskolák működésének minőségellenőrzése
5.1. Az intézmény feladata
5.1.1. A felsőoktatási intézmény doktori tanácsa kialakítja a doktori képzés és a fokozatszerzés
   minőségbiztosításának elveit és módszereit. Ennek alapján folyamatosan figyelemmel
   kíséri a doktori iskolák működését. Munkájához felhasználja a doktoranduszok, a
   doktorjelöltek és a közelmúltban fokozatot szerzettek és a doktori fokozatot szerzők
   munkáltatóinak véleményét is, szükség esetén külső szakértőt kér fel.
5.1.2. Az intézményi vagy a párhuzamos akkreditáció során – vagy a doktori tanács
   felszólítására – a doktori iskola önértékelést készít.
*
  2010/4/IV.sz. MAB határozat (2010. március 26.) szerinti új szöveg.

C:\Docstoc\Working\pdf\4e5bc7ce-cd9f-42a6-af84-c30303628915.doc
                                              -8-
5.2. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság feladatai
5.2.1. A MAB a működő doktori iskolák minőséghitelesítését is a jelen dokumentumban
    részletezett bírálati szempontok alapján végzi.
5.2.2. A MAB a rendszeres (ötévenkénti) intézményi akkreditáció vagy a képzések párhuzamos
    akkreditációja keretében vagy jogszabályi intézkedés alapján megvizsgálja és értékeli a
    doktori iskolák működését is.
5.2.3. A MAB a párhuzamos akkreditáció során „Kiválósági hely” címet adományozhat a címre
    a MAB által közzétett szempontrendszer alapján pályázó doktori iskoláknak.

6. Doktori iskolák működésének megszüntetése
6.1.  Az intézmény kezdeményezése
6.1.1. Az intézmény doktori tanácsa javasolhatja a szenátusnak, illetve a fenntartónak a doktori
    iskola megszüntetését, ha a személyi (törzstagi, hallgatói), mesterképzési, tárgyi,
    pénzügyi feltételek változása ezt szükségessé teszi. A megszüntető döntésről a szenátus a
    MAB-ot haladéktalanul értesíti.
6.1.2. A doktori tanács javasolhatja a szenátusnak doktori iskolák átszervezését, összevonását,
    szétválasztását, megszüntetését, ha az oktatás személyi vagy tárgyi feltételei lényegesen
    megváltoznak.
6.1.3. Az intézmény rektora a javaslatot részletes indoklással ellátva – szakértői vélemény
    kérésével – a MAB-nak megküldheti.
6.1.4. A MAB szakértők és az illetékes képzési ági bizottság(ok) bevonásával a javaslatot
    megvizsgálja, a MAB plénuma állást foglal a javaslatról, és az indokolt állásfoglalást –
    szakértői véleményként – közli a rektorral
6.1.5. A doktori iskolát ennek alapján a szenátus vagy a fenntartó szünteti meg.

6.2.   A MAB kezdeményezése
6.2.1. Ha a MAB akár az intézményi, akár a párhuzamos akkreditáció, akár az éves folyamatos
    ellenőrzés során vagy dokumentált bejelentés révén a doktori iskola működésében a
    minőséget veszélyeztető jelenségeket tapasztal, arról tájékoztatja az intézmény rektorát
    és felkéri őt azok kijavítására. A MAB által jelzett problémákról a rektor köteles
    tájékoztatni az érintett doktori iskola hallgatóit, illetve a fokozatszerzésre
    jelentkezetteket is.
6.2.2. Ha a MAB a képzés, illetve a fokozatok színvonala, vagy a feltételek olyan alapvető
    romlását tapasztalja, ami az előző pont alatti eljárásnál szigorúbb intézkedéseket igényel,
    akkor közbülső akkreditációs eljárást folytat le, melynek elindításához a doktori iskola
    önértékelését kéri. Ezt az önértékelést a felsőoktatási intézmény doktori tanácsa
    véleményezi.
6.2.3. A MAB a fentiek birtokában látogató bizottságot küld ki. A látogató bizottságba –
    indokolt esetben – külföldi szakértőt is fel kell kérni.
6.2.4. A látogató bizottság jelentést készít, amelynek alapján a MAB plénuma megerősíti
    (esetleg határozott időre és feltételekkel), vagy visszavonja az akkreditációt. Ha
    visszavonja, gondoskodik a határozat nyilvánosságra hozataláról és a kormányrendelet 7.
    § (6) bekezdés alapján kezdeményezi a doktori iskola megszüntetését a rektornál, illetve
    a fenntartónál.
6.2.5. Az akkreditáció visszavonása ellen az egyetem rektora a MAB elnökéhez címezve
    fellebbezést nyújthat be, és a MAB Felülvizsgálati Bizottság eljárását kérheti.

6.3.   Doktori iskola megszüntetésének következményei


C:\Docstoc\Working\pdf\4e5bc7ce-cd9f-42a6-af84-c30303628915.doc
                                              -9-
6.3.1. Ha a MAB visszavonja a doktori iskola akkreditációját, akkor a felsőoktatási intézmény a
    doktori iskola tudomány/művészeti ágában – amennyiben e tudomány/művészeti ágban
    az intézményben másik doktori iskola nem működik – elveszti a jogosultságát
       a) doktori képzésre,
       b) PhD, illetve DLA fokozat adására,
       c) habilitációs eljárás lefolytatására, valamint,
       d) külföldön szerzett tudományos (doktori) fokozat honosítására.
6.3.2. A doktori iskola akkreditációjának visszavonásáról szóló MAB határozatban rendelkezni
    kell
       a) a hatályba lépés időpontjáról;
       b) a doktori iskolában folytatott képzés lezárásának határidejéről;
       c) az abszolutórium megszerzéséig még nem jutott doktoranduszok tanulmányai
        továbbfolytatásának módjáról (a javasolt fogadó intézmény(ek) megjelölésével);
       d) az abszolutóriummal rendelkezőknek, ill. a doktorjelölteknek a doktori fokozat
        odaítélésének módjáról (a javasolt fogadó intézmény(ek) megjelölésével).

Az I. és II. éves doktoranduszok a munkájukat egy másik doktori iskola keretében
folytatják. Erre téma- és témavezető-váltás nélkül is jogszerű lehetőséget nyújt az,
hogy a témavezetőt egy másik intézmény hasonló DI-ja témavezetőként elfogadhatja.
A III. éves doktoranduszt a képzési idő végéig, az értekezés megírásáig a témavezető
segítheti, de a doktori fokozat megszerzésére másik intézmény hasonló doktori
iskolájában kell jelentkezni. Ennek megkeresése a DI erkölcsi kötelessége. Ha ezt nem
tudja biztosítani, akkor a MAB intézkedik.
Az intézmény rektorának írásbeli kérésére a MAB hozzájárul, hogy a fokozatszerzési
eljárásra jelentkezett doktorjelöltek a jogszabály szerinti két éven belül megvédhetik
disszertációjukat a megszüntetés alatt álló doktori iskolában.

6.3.3. A szükséges pénzügyi rendelkezéseket (kutatási támogatások, ösztöndíjak stb.) – a
    befogadó intézmény kérésére – a doktori képzés finanszírozásának sajátosságaira
    tekintettel a miniszter hozza meg.

6.4. A „nem felelt meg” törzstagi minősítés következményei

6.4.1. A „nem felelt meg” törzstag minősítése a doktori adatbázis nyilvános felületén nem
jelenik meg, csak a törzstag és a doktori iskola vezetője számára elérhető.
A MAB kifejezetten ajánlja a „nem felelt meg” minősítésű törzstagot témavezetőként vagy
oktatóként szerepeltetni a doktori adatbázisban. Ha ez nem történik meg, a minősítés után 30
nap elteltével a „nem felelt meg” minősítés a nyilvános felületen láthatóvá válik.

6.4.2 „Nem felelt meg” értékelésű törzstag-jelöltek felülvizsgálata
a) A NFM értékelést kapott törzstagjelöltek joga indoklással alátámasztott felülvizsgálati
kérelem benyújtása. Az ilyen kérelmeket az intézmény minden DI vezetője véleményes
javaslatával együtt továbbítja a rektornak, aki dönt arról, hogy mely kérelmeket küldi
meg egy csomagban a MAB-nak. Az így, és csakis így beérkezett kérelmeket a MAB
Felülvizsgálati Bizottsága rendes eljárás formájában elbírálja. Az FvB döntéseiről a
MAB elnöke a rektort írásban értesíti, és a www.doktori.hu adatbázisban a pozitív
döntéseket megjeleníti. Ezek a felülvizsgálati kérelmek csak a 2009. április 14-én le-
mentett állapotra alapulhatnak.C:\Docstoc\Working\pdf\4e5bc7ce-cd9f-42a6-af84-c30303628915.doc
                                            - 10 -
b) Ha a NFM értékelést kapott, és ezért témavezetőként besorolt törzstagjelöltek nem
kérnek felülvizsgálatot, hanem 2010. február 1. után – bármikor – feltöltik adatlapjukat,
akkor már a legfrissebb eredményekkel kiegészítve (újabb közlemények, jobb tu-
dománymetriai adatok, fokozatot szerzett doktoranduszok) teszik azt. Az adatbázisban
automatikusan „még nem értékelt törzstag” megjelölést kapnak, mint más egészen új
törzstag-jelöltek, s a MAB 2010 őszén értékeli minden (korábbi és egészen új) törzstag-
jelölt megfelelőségét. Ez esetben a MAB tehát nem a 2009. április 14-i lementett álla-
potot, hanem a 2010-es új, nyilván több eredményt mutató helyzetet értékeli. Az adat-
frissítésről a MAB az értékelés előtt egy hónappal külön felhívást jelentet meg. A MAB
ezt az eljárást tartja célszerűbbnek, de nem kötelezőnek.
C:\Docstoc\Working\pdf\4e5bc7ce-cd9f-42a6-af84-c30303628915.doc
                                         - 11 -
Mellékletek:
1. melléklet: Az akkreditációs értékeléshez szükséges adatok
2. melléklet: A tudományos publikációk köre
3. melléklet: A törzstagi megfelelés kritériumrendszere 2009
4.1. melléklet: A tudományterületekhez tartozó tudomány- és művészeti ágak
4.2. melléklet: A mesterszakok tudomány/művészeti ági besorolása
5. melléklet: A tudomány/művészeti ágak és a képzési ágak megfeleltetése
6. melléklet: Fogalom-meghatározások
7. melléklet: Tudományágak vs. mesterképzési szakok rendszere doktori iskolák létesítéséhez
C:\Docstoc\Working\pdf\4e5bc7ce-cd9f-42a6-af84-c30303628915.doc
                                           - 12 -
1. melléklet
       AZ AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

