F R O M4

Document Sample
F R O M4 Powered By Docstoc
					                     ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                   ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ   จังหวัด / เขต / อำเภอ         รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ        หมายเหตุ
                        เปิดการเรียนการสอน
 1     กรุงเทพมหานคร
    เขตดุสิต         กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์       นางสาวอัมพร เศรษฐบุตร
                                          นางสาวสุปรีย์ สุมน


                 กรมทหารการสื่อสาร                นางสาวสุปรีย์ สุมน


                 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 1        นายวิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์
                 มหาดเล็กรักษาพระองค์ (ทหารรักษาวัง)
                 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน         นายวิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์
                                          นางสาวอัมพร เศรษฐบุตร
                 กองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ ฯ                            สถานศึกษาจัดพนักงานราชการ
                 พบกลุ่มที่ ป.พัน 1 รอ.                                 และครู ศรช.รับผิดชอบคือ
                                                             นายประเสริฐ นามนุ
                 กองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์                             นายศุนันทิพัฒน์ อ่อนศรี
                 (พบกลุ่มที่ ศรช. ป.พัน 1 รอ.)
                    ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                  ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ        รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ        หมายเหตุ
                       เปิดการเรียนการสอน
                กองพลที่ 1 รักษาพระองค์                                สถานศึกษาจัดพนักงานราชการ
                                                            และครู ศรช.รับผิดชอบคือ
                                                            นางสาวจิตรา สมัญญา
                                                            นางสาวขวัญฤทัย ชมพู่
                กองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ 11          นายวิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์         สถานศึกษาจัดครู ศรช. รับผิดชอบ
                (พบกลุ่มที่ ศรช. ทหารรักษาวัง)                             นางสาวขวัญหทัย ชมพู่
      เขตพญาไท      กรมการทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์             -           นายไกรศร ล่องป้น (ครูศรช.)
                กองพันทหารราบที่ 1 กรมการทหารราบที่ 1
                มหาดเล็กรักษาพระองค์                                         ่
                                                            นายจตุพล แป้นพุม (ครู ศรช.)
                กองพันทหารราบที่ 4 กรมการทหารราบที่ 1                         นางสาวกฤษณา คงปรกติ (ครู ศรช.)
                มหาดเล็กรักษาพระองค์
      เขตบางเขน      กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์            จ.ส.อ.สมเจตน์ พงษ์ธัญญาการ
                                        จ.ส.อ.สมบุญ ทองหล่อ
                กองพันทหารสื่อสารที่ 21             จ.ส.อ.มนตรี ศรีแก้ว
                                        จ.ส.อ.ฐิระ ธนะโชติ
                กองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์                ้
                                        ส.อ.มงคลชัย ใช้ชาง
                                        ส.อ.ประภากร สว่างสุข
                    ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                  ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ        รายชื่อหน่วยทหารที่           รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                      เปิดการเรียนการสอน
      เขตดอนเมือง     กองพันบริการ กรมยุทธบริการทหาร         ร.อ.สุภชัย อู่ทรัพย์
                กองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการ          จ.ส.อ. บริสุทธิ์ พิบุลย์วัฒนาวงษ์
                กองทัพไทย สื่อสารทหาร              จ.ส.อ. วิเชียร ชิตทัพ
                                                  ่
                                        จ.ส.อ.อาวินน์ ยวดยิง
                                        จ.ส.อ.อภิรักษ์ ภู่ระหงษ์
                กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 7      จ.ส.อ. ประยูร ชิตทัพ
                กองพันทหารอากาศโยธิน 1 กรมทหารอากาศ       ร.ต. วินัย บุตรรักษ์
                โยธิน รักษาพระองค์               พ.อ.อ. สัญญา พงษ์เผือก
      เขตพระนคร      หน่วยบัญชาการดินแดง               จ.ส.อ. สุริยา พงษ์พรพิมพ์
     เขตบางกอกน้อย     ฐานทัพเรือกรุงเทพมหานคร             ร.อ. หญิงผาสุข อิ่มประจง
                                        จ.อ.หญิงนนท์รภัส อิทธิกุลภัสสร์
     เขตบางกอกใหญ่     กรมสารวัตรทหารเรือ               เรือเอกพิสิษฐ์ เสือสืบพันธุ์
                                        นาวาโทธงธร หาชัย
                     ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                  ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ   จังหวัด / เขต / อำเภอ       รายชื่อหน่วยทหารที่           รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                       เปิดการเรียนการสอน
 2       กาญจนบุรี
    อาเภอเมือง        กองพลทหารราบที่ 9
                 กรมทหารราบที่ 9                นางอุบล สายสุวรรณ์
                                        จ.ส.ต. สุริญาณ ฝาชัยภูมิ
                                        นางจุฑามาศ พรมแดง
                                        นางสาวรัชฎา เจริญจิต
                                        จ.ส.อ. สุวรรณ แปวประเสริฐ
                                        จ.ส.อ. พิสิษฐ์ ทองธรรมชาติ
                                        นางนงลักษณ์ โอษฐวิจิตร
                                        ส.อ. ชนธัญ วันจันทร์
                                        นางบุษรา พุทธโคตร
                                        นางสาวชมภูนุช ภักดีวรานนท์
                                        นางคนึงนิจ ปัจมนตรี
                                        ส.อ. มนตรี มานะธุระ
                                        นางสาวสุทธินี ทิพย์สุวรรณ
                                        ส.อ. วิจิตร กิติตวงษ์
                                        นางสาวเกศราภรณ์ นวลงาม
                    ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                 ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ       รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                      เปิดการเรียนการสอน
                กรมทหารราบที่ 19               จ.ส.อ. พนม ใจซื่อ
                                       จ.ส.อ. สาโรจน์ ศรีสุวรรณ
                                       นางวริยา พิจันทร์
                                       นางสาวรักษิณา ชัยศรี
                                       จ.ส.อ.โสภณ ชื่นสุวรรณ
                                       ส.อ. มนตรา สมประสงค์
                                       นางเนาวรัตน์ ภิญโญ
                                       ส.อ. ณรงค์ สระทองหมาย
                                       ส.ท. สุวัฒน์ นาสวนไพศาล
                                       จ.ส.อ. ชาญศิลป์ ศักดามาศ
                                       ร.ต. พยุง นิติวิทยากุล
                                       นางสาวจีรวรรณ บุญหล้า
                                       ส.อ. วีรยุทธ โยปัดทุม
                                       ส.อ. ไพศาล ศรีไกร
                                       ร.ต. ณบดี อันทรบุตร
                    ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                 ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ       รายชื่อหน่วยทหารที่           รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                      เปิดการเรียนการสอน
                กรมทหารราบที่ 29               ร.อ.ชัยรัตน์ ชัชรัตน์
                                       ส.อ.พงษ์เพชร มีเดช
                                       ส.อ.สมชาญ บุพลับ
                                       ส.อ. ณัฐพล ใจใหญ่สลุง
                                       ส.อ.ปาณสิน ผลเรืองวิไลแสง
                                       ส.อ.สัมฤทธิ์ อุฬูทิศ
                                       ส.อ. ทศพล ด้วงปลี
                                       ส.อ. สัญชัย แก่นสิงห์
                                       นางสาวนริศรา คุ้นเคย
                                       จ.ส.อ. ประทีป สมคิด
                                       ส.อ.ไพโรจน์ สารองทรัพย์
                                       ส.อ. สาราญ พรมหอม
                                       จ.ส.อ. สุดใจ วงษ์พิมพ์
                                       จ.ส.อ. ตฤณชาติ ศรีณรงค์
                                       ส.อ. จตุพร จงเจริญ
                                       ส.อ. เฉลิมเกียรติ์ จันทนะเวลสวี
                                       จ.ส.อ. สัมพันธ์ ศรีพล
                      ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                   ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ         รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                        เปิดการเรียนการสอน
                                         จ.ส.อ. สุพรรณ ม้าแก้ว
                                         ส.อ. วัชระ วงษ์ประเสริฐ
                                         ส.อ. ประเทือง โสภี
                                         ร.อ. วีระ นวลละออง
                กรม สน. พล ร. 9                  จ.ส.ท. อนุวัฒน์ ลาเภาพันธ์
                                         ส.ท. รักษิต บุญน้อม
                                         จ.ส.อ. ธนิศร หนูขาว
                                         จ.ส.อ. สมบัติ พรรณบุตร
                                         ส.อ. สมาน คงพิกิจ
                                             ั
                                         ส.อ. วิชย หิรัญชาติ
                ร้อย บก. พล ร . 9                        ่
                                         จ.ส.อ. สังคม รุงเรืองวุฒิไกร
                                         จ.ส.อ. อาทร ครองชนม์
                                         ส.อ. สรานุกูล เพ็งกลัด
                                         นางสาวสุนิษา แสงเพชร
                ส. พัน 9                     ส.อ. จงกล เค้าเหลือง
                                         ส.อ. ศิขรินทร์ สินโพธิ์
                      ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                   ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ         รายชื่อหน่วยทหารที่           รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                        เปิดการเรียนการสอน
                ช. พัน 9                     ส.อ. อนิรุต เชื้อเช้า
                                         ส.อ.สุรศักดิ์ สุขประเสริฐ
                                         ร.ท. ภิญโญ ธวัชสุนทร
                ม. พัน 19                     ร.ต. บริภัทร จีนบันทึก
                                         ร.ท. อดิศักดิ์ เพ็ชร์ไทย
                                         จ.ส.อ. สุพจน์ วรรณวงษ์
                                         นางสาวนิภารัตน์ วรรณวงษ์
                จทบ. กจ.                     นางเพริดพักตร์ พรมลัทธ์
                                         นางสาวสิริวิมล อิทธิไชยพร
                                         จ.ส.อ. สุรวัฒน์ พวงแก้ว
                รด.เขาชนไก่                    จ.ส.อ. นิรันดร์ ทับทิม
                กองการสัตว์                              ่
                                         จ.ส.อ. ป้องศักดิ์ นุมดี
                ป. พัน 9                     นางวรวรรณ โตโคกสูง
                                         จ.ส.อ. พิพัฒน์ ทันไกร
                                         จ.ส.อ. อนุรักษ์ สุขม่วง
                                         จ.ส.อ. ปฏิพัทธ์ เสือบางพระ
                                         ส.อ. คมชาญ มณีสาย
                       ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                    ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ   จังหวัด / เขต / อำเภอ         รายชื่อหน่วยทหารที่           รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                         เปิดการเรียนการสอน
                                          ส.อ. จิตรกร โลธิเสน
                                          ส.อ.อนุรักษ์ จิ๋ววิเศษ
                                          จ.ส.อ. ไพบูลย์ ไข่ถาวร
                                          ส.อ. ธวัชชัย คายอด


 3        กระบี่
    อาเภอคลองท่อม       ร. 15 พัน 1                    ส.ท. กมล มาตรง
                                          จ.ส.อ.จักรชัย สุดาวรรณศักดิ์
                                          ร.ท.สุเทพ โสติทิพย์
                                          จ.ส.ต.สุนทร สิทธิรักษ์
 4       ฉะเชิงเทรา
    อาเภอเมือง        กองพลทหารราบที่ 11 ค่ายสมเด็จพระ         ส.อ. สุริยัน ละออ
                  ่
