conditions2011

Document Sample
conditions2011 Powered By Docstoc
					           ЗАТВЕРДЖУЮ:
         Ректор КІМ ім..Р.М.Глієра
         _______________ Злотник О.Й.
         «___» _________ 2011 р.
     ВИМОГИ

  ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО
КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ МУЗИКИ
    ім. Р.М.ГЛІЄРА
     Київ 2011 р.
       1
         Приймальні вимоги з фахових іспитів
   для абітурієнтів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
             "молодший спеціаліст"

               "ФОРТЕПІАНО"

           ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З ФАХУ
 а) виконання сольної програми:
   поліфонічний твір;
   2 етюди;
   одна або дві частини крупної форми (бажано сонатної);
   один твір українського автора;
   твір за вибором абітурієнта;
   Бажано представити різноманітні за характером твори;
 б) виконання гам (в обсязі вимог ДМШ);
 В) читання з листа (репертуар 4-5 класу ДМШ).

        ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З СОЛЬФЕДЖІО

1. Написати одноголосний диктант в мажорній або мінорній тональності в
  обсязі І речення (4 такти) в розмірі 2/4, 3/4 або 4/4, та створити і записати
  II речення. Інтонаційні труднощі - стрибки, хроматизми; ритмічні - ноти з
  крапкою, шістнадцяті в різних ритмічних групах, прості види синкоп,
  тріолі, паузи. Диктант програється 5 раз на протязі 15 хв. ; ще 20 хвилин
  дається на творче завдання.
2. Спів:
  а) гами мажорні (3-х видів) та мінорні (3-х видів), та старовинні діатонічні
   лади до 5 знаків включно від різких ступенів;
  б) інтервали - великі, малі, чисті та діатонічні тритони з розв'язанням на
   ступенях натурального мажору та мінору (вгору та вниз);
  в) інтервали збільшені та зменшені з розв'язанням (характерні - зб.5, зм.4,
   зб.2, зм.7 та тритони на ступенях гармонічного мажору та мінору;
  г) інтервали - чисті, великі, малі, тритони та характерні інтервали із
   розв‘язанням - від даного звука;
  д) акорди в тональностях мажору та мінору: головні тризвуки та їх
   обернення, зменшені тризвуки та збільшений тризвук з розв‘язанням,
   домінантсептакорд (Д7) та його обернення з розв‘язанням, ввідні
   септакорди з розв‘язанням, септакорд II ступеня (П7) з розв'язанням;
  є) акорди від даного звука: мажорні та мінорні тризвуки та їх обернення;
   зменшений та збільшений тризвук; Д7 та його обернення, ввідні
   септакорди (малий та зменшений).
3. Слуховий аналіз:
  а) інтервалів у послідовності (4-6);
  б) акорди в послідовності (4);
  в) ладів в звукоряді або мелодії.
                    2
4. Спів по нотах мелодії з диригуванням у розмірах 2/4, 3/4, 4/4 та 6/8
   однотональні з нескладними хроматизмами, відхиленнями в
   тональності І ст. родинності, що містять ритмічні труднощі: ноти з
   крапкою, паузи, зліговані ноти, синкопи, тріолі.
5. Творчі вправи:
  а) підбір акомпанементу або ІІ-го голосу до даної мелодії.
    Абітурієнт повинен володіти навичками аналізу мелодії (визначення
ладо-тональної основи, видів мелодичного руху, ритмічних особливостей,
структури тощо) та нескладних 2-голосних прикладів (спів та гра, аналіз).
Абітурієнт повинен знати теоретичний матеріал в обсязі та якості, які є
необхідними для володіння передусім практичними навичками в побудові,
розв'язанні, визначенні, переліку назв тих чи інших музичних елементів
тощо. Крім того, слід виявити обізнаність у літерному позначенні нот,
назвах октав, темпів та деяких прийомів виконання (італійською мовою).


          Приймальні вимоги з фахових іспитів

       "ОРКЕСТРОВІ СТРУННІ ІНСТРУМЕНТИ"

          ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З ФАХУ

Клас скрипки та альта
а) дві гами в обсязі 3-х октав (мажорна та мінорна) в помірному темпі, в
ритмічному угрупуванні по 4, 8, 12 та 24 звуки легато, арпеджіо відповідно
по 3 і 9 звуків легато;
б) подвійні ноти (терції, секти, октави у межах гами в 3 октави), основні
штрихи (мартле, стакато, спікато, сотійе);
в) два етюди на різні види техніки;
г) один твір крупної форми (одну-дві частини концерту або сонати);
д) одну п'єсу віртуозного характеру.

Читання з листа
   Репертуар ДМШ 1-2 класів.
1. Григорян. "Начальная школа игры на скрипке". Москва, "Музыка", -
1988г.
2.  Пархоменко. "Школа игры на скрипке". Київ, "Музична Україна", -
1987г.
3. Тахтаджиев. "Скрипка". Київ, "Музична Україна", - 1980г.
4. "Пьесы и произведения крупной формы". Москва, - 1986г.

Клас віолончелі
а) одна мажорна гама в 3 октави в помірному темпі, в ритмічному
угрупуванні по 4, 8, 12 та 24 звуки легато, арпеджіо відповідно по 3, 6, 9
легато та подвійні ноти (терції, секти, октави);
                  3
б) два етюди на різні види техніки;
в) один твір крупної форми (одну-дві частини концерту або сонати);
г) одну п'єсу віртуозного характеру.

Читання з листа
   Репертуар ДМШ 1-2 класів.
1. Р.С.Сапожніков. Школа гри на віолончелі.
2. Ю.О.Полянський. Крок за кроком.

Клас контрабаса
а) мажорна гама в обсязі 2-х октав, в помірному темпі, організована по 2 та 4
звуки легато, арпеджіо відповідно по 3 звуки легато;
б) один етюд (Сімандя, Нанні, Кмет, Шторх). Сборник легких етюдов. Сост.
Раков. Москва, - 1963р.;
в) п'єса, або одна-дві частини класичної сонати (Гальяр, Марчело, Аріості).
Читання з листа не передбачається.

Спеціальний клас арфи
1. Гами в межах всього звукоряду в помірному темпі; арпеджіо великі й
малі зі зміною рук у помірному темпі; акорди чотиризвучні в помірному
темпі.
2. Два етюди на різні види техніки.
3. Твір крупної форми (варіації, соната або сонатина - згідно програми).
4. Твір малої форми.

        ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З СОЛЬФЕДЖІО

1. Написати одноголосний диктант у мажорній або мінорній тональності в
обсязі І речення (4 такти) в розмірі 2/4, 3/4 або 4/4, який має яскраву
жанрову основу; створити та записати II речення. Інтонаційні труднощі -
стрибки, хроматизми; ритмічні - ноти з крапкою, шістнадцяті в різних
ритмічних групах, прості види синкоп, тріолі, паузи. Диктант програється 5
раз на протязі 15 хв.; ще 20 хвилин дається на творче завдання.

2. Інтонаційні вправи (спів):
  а) гами мажорні (3-х видів) та мінорні (3-х видів); старовинні діатонічні
   лади до 5 знаків включно від різних ступенів;
  б) інтервали - великі, малі, чисті, діатонічні тритони з розв'язанням на
   ступенях натурального мажору та мінору (вгору та вниз);
  в) інтервали збільшені та зменшені з розв'язанням (характерні - зб.5, зм.4
   та зб.4, зм.4) у гармонічному мажорі та мінорі;
  г) інтервали - чисті, великі, малі, тритони та характерні інтервали - від
   звука з розв'язанням;
  д) акорди в тональностях мажору та мінору: головні тризвуки та їх
   обернення; домінантсептакорд (Д7) та його обернення, ввідні
                   4
   септакорди, септакорд П ступеня (П7) з розв'язанням (вгору та вниз);
 є) акорди від даного звука: мажорні та мінорні тризвуки та їх обернення;
   зменшений та збільшений тризвук; Д7 та його обернення, ввідні
   септакорди (малий та зменшений) - вгору та вниз.

3. Слуховий аналіз:
  а) інтервалів у послідовності (4-5);
  б) акорди в послідовності (3-4);
  в) ладів у звукоряді або мелодії.

4. Спів по нотах мелодії з диригуванням у розмірах 2/4, 3/4, 4/4 та 6/8
однотональні з хроматизмами, відхиленнями в тональності І ст. родинності,
що містять ритмічні труднощі: ноти з крапкою, паузи, зліговані ноти,
синкопи, тріолі, шістнадцяті в різних ритмічних групах.

5. Абітурієнт повинен володіти навичками аналізу мелодії (визначення ладо-
тональної основи, видів мелодичного руху, ритмічних особливостей,
структури тощо) та нескладних 2-голосних прикладів (спів та гра, аналіз).
Абітурієнт повинен знати теоретичний матеріал в обсязі та якості, які є
необхідними для володіння передусім практичними навичками в побудові,
розв'язанні, визначенні, переліку, назв тих чи інших музичних елементів
тощо.


          Приймальні вимоги з фахових іспитів
         "ДУХОВІ ТА УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ"

           ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З ФАХУ

              Духові інструменти
Абітурієнти повинні вміти виконати:
1. Гами до 4 знаків, їх тризвуки, Д7, та зм. VІІ7 в помірному темпі, різними
штрихами.
2.  Два етюди різнопланового характеру (у повільному та швидкому
темпах).
3. Дві різнохарактерні п'єси малої форми (кантиленну та технічну).
              Ударні інструменти
   Ксилофон:
1. Гами до 3 знаків, арпеджіо.
2. Дві п'єси, 1 технічний етюд, тремоло малий барабан: поодинокі удари,
двійки, трійки, 2 технічних етюди.

        ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З СОЛЬФЕДЖІО

1. Написати одноголосний диктант у мажорній або мінорні тональності у
                     5
  розмірі 2/4, 3/4 або 4/4 протягом 30 хвилин з 10 програвань. Ладо-
  інтонаційні труднощі -сполучення 3-х видів мінору, нескладні стрибки
  вгору та вниз. Ритмічні труднощі: ноти з крапкою; ритмічні групи.
2. Спів:
  а) гами - мажорну (натуральну та гармонічну) та мінорну (3-х видів) до 4-х
   знаків;
  б) окремих ступенів в тональності та розв'язання нестійких ступенів;
  в) інтервалів - чистих, малих та великих в тональностях мажору та мінору
   (натуральних) та від звука вгору та вниз;
  г) інтервалів - зб.2 та зм.7 у гармонічному мажорі та мінорі, зб.4 та зм.5 у
   натуральному та гармонічному мажорі та мінорі з розв'язанням. Тіж
   інтервали від звука вгору та вниз з розв'язанням в тональностях мажора
   та мінора;
  д) акорди - в тональності: тризвуки головних ступенів та їх обернення; Д7
   та його обернення, ввідні септакорди з розв'язанням та від звука -
   мажорні та мінорні тризвуки та їх обернення; Д7 та його обернення,
   ввідні септакорди з розв'язанням в тональностях мажора та мінора.
3. Слуховий аналіз:
  а) мажорних (2 видів) та мінорних (3-х видів) ладів у звукорядах,
  тетрахордах;
  б) окремих ступенів у музичному ладу;
  в) інтервалів ( по 2-3) з 2-х програвань;
  г) акордів (по 2-3) з 2-х програвань.
4. Спів по нотах:
  незнайомої мелодії з диригуванням у розмірі 2/4, 3/4 та 4/4. Інтонаційні та
   ритмічні
  труднощі - відповідно диктанту.
5. Творчі вправи:
  а) створити другу фразу до даної першої та проспівати з назвою нот або
   виконати на інструменті;
  б) на дану ритмічну схему створити нескладну мелодію в певному жанрі.
    Крім того, абітурієнт повинен знати теоретичний матеріал в обсязі та
якості, які є необхідними для володіння передусім практичними навичками в
побудові, розв'язанні, визначенні, переліку назв тих чи інших музичних
елементів тощо. Крім того, слід виявити обізнаність у літерному позначенні
нот, назвах октав, темпів та деяких прийомів виконання (італійською
мовою).

         Приймальні вимоги з фахових іспитів

            "НАРОДНІ ІНСТРУМЕНТИ"

           ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З ФАХУ
              Клас бандури

                    6
             Технічна підготовка:
  1. Грати мажорні і мінорні гами до чотирьох діезів і трьох бемолів
    правою та лівою руками разом в помірному темпі такими
    ритмічними угрупуваннями: 1-І, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5; тризвуки головних
    ступенів тональностей та їх обернення; арпеджіо мале, велике,
    ламане; штрих-стакато.
    Домінантсептакорд - грати в тональності Соль мажор.
  2. Два-три етюди на різні види техніки.
    Прийоми гри: щипок, удар, флажолети, тремоло однієї ноти.
    Мелізми: морденти, форшлаги.
  3. Читання з листа - рівень складності відповідає вимогам III класу
    ДМШ (Збірник "Бандура" Ш клас. Упорядник М.Гвоздь. Київ,
    "Музична Україна", 1980).

            Художня підготовка (твори):
  1. Один поліфонічний твір.
  2. Один твір крупної форми.
  3. Два твори різні за характером.
  4. Два вокальні твори, різні за характером.

              Приблизна програма
Й.С.Бах. Сарабанда сі мінор.
   /"Взяв би я бандуру", випуск 10/.
Й.С.Бах. Куранта Соль мажор.
   /Педагогічний репертуар бандуриста. Випуск 11. Упорядник А.
Омельченко/.
Г.Ф.Гендель. Чакона ре мінор.
   /Педагогічний репертуар бандуриста. Випуск 11. Упорядник А.
Омельченко/.
К.М'ясков. Варіації на тему: "Якби мені черевики".
   /Бібліотека бандуриста. Випуск 15. Упорядник С.Баштан. Київ, 1960/.
В.Сазонов. Варіації на тему російської народної пісні "Метелиця".
С.Баштан. Обробка української народної пісні "І шумить, і гуде".
   /Бібліотека бандуриста. Випуск 18. Київ, 1962/.
С.Баштан. Експромт.
   /Репертуар бандуриста. Випуск 9./.
М.Дремлюга. Лірична пісня.
   /"Взяв би я бандуру". Випуск 4./.

               Клас балалайки
             Технічна підготовка:
I. Гами мажорні та мінорні до 3 знаків на струні "ля" з переходом на струну
"мі". Гра одноголосних гам ритмогрупами по 2,3 - 6 нот на акцент.
Прийоми гри: бряцання, подвійний щипок, гітарні прийоми, дріб (велика та
мала), тремоло;
                   7
Штрихи: при грі тремоло подвійними нотами - стакато, легато, маркато.
Арпеджіо: тонічне, субдомінантове, домінантове.

II. Один - два етюди на різні види техніки,
наприклад: Н.Чайкін. Етюд; А.Шалов. Етюд-тарантела; Ю.Блінов. Збірник
"40 етюдів".


             Художня підготовка (твори):
1. Один твір крупної форми, наприклад:
    Г.Гендель. Allegro із Сонати для скрипки G-dur, І ч.
    Б.Барчунов. Концерт, II та Ш частини.
    Г.Камалдінов. Сюїта та народні теми (4 частини).
2. Один твір кантиленного характеру або обробка народної пісні, наприклад:
    Ф.Шуберт. Серенада.
    В.Андреєв. Вальси.
    А.Шалов. Волга - реченька глубока, Тонкая рябина.
    О.Незовибатько. Гречанинка і козачок.
3. Оригінальний або віртуозний твір, наприклад:
    Є. Авксентьєв. Юмореска; В.Андреєв. Полонез.
    С.Рахманінов. Італійська полька.
    Й.Брамс. Угорські танці, N° 2, 5.
4. Читання з листа творів, наприклад: Хрестоматія балалаєчника 3-5 кл. Вип.
І,
  упорядник В.Глейхман. М., 1972 р.
                  Клас домри
1. Дві гами (мажорна та мінорна) до 3-х знаків в 2 та 3 октави -
  різноманітними динамічними відтінками, репетиції від 2 до 8 нот
  включно; ритмогрупи № 2-8; нот різними штрихами; арпеджіо 3-х видів.
2. Два-три етюди на різні види техніки /наприклад: М,Шелест, М.Білоконєв -
  Етюди для домри, 5 кл.; Ф.Вольфарт - Етюди для скрипки; Ф.Мазас - І з.
  Етюди для скрипки/.
3. Твір крупної форми /наприклад: А.Вівальді - Концерт ля мінор, ре мінор,
  Соль мажор - Іч.; А.Комаровський - Концерти № 2, 3; Ф.Зейц - Концерт №
  1,2 /.
4. Два різнохарактерних твори (один - кантиленного характеру, другий -
  оригінальний або віртуозний) /наприклад: Л.Боккеріні. Менует; К.Бом.
  Безперервний рух; Г.Верьовка. Лірична пісня; М.Вериківський.
  "Українська сюїта" - одна із 2-х пісень; В.Гомоляка. 10 п'єс для скрипки/.
5. Читання з листа, наприклад із збірки: Домра 3 кл. ДМШ, упор.
  М.Бєлоконєв. А.Григоренко, М.Шелест, К., 1989 р.
                  Клас гітари
               Технічна підготовка
1. Гами в обсязі 1-2 октав до 2-х знаків різними ритмічними малюнками
  (дуолі, тріолі, квартолі, квінтолі).
                   8
2. Два-три етюди на різні види техніки, складністю за V кл. ДМШ.

               Художня підготовка
1. Поліфонічний твір (наприклад, дві-три частини з сюїт Р. де Візе,
І.Ронкаллі, Х.Пурсел).
2. Твір крупної форми (наприклад, сонати, сонатини Ф.Каруллі, М.Каркассі,
  Ф.Моліно та ін.), а також рондо, фантазії.
3. Дві різнохарактерні п'єси (одна обов'язково українського автора),
  наприклад: О.Іванов-Крамськой. Елегія, Поривання; АХрабовський.
  Прелюд, Ноктюрн та ін.
4. Читання з листа, наприклад, творів із збірки "Шестиструнна гітара", 3 кл.
  ДМШ, упор. М.Михайленко, К., 1984р.
                Клас цимбал
               Технічна підготовка
1. Гами мажорні та мінорні до 3-х знаків, одноголосні та двоголосні
  (терціями, секстами, октавами);
  Гами одноголосні ритмо-групами по 2,3,4 ноти на акцент; пунктирним
  ритмом (2-х видів).
  Прийоми гри: удар, тремоло, піццікато з педаллю та без педалі в
  повільному темпі.
  Штрихами: стакато, легато, маркато.
  Арпеджіо: тонічне, субдомінантове, домінантове.
2. Один-два етюди на різні види техніки, наприклад: О.Незовибатько. Етюд
  Соль-мажор, Етюд Фа мажор.

