Anasınıfı Yıllık Plan

Document Sample
Anasınıfı Yıllık Plan Powered By Docstoc
					                         ĠSTĠKLAL MARġI
Korkma, sönmez bu Ģafaklarda yüzen al sancak    Bastığın yerleri ‗toprak diyerek‘ geçme, tanı! Sönmeden yurdumun üstünde
tüten en son ocak.                 DüĢün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
O benim milletimin yıldızıdır parlayacak!      Sen Ģehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı.
O benimdir, o benim milletimindir ancak!      Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!    Kim bu cennet vatanın uğruna olmazki fedâ? Kahraman ırkıma bir gül... ne bu
Ģiddet, bu celâl?                  ġühedâ fıĢkıracak toprağı sıksan, Ģühedâ! Sana olmaz dökülen kanlarımız
sonra helal.                    Cânı cânânı bütün varımı alsın da hüdâ Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin
istiklal.                      Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ

Ben ezelden beridir hür yaĢadım, hür yaĢarım;    Ruhumun senden ilahi Ģudur ancak emeli:
Hangi çılgın bana zincir vuracakmıĢ? ġaĢarım!    Değmesin ma‘ bedimin göğsüne nâ-mahrem eli! KükremiĢ sel gibiyim, bendimi
çiğner, aĢarım.                   Bu ezanlar-ki Ģehâdetleri dinin temeli
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taĢarım.    Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

Garbın âfâkını sarmıĢsa çelik zırhlı duvar.     O zaman vecd ile bin secde eder-varsa-taĢım. Benim iman dolu göğsüm gibi
serhaddim var.                    Her cerîhamdan, ilâhî, boĢanıp kanlı yaĢım; Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir
imânı boğar,                     FıĢkırır rûh-ı mücerred gibi yerden na‘Ģım;
'Medeniyyet!' dediğin tek diĢi kalmıĢ canavar?    O zaman yükselerek arĢa değer belki baĢım!

ArkadaĢ, yurduma alçakları uğratma sakın;       Dalgalan sen de Ģafaklar gibi ey Ģanlı hilâl! Siper et gövdeni, dursun bu
hayâsızca akın.                    Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Doğacaktır sana va'dettiği günler
Hakk'ın,                       Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; Kim bilir, belki yarın, belki yarından
da yakın.                       Hakkıdır, hür yaĢamıĢ, bayrağımın hürriyet,
                           Hakkıdır, Hakk‘ a tapan milletimin istiklâl!                                                   Mehmet Akif ERSOY
            Plan Dosyası
          2011-2012 Öğretim Yılı
                OKULUN
Adı      :YEġĠLIRMAK ĠLKÖĞRETĠM OKULU
Bulunduğu Ġl  :TOKAT / MERKEZ


               ÖĞRETMENĠN


Adı ve Soyadı   : AYBÜKE ZENGĠN      SERAP YILDIRIM
Doğum Yeri ve Yılı :  TOKAT          SAMSUN
Mezun Olduğu Okul : ONDOKUZ MAYIS ÜNĠ.     KOCATEPE ÜNĠ.
Görevi       :   OKULÖNCESĠ EĞĠTĠMĠ ÖĞRETMENĠ
Okuttuğu YaĢ Grubu :      6 YAġ GRUBU
                  5
                                       YILLIK PLAN
AYLAR                                         AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
    PSĠKOMOTOR ALAN                                    5.Kendisinin ve baĢkasının haklarına saygı gösterir.
    Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme.        9.Etkinliklerinin süresine iliĢkin yönergeye uyar.
    Kazanımlar                                      Amaç 7 HoĢgörü gösterebilme.
    1. Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar.              Kazanımlar
    K 3: DeğiĢik yönlere doğru uzanır.                          K 1:Hata yapabileceğini kabul eder.
    4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.                        K 2:Kendi hatalarını söyler.
    5.Sözel yönergelere uygun olarak koĢar.                        3.Kendisini baĢkalarının yerine koyarak duygularını açıklar.
    14.Atılan nesneleri yakalar.                             Amaç 8. Farklılıklarını saygı gösterebilme.
    15.Nesneleri belirli bir mesafedeki hedefe atar.                   Kazanımlar
    Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli bir hareketleri yapabilme     K 1: Kendisinin farklı özelliklerin kabul eder.
    Kazanımlar                                      K 2:BaĢkalarının farklı özeliklerini kabul eder.
    1.Küçük nesneleri toplar                               Amaç 9.YaĢamın iyileĢtirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme
    7.El becerileri gerektiren bazı araçları kullanır.                  Kazanımlar
    10.Yönergeye uygun çizgiler çizer.                          2.Günlük yaĢamdaki kurallara uyar.
 E
    12.ÇeĢitli malzemeleri değiĢik Ģekillerde katlar.                   Amaç 10- Toplumsal yaĢamın nasıl sürdüğünü fark edebilme
    13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.                       Kazanımlar
    14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıĢtırır.                    K 4:Farklı kültürlerin belli baĢlı özelliklerini söyler.
 Y
    Amaç 4.Küçük kaslarını kullanarak güç gerektiren hareketleri yapabilme.        Amaç 11.Estetik özellikler taĢıyan ürünler oluĢturabilme.
    Kazanımlar                                      Kazanımlar
    2.Nesneleri sıkar.                                  1.Estetik bedensel hareketlerle yürür ve dans eder.
 L
    4.Malzemelere elleriyle Ģekil verir.                         K 3:Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar.
    SOSYAL-DUYGUSAL ALAN                                 5.ÇeĢitli materyaller kullanarak ritim oluĢturur.
    Amaç 2.Duygularını fark edebilme.                           DĠL ALANI
 Ü                                              Amaç 2. KonuĢurken sesini doğru kullanabilme
    Kazanımlar
    1.Duygularını söyler.                                 Kazanımlar
    2.Duygularının nedenlerini açıklar                          2.Kelimeleri doğru telaffuz eder.
 L   3.Duygularının sonuçlarını açıklar.                          3.KonuĢurken sesinin tonunu iĢitilebilir biçimde ayarlar.
    Amaç 3. Duygularını kontrol edebilme                         Amaç 3.Türkçeyi doğru kullanabilme
    Kazanımlar                                      Kazanımlar
    1.Olumlu/olumsuz duygu ve düĢüncelerini uygun Ģekilde ortaya koyar.          1.KonuĢmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanır.
    3.Yeni ve alıĢılmamıĢ durumlara uyum sağlar.                     2.KonuĢmalarında temel dil bilgisi kurallarına uygun konuĢur.
    Amaç 5. BaĢkalarının duygularını fark edebilme.                    Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme
    Kazanımlar                                      Kazanımlar
    K 1:BaĢkalarının duygularını ifade eder.                       2.Sohbete katılır.
    K 2:BaĢkalarının duygularını paylaĢır.                        3.Belli bir konuda konuĢmayı sürdürür.
    Amaç 6. BaĢkalarının iliĢkilerini yönetebilme.
     Kazanımlar
    3.Grupta sorumluluk almaya istekli olur.
    4.Aldığı sorumluluğu yerine getirir.
AYLAR                                     AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
    Amaç 5. Dinlediklerini çeĢitli yollarla ifade edebilme
    Kazanımlar                                  Amaç 7.Nesne, durum ya da olayları çeĢitli özelliklerine göre sıralayabilme.
    3. Dinlediklerine iliĢkin sorulara cevap verir.                Kazanımlar
    5. Dinlediklerini resim müzik drama Ģiir öykü vb. yollarla sergiler.     1.Nesneleri büyüklüklerine göre sıralar.
    Amaç 8. Görsel materyalleri okuyabilme                    6.Varlıkları büyüme aĢamaları göre sıralar.
    Kazanımlar                                  Amaç 9. Nesneleri sayabilme.
    1. Görsel materyalleri inceler.                        Kazanımlar
    2. Görsel materyalleri ilgili sorular sorar.                 1.20 içinde ileriye doğru birer birer ritmik sayar.
    3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.             3.Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir.
    BĠLĠġSEL ALAN                                 4.Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayma
    Amaç 1. Kendisi ve ailesi ile ilgili bilgileri kavrayabilme          Amaç 10. Geometrik Ģekilleri tanıyabilme
    Kazanımlar                                  Kazanımlar
    1. Kendisi ile ilgili bilgileri açıklar.                   1.Her nesnenin bir Ģekil olduğunu söyler
 E   2. Aile bireyleri ile ilgili bilgileri açıklar.                2.Daire,üçgen,kare ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterir.
    Amaç 2. Olay ya da varlıkların çeĢitli özelliklerini gözlemleyebilme     Amaç 11.Günlük yaĢamda kullanılan belli baĢlı sembolleri tanıyabilme.
    Kazanımlar                                  Kazanımlar
 Y   1.Olay ya da varlıkların özellilerini söyler.                 1.Gösterilen sembolün anlamını söyler
    2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karĢılaĢtırır.            3.10 içindeki rakamları okur.
    Amaç 3. Dikkatini toplayabilme                        4.10 içindeki rakamları modele bakarak yazar
 L   Kazanımlar                                  Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden –sonuç iliĢkisi kurabilme.
    1. Dikkat edilmesi gereken nesneyi durumu olayı fark eder.          Kazanımlar
    2. Dikkatini nesne durum olay üzerinde yoğunlaĢtırır.             1.Bir olayın olası nedenlerini söyler
 Ü   3. Dikkat edilmesi gererken nesneyi durumu olayı söyler.           2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler
    4. Nesneyi durumu olayı ayrıntılarıyla açıklar.
    Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme                    ÖZBAKIM BECERĠLERĠ
 L   Kazanlımlar                                  Amaç 1.Temizlik kurallarını uygulayabilme
    2. Varlıkların rengini söyler.                        Kazanımlar
    3. Varlıkların yerini söyler.                         1.Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanma
    4.Varlıkların Ģeklini söyler.                         2.El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar.
    K 8:Nesnelerin içinden eksilen ya da eklenen bir nesneyi söyler.       3.Tuvalet gereksinimine yönelik iĢleri yardımsız yapar.
    9. Nesne durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade eder.         5.Ev ve okuldaki eĢyaları temiz ve düzenli kullanır.
    Amaç 5. Varlıkları çeĢitli özelliklerine göre eĢleĢtirebilme         4.Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat eder.
    Kazanımlar                                  7.Ġçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.
    1. Varlıkları bire bir eĢleĢtirir.                      Amaç 3.Doğru beslenmenin önemini fark edebilme.
    2.Varlıkları renklerine göre eĢleĢtirir.                   Kazanımlar
    7.Varlıkları kullanım amaçlarına göre eĢleĢtirir.               3.Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir.
    Amaç 6.Varlıkları çeĢitli özelliklerine göre gruplayabilme.          4.Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten /içmekten kaçınır.
    Kazanımlar                                  5.Öğün zamanlarında ve süresinde yemeye özen gösterir.
    1.Varlıkları renklerine göre gruplar.
    5.Varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar.
                                      BELĠRLĠ GÜN VE
AYLAR      KAVRAMLAR           ALAN GEZĠLERĠ                          AĠLE KATILIMI       DEĞERLENDĠRME
                                       HAFTALAR

    * Renk kavramı (kırmızı, sarı)  * Okul gezilir, tanıtılır.  * Ġlköğretim Haftası       * Veli toplantıları düzenlenir.
    * Sayı kavramı          * Okulda görevli kiĢilerle   (Eylül ayının üçüncü haftası)  * Okul öncesi eğitimin amaç ve
     ( 1ve 2 sayısı )         tanıĢılır.                           Ġlkeleri açıklanır.
    *ġekil (daire)                                         * Okul aile iĢbirliğinin önemi
    * Büyük ,orta,,küçük                                       belirtilir.
    *Mutlu                                             -*Ebeveynlerin etkinliklere
    *Düzenli -Dağınık                                         katılımını belirlemek amacıyla
                                                     ―Ebeveyn Katılım Formu‖
                                                     uygulanır.


 E


 Y


 L


 Ü


 L
AYLAR                                      AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
    PSĠKOMOTOR ALAN                                  Amaç 5. BaĢkalarının duygularını fark edebilme.
    Amaç1-Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketler yapabilme        Kazanımlar
    Kazanımlar                                    1.BaĢkalarının duygularını ifade eder.
    1.Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketlerini yapar.           2.BaĢkalarının duygularını paylaĢır.
    2. DeğiĢik yönlere yuvarlanma                           Amaç 6. BaĢkalarının iliĢkilerini yönetebilme.
    3. DeğiĢik yönlere doğru uzanır.                          Kazanımlar
    4. Sözel yönergelere uygun olarak yürür                      2.Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır.
    6.Belli bir mesafeyi sürünerek gider.                       3.Grupta sorumluluk almaya istekli olur.
    14.Atılan nesneleri yakalar                            4.Aldığı sorumluluğu yerine getirme.
    15.Nesneleri belli bir mesafedeki hedefe atar.                  5.Kendisinin ve baĢkasının haklarına saygı gösterir.
    Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli bir hareketleri yapabilme   6 Gerekli durumlarda nezaket sözcüklerini kullanır.
    Kazanımlar                                    7.Gerektiğinde lideri izler.
    1.Küçük nesneleri toplar.                             8.Gerektiğinde liderliği üstlenir.
    4.Nesneleri takar.                                10.Grup etkinliklerinin kurallarına uyar.
    5.Nesneleri çıkarır.                               11.Gerekli durumlarda kararlılık gösterir.
    7.El becerileri gerektiren bazı araçları kullanır.                Amaç 7 HoĢgörü gösterebilme.
    9.DeğiĢik malzemeler kullanarak resim yapar.                   Kazanımlar
 E   10.Yönergeye uygun çizgiler çizer.                        1.Hata yapabileceğini kabul eder.
    12.ÇeĢitli malzemeleri değiĢik Ģekillerde katlar.                 2.Kendi hatalarını söyler.
    13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.                     3.Kendisini baĢkalarının yerine koyarak duygularını açıklar.
 K   14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıĢtırır.                  Amaç 8.Farklılıklarını saygı gösterebilme.
    Amaç 4- Küçük kaslarını kullanarak güç gerektiren hareketleri yapabilme      Kazanımlar
    Kazanımlar                                    1.Kendisinin farklı özelliklerin kabul eder.
 Ġ                                            2.BaĢkalarının farklı özeliklerini kabul eder.
    2.Nesneleri sıkar.
    4.Malzemelere elleriyle Ģekil verir.                       Amaç 9.YaĢamın iyileĢtirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme
    Amaç 5.Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme.              Kazanımlar
 M                                            1.YaĢanım sürdürülebilmesi için gerekli olan kaynakları verimli kullanır.
    1Kazanımlar
    4.Tek/çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar.                   3.Canlıların yaĢama hakkına özen gösterir
                                             4.Canlıların bakımını üstlenir ve korur.
    SOSYAL-DUYGUSAL ALAN                               5.YaĢamda diğer canlılarla paylaĢtıklarını açıklar.
    Amaç 2.Duygularını fark edebilme.                         Amaç 10- Toplumsal yaĢamın nasıl sürdüğünü fark edebilme
    Kazanımlar                                    Kazanımlar
    1.Duygularını söyler.                               3.Kendi kültürünün belli baĢlı özelliklerini açıklar
    2.Duygularının nedenlerini açıklar.                        4.Farklı kültürlerin belli baĢlı özelliklerini söyler.
    3.Duygularının sonuçlarını açıklar                        Amaç 11.Estetik özellikler taĢıyan ürünler oluĢturabilme.
    Amaç 3. Duygularını kontrol edebilme.                       Kazanımlar
    Kazanımlar                                    1.Estetik bedensel hareketlerle yürür ve dans eder.
    1.Olumlu/olumsuz duygu ve düĢüncelerini uygun Ģekilde ortaya koyar.        2.Özgün Ģiir, öykü, Ģarkı vb söyler.
    2.YetiĢkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranır.      3.Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar.
    Amaç 4- Kendi kendini güdüleyebilme                        4.Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar.
    Kazanımlar                                    5.ÇeĢitli materyaller kullanarak ritim oluĢturur.
    1. Kendi isteği ile bir iĢe baĢlar.                        6.ÇeĢitli materyalleri kullanarak müzik oluĢturur.
    2.BaĢladığı iĢi bitirme çabası gösterir.
AYLAR                                       AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
    Amaç 15.Atatürk ile ilgili etkinliklere ilgi gösterebilme.             BĠLĠġSEL ALAN
    Kazanımlar                                     Amaç 2. Olay ya da varlıkların çeĢitli özelliklerini gözlemleyebilme
    1.Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.                     Kazanımlar
    2.Atatürk ile ilgili etkinliklerde aldığı sorumlulukları yerine getirir.      1.Olay ya da varlıkların özellilerini söyler.
                                              2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karĢılaĢtırır.
    DĠL ALANI                                      Amaç 3. Dikkatini toplayabilme
    Amaç 1. Sesleri ayırt edebilme                           Kazanımlar
    Kazanımlar                                     1. Dikkat edilmesi gereken nesneyi durumu olayı fark eder.
    1.Sesin kaynağını söyler.                              2. Dikkatini nesne durum olay üzerinde yoğunlaĢtırır.
    2.Sesin geldiği yönü belirler.                           3. Dikkat edilmesi gererken nesneyi durumu olayı söyler.
    4. Verilen sese benzer sesler çıkarır.                       4. Nesneyi durumu olayı ayrıntılarıyla açıklar.
    Amaç 2-KonuĢurken sesini doğru kullanabilme                     Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme
    Kazanımlar                                     Kazanlımlar
    1.Nefesini doğru kullanır.                             1. Olay ya da varlıkları söyler.
    2.Kelimeleri doğru telaffuz eder.                          2. Varlıkların rengini söyler.
    3.KonuĢurken sesinin tonunu iĢitilebilir biçimde ayarlar.              4.Varlıkların Ģeklini söyler.
    Amaç 3.Türkçeyi doğru kullanabilme                         5.Varlıkların sayısını söyler.
 E   Kazanımlar                                     8.Nesnelerin içinden eksilen ya da eklenen bir nesneyi söyler.
    1.KonuĢmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanır.           9.Nesne, durum, ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade eder
    2.KonuĢmalarında temel dil bilgisi kurallarına uygun konuĢur.            Amaç 5. Varlıkları çeĢitli özelliklerine göre eĢleĢtirebilme
 K   Amaç 4-Kendini sözel olarak ifade edebilme                     Kazanımlar
    Kazanımlar                                     1.Varlıkları bire bir eĢleĢtirir.
    1.Dinlerken / konuĢurken göz teması kurar.                     2.Varlıkları renklerine göre eĢleĢtirir
 Ġ   2.Sohbete katılır.                                 7.Varlıkları kullanım amaçlarına göre eĢleĢtirir.
    3.Belli bir konuda konuĢmayı baĢlatır.                       8-Nesneleri sayılarına göre eĢleĢtirir
    4. Belli bir konuda konuĢmayı sürdürür.                       Amaç 6.Varlıkları çeĢitli özelliklerine göre gruplayabilme.
 M   5.Söz almak için sırasını bekler.                          Kazanımlar
    Amaç 5-Dinlediklerini çeĢitli yollarla ifade edebilme                1.Varlıkları renklerine göre gruplar.
    Kazanımlar                                     2.Varlıkları Ģekilleri göre gruplar.
    3.Dinlediklerine iliĢkin sorulara cevap verir.                   4.Varlıkları miktarlarına göre gruplar.
    5. Dinlediklerini resim müzik drama Ģiir öykü vb. yollarla sergiler.        5.Varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar.
    Amaç 6. Sözcük dağarcığını geliĢtirebilme                      Amaç 9. Nesneleri sayabilme.
    Kazanımlar                                     Kazanımlar
    1.Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder.                  1.20 içinde ileriye doğru birer birer ritmik sayar.
    2.Yeni sözcüklerin anlamlarını sorar.                        3.Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir.
    3. Verilen sözcüğün anlamını açıklar.                        4.Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayma
    4. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.           6.Sayıca 10 dan az olan bir gruptaki nesnelerin sayısını söyler
    5. Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir.                       Amaç 10. Geometrik Ģekilleri tanıyabilme
    Amaç 8-Görsel materyalleri okuyabilme                        Kazanımlar
    Kazanımlar                                     1.Her nesnenin bir Ģekil olduğunu söyler
    1.Görsel materyalleri inceler.                           2.Daire, üçgen, kare ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterir.
    2. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar                    Amaç 11.Günlük yaĢamda kullanılan belli baĢlı sembolleri tanıyabilme.
    3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.                Kazanımlar
    4. Görsel materyalleri açıklar.                           1.Gösterilen sembolün anlamını söyler
                                              3.10 içindeki rakamları okur.
                                              4.10 içindeki rakamları modele bakarak yazar.
                                   AMAÇLAR VE KAZANIMLARAmaç 12.Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilme                  Amaç 4.Dinlenmeyle ilgili kuralları uyabilme
 Kazanımlar                                         Kazanımlar
1.Nesnenin mekândaki konumunu söyleme.                            1.Yorulduğu durumlarda dinlendirirci bir etkinliğe kat
Amaç 13.Bir örüntüdeki iliĢkiyi kavrayabilme                         Amaç 5.Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme
Kazanımlar                                          Kazanımlar
1.Modele bakarak nesnelerle öğeyi oluĢturur.                         1.Tehlikeli olan durumları söyler
2.Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi tamamlar.
Amaç 14.Parça-bütün iliĢkisini kavrayabilme
Kazanımlar
1.Bir bütünün parçalarını söyler
2.Uygun Ģekil veya nesneleri iki eĢ parçaya böler
Amaç16-- Belli durumlarla ve olaylarla ilgili neden sonuç iliĢkisini kurabilme. Kazanımlar
1. Bir olayın olası nedenlerini söyler.
2. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.
Amaç 17.Zamanla ilgili kavramlar arasında iliĢki kurabilme
Kazanımlar.
2.Zamanla ilgili kavramları anlamına uygun Ģekilde kullanır.

