nastavni planovi i programi 7 razred by g5o6047Y

VIEWS: 1,391 PAGES: 32

									4. NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI
  Osnovni dokument, materijalna osnova za postizanje svrhe (cilja) odgojno-obrazovnog procesa
jest nastavni plan i program i on u pravilu ima tri razine kojima se realizira: okvirnu, izvedbenu i
operativnu. Okvirni plan i program odnosi se na sve škole odreĎene razine u kojima se realizira
nastava fizike i navodi samo naslove pojedinih nastavnih cjelina i tema, ukupan broj sati za
realizaciju, način realizacije. Okvirni se program ne moţe izravno primijeniti u nastavi.

  Izvedbeni ili posebni plan i program predstavlja razradu nastavnih cjelina i tema: u njemu se
razraĎuju sadrţaji i odreĎuje vrijeme (broj sati i redoslijed) realizacije sadrţaja okvirnog programa.
Ne razraĎuju se cilj, zadaci, metode i oblici rada, nastavna sredstva i pomagala.

  Operativni ili pojedinačni plan i program predstavlja detaljnu razradu izvedbenog programa
i temeljni je metodički dokument. Osnovica je za dnevno pripremanje nastavnika za neposredno
izvoĎenje nastavnog rada i pretpostavka za uspješno voĎenje nastavnog procesa.


  Ministar znanosti, prosvjete i športa, 3. kolovoza 2006. donio je Odluku o nastavnom planu i
programu za osnovnu školu.4.1. Izvod iz nastavnog plana i programa za fiziku
  U sedmom i osmom razredu osnovne škole nastava fizike odrţava se dva sata tjedno, tj. 70 sati
godišnje, tijekom kojih valja ostvariti program.


  Izvod iz nastavnog plana i              Obrazovna postignuća: opisati i razlikovati
                            čvrsta tijela, tekućine i plinove na primjerima;
  programa za osnovnu školu -             opisati prijelaze čvrstih tijela u tekućine,
  FIZIKA                        tekućina u plinove i obratno.

                            3. Mjerenje duljine
  7. RAZRED
                            Ključni pojmovi: fizička veličina, mjerenje,
                            duljina, metar, m.
  TEME
                            Obrazovna postignuća: opisati pojam fizičke
  1. Uvod u fiziku                   veličine i mjerenja (fizička veličina kao
  Ključni pojmovi: fizika, metoda, pokus        umnoţak brojčane vrijednosti i mjerne
  (eksperiment).                    jedinice); mjeriti duljinu metrom; izraţavati
                            duljinu različitim mjernim jedinicama;
  Obrazovna postignuća: opisati čime se bavi      razlikovati značenja za kilo, deci, centi i mili.
  fizika; objasniti pojam pokusa (eksperimenta)    4. Mjerenje ploštine plohe i obujma tijela
  navodeći primjere.                  Ključni pojmovi: ploština plohe, kvadratni
                            metar, m2, obujam tijela, kubni metar, m3,
  2. O tijelima                    litra, l, L.
  Ključni pojmovi: čvrsta tijela, tekućine, plinovi.
Obrazovna postignuća: mjeriti ploštine        10. Sila teža
geometrijskih ploha i obujme (geometrijskih     Ključni pojmovi: sila teţa, teţina.
i drugih) tijela; izraţavati ploštinu i obujam
različitim mjernim jedinicama.            Obrazovna postignuća: opisati i razlikovati
                           silu teţu (kojom Zemlja djeluje na tijelo) i
5. Mjerenje mase tijela               teţinu (kojom tijelo djeluje na podlogu ili
Ključni pojmovi: tromost (ili inercija), masa    ovjes); primijeniti znanje o sili teţi i teţini u
tijela, kilogram, kg.                jednostavnim problemskim zadatcima.

Obrazovna postignuća: opisati kroz primjere     11. Trenje
masu kao mjeru tromosti tijela; navesti       Ključni pojmovi: sila trenja, faktor trenja,
nepromjenljivost (stalnost) mase neovisno o     teţina (pritisna sila).
poloţaju tijela bilo gdje u svemiru; procijeniti
i izmjeriti vagom mase nekih tijela; izraziti    Obrazovna postignuća: prepoznati silu trenja
mase tijela različitim mjernim jedinicama.      na primjerima iz ţivota; objasniti utjecaj sile
                           trenja na gibanje tijela; povezati faktor trenja
6. Gustoća tvari                   s kakvoćom dodirnih ploha (podloge i tijela na
Ključni pojmovi: gustoća tijela, tvar, gustoća    podlozi); izmjeriti i izračunati silu trenja.
tvari, kilogram po kubnome metru, kg/m3.
                           12. Težište i ravnoteža tijela
Obrazovna postignuća: opisati gustoću tvari;     Ključni pojmovi: teţišnica, teţište, ravnoteţa.
razlikovati gustoću tvari od gustoće tijela;
objasniti vezu gustoće tekućine (vode, ulje)     Obrazovna postignuća: opisati teţišnicu,
i čvrstih tvari s plivanjem tijela; odreĎivati    teţište i ravnoteţu tijela; protumačiti teţište
gustoće različitih tijela i izraziti ih različitim  kao hvatište sile teţe; primijeniti znanje na
mjernim jedinicama.                 praktičnim primjerima.

7. GraĎa tvari                    13. Poluga i primjene poluge
Ključni pojmovi: čestice tvari.           Ključni pojmovi: poluga, krak sile.

Obrazovna postignuća: navesti i objasniti      Obrazovna postignuća: opisati krak sile kao
primjere za čestičnu graĎu tvari i postojanje    udaljenost sile od oslonca; objasniti uporabu
meĎuprostora izmeĎu čestica.             poluge; primijeniti znanje na jednostavnim
                           zadatcima.
8. Sila
Ključni pojmovi: meĎudjelovanje, sila, vektor.    14. Tlak
                           Ključni pojmovi: tlak, paskal (pascal), Pa.
Obrazovna postignuća: prepoznati i opisati
meĎudjelovanja i učinke sile u prirodi; opisati   Obrazovna postignuća: opisati tlak
način na koji djeluje sila teţa, električna     na primjerima; primijeniti znanje na
i magnetska sila - na daljinu i dodirom;       jednostavnim zadatcima.
nacrtati i objasniti silu kao vektor.
                           15. Rad
9. Elastična sila i mjerenje sile          Ključni pojmovi: rad sile, dţul (joule), J.
Ključni pojmovi: elastična sila, produţenje,     Obrazovna postignuća: opisati kroz primjere
njutn (newton), N.                  rad sile; objasniti ovisnost rada o sili i putu
                           na kojem sila djeluje; primijeniti znanje na
Obrazovna postignuća: objasniti razmjernost     primjerima i u zadatcima.
produţenja opruge i sile koja djeluje na
nju; nacrtati graf ovisnosti produţenja o sili    16. Energija
- pravac iz ishodišta koordinatnog sustava;     Ključni pojmovi: energija, kinetička energija,
izmjeriti silu dinamometrom.             pretvorba energije.
Obrazovna postignuća: opisati oblike energije   22. Mjerenje temperature
kroz primjere; objasniti energiju uz pomoć    Ključni pojmovi: Celsiusov stupanj, °C, kelvin,
kinetičke energije; objasniti pretvorbe      K, nula apsolutne temperature.
energije na primjerima; izračunati energiju i
rad u jednostavnim primjerima.          Obrazovna postignuća: izmjeriti temperaturu
                         termometrom i izraziti je u °C i u K.
17. Gravitacijska energija
Ključni pojmovi: gravitacijska potencijalna    23. Prijelaz topline
energija.                     Ključni pojmovi: voĎenje, strujanje, zračenje.

Obrazovna postignuća: opisati gravitacijsku    Obrazovna postignuća: navesti i opisati
energiju; povezati gravitacijsku energiju s    primjere prijelaza topline voĎenjem,
radom na različitim primjerima pretvorbe     strujanjem i zračenjem.
energije; izračunati vrijednost gravitacijske
energije u jednostavnim primjerima.        24. Mjerenje topline
                         Ključni pojmovi: specifični toplinski kapacitet,
18. Elastična energija              dţul po kilogramu i kelvinu,
Ključni pojmovi: elastična energija,       J/(kg K).
potencijalna energija.
                         Obrazovna postignuća: opisati specifični
Obrazovna postignuća: opisati elastičnu      toplinski kapacitet kao svojstvo tvari; objasniti
energiju na primjerima; objasniti elastičnu i   njegovo značenje na primjerima iz ţivota.
gravitacijsku energiju kao oblike potencijalne
energije.                     25. Promjena unutarnje energije radom i
                         toplinom
19. Snaga                     Ključni pojmovi: zakon očuvanja energije.
Ključni pojmovi: vrijeme, sekunda, s, snaga,
vat (watt), W.                  Obrazovna postignuća: navesti primjere iz
                         ţivota o pretvorbi rada i topline u unutarnju
Obrazovna postignuća: opisati snagu na      energiju; objasniti zakon očuvanja energije na
primjerima iz ţivota; izmjeriti vrijeme      različitim primjerima.
obavljenoga rada; primijeniti znanje na
primjerima i zadatcima.              IZBORNE TEME
                         1. Hidrostatički i hidraulički tlak
20. Unutarnja energija              2. Rad na kosini (kosina, duljina i visina
Ključni pojmovi: unutarnja energija, toplina,   kosine)
temperatura.                   3. Pretvaranje topline u rad (rad iz topline, rad
                         koji obavlja plin, toplinski strojevi)
Obrazovna postignuća: razlikovati i opisati    4. Pravilo smjese za mjerenje topline
unutarnju energiju, toplinu i temperaturu;    (temperatura smjese, predana toplina,
objasniti promjenu unutarnje energije tijela   primljena toplina)
zbog prijelaza topline izmeĎu tijela i okoline.  5. Energija i energetika (rad, energija,
                         pretvorbe energije, toplina, unutarnja
21. Toplinsko širenje tijela           energija)
Ključni pojmovi: toplinsko širenje tijela.    6. Struktura atoma i elementarne čestice tvari

Obrazovna postignuća: opisati promjenu
obujma različitih tvari s promjenom
temperature; objasniti ovisnost obujma tijela
o temperaturi te povezati s gustoćom tijela;
protumačiti anomaliju vode.
8. RAZRED                       7. Elektroni, pokretljivi ioni i električna
                           struja
                           Ključni pojmovi: nositelji naboja: elektroni i
TEME
                           ioni, struja kao pojava.

