Ananda Vikatan 2012 01 04 (PDF) by koldbris

VIEWS: 99 PAGES: 141

									தைலயங்கம் - நிழல்கள் உணர்த்தும் நிஜம்!
         ''அரசாளும் மன்னன் அரசனாக மட்டுேம நடந்துெகாள்ள ேவண்டும் ; கணவனாகேவா,
         தகப்பனாகேவா, நண்பனாகேவா நடந்துெகாள்ளக் கூடாது . அப்படி நடந்துெகாள்ளும்
         மன்னன் தன்ைனயும் தன் நிர்வாகத்ைதயும் தாேன சீரழித்துக்ெகாள்வான்  !'' என்றார்
         சீனத் தத்துவ ஞானி கன்ஃபூஷியஸ்   .  அன்ைறய தத்துவங்கள் இன்ைறய
         அரசாள்ேவாருக்கும் ெபாருந்தக்கூடியைவ . கால் நூற்றாண்டுக்கும் ேமலாகத் தனது
         ெநருங்கிய ேதாழியாக இருந்த சசிகலா ைவயும் அவர் ெபயரால் அதிகார
         துஷ்பிரேயாகத்தில் ஈடுபட்ட அவருைடய சுற்றத்தாைரயும் விலக்கி இருக்கும்
         முதல்வர் ெஜயலலிதாவின் நடவடிக்ைக இதனாேலேய பாராட்டுக்கு உrயதாகிறது!

இதற்கு முன்பு இரண்டு முைற ஆட்சிப் ெபாறுப்ைப மக்கள் அவrடம் ெகாடுத்தேபாது      , ேதாழியும்
ேதாழிையச் சார்ந்தவர்களும் எப்படி எல்லாம் நிழலாட்சி புrந்தார்கள் என்பைத மறக்க முடியாது    .
மூன்றாம் முைறயாக அவருக்கு மக்கள் வாக்களித்தது இனி ஒரு முைற அதுேபான்ற
தைலயீடுகைளயும் சுயநல முைறேகடுகைளயும் ெஜயலலிதா அனுமதிக்க மாட்டார் என்ற
நம்பிக்ைகயில்தான்.  அந்த நம்பிக்ைகக்குப் பாத்திரமாக இருக்க ேவண்டியது அவருைடய
கடைமயும்கூட!

ஆனால், அதிகாரம் பறிேபான    'நிழல் அரசியல்வாதி ’கேளா ருசி கண்ட பூைனக்கு ஒப்பானவர்கள்    .
அளவில்லாத ெசல்வத்திலும் ெசல்வாக்கிலும் திைளத்து மகிழ்ந்த அவர்கள், 'இழந்த ெசார்க்க ’த்ைத மீ ட்க
என்ன ேவண்டுமானாலும் ெசய்வார்கள் . எனேவ, தான் எடுத்த முடிவில் எஃகு ேபால் உறுதியாக இருக்க
ேவண்டும் முதல்வர். அப்ேபாதுதான், இப்ேபாைதய நடவடிக்ைக நாட்டு நலன் கருதிேய என்ற நம்பிக்ைக
மக்களிடம், குறிப்பாக வாக்காளர்களிடம் ஏற்படும் . அேதேபால, ' வால் ேபாய் கத்தி வந்த கைத   ’யாக,
'ஆேலாசகர்கள்’ என்ற ெபயrல் புதிதாக இன்ெனாரு நிழல் அதிகார ைமயம் உருவாகவும் இடம்
ெகாடுக்காமல் முதல்வர் பார்த்துக்ெகாள்ள ேவண்டும் . 'தமிழ்நாட்டு மக்கள்தான் என் குடும்பத்தினர் ’
என்று அடிக்கடி ெசால்லும் முதல்வர் ெஜயலலிதாவின் வார்த்ைதகேள அவருைடய புத்தாண்டுச்
சபதமாக அைமயட்டும்!


                                           Next [ Top ]

            http://www.vikatan.com/article.php?aid=14366&sid=390&mid=1&uid=656149&
மதன் கார்ட்டூன்
ஹரன் கார்ட்டூன்
2011 டாப் 10 மனிதர்கள்!

விகடன் டீம்

                          ெநருப்புத் தமிழன்!

                      உலகம் முழுக்க அணு மின் நிைலயங்களுக்கு எதிராக எழும் முழக்கங்களில்
                      சுப.உதயகுமாரனின் குரல் மிக முக்கியமானது . இன்ைறய கூடங்குளம் அணு மின்
                      நிைலயத்துக்கு எதிரான ேபாராட்ட ெநருப்புக்கு 80-களிேலேய கனல் எடுத்தவர் இவர் .
                      கூடங்குளத்ைதச் சுற்றியுள்ள மீ னவக் கிராமத்து மக்கள் இவரது தைலைம யில்
                      உறுதியாகத் திரண்டேபாது இந்திய அரேச நடுங்கியது     . அைமதிக் கல்வியில்
                      முைனவரான இவர் , எத்திேயாப்பியாவில் ஆறு ஆண்டுகள் ஆசிrயராகப் பணி
                      யாற்றியவர். ெதருமுைனப் பிரசாரங்கள் , ஆர்ப்பாட்டங்கள், ேபரணிகள், அறிவியல்
                      ேமைடகள், பட்டினிப் ேபாராட்டங்கள் என ஏராளமான ேபாராட்டங்கைள முன்னின்று
                      நடத்தியவர்.

                      அணு உைலகள், அணுக் கழிவுகளின் பாதிப்புகள் குறித்த களப் பணிகளுக்காக ெஜர்மன் ,
                      ஜப்பான், சீனா ேபான்ற நாடு களுக்குச் ெசன்று வந்தவர்    . கூடங்குளம் அணு
                      உைலகள்பற்றி இவர் உருவாக்கிய      ' தி கூடங்குளம் ேஹண்ட்புக் ’  இன்று
                      முக்கியமானெதாரு ஆவணம் . ' அணு சக்திக்கு எதிரான மக்கள் இயக்கம்    ’ என்ற
                      அைமப்பின் மூலம் , ைஜதாபூர், ரவத் பாட்டா , தாராபூர் என அணு உைலகள் அைமந்து
                      இருக்கும் இந்தியாவின் அைனத்துத் தளங்களிலும் ேபாராட்ட ெநருப்ைபப் பற்றிெயrயச்
                      ெசய்கிறார் உதயகுமாரன்!


                                  தமிழகத்தின் 'ஓயாத அைலகள்’!

                                     ீ
                     ேதர்தல் அரசியைலேய தூக்கி வசிவிட்டு , தமிழகத்தின்
                                      ீ
                     ஒவ்ெவாரு பிரச்ைனக்காகவும் வறுெகாண்டு முன் நின்ற
                     ைவேகா மீ து மrயாைத ெபருகி இருக்கிறது        .
                     தூத்துக்குடியின் தூய்ைமக்காக ஸ்ெடர்ைலட் ஆைலைய
                     எதிர்த்து இவர் பற்றைவத்த விசாரைண ெநருப்பு இன்னும்
                     தணியவில்ைல. ேபரறிவாளன், முருகன், சாந்தன் மீ தான
தூக்குத் தண்ட ைனைய எதிர்த்து நீ திமன்றங்களில்   'கறும்’புலியாக உலவினார் . விடுதைலப் புலிகள்
மீ தான தைடையத் தகர்க்கவும் இவேர வழக்கறிஞர் ஆனார்       . முல்ைலப் ெபrயாறு பிரச்ைனயில்
எல்ைலகைள மறிக்கும் ேபாராட்டத்தில் இவர் குதித்ததும்தான் ேகரள அரசு மிரண்டது . சட்டமன்றத்தில்
கட்சிக்கு ஓர் இடம்கூட இல்ைல . ஆனாலும், அந்தக் கவைல இல்லாமல் , தமிழக நலனுக்காக முழக்க
மிட்டு உைழக்கிறார் . இலக்கியம், அரசியல், ேபாராட்டம் என ேசாதைனகளுக்கு நடுேவ இவரது இருப்பு
மதிப்புக்கு உrயது . பதவிகளுக்கும் ேபரங்களுக்கும் சமரசங்களுக்கும் இைரயாகிக்கிடக்கும் தமிழக
அரசியலில், ைவேகா... ஒரு ேபாராட்டப் புயல்!


                    இரும்பு மனிதர்!

            துணிச்சலும் தூய்ைமயுமாக வந்து , தமிழக மக்களின் கனவு அதிகாrக்கு
                        ீ
            உருவம் ெகாடுத்தார் பிரவன்குமார் ஐ .ஏ.எஸ். ஜனநாயகத்ைதப் பணநாயகமாக
            மாற்றும் ேதர்தல் அவலங்களுக்கு இவர் அடித்த சாவு மணியில்       , பல
            அரசியல்வாதிகளின் அஸ்திவாரேம கிடுகிடுத்தது . 'ஓட்டுக்குப் பணம் ’ என்ற வியாபார அரசியலுக்கு இவர்
            தடாலடித் தைடகள் ேபாட , '' ெவச்சார்ல ஆப்பு ... ெவச்சார்ல ஆப்பு !'' என ஷங்கர் பட க்ைளமாக்ஸ் ேபாலக்
            குதூகலித்தது தமிழகம் . ''தமிழகத்தில் எமர்ெஜன்சி அமலில் இருக்கிறேதா என்று எனக்குச் சந்ேதகமாக
            இருக்கிறது!'' என்று அப்ேபாைதய முதல்வைரேய புலம்பைவத்தது இவரது அதிரடி வியூகங்கள் . ''நீ ங்கள் காண
            விரும்பும் மாற்றம் உங்களிடம் இருந்து ெதாடங்க ேவண்டும் . உங்கள் ஓட்டு , உங்கள் சக்தி . அைதச் சrயான
            முைறயில் பயன்படுத்த ேவண்டும் !'' என்ற இவரது அைறகூவலுக்கு தமிழகேம வாக்குச் சாவடிகளுக்குத்
            திரண்டதன் விைளவு, வரலாறு காணாத 77.4 சதவிகித வாக்குப் பதிவு சாத்தியமானது . ேதர்தல் முைறேகடுகள்
            ெதாடர்பான புகார்களுக்கு ெசல்ேபான் எண் அறிவித்தது , ெவளி மாநிலங்களில் இருந்து நான்கு ஐ .ஜி-க்கைளத்
            ேதர்தல் பணிக்ெகன இறக்கியது   , ெசன்சிட்டிவ் மதுைரைய முழுக் கட்டுப்பாட்டில் ைவத்திருந்தது     ,
            விதிமீ றல்கள் - வன்முைறகைள அடக்கியது எனத் தீயாக ேவைல ெசய்த பிரவன்குமார்  ீ      , ஒரு மக்கள்
            அதிகாrக்கான கம்பீர உதாரணம்!


                               தமிழ் சினிமாவின் தாதா!
தமிழ்த் திைரச் சrத்திரத்தில், ேக.பி-யின் சாதைனகள் ஓர் இனிய அத்தியாயம் . மனித உறவுகளின்
மகத்தான பக்கங்கைள திடுக்கிடும்படியாகத் திறந்துகாட்டியவர் . ேகாடம்பாக்கத்தின் குருஜிக்கு ,
இந்திய சினிமாவின் மிக உயrய விருதான தாதா சாேகப் பால்ேக விருது இந்த வருடம் கனிந்தது.

குடும்ப உறவுகளின் சிக்கல்கைளயும் ெபண் மனதின் ேபருண்ைமகைளயும் இவர் அளவுக்குப்
ேபசியவர்கள் இங்ேக இல்ைல. ரஜினி, கமல் என்ற இரண்டு பிரமாண்டங்கைளச் ெசதுக்கிய சிகரம் .
ேவகமும் தாகமும் குைறயாமல் 100 படங்கள் இயக்கி சதம் அடித்த சாதைனப் பைடப்பாளி . ேமஜர்
சந்திரகாந்த், அவள் ஒரு ெதாடர்கைத 'கவிதா’, சர்வர் சுந்தரம் , சிந்து ைபரவி 'ெஜ.ேக.பி.’ என இவர்
உருவாக்கிய பாத்திரங்களும் சமூகத்தின் மீ து சாட்ைட ெசாடுக்கிய வசனங்களும் காலத்தின்
திைரயில் என்ெறன்றும் அழியாது. இப்ேபாதும் சினிமா, நாடகம், சீr யல் எனத் தாகம் குைறயாமல்
இயங்கும் ேக.பி, தமிழ் சினிமாவின் இைளய தைலமுைற படிக்க ேவண்டிய புத்துணர்வு நூலகம்!


                   தளராத ேபாராளி!

               பழங்குடியின மக்களின் உrைமகளுக்காகத் ெதாடர்ந்து
               ஒலிக்கிறது, சண்முகத்தின் உயிர்க் குரல்   . 1992- ம் ஆண்டு
               வாச்சாத்தி மைலக் கிராமத்தில், காவல் துைறயும் வனத் துைறயும்
               ெசய்த பாலியல் வன்முைறயில் , 18 ெபண்கள் பாதிக்கப்பட்ட
               ெகாடூரத்ைத உலகுக்கு ெவளிச்சமிட்டுக் காட்டியவர்களில்
               சண்முகம் முக்கியமானவர். வாச்சாத்தி மக்கள் சார்பாக வழக்குத் ெதாடுத்து, 19 ஆண்டுகள் இைடவிடாத
               சட்டப் ேபாராட்டம் நடத்திய மைலவாழ் மக்கள் சங்கத் தைலவர்        . இந்திய வரலாற்றிேலேய
               முதல்முைறயாக, குற்றம்சாட்டப்பட்ட 216 ேபருக்கும் தண்டைன வழங்கித் தீர்ப்பு அளித்தது நீ திமன்றம் .
               இந்திய நீ தித் துைற சrத்திரத்தில் இது ஒரு ைமல் கல்                ீ
                                           . அந்த எளிய மக்களின் கண்ணருக்கு நீ தி
               கிைடக்கப் ேபாராடிய சண்முகம் , தீண்டா ைமக்கும் அதிகார வன்முைறக்கும் எதிராகத் தீப்பந்தம்
               ஏந்துவைதேய தன் வாழ்க்ைகயாக்கிக் ெகாண்டவர்!


                                துணிவின் மும்மூர்த்திகள்!
மிக ெசன்சிட்டிவ்வான மதுைர மாவட்டத்துக்கு ேநர்ைமயான ஆட்சியர்     , தீர்க்கமான ஆைணயர் , ெகடுபிடியான கண்காணிப்பாளர்
அைமந்ததற்குக் காரணமும் அேத ெசன்சிட்டிவ்     'அ’ ஃேபக்டர்தான்! வன்முைற, ஊழல், கட்டப்பஞ்சாயத்து எனத் ெதலுங்குப் பட
வில்லனின் ேகாட்ைட ேபால மதுைரைய ைவத்திருந்த ைமனர்களின் ெமன்னிைய முறுக்கித் துரத்தியதில் உயர்ந்தது இவர்களின்
கம்பீரம். 'ஆளும் கட்சியின் கைர ேவட்டி கட்டிக்ெகாண்டால் எதுவும் பண்ணலாம்’ எனத் திrந்த திருட்டுப் பூைனகளுக்கு இவர்கள் அதிரடி
மணி கட்டினர் . அரசியல் அதிகாரத்ைதக் காட்டி நடந்த அத்தைன அநியாயங்களுக்கும் இவர்கள் பதிலடி தந்தேபாதுதான் மதுைர
மக்களுக்கு ஜனநாயகத்தின் மீ து நம்பிக்ைக வந்தது   . 'கெலக்டர் என்ைன மன உைளச்சலுக்கு ஆளாக்கினார்   !’ என்று தாசில்தாைர
ைவத்ேத புகார் ெகாடுத்தது , ' கெலக்டர் இந்திய இைறயாண்ைமக்கு எதிராகப் ேபசினார்    ’ என்று வைல விrத்தது என அைனத்துச்
சதிகளும் கைரந்து மைறந்தன . நில அபகrப்பு உள்ளிட்ட அதர்மங்களுக்கு எதிராகத் ெதாடர்ந்து கைள எடுக்கிறார்கள்    . இவர்கைளப்
ேபான்ற அதிகாrகள்தான் இன்ைறக்கு இந்த ேதசத்தின் முழு முதல் ேதைவ!


                           ஆட்ட நாயகர்கள்!
'ஆடுகளம்’ படம் ஆறு ேதசிய விருதுகைள அள்ளி வந்தது , தமிழ்த் திைரயின் சrத்திரப் பக்கங்களில் பதிந்தது ! ேசவல் சண்ைடையக்
களமாக்கி ெவற்றிமாறன் ஆடிய    'ஆடுகளம்’, யதார்த்த சினிமா பட்டியலில் முக்கிய இடம் பிடித்தது     . திைரக்கைதயிலும்
உருவாக்கத்திலும் படம் முழுக்க மிளிர்ந்தது ரசைனயும் ேநர்ைமயுமான உைழப்பு       ! இயக்கத்துக்கும் திைரக்கைதக்குமாக
ெவற்றிமாறன் இரண்டு விருதுகள் ெவன்றைதக் ெகாண்டாடி மகிழ்ந்தது ேகாடம்பாக்கம்     . உடல்ெமாழி, குரல்ெமாழி என உைழத்த
தனுஷ் 'சிறந்த நடிகருக்கான’ ேதசிய விருது தட்டி அடுத்த உயரம் ெதாட்டார் . அேதாடு 'ெகால ெவறி’ேயாடு யூத் பல்ஸ் பிடித்து உற்சாக
உருமி அடித்ததிலும் ெசன்ேசஷன் ஆனார் தனுஷ்!


                          சமச்சீர் இளவரசன்!

                    கருணாநிதி ஆட்சியில் அமலாக்கப்பட்டது என்ற ஒேர காரணத்துக்காக , சமச்சீர்க் கல்விக்கு
                    ெஜயலலிதா தைட ேபாட்டேபாது , கல்வியாளர்களுடன் பிrன்ஸ் கேஜந்திர பாபு சுழற்றிய
                    ேபாராட்டச் சாட்ைட அரைச மிரளைவத்தது . 'ெபாதுப் பள்ளிகளுக்கான மாநில ேமைட ’
                    என்ற அைமப்ைப ஏற்படுத்தி , பல ஆண்டுகளாகேவ ெபாதுமக்களுக்கான விழிப்பு உணர்வு
                    ேபாராட்டங்கைள முன் ெனடுத்துவருபவர். ெபாதுக் கூட்ட ேமைடகள், அரங்கக் கூட்டங்கள் ,
                    ஊடகங்கள் மூலமாக சமச்சீர்க் கல்விக்காகத் ெதாடர்ந்து இவர் ேமற்ெகாண்ட பிரசாரம் ஒரு
                    தைலமுைறக்கு இவர் தந்த ெகாைட!


                                    ஆல்ரவுண்ட் தமிழன்!

                     28 வருடங்களுக்குப் பிறகு, உலகக் ேகாப்ைப ெவன்ற
                     இந்திய அணியில் ஒரு தமிழன் இடம் பிடித்தது
                     நமக்கான ெபருைம . ெவஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிராக
                     அறிமுகமான முதல் ெடஸ்ட் ெதாடrேலேய
                     'ெதாடர் நாயகன் ’ பட்டம் தட்டிய ரவிச்சந் திரன்
                     அஸ்விைனத் ேதசம் திரும்பிப் பார்த்தது . உலகின்
                               ீ
                     சிறந்த சுழற்பந்து வச்சாளர்களில் ஒருவராக
                     ஆகக்கூடிய எதிர்காலத்ைத    ,   அஸ்வினின்
அடுத்தடுத்த சாதைனகள் பைறசாற்றின . முதல் ெடஸ்ட்டிேலேய 'ேமன் ஆஃப் தி ேமட்ச் ’ விருது
வாங்கிய மூன்றாவது இந்தியர் . ஒேர ெடஸ்ட்டில் ஐந்து விக்ெகட்டுகளும் சதமும் கண்ட
                   ீ
மூன்றாவது இந்தியர். ஐ.பி.எல். பந்து வச்சாளர்களிேலேய சிக்கனமான ஆவேரஜ் ைவத்திருக்கும்
ெபௗலர் என ெரகார்ட் பிேரக்குகளால் நிரம்பி இருக்கிறது இந்த ெசன்ைனப் ைபயனின் ைடr!


               தமிழ் சினிமாவின் பாசக்காr!

                பாசம் வழியும் கண்களும் பட்டாசுப் ேபச்சும் யதார்த்த நடிப்புமாக சரண்யாைவ எல்ேலாருக்கும்
                பிடிக்கும். படத்துக்குப் படம் மிளிரும் நடிப்பில் , தமிழின் முக்கியமான நடிைககள் பட்டியலில்
                பச்சக்என்று இடம் பிடித்த சரண்யாவுக்கு                     ீ
                                       , ' ெதன்ேமற்குப் பருவக்காற்று ’ வசியது, சிறந்த
                நடிைகக்கான ேதசிய விருது. 'நாயகன்’ மூலம் சினிமாவுக்கு வந்த சரண்யா, கதாநாயகியாக டான்ஸ்
                கட்டிவிட்டு, அம்மா, அக்காவாக ஒப்புக்கு அழுதுவிட்டுப் ேபாகும் நடிைககளுக்கான சாபத்ைத
                உைடத்தது ெபரும் சாதைன . 'ெதன்ேமற்குப் பருவக்காற்று ’ படத்துக்காக ஓர் ஏைழத் தாயாக
                உைழப்ைபக் ெகாட்டி வாழ்ந்து காட்டியிருந்த சரண்யாவுக்கு இன்னும் நிைறய தீனி ேபாட
                ேவண்டும் தமிழ் சினிமா!


                  Previous                                    Next [ Top ]

                                              http://www.vikatan.com/article.php?
track=prnxt&mid=1&sid=390&aid=14369&uid=656149%DF%9B%20%E0%AE%9F%E0%AE%BE%E0%AE%AA%E0%AF%8D%20
2011 டாப் 10 நம்பிக்ைககள்!

விகடன் டீம்
 Previous                                            Next [ Top ]

                                     http://www.vikatan.com/article.php?
track=prnxt&mid=1&sid=390&aid=14370&uid=656149%DF%9B%20%E0%AE%9F%E0%AE%BE%E0%AE%AA%E0%AF%8D%20
2011 டாப் 50 சம்பவங்கள்!

விகடன் டீம்
2011 டாப் 25 பரபரா!

விகடன் டீம்
ஓவியங்கள் : கண்ணா

                         காலி ேசாடா ஆன பாடிேசாடா!

                 ''ேதர்தலுக்குப் பிறகு அ .தி.மு.க-ேவ இருக்காது '' என பஞ்ச் அடித்த அழகிrக்கு டின்ச் அடித்தது 2011.
                 ேதர்தலுக்குப் பிறகு, 'அ(ழகிr).தி.மு.க’-தான் இல்லாமல் ேபானது . இைடத் ேதர்தல் ஃபார்முலாைவப்
                 ெபாதுத் ேதர்தலிலும் ேபாட்டு வாங்க நிைனத்தவrன் பிrயாணி        , ேதர்தல் ஆைணயத்திடம்
                 ேவகவில்ைல. மதுைர மாவட்ட கெலக்டராக வந்த சகாயம்         , தன் பங்குக்கு கசப்புக் கஷாயம்
                                                    ீ
                 காய்ச்சினார். ' ேமலூர் பக்கத்தில் உள்ள ேகாயிலுக்குப் ேபானேபாது வடிேயா எடுக்க வந்த
                 தாசில்தாருக்கு பூைஜ ேபாட்டார் ’ என கும்மாங்கு குற்றச்சாட்டுக் கிளம்பியது    . தாசில்தார் ஜகா
                 வாங்கியதால், அண்ணனுக்கு ஆபத்து இல்ைல . ஆனாலும், ெஜ-வின் 'மதுைர க்ள ீன் ’ ஆபேரஷன்
                                   ீ
                 ஆரம்பிக்க, ' ேபாlஸ் ேமலமாசி வதிையத் தாண்டிருச்சு ஓவர் ... ஆரப்பாைளயம் அைரவ்டு ஓவர் ...’
                 என எப்ேபாதும் வதந்திகள் திகிலடித்து, களிகிலி ஆனார் அழகிr . அண்ணைனச் சுற்றி நின்று ,
                 'தூக்கிரவா... தூக்கிரவா...’ என ஆர்ம்ஸ் முறுக்கிய ெபாட்டு சுேரஷ்   , எஸ்ஸார் ேகாபி , அட்டாக்
                 பாண்டி வைகயறாக்கள் ெஜயிலுக்குள் ேபானது ெபப்ெபப்ேப காெமடி         . ெகாஞ்ச நாைளக்கு
                 ஃேபஸ்புக்கில் பார்ட்டி ேபாஸ் ெகாடுக்காமல் ஜூனியர் அஞ்சா ெநஞ்ச னும் பம்மியது ஜுஜுபி
                 காெமடி!


                                     ெகால ெவறி ஸ்டார்!

ேபைரக் ேகட்டாேல சும்மா உதறுதில்ல ? பவர் ஸ்டார் டாக்டர் சீனிவாசன்தான் 2011-ன் ெகால
ெவறி ஸ்டார்!

ஒரு டாக்டர் ஆக்டரானது கைத அல்ல    ... கறுப்புச் சrத்திரம் ! சுவத்துக்கு சுவர் 'லத்திகா’
படத்தின் 200-வது நாள் ேபாஸ்டைரப் பார்த்து கார்ப்பேரஷன் மாடுகேள கலவரமாக , rத்தீஷ்
இடத்ைத அன்னேபாஸ்டில் கவ்வினார் ஆஞ்சேநய டாக்டர்        . '' படம் ஓடல ... ஓட்டுேறன்.
'லத்திகா’ பார்த்துட்டு என் ெபாண்ணு லத்திகாேவ என்கிட்ட ேபச மாட்றா     ...'' என ெவட்கேம
இல்லாத ெவள்ளாவி சீனி ஸ்ேடட்ெமன்ட்டுகளால் , மீ டியாக்களுக்கு ெசம காெமடி ேபாணி .
ெதாடர்ந்து வடபழனி சந்துக் கைடகளில் விதவிதமாக விக்குகள் வாங்கி மாட்டிக்ெகாண்டு       ,
'அடங்க மறு... அத்துமீ று’ என இந்த ெதாப்ைப ஸ்டார் ேபாட்ட ஆட்டம் , மாநிலத்தின் சட்டம் -
ஒழுங்குக்ேக சவாலாக அைமந்தது . வருடம் முழுக்கப் பல்லு விளக்காமல் பப்ளிசிட்டிக்காக
அைலந்தவர், ''நல்லா வருவ தம்பி '' என ெசல்வராகவனுக்கு வாழ்த்து ெசால்லி ... ரஜினிக்கும்
ட்விட்டர் ேபாட... அலறியது ேகாலிவுட்!


               சrயாத்தான் ேபசேறாமாய்யா?

                     ேதர்தல் சமயம் அம்மா கிண்டிய கூட்டணி அல்வாதான் இந்த வருடத்தின் குபீர் கிபீர்!

                     விஜயகாந்த், கம்யூனிஸ்டுகள், புதிய தமிழகம் கிருஷ்ணசாமி எனக் கூட்டணிக் கட்சி களுக்கு
                     ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களுக்கும் ேசர்த்து அ .தி.மு.க. ேவட்பாளர் பட்டியல் ெவளியாக ... உடேன,
                     கால் டாக்ஸி பிடித்த கம்யூனிஸ்டுகள் விஜயகாந்த் ஆபீஸுக்குப் ேபாய் உண்டியல் குலுக்க ,
                     ெசம ஜாலியானது ஏrயா . ''ஏய்ய்ய்... ஏய்ய்ய்...'' என விஜயகாந்த் வந்து வந்து ேபாக , நியூஸ்
                     rப்ேபார்ட்டர்களுக்கு ெடங்கு ஃபீவர் வந்தது . இறுதியில் ைவேகாவுக்கு மட்டும் விழுந்தது
                     ஆப்பு! ''35 சீட்டு ேவணும்...'' என அவர் ேகட்க , ''பிளாஸ்டிக்லயா... ெபரம்புலயா...'' எனக் காெமடி
                     பண்ணியது பன்ன ீர் ேகங்க். ேதர்தைலப் புறக்கணிப்பதாக ைவேகா அறிவிக்க , 'உங்கள் அன்புச்
                     சேகாதrக்கு உங்கள் மீ து எப்ேபாதும் மrயாைத இருக்கும் !’ என ைவேகாவுக்கு ெஜ . ெலட்டர்
                     ேபாட, நாகர் ேகாவில் பஸ் ஸ்டாண்டில் பழக் கைட ேபாடலாமா என நாஞ்சில் சம்பத்
                     தைலைமயில் ரகசிய ஆேலாசைனகள் ெறக்ைக கட்டின!


                                     காெமடி ேஷர் மார்க்ெகட்!

தி.மு.க -காங்கிரஸின் ேதர்தல் ேபச்சுவார்த்ைததான் காெமடி கும்பேமளா!

காங்கிரஸ் சார்பில் ேபச்சுவார்த்ைதக்காக நியமிக்கப்பட்ட ஐவர் குழுவில் இல்லாததால்    , ஓப்பனிங்
ஸாங்கிேலேய ெசட்ைட உைடத்தார் ஈ .வி.ேக.எஸ். அடுத்தடுத்து இரண்டு தரப்புக்கும் பல சுற்றுப்
ேபச்சுவார்த்ைத நடந்ததில் டீ , ேபாண்டா ெசலவு ேதர்தல் பட்ெஜட்டில் எகிறியது . ெடல்லியில் இருந்து
குலாம்நபி ஆசாத் வந்து 250(!) ெதாகுதிகள் ேகட்க , ' தங்களது மத்திய மந்திrகள் ராஜினாமா ெசய்வது ’
என்று தீர்மானம் ேபாட்டது தி .மு.க. கி.வரமணி, திருமாவளவன் எல்லாம் சால்ைவ டான்ஸ் ேபாட
                     ீ                            ,
ராஜினாமா பண்ணப்ேபானவர்கள், குதுப்மினாைரச் சுற்றிப்பார்த்துவிட்டுத் திரும்பினார் கள் . தயாநிதியும்
அழகிrயும் ேசானியாேவாடு மீ ட்டிங் ேபாட்டு 63 சீட்டுகள் என முடிவாக , ஏழைர ஸ்டார்ட் . காங்கிரஸ்
ேவட்பாளர்களுக்கு '63 நாயன்மார்கள்’ என்று கருணாநிதி உவைம ெசால்ல       , ேதர்தல் முடிவில்
நாயன்மார்கள் ெசம சுளுக்கு வாங்கினார்கள்!


                      'அப்பா’டக்கர்!
               விஜய் நடித்த 'காவலன்’ படம் ெவளியாவதில் முட்டுக்கட்ைடகள் முைளக்க        , தைலக்கு மருதாணி
               ேபாட்டுக்ெகாண்டு ேபாயஸ் ேதாட்டத்துக்கு ஓடினார் விஜய்யின் அப்பா எஸ் .ஏ.சந்திர ேசகரன். ேதர்தலில்
               விஜய்யின் 'மக்கள் மன்றம் ’ அ.தி.மு.க-ைவ ஆதrப்பதாக அறிவித்து , மகனுக்கு அரசியல் டிெரய்லர் கட்
               பண்ணினார். 'விஜய் ேபட்டி ’ என்று வரச் ெசால்லி ஏமாற்றி , பல நிருபர்களின் கண்கைளக் குத்தினார் .
               ேதர்தலுக்குப் பிறகும் விடாமல் , ' அ.தி.மு.க. ஆட்சி அைமய விஜய் அணிலாக உதவியதாக ’ச் ெசால்ல ,
               ஆங்காங்ேக தீக் குளிப்பு முயற்சிகள் நடந்தன . 'சட்டப்படி குற்றம் ’ என சினிமா ேகாட்டாவிலும் விடாமல்
               ேசகுேவரா ெகட்டப்பில் சத்யராைஜ ைவத்து எஸ்.ஏ.சி. ெசய்த சித்ரவைத... சட்டப்படி இல்ைல என்றாலும் ,
               குற்றம் குற்றேம ! தயாrப்பாளர் சங்கத் தைலவர் பதவிக்கு நின்று     , ரத்த பூமியில் சார் ெஜயித்தது ,
               காெமடிகளுக்கு நடுேவ ஒரு ஆக்ஷன் பிளாக்!


                                     ைகமா காவியம்!

                கைலஞர் கைத வசனம்    , பா. விஜய் ஹீேரா என்ற
                ெசட்டப்ைபக் ேகட்டதுேம , உலகத் தமிழர்கள் 'பங்கர்’
                ேதட ஆரம்பித்தார்கள் . ' மாக்சிம் கார்க்கியின் தாய்
                நாவைலத் தழுவியது , '   ைடட்டானிக்’   ேரஞ்சுக்குப்
பிரமாண்டம், எனக்கு அம்மாவா குஷ்பு நடிக்கிறாங்க     ’ எனப் பார்க்கிறவர்களுக்கு
எல்லாம் பேராட்டா பார்சல் ெசான்னார்     ' இைளஞன்’ ஹீேரா பா . விஜய். தி. மு. க.
அைமச்சர்கள் ஸ்பான்சர் கடுப்பில் திrய , படத்தில் உடன்பிறப்புக்களுக்கு ஒேர ஆறுதல்
நமீ தாதான். 2011- ல் நமீ யின் கைடசிப் படம் என்கிற ஒன்றுதான் இைளஞனுக்கு
வரலாற்றுப் ெபருைம ேசர்த்தது ! எக்ஸ்ட்ரா பிராண்டலாக நாக்பூர் யுனிவர்சிட்டி ஒன்று
'இைளஞன்’ படத்துக்கு விருது ெகாடுக்க , ' ஒய் திஸ் ெகால ெவறி ’ என அலறியது
தமிழகம்!


               சிக்ஸ் ேபக்... கமிங் சூன்!

                காங்கிரஸ் சார்பில் ெதாகுதிப் பங்கீ ட்டுப்
                ேபச்சுவார்த்ைதக்கு வந்த ஐந்து ேபrடம்    , '' என்ன...
                ெமாத்தக் கட்சியும் இங்ேக வந்துட்டீங்க '' என துைரமுருகன் காெமடி பண்ண , ேமட்டர் சீr யஸானது .
                காங்கிரஸ் கவrமான்கள் எகிற , லிப்ஸ்டிக் ேபாட்டுக்ெகாண்டு ஐநாக்ஸுக்கு ைநட் ேஷா கிளம்பினார்
                                     ீ
                துைர. ேதர்தலில் ேநரு , ெபான்முடி, வரபாண்டி என முக்கியத் தைலகள் மண்ணடிக்க , காட்பாடியில்
                இவர் எஸ்ேகப் . '' சrயான சீட் ஒதுக்காததால் சட்டசைபக்குப் ேபாக மாட்ேடாம்     '' என தி . மு. க.
                அறிவித்தது. ஒேர ஒரு நாள் உள்ேள ேபான துைரமுருகன் அங்ேகயும் 'கலக்கப்ேபாவது யாரு ?’ நடத்த,
                ''என்ைனக் கிண்டல் பண்றாங்ேகா '' என உள்ளாட்சித் துைற அைமச்சர் ேக .பி.முனுசாமி கதறியது ெசம
                                       ீ
                காெமடி. ெரய்டு படலத்தில் துைரமுருகன் வட்டுக்கும் ேபாlஸ் வர, ''காபி சாப்பிடுறீங்களா?'' என கூலிங்
                டீலிங் ேபசியவர், இப்ேபாது சிக்ஸ்ேபக் முயற்சியில் ஜிம்மிேலேய கிடக்கிறார்!


                                    ேடாட்டல் ேடேமஜ்!

                இந்த ஆண்டு ெராம்பேவ காெமடி ஆகிப்ேபானார் மருத்துவர்
                ராமதாஸ்!

ேதர்தல் ேநரத்தில் , கூட்டணிக்கும் சீட்டு ேபரத்துக்கும் அய்யா அடித்த பல்டிகளுக்கு பயங்கர
அப்ளாஸ். ேபரன் கல்யாணத்துக்கு பத்திrைக ைவக்கிற சாக்கில் கைலஞrடம்         31 சீட்டுகள் கவ்வி
வந்து, ''நாங்கள்லாம் அப்பேவ அந்த மாதிr... இப்ப ெசால்லவா ேவணும்'' என ரவுசு ஸ்பீக் கர் கட்டினார் .
''இந்தத் திருமணம் ேதர்தல் திருமணம் '' எனப் பன்ன ீர் ெதளித்த கைலஞர் , 31-ல் ஒன்ைறப் பிடுங்கி
காங்கிரஸுக்குத் தந்து ெவந்நீ ர் அடித்தார். ேதர்தல் முடிவுகேளா மூேண மூணு சீட்டுகேளாடு முகத்தில்
அடித்தது.   ைதலாபுரத்தில் ைதலம் தடவிக்ெகாண்ேட       '' திராவிடக் கட்சிகளுடன் கூட்டணி
ைவத்ததற்காக மன்னிப்பு ேகட்கிேறாம் '' என உடனடியாக உள் டவுசைரத் திருப்பிப் ேபாட        , மக்கள்
டி.வி. இமாம் அண்ணாச்சி அளவுக்குக் காெமடியானார் அய்யா      . திடுதிப்ெபன்று ேவல்முருகைனக்
கட்சியில் இருந்து நீ க் க , அவர் கடலூர் ஆபீைஸப் பூட்டி சாவிையச் சுற்றிக்ெகாண்ேட அருவாமைணப்
ேபட்டிகள் தட்ட... அத்தைனயும் கரகர காெமடி . ''ஒருத்தனும் ஒயின்ஷாப் ேபாகாத ...'' என மருத்துவர்
அலறிக்ெகாண்டு இருக்கும்ேபாேத, மாம்பழத் தம்பிகளின் கூட்டம் டாஸ்மாக்கில் கட்டி ஏறியது!


                      பீ த ி தர்மர்!

                       ஸ்ெபக்ட்ரம் ைடேனாசர் ப .சிதம்பரத்ைத அடித்துத் தூக்க வர , திகிலு பிகிலு ஊதியது
                       சாருக்கு. ''மம்பட்டியான்... உன்ைனப் பிடிக்காம விட மாட்ேடன் ...'' என சுப்பிரமணியன்
                       சுவாமி ேவறு பிராது ேமல் பிராதாகக் ெகாடுக்க , ஏகப்பட்ட ெசாம்புகைள நசுக்கினார் ப .சி.
                       ''எனக்கு வயசாயிட்டு இருக்கிறதால மறதி அதிகமாகிருச்சு . எதுவும் நிைனவுல இல்ைல ''
                       என சடன் சஞ்சய் ராமசாமி ஆனது      'அவ்வ்வ்வ்’ காெமடி. '' ஸ்ெபக்ட்ரம் வழக்கில்
                       ப. சிதம்பரத்ைதயும் சாட்சியாக விசாrக்க ேவண்டும்   '' என்று ஆ . ராசாவும் அதிரடி
                       வாக்குமூலம் ெகாடுக்க , முல்ைலப் ெபrயாறு கருத்துக்கு ேகரளாவிடம் மன்னிப்புக்
                       ேகார... என வருடம் முழுக்க காைரக்குடியார் கட்டத்தில் கரகம் ஆடியது ெகரகம்!


                                        ஜால்ரா வாய்ஸ்!
ேதர்தல் ேநரத்தில் நாடார் சங்கங்கள் ஒன்றிைணந்து , ' ெபருந்தைலவர் மக்கள் கட்சி ’ ஆரம்பித்து
சரத்குமாைரத் தைலவர் ஆக்கினார்கள் . அடுத்த நாேள தனிேய ேபாயஸ் கார்டன் ேபாய் ெரண்டு
சீட்டுக்கு இவர் கூட்டணிக் ெகாழுக்கட்ைட பிடிக்க , ெகாந்தளித்தது நாடார் சங்கக் கூடாரங்கள் .
இரண்டு இடங்களிலும் ெஜயித்த பிறகு இவர் ஆரம்பித்த ெஜயா ேகாஷத்தில்        , அ.தி.மு.க.
அைமச்சர்கேள மிரண்டுேபானார்கள் . 'அண்ணா நூலகத்ைத மாத்தினாத்தான் என்ன        ?’ 'பஸ்
கட்டணத்ைத ஏத்தினாத்தான் என்ன ?’ என எதற்ெகடுத்தாலும் இவர் அடித்த ஜால்ரா ... அபத்தமான
அம்மா ஆர்ெகஸ்ட்ரா . ராதிகாேவாடு லண்டனுக்குப் ேபாய் கைலநிகழ்ச்சிகள் நடத்தியது
ரணகளத்திலும் ஒரு கிளுகிளுப்பு!


                      அடிேவலு!

                   வருடம் முழுக்க யாேரா ெசய்விைன ைவத்த மாதிrேய
                   இருந்தது ைகப்புள்ைளயின் நடவடிக்ைககள்          .
                   அண்ட்ராயைரக் கழட்டிக்ெகாண்ேட ஆப்ைபத் ேதடிய
                   கைதயாக,    விஜயகாந்த் அ . தி. மு. க.  கூட்டணியில்
                   ஐக்கியமானதால், தி.மு.க-வுக்கு ஆதரவாகப் பிரசாரத்தில்
                   குதித்தார் வடிேவலு . ேபான இடத்தில் எல்லாம் கூட்டம் குமுறி , டி.வி-க்கு டி .வி. ெவடிெவடிக்க...
                   ''நாங்களும் அரசியல்வாதிதான் ...'' என எகிறி எகிறி வண்டிேயறினார் . இவருக்குப் ேபாட்டியாக
                   சிங்கமுத்து சிலுப்ப , அது ெகாேளர் காெமடி டிராக்  . ேதர்தல் முடிவுகள்தான் வடிேவலுவுக்கு
                   அரசியைலக் கற்றுத்தந்தது . ேபாண்டா மணி வைரக்கும் பீதிையக் கிளப்ப      , அழகிrக்ேக நாட்
                   rச்சபிள் ஆனார் பார்ட்டி . அடுத்த ெகாக்கியாக நில அபகrப்புப் புகாரும் வர     , கிட்டத்தட்ட
                   அல்ெகாய்தா புதுத் தைலவர் மாதிr ஆகியது வடிேவலு நடமாட்டம்!


                                       மக்கேளஏஏஏஏஏஏஏ...

                  ெஜயலலிதாேவாடு கூட்டணி ைவத்து         41  சீட்டுக்கைள
                  வாங்கியதுேகப்டனின் இந்த வருட ஹிட்டு . ஆனால், அதன் பிறகு
ேதர்தல் பிரசாரத்தில் விஜயகாந்த் அடித்தது அம்புட்டும் காெமடி பிட்டு . தர்மபுrயில் பாஸ்கரன் என்ற
ேவட்பாளருக்குத் தர்ம அடி விழ , அது டி .வி-க்களில் நைகச்சுைவ ேநரம் ஆனது . ேகாைவயில் நடந்த
கூட்டணிக் கட்சிகள் கூட்டத்தில் ஆப்ெசன்ட் ஆனார்   . ''அவரு கறுப்பு எம் .ஜி.ஆர். இல்ல... முறுக்கு
எம்.ஜி.ஆர்.'' என ஆளாளுக்கு டிங்கrங் பண்ண ... அசராமல் 29 மாங்கா அடித்ததுதான் ஆறுதல் . 'பின்னப்
ேபாறாருப்பா...’ என ஊர் உலகேம எதிர்பார்க்க   , சட்டமன்றத்தில் ஆைளேய காேணாம் . காரணம்
ேகட்டால், ' ஆறு மாசம் ஆகணும் ’ என ஈர ெவங்காயம் உrத்தார் . ெஜயலலிதாேவாடு ஈேகா காெமடி
நடக்க, உள்ளாட்சித் ேதர்தலில் ெஜ . இவைர காஜா ைபயன் ேரஞ்சுக்கு நடத்தி , தனிேய தவிக்கவிட்டார் .
அதில் ேசதாரம் ெகாஞ்சம் அதிகம்தான்!


                      கும்புடுேறஞ் சாமி!

                ேதர்தலில் தனது ஆதரவாளர்களுக்கு தங்கபாலு சீட் வாங்கிக்
                ெகாடுத்தைத எதிர்த்து, சத்தியமூர்த்தி பவனில் தினம் தினம் பஞ்சாமிர்தத்
                திருவிழா நடந்தது . ேபாட்டி ேவட்பாளர்கைள இவர் நீ க் க   , ெபாங்கல்
                ைகயாேலேய அடித்தார்கள் எதிர் ேகாஷ்டியினர் . மயிலாப்பூrல் தன் மைனவிக்கு தங்கபாலு சீட் வாங்க ,
                கிடுகிடுத்தது ஏrயா. ெதாகுதி முழுக்க டாங்lக்கள் இறங்கி நாய்களுக்கு ஊசி ேபாட , உடனடியாக இவேர
                மயிலாப்பூrல் ேபாட்டியிடுவதாக அறிவித்தார் . கராத்ேத தியாகராஜன் தைலைமயில் ெமாத்தப் ேபரும்
                புளி தடவியதில் , ேதர்தலில் ெவங்கல ெசாம்பு நசுங்கியது   . ஈ.வி.ேக.எஸ், யுவராஜா குரூப் ''வாடா...
                வாடா...'' என இழுக்க , ெசம rலாக்ஸாக குறும்புக் ேகள்விகளுக்குப் பதில் ெசால்லிக்ெகாண்டு இருந்தார்
                தங்கம். ேதர்தல் ேதால்விக்குப் ெபாறுப்பு ஏற்பதாகத் தைலவர் பதவிைய இவர் ராஜினாமா ெசய்ய , அைதப்
                பற்றி ெடல்லி எதுவும் ெசால்லாமல் இருக்க... அது உலக காெமடி!


                                      ெடாப்பி ெடாப்பி!

                கார்த்திைய சீr யஸாகேவ பார்க்க முடியாது ேபாலிருக்கிறது!