Amaç 20.Atatürk’ü tanıyabilme
Kazanımlar
1.Atatürk‘ün hayatı ile ilgili olguları söyler.

ÖZBAKIM BECERĠLERĠ
Amaç 1- Temizlik kurallarını uygulayabilme. Kazanımlar
2. El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar.
5.Ev ve okuldaki eĢyaları temiz ve düzenli kullanır.
7.Ġçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar
Amaç 2- Giysilerini giyme ve çıkarabilme
Kazanımlar
2.Giysilerini yardımsız çıkarır.
3.Giysilerini yardımsız giyer.
4.Giysilerini doğru Ģekilde giyer.
6.Giysilerini asar
Amaç 3- Doğru beslenmenin önemini fark edebilme
Kazanımlar
1. Yiyecek ve içecekleri ayrım yapmadan yer/ içer
2. Yiyecekleri ve içecekleri yeterli miktarda yer / içer
5.Öğün zamanlarında ve süresinde yemeye özen gösterir
                                            BELĠRLĠ GÜN VE
AYLAR      KAVRAMLAR             ALAN GEZĠLERĠ                             AĠLE KATILIMI              DEĞERLENDĠRME
                                             HAFTALAR

    * Renk kavramı           * Hayvanat bahçesi, pet shop,     * Hayvanları Koruma Günü (4  * Ekim ayı içerisinde Sınıfta
     (kırmızı, mavi, sarı)        çiftlik vb hayvanlarla ilgili bir   Ekim)             gerçekleĢtirilen etkinliklerden
    * Sayı kavramı            yere gezi düzenlenir.        * Dünya Çocuk Günü        örnekler verilerek (parmak oyunu,
     (1‘den 10‘a kadar ritmik sayma)  * Cumhuriyet Bayramı ile ilgili     (Ekim ayının ilk pazartesi   tekerleme, oyun, okuma-yazmaya
     ( 2, 3, 4 sayıları)         gösteri ve etkinliklere        günü)             hazırlık çalıĢması vb.) aileler
    * ġekil Kavramı (Kenar-köĢe,     katılınır.             * Cumhuriyet Bayramı       bilgilendirilir ve ailelerin bu
     Üçgen)                                  (29 Ekim)           etkinlikleri evde, çocuklarıyla
    * Kavramlar                                * Kızılay Haftası        birlikte yapmaları istenir.
    — Uzun - Kısa                                (29 Ekim–4 Kasım)      * Evden getirilen hayvan
    — Ağır Hafif                                                resimlerinden hayvanları koruma
    — Az – Çok                                                 günü için pano oluĢturulur.
    — Ġnce -Kalın                                              * Cumhuriyet bayramı
 E   — Doğru – YanlıĢ                                              kutlamalarına aileler davet edilir
    — Üstünde-Altında- Ortasında
    — ġaĢkın- DüĢünceli                                                               * Çocukların geliĢim özelliklerini
 K   — Hızlı- YavaĢ                                                                 Ġçeren ―GeliĢim Kontrol
    * Örüntü                                                                    Listesi‖ dikkate alınarak çocukların
                                                                            GeliĢimleri değerlendirilir. (Bk.
 Ġ
                                                                            Program Kitabı).

 M
AYLAR                                      AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
    PSĠKOMOTOR ALAN                                  Amaç 5. BaĢkalarının duygularını fark edebilme.
    Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme.      Kazanımlar
    Kazanımlar                                    1.BaĢkalarının duygularını ifade eder.
    3.DeğiĢik yönlere doğru uzanır.                          2.BaĢkalarının duygularını paylaĢır.
    5.Sözel yönergelere uygun olarak koĢar.                      Amaç 6. BaĢkalarıyla iliĢkilerini yönetebilme.
    6.Belirli bir mesafeyi sürünerek gider.                      Kazanımlar
    10.Belirli yükseklikten atlar.                          1.Kendiliğinden iletiĢimini baĢlatır.
    11.Belirli bir engel üzerinden sıçrayarak atlar.                 2.Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır.
    14.Atılan nesneleri yakalar.                           3.Grupta sorumluluk almaya istekli olur.
    15.Nesneleri belirli bir mesafedeki hedefe atar.                 4.Aldığı sorumluluğu yerine getirme.
    Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli bir hareketleri yapabilme   5.Kendisinin ve baĢkasının haklarına saygı gösterir.
    Kazanımlar                                    6.Gerekli durumlarda nezaket sözcüklerini kullanır.
    4.Nesneleri takar.                                9.Etkinliklerinin süresine iliĢkin yönergeye uyar.
    5. Nesneleri çıkarır.                               11.Gerekli durumlarda kararlılık gösterir.
    7.El becerileri gerektiren bazı araçları kullanır.                Amaç 7 HoĢgörü gösterebilme.
 K   9.DeğiĢik malzemeler kullanarak resim yapar.                   Kazanımlar
    10.Yönergeye uygun çizgiler çizer.                        1.Hata yapabileceğini kabul eder.
    11.ġekilleri değiĢik araçlar kullanarak çizer.                  2.Kendi hatalarını söyler.
 A   12.ÇeĢitli malzemeleri değiĢik Ģekillerde katlar.                 3.Kendisini baĢkalarının yerine koyarak duygularını açıklar.
    13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.                     Amaç 8.Farklılıklarını saygı gösterebilme.
    14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıĢtırır.                  Kazanımlar
 S   Amaç 3.Büyük kaslarını kullanarak güç gerektiren hareketleri yapabilme.      1.Kendisinin farklı özelliklerin kabul eder.
    Kazanımlar                                    2.BaĢkalarının farklı özeliklerini kabul eder.
    1.Farklı ağırlıktaki nesneleri iter.                       Amaç 9.YaĢamın iyileĢtirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme
 I   2.Farklı ağırlıktaki nesneleri çeker.                       Kazanımlar
    3.Farklı ağırlıktaki nesneleri kaldırır.                     2.Günlük yaĢamdaki kurallara uyar.
    4.Farklı ağırlıktaki nesneleri döndürür                      3.Canlıların yaĢama hakkına özen gösterir
 M   5.Farklı ağırlıktaki nesneleri taĢıyarak belirli bir mesafeye gider.       4.Canlıların bakımını üstlenir ve korur.
    Amaç 4.Küçük kaslarını kullanarak güç gerektiren hareketleri yapabilme.      Amaç 10 Toplumsal yaĢamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme.
    Kazanımlar                                    Kazanımlar
    2.Nesneleri sıkar.                                1.Toplumda farklı rollere sahip kiĢiler olduğunun söyler.
    4.Malzemelere elleriyle Ģekil verir.                       2.Aynı kiĢinin farklı rolleri olduğunu söyler.
    5.Malzemelere araç kullanarak Ģekil verir.                    3.Kendi kültürünün belli baĢlı özelliklerini açıklar.
                                             Amaç 11.Estetik özellikler taĢıyan ürünler oluĢturabilme.
    SOSYAL-DUYGUSAL ALAN                               Kazanımlar
    Amaç 2.Duygularını fark edebilme.                         1.Estetik bedensel hareketlerle yürür ve dans eder.
    Kazanımlar                                    2.Özgün Ģiir, öykü, Ģarkı vb söyler.
    1.Duygularını söyler.                               3.Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar.
    Amaç 3. Duygularını kontrol edebilme.                       5.ÇeĢitli materyaller kullanarak ritim oluĢturur.
    Kazanımlar                                    6.ÇeĢitli materyalleri kullanarak müzik oluĢturur.
    2.YetiĢkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranır.      7.Ürünlerini çeĢitli yollarla sunar.
AYLAR                                       AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
    Amaç 15.Atatürk ile ilgili etkinliklere ilgi gösterebilme.             Amaç 8. Görsel materyalleri okuyabilme
    Kazanımlar                                     Kazanımlar
    1.Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.                     1. Görsel materyalleri inceler.
    2.Atatürk ile ilgili etkinliklerde aldığı sorumlulukları yerine getirir.      2. Görsel materyalleri ilgili sorular sorar.
                                              3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
    DĠL ALANI                                      4. Görsel materyalleri açıklar.
    Amaç 1. Sesleri ayırt edebilme                           6. Görsel materyalleri özenle kullanır.
    Kazanımlar
    1.Sesin kaynağını söyler.                              BĠLĠġSEL ALAN
    2.Sesin geldiği yönü belirler.                           Amaç 2. Olay ya da varlıkların çeĢitli özelliklerini gözlemleyebilme
    4. Verilen sese benzer sesler çıkarır.                       Kazanımlar
    Amaç 2. KonuĢurken sesini doğru kullanabilme                    1.Olay ya da varlıkların özellilerini söyler.
    Kazanımlar                                     2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karĢılaĢtırır.
    2.Kelimeleri doğru telaffuz eder.                          Amaç 3. Dikkatini toplayabilme
    Amaç 3.Türkçeyi doğru kullanabilme                         Kazanımlar
    Kazanımlar                                     1. Dikkat edilmesi gereken nesneyi durumu olayı fark eder.
 K   1.KonuĢmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanır.           2. Dikkatini nesne durum olay üzerinde yoğunlaĢtırır.
    2.KonuĢmalarında temel dil bilgisi kurallarına uygun konuĢur.            3. Dikkat edilmesi gererken nesneyi durumu olayı söyler.
    Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme                     4. Nesneyi durumu olayı ayrıntılarıyla açıklar.
 A   Kazanımlar                                     Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme
    2.Sohbete katılır.                                 Kazanlımlar
    3.Belli bir konuda konuĢmayı sürdürür.                       1. Olay ya da varlıkları söyler.
 S   4. Belli bir konuda konuĢmayı baĢlatır.                       2. Varlıkların rengini söyler.
    6. Duygu düĢünce ve hayallerini söyler.                       4.Varlıkların Ģeklini söyler.
    7. Duygu düĢünce ve hayallerini yaratıcı yollarla açıklar.             5. Varlıkların sayısını söyler.
 I   8. Üstlendiği role uygun konuĢur.                          7. Nesnelerin neden yapıldığını söyler.
    Amaç 5. Dinlediklerini çeĢitli yollarla ifade edebilme               9. Nesne durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade eder.
    Kazanımlar                                     Amaç 5. Varlıkları çeĢitli özelliklerine göre eĢleĢtirebilme
 M   1. Dinlediklerini baĢkalarına anlatır.                       Kazanımlar
    2.Dinlediklerine iliĢkin sorular sorar.                       6. Varlıkları dokunsal özelliklerine göre eĢleĢtirir.
    3. Dinlediklerine iliĢkin sorulara cevap verir.                   7.Varlıkları kullanım amaçlarına göre eĢleĢtirir.
    4.Dinlediklerini özetler.                              8. Nesneleri sayılarına göre eĢleĢtirir.
    5. Dinlediklerini resim müzik drama Ģiir öykü vb. yollarla sergiler.        Amaç 6.Varlıkları çeĢitli özelliklerine göre gruplayabilme.
    Amaç 6. Sözcük dağarcığını geliĢtirebilme                      Kazanımlar
    Kazanımlar                                     6.Varlıkları dokunsal özelliklerine göre gruplar.
    1.Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder.                  Amaç 7.Nesne, durum ya da olayları çeĢitli özelliklerine göre sıralayabilme.
    2.Yeni sözcüklerin anlamlarını sorar.                        Kazanımlar
    3. Verilen sözcüğün anlamını açıklar.                        7.Olayları oluĢ sırasına göre sıralar.
    4. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.           Amaç 9. Nesneleri sayabilme.
    5. Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir.                       Kazanımlar
                                              3.Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir.
                                              4.Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayma
                                              6.Sayıca 10 dan az olan bir gruptaki nesnelerin sayısını söyler
                                              Amaç 10. Geometrik Ģekilleri tanıyabilme
                                              Kazanımlar
                                              1.Her nesnenin bir Ģekil olduğunu söyler.
AYLAR                                        AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
    2.Daire, üçgen, kare ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterir.             Amaç 21.Atatürk’ün Türk toplumu için önemini açıklayabilme
    Amaç 11.Günlük yaĢamda kullanılan belli baĢlı sembolleri tanıyabilme.           Kazanımlar
    Kazanımlar                                        1.Atatürk‘ün getirdiği yenilikleri söyler
    1.Gösterilen sembolün anlamını söyler                           2.Atatürk‘ün getirdiği yeniliklerin önemini açıklar.
    2.Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir.
    3.10 içindeki rakamları okur.                               ÖZBAKIM BECERĠLERĠ
    4.10 içindeki rakamları modele bakarak yazar.                       Amaç 1.Temizlik kurallarını uygulayabilme
    Amaç 12.Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilme                Kazanımlar
    Kazanımlar                                        2.El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar.
    1.Nesnenin mekândaki konumunu söyleme                           4.Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat eder.
    2.Yönergeye uygun olarak mekânda konum alır.                       7.Ġçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.
    3.Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleĢtirir.                 Amaç 2.Giysilerini giyme ve çıkarabilme
    Amaç 13.Bir örüntüdeki iliĢkiyi kavrayabilme                       Kazanımlar
    Kazanımlar                                        1.Duruma ve hava koĢullarına uygun giyeceği seçer.
    1.Modele bakarak nesnelerle öğeyi oluĢturur.                       2.Giysilerini yardımsız çıkarır.
 K
    2.Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi tamamlar.                      3.Giysilerini yardımsız giyer.
    3.En çok üç öğeden oluĢan örüntüdeki kuralı söyler                    5.Giysilerini katlar
    4.En çok üç öğeden oluĢan örüntüdeki kuralı söyle.                    6.Giysilerini asar.
 A
    5.Nesnelerle özgün bir örüntü oluĢturur.                         Amaç 3.Doğru beslenmenin önemini fark edebilme.
    Amaç 15.Nesnelerle basit toplama ve çıkarma yapabilme                   Kazanımlar
    Kazanımlar                                        2.Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer
 S
    1.Nesne grubuna belirten sayı kadar nesne ekler                      3.Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir.
    3.Nesneyi kullanarak toplama yapar.                            4.Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten /içmekten kaçınır.
    5.10 içinde toplama gerektiren problemleri çözer.                     Amaç 5.Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme
 I
    Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden –sonuç iliĢkisi kurabilme.         Kazanımlar
    Kazanımlar                                        1.Tehlikeli olan durumları söyler
    3.Yarım bırakılan olayı, durumu, Ģiiri, öyküyü, Ģarkıyı vb. özgün bir Ģekilde tamamlar.  2.Tehlikeli olan durumlardan uzak durur.
 M   Amaç 17.Zamanla ilgili kavramlar arasında iliĢki kurabilme
    Kazanımlar.
    1.Olayları oluĢ sırasına göre söyler
    2.Zamanla ilgili kavramları anlamına uygun Ģekilde kullanır.
    Amaç 18.Problem çözebilme
    Kazanımlar
    1.Problemi söyler
    2.Probleme çeĢitli çözüm yolları önerir.
    3.Probleme çeĢitli çözüm yolları içinden en uygun olanları seçer.
    4.Seçilen çözüm yollarını dener.
    5.En uygun çözüm yoluna karar verir.
    6.Karar verdiği çözüm yolunun gerekçelerini açıklar.
    Amaç 20.Atatürk’ü tanıyabilme
    Kazanımlar
    1.Atatürk‘ün hayatı ile ilgili olguları söyler.
    2.Atatürk‘ün kiĢisel özelliklerini söyler.
                                         BELĠRLĠ GÜN VE
AYLAR       KAVRAMLAR             ALAN GEZĠLERĠ                    AĠLE KATILIMI         DEĞERLENDĠRME
                                          HAFTALAR

