Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Implementatie van een PMU

VIEWS: 20 PAGES: 46

									Implementatie van een PMU


    Hoe doe je dat?
22-06-2007    H. Moes / J. van Sonsbeek
De presentatie
 Voorstellen.
 Doel van de presentatie.
 Theoretisch kader.
 Het onderzoek.
 Onderzoeksresultaten van de
 betrokken PAAZen.
 Analyse en advies.
   Implementatie van een PMU:
   hoe doe je dat?
22-06-2007    H. Moes / J. van Sonsbeek
Voorstellen
 Jettie van Sonsbeek.
 Herry Moes.
 Beiden:
    gezondheidswetenschappers;
    parttime docent UMCU;
    zelfstandig ondernemer m.n. advies;
    promovendi Universiteit Twente.


22-06-2007     H. Moes / J. van Sonsbeek
Doel van de presentatie
 Antwoord op de vraag implementatie
 van een PMU: hoe doe je dat?
 Kennis delen tussen de diverse
 PAAZen, van elkaar profiteren / leren.
Theoretisch kader
  Cultuurtypen.
  Configuratiemodel.
  Innovatie.
  Fit – misfit.
  Implementatie strategieën.
22-06-2007   H. Moes / J. van Sonsbeek
Cultuurtypen
Cultuur is:
 … iets dat mensen met elkaar delen;
 … een onderdeel van samen leven, werken;
 … aangeleerd;
 … een betrekkelijk stabiel verschijnsel;

Cultuur heeft als functie:
 het scheppen van interne samenhang en
 externe aanpassing.

22-06-2007   H. Moes / J. van Sonsbeek
Cultuurtypen
Quinn en Roorbach, cultuurkenmerken
 model: 4 configuraties.
 Groepscultuur.
 Ontwikkelingscultuur.
 Regelgerichte cultuur.
 Resultaatgerichte cultuur.22-06-2007  H. Moes / J. van Sonsbeek
Configuratiemodel

  Schema:
            flexibiliteit
       Groepscultuur      Ontwikkelingscultuur


 intern gericht                  extern gericht


  Regelgerichte cultuur       Resultaatgerichte cultuur
             controle

22-06-2007       H. Moes / J. van Sonsbeek
Cultuurtypen
Groepscultuur:
 gericht op de ontwikkeling van
 Human resources
    zorgzaamheid
    toewijding
    moreel
    discussie
    participatie
    openheid.

22-06-2007     H. Moes / J. van Sonsbeek
Cultuurtypen
Ontwikkelingscultuur:
 gericht op uitbreiding, transformatie
    inzicht
    innovatie
    aanpassing
    externe steun
    verwerven van middelen
    groei.

22-06-2007     H. Moes / J. van Sonsbeek
Cultuurtypen
Regelgerichte cultuur:
 gericht op consolidatie, evenwicht
    meting
    documentatie
    informatiemanagement
    stabiliteit
    controle
    continuïteit.

22-06-2007     H. Moes / J. van Sonsbeek
Cultuurtypen
Resultaatgerichte cultuur:
 gericht op maximale output
    verduidelijken van doelen
    leiding
    besluitvaardig
    vaardigheid
    productiviteit
    winst / resultaten.

22-06-2007     H. Moes / J. van Sonsbeek
Innovatie: cultuurkenmerken
Kenmerken innovatie die maken dat een
 innovatie beter past bij een bepaalde
 cultuur.
 Groepsgerichte innovatietype.
 Ontwikkelingsgerichte innovatietype.
 Regelgerichte innovatietype.
 Resultaatgerichte innovatietype.


22-06-2007  H. Moes / J. van Sonsbeek
Groepsgerichte innovatietype
 Flexibiliteit en interne oriëntatie.
 Cohesie, moraal, samenwerking,
 tevredenheid, kwaliteit.
 Standaardisatie van competenties,
 communicatieve vaardigheden,
 gezamenlijke proces- en
 resultaatsverantwoordelijkheid,
 horizontale communicatie.


22-06-2007   H. Moes / J. van Sonsbeek
Ontwikkelingsgerichte innovatietype

 Flexibiliteit en externe oriëntatie.
 Ondernemingsgericht, kansen
 pakkend, lerend, voortdurend
 innoverend, werkelijk innoverend.
 Standaardisatie van normen,
 creatieve competenties,
 improvisatievermogen, interne en
 externe communicatie in wisselende
 groepen, decentralisatie.
22-06-2007  H. Moes / J. van Sonsbeek
Regelgerichte innovatietype
 Controle en interne oriëntatie.
 Uniformiteit, voorspelbaarheid
 doelmatigheid.
 Centrale besluitvorming, individuele
 taakverantwoordelijkheid,
 standaardisatie van processen,
 technische competenties, verticale
 communicatie.