1. A doktori iskola adatai és létesítésének dokumentumai:
  Adatok
  a) Az intézmény neve, (ha releváns, érintett egysége)
  b) a DI tudományterületi (8), tudományági (45) (művészeti ági) besorolása;
  c) a DI neve, kutatási területe (ha megnevezik);
  d) a kiadható doktori fokozat tudomány/művészeti ágának megnevezése;
  e) az intézményben oktatott akkreditált releváns mesterképzési szak(ok), MAB akkreditációs
   határozat száma. A határozatszám helyét akkor lehet üresen hagyni, ha a mesterszak
   akkreditálása várhatóan a tárgyév szeptember 1-jéig megtörténik.
  f) a doktori iskola személyi feltételei:
    vezetőjének jelölt személy,
    a DI törzstagjai,
    a DI témavezetői,
    a DI további intézményi oktatói,
    meghívott hazai és külföldi oktatók, művészek, kutatók.
   Minden esetben név, születési dátum (a doktori adatbázis nyilvános felületén csak az év
   jelenik meg), e-mail cím, telefonszám, legmagasabb tudományos/művészeti fokozat, a
   fokozat, ill. cím tudomány/művészeti ága, megszerzésének éve és intézménye,
   munkahely(ek), beosztás, legfontosabb tudományos, művészeti eredményeinek,
   alkotásainak dokumentációja (publikációs jegyzék: az utóbbi 5 évben megjelent 5
   közlemény (művészeti alkotások esetében az utóbbi 10 év alkotásai), és a korábbi évekből
   még 5 közlemény), összes tudományos közlemény száma, internetes hozzáférési link a teljes
   publikációs listához (ha van), impakt faktor vagy – ha nincs ilyen, akkor (2009. január 30-i
   technikai frissítés) – idegen nyelvű közlemények száma, független hivatkozások19 száma, a
   törzstagnál PhD/DLA fokozatot szerzett doktoranduszok teljes névsora + fokozatszerzésük
   éve.
   Dokumentumok:
   g) a DI képzési terve (program, kurzusok, doktori témák stb.)
   h) a DI minőségbiztosítási terve;
   i) a DI működési szabályzata, benne felvételi eljárási rendje (pontozás, kiválasztás stb.)
   j) a DI honlapjának címe,
   k) Önértékelés (csak a legalább 1 éve működő doktori iskoláktól kérjük)
2. Az intézményi dokumentumok sorában
 a) A felsőoktatási intézmény doktori szabályzata;
 b) Együttműködési megállapodás más intézménnyel a doktori képzésben (ha van ilyen).
19
  Hivatkozott (cited): más szerző publikációja hivatkozik az adott műre. A hivatkozó és a hivatkozott publikáció
társszerzői között sem lehet közös, különben önhivatkozásról van szó, melyet nem tekintünk figyelembe vehető
hivatkozásnak.

C:\Docstoc\Working\pdf\4e5bc7ce-cd9f-42a6-af84-c30303628915.doc
                                                     - 13 -
2. melléklet
               A TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK KÖRE

A törzstagság szempontjából figyelembe vesszük – oldalszám megjelölésével (2009. január 30-i
technikai frissítés) – az olyan nyomtatott és/vagy elektronikus közleményt (folyóiratcikk20,
egyetemi/főiskolai tankönyv, szakkönyv, tudományos monográfia, könyvrészlet, fordítás ókori
klasszikus nyelvből stb.), amely:
  a) a szerző saját kutatási eredményeit mutatja be (könyv esetén ilyenekre tételesen is
    hivatkozik),
  b) pontos szakirodalmi hivatkozásokat tartalmaz,
  c) ISBN vagy ISSN számmal ellátott,
  d) lektorált21,
  e) referált (közismert adatbázisban fellelhető)22,
  f) a tudomány/művészeti ág függvényében impakt faktoros,
  g) szakmai kiadványban vagy kiadványként jelent meg, s ez a kiadvány
       h) nemzetközileg vagy legalább országosan jegyzett kiadónál23,
       i) lehetőleg szakmai körökben elterjedt idegen nyelven,
       j) jelentős közkönyvtárakban fellelhető és hozzáférhető,
       k) megrendelhető vagy megvásárolható.
Figyelembe vesszük publikációként az elkészült műszaki vagy művészi alkotást, az elfogadott
hazai és külföldi szabadalmat; hivatkozásként pedig a szabadalom dokumentált megvalósítását,
ipari sorozatgyártását.
A törzstagság szempontjából nem vesszük figyelembe a következőket:
   napilapban vagy nem szakmai hetilapban megjelent írás (akkor sem, ha a témája szakmai
    jellegű),
   saját kiadásban megjelentetett mű (ha az sem nyelvileg, sem szakmailag nem lektorált)
   egyetemi, főiskolai jegyzet, segédanyag, handout, példatár, kompiláció, szerkesztés,
    szöveggondozás stb.
   rövid (egyoldalas) írás konferencia kiadványban vagy poszteren,
   (könyv)fordítás, kivéve az ókori klasszikusok fordítását szöveggondozással
   recenzió (könyvismertetés) vagy kritika (kivéve a hosszabb műelemzést),
   pályázat keretében vagy megrendelésre készített kutatási jelentés,
   szakdolgozat, diplomamunka, disszertáció (dr.univ., PhD, DLA, CSc, DSc, székfoglaló),
   egyéb kézirat-jellegű értekezés, írás,
   tudománynépszerűsítő írás (pl. Élet és Tudomány-ban)
   nem kutatási célú és igényű interjú (sem riporterként, sem interjú-alanyként)
   még meg nem jelent (tervezett vagy „megjelenés alatt álló”) írás.

20
  Folyóirat: rendszeresen, évente tipikusan legalább négyszer (de mindenképpen legalább kétszer), a szóban forgó
periodika számára írt cikkekkel megjelenő, kötetszámmal jelölt kiadvány.
21
  Lektorált (peer reviewed, refereed) publikáció: a művet megjelenés előtt független lektor(ok) véleményezte(ék).
A kivonat alapján történt konferencia-előadás elfogadása és konferencia-kiadványban megjelentetése NEM jelent
lektorálást.
22
  Referált (referenced) publikáció: a jelölt műve (tehát a könyvfejezetek kivételével minden más mű) a jelölt neve
szerint megjelenik egy kereshető adatbázisban (pl., Web of Science/Science Citation Index, Scopus, Engineering
Index stb.), vagy egy referáló folyóiratban.
23
  Hazai kiadású, nemzetközi megjelenésű publikáció: olyan publikáció, amely hivatalos rendszeres
(előfizetéses), nagyobb példányszámú, nemzetközi terjesztésű kiadványban jelent meg.

C:\Docstoc\Working\pdf\4e5bc7ce-cd9f-42a6-af84-c30303628915.doc
                                                     - 14 -
3. melléklet
          A TÖRZSTAGI MEGFELELÉS KRITÉRIUMRENDSZERE 2009
          (* A PROGRAM ELLENŐRZI: a)-b); # A BÍRÁLÓ ÉRTÉKELI: c)-d))
a) * A törzstagi megfelelőség kritériuma a kormányrendelet szerint a DI tudományágában meglévő
  tudományos vagy művészeti fokozat. Ennek megszerzését a program értékeli, de az új
  tudományágak esetén annak relevanciáját értelemszerűen tartalmilag, elsősorban a TT-jelölt
  tudományos eredményei alapján értékeljük. (Pl. a mai TT-jelöltek korosztálya anyagtudományból
  nem szerezhetett fokozatot, ezért elfogadjuk a fizika, kémia, mérnöki stb. fokozatokat, ha a
  tudományos munkásság ezt alátámasztja.)

b) * Témavezetői eredményesség
   eddigi összes doktoranduszainak száma (+ a kandidátusi témavezetések)
   eddigi összes, abszolutóriumot szerzett doktoranduszainak száma
   eddigi PhD/DLA fokozatot szerzett doktoranduszainak száma (+ kandidátusok)
   doktoranduszainak neve, fokozatszerzésük éve
   közös témahirdetéssel indult, doktori anyakönyvben és disszertációban dokumentált kettős
   témavezetés
   - Folyamatosan, azaz negyedik vagy több éve működő DI minden TT-jánál megfelelőségi
     feltétel a fokozatot szerzett doktorandusz. Akinek nincs ilyen, az TT-ként nem felel meg.
   - Új vagy legfeljebb 3 éves DI-k esetén legalább 3 TT-nak legyen fokozatot szerzett
     doktorandusza. A 4. évtől viszont a fokozatot szerzett doktorandusz már minden TT-ra
     egyedileg érvényes kritérium.

c)   #
    A törzstagi megfelelőség értékelésének szempontjai:
    A bíráló a megfelelést a megadott 10 közlemény mérlegelése, továbbá az alábbi adatok alapján,
    érdemi indoklással javasolja vagy nem javasolja.
    Tudományos teljesítmény számszerű adatai
     összes tudományos közleményeinek száma
     összes impakt faktora vagy idegen nyelvű közleményeinek száma referált folyóiratokban
     munkára történt független hivatkozások24 száma