    * ġekil kavramı ( Üçgen , Kare)     * Hükümet Meydanındaki   * Atatürk Haftası  *Aylık bülten hazırlanarak
    * Renk kavramı ( yeĢil, turuncu)      Atatürk heykeline çiçek   (10–16 Kasım)    ( kasım ayı içerisinde yapılan
    * Sayı kavramı ( 5, 6 sayıları ve 1den   bırakılır.        * Öğretmenler Günü   etkiliklerden) ailelere gönderilir
     5‘e kadar rakam tekrarı)                       (24 Kasım)      ve benzer etkinlikler yapmaları
    *Kavramlar                                         istenir.
    — Az- Çok                                         * Ailelerden evlerinde çocuklarla
    — Pütürlü-Kaygan                                      birlikte Atatürk albümü
    — Zayıf – ġiĢman                                      oluĢturmaları istenir. OluĢturulan
    — Sıcak-soğuk-ılık                                     albümler sınıfa getirtilerek
    — Alçak- Yüksek                                       panoda sergilenir.
    — Yukarıda-aĢağıda
 K   — Sert-yumuĢak
    — Alçakta-yüksekte
    — Önce-Ģimdi-sonra
 A
    —Önünde-arkasında

 S


 I


 M
AYLAR                                     AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
    PSĠKOMOTOR ALAN                                 SOSYAL-DUYGUSAL ALAN
    Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme.     Amaç 2.Duygularını fark edebilme.
    Kazanımlar                                   Kazanımlar
    1.Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketlerini yapar.          1.Duygularını söyler.
    2.DeğiĢik yönlere yuvarlanır.                          2.Duygularının nedenlerini açıklar
    3.DeğiĢik yönlere doğru uzanır.                         3.Duygularının sonuçlarını açıklar.
    4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.                     4.Duygularını müzik, dans, drama vb yollarla ifade eder.
    5.Sözel yönergelere uygun olarak koĢar.                     Amaç 3. Duygularını kontrol edebilme.
    6.Belirli bir mesafeyi sürünerek gider.                     Kazanımlar
    7Belirli bir yüksekliğe çıkar.                         1.Olumlu/olumsuz duygu ve düĢüncelerini uygun Ģekilde ortaya koyar.
    8.Belirli bir yüksekliğe tırmanır.                       2.YetiĢkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranır.
    9.Tırmanılan yükseklikten uygun Ģekilde iner.                  Amaç 4. Kendi kendini güdüleyebilme.
    10.Belirli yükseklikten atlar.                         Kazanımlar
 A   11.Belirli bir engel üzerinden sıçrayarak atlar.                1.Kendiliğinden bir iĢe baĢlar.
    13.Araç kullanarak koordineli ve ritmik hareketleri yapar.           2.BaĢladığı iĢi bitirme çabası gösterir.
    Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli bir hareketleri yapabilme  Amaç 5. BaĢkalarının duygularını fark edebilme.
 R   Kazanımlar                                   Kazanımlar
    1.Küçük nesneleri toplar                            1.BaĢkalarının duygularını ifade eder.
    7.El becerileri gerektiren bazı araçları kullanır.               2.BaĢkalarının duygularını paylaĢır.
 A   8.Nesneleri yeni Ģekiller oluĢturacak Ģekilde bir araya getirir.        Amaç 6. BaĢkalarının iliĢkilerini yönetebilme.
    9.DeğiĢik malzemeler kullanarak resim yapar.                   Kazanımlar
    10.Yönergeye uygun çizgiler çizer.                       5.Kendisinin ve baĢkasının haklarına saygı gösterir.
 L   11.ġekilleri değiĢik araçlar kullanarak çizer.                 6.Gerekli durumlarda nezaket sözcüklerini kullanır.
    12.ÇeĢitli malzemeleri değiĢik Ģekillerde katlar.                7.Gerektiğinde lideri izler.
    13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.                    8.Gerektiğinde liderliği üstlenir.
 I   14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıĢtırır.                 9.Etkinliklerinin süresine iliĢkin yönergeye uyar.
    15.Nesneleri değiĢik malzemelerle bağlar.                    10.Grup etkinliklerinin kurallarına uyar.
    Amaç 3.Büyük kaslarını kullanarak güç gerektiren hareketleri yapabilme.     11.Gerekli durumlarda kararlılık gösterir.
 K   Kazanımlar                                   Amaç 7 HoĢgörü gösterebilme.
    1.Farklı ağırlıktaki nesneleri iter.                      Kazanımlar
    2.Farklı ağırlıktaki nesneleri çeker.                      1.Hata yapabileceğini kabul eder.
    Amaç 4.Küçük kaslarını kullanarak güç gerektiren hareketleri yapabilme.     2.Kendi hatalarını söyler.
    Kazanımlar                                   3.Kendisini baĢkalarının yerine koyarak duygularını açıklar.
    2.Nesneleri sıkar.                               4.BaĢkalarının hatalarını uygun yollarla ifade eder.
    4.Malzemelere elleriyle Ģekil verir.                      5.BaĢkalarının hata yapabileceğini kabul eder.
    5.Malzemelere araç kullanarak Ģekil verir.                   Amaç 8.Farklılıklarını saygı gösterebilme.
    Amaç 5.Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme.             Kazanımlar
    1Kazanımlar                                   1.Kendisinin farklı özelliklerin kabul eder.
    3.Tek ayak üzerinde belirli bir süre durur.
    5.Tek/çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir Ģekilde gider.  2.BaĢkalarının farklı özeliklerini kabul eder.
AYLAR                                     AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
    Amaç 9.YaĢamın iyileĢtirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme      Amaç 3.Türkçeyi doğru kullanabilme
    Kazanımlar                                   Kazanımlar
    1.YaĢanım sürdürülebilmesi için gerekli olan kaynakları verimli kullanır.    1.KonuĢmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanır.
    2.Günlük yaĢamdaki kurallara uyar.                       2.KonuĢmalarında temel dil bilgisi kurallarına uygun konuĢur.
    5.YaĢamda diğer canlılarla paylaĢtıklarını açıklar.               Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme
    Amaç 10 Toplumsal yaĢamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme.             Kazanımlar
    Kazanımlar                                   1.Dinlerken / konuĢurken göz teması kurar.
    3.Kendi kültürünün belli baĢlı özelliklerini açıklar.              2.Sohbete katılır.
    Amaç 11.Estetik özellikler taĢıyan ürünler oluĢturabilme.            3.Belli bir konuda konuĢmayı sürdürür.
    Kazanımlar                                   4. Belli bir konuda konuĢmayı baĢlatır.
    1.Estetik bedensel hareketlerle yürür ve dans eder.               5. Söz almak için sırasını bekler.
    2.Özgün Ģiir, öykü, Ģarkı vb söyler.                      6. Duygu düĢünce ve hayallerini söyler.
 A
    3.Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar.                   7. Duygu düĢünce ve hayallerini yaratıcı yollarla açıklar.
    4.Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar.                8. Üstlendiği role uygun konuĢur
    5.ÇeĢitli materyaller kullanarak ritim oluĢturur.                Amaç 5. Dinlediklerini çeĢitli yollarla ifade edebilme
 R
    6.ÇeĢitli materyalleri kullanarak müzik oluĢturur.               Kazanımlar
    7.Ürünlerini çeĢitli yollarla sunar.                      2.Dinlediklerine iliĢkin sorular sorar.
    8.Sunularında hayali/gerçek nesneleri kullanır.                 3. Dinlediklerine iliĢkin sorulara cevap verir.
 A
    Amaç 12.Çevredeki güzellikleri koruyabilme                   4.Dinlediklerini özetler.
    Kazanımlar                                   5. Dinlediklerini resim müzik drama Ģiir öykü vb. yollarla sergiler.
    1.Çevredeki güzelliklerin korunma nedenlerini söyler              Amaç 6. Sözcük dağarcığını geliĢtirebilme
 L   2.Çevredeki güzellikleri korumak için yapılması gerekenleri açıklar       Kazanımlar
    3.Çevredeki güzellikleri korumada sorumluluk alır.               1.Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder.
    Amaç 13.Çevreyi estetik bakımdan düzenleyebilme.                2.Yeni sözcüklerin anlamlarını sorar.
 I                                           3. Verilen sözcüğün anlamını açıklar.
    Kazanımlar
    1.Çevresinde gördüğü güzel/rahatsız edici durumları söyler.           4. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.
    2.Çevre sorunları ile ilgili kendi yapabileceklerine örnek verir.        5. Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir.
 K
    3.Çevresini farklı biçimlerde düzenler.                     Amaç 8. Görsel materyalleri okuyabilme
                                            Kazanımlar
    DĠL ALANI                                    1. Görsel materyalleri inceler.
    Amaç 1. Sesleri ayırt edebilme                         2. Görsel materyalleri ilgili sorular sorar.
    Kazanımlar                                   3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
    1.Sesin kaynağını söyler.                            4. Görsel materyalleri açıklar.
    3.Sesin özelliğini söyler.
    4. Verilen sese benzer sesler çıkarır.                     BĠLĠġSEL ALAN
    Amaç 2. KonuĢurken sesini doğru kullanabilme                  Amaç 2. Olay ya da varlıkların çeĢitli özelliklerini gözlemleyebilme
    Kazanımlar                                   Kazanımlar
    1.Nefesini doğru kullanır.                           1.Olay ya da varlıkların özellilerini söyler.
    2.Kelimeleri doğru telaffuz eder.                        2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karĢılaĢtırır.
AYLAR                                      AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
    Amaç 3. Dikkatini toplayabilme                          Amaç 11.Günlük yaĢamda kullanılan belli baĢlı sembolleri tanıyabilme.
    Kazanımlar                                    Kazanımlar
    1. Dikkat edilmesi gereken nesneyi durumu olayı fark eder.            1.Gösterilen sembolün anlamını söyler
    2. Dikkatini nesne durum olay üzerinde yoğunlaĢtırır.               2.Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir.
    3. Dikkat edilmesi gererken nesneyi durumu olayı söyler.             3.10 içindeki rakamları okur.
    4. Nesneyi durumu olayı ayrıntılarıyla açıklar.                  4.10 içindeki rakamları modele bakarak yazar.
    Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme                      Amaç 12.Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilme
    Kazanlımlar                                    Kazanımlar
    1. Olay ya da varlıkları söyler.                         1.Nesnenin mekândaki konumunu söyleme
    2. Varlıkların rengini söyler.                          2.Yönergeye uygun olarak mekânda konum alır.
    3. Varlıkların yerini söyler.                           3.Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleĢtirir.
    4.Varlıkların Ģeklini söyler.                           Amaç 13.Bir örüntüdeki iliĢkiyi kavrayabilme
    7. Nesnelerin neden yapıldığını söyler.                      Kazanımlar
    9. Nesne durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade eder.           1.Modele bakarak nesnelerle öğeyi oluĢturur.
 A
    Amaç 5. Varlıkları çeĢitli özelliklerine göre eĢleĢtirebilme           2.Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi tamamlar.
    Kazanımlar                                    3.En çok üç öğeden oluĢan örüntüdeki kuralı söyler
    1. Varlıkları bire bir eĢleĢtirir.                        Amaç 14.Parça-bütün iliĢkisini kavrayabilme
 R
    2.Varlıkları renklerine göre eĢleĢtirir.                     Kazanımlar
    3.Varlıkları Ģekillerine göre eĢleĢtirir.                     1.Bir bütünün parçalarını söyler
    7.Varlıkları kullanım amaçlarına göre eĢleĢtirir.                 Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden –sonuç iliĢkisi kurabilme.
 A   8. Nesneleri sayılarına göre eĢleĢtirir.                     Kazanımlar
    9. EĢ nesnelere örnek verir.                           1.Bir olayın olası nedenlerini söyler
    10. Nesneleri ve nesne gruplarını uygun rakamla eĢleĢtirir.            2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler
 L
    Amaç 6.Varlıkları çeĢitli özelliklerine göre gruplayabilme.            Amaç 17.Zamanla ilgili kavramlar arasında iliĢki kurabilme
    Kazanımlar                                    Kazanımlar.
    1.Varlıkları renklerine göre gruplar.                       3.Zaman bildiren araçların iĢlevini açıklar
 I   2.Varlıkları Ģekilleri göre gruplar.                       Amaç 18.Problem çözebilme
    5.Varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar.                  Kazanımlar
    6.Varlıkları dokunsal özelliklerine göre gruplar.                 1.Problemi söyler
 K                                            2.Probleme çeĢitli çözüm yolları önerir.
    Amaç 7.Nesne, durum ya da olayları çeĢitli özelliklerine göre sıralayabilme.
    Kazanımlar                                    3.Probleme çeĢitli çözüm yolları içinden en uygun olanları seçer.
    5.Nesneleri sayılarına göre sıralar                        4.Seçilen çözüm yollarını dener.
    6.Varlıkları büyüme aĢamaları göre sıralar.                    5.En uygun çözüm yoluna karar verir.
    7.Olayları oluĢ sırasına göre sıralar.                      6.Karar verdiği çözüm yolunun gerekçelerini açıklar.
    Amaç 9. Nesneleri sayabilme.                           Amaç 19.Nesne grafiği hazırlayabilme
    Kazanımlar                                    Kazanımlar
    1.20 içinde ileriye doğru birer birer ritmik sayar.                1.Nesneleri kullanarak grafik oluĢturur.
    3.Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir.                     2.Nesneleri sembollerle gösterir.
    4.Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayma              3.HazırlanmıĢ nesne grafiği çerçevesinde sembolleri yerleĢtirir.
    6.Sayıca 10 dan az olan bir gruptaki nesnelerin sayısını söyler          4.Grafikte yer alan nesneleri sayar.
    Amaç 10. Geometrik Ģekilleri tanıyabilme                     5.Grafiği inceleyerek sonuçları söyler.
    Kazanımlar
    2.Daire, üçgen, kare ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterir.
AYLAR                                         AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
    ÖZBAKIM BECERĠLERĠ
    Amaç 1.Temizlik kurallarını uygulayabilme
    Kazanımlar
    1.Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanma
    4.Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat eder.
    5.Ev ve okuldaki eĢyaları temiz ve düzenli kullanır.
    6.Beslenme için gerekli araç-gereçleri temizlik kurallarına uygun kullanır.
    7.Ġçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.
    Amaç 2.Giysilerini giyme ve çıkarabilme
    Kazanımlar
    1.Duruma ve hava koĢullarına uygun giyeceği seçer.
 A   2.Giysilerini yardımsız çıkarır.
    3.Giysilerini yardımsız giyer.
    4.Giysilerini doğru bir Ģekilde giyer
 R   5.Giysilerini katlar
    6.Giysilerini asar.
    Amaç 3.Doğru beslenmenin önemini fark edebilme.
 A   Kazanımlar
    1.Yiyecek ve içecekleri ayrım yapmadan yer/içer
    3.Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir.
 L   5.Öğün zamanlarında ve süresinde yemeye özen gösterir.
    Amaç 4.Dinlenmeyle ilgili kuralları uyabilme
    Kazanımlar
 I   1.Yorulduğu durumlarda dinlendirirci bir etkinliğe katılır.
    Amaç 5.Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme
    Kazanımlar
 K   1.Tehlikeli olan durumları söyler
    2.Tehlikeli olan durumlardan uzak durur
                              BELĠRLĠ GÜN VE
AYLAR      KAVRAMLAR       ALAN GEZĠLERĠ                      AĠLE KATILIMI          DEĞERLENDĠRME
                               HAFTALAR