                இந்த வருடம் அவரது நைகச்சுைவ ெவறி ெராம்பேவ அதிகம் .
அ.தி.மு.க-ைவ ஆதrத்து ஒரு கூட்டத்தில் ேபசிவிட்டு ஒரு வாரம் தூங்கிவிட்டார் பிரதர்         .
எழுந்து பார்த்தால் , எவைனயும் காேணாம் . '' சுய மrயாைதையக் காக்க அ          . தி. மு. க.
கூட்டணியில் இருந்து விலகுகிேறாம்     '' என்று அறிவித்துவிட்டு ,   மறுபடி ெகார்ர்ர்ர்ர் .
கட்சிக்காரர்கள் ஒரு மூட்ைட ெபருச்சாளிைய உள்ேள விட , தாவி எழுந்து , '' ஏய் மிஸ்டர் ... 40
இடத்துல எங்களால் நிக்க முடியும்    . பட் ஒன் திங் ... ைடம் இல்லாததால 14 இடத்துல
நிக்கிேறாம்'' என்றார். அவர் அறிவித்த 30 ேவட்பாளர் களில் 3 ேபர் அ .தி.மு.க-வில் ேசர்ந்துவிட,
3 ேபர் விைல ேபாய்விட , 3 ேபர் மனுக்கள் நிராகrக்கப்பட்டுவிட , 2 ேபைர அ .தி.மு.க-வினர்
கடத்திவிட... ''ஏய்ய்ய்... தல ஷ§த்துது. ஷ§கர் கம்மியா ஒரு டீ...'' எனக் கதறினார் கார்த்திக்ஜி!


                    சண்ைட பவன்!
                     ேதர்தைல ஒட்டி எப்ேபாது டி .வி-ையத் திறந்தாலும் உைடக்கப்பட்ட சத்தியமூர்த்தி பவனுக்
                     குள் நாைலந்து ஜிம்பாய்கள் ஓடிக்ெகாண்ேட இருந் தார்கள் . திரு.வி.க. நகர் ேவட்பாளராக
                     நேடசன் என்பவைரத் தங்கபாலு அறிவிக்க , பீர் பாட்டில்கேளாடு வந்து ஆபீஸில் நலங்கு
                     ைவத்தது ஒரு ேகாஷ்டி . ஈழப் பிரச்ைன ெதாடங்கி , எந்தப் பிரச்ைனக்கும் ேபாராடாத
                     காங்கிரஸ் ேவட்டிகள் , ேலாக்கல் பாலிடிக்ஸில் எப்ேபாதும் ரத்தம் பார்த்தார்கள் . 'யார் என்ன
                     ேகாஷ்டி’ என்ேற ெதrயாமல் , ஆளாளுக்கு வந்து அடிக்க , ' பில்டிங் ைகப்புள்ள ’ ஆனது
                     சத்தியமூர்த்தி பவன் .  ' பவனுக்குள் நுைழயக் கூடாது   ’  எனக் கட்சியில் கட்டம்
                     கட்டியவர்களுக்குத் தங்கபாலு தைட ேபாட   , ' நான்தான் ங்ெகாப்பன்டா , நல்லமுத்துப்
                     ேபரன்டா... ெவள்ளிப் பிரம்ெபடுத்து விைளயாட வாேறன்டா     ’ என்று எக்கச்சக்கக் கபடி
                     ஆடியது அதிருப்தி டீம். ஞானேதசிகன் தைலவரான பிறகு, இப்ேபாைதக்கு ஒரு குட்டி பிேரக்!


                                        டர்ட்டி பார்ட்டி!

                     ேகாடம்பாக்கத்தின் டர்ட்டி பிக்சைர
                     வழங்கியவர்கள்...       ேசானா    -
                     எஸ்.பி.பி.சரண்!

ெவங்கட்பிரபு ேகாஷ்டிையச் ேசர்ந்த ைவபவ் வட்டில் நடந்த பார்ட்டியில் , தன்னிடம்
                        ீ
தவறாக நடந்துெகாண்டதாக எஸ் .பி.பி.சரண் ேமல் ேபாlஸில் புகார் கிளப்பினார்
                         ீ
ேசானா. உடனடியாகப் பத்திக்கிச்சு விஷயம். ''வடிேயா ஆதாரம் இருக்கு ...'' என ேசானா
சுழட்ட, '' பிசினஸ்தான் ேபசிேனன் '' என சரண் மறுக்க ... தமிழர்களுக்கு அது ஜாலி
      ீ
ஜர்தா. வட்டு முன்பு ஆர்ப்பாட்டம் என ேசானா கிளம்ப , சரண் சரண்டர் ஆனார் . ''இந்த
சூப் பாய்ஸுக்கு சூடு ேபாடுங்கப்பா!'' எனக் கடுப்பில் இருக்கிறது ேகாலிவுட்!


                  கும்தலினி!

                           நீல வண்ணன் நித்யானந்தா
                           இந்த வருடமும் அடங்க
                           வில்ைல!

                           சி.டி. சர்ச்ைசயில் கிழிந்து ெதாங்கியவர் , ஆட்சி மாறியதும் மறுபடி கிளம்பினார் .
                           ரஞ்சிதா சகிதமாக பத்திrைகயாளர்கைளக் கூட்டி கிறுகிறு விளக்கங்கள்
                           ெசான்னார். ெபண் பக்தர்கேளாடு திருவண்ணாமைல ேகாயிலுக்கு பிக்னிக்
                           வந்தார். திடுதிப்ெபன்று குண்டலினி ேயாகா என இவர் அடித்த கூத்துக்கள் படா
                           காெமடி. ரஞ்சிதா உள்ளிட்ட பலர் நித்திையச் சுத்தி உட்கார்ந்து குலுங்கிக்
                           குலுங்கிப் பறக்க , தமிழ்நாேட சிrத்தது . '' அவைனப் புட்றா ... புட்றா... '' என
                           ெபrயார் தி.க-வினர் துரத்த , ஜாலியாகேவ திrந்தார் இந்த காவி கட்டிய ேயாகி -
                           பி!


                                  மாண்புமிகு கல்வி அைமச்சர் (பத்தாப்பு ஃெபயில்)!

                           இது உச்சகட்ட டிராஜிடி ! பத்தாம் வகுப்பு
ஃெபயில் ஆன கல்யாணசுந்தரத்ைத பாண்டிச்ேசrக்குக் கல்வி அைமச்சர் ஆக்கினார் முதல்வர்
ரங்கசாமி. '' நான் ஒம்ேபாதாவது பாஸுண்ேண ... நீ ங்க பத்தாவது ஃெபயிலுண்ேண '' என்று
முைளத்துக் கிளம்பிய கிண்டைல அழித்ெதாழிக்க , பத்தாவது பrட்ைச எழுதக் கிளம்பினார்
சண்முகசுந்தரம். ஆனால், அதற்கு அவர் தனது டூப்ைப அனுப்பினார் எனச் ெசய்திகள் எகிற        ,
ஒபாமா வைரக்கும் சிrத்தார்கள் . ேபாlஸார் புகார் பதிந்து ஆைளத் ேதடினால் ... நடுக் கடலில்
தைலமைறவாகி நண்டு வறுத்துத் தின்றுெகாண்டு இருந் தார் அைமச்சர் . ரங்கசாமியும் இைதப்
பற்றிக் கவைலேய படாமல் இருக்க    ...  ெகாந்தளித்தது புதுைவ . ' கல்யாண சுந்தரத்ைதக்
கண்டுபிடித்துக் ெகாடுப் பவர்களுக்கு  50,000 ரூபாய் பrசு ’ என்று ேபாஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட ,
அைமச்சர் பதவி பணால் ஆன பிறகு, ேகார்ட்டில் சரண்டர் ஆனார் முன்னாள் மாண்புமிகு!


                   மிஸ்டர் அணில்!

                 ஒரு குருவி அணிலானது சீr யஸ் காெமடி! அப்பப்ேபா ைதயல்
                 ெமஷின் தந்து வந்த விஜய்ையப் ெபாது வாழ்க்ைகக்குக் கதறக்
                 கதற இழுத்து வந்தது   'காவலன்’. 'அ.தி.மு.க-வுக்கு ஆதரவு ’
                 என்று அப்பா அறிவித்தாலும் , விஜய் உஷாராக ெவளியில்
                 வந்து ேபசேவ இல்ைல . ' இலங்ைகக் கடற்பைட , தமிழக
                 மீ னவர்கைளத் தாக்குவைதக் கண்டித்து ’ நாகப்பட்டி னத்தில்
                 ஆர்பாட்டத்ைதப் ேபாட்டார். கூட்டம் கும்மிஅடித்து ேமைடக்ேக ஆபத்து வர , ரூமுக்குப் ேபாய் மூஞ்சி
                 கழுவிவிட்டு வந்து ைக காட்டினார். அ.தி.மு.க. அேமாகமாக ெஜயிக்க, 'அணிலாக உதவிேனாம்’ என்று
                 இவர் பஞ்ச் அடிக்க , இைணயத்தில் அந்தக் காெமடி அதீத ஹிட்ஸ் அள்ளியது . நடுவில் ெடல்லிக்குப்
                 ேபாய் அண்ணா தாத்தா உண்ணாவிரதத்தில் தைல காட்டிவிட்டு , ைஹதராபாத்தில் இறங்கி பிrயாணி
                 பார்சல் வாங்கி வந்தது அரசியல் காெமடி . நல்லேவைளயாக 'ேவலாயுதம்’ ஹிட்டடித்ததால் அணில் ,
                 அணில் ேசமியா ஆகாமல் தப்பித்தது!


                                     இனிமா சினிமா!
ஆட்சி மாறியதும் முன்னாள் தி .மு.க. அைமச்சர்களுக்கு அம்மா காட்டினார் இனிமா
சினிமா!

நில அபகrப்புப் புகார்கள் குவிய , எல்லா மாஜிக்களும் பாத்ரூமில் பதுங்கினார்கள் .
      ீ
விடாமல் வரபாண்டி ஆறுமுகம், ெபான்முடி, ேக.பி.பி.சாமி, ெபாங்கலூர் பழனிச்சாமி,
ேக.என்.ேநரு என பூராப் ேபர் முகத்திலும் பூரான் விட்டது ேபாlஸ் . நில அபகrப்புப்
புகார்களுக்காகேவ தனித் துைறையயும் ேகார்ட்ைடயும் ெஜ . உருவாக்க, ' இன்னிக்கு
யாைரத் தூக்குவாங்கேளா ..?’ என ஆளாளுக்குப் பயந்து குலசாமிக்குப் பைடயல்
ேபாட்டுக்ெகாண்டு இருந்தார்கள் . கைலஞrடம் கதறலாம் எனப் ேபானால் , அவேர
வட்டச் ெசயலாளர் வண்டு முருகனாகத்தான் இருந்தார்     . அைமச்சர்கள் மட்டும்
அல்லாமல், ெஜ.அன்பழகன், ப.ரங்கநாதன், பூண்டி கைலவாணன், லாட்டr மார்ட்டின்,
ேஜ.ேக.rத்தீஷ் என்று பலைரயும் ெதளியைவத்துத் ெதளியைவத்து அடித்ததில்
தி.மு.க. கூடாரேம திக்குமுக்காடிப்ேபானது!


              விட மாட்டா எங்காத்தா!

                       'விைளயாடு மங்காத்தா ...    விட மாட்டா எங்காத்தா  ’ பாட்டு அ . தி. மு. க.
                       அைமச்சர்களுக்கு ெடடிேகட் ! ஆேற மாதங்களில் நாலு முைற ெஜயலலிதா      'மாத்தி
                       மாத்தி ேயாசி ’த்ததால், அடிக்கடி பிஸிபிஸிேபளா ஆனது கவர்னர் மாளிைக    . இந்த
                       ரணகளத்திலும் கிளுகிளுப் பூட்டியது பரஞ்ேசாதி விவகாரம் ! மrயம்பிச்ைச மரணம்
                       அைடந்ததால், திருச்சி ேமற்கில் எம் .எல்.ஏ. ஆன பரஞ்ேசாதிக்கு அடித்தது அைமச்சர்
                       ஜாக்பாட். ஆனாலும், ' என்ைன ஏமாத்திட்டார் ’ என்று இரண்டாம் மைனவி ராணி
                       ெபாேளர் புகார் புராணம் வாசிக்க... 'உலக வரலாற்றில் முதல்முைறயாக ’ குறுகிய கால
                       அைமச்சர் பட்டியலில் இடம் பிடித்தார் பஞ்சர் பரஞ்ேசாதி!


                                       ஒஸ்தி மாேமய்ய்ய்!

                        'ஒருவருக்கு ஐந்து குவார்ட்டர் , இரண்டு பீர்தான்
                        அனுமதி’ என்று ேதர்தல் ஆைணயம் லட்சுமணக்
                        ேகாடு ேபாட்டது. ஆனாலும், மாநிலம் முழுக்கேவ
                        குடிமகன்களின்   ' மானாட மயிலாட ’ ைவக்
                        கட்டுப்படுத்தேவ முடியவில்ைல. ேதர்தைல ஒட்டி
ஆறு நாட்கள் விடுமுைற என்பதால், ஒேர நாளில் 15 ேகாடி ரூபாய்க்குக் கல்லா கட்டியது டாஸ்மாக்.
மதுக் கைடகளுக்கு எதிராக ராமதாஸ் ேபசப் ேபச ... விற்பைன அதிகrத்தது . இைடயில் டாஸ்மாக்
ேசல்ஸ் குைறய , ' ஆஹா... பிேரம்ஜி ேகாஷ்டி திருந்திருச்சா ?’ என தமிழ்நாடு முழுக்க டாஸ்மாக்
கைடகளில் ேசாதைன ேபாட்டார்கள் . ஃபாrன் சரக்குகளுக்குத் தனிக் கைட என எைலட் அறிவிப்பு
வர... 'மச்சி ஓப்பன் த பாட்டில்’ எனக் குதூகலித்தது தமிழகம்!


                    சுதந்திரக் கனி!

                 rேல ேரைஸக் காட்டிலும் நீ ண்டது கனி ஜாமீ ன் rேல!

                 ''புதன் ெகழம ஜாமீ ன் வந்துரும் ... ெவள்ளிக் கிழம ேபாகச்
                 ெசால்லிருவாங்க'' என ஒவ்ெவாரு முைறயும் எதிர்பார்ப்புகள் கிளம்பி ஏமாற்ற, ஏெழட்டு தட்டுகைள
                 உைடத்தார் கைலஞர். ெடல்லிக்கும் ெசன்ைனக்குமாக ராஜாத்தி அம்மாள் பறந்து பறந்து ஓட்டியது
                 ஆேவச சீr யல் . அவ்வப்ேபாது திஹார் ேபாய் கைலஞர் குடும்பம் கனிையப் பார்க்க      , '' ஸ்டாலின்
                 அழுதாராம், அழகிr ஹார்லிக்ஸ் குடுத்தாராம், தயாநிதி குடுத்த ஆப்பிள் பாக்ைஸ வாங்கைலயாம் ''
                                           ீ
                 என மீ டியாக்களுக்குக் கிைடத்தது ஏகப்பட்ட கண்ணர் காெமடிக் கைதகள்         . ஒருவழியாக
                 கனிெமாழிக்கு ஜாமீ ன் கிைடக்க , '' அப்பா...டா... இப்பவாவது வந்திேய '' என பாச பஞ்ச் அடித்தார்
                 கைலஞர். சுதந்திரப் ேபாrல் கலந்துெகாண்டு திரும்பும் ேரஞ்சுக்கு ஏர்ேபார்ட்டிேலேய கனிெமாழிக்கு
                 தி.மு.க-வினர் ெகாடுத்த தாைர தப்பட்ைட வரேவற்பு அல்டிேமட் கூத்து . 'கனிெமாழிக்குக் கட்சியில்
                 முக்கியப் பதவி தர ேவண்டும் ’ என அடுத்த பூதம் கிளம்ப , ' இந்தக் குடும்பத்துக்குக் ேகளிக்ைக வr
                 ேபாட்டாேல, தமிழ்நாட்டுக் கடைன அைடச்சுரலாேம       ! ’ என அடுத்த ெபாழுதுேபாக்குக்குத்
                 தயாராகிறான் தமிழன்!


                                    ெபாட்டு... அப்பீ ட்டு!

                 ெபாட்டு சுேரஷ்தான் இந்த வருஷ rப்பீட்ேடய் காெமடியன்!

அழகிrயின் 'ேஷவாக்’காக வலம் வந்த இந்த மதுைர தில்லாலங்கடிையப் பற்றித் திகிலடித்தன ெசய்திகள்      .
விஜய் பட வில்லன் மாதிr இருக்கிற பார்ட்டியின் வரலாறு தகராறுகைளப் பாத்தி கட்டி எழுதினார்கள்      .
''என்கவுன்ட்டர்ல ேபாட்ரலாமா ?'' என்கிற வைர ேபாlஸ் ஏrயாவில் ெடரர் ஏற    , '' ேசாட்டானிக்கைர பகவதி
அம்மா...'' என ஊர் ஊராகத் தாயத் துக் கட்டினார்  . ஆனாலும், விடாமல் நில அபகrப்பு வழக்கில் ஆைளத்
தூக்கியது ேபாlஸ் . ெகாஞ்ச நாட்களில் அது குண்டாஸ் ஆக , ' அப்ரூவர் ஆகிரலாமா ?’ என ெஜயில் பாத்ரூமில்
ேயாசித்தார் ெபாட்டு . உள்ேளேய குடல் கறி பார்சல் அனுப்பி , அவைரச் சாந்தப்படுத்தினார் 'அ’னா. இப்ேபாது
குண்டாைஸ உைடத்து ெவளிேய வந்துவிட்ட ெபாட்டு, ஏகத்துக்கும் பம்மிவிட்டார்!


                        குஸ்காக்கா!
            குஷ்புதான் இப்ேபா தி.மு.க-வின் ேபார் வாள் என்பது காெமடியா... ேசாகமா?

            தி.மு.க-வில் ேசர்ந்ததும் பரபரப்பாகிவிடலாம் என நிைனத்த குஷ்புைவத் ேதர்தலில் வடிேவலு
            ஓவர்ேடக் அடித்தார் . ேதர்தலுக்குப் பிறகு அத்தைன ேபரும் துண்ைடக் காேணாம் துணிையக்
            காேணாம் என ஓட , குபீர் ெகா .ப.ெச. ஆனார் குஷ்பு . ''தி.மு.க-வினைரப் ெபாய் வழக்கில் ைகது
            ெசய்கிறார்கள்'' என்று ஸ்டாலின் தைலைமயில் நடந்த ஆர்பாட்டத்தில் காலில் காயத்துடன் குஷ்பு
            கலந்துெகாள்ள... உடன்பிறப்புக்கள் கதறி அழுதார்கள் . கனிெமாழிக்காக ெடல்லியில் ேதவுடு
            காப்பது, ேதனாம்ேபட்ைட கூட்டத்தில் ெஜயலலிதாைவ எதிர்த்து பஞ்ச் அடிப்பது     , முல்ைலப்
            ெபrயாறுக்காக நடந்த உண்ணாவிரதத்தில் கைலஞர் ைகயால் பழரசம் குடிப்பது என தி .மு.க-வின்
            சூடான குஸ்கா ஆனார் குஷ்பு    . '' கட்சிையக் ைகப்பத்திருேமா '' என ஸ்டாலிேன ெஜர்க் ஆகிற
            அளவுக்கு இருந்தன குஷ்பு ரவுசு!


             Previous                                    Next [ Top ]
                                          http://www.vikatan.com/article.php?


track=prnxt&mid=1&sid=390&aid=14409&uid=656149%DF%9B%20%E0%AE%9F%E0%AE%BE%E0%AE%AA%E0%AF%8D%202
இனி ஜனங்களின் நாயகம்!

ப.திருமாேவலன்
மக்கள் ேபாராட்டங்களால் நிரம்பி வழிந்த மகத்தான ஆண்டு 2011...

வரலாற்றில் தனிப்ெபரும் தைலவர்களுக்கு இைணயாகச் சில கிராமங்களின்      ெபயர்களும் முக்கியத்
துவம் ெபறுகின்றன. 'கம்யூனிஸ்ட் தீவிர வாதமாக ’ அைடயாளம் காட்டப்படும் 'நக்சல்பாr’ என்ற ெசால் ,
ேமற்கு வங்காள மாநிலத்தில் உள்ள ஒரு கிராமம். சாதித் தீண்டாைமயின் உச்சமாகவும் அைத எதிர்க்கும்
ேபாrன் அைடயாளமாகவும் ெசால்லப்படும் கீ ழ்ெவண்மணி     , நாைக மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு
கிராமத்தின் ெபயர் . அணு ஆபத்துக்கு எதிராக ஜப்பானில் உச்சrக்கப்படும் கூடங்குளம்   , ெநல்ைல
                ீ
மாவட்டத்தில் இருக்கிறது . 'தண்ணருக்காகத்தான் மூன்றாம் உலகப் ேபாேர நடக்கப்ேபாகிறது   ’ என்று
உலக நாடுகள் கருத்தரங்கில் உச்சrக்கப்படும் வார்த்ைதயாக இன்று கம்பம்ேமடு , ேபாடி ேமடு , ேதனிப்
பகுதிகள் இருக்கின்றன. நக்சல்பாrயும், கீ ழ்ெவண்மணியும், கூடங் குளமும் , கூடலூரும் ெவறும் ஊர்ப்
ெபயர்கள் அல்ல . மக்களின் ேபாராட்டங் களுக்குப் பாைத காட்டிய காrயத்ைத முதலில் ெதாடங்கிய
திைசகாட்டிகள்!

கூடங்குளம் அணு மின் நிைலயத்துக்கு எதிராக இடிந்தகைரயில் ஒரு பந்தைலப் ேபாட்டு       , அந்தப் பகுதி
மக்கள் உண்ணாவிரதம் இருந்தேபாது, நாட்டில் நடக்கும் எத்தைனேயா உண்ணாவிரதங்களில் இதுவும்
ஒன்று என்றுதான் ஊடகங்கள் நிைனத்தன      . முதல் ஒரு வாரத்துக்கு அது எந்தச் சலனமும்
இல்லாமல்தான் கடந்தது. 13-வது நாள்... 14-வது நாள் ... 15-வது நாள் ... என்று நகர்ந்தேபாதுதான் ேபாராட்டத்
   ீ
தின் வrயம் ெவளி உலகத்துக்குத் ெதrந்தது.
முல்ைலப் ெபrயாறு அைணைய உைடப்பதுதான் தங்களின் ஒேர லட்சியம் என்று ேகரளாவில்
காங்கிரஸ் கட்சியும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டும் துடித்தேபாது... இங்கு உள்ள அரசியல் கட்சிகள் எதிர்த்து
அறிக்ைகவிட்டன. அந்தப் பகுதி மக்களில் சிலர் கும்பலாக நின்று ேபசிக்ெகாண்டார் கள் . அதில் ஆதங்கம்
இருந்தேத தவிர , உணர்ச்சிகள் இல்ைல . 'ேகரளாவில் தமிழ்ப் ெபண்கள் அவமானப்படுத்தப்பட்டார்கள் ’
                         ீ
என்றதும் எங்கிருந்துதான் கிளம்பினார்கேளா ? வடுகைள விடுத்து நாட்டுக்காக ெவளிேய வந்தார்கள்      .
இரண்டு வாரங்கள் ஆகிவிட்டன. தினமும் ஒவ்ெவாரு ஊrல் இருந்தும் காைலயில் 'ேவைலக்குப் ேபாவது
மாதிr’ சrயாக 9 மணிக்கு ஏதாவது ஓர் ஊrல் இருந்து மக்கள் திரள் கிளம்புகிறது      . அைணையக்
காப்பதும், ேகரளாவில் வாழும் தமிழைரக் காப்பதும்தான் இவர்களது லட்சியங்கள்      . வழிநடத்துபவர்
இல்லாமல் ேபாராட்டங்கள் நடப்பது இல்ைல என்பதுதான் இது வைரயிலான விதி . ஆனால், முல்ைலப்
ெபrயாறு காக்கத் திரள்பவர்களுக்கு யார் தைலவர்?

கூடங்குளம் மக்கள் ேபாராட வந்ததற்குத் தத்துவார்த்த காரணங்கைளச் ெசால்லவில்ைல . எளிைமயாகத்
தங்களது சந்ேதகங்கைளச் ெசான்னார்கள் . ''கூடங்குளத்து அணு மின் நிைலய நிர்வாகத்துக்காரங்க
பாதுகாப்பு ஒத்திைக நடத்தினாங்க . அதுக்குப் பிறகுதான் எங்களுக்குப் பயேம வந்துச்சு  . அணு மின்
              ீ
நிைலயத்துல இருந்து கதிர்வச்சு வந்தால் துண்ைட எடுத்து முகத்துல மூடிக்கிடணுமாம்     . வாையத்
                                      ீ
திறக்கக் கூடாதாம். கதவு, ஜன்னல்கள் எல்லாத்ைதயும் மூடிக்கிடணுமாம் . கதிர்வச்சு மண், புல், தண்ணர்,ீ
பால் என எல்லாத்துலயும் கலந்திருக்கும்னு ெசான் னாங்க . அதனால அவங்க ெசால்லும் வைர நாங்க
எைதயும் சாப்பிடக் கூடாது . 30 கி. மீ . தள்ளி ஓடிரணும்னு ெசான்னாங்க . அதுக்குப் பிறகுதான் இது
எவ்வளவு ெபrய ஆபத்துனு எங்களுக்குத் ெதrய ஆரம்பிச்சது . அணுக் கதிரால் ஆபத்து இல்ேலன்னா ,
எதுக்கு இந்த ஒத்திைக நடத்தணும்?'' என்று அந்தப் ெபண்கள் பத்திrைகயாளர்களிடம் ேகட்டார்கள் . இந்த
யதார்த்தமான ேகள்விகளுக்கு எந்த விஞ்ஞானியும் பதில் ெசால்ல முடியவில்ைல               .
எல்லாவற்ைறயும்விட ஒரு மனிதனுக்கு உயர்ந்தது உயிர். அதற்கு அச்சுறுத்தல் என்ற பிறகுதான் மக்கள்
கூட்டமாகத் திரள ஆரம்பித்தார்கள் . முல்ைலப் ெபrயாறு அைணக்குச் சிக்கல் வந்தால் , அைத நம்பி
இத்தைன ஆண்டு காலம் விவசாயம் பார்த்து வந்த லட்சக்கணக்கான மக்களின் வாழ்க்ைகயில் வறட்சி
பரவும் என்பதால்தான் , அந்தப் பகுதி மக்கள் அணி திரள்கிறார்கள்   . இந்தச் சிக்கல் தமிழகத்துக்கு
இப்ேபாதுதான் முதன்முதலாக வருகிறது . வட மாநிலங்கள் பல ஆண்டுகளாக அனுபவித்துவரும்
ேவதைன இது!
                              ீ
உலகம் முழுக்கேவ இந்த ஆண்டு பல்ேவறு நாடுகளில் மக்கள் வதிக்கு வந்து ேபாராட்டம் நடத்தினார்கள் .
வட ஆப்பிrக்க நாடான டுன ீசியா, எகிப்து, லிபியா, பஹ்ைரன், சிrயா, ஏமன்... என பல நாடுகளில் மன்னர்
ஆட்சிக்கு எதிராக மக்கள் திரண்டார்கள். அதுவும் அெமrக்காவில் ெதாடங்கிய வால் ஸ்ட்rட் ேபாராட்டம்
யாரும் எதிர்பாராதது . நிதி மூலதனேம அெமrக்க மக்களின் கழுத்ைத ெநrக்கும் சுருக்குக் கயிறாக
மாறியதால், ெபரும் நிதி நிறுவனங்கள் இருக்கும் நியூயார்க் நகrன் வால் ஸ்ட்rட் பகுதிைய ேநாக்கித்
திரண்டார்கள் மக்கள் . அெமrக்காவிலும் அேரபிய நாடுகளிலும் இந்தியாவில் முன் அறிமுகம் இல்லாத
அண்ணா ஹஜாேரவுக்குப் பின்னாலும் கூடங்குளத்திலும் கூடலூrலும் திரளும் கூட்டம் இன்ைறய
ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிராக மட்டும் அல்ல... அரசியல் கட்சி களுக்கும் எதிரானது.

கட்சிகள் மற்றும் தைலவர்களின் ெசயல்பாடுகள் பிடிக்காமல் அல்லது அவர்கைள நிராகrப்பதன்
அைடயாளமாகேவ கூடுகிறார்கள் . இன்று ேகரள அரசுக்கு எதிரான ேபாராட்டம் நாைள தமிழக அரசுக்கு
எதிரானதாகக்கூட மாறலாம் . அைனத்துப் பகுதி மக்களுக்கும் எப்படித் திரள ேவண்டும்   , ேபாராட
ேவண்டும் என்பைதக் கூடங்குளம் பிரச்ைனயும் முல்ைலப் ெபrயாறும் உணர்த்தி இருக்கிறது!

வால் ஸ்ட்rட் ேபாராட்டத்தின்ேபாது பிடிக்கப்பட்ட ஒரு பதாைகயில் 'புரட்சியின் கணத்ைத ஒருவராலும்
யூகிக்க முடியாது !’ என்று எழுதப்பட்டு இருந்தது . அது அெமrக்காவுக்கு மட்டும் அல்ல என்பைதக்
கூடங்குளமும் முல்ைலப் ெபrயாறும் உணர்த்திவிட்டன!


 Previous                                      Next [ Top ]
       http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=390&aid=14373&uid=656149&
2011-ல்... இவர்கள் இப்படிச் ெசான்னார்கள்!
 Previous                                             Next [ Top ]
           http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=390&aid=14386&uid=656149%DF%9B-
%E0%AE%B2%E0%AF%8D...%20%E0%AE%87%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF
பத்து வருடங்களாகக் கட்டிய ேகாட்டம்!

r.சிவக்குமார்
படம் : என்.விேவக்
கு.அழகிrசாமி, ' புயலிேல ஒரு ேதாணி ’ ப.சிங்காரம் ேபான்ற எழுத்தாளர்கைள ஆதர்சமாகக்ெகாண்டு
துவங்கிய இலக்கியப் பயணத்துக்குக் கிைடத்திருக்கும் இந்த அங்கீ காரம் உண்ைமயில் மிகுந்த
மகிழ்ச்சிையத் தருகிறது ! '' - வாசகர்கள், சக எழுத்தாளர்களின் வாழ்த்துக்கைள மகிழ்ேவாடு
ஏற்றுக்ெகாண்ேட வரேவற்றார் சு .ெவங்கேடசன். இந்த ஆண்டு 'காவல் ேகாட்டம் ’ நாவலுக்காக சாகித்ய
அகாடமி விருது ெபற்ற சு .ெவங்கேடசனுக்கு இரண்டு சிறப்புகள் உண்டு . முதல் நாவலுக்ேக சாகித்ய
அகாடமி விருது, மிக இளம் வயதில் ெபற்ற விருது.

''மதுைர அருேக ஹார்விப்பட்டிையச் ேசர்ந்தவன் நான் . கல்லூr படிப்பு முடித்ததுேம சி .பி.எம். கட்சியில்
முழு ேநர ஊழியன் ஆகிவிட்ேடன் !'' என்பவர், இப்ேபாது தமிழ்நாடு முற்ேபாக்கு எழுத்தாளர் கைலஞர்கள்
சங்கத்தின் ெபாதுச் ெசயலாளர்.

''மதுைர என்ற நிலப்பரப்ைபப் பற்றி ஒரு வரலாற்று நாவல் எழுத ேவண்டும் என்ற எண்ணம்
எப்படித் ேதான்றியது?''
                 ''உலகின் பழைமயான நகரங்களில் ஒன்று மதுைர    . 2 ,500 வருடப்
                 பழைமெகாண்ட மதுைர , இன்னமும் உயிர்ப்ேபாடு இயங்கும்
                 நகரமும்கூட. மதுைரயின் ஒவ்ெவாரு ெதருவிலும் இந்த       2,500
                 வருடப் பழைம அப்பி இருக்கிறது   . வரலாற்றின் வசீக ரங்கள்
                 நிைறந்த நிலப்பரப்பு என்று மதுைரையச் ெசால்லலாம்    . 1310-1920
                 வைர 600 ஆண்டு கால மதுைரயின் வாழ்க்ைகைய எழுத எழுத , பல
                 ரகசியங்கைளத் தன்னுள் ஒளித்திருக்கும் மாயக் கம்பளம் ேபால
                 வரலாறு என் முன் விrந்தது . அைதப் பைடப்பாக மாற்றியேபாது
                 உருவானதுதான் 'காவல் ேகாட்டம்’!''

                 '' ' எத்தைனேயா மூத்த எழுத்தாளர்கள் இருக்க  , ஒேர ஒரு
                 நாவல் எழுதியவருக்கு விருதா  ?’ என்ற சர்ச்ைசகளுக்கும் ,
                 ' காவல் ேகாட்டம் ,  ஆயிரம் பக்க அபத்தம்   ’  என்ற
                 எஸ்.ராமகிருஷ்ணனின் விமர்சனத் துக்கும் உங்கள் பதில்?''

                 ''என் வாழ்நாளிேலேய அதிகபட்சம் காவல்ேகாட்டம் ேபால மூன்று
                 நாவல்கள்தான் எழுத முடியும் . காவல் ேகாட்டத்ைத எழுதி முடிக்க
                 எனக்கு பத்து ஆண்டுகள் பிடித்தன     .  அப்படிப் பார்த்தால்
                 சுந்தரராமசாமி தன் வாழ்நாளிேலேய மூன்ேற மூன்று
                 நாவல்கள்தான் எழுதிஇருந்தார் .    நாவலுக்கு உள்ளிருந்துதான்
                 விமர்சனம் ைவக்கப்பட ேவண்டுேம தவிர, ஒருவர் எத்தைன நாவல்
                 எழுதி இருக்கிறார் என்பைத ைவத்து விமர்சிக்கக் கூடாது       .
                 எஸ்.ராமகிருஷ்ணனின் விமர்சனம் அவருைடய கருத்து . ரசைன
                 மிகுந்த வாசகர்களின் தீர்ப்புதான் இறுதியானது!''

                 ''காவல் ேகாட்டம் நாவலில் முல்ைலப் ெபrயாறு பற்றியும்
                         ீ
                 எழுதி இருக்கிற ர்கள் . இப்ேபாது அந்த அைண இரண்டு
                 மாநிலங்களுக்கு இைடேயயான பிரச்ைனயாக மாறிஉள்ள
                                      ீ
                 நிைலயில், நீங்கள் அைத எப்படிப் பார்க்கிற ர்கள்?''

''1876-77ம் ஆண்டு காலத்தில் ெதன்இந்தியாவில் ெகாடூரமான தாதுப் பஞ்சம் ஏற்பட்டது. அதிலும் குறிப்பாக
தாதுப் பஞ்சத்தால் மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதி மதுைர . 'நல்லதங்காள் பஞ்சம் ’ என்று அைழக்கப்பட்ட
அந்தப் பஞ்சத்தின்ேபாது மதுைரயின் ெமாத்த மக்கள் ெதாைகயில்      25 சதவிகிதம் ேபர் காணாமல்
ேபாயினர். தனுஷ்ேகாடியில் இருந்து கண்டிக்கு ஒேர நாளில் 10 ஆயிரம்
ேபர் இடம் ெபயர்ந்தனர் என்கிறது வரலாறு . இந்தப் பஞ்சத்ைதப்பற்றி
ஆராய்வதற்காக பிrட்டிஷ் அரசால் அைமக்கப்பட்டதுதான் பஞ்ச
கமிஷன். அப்ேபாதுதான் ெவறுமேன ேயாசைன வடிவத்தில் இருந்த
முல்ைலப் ெபrயாறு அைண , ெசயல்வடிவம் ெபற்றது . முல்ைலப்
ெபrயாறு அைண என்பது ஏேதா கட்டுமானப் ெபாருட்கைளக் ெகாண்டு
கட்டப்பட்ட கட்டடம் அல்ல . அது மரணத்துக்கு உள்ளிருந்து எழுந்த
ெபரும் கனவு . சமகால அரசியல் நலன்கைள ஒதுக்கிைவத்துவிட்டு ,
வரலாற்று உணர்வுடன் அணுகும்ேபாதுதான் முல்ைலப் ெபrயாறு
அைண உருவான காரணத்ைதயும் அதற்குப் பின்னணியில் இருந்த
துயரங்கைளயும் நாம் புrந்துெகாள்ள முடியும் . தன் மக்கைள மீ ண்டும்
சாகக் ெகாடுக்காமல், ஓடும் நதிைய மறித்து மதுைரக்குத் திருப்பிவிடும்
நல்லதங்காளின் ேபருருதான் முல்ைலப் ெபrயாறு அைண!''

''இடதுசாr எழுத்தாளர் என்ற வைகயில் சமகாலப் பைடப்பாளிகள்
                    ீ
சந்திக்கும் சவால்களாக எவற்ைறக் கருதுகிற ர்கள்?''

''புதுைமப்பித்தன், ெமௗனி ேபான்றவர்களால் தமிழ்ச் சிறுகைதகளில்
      ீ
எப்படி நவனத்தின் பங்களிப்பு உருவானேதா , அேதேபால கடந்த பத்து
ஆண்டுகளில் நாவல்களில் ெபரும் பாய்ச்சல் நிகழ்ந்துள்ளது . அதுவும்
  ீ
வட்ைடயும் குடும்பத்ைதயும் சுற்றிச்சுற்றி வந்த தமிழ் நாவல்கள் அைதத் தாண்டி   வரலாற்ைறப் பதிவு
ெசய்பைவயாகவும் தத்துவ விவாதங்களின் களனாகவும் மாறியுள்ளன.

ஆனால், இன்ெனாரு பக்கம் நாம் ெகாண்டாடும் அளவுக்குத் தமிழ் வாசிப்பு வளர்ந்திருக்கிறதா என்பதும்
ஆராயப்பட ேவண்டிய விஷயம்     . எல்லாவற்ைறயும்விட முக்கியமாக , உலகமயமாக்கலின் உச்ச
காலத்தில் வாழ்கிேறாம் நாம் . நுகர்வுக் கலாசாரத்தால் சிைதபட்ட தற்கால வாழ்வில் நல்ல காதலாவது
இருக்கிறதா என்பைதத் ேதட ேவண்டி இருக்கிறது . 90 வயைதக் கடந்த முதியவர்கைளக் கிராமங்களில்
காண முடியவில்ைல . முதியவர்கைள இழப்பது என்பது நிைனவு களின் வழி கடத்தப்படும் நம்
வரலாற்ைற இழப்பதும்தான்!''
Previous                        Next [ Top ]

                http://www.vikatan.com/article.php?
      track=prnxt&mid=1&sid=390&aid=14379&uid=656149&
விகடன் ேமைட - ைவேகா


ச.ெசந்தூரன், சைலயப்பூக்குளம்.
''அறிஞர் அண்ணாைவக் கண்டு இன்றளவும் நீங்கள் வியக்கும் விஷயம்?''

''இன்றல்ல.... என்றுேம வியக்கும் விஷயம் அவரது ேபச்சாற்றல்தான்!

'அர்ச்சுனன் கண்ணுக்கு , அம்பின் நுனியும் குருவியின் கழுத்தும் ெதrந்ததுேபால , என் தம்பிமார்களுக்கு
67 ேதர்தல் ெவற்றி ஒன்றுதான் கண்ணுக்குத் ெதrய ேவண்டும்       ’ என்ற அண்ணாவின் ஒற்ைற
வாக்கியத்துக்ேக ஆட்சி அதிகாரத்ைதப் பrசாக அளித்தவர்கள்தான் இந்தத் தம்பிகள்!

1965 மார்ச் இறுதிவாக்கில் , தாம்பரம் கிறிஸ்துவக் கல்லூrயில் , அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் , Philosophy of
D.M .K - 'தி.மு.க-வின் தத்துவம் ’ எனும் தைலப்பில், ஆங்கிலத்தில் ஆற்றிய உைரக்கு நிகராக இன்றளவும்
எந்த தி .மு.க. தைலவரும் ஆற்றியது இல்ைல ! அண்ணாவின் அந்த உைரக்கு , அந்தக் கல்லூrயின்
அன்ைறய முதல்வர் சந்திரன் ேதவேநசன் , 'இங்கிலாந்து நாட்டில் ெதாழிற்கட்சி ெவன்று , வில்சன் பிரதமர்
ஆனதுேபால், இங்கு அண்ணா முதல்வர் ஆவார்’ என்று பாராட்டுைர அளித்தேபாது, அரங்கேம அதிர்ந்தது.

அத்தைகய பிதாமகர் வாயாேலேய ேமைடப் ேபச்சுக்காகப் பாராட்டு ெபற்றதுதான் என் வாழ்க்ைகயில்
நான் ெசய்த ெபரும்ேபறு!

1968-ம் ஆண்டு , ஜூன் மாதம் , சட்டக் கல்லூr திறந்தவுடன் நைடெபற்ற மாணவர் ேபரைவத் ேதர்தலில் ,
தி.மு.க. சார்பில் ேபாட்டியிட்ட நான் , ேநரடிப் ேபாட்டியில் குைறந்த வாக்குகளில் ேதால்வியுற்ேறன் .
மும்முைனப் ேபாட்டியில் , ெசயலாளர் ெபாறுப்புக்கு , தி.மு.க-வின் ஜின்னா (இன்ைறய நாடாளுமன்ற
மாநிலங்கள் அைவ உறுப்பினர்) ெவற்றிெபற்றார். முதல் அைமச்சர் அண்ணா அவர்கைளக் காண நாங்கள்
ெசன்ேறாம்.

'Take it sportively’ என்று என்னிடம் ெசால்லி விட்டு , ' ெசாந்த ஊர் எது ?’ என்று ேகட்டார் . 'சங்கரன்ேகாவில்
தாலுகாவில், கலிங்கப்பட்டி கிராமம்’ என்ேறன். அந்தச் சில நிமிடங்கள், என் ேமனிெயங்கும் புளகாங்கிதம்
மின்சாரமாய்ப் பாய்ந்தது.

ஒரு பிப்ரவr 2-ம் ேததி இரவு , அறிஞர் அண்ணா உயிர்
பிrயும் சில நிமிடங்களுக்கு முன் அவர் அனுமதிக்கப்பட்டு
இருந்த மருத்துவமைன அைறக்குள் ெசல்ல முடிந்தது     .
அவரது உடலில் ெபாருத்தப்பட்டு இருந்த கருவிகைள
மருத்துவர்கள் ஒவ்ெவான்றாக அகற்றிக்ெகாண்டு
இருந்தார்கள்.

அந்த அைறக்கு எதிேர அழுதுெகாண்டு இருந்த மாதவனின்
ேதாைளத் தட்டியவாறு , தைரயில் எம் .ஜி.ஆர். அமர்ந்து
இருந்தார்.

மறுநாள்... ' அன்ைன பூமி அண்ணாைவ அைணந்தாள்    ’
என்று, ஏடுகள் தைலப்பு இட்டன . என் வாழ்வின் மிகத்
துயரமான நாள் அது!''

எம்.கல்யாணசுந்தரம், ேகாயம்புத்தூர்.

''தமிழக வாக்காளப் ெபருமக்கைளப் பற்றி உங்களின்
மனம் திறந்த கணிப்பு என்ன?''

'' இந்திய ஜனநாயகத்துக்ேக மகுடம் சூட்டியவர்கள்     ,
தமிழகத்து வாக்காளர்கள்!
சுதந்திரத்ைதப் ெபற்றுத் தந்ேதாம் என்ற ெபருைம முழக்ேகாடு களம் கண்ட காங்கிரைஸ , 1952 முதல்
ெபாதுத்ேதர்தலிேலேய, தனித்து ெவற்றி ெபறவிடாமல் தடுத்த ெபருைம இவர்களுக்ேக உண்டு.

                ீ
1967 ேதர்தலில், காங்கிரைஸ வழ்த்தி , அண்ணாவுக்கு அrயைண தந்து      , ெமாத்த இந்தியாைவயும்
திரும்பிப் பார்க்கைவத்தவர் களும் இவர்கள்தான்.

1977-ல் வடபுலம் , முழுக்க ஜனதாவுக்கு ெவற்றி தந்தேபாது , மக்கள் திலகத்துக்கும் இந்திரா காந்திக்கும்
வாைக மாைல சூட்டியவர்கள் இவர்கள்தான்    . ஊழலற்ற அரசியல் என்று , அன்ைறக்கு எம் .ஜி.ஆர்.
எழுப்பிய முழக்கேம அந்த ெவற்றிக்குக் காரணம்.

இனி, எம்.ஜி.ஆர். ேநாய்ப்படுக்ைகயில் இருந்து எழப்ேபாவது இல்ைல என்று ெசால்லப்பட்டேபாது       ,
மீ ண்டும் அவருக்ேக அrயைணையத் தந்தனர்.

91-ல் ஒரு இடமும் இல்ைல. அஸ்தமித்ேதவிட்டது என்று விமர்சிக்கப்பட்ட தி .மு. கழகம், 96-ல் மூப்பனார்
அவர்களின் தமிழ் மாநில காங்கிரேஸாடு கரம் ேகாத்துப் ெபரும் ெவற்றிையப் ெபறத் தீர்ப்பு அளித்த
வர்களும் இவர்கேள . அதில் ெவறும் நான்கு இடங்கைளப் ெபற்ற அண்ணா தி      .மு.க-ைவ, அடுத்த
ேதர்தலில் ஆட்சியில் அமர்த்தியவர் களும் இவர்கேள.
அண்ைமக்கால இைடத் ேதர்தல்களில்    , ஊழல் பணத்துக்கு மrயாைத ெசய்தவர்களும் இந்தப்
ெபருமக்கேள. ஆனால், 2011 சட்டமன்றத் ேதர்தலில், காந்தித் தாத்தாவின் புன்னைகையத் தrசித்தவாேற ,
ஊழைல எதிர்த்து ஓட்டுப்ேபாட்டு, நாங்கேள எஜமானர்கள் என்பைத நிரூபித்துவிட்டனர்.

                   இப்ேபாெதல்லாம் தமிழக வாக்காளர்கள்   , ேவட்பாளர்கைள
                   ஏமாற்றுவதில் கில்லாடிகள் ஆகிவிட்டார்கள் . யார் வந்தாலும்
                   முகம்சுழிக்காமல் முகமன் கூறி வரேவற்று     , சிrத்துக்
                   ெகாண்ேட வழி அனுப்பிவிட்டு    ,  மனதில் நிைனப்பைத
                   ெவளிக்காட்டிக்ெகாள்ளாமேல ஓட்டுப் ேபாடும் திறைம
                   ெபற்றுவிட்டார்கள். இதில் ஏமாந்த ேவட்பாளர்கள் ஏராளம்!

                   தமிழ்நாட்டில் ஜனநாயகத்தின் மணி விளக்ைக
                   உயர்த்துவார்கள், வருங்காலத் தில் இந்த வாக்காளர்கள்!''

                   பா.ெஜயப்பிரகாஷ், சர்க்கார்பதி.

