Suj- Discovery by koldbris

VIEWS: 11 PAGES: 3

									   கவாி ப றி ஜாதா
பதினா    நா க   வி  ெவளியி    றிவி   ச வேதச வி   ெவளி நிைலய        ெச     அ ேகேய
நீ  டநா  வா    இ வைர விசாாி   வி   , அ யாவசிய ெபா      கைள ெகா     வி   , ெகா ச
ாி ேப பா     வி   ெச வா    கிழைம அெமாி காவி    வி   ஓட “ஷ        கவாி” ஃ ேளாாிடாவி
வானிைல சாியி லாததா     க ேபா னியாவி     அதிகாைல வ    இற கியேபா , அாியானாவி
அெமாி கா வைர ல ச கண கானவ க          ெப    வி டா க .     கவாி வி  ணி    சீறியேபா …


ஹ¨  டனி  உ ள வி     ெவளி அதிகாாிக    சாதாரண மாக வி    க ப  வ   இற கிய ட       ஒ வைர
ஒ வ க    யைண      ெகா வா க . இ த ைற       கமாக, “    கவாி வ    ேச    வி ட ”
எ  றா க . காரண , நிைன      திைரக   பி ேனா கி ெச     கி றன.    கவாி   …
2003&  ஆ     பி ரவாியி   “ெகால பியா” வி   ஓட தி    பி வ  ேபா   மியி   கா   ம  டல தி
அ ரகதியி     ைழ த   ெவ    சிதறி, இ தியாவி  க பனா சா லா உ பட ஏ        வி   ெவளி  ர க
இற    ேபானா க . இதனா       “நாசா”வி    நிக    சிநிர  தாமதமாகி ப ேவ    எ சாி ைகக
எ      ெகா ள ேவ     யி  த . ெகால பியா வி         ஓட ைத     திய …    கா  ேகஜி      ைர த
அத   எாிெபா    டா கி       பி     , இற ைகயி      ஒ  சி ன ஓ ைட ேபா டேத. இ         ம ப
நிகழாம    இ   க… இர    டைர ஆ       களி     ேகா    டால ெசலவழி    சாிபா     அ     பி
ெகால பியா வி     கல ேபாலேவ        கவாியி      ெகா ச     ைரெம ைத பி       ெகா     கல க
ைவ த . ெகால பியா ேபால இ            ெவ     வி     அாிய சா திய இ    ததா  எ லா வயி றி
ெந    . ெகால பியா      …


இ த வி    ஓட கைள எத       அ     கிறா க ?
வி   ெவளியி   ம ற கிரக கைள ேநா கி பயண ெச ய               ய வி  கல கைள      ேச    ைல கைள
ெகா     ெச   வி வி கிறா க .      மி     ேமேல 369 கிேலாமீ ட உயர தி        92 நிமிட       ஒ    ைற
   றி ெகா        ச வேதச வி     நிைலய        விஜய ெச      ,அ  அள      ேதைவயான
அ தியாவசிய ெபா       கைள ேச      பி   , ேதைவய ற       ைபைய ேசகாி     ெகா     தி     கிறா க .
வி   ெவளியி   நட ப , ாி ேப ெச வ , வி           விவசாய , ெந நா     வி  ெவளி பயண தி
பாதி   க  ேபா ற விஷய களி       ஆரா    சி ெச ய பாிேசாதைனக       ெச கிறா க . வி     ணி    மித    …
தைரயி    தவ   … அ பாடா…


ெகால பியா ெவ      தேபா    “நாசா” நி வன கல கி தா          ேபா வி ட . ேகா      கண கான டால க
ெசலவழி      உ வா கிய      கவாியி       ைறக   ெத   ப டதா , அ     அவ க    அ     பவி
“அ லா       ”ஷ      ேரா ரா தாமதமாகிற . இ த ைற “த பி ேதா பிைழ ேதா ”தா . சிைத த
பாக …


இ ப   அ     ப ப  வி    ஓட க   விைலமதி பி லாதைவ எ        ற ேபா   …. ெசல      கண       எ
பா   தா  200 ேகா  டால கைள ெதா கிற . அெமாி கா ஏ ெகனேவ அ                 பியி       “எ  ெடவ ’
வி   ஓட ைத க     வத     210 ேகா    டால க    ெசலவாயின. இ தைன ெசலவழி க ேவ              மா எ
அெமாி காைவ ேக டா , அவ க              ேகாப வ     . இதனா   மனித சாதி    எ தைனேயா ந         ைமக
எதி கால தி    ஏ ப   எ    ெசா    , நிக கால தி      ஆ பிாி காவி   ேசானி   ழ ைதக
ெச    ேபாவைத நிராகாி கிறா க .
ர  யா, அளவாக தா   ெசலவி கிற . அவ களி      ”மி “ எ   வி    நிைலய   ”ேசா    “எ
வி  க ப   அ தைன ெசலவி ைல.


எதி கால தி   இ வைகயிலான வி      நிைலய கைள ெபாிதா கி     ாிய    ப தி    ம ற கிரக கைள
ேநா கி நீ பயண ெச ய    ,    ப   ஹா கி  ெசா ன    ேபா ற வி    நகர க    அைம க    இ த
   கவாியி  பயண ஒ வித தி     உதவியி  கிற . இைடயிைடேய தட க          வ    தினா  , ”நாசா“
ெம ள ெம ள தவ கைள       ைற    வ கிற . எ  றாவ   ஒ நா   உ க   ெகா     ேப தி, ”தா தா!
ெச வா கிரக தி     உ க       எ ன வா கி    வர   ?“ எ    ேக டா , ”ஒ
ேவ  டா மா… ப திரமா தி    பி வா மா. அ ேகேய யாைரயாவ       க யாண க       கி   ெச
ஆகாம இ    தா ச ேதாஷ " எ    க !


ந றி ஜூனிய விகட

								
To top