    * Renk kavramı ( Mor Siyah )          * Ġnsan Hakları ve Demokrasi  *Aylık bülten hazırlanarak
    * ġekil kavramı (Dikdörtgen,           Haftası     (10 Aralık   ( aralık ayı içerisinde yapılan
    Altıgen )                    gününü içine alan hafta)    etkiliklerden) ailelere gönderilir ve
    * Sayı kavramı                 * Yeni yıl            benzer etkinlikler yapmaları
    ( 7, 8, 9 sayıları )              (31 Aralık–1 Ocak)        istenir.
    * Ritmik sayma
    * Birebir eĢleĢtirme
    * Zaman kavramı
    * Haftanın Günleri
    * Yeni yıl
 A   *Kavramlar
    — önce-Ģimdi-sonra
 R   — önünde-arkasında
    —çizgili - çizgisiz
    —tatlı-acı
 A   — tüylü-tüysüz
    — sağ-sol
    — mutlu-üzgün
 L
    — boĢ-dolu
    — içeri-dıĢarı
 I   — Tek-Çift
    — Ġnce kalın ses
    — Tembel-ÇalıĢkan
 K
    — Eski- Yeni
AYLAR                                      AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
    PSĠKOMOTOR ALAN                                  Amaç 2.Duygularını fark edebilme.
    Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme.      Kazanımlar
    Kazanımlar                                    K 1:Duygularını söyler.
    K 1:Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketlerini yapar.          K 2:Duygularının nedenlerini açıklar
    K 2:DeğiĢik yönlere yuvarlanır.                          K 3:Duygularının sonuçlarını açıklar.
    K 3:DeğiĢik yönlere doğru uzanır.                         K 4:Duygularını müzik, dans, drama vb yollarla ifade eder.
    K 5:Sözel yönergelere uygun olarak koĢar.                     Amaç 3. Duygularını kontrol edebilme.
    K 13:Araç kullanarak koordineli ve ritmik hareketleri yapar.           Kazanımlar
    K 14:Atılan nesneleri yakalar.                          K 1:Olumlu/olumsuz duygu ve düĢüncelerini uygun Ģekilde ortaya koyar.
    K 15:Nesneleri belirli bir mesafedeki hedefe atar.                K 2:YetiĢkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranır.
    Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli bir hareketleri yapabilme   Amaç 4. Kendi kendini güdüleyebilme.
    Kazanımlar                                    Kazanımlar
    K 7:El becerileri gerektiren bazı araçları kullanır.               K 1:Kendiliğinden bir iĢe baĢlar.
    K 8:Nesneleri yeni Ģekiller oluĢturacak Ģekilde bir araya getirir.        Amaç 5. BaĢkalarının duygularını fark edebilme.
 O   K 9:DeğiĢik malzemeler kullanarak resim yapar.                  Kazanımlar
    K 10:Yönergeye uygun çizgiler çizer.                       K 1:BaĢkalarının duygularını ifade eder.
    K 12:ÇeĢitli malzemeleri değiĢik Ģekillerde katlar.                K 2:BaĢkalarının duygularını paylaĢır.
 C   K 13:Malzemeleri istenilen nitelikte keser.                    Amaç 6. BaĢkalarının iliĢkilerini yönetebilme.
    K 14:Malzemeleri istenilen nitelikte yapıĢtırır.                 Kazanımlar
    K 15:Nesneleri değiĢik malzemelerle bağlar.                    K 1:Kendiliğinden iletiĢimini baĢlatır.
 A   Amaç 3.Büyük kaslarını kullanarak güç gerektiren hareketleri yapabilme.      K 2:Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır.
    Kazanımlar                                    K 3:Grupta sorumluluk almaya istekli olur.
    K 3:Farklı ağırlıktaki nesneleri kaldırır.                    K 4:Aldığı sorumluluğu yerine getirme.
 K   K 5:Farklı ağırlıktaki nesneleri taĢıyarak belirli bir mesafeye gider.      K 5:Kendisinin ve baĢkasının haklarına saygı gösterir.
    Amaç 4.Küçük kaslarını kullanarak güç gerektiren hareketleri yapabilme.      K 6:Gerekli durumlarda nezaket sözcüklerini kullanır.
    Kazanımlar                                    K 7:Gerektiğinde lideri izler.
    K 1:Nesneleri kopartır /yırtar.                          K 8:Gerektiğinde liderliği üstlenir.
    K 2:Nesneleri sıkar.                               K 9:Etkinliklerinin süresine iliĢkin yönergeye uyar.
    K 4:Malzemelere elleriyle Ģekil verir.                      K 10:Grup etkinliklerinin kurallarına uyar.
    K 5:Malzemelere araç kullanarak Ģekil verir.                   K 11:Gerekli durumlarda kararlılık gösterir.
    Amaç 5.Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme.              Amaç 7 HoĢgörü gösterebilme.
    1Kazanımlar                                    Kazanımlar
    K 4:Tek/çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar.                  K 1:Hata yapabileceğini kabul eder.
    K 5:Tek/çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir Ģekilde gider.  K 2:Kendi hatalarını söyler.
    K 6:Çift ayakla iler/geri sıçrar.                         Amaç 8.Farklılıklarını saygı gösterebilme.
                                             Kazanımlar
    SOSYAL - DUYGUSAL ALAN                              K 1:Kendisinin farklı özelliklerin kabul eder.
                                             K 2:BaĢkalarının farklı özeliklerini kabul eder.
AYLAR                                     AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
    Amaç 9.YaĢamın iyileĢtirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme      Amaç 3.Türkçeyi doğru kullanabilme
    Kazanımlar                                   Kazanımlar
    1.YaĢanım sürdürülebilmesi için gerekli olan kaynakları verimli kullanır.    1.KonuĢmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanır.
    5.YaĢamda diğer canlılarla paylaĢtıklarını açıklar.               2.KonuĢmalarında temel dil bilgisi kurallarına uygun konuĢur.
    Amaç 10 Toplumsal yaĢamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme.             Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme
    Kazanımlar                                   Kazanımlar
    3.Kendi kültürünün belli baĢlı özelliklerini açıklar.              2.Sohbete katılır.
    Amaç 11.Estetik özellikler taĢıyan ürünler oluĢturabilme.            3.Belli bir konuda konuĢmayı sürdürür.
    Kazanımlar                                   4. Belli bir konuda konuĢmayı baĢlatır.
    1.Estetik bedensel hareketlerle yürür ve dans eder.               6. Duygu düĢünce ve hayallerini söyler.
    2.Özgün Ģiir, öykü, Ģarkı vb söyler.                      7. Duygu düĢünce ve hayallerini yaratıcı yollarla açıklar.
    3.Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar.                   8. Üstlendiği role uygun konuĢur.
    4.Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar.                Amaç 5. Dinlediklerini çeĢitli yollarla ifade edebilme
    5.ÇeĢitli materyaller kullanarak ritim oluĢturur.                Kazanımlar
 O   6.ÇeĢitli materyalleri kullanarak müzik oluĢturur.               1. Dinlediklerini baĢkalarına anlatır.
    7.Ürünlerini çeĢitli yollarla sunar.                      2.Dinlediklerine iliĢkin sorular sorar.
    Amaç 12.Çevredeki güzellikleri koruyabilme                   3. Dinlediklerine iliĢkin sorulara cevap verir.
 C   Kazanımlar                                   4.Dinlediklerini özetler.
    1.Çevredeki güzelliklerin korunma nedenlerini söyler              5. Dinlediklerini resim müzik drama Ģiir öykü vb. yollarla sergiler.
    2.Çevredeki güzellikleri korumak için yapılması gerekenleri açıklar       Amaç 6. Sözcük dağarcığını geliĢtirebilme
 A   3.Çevredeki güzellikleri korumada sorumluluk alır.               Kazanımlar
    Amaç 13.Çevreyi estetik bakımdan düzenleyebilme.                1.Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder.
    Kazanımlar                                   2.Yeni sözcüklerin anlamlarını sorar.
 K   1.Çevresinde gördüğü güzel/rahatsız edici durumları söyler.           3. Verilen sözcüğün anlamını açıklar.
    3.Çevresini farklı biçimlerde düzenler.                     4. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.
                                            5. Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir.
    DĠL ALANI                                    Amaç 8. Görsel materyalleri okuyabilme
    Amaç 1. Sesleri ayırt edebilme                         Kazanımlar
    Kazanımlar                                   1. Görsel materyalleri inceler.
    1.Sesin kaynağını söyler.                            2. Görsel materyalleri ilgili sorular sorar.
    2.Sesin geldiği yönü belirler.                         3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
    3.Sesin özelliğini söyler.                           4. Görsel materyalleri açıklar
    4. Verilen sese benzer sesler çıkarır
    Amaç 2. KonuĢurken sesini doğru kullanabilme                  BĠLĠġSEL ALAN
    Kazanımlar                                   Amaç 2. Olay ya da varlıkların çeĢitli özelliklerini gözlemleyebilme
    1.Nefesini doğru kullanır.                           Kazanımlar
    2.Kelimeleri doğru telaffuz eder.                        1.Olay ya da varlıkların özellilerini söyler.
    3.KonuĢurken sesinin tonunu iĢitilebilir biçimde ayarlar.            2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karĢılaĢtırır
    4.KonuĢurken sesinin hızını ayarlar.
AYLAR                                      AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
    Amaç 3. Dikkatini toplayabilme                          Amaç 10. Geometrik Ģekilleri tanıyabilme
    Kazanımlar                                    Kazanımlar
    1. Dikkat edilmesi gereken nesneyi durumu olayı fark eder.            2.Daire, üçgen, kare ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterir.
    2. Dikkatini nesne durum olay üzerinde yoğunlaĢtırır.               Amaç 11.Günlük yaĢamda kullanılan belli baĢlı sembolleri tanıyabilme.
    3. Dikkat edilmesi gererken nesneyi durumu olayı söyler.             Kazanımlar
    4. Nesneyi durumu olayı ayrıntılarıyla açıklar.                  1.Gösterilen sembolün anlamını söyler
    Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme                      2.Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir.
    Kazanlımlar                                    3.10 içindeki rakamları okur.
    1. Olay ya da varlıkları söyler.                         4.10 içindeki rakamları modele bakarak yazar.
    2. Varlıkların rengini söyler.                          Amaç 12.Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilme
    3. Varlıkların yerini söyler.                           Kazanımlar
    4.Varlıkların Ģeklini söyler.                           1.Nesnenin mekândaki konumunu söyleme
    7. Nesnelerin neden yapıldığını söyler.                      2.Yönergeye uygun olarak mekânda konum alır.
    9. Nesne durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade eder.           3.Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleĢtirir.
    Amaç 5. Varlıkları çeĢitli özelliklerine göre eĢleĢtirebilme           Amaç 13.Bir örüntüdeki iliĢkiyi kavrayabilme
    Kazanımlar                                    Kazanımlar
    1.Varlıkları bire bir eĢleĢtirir.                         1.Modele bakarak nesnelerle öğeyi oluĢturur.
 O   2.Varlıkları renklerine göre eĢleĢtirir.                     Amaç 14.Parça-bütün iliĢkisini kavrayabilme
    3.Varlıkları Ģekillerine göre eĢleĢtirir.                     Kazanımlar
    7.Varlıkları kullanım amaçlarına göre eĢleĢtirir.                 1.Bir bütünün parçalarını söyler
 C   Amaç 6.Varlıkları çeĢitli özelliklerine göre gruplayabilme.            4.Nesneler arasında yarım olanları gösterir.
    Kazanımlar                                    Amaç 15.Nesnelerle basit toplama ve çıkarma yapabilme
    5.Varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar.                  Kazanımlar
 A   6.Varlıkları dokunsal özelliklerine göre gruplar.                 1.Nesne grubuna belirten sayı kadar nesne ekler
    Amaç 7.Nesne, durum ya da olayları çeĢitli özelliklerine göre sıralayabilme.   3.Nesneyi kullanarak toplama yapar.
    Kazanımlar                                    5.10 içinde toplama gerektiren problemleri çözer.
 K   2.SıralanmıĢ nesne grubu içinde nesnenin yerini gösterir.             Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden –sonuç iliĢkisi kurabilme.
    5.Nesneleri sayılarına göre sıralar                        Kazanımlar
    7.Olayları oluĢ sırasına göre sıralar.                      1.Bir olayın olası nedenlerini söyler
    Amaç 8.Nesneleri ölçebilme.                            2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler
    Kazanımlar.                                    Amaç 17.Zamanla ilgili kavramlar arasında iliĢki kurabilme
    1.Ölçme sonucuna tahmin eder.                           Kazanımlar.
    Amaç 9. Nesneleri sayabilme.                           1.Olayları oluĢ sırasına göre söyler
    Kazanımlar                                    Amaç 18.Problem çözebilme
    1.20 içinde ileriye doğru birer birer ritmik sayar.                Kazanımlar
    3.Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir.                     1.Problemi söyler
    4.Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayma              2.Probleme çeĢitli çözüm yolları önerir.
                                             3.Probleme çeĢitli çözüm yolları içinden en uygun olanları seçer.
                                             4.Seçilen çözüm yollarını dener.
                                             5.En uygun çözüm yoluna karar verir.
                                             6.Karar verdiği çözüm yolunun gerekçelerini açıklar.
        ÖZBAKIM BECERĠLERĠ
Amaç 1.Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar
1.Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanma
2.El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar.
3.Tuvalet gereksinimine yönelik iĢleri yardımsız yapar.
5.Ev ve okuldaki eĢyaları temiz ve düzenli kullanır.
6.Beslenme için gerekli araç-gereçleri temizlik kurallarına uygun kullanır.
7.Ġçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.
Amaç 2.Giysilerini giyme ve çıkarabilme
Kazanımlar
2.Giysilerini yardımsız çıkarır.
3.Giysilerini yardımsız giyer.
4.Giysilerini doğru bir Ģekilde giyer
5.Giysilerini katlar
6.Giysilerini asar.
Amaç 3.Doğru beslenmenin önemini fark edebilme. Kazanımlar
1.Yiyecek ve içecekleri ayrım yapmadan yer/içer
2.Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer
4.Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten /içmekten kaçınır.
Amaç 4.Dinlenmeyle ilgili kuralları uyabilme
Kazanımlar
1.Yorulduğu durumlarda dinlendirirci bir etkinliğe katılır.
2.Dinlenme ya da uyku için gerekli hazırlığı yapar.
3.Dinlenme ya da uyku için belirlenen saatte yatağına gider
                                        26
                          BELĠRLĠ GÜN VE
AYLAR     KAVRAMLAR    ALAN GEZĠLERĠ                     AĠLE KATILIMI             DEĞERLENDĠRME
                           HAFTALAR
    * Sayı kavramı             * Enerji Tasarrufu Haftası   *Aylık bülten hazırlanarak
    (9, 10 sayıları )            (Ocak ayının ikinci haftası)  ( ocak ayı içerisinde yapılan
    * ġekil Kavramı ( tüm                          etkiliklerden) ailelere
    Ģekillerin tekrarı )                           gönderilir ve benzer etkinlikler
    * Kavramlar                               yapmaları istenir.
    —Gece -Gündüz                              * Aileler karne töreni için okulla
    — Beyaz                                 çağrılır ve geliĢim raporları
    — aynı-farklı-benzer                          dağıtılıp bilgilendirilir..
    — aydınlık-karanlık                           * Ailelerden elektrik
    —kirli-temiz                              kullanımında dikkat edilmesi
    — Sağlıklı-sağlıksız                          gerekenleri, tehlikeli durumları
     —Açık -Kapalı                             çocukları ile konuĢmaları ve
 O   — Arasında                               konu ile ilgili uygulamalar
    — Kızgın                                yapmaları istenir.
    — Ön-Arka
 C
                                                           *Çocuklara kazanım değerlendirme
                                                           formu doldurulur. GeliĢim raporları
                                                           hazırlanır. (Bk. Program Kitabı).
 A


