spl - DOC by 1DdJ6dR

VIEWS: 0 PAGES: 1

									                  Splnomocnenie.


Obchodná spoločnosť:


IČO:
DIČ:
IČ DPH:
v zastúpení: štatutárny zástupca
(ďalej iba: „splnomocniteľ“)

splnomocňuje

Peter Čechvala - COLNÉ PORADENSTVO
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
kancelária: Majerská 2, 911 01 Trenčín
IČO: 33 181 535
DIČ: 1020319465
IČ DPH: SK1020319465
Živnostenský register ObÚ Trenčín č. 309 - 7370
(ďalej iba: „splnomocnenec“)
a osoby, ktoré splnomocnenec zastupovaním a konaním poverí,

zastupovať splnomocniteľa a konať v jeho mene pred Colným úradom Trenčín, Partizánska 1,
911 50 Trenčín, vo veciach:

    spracovať a podať Hlásenia o prijatí a Hlásenia odoslaní tovaru v štatistickom systéme
    INTRASTAT-SK
    vykonať vývozné a dovozné colné konania
    vykonať úkony súvisiace s vývoznými a dovoznými colnými konaniami
    podať návrhy, žiadosti, odvolania a vzdať sa práva na odvolanie
    prijať doručené písomnosti.V Trenčíne,

                                        v. r. (*)
                             štatutárny zástupca
Pozn.:
(*) Totožnosť splnomocniteľa bola osvedčená notárom - viď druhá strana splnomocnenia.

								
To top