''உங்கள் பார்ைவயில் பத்திrைககள்?''

''மக்கள் நலைனப் ேபாற்றவும் , ஜனநாயக ஒளிையப் பரப்பவும் , தமிழகத்துக்கு உயர்வு தரவும் , உயர்ந்த
குறிக்ேகாளுடன், தமிழகத்தின் நாேளடுகள் ேசைவ ெசய்துவருகின்றன.

அன்ைறய ெநல்ைல மாவட்டத்தில் பிறந்து     , பத்திrைக உலகில் ஒரு புரட்சிைய ஏற்படுத்திய    ,
தினத்தந்திையத் தந்த தமிழர் தந்ைத சி.பா. ஆதித்தனார்;
தமிழகத்தின் உrைமகைளப் பாதுகாக்க   , தினமலைரப் பூக்கச் ெசய்த   , அேத ெநல்ைலச் சீைமயின்
ராமசுப்ைபயர்;

யேதச்சதிகாரத்ைத எதிர்த்து முரசுெகாட்டிய தினமணிக்குப் ெபருைம ேசர்த்த ெபாருைநக் காைர
ஏ.என்.சிவராமன்;

தமிழக அரசியலில் தான் ேநசித்த இயக் கத்துக்கு அரண் அைமக்க அரும்பாடுபட்டு தினகரைன
உருவாக்கிய ேக.பி.கந்தசாமி; இவர்கள் எல்லாம் தமிழ்ப் பத்திrைக உலகின் ஆணிேவர்கள்.

அைனத்துத் துைறகளிலும் மகத்தான ேசைவ புrந்த இந்து ஆங்கில நாேளடு      , ெநருக்கடி நிைல
ெகாடுைமக்கும் அஞ்சாது ேபாராடிய ேகாயங்காவின் இந்தியன் எக்ஸ் பிரஸ் என நாட்டு நலன்   , சமூக
முன்ேனற் றம், இவற்ைற ைமயப்படுத்தி இயங்குபைவதான், தமிழகத்தின் ஏடுகள்!''

இரா.தியாகராஜன், நாகப்பட்டினம்.

''வருவாய் வருகிறது என்பதற்காக , ஓர் அரசாங்கேம சாராயக் கைடகைள நடத்துவைத எப்படிப்
     ீ
பார்க்கிற ர்கள்?''

''ேபரறிஞர் அண்ணா காலம் வைரயிலும், தமிழ்நாட்டில் மதுவுக்கு அனுமதி இல்ைல. அதன் பின்னேர, மது
அரக்கன் நுைழந்தான்.
மதுவிலக்கு அமலில் இருந்தேபாது , ெவளியில் ெதrயாமல் பயந்து பயந்து மது அருந்தும் நிைல
இருந்தது. இப்ேபாது, இளம் தைலமுைறயினர் , ஏன் மாணவர்கள் அன்றாடம் மது அருந்துவதும் , ஏன்
இைதக் கூறுவதற்ேக எனக்கு மனம் வரவில்ைல ; ெபண்கள்கூட மது அருந்துவதும் , இதனால் குடும்ப
வாழ்வும், காலம் காலமாக நாம் ேபாற்றி வந்த ெநறிகளும் அழிக்கப்படுகின்றனேவ   ? நாம் எங்ேக
ேபாகிேறாம்? துணிந்து முடிவு எடுக்க ேவண்டும் . மதுக் கைடகைள மூடிேய ஆக ேவண்டும் . அதனால்,
எத்தைனச் சிரமங்கள் இருப்பினும், மது விலக்கு அமலாக ேவண்டும்!''

அறிவழகன், திருச்சி.

''உங்கள் கல்லூr வாழ்க்ைகயின் சுவாரஸ்யங்கைளப் பகிர்ந்துெகாள்ளுங்கேளன்?''

''பாைளயங்ேகாட்ைட புனித சேவrயார் கல்லூrயில் புகுமுக வகுப்பும்   , இளங்கைல ெபாருளியலும்
படித்ேதன். பள்ளி இறுதி வகுப்பு வைர , கிராமத்ைதத் தவிர ெவளி உலகேம அறியாமல் வளர்ந்த எனக்கு ,
முதலில் ெகாஞ்சம் அச்சமாகவும் கூச்சமாகவும் இருந்தது.

கல்லூr விடுதியில், மூன்று ேவைளயும் உணவு அவ்வளவு சுைவயாக இருக்கும் . மாதம் 34 ரூபாய்தான்
கட்டணம். விருப்பம்ேபாலச் சாப்பிடலாம். அளவு கிைடயாது . எனேவ, கல்லூr ஹாக்கி விைளயாட்டுக்கு
குழுத் தைலவர் என் நண்பர் சீைமச்சாமி, குைறந்தது 34 பூrகள் சாப்பிடுவார்.

மதியம் நன்கு சாப்பிட்டுவிட்டு , அதனால் பிற்பகல் வகுப்புகளில் தூங்கியதற்காக , ேபராசிrயர்கள்
                                         ீ
என்ைனக் கண்டித்ததும் உண்டு . புதுமுக வகுப்பில் , ேபராசிrயர் டிெமல் , ஸ்பார்ட்டா வரர்களின்
ெதர்மாபிைள யுத்த களக் காட்சிைய வருணித்தது    , என் மனதில் ஆழப் பதிந்தது  . அைதத்தான்,
இன்ைறக்கும் பல ேமைடகளில் ேபசி வருகிேறன்.

விடுதியில் இரவு வருைக சrபார்த்தல் நடக்காத நாட்களில் சுற்றுச் சுவைரத் தாண்டிக் குதித்து , ேபருந்தில்
திருெநல்ேவலி டவுனுக்கு வந்து சினிமா பார்ப்ேபாம் .இரவில் ேபருந்துகள் கிைடயாது . அல்வா சாப்பிட்டு
விட்டு, அங்கிருந்து சுமார் 10 கிேலா மீ ட்டர் நடந்ேத விடுதிக்கு வந்து ேசருேவாம்.

63 மார்ச் முதல் வாரத்தில் , இரண்டாம் ஆண்டு பி .ஏ. வகுப்பு படித்துக்ெகாண்டு இருந்தேபாது , ேபட்ைட
மீ னாட்சி திேயட்டrல் ஸ்ரீதrன் 'சுைமதாங்கி’ படம் திைரயிடப்பட்டு இருந்தது . நானும் என்னுைடய உயிர்
நண்பர் ஏரல் கவிஞர் மாr ராமச்சந்திரன் அவர்களும் , இரண்டாம் ஆட்டம் பார்த்துவிட்டு விடுதிக்கு வந்து ,
காம்பவுண்டு சுவைரத் தாண்டிக் குதித்து அைறக்கு வந்ேதாம்    . இரவுக் காவலாளியான மீ ைசக்காரப்
பாண்டியன், ஐந்து ெசல் ேபட்டrேயாடு வந்தார் . என் மீ து அவருக்குக் ெகாள்ைளப் பிrயம் . 'தம்பி, நீ ங்கள்
ெவளிேய ேபானைத, வார்டன் அருள் ேஜாசப்பிடம் எவேனா ேபாட்டுக் ெகாடுத்து விட்டான் . அவர், இரவு 10
மணிக்கு வந்து பார்த்து, நீ ங்கள் இரண்டு ேபரும் இல்ைல என்று எழுதிக் ெகாடுத்துவிட்டுப் ேபாய் விட்டார் .
காைலயில் விசாரைண இருக்கும்’ என்றார்.

அேதேபால, காைல 7 மணிக்கு வார்டன் அைழத்தார் . மாr ராமச்சந்திரைனக் கண்டித்து அனுப்பிவிட்டார் .
என்ைனப் பார்த்து , ' நீ தான் அவைன அைழத்துக்ெகாண்டு ேபாயிருக்கின்றாய் . எனேவ, உன்ைன இந்த
ஆண்டு ேதர்வு எழுத விட மாட்ேடன் ’ என்றார். ெசான்னபடிேய ெசய்யவும் ெசய்தார் . அைத எல்லாம்
சமாளித்து படிப்ைபத் ெதாடர்ந்த அந்த நாெளல்லாம் மனதில் பசுைம பரப்பி நிற்கிறது!''

         ீ
அனந்தசயனன், திருவழிமிழைல.

'' எதிர்பார்த்த அளவு ெவற்றி ெபறாத உங்கள் கட்சி குறித்து           ,  எந்த வைகயில்
         ீ
ெபருைமப்படுகிற ர்கள்?''

''1993-ல் உதித்து , 94-ல் ெபயrடப்பட்டு , 18 ஆண்டுகைளக் கடக்கும் மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்ேனற்றக்
கழகத்தில், இைளஞர்கள்தான் ெதாடக்கத்தில் ஏராளமாக இைணந்தனர் . ஆனால், ெபாதுமக்களுக்குத்
ெதால்ைல விைளவிக்கின்ற எந்தச் ெசயலிலும் எங்கள் இயக்கம் எப்ேபாதும் ஈடுபட்டது இல்ைல      . மது
அருந்திவிட்டு, கூட்டங்களில் கூச்சலிடுவது இல்ைல . கைடத்ெதருக்களில் கலவரம் ெசய்தது இல்ைல .
    ீ
கல் வசியது இல்ைல . வசூலுக்கு மிரட்டியது இல்ைல . ெபாதுச் ெசாத்துகளுக்குச் ேசதம் விைளவித்தது
இல்ைல. நான் ெபாடாவில் ைகது ெசய்யப்பட்டேபாதும், இேத நிைலதான்!

எங்கள் மாநாடுகள் , ேபரணிகள், நைட பயணங்கள் , ஊர்வலங்களில் ெபண்கைள எவரும் ேகலி ெசய்தது
இல்ைல. எங்கள் நிகழ்ச்சிகள் நடந்தால், குடும்பத்ேதாடு அந்த வழியாகப் பத்திரமாகவும் பாதுகாப்பாகவும்
ெசல்ல முடியும்.

நாங்கள் வலுவாக வளர்வது தமிழ்நாட்டுக்கு நல்லது!''
Previous                                      Next [ Top ]

      http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=390&aid=14457&uid=656149&
விகடன் ேமைட - சகாயம் I.A.S
லிப்ராவில் சனி!

ேக.ராஜாதிருேவங்கடம்
                ீ              ீ
அச்ேசா நான் ஜி .ேக-ல ெராம்பேவ வக் ... பரவா யில்ைலயா ?''- ஸ்வட் குரலில் ெகாஞ்சிக் ெகஞ்சுகிறார்
மதுஷாலினி.

''அரசியல்பத்தி மட்டும் ேகளுங்க ... அதுவும் எங்க கட்சிபத்தி மட்டும் ேகளுங்க  . எனக்கு ேவற எதுவும்
ெதrயாது!''- இது பா.ஜ.க-வின் மாநிலத் தைலவர் ெபான்.ராதாகிருஷ்ணன்.

''அடடா.... சனிப் ெபயர்ச்சி இவ்ேளா சீக் கிரேம ேவைலையக் காட்டுேத   !'' - ெகாஞ்சம் பதற்றமாக உமா
பத்மநாபன்.

''எனக்குப் பதில் ெதrஞ்ச ேகள்வியா ேகளுங்க ... சrயா பதில் ெசால்லைலன்னா , வரன் பார்க்க வர்றவங்க
என்ைனக் கிண்டல் பண்ணப்ேபாறாங்க!''- சிrத்தபடி 'கல்யாண மாைல’ ேமாகன்.

                         ீ
''ஒேர ேகள்விைய அஞ்சு ேபர்கிட்ட ேகட்டு மாட்டிவிடுவங்கேள ... அதுதாேன! படிக்கிறப்பேவ விழுந்து
விழுந்து சிrப்ேபன் . இப்ேபா நான் ெசால்றைதக் ேகட்டு எல்ேலாரும் சிrக்கப் ேபாறாங்களா     ...
ைரட்டு!'' இயக்குநரும் நடிகருமான சிங்கம்புலி.
அ.தி.மு.க-வில் இருந்து சமீ ப த்தில் நீக்கப் பட்ட சசிகலா      , அக்கட்சியில் என்ன ெபாறுப் பில்
இருந்தார்?

விைட: தைலைமச் ெசயற்குழு உறுப்பினர்

 மதுஷாலினி: '' ஐையய்ேயா... என்கிட்ட பாலிட்டிக்ஸ்பத்திலாம் ேகட்காதீங்க . அதுல நான் எல் .ேக.ஜி.
பாப்பா!''

ெபான்.ராதாகிருஷ்ணன்: '' ேதாழின்னு மட்டும்தான் எனக்குத் ெதrயும் . என்ன ெபாறுப்புனு யாருக்குத்
ெதrயும்?''

உமா பத்மநாபன்: ''படபடப்பா இருக்ேக... இருங்க ெசால்லிடுேறன். ெசயற்குழு உறுப்பினர். சrயா?''

ேமாகன்: ''ெபாறுப்புல இருந்தாங்களா என்ன ? சrயாத் ெதrயைல . ஆனா, இப்ேபா எந்தப் ெபாறுப்புலயும்
இல்ைலன்னு ேபாட்டுக்ேகாங்க. அதுவும் சrதான்!''

சிங்கம்புலி: ''தைலைமச் ெசயற்குழு உறுப்பினர்னு படிச்சதா ஞாபகம். கெரக்டா தைலவா?''

மரண தண்டைனக்கு எதிரான உங்கள் கருத்ைதப் பதிவுெசய்ய எந்த எண்ணுக்கு மிஸ்டு கால்
ெகாடுக்க ேவண்டும்?

விைட: 92822 21212 begin_of_the_skype_highlighting  92822 21212  end_of_the_skype_highlighting

மதுஷாலினி: '' நான் யாருக்கும் மிஸ்டு கால் ெகாடுக்க மாட்ேடன்       . ேதைவன்னா, நாேன கூப்பிட்டுப்
ேபசிருேவன்!''

ெபான்.ராதாகிருஷ்ணன்: '' ஆமா... நம்ம பசங்ககூட ெசால்லிட்டு இருந்தாங்க . ஆனா, ' அதுக்ெகல்லாம்
மிஸ்டு கால் ெகாடுக்காதீங்கடா’னு நான் ெசால்லிட்ேடன். ஏன்னா, மரண தண்டைன அவசியம் ேதைவ!''

உமா பத்மநாபன்: ''எனக்கு நம்பர் ஃேபாபியா. என் ெசல் நம்பைரக் ேகட்டாேல நான் தடுமாறுேவன் . இதுல
எங்க இன்ெனாரு நம்பைர மனப்பாடம் பண்றது?''

ேமாகன்: ''சத்தியமாத் ெதrயைலங்க!''

சிங்கம்புலி: ''  அந்த நம்பர் 92822 21212 begin_of_the_skype_highlighting            92822
21212  end_of_the_skype_highlighting. எப்படி இவ்வளவு கெரக்டா ெசால்ேறன்னு பார்க்கிறீங்களா ? என் ஆபீஸ்
ேடபிள் ேமல இந்த நம்பைர எழுதிெவச்சிருக்ேகேன!''

'மன்ேமாகன் சிங் ேராேபாேபால நடக்கிறார்!’ என்று கெமன்ட் அடித்த அரசியல்வாதி யார்?

விைட: தமிழக எதிர்க் கட்சித் தைலவர் விஜயகாந்த்.
                                   மதுஷாலினி: '' ஹா... ஹா...
                                   நம்ம ப்ைரம் மினிஸ்டைர
                                   அப்படிச் ெசான்னாங்களா     ?
                                   பாவம் அவர் .   அவர் ேமல
                                   யாருக்கு அப்படி ஒரு ேகாபம்?''

                                   ெபான்.ராதாகிருஷ்ணன்:
                                   ''நான்கூட ேபப்பர்ல படிச்ேசன் .
                                   யார்னு ஞாபகத்துக்கு வர
                                   மாட்ேடங்குது. ஆனா, யாேரா
                                   தமிழ்நாட்டுத் தைலவர்தான்!''

                                   உமா பத்மநாபன்  : '' ஒரு
                                   வாரமா ெபங்களூர்ல
                                   இருக்ேகன்.    அதனால,
                                   தமிழ்நாட்ல என்ன
                                   நடக்குதுன்ேன ெதrயல . யார்
அப்படிச் ெசான்னது?''

ேமாகன்: ''எனக்குச் சrயான பதில் ெதrயைல. ஆனா, விஜயகாந்த்தா இருக்க நிைறய வாய்ப்பு இருக்கு!''

சிங்கம்புலி: '' 'எந்திரன்’ படத்துல வர்ற சிட்டி ேராேபா மாதிrயா? பயங்கரமா ேயாசிச்சிருக்காங்கேள? அந்த
அளவுக்கு ேயாசிக்கிற தைலவர் யாருப்பா?''

தமிழ் இலக்கணத்தில் இரட்ைடக்கிளவி, அடுக்குத்ெதாடர் - என்ன வித்தியாசம்?

விைட: பிrத்தால் ெபாருள் தராதது இரட்ைடக்கிளவி   (உதாரணம்: சலசல, தடதட). பிrத்தால்
ெபாருள் தருவது அடுக்குத் ெதாடர் (உதாரணம்: ேமலும் ேமலும், கூட்டம் கூட்டமாக)!

மதுஷாலினி: ''எனக்குத் தமிேழ தகராறு . இதுல இலக்கணம் ேவற ேகட்குறீங்க      . என்ைன விட்ருங்க ...
ப்ள ீஸ்!''

ெபான்.ராதாகிருஷ்ணன்: '' பள்ளிக்கூடத் துல படிச்சிருக்ேகன் . ெரட்ைடக்கிளவி லாம் மறந்துேபாச்சு .
ெரட்ைட இைல, தாமைர இைலதான் ெதrயும்!''

உமா பத்மநாபன் : '' இரட்ைடக்கிளவின்னா, அடுத்தடுத்து rப்பீட் ஆகும் . அடுக்குத்ெதாடர்னா, ைரமிங்கா
வரும். நான் சrயாத்தான் ேபசுேறனா... ஐேயா குழப்புேத!''

ேமாகன்: ''இரட்ைடக்கிளவிையப் பிrக்க முடியாது. அடுக்குத்ெதாடைரப் பிrக்கலாம். சrதாேன?''

சிங்கம்புலி: '' இரட்ைடக்கிளவிையப் பிrக்கலாம் . பலபலனு ெசால்லுவாங்க . அடுக்குத்ெதாடர்னா
அடுக்கிெவச்சிருப்பாங்க. இல்ைல, இதுக்குச் சrயான விளக்கம் இது இல்ைல . ஐேயா, என்ைன நாேன
ைலட்டா கன்ஃப்யூஸ் பண்ணிக் கிேறேன!''

சமீ ப த்தில் எந்த ராசியில் இருந்து எந்த ராசிக்கு சனிப்ெபயர்ச்சி நடந்திருக்கிறது?

விைட: கன்னியில் இருந்து துலாம் ராசிக்கு!

மதுஷாலினி: ''விர்ேகா டு லிப்ராக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது!''

                               ீ
ெபான்.ராதாகிருஷ்ணன்: ''ெரண்டு நாைளக்கு முன்னாடி நடந்துச்சு. வட்லகூட ேகாயிலுக்குப் ேபானாங்க .
எந்த ராசின்னு இனிேமதான் விசாrக்கணும்!''

உமா பத்மநாபன் : '' ேநத்துதான் இைதப் பத்திப் ேபசிட்டு இருந்ேதாம்     .  துலாம் ராசிக்குத்தான்
சனிப்ெபயர்ச்சி நடக்குது. சன ீஸ்வரன் ேகாயிலுக்குப் ேபாகணும்!''

ேமாகன்: '' இது நம்ம ஏrயா . கன்னியில் இருந்து கிளம்பும் சனி பகவான் அடுத்த இரண்டைர
வருடங்களுக்குத் துலாம் ராசி யில் இருக்கப்ேபாறாரு!''

சிங்கம்புலி: '' கன்னியில் இருந்து ஸ்ட்ெரய்ட்டாக் கிளம்புறவரு , வழியில் இருப்பவர்கைள எல்லாம்
அடிச்சித் துைவச்சிட்டு துலாமுக்குத் ெதால்ைல ெகாடுக்கப்ேபாறாரு!''

ஜனவrைய வருடத் ெதாடக்கமாகக் ெகாண்டிருக்கும் கிrேகாrயன் காலண்டைர உருவாக்கியவர்
யார்?

விைட: பதிமூன்றாம் ேபாப் கிrேகாr.
மதுஷாலினி: ''இந்தக் ேகள்விக்கு எனக்கு ஆன்ஸர் ெதrயுேம... அவர் ேபாப் கிrேகாr!''

ெபான்.ராதாகிருஷ்ணன்: ''யார் உருவாக்குனா என்ன? மக்களுக்கு அடுத்த வருஷம் எல்லா நாளும் நல்ல
நாளா அைமய பா.ஜ.க. சார்பில் வாழ்த்துகிேறன்!''

உமா பத்மநாபன் : '' என்னங்க இப்படி எல்லாம் ேகட்கிறீங்க  ? ேபாச்சு... ேபாச்சு. உமாவுக்கு ஒண்ணுேம
ெதrயைலனு எல்ேலாரும் கிண்டல் பண்ணப்ேபாறாங்க!''

ேமாகன்: ''பதிைல நீ ங்க ெசான்னா, நான் திருப்பிச் ெசால்லிருேவன். ஏன்னா, எனக்குப் பதில் ெதrயாது!''

சிங்கம்புலி: ''கிேரக்க நாட்டுக்காரர் யாேரா உருவாக்கினார் . நல்ல ேபருங்க ... ெதாண்ைடயிலேய நிக்குது .
ஆனா, வர மாட்ேடங்குது!''


 Previous                                       Next [ Top ]

       http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=390&aid=14401&uid=656149&
ெசய்திகள்...


''அம்மா எடுக்கும் ஒவ்ெவாரு நடவடிக்ைகயிலும் அ     . தி. மு. க.
ெதாண்டர்கள் மகிழ்ச்சிேயாடுஇருக் கிறார்கள்!''

- பி.ெஹச்.பாண்டியன்

''பல முைற தீவிர முயற்சிகள் எடுத்தும் துரதிர்ஷ்டவசமாக நாடாளு மன்றம் சுமுகமாக நைட
ெபறவில்ைல.''

- மன்ேமாகன் சிங்

'' 'ேடம் 999’ திைரப்படத்தின் ஒரு பாடலுக்காவது ஆஸ்கர் விருது கிைடக்க ேவண்டும் என்று கடவுளிடம்
ேவண்டுகிேறன்!''

- ஏ.ஆர்.ரஹ்மான்
''தமிழக காங்கிரஸ் கட்சிையப் ெபாறுத்தமட்டில், ெதாடர்ந்து முல்ைலப் ெபrயாறு அைணப் பிரச்ைனயில்
தமிழக நலன் காக்க ேபட்டிகள் மூலமாகவும், அறிக்ைககள் மூலமாகவும் வலியுறுத்தி வந்திருக்கிேறாம்!''

- ஞானேதசிகன்
''சரத் ஃெபான்ேசகாவின் விடுதைல என் ைகயில்தான் உள்ளது    . இது குறித்து ஃெபான்ேசகாவின்
குடும்பத்தினர் என்னிடம் ேபசினால் , அவைர விடுதைல ெசய்வது குறித்து சிந்திக்கலாம் . எங்கு ெசன்றா
லும், இறுதியில் என்னிடம்தான் வர ேவண்டும்!''

- ராஜபேக்ஷ
 Previous                                      Next [ Top ]
       http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=390&aid=14365&uid=656149&
விகடன் அவார்ட்ஸ் ஸ்ெபஷல்!
 Previous               http://www.vikatan.com/article.php?Next [ Top ]
              track=prnxt&mid=1&sid=390&aid=14363&uid=656149&
காதல்ங்கிற வார்த்ைதைய எப்படிெயல்லாம் கிண்டல்
பண்ணுேவன் ெதrயுமா?
தமிழ் சினிமா வட்டாரத்தில் பரபரப்பாகப் ேபசப்படும் விஷயம்  ... கார்த்திக் - ராகினி திருமணம்தான் .
                               ீ
ஏகப்பட்ட பிரச்ைனகைளச் சமாளித்து தன் கணவர் கார்த்திக்கின் வட்டிேலேய ெவற்றிகரமாகக்
குடிேயறியும்விட்டார் ராகினி. தன் மாமியாருடன் இரண்டு வாரங்களாக மாங்காடு ேகாயிலுக்கும் ெசன்று
வருகிறார். இைத கார்த்திக்ேக நம்மிடம் ெசால்லிப் ெபருைமப்பட்டார்!

ஊட்டிையச் ெசாந்த ஊராகக்ெகாண்ட ராகினி , ஒரு எம் .ஏ. பட்டதாr. இயற் ெபயர் குமாr பில்ெஜயின் .
இதில் 'பில்ெஜயின்’ குடும்பப் ெபயர் . மைல சாதிப் பிrவினrல் , ேதாடர் இனத்ைதச் ேசர்ந்த ராகினியின்
குடும்பத்தினர் ேகாடீஸ் வரர்கள்.

சத்யா ஸ்டுடிேயாவில் எம் .பாஸ்கர் ைடரக்ஷனில் ெவளிவரவிருக்கும் ஒரு படத்துக்காகக் கார்த்திக்
நடித்துக்ெகாண்டு இருக்க... ேமக்கப் அைறயில் ஒரு ேசாபாவில் அமர்ந்திருந்த ராகினிைய நாம் சந்திக்கச்
ெசன்றேபாது சல்வார் கமீ ஸில் இருந்தார் . எதிrல் இருந்த டீபாய் மீ து குனிந்து சீr ய ஸாக ஏேதா
எழுதிக்ெகாண்டு இருந்தார்.
''அது ஒண்ணுமில்ைல ... சும்மா உட்கார்ந்து இருக்க முடியல ... அதான் ஒரு தமாஷ §க்கு முரளிக்கு
ெலட்டர் எழுதிக்கிட்டு இருக் ேகன்  '' என்று ெசால்லிவிட்டு , சட்ெடன்று ெவட்கப்பட்டார் . முரளி?
கார்த்திக்கின் மற்ெறாரு ெபயர்தான்.

திருமணத்துக்கு வாழ்த்துத் ெதrவித்துவிட்டு , '' எப்படிேயா, தமிழ்நாடு முழுக்க உங்க கல்யாணத்ைதப்
பத்தி ேபச ெவச்சிட்டீங்க'' என்ேறாம்.

சட்ெடனக் குனிந்து நகங்கைளப் பார்த்தபடிேய ''இது என்ன ேபச்சு? அசிங்கமாப் ேபசறாங்க... ெகாஞ்சங்கூட
உண்ைம இல்லாத விஷயத்ைத ஏன் இவ்வளவு ஆர்வமாப் ேபசறாங்க         ? ேச... நான் இதுக்கா கேவ
கல்யாணம் ேவண்டாம்னு ெசான்ேனன்!'' என்று ெசால்லிவிட்டுச் சில நிமிடங்கள் அைமதியாக இருந் தார் .
பிறகு, அவேர, ''   நான் காேலஜ்ல பசங்கேளாட ேபசறப்ப    ,  இந்தக் காதல்ங்கிற வார்த்ைதைய
எப்படிெயல்லாம் கிண்டல் பண்ணுேவன் ெதrயுமா? கைடசி யில...'' என்று நிறுத்தி, தைலைய ஒரு முைற
ரம்யமாகச் சிலிர்த்துவிட்டுத் ேதாள்கைள உயர்த்தியபடிேய சிrத்தார்.

'' ' ேசாைலக் குயில் ’ படத்துக்காக நாங்க ெரண்டு ேபரும் ஜனவr ஒண்ணாம் ேததி முரளிக்குச் ந்தமான
எம்.ஜி.எம். கல்யாண மண்டபத்துல ெவச்சுத்தான் சந்திச்ேசாம்   . அப்புறம் படத்ேதாட ெரண்டாவது
ெஷட்யூல் எங்க ஊர்ல நடந்துச்சு . ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமா நட்ேபாடு ேபச ஆரம்பிச் சவரு , என்ைன லவ்
பண்ற மாதிr டயலாக்ெகல்லாம் ெசால்லிட்டார் . எனக்கு 'சீ’னு ஆயிடுச்சு . ெகாஞ்சம் பழகினா எல்லா
ஆம்பைளங்களும் இப்படித்தான்னு ெநைனச்சு விலக ஆரம்பிச்ேசன் . 'ேசாைலக் குயில் ’ கைதப்படிேய,
நான் ஹீேராைவ ெவறுத்து ஒதுங்கறச்ேச , அவர் பாட்டுப் பாடி என்ைனக் கவரப் பார்ப்பார் . அவர் பாட்ைடக்
ேகட்டு பதிலுக்கு நான் 'ஆறுதல் பாட்டு ’ பாடணும். பாடேலாட அர்த்தமும் எங்க நிஜ மனநிைலக்கு
இணங்கிப்ேபாச்சு. இதனால சினிமாக் கைதைய என் கைதயா ெநைனக்க ஆரம்பிச்சுட்ேடன்        . எல்லா
sைனயும் ஒேர ேடக்ல நடிச்சுடுேவன்.

ஒரு கட்டத்துல என்ைன அறியாமேல நான் காதல்ல விழுந்துட்ேடன்     . ஆனா, நான் ெவளிப்பைடயா
முரளிகிட்ேட 'ஐ லவ் யூ ’னு ெசால்லத் தயங்கிேனன் . கைடசியில முரளிேய வாய் திறந்து 'ஐ லவ் யூ ’
ெசால்லிடுச்சு! ெசான்னது மட்டும்இல்லாம , நானும் அைத லவ் பண்ேறங்கிறைதக் கண்டுபிடிச்சுடுச்சு   .
அப்புறம்தான் 'ைலஃப் இஸ் எ ேசலஞ்ச், மீ ட் இட்’ங்கிற பழெமாழிைய நிைனச்சுப் பார்த்துட்டுக் கல்யாணம்
பண்ணிக்கிட்ேடன்!'' என்று ெசால்லிவிட்டு, உதவியாளைர அைழத்து ஜில் ேமார் ெகாண்டுவரச் ெசான்னார்
ராகினி.

ேமார் அருந்தியபடிேய , '' என்னேவா நான் முரளிேயாட ேகரக்டைரப் புrஞ்சுக்காம கல்யா ணம்
பண்ணிக்கிட்ேடன்னு அனுதாபப்படறாங்க ... அது தப்பு . முரளி என்கிட்ட தன்ைனப் பத்தின எல்லா
விஷயத்ைதயும் ெசால்லிடுச்ேச . அதனால இப்ப நடக்கிற விஷயங்கள் எதுவும் எங்கைளப் பாதிக்கைல .
சில பத்திrைககள் எழுதும் விஷயங்கள் மட்டும் மனசுக்குக் கஷ்டமா இருக்குது       . அவர்
ஒவ்ெவான்ைறயும் படித்துவிட்டு ெராம்ப ஃபீல் பண்றார்   . ெராம்ப பாவம் , ெதrயுமா முரளி ?! அதுக்கு
அவங்க அம்மா ேமல ெராம்ப அட்டாச்ெமன்ட் . இந்த மாதிr பத்திrைகச் ெசய்திகைள அம்மா படிச்சிட்டு ,
தன்ைனத் தப்பா நிைனப்பாங்கேளானு நிைனச்சுப் புலம்பும் '' என்று ெசால்லிக்ெகாண்டு இருக்கும்ேபாது ,
''எக்ஸ்கியூஸ் மீ ...'' என்று ெசால்லியபடி உள்ேள வந்தார் கார்த்திக் . உடேன தன் ைகயில் ைவத்திருந்த
ேமாைர நீ ட்டியபடிேய , '' என்ன இன்னும் மூச்சு வாங்குது ... ஓடி வந்தியா என்ன ? இந்தா... இந்த ேமார்
சாப்பிடு'' என்றார் ராகினி.
''ரகசியமா கல்யாணம் ெசய்ய ேவண்டாம்னுதான் நிைனச்ேசாம்                 ீ
                              . ஆனா, எங்கள் இருவர் வட்டிலும்
ெபrயவர்கள் எதிர்க்கும்ேபாது அப்படி முடிெவடுக்கும்படியாக ஆகிவிட்டது ! இவ்வளவுக்கும் ஜீசஸ்தான்
என் வழிகாட்டி . இவருக்ேகா மாங்காடு அம்மன் . எனக்ேகா சினிமா துைறயில் லட்சியப் பிடிப்ெபல்லாம்
கிைடயாது. இவருக்ேகா சினிமாதான் வாழ்க்ைக . இப்படி எங்களுக்கான ேவறுபாடுகைள எப்படிக்
கைளவதுனு மாசக்கணக்காகப் ேபசிேனாம் . அதனால்தான் நாங்கள் இப்ேபாது சிrத்துப் ேபச முடிகிறது !''
என்றார் ராகினி.

நாம் குறுக்கிட்டு , '' இப்படி எல்லா விஷயங்கள் குறித்தும் ேபசும்ேபாது  , ஸ்ரீப்rயா ைவப் பற்றியும்
ெசான்னாரா என்ன?'' என்று ேகட்ேடாம்.

தைலைய ஒரு பக்கமாகச் சாய்த்து , '' ஆமாம், ெசால்லியிருக்காேர... அைத நான் ஒரு ெபாருட்டாகேவ
மதிக்கைல. ஒரு நடிைகயுடன் இைணத்துக் கிசுகிசுக்கப்படாத நடிகர் ஒருத்தைரக் காட்டுங்கள்     ,
பார்க்கலாம். அதிலும், என் முரளிையப் ெபாறுத்தவைரக்கும் இதுக்கு முன்னாடி எப்படிேயா , இனி அவர்
எம் புருஷன்தான். எனக்கு மட்டும்தான்!'' என்று சீr யஸாகேவ ெசான்னார்.

''எனக்கு அவங்க    (ஸ்ரீப்rயா) ேமல வருத்தம் இதுதான்  . நான் என்ேனாட கழுத் துல தாலிைய
வாங்கிட்ேடன்னு ெதrயும் . அப்புறமும் என்கிட்ட வந்து , ' எனக்கு நாலு வருஷமா அவைரத் ெதrயும் ’னு
ெசால்லி... ேச! நிைனச்சுப் பார்க்கேவ அசிங்கமா இருக்கு சார் . அவங்க விஷயம் எதுவும் ேவண்டாம் .
ப்ள ீஸ்...'' என்று ெசால்லிவிட்டுச் சிறிது ெமௗனமாக டீபாய்மீ து கிடந்த ேபப்பைர எடுத்து மடக்குவதும்
பிrப்பதுமாக இருந்தார்.

பிறகு அவேர ெதாடர்ந்தார் ... ''பாவம் அது ... எனக்காகப் பல கஷ்டங்கைள அனுபவிச்சுட்டு அடிக்கடி 'ேடய்
குமாr... ( ராகினிைய ெசல்லமாக கார்த்திக் இப்படித்தான் அைழக்கிறார்    ) எனக்கு ேதாடா மந்திரம்
ேபாட்டுட்டியா’னு ேகட்கும்'' என்று ெசால்லிவிட்டு, நீ ண்ட இைடெவளிக்குப் பின் ெவட்கப்பட்டார்!

உலக வரலாறு , ெதால்ெபாருள் ஆராய்ச்சி , மாறி வரும் பழக்கவழக்கம் ஆகிய        தைலப்பின் கீ ழ்
மணிக்கணக்கில் ேபசும் ராகினிக்குப் பிடித்த உணவு அயிட்டம் நூடுல்ஸ். ''ஆனா, அவருக்குத் தைலக் கறி,
பிrயாணி ெரண்டும் பிடிக்கும் . நான்கூடக் கிண்டல் பண்ணியிருக்ேகன் . 'உங்கைளப் பிrயாணி வாங்கிக்
குடுத்ேத ஏமாத்தலாம் ேபாலிருக்ேக ’ அப்படீனு...'' என்று தன் கணவைரக் கிண்டல் ெசய்த ராகினி      ,
சினிமாவுக்கு முழுக்கு ேபாடப் ேபாவது இல்ைலயாம்    . '' மத்த நடிகர்கேளாடு நடிக்கக் கூடாதுனு
ெசால்லிட்டார். ஆனா, இவர்கூடேவ நடிக் கிறைத ஏன் அவாய்ட் பண்ணணும்     . என்ன, கெரக்ட்தாேன?''
என்று ேகட்கிறார் குமாr பில்ெஜயின்!

- வி.குமார்
அன்று...
அப்ப நான் அைமச்சரா ஆகவும்கூடத் தயார்!

பதில்கள் : ேஜசுதாஸ்
''ெசன்ைனயில் பிடித்த இடம் எது?''

''தியசாபிகல் ெசாைஸட்டிைய ஒட்டி அைடயாறில் இருந்து ெபசன்ட் நகருக்குப் ேபாகும் அந்த மரங்கள்
அடர்ந்த அைமதி யான சாைல ெராம்பப் பிடிக்கும்!''

''பிடித்த கலர் எது?''

''ெவள்ைள (இைத கலர்னு ெசால்லக் கூடாது இல்ைலயா   ?!) ெராம்பப் பிடிக்கும் . அதிகமா ெவள்ைள
உைடகைளத்தான் நான் உடுத்துேவன். அப்புறம் இைலப் பச்ைச கலர் பிடிக்கும்!''

''மறக்க முடியாத பள்ளிக்கூட ஆசிrயர்பற்றி?''

''நான் ேகரளாவில் ெசயின்ட் ெசபாஸ் டியன் ஸ்கூல்ல படிச்சுக்கிட்டு இருந்தப்ேபா , அந்த ஸ்கூல்
அசிஸ்ெடன்ட் ஃபாதர் மாத்யூ ேகாதகத்தான் என்ைன ேமைடகள்ல பாடச் ெசான்னவர் ! என் அம்மாகிட்ட
வந்து 'உங்க ைபயைன நிைறயப் பாட ைவங்க ’னு ெசால்லுவார் ! ஃபாதர் மாத்யூ இப்ப உயிேராடு இல்ேல .
ஆனாலும் என்னால அவைர மறக்க முடியாது!''
''ெநருங்கிய நண்பர்பற்றி...''

''ஒரு நண்பன் பால் (Paul). இவன் இப்ேபாதும் என்ேனாடேவ இருக்கான் . சின்ன வயசுல ஸ்கூல்ல ஒண்ணா
படிச்சதுல இருந்து சிேநகம் . அேத மாதிr இன்ெனாரு ஸ்கூல் நண்பன்    'தங்ஙள்’. முஸ்லிம் ைபயன் .
எனக்கு ெராம்ப ெநருக்கமா இருந்தவன் ! ெகாச்சின்ல இருந்து ெமட்ராஸ் வரணும் ! ஆனா, ெகாச்சின்ல
இருந்து ெமட்ராஸ் வர்றதுக்கான 16 ரூபா டிக்ெகட் கட்டணம் எங்கிட்ட இல்ேல ... 'தங்ஙள்’ளும் ெபrய
பணக்காரப் ைபயன் கிைடயாது . ஆனா, அவன்தான் என்ைனத் ைதrயப் படுத்தி எங்க ஊர் டாக்சி டிைரவர்
ஒருத்தர்கிட்ட எனக்குப் பணம் வாங்கிக் ெகாடுத்தது ! நான் நல்லா வந்ததும் அந்த டாக்சி டிைரவருக்கு
என்னாலான உதவி ையப் பண்ணிேனன் . ஆனா, அந்த டாக்சி டிைரவைர எனக்கு உதவைவத்த        'தங்ஙள்’
இன்னிக்கு உயிேராடு இல்ைல!''

''பிடித்த டிபன் எது?''

                  ''எங்க ஊர் 'ேதங்காய்ப்புட்டு’. அது 'இட்லி’ மாதிr ேவக ைவக்கிற
                  டிபன்கிறதால உடம்புக்கு ெராம்ப நல்லது     . ஆனா, அதில்
                  ேதங்காய் இருக்கிறதால ெதாண்ைடக்குக் ெகாஞ்சம் ெகடுதல்     .
                  அதனால rக்கார்டிங் இருக்கிற அன்னிக்குத் ேதங்காய்ப்புட்ைடத்
                  தவிர்த்துடுேவன்!''

                  ''ஒவ்ெவாரு மனிதனும் ெதrந்துெகாள்ள ேவண்டிய முக்கிய
                  விஷயம் எது?''

                  ''மத்தவங்களுக்கு அறிவுைர ெசால்லக்கூடிய அளவுக்கு நாேன
                  அந்த விஷயத்தில் முழுக்கத் ேதறியிருக்ேகனானு ெதrயல    .
                  இருந்தாலும் ெசால்ேறன் ... மதம், கலாசாரம் இதுக்ெகல்லாம்
                  அப்பாற்பட்டு இருக்கறது அன்பு . இைத யார் ேமலயும் எது
                  ேமலயும் ெசலுத்தற மேனாபாவம் வந்துச்சுன்னா , உலகத்துல
                  சண்ைடகள் குைறயும் ! அந்த அன்புங்கிற பக்குவம்தான் எல்லா
                  மனுஷனுக்கும் இருக்கணும்னு நிைனக்கிேறன்!''

                  ''ெராம்பப் பிடித்த ேஹாட்டல் எது?''

                  ''எத்தைனேயா ஊர்கள்ல , எத்தைனேயா ேஹாட்டல்கள்ல நான்
                  தங்கியிருக்ேகன்.  ஆனா,  எல்லா இடத் துலயும் அது
                  ேஹாட்டல்ங்கிற உணர்வு இருந்துட்ேட இருக்கும்    . ஆனா,
                  எர்ணாகுளம் 'பாரத் டூrஸ்ட் ேஹாம்  ’ல ரூம் நம்பர்  214-ல்
                  தங்கினா மட்டும் அது ேஹாட்டல்ங்கிற உணர்ேவ எனக்கு
                           ீ
                  இருக்காது! என் வடு மாதிrேய உணர்ேவன் . அேத ேஹாட்டல்ல
                            ீ
                  ரூம் மாறினாக்கூட வட்டு உணர்வு ேபாயிடுது!''

''மைனவி, குழந்ைதகள்பற்றி...''

              ீ       ீ
''என் மைனவி பிரபா லிஷீ ஸ்ணதீறீமீ கீ ஷீ ன ீணs . எனக்காக எைத ேவணாலும் தியாகம் பண்ணுவா .
அப்புறம் எனக்கு மூணு பசங்க ! விேனாத், விஜய், விஷால்னு. மூணு ேபருேம சங்கீ தம் கத்துக்கறாங்க !
இதுல ெரண்டாவது ைபயன் விஜய்க்கு சங்கீ தத்துல ஆழ்ந்த விருப்பம் இருக்கு!''
'' தங்களுக்கும் தங்கள் மைனவிக்கும் கருத்து ேவறுபாடுகள் வருவது உண்டா           ?  எந்ெதந்த
சந்தர்ப்பங்களில்?''

''கருத்து ேவறுபாடு , சண்ைடச் சச்சரவு இல்லாம எந்தக் குடும்பமாவது நடக்குமா     ? அப்படி இருக்குனு
ெசான்னா நான் நம்ப மாட்ேடன்    ! ( சிrக்கிறார்) எங்க சண்ைடகள் எங்கைளப் பத்திேய இருக்காது     !
ெபரும்பாலும் எங்க குடும்பத்தார் பிரச்ைனகள்    , அவ குடும்பத்துப் பிரச்சைனகள் பத்திதான் ெரண்டு
ேபருக்குள்ேள விவாதேம வரும் ! வந்த சுருக்குல காணாமப் ேபாயிடும்       ! அப்படி அைதக் காணாம
அடிக்கிறதுக்கான லகான் ெபண்களிடம்தான் இருக்குனு ெசால்ேவன் . புருஷன் ெராம்ப ேகாவத்துல
கத்தும்ேபாது மைனவியும் கூட கத்தக் கூடாது      . புருஷன் கத்தி ஓய்ஞ்சதும் ெமள்ள அறிவுைர
பண்ணலாம்!''

''சைமயல் ெதrயுமா?''

''தாராளமா ெதrயும். ெசன்ைனக்கு வந்த புதுசுல நாேனதான் எனக்கு குக் ! அப்ேபா அடிக்கடி உப்புமா தான்
பண்ணிச் சாப்பிடுேவன். அவசரத்துக்கு அது தாேன ஆகும்! ஆனா, இப்ப எல்லாேம சைமக்கத் ெதrயும்.''

''நீங்கள் ஏன் ேதர்தலில் நின்று எம்.எல்.ஏ. ஆகக் கூடாது?''

''இப்பவா? ஸாr! நான் ெசான்ன மாதிr முழுக்க முழுக்க அன்ேப ஆள்கிற மாதிr உலகம் உருவாகட்டும் !
அப்ப எம்.எல்.ஏ. என்ன? உங்க ஆைசக்கு அப்ப அைமச்சரா ஆகவும்கூடத் தயார்!''


 Previous                                         Next [ Top ]
       http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=390&aid=14463&uid=656149&
ேஜாக்ஸ்
ேஜாக்ஸ் 1
2011 : 10 பிரச்ைனகள் ஒரு பார்ைவ!
எதிர்க் கட்சிகளின் ெசயல்பாடு!

மக்களுக்காக, மக்கேளாடு ேபாராடுங்கள்!
2011-ம் ஆண்டின் துவக்க மாதங்களில் தி  .மு.க. ஆளும் கட்சியாகவும் அ .தி.மு.க. பிரதான எதிர்க்
கட்சியாகவும் இருந்தன . மின்ெவட்டு ேபான்ற பிரச்ைனகள் மக்கைள ஆட்டுவித்துக்ெகாண்டு இருந்த
ேநரம் அது . ஆனால், அ.தி.மு.க. அந்தப் பிரச்ைன குறித்து கவனத்தில் ெகாள்ளேவ இல்ைல         .
ெகாடநாட்டிலும் ைஹதராபாத் ேதாட்டத்திலும் கட்சி உறங்கிக்ெகாண்டு இருந்தது       .  ேதர்தல்
ெநருங்கும்ேபாது விழித்துக்ெகாண்டு ஒரு சில ேபாராட்டங்கைள முன்ெனடுத்தது       .  ேதர்தைல
மனதில்ைவத்து தான் அவற்ைறயும் ெசய்தது . 'கருணாநிதி ஒரு தீயசக்தி ’ என்கிற அளவிேலேய அவர்
களது ேபாராட்டம் நின்றுேபானது . மற்ற எதிர்க் கட்சிகள் ேபாராடிய அளவுகூட பிரதான எதிர்க் கட்சியான
அ.தி.மு.க. அப்ேபாது ேபாராடவில்ைல.