                 นังเกล้า                     จ.ส.อ.ฉัตรชัย บัวทอง
                                          จ.ส.อ. เกรียงไกร อินทสุวรรณ์
                                          ส.อ. วิฑูรย์ ปานาลาด
                                          ส.อ. ศักดิ์ดา ไพพร
                                          จ.ส.อ. สมศักดิ์ คณะทอง
                     ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                   ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ   จังหวัด / เขต / อำเภอ         รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                        เปิดการเรียนการสอน
                                          ส.อ. ธนเดช พรหมภักดิ์
                                          ส.อ. บดินทร์ เทพดุลยพัฒน์
                 กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์         จ.ส.อ. หวล อินทร์จันทร์
                 ค่ายศรีโสธร                   จ.ส.อ. สัณชัย ผาสิน
                                          ส.อ. สุทัศน์ นพจารูญศรี
                                          นางอุไร ผาสิน
 5        ชลบุรี
    อาเภอเมือง        มณฑลทหารบกที่ 14 รักษาพระองค์          จ.ส.อ.หญิงอัจฉรา หงส์อร่าม
                                          นางพัชมน ชาญชัยศรี
                                          จ.ส.อ. บุญส่ง แปงยะ
                 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 21       ร.ท. ธนวัฒน์ กิติศรีวรพันธุ์
                 รักษาพระองค์                   ร.อ. ธนวัฒน์ เนตรน้อย
                                          ร.ท. จักรพันธ์ ศรีสุภโชค
                                          ร.ต. พิศาล อินทนนท์
                                          ร.อ. ศันสนะ จักรพันธ์ ณ อยุธยา
                                          ร.อ. ณรงวิทย์ ท้าววังใน
                                          ส.อ. นนทชัย หลงคารัตน์
                     ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                  ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ   จังหวัด / เขต / อำเภอ        รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                       เปิดการเรียนการสอน
                 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 21      ร.ต. รังสรรค์ สองเมืองสุข
                 รักษาพระองค์                  ร.ต. นพณัฐ เจียมเจริญ
                                         ร.ท. นาวิน กุลไทย
                                         ร.ท. ธนฤทธิ์ แสนจุ้ม
                 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 21      จ.ส.อ. ศุภฤกษ์ จารัตน์
                 รักษาพระองค์                  ส.อ. ณัติพนธ์ ทองพูล
                                         จ.ส.อ. พนิต เปรมานุพันธ์
                 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์         ร.อ. อิทธินันท์ มุสิกะนุเคราะห์
                                         ร.อ. ประมาณ พรหมมานนท์
                 กองพันทหารปืนใหญ่ กรมทหารราบที่ 21       ส.อ. ยุทธนา โคตรโนนกอก
                 รักษาพระองค์                  ส.อ. อานาจ สังข์ทอง
                                         ส.อ. สายชล ศิลา
    อาเภอสัตหีบ        หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน            นางสาวรัตนา บุญเทศ
                                             ูี
                                         เรือตรีชชพ นากลาง
                                         พันจ่าเอกประวิตร์ อบอุ่น
                                         เรือโท จักรกฤษณ์ น่วมศรี
                                         นางประภาพร อินทรัมพรรย์
                     ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                   ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ   จังหวัด / เขต / อำเภอ        รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                       เปิดการเรียนการสอน
                 ศูนย์ฝึกทหารใหม่                พันจ่าเอกไพโรจน์ หนองเต่าดา
                                         เรือเอกสมเดช น้าหอม
                                         นาวาตรีณพดล ปานทับ
                 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน           พันจ่าเอกวัฒนา พญาชน
                 และรักษาฝั่ง (สอ. 1)
                 โรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ       พันจ่าเอกนฤดล หอมจันทร์
                 ศูนย์ฝึกทหารใหม่                จ่าเอกทัศสุพล แจ่มกระจ่าง
    อาเภอเกาะจันทร์      กองบัญชาการช่วยรบที่ 1             พ.ต.หญิงวราวรรณ จันทร์มล
                                         จ.ส.อ. สันติ แก้วสุข
                                         จ.ส.อ. ประสงค์ ปริปุรณะ
                                         ส.อ. วรศักดิ์ ดารงพานิชย์
                                         นายธงชัย อุ่นเรือน
                                         นางศศิวิมล โชคพิทักษ์สมบัติ
                     ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                  ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ   จังหวัด / เขต / อำเภอ        รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                       เปิดการเรียนการสอน
 6       เชียงราย
    อาเภอเมือง        ร. 17 พัน 3 ในพระองค์             นางพรทิพย์ จิตดวงวัน
                                         นางกรรณิการ์ หล้าเถิง
                                         นายอุกฤษฎ์ ราวะแซง
                                         นายสยาม ศักดิ์ศรี
 7       เชียงใหม่
    อาเภอเมือง        กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ       ส.อ.เอกชัย ไชยวัง
                                         ส.อ. เทอดพันธ์ ปัญญรัตน์
                                                  ่
                                         จ.ส.อ. ไพรฑูรย์ พุมเพ็ชร์
                                         ส.อ. นพเก้า กล้าผจญ
                 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7       จ.ส.อ. ประพัฒน์ อภัยใจ
                                         จ.ส.อ. สุพจน์ พรหมเมือง
                                         สิบเอกธัชกฤต วงค์ทอง
                 กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41         พ.อ.อ. สงบ เวียงคา
                                         ร.ท. พงษ์ศักดิ์ นุตประพันธ์
                                         ร.ท. สุกาญจน์ ยะสะวุฒิ
                                         จ.อ. ไกรสุรนาท ชาติท่าค้อ
                     ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                   ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ   จังหวัด / เขต / อำเภอ        รายชื่อหน่วยทหารที่           รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                        เปิดการเรียนการสอน
                 กรมทหารราบที่ 7                 จ.ส.อ. สุรศักดิ์ จันทิกา
                                         นายนิเวช แสงคา
    อาเภอเชียงดาว          ิ
                 ค่ายพิชตปรีชากร                 ร.อ.สุจริต คาพรหม
                                         จ.ส.อ. สมทัศน์ หมดทุกข์
                                         จ.ส.ต. สุรพงษ์ คาเงิน
                                         ส.อ. สมภพ กิตติกุลสุวรรณ
                                         ส.อ. ชานาญ ทองคา
                                             ิ
                                         ส.อ. พิชต สุรินทร์
                                         จ.ส.ต. สิทธิพงศ์ จุมปาลี
                                         ส.อ. ปฐม พวงสอาด
                                         จ.ส.อ. ผดุงกฤติ ปัญญาอุทัย
    อาเภอแม่ริม        ค่ายขุนเณร                   จ.ส.อ. สงคราม แก้วมูลคา
                                         ส.อ. ชณัฐ อัศวภูมิ
                                         ส.อ. สายันต์ จันทร
                                         ส.อ. ชยวีร์ บุณธรรม
                       ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                    ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ   จังหวัด / เขต / อำเภอ          รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                         เปิดการเรียนการสอน
                 ป.พัน. 7                      ส.อ. ทนงสิทธิ์ บุญตัน
                                           จ.ส.อ. วชิรชัย สุริยะ
                 กองพันพัฒนาที่ 3                  จ.ส.อ. อนุรักษ์ ชาลีวรรณ์
                                           จ.ส.อ. ประสาน กุลหกุล
                                           ร.ต. อนุวัตร สังขะธร
                 ค่ายตากสิน                     จ.ส.อ. บุญนา ทองจัตุ
                                           จ.ส.อ. นเรศ ราชเสนา
                                           ส.อ. วิทยา ประสานสอน
                                           จ.ส.อ. มาณพ เถาสุวรรณ์
                                           จ.ส.อ. อดุลย์ ประตังทะสา
                                           จ.ส.อ. ประพันธ์ ก๋าพรม
                                           ส.อ. พนิต จิ๋วแก้ว
 8        ชุมพร
    อาเภอเมือง        ค่ายเขตอุดมศักดิ์จังหวัดทหารบกชุมพร        จ่าสิบเอกศรชัย ศรีสมวงษ์
                 (จังหวัด)                     สิบเอกหญิงโสภิดา สีทองแก้ว
                                           สิบเอกหญิงเพียงลภัส ไชยสิทธิ์
                                           ร.ท. ชาตรี แก้วประดับ
                    ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                 ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ        รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                      เปิดการเรียนการสอน
                                        จ่าสิบเอกพรชัย พรหมภินันท์
                                        สิบเอกธีรวัฒน์ พรหมวิรัตน์
                ค่ายเขตอุดมศักดิ์จังหวัดทหารบกชุมพร
                (ปืนใหญ่)                   จ่าสิบเอกมนตรี อาจหาญ
                                        สิบเอกโยธิน ประทุมทอง
                                        จ่าสิบตรียอดชาย เมฆอากาศ
                                        สิบเอกเอกชัย คงสมุทร
                ค่ายเขตอุดมศักดิ์จังหวัดทหารบกชุมพร
                (กองพัน)                    จ่าสิบเอกมาโนช ณ ศฤงคาร
                                        สิบเอกกิตติศักดิ์ จรเสนาะ
                                        จ่าสิบเอกวิฑูรย์ ชาญวารินทร์
                                        ร้อยตรีจรูญ ฤทธิไกร
                                        จ่าสิบเอกสมโภชน์ วิเชียรรัตน์
                                        พลทหารกาพลศักดิ์ อาสา
                                        พลทหารวิทวัส นาคกุล
                                        จ่าสิบตรีธวัตชัย ไกรวิลาส
                     ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                   ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ   จังหวัด / เขต / อำเภอ        รายชื่อหน่วยทหารที่           รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                       เปิดการเรียนการสอน
 9          ตาก
    อาเภอเมือง        จังหวัดทหารบกตาก                สิบเอกธนดล จี๋คีรี
                                         สิบโทดนุพล บัวนวล
 10      นครนายก
    อาเภอเมือง        กองพันทหารราบ                  พ.ท.อัคราช ศรีอร่าม
                 รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า            ร.ท. ยุทธนา หงส์โม่
                                         ร.ท. สมพร จิตต์ตรง
                                         จ.ส.อ. กาพล ราชพลเสน
                                         จ.ส.อ. ธวัชชัย สุดสงวน
                                         จ.ส.อ. วินัย สุขรามิ
                                         จ.ส.อ. ชานุ กลิ่นสุคนธ์
                                         จ.ส.อ. ธรรมรัตน์ ช้อนแก้ว
                                         จ.ส.ต. เกษมสันต์ ปะราชิโก
                 โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า     จ.ส.อ. สุชาติ อิ่มเอิบ
                                         จ.ส.อ. บันลือศักดิ์ กาแพงจันทร์
                 โรงเรียนการสัตว์ทหารบก             จ.ส.อ. มนัส แก้วตา
                     ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                   ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ   จังหวัด / เขต / อำเภอ         รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                        เปิดการเรียนการสอน
    อาเภอบ้านนา        โรงเรียนเตรียมทหาร หมู่ 10            น.ต. หญิงจารุวรรณ บุญรอด
                 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก          ร.ต. เดชา ดวงใจ ร.น
 11       นนทบุรี
    อาเภอเมือง        กรมพลาธิการทหารบก                ร.ต. วีนัส ทานาค
                                          จ.ส.อ. จิตติ พิมพิลา
 12      นครราชสีมา
    อาเภอเมือง        ร. 23                      สิบเอกบัณฑิต โยคิน
                                          สิบเอกวัฒนา คงศรี
                 ร้อย บก.บชร. 2                  จ่าสิบเอกชาตรี รักมงคลตระกูล
                                          จ่าสิบเอกณรงค์ ทองทา
                 พัน.สบร. 22                   จ่าสิบเอกศรศักดิ์ ไม้เท้าทอง
                                          สิบเอกจักรชัย ศรีระอุดม