1. Strujni krug i njegovi elementi
                           Obrazovna postignuća: opisati električnu struju
Ključni pojmovi: izvori, trošila i spojne ţice
                           kao usmjereno gibanje nositelja naboja;
(električni vodovi).
                           objasniti primjere kada su nositelji električne
                           struje elektroni (u metalima), a kada ioni (u
Obrazovna postignuća: sastaviti strujni krug
                           tekućinama i plinovima).
s osnovnim elementima; nacrtati shematski
strujni krug grafičkim simbolima i objasniti
                           8. Mjerenje električne struje
ulogu svakog elementa strujnoga kruga.
                           Ključni pojmovi: električna struja, amper, A,
                           ampermetar.
2. Električni vodiči i izolatori
Ključni pojmovi: vodič i izolator.
                           Obrazovna postignuća: spajati ampermetar u
                           strujni krug i izmjeriti električnu struju.
Obrazovna postignuća: navesti i razlikovati
vodiče i izolatore; sloţiti strujni krug kojim će
                           9. Električni napon
se ispitati je li tvar (tijelo) vodič ili izolator.
                           Ključni pojmovi: električni napon, volt, V,
                           voltmetar.
3. Spajanje trošila u strujnome krugu
Ključni pojmovi: serijski i paralelan spoj.
                           Obrazovna postignuća: opisati električni napon
                           kao energiju po jediničnome naboju koja se
Obrazovna postignuća: sastaviti strujni krug
                           iz električnog izvora prenosi strujnim krugom;
i nacrtati shemu strujnoga kruga sa serijski
                           spajati voltmetar u strujni krug i mjeriti
ili paralelno spojenim trošilima; objasniti
                           električni napon na trošilu.
praktičnu primjenu različito spojenih trošila.

                           10. Elektromagnetska indukcija
4. Učinci električne struje
                           Ključni pojmovi: inducirani električni napon,
Ključni pojmovi: toplinski, svjetlosni,
                           elektromagnetska indukcija.
magnetski i kemijski učinci.
                           Obrazovna postignuća: opisati pojavu
Obrazovna postignuća: prepoznati i navesti
                           induciranja električnoga napona u zavojnici
ureĎaje (bez načina rada) u kojima se
                           gibanjem magneta u odnosu na zavojnicu.
primjenjuju različiti učinci električne struje.

                           11. Rad i snaga električne struje
5. Magneti i magnetsko djelovanje električne
                           Ključni pojmovi: rad električne struje, dţul
struje
                           (joule), J, snaga električne struje, vat (watt),
Ključni pojmovi: magnet, elektromagnet,
                           W.
magnetska sila.
                           Obrazovna postignuća: opisati rad i snagu
Obrazovna postignuća: opisati magnetsko
                           električne struje; primijeniti izraze za rad
djelovanje(magnetski učinak) struje, primjena
                           i snagu električne struje na praktičnim
elektromagneta.
                           primjerima.

6. Električni naboji i njihovo meĎudjelovanje
                           12. Električni otpor
Ključni pojmovi: elektriziranje trljanjem,
                           Ključni pojmovi: električni otpor, om (ohm), W.
električni naboj, kulon (coulomb), C,
električna sila.
                           Obrazovna postignuća: opisati električni otpor
                           različitih trošila kao svojstvo vodiča; odrediti
Obrazovna postignuća: objasniti na primjerima
                           električni otpor kao količnik električnoga
postojanje električnih naboja; navesti vrste
                           napona i električne struje.
naboja i njihovo meĎudjelovanje.
13. Ohmov zakon                   primjer jednoliko ubrzanoga gibanja; nacrtati
Ključni pojmovi: stalni otpor.            grafički prikaz ovisnosti brzine o vremenu.

Obrazovna postignuća: opisati i obrazloţiti     19. Sila i gibanje
Ohmov zakon: električna struja razmjerna je     Ključni pojmovi: masa, sila, promjena brzine
električnome naponu - količnik električnoga     djelovanjem silom.
napona na trošilu i električne struje kroz
trošilo je stalan; nacrtati grafički prikaz     Obrazovna postignuća: objasniti kvalitativno
ovisnosti električne struje o naponu za       temeljni zakon gibanja: ako je ukupna
različite otpore.                  (rezultanta) sila na tijelo različita od nule, ona
                           tijelu daje akceleraciju (tijelo se
14. Opasnost i zaštita od električnoga udara     giba ubrzano).
Ključni pojmovi: ljudsko tijelo - električni
vodič, tlo i zemlja - vodič, izolatori, zatvaranje  20. Postanak i vrste valova
električnoga kruga pri električnom udaru.      Ključni pojmovi: titranje čestica sredstva,
                           transverzalan i longitudinalan val.
Obrazovna postignuća: opisati zatvaranje
električnoga kruga pri neopreznom rukovanju     Obrazovna postignuća: opisati valne pojave i
s izvorom električnog napona; objasniti       objasniti prijenos energije valom; razlikovati i
načine zaštite od električnog udara i        opisati vrste valova.
pripomoći unesrećenome.
                           21. Opis vala
15. Gibanje i brzina                 Ključni pojmovi: valna duljina, frekvencija
Ključni pojmovi: put, vremenski interval,      (učestalost), brzina vala.
brzina, metar u sekundi, m/s.
                           Obrazovna postignuća: opisati kvalitativno
Obrazovna postignuća: usporediti i odrediti     odnos valne duljine, frekvencije i brzine;
srednje brzine gibanja nekih tijela.         primijeniti na primjerima vezu izmeĎu valnih
                           veličina.
16. Jednoliko i nejednoliko gibanje
Ključni pojmovi: jednoliko gibanje, nejednoliko   22. Zvuk
gibanje.                       Ključni pojmovi: zvučni izvori, brzina zvuka,
                           zvuk kao longitudinalni val.
Obrazovna postignuća: razlikovati stalnu
brzinu (jednoliko gibanje) i srednju brzinu     Obrazovna postignuća: opisati nastajanje i
(nejednoliko gibanje); nacrtati grafički prikaz   rasprostiranje zvuka u različitim sredstvima;
ovisnosti puta o vremenu i brzine o vremenu.     usporediti brzine zvuka u zraku, vodi i drugim
                           sredstvima.
17. Promjena brzine i akceleracija
Ključni pojmovi: akceleracija (ubrzanje i      23. Rasprostiranje svjetlosti
usporenje), metar u sekundi na kvadrat, m/s2.    Ključni pojmovi: svjetlosni izvori, svjetlosna
                           zraka, pravocrtno rasprostiranje svjetlosti,
Obrazovna postignuća: opisati akceleraciju      sjena.
i navesti njezinu mjernu jedinicu; odrediti
akceleraciju u primjerima iz ţivota.         Obrazovna postignuća: objasniti ideju
                           pravocrtnog rasprostiranja svjetlosti, te da
18. Jednoliko ubrzano gibanje            je brzina svjetlosti najveća moguća brzina u
Ključni pojmovi: jednoliko ubrzano gibanje,     prirodi.
slobodni pad.
                           24. Odbijanje svjetlosti - ravno zrcalo
Obrazovna postignuća: opisati jednoliko       Ključni pojmovi: odbijanje svjetlosti, ravno
ubrzano gibanje kao gibanje sa stalnom        zrcalo, prividna slika.
akceleracijom; objasniti slobodni pad kao
  Obrazovna postignuća: opisati odbijanje             Obrazovna postignuća: konstruirati sliku
  svjetlosti od različitih predmeta oko nas;            i odrediti narav slike koju stvara leća;
  objasniti zakonitost odbijanja svjetlosti od           primijeniti leće u različitim primjerima.
  ravnoga zrcala; konstruirati sliku i odrediti
  narav (prirodu) slike.                      28. Razlaganje svjetlosti na boje
                                  Ključni pojmovi: optička prizma, razlaganje
                                  svjetlosti na boje.
  25. Odbijanje svjetlosti - sferna zrcala             Obrazovna postignuća: navesti primjere i
  Ključni pojmovi: sferno zrcalo, ţarište i ţarišna        objasniti razlaganje bijele svjetlosti na boje.
  daljina zrcala, stvarna i prividna slika.
                                  IZBORNE TEME
  Obrazovna postignuća: opisati narav slike            1. Odbijanje i lom valova
  koju stvara sferno zrcalo; objasniti primjenu          2. poluvodiči - osnova računala (čisti
  sfernih zrcala u svakodnevnom ţivotu.              poluvodiči, N-poluvodič, P-poluvodič, PN-
                                  spoj, tranzistor)
  26. Lom svjetlosti                        3. Pretvorbe energije u električnim izvorima
  Ključni pojmovi: lom svjetlosti, potpuno             (baterija, generator, fotoelement,
  odbijanje svjetlosti.                      termoelement)
                                  4. Primjena magnetskoga djelovanja električne
  Obrazovna postignuća: opisati i nacrtati lom           struje (magnetsko djelovanje petlje i
  svjetlosti na granici optičkih sredstava;            zavojnice, meĎudjelovanje zavojnice
  objasniti potpuno odbijanje svjetlosti kao            i magneta, način rada ampermetra i
  granični slučaj loma svjetlosti na primjerima.          elektromotora)
                                  5. Svjetlost - elektromagnetski val (spektar
  27. Leće                             elektromagnetskih valova)
  Ključni pojmovi: sabirne i rastresne leće,            6. Laserska svjetlost (nekoherentni i
  jakost leće, recipročni metar, 1/m.               koherentni izvori svjetlosti, laser)
OBJAŠNJENJE

Komunikacija s učenicima treba biti interaktivna, a oblici rada trebaju teţiti individualizaciji nastave. Učitelj će ostvariti
egzemplarni izbor pojava i pokusa, a problemsko oblikovanje sadrţaja omogućit će učenicima da samouvjerenjem doĎu do
spoznaja. Praćenje i provjeravanje učenika treba biti kontinuirano, a ocjenjivanje provedeno tako da su u svakom odjelu
zastupljene sve ocjene od 1 do 5 na kraju pojedinog polugodišta. Sukladno tome, u ovom je priručniku predloţen izvedbeni
te operativni plan i program na čijoj osnovi je izraĎen prijedlog priprema za svaki pojedini nastavni sat.
IZVEDBENI PLAN I PROGRAM RADA
 za nastavu fizike u 7. razredu


  Osnovna škola _______________

  Učitelj(ica) __________________

     Broj sati tjedno: 2

    Godišnji fond sati: 70

    Šk. god. __________
      IZVEDBENI PLAN IZ FIZIKE ZA 7. r. za šk. god. _____ ./ ___.

