Docstoc

publicaties Zaal sociaal emotionele ontwikkeling en begeleidingsadviezen

Document Sample
publicaties Zaal sociaal emotionele ontwikkeling en begeleidingsadviezen Powered By Docstoc
					 Sociaal-emotionele ontwikkeling
  Omschrijving fasen en bijbehorende begeleidingsstijl
Sandra Zaal, gz-psycholoog Cordaan
Margriet Boerhave, video-interactie begeleider Cordaan
Marianne Koster, gz-psycholoog Amsta


tweede oplage
februari 2008
              Sociaal-emotionele ontwikkeling
           Omschrijving fasen en bijbehorende begeleidingsstijlInleiding
In de praktijk is gebleken dat kennis van het niveau van de sociaal-emotionele ontwikkeling
van een cliënt nodig is om de begeleidingsstijl goed bij hem te kunnen laten aansluiten. Bij
veel cliënten zien we een zogeheten disharmonisch ontwikkelingsprofiel. Dit betekent dat de
verschillende aspecten in de ontwikkeling van de persoon niet in evenwicht met elkaar zijn.
Een disharmonisch profiel maakt een cliënt, vooral emotioneel, kwetsbaar en juist vanuit die
emotionele kwetsbaarheid ontstaat bij veel cliënten psychische problematiek en/of moeilijk
verstaanbaar gedrag.
Het gevaar van overschatting is groot wanneer niet duidelijk is op welk sociaal-emotioneel
niveau een cliënt functioneert. Draagkracht speelt hier een belangrijke rol, naast het kunnen,
is het aankunnen essentieel voor een evenwichtige ontwikkeling.

Om een cliënt aan te spreken op het niveau dat bij hem past is het dus noodzakelijk een
goed beeld van zijn sociaal-emotionele ontwikkeling te hebben. Wij geven in deze publicatie
een omschrijving van de verschillende fasen van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Als
uitgangspunt hebben we de fasen van de sociaal-emotionele ontwikkeling genomen zoals
beschreven door Prof. dr. A. Došen. Došen heeft in zijn ontwikkelingsdynamische
benadering meerdere inzichten gecombineerd, onder andere de ideeën van Piaget, Luria,
Mahler en Bowlby. Deze heeft hij verwerkt in een vragenlijst die als leidraad genomen kan
worden bij het maken van een inschatting van de sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO,
Schaal voor Emotionele Ontwikkeling).

De vragen in de SEO beslaan verschillende aspecten van de sociaal-emotionele
ontwikkeling. Er wordt gekeken in welke ontwikkelingsfase een kind/cliënt zich bevindt met
betrekking tot:
   omgaan met eigen lichaam;
   omgaan met volwassenen;
   beleving van zichzelf in interactie met de omgeving;
   ontwikkelen van permanentie van object;
   angsten;
   omgang met leeftijdsgenoten;
   omgang met materiaal;
   verbale communicatie;
   affectdifferentiatie;
   agressieregulering.

We zijn ons ervan bewust dat het hier gaat om een vragenlijst die helaas nog steeds in een
experimenteel stadium verkeert. Wij zien de SEO echter toch als een bruikbaar hulpmiddel
om de sociaal-emotionele ontwikkeling te beschrijven daar er nog niet zoveel op dit gebied


  in verband met de leesbaarheid is voor „hem‟ gekozen. Lees: „hem/haar‟.


                                               2
  voor handen is. Er blijkt een grote behoefte te zijn aan een concrete uitwerking van de
  ontwikkelingsfasen. Bij de uitwerking van de verschillende fasen hebben we de
  bovenstaande opsomming uit de SEO als leidraad gebruikt. Daarnaast bleek er een
  duidelijke vraag te zijn naar de begeleidingsstijl per fase. Wij hebben de begeleidingsstijl per
  fase toegevoegd en vooral uitgewerkt in praktische handvatten. Tot slot eindigen we iedere
  fase met een beschrijving van de kenmerkende problematiek die voor kan komen bij een
  inadequate begeleidingsstijl. Deze beschrijving is wederom gebaseerd op materiaal van
  Došen.

  Bij de beschrijving van de fasen wordt veelal de term „kind‟ gebruikt omdat van een gewone
  sociaal-emotionele ontwikkeling wordt uitgegaan. Bij de beschrijving van de begeleidingsstijl
  en de kenmerkende problematiek die voor kan komen bij een inadequate begeleiding, is voor
  de term „cliënt‟ gekozen omdat in dit deel de vertaalslag naar de begeleidingsbehoeften
  wordt gemaakt. Voorbeelden die gebruikt zijn in de begeleidingsstijl komen voort uit de
  doelgroepen kinderen en volwassenen.

  In de beschrijving van de sociaal-emotionele ontwikkeling worden de volgende fasen
  onderscheiden:

    1.  Eerste Adaptatiefase     :    0  - 6 maanden
    2.  Eerste Socialisatie fase   :    6  - 18 maanden
    3.  Eerste Individuatiefase   :    18  - 36 maanden
    4.  Eerste Identificatiefase   :    3  - 7 jaar
    5.  Realiteitsbewustwording   :    7  - 12 jaar

1  EERSTE ADAPTATIEFASE (0 – 6 MAANDEN)
  In deze fase is een kind voornamelijk bezig zich fysiek aan te passen aan het leven buiten de
  baarmoeder: gewenning aan voeding, waak-/slaapritme, geluiden, aanraking, bewogen
  worden, temperatuursregulatie, et cetera. Het contact met de volwassene verloopt nog
  geheel via de nabijheidzintuigen tast, reuk en smaak. Huilen is in deze fase de belangrijkste
  manier om aandacht te vragen of contact te bewerkstelligen. Huilen staat voornamelijk nog
  voor lichamelijk ongemak (honger, dorst, pijn, vermoeidheid, te veel prikkels, gespannen
  sfeer).