              Художня підготовка
1. Один твір крупної форми, наприклад:
   А.Вівальді. Концерт ля мінор для скрипки з фортепіано І-III ч.;
   Г.Гендель. Алегро з сонати Фа мажор для скрипки з фортепіано.
   А.Кореллі. Ларго та Алеманда.
   І.Міський. П'єса на буковинські теми.
2. Один твір кантиленного характеру або обробка народної пісні, наприклад:
   О.Незовибатько. Гречанинка і козачок;
   Д.Пошчук. Український народний танок "Метелиця";
   В.Мукгншу. Обробка української народної пісні "Пливе човен".
3. Оригінальний або віртуозний твір, наприклад:
   Й.Брамс. Угорський танець № 2;
   С.Рахманінов. Італійська полька;
   О.Незовибатько. Концертна полька.
4. Читання з листа.
              Клас флейти - сопілки
              Технічна підготовка
1. Гра в обсязі 2-х октав гам до 2-х знаків: одна мажорна, одна мінорна,
  арпеджіо.
  Штрихи: легато, стакато.
                   9
  Ритмогрупи: від 2-х нот на акцент до 5 на акцент з використанням штрихів
  легато й стакато.
2. 1-2 етюди на різні види техніки, наприклад:
   Б.Трізно. Етюд № 2;
   Г.Гарібальді. Етюд № 26;
   М.Платонов. Етюд № 28.
              Художня підготовка
1. Один твір крупної форми, наприклад:
   Г.Гендель. Соната № 7 1та 2 ч. або 3 та 4 ч.
   Й.Бах. Партита ля мінор з 1-3 ч.
2. Кантилена або обробка, наприклад:
   Ф.Шуберт. Серенада для флейти.
   Сен-Санс. Лебідь (для скрипки).
   Б.Лятошинський. Старовинний танок (переклад для флейти).
3. Оригінальний або віртуозний твір, наприклад:
   Молдавський танок "Бетуту", обр. М.Алейнікова.
   Й.С.Бах. Скерцо із сюїти сі мінор.
4. Читання з листа, наприклад, творів із збірки "Хрестоматія для флейти", 1-3
кл. ДМШ, К., 1990.
              Клас баяна, акордеона
              Технічна підготовка
1. Гами мажорні на 3-4 октави основними штрихами з кожного з 3-х рядів
  правої клавіатури (двома руками).
   Арпеджіо мажорні. Акорди.
   Мінорні гами одноголосні (по можливості).
   Мажорні гами терціями (по можливості).
2. Один-два етюди на різні види техніки.

              Художня підготовка
1. Один поліфонічний твір (двоголосні інвенції І.С.Баха та ін.).
2. Один твір крупної форми (по рівню складності не нижче V кл. ДМШ),
  наприклад, сонатини Кулау, Чимароза, Гайдна, Яшкевича, Дербенко та ін.
3. Один твір кантиленного характеру.
4. Один твір з елементами віртуозності, побудований на народному мелосі,
  чи оригінальний (не нижче рівня складності V кл. ДМШ).
5. Читання з листа, наприклад, творів: Баян, 3 кл. ДМШ, упор. М.Корецький,
  Д.Алексеєв, К., 1976.

        ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З СОЛЬФЕДЖІО

1. Написати одноголосний диктант в мажорній або мінорній тональності в
  розмірі 2/4, 3/4 або 4/4 на протязі 30 хвилин з 10 програвань. Ладо-
  інтонаційні труднощі: сполучення 3-х видів мінору, нескладні стрибки
  вгору та вниз по звуках акордів. Ритмічні труднощі: ноти з крапкою,
  шістнадцяті у різних групах.
                   10
2. Інтонаційні вправи (спів):
  а) гами - мажорну (натуральну та гармонічну) та мінорну (3-х видів) до 4-х
   знаків;
  б) окремих ступенів в тональності та розв'язання нестійких ступенів.
  в) інтервалів - чистих, малих та великих в тональностях мажору та мінору
   (натуральних) та від звука вгору та вниз;
  г) інтервалів - зб.2 та зм.7 в гармонічному мажорі та мінорі, зб.4 та зм.5 в
   натуральному та гармонічному мажорі та мінорі з розв'язанням. Ті ж
   інтервали від звука вгору та вниз з розв' язанням в тональностях мажора
   та мінора;
  д) акорди - в тональності: тризвуки головних ступенів та їх обернення; Д7
   та його обернення і ввідні септакорди з розв‘язанням. Від звука -
   мажорні та мінорні тризвуки та їх обернення; Д7 та його обернення,
   ввідні септакорди з розв'язанням в тональностях мажора та мінора
   (вгору та вниз).
3. Слуховий аналіз (з 2-х програвань):
  а) мажорних (2-х видів) та мінорних (3-х видів) ладів у звукорядах,
  тетрахордах;
  б) окремих ступенів в ладу,
  в) інтервалів ( по 2-3);
  г) акордів (по 2-3).
4. Спів по нотах:
  а) незнайомої мелодії з диригуванням у розмірі 2/4, 3/4 та 4/4. Інтонаційні
  та ритмічні труднощі - відповідно диктанту.
5. Творчі вправи:
  а) створити другу фразу до даної першої та проспівати з назвою нот або
   виконати на інструменті;
  б) на дану ритмічну схему створити нескладну мелодію в певному жанрі.
Крім того абітурієнт повинен:
  1. Володіти навичками грамотного нотного запису одноголосся в
скрипковому та басовому ключах.
  2. Знати мажорні та мінорні гами до 4-х знаків включно (мажор -
натуральний та гармонічний; мінор - натуральний, гармонічний та
мелодичний).
  3. Будувати та визначати чисті, малі, великі інтервали, тритони та зб.2,
зм.7 в тональностях мажору та мінору до 4-х знаків та від даного звука.
  4. Будувати та визначати в тональностях мажору та мінору до 4-х знаків
акорди -головні тризвуки та їх обернення, Д7 та його обернення, ввідні
септакорди. Дисонуючі акорди - з розв'язанням.
  5. Будувати та визначати від звука мажорні та мінорні тризвуки та їх
обернення, Д7 та його обернення, ввідні септакорди та розв'язувати їх в
тональностях мажору та мінору.
  6. Знати приклади темпів та деяких прийомів виконання у музиці на
італійській мові, літерні позначення звуків, назви октав на фортепіано.

                   11
         Приймальні вимоги з фахових іспитів

             "СПІВ (академічний)"

          ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З ФАХУ

   Продемонструвати наявність голосових та музичних здібностей. Для
класичного співу: проспівати 2 твори (2 народні пісні або народну пісню та
романс чи нескладну арію). Для естрадного та джазового співу: дві
різнохарактерні джазові або естрадні пісні. Для всіх: продекламувати (байку,
вірш або прозу), порухатися під музику на сцені.

        ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З СОЛЬФЕДЖІО

І. Інтонаційні вправи (спів):
  а) проспівати натуральну мажорну або мінорну (3-х видів) гаму з 1-2
   ключовими знаками, а також різні ступені в гамі – стійкі та нестійкі з
   розв‘язанням;
  б) інтонувати в даних мажорних або мінорних тональностях з 1-2 знаками
   вгору та вниз, головні тризвуки та їх обернення, Д7 з розв‘язанням;
  в) проспівати від заданого звуку вгору та вниз інтервали в обсязі октави,
   мажорний та мінорний тризвуки, їх обернення, Д7 з розв‘язанням.

ІІ. Слуховий аналіз:
  визначити на слух інтервали в межах октави, мажорні та мінорні тризвуки,
  їх оберненнями, Д7, а також види гам – натуральну мажорну або мінорну
  (3-х видів).

ІІІ. Читання по нотах:
   проспівати по нотах мелодію у тональності з 1 або 2 ключовими знаками
   із диригуванням (рівень складності – 2-3 клас ДМШ);
   повторити за екзаменатором по пам‘яті даний ритмічний малюнок та
   мелодію.
   Ритмічні особливості – розмір 2/4 або ¾, ноти з крапкою, шістнадцяті в
   різних групах. Інтонаційні труднощі – гамоподібний рух, оспівування
   звуків, рух по звуках акорду, стрибки.

   Крім того, абітурієнт повинен знати:
 - тональності мажору та мінору до трьох знаків, вміти їх зіграти на
фортепіано;
 - літерні позначення звуків;
 - назви темпів (італійською мовою) та деяких розповсюджених прийомів
виконання.

                   12
              «СПІВ (популярний)»
          Програмні вимоги з фаху для абітурієнтів

   Для поступаючих на вокальний факультет обов'язковим є спеціальний
медичний /фоніатричний/ огляд.
   Виконання програми
1) Абітурієнт повинен представити комісії: 1. Популярну українську
  пісню сучасного композитора; 2. Популярний світовий хіт; 3. власну
  інтерпретацію джазового стандарту зі скетовим соло;

   Всі визначені твори повинні бути різнохарактерними       та  з
розгорнутим вокальним діапазоном (не менше одної октави).

        ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З СОЛЬФЕДЖІО

І. Інтонаційні вправи (спів):
  а) проспівати натуральну мажорну або мінорну (3-х видів) гаму з 1-2
   ключовими знаками, а також різні ступені в гамі – стійкі та нестійкі з
   розв‘язанням;
  б) інтонувати в даних мажорних або мінорних тональностях з 1-2 знаками
   вгору та вниз, головні тризвуки та їх обернення, Д7 з розв‘язанням;
  в) проспівати від заданого звуку вгору та вниз інтервали в обсязі октави,
   мажорний та мінорний тризвуки, їх обернення, Д7 з розв‘язанням.

ІІ. Слуховий аналіз:
  визначити на слух інтервали в межах октави, мажорні та мінорні тризвуки,
  їх оберненнями, Д7, а також види гам – натуральну мажорну або мінорну
  (3-х видів).

ІІІ. Читання по нотах:
   проспівати по нотах мелодію у тональності з 1 або 2 ключовими знаками
   із диригуванням (рівень складності – 2-3 клас ДМШ);
   повторити за екзаменатором по пам‘яті даний ритмічний малюнок та
   мелодію.
   Ритмічні особливості – розмір 2/4 або ¾, ноти з крапкою, шістнадцяті в
   різних групах. Інтонаційні труднощі – гамоподібний рух, оспівування
   звуків, рух по звуках акорду, стрибки.

   Крім того, абітурієнт повинен знати:
 - тональності мажору та мінору до трьох знаків, вміти їх зіграти на
фортепіано;
 - літерні позначення звуків;
 - назви темпів (італійською мовою) та деяких розповсюджених прийомів
виконання.

                   13
         Приймальні вимоги з фахових іспитів

            "ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ"

          ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З ФАХУ
1. Продиригувати твором а сарреlla чи з супроводом.
2. Виконати нескладний вокальний твір.
3. Прочитати з листа нескладну партитуру для 2-голосного однорідного
хору.
4. Відтворити задану мелодію та ритмічний малюнок.
5. Виконати програму на фортепіано: твір крупної форми, поліфонію, п'єсу,
етюд.


        ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З СОЛЬФЕДЖІО

1. Написати одноголосний диктант в мажорній або мінорній тональності в
  обсязі І речення (4 такти) в розмірі 2/4, 3/4 або 4/4 та створити і записати
  ІІ-е речення. Інтонаційні труднощі - стрибки, хроматизми; ритмічні - ноти
  з крапкою, шістнадцяті в різних ритмічних групах, прості види синкоп,
  тріолі, паузи. Диктант програється 5 разів на протязі 15 хв. ; ще 20 хвилин
  дається на творче завдання.
2. Спів
  а) гами мажорні (3-х видів) та мінорні (3-х видів), та старовинні
   діатонічні лади до 5 знаків включно від різних ступенів;
  б) інтервали - великі, малі, чисті та діатонічні тритони з розв'язанням на
   ступенях натурального мажору та мінору (вгору та вниз);
  в) інтервали збільшені та зменшені з розв'язанням (характерні - зб.5, зм.4,
   зб.2, зм.7 та тритони на ступенях гармонічного мажору та мінору (вгору
   та вниз);
  г) інтервали - чисті, великі, малі, тритони та характерні інтервали - від
   даного звука з розв'язанням;
  д) акорди в тональностях мажору та мінору: головні тризвуки та їх
   обернення; зменшені тризвуки з розв‘язанням; збільшений тризвук з
   розв‘язанням домінантсептакорд (Д7) та його обернення, ввідні
   септакорди, септакорд П ступеня (ІІ7) з розв'язанням -   та  ;
  є) акорди від даного звука: мажорні та мінорні тризвуки та їх обернення;
   зменшений та збільшений тризвук; Д7 та його обернення, ввідні
   септакорди (малий та зменшений) -     та  . – всі дисонуючі з
   розв‘язанням
3. Слуховий аналіз:
  а) інтервалів у послідовності (4-6);
  б) акорди в послідовності (4);
  в) ладів в звукоряді або мелодії.
4. Спів по нотах мелодії з диригуванням у розмірах 2/4, 3/4, 4/4 та 6/8
                   14
однотональні з
  хроматизмами, відхиленнями в тональності І ст. родинності, що містять
  ритмічні труднощі: ноти з крапкою, паузи, зліговані ноти, синкопи, тріолі.
5. Творчі вправи:
  а) підбір акомпанементу або ІІ-го голосу до даної мелодії.
   Абітурієнт повинен володіти навичками аналізу мелодії (визначення
ладо-тональної основи, видів мелодичного руху, ритмічних особливостей,
структури тощо) та нескладних 2-голосних прикладів (спів та гра, аналіз).
Абітурієнт повинен знати теоретичний матеріал в обсязі та якості, які є
необхідними для володіння передусім практичними навичками в побудові,
розв'язанні, визначенні, переліку, назв тих чи інших музичних елементів
тощо. Крім того, слід виявити обізнаність у літерному позначенні нот,
назвах октав, темпів та деяких прийомів виконання (італійською мовою).


         Приймальні вимоги з фахових іспитів

              "ТЕОРІЯ МУЗИКИ"

             ПРОГРАМНІ ВИМОГИ

               З СОЛЬФЕДЖІО

1. Написати одноголосний диктант в мажорній або мінорній тональності в
  обсязі 8 тактів в розмірі 2/4, 3/4 або 4/4. Інтонаційні труднощі - стрибки в
  мелодії, хроматизми. Ритмічні - ноти з крапкою, шістнадцяті, прості види
  синкоп, тріолі, паузи. Диктант програється 10 разів на протязі 20-25
  хвилин.
2. Інтонаційні вправи (спів):
  а) гами мажорні (3-х видів) та мінорні (3-х видів), та старовинні діатонічні
   лади до 6 знаків включно від різних ступенів;
  б) інтервали - великі, малі, чисті, діатонічні тритони з розв'язанням на
   ступенях натурального мажору та мінору (вгору та вниз);
  в) інтервали - збільшені та зменшені з розв'язанням (характерні - зб.5, зм.4
   та зб.4, зм.4) в гармонічному мажорі та мінорі;
  г) інтервали - чисті, великі, малі, тритони та характерні інтервали - від
   звука з розв'язанням;
  д) акорди в тональностях мажору та мінору: головні тризвуки та їх
   обернення; зменшений та збільшений тризвук з розв'язанням,
   домінантсептакорд (Д7) та його обернення, ввідні септакорди, септакорд
   II ступеня (ІІ7) з розв'язанням вгору та вниз;
  є) акорди від даного звука: мажорні та мінорні тризвуки та їх обернення;
   зменшений та збільшений тризвук; Д7 та його обернення, ввідні
   септакорди (малий та зменшений) вгору та вниз.

                   15
3. Слуховий аналіз (з 2-х програвань):
  а) інтервалів у послідовності (4-6);
  б) акордів в послідовності (4);
  в) ладів у звукоряді або мелодії.

4.   Спів по нотах з диригуванням у розмірах 2/4, 3/4, 4/4 та 6/8
   однотональних мелодій з хроматизмами, відхиленнями в тональності І
   ст. родинності, що містять ритмічні труднощі: ноти з крапкою, паузи,
   зліговані ноти, синкопи, тріолі, шістнадцяті у різних групах.

5. Творчі вправи:
  а) створення мелодій із включенням окремих елементів інтервалів,
   акордів, ритмічних груп та ін.;
  б) створення 2-го речення до даного 1-го та спів його з назвою нот;
  в) підбір акомпанементу або ІІ-го голосу до даної мелодії.
   Крім того, абітурієнти повинні показати навички транспонування
   одноголосних або нескладних двохголосних прикладів та навички
   роботи над двохголоссям (спів та гра, аналіз тощо).

             З МУЗИЧНОЇ ГРАМОТИ

1. Письмова робота з музграмоти включає:
   а) приклад на групування тривалостей;
   б) приклад на транспозицію 2 або 3- голосся);
   в) побудова від даного звуку інтервалів та акордів;
   г) визначення та побудова інтервалів та акордів в тональності;
   д) знання побудови хроматичної гами.
   Робота пишеться 45 хвилин.

2. На усному іспиті абітурієнт повинен показати знання:
  а) фортепіанної клавіатури, назви октав, літерного позначення звуків,
   тривалостей, пауз, нот в скрипічному та басовому ключах;
  б) основних видів метру та розміру; темпів та їх позначення;
  в) мажорних та мінорних ладів 3-х видів (натурального, гармонічного та
   мелодичного), старовинних діатонічних ладів;
  г) знання мажорних та мінорних тональностей до 7 зн. включно, квінтовий
   круг тональностей; паралельні, однойменні енгармонічно-рівні
   тональності та родинні тональності;
  д) інтервалів на ступенях натурального мажору та мінору (чистих, малих,
   великих, діатонічних тритонів) та збільшених і зменшених в
   гармонічних ладах (зб.2, зм.7, зб.4, зм.5, зб.5, зм.4) з розв'язанням вгору
   та вниз; інтервалів, побудованих від звука вгору та вниз; енгармонізму
   інтервалів;
  є) акордів: від звука (вгору та вниз), тризвуки 4-х видів, обернення
   мажорних і мінорних тризвуків, домінантсептакорд з оберненнями,
                    16
  ввідні септакорди, а також, в тональності головні тризвуки та їх
  обернення, септакорд V ступеня з оберненнями, VII та ІІ ступеня;
 ж) побудову хроматичних мажорних та мінорних гам.

 На усному екзамені передбачається перевірка набутих практичних
навичок щодо вищеозначеного теоретичного матеріалу, а саме: побудова та
розв'язання інтервалів, акордів, визначення, перелік або гра гам, ладів,
тональностей, інтервалів, акордів та ін. (на фортепіано або усно).

           З МУЗИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Абітурієнт повинен:
 виявити знання: предмету музичної літератури у обсязі програми ДМШ
  всіх років вивчення (життєвий і творчий шлях композитора, аналіз
  музичних творів, визначення фрагментів музичних творів (10-15) на
  слух);
 виявити вміння аналізувати музичний твір, визначити образний зміст
  головного тематизму,
 виявити знання головних особливостей музичних жанрів та музичних
  форм, що зустрічаються у програмних творах;
 виявити знання музикознавчих термінів;
 виявити знання народно-пісенної творчості (заспівати відомі народні
  пісні соло або у власному супроводі);
 виявити навички володіння музичним інструментом і голосом (зіграти чи
  заспівати головні теми творів, що аналізуються);
 виявити загальний рівень культури, знання найважливіших явищ історії
  суспільства, літератури, живопису;
 виявити навички володіння музичним інструментом (зіграти на
  інструменті, будь-якої складності: 1 поліфонічний твір, І-у частини
  сонати, п’єсу за власним вибором та етюд)

      ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З МУЗИЧНОЇЛІТЕРАТУРИ
          ДО ВСТУПНИХ ІСПИТІВ


          Спеціалізація "Теорія музики"

 1. Й.С.Бах.  Життєвий і творчий шлях.     Інвенції (фа мажор, до
   мажор);
                      "ДТК", прелюдії та фуги (№
                      1, № 2).

 2. Й.Гайдн.  Життєвий і творчий шлях.    Соната ре мажор;
                      Симфонія № 103.

                  17
3. В.Моцарт. Життєвий і творчий шлях.       Соната ля мажор;
                      Опера Весілля Фігаро"
                   (фрагменти);
                      Симфонія № 40.

4. Л.Бетховен. Життєвий і творчий шлях.     Соната № 8;
                      Симфонія № 5.

5. Ф.Шуберт. Життєвий і творчий шлях.       Пісні "Форель",
  "Серенада";
                      Балада "Лісовий цар";
                      "Прекрасна мірошниця" (№ 1,
                   2);
                      "Зимовий шлях" (№ 24);
                      Симфонія Незакінчена.

6. Ф.Шопен. Життєвий і творчий шлях.  Мазурки (сі бемоль мажор,
  ля мінор,
                 до мажор);
                 Полонез (ля мажор);
                 Етюди (мі мажор, до мінор);
                 Вальс (до дієз мінор);
                 Прелюдії (мі мінор, ля мажор, до
                 мінор).