                 พัน . สร. 22 บชร.                สิบเอกปรีชา พุทธลา
                 พัน. ร. มทบ. 21                 จ่าสิบเอกกาธร วาทวิจารณ์
                                                 ่
                                          สิบเอกชานนท์ ยิงรัมย์
                                          จ่าสิบเอกธีรภัทร ก้อนมณี
                                          สิบเอกสุพจน์ แสนบุญศิริ
                      ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                   ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ         รายชื่อหน่วยทหารที่           รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                        เปิดการเรียนการสอน
                                         สิบเอกคงฤทธิ์ สารยรรณ
                                         สิบเอกธีระชัย จัดแก้ว
                พล. พัฒนา 2                    จ่าสิบเอกวีรพงษ์ กล้าจอหอ
                                         สิบเอกชัยชนะ เกลาโพธิ์
                พัน. อย. กองบิน 1                 พันจ่าอากาศเอกณรงค์สิทธิ์ ผ่านสันเทียะ

                                         พันจ่าอากาศเอกเกรียงไกร เย็นเยือก
                                         เรืออากาศโทฤทธิรงค์ จันทร์ตรี
                                         พันจ่าอากาศเอกปรีชา สมภาร
                                         นาวาอากาศตรีธนศรุต ธงไชยธนเกตุ
                ศปภอ. ทบ. 2                    ร้อยโทกิตติพัท คงเวทย์
                ป.3                        จ่าสิบเอกกิตติพัฒน์ ศรีนวลจันทร์
                ส.พัน 22                     จ่าสิบโทขวัญชัย รัตนพันธ์
                ป.พัน .103                    จ่าสิบโทศุภการ มยุโรวาส
                                         จ่าสิบเอกปริญญา พงษ์เพ็ชร์
                ส. พัน . 3                    จ่าสิบเอกสมจิตต์ บัตรสูงเนิน
                ช. พัน . 202                   จ่าสิบเอกวัฒนา สุขกุล
                                         จ่าสิบเอกไชยา ไชยผล
                      ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                   ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ         รายชื่อหน่วยทหารที่           รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                        เปิดการเรียนการสอน
                ช. พัน 3                     ร้อยตรีพรเกษม สุขแสง
                                         จ่าสิบเอกอดุลย์ การปลูก
                พัน .สร. 3                    ร้อยโทอุทัย สายแวว
                พัน.ซบร. 22 .บชร. 2                จ่าสิบเอกสงวน คาภีระ
                                         จ่าสิบเอกดุสิต บารุงภักดี
                ป. พัน . 23                    จ่าสิบเอกนิขรณ์ ซุ้ยไกร
                                         จ่าสิบเอกปวริศ อู่อยู่
                พัน. พัฒนา . 2                  ร.ต. สมชาย กลิ่นด่านกลาง
                                         จ่าสิบเอกเสรีวุฒิ เหลาเลิศ
                                         สิบเอกชนะพล แหลมจันทึก
                ศฝ. นศท. มทบ. 21                 จ่าสิบเอกธีระชัย ศอกจะบก
                กองทัพน้อยที่ 2                  ร.ท. โรจรัฐ แขชัย
                ปตอ. พัน 2                    สิบเอกพัฒนา สาลี
                ช. พัน . 101                   จ่าสิบเอกศราวุฒิ ชะนะชาญ
                พัน.สพ. กระสุน. 22 บชร.2             จ่าสิบเอกไกรกริช กรองยุทธ
                                         จ่าสิบเอกธีระยุทธ พันธ์คา
                พล. ร. 3                     จ่าสิบเอกสุวัฒน์ รอดเวียง
                       ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                    ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ   จังหวัด / เขต / อำเภอ          รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                         เปิดการเรียนการสอน
                 ป. พัน. 3                     จ่าสิบเอกณรงค์ฤทธิ์ ถาใจ
                 ร.23 พัน 1                     สิบเอกสมพล ทับเพ็ชร
                                           สิบเอกกิตติพงศ์ แก้วคง
                                           สิบเอกสมยศ ผดุงหันต์
                 ม. พัน 8                      จ่าสิบโทเทิดศักดิ์ พาชอบ
                                           สิบโทวิญชาญ แจ้งขา
                                           พันตรีฉกาจ พรหมดีสาร
                 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี                ร.ต.เกรียงไกร ประเสริฐนู
                 ร. 3 พัน 2                     จ่าสิบเอกสุรพจน์ โคตรสมบัติ
                                           สิบโทณัฐวุฒิ ไหวพริบ
 13      นครพนม
    อาเภอเมือง        จังหวัดทหารบกนครพนม                จ่าสิบเอกสงวน บัวโค
                                           นางกลิ่นแก้ว บัวโค
                 ร. 3 พัน 3                     นางสาวธิชาธร บุญรัตน์
                                           นางทิพย์สุคนธ์ พิมทอง
                                           นายอัครวัฒน์ พิมทอง
                                           นางสมปอง กล่าสกุล
                     ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                   ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ   จังหวัด / เขต / อำเภอ        รายชื่อหน่วยทหารที่           รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                       เปิดการเรียนการสอน
                                         ร.ต. ภานุวัฒน์ ไชยสุระ
                                         นางพัชญ์พิชา ไชยสุระ
                                         ร.ต. พริก ชาศรี
                                         นางสาวณพวรรณ์ โพธิวรวงศ์
                                         นางเพ็ญศรี ศิริสวัสดิ์
 14       บุรีรัมย์
    อาเภอเมือง        กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23       จ.ส.อ. กัมปนาท พันธ์สาย
                                              ั  ั
                                         จ.ส.อ. วิชย พิชยกาล
                                         จ.ส.อ. กิตติ โคตรสว่าง
                                         ส.อ. จตุรงค์ จงนบกลาง
                                         จ.ส.อ. ศิริพงษ์ หลักคา
                                         ร.ท. นิคม สีหาเสน
                 จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์             สิบเอกแสวง สาหร่ายกลาง
                                         จ.ส.อ. กฤตพล ชัยศรี
                                                   ่
                                         จ.ส.อ. สัมฤทธิ์ เยียมมโน
                                         ร.อ. ฉัตรเกล้า มณฑล
                      ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                     ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ   จังหวัด / เขต / อำเภอ          รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                        เปิดการเรียนการสอน
 15      ปราจีนบุรี
    อาเภอเมือง        มทบ. 12                       จ.ส.อ. เลงนอง มหาอานาจ
                                           ส.อ.กิตติ เรืองแสง
                                           จ.ส.อ. สถิตย์ สุระชัย
                                           จ.ส.อ.วิลาศ อบอวน
                                                   ่
                                           พ.ต.บุญโชติ อยูดี
                                           ส.อ. นพเก้า ทองใบ
                 ม.พัน 30 พล.ร. 2 รอ.                จ.ส.อ. สมพงษ์ บุญพร้อม
                                           ร.ต. ชัยวัฒน์ บุญศรัทธา
                                           ร.อ.สมเจตน์ พลประเสริฐ
                 ร. 2 พัน 1 รอ.                   ส.อ.ไพโรจน์ รามิฬ
                                           จ.ส.ท. สัมฤทธิ์ สมสกุล
                                                  ่
                                           จ.ส.อ.บารุง ยังยืน
                                           จ.ส.อ. แมน บุญยงค์
                                           จ.ส.อ. รณรงค์ พุทธา
                                           ส.อ. เริงชัย เข็มเพชร
                                           ส.อ. ธีรยุทธ ประกอบทรัพย์
                     ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                    ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ          รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                        เปิดการเรียนการสอน
                ร 2 พัน 2 . รอ                   ส.อ. วิฑูรย์ ตระกูลป้อง
                                          จ.ส.อ. นิพล ต่อคุ้ม
                ป. พัน 2 รอ.                    ร.อ. ชัยพล ศรีเคน
                                          ร.ต วัชรินทร์ อินทะ
                                          จ.ส.อ. เชน กลัดสันเทียะ
                ป. พัน 102 รอ.                   จ.ส.อ บุรพล ลบแท่น
                                          ร.ต. สถิต พืชเพียร
                                          ส.อ. วิทูล ครองสระน้อย
                พัน. ซบร                      จ.ส.อ.พเยาว์ ขันโท
                                          พ.ท. มานะวุฒิ ศรีนคร
                ป. พัน. 12 รอ                            ่
                                          ส.อ. อโกวินทร์ รุงสันเทียะ
                                          จ.ส.อ. จิรชัย จินดารักษ์
                                          ส.อ. ไสว ปัจจุโส
                                          ร.อ. ชัชชีวิน เหล็กจาน
                                          จ.ส.อ . อมรเทพ เสาะด้น
                     ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                  ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ         รายชื่อหน่วยทหารที่           รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                       เปิดการเรียนการสอน
                ร. 2 พัน 3 รอ.                  ส.อ. เกษม นกน้อย
                                         จ.ส.อ. กิติศักดิ์ จันทรา
                                         ร.อ. ณรงค์ พุมมา
                                         ร.อ. บุญนา บัวบุญชู
                                         จ.ส.อ. วิศิษฐ์ พันนิทา
                พลาธิการที่ 2 พล.ร. 2 รอ             จ.ส.อ สมาน แก้วสุข
                                                ้
                                         ร.ท. วัชระ มีชอย
                พัน . สร. 2 พล. ร. 2 รอ                  ั
                                         ร.ต กิติชย ศรียงยศ
                                         จ.ส.อ. สิทธิพงศ์ นามเสน
                ร 2 รอ                      จ.ส.ต สุริยงค์ ทองศรีเมือง
                                         จ.ส.อ ไพศาล เวียนแป๊ะ
                ม. พัน 2 พล. ร. 2 รอ               จ.ส.อ. พงษ์ศักดิ์ แคะสูงเนิน
                                         จ.ส.อ.ภูมินทร์ ภูละคร
                ส. พัน 2 พล. ร. 2 รอ               จ.ส.อ. เรวัตร์ ดีทั่ว
                                         จ.ส.อ. สงคราม เสาะด้น
                                         ร.ต. ชุน นาระกุล
                                               ่
                                         ส.อ. อาคม พุมคนสิน
                     ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                   ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ   จังหวัด / เขต / อำเภอ        รายชื่อหน่วยทหารที่           รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                       เปิดการเรียนการสอน
                 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รอ             จ.ส.อ. เมธี อินทะ
                                         ส.อ.ยรรยง โวงประโคน
                                         ส.อ. ปิติ นาคบัว
 16          ั
      ประจวบคีรีขนธ์
    อาเภอปราณบุรี       ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์            นางพรรนา ศิริเงิน
                                         สิบโทอภิสิทธิ์ ราชสมณะ
                                         ร.อ. สุรพล ชาแจ้ง
                                         จ่าสิบเอกสุทัศน์ ค้าชู
                                         นางสาววรรณา มิทลาวงค์
                                         ร.ท. ก้องกิตติภพ พรหมลภัส
                                         พ.ท. สุทินา พงษ์ศิริพันธ์
                                         จ่าสิบตรีธานัท ธนะภาสพล
                                         สิบเอกวิเชริฐ อินทร์ชู
                                         จ่าสิบเอกธราวุธ ศรีจันทร์
                                         ร.ท.หญิงธิดารัตน์ ปัตถามัง
                                         นางชุติมา ชักนา
                                         สิบโทศรีเพชรรัตน์ ยืนยงชาติ
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่           รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                                    สิบเอกชนะชัย กาลปักษ์
                                               ั
                                    สิบเอกเกรียงไกร สินธุชย
                                    จ่าสิบเอกอภิศักดิ์ อุปการ
                                    สิบเอกประสาน มุ่งพูนกลาง
                                    พันตรีบุญเรือง จันทรวิมล