  Het kind laat lichamelijke spanning en ontspanning zien en toont zich lichamelijk
  opgewonden als het zich niet prettig voelt. Het kind toont angst en woede bij vreemde of
  intensieve sensorische prikkels. Deze woede is gericht naar zichzelf en zijn omgeving.
  Verder ontdekt het kind in deze fase zijn eigen lichaamsdelen.

  Het kind heeft nog geen besef dat iets nog bestaat op het moment dat hij het niet meer ziet
  („weg = weg‟). Het kind heeft nog geen of slechts beginnende interesse in materiaal, hooguit
  toevallig ontdekkend. Er is geen gericht contact met leeftijdsgenootjes. Het hechtingsproces
  begint al vanaf de geboorte maar daadwerkelijk hechtingsgedrag (huilen bij weggaan, lachen
  bij terugkeer, volgen met de ogen) is vanaf circa vijf maanden te zien.

1.1 Passende begeleidingsstijl bij de eerste adaptatiefase (0-6 maanden)
  De begeleiding is er op gericht om te zorgen voor een psychofysiologisch evenwicht: een
  evenwicht tussen lichamelijke en psychische gesteldheid. Het inbrengen van rust en                                                  3
  ontspanning, en het aanbrengen van regelmaat in activiteit en inactiviteit, staan centraal.
  Dit betekent een individuele benadering. Hierbij is het volgende belangrijk: lichamelijk
  contact, masseren, waarbij een afstemming plaatsvindt en er op de signalen wordt
  gereageerd (responsiviteit). Volg het tempo van de ander. Neem pauzes als dit aangegeven
  wordt. Koesteren, troosten en steunen brengen vaak weer rust bij huilen dat veelal duidt op
  lichamelijk ongemak (honger/dorst, pijn/ongemak, vermoeidheid of angst door teveel
  vreemde of intensieve prikkels/gespannen sfeer).


  Lichaamstaal (mimiek, intonatie, tempo, et cetera) is belangrijk en dient in overeenstemming
  te zijn met de uitgezonden boodschap. Dat betekent dat je, als je zelf gespannen bent, de
  verzorging beter aan een collega kan overdragen.

  De ondersteuning moet gericht zijn op bescherming tegen te intensieve of te veel
  verschillende prikkels. Op deze manier kunnen sensorische prikkels verwerkt worden.

  Daarnaast is een overzichtelijke en eenvoudige structuur van ruimte, tijd en personen van
  belang. De leefruimte moet betrekkelijk klein zijn en in deze ruimte moeten er geen
  veranderingen zijn. Binnen deze ruimte dient een grote mate van voorspelbaarheid,
  regelmaat en een vast ritme van rust en activiteit te zijn.

  Lichamelijke verzorging staat veelal centraal: eten, drinken, verschonen, wassen, et cetera.
  Hiervan dienen herhalende activiteiten gemaakt te worden waarbij wisselwerking op de
  voorgrond staat: om beurten bewegen (wiegen, bewegingen spiegelen), geluiden over en
  weer, wisseling in geluidritmes en intonatie (liedjes, rijmpjes). Door goede zorg en
  bevrediging van basale behoeftes, wordt vertrouwen opgebouwd. Met vertrouwen wordt de
  basale emotionele veiligheid bedoeld. Deze veiligheid is onverbrekelijk verbonden met een
  gezonde hechting. Er moet een emotioneel neutrale benaderingswijze zijn, geen confrontatie
  met gedrag. Houding is niet corrigerend maar toedekkend, ondersteunend en begeleidend.
  In deze fase wordt de omgeving nog voornamelijk via de mond verkend. Zorg daarom voor
  passend materiaal.

  Kernwoorden eerste adaptatiefase
      -   sensorische integratie;
      -   lichaamstaal, lichamelijke verzorging en lichamelijk contact;
      -   individuele benadering;
      -   rust, ontspanning;
      -   prikkelregulering;
      -   constantheid in omgeving;
      -   responsiviteit (stimulatie van hechtingsgedrag);
      -   eenvoudige structuur van ruimte, tijd (regelmaat), personen en activiteiten.

1.2 Kenmerkende problematiek die voor kan komen bij een inadequate begeleidingsstijl
  Problemen met (psycho)fysiologische regulatie (psychofysiologische stress) hetgeen bij lang
  aanhouden kan leiden tot volledige uitputting.
  Mogelijke gedragskenmerken: de stress uit zich in onrust, angst, woede-uitbarstingen,
  automutilatie (zelfverwondend gedrag), stereotypen, teruggetrokkenheid, passiviteit,
  verstoring dag-/nachtritme, zelfstimulatie, ontregeling bij verandering in omgeving,
  problemen met sensorische integratie.