    #
d)     Relevancia
    A TT-jelölt tudományos/művészeti tevékenysége releváns és integráns része a DI oktatási és kutatási
    programjának. A DI egésze ilyen releváns TT-ok révén alkot koherens programot. Ennek együttes
    mérlegelésével döntünk a TT-jelöltek relevanciájáról, ill. a DI koherenciájáról.
24
   Lásd a [18] lábjegyzetet

C:\Docstoc\Working\pdf\4e5bc7ce-cd9f-42a6-af84-c30303628915.doc
                                                 - 15 -
4.1. melléklet

   A TUDOMÁNYTERÜLETEKHEZ TARTOZÓ TUDOMÁNY- ÉS MŰVÉSZETI ÁGAK
1. Természettudományok                     Natural Sciences
1.1. Matematika- és számítástudományok             Mathematics and computer sciences
1.2. Fizikai tudományok                     Physical sciences
1.3. Kémiai tudományok                     Chemical sciences
1.4. Földtudományok                       Earth sciences
1.5. Biológiai tudományok                    Biological sciences
1.6. Környezettudományok                    Environmental sciences
2. Műszaki tudományok                      Engineering and technology
2.1. Építőmérnöki tudományok                  Civil engineering
2.2. Villamosmérnöki tudományok                 Electrical engineering
2.3. Építészmérnöki tudományok25                Architectural engineering
2.4. Anyagtudományok és technológiák              Material sciences and technologies
2.5. Gépészeti tudományok                    Mechanical engineering
2.6. Közlekedéstudományok                    Transportation engineering
2.7. Bio-, környezet- és vegyészmérnöki             Bio-, environmental- and chemical engi-
    tudományok                       neering
2.8. Informatikai tudományok                  Informatics
2.9. Agrárműszaki tudományok                  Agricultural engineering
2.10. Katonai műszaki tudományok                Military engineering
3. Orvostudományok                       Health sciences
3.1. Elméleti orvostudományok                  Theoretical medicine
3.2. Klinikai orvostudományok                  Clinical medicine
3.3. Egészségtudományok                     Health sciences
3.4. Gyógyszerészeti tudományok                 Pharmaceutical sciences
3.5. Sporttudományok                      Sports sciences
4. Agrártudományok                       Agricultural sciences
4.1. Növénytermesztési és kertészeti tu-            Crop production and horticulture
    dományok
4.2. Állatorvosi tudományok                   Veterinary science
4.3. Állattenyésztési tudományok                Animal husbandry
4.4. Élelmiszertudományok                    Food sciences
4.5. Erdészeti és vadgazdálkodási tu-              Forestry and wildlife management
    dományok
5. Társadalomtudományok                     Social sciences
5.1. Gazdálkodás- és szervezéstudományok            Business and management
5.2. Közgazdaságtudományok                   Economic science(s)
5.3. Állam- és jogtudományok                  Legal studies
5.4. Szociológiai tudományok                  Sociology
5.5. Politikatudományok                     Political science(s)
5.6. Hadtudományok                       Military sciences
5.7. Regionális tudományok                   Regional studies
5.8. Média- és kommunikációs tudományok             Media and communication studies
6. Bölcsészettudományok                     Humanities
6.1. Történelemtudományok                    History
25
   A feltételek folyamatos biztosítása esetén PhD-t és DLA-t is kiadhat

C:\Docstoc\Working\pdf\4e5bc7ce-cd9f-42a6-af84-c30303628915.doc
                                                - 16 -
6.2. Irodalom- és kultúratudományok             Literary and cultural studies
6.3. Nyelvtudományok                    Linguistics
6.4. Filozófiai tudományok                 Philosophy
6.5. Neveléstudományok                   Educational sciences
6.6. Pszichológiai tudományok                Psychology
6.7. Néprajz és kulturális antropológiai tu-        Ethnography, folklore and cultural anthro-
    dományok                      pology
6.8. Művészettörténeti és művelődéstörténeti        History of art and culture
    tudományok
6.9. Vallástudományok                    Religious studies
7. Művészetek                        Arts
7.1. Építőművészet                     Architecture
7.2. Iparművészet                      Design
7.3. Képzőművészet                     Fine arts
7.4. Színházművészet                    Drama and theatre
7.5. Film- és videoművészet                 Motion picture and video arts
7.6. Zeneművészet                      Music
7.7. Tánc- és mozdulatművészet               Dance and eurhythmics
7.8. Multimédia művészet                  Multimedia studies
7.9. Művészet-tudomány (zárójelben a mű-          PhD in arts (....)
    vészeti ág megjelölésével)
8. Hittudományok                      Theology
C:\Docstoc\Working\pdf\4e5bc7ce-cd9f-42a6-af84-c30303628915.doc
                                              - 17 -
4.2. melléklet

       A MESTERSZAKOK TUDOMÁNY/MŰVÉSZETI ÁGI BESOROLÁSA
           DOKTORI ISKOLÁK LÉTESÍTÉSE CÉLJÁBÓL

Tudományág/művészeti ág               Mesterszak
agrárműszaki tudományok               birtokrendező mérnöki
                           mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki
                           tájépítész mérnöki
állam- és jogtudományok               jogász
                                              26
                           európai és nemzetközi igazgatási
                           közigazgatási
                           rendészeti vezető
állattenyésztési tudományok             agrármérnöki
                           állattenyésztő mérnöki
                           mezőgazdasági biotechnológus
                           ökotoxikológus
                           takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki
állatorvosi tudományok                állatorvosi
anyagtudományok és technológiák           anyagmérnöki
                           anyagtudomány
                           faipari mérnöki
                           kohómérnöki
                           könnyűipari mérnöki
bio-, környezet- és vegyészmérnöki tudományok    biomérnöki
                           gyógyszervegyész-mérnöki
                           környezetmérnöki
                           műanyag- és száltechnológiai mérnöki
                           ökotoxikológus
                           vegyészmérnöki
biológiai tudományok                 biofizikus
                           biológus
                           biomérnöki
                           biotechnológia
                           hidrobiológus
                           humánbiológia-antropológia
                           immunológia
                           info-bionika
                           mezőgazdasági biotechnológus
                           molekuláris biológia
                           orvosi biotechnológia
                           ökotoxikológus
egészségtudományok                  egészségpolitika, tervezés és finanszírozás
                           egészségpszichológia
                           egészségügyi menedzser
                           egészségügyi mérnöki
                           egészségügyi szociális munka
                           humánkineziológia
                           népegészségügyi
                           orvosi biotechnológia
                           rekreáció
                           ápolás
                           komplex rehabilitáció
                           klinikai laboratóriumi kutató
                           általános orvos

26
   Ld. 2.8.1.2.

C:\Docstoc\Working\pdf\4e5bc7ce-cd9f-42a6-af84-c30303628915.doc
                                                   - 18 -
                           fogorvos
                           gyógyszerész
                           táplálkozástudományi
élelmiszertudományok                 élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki
                           élelmiszermérnöki
                           táplálkozástudományi
elméleti orvostudományok               általános orvos
                           fogorvos
építészmérnöki tudományok              építész (osztatlan)
                           ingatlanfejlesztő építészmérnöki
                           tervező építészmérnöki
                           urbanista építészmérnöki
                           szerkezettervező építészmérnöki
építőmérnöki tudományok               bánya és geotechnika mérnöki
                           előkészítés-technikai mérnöki
                           földmérő- és térinformatikai mérnöki
                           földtudományi mérnöki
                           hidrogeológus mérnöki
                           infrastruktúra-építőmérnöki
                           létesítménymérnöki
                           olaj- és gázmérnöki
                           szerkezet-építőmérnöki
                           településmérnöki
építőművészet                    építész (osztatlan)
                           építőművész (osztatlan is)
                           építőművészet
erdészeti és vadgazdálkodási             erdőmérnöki (osztatlan is)
tudományok                      környezetgazdálkodási agrármérnöki
                           természetvédelmi mérnöki
                           vadgazda mérnöki
film- és videoművészet                animáció
                           film – és televízió producer
                           filmdramaturg
                           filmtudomány
                           televíziós műsorkészítő művész
filozófiai tudományok                esztétika
                           etika
                           filozófia
                           kognitív tanulmányok
                           kulturális örökség tanulmányok
                           logika és tudományelmélet
                           a természettudomány története és filozófiája
                           vizuális kultúratudományok
fizikai tudományok                  anyagtudomány
                           biofizikus
                           csillagász
                           fizikus
                           geofizikus
                           meteorológus
földtudományok                    földtudomány
                           földtudományi mérnöki
                           geofizikus
                           geográfus
                           geológus
                           hidrogeológus mérnöki
                           meteorológus
                           térképész
gazdálkodás- és szervezés-tudományok         biztosítási és pénzügyi matematika
                           logisztikai menedzsment