22-06-2007  H. Moes / J. van Sonsbeek
Resultaatgerichte innovatietype
 Controle en externe oriëntatie
 Resultaatgerichtheid, meetbare
 uitkomsten, hoeveelheid
 gezondheidswinst
 Standaardisatie van uitkomsten,
 individuele
 resultaatverantwoordelijkheid,
 doelgerichte competenties, selectieve
 decentralisatie
22-06-2007  H. Moes / J. van Sonsbeek
Analyse fit / misfit
 Past de innovatie bij de organisatie:
   innovatieanalyse, doel van de innovatie;
   documentanalyse, strategisch beleid.
 Passen de beelden van de
 medewerkers van de innovatie en de
 organisatie hierbij:
   vragen hoe de medewerkers de
   organisatie en de innovatie ervaren.

22-06-2007    H. Moes / J. van Sonsbeek
Fit of misfit?
 Opties:
  Gedaanteverwisseling van de
  organisatie: planmatig, transformatie.
  Doorgang voor de innovatie bedenken:
  planmatig, transitie.
  Wederzijdse aanpassing operationele
  laag: procesmatig, adaptatie.
  Context en innovatie tijdens leerproces
  veranderen: procesmatig, evolutie.
Implementatie strategieën.       Transformatie                Transitie strategie
        strategie
    Adaptatie strategie                Evolutie strategie


22-06-2007          H. Moes / J. van Sonsbeek
Transformatie strategie
 Planmatig van          Politieke interventies
 karakter.            zoals coalities
                 aangaan en
 Gericht op het         onderhandelen.
 aanpassen van alle       Cultuurinterventies
 lagen van de context.      zoals selectie op
 Structurering door       sleutelposities en
 planning en centrale      socialiseren.
 sturing.            Human resource en
                 technische
                 interventies ter
                 ondersteuning.
22-06-2007    H. Moes / J. van Sonsbeek
Transitiestrategie
 Vooral planmatig van      Human resource
 aard.              interventies zoals
 De innovatie wordt       training en
 zoveel mogelijk intact     prestatiebeoordeling.
 gelaten.            Technische
 Veranderingen moeten      interventies zoals
 gerealiseerd worden       standaardisatie van
 in de context.         gebruik.
 Gedetailleerd          Politieke interventies
 invoeringsplan wordt      zoals onderhandelen.
 opgesteld.           Structurering door
                 invoeringsplan.
22-06-2007    H. Moes / J. van Sonsbeek
Adaptatiestrategie
 Procesmatig van aard.      Human resource
 Gericht op wederzijds      interventies zoals
 aanpassen van          training en
 innovatie en context.      ondersteuning.
 Wijze van invoeren       Technische
 wordt niet vooraf        interventies zoals
 bedacht.            informatie
 Structurering door       verschaffing,
 communicatie.          bijstellen structuren
                 en scheppen
                 middelen.
22-06-2007    H. Moes / J. van Sonsbeek
Evolutiestrategie
 Procesmatig van aard.     Vooral politieke en
 Gericht op: op gang      cultuurinterventies
 brengen en houden       gericht op de
 van fundamentele        dieptelagen.
 leerprocessen.         Bewustmaking van
 Zowel context als       bestaande
 innovatie kunnen        opvattingen.
 veranderen.          Neutralisatie van
 Structurering door       politieke processen.
 communicatie en sterk     Human resource en
 decentrale sturing.      technische
                 interventies ter
                 ondersteuning.


22-06-2007    H. Moes / J. van Sonsbeek
Het onderzoek
Aanleiding voor het onderzoek
 Relevante actuele landelijke
 ontwikkeling.
 Bruikbaar bij theorievorming wat
 betreft innoveren en implementeren.
 Mooie kans om wetenschap toe te
 passen in de praktijk.22-06-2007  H. Moes / J. van Sonsbeek
Het onderzoek: relevantie
 Voor de praktijk:
 ondersteuningsaanbod: aan de hand
 van een analyse een implementatie
 advies.
 Voor de wetenschap: toetsen of
 implementatiemodellen in de praktijk
 toepasbaar zijn: juiste stappen
 nemen om tot een strategie te
 komen.