                                                 4
  Aspecten van bejegening bij problematisch gedrag in deze fase:
  Weinig    : affectiviteit, stimulering, uitbreiding, confrontatie, verantwoordelijkheid
  Regelmatig : nabijheid
  Veel     : individueel en begrenzing2  EERSTE SOCIALISATIEFASE (6 – 18 MAANDEN)
  In deze fase staat het hechtingsproces tussen het kind en zijn belangrijke verzorgers
  centraal. Het kind voelt zich veelal nog één met de verzorger die als een soort verlengstuk
  van het kind functioneert. Er is nog geen differentiatie tussen het kind en de ander. Het kind
  denkt en voelt sterk egocentrisch. Het opbouwen van basale emotionele veiligheid is
  cruciaal. Het kind kan in paniek raken bij afscheid van die vertrouwde figuur of wanneer die
  uit zicht is. Het heeft nog weinig besef dat het een zelfstandig wezentje is en „weg‟ is nog
  steeds „weg‟. Omdat het kind daarnaast wel een besef begint te krijgen dat dingen en
  personen bestaan, ervaart het ook gemis als de vertrouwde persoon er even niet is. De
  nabijheid van de vertrouwde volwassene biedt veiligheid en daarbinnen durft het kind zijn
  activiteiten te doen. Het kind is in deze fase ook eenkennig.

  Het kind ontdekt dat het zijn eigen lichaam kan gebruiken om iets te pakken, aan te raken et
  cetera. Het kind gaat op zoek naar voorwerpen die het kort daarvoor nog gevoeld heeft.
  Vooral vorm en geluid van materiaal worden ontdekt. Het kind kent lust- en onlustgevoelens
  en kan liefde, angst en woede tonen. Agressie toont het kind nog heel ongecontroleerd naar
  de omgeving. Er is een beginnende interesse in leeftijdsgenootjes. Het kind begint naar
  voorwerpen te wijzen en te benoemen met “die!” of soms, heel beginnend, het voorwerp bij
  de naam te noemen.

2.1 Passende begeleidingsstijl bij de eerste socialisatiefase (6-18 maanden)
  De begeleiding is gericht op het bewerkstelligen van basale emotionele veiligheid die
  gebaseerd is op vertrouwen in de voorspelbare begeleider. Een individuele benadering, met
  veel nabijheid en met veel begrenzing vanuit de omgeving, is hier van toepassing.


  Lichamelijk contact, in het zicht zijn, voorspelbaarheid in doen en laten, vaste rituelen en
  ritmes dragen hieraan bij. In deze fase is het, net als in de vorige fase, belangrijk dat de
  omgeving veel structuur en veiligheid biedt.

  Vanuit een veilige nabijheid dient de cliënt gestimuleerd te worden om op onderzoek uit te
  gaan: eenvoudig in/uit materiaal, actie/reactiespel, sensorisch ontdekken. Zorg wel dat je
  zichtbaar en beschikbaar blijft tijdens activiteiten. Spelletjes als kiekeboe, verstopspelletjes
  en contactspelletjes (rijmpjes, eenvoudige liedjes zingen zonder achtergrondmuziek) passen
  ook goed in deze fase.

  De communicatie bestaat uit lichaamstaal en korte zinnetjes (één- of tweewoords) gekoppeld
  aan het hier en nu. Aanraken en oogcontact maken alvorens je de boodschap overbrengt, is
  belangrijk.
                                                   5
  Confrontatie met het eigen (ongewenste) gedrag wordt nog steeds weinig gebruikt. Op deze
  ontwikkelingsleeftijd wordt de betekenis van het woordje “nee” wel begrepen maar kan nog
  niet worden uitgevoerd. Dat betekent dat je nog niet de verantwoordelijkheid bij de ander kan
  neerleggen voor zijn doen en laten. Hulp bieden is belangrijk. Leg de verantwoordelijkheid bij
  jezelf. Boos worden helpt niet, uit de situatie halen of de handeling onderbreken is een
  betere optie. Het is belangrijk dat het gedrag actief veranderd wordt; je moet zelf optreden.

  Kernwoorden eerste socialisatiefase
      -   lichamelijk contact;
      -   hechtingspersoon;
      -   vertrouwen;
      -   voorspelbaarheid: structuur en veiligheid;
      -   hechting;
      -   individuele benadering en nabijheid;
      -   begrenzing en actief ingrijpen;
      -   sociale stimulatie;
      -   omgaan met materiaal.

2.2 Kenmerkende problematiek die voor kan komen bij een inadequate begeleidingsstijl
  Basale emotionele onveiligheid. Verstoring van de hechting: geen, onvoldoende, onveilige of
  angstige hechting.
  Mogelijke gedragskenmerken: vasthouden van lichamelijk contact, contactstoornis, bizar
  gedrag, agressiviteit t.o.v. hechtingsfiguur, hevige angsten, angst voor vreemden, apathie in
  bedreigde situatie, wanen, angst voor verandering, snelle stemmingswisselingen (o.a.
  depressiviteit), impulsief reageren bij frustratie, regressief gedrag, zelfverwondend gedrag bij
  hoge frustratie, dwangmatig bezig met materiaal, ontwikkelt rituelen.

  Aspecten van bejegening bij problematisch gedrag in deze fase:
  Weinig    : stimulering, uitbreiding, confrontatie, verantwoordelijkheid
  Af en toe  : affectiviteit
  Veel     : individueel, begrenzing3  EERSTE INDIVIDUATIEFASE (18 – 36 MAANDEN)
  Het kind beseft in deze fase steeds meer dat het een eigen persoontje is dat los van de
  vertrouwde volwassene bestaat. Autonomie en individuatie staan centraal. Het kind krijgt een
  eigen wil, ontdekt het woord „nee‟ en het woord „ik‟, wil alles zelf doen, wil invloed op zijn
  omgeving uitoefenen, maar heeft toch nog steeds graag de volwassene op een afstandje.
  Het liefst in zicht. Dat heeft het kind nodig om zich veilig te voelen.