                     (realizacija 1 + 1, 2)

 Sat      Tema i jedinica          Ključni pojmovi          Suodnos
 1.   Uvodni sat             Fizika, metoda, eksperiment  Povijest: povijesni razvoj
                                       znanosti; Tehnička kultura:
                                       izumi, strojevi, alati,
                                       elektrane, materijali
 2.   O tijelima             Čvrsta tijela, tekućine,    Povijest: kameno i brončano
                       plinovi            doba;
                                       Kemija: agregacijska stanja;
                                       Matematika: geometrijska
                                       tijela; Tehnička kultura:
                                       materijali
 3.4.   Mjerenje duljine i vjeţba      Fizička veličina, mjerenje,          “
                       duljina, metar, m       Povijest: povijesni razvoj
                                       jedinica za mjerenje;
                                       Matematika 5. razred: pojam
                                       razlomka i pojam decimalnog
                                       broja; Tehnička kultura, 5.
                                       razred: mjerila
 5.   OdreĎivanje ploštine plohe     Ploština plohe, kvadratni   Matematika: ploštine raznih
                       metar, m2           geometrijskih likova;
                                       Tehnička kultura:
                                       graditeljstvo, mjerila
 6.    OdreĎivanje ploštine plohe           “
 7. 8.  OdreĎivanje obujma         Ploština plohe, kvadratni   Matematika, 5. razred:
                       metar, m2           pretvaranje mjernih jedinica
                       Obujam tijela, kubni metar,  za obujam, 8. razred –
                       m3, litra, l, L        obujam prizme i valjka
 9.   OdreĎivanje ploštine plohe i    Ploština plohe, kvadratni   Matematika, 5. razred:
     odreĎivanje obujma tijela -     metar, m2           pretvaranje mjernih jedinica
     ponavljanje             Obujam tijela, kubni metar,  za obujam, 8. razred –
                       m3, litra, l, L        obujam prizme i valjka

 10.   Mjerenje mase            Tromost (ili inercija), masa  Kemija: masa;
                       tijela, kilogram, kg      Matematika: pretvaranje
                                       mjernih jedinica

11. 12.  Mjerenje mase            Tromost (ili inercija), masa  Kemija: masa;
     Mjerenje mase – vjeţba       tijela, kilogram, kg      Matematika: pretvaranje
     i ponavljanje                           mjernih jedinica

 13.   Gustoća tvari - istraţivanje    Gustoća tijela, tvar,     Kemija: gustoća tvari;
                       gustoća tvari, kilogram po   Tehnička kultura: materijali
                       kubnom metru, kg/m3

 14.   Gustoća tvari - zaključci            “                “
     istraţivanja
15. 16.  Gustoća - vjeţba i ponavljanje          “              “ 17.   GraĎa tvari            Čestice tvari         Kemija: čestice tvari,
                                      agregacijska stanja
                                      Kemija: gustoća tvari;
                                      Tehnička kultura: materijali


18. 19.  GraĎa tvari i gustoća - vjeţba          “               “
     i ponavljanje           Svi prethodno navedeni     Povijest, kemija, matematika,
     Usustavljivanje gradiva      ključni pojmovi u cjelini   tehnička kultura
                      Tijela i tvari
 20.   Kontrolna zadaća         Svi prethodno navedeni
                      ključni pojmovi u cjelini
                      Tijela i tvari

 21.   Analiza kontrolne zadaće     Svi prethodno navedeni
                      ključni pojmovi u cjelini


22. 23.  Sila               MeĎudjelovanje, sila, vektor TZK: sile u športu;
     Grafičko prikazivanje sile                   Astronomija: Sunčev sustav
                                     Matematika 8. razred: vektori

 24.   Elastična sila i mjerenje sile  Elastična sila, produljenje,  TZK: lopta kao elastično
                      njutn, N            tijelo; Matematika: 7. razred,
                                      razmjernost, graf funkcije
                                      razmjernosti


 25.   Elastična sila i mjerenje sile          “              “


26. 27.  Elastična sila i mjerenje sila         “                “
     – vjeţba i ponavljanje      Sila teţa, teţina       TZK: podizanje utega;
     Sila teţa                            Matematika: 7. razred, graf
                                      funkcije razmjernosti;
                                      Povijest: prvi let čovjeka na
                                      Mjesec
 28.   Sila teţa             Sila teţa, teţina       TZK: podizanje utega;
                                      Matematika: 7. razred, graf
                                      funkcije razmjernosti

 29.   Trenje              Sila trenja, faktor trenja,  Matematika 7. razred:
                      teţina (pritisna sila)     razmjernost

30. 31.  Trenje - zaključci istraţivanja  Sila trenja, faktor trenja,  Matematika 7. razred:
     Vjeţba i ponavljanje       teţina (pritisna sila)     koeficijent razmjernosti;
     zadaci                              Tehnička kultura: automobili,
                                      kočnice, gume leţajevi;
                                      Povijest: Izum kotača u
                                      Mezopotamiji, gradnja
                                      piramida u Egiptu
32. 33.  Teţište i ravnoteţa        Teţišnica, teţište,      TZK: skok u vis;
     Vrste ravnoteţe          ravnoteţa           Tehnička kultura 5. i 6.
                                      razred: graditeljstvo
 34.   Poluga i primjena poluge      Poluga, krak sile       Povijest: Arhimed;
                                      Matematika 7. razred: omjer
                                      i razmjer
 35.   Poluga i primjena poluge            “                “
     – vjeţbe i ponavljanje
36. 37.  Tlak                Tlak, paskal, Pa        Geografija: tlak u atmosferi;
     Tlak - vjeţba                           Matematika: razmjernost i
                                      obrnuta razmjernost

 38.   Tlak – vjeţba i izborni sadrţaji        “               “
 39.   Usustavljivanje gradiva cjeline   Svi prethodno navedeni     Sve prethodno navedeno za
     MeĎudjelovanje i sila        ključni pojmovi u cjelini   cjelinu MeĎudjelovanje i sila
                       MeĎudjelovanje i sila
40. 41.  Kontrolna zadaća                “                “
     Rad sile              Rad sile, dţul, J       Matematika: linearne
                                      jednadţbe s jednom
                                      nepoznanicom;
                                      Tehnička kultura: energija i
                                      rad

 42.   Analiza kontrolne zadaće      Svi prethodno navedeni     Sve prethodno navedeno za
                       ključni pojmovi u cjelini   cjelinu MeĎudjelovanje i sila
                       MeĎudjelovanje i sila
 43.   Energija              Rad sile, dţul, J, energija,  Matematika: linearne
                       pretvorbe energije       jednadţbe s jednom
                                      nepoznanicom;
                                      Tehnička kultura: energija i
                                      rad
44. 45.  Energija i rad - ponavljanje          “                “
     Kinetička energija         Kinetička energija       TZK: kretanje lopte;
                                      Biologija: ekologija, Tehnička
                                      kultura – pogonski strojevi
 46.   Gravitacijska potencijalna  Potencijalna energija        Tehnička kultura: hidro
     energija           Gravitacijska potencijalna      energetski potencijal,
                    energija               energija
 47.   Promjene gravitacijske    Potencijalna energija        Tehnička kultura:
     potencijalne energije -   Gravitacijska potencijalna      hidroelektrane, strojevi
     istraţivanje         energija
48. 49.  Rad na kosini - IZBORNA TEMA Kosina, duljina kosine,      Matematika: linearne
     Elastična energija      visina kosine           funkcije;
                    Elastična energija,        Tehnička kultura: alati i
                    potencijalna energija       strojevi
                                     TZK: trampolin
 50.   Snaga               Vrijeme, sekunda, s, snaga, Matematika: razmjernost i
                       vat, W           obrnuta razmjernost;
                                     Tehnička kultura: strojarstvo

 51.   Vjeţba i zadaci                 “                “
52. 53.  Unutarnja energija, toplina    Unutarnja energija, toplina,  Tehnička kultura: toplinski
     Ponavljanje i usustavljivanje   temperatura          strojevi; Kemija: graĎa
     gradiva              Svi prethodno navedeni     tvari; Biologija: tjelesna
     cjeline Energija         ključni pojmovi u cjelini   temperatura
     ZADATAK – PROJEKT I        Energija
     INTEGRIRANA NASTAVA
 54.   Kontrolna zadaća                “                “

 55.   Analiza kontrolne zadaće            “                “

 56.   Tijela i promjena temperature    Toplinsko širenje tijela   Tehnička kultura:
                                      graditeljstvo,
57. 58.  Mjerenje temperature; Prijelaz  Celsiusov stupanj, °C,     elektrotoplinski ureĎaji graĎa
                                      Kemija: svojstva tvari,
     topline              kelvin, K, nula apsolutne   materijala
                      temperature, voĎenje,
                      strujanje, zračenje
 59.   Vjeţba i ponavljanje              “               “