ேதர்தல் முடிந்து ேம மாதத்தில் அ    .தி.மு.க. பதவி ஏற்றது . பிரதான எதிர்க் கட்சியாக ேத  .மு.தி.க.
உருவானது. ெஜயலலிதா அரசில் விைலவாசி உயர்வு விண்ைணத் ெதாட்டுவிட்டது         . பால் கட்டணம் ,
ேபருந்துக் கட்டணம் என்று எல்லாேம உயர்ந்துவிட்டன     . ஆனால், ேத.மு.தி.க. ெதாடர்ந்து ெமௗனம்
சாதித்தது.    சமச்சீர்க் கல்விைய நிறுத்திைவத்து மாணவர்கைள ஏகத்துக்கும்
அல்லாடவிட்டார் ெஜயலலிதா. மக்கைள ேநரடியாகப் பாதித்த , அரசின் ேமல் அதிருப்தி ெகாள்ளைவத்த
இந்தப் பிரச்ைனயிலும் ேத .மு.தி.க. ைககட்டி ேவடிக்ைக பார்த்தது . ஆனால், ஒரு கட்டத்துக்குப் பிறகு
விஜயகாந்த் வாய் திறந்து சமச்சீர்க் கல்வி குறித்துப் ேபசியேபாது அதற்கு ெமௗனேம ேதவலாம் என்று
ேதான்றியது.   இந்த விஷயத்தில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் தங்கள் ேபாராட்டத்ைதப்
பதிவுெசய்தன. கூட்டணியில் இருந்தாலும்கூடத் தயங்காமல் ேபாராட்டங்கைள முன்ெனடுத்தன
இடதுசாrக் கட்சிகள்.

ஆனால்,  அந்தப் ேபாராட்டங்களிலும் முக்கியக்
குைறபாட்ைட சுட்டிக் காட்ட ேவண்டும்.

இந்த ஆண்டு ெபட்ேரால் விைல உயர்வு       , ேகஸ்
சிலிண்டர் விைல உயர்வு என்று ெதாடர்ந்து
மக்களுக்குச் ேசாதைன ேமல் ேசாதைன      ! ஆனால்,
மக்கள் பிரச்ைனகளுக்காகப் ேபாராடும் எல்லா
வைகயான ேபாராட்டங்களிலும் , கட்சி ஊழியர்கள்
மட்டுேம பங்ேகற்றனர்     .     ெபாதுமக்கள்
பங்ேகற்கவில்ைல.   எதிர்க் கட்சிகள் ,   மக்கைளப்
ேபாராடத் தூண்டியிருக்க ேவண்டும்    .   ஆனால்,
அவர்கள் தங்கள் கட்சித் ெதாண்டர்கள் மட்டும்
பங்ேகற்றால் ேபாதும் என்று ெமத்தனம் காட்டியது
தவறு. எதிர்க் கட்சிகளுக்கும் மக்களுக்கும் உள்ள
உறவு உயிேராட்டமானதாக இல்ைல        .  தனியார்
பள்ளிகளின் கட்டணக் ெகாள்ைளக்கு எதிராக
மட்டுேம மக்கள் தன்ெனழுச்சியாகப் ேபாராடத்
துணிந்தார்கள்.  மற்ற பிரச்ைனகளில் அவ்வாறு
நடக்கவில்ைல.     சமச்சீர்க் கல்வியிலும்கூடப்
ெபாதுமக்களுக்கு சrயான விழிப்பு உணர்ைவ எதிர்க்
கட்சிகள் ஊட்டவில்ைல . அேதாடு, ேபாராட்டங்கள்
எல்லாேம அைடயாளப் ேபாராட்டங்களாகத் ேதங்கி நின்றுவிட்டன.

தமிழ்நாட்டின் முக்கியக் கட்சியான தி  .மு.க-ேவா தனது ெசாந்தப் பிரச்ைனகளில் மூழ்கி மக்கள்
பிரச்ைனகைள மறந்தது . அண்ணா நூலக மாற்றம்      , விைலவாசி உயர்வு ேபான்ற முக்கியமான
பிரச்ைனகளில்கூட ெபrய அளவில் ேபாராட் டங்கைள முன்ெனடுக்காமல் விட்டு விட்டது . கல்வி சார்ந்த
விஷயங்களில் எந்தக் கட்சியினருக்குேம ேபாதுமான ெதளிவு இல்ைல . அதுபற்றி பல கட்சிகள் வாய்
திறப்பேத இல்ைல . எந்த எதிர்க் கட்சியுேம மக்களின் நாடித் துடிப்ைப உணர்ந்து ெசயல்படவில்ைல
என்பதுதான் உண்ைம ! ேதர்தைல ைமயப்படுத்திச் ெசயல்படாமல்       , எதிர்க் கட்சிகள் மக்கைள
ைமயப்படுத்தி ெசயல்பட்டால் உண்ைமயிேலேய சாதகமான மாறுதல்கள் வர வாய்ப்பு உண்டு!''


 Previous                                      Next [ Top ]

       http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=390&aid=14414&uid=656149&
ெஜ.அரசின் நிர்வாகம்!

சட்டமன்ற உறுப்பினர்கேள சங்கடப்பட்டு நிற்கிேறாம்!
ெஜயலலிதா அரசின் நிர்வாகச் சீர்ேகடு என்பது எங்கிருந்து துவங்குகிறது   ? அதிரடியாக ஐ .ஏ.எஸ்.
அதிகாrகைள இடம் மாற்றுவது , அைமச்சர்கைள அடிக்கடி துைற மாற்றுவது        , நீ க் குவது என்று
எப்ேபாதும் மாற்றம் குறித்த ெசய்திகேள பத்திrைககளில் பிரதான இடம் பிடிக் கின்றன . ஒரு அைமச்சர்
தன் துைறயில் குைறந்தபட்சம் ஒரு முழு ஆண்டாவது ெசயல்பட்டால்தான் அந்தத் துைறயின்
நைடமுைறகைள முழுக்கப் புrந்துெகாள்ள முடியும்      . அப்ேபாதுதான் துைற அதிகாr களிடம்
நல்லுறைவப் ேபணவும் முடியும் . ஆனால், அதற்குக் ெகாஞ்சமும் வாய்ப்பு அளிக்காமல் அடிக்கடி
அதிகாrகைளயும் அைமச்சர்கைளயும் மாற்றுவது நிர்வாகச் சிக்கல்கைளத்தான் அதிகமாக்கும்         .
ஒவ்ெவாரு மாற்றத்தின்ேபாதும் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாrகளும் அைமச்சர்களும் தவறு
ெசய்திருப்பார்கேளா என்று உருவா கும் பிம்பம் காரணமாக     , அவர்கள் மாற்ற லாகிச் ெசல்லும்
துைறயினர் அவர்கைளச் சுதந்திரமாக அணுக ேயாசிப்பார்கள்.

அதிகாrகள்தான் அைமச்சர்களுக்கு வழிகாட்ட ேவண்டும்    . ஆனால், அதற்கு இங்ேக வழி இல்லாத
வைகயில் அதிகாrகளும் பந்தாடப்படுகிறார்கள். மைழக் காலங்களில் சாைலயில் மைழ நீ ர் ஆங்காங்ேக
ேதங்கி நிற்கிறது . மக்களுக்கு ெவள்ள நிவாரணம் கிைடக்க ேவண்டும் . நகராட்சி மற்றும் மாநகராட்சி
நிர்வாகங் கள் மூலமாகேவ இந்த நிவாரணங்கள் வழங்கப்பட ேவண்டும் . ஆனால், தைலைம அதிகாrைய
அணுகிக் ேகட்டால் , ' இன்னும் நிதி வரவில்ைல ’ என்கிறார்கள். அதற்குக் காரணம் நிர்வாகக் குளறுபடி
கள்தான்.   காவல் துைற அதிகாrகளும் அரசின் பந்தாடலுக்குத் தப்பவில்ைல       .  சட்டமன்ற
உறுப்பினர்களாகிய நாங்கேள யாrடம் எதற்கு மனு ெகாடுத்ேதாம் , நாம் மனு ெகாடுத்த நபர் இன்னும்
பதவியில் இருக்கிறாரா என்று குழம்பிப் ேபாகிேறாம்  . அவர் ேபாய்விட்டால் , அவர் இடத்தில் வந்த
புதியவருக்கு, இன்ெனாரு புது மனுைவத் தயார் ெசய்து ெகாடுக்க ேவண்டியிருக்கிறது. ஆனால், தீர்வு?
மாவட்ட அளவில் வருவாய்த் துைறயில் பல காலியிடங்கள் நிரப்பப்படாமல் இருக்கின்றன . அதுேபால
கிராம நிர்வாக அலுவலர்களுக்கான ேதர்வு நடத்தி ஆட்கைளத் ேதர்வு ெசய்து       ,  அதுவும்
நிறுத்திைவக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இந்தப் பணியிடங்களுக்கு ஆட்கைள நியமித்தாேல அரசுக்குப் ெபரும்
சுைம குைறயும். மக்கள் நலத் திட்டங்கள் மக்களுக்குப் ேபாய்ச் ேசரும்.

அண்ணா நூலகத்ைத மருத்துவமைனயாக மாற்றும் திட்டம் ெஜயலலிதாவின் நிர்வாகக் ேகாளாறுக்கு
வலுவானெதாரு அத்தாட்சி ! நூலகத்துக்கு என்று உருவாக்கிய இடத்ைத குழந்ைதகளுக்கான
மருத்துவமைனயாக மாற்றுவது அபத்தமானது.

அேத ேபால புதிய தைலைமச் ெசயலகக் கட்டடத்ைத ெபாதுமருத்துவமைனயாக மாற்றுவதாக
அறிவித்து ெசயின்ட் ஜார்ஜ் ேகாட்ைடக்குத் திரும்பினார் ெஜயலலிதா. சr... இந்த அறிவிப்பில் கண்டவாறு
மருத்துவமைனயாகவாவது ஆக்கினார்களா என்றால் , அதுவும் இல்ைல . ஒரு சுற்றுலா தலம் ேபால
அைனவரும் வந்து ேவடிக்ைக பார்க்கும் இடமாக ஆகிவிட்டது புதிய தைலைமச் ெசயலகக் கட்டடம்.

மக்கள் நலப்பணியாளர்கைள ெமாத்தமாக நீ க் கினார்கள் . அப்படியானால் அவர்கள் இதுவைர பார்த்த
ேவைலகைள இனி யார் பார்ப்பார்கள் ? ஏன் நீ க் கிேனாம் என்பதற்கும் ெபாருத்தமான காரணம் இல்ைல .
ெசால்லவும் அவர்களால் முடியாது  . அரசியல் உள்ேநாக்கம்தான் அத்தைனக் குளறுபடிகளுக்கும்
காரணம்!

இப்படிக் குழப்பங்களின் உச்சத்திேலேயதான் இந்த ஆண்டு கழிந்தது . அரசின் நிர்வாகக் குளறுபடிகளால்
சிரமப்படுவது என்னேவா மக்கள்தான்!''


 Previous                                      Next [ Top ]

       http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=390&aid=14416&uid=656149&
கூடங்குளம்!

மூவாயிரம் ெசலவழித்து மூன்று ரூபாய்க்கு மின்சாரமா?
எங்கள் பகுதிக்குப் புதிய ெதாழிற்சாைலகள் ேவண்டும் என்றுதான் இது வைர ெபாதுமக்கள் ேபாராட்டம்
நடத்தி இருக்கிறார்கள். 'ஒரு நிறுவனம் ேவண்டாம்’ என்ற ேபாராட்டம் தமிழகத்தின் கூடங்குளத்தில்தான்
ெபrய அளவில் நடந்து உள்ளது . 'இது எங்கள் பகுதிைய வளப்படுத்த வரவில்ைல ... அழிக்க வந்துள்ளது ’
என்று அந்தப் பகுதி மக்கள் நிைனப்பதுதான் எதிர்ப்புக்குக் காரணம்!

அணு உைலக்கு எதிராக மக்கள் எழுப்பும் நியாயமான அச்சங்கள்        , ேகள்விகள் ஒன்றும் புதிய
கண்டுபிடிப்புகள் அல்ல . அைவ கடந்த 50 ஆண்டுகளாகத் ெதாடர்ந்து இந்தியாவில் பல மக்கள்சார்
விஞ்ஞானி களும் அணு உைல எதிர்ப்பாளர்களும் ேகட்கும் ேகள்விகேள. உலகம் முழுக்க இந்தக் ேகள்வி
ேகட்பவர்கைள வளர்ச்சிக்கு எதிரானவர்களாக , ேதசத் துேராகிகளாகச் சித்திrப்பதுதான் வழக்கம் . அணு
உைல மிக நல்ல முைறயில் விபத்து இல்லாமல் இயங்கினாேல அதில் இருந்து ெவளிேயறும்
            ீ
அனுமதிக்கப்பட்ட கதிர்வச்சினால் ஏற்படும் புற்றுேநாய் , கருச்சிைதவு, சிைதந்து பிறக்கும் குழந்ைத கள் ,
ைதராய்டு ேகாளாறுகள் ஆகியைவபற்றி ஏராளமான சர்வேதச மற்றும் இந்திய அளவிலான ஆய்வுகள்
வந்துள்ளன. ஒவ்ெவாரு 1,000 ெமகா வாட் அணு உைலயில் இருந்தும் ஆண்டுக்கு 30 டன் அணுக் கழிவு
ெவளிப்படுகிறது. இந்தக் கழிவுகைளக் ைகயாள முடியாமல்தான் , ேமற்கத்திய நாடுகள் கழிவுகைள
ேசாமாலிய நாட்டுக் கடலில் ெகாட்டியதும்    , அதனால் அங்குலட்சக்கணக்கானவர்கள் மர்மமான
முைறயில்இறந்துேபானதும் சமீ பத்திய வரலாறு!
ஃபுகுஷிமாைவத் ெதாடர்ந்து உலக நாடுகள் எல்லாம் ெபரும் எச்சrக்ைகயுடன் தங்களின் திட்டங்கைள
மக்கள் நலன் கருதி மூடுவிழா நடத்தத் திட்டமிடும் ேவைளயில் , இந்தியா மட்டும் ஏன் இத்தைன அணு
உைல வளாகங்கைள நிறுவத் துடிக்கிறது     ? '' நாம் ெவளிநாட்டு நிறுவனங்களின் நலன் மீ து
அக்கைறெகாள்ள ேவண்டும் . அதனால்தான் நாங்கள் அெமrக்கா , பிரான்ஸ், ரஷ்யா ஆகிய நாடுகளுடன்
தீவிரமான ேபரத்தில் இைடத்தரகர்களாக இருந்து நம் மீ தான தைடகைள நீ க் கி , அவர்களிடம் பல அணு
உைலகைள வாங்குவதற் காக ஒப்பந்தங்கைளக் ைகெயழுத்திட்டு உள்ேளாம்      . அவர்களின் வியாபார
நலன்களுக்காகேவ இந்த ஒப்பந்தங்கைளச் ெசய்ேதாம் !'' - இவ்வாறு கூறுபவர் ேவறு யாரும் இல்ைல ...
முன்னாள் இந்திய அணு சக்தித் துைறயின் தைலவர் அனில் கக்ேகாட்கர்தான்!

ஃபுகுஷிமாவில் இவர்கள் கூறும் ஐந்து அடுக்குப் பாதுகாப்பு இருந்ததா , இல்ைலயா? அணுக் கழிவுகைளக்
ைகயாள முடியாமல் ஏன் உலக நாடுகள் திணறுகின்றன       ? சுனாமிைய இந்திய அணு உைல களின்
கட்டுமானங்கள் கணக்கில் எடுத்து உள்ளதா ? இனி இந்தியாவில் தயாrக்கப்படும் மின்சாரம் யூனிட்    3
ரூபாய்க்குக் ெகாடுக்கப் படுமாம் . அது சr ... அதன் தயாrப்புச் ெசலவு யூனிட்டுக்கு முப்பதா அல்லது
முந்நூறா அல்லது மூவாயிரம் ரூபாயா? நாம் ேகட்பது எல்லாம் ேகள்விகேள!

ஏன் அரசுகள் ெதாடர்ந்து ெபாய்கைளேய ேபசுகிறது என்று ேகாபம்ெகாள்ள சாமானியக் குடிமக்களுக்கு
உrைம இருக்கிறதா, இல்ைலயா?

1985-ல் அெமrக்காவின் ேஷார்ேமன் அணு உைலைய எதிர்த்து ஆயிரக்கணக் கில் மக்கள் திரண்டேபாது ,
அந்த உைல ஒரு நாள் ஓட்டத்துக்குப் பிறகு ைகவிடப் பட்டது  . அது பின்னர் அப்படிேய இயற்ைக
எrவாயுவில் இருந்து மின்சாரம் தயாrக்கும் நிைலயமாக மாற்றப்பட்டது  . இந்த அனுபவம் நிச்சயம்
நமக்கு வழிகாட்டும்!''


 Previous                                      Next [ Top ]
       http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=390&aid=14417&uid=656149&
மீ னவர்கள் நிைல!

சிங்களவரும் அந்நியர்தான்... வட இந்தியரும் அந்நியர்தான்!
மீ னவர் பிரச்ைன என்பது கடலும் கடல் சார்ந்ததுமாகப் பார்க்கப்படாமல் , நாடும் நாடுகள் கடந்ததுமாகப்
பார்க்கப்படுகிறது. எனேவதான் அது தீர்க்க முடியாத சிக்கலாகவும் இருக்கிறது . ெமாழியால், இனத்தால்,
நிலப்பரப்பால் ேவறுபட்டு இருந்தாலும் , இலங்ைக மீ னவர்களும் தமிழக மீ னவர்களும் அடிப்பைடயில்
மீ னவர்கள்தான். அவர்களுக்குக் கடல்பற்றிய புrதல் உண்டு . மீ ன் பிடித் ெதாழிலில் உள்ள நுட்பங்கள் ,
கஷ்ட - நஷ்டங்கள் குறித்த அறிதல் உண்டு.

 கச்சத்தீவு அந்ேதாணியார் ேகாயில் திருவிழாவில் தமிழக மீ னவர்களும் இலங்ைக மீ னவர்களும் கட்டித்
தழுவி அன்பு பாராட்டும் காட்சிகைளக் காணலாம்    . ஆனால், இந்த மீ னவர்களின் வாழ்க்ைகையேய
அறியாத சிங்களக் கடற்பைட , இந்தியக் கடேலாரக் காவல்பைட அதிகாrகள் , இரு நாட்டு அரசுகள்தான்
பிரச்ைனைய ேமலும் சிக்கலாக்குகிறார்கள் . வட ேமற்கு இலங்ைகக் கும் கச்சத்தீவுக்கும் இைடப்பட்ட
பூங்ெகாடித்தீவு, ெநடுந்தீவு ேபான்ற பகுதிகளில்தான் மீ ன்வளம் அதிகம் . தமிழகக் கடல் எல்ைலக்குள்
நீ ர்ப்பரப்பு உண்ேட தவிர  , மீ ன்வளம் இல்ைல . மீ ன் பிடிக்க ேவண்டும்  என்றால், கச்சத்தீைவத்
தாண்டுவைதத் தவிர, தமிழக மீ னவர்களுக்கு ேவறு வழி இல்ைல.

கடல் பரப்ைப எல்ைல ேபாட்டுப் பிrப்பைதவிட    , மீ ன் வளத்ைத எப்படி இரு நாட்டு மீ னவர்களும்
பங்கிட்டுக்ெகாள்வது என்பதுதான் முக்கியம் . ராேமஸ்வரத்தில் நாட்டுப் படகு மீ னவர்களுக்கும் விைசப்
படகு மீ னவர்களுக்கும் இைடயில் எந்ெதந்த
நாட்களில் மீ ன் பிடிக்கச் ெசல்லலாம் என்ற
ஒப்பந்தம் இருக்கிறது .   அைதப் ேபால
இலங்ைக மீ னவர்களுக்கும் தமிழக
மீ னவர்களுக்கும் இைடயில் புrதலும்
ஒப்பந்தமும் ஏற்பட ேவண்டியது அவசியம் .
ஆனால், விடுதைலப் புலிகள் இருந்த காலம்
வைர,      தமிழக மீ னவர்கைளக்
கடற்புலிகளாகேவ கருதி தாக்குதல்
ெதாடுத்தது இலங்ைக அரசு     .  இப்ேபாது
புலிகள் இல்லாத காலத்திலும்
அவர்களுக்குப் புலி அச்சம் ேபாகவில்ைல .
பிைழப்புக்காக கடலில் பாெடடுத்துச்
ெசல்லும் அப்பாவிகைளக்
கண்மூடித்தனமாகத் தாக்குவதும்
சுட்டுத்தள்ளுவதும் எந்தத் தார்மீ க
ெநறிகளிலும் ேசர்த்தி இல்ைல . மீ ன் என்பது
எப்ேபாதும் வைலயில் வந்து விழாது       .
இரவில் வைல ேபாட்டுக் கண்
அசந்துவிடுவார்கள் மீ னவர்கள் . காைலயில்
படகு இந்திய எல்ைலையத் தாண்டிவிடும் .
படகு திைசமாறிப் ேபாவது என்பது காற்று ,
தட்ப ெவப்ப நிைல      ,  நீ ேராட்டங்கள்
எல்லாவற்ைறயும் ெபாறுத்தது .      இைத
எல்லாம் புrந்துெகாள்ள ேவண்டும்
என்றால், ஒருவர் மீ னவர் வாழ்க்ைகபற்றிப்
புrந்தவராக இருக்க ேவண்டும் என்பைதத்தான் மீ ண்டும் மீ ண்டும் வலியுறுத்துகிேறன்!

ஆனால், இைதெயல்லாம் புrந்து ெகாள்ளாதவர்கள்தான் அதிகாrகளாகவும் அரசியல்வாதிகளாகவும்
இருக்கிறார்கள். ஏேதா சிங்களக் கடற்பைட மட்டும்தான் அநியாயம் ெசய்கிறது என்று இல்ைல , இந்தி யக்
கடற்பைட ெசய்யும் அட்டூழியம் அைத விட அதிகம்       . ெகாைல ெசய்வது இல்ைலேய     தவிர,
மீ னவர்கைளத் தாக்குவது , மீ ன்பிடிப் ெபாருட்கைளச் ேசதப்படுத்துவது என எல்லா அட்டூழியங்கைளயும்
இந்தியக் கடற் பைடயும் ெசய்கிறது . ஒரு தமிழக மீ னவருக்கு எப்படி சிங்களம் ேபசும் இலங்ைகக்
கடற்பைட அதிகாr அந்நியேரா , அேத ேபாலத் தமிழ் ெதrயாத வட மாநில இந்தியக் கடேலாரப் பைட
அதிகாrயும் அந்நியராகத்தான் இருக் கிறார்.

சமீ பத்தில் கச்சத்தீைவச் சுற்றிலும் எண்ெணய் வளங்கள் இருப்பதாகக் கண்டுபிடித்து உள்ளனர்      .
ஏற்ெகனேவ எண்ெணய் அரசியலால் அரபுலகு நாடுகள் என்ெனன்ன பிரச்ைனகைளச் சந்திக்கின்றன
என்பது நமக்குத் ெதrயும். கச்சத்தீவிலும் அப்படி ஒரு ஆதிக்கப் ேபாட்டி வரும். அந்தப் ேபாட்டி எத்தைகய
அழிைவக் ெகாடுக்கப்ேபாகிறேதா ெதrயவில்ைல . அதற்கு முன் , தமிழக மீ னவர்கள் , இலங்ைக
மீ னவர்கள், இந்திய அரசு , இலங்ைக அரசு என நான்கு தரப்பினரும் அமர்ந்து ேபசி பரஸ்பரப் புrதலுக்கு
வருவதுதான் ஒேர தீர்வு!''


 Previous                                       Next [ Top ]
       http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=390&aid=14418&uid=656149&
மரண தண்டைன!

இந்தியாவுக்கான ேபாராட்டமாக மாற்றுங்கள்!
சுதந்திர இந்தியாவில் மரண தண்டைனக்கு எதிராக மக்கள் பங்ேகற்ற ேபாராட்டங்கைள விரல்விட்டு
எண்ணிவிடலாம். ெதலங்கானா ேபாராளிகள் 11 ேபருக்குத் தூக்குத் தண்டைன விதிக்கப்பட்டேபாது    ,
ெபரும் கிளர்ச்சி ஏற்பட்டது . இேதேபால, கம்யூனிஸ்ட் தைலவர் ேக .பி.ஆர்.ேகாபாலன், பார்வதிபுரம்
ெகாைல வழக்கில் நக்சைலட்டுகள் பூைமயா    , கிருஷ்ண ெகௗடா , நாகபூஷண் பட்நாயக் , காஷ்மீ ர்
விடுதைல முன்னணியின் தைலவர் மக்பூல் பட் ஆகிேயாருக்கு மரண தண்டைன
விதிக்கப்பட்டேபாது ேபாராட்டங்கள் நடந்தன.

இந்தப் ேபாராட்டங்கள் எல்லாவற்ைறயுேம ஒரு வட்டத்துக்குள் அடக்கிவிடலாம் . கம்யூனிஸ்டுகள்,
நக்சல்கள் அல்லது மனித உrைம ஆர்வலர்கள் முன்ெனடுத்த ேபாரட்டங்கள் இைவ.

இந்தப் ேபாராட்டங்கைள எல்லாம் நான் பட்டியலிடக் காரணம்    , முருகன், சாந்தன், ேபரறிவாளன்
உள்ளிட்ட மூவர் தூக்குத் தண்டைனக்கு எதிராக தமிழகத்தில் நைடெபற்ற ேபாராட்டங்களின்
உண்ைமயான பலம் ,       ீ
            பலவனம் என்ன என்பைதத் தமிழர்கள் உணர்ந்துெகாள்ள ேவண்டும்
என்பதற்காகத்தான். அகில இந்திய அளவில் , மரண தண்டைனக்கு எதிராகப் ெபாதுமக்களிைடேய இந்த
அளவுக்கு ஓர் எழுச்சி இதற்கு முன் ஏற்பட்டது இல்ைல     .  ஆனால்,  அைத நாம் எப்படிப்
பயன்படுத்திக்ெகாண்ேடாம்? ேமாசமாகப் பயன்படுத்திக்ெகாண்ேடாம்!
எத்தைன நியாயங்கைள அடுக்கினாலும், ஓர் உயிைரப் பறிப்பது நியாயமாகாது. நாம் மக்களிடம் எடுத்துச்
ெசல்ல ேவண் டிய முதல் ெசய்தி இதுதான் ! அடுத்த
ெசய்தி, ராஜீவ் காந்தி ெகாைல வழக்கில் மரண
தண்டைன விதிக்கப்பட்டு இருக்கும் மூவரும்
அப்பாவிகள் என்பைத! எப்படி? அவர்களுக்கு இந்தத்
தண்டைன விதிக்க அடிப்பைடயாக இருந்தது
அவர்களுைடய வாக்குமூலம்     .   விசாரைண
அதிகாrகளால், சித்ரவைதகளின் மூலம் ெபறப்பட்ட
இந்த வாக்குமூலத்தின் அடிப்பைடயில் இந்திய
தண்டைனச் சட்டப்படி யாருக்கும் மரண தண்டைன
அளிக்க முடியாது . அேதசமயம், தடா சட்டத்தின்
அடிப்பைடயில் விதிக்க முடியும் என்ற நிைல
இருந்தது. இவர்கள் தடா சட்டத்தின் கீ ழ் ைகது
ெசய்யப்பட்டவர்கள்.    அந்தக் காலகட்டத்தில்
ெபறப்பட்டேத இந்த வாக்குமூலம்     .  ஆனால்,
அதற்குப் பின் தடா சட்டேம ெசல்லாததாகிவிட்டது .
ஆக, ெசல்லாத ஒரு சட்டத்தின் கீ ழ் ெபறப்பட்ட
வாக்குமூலத்ைத,      அந்த வாக்குமூலம்
ெசல்லுபடியாகாத இன்ெனாரு சட்டத்தின் கீ ழ்
தண்டைன வழங்கப் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள்   .
நாம் மக்களிடம் எடுத்துச் ெசல்ல ேவண்டியது
இந்தச் ெசய்திகைளத்தான். ஈழத் தமிழர் ேபாராட்டம்,
அைமதிப் பைட நடத்திய அத்துமீ றல்கள்      ,
விடுதைலப் புலிகளின் நிைலப்பாடு   ... இவற்ைற
அல்ல. ஆனால், இங்கு நடந்தேதா தைலகீ ழ் . தமிழக
அரசின் ஏமாற்றுகூட சாதைனயாகக் காட்டப்படும்
ேவதைன அரங்ேகறியது!

மரண தண்டைனைய ரத்து ெசய்யும் அதிகாரமானது குடியரசுத் தைலவருக்கு மட்டுமானது அல்ல      ,
ஆளுநருக்கும் அதில் இைண அதிகாரம் உண்டு. அதாவது, ஒரு மாநிலத்தின் அைமச்சரைவ நிைனத்தால் -
தமிழக முதல்வர் ெஜயலலிதா நிைனத்தால் மரண தண்டைனைய ரத்து ெசய்ய முடியும் என்பேத இதன்
ெபாருள். ஆனால், ெஜயலலிதாேவா அப்படிப்பட்ட தீர்மானத்ைத நிைறேவற்றவில்ைல     . குடியரசுத்
தைலவர் மீ ண்டும் மறுபrசீலைன ெசய்யு மாறு ேவண்டி ஒரு தீர்மானத்ைத நிைறேவற்றித் தன்
ெபாறுப்ைபக் ைக கழுவி இருக்கிறார். இது சாதைனயா, ேவதைனயா?

மூவர் மரண தண்டைனக்கு எதிரான ேபாராட்டங்கைளத் ேதசிய அளவில் மரண தண்டைனைய
முடிவுக்குக் ெகாண்டுவரும் ேபாராட்டத்தின் ெதாடக்கமாக மாற்ற ேவண்டும் . அதுதான் ஏக
இந்தியாவுக்குமான ேபாராட்டமாக இைத மாற்றும்!''


 Previous                                      Next [ Top ]

       http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=390&aid=14420&uid=656149&
முல்ைலப் ெபrயாறு!

தமிழர்களுக்குப் பிறைரத் துன்புறுத்திப் பழக்கம் இல்ைல!
   ீ
"தண்ணருக்காகத் தமிழகம் ஒரு தர்ம யுத்தம் நடத்திக்ெகாண்டு இருக்கிறது . மக்களுக்காக மக்களால்
முன்ெனடுக்கப்பட்ட முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது முல்ைலப் ெபrயாறு ேபாராட்டம்!

ேகரளா பல உபாயங்கைளக் ைகயாண்டு புதிய அைணையக் கட்டிவிட ேவண்டும் என்று நிைனக்கிறது      .
இந்த நிைலயில் , நம் ஒற்றுைமையக் காட்ட ேவண்டியது அவசியம்   . மிகத் ெதளிவாகத் திட்டமிட்டு
அைண உைடந்துவிடும் என்று ேகரளாவில் பிரசாரம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது      . ஒன்றும் அறியா
குழந்ைதகள் ைகயில்கூட ெமழுகுவத்திைய ெகாடுத்து ஊர்வலம் நடத்தினார்கள்     . அந்தப் ெபாய்
பிரசாரங்கைளஎல்லாம் கண்டு ெகாதித்ெதழுந்துதான் எல்ைலப் பகுதி விவசாயிகளான நாங்கள்
ேபாராட்டத்தில் குதித்ேதாம் . காய்கறிகைளக் ேகரளாவுக்கு அனுப்பாமல் நாங்கள் ேபாராட்டம்
நடத்துவதால் எங்களுக்கு நஷ்டம்தான் . ஆனால், விவசாயிகளுக்கு நஷ்டம் புதிதா என்ன    ? எங்கள்
ஜீவாதார உrைமைய மீ ட்ெடடுக்க இந்த நஷ்டத்ைதத் தாங்கிக்ெகாள்ள மாட்ேடாமா?

எல்ைலப் பகுதிகளில் ேபாராட்டங்கள் வலுத்திருக்கின்றன   . தமிழர்களுக்குப் பிறைரத் துன்புறுத்திப்
பழக்கம் கிைடயாது . இந்தப் ேபாராட்டங்கள் ேகரள அரசுக்கு எதிரான ேபாராட்டங்கள் இல்ைல . எங்கள்
உrைமைய நிைலநாட்ட நாங்கள் நடத்தும் ேபாராட்டம்!
முல்ைலப் ெபrயாறு அைண விவகாரம் தமிழக மக்களுக்குச் ெசால்வது என்ன        ? தமிழகத்து அரசியல்
கட்சிகளுக்குள் ஒற்றுைம இல்ைல என்கிற ெசய்திதான் ! ேகரள முதல்வரும் , எதிர்க்கட்சித் தைலவரான
அச்சுதானந்தனும் ஒேர விமானத்தில் ெசன்று ஒன்றாக ெடல்லியில் மனு ெகாடுக்கிறார்கள்      . ஆனால்,
இங்ேக தமிழகத்தில் நடப்பது என்ன ? திருமாவளவன் நாடாளுமன்றத்தில் தன்னந்தனியாகப் ேபாராட்டம்
நடத்தியைதப் பார்க்க மிகவும் வருத்தமாக இருந்தது . தமிழகக் கட்சிகள் அைனத்தும் இந்த விஷயத்தில்
ஒன்றிைணந்து ெசயல்பட்டுஇருந்தால் தமிழகேம ஒன்று திரண்டு        முல்ைலப் ெபrயாறுக்காகப்
ேபாராடுகிறது என்ற ெசய்தி மத்திய அரசுக்கும் ேகரள அரசுக்கும் ேபாய்ச் ேசர்ந்திருக்கும்.

விவசாயிகளான எங்கைளப் ெபாறுத்தவைர எந்தக் கட்சி எங்களுக்கு ஆதரவாக நின்றாலும் அவர்களுக்கு
நாங்கள் பக்கபலமாக இருக்க விரும்புகிேறாம்.

தன்ெனழுச்சியான ேபாராட்டங்களுக்காக மகிழும் அேத ேவைளயில் , தமிழகத்தில் மைலயாளிகளும்
அவர்களது உைடைமகளும் தாக்கப்படுவைத எல்ைலப் பகுதி விவசாயிகளான நாங்கள் விரும்பவில்ைல.
அதில் எங்களுக்குக் ெகாஞ்சமும் உடன்பாடு இல்ைல . ேகரள எல்ைலக்குள் தமிழர்கள் மீ து தாக்குதல்
நடந்ததால்தான் இங்ேக தமிழகத்தில் மைல யாளிகள் மீ து தாக்குதல் நடந்தது என்பைதப்
புrந்துெகாள்கிேறாம். இயல்பான ஒரு எதிர்விைனயாகத்தான் அைவ நடந்தன என்றாலும் , அைதயும்கூட
நாங்கள் விரும்பவில்ைல . எப்படி தமிழர்கள் ேகரளாவில் பாதுகாப்புடன் இருக்க ேவண்டும் என்று நாம்
நிைனக்கிேறாேமா அேத அளவுக்கு மைலயாளிகளும் தமிழகத்தில் பாதுகாப்பாக இருக்க ேவண்டும்
என்பதிலும் உறுதியாக இருக்கிேறாம்.

ேகரளாவில் தமிழர்கைளத் தாக்குபவர் கள் ெபாதுமக்கள் அல்ல . அரசியல் கட்சித் ெதாண்டர்கள்தான் .
அங்ேக அரசியல் கட்சிகள் ெசய்த தவறுக்கு இங்ேக அப்பாவி மைலயாளிகைளத் தாக்குவது
நியாயமாகாது.

எங்கள் இருப்ைப , பிைழப்ைப உறுதி ெசய்ய நாங்கள் நடத்தும் ேபாராட்டம் இது என்பைத அரசுகள்
புrந்துெகாள்ள ேவண்டும்!''


 Previous                                      Next [ Top ]
       http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=390&aid=14421&uid=656149&
நில அபகrப்பு!

அரசு அதிகாrகள், அரசியல்வாதிகளின் கூட்டுக் ெகாள்ைள!
"நில அபகrப்பு காலம் காலமாக யாருக்கும் ெதrயாமல் நடந்தது . ஆனால், கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில்
பட்டப்பகலில் ெவளிப்பைடயாகேவ ெசய்யப்பட்டது. நில அபகrப்பு ைகதுகளுக்கு அரசியல் உள்ேநாக்கம்
கற்பிக்கப்பட்டாலும் வரேவற்கத்தக்க நடவடிக்ைகதான் இது!

ஆனால், ' முந்ைதய தி .மு.க. ஆட்சியில் நில அபகrப்பு ெசய்தவர்கள் மீ து மட்டும் தான் நடவடிக்ைக
எடுப்ேபாம். இப்ேபாேதா, இதற்கு முன்ேபா நில அபகrப்பு ெசய்தவர்கள் மீ து நடவடிக்ைக எடுக்க
மாட்ேடாம்’ என்று ெசால்வது நியாயம் இல்ைல   . ஆட்சிக்கு ஏற்றாற் ேபால சட்டத்ைத வைளத்து
நடவடிக்ைக எடுப்பதும் தவறு!

'பவர் ஆஃப் அட்டர்னி’ ெகாடுப்பது தான் இந்த ேமாசடிகள் அைனத்துக்குேம அடிப்பைடயாக இருந்துள்ளது !
பரம்பைர நிலம் ைவத்திருப்பவர்கள் பலருக்கு அவற்ைற ேநரடியாகப் பராமrக்கும்        வாய்ப்புகள்
குைறவாக இருக்கும்பட்சத்தில், தன் தாத்தாவின் ெபயrல் இருக்கும் நிலத்ைத இன்ெனாருவர் ெபயருக்கு
பவர் எழுதிக் ெகாடுத்துவிடுவார்கள் . அந்தத் தாத்தாேவ நிலத்ைத ேவறு ஒருவருக்கு எழுதிக் ெகாடுத்தது
ேபான்று ஆவணங் கைளயும் தயார் ெசய்துவிடுவார்கள் . இப்படி ஃேபார்ஜr ைகெயழுத்து ேபாட்டு அந்த
இடத்ைதப் பதிவுெசய்து இன்ெனாருவருக்கும் விற்றுவிடுவார்கள் . காவல் துைற யிடம் புகார் அளிக்கச்
ெசன்றால், அவர் கேளா ஏமாற்றுபவrடம் காசு வாங்கிக் ெகாண்டு 'இது ஐ .ஏ.எஸ்., ஐ.பி.எஸ். அதிகாrகள்
சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் . அைமச்சர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் . இது சிவில் வழக்கு . அதனால் சிவில் நீ தி
மன்றத்துக்குச் ெசல்லுங்கள் ’ என்று அைலக்கழிப்பார்கள் . ஆனால், உண்ைம யில் இது ேமாசடி வழக்கு .
காவல் துைற நிச்சயம் நடவடிக்ைக எடுக்க
ேவண்டும்.   அந்தப் புகாைரப் பதிவு ெசய்ய
ேவண்டும். காவல் துைற , வருவாய் மற்றும்
பத்திரப் பதிவு அதிகாrகள்    ,  அைமச்சர்கள்,
அரசியல்வாதிகள் ேபான்ற கூட்டுச் சதியாகேவ
இந்த ேமாசடிகள் நடந்து உள்ளன!

சில ேமாசடிக்காரர்கள்   ' இன்ைனக்கு ேரட்ல
நிலத்துக்கு என்ன விைலேயா அதில்        50
சதவிகிதத்ைதக் ெகாடுக்கிேறன் .    எடுத்துட்டுப்
ேபா!’ என்று கூறி நீ திமன்றத்துக்கு ெவளிேய
சமரசம் ெசய்துெகாள்ளப் பார்ப்பார்கள் . ' ஒன்று
நான் ெகாடுக்கிற விைலைய வாங்கிக்ெகாள்      .
அல்லது உனக்ேக ெதrயாமல் உன் நிலம்
என்னிடம் வந்துவிடும்!’ என்பதுதான் இப்ேபாைதய
நிைல.

இந்தக் குற்றங்கள் மூலம் அரசுக்குப் ெபரும்
இழப்பு ஏற்படுகிறது . ெபாதுவாக, நிலங்கைள
'ைகடு ைலன்’ மதிப்பின் அடிப்பைடயில்தான் பதிவு
ெசய்கிறார்கள். 'மார்க்ெகட் ேவல்யூ ’ எனப்படும்
சந்ைத மதிப்ைபக் கருத்தில்ெகாள்வேத இல்ைல .
உதாரணத்துக்கு, ஒரு நிலத்தின் சந்ைத மதிப்பு   1
ேகாடி ரூபாயாக இருக்கும்   . அதன்படி நீ ங்கள்
வாங்கினால் 10 சதவிகிதம் என்ற கணக்கில் சுமார்
10 லட்சம் ரூபாய் அரசுக்கு வருமானம் வரும்    .
ஆனால், அேத நிலத்தின் ைகடு ைலன் மதிப்பு
என்பது 40 லட்ச ரூபாயாக இருக்கும் . அதில் 10
சதவிகிதம் என்றால் ெவறும்   4 லட்சம் ரூபாய்
மட்டுேம அரசுக்கு வருமானம் வரும்    . இதனால் அரசுக்கு 6 லட்சம் ரூபாய் இழப்பு ! இந்த இழப்பு ,
திரும்பவும் மக்கள் மீ து வrயாக   , விைல உயர்வாக வந்து விழும்   . சில தனி மனிதர்களின்
ெகாள்ைளக்காக ஒரு சமூகேம சுைம சுமக்கும் காrயம்தான் நில ேமாசடிகளின் ஆணிேவர்      . தமிழக
அரசின் சமீ பத்திய நடவடிக்ைககள் இைத ஓரளவு தடுக்க முைனகின்றன. ஆனால், முழுைமயாகத் தடுக்க
இன்னும் பல்ேவறு முயற்சிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண்டும்!''


 Previous                                      Next [ Top ]
       http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=390&aid=14422&uid=656149&
பரமக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு!

உயிர் பலிக்குப் பிறகுதான் ேபாராட்டமா?
"பரமக்குடியில் காவல் துைற நடத்திய தலித் மக்கள் மீ தான படுெகாைலகளுக்குப்
ெபாதுமக்களிைடேய ேபாதுமான எதிர்ப்பு இல்ைல. மக்கள் மத்தியில் அந்தச் சம்பவம் எந்தத் தாக்கத்ைத
யும் ஏற்படுத்தியதாகத் ெதrயவில்ைல . ஒரு ெரௗடிையச் சுட்டுக் ெகான்றால்       , மக்களிடம் என்ன
மனநிைல இருக்குேமா, அேத மனநிைலதான் ெபரும்பாலான மக்களிைடேய இருந்தன . 'அவர்கள் காவல்
துைறக்குக் கட்டுப்படவில்ைல , அதனால் ெகான்றார்கள் . இதில் என்ன தவறு இருக்கிறது         ?’ என்பேத
ெபாதுக் கருத்தாக இருக்கிறது . ஆங்கிலத்தில் ஒரு வாசகம் உண்டு . 'Call a dog a mad dog and then shoot it’ -
இதுதான் பரமக்குடியிலும் நடந்தது!

சாதியச் சமூகத்தில் ஓர் அங்கமாக இருப்பவர்கள்தாேன காவல் துைறயினரும்       . அவர்கள் இந்தச்
சமூகத்தின் பிரதிநிதிகள்தாேன ? அவர்களுக்குள்ளும் சாதியம் ஊன்றித் திைளத்து இருக்கிறது என்பதன்
சாட்சிேய பரமக்குடி படுெகாைலகள்    . நம் கல்வி முைறயில் பிள்ைளகளுக்குப் பாடத்திட்டத்தில்
எங்காவது சாதியம் தவறு என்று கூறப்பட்டு இருக்கிறதா ? ெவறுமேன 'தீண்டாைம ஒரு பாவச் ெசயல் ;
தீண்டாைம ஒரு ெபருங்குற்றம் ’ என்று மட்டும் சில வrகள் உள்ளன . சக நண்பர்களும் , ஊடகங்களும்,
திைரப்படங் களும்கூட இைவ குறித்த விழிப்பு உணர்ைவ ஊட்டுவது இல்ைல . ஆகேவ, இந்தச் சூழலில்
வளரும் மனிதர்கள் ஒரு பக்கச் சார்பு நிைலயில்தான் ேயாசிப்பார் கள் . ஒட்டுெமாத்தச் சமூகமும் இப்படி
இருக்ைகயில், காவல் துைறைய மட்டும் தனித்துக் குற்றம் ெசால்வது அர்த்தமற்றது . காந்தியம் ேபசும்
அண்ணா ஹஜாேரவும் 'ைகைய ெவட்டு... காைல ெவட்டு’ என்று வன்முைறையத்தான் தூண்டுகிறார் . 500
ரூபாய் ஊழல் கண்டு ெகாதிப்பவர்களுக்கு ஏழு உயிர்கள் பலியானது ெபrதாகத் ெதrயவில்ைல        .
துப்பாக்கிச் சூடு நடந்த அன்று சமூக வைலதளங்களில்    'ஆறு ேபைரப் ேபாட்டுத் தள்ளிட்டாங்களாம் !’
                         ீ
என்று கெமன்ட் அடித்தவர்களும் இருக்கிறார்கள். நவனம் என்பது சமத்துவக் கண்ேணாட்டத்தில் இருக்க
ேவண்டும். ெவறும் ெதாழில்நுட்பத்தில் மட்டும் இருந்து என்ன பயன்?
பரமக்குடி படுெகாைலகளுக்குப் பிறகு ேபாதுமான அளவு எதிர்ப்பு எழுந்திருந்தால் மீ ண்டும் அேதேபால
திருக்ேகாவிலூrல் பழங்குடிப் ெபண்கைளப் பாலியல் வன் முைறக்கு உள்ளாக்கி இருப்பார்களா     ? எது
ேவண்டுமானாலும் ெசய்யலாம். அதற்கு ஒரு தண்டைனயும் கிைடயாது என்கிற நிைல இங்கு இருந்தால் ,
மீ ண்டும் மீ ண்டும் தவறுகள் நடக்கத்தான் ெசய்யும் ! யார் ஆட்சியில் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும்
காவல் துைறயின் மனநிைல இதுதான்      . அதிகாரம் ைகயில் இருப்பதால் எைத ேவண்டுமானாலும்
ெசய்யலாம் என்று நிைனக்கிறது காவல் துைற . இதற்கு முதல்வர் ெஜயலலிதாவின் ேபாlஸ் ஆதரவு
மன நிைலயும் ஒரு காரணம்       .  பரமக்குடியில் தவறு இைழத்தவர்கைள இைடநீ க் கம்
ெசய்யாவிட்டாலும்கூட, குைறந்தபட்சம் தவறு நடந்திருக்கிறது என்பைத ஒப்புக்ெகாள்ளக்கூட இல்ைல
அவர்!