  Deze leeftijdsfase is niet gemakkelijk: zelf doen en zelf ontdekken staan centraal, ook die
  dingen die het nog niet zelf kan. Beperking van de eigen wil leidt makkelijk tot frustratie en
  driftbuien. Soms zo hevig dat ze er zelf bang van worden. Bang voor de boze woorden die er
  dan vallen, bang om afgewezen te worden en bang je te verliezen.

  Het is in deze fase nog moeilijk om te onthouden wat er wel en niet mag. Dit wordt in kleine
  stapjes geleerd. Als er dan toch gedaan wordt wat niet mag is dat vaak niet opzettelijk: de
  drang om zelf te doen is sterker dan de wil van de opvoeder. Van intern geweten is nog geen


                                                  6
  sprake dus ook niet van echt schuldgevoel achteraf, hooguit besef dat het iets verkeerd
  deed.

  Het kind zoekt de nabijheid van andere kinderen maar van samenspel is nog geen sprake.
  Het kind kan zich nog niet verplaatsen in de ander. Het gaat steeds meer onderzoekend om
  met spelmateriaal.

  Het kind heeft gevoelens van trots, angst, verdriet, jaloezie en liefde. Woede en agressie zijn
  op personen gericht, vooral op diegenen die het belemmeren in het uitvoeren van zijn eigen
  wil, maar is nog heel ongericht. Verder is het kind in deze fase bang voor beschadiging van
  eigen lichaam.

3.1 Passende begeleidingsstijl bij de eerste individuatiefase (18-36 maanden)
  Begeleiding is in deze fase gericht op het vergroten van autonomie, echter binnen duidelijke
  grenzen en een aangegeven structuur. Een evenwicht vinden tussen zelfbepaling van de
  cliënt en het aanbieden van grenzen is van groot belang. In de eerste individuatiefase
  overheerst de individuele benadering maar met bewust gehanteerde leermomenten in de
  groep. Nabijheid is nodig zonder als onnodig betuttelend te worden ervaren. Deze dient om
  te corrigeren of bij te sturen op basis van gemaakte regels en afspraken. Tijdens momenten
  van begeleiding op afstand kan er ervaring opgedaan worden met meer zelfstandig
  functioneren.

  De omgeving biedt nog duidelijk begrenzing, al is tevens stimulering van gedrag punt van
  aandacht. Een vertrouwensrelatie wordt opgebouwd en in stand gehouden door een
  benadering die een zekere houvast biedt. Een dergelijke relatie kan in de begeleiding bewust
  gebruikt worden. Duidelijkheid voorkomt verwarring. Je bent voorspelbaar en waardoor de
  ander zich veilig voelt. Bij die duidelijkheid hoort ook dat je geen verzet oproept door een
  handeling te vragen als je wilt dat het gebeurt. Bijvoorbeeld “kom we gaan” in plaats van “ga
  je mee?” of “kom, we gaan eten” in plaats van “kom je eten?”. Zorg dat de boodschap
  duidelijk en helder is; geef aan welke handeling je verwacht.

  De kunst is om de eigen wil in banen te leiden. De strijd aangaan en op je strepen staan als
  begeleider heeft vaak een averechts effect. Dit betekent niet dat je alles maar moet laten.
  Ieder mens heeft een eigen wil (wil is een belangrijke drijfveer in het leven en in de
  ontwikkeling) maar wat iemand wil, mag zo min mogelijk ten koste gaan van een ander. Pak
  het diplomatiek aan, leid af.

  Omdat er nog geen sprake is van een intern geweten, wordt de boosheid van de begeleider
  alleen op dat moment vervelend gevonden. Verwacht dus geen blijvend schuldbesef. De
  aanwezigheid van de begeleider en de begeleiding van het gedrag blijven nodig, elke dag
  weer opnieuw. Het weten dat iets niet mag, verandert langzaam door herhaling, in „ik heb het
  eerder gehoord, ik heb het ge-weten‟. Van daaruit ontwikkelt zich het geweten. Om de ander
  te kunnen confronteren met ongewenst gedrag is een vertrouwensband nodig en een
  benadering die een zekere houvast biedt.

  Er kunnen nog geen oplossingen of alternatieven bedacht worden. Doe dat samen. Help
  weer op weg door de activiteit rustig te hervatten op de gewenste manier. Geef gedoseerde


                                                  7
  verantwoordelijkheid. Benoem kort dát het niet mag en waarom niet: “Niet slaan, dat doet
  pijn”. Formuleer kort het alternatief: “Ga maar vragen of je het hebben mag” en voer samen
  de handeling uit. Niet te veel confronteren met gedrag. Realiseer je dat er nog niet zelf een
  oplossing/ alternatief bedacht kan worden.