7. М.Глинка. Життєвий і творчий шлях.      Опера "Іван Сусанін";
                      Симфонічні твори
                   "Камаринська";
                      Вальс-фантазія;
                      Романси "Я пам'ятаю мить
                   чудову";
                      "Жайворонок".

8. О.Даргомижський.    Життєвий і творчий шлях.   Романси "Мені
  сумно", "16 років",
                      "Титулярний радник".

9. М.Мусоргський. Життєвий і творчий шлях.  Романси "Калістрат",
                    "Колискова Яремоньки";
                    Опера "Борис Годунов";
                    Цикл "Картинки з виставки".

10.О.Бородін.    Життєвий і творчий шлях.   Романси "Спляча
  князівна",
                      "Пісня темного лісу";
                 18
                       Опера "Князь Ігор";
                       Симфонія № 2.

 11.М.Римський-Корсаков. Життєвий і творчий шлях. Опера
   "Снігуронька";
                        "Шахерезада".

 12.П.Чайковський. Життєвий і творчий шлях. Романс "Серед
   гомінкого балу";               Опера "Євгеній
   Онєгін";
                     Симфонія № 1.

 13.С.Прокоф'єв.     Життєвий і творчий шлях.  Кантата
   "Олександр Невський";
                      Балет "Попелюшка";
                      Симфонія № 7.

 14.Д.Шостакович.  Життєвий і творчий шлях.  24 прелюдії та фуги
                     (ре мажор, фа дієз мінор);

                       Симфонія № 7, ч.1.

 15.А.Хачатурян.      Життєвий і творчий шлях.   Концерт для
   скрипки з оркестром.

 16.С.Гулак-Артемовський. Життєвий і творчий шлях. Опера "Запорожець
   за Дунаєм".

 17.М.Колачевський. Життєвий і творчий шлях.   "Українська
   симфонія".

  18.М.Лисенко.   Життєвий і творчий шлях.  Опера "Тарас Бульба";
  "Вічний революціонер", Садок вишневий", "Думка-Шумка"; Кантата
"Радуйся, ниво
   неполитая".

 19.М.Леонтович.  Життєвий і творчий шлях.  "Щедрик", "Дударик",
                     "Женчичок-бренчичок",
                     "Пряля".

 20.С.Людкевич.   Життєвий і творчий шлях.      Кантата-
   симфонія "Заповіт".

 21.М.Ревуцький. Життєвий і творчий шлях.     Цикл "Сонечко";
   Симфонія № 2";
                  19
                       Кантата "Хустина".

 22.Б.Лятошинський. Життєвий і творчий шлях.  Симфонія № 3;
                     "Гражина".

 23.К.Стеценко.   Життєвий і творчий шлях.     "Вечірня пісня",
                      "Плавай, плавай,
                      лебедоньку".

 24.Я.Степовий.   Життєвий і творчий шлях.      "Утоптала
   стежечку". "Три шляхи".
                     "Степ".

 25.Симфонія невідомого автора ХІХ століття.         "МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЕСТРАДИ"
          ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З ФАХУ

1. По класу фортепіано:
  Гами мажорні, мінорні у всіх тональностях, в обсязі вимог ДМШ:
  а) два етюди на різні види техніки;
  б) один поліфонічний твір;
  в) один твір крупної форми;
  г) дві різнохарактерні естрадно-джазові п'єси.

2. По класу духових інструментів (саксофон, труба, тромбон):
  а) дві гами (мажорну і мінорну) до 3-х знаків різноманітними штриховими
   і ритмічними варіантами;
  б) два етюди на різноманітні види техніки;
  в) дві різнохарактерні п'єси, або частину циклічного твору;
  г) одну-дві естрадно-джазові п'єси.

3. По класу ударних інструментів: виконати на ксилофоні або вібрафоні:
  а) дві гами (мажорну і мінорну) до 2-х знаків у повільному темпі;
  б) один етюд;
  в) дві різнохарактерні п'єси (одну з них естрадно-джазову), виконати на
   ударній установці;
  а) основні технічні прийоми (одиночні та подвійні удари, ритмічні
  комбінації);
  б) поліритмічний етюд (на одночасну роботу рук і ніг);
  в) невелике соло (1-2 квадрати);
  г) 3-4 різновиди фактури акомпанементу в естрадно-танцювальній і
  джазовій музиці.
                  20
4. По класу бас-гітари
  Виконати різними засобами звуковидобування (плектром, пальцями):
  а) дві двооктавні гами (мажорну і мінорну) до 3-х знаків в помірному
  темпі;
  б) два різнохарактерні еподи (технічний і ритмостилістичний);
  в) одну п'єсу або частину циклічного твору;
  г) одну-дві естрадні п'єси.

5. По класу гітари і електрогітари
  Виконати різними засобами звуковидобування (плектром, пальцями):
  а) дві двооктавні гами (мажорну і мінорну) до 3-х знаків в 2-х - Зх
   варіантах аплікатури у повільному темпі;
  б) окремі акорди, (тризвуки, септакорди мажорні і мінорні від любого
   звуку) четвертними в 2-х -3-х розположеннях;
  в) п'єсу або частину циклічного твору (на акустичній гітарі);
  г) дві різнохарактерні п'єси (одна з них естрадно-джазова).

       ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З СОЛЬФЕДЖІО

1. Написати одноголосний диктант в мажорній або мінорній тональності у
  розмірі 2/4, 3/4 або 4/4 на протязі 30 хвилин з 10 програвань. Ладо-
  інтонаційні труднощі: сполучення 3 видів мінору або 2 видів мажору,
  нескладні стрибки     та   . Ритмічні труднощі: ноти з крапкою,
  різноманітні сінкопи, заліговані ноти, шістнадцяті у різних групах.
2. Інтонаційні вправи (спів)
  а) гами - мажорні (натуральні та гармонічні) та мінорні (натуральні,
   гармонічні та мелодичні) до 4 знаків;
  б) окремі ступені в тональності та розв'язання нестійких ступенів у стійкі;
  в) інтервали: чисті, малі та великі в тональностях мажору та мінору
   (натуральних) та від звука та ; інтервали зб.2 та зм.7 в гармонічному
   мажорі та мінорі, зб.4 та зм.5 в натуральному та гармонічному мажорі
   та мінорі з розв'язанням в тональностях мажора та мінора вгору та вниз;
  г) інтервали від даного звука вгору та вниз;
  д) акорди :
   в тональності: тризвуки головних ступенів та їх обернення, зменшені
   тризвуки II та VIІ ступеню, Д7 та його обернення з розв‘язанням, ввідні
   септакорди з розв'язанням, септакорд II7 з розв‘язанням – вгору та вниз;
   від звука: мажорні та мінорні тризвуки та їх обернення, зб. 3 5, зм. 35, Д7
   та його обернення, VII7, II7 – всі дисонуючі співзвуччя з розв‘язанням –
   вгору та вниз.
3. Слуховий аналіз:
  а) мажорних (2 видів) та мінорних (3 видів) ладів у звукопорядках,
   тетрахордах, мелодіях;
  б) окремих ступенів в ладу;
                    21
  в) інтервалів (по 2-4) з 2 програвань;
  г) акордів (по 2-4) з 2 програвань.
4. Спів по нотах:
  а) незнайомі мелодії з диригуванням у розмірі 2/4, 3/4, 4/4. Інтонаційні та
   ритмічні труднощі - відповідно диктанту.
5. Творчі вправи:
  а) створити другу фразу до даної першої та проспівати з назвою нот або
   зіграти на інструменті;
  б) на дану ритмічну схему створити нескладну мелодію у певному жанрі;
  в) підібрати акомпанемент до даної мелодії (для піаністів).
   Крім того, абітурієнт повинен:
   Володіти навичками грамотного нотного запису одноголосся в
скрипковому та басовому ключах.
   Знати мажорні та мінорні гами до 4 знаків включно (мажор -
натуральний та
   гармонічний, мінор - натуральний, гармонічний та мелодичний).
   Будувати та визначати чисті, малі та великі інтервали, тритони, зб.2 та
зн.7 в тональностях до 4 знаків, а також від даного звука з розв'язанням.
   Будувати та визначати в тональностях мажору та мінору до 4 знаків
акорди: головні тризвуки та їх обернення, зменшені тризвуки II та VIІ
ступеню, Д7 та його обернення, ввідні малий та зменшений септакорди,
септакорд II ступеню. Дисонуючі акорди - з розв'язанням.
   Будувати та визначати від звука маж. та мін. тризвуки з оберненнями,
Д7 з
   оберненнями, ввідні септакорди та розв'язувати їх в тональностях
мажору та мінору.
   Знати позначення темпів та деяких прийомів виконання музики на
італійській мові, назви октав на фортепіано, літерні позначення нот.
                   22
        ВИМОГИ       ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО
КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ МУЗИКИ ім. Р.М. ГЛІЄРА
   ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
  Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»       СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
       «ФОРТЕПІАНО»,
  «ОРКЕСТРОВІ СТРУННІ ІНСТРУМЕНТИ»,
«ОРКЕСТРОВІ ДУХОВІ ТА УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ»,
     «НАРОДНІ ІНСТРУМЕНТИ»,
         «СПІВ»,
      «МУЗИКОЗНАВСТВО»,
  «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЕСТРАДИ (ДЖАЗ)»,
     «ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ»
           23
         Програмні вимоги з фаху для абітурієнтів
               «ФОРТЕПІАНО»

             Іспит з фаху (фортепіано)
   Виконання програми:
   Абітурієнт повинен виконати підготовлену програму, яка за ступенем
складності відповідає випускній програмі музичного училища або
середньої спеціальної музичної школи:
- один поліфонічний твір в оригіналі;
- І або ІІ–ІІІ частини класичної сонати композиторів віденської класики;
- один твір вільної форми, наприклад, балади Ф. Шопена, рапсодії
  Ф. Ліста;
- два віртуозних твори, один з яких – етюд;
- один твір українського композитора.