C:\Docstoc\Working\pdf\4e5bc7ce-cd9f-42a6-af84-c30303628915.doc
                                                  - 19 -
                           marketing
                           master of business administration (MBA)
                           műszaki menedzser
                           nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
                           pénzügy
                           regionális és környezeti gazdaságtan
                           sportmenedzser
                           számvitel
                           turizmus menedzsment
                           vállalkozásfejlesztés
                           vezetés és szervezés
gépészeti tudományok                 energetikai mérnöki
                           épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnöki
                           fa- és bútoripari terméktervező mérnöki
                           forma- és vizuális környezettervező mérnöki
                           gépészeti modellezés
                           gépészmérnöki
                           ipari teméktervező mérnöki
                           létesítménymérnöki
                           mechatronikai mérnöki
                           mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki
                           műszaki menedzser
gyógyszerészeti tudományok              gyógyszerész
                           orvosi biotechnológia
hadtudományok                    biztonság- és védelempolitikai
                           büntetés-végrehajtási vezető
                           határrendészeti és -védelmi vezetői
                           katonai vezetői
                           nemzetbiztonsági
                           védelmi igazgatási
hittudományok                    buddhista tanító
                           buddhizmus
                           katolikus kánonjogász
                           katolikus teológus
                           pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés
                           rabbi
                           teológia
                           zsidó kultúratörténet
informatikai tudományok               gazdaságinformatikus
                           info-bionika
                           mérnök informatikus
                           orvosi biotechnológia
                           programtervező informatikus
iparművészet                     divat- és textiltervezés
                           fotográfia
                           kerámiatervezés
                           tervezőgrafika
                           üvegtervezés
                           designelmélet
                           látványtervező művész
                           amerikanisztika
irodalom- és kultúratudományok            anglisztika
                           bolgár nyelv és irodalom
                           Cseh nyelv és irodalom
                           finnugrisztika
                           francia nyelv, irodalom és kultúra
                           horvát nyelv és irodalom
                           hungarológia
                           irodalom- és kultúratudomány


C:\Docstoc\Working\pdf\4e5bc7ce-cd9f-42a6-af84-c30303628915.doc
                                                     - 20 -
                           japanológia
                           klasszika-filológia
                           lengyel nyelv és irodalom
                           magyar nyelv és irodalom
                           néderlandisztika
                           német nyelv, irodalom és kultúra
                           német nemzetiségi nyelv és irodalom
                           olasz nyelv, irodalom és kultúra
                           orosz nyelv és irodalom
                           összehasonlító irodalom- és művelődéstudomány
                           portugál nyelv, irodalom és kultúra
                           reneszánsz tanulmányok
                           román nyelv, irodalom és kultúra
                           romológia
                           ruszisztika
                           skandinavisztika
                           spanyol nyelv, irodalom és kultúra
                           szerb nyelv és irodalom
                           színháztudomány
                           szlavisztika
                           szlovák nyelv és irodalom
                           szlovén nyelv és irodalom
                           ukrán nyelv és irodalom
katonai műszaki tudományok              biztonságtechnikai mérnöki
                           katasztrófavédelmi mérnöki
                           katonai logisztikai
                           védelmi vezetéstechnikai rendszertervező
kémiai tudományok                  anyagtudomány
                           gyógyszerész
                           környezetmérnöki
                           orvosi biotechnológia
                           vegyész
                           vegyészmérnök
képzőművészet                    festőművész
                           intermédia-művész
                           grafikusművész
                           restaurátorművész
                           szobrászművész
klinikai orvostudományok               általános orvos
                           fogorvos
                           info-bionika
                           orvosi biotechnológia
környezettudományok                 hidrobiológus
                           környezetmérnöki
                           környezettudomány
 közgazdaságtudományok                egészségpolitika, tervezés és finanszírozás
                           gazdaság-matematikai elemző
                           közgazdálkodás és közpolitika
                           nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
                           közgazdasági elemző
közlekedéstudományok                 járműmérnöki
                           közlekedésmérnöki
                           logisztikai mérnöki
matematika- és számítástudományok          alkalmazott matematikus
                           biztosítási és pénzügyi matematika
                           gazdaság-matematikai elemző
                           matematikus
média- és kommunikációs
                           kommunikáció- és médiatudomány
tudományok


C:\Docstoc\Working\pdf\4e5bc7ce-cd9f-42a6-af84-c30303628915.doc
                                                   - 21 -
multimédia-művészet                 média design
művészettörténeti és művelődéstörténeti       filmtudomány
tudományok                      irodalom- és kultúratudomány
                           muzikológus
                           művészettörténet
                           színháztudomány
művészet-tudomány                  designelmélet
neveléstudományok                  neveléstudományi
néprajz és kulturális antropológia          kulturális antropológia
                           néprajz
neveléstudományok                  andragógia
                           emberi erőforrás tanácsadó
                           gyógypedagógia
                           interkulturális pszichológia és pedagógia
                           neveléstudományi
                           tanári
növénytermesztési és kertészeti tudományok      agrármérnöki
                           díszkertészeti mérnöki
                           kertészmérnöki
                           mezőgazdasági biotechnológus
                           növényorvosi
                           növénytermesztő mérnöki
                           ökotoxikológus
nyelvtudományok                   alkalmazott nyelvészet
                           altajisztika
                           amerikanisztika
                           anglisztika
                           arabisztika
                           asszíriológia
                           bolgár nyelv és irodalom
                           cseh nyelv és irodalom
                           egyiptológia
                           elméleti nyelvészet
                           finnugrisztika
                           fordító és tolmács
                           francia nyelv, irodalom és kultúra
                           hebraisztika
                           horvát nyelv és irodalom
                           indológia
                           iranisztika
                           iszlám tanulmányok
                           japanológia
                           klasszika-filológia
                           lengyel nyelv és irodalom
                           magyar nyelv és irodalom
                           mongolisztika
                           néderlandisztika
                           német nyelv, irodalom és kultúra
                           német nemzetiségi nyelv és irodalom
                           nyelvtudomány
                           olasz nyelv, irodalom és kultúra
                           orosz nyelv és irodalom
                           portugál nyelv, irodalom és kultúra
                           román nyelv, irodalom és kultúra
                           sinológia
                           skandinavisztika
                           spanyol nyelv, irodalom és kultúra
                           szerb nyelv és irodalom
                           szlavisztika
                           szlovák nyelv és irodalom

C:\Docstoc\Working\pdf\4e5bc7ce-cd9f-42a6-af84-c30303628915.doc
                                                 - 22 -
                           szlovén nyelv és irodalom
                           tibetológia
                           turkológia
                           ukrán nyelv és irodalom
politikatudományok                  kisebbségpolitika
                           nemzetközi tanulmányok
                           politikatudomány
pszichológiai tudományok               egészségpszichológia
                           emberi erőforrás tanácsadó
                           interkulturális pszichológia és pedagógia
                           kognitív tanulmányok
                           pszichológia
regionális tudományok                vidékfejlesztési agrármérnöki
                           regionális és környezeti gazdaságtan
sporttudományok                   humánkineziológia
                           rekreáció
                           sportmenedzser
                           szakedző
színházművészet                   színházi dramaturg
                           színházrendező
                           színháztudomány
                           színművész
szociológiai tudományok               informatikus könyvtáros
                           kulturális antropológia
                           survey statisztika
                           szociális munka
                           szociálpolitika
                           szociológia
                           társadalmi nemek tanulmánya
tánc- és mozdulatművészet              klasszikus balettművész
                           koreográfus
                           kortárstánc művész
                           néptáncművész
történelemtudományok                 altajisztika
                           arabisztika
                           asszíriológia
                           buddhizmus
                           egyiptológia
                           hebraisztika
                           hungarológia
                           indológia
                           iranisztika
                           iszlám tanulmányok
                           japanológia
                           klasszika-filológia
                           kulturális örökség tanulmányok
                           levéltár
                           mongolisztika
                           művészettörténet
                           régészet
                           reneszánsz tanulmányok
                           sinológia
                           romológia
                           ruszisztika
                           a természettudomány története és filozófiája
                           terminológia
                           tibetológia
                           történelem
                           turkológia


C:\Docstoc\Working\pdf\4e5bc7ce-cd9f-42a6-af84-c30303628915.doc
                                                  - 23 -
                           vallástörténet
                           iszlám tanulmányok
vallástudományok                   vallástudomány
villamosmérnöki tudományok              energetikai mérnöki
                           egészségügyi mérnöki
                           info-bionika
                           villamosmérnöki
zeneművészet                     egyházzene-művész
                           karmester
                           klasszikus énekművész
                           klasszikus hangszerművész
                           kóruskarnagy
                           Kodály-zenepedagógia
                           muzikológus
                           régi-zene hangszerművész
                           zeneszerző
                           zeneteoretikus
C:\Docstoc\Working\pdf\4e5bc7ce-cd9f-42a6-af84-c30303628915.doc
                                         - 24 -
5. melléklet