 K
AYLAR                                  AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
    PSĠKOMOTOR ALAN                                SOSYAL-DUYGUSAL ALAN
    Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme.     Amaç 1.Kendini tanıyabilme.
    Kazanımlar                                   Kazanımlar
    1.Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketlerini yapar.          2.Belli baĢlı duyuĢsal özelliklerini söyler.
    2.DeğiĢik yönlere yuvarlanır.                         Amaç 2.Duygularını fark edebilme.
    3.DeğiĢik yönlere doğru uzanır.                        Kazanımlar
    4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.                    1.Duygularını söyler.
    5.Sözel yönergelere uygun olarak koĢar.                    4.Duygularını müzik, dans, drama vb yollarla ifade eder.
 ġ   11.Belirli bir engel üzerinden sıçrayarak atlar.                Amaç 3. Duygularını kontrol edebilme.
    15.Nesneleri belirli bir mesafedeki hedefe atar.                Kazanımlar
    Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli bir hareketleri yapabilme  1.Olumlu/olumsuz duygu ve düĢüncelerini uygun Ģekilde ortaya koyar.
    Kazanımlar                                   2.YetiĢkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranır.
 U   1.Küçük nesneleri toplar                            Amaç 4. Kendi kendini güdüleyebilme.
    7.El becerileri gerektiren bazı araçları kullanır.               Kazanımlar
    8.Nesneleri yeni Ģekiller oluĢturacak Ģekilde bir araya getirir.        1.Kendiliğinden bir iĢe baĢlar.
    9.DeğiĢik malzemeler kullanarak resim yapar.                  2.BaĢladığı iĢi bitirme çabası gösterir.
 B   10.Yönergeye uygun çizgiler çizer.                       Amaç 5. BaĢkalarının duygularını fark edebilme.
    12.ÇeĢitli malzemeleri değiĢik Ģekillerde katlar.               Kazanımlar
    13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.                   1.BaĢkalarının duygularını ifade eder.
    14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıĢtırır.                 2.BaĢkalarının duygularını paylaĢır.
 A   15.Nesneleri değiĢik malzemelerle bağlar.                   Amaç 6. BaĢkalarının iliĢkilerini yönetebilme.
    Amaç 4.Küçük kaslarını kullanarak güç gerektiren hareketleri yapabilme.     Kazanımlar
    Kazanımlar                                   1.Kendiliğinden iletiĢimini baĢlatır.
    1.Nesneleri kopartır /yırtar.                         2.Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır.
 T   2.Nesneleri sıkar.                               3.Grupta sorumluluk almaya istekli olur.
    4.Malzemelere elleriyle Ģekil verir.                      4.Aldığı sorumluluğu yerine getirme.
    5.Malzemelere araç kullanarak Ģekil verir.                   5.Kendisinin ve baĢkasının haklarına saygı gösterir.
    Amaç 5.Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme.             6.Gerekli durumlarda nezaket sözcüklerini kullanır.
    1Kazanımlar                                  7.Gerektiğinde lideri izler.
    4.Tek/çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar.                 8.Gerektiğinde liderliği üstlenir.
    5.Tek/çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir Ģekilde gider.  9.Etkinliklerinin süresine iliĢkin yönergeye uyar.
    6.Çift ayakla iler/geri sıçrar.                        10.Grup etkinliklerinin kurallarına uyar.
                                            11.Gerekli durumlarda kararlılık gösterir.
                                            Amaç 7 HoĢgörü gösterebilme.
AYLAR                                  AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
    Kazanımlar                                 DĠL ALANI
    1.Hata yapabileceğini kabul eder.                      Amaç 1. Sesleri ayırt edebilme
    2.Kendi hatalarını söyler.                         Kazanımlar
    3.Kendisini baĢkalarının yerine koyarak duygularını açıklar.        1.Sesin kaynağını söyler.
    4.BaĢkalarının hatalarını uygun yollarla ifade eder.            2.Sesin geldiği yönü belirler.
    5.BaĢkalarının hata yapabileceğini kabul eder.               4. Verilen sese benzer sesler çıkarır.
    Amaç 8.Farklılıklarını saygı gösterebilme.                 Amaç 2. KonuĢurken sesini doğru kullanabilme
    Kazanımlar                                 Kazanımlar
    1.Kendisinin farklı özelliklerin kabul eder.                1.Nefesini doğru kullanır.
    2.BaĢkalarının farklı özeliklerini kabul eder.               2.Kelimeleri doğru telaffuz eder.
    Amaç 9.YaĢamın iyileĢtirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme    3.KonuĢurken sesinin tonunu iĢitilebilir biçimde ayarlar.
    Kazanımlar                                 4.KonuĢurken sesinin hızını ayarlar.
    1.YaĢanım sürdürülebilmesi için gerekli olan kaynakları verimli kullanır.  Amaç 3.Türkçeyi doğru kullanabilme
    2.Günlük yaĢamdaki kurallara uyar.                     Kazanımlar
 ġ   3.Canlıların yaĢama hakkına özen gösterir                  2.KonuĢmalarında temel dil bilgisi kurallarına uygun konuĢur.
    4.Canlıların bakımını üstlenir ve korur.                  Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme
    5.YaĢamda diğer canlılarla paylaĢtıklarını açıklar.             Kazanımlar
    Amaç 10 Toplumsal yaĢamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme.           2.Sohbete katılır.
 U   Kazanımlar                                 3.Belli bir konuda konuĢmayı sürdürür.
    1.Toplumda farklı rollere sahip kiĢiler olduğunun söyler.          4. Belli bir konuda konuĢmayı baĢlatır.
    Amaç 11.Estetik özellikler taĢıyan ürünler oluĢturabilme.          7. Duygu düĢünce ve hayallerini yaratıcı yollarla açıklar.
    Kazanımlar                                 8. Üstlendiği role uygun konuĢur.
 B   1.Estetik bedensel hareketlerle yürür ve dans eder.             Amaç 5. Dinlediklerini çeĢitli yollarla ifade edebilme
    2.Özgün Ģiir, öykü, Ģarkı vb söyler.                    Kazanımlar
    3.Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar.                 1. Dinlediklerini baĢkalarına anlatır.
    4.Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar.              2.Dinlediklerine iliĢkin sorular sorar.
 A   5.ÇeĢitli materyaller kullanarak ritim oluĢturur.              3. Dinlediklerine iliĢkin sorulara cevap verir.
    6.ÇeĢitli materyalleri kullanarak müzik oluĢturur.             4.Dinlediklerini özetler.
    7.Ürünlerini çeĢitli yollarla sunar.                    5. Dinlediklerini resim müzik drama Ģiir öykü vb. yollarla sergiler.
    8.Sunularında hayali/gerçek nesneleri kullanır.               Amaç 6. Sözcük dağarcığını geliĢtirebilme
 T   Amaç 12.Çevredeki güzellikleri koruyabilme                 Kazanımlar
    Kazanımlar                                 1.Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder.
    1.Çevredeki güzelliklerin korunma nedenlerini söyler            2.Yeni sözcüklerin anlamlarını sorar.
    2.Çevredeki güzellikleri korumak için yapılması gerekenleri açıklar     3. Verilen sözcüğün anlamını açıklar.
    3.Çevredeki güzellikleri korumada sorumluluk alır.             4. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.
    Amaç 13.Çevreyi estetik bakımdan düzenleyebilme.              5. Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir.
    Kazanımlar                                 Amaç 7. Ses bilgisinin farkında olabilme
    1.Çevresinde gördüğü güzel/rahatsız edici durumları söyler.         Kazanımlar
    3.Çevresini farklı biçimlerde düzenler.                   1.Sözcüklerin baĢlangıç seslerini söyler.
                                          2. Aynı sesle baĢlayan sözcükler söyler.
    3. Kafiyeli sözcükler söyler.                       1.Ölçme sonucuna tahmin eder.
    Amaç 8. Görsel materyalleri okuyabilme                  2.Standart olmayan birimlerle ölçer.
   Kazanımlar                                 Amaç 9. Nesneleri sayabilme. Kazanımlar
   1. Görsel materyalleri inceler.                       2.10 içinde geriye doğru birer birer ritmik sayar.
   2. Görsel materyalleri ilgili sorular sorar.                3.Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir.
   3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.            Amaç 10. Geometrik Ģekilleri tanıyabilme
   4. Görsel materyalleri açıklar.                       Kazanımlar
                                         1.Her nesnenin bir Ģekil olduğunu söyler
                                         2.Daire, üçgen, kare ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterir.
   BĠLĠġSEL ALAN                               Amaç 11.Günlük yaĢamda kullanılan belli baĢlı sembolleri tanıyabilme. Kazanımla
  Amaç 2. Olay ya da varlıkların çeĢitli özelliklerini gözlemleyebilme      1.Gösterilen sembolün anlamını söyler
  Kazanımlar                                   2.Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir.
   1.Olay ya da varlıkların özellilerini söyler.                3.10 içindeki rakamları okur.
   2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karĢılaĢtırır.            4.10 içindeki rakamları modele bakarak yazar.
  Amaç 3. Dikkatini toplayabilme                       Amaç 12.Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilme
    Kazanımlar                                Kazanımlar
    1. Dikkat edilmesi gereken nesneyi durumu olayı fark eder.         1.Nesnenin mekândaki konumunu söyleme
    2. Dikkatini nesne durum olay üzerinde yoğunlaĢtırır.          Amaç 14.Parça-bütün iliĢkisini kavrayabilme
    3. Dikkat edilmesi gererken nesneyi durumu olayı söyler.          Kazanımlar
    4. Nesneyi durumu olayı ayrıntılarıyla açıklar.              1.Bir bütünün parçalarını söyler
   Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme                   2.Uygun Ģekil veya nesneleri iki eĢ parçaya böler
    Kazanlımlar                                3.Ġki yarımı birleĢtirerek bütün elde eder.
    1. Olay ya da varlıkları söyler.                      4.Nesneler arasında yarım olanları gösterir.
    2. Varlıkların rengini söyler.                       5.Yarım ve bütün arasındaki iliĢkiyi açıklar.
U   3. Varlıkların yerini söyler.                       Amaç 15.Nesnelerle basit toplama ve çıkarma yapabilme
    4.Varlıkların Ģeklini söyler.                       Kazanımlar
    6. Olay ya da varlıkların sırasını söyler.                 1.Nesne grubuna belirten sayı kadar nesne ekler
    7. Nesnelerin neden yapıldığını söyler.                  3.Nesneyi kullanarak toplama yapar.
B   8..Nesnelerin içinden eksilen ya da eklenen bir nesneyi söyler.      5.10 içinde toplama gerektiren problemleri çözer.
    9. Nesne durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade eder        Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden –sonuç iliĢkisi kurabilme.
    Amaç 5. Varlıkları çeĢitli özelliklerine göre eĢleĢtirebilme        Kazanımlar
    Kazanımlar                                 1.Bir olayın olası nedenlerini söyler
A    1.Varlıkları bire bir eĢleĢtirir.                     2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler
     2.Varlıkları renklerine göre eĢleĢtirir.                 Amaç 17.Zamanla ilgili kavramlar arasında iliĢki kurabilme
     3.Varlıkları Ģekillerine göre eĢleĢtirir.                 Kazanımlar.
     7.Varlıkları kullanım amaçlarına göre eĢleĢtirir.             1.Olayları oluĢ sırasına göre söyler
T    Amaç 6.Varlıkları çeĢitli özelliklerine göre gruplayabilme.         2.Zamanla ilgili kavramları anlamına uygun Ģekilde kullanır.
     Kazanımlar                                 Amaç 18.Problem çözebilme
    1.Varlıkları renklerine göre gruplar.                    Kazanımlar
    2.Varlıkları Ģekilleri göre gruplar.                     1.Problemi söyler
     5.Varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar.
                                      30
    2.Probleme çeĢitli çözüm yolları önerir.
    3.Probleme çeĢitli çözüm yolları içinden en uygun olanları seçer.
    4.Seçilen çözüm yollarını dener.
    5.En uygun çözüm yoluna karar verir.
    6.Karar verdiği çözüm yolunun gerekçelerini açıklar.
    Amaç 19.Nesne grafiği hazırlayabilme
    Kazanımlar
    1.Nesneleri kullanarak grafik oluĢturur.
    2.Nesneleri sembollerle gösterir.
    3.HazırlanmıĢ nesne grafiği çerçevesinde sembolleri yerleĢtirir.
    4.Grafikte yer alan nesneleri sayar.
    5.Grafiği inceleyerek sonuçları söyler.

   ÖZBAKIM BECERĠLERĠ
   Amaç 1.Temizlik kurallarını uygulayabilme
   Kazanımlar
   1.Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanma
   3.Tuvalet gereksinimine yönelik iĢleri yardımsız yapar.
   5.Ev ve okuldaki eĢyaları temiz ve düzenli kullanır.
   7.Ġçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.
ġ  Amaç 2.Giysilerini giyme ve çıkarabilme
   Kazanımlar
   2.Giysilerini yardımsız çıkarır.
   3.Giysilerini yardımsız giyer.
U   4.Giysilerini doğru bir Ģekilde giyer
   5.Giysilerini katlar
   6.Giysilerini asar.
   Amaç 3.Doğru beslenmenin önemini fark edebilme.
B  Kazanımlar
   1.Yiyecek ve içecekleri ayrım yapmadan yer/içer
   2.Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer
   4.Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten /içmekten kaçınır.
A  Amaç 4.Dinlenmeyle ilgili kuralları uyabilme
   Kazanımlar
   1.Yorulduğu durumlarda dinlendirirci bir etkinliğe katılır.

T
                                          31
                          BELĠRLĠ GÜN VE
AYLAR     KAVRAMLAR       ALAN GEZĠLERĠ              AĠLE KATILIMI        DEĞERLENDĠRME
                           HAFTALAR
    * Sayı kavramı                        *Aylık bülten hazırlanarak
    (0 ve 1–10 arasında rakam                   ( ġubat ayı içerisinde yapılan
     tekrarı)                           etkiliklerden) ailelere
    * ġekil kavramı                        gönderilir ve benzer etkinlikler
    * Renk kavramı                        yapmaları istenir.
    * Kavramlar                         * Veli toplantısı yapılır.
    —ön–arka
    — EkĢi
    — a sesi
    — Kokulu -kokusuz
 ġ   —Canlı cansız
     —ileri-geri
    — e sesi
 U   — Sabah- öğle- akĢam
    — uzak yakın
    — geniĢ-dar
 B   — taze-bayat