 60.   Mjerenje topline - istraţivanje  Specifični toplinski      Kemija: svojstva tvari, graĎa
     i zaključci            kapacitet, dţul po       materijala
                      kilogramu i kelvinu, J/(kgK)
61. 62.  Mjerenje topline – vjeţba            “        Svi prethodno navedeni
                      Svi prethodno navedeni     ključni pojmovi u cjelini
                      ključni pojmovi u cjelini   Toplina – unutarnja energija
                      Toplina – unutarnja energija
 63.   Usustavljivanje gradiva      Svi prethodno navedeni            “
                      ključni pojmovi u cjelini
                      Toplina – unutarnja
                      energija
 64   Kontrolna zadaća                “               “

65. 66.  Analiza kontrolne zadaće           “                 “
     Promjene unutarnje energije    Zakon očuvanja         Tehnička kultura:
     radom i toplinom         energije            strojevi
     ZADATAK: Učenički projekti
     – prijelaz topline (svijetle i
     tamne površine: omotnice,
     konzerve, staklenke)
 67.   Pretvorba i prijenos energije;   Zakon očuvanja energije    Tehnička kultura: strojevi
     korisnost – IZBORNA TEMA                     Kemija: kemijska energija,
                                      graĎa tvari
                                      Biologija - čovjek kao
                                      energetski stroj
 68.   Ponavljanje i usustavljivanje   Svi prethodno navedeni     Svi prethodno navedeni
     gradiva              ključni pojmovi u cjelini   ključni pojmovi u cjelini
                      Toplina – unutarnja      Toplina – unutarnja energija
                      energija

69. 70.  Ponavljanje, učenički radovi -  Svi prethodno navedeni     Svi prethodno navedeni
     prezentacije; Učenički projekti  ključni pojmovi u cjelini   ključni pojmovi u cjelini
     - prijelaz topline (svijetle i  Toplina – unutarnja      Toplina – unutarnja energija
     tamne površine) i zaključivanje  energija
     ocjena
GODIŠNJI OPERATIVNI PLAN I PROGRAM RADA
   za nastavu fizike u 7. razredu


    Osnovna škola _______________

    Učitelj(ica) __________________

      Šk. god. ____________

        Broj sati tjedno: 2

       Godišnji fond sati: 70
 Redni    Nastavna     Cilj obrade                Zadaće za učenike                    Korelacije        Nastavna sredstva i pomagala
broj sata   jedinica      nastavne
                 jedinice;
               ključni pojmovi             obvezne              neobvezne                                            TIJELA I TVARI (20)  1.     Uvodni sat     Upoznati    - opisati čime se bavi fizika             upoznati naša    • Povijest: kameno i      - udţbenik, radna biljeţnica
                 predmet i   - objasniti pojmove: metoda, eksperiment,       dva glasovita     brončano doba        - informatička oprema za
  2.     0 tijelima    način rada na   teorija                       fizičara: N. Teslu  • Kemija: agregacijska     prikazivanje sadrţaja CD-a
       (obrada)     nastavi fizike  - ukazati na primjene fizike u različitim poljima   i R. Boškovića     stanja           - čaša, kocke leda, prozirna kada s
               fizika, metoda,   ljudske djelatnosti                 upoznati fraktale  • Matematika: geometrijska   vodom, i neki plivajući predmet
                   pokus   - razlikovati tri agregacijska stanja         upoznati potrebu    tijela            (npr. igračka ili pluteni čep),
  3.     Mjerenje    Upoznati pojam - usporediti svojstva triju različitih agregacijskih  višestrukog     • Tehnička kultura:       staklena boca, stakleni lijevak,
        duljine         tijela   stanja                       mjerenja s       materijali          voda, plastelin i slamka
        (obrada)     čvrsta tijela, - razlikovati pravilne od nepravilnih oblika      ciljem dobivanja   • Matematika 5. razred:    - papirnate vrpce različitih boja i
                  tekućine,  - definirati pojam tijela u fizici          točnijih        pojam razlomka i pojam    duljina (po tri vrpce iste boje i
                   plinovi  - objasniti pojam tijela               rezultata i      decimalnog broja       duljine)
                Spoznati način - usporediti način mjerenja s različitim mjerilima   statističku     • Tehnička kultura: mjerila  - grafoskop i prozirnice
                  mjerenja   od načina mjerenja sa zajedničkim mjerilom     obradu        • Matematika 5. i 6.     - mjerna vrpca s oznakama
                   duljine  - usporediti preciznost mjerenja s većim i      povijesni pregled   razred: pretvaranje      decimetara, centimetara i
                   fizička   manjim mjerilom                   mjernih jedinica    mjernih jedinica       milimetara
                  veličina,  - interpretirati probleme kod mjerenja različitim   za duljinu      • Tehnička kultura: mjerila  - kartonski modeli 1 m2, 1 dm2
                 mjerenje,    mjerilima i načine njihovog prevladavanja      upoznavanje     • Matematika: ploštine     (nekoliko komada) i 1 cm2 (više
               duljina, metar, - objasniti način dobivanja preciznijih rezultata    mjernih jedinica    raznih geometrijskih     komada) za svaku grupu od po
                     m    mjerenja                      za obujam koje     likova            5-6 učenika te po jedna mjerna
                  Upoznati  - definirati mjerenje duljine, duljinu duţine,    nisu u SI - u,    • Tehnička kultura:       vrpca
  4.     Mjerenje                                                                 - mjerna vrpca za svaku grupu
                  mjerenje   fizičku veličinu i mjerenje fizičke veličine    a koje su u      graditeljstvo
        duljine                                                                   učenika
                ploštine plohe - uvesti standardnu mjernu jedinicu za mjerenje    svakodnevnoj     • Matematika: ploštine
        (obrada)                                                                 - nekoliko tijela pravilnog
                i obujma tijela  duljine - metar i dekadsku podjelu metra      upotrebi        raznih geometrijskih
                  ploština,  - razlikovati meĎusobne odnose metra i                    likova            geometrijskog oblika, ravnalo i
                   plohe,    decimetra, centimetra, milimetra te kilometra              • Tehnička kultura:       milimetarski papir
                 kvadratni   - pretvarati mjerne jedinice za duljinu                   graditeljstvo
  5      Mjerenje     metar, m2,  - usporediti veličine različitih mjernih jedinica             • Matematika 5. razred:
      ploštine plohe   obujam tijela,   za ploštinu plohe                             pretvaranje mjernih
      i obujma tijela   kubni metar, - definirati standardnu jedinicu za ploštinu                  jedinica za obujam
      (obrada)         3
                 m , litra, l  plohe
                        - odrediti ploštinu plohe izravnim mjerenjem te
  6.      Mjerenje             izračunavanjem
      ploštine plohe           - nacrtati skicu plohe za koju se odreĎuje
      i obujma tijela            ploština
      (obrada)              - definirati pojam obujma
                        - ponoviti mjerne jedinice za obujam
                        - usporediti odnose mjernih jedinica za obujam
  7.      Mjerenje            - odrediti obujam pravilnog geometrijskog tijela
      ploštine plohe
      i obujma tijela
      (obrada)
 Redni   Nastavna      Cilj obrade                 Zadaće za učenike                    Korelacije        Nastavna sredstva i pomagala
broj sata  jedinica      nastavne
                 jedinice;
               ključni pojmovi
                                    obvezne               neobvezne                                              TIJELA I TVARI
  8.     Mjerenje    Upoznati pojam - odrediti obujam tijela nepravilnog oblika        rješavanje    • Matematika 5. i 6. razred:    - udţbenik i radna biljeţnica
      ploštine plohe    mase tijela i  pomoću menzure                    sloţenijih     pretvaranje mjernih jedinica   - menzura s vodom i neko
      i obujma tijela   naučiti mjeriti - ponoviti mjerne jedinice za obujam, pojam      zadataka     • Matematika: ploštine raznih    čvrsto netopivo tijelo
        (obrada)       masu     obujma i mjerenje obujma pravilnih i         višestruko     geometrijskih likova        nepravilnog oblika (komad
                tromost (ili   nepravilnih tijela                  mjerenje mase i  • Matematika 8. razred:       plastelina, ključevi, vijak...)
                 inercija),   - uvjeţbati rješavanje zadataka s obujmom tijela   obrada podataka   obujam prizme i valjka      - posuda s vodom, staklena
  9.     Mjerenje     masa tijela,                                                         menzura i slamka
                         - uvjeţbati pretvaranje mjernih jedinica                • Tehnička kultura:
      ploštine plohe   kilogram, kg - povezati pojmove tromost i masa tijela                    graditeljstvo          - poluţna vaga, utezi različitih
      i obujma tijela  Upoznati pojam - definirati masu tijela                          • Povijest: povijesni razvoj     masa i tijela nepoznatih masa
        (vjeţba)     gustoće tvari - upoznati ureĎaj za mjerenje mase i mjernu                 jedinica za mjeru         - grafoskop i prozirnice
               gustoća tijela, jedinicu za masu tijela                          •  Kemija: masa          - vaga, menzura, boca s vodom,
                tvar, gustoća - naučiti mjeriti masu pomoću poluţne vage                 • Matematika: pretvaranje      boca s pijeskom, utezi,
  10.   Mjerenje mase   tvari, kilogram - objasniti nepromjenjivost i stalnost mase                                   papirnati ubrus
                                                              mjernih jedinica
         tijela     po kubnom                                                         - neki predmet nepravilnog
                        - uvjeţbati rješavanje zadataka i problema s               •  Hrvatski: filmska umjetnost
        (obrada)    metru, kg/m3                                                          oblika, menzura s vodom,
                         temama mjerenja duljine, ploštine plohe,                •  Tehnička kultura: materijali
                         obujma i mase                             •  Kemija: gustoća tvari      poluţna vaga s utezima
  11.   Mjerenje mase            - definirati gustoću i njezinu mjernu jedinicu             •  Povijest: Arhimed
         tijela             - odrediti gustoće nekih tvari iz poznatih masa             • Matematika 7. razred:
        (obrada)              i obujma                                 proporcionalnost i obrnuta
                        - interpretirati pojam gustoće kao mase                  proporcionalnost
  12.   Mjerenje mase             jediničnog obujma
         tijela             - naučiti mjeriti gustoću tijela nepravilnog oblika
        (vjeţba)              pomoću vage i menzure
                        - ponoviti pojam gustoće, mjerne jedinice za
                         gustoću te meĎusobne odnose mjernih jedinica
  13.   Gustoća tvari
                        - ponoviti i uvjeţbati primjenu u zadacima
       (obrada)
                         osnovne formule za gustoću
                        - interpretirati rezultate praktičnih radova
                         izvedenih kod kuće
  14.   Gustoća tvari            - objasniti metode rada u praktičnim zadacima
       (obrada)              napravljenim kod kuće
  15.   Gustoća tvari
       (vjeţba)
Redni   Nastavna     Cilj obrade                 Zadaće za učenike                  Korelacije        Nastavna sredstva i pomagala
broj   jedinica      nastavne
sata             jedinice;
             ključni pojmovi
                                  obvezne               neobvezne                                            TIJELA I TVARI 16.   GraĎa tvari    Razviti ideju o  - upoznati čestični model graĎe tvari i        mjeriti veličinu  • Kemija: čestice tvari,  - udţbenik
     (obrada)     čestičnoj graĎi   razlikovati ga od neprekinutog modela        molekulskog     agregacijska stanja   - miris (osvjeţivač zraka)
                tvari     - objasniti razliku u graĎi krutina, tekućina i    sloja                     - radna biljeţnica
              čestice tvari    plinova                                              - alkohol, voda, epruveta i ljepljiva
               Pripremiti   - objasniti smanjenje obujma smjese vode i                              traka ili flomaster (za svaku grupu po
 17.   GraĎa tvari     učenike za    alkohola čestičnim modelom graĎe tvari                               jedno)
     (obrada)       pisanje    - definirati graĎu tvari                                      - grah i riţa (ili orasi u ljusci i
              1. kontrolne   - razlikovati topive i netopive tvari                                 lješnjaci) i tri menzure
                zadaće    - objasniti širenje uljne mrlje na površini                             - plitka veća posuda s vodom, prah
                Provjeriti    vode                                                krede i maslinovo ulje, lješnjaci
 18.   GraĎa tvari
                znanje iz   - ponoviti gradivo i uvjeţbati rješavanje                              - informatička oprema za prikazivanje
     (obrada)
                nastavne     problema i zadataka iz nastavne cjeline                               sadrţaja CD-a
              cjeline Tijela i   Tijela i tvari
                 tvari.    - dobiti povratnu informaciju o stupnju
 19.  Usustavljivanje    Učenicima     usvojenosti nastavnih sadrţaja iz nastavne
      cjeline    dati povratnu    cjeline Tijela i tvari
               informaciju   - ocijeniti učenike
               o njihovom    - upozoriti učenike na slabije riješena pitanja
                        i zadatke
                znanju i
              postignutom    - dodatno riješiti slabije riješena pitanja i
 20.                      zadatke
     1. kontrolna    uspjehu na
      zadaća      kontrolnoj
                zadaći.