பாதிக்கப்பட்ட மக்களும் அறிவுஜீவிகளும்கூட நிவாரணமும் அரசு ேவைலயும்தான் ேகாருகிறார் கள்      .
அது தற்காலிகமான தீர்வு என்பைத ஒப்புக் ெகாண்டாலும்கூட நிரந்தரத் தீர்வுக்கு என்னதான் வழி?

இந்திய நாட்டில் ஒவ்ெவாரு நாளும் தலித்து களுக்கு      27  வைகயான வன்ெகாடுைமகள்
நிகழ்ந்துெகாண்டுதான் இருக்கின்றன .   ஊரும் ேசrயும் தனித்தனிேய இருக்கும் பாகுபாடுகள்
காலங்காலமாக ெதாடரத்தான் ெசய்கின்றன ! துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தி உயிர் பலியாகும் வைர ஏன்
காத்திருக்க ேவண்டும் ? உயிர்கைள இழந்த பின்தான் ேபாராடுேவாம் என்பது என்ன மனநிைல    ? சாதி
ஒழிப்புக்கான ேவைலகைளத் ெதாடர்ந்து ெசய்துவர ேவண்டாமா ? நம் நாட்டின் முக்கிய மான பிரச்ைன
வறுைமேயா, ஊழேலா அல்ல. சாதிதான். அைத ஒழிக்க அம்ேபத்கrன் வழி நின்று உறுதிபூண்டு ேபாராட
ேவண்டும்!''


 Previous                                      Next [ Top ]

       http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=390&aid=14423&uid=656149&
காெமடி குண்டர்

ெவள்ளம் விஷயத்துல கள்ளம்!
ஓவியம் : ஹரன்
விகடன் வரேவற்பைற
வைலபாயுேத!

ைசபர் ஸ்ைபடர்
தி டர்ட்டி பார்ட்டி!
ேஜாக்ஸ் 1
ேஜாக்ஸ் 2
ேஜாக்ஸ் 3
நாடகம்

தாமிரா, ஓவியங்கள்: ஸ்யாம்
ேஹாேய... ேஹா... அைலகளின் ேபrைரச்சைல மீ றி , கடல் அரக்கர்களின் ஓங்காரக் குரல் எழத்
ெதாடங்கிவிட்டது. சூைறக் காற்றின் ஆரவாரத்ேதாடு ெபரு மைழக்கான அறிகுறிகளுக்கு இைடேய     ,
இளவரசி கடல் பூதத்தால் கடத்தப்பட்ட கைதையக் கட்டியக்காரன் ெசால்லிக்ெகாண்டு இருந்தான் . நீ ல
ேதசத்து இளவரசிையக் காப்பாற்ற இன்னும் அைர மணி ேநரேம உள்ளது.

ேவலன் தன் ஓைலத் ெதாப்பிையத் தைலயில் மாட்டியபடி துடுப்ைபக் ைகயில் எடுத்துக்ெகாண்டு
குறுவாைளத் ேதடியேபாது , அவனுைடய ெசல்ேபான் ஒலித்தது . i don't wanna live with u . i'm leaving-nimmi. என
நிர்மலா குறுஞ்ெசய்தி அனுப்பி இருந்தாள். ேவலன் எதிர்பார்த்த ெசய்திதான். ஆனாலும், ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு
இைடேய, அதுவும் இளவரசிையக் காப்பாற்றப்ேபாகும் தருணத்தில் வரும் என எதிர்பார்க்கவில்ைல.

ேவலன், நிம்மியின் எண்ணுக்கு அைழத்தேபாது , அது அைணத்துைவக்கப்பட்டு இருந்தது . ஒருேவைள
அவள் சிம்ைமக் கழற்றித் தூக்கி எறிந்திருக்கக் கூடும் . ேமைடயில் கட்டியங்காரன் , ' நீ ல ேதசத்து
மகாராஜா, இளவரசிையக் கடல் பூதத்திடம் இருந்து மீ ட்டுக் ெகாடுப்பவர்களுக்குத் தன்னுைடய ேதசத்தில்
ஒரு பகுதிையத் தானமாகத் தருவதாக ’ தண்ேடாரா ேபாட்டு இருப்பைதச் ெசால்லிக்ெகாண்டு இருந்தான் .
இது வைர 48 முைற இளவரசிையக் காப்பாற்றி இருக்கிறான் ேவலன். அத்தைனக்கும் ராஜ்ஜியத்தில் பங்கு
தருவது என்றால், அரசன் ேவலனிடம் ெகாத்தடிைமயாகத்தான் இருக்க ேவண்டும்.
மகாராஜா ேமைடயில் குறுக்கும் ெநடுக்குமாக நடந்துெகாண்டு இருந்தார்    . அவருைடய முகத்தில்
ெபருங்கவைலயும் குழப்பமும் சூழ்ந்து இருந்தன    . அவருைடய மனநிைலக்கு ஏதுவாக குமார்
அம்பாயிரத்தின் டிஜ்ருடு வாத்திய இைச ஒலித்துக்ெகாண்டு இருந்தது   . ேவலனின் மனம் முழுக்க
நிம்மியின் நிைனவுகள் ெபருகி வழிந்தது . நிம்மியின் இந்த முடிவு ஏேதா அவசரத்தில் எடுத்த முடிவு
என்று ெசால்லிவிட முடியாது . கடந்த ஆறு மாதங்களாக அவளுைடய ேபச்சு விைடெபறுதைல
ேநாக்கிேய நகர்ந்துெகாண்டு இருந்தது.

அவள் ஒற்ைறக் ேகள்வியில் ைமயம்ெகாண்டு இருந்தாள் . 'நாம ஏன் ேசர்ந்து வாழணும் ேவலு ?’ எங்கு
ெதாடங்கினாலும் அவளுைடய ேபச்சு இந்த வார்த்ைதேயாடுதான் முற்றுப்ெபறும் . அந்த வார்த்ைதைய
         உபேயாகித்த பிறகு , அவள் ேவறு எதுவுேம ேபசுவது இல்ைல . ேவலன் ஏதாவது
         ேபசினால்கூட, பதில் ெசால்வது இல்ைல.

           டிஜ்ருடுவின் இைச ேவகம் அதிகrத்தது . ேமைடயில் விளக்ெகாளி அைணய ...
           கட்டியங்காரன், ''ேவலு மாமா துடுப்ைப எடுத்துக்கிட்டு இளவரசிையக் காப்பாத்த
           கடலுக்கு வந்துட்டார்'' என இைசைய மீ றிய ஒரு குரலில் சத்தமாகச் ெசான்னான் .
           டிஜ்ருடு வாத்தியத்தின் ரூன் ட்டூன் ட்ரூம் ட்ரூம்... இைசேயாடு, காற்றில் துடுப்ைப
           அைசத்தபடி ேவலன் நீ லப் புடைவ அைலகளுக்கு உள்ளிருந்து ெவளிப்பட்டான் .
           ேவலனின் துடுப்பின் ேவகம் , டிஜ்ருடு இைசக்கு ஏற்ற தாளக்கட்ேடாடு இருந்தது .
           'ேவலு மாமா... ேவலு மாமா...’ எனக் குழந்ைதகள் ேகாரஸ் ஆகக் குரல் ெகாடுக்க
           ஆரம்பித்தார்கள்.

           தூய சேவrயார் கல்லூr ைமதானேம குழந்ைதகளால் நிைறந்து இருந்தது       .
           எல்லாேம ஃபாதர் ேசவியrன் ஏற்பாடு     . அவர் ஒரு குழந்ைத மனிதர்   .
           குழந்ைதகளுக்கான கவிைதகள் , குழந்ைத நாடகம் என அவருைடய சிந்தைன
           முழுக்கக் குழந்ைதகைளச் சுற்றிேய இருக்கும் . நிம்மிக்குக்கூட குழந்ைதகள்
           என்றால் உயிர் . ''ேடய் ேவலுப்பிள்ேள ... உன்ைன ஒரு குழந்ைதயாத்தாண்டா
           பாக்கேறன்... அதான் உம் ேமல இவ்ேளா லவ்வு '' என்பாள். அந்த இவ்ேளாவில்
           இருக்கும் ராகம், ஓர் இைசயாக இருக்கும்.

            இந்தக் கல்லூrயில் ேவலுவுக்கு இது இரண்டாவது நிகழ்ச்சி   . ஏற்ெகனேவ
                  ீ
            ேவலுவின் வரதீரங்கைள அறிந்த குழந்ைதகளிடம் இருந்துதான் அந்த ஆரவாரம்
            கிளம்பியது. ேவலன் நடு ேமைடக்கு வந்து நின்றபடி , '' இளவரசியக் காப்பாத்தப்
ேபாேறன். நீ ங்க வர்றீங்களா ?'' எனக் குழந்ைதகைளப் பார்த்துக் ேகட்டான் . ஆயிரம் குழந்ைதகளும்
உற்சாகமாகத் தைலயைசத்தார்கள் . ''என்ைன மாதிr துடுப்பு வலிங்க ...'' என்றபடி, ேவலன்... ''ஏேஹாய்...
ஏேஹ ேஹாய் ...'' எனப் பாடியபடி துடுப்ைப அைசக்க ... குழந்ைதகளும் ஒரு கணத்தில் ேவலனாக மாறி ,
துடுப்ைப அைசத்தார்கள். பிரதான சாைலயில் ேபாகிறவர்களுக்குக்கூடக் ேகட்கும் விதத்தில் அவர்களின்
ஏேஹாய்... ஏேஹ ேஹாய் சத்தம் ெபrதாக இருந்தது . ஆயிரம் குழந்ைதகளின் குதூகலத்ைதயும் மீ றி
ேவலுவுக்குள் துக்கம் ெபருகியது.

இதுேபால ஒரு நாடக ேமைடயில்தான் முதன்முதலில் நிர்மலாைவ ேவலு சந்தித்தான்   . உறைவயும்
பிrைவயும் தீர்மானிக்கும் இடத்தில் நாடக ேமைடகள் இருப்பைத எண்ணி அவன் சிrத்தேபாது , '' ேவலு
மாமா...'' என்கிற குரல், உச்சத்ைதத் ெதாட்டு இருந்தது.

கடல் பூதம் அவனுைடய பாய்மரப் படைகக் கவிழ்க்க சூறாவளிக் காற்ைற ஏவிவிட்டு இருப்பைதக்
கட்டியங்காரன் ெசான்னான். டிஜ்ருடுவின் ஓங்கார இைசேயாடு முரசின் ஓைசயும் கலந்து , அடிவயிற்றில்
திம்திம் என ஒலித்தது. ேவலு நிைலகுைலந்தான். அவன் துடுப்பு ைகநழுவிப்ேபானது. i don't wanna live with u .
குறுஞ்ெசய்தி வாசகம் அவன் நிைனைவவிட்டு அகலவில்ைல       . ேவறு எப்ேபாதும் ேவலன் இப்படி
இருந்தது இல்ைல. அrதாரம் பூசிய பிறகு , அவன் அந்தக் கதாபாத்திரமாக மட்டுேம இருப்பான் . ஆனால்,
இன்று நிம்மியின் கணவனாக இருந்தான் . I'm leaving எங்ேக ெசன்று இருப்பாள் ? ேவலனுக்காக உறவுகைள
எல்லாம் துைடத்ெதறிந்துவிட்டு வந்தவள் . 'நீ ல ேதசத்து இளவரசி மாதிr ஏதாவது ஒரு பிரச்ைனயில்
சிக்கி இருப்பாேளா ?’ என்கிற அச்சம் அவனுள் எழுந்தது . சூைறக் காற்றில் படகு உைடந்தது     . வாள்
சுழற்றியபடி கடல் அரக்கர்கள் ேவலுைவச் சூழ்ந்தனர்.

ஒரு கடல் அரக்கனின் குண்டாந்தடி ேவலுவின் மண்ைடயில் இறங்கியது        .
                       ீ
பாய்மரப் படகு இரண்டாகப் பிளந்து கடலுக்குள் வழ்ந்தான் ேவலு . குழந்ைதகள்
திைகப்புடன் பார்த்துக்ெகாண்டு இருந்தனர். கடல் பூதத்தின் ேபய்ச் சிrப்ேபாடு
விளக்குகள் அைணந்தன . ''திமிங்கில அடிைமகேள ... உங்கள் பசிக்கு இவைன
இைரயாக்கிக்ெகாள்ளுங்கள்''- இருளில் கடல் பூதத்தின் குரல் ஒலித்தது.

ெமல்லிய விளக்ெகாளியில் ேமைடயில் விழுந்துகிடந்தான் ேவலு       .
குழந்ைதகளின் ேபரைமதி ேவலுைவ ேமலும் துயரப்படுத்தியது . 'நிம்மி எங்ேக
ெசன்றிருப்பாள்? ’  ேவலுவுக்குத் தன்ைன ஏேதனும் ஒரு திமிங்கிலம்
விழுங்கிவிட்டால் நல்லது என்று ேதான்றியது.

ேவலு கண் மூடினான் . அைசவற்றுக்கிடந்தான். அப்படித்தான் கிடக்க ேவண்டும் .
ெவள்ளி மீ ன் வந்து , தான் கடல் பூதத்தால் தன்னுைடய வம்சத்ைத இழந்த
கைதையச் ெசால்லி , அவைன பவளப் பாைற மைறவுக்கு எடுத்துச் ெசல்லும்
வைர அப்படிேய சலனமற்றுக்கிடக்க ேவண்டும் . ேவலுவுக்கு அந்தத் தருணம்
பிடித்திருந்தது. எந்தப் பாவைனயும் அற்று இருப்பது அழகாக இருப்பதாக
உணர்ந்தான்.

ேவலுவின் வாழ்க்ைக முழுக்க முழுக்கப் பாவைனகளால் கட்டைமக்கப்பட்டு
இருந்தது. 22 ஆண்டுகளாகக் குழந்ைதகள் நாடகக் கைலஞனாக இருக்கிறான்     .
தினப்படி நாடகம் இல்ைல என்றால்   , ஒத்திைக இருக்கும் . சில சமயம்
                       ீ
அன்றன்றாடப் பட்சியாகேவா ... ஐராபாசியாகேவா வட்டுக்கு வந்துவிட ேநர்வதும்
உண்டு. நிம்மி மிக நல்ல மன நிைலயில் இருக்கும்ேபாது   , '' வாடா பாவைன
ராஜகுமாரா'' என்றுதான் அைழப்பாள் . நிம்மியின் வார்த்ைதகளுக்குள் ெசாக்கிக்கிடந்த காலம் ஒன்று
உண்டு.

தஞ்ைச கைல இலக்கியப் ெபருமன்ற விழாவில்தான் ேவலன் முதன்முதலாக நிர்மலாைவச் சந்தித்தான் .
அன்று இளவரசியாக நடிக்க ேவண்டிய பாலகிருட்டிணன் குடித்துவிட்டு விழுந்துகிடந்தான்    . அவைனத்
தட்டி எழுப்பியேபாது , ''   இளவரசிக்குத்தான் டயலாக் இல்ைலேய     ...  என்ைன அப்படிேய
தூக்கிக்ெகாண்டுேபாய் நிறுத்து நடிக்கிேறன் '' என்று உளறினான் . ''ஏண்டா, இடுப்பில் இருக்கிற ேவட்டி
அவுந்துகிடக்கிறதுகூடத் ெதrயாம கிடக்கிேற... இப்படிேய எப்படிடா நடிப்ேப?''

''பட்டாபட்டி டவுசர் ேபாட்ட இளவரசி புதுைமயாத்தாேன இருப்பா   ...'' என்று அவன் ெசால்லிக்ெகாண்டு
இருந்தேபாது, நிகழ்ச்சிைய ஏற்பாடு ெசய்திருந்த ேபராசிrயர் காமராேசாடு வந்திருந்தாள் நிர்மலா.

நிர்மலாவின் சிrப்ைபத்தான் முதலில் பார்த்தான் ேவலு. ''பட்டாபட்டி இளவரசி'' எனச் ெசால்லிச் ெசால்லிச்
சிrத்தாள். அவள் சிrப்பு அடங்கவும்... காமராசு, ''என்னாச்சு ேவலு... இன்னிக்கு நாடகம் ேபாட முடியாதா ?''
என அக்கைறேயாடு விசாrத்தார் . ''இளவரசியா நடிக்கிறதுக்கு யாராவது ேவணும் சார்      .'' ேவலன் தன்
பார்ைவைய நிர்மலாைவவிட்டு அகற்றாமல் காமராசுவிடம் ேகட்டான்        . '' ேயய்! நான் இளவரசிடா ...
என்ைன எவனும் காப்பாத்த ேவணாம் . என்ைனய நாேன காப்பாத்திக்குேவன் . நாங்க பாக்காத கடல்
பூதமா? எத்தைன ேமைடயில் பாத்திருக்ேகாம் . ேநத்துகூடக் கடல் பூதமும் நானும்தான் சரக்ைகப்
ேபாட்ேடாம். ஒரு குவார்ட்டருக்குக்கூட தாங்க மாட்டான் மங்குணிப் பய     . அவன்லாம் கடல் பூதமா ...
நான்ெசன்ஸ்!' - ேபாைதயில் பாலகிருட்டிணன் உளறினான் . கடல் பூதமாக நடிக்கும் குழந்ைதசாமி ,
பாலகிருட்டிணனின் புட்டத்தில் ஒரு மிதி மிதிக்க, ேவலனுக்கு அவமானமாக இருந்தது.
''நான் ேவணா இளவரசியா நடிக்கட்டுமா ?''- ெவகு இயல்பாக நிர்மலா ேகட்டாள் . காமராசு, நிர்மலாைவ
ஆச்சர்யமாகப் பார்த்தபடி , ேவலனிடம் ''ெதrஞ்ச ெபாண்ணு ... உன்ைனய பாக்கணும்னு ெசால்லிச்சு .
அதான் கூட்டிட்டு வந்ேதன். அதுவும் நல்லதாப்ேபாச்சு'' என்றார்.

ேவலன் அவருக்கு ஒரு நன்றிையச் ெசால்லிவிட்டு , ஒத்தி ைகைய ஆரம்பித்தான் . ேவலனின் நாடகத்தில்
அது வைர எந்தப் ெபண்ணும் நடித்தது இல்ைல    . அன்ைறய நாடகம் வழக்கத்ைதவிடச் சிறப்பாக
அைமந்தது.

நாடகம் முடிந்த பிறகும் அவர்கள் ெநடுேநரம் ேபசிக்ெகாண்டு இருந்தார்கள் . கல்லூrக் காலத்தில் , தான்
ேவலுவின் நாடகத்ைத ஒரு முைற பார்த்திருப்பதாகச் ெசான்னாள் நிர்மலா . விைட ெகாடுக்கப் ேபருந்து
நிைலயம் வைர வந்தாள் . இருவரும் தங்களுைடய ெசல்ேபான் எண்கைளப் பrமாறிக்ெகாண்டார்கள்        .
அதன்பின் ெதாடர்ந்த ேபான் உைரயாடல்களில் இருவரும்      , அவர்களுக்குள் இருந்த காதைல
உணர்ந்தார்கள்.

            ீ
           'வட்டில் வந்து ெபண் ேகட்கும் ைதrயம் இருக்கா ேவலுப் பிள்ேள ?’ என ஒரு
           குறுஞ்ெசய்திைய நிர்மலா அனுப்பிய மறு நாள், ேவலு தஞ்சாவூrல் இருந்தான்.

           நிர்மலாவின் அப்பா ெவகு நிதானமாகப் ேபசினார்    . '' ஒரு கூத்தாடியுடன் என்
           மகளின் வாழ்க்ைகையப் ெபாருத்திப் பார்க்க விருப்பம் இல்ைல       '' என்றார்.
                                   ீ
           '' அைதயும் மீ றி நீ ங்கள் திருமணம் ெசய்துெகாள்வர்களானால்     , நான் தைட
           ஒன்றும் ெசால்லப்ேபாவது இல்ைல . அப்படித் திருமணம் ெசய்வதற்கு முன்
           எனக்கும் என் மகளுக்குமான உறவு முறிந்துேபாகும்'' என்றார்.

           ''அப்பா நான் இவேராட ெராம்ப தூரம் பயணப்பட்டுட்ேடன் . இனி, திரும்ப உங்க
           வழிக்கு என்னால் வர முடியாது  . எப்பவாவது நான் ெசஞ்சது தப்பில்ைலனு
           ேதாணினா, என்ைன வந்து பாருங்க '' என்றபடி ேவலுேவாடு புறப்பட்டாள் நிர்மலா .
           அப்பாவின் நிதானமும் அழுத்தமும் அப்படிேய நிர்மலா விடம் இருந்தது.

           ெவறும் ேபச்சுவார்த்ைதக்கு என்று வந்தவன் , நிர்மலாேவாடு திரும்பினான் .
           திருமண வாழ்க்ைகக்கான எந்த ஏற்பாடும் ேவலனிடம் இல்ைல         .
           பாலகிருட்டிணன், குழந்ைதசாமி இவர்களுடன் ஓர் அைறயில் தங்கியிருந்தான்
           ேவலன்.

           நிர்மலாவுக்கு அவர்கேளாடு தங்குவதில் எந்தப் பிரச்ைனயும் இல்ைல . அவள்
           அவர்கேளாடு மிகவும் அன்பாக இருந்தாள் . பாலகிருட்டிணைன இளவரசி என்றும்
           குழந்ைதசாமிையப் பூதம் என்றும் அைழத்தாள்.
ேவலனின் வாழ்க்ைகயில் நிர்மலாவின் வருைகக்குப் பின் ெபrய மாற்றம் இருந்தது . அவனுைடய நைட
                                  ீ
உைடகேள மாறி இருந் தன. அடுத்த மூன்று வருடங்களில் ஒரு ெசாந்த வடு கட்டும் அளவுக்கு ேவலுைவ
              ீ
மாற்றி இருந்தாள் . ெசாந்த வடு கட்டிய பிறகுதான் தன்னுைடய வாழ்க்ைக தன் வசப்பட்டதாக
உணர்ந்தான் ேவலன் . ேவலுவின் காதல் காலம் அங்கு இருந்துதான் ெதாடங்கியது    . சின்னச் சின்ன
வார்த்ைதகள்தான் நிம்மியிடம் எப்ேபாதும் அழகு . ''குட்டிப் ைபயா '' என அவள் அைழக்கும் விதத்தில்
ஒருவித மயக்கம் இருக்கும்.

ஒரு நாள், ''எம் ேமல உனக்குக் ேகாபேம வராதாடா?'' என்றாள்.

ேவலனுக்கு அது ேவடிக்ைகயாக இருந்தது . எதற்காகத் தன்னிடம் ேகாபத்ைத
எதிர்பார்க்கிறாள் என்பது அவனுக்குப் புrயவில்ைல . ''எதுக்குக் ேகாபப்படணும் ?''
என்றான்.

''ேபாடா மக்கு பிளாஸ்திr . ேகாபத்துக்குப் பிறகு வர்ற அன்பு எப்படி இருக்கும்
ெதrயுமா? எங்க அப்பாவும் நானும் ெசல்லமாக் ேகாபப்படுேவாம் . யாரு முதல்ல
ேபசறதுனு ஒரு ஈேகா வரும் . சுவைரப் பாத்து ஒரு மூணு நாள் ேபசுேவாம் . அது
எவ்வளவு அழகா இருக்கும் ெதrயுமா?''

நிம்மி அவள் அப்பாைவத் தன்னில் பார்க்க விரும்புகிறாள் என ேவலனுக்குத்
ேதான்றியது. நிம்மி அப்படி ேயாசிக்கக்கூடியவள்தான் . அவள் அப்பாைவ விட்டு
வந்த அன்று ேபருந்துப் பயணத்தில்   , '' ேவலு... என் ைகைய அழுத்தமாப்
பிடிச்சிக்கடா; மனசுக்குள்ள இருந்து அப்பா கூப்பிட்டுக்கிட்ேட இருக்காரு ;
திரும்பிப் ேபானாலும் ேபாயிருேவன்'' என்றாள்.

அப்பா அவளுக்குள் அழுந்தப் பதிந்த மனிதர் . அவள் அப்படித் தன்ைனப் பார்க்க
விரும்புகிறாள் என்கிற எண்ணேம அழகானதாகவும் விேநாதமானதாகவும்
இருப்பதாக உணர்ந்தான் ேவலன் . அதற்காகேவ ேவலன் அவளிடம் ேகாபப்பட
விரும்பினான்.

பாலகிருட்டிணன் மீ தும் குழந்ைதச்சாமி மீ தும் தினசr வரும் ேகாபம் நிம்மியின்
மீ து ஏேனா வரத் தயங்கியது . ''நிம்மி உம் ேமல ேகாவேம வர மாட்ேடங்குது '' என ேவலன் ெசான்னேபாது ,
நிம்மி சிrத்தபடிேய ''உன் ேகாபமும் என்ைன லவ் பண்ணுேதா என்னேவா      '' என்றாள். அவள் அப்படிச்
ெசான்னவிதம் ேவலனுக்குப் பிடித்திருந்தது.

ஒரு நாள் சைமயைலக் காரணம் காட்டி பாவைனயாக அவளிடம் ேகாபப்பட்டான்       . '' என் சைமயல்
பிடிக்கைலன்னா, என் ேமல உனக்கு இருக்கிற அன்பு குைறஞ்சிட்டு வருதுனு அர்த்தம்     ''- நிம்மியும்
அவேனாடு பதிலுக்கு மல்லுகட்டத் ெதாடங்கினாள் . அந்தச் சண்ைட சில மணி ேநரம் நீ டித்தது . ''குட்டிப்
ைபயா! எம் ேமல ேகாபமாடா?'' என நிம்மி அருகில் வந்து ேகட்கவும் சிrத்தபடிேய ''ஆமா'' என்றான்.

''அட முட்டாப் பயேல ! ேபச்சுவார்த்ைதயில தீர்ற பிரச்ைனன்னா ... அதுக்குப் ேபரு ேகாவம் இல்லடா ,
ஊடல்'' என்று ேவலனின் தைலயில் குட்டினாள் . சின்ன வயதில் அம்மா ெசல்லமாகக் குட்டுவதுேபால்
இருந்தது.

அவள் மடியில் படுத்தபடி, ''எனக்கு அம்மா இல்லாத குைறைய நீ தீர்த்துைவக்கிேற '' என ெநகிழ்ச்சியாகச்
ெசான்னான். ''எனக்குக் குழந்ைத இல்லாத குைறைய நீ தீத்துைவடா ''- நிம்மி யின் இந்த வார்த்ைததான்
அவர் கைள வழிநடத்தி, இந்தப் பிrவின் எல்ைலயில் ெகாண்டுவந்து நிறுத்தி இருக்கிறது.

ெவள்ளி மீ ன் தன் கைதையச் ெசால்லி முடித்து , பவளப் பாைறகளுக்கு இைடேய ேவலைன இழுத்துச்
ெசன்றது. ேவலனின் காதுக்குள் இளவரசிைய மீ ட்பதற்கான மந்திரத்ைதச் ெசான்னது        . நிம்மிைய
மீ ட்ெடடுக்கும் மந்திரத்ைதயும் யாேரனும் இப்படிக் காதுக்குள் வந்து ெசான்னால் , நன்றாக இருக்கும் என
ேவலனுக்குத் ேதான்றியது . மந்திரத்ைத ேவலன் உச்சrத்தான் . கடல் பூதத்தின் உடல் நடுங்கியது . 'கடல்
ஜீவராசிகைள அடிைமப்படுத்தி ைவத்திருக்கும் அளவுக்கு சர்வ வல்லைம பைடத்த தன்ைன         , ஒரு
சாதாரண படேகாட்டி அழிக்க முைனவதா      !’ என்கிற ஆத்திரத்தில் ேவலைன அழிக்க சில்வண்டு
ராட்சசைன ஏவிவிட்டான் . ேமைடயின் ைமயத்தில் சில்வண்டு ராட்சசன் ஒரு கயிற்றில் ெதாங்கியபடி
பறந்துெகாண்டு இருந்தான். சில்வண்டு ராட்சசன் ேமைடயில் ேதான்றியதுேம குழந்ைதகளின் உற்சாகம்
கைரபுரண்டது.

இந்த நாடகத்துக்கு என்று இரண்டடி குள்ள மனிதைனச் சில்வண்டு ராட்சசனாகத் ேதர்வுெசய்தது    ,
அவனுக்கான ஆைடகைள வடிவைமத்தது எல்லாம் நிம்மிதான் . ''வர வர... நீ சினிமா ஹீேரா மாதிr ப்ேள
ேபாட ஆரம்பிச்சிட்ேட ... ேவலு மாமாவால முடியாதது ஒண்ணும் இல்ைலங்கிற மாதிr இருக்கு உன்
நாடகம். ஹடில்ஸ் நிைறய இருக்கணும்டா. அப்பதான் நாடகம் சுவாரஸ்யமா இருக்கும் '' என்று ெசால்லி,
சில்வண்டு ராட்சசைன உருவாக்கினாள்.

சில்வண்டு ராட்சசனுடன் பறந்தபடிேய சண்ைட ேபாட ேவண்டும் . இன்ைறக்கு இருக்கும் மன நிைலயில்
அது சாத்தியமா என்று ெதrயவில்ைல   . ஒரு கணம் கவனம் பிசகினாலும் கயிறு ைக நழுவிப்
ேபாய்விடும். குழந்ைதகளுக்கு ேவலு மாமாவின் மீ தான பிம்பம் உைடயும் . ேவலு தனக்குள் இருக்கும்
துயரங்கைளத் தூர ைவத்துவிட்டு கண் மூடி மந்திரத்ைத உச்சrத்தான் . ெமள்ள ேவலு அந்தரத்தில் எழத்
ெதாடங்கினான். ஒரு தாளக்கட்ேடாடு குழந்ைதகள் ைகதட்ட ஆரம்பித்தார்கள்.

''உனக்ெகன்னடா தினமும் ஆயிரம் குழந்ைதகளப் பாக்கேற . அவங்க ேவலு மாமா ... ேவலு மாமானு
உன்ைனக் ெகாண்டாடுறாங்க . அதுலேய வாழ்ந்து முடிச்சிருேவ . ஆனா, நான் இவ்ேளா ெபrய வட்டுல  ீ
                          ீ
ஒத்ைத ஆளா இருக்கணும் .'' ஒரு நாள் நாடகம் முடித்து வடு திரும்பியதும் நிம்மி கண்கலங்கி இைதச்
ெசான்னாள். ேவலனுக்கு அவளுைடய வலி புrந்தது.

மறு நாள் மருத்துவமைனக்குச் ெசன்றார்கள் . பல பrேசாதைனகளுக்குப் பிறகு , ேவலனுக்கு குழந்ைத
ெபறுவதற்கான சாத்தியம் இல்ைல என்கிற மருத்துவ உண்ைமைய அறிந்துெகாண்டார்   கள்.

''சr விடு ... குழந்ைத பாக்கியத்துக்கு நாம ெகாடுத்துைவக்கைல '' என்று அைதச் சாதாரணமாகத்தான்
எடுத்துக்ெகாண்டாள் நிம்மி . '' ஒரு குழந்ைதையத் தத்ெதடுக்கலாம் '' என்றான் ேவலன் . '' என்னால
தாய்ைமைய இரவல் வாங்க முடியாதுடா'' என்கிற ஒற்ைற வார்த்ைதயில் முடித்துக்ெகாண்டாள்.

நிம்மி எல்லாவற்ைறயும் எளிைமயாக எடுத்துக்ெகாண்டைதப்ேபால ேவலனால் எடுத்துக்ெகாள்ள
முடியவில்ைல. ஒரு புன்னைகயில் ,   ஒற்ைறப் பார்ைவயில் , ஓர் உடல் அைசவில் ஆயிரம்
குழந்ைதகைளக் கட்டிைவக்கும் தனக்ெகாரு குழந்ைத இல்ைல என்பைத அவனால் ஏற்றுக்ெகாள்ள
         ீ
முடியவில்ைல. வட்டில் இருக்கும் தனிைமைய முதன்முதலாக உணர ஆரம்பித்தான் ேவலன்            .
அவனுைடய இயலாைம அவனுக்குள் ஒரு குற்ற உணர்ச்சிைய ஏற்படுத்தியது.

                       நிம்மியின் தனிைமயும் ேவலனின் இயலாைமயும்
                       அவ்வப்ேபாது முட்டிக்ெகாண்டன . ''உனக்குப் பத்துப்
                       புள்ள ெபத்துத் தரணும்டா ... அதுதான் என்ேனாட
                       லட்சியம்'' - திருமணம் முடிந்து வந்தேபாது அவள்
                       தன்னுைடய லட்சியமாகப் பைறசாற்றியைதத்
                       தன்னால் துளியளவுகூட நிைறேவற்ற இயலவில்ைல
                       என்கிற ஆற்றாைமைய அவனால் தாங்கிக்ெகாள்ள
                       முடியவில்ைல.      ீ
                                 வடு அவனுக்கு அந்நியமாகத்
                       ெதrந்தது.       நிம்மியின் புன்னைகக்குள்
                                    ீ
                       புைதந்துகிடக்கும் கண்ணர்த் துளிகைள அவனால்
                       பிrத்துப் பார்க்க முடிந்தது . அதுேவ அவைனத் தாங்க
                       இயலாத துயரத்துக்கு இட்டுச் ெசன்றது.

                       ' விந்து வங்கியின் உதவிேயாடு ஒரு குழந்ைத
                       ெபறலாம்’ என நண்பன் ெசான்ன ேயாசைனையச்
                       ெசான்னேபாதுதான்,       ீ
                                   முழுவச்சாக நிம்மியின்
                       மூர்க்கமான ேகாபத்ைத ேவலனால் உணர்ந்துெகாள்ள
                       முடிந்தது.

                       ''நான் வாழ்க்ைகயில ேநசிச்ச ஒேர ஆம்பள நீ தாண்டா .
                       பத்தாங் கிளாஸ் படிக்கறப்ேபா அவனப் புடிச்சது   ;
                       பன்ெனண் டாங் கிளாஸ் படிச்சப்ேபா இவனப் புடிச்சது ;
                       கைடசியா உன்ைனப் பிடிச்சதுனு வரல . ெபத்தா உன்
                       புள்ளயப் ெபறுேவன் . இல்ேலன்னா, காலம் பூரா
                       மலடாேவ இருந்துட்டுப்ேபாேவன் ''  என்று கத்தித்
                       தீர்த்துவிட்டாள்.

                    வாய் ஓயாமல் ேபசிக்ெகாண்டு இருக்கும் நிம்மி, அதன்
                    பின் ேபசுவது குைறந்துேபானது. ''வரும்ேபாது நாப்கின்
                    வாங்கிட்டு வர்றியா ?''   என நிம்மி ேகட்கும்
தருணங்களில், ேவலன் மிகவும் உைடந்துேபாவான் . வாளால் சிரம் அறுத்ததுேபால , உயிர் ஒரு முைற
ேபாய் திரும்பும்.

சில்வண்டு ராட்சசனின் ெநஞ்சில் குறுவாளால் குத்தியபடி , கடல் பூதத்தின் உயிர் ஒளித்துைவக்கப்பட்டு
இருக்கும் இடத்ைதச் ெசால்லுமாறு ேகட்டான் ேவலன் . ஆழக் கடலில் ஒரு குடுைவயில் பூதத்தின் உயிர்
இருப்பைத அறிந்துெகாண்டான். சில்வண்ைடக் ெகான்றுவிட்டு கடலுக்குள் மைறந்தான் ேவலன்.

ேவலனின் உடலுக்கு ேமல் நீ லப் புடைவ அைலபரப்பிக்ெகாண்டு இருந்தது . இன்னும் பத்து நிமிடங்கள்
கடல் பூதத்தின் உயிைர எடுத்துவிட்டால் , நீ ல ேதசத்து இளவரசி வந்துவிடுவாள்  . அேதாடு நாடகம்
முடிந்துவிடும். ேவலனுக்கு நாடகம் எப்படா முடியும் என்று இருந்தது. ஒரு ேவைள நிம்மிேய மனம் மாறி
ேபானில் அைழத்தாலும் அைழப்பாள் எனத் ேதான்றியது . அப்படி அைழத்தால் நன்றாகத்தான் இருக்கும் .
நிம்மிையத்தான் தான் புrந்துெகாள்ளவில்ைல என்பைத ேவலன் உணர்ந்தான்   . அவள் இயல்பாகச்
ெசான்ன வார்த்ைதகள்கூட, அவனுக்குத் தவறாகப்பட்டிருக்கிறது.

மருத்துவப் பrேசாதைனக்குப் பிறகு , அவள் ேவலைன எத்தைனேயா முைற சrெசய்ய முயன்று
இருக்கிறாள். ஒரு முைற ''நீ என்ன அவ்ேளா ெபrய இவனாடா ... மூஞ்சியக் காட்டிட்டுத் திrயற ... இந்த
            ீ
1,800 ஸ்ெகாயர் ஃபீட் வட்டில் ெரண்ேட ெரண்டு ேபருதான் இருக்ேகாம் . ெரண்டு ேபருேம ேபசாம இருந்தா
எப்படி?'' என்றாள் ெவளிேய புறப்பட்டுக்ெகாண்டு இருந்தவைன வழிமறித்து   . அவள் இைதச் ெசான்ன
விதம் ேவலனுக்குத் தவறாகத் ெதrந்தது . ''ஆமா, நான் ஒண்ணும் ெபrய ஆளு இல்லதான் . உனக்கு ஒரு
புள்ளயக் ெகாடுக்கக்கூட வக்கில்லாதவன்தான்   . என்ைன என்ன ெசய்யச் ெசால்ேற    ?'' என்றபடி
அவளுைடய பதிைல எதிர்பார்க்காமல் ெவளிேயறினான்.

                      ீ
இரவு திரும்பி வந்தேபாது , நிம்மியின் முகம் வங்கி இருந்தது . ேவலன் அைதக் கவனித்தேபாதும் எதுவும்
ேகட்காமல் அைறக்குச் ெசன்றான். நிம்மியும் எதுவும் ேபசாமல் வந்து படுத்தாள்.

ஒரு கனத்த ெமௗனத்துக்குப் பிறகு ''உனக்கு என்ைனச் சமாதானப்படுத்தணும்னு ேதானலல்ல '' - அவள்
எங்ேகா பார்த்தபடி ெசான்னது ேவலனுக்கு எrச்சைல ஏற்படுத்தியது . ''நான் ஒண்ணும் தப்பாப் ேபசல ...
என்ேனாட இயலாைமையச் ெசான்ேனன். அவ்வளவுதான்'' என்றபடி திரும்பிப் படுத்தான்.

நிம்மி அப்ேபாதும் அழுதுெகாண்டுதான் இருந்தாள்.

காைலயில் உணவு பrமாறியபடிேய , '' இந்த ஆறு வருஷ வாழ்க்ைகயில் உன்ேனாட ஒவ்ேவார்
அைசவுக்கும் எனக்கு அர்த்தம் ெதrயும்  . ஆனா, நீ என் மனைசக்கூடப் புrஞ்சுக்கல   . இப்படி ஒரு
வாழ்க்ைக ஏன்னு எனக்குப் புrயல . நாம ஏன் ேசர்ந்து வாழணும் ேவலு   ?'' முதன்முைறயாக அந்தக்
ேகள்விைய அப்ேபாதுதான் ேகட்டாள்   . கடந்த ஆறு மாதங்களாக அந்தக் ேகள்விைய மட்டுேம
ேகட்டுக்ெகாண்டு இருக்கிறாள் . இன்று அந்தக் ேகள்விக்கான விைடதான் வ ீபீஷீs       ீ
                                       ’t ஷ்ணssண ீ
  ீ
றீவஸ்மீ ஷ்tl u.

பாலகிருட்டிணன் ஒரு குடுைவைய ேவலுவின் அருேக உருட்டிவிட்டான் . அதற்குள்தான் கடல் பூதத்தின்
உயிர் இருக் கிறது. அைதத் திறந்தால் புைகயாகக் கிளம்பும். அந்தப் புைக முற்றிலுமாக ெவளிேயறியதும்
ெநஞ்ைசப் பிடித்துக்ெகாண்டு கடல் பூதம் விழுந்து மrக்கும் . ேமைடயில் கலங்கிய புைகக்கு மத்தியில்
நீ ல ேதசத்து இளவரசி ேதான்றுவாள் . அேதாடு நாடகம் முடியும் . ேவலன் தனக்குள் இருந்த சக்திைய
எல்லாம் ஒன்று திரட்டி எழுந்து நின்றான்.

கடல் பூதத்துக்கு எதிராக ஒரு நீ ண்ட வசனம் ேபச ேவண்டும் . தடுமாற்றம் இல்லாமல் ேபசிவிட முடியுமா
என்கிற ேகள்வி அவனுள் எழுந்தது . குடுைவயுடன் எழுந்த ேவலுைவப் பார்த்து குழந்ைதகள் எழுந்து
நின்று ைகதட்டின . இனி ேபசுகிற ஒவ்ெவாரு வார்த்ைதக்கும் ெபrயவர்கள் ைகதட்டுவார்கள்        . கடல்
மீ தான மீ னவனின் உrைம. பூதத்தால் அழிக்கப்படும் மீ னவர்களின் வலி என ஒவ்ெவாரு வார்த்ைதயிலும்
ஓர் உள் அரசியல் இருக்கும்  . பூதத்தின் கழுத்தில்கிடக்கும் சிவப் புத் துண்டுக்கும் மண்ைட ஓட்டு
மாைலக்கும்கூட ஓர் அரசியல் சாயம் உண்டு.

எல்லாம் சrயாகச் ெசய்ய ேவண்டும் என்கிற பதற்றம் ேவலனுக்குள் எழுந்தது   . ''ஏ ேஹாய் ... ஏேஹ
ேஹாய்... கடல் தாேய ! உன் மகன் உன்ைனக் காக்க வந்திருக்கிேறன் '' எனப் ேபசத் ெதாடங்கியேபாது
எழுந்த ஆரவாரம் கடல் பூதம் ெசத்துவிழும் வைர ஓயவில்ைல . ேமைட முழுவதும் புைகயாக இருந்தது .
புைகக்கு நடுவில் இருந்து பாலகிருட்டிணன் இளவரசியாக வந்தான் . ஒரு ெபரும் ைகதட்டேலாடு நாடகம்
முடிந்தது.

அதுவைர ேவலனுக்குள் அடக்கி ைவக்கப்பட்ட மிருகத்ைதப் ேபால இருந்த கண்ணர் பீறிட்டுக் கிளம்
                                    ீ
பியது. அவன் குலுங்கி அழத் ெதாடங்கினான் . ேவலனால் இனி ஒருேபாதும் நிம்மி இல்லாமல் நாடகம்
நடத்த இயலாது எனத் ேதான்றியது.
             கைலந்துகிடந்த ேமைடயில் ஒற்ைற மனிதனாக அமர்ந்தபடி , இதுதான் தான்
             நடிக்கும் கைடசி நாடகம் எனத் தீர்மானித்துக்ெகாண்டான்  . அது அவைன
             ேமலும் துயரப்படுத்தியது . ேலசாக மைழ தூறியது . சற்று முன் ேவலைன ஒரு
             ேகாமாளியாகப் பார்த்துச் சிrத்த குழந்ைதகளின் சிrப்ெபல்லாம் மைழத்
             துளியாய் விழுவதாக உணர்ந்தான்.

           ேவலனின் ெசல்ேபான் ஒலித்தது . நிம்மி மீ ண்டும் ஒரு குறுஞ்ெசய்தி அனுப்பி
           இருந்தாள். 'குற்றவுணர்ச்சியில் நீ தினம் தினம் படும் அவஸ்ைதையத் தாங்க
           முடியவில்ைல. என்ைன மன்னித்துவிடு . உன் உலகம் அழகானது அதேனாடு
           வாழப் பழகிக்ெகாள் - நிம்மி.’ என்றிருந்தது. ேவலன் மீ ண்டும் அவளுைடய
           எண்ணுக்கு முயற்சி ெசய்தான்    . அவள் ெதாடர்பு எல்ைலக்கு ெவளிேய
           இருந்தாள். ெசல்ேபாைனத் தூக்கி எறிந்துவிட்டு ேவலன் எழுந்து நடக்கத்
           ெதாடங்கினான். அதன் பின் ேவலன் ஒருேபாதும் நாடகம் நடத்தவில்ைல      .
           நிம்மி உள்ளிட்ட யாரும் ேவலைனப் புrந்துெகாள்ளவில்ைல     . ேவலைனப்
புrந்துெகாள்ள; ேவலனாய் வாழ ேவண்டும்.


 Previous                                      Next [ Top ]
       http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=390&aid=14446&uid=656149&
ஆர்யா அமலா பால் கிஸ் கிஸ் ரகசியம்!

நா.கதிர்ேவலன்
படங்கள் : ேக.ராஜேசகரன்
'ேவட்ைட டீம் ெரடி !’ - இயக்குநர் லிங்குசாமி தட்டிய ெமேசஜ் இது  . வால் பிடித்துப் ேபாய் நின்றால் ...
மாதவன், ஆர்யா, சமீ ரா, அமலா பால் என கலர்ஃபுல் கச்ேசr.

''அமல்... இந்த மீ ட்டிங் முடியறதுக்குள்ேள அது எத்தைன தடைவனு கெரக்டா ெசால்லணும்      ... சrயா?''
என்று அமலா பாலுக்குக் கீ ெகாடுத்துவிட்டு ஆர்யா பக்கம் திரும்பினார் மாதவன்.

''ேடய் தம்பிப் ைபயா ... இப்ேபா நீ என் உடன்பிறவாச் சேகாதரனா ஆயிட்டடா   ... ஷூட்டிங் முடிஞ்சதுல
இருந்து ஐ மிஸ் யூடா!'' என்று மாதவன் ெநகிழ, அதற்கு ஆர்யா மகிழ...

''ஆஹா... ஆரம்பிச்சுட்டாங்கப்பா பாச மலர் பிரதர்ஸ்!'' என்று சவுண்டு கெமன்ட் ெகாடுத்தார் அமலா.

''ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல ேகமராவுக்கு ெவளியிலும் இவங்க ெரண்டு ேபரும் ேபாட்ட டிராமாவுக்கு அளேவ
இல்ைல. ' நீ சாப்பிட்டியா ...  நான் ஊட்டி விடவா ’ னு ெகாஞ்சிக்கிறதும் ... ஒேர ரூைம ேஷர்
பண்ணிக்கிறதும்... ஒண்ணா ஸ்விம்மிங் ேபாறதும்னு ... படத்துல இவங்களுக்குத்தான் ெசம ெகமிஸ்ட்r
இருக்கும்!'' என்று கிண்டல் கிண்டினார் அமல்.
''ஏய்... உன்கிட்ட நான் அது எத்தைன தடைவனு கணக்குக் ேகட்டா ... நீ எங்கைளேய கலாய்க்கிறியா ?'' -
மாதவனின் இந்தக் கணக்குப் புதிர் புrயாமல் ஆர்யா முழிக்க, சமீ ரா முகத்தில் புன்னைக ெவள்ளம்.

''என்னப்பா ஏேதா கணக்கு வழக்குனு கலாய்க்கிறீங்க ... என்ைன ெவச்சு காெமடி எதுவும் பண்றீங்களா ?''
என்று ஆர்யா சதாய்க்க , '' கூல்... கூல்...'' என்று அவைரச் சமாதானப்படுத்திய சமீ ரா , '' நான் அந்த ரகசியம்
ெசால்ேறன்!'' என்று சஸ்ெபன்ஸ் உைடத்தார்.
                   '' ஆர்யாவுக்கும் அமலாவுக்கும் கிஸ்ஸிங் சீன்   .  ெமாத்தப்
                   படத்திலும் ஆர்யா ேடக் ேமல ேடக் வாங்கினது அப்ேபாதான்      .
                   ைடரக்டர் ஓ.ேக. ெசான்னாலும் 'இல்ைல... அந்த ஃபீல் வரைல ... ஒன்
                   ேமார் ேபாலாம் ... ஒன் ேமார் பண்ணலாம் ’னு ெசால்லிச் ெசால்லி
                   rப்பீட் ேகட்டுட்ேட இருந்தார் ஆர்யா . இந்த அமலா பாவம் ... க்யூட்
                   ேகர்ள். ஆனா, ெவr பிட்டி ேகர்ள் . இைத ஏன் இத்தைன ேடக்
                   எடுக்கிறாங்கனு   ெகாஞ்சம்கூட ேயாசிக்காம லிப் ைலனர்
                   ேபாட்டுட்டு ெபர்ஃபார்ம் பண்ணிட்ேட இருந்தது  !'' என்று சிrப்பு
                   மத்தாப்புகளுக்கு இைடயில் சமீ ரா ெசால்லி முடிக்க   , ஆர்யா
                   முகத்தில் ஆயிரம் டன் அதிர்ச்சி.

                   அதுவைர அைமதியாக இவர்களின் ேசட்ைடகைள
                   ரசித்துக்ெகாண்டு இருந்த லிங்குசாமி , ஆர்யாவுக்கு ஆதரவாகத்
                   ேதாள் தட்டி ஆரம்பித்தார்.

                   ''ஷூட்டிங் ேபாறதுக்கு முன்னாடிேய நான் ஆர்யாகிட்ட ெதளிவா
                   ெசால்லிட்ேடன். சீன்ல நீ நடிச்சது திருப்தி இல்ைலன்னா ெசால்லு ,
                   எத்தைன தடைவ யும் r      - ேடக் ேபாகலாம்னு ெசான்ேனன்   .
                   ஏற்ெகனேவ ஆக்ஷன் படங்களில் நடிச்சதால்     , அந்த சீன்கைள
                   எல்லாம் அடிச்சுத் தூள் பண்ணிட்டார் ைபயன் . ஆனா, முத்தம் பத்தி
                   எதுவுேம ெதrயாதாம்.

                    அதான் அந்தக் காட்சிகளில் ெகாஞ்சம் ைடம் எடுத்துக்கிட்டார்   !''
என்று லிங்கு குறும்பாகச் சிrக்க ... ''ஏய்ய்... இெதல்லாம் டூ மச் !'' என்று ஆர்யா மீ து ேவட்ைட ெவறிேயாடு
பாய்ந்தார்கள் மூவரும்!


 Previous                                          Next [ Top ]
       http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=390&aid=14381&uid=656149&
சூர்யாைவ மிரட்டும் பிளாக்ெமயில்!

ேவ.கிருஷ்ணேவணி
இந்தியில் அமிதாப், ஷாரூக் என ெமகா ஸ்டார்கைள டி.வி-யில் அறிமுகப்படுத்தி 'இடியட் பாக்ஸ் ’ ஆபீஸ்
ஹிட் அடித்த  'ேகான் பேனகா குேரார்பதி ’ கான்ெசப்ட்டில், இப்ேபாது சூர்யா . விஜய் டி .வி -யில்
ஒளிபரப்பப்பட இருக்கும்   ' நீ ங்களும் ெவல்லலாம் ஒரு ேகாடி ’  மூலம் சின்னத் திைரயில்
முதல்முைறயாக... சூர்யா.

''ெவல்கம் டு சின்னத் திைர... டி.வி. பக்கம் சூர்யாவா?''

''சினிமா ரசிகர்கைளவிட டி.வி. ரசிகர்கள் அதிகம். தமிழ்நாட்டில் ஒன்றைரக் ேகாடிப் ேபர்தான் திேயட்டrல்
டிக்ெகட் வாங்கிப் படம் பார்க்கிறாங்க  . ஆனா, ஆறு ேகாடிப் ேபர் டி  .வி. பார்க்கிறாங்க. சிட்டியில்
உள்ளவங்களுக்கு என்ைனத் ெதrயும் . இப்பவும் என்ைன யார்ேன ெதrயாத எவ்வளேவா மக்கள்
இருக்காங்க. எனக்கும் அவங்கைளத் ெதrயாது . பரஸ்பரம் ெரண்டு ேபரும் அறிமுகம் ஆக ஒரு நல்ல
வாய்ப்பு கிைடச்சு இருக்குன்னு நிைனக்கிேறன்!''

''இது சினிமா மாதிr கிைடயாேத... அவ்வளவு கூட்டம் முன்னாடி ைலவ்வாப் பண்ணணுேம?''
                   ''113 நாடுகளில் 83 ெமாழிகளில் இந்த ேஷா பண்ணிட்டாங்க      .
                   என்கிட்ட இந்த ேஷா பண்ணச் ெசால்லிக் ேகட்டப்ேபா    , ' முதல்ல
                   இந்த புெராகிராைம நான் ஒரு ரசிகனா               ,
                   பார்ைவயாளனா    உட்கார்ந்து பார்க்கணும் ’ னு ெசான்ேனன் .
                   மும்ைப யில் அமிதாப்பச்சன் ேஷாைவ ேநரடி யாப் பார்க்க ஏற்பாடு
                   பண்ணினாங்க. ஒவ்ெவாரு ேகள்விக்கும் அவர் தயாராகும் விதம் ,
                   ேஷா நடத்தும் ஸ்ைடல் எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்து , நான் நிைறய
                   ேஹாம் ெவார்க் பண்ணின பின்னாடிதான் எனக்கு நம்பிக்ைக
                   வந்துச்சு.  என் மூலமா யாேரா ஒருத்தேராட வாழ்க்ைக
                   சந்ேதாஷமா மாறினா , அது ேபாதும் . சமீ ப காலமா நான் ஒரு
                   குறுகிய வட்டத்துக்குள்ளேய இருக்கிற மாதிr ஒரு ஃபீலிங்
                   இருந்துச்சு. இப்ேபாதான், நம்ம தமிழ் நாட்ேடாட பல பகுதி
                   மக்கைளச் சந்திக்கப்ேபாேறன் . அவங்ககிட்ட இருந்து நிைறயக்
                   கத்துக்கப்ேபாேறன். அைத நிைனச்சா சந்ேதாஷமா இருக்கு!''

                   ''அமிதாப், ஷாரூக் கான் இவங்க இரண்டு ேபrல் யாேராட
                   ஸ்ைடல் உங்களுக்கு ெராம்பப் பிடிக்கும்?''

                   ''ெரண்டு ேபருேம எக்ஸ்ட்rம்னு ெசால்ேவன். அமிதாப் சார் ெராம்ப
                   rசர்வ்டு ைடப் . இந்த புெராகிராமுக்குப் பிறகு , எல்லார்கூடவும்
                   சகஜமாப் ேபச ஆரம்பிச்சிட்டாராம் . ஷாரூக் rகர்சலுக்குச் சrயா
                   வர மாட்டாராம் . ஆனா, ஸ்பாட்ல பின்னி எடுப்பாராம் . யாராவது
                   ேதாத்துப் ேபாயிட்டா, முகத்துல அடிச்ச மாதிr ெசால்லாம, சீட்ைட
                   விட்டு இறங்கி , அவங் கைளக் கட்டிப் பிடிச்சு , தன்ைமயா ெசால்
                   வாராம். ஒவ்ெவாருத்தருக்கும் ஒரு ஸ்ைடல். என் ஸ்ைடல் எப்படி
                   இருக்குனு பார்த் துட்டுச் ெசால்லுங்க!''

                   ''இனிேம மக்கள்கிட்ட நிைறய ெபாது அறிவுக் ேகள்விகள்
                         ீ
                   ேகட்கப்ேபாற ங்க... உங்ககிட்ட நாங்க ேகள்வி ேகட்கலாமா?''

                  (சிrக்கிறார்!) ''இந்த புெராகிராம் நடத் துறவங்களுக்கு நிைறயத்
                  ெதrஞ்சு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ைல        . எது சrயான
                  பதில்னு மட்டும் ெசான்னாப் ேபாதும்    (உதட்டில் விரல்ைவத்துக்
ெகாஞ்ச ேநரம் ேயாசிக்கிறார்!) ேகளுங்க... என்னதான் ெதrயும்னு பார்க்கலாம்!''

''rச்சா கங்ேகாபாத்தியாய் என்றால் என்ன அர்த்தம்?''

''அவங்க 'மயக்கம் என்ன’ ஹீேராயின்னு ெதrயும். அர்த்தம் ெதrயைலேய!''

(பதில்: கங்ைக நதியில் நீ ராடியவள் என்று அர்த்தம்!)

''தற்ேபாைதய தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சித் தைலவrன் ெபயர் என்ன?''

''தங்கபாலு இல்ைல. புதுசா ஒருத்தர் வந்திருக்காரு. ேபர் படிச்ேசன். பட் ஞாபகம் இல்ைலேய!''

(பதில்: ஞானேதசிகன்)

''பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தைலவர் ெபயர் என்ன?''

''ஏன் இெதல்லாம் ேகட்கிறீங்க? ராம தாஸா, அவர் இல்ைலேய... ெதrயைலேய?''

(பதில்: ஜி.ேக.மணி)

                       ீ
''ஓ.ேக. நீங்க டி.வி. ேஷா பண்ணப்ேபாறதுக்கு, வட்டில் என்ன ெரஸ்பான்ஸ்?''

''ேஜாதிகாகிட்ட ெசான்னப்ப , ' ெராம்ப ேசலஞ்சிங்கா இருக்கும் . ஆனா, அதுக்காக ைடம் ெசலவழிக்க
முடியுமா? எல்லாத்ைதயும் இழுத்துப் ேபாட்டுட்டு கஷ்டப்படாேத   !’னு ெசான்னாங்க . அப்புறம், ' நீ
கண்டிப்பா பண்ணணும் . எப்பவுேம ஒரு கம்ஃபர்ட் ேஜான்ல இருக்கிறைதவிட    , நமக்குக் கஷ்டமாத்
ேதாணும் விஷயத்ைதயும் பண்ணிப் பார்க்கணும். அப்ேபா தான் சின்ன வளர்ச்சிையப் பார்க்க முடியும்!’னு
என்கேரஜ் பண்ணி னாங்க!''

               ீ
''கல்யாணம் முடிஞ்ச பின்னாடி ஹேராயின் கள் சினிமா      , சீrயல்னு வந்துடுறாங்க . ேஜாதிகா வர
வாய்ப்பு இருக்கா?''

''விளம்பரப் படங்கள்தான் இப்ேபாைதக்கு நடிச்சிட்டு இருக்காங்க  . ஒரு நாள் முழுக்க ஷூட்டிங் இருந்
                    ீ
தாேல, ' குழந்ைதங்க ெரண்டு ேபைரயும் வட்ல விட்டுட்டுப் ேபாகணுேம     ’னு
ஃபீல் பண்றாங்க . இப்பேவ 'நீ ங்க ெரண்டு ேபருேம ெவளியில ேபாயிடுறீங்க .
                                ீ
இங்ேக என்கூட விைளயாட யாரும் இல்ைல . நீ ங்க எப்ேபா வருவங்க ? நான்
தூங்கினதுக்கு அப்புறமா ? அப்படி என்ன உங்களுக்கு ேவைல     ?’னு தியா
ேகட்கிறா. இந்த மாதிr ெசன்டிெமன்ட் பிளாக்ெமயில்தான் இப்ேபா எங்க
 ீ
வட்ல அதிகமா நடந் துட்டு இருக்கு!''- அழகாகச் சிrக்கிறார் அப்பா சூர்யா.


 Previous                          Next [ Top ]

                   http://www.vikatan.com/article.php?
         track=prnxt&mid=1&sid=390&aid=14377&uid=656149&
சினிமா விமர்சனம் : ராஜபாட்ைட

விகடன் விமர்சனக் குழு
rல் வில்லன் கனவுடன் இருக்கும் விக்ரம், rயலில் ஹீேரா ஆகும் 'ராஜபாட்ைட’!

நில அபகrப்பு வில்லன்கைள சினிமா ஸ்டன்ட் ஆர்ட்டிஸ்ட் விக்ரம் சுளுக்கு எடுப்பேத கைத!

முதல் மூன்று படங்களில் ெவைரட்டியாக ெவளுத்துக் கட்டிய இயக்குநர் சுசீந்திரன்    , திருஷ்டி பட்டு
இருக்குேமா என நிைனத்து இந்தப் படம் எடுத்திருப்பார்ேபால . படம் முழுக்க மாஸ் மசாலா ெநடி       .
படத்தில் ஹீேரா எங்கு சீr யஸாக நடிக்கிறார் ... எங்கு காெமடி ெசய்கிறார் என்று கண்டுபிடிப்பவர்களுக்கு
பம்பர் பrேச தரலாம். அந்த அளவுக்குப் பல காட்சிகள் இது காெமடியா... சீr யஸா என்ற குழப்பத்திேலேய
கடந்துேபாகிறது. உதாரணத்துக்கு, விதவிதமான சி .பி.ஐ. அதிகாrகள் வில்லைன ைவத்து விசாrக்கும்
யுக்தி. காெமடி ஸ்ேகாப் ெகாண்ட இந்த சீனில் விக்ரம் தசாவதார   ெவறிெகாண்டு அடுத்தடுத்து ேபாடும்
ேவஷங்களால் 'அது இது எது’ எனக் கிறுகிறுக்கிறது நமக்கு!

'ெதய்வத் திருமகள் ’ நடித்து டயர்டு ஆகிவிட்டாேரா ? விக்ரமுக்கு இந்தப் படம் சும்மா ஜாலி பிக்னிக் .
படிக்கட்டு தாடி ைவத்து  , தைலமுடிையக் கைலத்துவிட்டேதாடு சr     . ஆனால், மனிதர் உடைல
அலட்சியமாக முறுக்கி ஆர்ம்ஸ் ஏற்றி அடியாட்கைளப் பந்தாடும் காட்சிகளில் திைரயில் மட்டும்
அல்லாமல் திேயட்டrலும் அதிர்கிறது . ஆனால், அதற்காக மட்டுேம பார்ப்பதற்கு இது அர்னால்ட் படம்
இல்ைலேய பிரதர்!

ஹீேராயின் தீக்ஷா ேசத் . ெநடுெநடு உயரத்தில் கிடுகிடு அழகில் கிறங்கடிக்கிறார் . படத்தில் அவருக்கு
அrய... அrய... அrய ேகரக்டர் என்பதால் , சிறிய... சிறிய... சிறிய டயலாக்கூட இல்ைல . ' முதல்ல
அம்மாைவப் பாரு ... அப்புறம் மகைளப் பாரு ’ என்று ஃபிகர் கெரக்ட் பண்ண ஐடியா ெகாடுக்கும்
ேக.விஸ்வநாத் ஏrயாவில் மட்டுேம ... சுசீந்திரன் டச் ! ' அக்கா’வாக வரும் சனா (அறிமுகம்) பாந்தமான
குடும்பத் தைலவி மாதிr இருக்கிறார் . ஆனால், ஆன்ட்டி உதடு துடிக்கக் ேகாபப்படும் காட்சிகளில்கூட
பளிச் அழகு. ெடரர் ஃபீலிங்குக்குப் பதில் ஃபிகர் ஃபீலிங்ேக ெகாடுக்கிறது.
அடுத்த ேவைள ஷூட்டிங் இருக்கிறதா, இல்ைலயா என்றுகூடத் ெதrயாத விக்ரம் அண்ட் ேகா , எதிர்கால
முதல்வேராடு ேமாதி ெஜயிப்பது லாஜிக் இல்லாத
ேமஜிக்.        ீ
        ஒரு வடிேயா ேகசட்ைட
ைவத்துக்ெகாண்டு ஹீேரா அரசியல்வாதிகளின்
அம்பாரம் சாய்ப்பது , டி.வி-யில் வரும் மக்கள்
ேபட்டி, ேகார்ட்டுக்கு ெவளிேய மக்கள் எழுச்சி
ேபான்ற 90-களின் மசாலா இம்ைசகைள இன்னும்
எத்தைன நாைளக்குத்தான் தாளிப்பீங்க பாஸ்?

           படத்தில் அடுத்தடுத்து
           வரும் ஆக்ஷன்
           காட்சிகைள,    ேபாஜ்பூr
           சிறுவன்கூட
           யூகித்துவிடுவான்.

        யுவன்ஷங்கர் ராஜா
        இைசயில் ஒவ்ெவாரு
        பாடலும் மினி
இைடேவைள. மதியின் ஒளிப்பதிவில் அந்த
மைழ இரவுச் சண்ைட... அபாரம்.

ஜிம் பாயாக விக்ரம் , தமிழகத்தின் தற்ேபாைதய ஹாட் டாப்பிக்கான நில அபகrப்புதான் கைதயின் கரு ...
என மாஸ் படத்துக்கான அயிட்டங்கள் அத்தைனயும் இருந்தும் மிஸ் ெசய்த மாயம் என்ன ? ' அட... படம்
முடிந்துவிட்டது!’ எனக் குதூகலமாகி எழுந்தால் , ஸ்ேரயா-rமா ெசன் ஆடும் குத்துப்பாட்ைடப்
ேபாடுகிறார்கள்...

என்னா ஒரு ெகால ெவறி?!


 Previous                                      Next [ Top ]
       http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=390&aid=14376&uid=656149&
ஆடுகள ஆதிவாசியும் ேகாவில்பட்டி நீ நிகாவும்!

குணா, ஆர்.சரண்
படம் : உேசன்
சரசர சாரக் காத்தாக மனம் வருடிய இைசயைமப்பாளர் ஜிப்ரான்     , ஈழத்தின் வலிகைளச் ெசான்ன
'உச்சிதைன முகர்ந்தால் ’ புனிதவதியாகப் ெபரும் ேசாகம் ேபசிய சுட்டி நீ நிகா , ' ஆடுகளம்’ நண்பனாக,
'ெமௗன குரு’ மன ேநாயாளியாக அசத்திய முருக தாஸ் , 'ெகால ெவறி’ அனிருத்... 2011- ல் ஸ்க்rன் ெசன்
ேசஷன் ஏற்படுத்திய இவர்கைளச் சந்திக்கைவத்ேதாம்...

'' ' ஆடுகளம்’ படத்துல நீ ங்க வர்றப்ேபாலாம் நான் சிrச்சுட்ேட இருப்ேபன்   . உங்களுக்கு நிஜமாேவ
இங்கிlஷ் ெதrயாதா ?'' என்று முருகதாஸிடம் ேகட்டார் அனிருத் . '' அட... யாராச்சும் இங்கிlஷ்ல
ேபசினாேல காதுல 'ெகாய்ங்’னு சவுண்டுதான் ேகட்கும் . அது இப்ப எதுக்கு ? உங்க 'ெகால ெவறி ’ உலகப்
பிரசித்தம். பின்னிட்டீங்க. வாழ்த்துக்கள்! 'வாைக சூட வா ’ ஜிப்ரான்... உங்கைளப் பத்திச் ெசால்லுங்க !''
என்றார் முருகதாஸ்.

''நான் ேகாயம்புத்தூர்க்காரன். அப்பா - அம்மாவின் ஆைச நான் மியூஸிக் ைடரக்டர் ஆகணும்கிறதுதான் .
லண்டன் டிrனிட்டி காேலஜ்ல எய்த் கிேரடு பியாேனா பாஸ் பண்ணிட்டு , சிங்கப்பூர் லாேஷல்லி காேலஜ்ல
மியூஸிக் படிச்ேசன் . கிட்டத்தட்ட 800 விளம்பரங்களுக்கு ஜிங்கிள்ஸ் பண்ேணன் . சற்குணம் எனக்கு 14
வருஷ நண்பர் . ரஹ்மான் சார் கூப்பிட்டு , ' வாைக சூட வா பாடல்கள் ெராம்பப் புதுசா இருக்கு   . நல்லா
பண்ற!’னு பாராட்டினைத இப்ேபா நிைனச்சாலும் சிலிர்க்குது!'' என்று மகிழ்ச்சி காட்டினார் ஜிப்ரான்.
'' சந்ேதாஷம். நம்மைளப் பத்தி நாலு பிட் ேபாட்டுக் குேறன்     ! '' என்று ஆரம்பித்தார் முருகதாஸ் .
''நான்பாண்டிச் ேசrக்காரன். ெராம்பக் கஷ்டப்பட்ட குடும்பத்துல இருந்து வந்தவன். நாடகம்னா ைபத்தியம்
எனக்கு. ேவலு சரவணனும் முருக பூபதியும்தான் என்ைனப் பட்ைட தீட்டிக் கூத்துப் பட்டைறயில்
ேசர்த்தாங்க. அங்ேக என்ைனப் பார்த்த தரணி சார்   , ' கில்லி’ படத்துல விஜய்க்கு நண்பனா    'ஆதிவாசி’
ேகரக்டர்ல நடிக்கெவச்சார் . அப்புறம் ஒரு டீக்கைடயில அறிமுகமான ெவற்றிமாறன்          ' ஆடுகளம்’
படத்தில் நடிக்கெவச்சார் . இப்ேபா 'ெமௗன குரு ’ பட விகடன் விமர்சனத்துல என் ேபர் வர்ற அளவுக்கு
வளர்ச்சி. பக்கத்துல பாப்பா இருக்கு ... ெவட்கமா இருக்கு . ஆனாலும் ெசால்ேறன் . இப்பத்தான் நிைறயக்
காதல் விண்ணப்பங்கள் வருது. அெதல்லாம் சாதிச்ச அப்புறம் சந்ேதாஷப்பட்டுக்கலாம்னு விட்டுட்ேடன்!''
             என்று முருகதாஸ் ெவட்கப்பட்டு நிறுத்த, ேஜாராகக் ைக தட்டினார் நீ நிகா.

             ''அண்ேண... சீக் கிரேம கல்யாணத்துக்குக் கூப்பிடுங்க . நான் என்ைனப் பத்திச்
             ெசால்லட்டுமா. என் ஊரு ேகாவில்பட்டி . இப்ேபா ெசன்ைன நங்கநல்லூrல்
             ஏழாம் வகுப்பு படிச்சிட்டு இருக்ேகன் . எம்.ஜி.ஆர். நடிச்ச ேதவர் ஃபிலிம்ஸ்
             படங்களுக்கு வசனம் எழுதின அய்யாப்பிள்ைளயின் ேபத்தி நான்     . படத்தில்
             இலங்ைகத் தமிழ் ேபச சிரமமா இருந் துச்சு . காசி ஆனந்தன் அய்யா ெசால்லிக்
             ெகாடுத்ததால் சமாளிச்ேசன் . உலகம் முழுக்க இருந்து தமிழர்கள் எனக்கு
             ேபான் பண்ணி வாழ்த்துறாங்க . சிலர் எதுவும் ேபசாம அழுதுட்ேட இருக்காங்க .
             எனக்கு என்ன ெசால்றதுன்ேன ெதrயைல!''

             அது வைர கலகலெவனச் ெசன்றுெகாண்டு இருந்த சந்திப்பு         ,  அங்ேக
             ேபார்த்திக்ெகாண்டது கனத்த ெமௗனத்ைத!


              Previous                            Next [ Top ]
                                 http://www.vikatan.com/article.php?
                       track=prnxt&mid=1&sid=390&aid=14374&uid=656149&
ெசால்வனம்


ஏற்ெகனேவ...

காற்றுக்காக ஜன்னல் திறந்து
உட்காரும்ேபாது
தாழ்வார விட்டத்துக் கூட்டில்
விைளயாடும்
ஊடல் குருவிகள்

ெதன்றலின் பாடலுக்குத்
தப்பாமல் தைலயாட்டும்
ெதாட்டிப் பூக்கள்

வாசல் வைர வந்து
வாலாட்டி வழியனுப்பும்
    ீ
எதிர் வட்டு நாய்க்குட்டி

கட்டுமான இறுக்கங்கைளப் பிளந்து
ேவர்விட்டு முைளத்திருக்கும்
      ீ
பக்கத்து வட்டு சுவர் மரக்கன்று

ேநற்ைறய உைழப்பின் கூலிக்காக
       ீ
முதலாளி வட்டு வாசலில்
காத்துக்கிடக்கும் ெதாழிலாளி

தட்டில் விழுந்த ஒற்ைற நாணயத்ைத
திரும்பத் திரும்பத் தடவிப் பார்க்கும்
பிச்ைசக்காரன்

எல்லாப் பரப்பிலும்
சிதறிக்கிடக்கின்றன
காலம் ஏற்ெகனேவ எழுதிய
கவிைதகள்.

- ேநசன்

இைடெவளி...

தூக்கு என்பதற்கு
கூகூ என்கிறாய்
மிட்டாய் என்பதற்கு
ெகான்னாயி என்கிறாய்
ேசாறு என்பதற்கு
புவ்வா என்கிறாய்
ேதங்கியு என்பதற்கு
ெகாகியூ என்கிறாய்
மயில் என்பதற்கு
மீ ள் என்கிறாய்
எனக்கு என்பதற்கு
நானுக்கு என்கிறாய்
பிைழகளால்
பிrயம் வளர்க்கிறாய்
எனக்கு என்பைத
எனக்கு எனச் ெசால்லும் வைர.

- ஆதி.சரவணன்

யார் முதலில்

ஒரு விடுமுைற நாளின்
மைழ ஓய்ந்த மாைலப் ெபாழுது

நகர வாழ்வின்
நரக ஓட்டங்களற்ற ஓய்வு

சிrப்பும் களிப்புமாக
சிற்றுண்டி இைடேய சிறு சர்ச்ைச
'யார் முதலில் சாப்பிட்டது?’

நாட்டாைம ெசய்ய
நயமாக முன் வந்தது
நான்கு வயதுப் ெபண் குழந்ைத.

அப்பாவின் காதருேக
தளிர்க்கரம் குவித்து
ெசவ்விதழ் விrத்து
திருவாய் மலர்ந்தது
'அப்பா நீ தான் ஃபர்ஸ்ட்’

அேதேபால் அம்மாவிடமும்
'அம்மா நீ தான் ஃபர்ஸ்ட்’

அண்ணாவிடமும்கூட
'அண்ணா நீ தான் ஃபர்ஸ்ட்’

இறுதியாக
தன் காதருேக
தளிர்க்கரம் குவித்து
தீர்ப்ைபத் திருத்திச் ெசான்னது
'நான்தான் ஃபர்ஸ்ட்’!

- எஸ்.பிேரமலதா

நீர்த்துவம்

தாமிரபரணியும்
குறுக்குத்துைறயும்
உனக்குப் புrயாது.
காவிrயும்
ெகாள்ளிடமும்
எனக்குத் ெதrயாது.

பாலாறு வந்தாலும்
வாராேத ேபானாலும்
அதுேபால வாராது.

ெவட்டாறும்
சங்கராபரணியும்
அவனுக்குப் புrயாது.

நதியில்லாதவனுக்கு
சிறுவாணிேபால் அைமயாது.

குளத்தின் சாகசங்கள்
ஏrகள் அறியாது.

ஏrயின் படகுக்ேகா
ேவெறதுவும் ஆகாது.

கடலின் சூட்சுமங்கள்
கிணறுகள் உணராது.

கிணற்று மீ னின்
ரகசியங்கைள
கடல் மீ ன் அறியாது.

அருவியின்
உன்மத்தத்ைதச்
சுைன நீ ர் தாங்காது.

இருந்தால் மட்டும் வரும்
குழாய் நீ ர்ேபால
ஒரு நீ ரும் கிைடயாது.

அக்வாஃபினா பக்கத்தில்
பிஸ்ெலr ெநருங்காது.

நீ ெரல்லாம் ஒன்றானாலும்
நீ ெரல்லாம் ஒன்றாகாது.

- சுந்தர்ஜி
  Previous                                      Next [ Top ]
       http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=390&aid=14432&uid=656149&
மூன்றாம் உலகப் ேபார்

கவிப்ேபரரசு ைவரமுத்து
ஓவியங்கள் : ஸ்யாம்
சின்னப்பாண்டியும் எமிலியும் இஷிமுராவும் பிrந்தவர்கள் மீ ண்டும் சந்தித்துக்ெகாண்டைதப் ேபால
இைழந்து ேபாயினர்.

ேமற்கிலிருந்து ஒரு பறைவயும் கிழக்கிலிருந்து ஒரு பறைவயும் ெதன்னாட்டுச் சரணாலயம் ஒன்றில்
உள்ளூர்ப் பறைவேயாடு உறவாடிக்ெகாள்வது ேபாலிருந்தது அந்த முக்கூட்டுச் சந்திப்பு.

பறைவகளின் பாைஷகள் ேவறு ேவறு; ேபசுெபாருள் ஒன்று.

திைசகள் ேவறு ேவறு; இலக்கு ஒன்று.

விவாதங்களில் கைரந்தன சில நாட்கள் ; அவரவர் துைறயறிைவப் பகிர்ந்துெகாண்டதில் வடிந்தன சில
நாட்கள்; கலாசார வித்தியாசங்கள் ேபசிக் களித்ததில் கழிந்தன சில நாட்கள்.

உலகம் முழுக்க ஒேர கலாசாரம் இல்ைல . அப்படி இருந்திருந்தால் , அதுேபால் ஒரு ெகாடுைம இல்ைல .
வித்தியாசங்கேள அைடயாளங்கள். ஒேர நிறத்தில் இருந்தால், வானவில்லுக்கு ஏது வசீக ரம் ? ேவற்றுைம
என்பது உலகியல்; அதில் ஒற்றுைம காண்பது வாழ்வியல். ஒேர தளத்தில் இயங்கியது மூவrன் புrதலும்.

''வருைகப் ேபராசிrயர் என்பது உங்கள் கல்விக்குக் கிைடத்த ெகௗரவம் அல்லவா   ? நீ ங்கள் இருவருேம
நிராகrத்தது ஏன்?''

சின்னப்பாண்டியின் ேகள்விக்குப் பதில் ெசால்லும் உrைமைய ஒரு கனிந்த பார்ைவயால்
இஷிமுராவுக்கு விட்டுக்ெகாடுத்தாள் எமிலி.
''இந்தியாவிற்கு வந்தது கற்பிப்பதற்கு அல்ல; கற்றுக்ெகாள்வதற்கு. இந்தியாவின் அறிவுச் ெசல்வங்கைள
- இன்னும் அழிந்துேபாகாத கைலமரபுகைள        - அறுந்துேபாகாத கலாசாரத் ெதாடர்ச்சிகைள   -
நிமிர்ந்துெகாண்டிருக்கும் நகரங்கைள - புைதந்துெகாண்டிருக்கும் கிராமங்கைள    - விவசாயிகைளச்
சாகவிடும் அலட்சியத்ைத - விவசாயம் இன்னும் பிைழத்திருக்கும் ஆச்சrயத்ைதக் கற்றுச் ெசல்லேவ
இந்தியா வந்ேதன்'' - இஷிமுரா அளந்து அளந்து ேபசிய வார்த்ைதகைள இைம ெகாட்டாமல் கவனித்தனர்
இருவரும்.

''உங்கள் ஆைச என்ன எமிலி?''

முதலில் கூந்தல் ேகாதிப் புன்னைகத் தவள்   , புன்னைக முடிந்த இடத்தில் இருந்து வார்த்ைதகைள
ஆரம்பித்தாள்.

             ீ
''நீ ச்சல் பழகுகிறவன் தண்ணrல் உடேன குதித்துவிட மாட்டான் ; கைரயில் இருந்துதான் ெதாடங்குவான் .
நான் இந்தியாைவ அறிந்துெகாள்ள ஆைசப்படுகிேறன்    . ஆனால், கிராமங்களில் இருந்து ெதாடங்க
விரும்புகிேறன். இந்தியாவின் ஆன்மாைவ அங்கிருந்ேத புrந்துெகாள்ள விரும்புகிேறன்   . '' அவள்
வார்த்ைதகளால் ெசான்னைதப் பார்ைவயால் வழிெமாழிந் தான் இஷிமுரா.

''நாட்ைட ஆள்கிறவர்கேள இன்னும் ஆன்மாைவப் புrந்துெகாள்ள முடியவில்ைல        . நீ ங்கள் கண்ணால்
பார்த்ேத கண்டைடய முடியுமா?'' - சின்னப்பாண்டி சிrத்தான்.

''தீ சுடும் என்று ெதrயத் தீயில் குடி யிருக்க ேவண்டியது இல்ைல    . ெதாட்டுப் பார்த்தாேல ேபாதும்  .
கற்றுக்ெகாள்ளலாம்.''

''இவள் தீ; எட்டிேய நிற்க ேவண்டும்'' எண்ணிக்ெகாண்டான் சின்னப்பாண்டி.

அவர்களின் கிராம யாத்திைரக்கு வாழ்த்துச் ெசான்னார் துைணேவந்தர்.

'' வருைகப் ேபராசிrயர் ெபாறுப்பு உங்கள் சம்மதத்துக்காக எப்ேபாதும் காத்திருக்கிறது     '' என்றார்.
''விருந்தினர் விடுதியில் நீ ங்கள் விரும்பும்ேபாெதல்லாம் தங்கிக்ெகாள்ளலாம் '' என்று சிறப்பு அனுமதி
தந்தார். ''களப் பணியில் காணும் உங்கள் கருத்துகளுக்காகக் காத்திருக்கிேறன் ; சின்னப்பாண்டிைய ஒரு
வாகனத்ேதாடு உங்களிடம் ஒப்பைடக்கிேறன்'' என்றார்.

''நன்றி அய்யா. என் திண்டுக்கல் நண்பrன் வண்டி ஒன்று வருகிறது'' என்றான் சின்னப்பாண்டி.

''வாழ்த்துக்கள்'' என்றார் துைணேவந்தர்.
எமிலியும் இஷிமுராவும் ''வண்க்கம்'' என்றார்கள் உைடந்த தமிழில்.

திறந்த வானம்; விrந்த பூமி.

கண்ணுக்ெகட்டிய மட்டும் நீ ண்டு வளர்ந்து வானத்தில் முட்டி முடியும் சம ெவளிகள் . பூமியில் புைடத்த
புதிய கிரகங் களாய்ச் சிறுசிறு மைலகள் - சின்னஞ்சிறிய குன்றுகள் . ஒரு சிறு குன்றில் ஏறி நின்று 360
டிகிrயில் சுற்றிச் சுற்றிச் சுழன்று பார்த்துப் பரவசப் பறைவயானாள் எமிலி.

பறந்து பறந்து படெமடுத்தாள்; தூரத்து மைலகளில் ெதாைலந்தாள்.

''இஷி! மைலயின் அழகு எதில் உள்ளது?'' என்றாள் எமிலி.

''அதன் பிரம்மாண்டத்தில்!''

''இல்ைல.''

''அதன் நீ லம் பூத்த ெமௗனத்தில்!''

இஷியின் பதில்களில் நிைறவுறாதவள் சின்னப்பாண்டிையச் சீண்டினாள் பார்ைவ யால்.

''மைலயின் அழகு அதன் ஒழுங்கற்ற ஒழுங்கில்'' என்றான் சின்னப்பாண்டி.

'' வாவ்... '' என்று வாய் பிளந்தவள்  ,  அவன் தைலையக் குழந்ைதேபால் ேகாதிக் காற்ைறப் ேபால்
கைலத்துவிட்டாள்.

ெபண்ைணத் ெதாட்டறியாதவனுக்கு ஒரு ெபண்ேண ெதாட்ட முதல் அனுபவம் . சில்ெலன்று அதிர்ந்தவன்
ேபச்சற்றுப்ேபானான். அவன் மூைள என்னேவா முணுமுணுத்தது முதுகுத் தண்டுக்கு மட்டும் ேகட்டது.

கூட்டத்தில் தப்பிய ஓர் ஒற்ைற நாைர ''என்ன விட்டுட்டுப் ேபாயிட்டீகேள ...'' என்று கரகரத்த குரலில்
கதறிக்ெகாண்ேட தறிெகட்டுப் பறந்துெகாண்டிருந்தது தைலக்கு ேமேல.

வானத்தின் விதானத்துக்கு ெவள்ைளஅடித்துக்ெகாண்ேட அது தன் ெவள்ைளச் சிறைக விசிறியடித்துப்
பறப்பைதேய பார்த்துக்ெகாண்டிருந்த இஷி, சின்னப்பாண்டி மீ து தன் ேகள்வி எறிந்தான்.

''ஒரு பறைவயின் ெவற்றி எதில் இருக் கிறது?''

''அது பறத்தலின் உயரத்தில்..!''

''இல்ைல.''

''இலக்கைடயும் ேவகத்தில்..!''

''இல்ைல.''

தன்ைனத் ேதாற்கடித்தவைளத் ேதாற்கடிக்கும் ேநாக்கில் ேகள்விைய எமிலிக்கு இடம் மாற்றினான் இஷி.

''நீ ங்கள் ெசால்லுங்கள் எமிலி. ஒரு பறைவ யின் ெவற்றி எதில் இருக்கிறது?''

பறந்த நாைர நீ ல வானத்தில் கைடசி ெவண் புள்ளியாய்க் கைரவைதேய கவனித்துக்ெகாண்டிருந்த எமிலி
ெசான்னாள்:

'' வானத்தின் ெமாத்தப் பரப்ைபயும் மறக்கடித்துவிட்டுத் தன்ைன மட்டுேம கவனிக்கச் ெசய்யும்
தந்திரத்தில் இருக்கிறது ஒரு பறைவயின் ெவற்றி.''

''அழகு! மிக அழகு!'' என்று எமிலிையப் பாராட்டி ஜப்பான் வணக்கம் ெசய்தான் இஷிமுரா.

மைல ேகாதிப்ேபான ெதன்றலாய் - தைல ேகாதிப் பாராட்டிய இந்தத் தங்கப் புறாைவ நான் எவ்விதம்
பாராட்டுவது? அவைளத் தைலக்கு ேமல் தூக்கிைவத்துக் ெகாண்டாடத் தாவுது கரம்.

அவள் என்ைனத் தீண்டியது அவள் பண்பாடு.

என் பண்பாடு இல்ைல அவைள நான் தீண்டுவது.

அவள் குளிர் நாட்டுக்காr; நைனந்த தீக் குச்சி.

ஸ்பrசத்தால் அவள் பற்றுவதில்ைல.

நான் சிவகாசித் தீக் குச்சி; சின்னேதார் உரசலும் பட்ெடன்று பற்றைவக்கும்.
ெபண் ஸ்பrசேம படாமல் பார்த்துக்ெகாள்ளும் தமிழ்நாட்டுப் பண்பாட்டுச் சூழல் என்ைனச்
ெசயற்ைகயான ேயாக்கி யனாய்ச் சிருஷ்டித்துவிட்டது . அந்தக் கட்டாயக் கற்பு அப்படிேய இருக்கட்டும் .
கிழிந்துவிட ேவண்டாம் என் ேயாக்கியத்தின் முகமூடி.

''அற்புதம்... அற்புதம்'' என்று ைக தட்டித் தட்டித் தன் பாராட்ைட எமிலிக்குப் பrமாறிக்ெகாண்டான்
சின்னப்பாண்டி.

''எங்ேக ேபாகிேறாம்?'' - என்றான் இஷி.

''எங்கள் கிராமத்திற்கு'' என்றான் சின்னப்பாண்டி.

''அப்படியா!'' - ஆச்சrயம் காட்டினாள் எமிலி.

''நிறுத்துங்கள்! தயவுெசய்து காைர நிறுத்துங்கள் !'' என்று பதறிய எமிலியின் குரல் ேகட்டு திண்டுக்கல்
குமுளி ெநடுஞ்சாைலயில் பறந்துெகாண்டிருந்த கார், சாைலயின் இடப்பக்கம் இறங்கி நின்றது ஒரு புளிய
மரத்ைத ஒட்டியும் உரசாமலும்.

            ீ
'புளிய மரம் எங்கள் பூர்வகம் ’ என்பது மாதிr கிைளகளில் விைளயாடிக்ெகாண்டு இருந்தன ஏெழட்டுக்
கிளிகள்.

பச்ைசச் சிறகுகள் கிைளேயாடு கைரந்துேபாக  , அலகாலும் ஒலியாலும் அைடயாளம் காணப்பட்ட
தமிழ்நாட்டுக் கிளிகேளாடு ஆங்கிலத்தில் உைரயாடிப் படெமடுத்தாள் எமிலி.

         ீ
''பறைவகளின் தாய் வேட... நீ வாழ்க!'' - மரத்துக்கு ஒரு வணக்கமிட்டாள்.

''எமிலி... இனி இந்த மரங்கைள உன் புைகப்படத்தில் மட்டுேம பார்க்க முடியும் '' - கவைலேயாடு ெசான்ன
சின்னப்பாண்டியின் குரல் கறுப்படித்தது.

''ஏன்?'' - பதறினாள் எமிலி.
''நான்குவழிச் சாைலக்காக இந்த மரங்கெளல்லாம் ெவட்டப்பட இருக்கின்றன.''

''என்ன இது? முகத்ைதச் சமன்ெசய்வதற்காக மூக்ைக அறுப்பதா?''- என்றான் இஷி.

''ஒரு மரம் ெவட்டப்படுவதற்கு முன்னால் மூன்று மரங்கள் நாட்டப்பட ேவண்டும் என்பைத உலக அரசுகள்
சட்ட மாக இயற்ற ஒப்புக்ெகாள்ள ேவண்டும்'' என்றாள் எமிலி.

''இந்தச் சாைலகளால் லாபம் முதலாளிகளுக்கும் மூலதனக்காரர்களுக்கும்     . நஷ்டம் - ஏைழகளுக்கும்
மரங்களுக்கும்'' - வருந்தி னான் இஷி.

அடிமரத்தின் முண்டுமுடிச்சுகைளத் ெதாட்டுத் ெதாட்டுப் பார்த்தாள் எமிலி    .  தன் மரணத் ேததி
குறிக்கப்பட்டது ெதrயாமல் பச்ைசக் குழந்ைதயாய்ச் சிrத்துக்ெகாண்டிருக்கும் மரத்தின் அந்திமப்
புன்னைகையப் படெமடுத்தாள்.

ெபட்டிக் கைடகளும் ேதநீ ர் நிைலயங்களும் சிற்றுண்டிச் சாைலகளும் இளநீ ர்க் கைடகளும் சாைல
ஓரத்து ஆலமர நிழலில் ெமாத்தமாய் முைளத்திருந்தன.

கைடகள் ேநாக்கி நகர்ந்தார்கள் மூவரும்.

''ெதன்னிந்தியத் ேதநீ ர் குடிக்கிறீர்களா?'' என்றான் சின்னப்பாண்டி.

''இல்ைல. நீ ங்கள் இங்கு பருகுவது ேதநீ ர் இல்ைல. ேதயிைலயின் நறுஞ்சாரம் மட்டும் தான் ேதநீ ர் . நீ ங்கள்
சர்க்கைரயும் பாலும் ஊற்றித் ேதநீ ைரக் ெகான்று குடிக்கிறீர் கள்.''

வாகன இைரச்சல்களுக்கு ேமலாய் வாய் விட்டுச் சிrத்தான் சின்னப்பாண்டி.

''என்ன ெசால்லிவிட்ேடன்? ஏன் இப்படிச் சிrக்கிறீர்கள்?'' என்றான் இஷி.

''பாலூற்றித் ேதநீ ைரக் ெகால்கிேறாம் என்றீர்கேள... சாகப்ேபாகிறவன் வாயில் கைடசியாய்ப் பாலூற்றுகிற
இந்துக்களின் கலாசாரம் உங்களுக்கு எப்படித் ெதrயும் என்றுதான் சிrத்ேதன் . சr... ேதநீ ர் ேவண்டாம் .
இளநீ ர் சாப்பிடுங்கள்.''

இளநீ ர்க்காரர் அrவாள்மூக்கு முைனயில் ஒரு ெகாத்துக் ெகாத்தி அலட்சியமாய் எடுப்பைதயும்
'ெசான்னபடி ேகள் ’ என்று ெசான்னபடி அைத இடக்ைகயில் ஓர் உருட்டு உருட்டி அதன் தைலப்பக்கம்
                   ீ
சீவுவைதயும், ெவள்ளிக் காசுகைள வசிெயறிவதுேபால் சீவப்பட்ட மட்ைடகள் ெசதில் ெசதிலாய்ச் சிதறி
விழுவைதயும், கூர்ைமயாய்ச் சீவிச் சீவிப் பருப்பின் பதம் கண்டு அrவாள் நுனியில் கண் திறந்து   ,
இளநீ r ல் ஒரு ெசாட்டும் சிதறாமல் இடக்ைகயில் இருந்து அைத வலக்ைகக்குத் தூக்கிெயறிந்து , '' இந்தா
சாப்பிடு''  என்று எடுத்து நீ ட்டுவைதயும் ஒரு கைலக்காட்சிேபால் எமிலியும் இஷிமுராவும்
கண்டுகளித்துக்ெகாண்டிருந்தேபாது, அவர்களின் காதுகைள நிரப்பிக் கவனத்ைத ஈர்த்தது ஒரு
பரேதசியின் பாட்டு.