 A


 T
AYLAR                                  AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
    PSĠKOMOTOR ALAN                                Amaç 2.Duygularını fark edebilme.
    Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme.     Kazanımlar
    Kazanımlar                                   1.Duygularını söyler.
    2.DeğiĢik yönlere yuvarlanır.                         2.Duygularının nedenlerini açıklar
    3.DeğiĢik yönlere doğru uzanır.                        3.Duygularının sonuçlarını açıklar.
    4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.                    4.Duygularını müzik, dans, drama vb yollarla ifade eder.
    5.Sözel yönergelere uygun olarak koĢar.                    Amaç 3. Duygularını kontrol edebilme.
    6.Belirli bir mesafeyi sürünerek gider.                    Kazanımlar
    11.Belirli bir engel üzerinden sıçrayarak atlar.                1.Olumlu/olumsuz duygu ve düĢüncelerini uygun Ģekilde ortaya koyar.
    Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli bir hareketleri yapabilme  2.YetiĢkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranır.
    Kazanımlar                                   3.Yeni ve alıĢılmamıĢ durumlara uyum sağlar.
    1.Küçük nesneleri toplar                            Amaç 4. Kendi kendini güdüleyebilme.
    2.Nesneleri kaptan kaba boĢaltır.                       Kazanımlar
 M   7.El becerileri gerektiren bazı araçları kullanır.               1.Kendiliğinden bir iĢe baĢlar.
    9.DeğiĢik malzemeler kullanarak resim yapar.                  2.BaĢladığı iĢi bitirme çabası gösterir.
    10.Yönergeye uygun çizgiler çizer.                       Amaç 5. BaĢkalarının duygularını fark edebilme.
    12.ÇeĢitli malzemeleri değiĢik Ģekillerde katlar.               Kazanımlar
 A   13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.                   1.BaĢkalarının duygularını ifade eder.
    14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıĢtırır.                 2.BaĢkalarının duygularını paylaĢır.
    15.Nesneleri değiĢik malzemelerle bağlar.                   Amaç 6. BaĢkalarının iliĢkilerini yönetebilme.
    Amaç 3.Büyük kaslarını kullanarak güç gerektiren hareketleri yapabilme.     Kazanımlar
 R   Kazanımlar                                   1.Kendiliğinden iletiĢimini baĢlatır.
    1.Farklı ağırlıktaki nesneleri iter.                      2.Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır.
    2.Farklı ağırlıktaki nesneleri çeker.                     3.Grupta sorumluluk almaya istekli olur.
    3.Farklı ağırlıktaki nesneleri kaldırır.                    4.Aldığı sorumluluğu yerine getirme.
 T   Amaç 4.Küçük kaslarını kullanarak güç gerektiren hareketleri yapabilme.    5.Kendisinin ve baĢkasının haklarına saygı gösterir.
    Kazanımlar                                   6.Gerekli durumlarda nezaket sözcüklerini kullanır.
    1.Nesneleri kopartır /yırtar.                         7.Gerektiğinde lideri izler.
    4.Malzemelere elleriyle Ģekil verir.                      8.Gerektiğinde liderliği üstlenir.
    5.Malzemelere araç kullanarak Ģekil verir.                   9.Etkinliklerinin süresine iliĢkin yönergeye uyar.
    Amaç 5.Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme.             10.Grup etkinliklerinin kurallarına uyar.
    1Kazanımlar                                  11.Gerekli durumlarda kararlılık gösterir.
    1.Farklı zeminler üzerinde yürür.                       Amaç 7 HoĢgörü gösterebilme.
    2.Zemin üzerine çizilen Ģekille üzerinde yürür.                Kazanımlar
    4.Tek/çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar.                 1.Hata yapabileceğini kabul eder.
                                            2.Kendi hatalarını söyler.
    SOSYAL-DUYGUSAL ALAN                              3.Kendisini baĢkalarının yerine koyarak duygularını açıklar.
    Amaç 1.Kendini tanıyabilme.                          4.BaĢkalarının hatalarını uygun yollarla ifade eder.
    Kazanımlar                                   5.BaĢkalarının hata yapabileceğini kabul eder.
    1.Fiziksel özelliklerini söyler.
    2.Belli baĢlı duyuĢsal özelliklerini söyler.
AYLAR                                 AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
    Amaç 8.Farklılıklarını saygı gösterebilme.               2.Sesin geldiği yönü belirler.
    Kazanımlar                               3.Sesin özelliğini söyler.
    1.Kendisinin farklı özelliklerin kabul eder.              4. Verilen sese benzer sesler çıkarır.
    2.BaĢkalarının farklı özeliklerini kabul eder.             Amaç 2. KonuĢurken sesini doğru kullanabilme
    Amaç 9.YaĢamın iyileĢtirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme  Kazanımlar
    Kazanımlar                               1.Nefesini doğru kullanır.
    2.Günlük yaĢamdaki kurallara uyar.                   2.Kelimeleri doğru telaffuz eder.
    4.Canlıların bakımını üstlenir ve korur.                3.KonuĢurken sesinin tonunu iĢitilebilir biçimde ayarlar.
    5.YaĢamda diğer canlılarla paylaĢtıklarını açıklar.           4.KonuĢurken sesinin hızını ayarlar.
    Amaç 10 Toplumsal yaĢamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme.         Amaç 3.Türkçeyi doğru kullanabilme
    Kazanımlar                               Kazanımlar
    1.Toplumda farklı rollere sahip kiĢiler olduğunun söyler.        1.KonuĢmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanır.
    2.Aynı kiĢinin farklı rolleri olduğunu söyler.             2.KonuĢmalarında temel dil bilgisi kurallarına uygun konuĢur.
 M   4.Farklı kültürlerin belli baĢlı özelliklerini söyler.         Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme
    Amaç 11.Estetik özellikler taĢıyan ürünler oluĢturabilme.        Kazanımlar
    Kazanımlar                               1.Dinlerken / konuĢurken göz teması kurar.
    1.Estetik bedensel hareketlerle yürür ve dans eder.           2.Sohbete katılır.
 A   2.Özgün Ģiir, öykü, Ģarkı vb söyler.                  3.Belli bir konuda konuĢmayı sürdürür.
    3.Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar.               4. Belli bir konuda konuĢmayı baĢlatır.
    4.Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar.            5. Söz almak için sırasını bekler.
    5.ÇeĢitli materyaller kullanarak ritim oluĢturur.            6. Duygu düĢünce ve hayallerini söyler.
 R   6.ÇeĢitli materyalleri kullanarak müzik oluĢturur.           7. Duygu düĢünce ve hayallerini yaratıcı yollarla açıklar.
    7.Ürünlerini çeĢitli yollarla sunar.                  8. Üstlendiği role uygun konuĢur.
    8.Sunularında hayali/gerçek nesneleri kullanır.             Amaç 5. Dinlediklerini çeĢitli yollarla ifade edebilme
    Amaç 12.Çevredeki güzellikleri koruyabilme               Kazanımlar
 T   Kazanımlar                               1. Dinlediklerini baĢkalarına anlatır.
    1.Çevredeki güzelliklerin korunma nedenlerini söyler          2.Dinlediklerine iliĢkin sorular sorar.
    2.Çevredeki güzellikleri korumak için yapılması gerekenleri açıklar   3. Dinlediklerine iliĢkin sorulara cevap verir.
    3.Çevredeki güzellikleri korumada sorumluluk alır.           4.Dinlediklerini özetler.
    Amaç 13.Çevreyi estetik bakımdan düzenleyebilme.            5. Dinlediklerini resim müzik drama Ģiir öykü vb. yollarla sergiler.
    Kazanımlar                               Amaç 6. Sözcük dağarcığını geliĢtirebilme
    1.Çevresinde gördüğü güzel/rahatsız edici durumları söyler.       Kazanımlar
    2.Çevre sorunları ile ilgili kendi yapabileceklerine örnek verir.    1.Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder.
    3.Çevresini farklı biçimlerde düzenler.                 2.Yeni sözcüklerin anlamlarını sorar.
    Amaç 14. Sanat eserlerinin estetik özelliklerini fark edebilme     3. Verilen sözcüğün anlamını açıklar.
    Kazanımlar                               4. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.
    1.Sanat eserlerinin özelliklerini söyler                5. Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir.
    2.Sanat eserleri hakkındaki duygularını açıklar.            Amaç 7. Ses bilgisinin farkında olabilme
    DĠL ALANI                                Kazanımlar
    Amaç 1. Sesleri ayırt edebilme                     1.Sözcüklerin baĢlangıç seslerini söyler.
    Kazanımlar                               2. Aynı sesle baĢlayan sözcükler söyler.
    1.Sesin kaynağını söyler                        Amaç 8. Görsel materyalleri okuyabilme
AYLAR                                     AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
    Kazanımlar                                   5.Nesneleri sayılarına göre sıralar
    1. Görsel materyalleri inceler.                         6.Varlıkları büyüme aĢamaları göre sıralar.
    2. Görsel materyalleri ilgili sorular sorar.                  7.Olayları oluĢ sırasına göre sıralar.
    3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.              Amaç 9. Nesneleri sayabilme.
    4. Görsel materyalleri açıklar.                         Kazanımlar
    6. Görsel materyalleri özenle kullanır                     1.20 içinde ileriye doğru birer birer ritmik sayar.
    BĠLĠġSEL ALAN                                  3.Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir.
    Amaç 1. Kendisi ve ailesi ile ilgili bilgileri kavrayabilme           4.Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayma
    Kazanımlar                                   5.Nesneleri sayarak miktarlarını az ya ada çok olarak söyler
    1. Kendisi ile ilgili bilgileri açıklar.                    6.Sayıca 10 dan az olan bir gruptaki nesnelerin sayısını söyler
    2. Aile bireyleri ile ilgili bilgileri açıklar.                 Amaç 10. Geometrik Ģekilleri tanıyabilme
    3.Adresini ve telefon numarasını söyler.                    Kazanımlar
    Amaç 2. Olay ya da varlıkların çeĢitli özelliklerini gözlemleyebilme      1.Her nesnenin bir Ģekil olduğunu söyler
    Kazanımlar                                   2.Daire, üçgen, kare ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterir.
    1.Olay ya da varlıkların özellilerini söyler.                  3.Daire, üçgen, kare ve dikdörtgenleri kullanarak farklı modeller oluĢturur.
    2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karĢılaĢtırır.             Amaç 11.Günlük yaĢamda kullanılan belli baĢlı sembolleri tanıyabilme.
    Amaç 3. Dikkatini toplayabilme                         Kazanımlar
    Kazanımlar                                   1.Gösterilen sembolün anlamını söyler
    1. Dikkat edilmesi gereken nesneyi durumu olayı fark eder.           2.Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir.
 M
    2. Dikkatini nesne durum olay üzerinde yoğunlaĢtırır.              3.10 içindeki rakamları okur.
    3. Dikkat edilmesi gererken nesneyi durumu olayı söyler.            4.10 içindeki rakamları modele bakarak yazar.
    4. Nesneyi durumu olayı ayrıntılarıyla açıklar.                 Amaç 12.Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilme
 A
    Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme                     Kazanımlar
    Kazanlımlar                                   1.Nesnenin mekândaki konumunu söyleme
    1. Olay ya da varlıkları söyler.                        2.Yönergeye uygun olarak mekânda konum alır.
 R
    2. Varlıkların rengini söyler.                         3.Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleĢtirir.
    3. Varlıkların yerini söyler.                          Amaç 13.Bir örüntüdeki iliĢkiyi kavrayabilme
    4.Varlıkların Ģeklini söyler.                          Kazanımlar
 T
    6. Olay ya da varlıkların sırasını söyler.                   1.Modele bakarak nesnelerle öğeyi oluĢturur.
    9. Nesne durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade eder.          Amaç 14.Parça-bütün iliĢkisini kavrayabilme
    Amaç 5. Varlıkları çeĢitli özelliklerine göre eĢleĢtirebilme          Kazanımlar
    Kazanımlar                                   1.Bir bütünün parçalarını söyler
    1.Varlıkları bire bir eĢleĢtirir.                        4.Nesneler arasında yarım olanları gösterir.
    2.Varlıkları renklerine göre eĢleĢtirir.                    5.Yarım ve bütün arasındaki iliĢkiyi açıklar.
    3.Varlıkları Ģekillerine göre eĢleĢtirir.                    Amaç 15.Nesnelerle basit toplama ve çıkarma yapabilme
    4. Varlıkları büyüklüklerine göre eĢleĢtirir.                  Kazanımlar
    5. Varlıkları miktarlarına göre eĢleĢtirir.                   1.Nesne grubuna belirten sayı kadar nesne ekler
    6. Varlıkları dokunsal özelliklerine göre eĢleĢtirir.              3.Nesneyi kullanarak toplama yapar.
    7.Varlıkları kullanım amaçlarına göre eĢleĢtirir.                5.10 içinde toplama gerektiren problemleri çözer.
    8. Nesneleri sayılarına göre eĢleĢtirir.                    Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden –sonuç iliĢkisi kurabilme.
    9. EĢ nesnelere örnek verir.                          Kazanımlar
    Amaç 6.Varlıkları çeĢitli özelliklerine göre gruplayabilme.           1.Bir olayın olası nedenlerini söyler
    Kazanımlar                                   2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler
    2.Varlıkları Ģekilleri göre gruplar.                      3.Yarım bırakılan olayı, durumu, Ģiiri, öyküyü, Ģarkıyı vb. özgün bir Ģekilde tamamlar.
    3.Varlıkları büyüklüklerine göre gruplar.                    Amaç 18.Problem çözebilme
    5.Varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar.                 Kazanımlar
   6.Varlıkları dokunsal özelliklerine göre gruplar.           .
   Amaç 7.Nesne, durum ya da olayları çeĢitli özelliklerine göre sıralayabilme. Kazanımlar
   1.Nesneleri büyüklüklerine göre sıralar.
   2.SıralanmıĢ nesne grubu içinde nesnenin yerini gösterir.
   3.Sıra bildiren sayıyı söyler
   1.Problemi söyler
   2.Probleme çeĢitli çözüm yolları önerir
   3.Probleme çeĢitli çözüm yolları içinden en uygun olanları seçer.
   4.Seçilen çözüm yollarını dener.
   5.En uygun çözüm yoluna karar verir.
   6.Karar verdiği çözüm yolunun gerekçelerini açıklar.

   ÖZBAKIM BECERĠLERĠ

M  Amaç 1.Temizlik kurallarını uygulayabilme
   Kazanımlar
   1.Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanma
A  2.El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar.
   3.Tuvalet gereksinimine yönelik iĢleri yardımsız yapar.
   4.Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat eder.
R  5.Ev ve okuldaki eĢyaları temiz ve düzenli kullanır.
   7.Ġçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.
   Amaç 2.Giysilerini giyme ve çıkarabilme
T  Kazanımlar
   2.Giysilerini yardımsız çıkarır.
   3.Giysilerini yardımsız giyer.
   4.Giysilerini doğru bir Ģekilde giyer
   5.Giysilerini katlar
   6.Giysilerini asar.
   Amaç 3.Doğru beslenmenin önemini fark edebilme. Kazanımlar
   1.Yiyecek ve içecekleri ayrım yapmadan yer/içer
   2.Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer
   3.Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir.
   4.Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten /içmekten kaçınır.
   5.Öğün zamanlarında ve süresinde yemeye özen gösterir.
   Amaç 4.Dinlenmeyle ilgili kuralları uyabilme
   Kazanımlar
   1.Yorulduğu durumlarda dinlendirirci bir etkinliğe katılır.
   Amaç 5.Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme
   Kazanımlar
   1.Tehlikeli olan durumları söyler
   2.Tehlikeli olan durumlardan uzak durur.
                                        36
                                        BELĠRLĠ GÜN VE
AYLAR      KAVRAMLAR           ALAN GEZĠLERĠ                           AĠLE KATILIMI          DEĞERLENDĠRME
                                         HAFTALAR