                                       ่
                                    สิบโทรุงอรุณ ชูสกุล
                                    จ่าสิบเอกสุนทร ทรงวงษ์
                                    จ่าสิบเอกศิริ จีนพงษ์พันธุ์
                                    สิบเอกกิตติศักดิ์ คงกะเรียน
                                    นางสาวอารีรัตน์ ทองแก้ว
                                    ร.ต.วิฑูรย์ บัวน้าอ้อม
                                    พ.ต. บรรลุ ไชยบัง
                                    นางศศิกาญจน์ ผดุงเวียง
                                    พ.ต. ณรงค์ ธรรมรงค์ฤทธิ์
                                    นางพรวิภา พงษ์เสือ
                                    จ่าสิบโทสมชาติ สุขเอี่ยม
                                    พ.ต. หญิง รัชนี จ่างศรี
                    ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                 ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ        รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                      เปิดการเรียนการสอน
                                        ร.ต.ชาญณรงค์ สุขธัมรงค์
                                        พ.ต. สาราญ ขวงพร
                รร.การกาลังสารอง                จ่าสิบเอกสมศักดิ์ เดชศิริ
                ศูนย์การกาลังสารอง               จ่าสิบเอกสุวัฒชัย ศศิธร
                                        จ่าสิบเอกคมกฤช แก่นทรัพย์
                รร. นายสิบทหารบก                        ่
                                        นางสาวปัทมา อ้นพุม
                                        ร.ต. ดนัย ดวงภุมเมศร์
                                               ั
                                        จ่าสิบเอกสิทธิชย พันธ์คง
                                        ร้อยเอกภาณุเมศ สอดส่อง
                                        จ่าสิบโทประสาทพร ยอดประทุม
                                        จ่าสิบเอกดารง หนูนาค
                                        จ่าสิบเอกปิยะเดช ปาสาจะ
                                        ร.ต. เสกสรร ใฝ่ใจ
                                        ร.ต.หญิงนัฏฐิกา งามเพราะแต่ง
                                        นางสาวศิริเพ็ญ โกสุม
                                        ร.ต.ปัญญา แย้มธูป
                                        พ.ท.สุรินทร์ เศรษฐศักดาศิริ
                    ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                 ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ        รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                      เปิดการเรียนการสอน
                กองพันทหารช่างที่ 15              จ่าสิบโทปรีดา ชนะชัย
                                        จ่าสิบเอกนรดิษฐ์ เครือประเสริฐ
                                        จ่าสิบเอกธัญญะ เนตรสุวรรณ์
                                        ร.ต. ประสิทธิ์ ณ ลาปาง
                                        จ่าสิบเอกสมจิตร เกษสุรันต์
                                        จ่าสิบเอกยุทธศาสตร์ หนองปิงคา
                                        ร.อ. ไพศาล ปัตตวงษ์
                กรมทหารราบที่ 153               สิบตรีเชษฐวุธ พุทธสอน
                                        สิบตรีปรัชญา มนตรีมุข
                                        สิบโทกฤษณะ เสาพรม
                                        สิบโทบรรจง เกวียนทอง
                                        สิบโทราชัน โพธิ์ศิริ
                                        สิบโทนิติพนธ์ ถวิล
                                        จ่าสิบโทสามารถ สุขแจ่ม
                                        จ่าสิบเอกรณภพ ด้วงสีดา
                                        จ่าสิบเอกยุทธชัย เศรษฐีธัญญาหาร
                                        จ่าสิบเอกอุดร นามพรม
                     ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                  ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ   จังหวัด / เขต / อำเภอ        รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                       เปิดการเรียนการสอน
                                         ร้อยตรีการสิทธิ์ อบเชย
                                         ร้อยเอกทวีศักดิ์ เลียบวัน
                                         สิบโทคารน ล้าเลิศ
    อาเภอหัวหิน        กองพลทหารราบที่ 15               จ.ส.อ.นิกร เชื้อบุญมี
                                                ่
                                         จ.ส.อ.กิจจา พึงบางกรวย
    อาเภอเมือง        กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 5         เรืออากาศเอกสว่าง อ่าศรี
                                         พันจ่าอากาศเอกอนุชา ปุณณเวส
                                         พันจ่าอากาศเอกรังสรรค์ จันทิมา
                                         พันจ่าอากาศเอกสาธิต บารุงกิจ
 17       ปัตตานี
    อาเภอหนองจิก       กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5       นางปรีญาพัชญ์ ธนภาคย์กุลศิริ
                                         ร้อยตรีอรุณ ดารงรักษ์
                 ค่ายจังหวัดทหารบกปัตตานี            นางประภา คชเลิศ
                                         นายอับดุลกอเดร์ สะมะอะ
 18       เพชรบุรี
    อาเภอเมือง        มณฑลทหารบกที่ 115               สิบเอกเจษฎา อินเทียน
                                         สิบเอกหญิงพีรญา กลิ่นอุบล
                     ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                   ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ   จังหวัด / เขต / อำเภอ         รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                        เปิดการเรียนการสอน
                                          สิบโทหญิงนฤมล ทวีวรากรณ์
                                          นางนภาพร ขาทวี
                                          นางสาวฉันทนา บูรพานุสรณ์
                 กองพันทหารราบที่ 11 พัน 3 รักษาพระองค์      ร้อยเอกนรินทร์ สายกระสินธุ์
                                          ร้อยโทณัฐวัฒน์ บุญเพ็ง
                                                   ่
                                          ร้อยตรีเรืองชัย นิมวาส
                                          จ่าสิบเอกนิรุต หอมตลบ
                                          จ่าสิบเอกปฏิพัทธ์ มาฆะลักษณ์
                                          จ่าสิบเอกมีทรัพย์ เครือพยัคฆ์
    อาเภอแก่งแระจาน      กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 1              จ่าสิบเอกถาวร หลวงไก่
                 (ค่ายฝึกการรบพิเศษแก่งกระจาน)          จ่าสิบตรีสุริน ปานพ่วง
 19    พระนครศรีอยุธยา
    อาเภอพระนครศรีอยุธยา กองโรงงานวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารบก        ร้อยตรีธีระวัชร แนวเงินดี
                                          จ่าสิบเอกสุรินทร์ สุ่มสกุล
                 กองโรงงานสรรพาวุธซ่อมยาง             นายขวัญชัย พัชนะพาณิชย์
                                          นางสาวน้องนุช จาปาศักดิ์
                     ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                  ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ   จังหวัด / เขต / อำเภอ        รายชื่อหน่วยทหารที่           รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                       เปิดการเรียนการสอน
    อาเภอวังน้อย           ่
                 ศูนย์หนึง                   สิบโทพสธร ทิพย์โรจน์
                                         สิบเอกสมศักดิ์ สมบูรณ์
 20      พิษณุโลก
    อาเภอเมือง        กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23           จ.ส.อ.ทองสุข ศรีเพ็ง
                 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ             ส.อ.วรวิทย์ คงประเสริฐ
                                         จ.ส.อ.ยุทธชัย เดชบุญ
                                         จ.ส.อ.บุญเลิศ ดีอินทร์
                                         จ.ส.อ.คารณ ป้องคา
                                         จ.ส.อ.อรรถภณ ศรีไตรรัตน์
                                         ส.อ.อาพันธ์ เกตุบารุง
                                         ส.อ.คธาทิพย์ ชมภูศรี
                                         จ.ส.อ.วีระ ไต๋เจริญ
                 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104                 ั
                                         จ.ส.อ.วุฒิชย กันยาประสิทธิ์
                 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ             จ.ส.อ.สุรศักดิ์ แจ๊คล้อม
                                         ส.อ.ธิตินันท์ อยูเ่ นียม
                                         ส.อ.ณัฐพล เยาว์ใจ
                    ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                   ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ         รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                        เปิดการเรียนการสอน
                กองพันทหารสื่อสารที่ 23              จ.ส.อ.ปฐมกฤษ์ โพธิ์ทอง
                ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ               จ.ส.อ.ธีระวัฒน์ หมื่นอุสาห์
                กองพันทหารม้าที่ 9                ส.อ.อนุวัชร หงส์ยนต์
                ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ               ส.อ.ฤทธิรงค์ แดงน้อย
                ห้องประชุม พัน อย. บน.46             พ.อ.อ.ชัยชาญ ไชยวงศ์
                ค่ายกองบิน 46                   พ.อ.ท.สมพร ลมสูงเนิน
                กองพันทหารสื่อสารที่ 4              จ.ส.อ.ไพโรจน์ ขวัญผ่อง
                ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช             จ.ส.อ.ชยานันต์ รอดขันเมือง
                ร้อย บก.ทก.3                             ั
                                         จ.ส.อ.ศรีวงศ์ วงศ์ชย
                ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช             ส.ท.อนุรักษ์ สุดสงวน
                ร้อย สสก.ร.4 พัน 3                จ.ส.อ.บารุง บุญศรี
                ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช             จ.ส.อ.ถนอม อ่อนลา
                                         จ.ส.ต.อิทธิพัทธ์ โพธิ์ธนธรรม
                ร้อย บก.พล.ร.4 ค่ายสมเดฟ็จพระนเรศวร        ส.ท.หญิงอาจารี โยธาแจ้ง
                ร้อย จทบ.พล. ค่ายสมเด็จพระนเรศวร         ส.ท.ไพศาล ดิษฐจันทร์
                     ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                  ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ   จังหวัด / เขต / อำเภอ        รายชื่อหน่วยทหารที่           รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                       เปิดการเรียนการสอน
    อาเภอวังทอง        ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ           จ.ส.อ.ชาญชัย ธรรมชัยกุล
                                         ส.อ.ศักดิ์ดา ไกรกิจราษฎร์
                                         ส.อ.วิษณุ สมหมั่น
                 กรมรบพิเศษที่ 4                ส.อ.ประทุม เทียนลา
                 ค่ายสฤษดิ์เสนา                 จ.ส.อ.ระเด่น สิงห์เดช
 21      เพชรบูรณ์
    อาเภอเมือง        กองพันทหารม้าที่ 13              จ่าสิบเอกรฐนนท์ กุนมล
                                         จ่าสิบเอกสมวุฒิ วันแว่น
                                         ร้อยตรีวรสันต์ แก้วทิตย์
                                         จ่าสิบเอกปิยชาติ พรวนคา
                                         สิบเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวัฒนากุล
                 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30            ร้อยตรีศิริ จิวหานัง
                                         จ่าสิบเอกพงษ์สุริยา ไกยสวน
                                         สิบเอกชัยณรงค์ กันแต่ง
                                         จ่าสิบเอกปรีชา มาศวรรณา
                 จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์             จ่าสิบเอกจิรภัทร์ ต่างงาม
                     ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                    ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ   จังหวัด / เขต / อำเภอ          รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                         เปิดการเรียนการสอน
                 กองพันทหารม้าที่ 26                ร้อยตรีศุภชัย กาญจนสุขเมฆิน
                                           จ่าสิบตรีสนุก แผลงดี
                 กรมทหารม้าที่ 3                  สิบเอกเจริญ รัฐวัช
                                           สิบโทเอกชัย ทองบ่อ
                                           สิบเอกประจัญ กองเกิด
                 กองพันทหารช่างที่ 8                จ่าสิบเอกสมหมาย คานาดี
                                           จ่าสิบเอกสายสืบ สมโภชน์
                 กองพันทหารม้าที่ 18                จ่าสิบเอกกมลพร มาไกล
                                           จ่าสิบเอกพรชัย สิมสินธุ์
                                           จ่าสิบเอกประกอบ กังวาน
                                           จ่าสิบเอกแอ้ด ส่งให้
                 กองพลทหารม้าที่ 1                 สิบเอกวสันต์ กลิ่นจาปี
    อาเภอหล่มสัก       ค่าย ม.พัน 28                   ร้อยเอกบุญชู วังสันเที๊ย
                                           จ่าสิบเอกรัชตพล มังคละเสน
