Dr Berz�n� V�gi Andrea Menedzsment ismeretek

Document Sample
Dr Berz�n� V�gi Andrea Menedzsment ismeretek Powered By Docstoc
					MENEDZSMENT ISMERETEK
   Minőségügy      Dr. Berzéné Vági Andrea
 ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézet
    Ápolási Szakfelügyeleti Csoport
  Rövid történelmi áttekintés
 i.e. 1792-1750 - Hamurabi törvényei
 XIX. sz. közepe - FLORENCE NIGHTINGALE (krími
 háború)
 1966 - DONABEDIAN (struktúra, folyamat, eredmény)
 1981- WHO Európai Regionális Iskolája
 1993 - Zala Megyei Kórház, Sátoraljaújhely - Baja (SÁBA),
 DOTE     EMIKK   (Egészségügyi   Minőségfejlesztési
 Konzultációs Központ)
 1997. évi CLIV. új egészségügyi törvény 121§
 2002. május 23. Egészségügyi Közlöny 11. szám:
 Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve az
 egészségügyi szolgáltatók belső minőségügyi rendszeréről,
 azok követelményeiről.
KES, JES, HES, VES, MEES
Mi a minőség?


  „célnak való megfelelőség”
  „használatra való
  alkalmasság”
  „vevői igények kielégítése”
„A minőség a termék vagy szolgáltatás azon
  jellemzőinek az összessége, amelyek
alkalmassá teszik az elvárt és meghatározott
      igények kielégítésére”

                (ISO szabvány)
      Elvárások

 Külső         Belső

 betegek       munkatársak
 finanszírozó    attitűd,
 (fenntartó)     motiváció
 jogszabályok
 hatóságok
 A minőségi ellátást életre hívó
       okok
 növekvő igények az egészségügyi ellátás
 iránt (demográfiai hullám)
 növekedett a betegek tájékozottsága
 piaci viszonyok megkövetelik a hatékony,
 individualizált ellátást
 a versenyhelyzet előtérbe helyezi a
 betegelégedettséget
 jogszabály
   Az alapellátás sajátossága
Szolgáltatás típusai

 Akut betegségek ellátása, amely a beteg
 jelentkezésétől tart a gyógyulásáig, illetve a
 kórházba utalásig.

 A folyamat attól kezdve tart, ahogy a beteg a praxis
 hatáskörébe kerül (leadja a kártyáját), egészen
 addig, amíg onnan ki nem kerül (elköltözik,
 elhalálozik, más orvost választ).
     Alapellátás feladata
 prevenció
 diagnózis felállítása (előzetes, végleges)
 szakellátáshoz irányítás, szakellátásból
 fogadás
 terápia
 gondozás
 rehabilitáció
       Jogszabályi háttér

 1997. évi CLIV. törvény Az egészségügyről,

„Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve
az egészségügyi szolgáltatók belső minőségügyi
rendszeréről, azok követelményeiről.”
   (Egészségügyi Közlöny LII. Évfolyam 11. szám, 2002. május 23.)
  1997. évi CLIV. Tv az egészségügyről
     A belső minőségi rendszer

121. § Minden egészségügyi szolgáltató biztosítja a belső
  minőségügyi rendszer működését, amelynek célja
• a) a szolgáltatások minőségének folyamatos fejlesztése,
  a szolgáltatás folyamatainak megismerése és részletes
  tervezése, ideértve a lehetséges hibák megelőzésének
  tervezését is,
• b) a szolgáltatás során felmerülő hiányosságok időben
  történő felismerése, a megszüntetéséhez szükséges
  intézkedések megtétele és ezek ellenőrzése,
• c) a hiányosságok okainak feltárása, az azokból fakadó
  költségek, károk csökkentése,
• d) a szakmai és minőségügyi követelményeknek való
  megfelelés és a saját követelményrendszer fejlesztése.
  1997. évi CLIV. Tv az egészségügyről
     A külső minőségi rendszer