    * Sayı kavramı                          * Orman Haftası        *Aylık bülten hazırlanarak
    (1–10 arasında, basit toplama)  * Ağaç dikilir.          (21–26 Mart)         ( Mart ayı içerisinde yapılan
    * Renk kavramı          * Sın ıfta bitki yetiĢtirilir.  * Dünya Tiyatrolar Günü     etkiliklerden) ailelere gönderilir ve
    * ġekil kavramı         * Okulun kütüphanesi veya il    (27 Mart)           benzer etkinlikler yapmaları
    — Daire              kütüphanesi ziyaret edilir.   * Kütüphaneler Haftası      istenir.
    — Üçgen                               (Mart ayının son pazartesi  * Ailelerden çocuklarıyla birlikte
    — Kare                               günü)             fidan dikmeleri istenir.
    — Dikdörtgen
    * Kavramlar
    —Bütün -Yarım
    — taze-bayat
    — Ġçinde -DıĢında
 M   — YaĢlı -Genç
    — sesli-sessiz
    — ıslak-kuru
 A   — güzel-çirkin
    — ı sesi
    — korkmak
 R
    — i sesi
    — o sesi
 T   — aç-tok
    — Eğri -doğru
AYLAR                                     AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
    PSĠKOMOTOR ALAN                                 SOSYAL-DUYGUSAL ALAN
    Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme.     Amaç 1.Kendini tanıyabilme.
    Kazanımlar                                   Kazanımlar
    1.Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketlerini yapar.          1.Fiziksel özelliklerini söyler.
    2.DeğiĢik yönlere yuvarlanır.                          Amaç 2.Duygularını fark edebilme.
    3.DeğiĢik yönlere doğru uzanır.                         Kazanımlar
    4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.                     1.Duygularını söyler.
    5.Sözel yönergelere uygun olarak koĢar.                     2.Duygularının nedenlerini açıklar
    6.Belirli bir mesafeyi sürünerek gider.                     3.Duygularının sonuçlarını açıklar.
    7Belirli bir yüksekliğe çıkar.                         4.Duygularını müzik, dans, drama vb yollarla ifade eder.
    8.Belirli bir yüksekliğe tırmanır.                       Amaç 3. Duygularını kontrol edebilme.
    9.Tırmanılan yükseklikten uygun Ģekilde iner.                  Kazanımlar
    13.Araç kullanarak koordineli ve ritmik hareketleri yapar.           1.Olumlu/olumsuz duygu ve düĢüncelerini uygun Ģekilde ortaya koyar.
 N   14.Atılan nesneleri yakalar.                          2.YetiĢkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranır.
    15.Nesneleri belirli bir mesafedeki hedefe atar.                3.Yeni ve alıĢılmamıĢ durumlara uyum sağlar.
    Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli bir hareketleri yapabilme  Amaç 4. Kendi kendini güdüleyebilme.
    Kazanımlar                                   Kazanımlar
 Ġ   1.Küçük nesneleri toplar                            1.Kendiliğinden bir iĢe baĢlar.
    2.Nesneleri kaptan kaba boĢaltır.                        2.BaĢladığı iĢi bitirme çabası gösterir.
    4.Nesneleri takar.                               Amaç 5. BaĢkalarının duygularını fark edebilme.
 S   6.Nesneleri ipe vb. dizer                            Kazanımlar
    7.El becerileri gerektiren bazı araçları kullanır.               1.BaĢkalarının duygularını ifade eder.
    8.Nesneleri yeni Ģekiller oluĢturacak Ģekilde bir araya getirir.        Amaç 6. BaĢkalarının iliĢkilerini yönetebilme.
 A   9.DeğiĢik malzemeler kullanarak resim yapar.                   Kazanımlar
    10.Yönergeye uygun çizgiler çizer.                       2.Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır.
    11.ġekilleri değiĢik araçlar kullanarak çizer.                 3.Grupta sorumluluk almaya istekli olur.
    12.ÇeĢitli malzemeleri değiĢik Ģekillerde katlar.                4.Aldığı sorumluluğu yerine getirme.
 N   13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.                    5.Kendisinin ve baĢkasının haklarına saygı gösterir.
    14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıĢtırır.                 6.Gerekli durumlarda nezaket sözcüklerini kullanır.
    15.Nesneleri değiĢik malzemelerle bağlar.                    9.Etkinliklerinin süresine iliĢkin yönergeye uyar.
    Amaç 3.Büyük kaslarını kullanarak güç gerektiren hareketleri yapabilme.     10.Grup etkinliklerinin kurallarına uyar.
    Kazanımlar                                   11.Gerekli durumlarda kararlılık gösterir.
    1.Farklı ağırlıktaki nesneleri iter.                      Amaç 7 HoĢgörü gösterebilme.
    2.Farklı ağırlıktaki nesneleri çeker.                      Kazanımlar
    3.Farklı ağırlıktaki nesneleri kaldırır.                    1.Hata yapabileceğini kabul eder.
    4.Farklı ağırlıktaki nesneleri döndürür                     2.Kendi hatalarını söyler.
    5.Farklı ağırlıktaki nesneleri taĢıyarak belirli bir mesafeye gider.      3.Kendisini baĢkalarının yerine koyarak duygularını açıklar.
    Amaç 4.Küçük kaslarını kullanarak güç gerektiren hareketleri yapabilme.     4.BaĢkalarının hatalarını uygun yollarla ifade eder.
    Kazanımlar                                   5.BaĢkalarının hata yapabileceğini kabul eder.
    2.Nesneleri sıkar.                               Amaç 8.Farklılıklarını saygı gösterebilme.
    4.Malzemelere elleriyle Ģekil verir.                      Kazanımlar
    5.Malzemelere araç kullanarak Ģekil verir.                   1.Kendisinin farklı özelliklerin kabul eder.
                                            2.BaĢkalarının farklı özeliklerini kabul eder.
AYLAR                                    AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
    Amaç 9.YaĢamın iyileĢtirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme     2.Kelimeleri doğru telaffuz eder.
    Kazanımlar                                  3.KonuĢurken sesinin tonunu iĢitilebilir biçimde ayarlar.
    1.YaĢanım sürdürülebilmesi için gerekli olan kaynakları verimli kullanır.   4.KonuĢurken sesinin hızını ayarlar.
    2.Günlük yaĢamdaki kurallara uyar.                      Amaç 3.Türkçeyi doğru kullanabilme
    3.Canlıların yaĢama hakkına özen gösterir                   Kazanımlar
    4.Canlıların bakımını üstlenir ve korur.                   1.KonuĢmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanır.
    5.YaĢamda diğer canlılarla paylaĢtıklarını açıklar.              2.KonuĢmalarında temel dil bilgisi kurallarına uygun konuĢur
    Amaç 10 Toplumsal yaĢamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme.            Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme
    Kazanımlar                                  Kazanımlar
    1.Toplumda farklı rollere sahip kiĢiler olduğunun söyler.           1.Dinlerken / konuĢurken göz teması kurar.
    3.Kendi kültürünün belli baĢlı özelliklerini açıklar.             2.Sohbete katılır.
    4.Farklı kültürlerin belli baĢlı özelliklerini söyler.            3.Belli bir konuda konuĢmayı sürdürür.
    Amaç 11.Estetik özellikler taĢıyan ürünler oluĢturabilme.           4. Belli bir konuda konuĢmayı baĢlatır.
    Kazanımlar                                  5. Söz almak için sırasını bekler.
 N   1.Estetik bedensel hareketlerle yürür ve dans eder.              6. Duygu düĢünce ve hayallerini söyler.
    2.Özgün Ģiir, öykü, Ģarkı vb söyler.                     7. Duygu düĢünce ve hayallerini yaratıcı yollarla açıklar.
    3.Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar.                  8. Üstlendiği role uygun konuĢur.
    4.Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar.               Amaç 5. Dinlediklerini çeĢitli yollarla ifade edebilme
 Ġ   5.ÇeĢitli materyaller kullanarak ritim oluĢturur.               Kazanımlar
    6.ÇeĢitli materyalleri kullanarak müzik oluĢturur.              1. Dinlediklerini baĢkalarına anlatır.
    7.Ürünlerini çeĢitli yollarla sunar.                     2.Dinlediklerine iliĢkin sorular sorar.
 S   8.Sunularında hayali/gerçek nesneleri kullanır.                3. Dinlediklerine iliĢkin sorulara cevap verir.
    Amaç 12.Çevredeki güzellikleri koruyabilme                  4.Dinlediklerini özetler.
    Kazanımlar                                  5. Dinlediklerini resim müzik drama Ģiir öykü vb. yollarla sergiler.
 A   1.Çevredeki güzelliklerin korunma nedenlerini söyler             Amaç 6. Sözcük dağarcığını geliĢtirebilme
    2.Çevredeki güzellikleri korumak için yapılması gerekenleri açıklar      Kazanımlar
    3.Çevredeki güzellikleri korumada sorumluluk alır.              1.Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder.
    Amaç 13.Çevreyi estetik bakımdan düzenleyebilme.               2.Yeni sözcüklerin anlamlarını sorar.
 N   Kazanımlar                                  3. Verilen sözcüğün anlamını açıklar.
    1.Çevresinde gördüğü güzel/rahatsız edici durumları söyler.          4. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.
    2.Çevre sorunları ile ilgili kendi yapabileceklerine örnek verir.       5. Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir.
    3.Çevresini farklı biçimlerde düzenler.                    Amaç 7. Ses bilgisinin farkında olabilme
    Amaç 15.Atatürk ile ilgili etkinliklere ilgi gösterebilme.          Kazanımlar
    Kazanımlar                                  1.Sözcüklerin baĢlangıç seslerini söyler.
    1.Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.                  2. Aynı sesle baĢlayan sözcükler söyler.
    2.Atatürk ile ilgili etkinliklerde aldığı sorumlulukları yerine getirir.   Amaç 8. Görsel materyalleri okuyabilme
                                           Kazanımlar
    DĠL ALANI                                   1. Görsel materyalleri inceler.
    Amaç 1. Sesleri ayırt edebilme                        2. Görsel materyalleri ilgili sorular sorar.
    Kazanımlar                                  3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
    3.Sesin özelliğini söyler.                          4. Görsel materyalleri açıklar.
    4. Verilen sese benzer sesler çıkarır.                    5. Görsel materyalleri kullanarak olay öykü gibi kompozisyonlar oluĢturur.
    Amaç 2. KonuĢurken sesini doğru kullanabilme
    Kazanımlar
    1.Nefesini doğru kullanır.
AYLAR                                     AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
    BĠLĠġSEL ALAN                                  4.Nesneleri renk tonlarına göre sıralar.
    Amaç 1. Kendisi ve ailesi ile ilgili bilgileri kavrayabilme           5.Nesneleri sayılarına göre sıralar
    Kazanımlar                                   6.Varlıkları büyüme aĢamaları göre sıralar.
    1. Kendisi ile ilgili bilgileri açıklar.                    7.Olayları oluĢ sırasına göre sıralar.
    Amaç 2. Olay ya da varlıkların çeĢitli özelliklerini gözlemleyebilme      Amaç 8.Nesneleri ölçebilme.
    Kazanımlar                                   Kazanımlar.
    1.Olay ya da varlıkların özellilerini söyler.                  1.Ölçme sonucuna tahmin eder.
    2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karĢılaĢtırır.             2.Standart olmayan birimlerle ölçer.
    Amaç 3. Dikkatini toplayabilme                         3.Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karĢılaĢtırır.
    Kazanımlar                                   Amaç 9. Nesneleri sayabilme.
    1. Dikkat edilmesi gereken nesneyi durumu olayı fark eder.           Kazanımlar
    2. Dikkatini nesne durum olay üzerinde yoğunlaĢtırır.              1.20 içinde ileriye doğru birer birer ritmik sayar.
    3. Dikkat edilmesi gererken nesneyi durumu olayı söyler.            2.10 içinde geriye doğru birer birer ritmik sayar.
    4. Nesneyi durumu olayı ayrıntılarıyla açıklar.                 3.Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir.
 N   Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme                     4.Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayma
    Kazanlımlar                                   Amaç 10. Geometrik Ģekilleri tanıyabilme
    1. Olay ya da varlıkları söyler.                        Kazanımlar
    2. Varlıkların rengini söyler.                         2.Daire, üçgen, kare ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterir.
 Ġ   3. Varlıkların yerini söyler.                          Amaç 11.Günlük yaĢamda kullanılan belli baĢlı sembolleri tanıyabilme.
    4.Varlıkların Ģeklini söyler.                          Kazanımlar
    6. Olay ya da varlıkların sırasını söyler.                   1.Gösterilen sembolün anlamını söyler
 S   7. Nesnelerin neden yapıldığını söyler.                     2.Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir.
    8.Nesnelerin içinden eksilen ya da eklenen bir nesneyi söyler.         3.10 içindeki rakamları okur.
    9. Nesne durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade eder.          Amaç 12.Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilme
 A   Amaç 5. Varlıkları çeĢitli özelliklerine göre eĢleĢtirebilme          Kazanımlar
    Kazanımlar                                   1.Nesnenin mekândaki konumunu söyleme
    1. Varlıkları bire bir eĢleĢtirir.                       2.Yönergeye uygun olarak mekânda konum alır.
    2.Varlıkları renklerine göre eĢleĢtirir.                    Amaç 13.Bir örüntüdeki iliĢkiyi kavrayabilme
 N   3.Varlıkları Ģekillerine göre eĢleĢtirir.                    Kazanımlar
    7.Varlıkları kullanım amaçlarına göre eĢleĢtirir.                1.Modele bakarak nesnelerle öğeyi oluĢturur.
    8. Nesneleri sayılarına göre eĢleĢtirir.                    2.Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi tamamlar.
    10. Nesneleri ve nesne gruplarını uygun rakamla eĢleĢtirir.           3.En çok üç öğeden oluĢan örüntüdeki kuralı söyler
    Amaç 6.Varlıkları çeĢitli özelliklerine göre gruplayabilme.           4.En çok üç öğeden oluĢan örüntüdeki kuralı söyler.
    Kazanımlar                                   5.Nesnelerle özgün bir örüntü oluĢturur.
    1.Varlıkları renklerine göre gruplar.                      Amaç 14.Parça-bütün iliĢkisini kavrayabilme
    2.Varlıkları Ģekilleri göre gruplar.                      Kazanımlar
    5.Varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar.                 1.Bir bütünün parçalarını söyler
    6.Varlıkları dokunsal özelliklerine göre gruplar.                Amaç 15.Nesnelerle basit toplama ve çıkarma yapabilme
    Amaç 7.Nesne, durum ya da olayları çeĢitli özelliklerine göre sıralayabilme.  Kazanımlar
    Kazanımlar                                   1.Nesne grubuna belirten sayı kadar nesne ekler
    2.SıralanmıĢ nesne grubu içinde nesnenin yerini gösterir.            2.Nesne grubundan belirtilen sayı kadar nesneyi ayırır.
    3.Sıra bildiren sayıyı söyler                          3.Nesneyi kullanarak toplama yapar.
                                            4.Nesneleri kullanarak çıkarma yapar
                                            5.10 içinde toplama gerektiren problemleri çözer.
                                            6.5 içinde çıkarma gerektiren problemleri çözer.
AYLAR                                       AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
    Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden –sonuç iliĢkisi kurabilme.         ÖZBAKIM BECERĠLERĠ
    Kazanımlar                                        Amaç 1.Temizlik kurallarını uygulayabilme
    1.Bir olayın olası nedenlerini söyler                           Kazanımlar
    2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler                           1.Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanma
    3.Yarım bırakılan olayı, durumu, Ģiiri, öyküyü, Ģarkıyı vb. özgün bir Ģekilde tamamlar.  3.Tuvalet gereksinimine yönelik iĢleri yardımsız yapar.
    Amaç 17.Zamanla ilgili kavramlar arasında iliĢki kurabilme                4.Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat eder.
    Kazanımlar.                                        5.Ev ve okuldaki eĢyaları temiz ve düzenli kullanır.
    1.Olayları oluĢ sırasına göre söyler                           6.Beslenme için gerekli araç-gereçleri temizlik kurallarına uygun kullanır.
    2.Zamanla ilgili kavramları anlamına uygun Ģekilde kullanır.               7.Ġçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.
    3.Zaman bildiren araçların iĢlevini açıklar                        Amaç 3.Doğru beslenmenin önemini fark edebilme.
 N   Amaç 18.Problem çözebilme                                 Kazanımlar
    Kazanımlar                                        1.Yiyecek ve içecekleri ayrım yapmadan yer/içer
    1.Problemi söyler                                     2.Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer
 Ġ   2.Probleme çeĢitli çözüm yolları önerir.                         3.Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir.
    3.Probleme çeĢitli çözüm yolları içinden en uygun olanları seçer.             4.Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten /içmekten kaçınır.
    4.Seçilen çözüm yollarını dener.                             5.Öğün zamanlarında ve süresinde yemeye özen gösterir.
    5.En uygun çözüm yoluna karar verir.                           Amaç 4.Dinlenmeyle ilgili kuralları uyabilme
 S   6.Karar verdiği çözüm yolunun gerekçelerini açıklar.                   Kazanımlar
    Amaç 19.Nesne grafiği hazırlayabilme                           1.Yorulduğu durumlarda dinlendirirci bir etkinliğe katılır.
    Kazanımlar                                        3.Dinlenme ya da uyku için belirlenen saatte yatağına gider.
 A   1.Nesneleri kullanarak grafik oluĢturur.                         4.Dinlenme ya da uyku sonrası toplanır.
    2.Nesneleri sembollerle gösterir.                             Amaç 5.Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme
    3.HazırlanmıĢ nesne grafiği çerçevesinde sembolleri yerleĢtirir.             Kazanımlar
 N   4.Grafikte yer alan nesneleri sayar.                           1.Tehlikeli olan durumları söyler
    5.Grafiği inceleyerek sonuçları söyler.                          2.Tehlikeli olan durumlardan uzak durur.
    Amaç 20.Atatürk’ü tanıyabilme                               3.Herhangi bir tehlike ananda yetiĢkinlerden yardım ister.
    Kazanımlar                                        4.Acil durumlarda baĢvurulacak telefon numaralarını söyler.
    1.Atatürk‘ün hayatı ile ilgili olguları söyler.
    2.Atatürk‘ün kiĢisel özelliklerini söyler
    Amaç 21.Atatürk’ün Türk toplumu için önemini açıklayabilme
    Kazanımlar
    1.Atatürk‘ün getirdiği yenilikleri söyler
    2.Atatürk‘ün getirdiği yeniliklerin önemini açıklar.
                                    BELĠRLĠ GÜN VE
AYLAR     KAVRAMLAR       ALAN GEZĠLERĠ                             AĠLE KATILIMI           DEĞERLENDĠRME
                                     HAFTALAR
    * Sayı kavramı      * 23 Nisan törenlerine gidilir.  * Ulusal Egemenlik ve Çocuk   * Notlar aracılığı ile istekli olan
    * ġekil kavramı                       Bayramı (23 Nisan)       ebeveynlerden sınıftaki
    * Kavramlar                        * Dünya Kitap Günü        etkinliklere (oyun, müzik, fen ve
    — Eğri-Doğru                         (23 Nisan gününü içine alan   matematik vb.) katılmaları
    — Kolay-Zor                         hafta)             sağlanır.
    — hareketli-hareketsiz
                                                  *Aylık bülten hazırlanarak      (
    — ö sesi
    — Ters-Düz                                          nisan ayı içerisinde yapılan
    — sivri-küt                                         etkiliklerden) ailelere gönderilir ve
    — u sesi                                           benzer etkinlikler yapmaları
    — düzenli-düzensiz                                      istenir.
                                                  * Çocukların evde besledikleri
 N
                                                   herhangi bir hayvan sınıfa getirtilir
                                                   ve incelenir.
 Ġ