A TUDOMÁNY/MŰVÉSZETI ÁGAK ÉS A KÉPZÉSI ÁGAK MEGFELELTETÉSE
       DOKTORI ISKOLÁK LÉTESÍTÉSE CÉLJÁBÓL

     TUDOMÁNY/MŰVÉSZETI ÁG
                            KÉPZÉSI ÁG (289/2005.Korm.rend.: mesterképzések)
        (MAB állásfoglalás)
agrárműszaki tudományok               agrárműszaki
                           erdőmérnöki
erdészeti és vadgazdálkodási tudományok
                           környezetgazdálkodási és természetvédelmi mérnöki
élelmiszertudományok                 élelmiszer- és kertészmérnöki
növénytermesztési és kertészeti tudományok
                           mezőgazdasági
állattenyésztési tudományok
állatorvosi tudományok                állatorvos
regionális tudományok                gazdasági, vidékfejl. és informatikus agrármérnöki
                           magyar; modern; ókori és keleti filológia
irodalomtudományok
                           drámakultúra
nyelvtudományok                   magyar; modern; ókori és keleti filológia
pszichológiai tudományok               pszichológia
neveléstudományok                  pedagógia
filozófiai tudományok
művészet- és művelődéstörténeti tudományok
                           szabad bölcsészet
vallástudományok
média-és kommunikációs tudományok
történelemtudományok
                           történelem
néprajz- és kulturális antropológia
politikatudományok                  politikatudomány
szociológiai tudományok               szociális képzések; társadalomismeret
állam- és jogtudományok               igazgatási; jogász
közgazdaságtudományok                közgazdasági
gazdálkodás- és szervezéstudományok         üzleti (gazdálkodási), menedzser szakok
                           védelmi; katonai
katonai műszaki tudományok
                           had-és biztonságtechnikai mérnöki
                           védelmi; katonai
hadtudományok
                           had- és biztonságtechnikai mérnöki
informatikai tudományok               informatikai
anyagtudományok és technológiák           anyag-, fa-és könnyűipari mérnök
vegyészmérnöki tudományok              bio-, környezet-és vegyészmérnöki
építőmérnöki tudományok               építőmérnöki és műszaki földtudományi
építészmérnöki tudományok              építészmérnök
gépészeti tudományok                 gépész-, közlekedés-, mechatronikai mérnöki
közlekedéstudományok                 ipari termék-és formatervező mérnöki
villamosmérnöki tudományok              villamos-és energetikai mérnöki
egészségtudományok                  egészségtudományi, testkultúra
elméleti orvostudományok
                           orvos; fogorvos
klinikai orvostudományok
gyógyszertudományok                 gyógyszerész
sporttudományok                   sport; testkultúra
biológiai tudományok                 élő természettudomány
fizikai tudományok
                           élettelen természettudomány
kémiai tudományok
földtudományok                    föld- és földrajztudományok
környezettudományok                 környezettudomány, természetismeret
C:\Docstoc\Working\pdf\4e5bc7ce-cd9f-42a6-af84-c30303628915.doc
                                                     - 25 -
     TUDOMÁNY/MŰVÉSZETI ÁG
                            KÉPZÉSI ÁG (289/2005.Korm.rend.: mesterképzések)
        (MAB állásfoglalás)
matematika- és számítástudományok           matematika tudomány
                           építőművészet, építészet
                           iparművészet
                           képzőművészet
művészetek 27:
                           színházművészet
 építő-, ipar-, képző-, színház-, film- és
                           film-és videoművészet
 video-, zene-, táncművészet, multimédia
                           zeneművészet
                           táncművészet
                           multimédia
hittudományok                     hitéleti képzések
27
   A MAB a művészetek tudományágon belül a képzési ágakhoz értelemszerűen rendeli a művészeti ágakat.

C:\Docstoc\Working\pdf\4e5bc7ce-cd9f-42a6-af84-c30303628915.doc
                                                   - 26 -
6. melléklet

Fogalom-meghatározások

6.1. A törzstag szakmai kritériuma, hogy
  a) az adott tudomány/művészeti ágban, illetve a doktori iskola létesítési dokumentumában
    megnevezett kutatási területen tudományos/művészeti fokozattal bírjon28,
  b) eddigi tudományos teljesítményét, a törzstagi megfelelőségi eljárás keretében, különös
    tekintettel az utóbbi öt évre, a MAB a doktori iskola kapcsán megfelelőnek értékelte és
  c) a doktori iskolában témavezetést vállaljon.
Törzstag – munkajogi feltétel alapján – az lehet,
 a) aki oktató vagy kutató, és az Ftv 84.§ (5) bekezdése alapján, az akkreditációs
   nyilatkozatában ezt a felsőoktatási intézményt jelölte meg, vagy az MTA által
   támogatott, ill. egyéb, az intézményben működő kutató csoport, vagy kutatóhelyekre
   „kihelyezett tanszék” munkatársaként vesz részt a doktori iskola munkájában;
 b) vagy aki az intézménnyel a doktori képzésben való részvétel céljából szerződést kötő
   kutatóintézetben teljes munkaidejű tudományos tanácsadó vagy kutatóprofesszor;
 c) vagy az intézmény aktív kutató tevékenységet folytató professor emeritusa.

6.2. A doktori iskola vezetője olyan – a működés során a 71., a doktori iskola létesítésének
    évében a 66. életévét még be nem töltő – törzstag egyetemi tanár, aki felelős az iskola
    tudományos színvonaláért és oktatási munkájáért. A vezető személyének szakmai
    alkalmasságát a létesítéskor vagy későbbi változáskor a MAB megvizsgálja, ha a vezető
    a MAB által (még) nem minősített törzstag.

6.3. A doktori iskola oktatója az a tudományos fokozattal rendelkező oktató és kutató, akit  a
    doktori iskola vezetőjének javaslatára  a doktori (iskola) tanácsa alkalmasnak tart a
    doktori iskola keretében oktatási feladatok ellátására. Valamely doktori iskola törzstagjai
    és oktatói más doktori iskolában is vállalhatnak oktatói megbízást.

6.4. A doktori téma vezetője az a tudományos fokozattal rendelkező, aktív kutatói
   tevékenységet folytató oktató vagy kutató, akinek témahirdetését a doktori tanács
   jóváhagyta, és aki – ennek alapján – felelősen irányítja és segíti a témán dolgozó
   doktorandusz(ok) tanulmányait, kutatási munkáját, illetve a doktorjelölt(ek) felkészülését
   a fokozatszerzésre. Egy témavezetőnek egy időben hatnál több állami ösztöndíjas
   doktorandusza nem lehet. Egy doktorandusznak legfeljebb két témavezetője lehet, ilyen
   közös témavezetés alapján fogadjuk el a 0,5 fokozatot szerzett doktoranduszt
   eredményes témavezetésként.

6.4.1 Részletező állásfoglalás a témavezetésről, a kettős témavezetésről a doktori képzésben29
6.4.1.1. A témavezetés, a kettős témavezetés alapkérdései
28
 A törzstagi megfelelőség kritériuma a kormányrendelet szerint a DI tudományágában meglévő tudományos vagy
művészeti fokozat. Ennek meglétét a program rögzíti, de relevanciáját az új tudományágak esetén értelemszerűen
tartalmilag, elsősorban a TT-jelölt tudományos eredményei alapján értékeljük. (Pl. a mai TT-jelöltek korosztálya
anyagtudományból nem szerezhetett fokozatot, ezért elfogadjuk a fizika, kémia, mérnöki stb. fokozatokat, ha a
tudományos munkásság ezt alátámasztja.)
29
   Elfogadta a MAB plénuma 2009. április 24-én.

C:\Docstoc\Working\pdf\4e5bc7ce-cd9f-42a6-af84-c30303628915.doc
                                                   - 27 -
    A témavezetés szakmai és emberi felelősség és tevékenység a doktorandusz segítésében. Ennek
    megfelelően kaphat és vállalhat arra érdemes szakember ilyen elismerést, illetve feladatot. Ezért kell
    ehhez a doktori iskola tanácsának döntése.
    Témavezetést csak PhD doktori fokozattal bíró személy vállalhat, illetve kaphat. Kívánatos, hogy a
    megbízás/vállalás ne azonnal a fokozatszerzés után, hanem további, most már önálló és dokumentál-
    tan eredményes kutatómunkára, publikációkra alapuljon.
    A témavezetés a képzés teljes folyamatában, s a fokozatszerzés egy részében is dokumentált
    tevékenység:
     o a téma kezdeményezése (a témavezető joga),
     o jóváhagyása (a DI tanácsának joga),
     o meghirdetése, megjelenítése a www.doktori.hu honlapon is (DI),
     o a doktorandusz arra történő felvétele (rendszerint valamelyik DT),
     o a téma kidolgozása (ennek során a teljesítés rendszeres, félévenkénti elismerése az indexben
       vagy az elektronikus tanulmányi rendszerben),
     o rendszeres beszámolók a kutatás előrehaladásáról, eredményeiről,
     o közös közlemények, konferencia előadások, poszterek készítése,
     o az értekezés megírásának, az alkotás létrehozásának segítése, majd
     o ajánlása a benyújtáskor, egyúttal a témavezető nevének feltüntetése (és szokástól függően
       aláírása) az értekezésben.
    A MAB utólagos dokumentálást nem tart elfogadhatónak, antedatálást a témavezetéssel kapcsolatban
    sem ismer el. Ilyen eset a témavezető kizárását eredményezi az akkreditációs eljárásból.
    A kettős témavezetés valós lehetőség és gyakorlat, ha azt a téma szakmai szempontjai (interdiszci-
    plináris jellege, a kutatás módszerei) indokolják. A témavezetők mindketten érdemben kell segítsék
    a doktorandusz munkáját. Ilyen felfogásban a MAB támogatja és elismeri a kettős témavezetést, de
    nem kívánja elismerni azt a változatot, amelyik csak a témavezetői statisztika javítását szolgálja.
    A témavezetők egyikét – a számonkérhetőség érdekében – felelős témavezetőként kell megbízni.
    Kettőnél több témavezetőt egy doktorandusz mellett a MAB nem kíván elismerni, mert a „sokadik”
    témavezetők már messze kisebb súllyal járulnak hozzá a doktoranduszok munkájához. Egy-egy érte-
    kezésben a szerző rendszerint sokaknak köszöni meg a tőlük kapott érdemi segítséget, de indokolat-
    lan lenne közülük sokakat témavezetővé előléptetni. Eddig sem volt ilyen gyakorlat, elterjedése nem
    a minőséget javítaná, hanem csak a jelentős teljesítmény nélküli egyéni statisztikákat. A konzulensi
    tevékenységet a MAB nem tekinti témavezetésnek.
    Az EU(A) programokban is szorgalmazott „joint degree” rendszerint kettős témavezetést igényel.
6.4.1.2. A doktorandusz és a doktori fokozat kettős témavezetés esetén
    A doktorandusz, miként általában a hallgató, egy intézménybe iratkozik be, annak az egy (an-
    yaintézménynek) a hallgatója, ott kap leckekönyvet és/vagy kerül be az elektronikus tanulmányi
    rendszerbe, az országos statisztikákba. Az Ftv. 40. §-a szerint a hallgató másik intézményben
    vendéghallgatói jogviszonyban lehet – akár több féléven át (ez a közös képzés általános gyakorlata).
    Ez a vendéghallgatói jogviszony a doktori képzésben is megfelelő lehetőség, ha erről az érintett
    intézmények a kettős témavezetés érdekében írásban megállapodnak. Erre akkor kerülhet sor, ha a két
    témavezető (és a kutatási feltételek) két különböző intézményben van. Az állami támogatást az an-
    yaintézmény kapja, de megosztásáról, ill. felhasználási módjáról ugyancsak megállapod(hat)nak. A
    doktori fokozatot az anyaintézmény adja ki.
    Ezt az elvet követve a doktoranduszt egy doktori iskolába kell felvenni, végig ott van nyilvántartva, s
    ebben az iskolában van nyilvántartva a felelős témavezetője (akkor is, ha más intézményben van
    munkaviszonya).
    Ha két akkreditált doktori iskola intézménye (a rektorok vagy az EDT elnökök) a doktorandusz
    személyére szóló megállapodást30 kötnek közös doktori képzésről és fokozatszerzésről (joint degree),

30
  Egyes doktoranduszok közös képzéséről szóló megállapodást a MAB a doktori iskolával bíró intézmények
hatáskörébe tartozónak tartja.