122. § A külső minőségi rendszer működése az
  egészségügyi szolgáltatók működési engedélyezési
  rendjére épül, és
• a) a szolgáltatások nyújtáshoz szükséges
  követelményeknek,
• b) az egyes szolgáltatások szakmai tartalmának,
• c) a szolgáltatások értékelési szempontjainak,
• d) az alkalmazott eljárások dokumentációs rendszere és
  adatszolgáltatás minőségi követelményeinek
• meghatározásán, nyilvánosságra hozatalán és
  rendszeres felülvizsgálatán, továbbá az egészségügyi
  szolgáltató és szolgáltatás megfelelőségének
  felügyeletén, valamint a megfelelőség-tanúsítás
  rendszerén keresztül valósul meg.
  1997. évi CLIV. Tv az egészségügyről
    A megfelelőség-tanúsítás – 1.

124. § (1) A megfelelőség-tanúsítás az egészségügyi
  szolgáltató minőségügyi rendszerének, valamint ezáltal
  a szolgáltató által nyújtott ellátások minőségének
  felülvizsgálata és elismerése
• (2) Az egészségügyi szolgáltatók a megfelelőség-
  tanúsítást az általuk önkéntesen teljesített, az ellátás
  színvonalát emelő és szakmai tartalmát bővítő
  szolgáltatás minősége megfelelőségének elismerése
  érdekében kezdeményezhetik.
• (3) A (2) bekezdésben foglaltaknak való megfelelést a
  megfelelőség-tanúsításra jogosult szervezet - külön
  jogszabályban foglalt időtartamra - tanúsító okirat
  kiadásával igazolja.
• (4) A megfelelőség-tanúsítvány, illetve annak tartalma
  csak az érintett egészségügyi szolgáltató által hozható
  nyilvánosságra.
  1997. évi CLIV. Tv az egészségügyről
    A megfelelőség-tanúsítás -2.
• (5) A megfelelőség-tanúsítvány érvénytartama alatt a
 tanúsításra jogosult szervezet időszakos ellenőrzést tarthat.
 Amennyiben az ellenőrzés során feltártak nem felelnek meg
 az okirat kiadási feltételeinek, úgy az okirat
 érvényteleníthető. Ebben az esetben a (7) bekezdésben
 foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
• (6) A megfelelőség-tanúsítással rendelkező egészségügyi
 szolgáltató a megfelelőség-tanúsítvány érvénytartamának
 lejártát megelőzően kezdeményezheti az ismételt
 megfelelőség-tanúsítást. Amennyiben a felülvizsgálat
 megállapítja, hogy a tanúsító okirat kiadásának időpontjában
 fennálló feltételek a szolgáltatónál nem biztosítottak, a
 tanúsítás ismételt kiadását a megfelelőség-tanúsításra
 jogosult szervezet megtagadja.
• (7) A nyilvánosságra hozott megfelelőség-tanúsítvány
 érvényességi idejének lejártáról - ismételt megfelelőség-
 tanúsítás hiányában - az egészségügyi szolgáltató az
 érintetteket a miniszter rendeletében meghatározott módon
 tájékoztatja.
  EÜM Szakmai irányelve I.
   Az irányító, koordináló vezetői
     döntések meghozatala

 minőségpolitika
 tisztázott felelősség,
 hatáskör
 kapcsolattartás a
 felügyeleti szervekkel,
 szakmai szervezetekkel
 kommunikáció biztosítása
 (külső, belső)
   EÜM Szakmai irányelve II.
     Humán erőforrás biztosítása

 munkaerő kiválasztás
 szempontjainak
 meghatározása
 képzés, továbbképzés
 biztosítása
 teljesítményértékelési
 rendszer kidolgozása
 motivációs stratégia
   EÜM Szakmai irányelve III.
   Tárgyi és pénzügyi feltételek megfelelő
      biztosítása és felhasználása

 tárgyi erőforrásokkal való
 gazdálkodás, karbantartás
 infrastruktúra állagmegőrzése,
 felújításának szabályzása
 beszállítók értékelése,
 felülvizsgálata
   EÜM Szakmai irányelve IV.
   A szolgáltatási folyamatok tervezése,
   működtetése, értékelése és fejlesztése

 prevenció, terápia, gondozás
 szabályozása
 betegjogok érvényesítése
 betegelégedettség mérése
 dokumentáció kezelése
  EÜM Szakmai irányelve V.
 A belső minőségügyi rendszer értékelése