 S


 A


 N
AYLAR                                  AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
    PSĠKOMOTOR ALAN                                Amaç 5.Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme.
    Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme.     1Kazanımlar
    Kazanımlar                                   3.Tek ayak üzerinde belirli bir süre durur.
    1.Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketlerini yapar.          4.Tek/çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar.
    2.DeğiĢik yönlere yuvarlanır.                         5.Tek/çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir Ģekilde gider
    3.DeğiĢik yönlere doğru uzanır.
    4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.                    SOSYAL-DUYGUSAL ALAN
    5.Sözel yönergelere uygun olarak koĢar.                    Amaç 1.Kendini tanıyabilme.
    6.Belirli bir mesafeyi sürünerek gider.                    Kazanımlar
    8.Belirli bir yüksekliğe tırmanır.                       2.Belli baĢlı duyuĢsal özelliklerini söyler.
    9.Tırmanılan yükseklikten uygun Ģekilde iner.                 Amaç 2.Duygularını fark edebilme.
    10.Belirli yükseklikten atlar.                         Kazanımlar
    12.Pedal çevirme hareketlerini yapar.                     1.Duygularını söyler.
 M   13.Araç kullanarak koordineli ve ritmik hareketleri yapar.           2.Duygularının nedenlerini açıklar
    14.Atılan nesneleri yakalar.                          3.Duygularının sonuçlarını açıklar.
    15.Nesneleri belirli bir mesafedeki hedefe atar.                4.Duygularını müzik, dans, drama vb yollarla ifade eder.
    Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli bir hareketleri yapabilme  Amaç 3. Duygularını kontrol edebilme.
 A   Kazanımlar                                   Kazanımlar
    1.Küçük nesneleri toplar                            1.Olumlu/olumsuz duygu ve düĢüncelerini uygun Ģekilde ortaya koyar.
    2.Nesneleri kaptan kaba boĢaltır.                       2.YetiĢkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranır.
    3.Nesneleri üst üste/yan yana/iç içe dizer.                  Amaç 4. Kendi kendini güdüleyebilme.
 Y   4.Nesneleri takar.                               Kazanımlar
    5. Nesneleri çıkarır.                             1.Kendiliğinden bir iĢe baĢlar.
    6.Nesneleri ipe vb. dizer                           2.BaĢladığı iĢi bitirme çabası gösterir.
    7.El becerileri gerektiren bazı araçları kullanır.               Amaç 5. BaĢkalarının duygularını fark edebilme.
 I   8.Nesneleri yeni Ģekiller oluĢturacak Ģekilde bir araya getirir.        Kazanımlar
    9.DeğiĢik malzemeler kullanarak resim yapar.                  1.BaĢkalarının duygularını ifade eder.
    10.Yönergeye uygun çizgiler çizer.                       2.BaĢkalarının duygularını paylaĢır.
    11.ġekilleri değiĢik araçlar kullanarak çizer.                 Amaç 6. BaĢkalarının iliĢkilerini yönetebilme.
 S   12.ÇeĢitli malzemeleri değiĢik Ģekillerde katlar.                Kazanımlar
    13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.                   1.Kendiliğinden iletiĢimini baĢlatır.
    14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıĢtırır.                 2.Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır.
    Amaç 3.Büyük kaslarını kullanarak güç gerektiren hareketleri yapabilme.    3.Grupta sorumluluk almaya istekli olur.
    Kazanımlar                                   4.Aldığı sorumluluğu yerine getirme.
    2.Farklı ağırlıktaki nesneleri çeker.                     5.Kendisinin ve baĢkasının haklarına saygı gösterir.
    3.Farklı ağırlıktaki nesneleri kaldırır.                    6.Gerekli durumlarda nezaket sözcüklerini kullanır.
    5.Farklı ağırlıktaki nesneleri taĢıyarak belirli bir mesafeye gider.      7.Gerektiğinde lideri izler.
    Amaç 4.Küçük kaslarını kullanarak güç gerektiren hareketleri yapabilme.    8.Gerektiğinde liderliği üstlenir.
    Kazanımlar                                   9.Etkinliklerinin süresine iliĢkin yönergeye uyar.
    1.Nesneleri kopartır /yırtar.                         10.Grup etkinliklerinin kurallarına uyar.
    2.Nesneleri sıkar.                               11.Gerekli durumlarda kararlılık gösterir.
    3.Nesneleri çeker/gider.                            Amaç 7 HoĢgörü gösterebilme.
    4.Malzemelere elleriyle Ģekil verir.                      Kazanımlar
    5.Malzemelere araç kullanarak Ģekil verir.                   1.Hata yapabileceğini kabul eder
AYLAR                                 AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
    2.Kendi hatalarını söyler.                       1.Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.
    3.Kendisini baĢkalarının yerine koyarak duygularını açıklar.      2.Atatürk ile ilgili etkinliklerde aldığı sorumlulukları yerine getirir.
    4.BaĢkalarının hatalarını uygun yollarla ifade eder.
    5.BaĢkalarının hata yapabileceğini kabul eder.             DĠL ALANI
    Amaç 8.Farklılıklarını saygı gösterebilme.               Amaç 1. Sesleri ayırt edebilme
    Kazanımlar                               Kazanımlar
    1.Kendisinin farklı özelliklerin kabul eder.              3.Sesin özelliğini söyler.
    2.BaĢkalarının farklı özeliklerini kabul eder.             4. Verilen sese benzer sesler çıkarır.
    Amaç 9.YaĢamın iyileĢtirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme  Amaç 2. KonuĢurken sesini doğru kullanabilme
    Kazanımlar                               Kazanımlar
    2.Günlük yaĢamdaki kurallara uyar.                   1.Nefesini doğru kullanır.
 M   Amaç 10 Toplumsal yaĢamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme.         2.Kelimeleri doğru telaffuz eder.
    Kazanımlar                               3.KonuĢurken sesinin tonunu iĢitilebilir biçimde ayarlar.
    1.Toplumda farklı rollere sahip kiĢiler olduğunun söyler.        4.KonuĢurken sesinin hızını ayarlar.
    2.Aynı kiĢinin farklı rolleri olduğunu söyler.             Amaç 3.Türkçeyi doğru kullanabilme
 A   3.Kendi kültürünün belli baĢlı özelliklerini açıklar.          Kazanımlar
    Amaç 11.Estetik özellikler taĢıyan ürünler oluĢturabilme.        1.KonuĢmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanır.
    Kazanımlar                               2.KonuĢmalarında temel dil bilgisi kurallarına uygun konuĢur.
    1.Estetik bedensel hareketlerle yürür ve dans eder.           Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme
 Y   2.Özgün Ģiir, öykü, Ģarkı vb söyler.                  Kazanımlar
    3.Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar.               1.Dinlerken / konuĢurken göz teması kurar.
    4.Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar.            2.Sohbete katılır.
    5.ÇeĢitli materyaller kullanarak ritim oluĢturur.            3.Belli bir konuda konuĢmayı sürdürür.
 I   6.ÇeĢitli materyalleri kullanarak müzik oluĢturur.           4. Belli bir konuda konuĢmayı baĢlatır.
    7.Ürünlerini çeĢitli yollarla sunar.                  5. Söz almak için sırasını bekler.
    8.Sunularında hayali/gerçek nesneleri kullanır.             6. Duygu düĢünce ve hayallerini söyler.
    Amaç 12.Çevredeki güzellikleri koruyabilme               7. Duygu düĢünce ve hayallerini yaratıcı yollarla açıklar.
 S   Kazanımlar                               8. Üstlendiği role uygun konuĢur.
    1.Çevredeki güzelliklerin korunma nedenlerini söyler          Amaç 5. Dinlediklerini çeĢitli yollarla ifade edebilme
    2.Çevredeki güzellikleri korumak için yapılması gerekenleri açıklar   Kazanımlar
    3.Çevredeki güzellikleri korumada sorumluluk alır.           1. Dinlediklerini baĢkalarına anlatır.
    Amaç 13.Çevreyi estetik bakımdan düzenleyebilme.            2.Dinlediklerine iliĢkin sorular sorar.
    Kazanımlar                               3. Dinlediklerine iliĢkin sorulara cevap verir.
    1.Çevresinde gördüğü güzel/rahatsız edici durumları söyler.       4.Dinlediklerini özetler.
    2.Çevre sorunları ile ilgili kendi yapabileceklerine örnek verir.    5. Dinlediklerini resim müzik drama Ģiir öykü vb. yollarla sergiler.
    3.Çevresini farklı biçimlerde düzenler.                 Amaç 6. Sözcük dağarcığını geliĢtirebilme
    Amaç 14. Sanat eserlerinin estetik özelliklerini fark edebilme     Kazanımlar
    Kazanımlar                               1.Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder.
    1.Sanat eserlerinin özelliklerini söyler                2.Yeni sözcüklerin anlamlarını sorar.
    2.Sanat eserleri hakkındaki duygularını açıklar.            3. Verilen sözcüğün anlamını açıklar.
    Amaç 15.Atatürk ile ilgili etkinliklere ilgi gösterebilme.       4. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.
    Kazanımlar                               5. Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir
  Amaç 7. Ses bilgisinin farkında olabilme                   Amaç 6.Varlıkları çeĢitli özelliklerine göre gruplayabilme.
  Kazanımlar                                  Kazanımlar
  1.Sözcüklerin baĢlangıç seslerini söyler.                  1.Varlıkları renklerine göre gruplar.
  2. Aynı sesle baĢlayan sözcükler söyler.                   2.Varlıkları Ģekilleri göre gruplar.
  3. Kafiyeli sözcükler söyler.                        4.Varlıkları miktarlarına göre gruplar.
  Amaç 8. Görsel materyalleri okuyabilme                    5.Varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar.
  Kazanımlar                                  Amaç 7.Nesne, durum ya da olayları çeĢitli özelliklerine göre sıralayabilme.
  1. Görsel materyalleri inceler.                       Kazanımlar
  2. Görsel materyalleri ilgili sorular sorar.                 4.Nesneleri renk tonlarına göre sıralar.
  3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.             5.Nesneleri sayılarına göre sıralar
  4. Görsel materyalleri açıklar.                       Amaç 9. Nesneleri sayabilme.
  5. Görsel materyalleri kullanarak olay öykü gibi kompozisyonlar oluĢturur.  Kazanımlar
  6. Görsel materyalleri özenle kullanır.                   2.10 içinde geriye doğru birer birer ritmik sayar.
M                                        3.Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir.
  BĠLĠġSEL ALAN                                4.Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayma
  Amaç 2. Olay ya da varlıkların çeĢitli özelliklerini gözlemleyebilme     Amaç 10. Geometrik Ģekilleri tanıyabilme
  Kazanımlar                                  Kazanımlar
A  1.Olay ya da varlıkların özellilerini söyler.                2.Daire, üçgen, kare ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterir.
  2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karĢılaĢtırır.            3.Daire, üçgen, kare ve dikdörtgenleri kullanarak farklı modeller oluĢturur.
  Amaç 3. Dikkatini toplayabilme                        Amaç 11.Günlük yaĢamda kullanılan belli baĢlı sembolleri tanıyabilme.
  Kazanımlar                                  Kazanımlar
Y  1. Dikkat edilmesi gereken nesneyi durumu olayı fark eder.          1.Gösterilen sembolün anlamını söyler
  2. Dikkatini nesne durum olay üzerinde yoğunlaĢtırır.            2.Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir.
  3. Dikkat edilmesi gererken nesneyi durumu olayı söyler.           Amaç 12.Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilme
  4. Nesneyi durumu olayı ayrıntılarıyla açıklar.               Kazanımlar
I  Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme                    1.Nesnenin mekândaki konumunu söyleme
  Kazanlımlar                                 2.Yönergeye uygun olarak mekânda konum alır.
  1. Olay ya da varlıkları söyler.                       3.Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleĢtirir.
  2. Varlıkların rengini söyler.                        Amaç 13.Bir örüntüdeki iliĢkiyi kavrayabilme
S  3. Varlıkların yerini söyler.                        Kazanımlar
  4.Varlıkların Ģeklini söyler.                        1.Modele bakarak nesnelerle öğeyi oluĢturur.
  5. Varlıkların sayısını söyler.                       2.Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi tamamlar.
  6. Olay ya da varlıkların sırasını söyler.                  3.En çok üç öğeden oluĢan örüntüdeki kuralı söyler
  7. Nesnelerin neden yapıldığını söyler.                   4.En çok üç öğeden oluĢan örüntüdeki kuralı söyle.
  8.Nesnelerin içinden eksilen ya da eklenen bir nesneyi söyler.        5.Nesnelerle özgün bir örüntü oluĢturur.
  9. Nesne durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade eder.        Amaç 14.Parça-bütün iliĢkisini kavrayabilme
  Amaç 5. Varlıkları çeĢitli özelliklerine göre eĢleĢtirebilme         Kazanımlar
  Kazanımlar                                  1.Bir bütünün parçalarını söyler
  2.Varlıkları renklerine göre eĢleĢtirir.                   Amaç 15.Nesnelerle basit toplama ve çıkarma yapabilme
  3.Varlıkları Ģekillerine göre eĢleĢtirir.                  Kazanımlar
  4. Varlıkları büyüklüklerine göre eĢleĢtirir.                2.Nesne grubundan belirtilen sayı kadar nesneyi ayırır.
  5. Varlıkları miktarlarına göre eĢleĢtirir.                 4.Nesneleri kullanarak çıkarma yapar
  6. Varlıkları dokunsal özelliklerine göre eĢleĢtirir.            5.10 içinde toplama gerektiren problemleri çözer.
  7.Varlıkları kullanım amaçlarına göre eĢleĢtirir.              6.5 içinde çıkarma gerektiren problemleri çözer.
  10. Nesneleri ve nesne gruplarını uygun rakamla eĢleĢtirir.         Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden –sonuç iliĢkisi kurabilme.
AYLAR                                     AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
    Kazanımlar                                        Amaç 5.Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme
    1.Bir olayın olası nedenlerini söyler                           Kazanımlar
    2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler                           1.Tehlikeli olan durumları söyler
    3.Yarım bırakılan olayı, durumu, Ģiiri, öyküyü, Ģarkıyı vb. özgün bir Ģekilde tamamlar.  2.Tehlikeli olan durumlardan uzak durur.
    Amaç 17.Zamanla ilgili kavramlar arasında iliĢki kurabilme                3.Herhangi bir tehlike ananda yetiĢkinlerden yardım ister.
    Kazanımlar.
    1.Olayları oluĢ sırasına göre söyler
    2.Zamanla ilgili kavramları anlamına uygun Ģekilde kullanır.
    3.Zaman bildiren araçların iĢlevini açıklar
    Amaç 18.Problem çözebilme
    Kazanımlar
 M   1.Problemi söyler
    2.Probleme çeĢitli çözüm yolları önerir.
    3.Probleme çeĢitli çözüm yolları içinden en uygun olanları seçer.
    4.Seçilen çözüm yollarını dener.
 A   5.En uygun çözüm yoluna karar verir.
    6.Karar verdiği çözüm yolunun gerekçelerini açıklar.
    Amaç 20.Atatürk’ü tanıyabilme
    Kazanımlar
 Y   2.Atatürk‘ün kiĢisel özelliklerini söyler

    ÖZBAKIM BECERĠLERĠ
    Amaç 1.Temizlik kurallarını uygulayabilme
 I   Kazanımlar
    1.Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanma
    2.El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar.
    3.Tuvalet gereksinimine yönelik iĢleri yardımsız yapar.
 S   5.Ev ve okuldaki eĢyaları temiz ve düzenli kullanır.
    6.Beslenme için gerekli araç-gereçleri temizlik kurallarına uygun kullanır.
    7.Ġçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.
    Amaç 3.Doğru beslenmenin önemini fark edebilme.
    Kazanımlar
    1.Yiyecek ve içecekleri ayrım yapmadan yer/içer
    2.Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer
    3.Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir.
    4.Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten /içmekten kaçınır.
    Amaç 4.Dinlenmeyle ilgili kuralları uyabilme
    Kazanımlar
    2.Dinlenme ya da uyku için gerekli hazırlığı yapar.
    3.Dinlenme ya da uyku için belirlenen saatte yatağına gider.
    4.Dinlenme ya da uyku sonrası toplanır.
                                        BELĠRLĠ GÜN VE
AYLAR     KAVRAMLAR            ALAN GEZĠLERĠ                            AĠLE KATILIMI            DEĞERLENDĠRME
                                         HAFTALAR
    * Sayı kavramı (1-10 sayılar arası  * Müze gezisi veya tarihi    * Trafik ve Ġlk Yardım Haftası  * Aylık bülten hazırlanarak
     çıkarma)              eserlerin yer aldığı bir yere   (Mayıs ayının ilk haftası)   ( Mayıs ayı içerisinde yapılan
    * ġekil kavramı            gezi düzenlenir.        * Engelliler Haftası       etkiliklerden) ailelere gönderilir ve
    *Kavramlar                               (10–16 Mayıs)          benzer etkinlikler yapmaları
    — ü sesi                               * Anneler Günü (Mayıs ayının   istenir.
    — BaĢ –orta-son                             ikinci pazar günü)       * Annelere hazırlanan hediyeler
    — düz-yamuk                              *19 Mayıs Atatürk‘ü anma     verilir.
    — kalabalık-tenha                            Gençlik ve Spor Bayramı
    — aynı sesle biten kafiyeli                      * Müzeler Haftası
 M    kelimeler)                              (18–24 Mayıs)
    — dün-bugün-yarın


 A


 Y


 I


 S
AYLAR                                      AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
    PSĠKOMOTOR ALAN                                  Kazanımlar
    Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme.      1.Estetik bedensel hareketlerle yürür ve dans eder.
    Kazanımlar                                    2.Özgün Ģiir, öykü, Ģarkı vb söyler.
    3.DeğiĢik yönlere doğru uzanır.                          3.Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar.
    4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.                      4.Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar.
    5.Sözel yönergelere uygun olarak koĢar.                      3.Çevresini farklı biçimlerde düzenler.
 H   14.Atılan nesneleri yakalar.                           Amaç 14. Sanat eserlerinin estetik özelliklerini fark edebilme
    15.Nesneleri belirli bir mesafedeki hedefe atar.                 Kazanımlar
    Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli bir hareketleri yapabilme   1.Sanat eserlerinin özelliklerini söyler
    Kazanımlar                                    2.Sanat eserleri hakkındaki duygularını açıklar.
 A   7.El becerileri gerektiren bazı araçları kullanır.
    9.DeğiĢik malzemeler kullanarak resim yapar.                   DĠL ALANI
    13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser.                     Amaç 2. KonuĢurken sesini doğru kullanabilme
    14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıĢtırır.                  Kazanımlar
 Z   Amaç 4.Küçük kaslarını kullanarak güç gerektiren hareketleri yapabilme.      1.Nefesini doğru kullanır.
    Kazanımlar                                    2.Kelimeleri doğru telaffuz eder.
    4.Malzemelere elleriyle Ģekil verir.                       3.KonuĢurken sesinin tonunu iĢitilebilir biçimde ayarlar.
    5.Malzemelere araç kullanarak Ģekil verir.                    4.KonuĢurken sesinin hızını ayarlar.
 Ġ                                            Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme
    SOSYAL-DUYGUSAL ALAN                               Kazanımlar
    Amaç 2.Duygularını fark edebilme.                         1.Dinlerken / konuĢurken göz teması kurar.
    Kazanımlar                                    2.Sohbete katılır.
 R   1.Duygularını söyler.                               3.Belli bir konuda konuĢmayı sürdürür.
    2.Duygularının nedenlerini açıklar                        4. Belli bir konuda konuĢmayı baĢlatır.
    3.Duygularının sonuçlarını açıklar.                        5. Söz almak için sırasını bekler.
    4.Duygularını müzik, dans, drama vb yollarla ifade eder.             6. Duygu düĢünce ve hayallerini söyler.
 A   Amaç 3. Duygularını kontrol edebilme.                       7. Duygu düĢünce ve hayallerini yaratıcı yollarla açıklar.
    Kazanımlar                                    8. Üstlendiği role uygun konuĢur.
    2.YetiĢkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranır.      Amaç 5. Dinlediklerini çeĢitli yollarla ifade edebilme
    Amaç 4. Kendi kendini güdüleyebilme.                       Kazanımlar
 N   Kazanımlar                                    1. Dinlediklerini baĢkalarına anlatır.
    1.Kendiliğinden bir iĢe baĢlar.                          3. Dinlediklerine iliĢkin sorulara cevap verir.
    Amaç 5. BaĢkalarının duygularını fark edebilme.                  4.Dinlediklerini özetler.
    Kazanımlar
    2.BaĢkalarının duygularını paylaĢır.
    Amaç 6. BaĢkalarının iliĢkilerini yönetebilme.
     Kazanımlar
    8.Gerektiğinde liderliği üstlenir.
    Amaç 11.Estetik özellikler taĢıyan ürünler oluĢturabilme.
AYLAR                                     AMAÇLAR VE KAZANIMLAR
    5. Dinlediklerini resim müzik drama Ģiir öykü vb. yollarla sergiler.           ÖZBAKIM BECERĠLERĠ
    BĠLĠġSEL ALAN                                       Amaç 1.Temizlik kurallarını uygulayabilme
    Amaç 2. Olay ya da varlıkların çeĢitli özelliklerini gözlemleyebilme           Kazanımlar
    Kazanımlar                                        2.El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar.
    1.Olay ya da varlıkların özellilerini söyler.                       7.Ġçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.
    2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karĢılaĢtırır.                  Amaç 2.Giysilerini giyme ve çıkarabilme
    Amaç 3. Dikkatini toplayabilme                              Kazanımlar
 H   Kazanımlar                                        Amaç 3.Doğru beslenmenin önemini fark edebilme.
    1. Dikkat edilmesi gereken nesneyi durumu olayı fark eder.                Kazanımlar
    2. Dikkatini nesne durum olay üzerinde yoğunlaĢtırır.                   5.Öğün zamanlarında ve süresinde yemeye özen gösterir.
    3. Dikkat edilmesi gererken nesneyi durumu olayı söyler.
 A   4. Nesneyi durumu olayı ayrıntılarıyla açıklar.
    Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme
    Kazanlımlar
    1. Olay ya da varlıkları söyler.
 Z   2. Varlıkların rengini söyler.
    5. Varlıkların sayısını söyler.
    Amaç 6.Varlıkları çeĢitli özelliklerine göre gruplayabilme.
    Kazanımlar
 Ġ   5.Varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar.
    Amaç 14.Parça-bütün iliĢkisini kavrayabilme
    Kazanımlar
    1.Bir bütünün parçalarını söyler
 R   Amaç 15.Nesnelerle basit toplama ve çıkarma yapabilme
    Kazanımlar
    5.10 içinde toplama gerektiren problemleri çözer.
    6.5 içinde çıkarma gerektiren problemleri çözer.
 A   Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden –sonuç iliĢkisi kurabilme.
    Kazanımlar
    1.Bir olayın olası nedenlerini söyler
    2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler
 N   3.Yarım bırakılan olayı, durumu, Ģiiri, öyküyü, Ģarkıyı vb. özgün bir Ģekilde tamamlar.
    Amaç 17.Zamanla ilgili kavramlar arasında iliĢki kurabilme
    Kazanımlar.
    Amaç 18.Problem çözebilme
    Kazanımlar
    1.Problemi söyler
                                        BELĠRLĠ GÜN VE
 AYLAR     KAVRAMLAR          ALAN GEZĠLERĠ                               AĠLE KATILIMI           DEĞERLENDĠRME
                                         HAFTALAR
     * Sayı kavramı          * Çevre gezisi (piknik) yapılır.  * Çevre Koruma Haftası       * Velileri okula davet ederek
     * Eksiltme (çıkarma)                         (Haziran ayının ikinci haftası)   öğrencilerin durumları
     * Zıt kavramlar                           *Babalar Günü             değerlendirilir.
     — Derin-sığ                                               * Çevre gezisinde ( piknik)
  H                                                       velilerinde katılımı sağlanır.
                                                         *Babalar günü için hediye
                                                          hazırlama.

  A


  Z

                                                                          * Çocuklara kazanım değerlendirme
  Ġ                                                                        formu uygulanır. Ve geliĢim raporları
                                                                          hazırlanır. (Bk. Program Kitabı).


  R


  A
     NOT: Bu plan Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun
     10.08.2006 tarih ve 336 sayılı kararıyla yayımlanan Okul Öncesi Eğitim Programı ve 08.09.2011 tarihli Zümre öğretmenler
  N  toplantısında alınan kararlar, 2551 sayılı tebliğler dergisinde yayınlanan plan yönergesi esas alınarak hazırlanmıştır.
                                                                              Uygundur

 Aybüke ZENGĠN                 Serap YILDIRIM
Anasınıfı Öğretmeni              Anasınıfı Öğretmeni                                             ALĠ ÇAĞLAR
                                                                             Okul Müdürü

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:54
posted:1/15/2012
language:Turkish
pages:47