  Scheidingsangst speelt in deze fase een belangrijke rol. Het hoogtepunt wordt bereikt in de
  eerste helft van het tweede jaar maar loopt door tot in het derde levensjaar. Aanwezigheid
  hoeft weliswaar niet meer zo letterlijk nabij als in de voorgaande fase, maar het is belangrijk
  dat er gereageerd wordt op signalen. Vertel, als je weggaat, duidelijk waar je naar toe gaat,
  wat je gaat doen en dat je weer terugkomt. Een knuffel of lievelingsvoorwerp kan
  behulpzaam zijn om je afwezigheid te overbruggen. In deze periode kunnen er door
  scheidingsangst slaapproblemen voorkomen. Behalve scheidingsangst zijn er ook andere
  angsten die een rol gaan spelen (zie volgende fase).

  Kernwoorden eerste individuatiefase
      -   autonomie (ik – ander, eigen wil, de „nee‟ fase);
      -   scheidingsangst;
      -   vertrouwensband;
      -   houvastbiedende benadering;
      -   duidelijke boodschappen;
      -   bijsturing op basis van gemaakte regels en afspraken;
      -   beloning van sociaal gedrag;
      -   gedoseerde verantwoordelijkheid;
      -   evenwicht zelfbepaling – grenzen;
      -   valkuil machtsstrijd (diplomatie).

3.2 Kenmerkende problematiek die voor kan komen bij een inadequate begeleidingsstijl
  Verstoorde autonomieontwikkeling. Waarbij te veel of te heftig gereageerd wordt
  (geldingsdrang) en negatieve gevoelens worden ontvlucht. Het kan ook uitmonden in het
  zich volledig over geven aan de omgeving, zich volledig afhankelijk en passief tonen.
  Mogelijke gedragskenmerken: constant om aandacht van belangrijke anderen vragen, niet
  alleen kunnen zijn, geen of weinig interesse voor materiaal, geen interesse voor
  leeftijdgenoten, onrustig, overbeweeglijk chaotisch, koppig, negatief, opstandig, uitdagend,
  ontremd, destructief, geïrriteerd, overwegend ontstemd, agressief, asociaal, reagerend
  vanuit lust-onlustprincipe of juist passief, weinig eigenheid, imitatie van anderen,
  teruggetrokken, bang.
  Aspecten van bejegening bij problematisch gedrag in deze fase:
  Weinig    : affectiviteit
  Af en toe  : stimulering, uitbreiding, verantwoordelijkheid
  Veel     : individueel, nabijheid, begrenzing4  EERSTE IDENTIFICATIEFASE (3 – 7 JAAR)
  Het kind wordt steeds meer een zelfstandig persoontje dat initiatief neemt in het zich actief
  durven opstellen ten opzichte van anderen en activiteiten. Aan het begin van deze fase is de
  peuter (3 tot 4 jaar) nog erg afhankelijk van de aanwezigheid van belangrijke anderen om
  zich te gedragen volgens bepaalde normen en waarden. Zonder de volwassene wordt de
  verleiding soms te groot om iets te doen wat niet mag. Aan het eind van de eerste
  identificatiefase heeft de kleuter (4 tot 7 jaar) besef van regeltjes en kan zich in toenemende                                                   8
  mate aan deze regeltjes houden, ook als de volwassene niet in de buurt is. Het spiegelt zich
  steeds meer aan belangrijke anderen die een rolmodel vervullen en voelt zich tegelijkertijd
  almachtig.


  Kleuters kunnen ook ineens weer bang zijn om alleen gelaten te worden; vastklampen als je
  weggaat of als er zich een nieuwe situatie voordoet. Het kind kan zich zonder vertrouwde
  persoon wel staande houden in een vertrouwde omgeving.

  Het contact met de volwassene verloopt vooral via taal en spel. Kleuters vragen non-stop
  naar het waarom. Deels uit nieuwsgierigheid, deels gewoon om het babbeltje. Peuters zijn
  nog niet in staat om dingen vanuit het perspectief van de ander te bekijken. Ze zien alles
  vanuit hun eigen positie: egocentrisch (wat niet hetzelfde is als egoïstisch). Ditzelfde geldt
  voor het aanvoelen van emoties bij de ander. Dit tekort in denken zorgt ervoor dat ze elkaar
  kunnen kwetsen of pijn doen. Ze hebben nog onvoldoende zicht op hoe hun doen en laten
  overkomt op de ander. Dit vermogen is pas vanaf ongeveer het zesde jaar aanwezig en
  ontwikkelt zich steeds verder. Het kind is veelal nog impulsief: denken en doen gaan vaak
  gelijk op. Consequenties worden nog niet (peuters) of onvoldoende (kleuters) overzien en
  afgewogen.

  In de peuterperiode kunnen kinderen bang zijn voor “de gekste dingen”: bang om te vallen,
  want stel je voor dat je in honderd stukjes breekt. Bang voor douchewater, straks spoel je
  door het putje. Bang in het donker. Bij peuters en kleuters lopen fantasie en werkelijkheid
  makkelijk door elkaar: fantasie is werkelijkheid (zelfbedachte enge monsters en dergelijke).
  Het vermogen om onderscheid tussen fantasie en werkelijkheid te maken, ontwikkelt zich in
  de loop der jaren onder invloed van denkontwikkeling en ervaring. Aan het eind van de
  kleuterperiode is het steeds meer mogelijk om uit elkaar te houden wat echt en wat maar een
  bedenksel is. Dit realiteitsbesef levert wel een nieuwe angstbron op, want die werkelijkheid is
  vaak ingewikkeld en onoverzichtelijk.