C:\Docstoc\Working\pdf\4e5bc7ce-cd9f-42a6-af84-c30303628915.doc
                                                  - 28 -
    és annak keretében kettős témavezetés mellett készül fel a(z egy anyaintézménybe felvett és beiratko-
    zott) doktorandusz és szerzi meg a közösen szervezett, de egy eljárásban fokozatát, akkor a két
    intézmény által kiadott (aláírt) egy PhD doktori oklevelet kap. Hazai viszonylatban a MAB csak egy
    ilyen közös oklevél kiadását látja indokoltnak, míg hazai-külföldi kapcsolatban a közös vagy két
    (azonos tartalmú) diploma kiadása is járható út.
6.4.1.3. A kettős témavezetők jogállásához
   A kettős témavezetést már a téma kiírásakor (így a www.doktori.hu honlapon is) egyértelművé kell
   tenni: a téma mindkét témavezető neve mellett megjelenik, utalással a másik témavezetőre. Közölni
   kell a meghirdetésben, hogy a doktorandusz a felelős témavezetőhöz, és főleg (ha két külön DI-ben
   vannak) melyik DI-hez nyújtsa be jelentkezési lapát. Ezt előzetesen a DI vagy az érintett DI-k
   döntsék el.
   A két témavezető lehet ugyanabban a doktori iskolában, vagy egyazon intézmény két doktori
   iskolájában vagy két intézmény két doktori iskolájában, utóbbiba beleértve nem csak magyar felsőok-
   tatási intézményt.
   A doktorandusz felvételekor, ill. a beiratkozáskor a DI (vagy a DT) dönti el véglegesen, ki lesz a fe-
   lelős témavezető. A másik témavezető lehet másik doktori iskolában vagy más intézményben
   működő, de ugyanúgy a www.doktori.hu adatbázisban aktuális adatokat közlő oktató vagy kutató.
   A doktorandusz munkája rendszeres elismerésének rendjéről, pl. a leckekönyvben, a FOI elektronikus
   adatbázisában stb. a bejegyzési, aláírási, osztályozási stb. jogról az intézményi szabályzat rendelkez-
   zen.
6.4.1.4. További kédések
   Témavezető váltás (vagy megszűnés) különböző objektív (eltávozás, elhalálozás stb.) és szubjektív
   (az érdeklődés módosulása, a viszony megromlása stb.) okok miatt előfordul. Ezek mind a té-
   mavezető, mind a doktorandusz oldalán bekövetkezhetnek. A sokféle okot előre látni nem lehet. A
   problémák kezelése a DI joga és felelőssége.
   A nem végig vitt témavezetői tevékenység elismeréséhez néhány alapelv:
    o Az eredményes, tehát számszerűen is elismerhető témavezetés együttes feltétele a témavezető
      oldaláról legalább egy teljes éves, az intézményben előzetesen és folyamatosan dokumentált
      (lásd előbb) témavezetői tevékenység, a doktorandusz részéről a témavezető(k) közre-
      működésével létrejött értékelhető teljesítmény (dolgozat, közlemény, előadás, poszter stb.). (A
      DI keretében folytatott általános oktatási tevékenység nem része a témavezetésnek, ez oktatói,
      s nem témavezetői feladat.)
    o Egy megszerzett fokozathoz ilyen „szekvenciális” (tehát nem csak párhuzamos) történések
      alapján maximum három témavezető tevékenysége ismerhető el. Mindhárom elismerésének
      feltétele a folyamatos intézményi dokumentáció mellett, hogy nevük a jelölt értekezésében
      (címlapján) témavezetőként szerepeljen. Ez igazolja, hogy a jelölt is elismeri a feltüntetett té-
      mavezetők érdemi szerepét.
    o Ugyanez az elismerési lehetőség érvényes, ha a doktorandusz másik, pl. külföldi egyetemen
      szerzi meg fokozatát egy hazai témavezető korábbi érdemi, dokumentált (lásd előbb) közre-
      működése alapján. (A DI mindig tudja, mikor volt, és mikor nem volt érdemi a témavezető
      közreműködése.)
    o A hazai gyakorlatban meglehetősen sokféle levelező, egyéni felkészülő stb. változat esetén ál-
      talános alapelv, hogy annak akkreditációs beszámítása akkor lehetséges, ha a témavezető ön-
      maga legalább egyéves, érdemi, már a tevékenység kezdetén rögzített és végig dokumentált
      tevékenységet tud felmutatni. (Kettős témavezetés esetén témavezetőnként ez értelemszerűen
      minimum két év.)


6.5. Doktori tanács (intézményi): a doktori képzés szervezésére és a doktori fokozat oda-
   ítélésére a felsőoktatási intézmény szenátusa által létrehozott testület, amely doktori
   ügyekben döntéshozatali jogosultsággal rendelkezik, különösen a képzés programjának
   jóváhagyása, felvétel a képzésre, valamint a fokozat odaítélése tekintetében. A doktori
   tanács tudományos kérdésekben független testület, doktori ügyekben döntései ellen csak


C:\Docstoc\Working\pdf\4e5bc7ce-cd9f-42a6-af84-c30303628915.doc
                                                  - 29 -
    a doktori szabályzat megsértése, eljárási hiba esetén lehet fellebbezni. A fellebbezési
    ügyekben a rektor dönt.
     A szenátus – az intézmény szabályzatban meghatározott jogokkal és feladatokkal –
    tudományterületenként, -áganként, művészeti áganként is létrehozhat doktori tanácsot.
    Az intézményi doktori tanács a képzés szervezésével a doktori fokozat odaítélésével
    kapcsolatos eljárásokról intézményi doktori szabályzatot alkot, amelyet – a MAB elő-
    zetes szakértői véleménye alapján – a szenátus fogad el.

6.6. A doktori iskola tanácsa a doktori iskola vezetőjének munkáját segítő, rendszeresen
    ülésező testület. Tagjait az intézményi doktori szabályzat szerint választják és mentik fel.

6.7. A doktori iskola – a doktori tanács állásfoglalása alapján – alakítja ki belső működési
    rendjét úgy, hogy az hatékonyan szolgálja a képzés és a fokozatszerzés magas szín-
    vonalát, és biztosítsa az iskola minden doktorandusz hallgatójának az értelemszerű
    hozzáférést az iskolában koncentrált teljes szellemi potenciálhoz és minden tárgyi fel-
    tételéhez. A MAB a hallgatók számára biztosított feltételeket nyomatékosan figye-
    lemmel kíséri.

6.8. Az Országos Doktori Tanács a felsőoktatási intézmények doktori tanácsai elnökeiből álló
    testület. [Ftv 114.§ (5)]

6.9. A tudományterületek – a Ftv. 147. § 44. pontja szerint – „a bölcsészettudományok, a
    hittudomány, az agrártudományok, a műszaki tudományok, az orvostudományok, a
    társadalomtudományok, a természettudományok és a művészetek, amelyek
    tudományágakra tagozódnak.”

6.10. A tudományágakat a felsőoktatás gyakorlatában – a képzési ágakkal összevetve – a jelen
    dokumentum 5. sz. melléklete tartalmazza. [Az egyes tudományterületekhez tartozó
    tudományágak, valamint a művészeti ágak felsorolásáról szóló 169/2000. (IX. 29.)
    Korm. rendeletet a 33/2007. (III. 7.) kormányrendelet hatályon kívül helyezte.]

6.11. A kutatási terület a tudományágon belüli, illetve a több tudományágat érintő, a doktori
    iskola működési kereteit tükröző, a program gerincét alkotó fő tevékenységi terület
    azonosítására szolgál. [Kormányrendelet 2. § (3) bekezdés.]