                                                ั
                                           สิบเอกสุธิชย จันทรา
                      ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                   ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ   จังหวัด / เขต / อำเภอ         รายชื่อหน่วยทหารที่           รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                        เปิดการเรียนการสอน
 22       พะเยา
    อาเภอเมือง        ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช              จ่าสิบเอกยงยุทธ ริยะสาร
                 จังหวัดทหารบกพะเยา                จ่าสิบเอกสุราชธานี โพธิ์ทอง
                                          จ่าสิบตรีเด่นชัย ชวนมา
                 กรมทหารราบที่ 17                 สิบเอกธีระพงษ์ เพียรการ
                                          สิบเอกพีระภาพ เครือสาร
                 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17             จ่าสิบเอกธวัช ปินใจ
                                          จ่าสิบโทนนทวัฒน์ พิศจารย์
    อาเภอเชียงคา       ค่ายขุนจอมธรรม                  จ.ส.อ.เชวง แอ่นปัญญา
                                          ส.อ.อนุพงศ์ นันญาติ
                                              ิ
                                          ส.ท.อนุชต ปรีชานนท์
                                          ส.อ.ชูเชิด กิตติมูล
 23       พัทลุง
    อาเภอศรีนครินทร์     ค่ายอภัยบริรักษ์                 จ่าสิบเอกมณเฑียร จันทร์ลาม
                 กองพันทหารช่างที่ 401              นายปวิช นิลรัตน์
                 กองพันทหารช่างที่ 402              จ่าสิบเอกสรายุทธ ฮกเหล่า
                                          จ่าสิบเอกสมนึก คงชูศรี
                     ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                  ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ   จังหวัด / เขต / อำเภอ        รายชื่อหน่วยทหารที่           รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                       เปิดการเรียนการสอน
 24        แพร่
    อาเภอเด่นชัย       กองพันทหารม้าที่ 12              ร้อยตรีโกมินทร์ บุญภา
                 ค่ายพระยาไชยบูรณ์               จ่าสิบเอกสากล บุตรปิน
                                         สิบโทวุฒิไกร สีสม
 25       ยโสธร
    อาเภอเมือง        กรมทหารราบที่ 16                ส.อ.สุนันท์ ชินวงษ์
                 ค่ายบดินทรเดชา                 ส.อ.กฤษฎา ท่าดี
                 กองพันทหารราบที่ 2 (บดินทร 2)         จ.ส.อ.จเรศักดิ์ ดาเชิงเขา
                                                ่
                                         ส.ท.เฉลิมพล เรืองลือ
                                         จ.ส.อ.นพฤทธิ์ ละครวงศ์
                                         จ.ส.อ.เสถียร ไพบูลย์
                                         จ.ส.อ.วิเชียร แย้มโกสุมภ์
                                         ร.อ.จิระกิจ จิตรภักดี
                                             ั
                                         ร.ท.วุฒิชย ยศพิทักษ์
                 กองพันทหารราบที่ 3 (บดินทร 3)         จ.ส.ท.สังคม คุณาพันธ์
                                             ั
                                         ส.อ.วุฒิชย บุตรแสน
                                         ส.อ.สิทธิพล ไชยเสนา
                     ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                  ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ   จังหวัด / เขต / อำเภอ        รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                       เปิดการเรียนการสอน
                                         ส.อ.สมศักดิ์ สิทธิศรี
                                         ร.ท.เศกสรร บุญวงษ์
 26       ราชบุรี
    เมือง           จังหวัดทหารบกราชบุรี              พ.ต.ไพโรจน์ เชื้อสมุทร
                                         ร.อ.ศุภชัย ชิดเครือ
                                         นางนิภาพร เชื้อสมุทร
                 กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี          พ.อ.วิกร เลิศวัชรา
                 กองพันบริการ                  พ.อ.ถาวร ไชยเดือน
                                         พ.ท.ประวิช อิ่มเจริญ
                                         พ.ต.จตุรงค์ ครุฑแก้ว
                                         ร.อ.ไกรฤกษ์ จิ๋วแหว๋ว
                                         ร.ท.ญาณพัฒน์ แก้วดี
                                         จ.ส.อ.สุนันท์ โสมนัส
                 กรมทหารช่างที่ 21                         ั
                                         จ.ส.อ.ศิรินทร์ ศรีชยนาท
                                         จ.ส.อ.เทเพน ทองมี
                 กองพันนักเรียน                 ส.อ.สุวรรณ เส็งศรี
                    ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                  ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ        รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                      เปิดการเรียนการสอน
                กองพันทหารช่างที่ 51              ร.ท.สิริวัฒน์ สายยศ
                                        จ.ส.อ.จรัญ สามเสน
                แผนก 6 กองคลังแสง                จ.ส.อ.ณรงค์ ทองสุริเดช
                                        ส.อ.สรรเสริญ ไชยสาคร์
                กองพลทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร            จ.ส.อ.นิพนธ์ ขุนจันทร์
                กองพันทหารช่างที่ 602              จ.ส.อ.บัญญัติ อัฒจักร
                                        จ.ส.อ.วัชรา มินวงษ์
                กองร้อยทหารช่างที่ 18              ร.ต.วีระชาติ มาศศิริทรัพย์
                กองร้อยทหารช่างที่ 14              จ.ส.อ.ชัยณรงค์ พรมดี
                กองพันทหารช่างที่ 111              จ.ส.อ.นิวัฒน์ จูเซียน
                                        จ.ส.อ.อังคาร เนยอิ่ม
                                        ส.อ.อภิชาติ สายสินธุ์
                กรมทหารช่างที่ 11                    ่
                                        จ.ส.อ.รุงอรุณ หะนาค
                                        จ.ส.อ.สมเจตน์ ภิญญาคง
                         ่
                กองพันทหารช่างเครืองมือพิเศษ          จ.ส.ต.สมบุญ มุสิกบัณฑิตย์
                กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์          จ.ส.อ.ชรินทร์ คาพุฒ
                     ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                   ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ   จังหวัด / เขต / อำเภอ        รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                        เปิดการเรียนการสอน
                 กองพันทหารช่างที่112              จ.ส.อ.ภิญโญ สุขเจริญ
                                         จ.ส.อ.ไชยันตสิงห์ พูลทรัพย์
                 กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์
                 กรมพัฒนาที่ 1                  จ.ส.อ.เศรษฐพงษ์ เจริญสุข
                 กองพันพัฒนาที่ 1                จ.ส.อ.สังคม ติระการ
                                         จ.ส.อ.อดุลย์ ทีคา
                                         จ.ส.อ.สมชาย ประสพโชค
 27       ระนอง
    อาเภอเมือง        ร.25 พัน 2                   ส.อ.ทรงศักดิ์ ราษแก้ว
                                         จ.ส.อ.บุญนอง ศิริรัตน์
                                         จ.ส.อ.สุทัศน์ ขวัญยุบล
 28       ลพบุรี
    อาเภอเมือง        แผนก 2 กองคลังแสง                นางชมพูนุช เริงใจ
                                         นางบรรจง กุศล
                                         นางไพรินทร์ แสนรักษ์
                    ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                  ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ        รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                       เปิดการเรียนการสอน
                กองบิน 2 กองพลบินที่ 1             จ่าอากาศเอกเอกชัย ชาติสอนศีลทอง
                กองบัญชาการยุทธทางอากาศ             เรืออากาศตรีฉลาด เพชรไฝ
                                        พันจ่าอากาศเอกยุทธนา เลิศอนันต์
                ศูนย์การศึกษาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ      นางพิศเพลิน มะวงศ์ษา
                                        ร้อยตรีหญิงเยาวพา พนังจารัส
                                        จ่าสิบเอกสืบสกุล แสงฉาย
                                        สิบตรีหญิงกุลวธู หลวงจอก
                                        จ่าสิบเอกหญิงยศวดี วรแก่นทราย
                                        สิบเอกอดิศัย สุทัศน์ ณ อยุธยา
                                        ร้อยโทหญิงธัญรัศมิ์ โชติศิรพันธ์
                                        พันตรีธนสิษฐ์ พาบัว
                                        สิบเอกหญิงวินิตย์ เซนชัย
                กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 11             สิบเอกตรัยภพ บ้านไร่
                                        สิบเอกวินัย กุละศรีธงชัย
                กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 31             จ่าสิบเอกขวัญเมือง โสกาญจน์
                รักษาพระองค์                  ร้อยเอกไสว สุบิน
                                        สิบเอกกิตติพงษ์ ธีวีระพันธ์
                    ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                  ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ        รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                       เปิดการเรียนการสอน
                                        ร้อยตรีวิโรจน์ แสงป้อม
                                        สิบเอกคัตทราวุฒ สีใหม่
                กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 3      สิบเอกศุภชัย สิงห์ทอง
                                        สิบเอกมนตรี สุขศาสตร์
                กองพลทหารปืนใหญ่                สิบเอกโสมนัส ธีระวัฒน์
                                        ร้อยตรีธนสิน ทรัพย์ซ้อน
                                        จ่าสิบเอกสมาน อ่อนแก้ว
                                        จ่าสิบเอกบุญเนิน ทองเย็น
                กองพันเสนารักษ์ที่ 1 กองพลที่ 1         ร้อยเอกสมชาย ภิญญวัย
                รักษาพระองค์                           ้
                                        จ่าสิบเอกณรงค์ ยิมฉาย
                                        จ่าสิบเอกเชิงชาญ เกตุนุช
                                        ร้อยตรีนนทพัทธ์ คานนท์
                                        จ่าสิบเอกวชิรวิทย์ เบญจมาศ
                                        จ่าสิบเอกบุญเกื้อ เทียนเจริญชัย
                มณฑลทหารบกที่ 13                พันตรีอมรชัย ลือชา
                                        สิบตรีหญิงปริณาห์ ลือชา
                                        สิบเอกไพรัช ดีเดย์
                    ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                 ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ        รายชื่อหน่วยทหารที่           รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                      เปิดการเรียนการสอน
                                        สิบเอกหญิงขวัญข้าว ยามโสภา
                                        นางนุชนก งามขา
                กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์                  ่
                                        จ่าสิบเอกสาเริง พึงสุข
                                        จ่าสิบเอกพนธกร ขุนดอนมะแสง
                                        จ่าสิบตรีนิรัตน์ พรมมา
                                        จ่าสิบเอกวีระชัย เรืองวิลัย
                                        สิบเอกธีรชัย ตรีโอษฐ
                กองพันทหารราบที่ 1               จ่าสิบเอกชัยพร นิลละออ
                กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์         สิบเอกนริศ อิ่มมาก
                                        สิบเอกมังกร พูลทรัพย์
                                        จ่าสิบเอกกษิดิ์เดช เจริญทรัพย์ปัญญา
                                              ่
                                        จ่าสิบเอกเริม ละออง
                                        จ่าสิบเอกธีรพันธุ์ ด่านนิรภัย
                                        จ่าสิบเอกทรงโปรด แก้วจันดา
                กองพันทหารราบที่ 2               จ่าสิบเอกอนุชา เนียมอ่า
                กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์         สิบเอกเจษฎา พวงเย็น
                                        สิบเอกอาพล เวหา
                    ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                 ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ        รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                      เปิดการเรียนการสอน
                                        สิบเอกธณาวุฒิ แววดี
                                        สิบเอกกาธร ศรีสุขขี
                กองพันทหารราบที่ 3               ร้อยโทพงษ์พัฒน์ ธรรมโส
                กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์         จ่าสิบเอกชัฐวุษ พูลวงษ์
                                        จ่าสิบเอกสุกิจ บุญมานา
                                        สิบเอกสมบัติ สุขหอม