 21.    Analiza
     kontrolne
      zadaće
Redni  Nastavna      Cilj obrade                Zadaće za učenike                  Korelacije         Nastavna sredstva i pomagala
broj   jedinica      nastavne
sata             jedinice;             obvezne             neobvezne
                ključni
               pojmovi
                                          MEĐUDJELOVANJE (21) 22.    Sila       Upoznati   - objasniti pojmove meĎudjelovanje i sila i  povijesni pregled   • TZK: sile u sportu, lopta   - udţbenik, radna biljeţnica
     (obrada)      pojam sile   prepoznati ih na različitim primjerima    definirati konstantu   kao elastično tijelo      - konop, magneti i kolica, balon,
              meĎudjelovanje, - razlikovati učinke djelovanja sile i     opruge         •  Astronomija: Sunčev sustav  opruga, kuglica plastelina
 23.    Sila      sila, vektor   različite oblike sila            upoznati Hookeov    • Matematika 7. razred:
     (obrada)     Spoznati način - usporediti sile različitih veličina      zakon          proporcionalnost, graf     -  opruga i stalak, jednaki utezi
              mjerenja sile  - nabrojiti različite vrste sila       sastavljanje sila na   funkcije proporcionalnosti
 24.  Elastična sila i  elastična sila, - definirati silu               pravcu         • Tehnička kultura 5. razred:  -  grafoskop i prozirnice
    mjerenje sila    produženje,  - upoznati silu kao vektorsku veličinu    upoznati pojmove     graĎevinski materijali
      (obrada)       njutn    - definirati pojam vektora          rezultanta i                      -  dinamometri
              (newton), N                          komponente sila
                      - upoznati pojmove: rezultanta sila,
                       komponente
                      - nacrtati grafički prikaz sile kao vektora
                      - nacrtati grafički prikaz sile kao vektora
                      - objasniti proporcionalnost produljenja
                       opruge i sile koja rasteţe oprugu
                      - usporediti sile i dinamometre različitih
                       jačina
 25.                    - definirati elastično tijelo
    Elastična sila i
                      - objasniti princip rada dinamometra
    mjerenje sila            - upoznati mjernu jedinicu i oznaku za silu
      (obrada)
 Redni   Nastavna      Cilj obrade                Zadaće za učenike                 Korelacije        Nastavna sredstva i pomagala
broj sata  jedinica       nastavne
                 jedinice;
                                    obvezne            neobvezne
                ključni pojmovi

                                             MEĐUDJELOVANJE 26.    Elastična sila i    Upoznati    - naučiti rješavati probleme i zadatke             • TZK: podizanje utega      - udţbenik, radna biljeţnica
      mjerenje sila   pojmove: teţina   vezane uz elastičnu silu, mjerenje sila te          • Matematika 7. razred:      - informatička oprema za
        (vjeţba)      i sila teţe    razmjernost produljenja opruge i sile koja           proporcionalnost, graf       prikazivanje sadrţaja CD-a
                 sila teža,    rasteţe oprugu                         funkcije proporcionalnosti   - grafoskop i prozirnice
                  težina    - interpretirati rezultate pokusa 1. iz radne         • Povijest: prvi let čovjeka na  - dinamometri različitih ljestvica,
 27.     Sila teţa     Upoznati silu   biljeţnice riječima i matematički               Mjesec               utezi i razni predmeti različitih
       (obrada)       trenja    - definirati teţinu                      • Tehnička kultura 5. razred:    masa, vaga
                 sila trenja,   - usporediti i razlikovati teţinu i masu             razvoj prometa - letovi u    - drveni kvadri, jedan s gumenom
 28.     Sila teţa     faktor trenja,  - odrediti teţinu tijela poznate mase              svemir             i jedan s površinom oblijepljenom
       (obrada)     težina (pritisna  - odrediti masu tijela poznate teţine             • Matematika 7. razred:      brusnim papirom te dinamometri
                   sila)    - nacrtati vektorski prikaz teţine                proporcionalnost
 29.      Trenje
                         - definirati silu teţu
                         - razlikovati silu teţu i teţinu,
                         - usporediti teţinu tijela na različitim
                          mjestima u Sunčevom sustavu
                         - nacrtati vektorski prikaz sile teţe
                         - objasniti zašto je teţina ovisna o
                          poloţaju tijela, a masa je stalna
                         - usporediti trenje i vučnu silu
                         - definirati silu trenja
                         - istraţiti ovisnost sile trenja o vrsti i
                          veličini podloge i teţini
                         - nacrtati dijagram sila koje djeluju na kvadar
                          koji kliţe po podlozi
                         - objasniti djelovanje sile trenja na gibanje
 Redni    Nastavna      Cilj obrade                 Zadaće za učenike                   Korelacije         Nastavna sredstva i pomagala
broj sata   jedinica      nastavne
                 jedinice;             obvezne             neobvezne
                ključni pojmovi

                                             MEĐUDJELOVANJE 30.      Trenje     Upoznati silu   - interpretirati formulu za izračunavanje   mjeriti i usporediti   • Matematika 7. razred:     -  udţbenik, vjeţbenica
        (obrada)      trenja      sile trenja                 faktor trenja klizanja   proporcionalnost koeficijent  -  grafoskop i prozirnice
                 Upoznati    - objasniti značenje faktora trenja i     i kotrljanja        proporcionalnosti       - ravnalo i gumica, stalak, visak,
                pojam teţišta i   povezati ga s kakvoćom dodirnih ploha    upoznati graĎu      • Tehnička kultura 5. razred:   karton nepravilnog oblika
 31.      Trenje     ravnoteţe tijela  - razlikovati trenje klizanja i trenje     kočnica i leţajeva     prijevoz ljudi i materijala
       (vjeţbanje i    težišnica,     kotrljanja                  uočiti ulogu trenja u   - automobili - kočnice,
       ponavljanje)     težište,    - primjenjivati formulu za izračunavanje    atmosferi s meteorima   kuglični leţajevi
                 ravnoteža     sile trenja na različitim problemima     primjenjivati formulu  • Tehnička kultura 6. razred:
 32.     Teţište i
      ravnoteţa tijela            - definirati ravnoteţni poloţaj i teţište   za izračunavanje      razvoj prometa
                         - odrediti poloţaj teţišta jednostavnih    trenja na sloţenijim   • Povijest: izum kotača u
                          tijela                    zadacima          staroj Mezopotamiji, gradnja
                          - nacrtati teţišnice nepravilnog tijela                 piramida u starom Egiptu
                          - interpretirati značenje teţišta                   •  TZK: skok u vis
                         - objasniti postupak odreĎivanja teţišta
                          tijela nepravilnog oblika
 Redni    Nastavna      Cilj obrade                  Zadaće za učenike                  Korelacije     Nastavna sredstva i pomagala
broj sata   jedinica      nastavne
                 jedinice;
                                    obvezne              neobvezne
                ključni pojmovi