ெபட்டிக் கைடக்கும் ேதநீ ர்க் கைடக்கும் இைடயில் இருந்த ஒரு மண்ேமட்டில்  , நைரத்தும் நைரக்காத
பரட்ைடத் தைலயும் தாடியுமாய் இடுப்பில் ஒட்டிய ஒட்டுக் காவித் துணிேயாடு பிசுக்கடிக்கும் திறந்த
ேமனிேயாடு பிசிறடிக்காத ெபருங் குரலில் இந்த உலகத்ைதேய தன் காலடியில் ேபாட்டு மிதித்துத்
துைவத்தபடி அவனுக்ேக ேபர் ெதrயாத சாருேகசியில் சஞ்சாரம் ெசய்துெகாண்டிருந்தான் பரேதசி.

சில வினாடிகள் ெசய்ெதாழில் நிறுத்தி ெமாத்தக் கூட்டமும் காது ெகாடுத்தது பரேதசிப் பாட்டுக்கு.

ைபசா இல்லாத பரேதசி - நான்
பன்னண்டு மாசமும் சுகவாசி.
எல்லார்க்கும் ஆைசெயல்லாம்
ெதன்னாட்டு மைலயளவு
எனக்குள்ள ஆைசெயல்லாம்
திருேவாட்டுக் குழியளவு
தூக்கத்ைத வித்துவித்து
ெசாத்து பத்து வாங்குறிேய
ெசாத்து பத்து ெசலவழிச்சுத்
தூக்கத்த வாங்குவியா?
ெசாத்து பத்து வித்துப்புட்ேடன்
ெசாந்த பந்தம் விட்டுப்புட்ேடன்
எச்சித் திருேவாட்ட
எறிய மனம் கூடைலேய
கருேவாடு பிறக்ைகயிேல
ைகேயாடு ெபாருளுமில்ல
திருேவாடு துறக்காம
நாெனாண்ணும் துறவியில்ல.

காற்றில் ஆடும் கிைள , இைல தவிர , மனித அைசவுகைளேய கட்டிப்ேபாட்ட அந்தப் பாட்டின் ெபாருள்
என்ன என்றார்கள் எமிலியும் இஷிமுராவும்.

ெசால்லுக்குச் ெசால் என்றில்லாமல் அதன் உள்ள ீட்ைட மட்டும் ெமாழிெபயர்த் துச் ெசான்னான்
சின்னப்பாண்டி.

ஒரு பரேதசியின் பாட்டில் இத்துைண தத்துவ விலாசமா ? ஒரு பண்டாரப் பாட்டில் இத்துைண அறிவின்
விசாலமா? திருேவாடுகூட உைடக்கப்பட ேவண்டிய உைடைமயா ? அந்தத் தத்துவ அதிர்ச்சியில் இருந்து
விடுபட ெவகு ேநரமாயிற்று எமிலிக்கும் இஷிமுராவுக்கும்.

''ஆங்கிலக் கவி ஆர்.எல்.ஸ்டீபன்ஸைனத்தான் நாங்கள் ெகாண்டாடித் திrகிேறாம்.

நட்சத்திரங்கள் பார்த்த வண்ணம்
ஒரு புதர்ப் படுக்ைக
உண்டு களிக்க
நதியில் நைனந்த ஒரு ெராட்டித் துண்டு
என்ைனப்ேபால் ஒருவனுக்கு
எப்ேபாதும் ேபாதும் இந்த வாழ்க்ைக

இப்படி எழுதிய எங்கள் ஆங்கிலக் கவிையத் தன் திருேவாட்டுக் குழியில் அடக்கம் ெசய்துவிட்டார்
உங்கள் பரேதசி !'' ெநற்றியில் விழுந்தாடிய முடிைய ஒதுக்கவும் மறந்தவளாய்த் தன்ைன மறந்து தன்
நாமம் ெகட்டாள் எமிலி.

கண்ணிரண்டும் கவிழ்ந்தான் இஷிமுரா.

''புத்தர் பிறந்த பூமி தத்துவ பூமிதான்.''

உதட்டுக்குள் முணுமுணுத்து நீ ண்டதாய் ெநட்டுயிர்த்தான்.

அவன் அடிக்கடி ேமற்ேகாள் காட்டும் ஜப்பானியக் கவிஞர் 'டா ேமா ேகாடா ’-வின் கவிைத ஒன்று அவன்
ெநற்றியில் மின்னி மின்னிப் ேபாயிற்று. ெசான்னான் வாய்விட்டு.

''ஏைழயாகேவ பிறந்ேதன்
ஏழ்ைமயின் ெசல்வந்தன் நான்
அதில் -
எனக்கு இைணயாக முடியாது
எந்த அரசனும்.
ஒரு பக்கம் ெவண்ெணய் தடவிய
ெராட்டிக்கு ேமேல
ேவெறைதத்தான்
விழுங்க முடியும் என்னால்?''

இந்தப் பிச்ைசக்காரனிடம் வந்துபிச்ைச வாங்க ேவண்டும் எங்கள் ஜப்பானியக் கவிஞன்.

எமிலியின் ஐந்து டாலர் வந்து விழுந்தது பரேதசியின் திருேவாட்டில்.

அவைளயும் தாைளயும் மாறி மாறிப் பார்த்தான் பரேதசி.

''எங்க டீக்கைடயில் இது ெசல்லாது தாயி'' - திருப்பிக் ெகாடுத்துவிட்டான்.

பரேதசிைய 30 டிகிr முதுகு வைளத்து வணங்கி, நூறு ரூபாய் இட்டான் இஷி.

              ீ
''தானம் தருவதற்கும் வணங்குவர்களா?'' - ேகலிேயாடு வியந்து ேகட்டான் சின்னப் பாண்டி.

'' ' ெதாழுேநாயாளிக்குச் ேசவகம் ெசய்வது என்று முடிவான பின் , அவனுக்குச் சவரம் ெசய்யத் தயங்கக்
கூடாது’ என்று எங்கள் நாட்டில்   ' யட்ேடாr ெமாகா ஷா ’ எழுதிய கவிைத ஒன்று இருக்கிறது     .
ெபற்றுக்ெகாள்கிறவர் என்ைனப் ெபருைமப்படுத்துகிறார். நான் வணங்கித்தாேன ஆக ேவண்டும்'' என்றான்
இஷி.

''இம்புட்டுக் காைச வச்சிருந்தா, எனக்கு ஒறக்கம் வராது ராசா. இன்ைனக்குத் ேதைவ அம்பது . அத மட்டும்
ெகாடு.''

இஷிக்கு அவன் ெசான்னைதச் ெசான்னான் சின்னப்பாண்டி.

'முப்பது டாலrல் இவன் ஒரு மாதம் வாழ் கிறான்’ என்றதும் 'ஆவ்’ என்று ஆச்சrயமா னாள் எமிலி.

''மிச்சத்ைத நாைளயத் ேதைவக்கு ைவத்துக் ெகாள்ளலாேம!''

தான் ெசான்னைதப் பரேதசிக்குச் ெசால்லச் ெசான்னான் இஷி.

பரேதசி ெசான்னான்:

'' நான் நாைளக்குச் சாப்புடற சாப்பாட்ட , இன்ைனக்ேக சைமக்கிறதில்ல .    நாைளக்குச் சைமக்கிற
ெபாருளுக்கு, நான் இன்ைனக்ேக ேசமிக்கிறதில்ல.''
இஷியும் எமிலியும் தங்கைள அறியாமல் ஓர் அடி பின்னுக்கு நகர்ந்தார்கள்.

மாணிக்கம் மிதக்கும் பரேதசியின் கண் கைளக் கண்டுெகாண்ேட நிைலகுத்தி நின்றார் கள்.

எமிலி ெசான்னாள்.

''இந்தியாவில் ஞானம் ெதருவில் ெகாட்டிக் கிடக்கிறது!''

அவர்களின் வியப்பின் விrவாக்கத்ைத எல்லாம் மில்லி மீ ட்டர் மில்லி மீ ட்டராய் கவனித்த பின்பு
ெமன்ைமயாய்ச் ெசான்னான் சின்னப்பாண்டி : ''இங்ேக நீ ங்கள் பார்ப்பது இந்தியாவின் இன்ெனாரு முகம் .
உண்ைமயான இந்தியா பிரதானச் சாைலையவிட்டுப் பிrந்து கிடக்கிறது!''

அவன் ெசான்னது எத்துைண சத்தியம் என்பைத எமிலியும் இஷியும் உணர்ந்துெகாண்டார்கள்
அட்டணம்பட்டிக்குள் நுைழயும்ெபாழுேத!

- மூளும்


 Previous                                      Next [ Top ]
       http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=390&aid=14447&uid=656149&
வட்டியும் முதலும்

ராஜுமுருகன்
ஓவியங்கள் : ஹாசிப்கான்
சமீ பத்தில் குைவத்தில் இருந்து வந்துஇருந்தார் மாமா. 10 வருடங்களுக்கு முன்பு ேபானவர் இப்ேபாதுதான்
வருகிறார். இராக் எல்ைலயில் , பாைலவனத்தில் ேவைல . இரெவல்லாம் ஊடுருவும் பனி , பகெலல்லாம்
ெகாளுத்தும் ெவயில் எனக் ெகாடூரமான தட்டெவப்பத்தில் ெவந்திருக்கின்றன அவரது        10 வருடங் கள் .
''ெவள்ளிக் கிழைம மட்டும் lவு மாப்ள ... அன்னிக்கு சிட்டிக்குள்ள வந்ேதன்னா , நம்ம ஊர் பயலுகளப்
பார்ப் ேபன் . அந்த ஒரு நாைளக்காகத்தான் ஒவ் ெவாரு நாளும் உசுரு தங்கியிருக்கும் மாப்ள      '' என்றார்
சிrத்தபடி. முற்றாக முடி ெகாட்டி, கறுத்து ஆேள உருமாறிப் ேபாய் இருந்தார். ''ேவணாம்னு ெசான்னாலும்
ேகக்காம ஒன் ஆத்தாதான் எனக்குப் ெபாண்ணு பாத்துக் கிட்டு அைலயுது       . குச்சிப்பாைளயத்துல எேதா
ெபாண்ணு இருக்காம் . ஒங்கம்மா வைகயறால ெசாந்தம்தான்னு ெசால்லுச்சு . ேபாய் பாக்கைலன்னா
விடாது ேபாலிருக்கு '' எனச் ெசான்னேபாதுதான் , அவருக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகாதது நிைனவுக்கு
வந்தது. அவரது ெசட் மாமாக்களின் பிள்ைளகள் கல்லூrக்கும் ேவைலக்கும் ேபாய்க்ெகாண்டு
இருக்கிறார்கள். விருப்பம் இல்லாததுேபால் ேபசினாலும் அந்த ெபண்ைணப் பற்றிப் ேபசும்ேபாது ஒரு
கணம் அவருைடய முகத்தில் சந்ேதாஷமும் ெவட்கமும்         ெநளிந்து மைறந்தது ... பாைல வனத்ைதக்
கடக்கும் ஒரு மைழ மின்னல் ேபால . அவrடம் ேபசிக்ெகாண்ேட டி .வி. ேசனல்கைள மாற்றிக்ெகாண்டு
இருந்ேதன். அப்ேபாது ஒரு ேசனலில் , ஏேதா சீr யலில் ஆேவசமாக வசனம் ேபசிக்ெகாண்டு இருந்தார்
நளினி. ெநடுந்ெதாடர்களின் பயங்கரவாத மாமியாராக வலம்வரும் நளினிையப் பார்த்த சில ெநாடிகளில்
துள்ளிக் குதித்து எழுந்தார் மாமா . ''ேடய் மாப்ள ... நம்ம நளினியா இது ? ' துள்ளி எழுந்தது பாட்டு ’ பாடின
நளினியா இது ?'' எனப் பதற்றப்பட்டவர், ''நாெனல்லாம் சீக் கிரமா டிக்ெகட் வாங்கிருேவன் ேபால இருக்ேக
மாப்ள...'' என்றார் சீr யஸாக . ''அட, என்ன மாமா ... அம்பிகா, ராதாைவ எல்லாம் இன்னும் பார்க்கைலயா
நீ யி...'' என்றதும், '' சr விடு ... ஒரு டீையப் ேபாடுேவாம் வா மாப்ள   !'' என யேதச்ைசயாக எழுந்து
கண்ணாடியில் முகம் பார்த்தார் மாமா . சில ெநாடிகள்தான் ... அபிவிருத்தீஸ்வரம் வடக்குத் ெதருவில்
இருந்து குைவத் பாைலவனம் வைரக்குமான வானத்தின் உைடந்த ஒரு துண்டிைனப் ேபால மாறி யது
அந்தக் கண்ணாடி . கனவுக் கன்னி கைள உருக்குைலத்து , முடி ெகாட்டிய மாமாக்களின் பிம்பங்கள்
காட்டும்அந்தக் கண்ணாடிையப் பார்க்க எனக்குப் பயமாக இருக்கிறது!
  சீr யலில் நளினிையப் பார்த்து மாமா ஷாக்கானதுேபாலத்தான் ஒவ்ெவாரு முைறயும்
திடுக்கிடைவக்கிறது திடீெரன எதிர் வந்து
நிற்கும் புத்தாண்டுகள் .  வருடம் கடந்து
ஏெழட்டு மாதங்கள் ஆன பிறகும் , எங்காவது
ேததி எழுதும்ேபாது மறதியாக பைழய
வருடத்ைதேய எழுதுபவர்களில் நானும்
ஒருவன்.     ஒவ்ெவாரு புத்தாண்டிலும்
கண்ணாடிகள் நம்ைமப் பார்த்து நைகக்கின்றன .
ேபரண்டத்தின் குடுைவயில் , காலத்தின் புழுதி
இன்னும் ெகாஞ்சம் ேசர்கிறது . இயற்ைகைய
இன்னும் ெகாஞ்சம் தின்கிேறாம்    .  புதிய
உயிர்களின் அழுைகயாலும் சிrப்பாலும்
பிரபஞ்சம் துளிர்க்கிறது   .     ஏேதன்
ேதாட்டத்துக்கும் rைலயன்ஸ்
ஃப்ெரஷ்ஷ§க்குமாகத் ெதாடரும் ஒரு முடிச்சு
வியக்கைவக்கிறது.    கண்ணர்,ீ  புன்னைக,
பூகம்பம், யுத்தம், சமாதானம் எனப் புது
வருடத்தின் ைடrையக் கடவுள்
எழுதிைவத்திருக்கக்கூடும். அந்த ைடrயில் ,
புத்தாண்டு இரவில் அளவுக்கு அதிகமாகக்
குடித்துவிட்டு வண்டிகளில் பறக்கும்
அன்பர்களுக்கான விபத்துகள் சிவப்பு ைமயால்
அடிக் ேகாடு இட்டிருக்கின் றன!

      ெசன்ைனக்கு வந்த புதிதில் ஒரு
      புத்தாண்டு. ேவைல இல்லாமல் ,
      ைகயில் காசும் இல்லா மல் திrந்த
      ேநரம் அது . 'தினசr ேசாத்துக்ேக
      சிங்கியடிக்கும்ேபாது,     நியூ
      இயராவது மண்ணாவது ’ - என்கிற
      மனநிைலயில் இருக்கும்ேபாது     ,
      அேசாக் அண்ணன் வந்தார் . ஒரு
      தம்ைமப் ேபாட்டுக்ெகாண்ேட , '' அடுத்த வாரம் நியூ இயைர நாம ெஜகேஜாதியா ெசலிபேரட்
      பண் ேறாம். எல்லாருக்கும் காஸ்ட்லி சரக்கு, பஃேப சாப்பாடு... அண்ணன் ெரடி பண்ணிட்ேடன் ''
      என்றார். '' எப்பிடிண்ேண?'' என்றால் '' இனிேம எல்லாம் அப்படித்தான் !'' எனச் சிrத்தார் .
      அப்ேபாது அேசாக் அண்ணனும் சரவணன் அண்ணனும் ேசர்ந்து       'பாைதவாசிகள்’ என்ற
நாடகக் குழு ஆரம்பித்து இருந்தார்கள்  . புத்தாண்டு இரவில் , காஸ்ேமாபாலிடன் கிளப்பில் நாடகம்
ேபாடுவதற்கு, இைசஅைமப் பாளர் ேஜம்ஸ் வசந்தன் மூலமாகவாய்ப்பு வாங்கியிருந்தார் அேசாக்
அண்ணன். '' ேடய்... ெசன்ைனலேய ெபrய கிளப்பு . பணக்காரய்ங்க கூடுற இடம் . யாரும் எதுவும்
ெசாதப்பிடாதீங்கடா...'' என்ற அண்ணன், ''நாம ஒரு ைமம் ப்ேள பண்ணப் ேபாேறாம்'' என்றார்!

அண்ணன்கள் தைலைமயில் நாங்கள் ஏெழட்டுப் ேபர் ேசர      , கில் நகர் பார்க்கில் rகர்சல் ஆரம்பித்தது .
ைமம் என்கிற ெமௗன நாடக வடிவத்தில் கரகரெவன எைதேயா நாடகமாக்கிக் ெகாண்டுவந்தார் சரவணன்
அண்ணன். 'சூrயன் எழுகிறது ’ என்றால் நாைலந்து ேபர் ைகயாட்டிக்ெகாண்டு சூrயன் மாதிr எழ
ேவண்டும். 'மரம் விrகிறது ’ என்றால் ெகாஞ்சம் ேபர் ைககைள வைளத்து நிற்க ேவண்டும் . பயிற்சியில்
எவனாவது ெசாதப்பினால் , '' ேடய்... ஃபாrன் சரக்கு ... பஃேப சாப்பாடு '' என்பார் அேசாக் . நிஜமாகேவ
எல்ேலாருக்கும் அதுதான் டார்ெகட் . ''மாப்ேள... டிராமா முடிஞ்சதும் ஒரு ஃபுல்ல எடுத்துக்கிட்டு அந்தக்
கூட்டத்துல ஐக்கியமாயிர்ேறாம் . அங்க ெநைறய ேசட்டுப் ெபாண்ணுங்கள்லாம் வருமாம்ல !'' என்றான்
பஷீ ர். நியூ இயர் இரவில் , காஸ்ேமாபாலிடன் கிளப்பில் கூடிேனாம் . கறுப்பு உைட , முகம் முழுக்க
ெவள்ைள ெபயின்ட் , லிப்ஸ்டிக் என எல்ேலாருக்கும் ெகாடுைம யான ேமக்கப்        . ெபர்ஃப்யூம் மணக்க
இங்கிlஷ§ம் இந்தியுமாக அங்ேக கூடிக்கிடந்தவர்கைளப் பார்க்கேவ மிரட்சியாக இருந்தது . அது வைர
பாக்காத கார்கள். ெசவெசவெவனக் குடும்பங்கள் கூடி ஒயின் , பீர் குடித்தார்கள் . ஒரு பக்கம் விதவிதமான
சரக்கும் சாப்பாடுமாக இருக்க , வயிற்ைறப் பிராண்டியது . ''டிராமா முடிஞ்சதும் ேடாக் கன் தருவானுங்க ...
அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம்டா !'' என்றார் அண்ணன் . பாட்டும் டான்ஸுமாக ெமாத்தமாக அருள்
ஏறிக்ெகாண்டு இருந்தது ஏrயாவுக்கு . 11 மணிக்கு ேமல் ைமக்கில் எங்கள் குழுைவ அைழத் தார்கள்         .
ெமாத்தக் கூட்டமும் அைர ேபாைதயில் இருந்த ேநரம்       ... நாங்கள் ேமைடேயறி     ' ைமம்’ ேபாட
ஆரம்பித்ேதாம். 'ெமௗன நாடகம் ’ ஆரம்பித்த ஐந்தாவது நிமிடேம ெமாத்தக் கூட்டமும் திட்டிக் குமிக்க
ஆரம்பித்தது. ஒரு ேகாட் சூட் ெபrயப்பா இங்கிlஷில் கடுைமயான ெகட்ட வார்த்ைதகளால் திட்டி           ,
எங்கைள இறங்கச் ெசான்னார் . நாடகம் முடிவதற்குள் கிட்டத்தட்ட கலவரச் சூழல் உருவானது         . கீ ேழ
இறங்கினால், யாரும் கண்டுெகாள்ளேவ இல்ைல . வியர்ைவயில் ெபயின்ட் வழிய , ஏக்கமாக சரக்ைகயும்
சாப்பாட்ைடயும் பார்த்ேதாம் . ேடாக்கன் வாங்கப் ேபான அேசாக் அண்ணன் பதற்றமாக வந்தார் . ''ேடய்...
ேடாக்கன் இல்ைலனு அனுப்பிட்டானுங்கடா '' என்றதும் திகீ ெரன்றது . எவன் ைகயிலும் காசு இல்ைல .
உயர் ரக மதுவும் உணவும் இைறந்துகிடந்த அந்த இடத்தில் இருந்து பசி அrக்கும் வயிற்றுடன் ெவளி
ேயறிேனாம். எவேனா, இருந்த காசில் திறந்து இருந்த ெமடிக்கல் ஷாப்பில் இருந்து ஒரு பாக்ெகட் பிெரட்
வாங்கி வந்தான் . குதூகலமும் சத்தமுமாக நகரம் நிைறந்து கிடந்தேபாது   , பசித்துப் படுத்த அந்தப்
புத்தாண்டு... ேகாடானுேகாடி ஏைழகளின் புத்தாண்டு!
இன்ெனாரு புத்தாண்டில்தான் ஏற்காட் டில் ேகாபிையச் சந்தித்ேதன் . அவர் ஒரு திருநங்ைக . அற்புதமான
ேதாழி. புத்தாண்டு இரவில் ேசலத்தில் தமிழ்நாடு முற்ேபாக்கு எழுத்தாளர்கள் சங்கக் கைல
இரவில்கலந்து ெகாண்டுவிட்டு , ஏற்காடு ெசன்றேபாதுதான் ேதாழர்களுடன் ேகாபி அறிமுகமானாள்         .
ஏற்காட்டில் இரெவல்லாம் கண் விழித்துத் ேதாழர்கள் ேபசிக்ெகாண்டு இருந்ேதாம்      . 'ெதன்றல் வந்து
தீண்டும்ேபாது என்ன வண்ணேமா ’ பாடைல ேகாபி பாடியேபாது அந்த வருடம் அழக £கத் ெதாடங்கியது .
அவளிடம் ேபசப் ேபச அதிர்ந்ேதன். ''எல்லாருக்கும் நியூ இயர்னா ஏேதேதா ஞாபகத்துக்கு வரும் ... எனக்கு
என்ைன ஏலம்விட்டதுதான் ஞாபகம் வரும் !'' எனச் சிrத்தாள் . மதுைரயில் பிறந்த ேகாபி , ெகாஞ்சம்
ெகாஞ்சமாகப் பாலினம் மாறியேபாது     ,    ீ
                       வட்டில் ெவறுத்து விரட்டப்பட்டு எங்ெகங்ேகா
அைலந்திருக்கிறாள்.   வாழ்க்ைக அடித்துத் துரத்த   ,  மும்ைபக்குப் ேபாய் பார் டான்ஸராக
இருந்திருக்கிறாள். 12 வருடங்களுக்கு முன்பு , தனது 18 வயதில், ஒரு புத்தாண்டு இரவில் தான் ஏலம்
விடப்பட்ட கைதையச் ெசான்னேபாது அவள் முகத்தில் சின்ன ேசாகம்கூட இல்ைல          . ''நான் அங்ஙன
டான்ஸரா கான்ட்ராக்ட்லதான் ேவல பாத்ேதன் . அந்த ெமாதலாளி ... ெமான்ன நாயி . என்ட்ட எதுவும்
ெசால்லேவ இல்ல. நியூ இயர் அன்னிக்கு ைநட், ஸ்ெபஷல் ேஷானு எல்லா டான்ஸர்க்கும் டிெரஸ்ைஸக்
ெகாைறக் கச் ெசான்னானுங்க . பாதி ராத்திrல பார்த்தா திடுதிப்புனு எங்கள ெசெலக்ட் பண்ணி ஏலம்விட
ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க. விைளயாட்டுக்குத்தான்னு நான்கூட சும்மா இருந்ேதன் . சீr யஸாேவ ேரட்டு ேபசி
அந்த ெமாதலாளி என்ைன வித்துட்டான்     . ஒரு மார்வாடி என்ைன வாங்கிட்டுப் ேபானான்      . ஒரு
திருநங்ைககூட இருந்தா ெதாழில் ெசழிக்கும்னு எவேனா ெசான்னதுக்காக       . என்ைனக் ெகாண்டுேபாய்
    ீ
ஒரு வட்ல ெவச்சுக்கிட்டான். அவன்ட்ட இருந்து தப்பிச்சு வர்றதுக் குள்ள... யப்ேப... அது நரகம்பா... இப்பிடி
ஒரு நியூ இயைரப் பார்ப்ேபன்ெனல்லாம் ெநனச்ேச பாக்கல      ... '' என ேகாபி ெசான்னேபாது , அந்தப்
புத்தாண்டு ராத்திr ஏேதேதா ெசய்தது!

இப்ேபாது ேகாபி ஒரு ெதாண்டு நிறுவனத்தில் ேவைல பார்க்கிறாள் . நிைறயக் கவிைதகள் எழுதுகிறாள் .
ஊர் ஊராகப் ேபாய் குழந்ைதக் கல்விபற்றி விழிப்பு உணர்வுப் பிரசாரம் ெசய்கிறாள் . புத்தாண்டு இரவில்
எங்கு இருந்தாலும் அவளுைடய ெபருஞ்சிrப்பு பூத்த வாழ்த்து என்ைன வந்தைடயும்!

எத்தைனேயா புத்தாண்டுகளில் குடித்துவிட்டு இரவுஎல்லாம் திrந்திருக்கிேறாம்   . ெமrனாவில் கூடிக்
கும்மியடித்திருக்கிேறாம். ேபாைதயில் ேராட்டில் எதிர்ப்படுபவர்கைள எல்லாம் கட்டிப்பிடித்துக் கேள பரம்
பண்ணியிருக்கிேறாம். கிண்டி ஒயின் ஷாப்பில் யார் , ஏன், எதற்கு என்ேற ெதrயாமல் ஒரு கும்பல்      ,
நண்பன் ேபாlஸ் சுேரஷ் தைலயில் கத்தி ெசாருக, நிைலகுைலந்து ஆஸ்பத்திrயில் கிடந்திருக்கிறது ஓர்
இரவு. ெரசிெடன்ஸி டவர்ஸில் , வி.ஜி.பி. ேகால்டன் பீச்சில் பணக்கார நண்பர்கேளாடு மினுங்கி
இருக்கின்றன சில இரவுகள் . ெபரும்பாலானவர்கள் இப்படித்தான் திrகி றார்கள் . மது விடுதிகளில் கூடிக்
ெகாண்டாடு கிறார்கள் . ேகாயில்களிலும் ேதவாலயங்களிலும் கூட்டம் கூட்டமாகப் பிரார்த்திக்கிறார்கள் .
சபதங்கள் எடுத்துக்ெகாள்கிறார்கள். ஏராளமான கனவுகைள விைதக்கிறார்கள் . ெதாைலக்காட்சியில் யார்
யாேரா வாழ்த்து ெசால்கிறார்கள் . ெபரு நிறுவனங்கள் ெகாட் டும் ேகாடிகளின் வியாபாரத்தில் , சினிமா,
அரசியல், வி.ஐ.பி-க்களின் பார்ட்டிகளில் பளபளக்கிறது அந்த இரவு  . எங்ெகங்கும் பட்டாசு ெவடித்து ,
ைபக்கில் பறந்து, பலூன்கள் கட்டி... நாைளேய மானுடம் மாறப்ேபாவதாக இருக்கிறது இந்த இரவு!

ஆனால், ைசதாப்ேபட்ைட ஏ . ஜி. எஸ். சர்ச்சுக்கு, ஒவ்ெவாரு புத்தாண்டு இரவிலும் ஏராளமான
பிரார்த்தைனகளுடன் ெபருங்களத்தூrல் இருந்து வரும் ஒரு ஏைழத் தம்பதிக்கு பிrயாணிப் ெபாட்டலம் ,
ஒரு ேசாப்புக்கட்டி , பவுடர்,  எண்ெணய் டின் தவறாமல் கிைடத்துவிடுகிறது     .  ஸ்டான்லி
மருத்துவமைனயில் உடல் சிைதந்துகிடக்கும் ஓர் ஏைழத் தகப்பனுக்கு ஆசீர்வாதமும் ஒரு புதுச்
சட்ைடயும் கிைடத்துவிடுகிறது . விடிய லில் ெதருமுைனக் குப்ைபத் ெதாட்டியில் காலி மதுபாட்டில்கள்
ெபாறுக்க வரும் தைல கைலந்த சிறுமிதான் ெதாடங்கிைவப்பாளா இந்தப் புத்தாண்ைடயும்?

(ேபாட்டு வாங்குேவாம்...)


 Previous                                      Next [ Top ]
       http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=390&aid=14403&uid=656149&
ஹாய் மதன் ேகள்வி - பதில்

மதுைர - தஞ்ைச எது சிறப்பு?
விஜயலட்சுமி, ெசன்ைன-74.

ஒரு ெசய்தி எப்ேபாது சூடாகப் பrமாறப்படுகிறது?

முதலில் வருகிற ெசய்திதான் சூடானது . நிகழ்ச்சி நடந்த ேநரம் சம்பந்தப்பட்டது அல்ல இது . யாருக்குேம
ெதrயாமல், ஒரு மாதத்துக்கு முன்பு நடந்த ஒன்ைறப் பற்றிய ெசய்திைய முதன்முதலாகக்
கண்டுபிடித்து ஒரு பத்திrைக இப்ேபாது ெவளியிட்டாலும் அது சூடான ெசய்திேய ! நிஜமாகேவ சூடான
ெசய்தி ேவண்டும் என்றால் , அச்சு இயந்திரத்தில் இருந்து பத்திrைக ெவளிேய வந்து விழுந்தவுடன்
அைதத் ெதாட்டுப்பாருங்கள். சூடாக இருக்கும்!

ஆ.கிருஷ்ணன், ெசன்ைன-91.

அதிகம் படித்த படிப்பாளிகளால் நாட்டுக்கு நன்ைம கிைடப்பதாகத் ெதrயவில்ைல    . படிப்பாளி
ேவறு... அறிவாளி ேவறு . எனேவ, நல்லவர்களான அறிவாளிகைளேய மக்கள் ேதர்ந்ெதடுத்து
சட்டமன்றத்துக்கும் நாடாளுமன்றத்துக்கும் அனுப்பி னால் நல்லது. தங்கள் எண்ணம் என்ன?
படிப்புக்கும் ேநர்ைமக்கும் சம்பந்தம் இல்ைல ! ெமத்தப் படித்தவர்கள் ேமலும்
ெகட்டிக்காரத்தனமாகக் ெகாள்ைள அடிப் பார்கள் . விதவிதமாக ஊழல் ெசய்வது
எப்படி என்று திட்டம் ேபாடுபவர்கள் அறிவாளிகளாகத்தான் இருக்க முடியும்   .
எனேவ, அவர்களும் ேதற மாட்டார்கள் . நல்லவர்கள் பதவியில் அமர்ந்த பிறகு
ெகட்டுப்ேபாகலாம். ஆகேவதான் வலிைம யான ேலாக்பால் ேவண்டும் என்று
அண்ணா ஹஜாேரவின் தைலைமயில் மக்கள் ேபாராடிக்ெகாண்டு இருக்கிறார்
கள். ேவறு வழி இல்ைல!

கல்ைல. ேபாஸ்டல் ராஜ், புதுச்ேசr.

இேயசுவின் அற்புதங்கைள ேநrல் கண்டவன் யூதாஸ். இேயசுைவக் காட்டிக்
ெகாடுத்தால், அவர் புகழ் ேமலும் பரவும் என்று நிைனத்துக்கூட அவைரக்
காட்டிக்ெகாடுத்து இருக்கலாம் அல்லவா?

                      இேயசு உயிர்த் தியாகம் ெசய்ததால்   , ஒரு புதிய மதம்
                      பிறந்து பிரமாண்டமாக வளர்ந்தது உண்ைம     . அதற்காக
                      அவைரக் காட்டிக் ெகாடுத்த யூதாஸ்தான் இேயசுவின்
                      எல்லாப் புகழுக்கும் காரணம் என்று எப்படிச் ெசால்ல
                      முடியும்? இது அநியாயம் இல்ைலயா ? காந்திஜி இன்று
                      மகாத்மாவாக, ேதசத் தந்ைதயாகப் ேபாற்றப்படுவதற்கு
                      ேகாட்ேஸதான் காரணமா?!

                      வி.சந்ேதாஷ், திருச்சி-4.

                      ஆங்கிலத்தில் Jesus. தமிழில் அேத உச்சrப்பில் 'ஜீசஸ்’
                      என்று அைழக்கலாம் . இேயசு என்று ேவறு ெபயrல்
                      அைழப்பது எப்படிச் சrயாகும்?

                       முதலில் இேயசு ஆங்கிேலயர் அல்ல   ! ஆனால், ' ஜீசஸ்’
                       ஆங்கில வார்த்ைததான்  .  உண்ைமயில்     ' ஜீசஸ்’
                       என்பைதவிட ' இேயசு’   சrயான வார்த்ைத என்ேபன்    !
மத்தியக் கிழக்கு நாடுகளில் ேபசப்பட்ட (இேயசு ேபசிய !) ெமாழி அரெமய்க் (Aramaic). அந்த ெமாழியில்
அவருைடய ெபயர் - இேயஷீ வா! 'ரட்சிக்க வந்தவர் ’ என்று அர்த்தம் . கிறிஸ்து (Christ) என்பதும் கிேரக்க
'கிறிஸ்ேடாஸ் (Christos)’ என்பதில் இருந்து வந்தேத . அதாவது, ' சடங்கின் மூலம் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவர்
(Anointed)’ என்று ெபாருள் . 'அப்படி என்றால், அது ஒரு அைடெமாழியா - Title? அவதrத்தேபாது அவருக்கு
ேவெறாரு ெபயரும் இருந்திருக்குமா ? சித்தார்த்தர் என்பவர்தான் புத்தர் ஆனார் அல்லவா    ?’ - ேபான்ற
விஷயங்கைள அலசும் புத்தகங்கள் ேமைல நாடுகளில் உண்டு         ! நம்ைமப் ெபாறுத்தவைரயில்
கிறிஸ்துவர்களின் புனித ேவதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள ெபயராேலேய அைழப்ேபாம்!

ஜி.மாrயப்பன், சின்னமனூர்.

மதுைர மீ னாட்சியம்மன் ேகாயில் , தஞ்ைச ெபrயேகாயில் - கட்டடக் கைலயில் மிகவும் சிறப்பு
வாய்ந்தது எது என்று கூற முடியுமா?

கட்டடக் கைலயில் என்று குறிப்பாகக் ேகட்கிறீர்கள் . சுருக்கமான பதில் - மதுைர ேகாயிலின் கட்டடக்
கைலையப் பின்பற்றிக் கட்டப்பட்ட பல ெபரும் ேகாயில்கள் தமிழ்நாட்டில் உண்டு. கட்டடக் கைல, அளவு
என்று பார்க்கும்ேபாது, தஞ்ைச ெபrய ேகாயில் ஸ்ைடலில் அது ஒன்று மட்டுேம உண்டு . நான் ெசால்வது
தனித்தன்ைம பற்றியது!

- என்.பாலகிருஷ்ணன், மதுைர.

                                ீ
இன்னமும் உங்களிடம் இருந்து ெவளிப்படாத திறைம என்று எைத நிைனக்கிற ர்கள்?
ெவளிப்படாத வைர அது எனக்கு எப்படித் ெதrயும்     ? ெதrந்துவிட்டால் அது
ெவளிப்பட்டுவிடும். கவைல ேவண்டாம்!

ஆர்.ேக.கந்தரூபி, ேமலகிருஷ்ணன் புதூர்.

ஜூலியஸ் சீசைர புரூட்டஸ் குத்திக் ெகால்ல அடிப்பைடக் காரணம்
என்ன?

அப்ேபாது ேராம் நாட்ைட ஒரு விதமான 'ஜனநாயகக் கூட்டணி’ ஆண்டு வந்தது .
அதில் ஒருவரான ஜூலியஸ் சீசர் மட்டும் தனிப்ெபரும் சர்வாதிகாrயாக
உருவாகத் திட்டம் ேபாட்டு வருவதாக ேகஷியஸ் என்கிற          ' நண்பர்’
புரூட்டஸிடம் ெசால்லி மூைளச்சலைவ ெசய்ய , சதிக் கூட்டம் உருெவடுத்து ,
        ீ
சீசர் குத்தி வழ்த்தப்பட்டார் . சீசர் அப்படித் திட்டம்ேபாட்டது உண்ைமதான்
என்கிறார்கள் சில வரலாற்று அறிஞர்கள்!


 Previous                            Next [ Top ]
                    http://www.vikatan.com/article.php?
          track=prnxt&mid=1&sid=390&aid=14408&uid=656149&
WWW - வருங்காலத் ெதாழில்நுட்பம்

அண்டன் பிரகாஷ்
2012-ல் என்ன ெதாழில்நுட்பங்கள் ஹாட்டாக இருக்கப்ேபாகின்றன என்பைதப் பார்க்கலாம்!

 ெபருந்தகவல் (Big Data ): எழுத்துக்களும் , எண்களும் மட்டுேம தகவல் என்றிருந்த காலம் ேபாய்   ,
சிக்கலான ெபருந்தகவல் வடிவங்கள் இைணயத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன        ீ
                                      . வடிேயா, ஆடிேயா
ேபான்றைவ ெபரும்பாலானவர்களுக்கு , ெவளிப்பைடயாகத் ெதrந்த ெபருந்தகவல் கூறுகள் . இைதத்
தவிர, ெதாடர்ந்து அளவிடப்பட்டு , ேசகrக்கப்படும் தட்ப ெவப்ப தகவலில் இருந்து , ேசட்டிைலட்களில்
இருந்து ெதாடர்ந்து எடுக்கப்படும் புைகப்படங்கள் என இைணயம் பகாசுர ைனப்ேபால ேடட்டாக்கைள
               ீ
விழுங்கியபடி இருக்கிறது . வடிேயா, ஆடிேயா ேபான்ற தகவல் வடிவங்கைளத் ேதடுவ தற்கு வசதியாகத்
ெதாகுக்கும் ெதாழில் நுட்பங்கள் இந்த வருடத்தில் இன்னும் முதிர்ச்சியைடயும் . ெபருந்தகவல்கைளத்
ெதாகுத்து அலசி ஆராயும் திறன் பல நிறுவனங்களால் விரும்பித் ேதடப்படும்    . ெபருந்தகவல் பற்றி
அதிகம் ெதrந்து ெகாள்ள, http://en.wikipedia.org/wiki/Big_data

சமூகத் தகவல் சார்ந்த வணிகம் : சமூக ஊடகத் ெதாழில்நுட்பங்கள் ேவகமாக முதிர்ச்சியைடந்து
வருவைத இந்த வருடத்தில் மட்டும் LinkedIn, Groupon, Zynga எனப் பல நிறுவனங்கள் பங்குச் சந்ைதயில்
பங்ேகற்க வந்ததில் இருந்து உணர முடிகிறது . ஆனால், சமூக ஊடகங்களின் ெதாடக்கத்ைத மட்டுேம
இப்ேபாது பார்க்கிேறாம் . குறிப்பாக, சமூக ஊடகத் ெதாழில்நுட்பங்கைள அடிப்பைடயாகக்ெகாண்டு
வணிக முயற்சிகள் இந்த வருடத்தில் எடுக்கப்படும் என நிைனக்கிேறன் . அேதாடு, Fortune 500 வrைசயில்
இடம் ெபறும்ெபrய நிறுவனங்களும் சமூகத் ெதாழில்நுட்பங்கைளப் பிரதானமான ஊடகமாகப் பயன்
படுத்த ஆரம்பிக்கத்ெதாடங் கலாம்!
நிலப்பரப்ைபக் காட்சிப்படுத்தும் ( Geospatial Visualization ) ெதாழில்நுட்பம் ேவகமாக வளரும் . ஸ்மார்ட்
ேபான்களின் அதிகrக்கும் ஆதிக்கத்தின் உதவியால் , உள்ளூர் வணிகத் தலங்களும் ( Local Businesses )
தங்கைள நுகர்ேவார் கண்டுெகாள்ளும்படி காட்சிப்படுத்தும் ெதாழில்நுட்பங்கைள அதிகம் பயன்படுத்தத்
ெதாடங்குவார்கள்!

ைமக்ேராசாஃப்ட் அடுத்த வருடம் யாஹூைவ விழுங்கி ஏப்பம் விடும் . ஒரு காலத்தில் ஸ்மார்ட் ேபான்
ஏrயாவில் அைசக்க முடியாமல் அமர்ந்திருந்த Black berry தயாrப்பு நிறுவனமான RIM ( Research in M otion )
                    ீ
திவாலாகும் நிைலக்கு வரும்; ழிமீ t யீறீவஜ்ன் கைதயும் அேத!

         இந்த வருடம் பங்குச் சந்ைதக்கு வந்து பங்கீ ட்டாளர்களின் பணத்ைத கஜானாவில்
         நிரப்பியிருக்கும் LinkedIn ேபான்ற நிறுவனங்கள் , மற்ற நிறுவனங்கைள வாங்க
         முயற்சிக்கும். ஃேபஸ்புக் பங்குச் சந்ைதக்கு வருவதன் மூலம் மார்க் ஸக்கர் ெபர்க்
         ஒேர நாளில் 10 பில்லியனுக்கும் ேமல் ெபற்று பில்லியனியர் பட்டியலில் இடம்
         பிடிப்பார். ஆண்ட்ராயிட் அைல ேபசி ஆப்பிளின் ஐ -ேபானின் வளர்ச்சி ையத் தடுக்கும் .
         குைறந்தது ஒரு டஜன் புதிய குளிைககள் ெவளிவந்தாலும் ஆப்பிளின் ஐ       -ேபட்
         மட்டுேம சிறந்த குளிைகயாக 2012-ன் இறுதியில் ஏற்றுக் ெகாள்ளப்படும்!

இைணயம் 3.0 என ெபாத்தாம் ெபாதுவாக அைழக்கப்படும் இைணயத்தின் அடுத்த கட்டத்தின் ஆரம்ப
அைடயாளங்கைள வரும் வருடத்தில் காணலாம்         . தகவல்கைளத் ெதாகுத்து ேதடல் பதில்களாகக்
ெகாடுப்பதில் இைணயம் 3.0 பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் . ( உதாரணத்துக்கு 'ஆப்பிள்’ என்று நீ ங்கள்
ேதடினால், உங்களது பின்னணிக்குத் தகுந்த விதத்தில் பதில்கள் ெபாருத்தமாக அைமய ேவண்டும்        .
நீ ங்கள் ஆப்பிள் நிறுவன ெதாழில்நுட்பத்தில் பணிபுrயும் ெமன்ெபாருள் வல்லுநராக இருந்தால்       ,
ெதாழில்நுட்பம்பற்றிய ெசய்திகள் முதலில் வர ேவண்டும் . நீ ங்கள் சைமயல் வல்லுநராக இருந்தால் ,
ஆப்பிைளக்ெகாண்டு ெசய்யப் படும் ஜாம் குறிப்புகள் வர ேவண்டும்      . கூகுள், யாஹூ, பிங் ேபான்ற
நிறுவனங் களால் இந்தச் சூழல்சார்பு   (Context Sensitive ) பதில்கைளக் ெகாண்டுவர முடியுமா என்பது
சந்ேதகம். புதிய, இைளய நிறுவனங் கள் இந்தத் துைறயில் புதிதாக வரும்         ; அவற்ைற கூகுள்
வாங்கிப்ேபாட முயற்சிக்கும்!
இைணய பயன ீட்டாளர்களின் முக்கியத்துவம் அதிகrக்கும்    . உங்களின்
கவனத்ைதப் பல விதமான ெதாழில்நுட்பங்கள் கலர் கலராக ெவளிவந்து
மயக்க முயற்சிக்கும் . காரணம், ெராம்பவும் சிம்பிள் . உங்கைள ைவத்து
எப்படிேயனும் ஓrரண்டு டாலர்கைளயாவது வருமானமாக ஈட்டி விட
ேவண்டும் என்பதுதான்!

'ஓrரண்டு டாலர்களா ? அது என்ன ெகாஞ்சம்தாேன ? அைத ைவத்து என்ன
ெசய்துவிட முடியும் ? ’  என்ற ேகள்வி ேதான்றலாம்   .   நிைனவில்
ெகாள்ளுங்கள்...  ஃேபஸ்புக்குக்கு 850  மில்லியன் பயன ீட்டாளர்கள்
இருக்கிறார்கள். அவர்கள் ஒவ்ெவாருவrடம் இருந்தும் வருடத்துக்கு ஒரு
டாலர் எப்படியாவது வருமானம் ஈட்டிவிட்டாேல அது மிகப் ெபrயதாக
இருக்கும். உங்கைளப் பயன்படுத்தைவத்து , அதன் மூலம் உங்கைளேய
மற்றவர்களுக்குச் ெசால்லைவக்கும் ெடக்னிக்குகள் பல ேகாணங்களில்
ெவளிவரும். தயாராக இருங்கள் ... இன்ெனாரு வருட அற்புதமான ெடக்
பயணத்துக்கு!

LOG OFF


 Previous                                      Next [ Top ]

       http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=390&aid=14458&uid=656149&
சrகமபதநி ைடr 2011

 ீ
வெயஸ்வி
படங்கள் : ேக.ராஜேசகரன், ெசா.பாலசுப்பிரமணியன்
பார்த்தசாரதி சாமி சபாவின் ெதாடக்க விழா ேமைடயில் ஒரு பக்கம் சுதா ரகுநாதன் , ெசௗம்யா, நித்யஸ்ரீ
உட்கார்ந்து சிrத்துப் ேபசி ஜாலி அரட்ைடயில் இருக்க , இன்ெனாரு பக்கம் உட்கார்ந்து இருந்த சீனியர்
வயலினிஸ்ட் டி.என். கிருஷ்ணன் ேபசுவதற்கு அைழக்கப்பட்டார் . ''இன்ைறய ேலடி சூப்பர் ஸ்டார்களான
சுதா, நித்யஸ்ரீ, ெசௗம்யா மூவரும் இப்படி ஒற்றுைமயா சிrச்சுப் ேபசுவைதப் பார்க்கும்ேபாது சந்ேதாஷமா
இருக்கு... விதூஷிகளிடம் (பாடகிகளிடம்) தான் இந்த ஒற்றுைமையப் பார்க்க முடியும் . வித்வான்களான
எங்க ளிடம் இப்படி ஓர் ஒற்றுைம கிைடயாது...'' என்று ஒப்புதல் வாக்குமூலம் ெகாடுத்தார் கிருஷ்ணன்!