              Теорія музики /письмово та усно/
    Іспит проводиться в обсязі програм з сольфеджіо та гармонії для
середніх спеціальних навчальних закладів.
    Письмові роботи:
    1. Запис двоголосного диктанту середнього ступеня складності,
переважно поліфонічного складу. Можливі інтонаційні труднощі – стрибки
до нестійких ступенів ладу, хроматизми; із прийомів ускладнення метро-
ритму – синкопи, тріолі, дуолі тощо. Можливі тональні відхилення і
модуляції в межах першого ступеня спорідненості. Ритмо-синтаксична
структура не обмежується квадратно-симетричним принципом побудови.
Історично-стильова амплітуда – від раннього класицизму до зрілого
романтизму. Кількість програвань – 11. Час запису диктанту – 30 хвилин.
    2. Письмова гармонізація мелодії в формі періоду, з використанням
акордових засобів зі сфери діатоніки й модуляційної хроматики в межах
першого ступеня спорідненості, включаючи подвійну домінанту з
альтераціями. Можливе застосування неакордових звуків /одного-двох
протягом всієї задачі в указаних місцях, або в будь-яких моментах, за
бажанням абітурієнта/. Час виконання – 2 академічні години.
    Усні вимоги:
    А. Сольфеджування та слуховий аналіз.
    С п і в з ли с та о д н о г о ло с н о г о ф р а г м е н т у. О р і єн то вн а
с к ла д н і с т ь: Ладухін. «Одноголосне сольфеджіо» №№ 108, 109, 110, 113,
115.
    Слуховий гармонічний аналіз уривка з музичної літератури, обсягом
від одного речення до періоду, з відхиленнями й модуляціями. Можливий
органний пункт, нескладні види еліпсису й альтерації, неакордові звуки в
будь-якому голосі, різноманітні види гармонічної фігурації. В стильовому
відношенні орієнтовно: Шуман, Шопен, Гріг, Брамс, Чайковський, Глінка.
    Б. Вправи з гармонії на фортепіано.
    Гра модуляційної побудови в формі періоду за даним тональним
планом: гармонізувати уривок мелодії або бас, /в кожному разі в обсязі
                     24
одного речення/, а далі імпровізувати друге, модулююче речення.
   Гра секвенцій трьох різновидів: діатонічних, хроматичних,
транспонуючих – на мотив з 2-4 акордів /4–5 ланок/. Мотив дається в
нотному записі. Бажано завершити побудову заключним кадансом.
   Примітка: оцінюючи. письмові та ігрові вправи з гармонії, іспитова
комісія бере до уваги не лише грамотність виконання:, але й художні якості
звучання, різноманітність і логічну доцільність застосованих гармонічних
засобів.
        «ОРКЕСТРОВІ СТРУННІ ІНСТРУМЕНТИ»
          Програмні вимоги з фаху для абітурієнтів
                  СКРИПКА
   Фах. Виконання програми
   Абітурієнт повинен виконати слідуючу програму:
   1. Гами /від «соль» до «ре» включно/ чотириоктавні; від мі бемоль»
до «фа діез» – триоктавні/, арпеджіо у всіх видах подвійні ноти /виконання
фінгерірованих октав та децім – не обов'язково/;
   2. Два етюди на різні види техніки;
   3. Частину великої форми І або II і III частини/;
   4. Поліфонічний твір /дві частини сонати або партіти І.С.Баха для
скрипки соло/;
   5. Два твори малої форми, один з яких віртуозного характеру.

                   АЛЬТ
   Фах. Виконання програми
   Абітурієнт повинен виконати слідуючу програму:
   1. Всі види гам та арпеджіо /гами трьохактавні в терціях, секстах,
октавах/.
   2. Два етюди, один з них на подвійні ноти;
   3. Одну-дві частини з сюїт для віолончелі соло І.С.Баха в перекладі
для альта.; або
одну-дві частини з сонат або партіт для скрипки соло І.С.Баха в перекладі
для альта;
   4. І або ІІ-а частини сонати або концерту;
   5. Один твір малої форми.
                  ВІОЛОНЧЕЛЬ
   Фах. Виконання програми
   Абітурієнт повинен виконати слідуючу програму:
   1. Гами (чотирьохоктавні – терції, сексти, октави та арпеджіо);
   2. Один, два етюди (один з них на подвійні ноти);
   3. Дві частини з сюїт для віолончелі соло І.С. Баха /одну швидку, другу
повільну/;
   4. Один твір малої форми;
   5. І або ІІ–Ш частини концерту.
                   КОНТРАБАС
   Фах. Виконання програми
                   25
   Абітурієнт повинен виконати слідуючу програму:
   1. Два етюди різного характеру;
   2. І або Ш частини сонати або концерту;
   3. Один твір малої форми.
   Крім того, абітурієнт повинен знати всі основні позиції та перші
позиції великого пальця, всі основні штрихи; грати дво- і триоктавні гами та
арпеджіо.
                   АРФА
   Фах. Виконання програми
   Абітурієнт повинен виконати слідуючу програму:
   1. Один етюд;
   2. Одну п'єсу;
   3. Один твір малої форми;
   4. І або ІІ–Ш частини концерту або віртуозний твір. Крім того,
абітурієнт                             повинен
грати мажорні та мінорні гами /прості та подвійними терціями/, арпеджіо,
D7 /прості, ламані та в октаву/.

            Теорія музики /письмово та усно/
               Струнні інструменти
   Іспит проводиться в обсязі програм з сольфеджіо та гармонії для
середніх спеціальних навчальних закладів.
   Письмові роботи:
   1. Запис двоголосного диктанту у формі періоду середньої
складності з достатньою мелодичною розвиненістю голосів. Можливі
труднощі; стрибки /в тому числі на нестійкі ступені звукоряду/, хроматичний
рух /в тому числі непослідовний/, особливі ритмічні групи /тріолі та ін,/,
модуляційність, синкопи. Кількість програвань –11 . Час виконання 30
хвилин
   2. Письмова гармонізація мелодії з застосуванням відхилень та
модуляції в тональність 1 ступеня спорідненості, повної діатонічної
акордики, включаючи септакорди різних ступенів. Час виконання – 2
академічні години.
   Усні вимоги:
   1. Проспівати з листа одноголосний приклад, що містить стрибковий
рух, хроматизми, особливі ритмічні групи, модуляції та відхилення.
Орієнтовна
складність – Сольфеджіо Н.Качаліної, 1 розділ.
   2. Визначити на слух гармонію в періоді інструментального типу.
Можливі труднощі – модуляційність (І ступень спорідненості). Орієнтовна
складність – П.Чайковський. «Варіації на тему рококо», перший період теми.
   3. Гра секвенцій (4-5 ланок) (діатонічних, хроматичних,
транспонуючих) з кадансовим закріпленням.
   4. Гра модуляцій за заданим уривком (мелодія, бас) в формі періоду.

                   26
      «ОРКЕСТРОВІ ДУХОВІ ТА УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ»
           Програмні вимоги з фаху для абітурієнтів
                   ФЛЕЙТА
   Фах. Виконання програми
   Абітурієнт повинен виконати:
   1. Один етюд з п'яти підготовлених;
   2. Одну – дві частини сонати або концерту або дві п'єси в супроводі
фортепіано;
   3. Всі види гам.
               КЛАРНЕТ, САКСОФОН
   Абітурієнт повинен виконати:
   1. Один етюд з п'яти підготовлених;
   2. Одну-дві частини сонати або концерту та п'єсу в супроводі
фортепіано;
   3. Всі види гам.
                    ФАГОТ
   Абітурієнт повинен виконати:
   1. Один етюд з п'яти підготовлених;
   2. Одну-дві частини сонати або концерту або варіації та п'єсу в
супроводі фортепіано;
   3. Всі види гам.
                   ВАЛТОРНА
   Абітурієнт повинен виконати:
   1. Один етюд з п'яти підготовлених;
   2. Одну-дві частини сонати або концерту або дві п'єси різного
характеру;
   3. Всі види гам.
                    ТРУБА
   Абітурієнт повинен виконати:
   1. Один етюд з п'яти підготовлених;
   2.І або ІІ–ІІІ частини сонати або концерту або дві п'єси різного
характеру;
   3. Всі види гам.
   Крім того абітурієнт повинен вміти транспонувати в кронах «до», «мі-
бемоль»,»ля»
                 ТРОМБОН І ТУБА
   Абітурієнт повинен виконати:
   1. Один етюд з п'яти підготовлених;
   2. І або ІІ–ПІ частини концерту або сонати, одну-дві п’єси;
   3. Всі види гам.
         УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ, МАЛИЙ БАРАБАН
   Абітурієнт повинен виконати:
   1. Тремоло ррр, рр та. інші динамічні комбінації; «двійки» в
різноманітних нюансах з прискоренням темпу;
   2. Один етюд;
                  27
   3. Виконати з листа ритмічні етюди з застосуванням синкоп, пауз та
інших складних ритмічних фігур; вміти використовувати різноманітні
нюанси.
                  ЛИТАВРИ
   Абітурієнт повинен виконати:
   1. Поодинокі удари в різних ритмічних фігурах з переходом на
другу литавру з прискоренням та сповільненням;
   2. Тремоло ррр, рр та. інші нюанси;

   3. Ритмічний етюд;
   4. Виконати з листа нескладні ритмічні комбінації. Крім того,
абітурієнт повинен вміти настроювати литаври, та перестроювати їх в межах
простих інтервалів.
             КСИЛОФОН ТА МАРИМБА
   Абітурієнт повинен виконати:
   1. Гами мажорні та мінорні, арпеджіо різними прийомами та тремоло;
   2. Один етюд;
   3. Одну-дві частини сонати або концерту, або дві п'єси віртуозного
характеру в супроводі фортепіано;
   4. Виконати з листа ритмічні комбінації.
                  ДЗВІНОЧКИ
   Абітурієнт повинен виконати:
   1. Гами та тризвуки мажорні і мінорні;
   2. Одну п'єсу;
   3. Виконати з листа, ритмічні комбінації.