  Peuters spelen nog voornamelijk naast elkaar, kleuters steeds meer met elkaar. Ook kleuters
  zijn nog erg gericht op vervulling van eigen wensen. Dit, tezamen met het nog onvoldoende
  ontwikkelde invoelingsvermogen, zorgt ervoor dat het samenspel nog niet op de manier
  plaatsvindt zoals dat aan het eind van deze fase (6-7 jarigen) behoort. Spelletjes met
  duidelijke regels zijn in de kleuterperiode geliefd.

  Het kind kent aan het eind van deze fase gevoelens van spijt en (beginnende) schaamte en
  kan in toenemende mate praten over zijn eigen gedrag. Het kind heeft angst om niet
  geaccepteerd of gewaardeerd te worden door belangrijke anderen en kent faalangst. Het
  kind kent ook gevoelens als geluk. Het gevoel voor goed en fout is nog heel zwart/wit.
  Boosheid en agressie kan het heel gecontroleerd richten op de persoon. In de omgang met
  materiaal toont het kind creativiteit en fantasie. Ook in de taal wordt fantasie duidelijk.

4.1 Passende begeleidingsstijl bij de eerste identificatiefase (3-7 jaar)
  De cliënt is in deze fase afhankelijk van belangrijke anderen wat betreft het bijbrengen en
  corrigeren van zijn gedrag en zijn denken. Dit kan hij nog niet zelf. Alleen jouw boosheid bij
  afkeuring op dat moment wordt vervelend gevonden. Dit houdt in dat jouw aanwezigheid en                                                   9
  begeleiding (correcties) in het gedrag steeds nodig zijn, elke dag weer. De impulsiviteit aan
  het begin van deze fase is met wat afleiding vaak wel op een ander spoor te brengen. Uitleg
  wordt, naarmate de fase vordert, steeds belangrijker.
  Begeleiding is gericht op het stimuleren van initiatiefname, verantwoordelijkheid leren dragen
  (op basis van succeservaringen) en het vormen van identiteit. Rolmodelling is dan ook
  belangrijk. Nabijheid zonder betutteling.

  Bied ruimte voor fantasie. Corrigeer alleen als de fantasieverhalen een gevoel van
  onveiligheid geven. De cliënt leert rekening te houden met anderen door ingrijpen van de
  begeleider, door te benoemen wat er niet goed is en waarom niet. Het waarom wordt steeds
  belangrijker en brengt de realiteitszin op gang. Het gedrag is onder andere te corrigeren door
  in te grijpen, door uit te leggen, iedere keer weer, dat jij dit (wat hij net deed) niet wilt hebben.
  Bijvoorbeeld omdat je een ander geen pijn moet doen. Jouw correcties en woorden brengen
  de realiteitszin op gang. Daardoor wordt het vermogen om rekening te houden met een
  ander ontwikkeld. Sociaal leren staat in deze fase centraal. Kijken hoe anderen iets doen.

  Een groepsgerichte benadering met het oog op sociaal leren is in deze fase aan de orde.
  Een uitnodigende (uitdagende), stimulerende benadering waarbij groepsregels een
  algemeen kader aangeven is belangrijk. Bij stressvolle of nieuwe situaties wordt tijdelijk
  individuele ondersteuning geboden. Confrontatie met sociaal gedrag kan plaatsvinden
  binnen de groep, terwijl meer inzichtgevende of persoonlijke confrontatie individueel gebeurt.
  Affectiviteit in de relatie is enerzijds een voorwaarde voor het sociaal leerproces, anderzijds
  is het belangrijk deze relatie professioneel te hanteren (losmakingproces).

  Verantwoordelijkheid leren dragen is een centrale doelstelling (op basis van
  succeservaringen). Het accent in de begeleiding verschuift in deze fase steeds meer van
  samen doen naar stimuleren tot zelf doen en zelf oplossingen bedenken.

  Kernwoorden eerste identificatiefase
      -   stimuleren van initiatiefname;
      -   sociaal leren staat voorop;
      -   identificatiefiguur;
      -   individuele benadering tijdens stressmomenten;
      -   invoelen emoties komt op gang;
      -   internalisatie normen en waarden komt op gang;
      -   aanwezigheid en begeleiding (correcties) blijven nodig;
      -   fantasie – werkelijkheid; realiteitsbesef groeit;
      -   naast elkaar spelen – samen spelen.

4.2 Kenmerkende problematiek die voor kan komen bij een inadequate begeleidingsstijl
  Herhaalde initiatiefname met negatieve sociale consequenties kan leiden tot angsten,
  schuldgevoel, verlaagde zelfwaardering, en tot verschillende vormen van
  compensatiegedrag: overdrevenheid, onechtheid, dwangmatigheid, opstandigheid en
  ontremdheid.
  Mogelijke gedragskarakteristieken: depressiviteit, passiviteit, tekort aan creativiteit,
  teruggetrokkenheid, starheid, fobieën, dwangmatigheid, overdreven zelfvertrouwen en
  ondernemingslust, motorische onrust of geremdheid en apathie. Afhankelijk van de
  supervisie van belangrijke anderen, egocentrisch, autoriteitsconflict, faalangst, zwakke


                                                   10
  interactie met leeftijdgenoten, tekort aan zelfregulatie, vluchten naar fantasiewereld,
  somatische klachten bij psychische spanningen, gebrek aan initiatiefname naar de omgeving
  in contacten en activiteiten, stelen en ander crimineel gedrag.