22-06-2007  H. Moes / J. van Sonsbeek
Het onderzoek: opzet
 Kwalitatief deel: vragenlijst manager.
 Document analyse.
 Kwantitatief deel: digitale enquête
 relevante functionarissen.
 Analyse:
   indeling in cultuurtypen;
   Fit - misfit innovatie / organisatie
   /medewerkers;
   implementatiestrategie en interventies.

22-06-2007    H. Moes / J. van Sonsbeek
Onderzoeksresultaten van de
betrokken PAAZen
Kwalitatief deel
 Vragenlijst manager 8 organisaties:
  soort en omvang PMU.
  huidige stand van zaken ontwerp /
  borging.
Type PMU.
 7 x PMU & 1 x KPU.
 Omvang 3 – 18 bedden.
 Klasse indeling:
    klasse  I in combinatie met III     1x
    klasse  II/III              2x
    klasse  III/IV              2x
    klasse  nog niet vastgesteld       2x
    overig  (KPU)              1x

22-06-2007       H. Moes / J. van Sonsbeek
Niveau van implementatie.

          X             XX  X

                       X X
   Ontwikkeling
          X
          X
                 Implementatie


22-06-2007       H. Moes / J. van Sonsbeek
Analyse beleidsdocumenten
 Organisaties hebben beleidsdoelen
 die passen bij meerdere
 configuraties.
Kwantitatieve
onderzoeksresultaten
 4 instellingen:
   innovatiekenmerken;
   veranderingsbereidheid;
   organisatie/innovatiekenmerken.
22-06-2007    H. Moes / J. van Sonsbeek
Innovatiekenmerken
 Kenmerken volgens Rogers:
    complexiteit
    uitprobeermogelijkheden
    verenigbaarheid met opvattingen
    scope
    integriteit
    verenigbaarheid met doelen
    relatief voordeel
    bekendheid.
22-06-2007     H. Moes / J. van Sonsbeek
Innovatiekenmerken
 Kenmerken volgens Rogers:
    complexiteit
    uitprobeermogelijkheden
    verenigbaarheid met opvattingen
    scope
    integriteit
    verenigbaarheid met doelen
    relatief voordeel
    bekendheid.
22-06-2007     H. Moes / J. van Sonsbeek
Innovatiekenmerken
22-06-2007  H. Moes / J. van Sonsbeek
Veranderingsbereidheid
 Kenmerken volgens Cozijnsen:
    gevolgen voor het werk
    opgeroepen emoties
    meerwaarde
    emotionele betrokkenheid
    houding van anderen
    ervaring met verandering
    tijd en mankracht
    aansturing
    complexiteit
    timing
    veranderingsbereidheid.

22-06-2007       H. Moes / J. van Sonsbeek
22-06-2007  H. Moes / J. van Sonsbeek
Configuratiekenmerken
 Huidige situatie
 Gewenste situatie
 Innovatie
                  Teamgericht
                  Ontwikkelgericht
                  Doelgericht
                  Regelgericht


22-06-2007   H. Moes / J. van Sonsbeek
22-06-2007  H. Moes / J. van Sonsbeek
Analyse en advies
Samenvattende conclusie
 Innovatie kenmerken conform Rogers
 scoren neutraal zeker bij instellingen
 die nog voor de implementatie staan.

  Geen blokkade, maar ook geen ‘trekkracht’
22-06-2007    H. Moes / J. van Sonsbeek
Samenvattende conclusie
 Veranderingsbereidheid bij
 medewerkers scoort in positieve zin,
 zorgen zijn over:
   tijd en mankracht
   aansturing.


Essentieel om innovatie blijvend te laten
 slagen

22-06-2007    H. Moes / J. van Sonsbeek
Samenvattende conclusie
Implementatie van een PMU: hoe
  doe je dat?
Bij geen van de organisaties is sprake
  van sterk ontwikkelde configuraties.
  Dit vraag bij implementatie om een
  evolutiestrategie met als kenmerk:
Structurering door communicatie en
 sterk decentrale sturing.

22-06-2007   H. Moes / J. van Sonsbeek
Dank voor uw aandacht.

       Toch nog vragen?U kunt ons
            bereiken:
    herry.moes@seldon.nl
   j.vansonsbeek@freeler.nl


22-06-2007      H. Moes / J. van Sonsbeek

								
To top