Évente ellenőrizni kell:

 technikai feltételek
 szolgáltatás hatékonysága
 elégedettségi vizsgálatok
 teljesítményértékelés
       FOGALMAK I.
Struktúra:
Az egészségügyi rendszer tárgyi, emberi és
 szellemi erőforrásai, beleértve a gazdasági
 feltételeket, menedzsmentet, épületeket,
 eszközöket, műszereket, az információs
 rendszert, a megfelelően képzett szakembereket
 és kisegítő személyzetet, azok elkötelezettségét
 és etikai magatartását.
     FOGALMAK II.
Folyamat:
Az egészségügyi ellátás során megtörténő
 események összessége. Értékelése
 kritériumok, standardok alapján történik.
 Egymással kapcsolatban vagy
 kölcsönhatásban álló tevékenységek
 sorozata.
     FOGALMAK III.
Eredmény:
A beteg jelenlegi és/vagy jövőbeli egészségi
 állapotában bekövetkező azon változások,
 amelyek az egészségügyi
 beavatkozásoknak vagy más megelőző
 egészségügyi szolgáltatásoknak
 tulajdoníthatók, illetve azok
 következményei.
       FOGALMAK IV.
Eljárás:
Valamely tevékenység elvégzésének előírt módja.
Minőségirányítás:
Koordinált tevékenységek egy szervezet vezetésére és
 ellenőrzésére a minőség szempontjából.


Minőségirányítási rendszer:
Rendszer a minőségpolitika és a minőségcélok eléréséhez.
      FOGALMAK V.
Minőségpolitika:
Egy szervezetnek a minőségre vonatkozóan a
 felső vezetés által kinyilvánított általános
 szándékai és irányvonala.
Minőségcél:
Összhangban van a minőségpolitikával, a
 folyamatos fejlesztés iránti elkötelezettséggel.
 Mérhetőnek kell lennie!
       A minőség dimenziói

  struktúra       folyamat      eredmény
 Azon környezet    Az ellátás során  A beteg állapotában
 jellemzői, ahol a   megtörténő    illetve a szolgáltató
 kezelés történik    események      működésében
             összessége      bekövetkező
 (anyagi, emberi és
                        változások
szervezeti források)
  A minőség komponensei I.
Hatásosság:
(a célba találás mértéke)
 ideális körülmények között
 szokásos körülmények között
Hatékonyság:
a felhasznált erőforrások viszonya az
 eredményhez képest.
  A minőség komponensei II.
Hozzáférhetőség:
 földrajzi vonatkozásban
 idő vonatkozásban
 anyagi-pénzügyi szempontból
Méltányosság, esélyegyenlőség
Tudományos technikai minőség
Betegek elégedettsége
Dolgozók elégedettsége
  A minőségirányítási rendszer
  alapelvei (ISO 9001 szabvány)
  folyamatszemléletű megközelítés
  rendszerszemlélet az irányításban
  tényeken alapuló döntéshozatal
  a vezetés felelőssége
  vevő (kliens) központúság
  folyamatos fejlesztés
  munkatársak bevonása a döntésekbe
  A minőségirányítási tevékenység
      alapszabálya
• Írd le amit csinálsz!
• Csináld úgy, ahogy leírtad!
• Ellenőrizd amit csináltál!
• Bizonyítsd be, hogy úgy csináltad, ahogy
 le van írva!
• Ha nem úgy csináltad, ahogy le van írva,
 javítsd a tevékenységedet!
          PDCA ciklus

•  P (plan): Tervezd meg!
•  D (do): Cselekedj!    P  D
•  C (check): Ellenőrizd!
•  A (act): Avatkozz be!   A  C
       FOLYAMATOK
         MIR Kézikönyv
          (Főfolyamat)