                                            MEĐUDJELOVANJE 33.     Teţište i     Upoznati uvjet  -  razlikovati tri moguća ravnoteţna poloţaja  upoznati pojmove     • Tehnička kultura    -  udţbenik
      ravnoteţa tijela  ravnoteţe poluge  -  usporediti stabilna i manje stabilna tijela  momenta sile        5. razred: prijevoz  -  radna biljeţnica
                poluga, krak   -  nabrojiti elemente stabilnosti tijela     upoznati jednostranu i   ljudi i materijala   - stalak, karton nepravilnog
                  sile     -  izreći zakon poluge              dvostranu polugu     - ţeljeznice, brodovi,   oblika s označenim teţištem
                Upoznati načelo  - nacrtati polugu i označiti sile i krakove    uočavati poluge u    alati           - stalak, perforirani čvrsti štap,
 34.      Poluga i
                rada kolotura    koje na nju djeluju               biljnom i ţivotinjskom  •   Povijest: Arhimed   jednaki utezi, dinamometar
      primjena poluge
                         -  objasniti zakon poluge            svijetu te u našem
                         - interpretirati zakon poluge na primjerima    tijelu
                          predmeta koji nas okruţuju
                         - primijeniti zakon poluge i odrediti
 35.      Poluga i              nepoznatu veličinu na poluzi u ravnoteţi
      primjena poluge            -  razlikovati pomični i nepomični kolotur
                         - usporediti prednosti i nedostatke pomičnog i
                          nepomičnog kolotura
 36.      Kolotur -             -  definirati kolotur i koloturje
       izborna tema             -  odrediti vučnu silu u koloturju
                         -  nacrtati kolotur s oznakama sila
                         -  interpretirati zakon poluge na koloturu
                         -  objasniti princip rada kolotura
 Redni    Nastavna      Cilj obrade              Zadaće za učenike                    Korelacije          Nastavna sredstva i pomagala
broj sata   jedinica      nastavne
                  jedinice;            obvezne             neobvezne
                ključni pojmovi

                                              MEĐUDJELOVANJE 37.       Tlak     Upoznati pojam  - usvojiti pojam tlaka            upoznati pojmove    •  Geografija: tlak u atmosferi  - udţbenik i radna biljeţnica
                  tlaka    - konstruirati formulu za izračunavanje    hidrostatički,     • Matematika: proporcionalnost   - šira posuda, pijesak ili pšenična
 38.       Tlak       tlak, paskal  tlaka na temelju iskustva i rezultata    hidraulički i      i obrnuta proporcionalnost,     krupica, manji stolić ili stolac, uteg
                  (pascal), Pa  pokusa izvedenog na satu          atmosferski tlak, te   pretvaranje mjernih jedinica    od 2 kg, ravnalo kojem ljestvica
 39.     Hidrostatički i    Pripremiti - upoznati mjernu jedinicu i mjerne      uzgon i Arhimedov   •  Tehnička kultura: hidraulika   počinje od ruba, jači dinamometar
       hidraulički tlak    učenike za  instrumente za mjerenje tlaka        zakon                           - plitka kada (moţe posluţiti i
       - izborna tema     pisanje 2. - naučiti primjenjivati formulu za                                     umivaonik), visoka staklena posuda
                kontrolne zadaće izračunavanje tlaka na rješavanje                                     s otvorima pri vrhu, u sredini i
 40.    Usustavljivanje      Provjeriti  problema i zadataka                                           pri dnu (moţe posluţiti i visoka
        gradiva        znanje iz  - provjeriti usvojenost znanja                                      plastična boca)
                nastavne cjeline - dati učenicima povratnu informaciju                                   - čaša i list papira
 41.     2. kontrolna
                 MeĎudjelovanja  s kontrolne zadaće                                           - dinamometar, balon napunjen vodom,
         zadaća
                   Učenicima                                                       tijela od različitih metala jednakih
 42.     Analiza 2.     dati povratnu                                                       masa, velika menzura s vodom
      kontrolne zadaće    informaciju o
                njihovom znanju
                 i postignutom
                  uspjehu na
                   kontrolnoj
                    zadaći
 Redni    Nastavna      Cilj obrade                 Zadaće za učenike                  Korelacije      Nastavna sredstva i pomagala
broj sata   jedinica       nastavne
                  jedinice;              obvezne              neobvezne
                ključni pojmovi
                                              ENERGIJA (13) 43.      Rad sile     Znati objasniti  - stečeno znanje znati primijeniti na     alternativni izvori   • Matematika: linearne   - njihalo, „vraţja petlja" ili
                 vezu rada i     zadacima iz ţivota              energije         jednadţbe s jednom     plastično crijevo cca 1.5 m,
 44.      Energija     energije tijela,  - razlikovati pojma rada u fizici i      rješavanje zadataka s   nepoznanicom        čelična kuglica promjera kao
                 rad sile, džul    praktičnom ţivotu, primijeniti znanje na   kosinom         • Tehnička kultura 6.r.:   promjer crijeva, animacija
 45.      Energija      (joule), J     konkretnim primjerima            odrediti korisnost    energija         - dinamometar, utezi, laboratorijska
                  Definirati   - spoznati pretvorbu gravitacijske u      nekih strojeva     • Biologija: prijenos i   kolica, udţbenik
 46.     Kinetička     energiju kao    kinetičku energiju, zakon očuvanja                   kruţenje energije    - radna biljeţnica, prozirnica,
        energija     svojstvo tijela   energije                                             grafoskop
                  da obavlja    - spoznati da u svakom poloţaja                                  - kvadar, lab. stalak, uteg, kolica,
 47.    Gravitacijska    rad, jedinica
                           tijela u gravitacijskom polju                                   grafoskop
       potencijalna     energije
                           Zemlje zbroj kinetičke i                                    - kosina, dinamometar, utezi
       energija tijela    energija,
                           gravitacijske potencijalna energija                                ili autić
                 kinetička
                           tijela stalan                                          - laboratorijski stalak, kada s
                  energija,
 48.     Promjena               - povezivanje stečenog znanja s                                   pijeskom, olovka, ravnalo, utezi,
                 pretvorba
       kinetičke i     energije,     konkretnim ţivotnim problemima                                  prozirnica
       potencijalne    gravitacijska   - upoznati lanac pretvorbi energije, zakon                            - grafoskop
      energije tijela-   potencijalna     očuvanja energije, povezati energiju i                             - tijela različitih masa, dinamometar,
       istraţivanje     energija      njome dobiven rad                                         zaporni sat
                Spoznati razliku  - na primjerima iz ţivota objasniti
 49.      Promjena     potencijalne     elastičnu energiju
        kinetičke i    i kinetičke    - snagom usporediti rad obavljen u
       potencijalne     energije     jedinici vremena
         energije     elastična
      tijela- zaključci   energija,
       istraţivanja i
                 potencijalna
                 energija
         primjena
                Definirati snagu
                  i povezati
 50.    Rad na kosini    je s radom i
      - izborna tema    vremenom
                  vrijeme,
                 sekunda, s,
 51.     Elastična     snaga, vat
        energija      (watt), W

 52.     Energija -
       ponavljanje


 53.      Snaga
 Redni    Nastavna    Cilj obrade                   Zadaće za učenike                    Korelacije     Nastavna sredstva i pomagala
broj sata   jedinica    nastavne
               jedinice;
               ključni pojmovi             obvezne                neobvezne


                                                 ENERGIJA 54.    Ponavljanje i   Ponoviti gradivo   - naučiti primjenjivati formulu za
      usustavljivanje  Pismeno provjeriti  izračunavanje tlaka na rješavanje
      cjeline      gradivo        problema i zadataka
               Dobiti povratnu    - provjeriti usvojenost znanja
               informaciju      - dati učenicima povratnu informaciju s
 55.    3. kontrolna   o pismenoj      ispita znanja
       zadaća      provjeri


 56.    Analiza
       3. kontrolne
       zadaće
                                          UNUTARNJA ENERGIJA (15) 57.    Unutarnja      Molekularno    - objasniti unutarnju energiju kao         prepoznati vezu      • Tehnička kultura  - udţbenik, radna biljeţnica, računalo,
       energija,    kinetičkom teorijom  zbroj kinetičke i potencijalne energije      temperature i gustoće    - strojevi     pc-projektor, elementi praktikuma
       toplina i    graĎe tvari      molekula tijela                  zraka kao uzroka vjetra  • Biologija - ţivi
       temperatura   objasniti unutarnju  - objasniti temperaturu kao mjeru         Farenheitova ljestvica   organizmi
               energiju, toplinu i  kinetičke energije tijela                          •  Kemija - tvari
               temperaturu      - objasniti toplinu kao energiju koja
 58.    Tijela i     unutarnja       prelazi s tijela na tijelo
       promjena     energija, toplina,  - shvatiti vezu gustoće i temperature
       temperature   temperatura      - objasniti Kelvinovu i Celzijevu ljestvicu
               Objasniti ovisnost
               obujma o
 59.    Termometar:   temperaturi
       mjerenje     toplinsko širenje
       temperature   tijela
       (obrada)     Znati izmjeriti
               temperaturu
               i izraziti je
               u raznim
 60.    Mjerenje
               jedinicama
       temperature
               Celsiusov stupanj,
       (vjeţba)
               °C, kelvin, K,
               nula apsolutne
               temperature
 Redni    Nastavna      Cilj obrade                  Zadaće za učenike                    Korelacije         Nastavna sredstva i
broj sata   jedinica      nastavne                                                             pomagala
                  jedinice;
                ključni pojmovi            obvezne              neobvezne