6.12. A doktori iskolán belül témacsoportokat, témákat, doktori programokat vagy egyéb
    szervezeti és működési formákat az intézmény saját autonómiájának keretein belül
    jogosult meghatározni.
C:\Docstoc\Working\pdf\4e5bc7ce-cd9f-42a6-af84-c30303628915.doc
                                             - 30 -
7. melléklet

                Tudományágak vs. mesterképzési szakok rendszere
                    doktori iskolák létesítéséhez31

        Képzési ágak -
                               Tudomány- ill.
 Képzési  csak alap- és művészeti     Tudomány-                   Mesterképzési
                              művészeti ágak
 területek    képzésekben         területek                    szakok
                             a doktori képzésben
 289/2005. 289/2005. (XII.22.) Korm.       Ftv.                   OKM - MAB
                                 MAB
           rend.
                                        biofizikus
                                        biológus
                                        biomérnöki
                                        hidrobiológus
                                        info-bionika
                             biológiai       mezőgazdasági biotechnológus
         élő természettudomány                     molekuláris biológia
                             tudományok
                                        orvosi biotechnológia
                                        ökotoxikológus
                                        immunológia
                                        humánbiológia-antropológia
                                        biotechnológia
                                        anyagtudomány
                                        biofizikus
                             fizikai        csillagász
                             tudományok      fizikus
                                        geofizikus
         élettelen természettu-                     meteorológus
 trmészet-    domány           természet-             anyagtudomány
 tudomány                  tudományok             gyógyszerész
                             kémiai        orvosi biotechnológia
                             tudományok      vegyész
                                        vegyészmérnök
                                        földtudomány
                                        földtudományi mérnöki
                                        geofizikus
         föld- és földrajztu-                      geográfus
                             földtudományok
         dományok                            geológus
                                        hidrogeológus mérnöki
                                        meteorológus
                                        térképész
                                        hidrobiológus
         környezettudomány,            környezet-
                                        környezetmérnöki
         természetismeret             tudományok
                                        környezettudomány
                                        alkalmazott matematikus
                             matematika- és
                                        biztosítási és pénzügyi matematika
         matematika tudomány           számítás-
                                        gazdaság-matematikai elemző
                             tudományok
                                        matematikus
                                        mezőgazdasági és élelmiszeripari
                             agrárműszaki
                                        gépészmérnöki
                             tudományok
                                        tájépítész mérnöki
                                        digitális bölcsészet
 informa-                   műszaki   informatikai tu-   gazdaságinformatikus
         informatikai        tudományok
 tika                           dományok       info-bionika
                                        mérnök informatikus

31
   A MAB 2010/6/III. sz. határozata (2010. június 4.)

C:\Docstoc\Working\pdf\4e5bc7ce-cd9f-42a6-af84-c30303628915.doc
                                                    - 31 -
        Képzési ágak -
                              Tudomány- ill.
 Képzési  csak alap- és művészeti    Tudomány-                    Mesterképzési
                              művészeti ágak
 területek    képzésekben        területek                     szakok
                             a doktori képzésben
 289/2005. 289/2005. (XII.22.) Korm.     Ftv.                    OKM - MAB
                                MAB
           rend.
                                        orvosi biotechnológia
                                        programtervező informatikus
                                        anyagmérnöki
                                        anyagtudomány
       anyag-, fa-és könnyűi-          anyagtudományok    faipari mérnöki
       pari mérnök                és technológiák    kohómérnöki
                                        könnyűipari mérnöki
                      műszaki              biomérnöki
                     tudományok              gyógyszervegyész-mérnöki
                            bio-, környezet- és  környezetmérnöki
       bio-, környezet- és
                            vegyészmérnöki     műanyag- és száltechnológiai
        vegyészmérnöki
                            tudományok       mérnöki
                                        ökotoxikológus
                                        vegyészmérnöki
                                        bánya és geotechnika mérnöki
                                        előkészítés-technikai mérnöki
                                        földmérő- és térinformatikai
                                        mérnöki
                                        földtudományi mérnöki
       építőmérnöki és műszaki          építőmérnöki tu-
                                        hidrogeológus mérnöki
       földtudományi               dományok
                                        infrastruktúra-építőmérnöki
                                        létesítménymérnöki
                                        olaj- és gázmérnöki
                                        szerkezet-építőmérnöki
                                        településmérnöki
                                        építész (osztatlan)
 műszaki                                    ingatlanfejlesztő építészmérnöki
                            építészmérnöki tu-
       építészmérnök                          tervező építészmérnöki
                            dományok
                                        szerkezettervező építészmérnöki
                                        urbanista építészmérnöki
                                        fa- és bútoripari terméktervező
                                        mérnöki
                                        forma- és vizuális környezet-
                                        tervező mérnöki
                                        gépészeti modellezés
       gépész-, közlekedés-,                      gépészmérnöki
       mechatronikai mérnöki           gépészeti       ipari terméktervező mérnöki
       ipari termék- és             tudományok       létesítménymérnöki
       formatervező mérnöki                       mechatronikai mérnöki
                                        mezőgazdasági és élelmiszeripari
                                        gépészmérnöki
                                        műszaki menedzser
                                        épületgépészeti és eljárástechnikai
                                        gépészmérnök
                                        járműmérnöki
                            közlekedés-
                                        közlekedésmérnöki
                            tudományok
                                        logisztikai mérnöki
                                        energetikai mérnöki
       villamos- és energetikai         villamosmérnöki    info-bionika
       mérnöki                  tudományok       villamosmérnöki
                                        egészségügyi mérnöki
 nemzet-  védelmi; katonai                          biztonságtechnikai mérnöki
                            katonai műszaki
 védelmi és had- és biztonság-                         katasztrófavédelmi mérnöki
                            tudományok
 katonai  technikai mérnöki                         katonai logisztikai

C:\Docstoc\Working\pdf\4e5bc7ce-cd9f-42a6-af84-c30303628915.doc
                                                    - 32 -
        Képzési ágak -
                              Tudomány- ill.
 Képzési  csak alap- és művészeti    Tudomány-                    Mesterképzési
                              művészeti ágak
 területek    képzésekben        területek                     szakok
                             a doktori képzésben
 289/2005. 289/2005. (XII.22.) Korm.     Ftv.                    OKM - MAB
                                MAB
           rend.
                                        védelmi vezetéstechnikai rendsz-
                                        ertervező
                                        egészségpolitika, tervezés és
                                        finanszírozás
                                        egészségpszichológia
                                        egészségügyi mérnöki
                                        egészségügyi szociális munka
                                        humánkineziológia
                                        népegészségügyi
                                        orvosi biotechnológia
       egészségtudományi,            egészség-       radiográfia
       testkultúra                tudományok       rekreáció
                                        ápolás
                                        komplex rehabilitáció
 orvos- és                                   klinikai laboratóriumi kutató
 egészség-                                   általános orvos
 tudomány                                   fogorvos
                    orvostu-
                    dományok                gyógyszerész
                                        táplálkozástudományi
                                        egészségügyi menedzser
                            elméleti orvos-    általános orvos
                            tudományok       fogorvos
                                        általános orvos
       orvos; fogorvos
                            klinikai orvos-    fogorvos
                            tudományok       info-bionika
                                        orvosi biotechnológia
                            gyógyszerészeti    gyógyszerész
       gyógyszerész
                            tudományok       orvosi biotechnológia
                                        humánkineziológia
 sport-
                                        rekreáció
 tudomány   sport; testkultúra            sporttudományok
                                        sportmenedzser
                                        szakedző
                                        birtokrendező mérnöki
                            agrárműszaki      mezőgazdasági és élelmiszeripari
       agrárműszaki
                            tudományok       gépészmérnöki
                                        tájépítész mérnöki
       erdőmérnöki                           környezetgazdálkodási agrár-
                            erdészeti és      mérnöki
       környezetgazdálkodási
 agrár                         vadgazdálkodási    természetvédelmi mérnöki
       és természetvédelmi
                            tudományok       vadgazda mérnöki
       mérnöki
                                        erdőmérnöki
                                        élelmiszerbiztonsági és
       élelmiszer- és kertész-  agrártu-    élelmiszer-       -minőségi mérnöki
       mérnöki          dományok    tudományok       élelmiszermérnöki
                                        táplálkozástudományi
                                        agrármérnöki
                                        díszkertészeti mérnöki
                            növénytermesztési   kertészmérnöki
                            és kertészeti     mezőgazdasági biotechnológus
       mezőgazdasági               tudományok       növényorvosi
                                        növénytermesztő mérnöki
                                        ökotoxikológus
                            állattenyésztési    agrármérnöki
                            tudományok       állattenyésztő mérnöki


C:\Docstoc\Working\pdf\4e5bc7ce-cd9f-42a6-af84-c30303628915.doc
                                                    - 33 -
        Képzési ágak -
                              Tudomány- ill.
 Képzési  csak alap- és művészeti    Tudomány-                     Mesterképzési
                              művészeti ágak
 területek    képzésekben        területek                      szakok
                             a doktori képzésben
 289/2005. 289/2005. (XII.22.) Korm.     Ftv.                      OKM - MAB
                                MAB
           rend.
                                        mezőgazdasági biotechnológus
                                        ökotoxikológus
                                        takarmányozási és takarmány-
                                        biztonsági mérnöki
                            állatorvosi
       Állatorvos                            állatorvosi
                            tudományok
       gazdasági, vidék-                        vidékfejlesztési agrármérnöki
                            regionális
       fejlesztési és informati-                    regionális és környezeti
                            tudományok
       kus agrármérnöki                         gazdaságtan
                                        geográfus
                            regionális
                                        regionális és környezeti
                             tudományok
                                        gazdaságtan
                                        kisebbségpolitika
                                        nemzetközi tanulmányok
       politikatudomány             politikatudományok   összehasonlító helyi fejlesztési
 társa-                                    tanulmányok
 dalom-                                    politikatudomány
 tudomány                                   informatikus könyvtáros
                                        kulturális antropológia
                                        survey statisztika
       szociális képzések;            szociológiai
                                        szociális munka
       társadalomismeret             tudományok
                     társadalom-             szociálpolitika
                     tudományok              szociológia
                                        társadalmi nemek tanulmánya
                                        jogász
                                        európai és nemzetközi igazgatási
 jogi-és   igazgatási;                állam- és jog-     közigazgatási
 igazgatási  jogász                  tudományok       rendészeti vezető
                                        munkaügyi és társadalom-
                                        biztosítási igazgatási
                                        egészségpolitika, tervezés és
 gazdaság-                                   finanszírozás
                            közgazdaság-
 tudomán-   közgazdasági                           gazdaság-matematikai elemző
                            tudományok
 yok                                      közgazdálkodás és közpolitika
                                        közgazdasági elemző
                                        biztosítási és pénzügyi matematika
                                        logisztikai menedzsment
                                        marketing
                                        master of business administration
                                        (MBA)
                                        műszaki menedzser
                                        nemzetközi gazdaság és
                                        gazdálkodás
                            gazdálkodás- és
       üzleti (gazdálkodási),                      pénzügy
                            szervezés-
       menedzser szakok                         regionális és környezeti gazdaság-
                            tudományok
                                        tan
                                        sportmenedzser
                                        számvitel
                                        turizmus menedzsment
                                        vállalkozásfejlesztés
                                        vezetés és szervezés
                                        egészségügyi menedzser
                                        design- és művészetmenedzsment
 nemzet-   védelmi; katonai             hadtudományok     biztonság- és védelempolitikai