  Aspecten van bejegening bij problematisch gedrag in deze fase:
  Af en toe  : individueel, nabijheid, begrenzing, confrontatie
  Regelmatig : uitbreiding, stimulering, affectiviteit, verantwoordelijkheid5  REALITEITSBEWUSTWORDING (7 – 12 JAAR)
  De meeste kinderen zitten tussen hun 7e en 12e op de basisschool. De wereld gaat steeds
  meer voor hen open. Er zullen eisen aan het kind gesteld gaan worden die bij deze leeftijd
  passen. Zij gaan ook nieuwe vaardigheden leren waardoor hun leefwereld toegankelijker
  voor hen wordt. Als eerdere fasen goed doorlopen zijn, heeft het kind in toenemende mate
  zelfvertrouwen en voldoende eigenwaarde om tot prestaties te komen. Er is interesse en
  belangstelling voor de omgeving. Een kind dat voldoende gevoel van eigenwaarde heeft, zal
  gemakkelijker aansluiting vinden bij andere kinderen en invulling kunnen geven aan vrije tijd.
  Ook zullen teleurstellingen gemakkelijker geaccepteerd kunnen worden; hun
  frustratietolerantie is toegenomen.

  Het kind maakt zich sociale regels eigen, leert verantwoordelijk te zijn, heeft een
  geïnternaliseerd geweten, kan samenwerken en ontwikkelt vriendschappen. Vanaf het zesde
  levensjaar worden de relaties met leeftijdgenoten belangrijker en sterker. Voor de sociale en
  emotionele ontwikkeling zijn goed verlopende relaties met leeftijdgenoten onontbeerlijk. In
  groepsverband leren kinderen zich aan te passen aan de groepsregels, met elkaar te
  onderhandelen en met elkaar conflicten aan te gaan en op te lossen.
  Het kind krijgt in deze leeftijdsfase op school steeds nieuw materiaal aangeboden dat hij
  vervolgens moet proberen te begrijpen en in te passen in datgene dat hij al weet en ervaren
  heeft. Ieder kind is wel eens bang om te mislukken, fouten te maken of het verkeerd te doen.
  Sommige kinderen zijn echter zo vaak bang om te falen, dat hun prestaties hierdoor
  beïnvloed worden. Kinderen die onzeker zijn over hoe de dingen en zijzelf in elkaar zitten,
  zijn minder goed toegerust om nieuwe leerstof aan te kunnen. Zij overzien niet wat je van
  hen vraagt en worden daardoor angstig en onzeker. En als je angstig en onzeker bent, kun
  je niet goed presteren en ben je niet creatief in het bedenken van mogelijke oplossingen. Op
  die manier ontstaat faalangst. Kinderen in de basisschoolleeftijd die bang zijn, laten dat over
  het algemeen merken door lichamelijke klachten of via gedrag. Bange kinderen kunnen hun
  angst ook uiten door overdreven druk te zijn of door juist heel stil te worden. Het kind heeft
  angst om niet gewaardeerd te worden, het kent sociale angst. Zij kunnen ook moeite krijgen
  met in- en/of doorslapen of hun eetlust kan verminderen.

  Indien er sprake is van agressiviteit is deze gecontroleerd en heeft soms zelfs iets
  bestraffends, vanuit zwart/wit denken en strenge gewetensvorming. De nuancering ontbreekt
  vaak nog. Kinderen maken daardoor nog wel eens verkeerde interpretaties waardoor ze
  eigen ervaringen negatief labelen (“Ik ben stom, ik kan het toch niet”).

  In het omgaan met materiaal wordt de realiteit nagebootst; fantasiespelletjes zijn niet meer
  zo intensief. Daarnaast is het kind creatief en gericht op productiviteit. Als kinderen op de


                                                  11
  basisschool zitten, gaan zij steeds meer spelen in groepsverband en meer associatief
  spelen, wat wil zeggen dat zij spelletjes en attributen van elkaar afkijken en overnemen en
  dat zij ook spelmateriaal van elkaar lenen of gebruiken. Naarmate kinderen ouder worden
  gaan zij meer coöperatief spelen, met als doel samen iets te bereiken. In de omgang met
  leeftijdsgenootjes kan het kind steeds beter geven en nemen, onderhandelen en
  samenwerken. Daarnaast speelt sociale competitie een toenemende rol. Kinderen in deze
  fase willen hun eigen lichamelijke prestaties meten.
  De omgang met volwassenen wordt vormgegeven in sociale en cognitieve prestaties. De
  wereld van het kind speelt zich in toenemende mate buiten het huis af. „De juf/meester weet
  het beter dan vader/moeder.‟ Het taalgebruik kenmerkt zich door realiteitszin.

5.1 Passende begeleidingsstijl bij de realiteitsbewustwording (7-12 jaar)
  Cognitieve vermogens groeien naarmate de cliënt daarvoor de gelegenheid, de rust, de
  ruimte en de tijd krijgt. Als cliënten voldoende geleerd hebben (onder andere door een
  consequente, voorspelbare, duidelijke, gestructureerde, liefdevolle en op de cliënt gerichte
  begeleiding) zijn zij over het algemeen goed voorbereid en kunnen zij de bredere sociale
  wereld aan waarin zij nu terecht zijn gekomen.
  Ook is het van belang om tijdig te signaleren wanneer een cliënt vastloopt in zijn relaties met
  anderen en na te gaan hoe dat komt (Is hij onzeker, egocentrisch, te weinig weerbaar,
  ontbreken er sociale vaardigheden?).