  ME       ME      ME      ME
(Eljárások)  (Eljárások)  (Eljárások)  (Eljárások)MU MU MU MU  MU MU MU MU  MU MU MU MU  MU MU MU MU
A MIR dokumentációs
   rendszere
Minőségpolitika


  Kézikönyv
          Előíró / szabályozó
  Eljárások    dokumentumok

 Munkautasítások


  Feljegyzések     Igazoló
           dokumentumok
  Szabályozó dokumentumok
Belső dokumentumok      Külső dokumentumok
Minőségirányítási előírások  Törvények, rendeletek,
 Minőségirányítási      szabványok,
 kézikönyv          megállapodások,
 Minőségirányítási      szerződések, stb.
 Eljárások
 Munkautasítások
Egyéb dokumentációk
 Munkaköri leírás,
 SZMSZ, Szabályzatok,
 Igazgatói utasítások,
 stb.
INDIKÁTOROK
     Indikátorok – 1.

 Olyan számszerűsített adatok, melyek
 értékeik alakulásával utalnak az ellátás
minőségére és felhívják a figyelmet az okok
    feltárásának szükségességére.
   Indikátorok – 2.
A tevékenység során előforduló
     események
mennyiségi mérőszáma, amely
 felhasználható a minőség és
     szolgáltatás
  mérésére, értékelésére.
         Mire jó?
Segítségével mérhető:
     hozzáférhetőség
     megfelelő időben történés
     hatásosság
     hatékonyság
     megfelelőség
     eredményesség
     folyamatosság
     biztonságos működés
    Lehetővé teszi
  adatelemzést, értékelést
  összehasonlítást
  az ellátás áttekinthetőségét
  folyamatos fejlesztést
  döntéshozók informálását
   Indikátorokkal szemben
  támasztott követelmények I.
Érvényesség (validitás)
- nyereség legyen a használatuk eredménye
Költséghatékonyság
- a költségek arányosak legyenek a várható
  eredményekkel
Reprodukálhatóság
- azonos tények/bizonyítékok felhasználása
   Indikátorokkal szemben
  támasztott követelmények II.
Megbízhatóság
- azonos körülmények közötti alkalmazás
Világos megfogalmazás
Részletes és pontos dokumentáció
- résztvevők
- alkalmazott metodika
- bizonyítékok
Periodikus átvizsgálás
     Indikátorok fajtái I.
Arányszám-indikátor:
 Számláló = a megtörtént esetek száma
 Nevező = a potenciális esetek száma
Pl: halálozás =
    „X” osztályon meghalt betegek száma
        Felvett betegek száma
Meg kell határozni a célt, a jó minőséget jellemző
          arányszámot!
    Indikátorok fajtái II.
„Őrszem” (sentinel) indikátor:
 Egy számérték.
 Pl: vértranszfúzió miatt meghalt betegek
   száma.
 Nem adható meg a jó minőséget jellemző
 arányszám, az egyetlen elfogadható érték
         a nulla!
Indikátor képzés szempontjai I.

Kulcsfolyamatok definiálása – prioritás
 szerinti kiválasztás

A felelősök pontos meghatározása
 (indikátorok „gazdái”)

Megfelelő mintaelem szám
 Indikátor képzés szempontjai II.
Kerülendő az olyan vizsgálat, ami csak ezért
 történik, mert „van adatunk” vagy mert
 „könnyű” vizsgálni – ha ez értelmetlen és
 használata nem jár eredménnyel
Nem célszerű gyakran váltogatni – kezdeti
 fokozott figyelem miatti jó eredmény
 látszólagos, hosszú távon nem tartható
 fenn.
  Indikátor készítés formai és
     tartalmi elemei
Indikátor megnevezése
Számítás metodikája
- számláló
- nevező
- szorzószám
- egység
Cél
Eredmény
- meghatározott periódusok
   Lehetséges indikátorok az
     alapellátásban

