obec go by uzt1k09v

VIEWS: 116 PAGES: 9

									                รายชื่ออบรมวิชาฟิสิกส์
            ระหว่างวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2554
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่   ชื่อนามสกุล          โรงเรียน      จังหวัด
 1  นายสมชัย ดุรงค์ภินนท์สามเสนวิทยาลัย      กรุงเทพมหานคร
 2  นายนิรันดร์ สุวรัตน์   สตรีวิทยา ๒      กรุงเทพมหานคร
 3               เตรีย         กรุ
   นางสาวทัศนาพร กันพรหม มอุดมศึกษาพัฒนาการ งเทพมหานคร
 4         ั
   นางสาวศรีทศน์ วัย ท่าม่วงราษฎร์บารุง      กาญจนบุรี
 5  นายพรพีระ สังข์     ท่ามะกาวิทยาคม    กาญจนบุรี
 6  นายสมนึก มีน้อย     กาญจนานุเคราะห์    กาญจนบุรี
 7  นางสาวประพิณ       เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ กาญจนบุรี
 8  นายชาญชัย ใยบัว สมเด็จพระปิยมหาราช       กาญจนบุรี
 9  นายมณี อิ่มเจือ        ู
                อนุกลนารี       กาฬสินธุ์
10  นายขันทอง มาลาหอมคาเจริญวิทยาคม        กาฬสินธุ์
11            ่
   อาจารย์ศุภวิชญ์ ลุม บ่อแก้ววิทยา        กาแพงเพชร
12  อาจารย์ชาตรี ศรี     วัชรวิทยา       กาแพงเพชร
13  นายสุนทร กองเพชร นาพองศึกษา          ขอนแก่น
14               นาพองศึ
   นางสาวศุภธิดา ศรีพงษ์วิวัฒน์ กษา        ขอนแก่น
15  นายอดุลย์ เปรมโต     แก่นนครวิทยาลัย    ขอนแก่น
16  นายฉลอง รักษาภักดี กัลยาณวัตร         ขอนแก่น
17  นายพิชิต สารธิมา     ขอนแก่นวิทยายน    ขอนแก่น
18               ท่า       ์   จัู น
   อาจารย์บัณฑิต วินิจธรรม ใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกล)ทบุรี
19               ชั
   นายชาเลียง เทพพักทัน ยนาทพิทยาคม        ชัยนาท
20  นายสุรวิทย์ วงศ์ศรี   แก้งคร้อวิทยา     ชัยภูมิ
21  นายเกรียงไกร จานงชอบ   เพชรพิทยาสรรค์    ชัยภูมิ
22               น์
   นายเจริญวิทย์ ชะดารัตสอาดเผดิมวิทยา      ชุมพร
23  อาจารย์ยงยุทธ์ ใสสม แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เชียงราย
24  อาจารย์ณรงค์ ขัดคา บ้านด้านเทพกาญจนา      เชียงราย
25  อาจารย์ประหยัด จิต สะเมิงพิทยาคม        เชียงใหม่
26             ่ ่
   นางสาวอาภาศรี ชุมชืนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังตรัง
27               วั
   นางสาววัชรา แหวนวงษ์ดไร่ขิงวิทยา        นครปฐม
28               อย
   นายอภิชาติ ทองดอนน้มัธยมฐานบินกาแพงแสน นครปฐม
29  นายชัยชนะ นุช      พระปฐมวิทยาลัย    นครปฐม
30  นายทศพร สวนแก้ว ปิยะมหาราชาลัย         นครพนม
31  นายศิริชัย เชือพล    ปิยะมหาราชาลัย    นครพนม
32  นายณพรรษ สารทอง ธาตุพนม            นครพนม
33             ปิ
   นายยุทธนา แสนสุริวงศ์ ยะมหาราชาลัย      นครพนม
34             จักราชวิ
   นายสมเกียรติ์ เหลียวประภากุลทยา        นครราชสีมา
35  นายพัชรพัส ภัทรจารุ ราชสีมาวิทยาลัย      นครราชสีมา
36  นายสมชาย ยิ่งดัง          ั