C:\Docstoc\Working\pdf\4e5bc7ce-cd9f-42a6-af84-c30303628915.doc
                                                     - 34 -
        Képzési ágak -
                              Tudomány- ill.
 Képzési  csak alap- és művészeti    Tudomány-                    Mesterképzési
                              művészeti ágak
 területek    képzésekben        területek                     szakok
                             a doktori képzésben
 289/2005. 289/2005. (XII.22.) Korm.     Ftv.                    OKM - MAB
                                MAB
           rend.
 védelmi és had- és biztonság-                         büntetés-végrehajtási vezető
 katonai  technikai mérnöki                         határrendészeti és -védelmi vezetői
                                        katonai vezetői
                                        nemzetbiztonsági
                                        védelmi igazgatási
                            média- és kommu-
                                        kommunikáció- és média-
                            nikációs tudomán-
                                        tudomány
                            yok
                                        amerikanisztika
                                        anglisztika
                                        arabisztika
                                        bolgár nyelv és irodalom
                                        cseh nyelv és irodalom
                                        finnugrisztika
                                        francia nyelv, irodalom és kultúra
                                        horvát nyelv és irodalom
                                        irodalom- és kultúratudomány
                                        japanológia
                                        klasszika-filológia
                                        lengyel nyelv és irodalom
                                        magyar nyelv és irodalom
                                        néderlandisztika
                                        német nyelv, irodalom és kultúra
                                        német nemzetiségi nyelv és iro-
                                        dalom
 bölc-    magyar; modern; ókori
                     bölcsészet- irodalom- és       olasz nyelv, irodalom és kultúra
 sészet-   és keleti filológia;
                     tudományok kultúratudományok     orosz nyelv és irodalom
 tudomány   drámakultúra
                                        portugál nyelv, irodalom és kultúra
                                        román nyelv, irodalom és kultúra
                                        sinológia
                                        skandinavisztika
                                        spanyol nyelv, irodalom és kultúra
                                        szerb nyelv és irodalom
                                        színháztudomány
                                        szlavisztika
                                        szlovák nyelv és irodalom
                                        szlovén nyelv és irodalom
                                        hungarológia
                                        romológia
                                        reneszánsz tanulmányok
                                        ruszisztikai
                                        összehasonlító irodalom- és
                                        művelődéstudomány
                                        ukrán nyelv és irodalom
                                        alkalmazott nyelvészet
                                        altajisztika
                                        amerikanisztika
                                        anglisztika
                                        arabisztika
       magyar; modern; ókori
                            nyelvtudományok    asszíriológia
       és keleti filológia
                                        bolgár nyelv és irodalom
                                        cseh nyelv és irodalom
                                        digitális bölcsészet
                                        egyiptológia
                                        elméleti nyelvészet


C:\Docstoc\Working\pdf\4e5bc7ce-cd9f-42a6-af84-c30303628915.doc
                                                    - 35 -
        Képzési ágak -
                              Tudomány- ill.
 Képzési  csak alap- és művészeti    Tudomány-                    Mesterképzési
                              művészeti ágak
 területek    képzésekben        területek                     szakok
                             a doktori képzésben
 289/2005. 289/2005. (XII.22.) Korm.     Ftv.                    OKM - MAB
                                MAB
           rend.
                                        finnugrisztika
                                        fordító és tolmács
                                        francia nyelv, irodalom és kultúra
                                        hebraisztika
                                        horvát nyelv és irodalom
                                        indológia
                                        iranisztika
                                        iszlám tanulmányok
                                        japanológia
                                        klasszika-filológia
                                        lengyel nyelv és irodalom
                                        magyar nyelv és irodalom
                                        mongolisztika
                                        néderlandisztika
                                        német nyelv, irodalom és kultúra
                                        német nemzetiségi nyelv és
                                        irodalom
                                        olasz nyelv, irodalom és kultúra
                                        orosz nyelv és irodalom
                                        portugál nyelv, irodalom és kultúra
                                        román nyelv, irodalom és kultúra
                                        romológia
                                        sinológia
                                        skandinavisztika
                                        spanyol nyelv, irodalom és kultúra
                                        szerb nyelv és irodalom
                                        szlavisztika
                                        szlovák nyelv és irodalom
                                        szlovén nyelv és irodalom
                                        tibetológia
                                        turkológia
                                        hungarológia
                                        terminológia
                                        nyelvtudomány
                                        szemiotika
                                        ukrán nyelv és irodalom
                                        egészségpszichológia
                                        emberi erőforrás tanácsadó
                                        interkulturális pszichológia és
                            pszichológiai
       pszichológia                           pedagógia
                            tudományok
                                        kognitív tanulmányok
                                        pszichológia
                                        kulturális mediáció
                                        emberi erőforrás tanácsadó
                                        gyógypedagógia
                                        interkulturális pszichológia és
       pedagógia                 neveléstudományok
                                        pedagógia tanár
                                        andragógia
                                        neveléstudományi
                                        esztétika
                                        etika
                            filozófiai       filozófia
       szabad bölcsészet
                            tudományok       kognitív tanulmányok
                                        logika és tudományelmélet
                                        a természettudomány története és


C:\Docstoc\Working\pdf\4e5bc7ce-cd9f-42a6-af84-c30303628915.doc
                                                    - 36 -
        Képzési ágak -
                              Tudomány- ill.
 Képzési  csak alap- és művészeti    Tudomány-                    Mesterképzési
                              művészeti ágak
 területek    képzésekben        területek                     szakok
                             a doktori képzésben
 289/2005. 289/2005. (XII.22.) Korm.     Ftv.                    OKM - MAB
                                MAB
           rend.
                                        filozófiája
                                        kulturális örökség tanulmányok
                                        vizuális kultúratudományok
                                        filmtudomány
                                        irodalom- és kultúratudomány
                                        művészettörténet
                            művészet- és
                                        színháztudomány
                            művelődéstörténeti
                                        történeti muzeológia
                            tudományok
                                        muzikológus
                                        történelem
                                        vallástörténet
                                        Vallástudomány
                                        buddhizmus
                                        néprajz
                            vallástudományok
                                        filozófia
                                        hebraisztika
                                        iszlám tanulmányok
                                        altajisztika
                                        arabisztika
                                        asszíriológia
                                        egyiptológia
                                        hebraisztika
                                        indológia
                                        iranisztika
                                        iszlám tanulmányok
                                        japanológia
                                        klasszika-filológia
                                        levéltár
                                        medievisztika
                                        mongolisztika
                                        művészettörténet
                                        régészet
                            történelem-
                                        sinológia
                            tudományok
       történelem                            a természettudomány története és
                                        filozófiája
                                        tibetológia
                                        történelem
                                        turkológia
                                        vallástörténet
                                        buddhizmus
                                        hungarológia
                                        reneszánsz tanulmányok
                                        romológia
                                        ruszisztikai
                                        kulturális örökség tanulmányok
                                        történeti muzeológia
                                        Latin-Amerika tanulmányok
                            néprajz- és kul-    kulturális antropológia
                            turális antropológia  néprajz
                            művészetek:      építész
       építőművészet, építészet          építő-, ipar-,    építőművész
                            képző-, színház-,   építőművészet
 művészet                művészetek
                             film- és video-,   látványtervező művész
       iparművészet               zene-, tánc- és    kerámia tervezés
                            mozdulatművészet,   fotográfia


C:\Docstoc\Working\pdf\4e5bc7ce-cd9f-42a6-af84-c30303628915.doc
                                                    - 37 -
        Képzési ágak -
                              Tudomány- ill.
 Képzési  csak alap- és művészeti    Tudomány-                    Mesterképzési
                              művészeti ágak
 területek    képzésekben        területek                     szakok
                             a doktori képzésben
 289/2005. 289/2005. (XII.22.) Korm.     Ftv.                     OKM - MAB
                                MAB
           rend.
                            multimédia (DLA)    tervezőgrafika
                                        divat- és textiltervezés
                            művészet-        designelmélet
                            tudomány (PhD)     design- és művészetmenedzsment
                                        formatervező művész
                                        fémművesség
                                        festőművész
                                        intermédia-művész
       képzőművészet                           grafikusművész
                                        restaurátorművész
                                        szobrászművész
                                        színházi dramaturg
                                        színházrendező
       színházművészet                          színháztudomány
                                        színművész
                                        filmdramaturg
                                        filmtudomány
       film-és videoművészet                       film- és televízió producer
                                        televíziós műsorkészítő művész
                                        animáció
                                        egyházzene-művész
                                        karmester
                                        klasszikus énekművész
                                        klasszikus hangszerművész
                                        kóruskarnagy
       zeneművészet
                                        Kodály-zenepedagógia
                                        muzikológus
                                        régi-zene hangszerművész
                                        zeneszerző
                                        zeneteoretikus
                                        klasszikus balettművész
                                        koreográfus
       táncművészet
                                        kortárstánc művész
                                        néptáncművész
       multimédia                            média design
                                        buddhista tanító
                                        buddhizmus
                                        katolikus kánonjogász
                                        katolikus teológus
                                        pasztorális tanácsadás és
       hitéleti képzések     hittudomány  hittudományok      szervezetfejlesztés
                                        rabbi
                                        teológia
                                        zsidó kultúratörténet
                                        (keresztény) egyház- és
                                        művelődéstörténet
 pedagógus
                                        tanár
 -képzés
 művészet-
 közvetítés
C:\Docstoc\Working\pdf\4e5bc7ce-cd9f-42a6-af84-c30303628915.doc
                                                    - 38 -

								
To top