                                        ร้อยโทสามารถ เปลี่ยนมา
                                        ร้อยเอกประสบโชค อรัณยกานนท์
                                        จ่าสิบเอกชูชาติ ยามา
                                        สิบเอกยศพันธ์ ส้มซ่า
                โรงเรียนการบินทหารบก              จ่าสิบโททองสุข โชคบัณฑิต
                ศูนย์การบินทหารบก               จ่าสิบเอกสมพร อู่ทรัพย์
                                        จ่าสิบเอกวันชัย มีชาญ
                                        จ่าสิบเอกอานาจ พรหมประดิษฐ์
                                        จ่าสิบเอกบุญเชื่อง บัวแก้ว
                     ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                   ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ   จังหวัด / เขต / อำเภอ        รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                        เปิดการเรียนการสอน
                 ศูนย์การทหารปืนใหญ่                         ่
                                         จ่าสิบเอกประชา โชติชวง
                                         จ่าสิบเอกนคร ปทุมวัน
                                               ่
                                         จ่าสิบเอกสนัน ฉายขุนทด
                 โรงงานผลิตกระสุนปืนใหญ่และ           ร้อยตรีณัฐนนท์ คาแก้ว
                 ลูกระเบิดยิง ศูนย์อานวยการสร้างอาวุธ      นายพิสิฐชัย น้อยศรี
                 ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ         ร้อยโทนาจเพชร แว่นแก้ว
                 พลังงานทหาร                   จ่าสิบเอกจาเริญ แสงอรุณ
                 โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ         ร้อยตรีกษิดิ์เดช สุวรรณ
                 ศูนย์อานวยการสร้างอาวุธ             ร้อยเอกพิศิษฐ์ สุขแสนนาน
 29       ลาปาง
    อาเภอเมือง        มณฑลทหารบกที่ 32                จ่าสิบเอกชูชาติ ศรีทอง
                                         สิบเอกสัญลักษณ์ ช่วยบุดดา
                                         ร้อยโทศิริโภคง จาบวงศ์
                 ร.17 พัน 2                   จ่าสิบเอกนพดล พลศรี
                                         จ่าสิบเอกพนา โพธิ์เงิน
                                         สิบเอกวโรดม จันทราช
                     ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                   ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ   จังหวัด / เขต / อำเภอ        รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                       เปิดการเรียนการสอน
                 กองร้อยทหารช่างที่ 4              จ่าสิบเอกกวี พรหมจิตร
 30       สระบุรี
    อาเภอเมือง        กองพันทหารม้าที่ 20 รักษาพระองค์        จ่าสิบตรีเด่น บุตรเงิน
                                         จ่าสิบโทสถิตย์ อมรพรหม
                 กองพันทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์         ร้อยเอกปราโมทย์ สิงห์พูล
                                         จ่าสิบโทการุณ หนองยาว
                 กองพันทหารม้าที่ 23 รักษาพระองค์        จ่าสิบเอกคมศิลป์ สีหามาตย์
                                         จ่าสิบเอกวิมล ท่อนแก้ว
                                         สิบเอกจักรพงษ์ มีสูงเนิน
                 กองพันทหารม้าที่ 24 รักษาพระองค์        ร้อยเอกสมชาย แสงนาค
                                         ร้อยตรีจิรเดช เล็กไม่น้อย
                                         สิบเอกอาทิตย์ ขันธหัตถ์
                 กองพันทหารม้าที่ 25 รักษารพะองค์        จ่าสิบเอกจารึก น้อยเจริญ
                                         จ่าสิบเอกมาโนช กุมภาพันธ์
                                         จ่าสิบเอกองอาจ ทองเที่ยว
                    ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                  ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ         รายชื่อหน่วยทหารที่           รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                       เปิดการเรียนการสอน
                จังหวัดทหารบกสระบุรี               จ่าสิบเอกพงศ์สุวรรณ เมาลี
                                         สิบเอกสัมพันธ์ พิศเสถียร
                                         สิบเอกอมรเทพ ลี้ศักดิ์สกุล
                                         จ่าสิบเอกสมพร ฉายามงคล
                กองพันทหารม้าที่ 27 รักษาพระองค์         จ่าสิบเอกศุภณัฏฐ์ อิ่มนิรันดร์
                                         สิบเอกรงค์ระวี สิทธิเสนา
                กองพันทหารม้าที่ 17 รักษาพระองค์         พันตรีพีรพัฒน์ ราชพิบูลย์
                                         จ่าสิบเอกสุภวิชญ์ หอมตา
                กองพันทหารม้าที่ 22               จ่าสิบโทวันชัย ปัตชัย
                ศูนย์การทหารม้า                 สิบเอกพรเทพย์ แย้มจิตร
                กรมนักเรียน                   จ่าสิบเอกอุทิศ ภักดี
                                         จ่าสิบเอกพร จันทร์นาค
                                         สิบเอกอติศักดิ์ เอี่ยมประโคน
                กองพันทหารม้าที่ 11 รักษาพระองค์         จ่าสิบเอกเพทาย นาคสุข
                                         สิบเอกปัญณวิชญ์ พรหมสิทธิ์
                กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์           จ่าสิบเอกสุรชัย ภูมิทัต
                กรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์           จ่าสิบเอกปกรณ์ แก่นอินทร์
                     ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                  ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ   จังหวัด / เขต / อำเภอ        รายชื่อหน่วยทหารที่           รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                       เปิดการเรียนการสอน
                 กองร้อยทหารม้าอากาศ              จ่าสิบเอกโกสินธ์ ปิลกศิริ
                 กองพันบริการ ศูนย์การทหารม้า          พันตรีวิโรจน์ ดอนศรีจันทร์
                                         พันตรีเดชา สมภาค
                                         จ่าสิบเอกโชคชัย ล้าเสิศ
                                         จ่าสิบเอกไพฑูรย์ ศิริไพศาล
                                         จ่าสิบเอกพรชัย ปันส่วน
                                         สิบเอกสิทธิพงษ์ คาเกษ
                                         สิบเอกพิทักษ์ ดีศรี
                 กองพันซ่อมบารุง กรมสนับสนุน          สิบโทประทานพร ประพันธฺทรัพย์
                 กองพลทหารม้าที่ 2
 31     สมุทรปราการ
    อาเภอพระสมุทรเจดีย์    กรมอู่ทหารเรือ พระจุลจอมเกล้า         เรือเอกหญิงจุฑาพร ไม้เกตุ
                                         พันจ่าเอกสิริวัฒก์ หมีทอง
 32      สมุทรสาคร
    อาเภอกระทุ่มแบน      อัครโยธิน                   นายธนพล แฝงสูงเนิน
                                         จ่าสิบเอกวิษณุ จันทร์มั่งคั่ง
                     ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                   ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ   จังหวัด / เขต / อำเภอ        รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                       เปิดการเรียนการสอน
 33       สกลนคร
    อาเภอเมือง        ค่ายกฤษณ์สีวะรา                 ส.ท.ณพฤทธิ์ หาญจิตต์
                                         จ.ส.อ.ชานาญ ภูศรีฐาน
                 ร.3 พัน 1                    ร.อ.สาราญ อุดม
                                         จ.ส.อ.ชาตรี เสนารักษ์
                                         จ.ส.อ.อุทัย น้อยธิ
                                         จ.ส.อ.วีระชัย ปะมาคะเต
                                                ั
                                         จ.ส.อ.ศักดิ์ชย คาพูล
                                         จ.ส.อ.ถนอมศิลป์ เจริญไชย
                 กรททหารราบที่ 3                 จ.ส.อ.เฉลิม กลิ่นกมล
                                         ส.อ.พนธ์ หนูทองอินทร์
    อาเภอภูพาน        กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 2             ร.อ.ปรีชา เสาโกมุท
                 ค่ายฝึกการรบพิเศษน้าพุง             ส.อ.วีรวุฒิ พุทธดี
                                         จ.ส.อ.มนตรี มิ่งมิตรมี
                     ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                   ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ   จังหวัด / เขต / อำเภอ         รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                        เปิดการเรียนการสอน
 34       สุรินทร์
    อาเภอเมือง        ค่ายวีรวัฒน์โยธิน                จ.ส.อ.รุจ ชุดพิมาย
                                          จ.ส.อ.ยอดชาย วรรณทอง
                                          นางพัฒนาวดี วรรณทอง
                 ร.23 พัน 3                    จ.ส.อ.ประยูร ผจญกล้า
                                          จ.ส.อ.ธงชัย วงษ์ชมภู
                                          นางสุดใจ วงษ์ชมภู
                                          นางสาวอรุณวดี ผจญกล้า
 35       สงขลา
    อาเภอเมือง        กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 ค่ายพระปกเกล้า      ร้อยตรีสาอางค์ คาสอน
                                          สิบจ่าเอกปริญญา ขุนมี
                 กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสงขลา       พันจ่าเอกอรุณ กรุณกิจ
                 ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2         เรือโทประเวียง จิตเขม้น
                 กองพันทหารราบที่ 8                จ่าเอกธงไชย โชติยานันท์
    อาเภอหาดใหญ่       ค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ 42          นางเกสร จันทฤทธิ์
                                          นางเณขรุจา รอดโพธิ์ทอง
                                          จ.ส.อ.อับดุลเราห์มัน เคดาร์
                      ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                   ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ   จังหวัด / เขต / อำเภอ         รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                        เปิดการเรียนการสอน
                                          จ.ส.อ.ช่วง ฆังคะมะโน
                                          สิบโทบรรยง คงเหมือน
                                          สิบเอกปิยากร วุ่นบัว
    อาเภอคลองหอยโข่ง     กองบิน 56                    น.ต.นนท์ หิญชีระนันทน์
                                          ร.ต.ชุมชาติ สกุลเวช
                                          พ.อ.อ.ประเทือง วิเทศกิจ
                                          จ.อ.หญิงจุไรวรรณ จุลกะเศียน
                 ค่ายรัตนพล                          ่
                                          พ.ต.อานาจ หุนยนต์
                                          ส.อ.จิรชาติ ซุ่นโฮ่
                 กองพันพัฒนาที่ 4                 จ.ส.อ.ไสว ไทรทอง
 36      สุราษฏร์ธานี
    อาเภอเมือง        ค่ายวิภาวดีรังสิต                     ่
                                          จ.ส.อ.สนัน สร้อยประเสริฐ
                                          จ.ส.อ.จรัญ เนียมสุวรรณ
                                          ส.อ.หญิงรัญจวล เพชรเรียง
                                          จ.ส.อ.ชาญชัย บุญสร้าง
                                          จ.ส.อ.สุทิน เหลืองอ่อน
                                          จ.ส.อ.ฤาพงศ์ ชูบ้านนา
                     ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                  ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ   จังหวัด / เขต / อำเภอ        รายชื่อหน่วยทหารที่           รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                       เปิดการเรียนการสอน
                                         จ.ส.อ.มนูญ ไกรวรรณ
                                         จ.ส.อ.มนตรี ทับทิมทอง
                                         จ.ส.อ.อภิชาติ กลางประพันธ์
                                         ส.อ.จรัญญา แก้วละเอียด
                                         จ.ส.ต.หญิงวิไลวรรณ ขาวดี
    อาเภอพุนพิน        กองบิน 7                    จ.ท.นฤมล พัฒน์ราช
                                         พันจ่าอากาศโทฉัตรชัย เทียมหมอก
                                         น.ต.จรูญ รามอ้น
                                         จ.ท.สินเจริญ เพชรคง
 37      อุบลราชธานี
    อาเภอเมือง        กองบิน 21                   นาวาอากาศตรีวิราช ถิรบุตร
                                         พันจ่าอากาศเอกบุญยัง ต้นเกษ
                                         พันจ่าอากาศเอกกันตพัฒน์ ศิริพงษ์วรกุล
                                         พันจ่าอากาศเอกศุภชัย สิทธิอาคาร
                                         พันจ่าอากาศเอกนาวิน ทองคุ้ม
                                         พันจ่าอากาศเอกถนอม กางแก้ว
                                         พันจ่าอากาศเอกเอกราช แก้วปัญญา
                     ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                  ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ   จังหวัด / เขต / อำเภอ        รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                       เปิดการเรียนการสอน
    อาเภอวารินชาราบ      ค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์             ส.อ.เดชรังสรรค์ ผิวนวล
                 (กรมทหารราบที่ 6) มณฑลทหารบกที่ 22       ส.อ.สุภาภร แสงสีดา