              สุรธรรมพิทกษ์     นครราชสีมา
37  นายปกรณ์ ปัญจการุญ ราชสีมาวิทยาลัย      นครราชสีมา
38            ุ
   นายณรงค์ จันทร์อดม โยธินบารุง         นครศรีธรรมราช
39  อาจารย์เรวัฒน์     นครสวรรค์       นครสวรรค์
40                    ิ
   อาจารย์ทนง ขันธ์บุญ นวมินทราชูทศ มัชฌิม    นครสวรรค์
41             รั
   นายคณิน นาคะไพบูลย์ ตนาธิเบศร์        นนทบุรี
42             สตรี
   นายพัฒนพงษ์ หารเอี่ยม นนทบุรี         นนทบุรี
43  นายศิริ เอียดตรง    ร่มเกล้า        นราธิวาส
44  อาจารย์กมลวัน     สตรีศรีน่าน      น่าน
45             ละหานทรายรัชดาภิเษก
   นายวสวัตติ์ รัตนะสานนท์สกุล          บุรีรัมย์
46                  ิ
   นางสุปราณี มงคลลา บุรีรัมย์พทยาคม       บุรีรัมย์
47  นายอนุวัฒน์ จาลองกุลนางรอง          บุรีรัมย์
48           ์
   นายเอกชัย สวัสดิสิงห์ ประโคนชัยพิทยาคม    บุรีรัมย์
49             กู
   นางสาวนาค้าง จันเสริม ่สวนแตงพิทยาคม     บุรีรัมย์
50  นายบรรจง มา      เตรียมอุดมศึกษา    ประจวบคีรีขัน
51  นายสุรพล ละเหร่า ประจวบวิทยาลัย        ประจวบคีรีขัน
52  นางสุวลี ทองเรือง บางสะพานวิทยา        ประจวบคีรีขัน
53  นายสมชาย ฉัตรว     หัวหิน         ประจวบคีรีขัน
54  อาจารย์มงคล กาสา พะเยาพิทยาคม         พะเยา
55  อาจารย์ณัฐวุฒิ บุญ จุนวิทยาคม         พะเยา
56  นายประเจียด ปฐมภาคพัทลุง           พัทลุง
57  อาจารย์สุรศักดิ์ นาม เขาทรายทับคล้อพิทยา   พิจิตร
58  อาจารย์ภัทรดร มั่น   เฉลิมขวัญสตรี     พิษณุโลก
59  นางอรุณนี ยังอยู่ดี เบญจมเทพอุทศจังหวัดิ   เพชรบุรี
60  นางสาวปิยะนุช     จุฬาภรณราชวิทยา    เพชรบุรี
61  นางสาวอรอนงค์              ่
              ชะอาคุณหญิงเนืองบุรี  เพชรบุรี
62  อาจารย์ไพรัชต์        ุ
              วังพิกลพิทยาคม     เพชรบูรณ์
63  อาจารย์อโนทัย     นาร้อนวิทยาคม     เพชรบูรณ์
64  อาจารย์มีนา จารัส   นารีรัตน์จังหวัดแพร่  แพร่
65  นายสวัสน์ ช่างหล่อ พยัคฆภูมิวิทยาคาร     มหาสารคาม
66  นายวิบูลย์ ภูมิชูชิต  วาปีปทุม        มหาสารคาม
 67  นายประยุทธ เทเวลา วาปีปทุม         มหาสารคาม
 68  อาจารย์นเรศ ศรีทนษาดงมอนวิทยาคม       มุกดาหาร
 69  อาจารย์ญาณ มณี     ห้องสอนศึกษา       ่
                         แม่ฮองสอน
 70        ่     มหาชนะชัยวิทยาคม
   อาจารย์พรรุง สิทธิศรีจันทร์         ยโสธร
 71             ค
   อาจารย์วัชราภรณ์ วิเศษ าเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
 72  อาจารย์ณัฐพล พรมลี ราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร
 73  นางจิศดา ยิ่งพันธ์   สตรีศึกษา      ร้อยเอ็ด
 74             สตรี
   นางสาวสมใจ ธรรมขันธ์ ศึกษา         ร้อยเอ็ด
 75  นายสวัสดิ์ กมล     ร้อยเอ็ดวิทยาลัย   ร้อยเอ็ด
 76      ่       พนมไพรวิทยาคาร
   นายสนัน จันทะริมา (ป่วย)          ร้อยเอ็ด
 77  นายประจักษ์ วิเชียรศรี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย   ร้อยเอ็ด