                                            UNUTARNJA ENERGIJA 61.    Prijelaz topline    Navesti i  - razlikovati pojmove unutarnja energija,     rješavanje problema   • Tehnička kultura: strojevi,   - udţbenik, radna biljeţnica,
                objasniti načine  toplina, temperatura              vezanih za pravilo     materijali            računalo, projektor,
                prijenosa topline - objasniti tri načina prijenosa topline     smjese          • Kemija: svojstva tvari, graĎa   elementi praktikuma iz
 62.    Mjerenje topline    voĎenje,   - spoznati ovisnost specifičnog toplinskog    objasniti promjene     materijala            fizike
                  strujanje,    kapaciteta                   energije na toplinskom  • Biologija: uvjeti ţivota,    - kalkulator
 63.
                  zračenje    - iskazati zakon očuvanja energije        stroju           ţivotna energija        - radna biljeţnica, udţbenik,
      Pravilo smjese za
                Objasniti pojam - prepoznati primjere iz ţivota o pretvorbi                 •  Biologija: organizmi      prozirnica, grafoskop
      mjerenje topline
                  specifičnog   rada u toplinu i obratno                         •  Tehnička kultura: strojevi  - kuglice, kolica, strujni
       - izborna tema
                  toplinskog   - usustaviti znanje                                              krug, grijalica, čaša s
                  kapaciteta  - pismeno ponoviti gradivo i utvrditi stupanj                                 vodom, elektromotor iz
 64.     Promjena       specifični   znanja na kraju školske godine                                        igračke
        unutarnje      toplinski
      energije radom i  kapacitet, džul
        toplinom     po kilogramu i
                kelvinu, J/kgK
 65.     Pretvorba      Spoznati
        i prijenos     pretvorbe
        energije,    energije, lanac
        korisnost     pretvorbe i
                zakon očuvanja
 66.      Energija i     energije
        energetika   zakon očuvanja
       - izborna tema    energije
                  Objasniti
 67.     Ponavljanje i   razmjenu topline
       usustavljivanje    i primjenu
                  Ponoviti i
 68.              utvrditi znanje
       4. kontrolna
                  o energiji
         zadaća
                  i promjeni
                  unutarnje
 69.      Analiza       energije
      kontrolne zadaće  Provjeriti znanje
                  Analizirati
                  provjeru
 70.    Usustavljivanje  Zaključiti ocjene
        gradiva i
       zaključivanje
         ocjena
MJESEČNI OPERATIVNI PLAN I PROGRAM RADA

   za nastavu fizike u 7. razredu    Osnovna škola _________________

    Učitelj(ica) ____________________

      Šk. god. _____________

        Broj sati tjedno: 2

        Godišnji fond sati: 70
                            MJESEČNI OPERATIVNI PLAN IZ FIZIKE
                              za 7. r. (realizacija 1 + 1, 2)


Redni broj        Nastavna jedinica   Nastavne metode i      Suodnos s drugim nastavnim       Nastavna sredstva i pomagala     Broj sati
sata                       oblici rada         predmetima                                  nastave
  1.    Uvodni sat              D, R, I, PR, PiR    Povijest: povijesni razvoj znanosti;  - udţbenik, radna biljeţnica        1o
                          - čelni         Tehnička kultura: izumi, strojevi,   - informatička oprema za prikazivanje
                                      alati, elektrane, materijali       sadrţaja  CD-a; R, I, D
  2.    0 tijelima               D, R, I, PiR     Povijest: kameno i brončano doba;   - čaša, kocke leda, prozirna kada s     1o
                           - čelni        Kemija: agregacijska stanja;      vodom, i neki plivajući predmet
                                      Matematika: geometrijska tijela;    (npr. brodić-igračka ili pluteni čep),
                                      Tehnička kultura: materijali      staklena boca, stakleni lijevak,
                                                         voda, plastelin i slamka;

 3. 4.   Mjerenje duljine i vjeţba    R, D, PiR, I, rad na     Povijest: povijesni razvoj jedinica  - papirnate vrpce različitih boja i     1o
                       tekstu            za mjerenje;               duljina (po tri vrpce iste boje i     1p
                       - individualni, čelni, rad  Matematika 5. razred: pojam       duljine)
                       u parovima ili timski    razlomka i pojam decimalnog broja;   - grafoskop i prozirnice, mjerna vrpca
                                      Tehnička kultura, 5. razred: mjerila  s oznakama decimetara, centimetara
                                                         i milimetara, krojački metar, ravnalo,
                                                         trokuti, šestar
                                                         - papirnate vrpce različitih boja i
                                                          duljina (po tri vrpce iste boje i
                                                          duljine), tablice s prefiksima
                                                         - zbirka zadataka


  5.    OdreĎivanje ploštine plohe         R, D, I,      Matematika: ploštine raznih      - kartonski modeli 1 m2, 1 dm2       1o
                            -čelni       geometrijskih likova;
                                      Tehnička kultura: graditeljstvo,
                                      mjerila
  6.    OdreĎivanje ploštine plohe    R, D, PiR, I, rad na     Matematika: ploštine raznih      - kartonski modeli 1 m2, 1 dm2       1p
                       tekstu            geometrijskih likova;          (nekoliko komada) i 1 cm2 (više
                       - individualni, čelni, rad  Tehnička kultura: graditeljstvo,     komada) za svaku grupu od po 5-6
                       u parovima ili timski    mjerila                 učenika te po jedna mjerna vrpca
                                                         - mjerna vrpca za svaku grupu
                                                          učenika

 7. 8.   OdreĎivanje obujma         R, D, PR, I, rad na    Matematika, 5. razred: pretvaranje   - nekoliko tijela pravilnog         1o
                        tekstu           mjernih jedinica za obujam, 8.      geometrijskog oblika, ravnalo i      1p
                        - čelni, timski      razred - obujam prizme i valjka     milimetarski papir
                                                         - udţbenik i radna biljeţnica
                                                         - udţbenik i radna biljeţnica
                                                         - menzura s vodom i neko čvrsto
                                                          netopivo tijelo nepravilnog oblika
                                                          (komad plastelina, ključevi, vijak
  9.   OdreĎivanje ploštine plohe i odreĎivanje   R, D, rad na tekstu   Matematika, 5. razred: pretvaranje  Udţbenik, radna biljeţnica, pitanja za  1p
     obujma tijela - ponavljanje         - čelni, timski     mjernih jedinica za obujam, 8.    provjeru
                                        razred - obujam prizme i valjka    - zbirka zadataka

 10.   Mjerenje mase                R, D, rad na tekstu,   Kemija: masa;             - poluţna vaga, utezi različitih masa  1o
                            - čelni         Matematika: pretvaranje mjernih     i tijela nepoznatih masa, udţbenik,
                                        jedinica                radna biljeţnica
                                                           - grafoskop i prozirnice
                                                           - tijela nepoznatih masa
11. 12.  Mjerenje mase                R, D, rad na tekstu,   Kemija: masa;             - poluţna vaga, utezi različitih masa  1o
     Mjerenje mase - vjeţba            istraţivanje učenika   Matematika: pretvaranje mjernih     i tijela nepoznatih masa, udţbenik,  1p
     i ponavljanje                - čelni, timski     jedinica                radna biljeţnica
                                                           - grafoskop i prozirnice
                                                           - tijela nepoznatih masa
 13.   Gustoća tvari - istraţivanje         R, D, I, istraţivanje  Kemija: gustoća tvari; Tehnička    - neki predmet nepravilnog oblika,   1o
                            učenika         kultura: materijali          menzura s vodom, poluţna vaga s
                            - čelni, timski                        utezima, udţbenik, radna biljeţnica,
                                                            utezi jednakih masa a različite
                                                            gustoće
 14.   Gustoća tvari - zaključci istraţivanja        R, D, I               "         - udţbenik, radna biljeţnica, pribor   1o
                              - čelni, timski                      za vjeţbu, vremenik


15. 16.  Gustoća - vjeţba i ponavljanje       R, D, I, rad na tekstu            "         - udţbenik, radna biljeţnica, zbirka   1p
                           - čelni, timski,                         zadataka, slojevi različitih tekućina
                           individualni
 17.   GraĎa tvari                      R, D,  I    Kemija: čestice tvari, agregacijska  - udţbenik, radna biljeţnica      1o
                           - čelni, timski      stanja                 - miris (osvjeţivač zraka)
                                        Kemija: gustoća tvari; Tehnička    - alkohol, voda, epruveta i ljepljiva
                                        kultura: materijali           traka ili flomaster (za svaku grupu
                                                             po jedno)
                                                            - grah i riţa (ili orasi u ljusci i
                                                             lješnjaci) i tri menzure
                                                            - plitka veća posuda s vodom, prah
                                                             krede i maslinovo ulje

18. 19.  GraĎa tvari i gustoća - vjeţba i      R, D, I, rad na tekstu   Povijest, kemija, matematika,     -   udţbenik              2p
     ponavljanje                - čelni, timski,      tehnička kultura           -   radna biljeţnica
     Usustavljivanje gradiva          individualni                           - informatička oprema za
                                                            prikazivanje sadrţaja CD-a
                                                           - zbirka zadataka
 20.   Kontrolna zadaća               R, PiR         Svi prethodno navedeni suodnosi u   - pisani materijali           1p
                            - čelni, individualni  cjelini Tijela i tvari


 21.   Analiza kontrolne zadaće                R, PiR              "          - prozirnice s analizom         1p
                            - čelni, individualni
22. 23.  Sila                      R, D, istraţivanje   TZK: sile u športu; Astronomija:    - udţbenik, radna biljeţnica       2o
     Grafičko prikazivanje sile          učenika          Sunčev sustav              - konop, magneti i kolica, balon,
                            - čelni, timski,      Matematika 8. razred: vektori       opruga, kuglica plastelina
                            individualni                            - opruga i stalak, jednaki utezi
                                                             - grafoskop i prozirnice
                                                             - dinamometri
 24.   Elastična sila i mjerenje sile          D, R, I, PR, PiR    TZK: lopta kao elastično tijelo;    - opruge, utezi, radna biljeţnica,    1o
                             - čelni, individualni  Matematika: 7. razred, razmjernost,   udţbenik
                                         graf funkcije razmjernosti
 25.   Elastična sila i mjerenje sile          D, R, I, PR, PiR              "          - opruge, utezi, radna biljeţnica,    1p
                              - čelni, timski,                        udţbenik
                              individualni
26. 27.  Elastična sila i mjerenje sila - vjeţba i      D, R, I, PiR    TZK: podizanje utega; Matematika:    - radna biljeţnica, udţbenik, plakati  1P
     ponavljanje                  - čelni, individualni  7. razred, graf funkcije                             1o

     Sila teţa                                razmjernosti;
                                         Povijest: prvi let čovjeka na Mjesec