                                         จ.ส.อ.ประดิษฐ์ บุญพันธ์
                 ร.6 พัน 1                   ส.อ.ศิริพงษ์ รักกอก
                                         ส.อ.จิรานุวัฒน์ เทียนชัย
                                         ส.อ.อดิศักดิ์ บนกระโทก
                                         ส.อ.บุญเชิด ธงเพ็ชร
                                         ส.อ.สุรสิงห์ สายพันธ์
                                         ร.อ.ปรัชญา หล้าวิเศษ
                                         ส.อ.ปรีสอน ชาวนา
                 ร.6 พัน 2                   จ.ส.อ.เชิดชัย พรพัชระกุล
                                         จ.ส.อ.รังสิต กาหาวงศ์
                                         ร.อ.สายันต์ ดีมาก
                                         ร.อ.อนุพงษ์ โสภา
                                         ร.ต.มนินท์ พราวศรี
                      ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                   ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ   จังหวัด / เขต / อำเภอ         รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                        เปิดการเรียนการสอน
                 ร.6 พัน 3                    ส.อ.นพดล พูลพันธ์
                                          ส.อ.ธีรยุทธ ดวงคา
                                          ส.อ.ณัฐพล ทองพันธ์
                                             ั
                                          ส.อ.วิชย ตาเปี้ย
                                          ส.อ.ณัฐพล วิระบรรณ
                 มทบ.22                      ร.อ.สมาน ทองศรี
                                          ร.อ.พิทักษ์ ไชยรักษ์
                                          ร.อ.บุญส่ง เมืองหงษ์
                                          ส.อ.วิทยา สุพรรณนนท์
                 ป.พัน 6                     จ.ส.ท.สมหมาย ขยายวงศ์
                                          จ.ส.อ.ชนุติพนธ์ ดาราสว่าง
                 ร.พ.ค่ายฯ                    นางไพศิลป์ ภาระเวช
                                          นางสาวปิ๋ม ทองเรือง
                 ฝ.นศท.มทบ.22                   จ.ส.อ.วิชาญ สุขรักษ์
 38       อุตรดิตถ์
    อาเภอเมือง        จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์              จ.ส.อ.มานัส มีบุญอนันต์
                                          จ.ส.อ.ขุนพล ตระกูลขุนพล
                     ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                   ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ   จังหวัด / เขต / อำเภอ        รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                       เปิดการเรียนการสอน
                 กองพันทหารม้าที่ 7               จ.ส.อ.อุดม โตอิ่ม
                                         จ.ส.อ.นิมัส มีท้วม
                                         จ.ส.อ.เอกสิทธิ์ ทาต่อย
                                         ส.อ.สุนทร แจ้งอ่วม
                 กรมทหารม้าที่ 2                 จ.ส.อ.พานิช ชูแดง
                                         จ.ส.อ.อนุวัฒน์ สิงห์เรือง
    อาเภอลับแล        ค่ายพระศรีพนมมาศ (ป.พัน 20)                 ่
                                         ร.ท.กรกช อยูยืด
                                         จ.ส.อ.คงฤทธิ์ วรรณชัย
                                         จ.ส.ต.สามารถ สังข์ทอง
                                         จ.ส.ต.ยุทธพงษ์ เพียงเปี้ยะ
                                         ส.อ.เอกสิทธิ์ หล้าฤทธิ์
 39        ตรัง
    อาเภอห้วยยอด       ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ จังหวัดตรัง      ส.อ.พุฒิพงศ์ โพชสาลี
                                         จ.ส.อ.วินัย เส็งสมวงศ์
                                         ส.อ.สุวรรณ หนูเกลี้ยง
                                               ่
                                         ส.อ.ธวัช นุนเกษ
                      ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                   ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ   จังหวัด / เขต / อำเภอ         รายชื่อหน่วยทหารที่           รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                        เปิดการเรียนการสอน
 40       ร้อยเอ็ด
    อาเภอเมือง        จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด              พ.ต.สุรไกร หนันดุน
                                          จ่าสิบเอกสุทธินัฏ ศรีมหาสารคาม
                                                    ้
                                          จ่าสิบเอกทวีศักดิ์ รูยืนยง
                 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16       จ่าสิบเอกเสรี ศรีดวงดี
                                          จ่าสิบเอกไชยา วีระษร
                                          จ่าสิบเอกสิริศักดิ์ คาสุข
    อาเภอศรีสมเด็จ      กองร้อยบัญชาการกองพลทหารราบที่ 6         จ่าสิบเอกพงศ์ปณต กุลพินิจ
                 (ร้อย บก.พล.ร.6)
                 กองร้อยต่อสู่รถถังที่ 6 (ร้อย ตถ.พล.ร.6)     จ่าสิบเอกอนุชา หนุยจันทึก
                 กองพลาธิการที่ 6 (กอง พธ.พล.ร.6)         จ่าสิบเอกวรรณรงค์ สาทนรัมย์
                 กองสรรพาวุธเบาที่ 6 (กอง สพบ.พล.ร.6)       จ่าสิบเอกประเสริฐ แดนประเสริฐ
                 กองพันเสนารักษ์ที่ 6 (พัน.สร.6)         จ่าสิบเอกไพบูลย์ สุวรรณภักดี
                 กองพันทหารม้าที่ 21 (ม.พัน.21)          ร้อยโทจตุพงษ์ พลเสน
                                          จ่าสิบเอกชยุต วงษาไฮ
                 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 106 (ป.พัน.106)             ั
                                          สิบเอกสิทธิชย เอกสะพัง
                                          สิบเอกวุฒิชาติ ชินโคตร
                      ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                   ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ   จังหวัด / เขต / อำเภอ         รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                        เปิดการเรียนการสอน
                 กองพันทหารปืนใหญ่ ที่ 16 (ป.พัน.16)       จ่าสิบเอกโสธร ด้วงคา
                                          จ่าสิบเอกราไพ แสงทวี
                 กองพันทหารช่างที่ 6 (ช.พัน.6)          จ่าสิบเอกอดุลย์ ก่าบุญมา
                                          จ่าสิบเอกปราโมทย์ โคตรพัฒน์
                 โรงพยาบาลค่าย พล.ร.16 (รพ.ค่าย ฯ พล.ร.6)     จ่าสิบตรีหญิงรัตนาภรณ์ ประโม
                 กองร้อยสารวัตรทหารที่ 6 (ร้อย สห.พล.ร.6)     สิบเอกวีรยุทธ์ สืบหานาม
                 กองพันทหารสื่อสารที่ 6 (ส.พัน.6)         จ่าสิบเอกอรุณ นนทะภา
 41       ระยอง
    อาเภอเมือง        ค่ายมหาสุรสิงหนาท (ค่ายพัน ร.7)         น.ต.ศิววิศว์ อังสุวัฒน์ รน.
                                                ั
                                          พันจ่าเอกวิชย ศรีสังข์
    อาเภอบ้านฉาง       กองการบินทหารเรือ                ร.ท. สมศักดิ์ จิราโชติกุล รน.
                                          ร.อ.ชาญศิลป์ พันธ์ดาวงศ์ รน.
                                          พันจ่าเอกปริพล วงษ์นันตา
                                          นางสาวิตรี ถาวระ
 42      ขอนแก่น
    อาเภอเมือง        ค่ายศรีพัชรินทร                 พันโทพงษ์สวัสดิ์ บุตตะ
                                          จ่าสิบเอกประวัติศาสตร์ มาสิงห์
                      ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                   ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ   จังหวัด / เขต / อำเภอ         รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                        เปิดการเรียนการสอน
                                          จ่าสิบเอกจรัส มีสมบัติมาก
                                          จ่าสิบเอกคมสัน ใสสะอาด
                                          นางเบญจมาภรณ์ สุวรรณมาโจ
                 ค่ายสีหราชเดโชไชย                ร้อยตรีไกรวิทย์ สิทธิโห
                                          จ่าสิบเอกธีระยุทธ อภิศศิประภา
                                          จ่าสิบเอกประทีป วงศ์พิริยโยธา
                                          จ่าสิบเอกเสถียร ธรรมดา
                                          จ่าสิบเอกอรรณพ เอกวุธ
    อาเภอชุมแพ        ค่าย ร. 8 พัน 2                 ร้อยเอกคเชนทร์ ทัณฑรักษ์
                                                ั
                                          ร้อยตรีศิริชย ชาคารุณ
                                          นางดุษฎี โสภารักษ์
 43        น่าน
    อาเภอเมือง        กองพันทหารม้าที่ 15                       ั     ่
                                          จ่าสิบเอกสิทธิชย เขียวสนัน
                                          จ่าสิบเอกสังวรณ์ ตรีสนธ์
                                          จ่าสิบเอกวัชณรัชช์ หมูก้อน
                     ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                  ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ   จังหวัด / เขต / อำเภอ        รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                       เปิดการเรียนการสอน
                 กองพันทหารม้าที่ 10              จ่าสิบโทรัตติกร ทองเขียว
                                         จ่าสิบเอกอานวย สลีอ่อน
                                         สิบเอกนิยม อินไชย
                 จังหวัดทหารบกน่าน               จ่าสิบเอกสมพล อ่าพิพัฒน์
 44      ปทุมธานี
    อาเภอลาลูกกา       กรมทหารต่อสู้อากาศยาน             พันจ่าอากาศเอกมานัส ทับเงิน
                                         นายมงคล ลิ้มโพธิ์สุวรรณ
                                         พันจ่าอากาศเอกสมชัย เริงกลิ่น
                                         นาวาอากาศเอกสมควร รักดี
                                         นาวาอากาศตรีสุทัศน์ เขียวแก้ว
 45       สระแก้ว
    อาเภอวัฒนานคร       กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 12      ร้อยตรีสุพิศ สุขิโต
                 รักษาพระองค์                  ตชจ่าสิบเอกบุญเทียม แก้วเคน
                                         จ่าสิบเอกวัชรพล บูรณะพลานามัย
                                         จ่าสิบเอกจรัญ ผลจันทร์
                                         สิบโทอานาจ เลี้ยงรอด
                     ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                    ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ   จังหวัด / เขต / อำเภอ         รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                         เปิดการเรียนการสอน
                 จังหวัดทหารบกสระแก้ว               จ่าสิบเอกบุญสม หอกคา
                                          จ่าสิบเอกภาณุภัทร กาเนิด
                                          จ่าสิบเอกชาลี พันธุ์กว้าง
                 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 12        ร้อยโทไพจิตร พลปัถพี
                 รักษาพระองค์                   จ่าสิบเอกสันติพงษ์ อุทธสิงห์
                                          จ่าสิบเอกสามแสง กาจัดภัย
                 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 12        จ่าสิบเอกสมหวัง ปิ่นประเสริฐ
                 รักษาพระองค์                   จ่าสิบเอกบรรพจน์ โสภานเวช
                 ค่ายไพรีระย่อเดช                 จ่าสิบเอกไพบูลย์ สุขญาติ
                                          จ่าสิบเอกประมาณ คอนมะแสง
                                          ร้อยเอกณรงค์ ขยันคิด
                                          สิบเอกวิชาญ สนพิมาย
                 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์           สิบเอกภาคภูมิ บุญมา
                                          จ่าสิบตรีถาวร เหล่าพันธ์
 46      นราธิวาส
    อาเภอเมือง        ค่ายจุฬาภรณ์                   นางสาวฮาซามิน มะเก๊ะ
                      ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                   ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ   จังหวัด / เขต / อำเภอ         รายชื่อหน่วยทหารที่           รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                        เปิดการเรียนการสอน
    อาเภอเจาะไอร้อน      กองพันทหารราบที่ 3                ส.ต. ศุภชัย รสหอม
                 กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกรมหลวง          ส.ต.ชาญชัย พรมสุวรรณ
                 นราธิวาสราชนครินทร์
 47     นครศรีธรรมราช
    อาเภอเมือง        ร. 1503                     สิบเอกสมบัติ เชาว์ชะตา
                 โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ              นายชัยรัตน์ ชูแสง
                                          จ่าสิบเอกสมปอง คาแก้ว
                                          สิบเอกสมจิตร คงกะพันธ์
                                          จ่าสิบเอกธีร์ธวัช สุขลิ้ม
                 ทหาร ร. 15 สงบพิเศษ               ร้อยโทสงบ นาคเชียร
                 ทหาร ป. 1505                   สิบเอกนิรุตย์ สายแก้ว
                 ทหาร ป.1501                   จ่าสิบเอกสัญญา พรหมรัตน์
                 ร. 1505                     สิบเอกนเรนทร สันเพ็ชร
                 ร. 1506                     สิบเอกสมศักดิ์ จิตรอักษร
                 ทหาร ป. 1501/ 1                 ร้อยตรีพงค์นิกรณ์ บุตรพรหม
                 ป. 1502                     สิบเอกไมตรี กิ่งรัตน์