 78             ร้
   นายเดชนรสิงห์ รัตนพล อยเอ็ดวิทยาลัย     ร้อยเอ็ด
 79  นายวัชรินทร์ บุญ    ปากท่อพิทยาคม    ราชบุรี
 80  นายชูชีพ สายเย็น    วัดดอนตูม      ราชบุรี
 81  นายกฤตนัย ทัศนา คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์     ราชบุรี
 82  นายจตุรงค์ บุญอาจ โพธาวัฒนาเสนี       ราชบุรี
 83  นายสรรเพชญ ขุน เบญจมราชูทศ     ิ    ราชบุรี
 84  นายพัลลภ ทองหล่อ พระนารายณ์         ลพบุรี
 85             บ้านหมี
   นางสาวกนกพรรณ ศรีสุคนธ์ ่วิทยา       ลพบุรี
 86  อาจารย์วิฑูรย์ สุธรรม นาดิบวิทยาคม     ลาพูน
 87  อาจารย์โชคชัย     ส่วนบุญโญปถัมภ์   ลาพูน
 88             ศรี
   นายอัมพร วิจิตรปัญญา สองรักษ์วิทยา     เลย
 89     ุ        เลยพิ
   นางอุทมพร สาระทัศนานันท์ทยาคม        เลย
 90             เฉลิ         ศรีสะเกษ
   อาจารย์ประมินทร์ แก้วดี มพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
 91  นายสุวิตร เหล่าใหญ่ กุสุมาลย์วิทยาคม    สกลนคร
 92  นายสิทธิ์ จันทมาตย์ สกลราชวิทยานุกล   ู  สกลนคร
 93             เตรี         สกลนคร
   นายชานาญ เพริดพราว ยมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 94  นายพงศ์ศักดิ์ จันสุก หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา
 95  นางสาวรัชดา ทองศรี ระโนดวิทยา        สงขลา
 96  นายเทวัญ ดีจรัส    สตรีสมุทรปราการ   สมุทรปราการ
 97  นางสาววารี รุจิวโรดม บางพลีราษฎร์บารุง   สมุทรปราการ
 98             สมุ
   นายธารงศักดิ์ สุสุขเสียง ทรสาครบูรณะ    สมุทรสาคร
 99             อิ
   นางสาววรารัตน์ มณฑานทร์บุรี         สิงห์บุรี
100  อาจารย์พดล ดาวดวง สวรรค์อนันต์วิทยา     สุโขทัย
101  อาจารย์วิษณุรักษ์   ชัยมงคลพิทยา     สุโขทัย
102  นายนิพนธ์ ปรุงเหล็ก สุราษฎร์พทยาิ          สุราษฎร์ธานี
103  นางปราณี มีวุฒิสม   สุราษฎร์ธานี         สุราษฎร์ธานี
104             ศรี
   อาจารย์จุฑาทิพย์ รักษ์สุรวิทยาคาร          สุรินทร์
105             มย์
   อาจารย์สมกิตต์ โอรสรัสิรินธร            สุรินทร์
106  อาจารย์ปรเมศ กุลรัตน์ สุรวิทยาคาร          สุรินทร์
107                   ิ
   นายวิชิต แก้วไวยุทธ์ นาสวรรค์พทยาคม         หนองคาย
108             ศรี
   นางสาวอรทัย หาระโคตร วิไลวิทยา           หนองคาย
109  นายสถิตย์ ผาณิบุสย์ ปทุมเทพวิทยาคาร         หนองคาย
110  นายศรีธร มูลมณี    ปทุมเทพวิทยาคาร       หนองคาย
111  นายสท้าน พรหมดา สังคมวิทยา             หนองคาย
112  นายยุทธการ พลพิลา ปทุมเทพวิทยาคาร          หนองคาย
113             สตรี ่
   นายกิตติศักดิ์ สุขสังขาร อางทอง           อ่างทอง
114  อาจารย์สมคิด กุบแก้ว อานาจเจริญ           อานาจเจริญ
115  อาจารย์ถวิล เฉิดฉาย หัวตะพานวิทยาคม         อานาจเจริญ
116  นายวิเชียร นิลทกาล สตรีราชินูทศ   ิ        อุดรธานี
117  นายวิทยา โรมา     อุดรพิทยานุกล    ู    อุดรธานี
