przykladowe streszczenie by 55nsNY3

VIEWS: 141 PAGES: 2

									    WIARYGODNOŚĆ WYKORZYSTANIA RÓŻNYCH STANDARDÓW BADAŃ
    ELEKTROMIOGRAFII POWIERZCHNIOWEJ W OCENIE AKTYWNOŚCI
     JEDNOSTEK RUCHOWYCH MIĘŚNIA DLA CELÓW FIZJOTERAPII

  Aleksandra Kulczyk 1, Joanna Lipiec 2, Juliusz Huber 1, Aleksandra Zagłoba-Kaszuba 1,
         Marcin Wytrążek 3, Wanda Stryła 2, Dorota Warzecha 2
1
 Zakład Patofizjologii Narządu Ruchu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu
2
 Katedra i Klinika Rehabilitacji, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
3
 Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu
zpnr@wp.pl

Słowa kluczowe: elektromiografia powierzchniowa, standardy, rejestracja monopolarna,
rejestracja bipolarna, fizjoterapia

Wstęp. Fizjoterapia coraz częściej wykorzystuje rejestracje elektromiografii globalnej (EMG),
głównie w celu określenia stopnia dysfunkcji jednostek ruchowych badanych mięśni, ocenie
symetryczności lub asymetryczności patologii, sprecyzowaniu tonusu mięśniowego jak i ocenie
skuteczności leczenia. W trakcie rejestracji EMG powierzchniowej, klasyczne rozmieszczenie
elektrod przyjęte jako standard (monopolarne; elektroda aktywna na brzuścu badanego mięśnia,
elektroda odniesienia dystalnie na ścięgnie), zostaje coraz częściej zastępowane rejestracją
bipolarną rekomendowaną przez SENIAM (Surface ElectroMyoGraphy for the Non-Invasive
Assessment of Muscles; http://www.seniam.org./, elektrody dodatnia i ujemna rozmieszczone na
brzuścu mięśnia w odstępnie około 3cm).
Cel. Powstaje pytanie, czy występują znaczące różnice w parametrach rejestracji EMG w
przypadkach obu rodzajów stosowanych odprowadzeń? Może mieć to zasadnicze znaczenie w
interpretacji wyników badań porównawczych, pochodzących z pracowni diagnostycznych
stosujących różne rodzaje rejestracji. W obecnej pracy dokonano oceny ich komplementarności.
Badana chora oraz metody. U 34-letniej chorej z prawostronną skoliozą idiopatyczną na
poziomie piersiowym (kąt skrzywienia głównego 600), wykonano obustronne rejestracje EMG w
trakcie maksymalnego skurczu mięśni erector spinae Th, rectus femoris, tibialis anterior,
gastrocnemius, extensor digitorum longus trwającego 5 sekund. Zastosowano jednoczesne (z tego
samego mięśnia) odprowadzenie klasyczne (monopolarne) oraz standardu proponowanego przez
SENIAM (bipolarne). Analizowano parametry amplitudy i częstotliwości obu rodzajów
rejestracji. U tej samej chorej przeprowadzono rejestracje ruchowych potencjałów wywołanych
indukowanych nadczaszkowo (MEP) przy obu typach odprowadzeń z mięśni kończyn dolnych
oraz jednoczesne rejestracje fal M i F po stymulacji nerwów strzałkowych i piszczelowych.
Wyniki. Analiza rejestracji EMG przy obu rodzajach odprowadzeń, wykazała zmiany w
parametrze bardziej amplitudy aniżeli częstotliwości rejestrowanych sumarycznych potencjałów
czynnościowych jednostek ruchowych. Parametry amplitud potencjałów wywołanych były
również większe przy odprowadzeniu klasycznym (monopolarnym), co może być tłumaczone
rejestrowaniem aktywności większej ilości pobudzonych jednostek ruchowych.
Wniosek. Wyniki testów neurofizjologii klinicznej przeprowadzane u tego samego chorego z
wykorzystaniem dwóch rodzajów odprowadzeń nie powinny być porównywane, jeżeli zostały
wykonane w dwóch pracowniach posługujących się inna metodyką rejestracji. Może to prowadzić
do błędów w postępowaniu diagnostycznym.
       COMPARISON OF DIFFERENT STANDARTS OF SURFACE
    ELECTROMYOGRAPHY FOR ESTIMATION OF MUSCLE’S MOTOR UNITS
         ACTIVITY FOR PHYSIOTHERAPY PURPOSES

   Aleksandra Kulczyk 1, Joanna Lipiec 2, Juliusz Huber 1, Aleksandra Zagłoba-Kaszuba 1,
          Marcin Wytrążek 3, Wanda Stryła 2, Dorota Warzecha 2
1
  Department of Pathophysiology of Locomotor Organs, Poznan University of Medical
Sciences
2
 Department and Clinic for Rehabilitation, Poznan University of Medical Sciences
3
 College of Education and Theraphy in Poznań
zpnr@wp.pl

Key words: surface electromyography, standards, monopolar recording, bipolar recording,
physiotherapy

Introduction. Physiotherapy uses more and more frequently the global electromyography (EMG)
recordings, mainly for assessment of the motor units activity dysfunction range, in evaluation of
pathology symmetry or asymmetry, in precising of the muscle tonus as well as the estimation of
treatment efficiency. During recordings of surface electromyography, the classical localization of
electrodes assumed as the standard (monopolar; active electrode placed on the muscle belly,
reference electrode placed distally at the muscle tendon) starts to be replaced very often with the
bipolar recording recommended by SENIAM (Surface ElectroMyoGraphy for the Non-Invasive
Assessment of Muscles; http://www.seniam.org./, plus and minus electrodes are placed on the
surface of muscle belly over the skin with the interspace at 3 cm).
Aim. The question arises, are there significant differences in parameters of EMG recordings in
cases of both leads fashions? It can be essential in interpretation of the comparative examinations
coming from the diagnostic departments using different kinds of leads. The present paper deals
with assessment of their complementarities.
Examined patient and methods. In 34-years old female with the right thoracic idiopathic
scoliosis (with the main thoracic angle of curvature at 600) there were performed bilateral EMG
recordings during the maximal effort lasting 5 seconds from erector spinae at Th, rectus femoris,
anterior tibial, gastrocnemius, extensor digitorum longus muscles. Simultaneous recordings,
classical (monopolar) and the standard recommended by SENIAM (bipolar) from the same
muscle were applied. There were analyzed the parameters of amplitudes and frequencies in both
kinds of recordings. The motor evoked potentials (MEP) induced transcranially with the magnetic
field and recorded with both kinds of recordings as well as simultaneous recordings of M and F
evoked potentials following stimulation of peroneal and tibial nerves were performed in the same
female.
Results. Analysis of EMG traces obtained with both kinds of leads showed changes in parameters
of more amplitude than frequency in recordings of recruited muscle summary motor units action
potentials. Parameters of amplitudes in evoked potentials were also greater with the monopolar
classical lead what can be explained with recordings of activity of more amount of the excited
motor units.
Conclusion. Results of the clinical neurophysiology tests performed in the same patient using two
kinds of leads shouldn’t be compared if they were performed in two neurophysiological
departments using the different methodology of recordings. This can produce the errors in the
diagnostic procedure.

								
To top