                     ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                   ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ   จังหวัด / เขต / อำเภอ        รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                       เปิดการเรียนการสอน
    อาเภอสิชล         กองร้อยฝึกนบพิเศษที่ 4             สิบเอกสมจินต์ เนาวาสน์
                 (ค่ายฝึกรบพิเศษสิชล)              จ่าสิบเอกสมใจ ปิยะพงษ์
    อาเภอทุ่งสง        กองบัญชาการช่วยรบที่ 4             จ่าสิบเอกจักรินทร์ ชูดา
                                         สิบโททรงยศ กาญจนศิราธิป
                 กองพลทหารราบที่ 5                จ่าสิบเอกฉัตรชัย มาโดน
                                         จ่าสิบตรีพล ไชยดา
 48      แม่ฮ่องสอน
    อาเภอแม่สะเรียง      กรมทหารพรานที่ 36 (ค่ายเทพสิงห์)        นางสาวนันทวดี มณีธร
    อาเภอปาย         ค่ายโสณบัณฑิตย์                 พ.ต.คุณัชพงศ์ สังฆวิสุทธิ์
                                         จ.ส.อ. วิสันต์ ใจงาม
                                         ส.อ.บุญชุม สุทธาวิชา
 49       อุดรธานี
    อาเภอเมือง        ร. 13                      ร.ต.อรุณ โคแสง
                                         นางสุวัญญา วรรณกุล
                                         ส.อ.หาญชัย พรมบุญ
                 ร. 13 พัน                    จ.ส.อ. คมกริช สุโพธิ์
                                         จ.ส.อ. พักตร์ รัตถาพิมพ์
                     ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                  ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ         รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                       เปิดการเรียนการสอน
                                         นางรจนา สุโพธิ์
                                         สิบเอกชาญ นวลหอม
                ป. พัน . 13                   ส.อ.สายสินธ์ สาระบูรณ์
                                             ั
                                         ส.อ.อภิชย บุญเกิด
                                         ส.อ.สกุลภัทร หนูยศ
                กองบิน 23                    ร.ท. ศตวรรษ ริมผดี
                                         พ.อ.อ. ณัฎฐพงศ์ สาราญพันธ์
                                         พ.อ.อ.เผดิมยศ ไกยเดช
                                         จ.อ.หญิงสุภัชฌา สุนีย์
                ร. 13 พัน 2                   จ.ส.อ. เวียงชัย พรหมโท
                                         นางนิตยาลักษณ์ พรหมโท
                                         นางวิไลวรรณ เหลืองอร่าม
                                         นางรัชนีวรรณ อุตระแสง
                                         ร.ท. อานวย แก้วกาสี
                                         นางสาวพรนิภา คาวงไทย
                                         นางสุพัตตรา ราชโคตร
                     ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                   ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ   จังหวัด / เขต / อำเภอ         รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                        เปิดการเรียนการสอน
                 ร. 13 พัน 3                   นางสาวมยุรา ส่อนนารา
                                          ส.อ. คงเดช โอนากุล
                                          ส.อ.วันชัย โอคฉิมพลี
                                          จ.ส.อ.พรหมนา จันทะวาลย์
                                          นางพรรณเพ็ญ โอนากุล
 50      นครปฐม
    อาเภอเมือง        มณฑลทหารบกที่ 11 (กองเรือนจา)          พันโทสมาน จันทร์เศียร
                                          สิบตรีทศพล นาดี
                 กรมการสัตว์ทหารบก                ส.อ. ใหม่ ชดเจริญ
                                          ส.อ.ชาคริต จิตณรงค์
                                          ส.อ.พิเชษฐ์ เพ็ญสว่าง
                                          ส.อ. ธีรภัทร์ ประทุมทอง
                                          ส.อ.สมชาย สุนทรอารี
                                          ส.อ. มานะ ม่วงอยู่
                                          ส.อ.มณเฑียร กลัดนาค
                                          ส.อ.จักรพันธ์ กสิบุตร
                     ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                  ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ   จังหวัด / เขต / อำเภอ       รายชื่อหน่วยทหารที่           รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                       เปิดการเรียนการสอน
    อาเภอกาแพงแสน       กองพันทหารอากาศโยธิน
                 โรงเรียนสนามบิน                พ.อ.อ.กฤษณ์ ปัชชา
                                        พ.อ.อ. วิเชียร จินดี
                                        พ.อ.อ.สรพล เหล่าศรีรัตนา
                                                ่
                                        พ.อ.อ. ประนอม พึงนุสนธิ์
                                        จ.อ.พิชญ์ ณ ลาปาง
                                        ร.อ.พงษ์ศักดิ์ โซ่เงิน
                                        น.ต.ณัฐวุฒิ จิระสกุลไทย
                                        น.ต.ภาคภูมิ สุขเสวตร์
                                        จ.อ.อ. วิรุทธิ์ หาสุนทรี
                                        จ.อ. วีระพงษ์ คงใจดี
 51      นครสวรรค์
    อาเภอเมือง        มณฑลทหารบกที่ 31               สิบตรีหญิงวิชชุดา ศรีสุข
                                        สิบตรี โทวศิน บุญกลิ่น
                                        สิบตรีหญิงสุทธินี สีสอด
                                        นางสาวธนาพร รัตนวราหะ
                     ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                  ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ   จังหวัด / เขต / อำเภอ        รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                       เปิดการเรียนการสอน
                                         จ่าสิบเอกถิรวัฒน์ เทอดเทียนวงษ์
                                         นางสาวเพียงฤทัย สาเร็จหวัง
                 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 4       จ่าสิบเอดวสันต์ ทองพันชั่ง
                                         จ่าสิบโทปราโมทย์ พวงจันทร์
                                         จ่าสิบเอกนิพนธ์ เม้ากาเนิด
                 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4             สิบเอกสุเมธ สุขเอม
                                         จ่าสิบเอกเสน่ห์ สดับธรรม
                 กองพันทหารช่างที่ 4              จ่าสิบเอกจาเริญ สุขแป้น
    อาเภอตาคลี        กองบิน 4                    ร.ท. ประเสริฐ สวนแก้ว
                                         พ.อ.อ.สานุพัฐ อ่อนชุ่ม
                                         พ.อ.อ.พิเชษฐ์ สามเรืองศรี
                                         นางกรรณิกา ภาคีธง
                                         ร.ต.นิรันดร์ ศรีอินทร์
                                         พ.อ.อ. จิรวัฒน์ วงษ์มอญ
                                         จ.อ.หญิงธิดารัตน์ กลับจันทร์
                                         นางธัญลักษณ์ วัฒนธรรม
                     ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                                   ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ   จังหวัด / เขต / อำเภอ         รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                        เปิดการเรียนการสอน
    อาเภอพยุหะคีรี      แผนกที่ 3 กองคลังแสง
                 กรมสรรพาวุธทหารบก                จ.ส.อ.กชพัฒน์ เพ็ญวิจิตร
                                                   ่
                                          นางกุลธนันท์ หร่าพึง
                                          นางโสภา ศรีพูล
 52         เลย
    อาเภอเมือง        ร. 8 พัน 1 ค่ายศรีสองรัก             ส.อ. สุกฤษฏ์ มาริบุตร
                                          ส.อ. บรรดา แสนสุพรรณ
                                          จ.ส.อ. มะนิตย์ โสธรรมมงคล
                                          ร.ท. วีระ ชัชวาล
                                          ส.อ. ชัยรัตน์ ทันมา
                 จังหวัดทหารบกเลย                 ส.อ. ไพโรจน์ ศิริไชยจานงค์
                                          จ.ส.อ. สมชาย จันสิริ
                                          จ.ส.อ. ชนกกานต์ ศรีเมืองแก้ว
                                          จ.ส.อ. หญิงพเยาว์ ทันมา
    กาแพงเพชร         ไม่มี
    พังงา           ไม่มี
    จันทบุรี         ไม่มี
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
                ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                             ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิดการเรียนการสอน
��ื่อหน่ วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิ ดการเรียนการสอน
                ข้ อมูลรายชื่อหน่ วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                              ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่ วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิ ดการเรียนการสอน
                ข้ อมูลรายชื่อหน่ วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                              ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่ วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิ ดการเรียนการสอน
                ข้ อมูลรายชื่อหน่ วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                              ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่ วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิ ดการเรียนการสอน
                ข้ อมูลรายชื่อหน่ วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                              ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่ วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิ ดการเรียนการสอน
                ข้ อมูลรายชื่อหน่ วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                              ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่ วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิ ดการเรียนการสอน
                ข้ อมูลรายชื่อหน่ วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                              ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่ วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิ ดการเรียนการสอน
                ข้ อมูลรายชื่อหน่ วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                              ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่ วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิ ดการเรียนการสอน
                ข้ อมูลรายชื่อหน่ วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                              ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่ วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิ ดการเรียนการสอน
                ข้ อมูลรายชื่อหน่ วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                              ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่ วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิ ดการเรียนการสอน
                ข้ อมูลรายชื่อหน่ วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                              ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่ วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิ ดการเรียนการสอน
                ข้ อมูลรายชื่อหน่ วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                              ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่ วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิ ดการเรียนการสอน
                ข้ อมูลรายชื่อหน่ วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                              ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่ วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิ ดการเรียนการสอน
                ข้ อมูลรายชื่อหน่ วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                              ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่ วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิ ดการเรียนการสอน
                ข้ อมูลรายชื่อหน่ วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                              ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่ วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิ ดการเรียนการสอน
                ข้ อมูลรายชื่อหน่ วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                              ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่ วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิ ดการเรียนการสอน
                ข้ อมูลรายชื่อหน่ วยทหารที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน
                              ที่อยู่ในสานักงาน กศน.
ลำดับ  จังหวัด / เขต / อำเภอ    รายชื่อหน่ วยทหารที่          รายชื่อครูประจากลุ่มที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ
                  เปิ ดการเรียนการสอน

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:937
posted:1/15/2012
language:Thai
pages:141