நிஜமா?!

நாரத கான சபாவில் ெதாடக்க விழா சற்ேற தாமதமாக முடிய     , 7.45 மணிக்குத் தான் சாக்ஸேபான்
கச்ேசrக்கு ேமைட ெகாடுக்கப்பட்டது . கத்r ேகாபால்நாத் துக்கு வயலினில் துைண    , ஏ.கன்யாகுமr.
ஹrத்வாரமங்கலம் ஏ . ேக. பழனிேவலின் தவிலுக்கு , ெபங்களூரு அமிர்த்தின் கஞ்சிரா மற்றும்
ெபங்களூரு ராஜேசகர னின் ேமார்சிங் துைணகள் . ( ராஜேசகர் ேமார்சிங் வாசித்தைதவிட , தைல ஆட்டித்
தாளம் ேபாட்டுக்ெகாண்டு இருந்த ேநரம் தான் அதிகம்!)
பகுதாr, ஆரபி ஆரம்பத்தில் . மூன்றாவ தாக கரகரப்rயா . தியாகராஜrன் சக்கநி ராஜமார்கமுைவ
வாசித்துவிட்டு, மிஸ்ர சிவரஞ்சனிையயும் , கல்யாண வசந்தத்ைத யும் கலந்துகட்டி ஸ்வரங்கைளயும்
ெஜட் ேவகத்தில் முடித்துவிட்டு , பழனிேவலின் 'தனி’க்கு ராஜபாட்ைட அைமத்துக் ெகாடுத்தார்
ேகாபால்நாத்.

'ஐ.பி.எல். புகழ்’ கிrஸ் ெகய்ல் மாதிr ஏ .ேக.பி! முன்னவர் ெராம்ப ெமனக்ெகடாமல் சிக்ஸர்கள் அடிப்
பதுேபால், பின்னவர் தவிலுக்கு வலிக் காமல் விரலில் சாகசங்கள் புrவதில் கில்லாடி  . ஆதி தாளம்
இரட்ைடக் கைள . அதில், சதுஸ்ர, திஸ்ர, மிஸ்ர நைடகளில் தவழ்ந்து , நடந்து, தாவி ஓடி ெவவ்ேவறு
ேவகத்தில் பழனிேவல் தவிலில் சிலம்பாட்டம் ஆடுவைதக் ேகட்கக் காதுகள் ேகாடி ேவண்டும்!

நிற்க, நாரத கான சபாவில் கைலஞர்களுக்கு சன்மானம் உயர்த்தப்பட்டு இருக்கிறதாம்    . 65  முதல் 70
சதவிகிதம் வைர ைஹக்! ைஹ!

கலாரசனாவுக்காக ராணி சீைத ஹாலில் தர்பாrல் சிறிது ேநரத்துக்கு உலவிக்ெகாண்டு இருந்தார் இைச
உலக இளவரசர் சஞ்சய் சுப்ரமணியன்.

கடந்த நவராத்திrயின்ேபாது நடந்த ஒரு விழாவில்     , இந்திரா சிவைசலம் அறக்கட்டைளயின் தங்கப்
பதக்கம் இவருக்கு வழங்கப்பட்டதும், ''சூப்பர் ஸ்டாரான சஞ்சய், கிrக்ெகட்டில் ஆர்வம் அதிகம் உள்ளவர்.
இவைர சங்கீ த உலகின் சச்சின் என்று அைழப்பதா அல்லது டிராவிட் என்று கூறுவதா என்று
ெதrயவில்ைல!'' என்று அந்த விழாவில் மியூஸிக் அகாடமியின் தைலவர் என்        .முரளி வியந்ததும்
நிைனவுக்கு வந்தது . சச்சின் பாதி , டிராவிட் பாதி கலந்த கலைவதான் சஞ்சய் . முன்னவrன் ஜீனியஸ் ,
பின்னவrன் கன்சிஸ்ெடன்ஸி இரண்டும் இவrடம் உண்டு.
தர்பாrல் சக்கரவர்த்தித் திருமகைன , பாகவதர்களின் ேநசைன , தியாகராஜrன் சார்பில் அைழத்தார்
சஞ்சய்.

இரண்டு ராகங்கைள விrவாக்கம் ெசய்தார் அவர்     . ப்rயதர்ஷினி, ேதாடி. எப்ேபாதாவது ேகட்கும்
ராகம்தான் ப்rயதர்ஷினி என்றாலும் , பாடகர் படிப்படியாக அைத வளர்த்திச் ெசன்ற விதம் , சங்கதிகைள
அடுக்கடுக் காகப் பரவவிட்ட ேநர்த்தி , சுருதிேயாடு இைணந்த கார்ைவகள்    , ேமல் ஸ்தாயியில்
ெகாந்தளிப்பு இல்லாத பயணம் ... ப்rயதர்ஷினியுடன் ைக குலுக்கச் ெசய்து , உச்சி முகரைவத்து , நட்பு
மலரச் ெசய்துவிட்டார் சஞ்சய்!

ேதாடிைய சஞ்சய் சூப்பராகப் பாடினார் என்று ெசால்வது, சர்க்கைர இனிக்கும் என்று ெசால்வது மாதிr!

ராகம்-தானம்-பல்லவியில், சாரங்கா ைவச் சாறுபிழிந்து தந்துவிட்டு , தானத்ைத சஹானா , ைபரவி,
இந்ேதாளம் என்று ராகமாலிைகயில் அவர் வழங்கியேபாது ரசிகர்கள் உளம் மகிழ்ந்தது நிஜம்.

வயலின் எஸ் .வரதராஜன் மட்டும் 50, 60 வருடங்களுக்கு முன் வாசிக்க வந்திருந்தால் , அன்ைறய
ேமைதகளான அrயக்குடி , ெசம்மங்குடி, ஜி.என்.பி. ேபான்றவர்கள் லால்குடி , டி.என்.கிருஷ்ணன்,
எம்.எஸ்.ஜி. வrைசயில் வரதுைவயும் ேசர்த்துக்ெகாண்டு இருப்பார்கள்!

தஞ்சாவூர் ராமதாஸ் (மிருதங்கம்), திருப் பூனிதுரா ராதாகிருஷ்ணன் (கடம்) வாசித்த 'தனி’ையப் பாடகர்
ெவகுவாக ரசித்துப் பாராட்டிக்ெகாண்டு இருந்தார். வழிெமாழி ேவாம்!
ெமலடி ராணி பாம்ேப ெஜயஸ்ரீ நளினகாந்தியில் 'நீ ேவ கதி ’ என்று முருகனிடம் சரண் அைடந்துவிட்டு
(லால்குடி ெஜயராமனின் வர்ணம் ), அடாணாவில் 'நீ இரங்கா எனில் புகல் ஏது ?’ என்று பrதவித்துவிட்டு
(பாபநாசம் சிவன்) சீசனில் தன் முதல் கச்ேசrையத் ெதாடர்ந்தார். கலாரசைனக்காக.

சாக்பீஸ் எடுத்து ஒரு ேகாடு இழுப்பது ேபால் , முதல் இழுப்பிேலேய வந்தார் ஐயா பிலஹr . குழந்ைதப்
பருவத்து பிலஹrைய ெபராம்புேலட்டrல் உட்கார ைவத்து ஒரு ரவுண்ட் அைழத்து வந்தார் ெஜயஸ்ரீ     .
பிலஹr வளர வளர, அைத ப்r ஸ்கூலில் ேசர்த்து, பின்னர் ேக.ஜி-யில். ப்ளஸ் டூ ேபாவதற்குள் புஷ்டியாக
வளர்ந்துவிட, கல்லூrயில் ேசர்த்துவிட்ட ேபாது பிலஹr முழு வளர்ச்சி அைடந்து இருந்தது . எைதயும்
அளவுக்கு மீ றாமல் அமுதமாகவும் அழுத்தமாகவும் ெகாடுப் பது ெஜயஸ்ரீ ஸ்ெபஷல்!

பிரதானமாக கரகரப்rயா . புகுந்து புறப்பட . எக்கச்சக்க ஸ்ேகாப்ெகாண்ட ராகம் . பாம்ேப ெஜயஸ்ரீ இைதக்
ைகயாண்ட விதம் வித்தியாசமாக இருந்தது . அதாவது, ராகத்ைதப் படிப்படியாக வளர்த்திச் ெசன்று       ,
முேகஷ் அம்பானி மாதிr ஆர்ப்பாட்டமாக வானுயர அடுக்குமாடிக் கட்டடம் எழுப்பாமல்             ,
கட்டுக்ேகாப்பாக ஒரு 'வில்லா’ கட்டினார். சுற்றிலும் அழகான ேதாட்டம் . அதில் பூத்துக் குலுங்கும் வாச
மிகு மலர்கள் . வாடாமல், வதங்காமல் ெஜயஸ்ரீ ேதாட்டத்துக் கரகரப்rயா இன்னமும் மணம்
பரப்பிக்ெகாண்டு இருக்கிறது . விசித்திரமான ரத்தினங்கள் இைழத்த பாம்பைணயின் மீ து ஸ்ரீராமைன
அமர்த்தி, ெமதுவாக ஆட்டும் லட்சுமணனின் பாக்கியேம பாக்கியம் என்று தியாகராஜர் பூrக்கும்     'மித்r
பாக்யேம பாக்யமு’ கீ ர்த்தைனைய அனுபல்லவியில் ஆரம்பித்துப் பாடினார் ெஜயஸ்ரீ.

அதன் பிறகு, ஜி.என்.பி-யின் கண்டுபிடிப்பான சாரங்க தரங்கிணியில் (தர்மவதியின் ஜன்யம்) ராகம் - தானம்
- பல்லவி யும் தானத்திலும் ஸ்வரங்களிலும் இைணந்துெகாண்ட துர்காவும் லலிதாவும் வழங்கிய
விதத்தில் குைற ஒன்றும் இல்ைலதான் என்றாலும், ெஜயஸ்ரீயின் குரலில் ஒருவித அயர்ச்சி ெதrந்தது.

முல்ைலப் ெபrயாறு விவகாரம், அண்ணா ஹஜாேரயின் ஊழல் எதிர்ப்பு, ேலாக்பால் மேசாதா, ஆவின்பால்
விைல ஏற்றம் ... இைவ எைதப்பற்றியும் ஒரு வார்த்ைதகூடப் ேபசாமல் நாரத கான சபாவில் முழுக்
கச்ேசrையயும் ேஜசுதாஸ் முடித்தது ஆச்சர்யம் ! பாட ஆரம்பித்து 50 வருடங்கள் ஆகிவிட்ட நிைலயில் ,
இனி பாட்டு ேமைடயில் ேபசப்ேபாவது இல்ைல என்று ஏதாவது சபதேமா?

அன்ைறய ெமயின் ேகாகிலப்rயா ராகம் . தியாகராஜர் பாடியிருக்கும் 'தாசரேத, தயாசரேத’ கீ ர்த்தைன.
பதிேனாராவது ேமள கர்த்தா ராகமாகிய ேகாகிலப்rயாைவக் ைகயாள்வது கம்பி மீ து நடப்பது மாதிr  .
ெகாஞ்சம் அசந்தால் ேதாடி தைலைய நீ ட்டும் . ேஜசுதாஸ் பாடியேபாது ேதாடி தைலைய நீ ட்டியேதாடு ,
எங்கிருந்ேதா புன்னாகவராளி பாம்பாக ஊர்ந்து வந்து படம் எடுத்தது  . ேவறு வழி இல்லாமல் , நாைக
முரளிதரனும் வயலினில் மகுடி வாசிக்க ேவண்டிதாயிற்று!

கைடசி முக்கால் மணி ேநரம் ேஜசுதாஸ் பிராண்ட் துக்கடாக்கள் . ஐயப்ப சாமி மீ து பக்திப் பாடல்கைளப்
பாடும் சமயம் தன் ஒன்றைர வயதுப் ேபத்திைய ேமைடக்கு தூக்கி வரச் ெசய்து     , ெசல்லமாக மடியில்
உட்காரைவத்துக்ெகாண்டார் ேஜசுதாஸ் . அந்த குட்டிக் குழந்ைத , பக்கவாத்தியக் கைலஞர் களுக்கு
சமர்த்தாக நமஸ்காரம் ெசால்லிவிட்டு தாத்தாவின் மடியில் உட்கார்ந்தது... ச்ேசா ஸ்வட்!
                                        ீ

வலது ைக நடுவிரலில் நகச்சுத்தி ெகாடுத்த சுrர் வலிையப் ெபாருட்படுத்தாமல் அபாரமாக மிருதங்கம்
வாசித்த ேக.வி.பிரசாத்துக்கு தனிப் பாராட்டு!

பாடகர் டாக்டர் ஆர் . கேணஷ், சமீ ப காலமாக பாகவதராக நாம சங்கீ ர்த்தனம் நிகழ்ச்சிகளும்
ெசய்துவருகிறார். உைடயாளூர் கல்யாணராமன் , முழு ேநரமும் நாம சங்கீ ர்த்தனம்      . இவர்கள்
இருவைரயும் ஒேர சமயத்தில் ேமைட ஏற்றியது முத்ரா . 'சங்கீ தமும் சங்கீ ர்த்தனமும் ’ என்று தைலப்பு .
'இரண்டும் ெவவ்ேவறு அல்ல ; ஒன்றுதான்’ என்பைத ஆரம்பத்தில் நாமாவளி மாதிr திருப்பித் திருப்பி
ெசால்லிக்ெகாண்டு இருந்தார் கல்யாணராமன்.

சுேலாகம் - கீ ர்த்தைன - நாமாவளி... என்ற வழக்கமான நாம சங்கீ ர்த்தன வrைசயில்தான் நிகழ்ச்சி
பூராவும். அப்படி எனில் , டாக்டர் கேணஷ §க்கு என்ன டியூட்டி ? கல்யாணராம னுடன் சுேலாகங்கைளப்
பகிர்ந்துெகாண்டார். ஒரு சில கீ ர்த்தைனகளின்ேபாது சத்தான சந்தானத்து சங்கதிகளுடன் ஆலாபைனயும் ,
ஓrரு பாடல்களுக்கு நிரவலும், ேமாகனத்துக்கு ஸ்வரங்களும் பாடினார். மற்ற சமயம்ேகாரஸ்!

''நாங்க ராகங்கள ெவறும் அஞ்சு நிமிஷத் துக்குப் பாடுேவாம் . அதுேவ கேணஷ் மாதிr வித்வான்கள்    50
நிமிஷத்துக்குப் பாடுவாங்க...'' என்றார் கல்யாணராமன்.

50 நிமிட ஆலாபைனக்குத்தான் வாலாயமான கச்ேசr இருக்ேக? இந்த ஜுகல்பந்தி ைடப் கூட்டணி எதுக்கு?

- ைடr புரளும்...


 Previous                                      Next [ Top ]
       http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=390&aid=14402&uid=656149&
ெகாஞ்சம் சாக்ேலட்... நிைறய சாலட்!

இது இனியா இளைம
"மூணாவது வயசுல இருந்ேத பரதம் கத்துக்க ஆரம்பிச்சிட்ேடன் . அப்ேபால இருந்ேத டான்ஸ் ஆடிட்ேட
இருந்ததால உடம்பு ஸ்லிம் அண்ட் ஸ்lக்கா ெசட் ஆகிருச்சு   . இப்ேபா அந்த ேஷப்ைப அப்படிேய
பராமrச்சாேல ேபாதும் எனக்கு . பரத பாவைனகளில் நடிக்கும்ேபாது கண்களில் ஈஸியா எக்ஸ்
பிரஷைனக் ெகாண்டுவந்திருேவன் . அதுதான் இப்ேபா எனக்கு   'கண்ணழகி’ பட்டம் வரக் காரணம் !''
அவ்வளவு ெபrய விழி கைள அங்கும் இங்கும் உருட்டி உருட்டி அழகு காண்பிக்கிறார் இனியா.

திருவனந்தபுரம் வின்னர் ேலண்ட் இன்டர்ேநஷனல் ெஹல்த் கிளப்பில் வியர்த்துக்ெகாண்ேட ஆேராக்கிய
அழகின் ரகசியம் ெசால்லத் துவங்கினார் . ''எனக்கு இனிப்புன்னா உயிர் . சrயா ேதடிப்பிடிச்சு இனியான்னு
எனக்குப் ேபர் ெவச்சிருக்கார் சற்குணம் சார். எந்த ஊருக்குப் ேபானாலும் ேதடிப்பிடிச்சு அந்த ஊர் சாக்ேலட்
வாங்கிச் சாப்பிடுேவன் . சாக்ேலட் சாப்பிட்டா உடம்பு ைவக்குேம ! அதனால தினமும் தவறாம ஜிம்
ேபாயிருேவன். ெவளிேய இனிப்பு... ஜிம்மில் உைழப்பு. கணக்கு சrயா வருதா?
சூrய நமஸ்காரம் ெசய்யாம நான் அந்த நாைளத் ெதாடங்குவேத இல்ைல       . ஒரு முழு நாளுக்குத்
ேதைவயான எனர் ஜிைய சூrய நமஸ்காரம் ெகாடுக்கும்    . ேகரளாவில் திரும்பின பக்கம் எல்லாம்
                        ீ
ெதன்ைன மரம்தான். காைலயில் எழுந் ததுேம தண்ணர் குடிக்கிறதுக்குப் பதிலா இளநீ ர்தான் குடிப்ேபன் .
உடம்பு சூடு எல்லாம் இருக்குற இடம் ெதrயாம ஓடிப் ேபாயிரும். கண்களும் ஃப்ெரஷ்ஷா இருக்கும்.

சாப்பாட்டு விஷயத்துல எனக்குக் கூச்சேம கிைடயாது     . மத்தவங்களுக்காக டிெரஸ் பண்ணணும் ...
நமக்காகச் சாப்பிடணும் . இதான் என் பாலிசி . ெபrய வாைழ இைலயில் பத்துப் பதினஞ்சு கூட்டுகேளாட
ேகரள சாப்பாடு சாப்பிட அவ்வளவு பிடிக்கும் . மீ ன்ல இருக்குற சத்து சிக்கன் , மட்டன்லகூடக் கிைடயாது .
மீ ன் சாப்பிட்டா சாதம் குைறச்சலா எடுத்துக்குேவன்.

உணவுப் பழக்கம் மூலமாகேவ அழைக தக்கெவச்சுக்கலாம் . அதனால புருவத்ைத த்ெரட்டிங் பண்றது
தவிர்த்து, ேவறு எதுக்காகவும் பியூட்டி பார்லர் பக்கம் ேபாகேவ மாட்ேடன்!

ெதாடர்ந்து ஷூட்டிங் இருந்தா ஜிம்முக்குப் ேபாக முடியாது . அப்ேபாலாம் ெசல்ேபான்ல இருந்து ஜதிைய
ப்ேள பண்ணிட்டு பரதம் ஆடுேவன் . அதுேபாக அப்பப்ேபா ஷட்டில் காக் விைளயாடுேவன் . ஒரு மணி
ேநரம் வியர்க்க விறுவிறுக்க ஷட்டில் விைளயாடினா எக்கச்சக்க கேலாr எrஞ்சிரும்       . உடம்புல
ெகாழுப்பு எங்ேக ேபாகுதுன்ேன கண்டுபிடிக்க முடியாது !'' என்பவர் கூந்தல் பராமrப்பு குறித்தும் சில
தகவல்கைளப் பகிர்ந்துெகாண்டார்.
'' என் அம்மா குடும்பத்துல எல்ேலாருக்குேம அடர்த்தியான    , நீ ள மான கூந்தல் . அதனால்,
இயற்ைகயிேலேய எனக்கும் நீ ள மான கூந்தல் அைமஞ்சிருச்சு   . என் கூந்தைலப் பராமrக்க துளசி ,
கற்றாைழ, ெநல்லிக்காய், கறிேவப்பிைல, மருதாணினு நிைறய இயற்ைக மூலிைககள் கலந்த எண்ெணய்
தயார் ெசஞ்சு ெகாடுப்பாங்க அம்மா! அைதத்தான் தைலக்கு ேதய்ச்சு தினமும் குளிப்ேபன்.

தினமும் தைலக்குக் குளிச்சா முடி ெராம்ப ெமன்ைம ஆகிடும் . ஆனா, ஈரம் ேபாகுற வைர காயவிடணும் .
ஷூட்டிங் ைலட்ஸ் சருமத்ைதச் சீக் கிரம் வறட்சி ஆக்கும் . ெவள்ளrக்காய், தக்காளி, ேகரட், ெவங்காயம்
கலந்து சாப்பிட்டா சரும வறட்சி இருக்காது . அதனால தினமும் இந்த சாலட்ைட மிஸ் பண்ணாமச்
சாப்பிட்டுருேவன். அது ேபாக , தினமும் ஆறுல இருந்து எட்டு லிட்டர் தண்ணி குடிப்ேபன் . அதனால என்
சருமம் எப்பவும் பளபள மினுமினுதான்!

உடம்புக்கு ஓ .ேக! மனசுக்கு? மனைச அைமதியா ெவச்சுக்க , தூக்கத்ைதவிடச் சிறந்த மருந்து எதுவும்
இல்ைல. தினம் எட்டு மணி ேநரம் தூங்குேவன் . நிம்மதியா தூங்கி எந்திருச்சுச் சாப்பிடுற சாப்பாடுதான்
உடம்ேபாட ஒட்டும் . ேயசுதாஸ் பாட்டு ேகட்டுக்கிட்ேட தூங்கினா , அதுக்கு ேமல ெசார்க்கம் என்ன
இருக்கு?!''

- அ.ெலனின்ஷா
படங்கள்: ரா.ராம்குமார்


 Previous                                      Next [ Top ]
       http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=390&aid=14428&uid=656149&
என் விகடன் ெசன்ைன: அட்ைடப் படம்
 Previous                                      Next [ Top ]

      http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=390&aid=14375&uid=656149&
மாற்றுத் திறனாளிகளுக்காக மாத்தி ேயாசி!
''ெரண்டு காலும் இல்ைல , என்னால் எதுவும் ெசய்யவும் முடியாது . என்ைன எப்படி மாற்றுத்திறனாளினு
ெசால்ேற?’ என்று, நண்பன் ஒருவன் ேபாகிறேபாக்கில் ேகட்ட ேகள்விதான் இந்த ஆட்ேடா உருவாகக்
காரணம்!'' என்கிறார் கமலக்கண்ணன். ஹிந்துஸ்தான் பல்கைலக்கழக ஆட்ேடா ெமாைபல் துைற உதவிப்
ேபராசிr யராக இருக்கிறார்  .  தன்னுைடய மாணவர்கள் உதவியுடன் இவர் வடிவைமத்த
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஆட்ேடா, தனித்துவம் வாய்ந்தது.
'என்னுைடய துைறத் தைலவர் சுப்ரமணியனின் ேயாசைனயும் கல்லூrநிர்வா கத்தின் ஒத்துைழப்புேம
இதற்குக் காரணம் . ஆட்ேடாவில் டிைரவர் இருக்ைகைய முழுவதுமாக மாற்றி அைமத்து உள்ேளாம்        .
டிைரவர் இருக்ைகக்குப் பதிலாக , சிறிய சக்கர நாற்காலி ஒன்ைறப் ெபாருத்திேனாம் . 'ஜாய் ஸ்டிக் ’ மூலம்
அந்தச் சக்கர நாற்காலியின் இயக்கத்ைதக் கட்டுப்படுத்த முடியும் . இேதேபால் ஆட்ேடாவுக்குள் சக்கர
நாற்காலிைய ஏற்றுவதற்கு வசதியாக , லிஃப்ட்ைடயும் ெபாருத்திேனாம் . இது, பி.எம்.டி.சி. எனும் மின்சார
ேமாட்டார் மூலம் இயங்குகிறது . அதிகபட்சமாக 400 கிேலா வைர தாங்குதிறன் ெகாண்ட இந்த லிஃப்ட்டின்
ேபட்டrைய ஒருமுைற சார்ஜ் ெசய்தால் , 40 முைற ஏறி இறங்கலாம் . வழக்கமான ஆட்ேடாக்களில்
ஆக்சிலேரட் டர் மற்றும் கிளட்ச்ைச ைககளாலும் பிேரக்ைகக் கால்களாலும் இயக்க ேவண்டி இருக்கும் .
ஆனால், நாங்கள் வடிவைமத்த ஆட்ேடாவில் அைனத்ைதயுேம ைககளால் இயக்கும் வைகயில்
மாற்றிேனாம்.

தமிழகத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகள் ைலெசன்ஸ் ெபறுவதில் சிக்கல் உள்ளது . அதனால் ெபரும்பாலும்
அவர்கள் ைலெசன்ஸ் இல்லாமேலேய வண்டி ஓட்டுகின்றனர் . அவர்களுைடய கவனத்துக்காக இந்தத்
தகவைலச் ெசால்கிேறன் , ேக.ேக.நகர் இ .எஸ்.ஐ., மருத்துவமைனயில் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு
ஓட்டுநர் உrமம் வழங்க பrந்துைர சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிறது '' என்பவர் ெதாடர்ந்து , '' இந்த ஆட்ேடா
வின் வடிவைமப்பு பார்க்க எளிதாகத் ெதrந்தாலும் இைத வடிவைமக்க ஒரு வருஷம் பிடித்தது        .
ஏ.ஐ.சி.டி.இ. எனப்படும் அைனத்து இந்தியத் ெதாழில்நுட்ப கல்விக் கூட்டைமப்பு , இந்த ஆட்ேடாைவத்
தயாrக்க 6 லட்சம் தந்து ஊக்கம்அளித்தது.
எங்கள் கல்லூr அைமந்து உள்ள ேகளம்பாக்கத்தில் இருந்து ேபாரூர் வைர ெநrசல் மிகுந்த சாைலயில்
மாற்றுத்திறனாளி ஒருவைரைவத்து 'ேசாதைன ஓட்டம் ’ ெசய்ேதாம். அவர் 'ஆட்ேடா வில் ஏறி இறங்குற
இடம் மட்டும் குறுகலா இருக்கு . மற்றபடி சூப்பரா இருக் குங்க !’ என்றார். அவர் ெசான்னது சrதான் . டீச
லில் இயங்கும் ஆட்ேடா வில் டிைரவர் ஏறி, இறங்கறதுக்கு 24 இஞ்ச் இைடெவளி உள்ளது.
ெபட்ேரால் மற்றும் ேகஸ் சிலிண்டரால் இயங்கும் ஆட்ேடாக்களில் ெவறும்    18 இஞ்ச் இைடெவளி
மட்டுேம உள்ளது . ஆனால், ெசன்ைன உள்ளிட்ட ெபருநகரங்களில் டீசல் ஆட்ேடாக்கைள இயக்க
அனுமதி கிைடயாது என்பதால் , நாங்கள் ெபட்ேரால் ஆட்ேடாைவத் ேதர்வுெசய்ேதாம் . அரசின் இந்த
முடிைவ மாற்றுத்திறனா ளிகள் பயன்படுத்தும் ஆட்ேடாக்களுக்கு மட்டும் தளர்த்தி      , டீசல்
ஆட்ேடாக்கைள இயக்க அனுமதித்தால் அவர்களுக்குப் ெபரும் உதவியாக இருக்கும்      '' என்கிறார்
கமலக்கண்ணன்!
- பா.பற்குணன்


 Previous                                      Next [ Top ]
       http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=390&aid=14378&uid=656149&
ேகம்பஸ் இந்த வாரம்  : அரசு கவின் கைலக் கல்லூr  ,
ெபrயேமடு
ரஹ்மான் முதல்... சிவமணி வைர!


''ேகாடம்பாக்கம்,   தமிழ்
சினிமாவின் அைடயாளமாக
மாறிவிட்டது. அந்த வைகயில்
ஒரு
ேகாடம்பாக்கத்துக்காரனாக
எனக்குப் ெபருைமதான்'' என்று ெதாடங்குகிறார் இயக்குநர் ராஜா.
''ேகாடம்பாக்கத்தின் அைடயாளங்களில் ஒன்றான ேகாடம்பாக்கம் ேமம்பாலம் கட்டப்படுவதற்கு முன் ,
அந்தப் பகுதிையக் குதிைர வண்டியில் பயணித்துக் கடந்தது இன்னும் நிைனவில் இருக்கிறது    . ராகவன்
             ீ
காலனி ெதருவில் உள்ள வட்டில் குடியிருக்கும்ேபாது தான் நானும் தங்ைகயும் பிறந்ேதாம். இேத ேகாடம்
                 ீ
பாக்கத்தில் உள்ள சத்யநாராயணா வட்டில் குடியிருந்த ேபாதுதான் 'ெஜயம்’ ரவி பிறந்தான். இங்கு இருந்து
100 அடி ெதாைலவில் உள்ள திைரப்பட சலைவத் ெதாழிலாளர் சங்கம் , அருகிேலேய ைடரக்டர்ஸ் காலனி
என திரும்பிய பக்கம் எல்லாம் சினிமாைவ நிைனவுபடுத்தும் இடங்கள் . நான் சினிமாவுக்கு வர இந்தச்
                            ீ
சூழலும் முக்கியக் காரணம் . நாங்கள் குடியிருந்த ஓட்டு வட்டின் எதிேர இன்று என் தங்ைக ேராஜா , பல்
மருத்துவமைன நடத்தி வரு கிறார்.

1986-  ல் ேவதம்மாள் அெவன்யூவுக்குக் குடி வந்ேதாம்       .  அன்று முதல் இங்குதான்
                                           ீ
குடியிருக்கிேறாம். இந்தத் ெதரு ஒரு முட்டுச் சந்து . அதில் முதலில் ெதாடங்குவது எங்கள் வடு . எங்கள்
  ீ
வட்டின் மாடியில் நின்று பார்த்தால் , ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் சாrன் வட்ைடப் பார்க்கலாம் . அவர் திlப்பாக
                               ீ
இருந்து ரஹ்மா னாக மாறியது வைர அருகில் இருந்து பார்த்தவர்கள் நாங்கள்        . அவர் இங்கு
குடியிருக்கிறார் என்பது சுப்புராயன் நகருக்கான ெபருைமகளில் ஒன்று    . இந்த முைன டீக்கைடயில்
அதிகாைல யில் டீ குடித்துக்ெகாண்ேட ரஹ்மாேனாடு பணிபுrயும் இைசக் கைலஞர்கேளா இைசப்
பள்ளியில் படிக்கும் இைளஞர்கேளா ேபசிக்ெகாண்டு இருப்பார்கள்.
ேகாடம்பாக்கம் என்றதும் பளிச் என நிைனவுக்கு வரும் லிபர்டி , ராம் திேயட்டர்கள் இன்று இல்லா தது
வருத்தத்ைதத் தருகிறது . அங்கு அவ்வளவு படங்கள் பார்த்திருக்கிேறன் . ேகாடம்பாக்கத்தின் அடுத்த
அைடயாளம் அம்ேபத்கர் சிைல    . அவருைடய பிறந்த நாள்    ,  நிைனவு நாட்களில் ஏrயாேவ
பரபரப்பாகிவிடும். தைலவர்கள் முண்டிஅடித்துக்ெகாண்டு சிைலக்கு மாைலயிட்டு ேகமரா வுக்கு ேபாஸ்
ெகாடுப்பைதப் பல முைற பார்த்து இருக்கிேறன் . ஞானேதசிக ஸ்வாமிகள் முக்தி அைடந்த சமாதி இங்கு
இருக்கிறது. இங்கு ஒவ்ேவார் ஆண்டும் டிரம்ஸ் சிவமணி கட்டணம் வாங்காமல் நடத்தும் கச்ேசrகைள
தவறவிடேவ மாட்ேடன்.
இப்படி ேகாடம்பாக்கம் பற்றி நிைறய ெசால்லிக்ெகாண்ேட ேபாகலாம்      . எங்களுடன் அருகருேக
குடியிருந்தவர்கள், காலப்ேபாக்கில் ெவவ்ேவறு ஏrயாக்களுக்கு இடம்ெபயர்ந்துவிட்டார்கள் . நாங்கள்
           ீ                       ீ
மட்டும் ெவவ்ேவறு வடுகளில் வாடைகக்குக் குடியிருந்ததும் ெசாந்தமாக வடு கட்டியதும்
ேகாடம்பாக்கத்திேலேய என நிைனக்கும்ேபாது , ேகாடம்பாக்கத்துக்கும் எங்களுக்கும் ஏேதா பூர்வெஜன்ம
உறவு இருப்பதாகேவ ேதான்றுகிறது!''

- ம.கா.ெசந்தில்குமார்
படங்கள்: ச.இரா.ஸ்ரீதர்


 Previous                                      Next [ Top ]

       http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=390&aid=14382&uid=656149&
என்.எஸ்.ேக.ைவ கைலவாணராக மாற்றிய நூலகம்!


அரசு நூலகங்கேள பராமrப்பு இன்றி இருக்கும் இன்ைறயச் சூழலில்   ,
கடந்த 66 ஆண்டுகளாக எந்தவிதமான உதவிகேளா , விளம்பரங்கேளா இல்லாமல் அறக்கட்டைள ஒன்று
ஒரு நூலகத்ைதச் சிறப்பாக நடத்திவருகிறது . ராயப்ேபட்ைடயில் இயங்கி வரும் 'ஸ்ரீநடராஜா கல்விக்
கழக இலவச வாசகர் சாைல ’ தான் அது . 1945- ம் ஆண்டு முதல் இன்று வைர ெதாய்ேவ இல்லாமல்
இயங்கிவரும் இந்த நூலகத்தின் ெசயலாளர் ெசல்வத்ைதச் சந்தித்ேதன்.
''சுதந்திரம் வாங்குவதற்கு முன்பு இந்தத் ெதருவில் ெநசவுத் ெதாழிலும் அது சார்ந்த வியாபாரமும்
ெசய்கிற மக்கள் அதிகமா குடி இருந்தாங்க    . அந்த மக்கள் படிப்பறிவு ெபறவும் அவங்க சுதந்திரப்
ேபாராட்டம் பற்றித் ெதrந்துெகாள்ளவும்      1945 ,  ேம  25- ம் ேததி திரு   . வி. க- வால்
ெதாடங்கிைவக்கப்பட்டதுதான் இந்த நூலகம் . ெவறும் 4,500 புத்தகங் கேளாடு ெதாடங்கிய இந்த
நூலகத்தில் இன்ைறக்கு ஏகப்பட்ட புத்தகங்கள்    , ஆய்வுக் கட்டுைரகள் , பைழய வார இதழ்கள்     ,
நாளிதழ்கள்னு நிைறய இருக்கு . இந்திய சுதந்திரம்பற்றிய அறிவிப்புச் ெசய்திைய இந்த நூலகத் தின்
ேரடிேயா மூலமாகத்தான் அன்ைறக்கு ராயப்ேபட்ைடவாசிகள் ேகட்டு இருக்காங்க.

வாசிப்புப் பழக்கத்ைத வளர்த்தைதத் தாண்டி நிைறய நல்ல விஷயங்கைளயும் இந்த நூலகம் ெசய்து
இருக்கு. இயல், இைச, நாடகம் வளர்த்த கைலஞர்கைளக் ெகௗரவிக்கும்

விதமாக, இந்த நூலகம் அவங்களுக்கு விழா எடுத்து விருதுகள் வழங்கி இருக்கு . நைகச்சுைவ ேமைத
என்.எஸ். கிருஷ்ணனுக்கு 'கைலவாணர்’னு பட்டம் ெகாடுத்ததும் இேத நூலகம்தான் . 1947 ஜூைல 27-ம்
ேததி இங்ேக நடந்த விழாவில்தான் ஓய்வுெபற்ற உயர் நீ திமன்ற நீ திபதி ப.சம்பந்த முதலியார்

என்.எஸ்.கிருஷ்ணனுக்குக் கைலவாணர் பட்டம் வழங்கிக் ெகௗரவித்து இருக்கார்   . ெஜமினிகேணசன்,
ஆர்.எஸ்.மேனா கருக்குக் 'கைலமணி’ பட்டம்ெகாடுத்ததும் இந்த நூலகம்தான் . அப்படி இருந்த இந்த
நூலகம், இன்ைறக்கு நிதிப் பற்றாக்குைறயால் நல்ல விஷயங்கள் எதுவும் ெசய்ய முடியாத நிைலயில்
இருக்கு. ஆனாலும் நூலகத்ைத மட்டும் ெதாடர்ந்து நல்லபடியா நடத்துேறாம்   . இங்ேக உறுப்பினர்
ஆவதற்கு 100   ரூபா கட்டணம் வாங்குேறாம்  . அதுகூட நூலகப் பராமrப்புக்காகத்தான்  . 500
உறுப்பினர்களுக்கு ேமல் இருக்காங்க.
தமிழில் ெதான்ைமயான பல துைற சம்பந்தப்பட்ட ஆய்வுக் கட்டுைரகள் இங்ேக
கிைடக்கும். இதுக்காகேவ பல ேபர் இங்ேக வர்றாங்க. பல வருஷங்களுக்கு முன்பு வந்த
வாரப் பத்திrைககள் , நாளிதழ்கைளச் ேசகrச்சுெவச்சு இருக்ேகாம் . இந்தப் ெபாக்கி
ஷத்துக்குப் ெபrய வாசகர் வட்டேம இருக்கு . இந்த நூலகத்துக்கு எதிrல் ஸ்ரீநட ராஜா
கல்யாண மண்டபம் இருக்கு. அது தான் இந்த நூலகம் நடத்துறதுக்கான

ஆதாரம். மண்டபத்ேதாட வருமானத்தில் தான் இந்த நூலகம் இயங்குது . இன்ைறக்கும்
எவ்வளவு சிரமங்கள் இருந்தாலும் மாணவர்களுக்கு இலவசச் சீருைட      , புத்தகங்கள்
தருவைத வழக்கமா ெவச்சி ருக்ேகாம். ஆகஸ்ட் 15, ெபாங்கல் பண்டிைககள் சமயத்தில்
ேபச்சு, கட்டுைரப் ேபாட்டிகள் நடத்தி பrசுகள் தர்ேறாம் . அன்ைறக்கு ஏகப்பட்ட ேபைர
ெவளிச்சம் ேபாட்டுக் காட்டின இந்த நூலகம்    , இன்ைறக்கு ெவளிச்சம் இல்லாம
இருக்கிறைத நிைனக்கிறேபாது ேவதைனயா இருக்குங்க'' என்கிறார்!
- நா.சிபிச்சக்கரவர்த்தி
படங்கள்: பா.காயத்திr அகல்யா


 Previous                                      Next [ Top ]
       http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=390&aid=14384&uid=656149&
ஸ்ைமல் ப்ள ீஸ்!
நாைரகளால் நைரத்த ஏr!


ேவடந்தாங்கல் ெநருங்க ெநருங்க ... ' கீ ச்கீ ச்... கர்புர்... பக்பக்’ என
ெவைரட்டியாக எழும் குரல்கள் நாம் பறைவகள் சரணாலயத்ைத ெநருங்கிவிட்ேடாம் என்பைத
         ீ
உணர்த்தின. தண்ணேர ெதrயாத அளவுக்கு நாைரகளால் ஏr நிைறந்து இருந்தது . சுற்றுலா வந்திருந்த
மதுராந்தகம் ெபாலம்பாக்கம் சந்ேதாஷி கல்லூr மாணவிகளும் நம்முடன் இைணந்துெகாண்டனர்.
நம்முடன் வந்த வனத் துைற அதிகாr      , ேவடந்தாங்கல் பற்றி விவrக்கத்
ெதாடங்கினார். ''இந்த ஏr 73 ஏக்கர் பரப்பளவுெகாண்டது . 'தாங்கல்’ என்றால்
நீ ர்நிைலனு அர்த்தம் . ெவகுகாலத்துக்கு முன்பு , இங்ேக கூடும் பறைவ கைள
ேவட்ைடயாட ேவடர்கள் வருவதால் ேவடன் தாங்கல்னு இந்த ஊருக்குப்
ெபயர்வந்ததாம். பறைவகள் மீ து இருந்த அன்பு காரணமாக , கிராமத்து மக்கேள
கிட்டத்தட்ட 60 வருஷமா இந்தப் பறைவகைளப் பாதுகாத்து வந்தாங்க . அப்புறம்
அந்த மக்கேள ேகட்டுக்ெகாண்டதால் 1961-ல் இந்த ஏrேயாட பாதுகாப்பு , வனத்
துைற வசம் வந்தது . நவம்பrல் இருந்து ஜூன் வைர சீஸன்     . இங்க வர்ற 26
வைகயான பறைவகளில் 12 வைக ெவளிநாட்டுப் பறைவகள் '' என்றவர், பக்கத்தில்
இருந்த ெடலிெலன்ஸ் மண்டபத்துக்கு நம்ைம அைழத்துச் ெசன்றார்.

''அேதா பாருங்க ... அங்ேக ெதrகிற பறைவகளுக்கு    'கிேரஃபால்கன்’னு ேபரு .
ஆஸ்திேரலியாவில் இருந்து வர்ற அந்தப் பறைவ ஒவ்ெவாண்ணும் எட்டு கிேலா
ெவயிட் இருக்கும். தன்ேனாட தாைடயில் ஏகப்பட்ட மீ ன்கைள ேசர்த்துெவச்சு, தன்
குஞ்சுகளுக்குக் ெகாடுக்கும் . ைசபீr யா, இலங்ைகயில இருந்து வரும் பாம்புதாரா
பறைவ, நீ r ல் 10 நிமிஷம் வைரக்கும்கூட மூழ்கி இருந்து இைர ேதடும்    . இது
வைரக்கும் சுமார் 30 ஆயிரம் பறைவகள் இங்ேக வந்து இருக்கு . ஆனா, அதிகமா
வர்ற வண்ண நாைரகள் இந்த வருஷம் ெராம்பக் குைறவுதான்       '' என்றவர்
ெதாடர்கிறார்...

'' இங்ேக வர்ற பறைவகள் ெசங்கல்பட்டு   ,  மதுராந்தகம்னு பக்கத்துல உள்ள
ஏrகளுக்கு இைர ேதடப் ேபானாலும் ராத்திr ேவற எங்ேகயும் தங்காமல் இங்ேக வந்துடும் . சராசrயா 50
ஆயிரம் பறைவகள் இங்ேகேய முட்ைடயிட்டு க் குஞ்சு ெபாrச்சு     ... ேபாறப்ப ஒரு லட்சம் பறைவகளா
திரும்பிப் ேபாகும் . இது பார்க்கிறதுக்கு கண்ெகாள்ளாக் காட்சியா இருக்கும்   . சrயான பஸ் வசதி
இல்லாததனால கூட்டம் குைறவாத்தான் வருது       . சீஸன் ேநரத்துலயாவது கூடுதல் பஸ்கைள
இயக்கணும். குழந்ைதகளுக்குச் சின்னச் சின்னதா விைளயாட்டு ைமதானங்கைள அைமச்சா சுற்றுலாப்
பயணிகளின் எண்ணிக்ைக இன்னும் அதிகrக்கும்'' என்கிறார் அந்த அதிகாr.
- பா.ெஜயேவல்
படங்கள்: ப.சரவணக்குமார்


ேவடந்தாங்கல் ரகசியம்!

ேவடந்தாங்கல் ஏrையப் பறைவகள் ேதடி வருவதன் ரகசியம் ெசால்கிறார்          ' மரம்’
கருணாநிதி. தமிழகம் முழுக்க ஆங்காங்ேக மரக் கன்றுகள் வழங்குவைதச் ேசைவயாகத்
ெதாடர்பவர் இவர். ''காஞ்சிபுரம் மாவட்ட விவசாயத் துக்கு ஏrகள்தான் ஆதாரம் . அைதப்
பாதுகாப்பதில் அந்தக் காலத்து அரசர்கள், குறிப்பா பல்லவ மன்னர்கள் ெராம்பேவ ஆர்வம்
காட்டினார்கள். ஏrயில் ேதக்கி ைவக்கப்படும் நீ ைர சுத்தமாப் பராமrக்க அவர்கள்
கண்டுபிடிச்ச ஒரு உபாயம்தான்    'நீ ர்க்கடம்பு மரம் ’. இன்னிக்கு ேவடந்தாங்கல் ஏr
முழுக்க நிைறஞ்சு இருக்கிறது இந்த வைக மரங்கள்தான்             ீ
                              . அைவ தண்ணrல் உள்ள
மாசுகைளச் சுத்திகrக்கும் . குைட மாதிr இருக்கும் இந்த மரம் , பறைவகள் எளிதாகக்
கூடு கட்டி, குஞ்சு ெபாrக்கவும் வசதியா இருக்கும். வருஷம் முழுக்க ஏrயில் கிைடக்கிற
மீ ன்கள் பறைவகளின் உணவுத் ேதைவைய நிைறேவத்திடறதால பறைவகளின் இல்லமா
கடம்பு மரங்கள் மாறிடுச்சு  . 'உடம்ைப வைளத்து கடம்பில் ேபாடு     ’னு கிராமத்தில் ெசாலவைட
ெசால்வாங்க. கடம்பு மரத்தில் ெசஞ்ச கட்டில்ல தூங்கினா உடம்பு வலி காணாமல் ேபாகும்கிறதுதான்
அேதாட அர்த்தம்!'' என்கிறார்.
"பறைவகைள விரட்ட மாட்ேடாம்!"

''இங்ேக வர்ற பறைவகள் ஏrயில் மட்டும் இருக்காது . இைர ேதடி , அக்கம்பக்கம் உள்ள
விவசாய நிலங்களுக்குச் ெசல்லும் . ெநல், நிலக் கடைலனு ெகாத்தித் தின்னும் . ஆனால்,
அவற்ைற நாங்க விரட்டுவது இல்ைல . தீபாவளி சமயத்தில்கூட அதிகச் சத்தம் வராத
பட்டாசுகைளத்தான் ெவடிப்ேபாம் . பறைவகளின் எச்சம் கலந்த நீ ைர வயலுக்குப்
பயன்படுத்தினால் நல்ல விைளச்சல் கிைடக்கும் '' என்கிறார் ேவடந்தாங்கைலச் ேசர்ந்த
பத்திநாதன்!

- ெபான்.ெசந்தில்குமார்


 Previous                                      Next [ Top ]
       http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=390&aid=14388&uid=656149&
 www.arrkay.blogspot.com

								
To top