            Теорія музики (письмово та усно)
   Іспит проводиться в обсязі програм з сольфеджіо та гармонії для
середніх спеціальних навчальних закладів.
   Письмові роботи:
   1. Запис двоголосного диктанту у формі періоду /середньої
трудності/, з нескладною мелодизацією голосів. Можливі труднощі
диктанту: стрибковий рух, хроматизми /в основному послідовні/, нескладні
види особливих ритмічних груп /тріолі та ін./, наявність модуляційності
найпростішого типу /відхилення і модуляції в тональності 1 ступеня
спорідненості/, синкопований рух /епізодично/. Кількість програвань – 11,
час виконання – 30 хвилин.
   2. Письмова гармонізація мелодії з застосуванням відхилень та
модуляції в тональності 1 ступеня спорідненості, різноманітної акордики
діатонічної системи. Час виконання – 2 академічні години.
   Усні вимоги:
   1. Проспівати з листа одноголосний приклад середньої складності /з
стрибками, хроматизмами, синкопованим і тріольним рухом/. Орієнтовна
складність – №№ 100, 101 з одноголосного «Сольфеджіо» М. Ладухіна.
   2. Гра секвенцій (3-4 ланки) (діатонічних, хроматичних, модулюючих)
                  28
з закріпленням.
   3.Гра модуляцій за заданим уривком (мелодія, цифровка, бас) в формі
    періоду.
   4.  Визначити на слух гармонію в періоді /або реченні/
   інструментального типу з різноманітними акордами, відхиленнями і
   модуляціями в тональності 1 ступеня спорідненості.


              «НАРОДНІ ІНСТРУМЕНТИ»
           Програмні вимоги з фаху для абітурієнтів
   Фах. Виконання програми                ,
   Абітурієнт повинен виконати:
  1. Один поліфонічний твір /для баяністів/,
  2. Одну-дві частини сонати або концерту або дві-три частини сюїти;
   3. Одну п'єсу в перекладі, або одну п'єсу написану в оригіналі
для даного інструмента;
 4. Народну пісню або танець в обробці для даного інструмента;
 5. Один вокальний твір /для бандуристів /.
             Теорія музики /письмово та усно/
   Іспит проводиться в обсязі програм з сольфеджіо та гармонії для
середніх спеціальних навчальних закладів.
   Письмові роботи:
   1. Запис двоголосного диктанту у формі періоду. Для абітурієнтів
відділу народних інструментів пропонуються різні типи двоголосних
диктантів: нескладний з записом на одному нотному стані – для бандуристів;
більш складний, з достатньо розвинутими голосами та двострочним записом
– для виконавців інших спеціальностей. У першому типі передбачаються
нескладні види внутрішньо ладової. Кількість програвань -11, час
виконання – 30 хвилин.
   2. Письмова гармонізація мелодії у формі періоду /8–12 тактів в
залежності від метру/ в академічному чотириголосному складі. Мелодія
діатонічна, але з відхиленнями або модуляцією у тональність 1 ступеня
спорідненості. Час виконання – 2 академічні години.
   Усні вимоги:
   1. Проспівати з листа одноголосний приклад, що містить різноманітні
інтонаційні труднощі – хроматизми, стрибки, в тому числі на нестійкі
ступені, особливі ритмічні групи /тріолі та ін./. Орієнтовна складність –
«Сольфеджіо» Островського, Соловйова, Шокіна /перший розділ/.
   2. Виконати на фортепіано гармонізацію уривку мелодії, басу або
цифрової схеми з обов'язковою модуляцією у названу тональність і
завершенням побудови повною каденцією.
   Обсяг знань з гармонії включає весь розділ діатоніки: абітурієнту
необхідно виявити вміння оперувати всіма тризвуками та їх оберненнями,
септакордами всіх ступенів, /перевага віддається септакордам V, VII
/різних видів/ і ІІ ступенів, D9, акордам DD/ відхиленнями та модуляціями
                  29
в тональності І ступеня спорідненості.
   3. Виконати на фортепіано секвенцію /діатонічну, хроматичну чи
транспонуючи / на заданий мотив /3-4 ланки з закріпленням в заданій
тональності/.
   4. Визначити на слух гармонію в періоді інструментального типу.
Орієнтовна складність – перший період другої частини будь-якої з сонат
для фортепіано Л. Бетховена.


                 «СПІВ (академічний)»
           Програмні вимоги з фаху для абітурієнтів
      Для тих, що вступають на вокальний факультет обов'язковим є
 спеціальний медичний /фоніатричний/ огляд. Попередній творчий відбір
   для абітурієнтів включає виконання частини програми за вибором
                  абітурієнта.
    Виконання програми
    Абітурієнт повинен представити комісії: 1. Дві арії; 2. Один
романс; 3. Одну народну пісню.
          Теорія музики і сольфеджіо /письмово та усно/
    Іспит проводиться в обсязі програм з сольфеджіо та теорії музики для
середніх спеціальних навчальних закладів.
    Письмові роботи:
    1. Запис одноголосного диктанту в формі періоду. Матеріал для
диктанту – фрагменти музичних творів композиторів, як конструктивний,
так і народних пісень. Час запису диктанту – 30 хвилин. Кількість програвань
– 11.
    2. Написати письмову роботу з елементарної теорії музики:
     а) побудувати гами, інтервали, акорди;
     б) визначити гами (тональність, лад), інтервали, акорди; задані
     септакорди визначити та розв'язати;
     в) транспонувати дану мелодію на вказаний інтервал.
    Усні вимоги:
  1. Співати:
     а) гами /три види мажорних, три види мінорних/, лади народної
     музики;
     б) співати з листа – одноголосні номери із збірників сольфеджіо
     /Ладухін «Одноголосне сольфеджіо» (№№60-80), Драгоміров
     «Підручник сольфеджіо» (№№150-190), Калмиков та Фрідкін
     «Сольфеджіо» (№№512-630)/.
  2. Визначите на слух:
     а) інтервали;
     б) тризвуки /та їх обернення/;
     в) септакорди в основному виді -V, VII.
  3. Заграти на фортепіано:
    а) гами, лади народної музики;
                   30
   б) акорди: будь-які тризвуки з обертанням та септакорди в
основному виді /V, VII, II/;
   в) визначити тональність художнього фрагменту по ключових знаках.


               «СПІВ (джазовий)»
          Програмні вимоги з фаху для абітурієнтів

   Абітурієнт на іспиті повинен виконати:
2) транскрипцію джазового стандарту з репертуару відомих світових
  джазових вокалістів (Елла Фітцджералд, Сара Воан, Ді Ді Бріджуотер,
  Кевін Махогані, Джоан Хендрікс, Дайана Рівз тощо), з обов’язковою
  наявністю скетової імпровізації;
3) власну інтерпретацію джазового стандарту зі скетовим соло;
4) джазову баладу.
   Всі визначені твори повинні бути різнохарактерними та з
розгорнутим вокальним діапазоном (не менше одної октави).

          Теорія музики (гармонія) та сольфеджіо

   ІІ.1. Письмові роботи:
   ІІ.1.1. Одноголосний диктант. Час запису диктанту – 30 хвилин. Кількість
програвань – 11.
   ІІ.1.2. Завдання з теорії музики (визначення розміру, тональності та
ладового нахилу музичного уривку, побудування та розв’язання інтервалів
та акордів). Час виконання -1 академічна година.

   ІІ.2. Усні вимоги:
   ІІ.2.1. Cпів одноголосної мелодії з листа (рівень складності – Ладухін.
Сольфеджіо).
   ІІ.2.2. Визначення на слух інтервалів, акордів, нескладної гармонічної
послідовності.
   ІІ.2.3. Побудування на фортепіано звукорядів мажору та мінору усіх
видів, інших діатонічних ладів, акордів з розв’язанням.


              «СПІВ (популярний)»
          Програмні вимоги з фаху для абітурієнтів

   Для поступаючих на вокальний факультет обов'язковим є спеціальний
медичний /фоніатричний/ огляд.
   Виконання програми
5) Абітурієнт повинен представити комісії: 1. Популярну українську
  пісню сучасного композитора; 2. Популярний світовий хіт; 3. власну
  інтерпретацію джазового стандарту зі скетовим соло;

                   31
    Всі визначені твори повинні бути різнохарактерними та з
розгорнутим вокальним діапазоном (не менше одної октави).
          Теорія музики і сольфеджіо /письмово та усно/
    Іспит проводиться в обсязі програм з сольфеджіо та теорії музики для
середніх спеціальних навчальних закладів. Оцінки з письмових робіт та усної
відповіді сумуються.
    Письмові роботи:
    1. Запис одноголосного диктанту в формі періоду. Матеріал для
диктанту – фрагменти музичних творів композиторів, як конструктивний,
так і народних пісень. Час запису диктанту – 30 хвилин. Кількість програвань
– 11.
    2. Написати письмову роботу з елементарної теорії музики:
     а) побудувати гами, інтервали, акорди;
     б) визначити гами (тональність, лад), інтервали, акорди; задані
     септакорди визначити та розв'язати;
     в) транспонувати дану мелодію на вказаний інтервал.
    Усний іспит:
  2. Співати:
     а) гами /три види мажорних, три види мінорних/, лади народної
     музики;
     б) співати з листа – одноголосні номери із збірників сольфеджіо
     /Ладухін «Одноголосне сольфеджіо» (№№60-80), Драгоміров
     «Підручник сольфеджіо» (№№150-190), Калмиков та Фрідкін
     «Сольфеджіо» (№№512-630)/.
  2. Визначите на слух:
     а) інтервали;
     б) тризвуки /та їх обернення/;
     в) септакорди в основному виді -V, VII.
  3. Заграти на фортепіано:
    а) гами, лади народної музики;
    б) акорди: будь-які тризвуки з обертанням та септакорди в
основному виді /V, VII, II/;
    в) визначити тональність художнього фрагменту по ключових знаках.


