Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Protokoll_Styrelsen_2010_03_14

VIEWS: 2 PAGES: 2

									           SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN
           Smålandsdistriktet
Protokoll Konstituerande Styrelsemöte
Plats:  Ädelfors Folkhögskola
Tid:   2010-03-14

Närvarande:  ordf Tommy Blomqvist, v ordf Billy Andersson, sekr Ann-Christine Holm, kassör
        Mikael Tuvesson, Erik Rosander, Gunnel Persson, Claes Schelin, Per Ljungner,
        Tobias den Braver.


Anmält förhinder: Ingela Carlsson§10:001. Mötets öppnande
     Orförande Tommy Blomqvist förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§10:002. Godkännande av dagordningen
     Dagordningen godkändes med tillägg av ärenden enligt § 10:009 a-c.

§10:003. Upprop och presentation av styrelsen
     Upprop av deltagare och presentation av den nya sammansatta styrelsen. Tobias den
     Braver hälsades välkommen.

§ 10:004. Val av två justeringsmän
     Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes Tobias den Braver och
     Claes Schelin.

§ 10:005. Utse Vu att ansvara inför Distríktsstyrelsen till resp kommitte eller arbetsgrupp samt
     att dessa presenterar en kommitte eller arbetsgrupp vid nästa styrelsemöte för
     godkännande
     a) HUS – Gunnel Persson
     b) Tävling – Erik Rosander
     c) RUS – Per Ljungner
     d) PR – Claes Schelin
     e) Tjänstehund – Billy Andersson
     f) Agility – Ingela Carlsson

§10:006. Val av kongressombud
     Till kongressombud valdes Tommy Blomqvist, Billy Andersson, Mikael Tuvesson och
     Claes Schelin.                                               Sida 1
           SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN
           Smålandsdistriktet
§ 10:007.   Val av firmatecknare
       Att var för sig teckna föreningens firma, utkvittera försändelser i post och bank samt
       disponera föreningens bankkonton utsågs ordförande Tommy Blomqvist och kassör
       Mikael Tuvesson.

§ 10-008.   Val av VU
       Till styrelsens verkställande utskott (VU) utsågs ordförande Tommy Blomqvist, vice
       ordförande Billy Andersson och kassör Mikael Tuvesson.

§ 10:009.   Övriga frågor
       a) Höglandets BK. De närliggande klubbarna Eksjö BK, Aneby BK, Forserums BK,
         Sävsjö BK samt Nässjö BK skall av ordförande tillskrivas och förfrågas om ev
         invändningar till den nya klubben.
       b) Attila BK. Ordförande Tommy Blomqvist har tillskrivit Attila BK om det av
         styrelsen föreslagna namnet.
       c) Jönköping BK. Mikael Tuvesson och Billy Andersson från distriktets styrelse
         skall besöka Jönköping BK vid deras medlemsmöte 29 mars.

§ 10:010   Planering av styrelsemöten
       Distriktets styrelsemöten skall försöka läggas på onsdagar, jämna veckor. Detta för att
       så många som möjligt av styrelsedeltagarna skall kunna närvara.
       Nästa styrelsemöte äger rum onsdagen 7 april kl 19.00 på Njudung BK.


§ 10:011   Avslut
       Ordförande tackade för visat deltagande samt förklarade mötet avslutat.Vid protokollet:Ann-Christine HolmJusteras:                          Claes SchelinTommy Blomqvist                       Tobias den Braver
                                                Sida 2

								
To top