 halálozás (ok, korcsoport, betegség szerint)
 hypertonia szövődmény kialakulásának
 gyakorisága
 diabetes szövődmény kialakulásának
 gyakorisága
 várakozási idő a rendelőben
 átlagos táppénzes napok száma
 kórházi beutalások száma
Szakmai irányelvek
 Szakmai irányelv definíciója
Olyan tudományos bizonyítékokra és
 szakértői véleményekre támaszkodó
 szisztematikusan kifejlesztett állásfoglalás
 sorozat, mely jól meghatározott csoport
 és körülmények fennállása esetén
 javaslatot tesz az ellátók és az ellátottak
 számára az alkalmazandó eljárásokra.
     A szakmai irányelv
    alkalmazásának célja


Az ellátás minőségének, megfelelőségének
 és hatásosságának emelése tudományos
 és szakértői vélemények alkalmazásával.
 A szakmai irányelvek elnevezései

A gyakorlat paraméterei
Klinikai eljárások
Algoritmusok
Protokollok
Módszertani levelek
Kezelési útmutatók
 Protokoll = helyi eljárás leírás


A helyi eljárási gyakorlatot leíró események
 és tevékenységek rendszerezett listája.
  A protokollok szerkezete
1. Célja
2. Érvényességi területe
3. Felelősség
4. Fogalmak meghatározása
5. Az eljárás leírása
6. Hivatkozások
7. Mellékletek
Módosítások jegyzéke
Magyar Egészségügyi Ellátási
 Standardok (MEES) 1.0
Az egészségügyi szolgáltatás minőségének
 értékelésére szolgáló specifikus követelmények
 gyűjteménye.
 (Egészségügyi Közlöny LVII. évfolyam,
         4. szám – 2007. február 21.)

 A gyógyítással, a vezetéssel és a kiszolgáló
 folyamatokkal közvetlen kapcsolatban lévő
 szakmai tevékenységek szabályozása
 általánosan elfogadott standardok alapján.
         Standard

Szakmai alapokon nyugvó kijelentések, amelyek a
 szervezet elérni kívánt állapotát írják le.
Általános, de egyben szabatos megfogalmazása
 azon elvárásoknak, amely az egészségügyi
 szolgáltató valamennyi funkciójának,
 tevékenységének és működési feltételének
 leírására irányul.
A standardizálás szükségessége
1.  Európai Uniós elvárás: a különböző
   egészségügyi ellátórendszerek
   összehasonlíthatóvá tétele két EU-s alapelv
   érdekében – szubszidiaritás ( a tagállamok
   közötti kompetenciák világos és egyértelmű
   meghatározása) és a szabad mozgás.
2. Összehasonlíthatóság, mérhetőség
3. Közös nyelv fontossága
  A standardrendszer általános
      szempontjai
 Betegcentrikus: a biztonságos környezeti
 feltételekre, illetve az ellátás fontos folyamataira
 koncentrál, amely a szolgáltatás minőségét
 tükrözi.
 Működéscentrikus: célokra és elvekre
 összpontosít.
 A szervezet olyan fő folyamataira vonatkozik,
 amelyek minden szolgáltató szervezetben
 azonosak.
 Megvalósíthatók és felülvizsgálhatók
     Standardok célja
Szakmai és működési gyengeségek
 feltárása
Minőségi ellátás létrehozása
Elért minőségi szint fejlesztése
Specifikus elvárások megvalósítása
  A standardok alkalmasak
a szervezeten belüli szakmai és szervezeti
 tevékenység ellenőrzésére,
 nyomonkövetésére és értékelésére.
belső auditra.
külső fél általi minősítésre.
szakmai ellenőrzésre.
szakfelügyeleti (klinikai) auditra
  A standardok alkalmazásának
       előnyei I.
1. Az egészségügyben könnyen
  értelmezhető
2. Segít a minőségszemlélet
  kialakításában, fokozásában
3. A fő szakmai folyamatokra
  (betegfelvétel, vizsgálat, terápia) és az
  ahhoz kapcsolódó tevékenységekre (pl.
  gyógyszerellátás) ír elő követelményeket
  A standardok alkalmazásának
      előnyei II.
4. A minőségirányításban nem járatos
  szakembereknek is könnyen átlátható,
  biztonságot nyújt az ellátók körében
5. Felülvizsgálati szempontokat ad, ami
  megkönnyíti és lehetővé teszi az objektív
  értékelést
6. A vezetéstől elvárja a minőségmenedzsment
  szemléletet
7. Minden munkatárstól megköveteli a
  minőségfejlesztést
  A standardok alkalmazásának
      előnyei III.
8. Követelményrendszere a teljes szervezetre
 vonatkozik
9. A standardokhoz mérhető elemek
 kapcsolhatók (indikátorok)
 Standardok szerkezete a MEES
     kézikönyvben
1. Standard meghatározása
2. Standard magyarázata: a standard
  értelmének, jelentésének és
  jelentőségének rövid leírása.
3. Standard felülvizsgálati szempontja:
  részletes elvárások a helyszíni audit
  értékelési szempontjaira vonatkozóan
       MEES témakörei
I.   H: Háziorvosi ellátás folyamata
    V: Védőnői ellátás folyamata
    J: Járóbeteg ellátás folyamata
    F: Fekvőbeteg ellátás folyamata
II. Általános diagnosztikai folyamatok
    Diagnosztika (DGN)
III. Általános vezetési és támogató folyamatok
    Betegjogok, tájékoztatás, adatkezelés (BTA)
    Minőségmenedzsment, értékelés (MIN)
    Vezetés (VEZ)
    Gazdálkodás az erőforrásokkal –
   Humánerőforrás menedzsment (HEM)
    Gazdálkodás az erőforrásokkal – Épületek és
   berendezések biztonsága (ÉBB)
A HÁZIORVOSI ELLÁTÁS
  FOLYAMATA (H)
      FEJEZETEK