 28.   Sila teţa                       R, D,  I     TZK: podizanje utega; Matematika:    - radna biljeţnica, udţbenik, plakati  1o
                           - čelni, timski       7. razred, graf funkcije razmjernosti

 29.   Trenje                      D, R, I, PR, PiR    Matematika 7. razred: razmjernost    - drveni kvadri, kvadri obljepljeni   1o
                              - čelni, timski,                        gumom i brusnim papirom,
                              individualni                          dinamometri, radna biljeţnica,
                                                             udţbenik
30. 31.  Trenje - zaključci istraţivanja           D, R, I, PiR    Matematika 7. razred: koeficijent    - radna biljeţnica, udţbenik, tablice  2P
     Vjeţba i ponavljanje              - čelni, individualni  razmjernosti;              trenja klizanja i trenja kotrljanja
     zadaci                                 Tehnička kultura: automobili,
                                         kočnice, gume leţajevi; Povijest:
                                         Izum kotača u Mezopotamiji,
                                         gradnja piramida u Egiptu
32. 33.  Teţište i ravnoteţa                 D, R, I, PiR    TZK: skok u vis;             - ravnalo i gumica, stalak, visak,   2o
     Vrste ravnoteţe                - čelni, individualni  Tehnička kultura 5. i 6. razred:     karton nepravilnog oblika s
                                         graditeljstvo              označenim teţištem - radna
                                                              biljeţnica, udţbenik
 34.   Poluga i primjena poluge              D, R, I, PiR    Povijest: Arhimed; Matematika 7.    - stalak, poluge, utezi , dinamometar  1o
                            - čelni, timski,      razred: omjer i razmjer
                            individualni

 35.   Poluga i primjena poluge - vjeţbe i       D, R, I, PR, PiR              "          - crteţi, element film, zbirka      1P
     ponavljanje                   - čelni, timski,                        zadataka
                              individualni

36. 37.  Tlak                       D, R, I, PR, PiR    Geografija: tlak u atmosferi;      - pladanj, krupica, stolić, utezi,    1o
     Tlak - vjeţba                  - čelni, timski,    Matematika: razmjernost i obrnuta    plastična boca probušena po visini    1p
                              individualni      razmjernost               na tri mjesta, čaša s vodom i list
                                                             papira, radna biljeţnica, udţbenik,
                                                             zbirka zadataka
   38.   Tlak - vjeţba i izborni sadrţaji    R, PiR, I, rad na tekstu            "         - radna biljeţnica, udţbenik, plakati   1p
                           - individualni, čelni

   39.   Usustavljivanje gradiva cjeline     R, PiR, rad na tekstu   Sve prethodno navedeno za cjelinu    - radna biljeţnica, udţbenik, zbirka    1o
       MeĎudjelovanje i sila          - individualni, čelni   MeĎudjelovanje i sila          zadataka

40.   41.  Kontrolna zadaća             R, I, PiR, rad na    Matematika: linearne jednadţbe s    -  pisani materijal - ispitni zadaci   1p
       Rad sile                 tekstu, D, PR      jednom nepoznanicom;          -  radna biljeţnica, udţbenik, plakati  1o

                            - čelni, individualni,  Tehnička kultura: energija i rad
                            timski
 42.     Analiza kontrolne zadaće             R, I, PiR     Svi prethodno navedeni suodnosi u    -  pisani materijal - ispitni zadaci   1p
                            - čelni, individualni  cjelini MeĎudjelovanje i sila      -  grafoskop i prozirnice s odgovorima


 43.     Energija                  D, R, I, PR, PiR    Matematika: linearne jednadţbe s    - njihalo, vraţja petlja, čelična     1o
                             - čelni, timski,    jednom nepoznanicom;          kuglica
                             individualni      Tehnička kultura: energija i rad
44. 45.    Energija i rad - ponavljanje        D, R, I, PR, PiR    TZK: kretanje lopte; Biologija:     - dinamometar, utezi, laboratorijska    1p
       Kinetička energija             - čelni, timski,    ekologija, Tehnička kultura       kolica, kvadar, njihalo, radna       1o

                             individualni      - pogonski strojevi           biljeţnica, udţbenik, zbirka zadataka

 46.     Gravitacijska potencijalna energija      D, R, I, PiR    Tehnička kultura: hidro energetski   - radna biljeţnica, udţbenik, kada     1p
                             - čelni, individualni  potencijal, energija          s pijeskom, olovka, uteg, ravnalo,
                                                             prozirnica,
 47.     Promjene gravitacijske potencijalne   R, PiR, I, rad na tekstu  Tehnička kultura: hidroelektrane,    - radna biljeţnica, udţbenik        1o
       energije - istraţivanje         - individualni, čelni   strojevi                                      1p


48. 49.    Rad na kosini - IZBORNA TEMA          D, R, I, PiR    Matematika: linearne funkcije;     - radna biljeţnica, udţbenik,       1p
       Elastična energija            - čelni, individualni  Tehnička kultura: alati i strojevi   elastični materijali, igračke i satovi s
                                         TZK: trampolin             oprugom, kosina
   50.   Snaga                  R, I, D,  PiR, rad na  Matematika: razmjernost i obrnuta    - radna biljeţnica, udţbenik, zbirka    1o
                                tekstu      razmjernost;              zadataka, tablica s podacima o snazi
                            - čelni, individualni   Tehnička kultura: strojarstvo      strojeva

   51.   Vjeţba i zadaci              R, I, PiR, rad na               "         - radna biljeţnica, udţbenik, zbirka    1p
                            tekstu, D, PR                          zadataka                  1o

                            - čelni, individualni,
                            timski
52. 53.    Unutarnja energija, toplina        R, D, PiR, I, rad na   Tehnička kultura: toplinski strojevi;  - radna biljeţnica, udţbenik,       1o
       Ponavljanje i usustavljivanje gradiva       tekstu     Kemija: graĎa tvari; Biologija:     čaša s hladnom i toplom vodom,       1p
       cjeline Energija             - individualni, čelni  tjelesna temperatura          hipermangan
       ZADATAK - PROJEKT I INTEGRIRANA                  Svi prethodno navedeni suodnosi
       NASTAVA                              u cjelini
   54.   Kontrolna zadaća                D, R, I, PiR    Svi prethodno navedeni suodnosi u    - pisani materijal prozirnica,       1p
                            - čelni, individualni  cjelini Unutarnja energija - toplina  grafoskop
 55.   Analiza kontrolne zadaće           R, PiR, I, rad na tekstu           "          - pisani materijal, prozirnica,      1p
                            - individualni, čelni                       grafoskop

 56.   Tijela i promjena temperature          D, R, I, PR, PiR    TK: termostat, gradnja mostova     - metalna kugla s obručem, grijalica,   1o
                              - čelni, timski,    Biologija: Ţivot zimi         tikvica, balon, obojena voda, kapilara,
                              individualni      Geografija: ZaleĎivanje mora i     radna biljeţnica, udţbenik
                                         jezera
57. 58.  Mjerenje temperature; Prijelaz topline       D, R, I, PiR    Kemija: svojstva tvari, graĎa     - termometar, čaša s vodom,        2o
                             - čelni, individualni  materijala               grijalica, različiti termometri, uzorci
                                         Biologija: Briga o zdravlju      materijala, margarin, radna biljeţnica,
                                         TK: grijanje prostora         udţbenik
 59.   Vjeţba i ponavljanje                 R, PiR, I,    Kemija: svojstva tvari, graĎa     - grijalica poznate snage, zaporni sat,  1p
                             - individualni, čelni  materijala               graduirane čaše, voda, termometar
                                                             do 100 °C, ulje, radna biljeţnica,
                                                             udţbenik
 60.   Mjerenje topline - istraţivanje i           R, I, PiR     Kemija: svojstva tvari, graĎa     - grijalica poznate snage, zaporni sat,  1o
     zaključci                   - čelni, individualni  materijala               graduirane čaše, voda, termometar
                                                             do 100 °C, ulje, radna biljeţnica,
                                                             udţbenik, zbirka zadataka
61. 62.  Mjerenje topline - vjeţba           R, rad na tekstu,    Kemija: svojstva tvari, graĎa     radna biljeţnica, udţbenik, zbirka    1p
                             - čelni, individualni,  materijala               zadataka, učenički pokusi i        1o

                             timski          Tehnička kultura            prezentacije

 63.   Usustavljivanje gradiva                R, I, PiR     Svi prethodno navedeni suodnosi u   - radna biljeţnica, udţbenik, zbirka   1p
                             - čelni, individualni  cjelini Unutarnja energija - toplina  zadataka


 64.   Kontrolna zadaća                  PiR, R, I, D    Svi prethodno navedeni suodnosi u   - pisani materijal            1p
                             - čelni, individualni  cjelini Unutarnja energija - toplina


65. 66.  Analiza kontrolne zadaće              PiR, R, I, D    Svi prethodno navedeni suodnosi u   - pisani materijal, prozirnice,      1p
     Promjene unutarnje energije radom i      - čelni, individualni  cjelini Unutarnja energija - toplina  grafoskop                 1o

     toplinom
     ZADATAK: Učenički projekti - prijelaz
     topline (svijetle i tamne površine:
     omotnice, konzerve, ...)
 67.   Pretvorba i prijenos energije; korisnost      R, I, PiR, D    Tehnička kultura; korisnost strojeva  - radna biljeţnica, udţbenik, zbirka   1o
     - IZBORNA TEMA                 - čelni, individualni  i ureĎaja               zadataka


 68.   Ponavljanje i usustavljivanje gradiva        D, R, I, PiR                        - radna biljeţnica, udţbenik, zbirka   1p
                             - čelni, individualni                      zadataka

69. 70.  Ponavljanje, učenički radovi -         R, PiR, I, rad na    Tehnička kultura: grijanje prostora  - radna biljeţnica, udţbenik, zbirka   2p
     prezentacije; Učenički projekti - prijelaz   tekstu, D                            zadataka, LCD projektor, računalo,
     topline (svijetle i tamne površine) i     - individualni, čelni                      omotnice, termometri, limenke
     zaključivanje ocjena

								
To top