  Begeleiding in deze fase is met name gericht op stimuleren van zelfstandigheid en
  zelfvertrouwen. Begeleiding en ondersteuning op afstand, steunend en
  voorwaardenscheppend voor maximale zelfverantwoordelijkheid, maar niet betuttelend.
  Opdoen van positieve leerervaringen. Begeleiding dient ook te ondersteunen in de
  interpretaties die de cliënt maakt en soms dingen anders of genuanceerder labelen voor de
  cliënt. Een begeleider speelt een belangrijke rol: rolvoorbeeld, inzichtgevend, vanuit
  vertrouwensrelatie positieve feedback geven, helpen bij het maken van existentiële keuzes,
  loyaliteitsconflicten.

  Kernwoorden realiteitsbewustwording
      -   wereld speelt zich meer buitenshuis af;
      -   relaties met leeftijdsgenoten worden belangrijker en sterker;
      -   zelfvertrouwen en eigenwaarde;
      -   frustratietolerantie neemt toe;
      -   begeleiding voorwaardenscheppend en op afstand, hulp bij keuzes;
      -   erkenning van eigen prestaties;
      -   sociale competenties;
      -   sociale angst;
      -   volwaardigheid;
      -   productiviteit en creativiteit in het omgaan met de materiële wereld;
      -   vaste regels in sociaal gedrag.


5.2 Kenmerkende problematiek die voor kan komen bij een inadequate begeleidingsstijl
  Als een cliënt in eerdere fasen veel onduidelijkheid, onzekerheid en onveiligheid heeft
  ervaren, heeft het al zijn energie nodig om zich te handhaven in een voor hem bedreigende
  omgeving. Er blijft te weinig energie over om te leren, te groeien en zich te ontwikkelen.
  Cliënten die piekeren, angstig zijn, onzeker (gebrek aan zelfvertrouwen), antisociaal en/of


                                                 12
niet over voldoende zelfrespect (minderwaardigheidsgevoelens) en eigenwaarde
beschikken, worden in die denkgroei belemmerd.


Door constante ervaringen van niet aan de verwachtingen te kunnen voldoen, ontstaat
faalangst die de prestaties opnieuw negatief beïnvloedt. Daarnaast kan er een uitgesproken
behoefte bestaan zich waar te maken. In gevallen waar dat niet lukt kunnen
uitputtingsverschijnselen, angsten, paniekaanvallen, antisociale gedragingen, et cetera
ontstaan.
Mogelijke gedragskarakteristieken: negatief zelfbeeld, faalangst, zich bedreigd voelen, zich
benadeeld voelen, fobieën, crimineel gedrag, alcohol, drugsmisbruik.

Aspecten van bejegening bij problematisch gedrag in deze fase:
Weinig    : individueel, nabijheid, begrenzing
Af en toe  : uitbreiding, confrontatie
Regelmatig : affectiviteit
Veel     : stimulering, verantwoordelijkheid
Samenvatting
In deze publicatie hebben wij getracht een praktisch bruikbare weergave van de
verschillende fasen in de sociaal-emotionele ontwikkeling te geven. De SEO, ontwikkeld door
Došen, heeft gediend als uitgangspunt. Met behulp van deze vragenlijst kan een inschatting
gemaakt worden van de sociaal-emotionele ontwikkeling van een cliënt. Vervolgens kan
beoordeeld worden of deze ontwikkeling al dan niet in overeenstemming is met het totale
niveau van functioneren. Dit kan in verband gebracht worden met eventuele gedrags- en
psychische problemen.
Naast de weergave van de verschillende fasen, biedt deze publicatie praktische handvatten
voor de begeleiding.
                                             13
Bronvermelding omschrijving fase en begeleidingsstijl
   Prof. Dr. A. Došen: SEO (Schaal Emotionele Ontwikkeling) en materiaal
   scholingsdagen SEO, ontwikkelingspsychiatrische diagnostiek en behandeling (2001-
   2002);
   Prof. Dr. A. Došen: materiaal scholing Post Academisch Onderwijs: Psychopathologie
   bij verstandelijk gehandicapten (2000);
   Nanda van Loen, artikel “Overschatting maakt kwetsbaar” (oktober 1996);
   Gitty Feddema en Aletta Wagenaar, “En als we nou weer eens gewoon gingen
   opvoeden” (juli 1999);
   Het groeiboek van het consultatiebureau, GVO Den Haag (2000);
   Peuterbrieven uitgegeven door: Stichting Thuiszorg Midden-Brabant.
Suggesties voor bruikbaar materiaal
   Totale communicatie hulpmiddelen (Weerklank gebaren/Vijfhoek pictogrammen e.d.);
   „Een doos vol gevoelens‟, Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs;
   „Ervaar het maar‟, Thyra Koeleman;
   „Doen, denken, durven‟, programma sociale ontwikkeling voor kleuters;
   Serie therapeutische kinderboeken van Martine Delfos;
   Serie „Hartenboeken‟ van Ann de Bode en Rien Broere;
   Serie „Kijk en Beleef‟;
   Project „Ik ben Bas‟.
tweede oplage
februari 2008

Sandra Zaal, GZ-psycholoog Cordaan
Margriet Boerhave, Video-Interactie Begeleider Cordaan
Marianne Koster, GZ-psycholoog Amsta
                                          14

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:1/15/2012
language:
pages:14