118             อุดรพิ
   นายสิริพรชัย สิทธิภาพธนยศทยานุกล       ู   อุดรธานี
119  นายนิยม อ่อนสวัสดิ์ สตรีราชินูทศ   ิ       อุดรธานี
120             สตรีร
   นางสาวรัชนี องค์ตระกูลอารี าชินูทศ   ิ      อุดรธานี
121  อาจารย์สมจิตร นา      ั
               อุทยวิทยาคม           ั
                             อุทยธานี
122      ั
   อาจารย์องคณา โสดาจันทร์มัธยมตระการพืชผล       อุบลราชธานี
123             เบ็
   อาจารย์สุรพจน์ เมฆพัฒน์ญจะมะมหาราช         อุบลราชธานี
124             เบ็
   อาจารย์ชัยพร สดสร้อย ญจะมะมหาราช          อุบลราชธานี
125             วาริ
   อาจารย์นงยันต์ ขัมภรัตน์ นชาราบ           อุบลราชธานี
126       ุ ั
   อาจารย์อทย แข็งกลาง  เดชอุดม           อุบลราชธานี
127             ีว์
   นายปริญญา กิจนิตย์ชเบญจมราชูทศ      ิ     ราชบุรี
128             โพธิ
   อาจารย์เกียรติศักดิ์ คาทองสัมพันธ์พทยาคาร    ิ  ชลบุรี
129  นางวรรณา หมุนขา ท้ายเหมืองวิทยา           พังงา
130  นางสาวสาริศา คงกลาง  มวกเหล็กวิทยา        สระบุรี
131  อาจารย์ภานุ สุคนเขตร์สระแก้ว            สระแก้ว

   ผู้ประสานงาน    โทรศัพท์       โทรสาร
              (เลขาภาควิช ต่
   คุณระเบียบ สวนพันธ์ 02-564-4440า) อ 2500 Fax: 02-564 4484

   หรือ
อ.กมล เอี่ยมพนากิจ (มือถือ 089-442-6350)
E-mail: kamon.aie@hotmail.com
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ม.ธรรมศาสตร์ 12121
ธรรมศาสตร์
    เขตพื้นที่
     สพม.1
     สพม.2
     สพม.2
     สพม.8
     สพม.8
     สพม.8
     สพม.8
     สพม.8
     สพม.24
     สพม.24
     สพม.41
     สพม.41
     สพม.25
     สพม.25
     สพม.25
     สพม.25
     สพม.25
     สพม.17
     สพม.5
     สพม.30
     สพม.30
     สพม.11
     สพม.36
     สพป.
     สพม.34
     สพม.13
     สพม.9
     สพม.9
     สพม.9
     สพม.22
     สพม.22
สพม.22
สพม.22
สพม.31
สพม.31
สพม.31
สพม.31
สพม.12
สพม.42
สพม.42
สพม.3
สพม.3
สพม.15
สพม.37
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.10
สพม.10
สพม.10
สพม.10
สพม.36
สพม.36
สพม.12
สพม.41
สพม.39
สพม.10
สพม.10
สพม.10
สพม.40
สพม.40
สพม.37
สพม.26
สพม.26
สพม.26
สพม.22
สพม.34
สพม.28
สพม.28
 สศศ.
สพม.27
สพม.27
สพม.27
สพม.27
สพม.27
สพม.27
สพม.8
สพม.8
สพม.8
สพม.8
สพม.8
สพม.5
สพม.5
สพม.35
สพม.35
สพม.19
สพม.19
สพม.28
สพม.23
สพม.23
สพม.23
สพม.16
สพม.16
สพม.6
สพม.6
สพม.10
สพม.5
สพม.38
สพม.38
     สพม.11
     สพม.12
     สพม.33
     สพม.33
     สพม.33
     สพม.21
     สพม.21
     สพม.21
     สพม.21
     สพม.21
     สพม.21
     สพม.5
     สพม.29
     สพม.29
     สพม.20
     สพม.21
     สพม.22
     สพม.23
     สพม.24
     สพม.20
     สพม.29
     สพม.29
     สพม.29
     สพม.29
     สพม.29
     สพม.8
     สพม.18
     สพม.14
     สพม.4
     สพม.7


02-564 4484

								
To top