Páciens/beteg bejelentkezés és irányítás
 (H.BEF)
Betegvizsgálat (H.BEV)
Beteg gyógykezelése (H.BEGY)
Prevenció – megelőzés, szűrés, gondozás
 (H.PREV)
  Kötelezően előírt dokumentált
     szabályozások I.

1. A páciensek praxisba történő
  bejelentkezésének menete, előjegyzési rendszer
  működése, rendelőben történő betegfogadás
  feladatai (H.BEF.1.)
2. Az ellátási szükséglet és annak sürgőssége
  szerinti besorolás (H.BEF.1.1.)
3. Beutalási Szabályzat (H.BEF.1.2., H.BEF.3.)
  Kötelezően előírt dokumentált
     szabályozások II.
4. A beteg praxison belüli és más praxisba történő
  irányítása (H.BEF.1.3.)
5. Betegszállítás megszervezése (H.BEF.1.4.)
6. Betegdokumentáció tartalma és kezelése
  (H.BEF.2.1.)
7. Praxisból történő kijelentkezés dokumentálási
  rendje (H.BEF.4.)
8. Az állapotfelmérés és a vizsgálatok köre,
  tartalma (H.BEV.2.)
  Kötelezően előírt dokumentált
     szabályozások III.
9. Ellátási tevékenység alapelvei (H.BEGY.1.)
10. Gondozásba, rehabilitációba vétel és/vagy a
  továbbutalás rendje (H.BEGY.3.1.)
11. Gyógyszereléssel kapcsolatos felelősségi körök,
  gyógyszerek felírása, beadása, mellékhatások,
  allergiás reakciók ellátása, dokumentálása és
  jelentése. (H.BEGY.5.)
12. Infekciókontroll program.(H.BEGY.7.)
  Kötelezően előírt dokumentált
     szabályozások IV.

13. Ápolási tevékenység. (H.BEGY.9.)
14. Prevenciós tevékenység (H.PREV.1.)
15. Egészségfejlesztési tanácsadás
 folyamata (H.PREV.4.2.)
16. Gondozási folyamatok (H.PREV.5.)
KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ
  FIGYELMÜKET!

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:44
posted:1/15/2012
language:Hungarian
pages:70