              «МУЗИКОЗНАВСТВО»
          Програмні вимоги з фаху для абітурієнтів

        Теорія музики і сольфеджіо /письмово та усно/
   Письмові роботи:
   а) Запис триголосного диктанту з елементами поліфонічної фактури.
Час запису диктанту – 30 хвилин. Кількість програвань – 11.
   б) Гармонізація мелодії у формі періоду, обсягом 8-12 тактів, можливі
відхилення й модуляції в тональності 1-3 ступенів спорідненості,
енгармонічні модуляції. Час виконання – 2 академічні години.
                   32
   Усні вимоги:
   Абітурієнт повинен виявити навички співу з аркуша (приблизний
рівень важкості – підручник сольфеджіо Н. Качаліної), слухового аналізу
гармонії у фрагменті музичного твору (сонати В. Моцарта, Л. Бетховена,
Пісні без слів Ф. Мендельсона, Альбом для юнацтва Р. Шумана тощо), гри
на фортепіано періоду з модуляцією в тональність першого ступеня
спорідненості за заданим початковим реченням (мелодія або бас).
            Музична література (усно)
   Іспит передбачає знання творчості видатних українських композиторів
ХІХ – ХХ сторіччя, найбільш значних явищ музики інших слов’янських
країн того ж періоду та основних етапів розвитку західноєвропейської
музики з ХVІІ до ХХ сторіччя:
  1. Життєвий та творчий шлях І.С.Баха.
  2. І.С.Бах. «Добре темперований клавір».
  3. І.С.Бах. «Меса сі мінор».
  4. Життєвий та творчий шлях І.Гайдна.
  5. І.Гайдн. Симфонія №103.
  6. Життєвий та творчий шлях В.А.Моцарта.
  7. В.А.Моцарт. Симфонії №40.
  8. В.А.Моцарт. Симфонії №41.
  9. В.А.Моцарт. «Весілля Фігаро»,
  10.В.А.Моцарт. «Дон Жуан».
  11.Життєвий та творчий шлях Л.ван Бетховена.
  12. Л.ван Бетховен. Симфонії №3.
  13.Л.ван Бетховен. Симфонії №5.
  14. Л.ван Бетховен. Сонати для фортепіано №№5, 8, 17, 21,23 (за
   бажанням).
  15.Життєвий та творчий шлях Ф.Шуберта.
  16.Ф.Шуберт. Симфонія № 8 «Незакінчена».
  17.Ф.Шуберт. Вокальний цикл «Прекрасна Мельничиха».
  18.Ф.Шуберт. Вокальний цикл «Зимовий шлях».
  19.Життєвий та творчий шлях Р.Шумана.
  20.Р.Шуман. «Карнавал».
  21.Життєвий та творчий шлях Ф.Шопена.
  22.Ф.Шопен. Прелюдії. Мазурки. Вальси (вибір за бажанням).
  23.Життєвий та творчий шлях Ф.Ліста.
  24.Ф.Ліст. Симфонічна поема «Прелюди». Соната сі мінор.
  25.Ф.Ліст. Соната сі мінор.
  26.Життєвий та творчий шлях Дж.Верді.
  27.Дж.Верді. «Ріголетто».
  28.Дж.Верді. «Травіата»
  29.Принципи оперної реформи Р. Вагнера.
  30.Р. Вагнер. Опера «Лоенгрін».
  31.Ж.Бізе. «Кармен».
  32.Життєвий та творчий шлях К. Дебюссі.
                  33
 33.К. Дебюссі. Прелюдії.
 34.Життєвий та творчий шлях М.Глінки.
 35.М.Глінка. «Ніч у Мадриді», «Арагонська хота»
 36.М.Глінка. «Руслан і Людмила».
 37.Життєвий та творчий шлях М.Мусоргського.
 38.М.Мусоргський. «Борис Годунов».
 39.М.Мусоргський. «Картинки з виставки»
 40.Життєвий та творчий шлях М.Римського-Корсакова.
 41.М.Римський-Корсаков. «Снігуронька».
 42.М.Римський-Корсаков. «Шехеразада»
 43.Життєвий та творчий шлях П.Чайковського.
 44.П.Чайковський. «Євгеній Онєгін».
 45.П.Чайковський. 6 симфонія.
 46.Життєвий та творчий шлях С.Рахманінова.
 47.С.Рахманінов. 2 фортепіанний концерт. Прелюдії ор.23, 32.
 48.Життєвий та творчий шлях О.Скрябіна.
 49.О.Скрябін «Поема екстаза». Прелюдії ор.11.
 50.Життєвий та творчий шлях С.Прокоф’єва.
 51.С.Прокоф’єв. «Ромео і Джульєтта».
 52.Життєвий та творчий шлях Д.Шостаковича.
 53.Д.Шостакович. 7 симфонія.
 54. Життєвий та творчий шлях М.Лисенка.
 55.М.Лисенко. «Тарас Бульба». «Радуйся, ниво неполитая».
 56.Хорові обробки М.Леонтовича «Щедрик», «Пряля», «Козака несуть».
 57.Життєвий та творчий шлях Л.Ревуцького.
 58.Л.Ревуцький. 2 симфонія.
 59.Життєвий та творчий шлях Б.Лятошинського.
 60.Б.Лятошинський. 3 симфонія. «Гражина».
 61.Б.Лятошинський. «Гражина».
 62.Творчий портрет М.Скорика. («Карпатський концерт»).
 63.Творчий портрет Є.Станковича (3 камерна симфонія).
 64. Творчий портрет В.Сильвестрова (твори за бажанням).


       «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЕСТРАДИ (ДЖАЗ)»
        Програмні вимоги з фаху для абітурієнтів

                  ГІТАРА
   Абітурієнт повинен виконати програму з 3–4 творів, рівень
складності яких відповідає рівню випускної програми музичного училища:
1) один твір – з класичного репертуару, який виконується в класичній
  пальцьовій техніці на акустичній (електроакустичній) гітарі;
2) дві різнохарактерні п’єси в джазовій стилістиці (обов’язково з
  імпровізацією), які виконуються плектром або в змішаній техніці на
  електрогітарі (електроакустичній гітарі).
                 34
             БАС – ГІТАРА, КОНТРАБАС
    Абітурієнт повинен виконати:
1)  твір великої форми (першу або другу та третю частини концерту,
   сонату) або концертну п’єсу;
2)  2–3 джазових стандарти у розширеному вигляді (акомпанемент та
   імпровізація);
3)  акомпанемент джазового стандарту (на слух) за даною гармонічною
   схемою.

                ФОРТЕПІАНО
1) Програмні вимоги:
   а) поліфонічний твір;
   б) класичний або джазовий твір великої форми;
   в) концертний етюд;
   г) 2-3 п’єси з естрадного (джазового) репертуару (обов’язково з
імпровізацією).
   Рівень складності програми повинен відповідати випускному курсу
музичного училища.
2) Технічні вимоги:
   а) гами мажорні, мінорні та хроматичні (в терцію, сексту, деціму);
   б) мажорні гами подвійними терціями.
3) Абітурієнт повинен грати з аркуша твори естрадно-джазового
  репертуару з літеро-цифровими символами акордів; володіти основними
  ритміко-фактурними моделями акомпанементу; вміти грати в рухливих
  темпах.
4) Імпровізаційні навички необхідно показати у вступах, заключних
  частинах твору та сольних «квадратах» теми.
            ТРУБА, ТРОМБОН, САКСОФОН
   Абітурієнт повинен виконати:
1) твір великої форми (першу або другу та третю частини концерту, сонату)
  або концертну п’єсу;
2) 2–3 джазових стандарти з розширеною імпровізацією;
3) мажорні та мінорні гами до 7-ми знаків або ладові гами п’яти видів
  септакордів (найменше – від трьох нот) зі штрихами;
4) 3–4 етюди або джазові секвенції.
              УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ
   Абітурієнт повинен виконати:
1) на віброфоні або ксилофоні – п’єсу чи твір великої форми (як
  класичного, так і джазового характеру) двома або чотирма палицями;
2) на ударній установці – 2 solo не менше 32-х тактів (з акомпанементом чи
  без акомпанементу). Передбачається два різнохарактерних solo, одне з
  котрих – в контексті п’єси. Solo без акомпанементу виконується під
  метроном. Пропонується обов’язкове виконання одного solo в стилі
  swing.

                  35
            Теорія музики (гармонія) та сольфеджіо
   І.1. Письмові роботи:
   І.1.1. Двоголосний диктант. Час запису диктанту – 30 хвилин. Кількість
програвань – 11.
   І.1.2. Задача з гармонії середньої складності. Час виконання – 2
академічні години.

   І.2. Усні вимоги:
   І.2.1. Спів одноголосної мелодії з листа (рівень складності –
Островський, Соловйов, Шокін. Сольфеджіо ).
   І.2.2. Гармонізація на фортепіано заданого уривку мелодії з
додаванням модуляції в тональність першого ступеня спорідненості.
   І.2.3. Визначення на слух гармонічної послідовності у фрагменті
музичного твору.


           «ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ»
          Програмні вимоги з фаху для абітурієнтів

1. Про диригувати двома хоровими творами різного характеру: /один для
  хору a capella, другий- з супроводом/.
2. Співати з тактуванням один з голосів хорової партитури по
  горизонталі та послідовність акордів по вертикалі.
3. Виконати напам'ять партитуру хору a'capella на фортепіано.
4. Проспівати один вокальний твір по вибору абітурієнта.

          Сольфеджіо та гармонія /письмово та усно/
   Письмові роботи:
   а) Запис триголосного диктанту поліфонічного складу з досить
розвинутими голосами. Час запису диктанту – 30 хвилин. Кількість
програвань – 11.
   б) Гармонізація мелодії в формі періоду, обсягом 8-12 тактів, можливі
відхилення й модуляції в тональності 1 ступеня спорідненості. Регламент
часу написання роботи – 2 академічні години.
    Усні вимоги
   1. Сольфеджування та слуховий аналіз.
   Спів з листа одноголосного фрагмента з відхиленнями й модуляціями у
споріднені тональності, різноманітними хроматизмами, стрибками до
нестійких звуків. Можливі ускладнення метро-ритму у вигляді синкоп,
дуолей та тріолей, мішаного та змінного розміру тощо. Орієнтовна
складність: Качаліна. Одноголосне сольфеджіо, №№ 170, 171, І74, або:
Кирилова і Попов. Сольфеджіо, ч.1. Сольфеджування, одноголосся, №№ 22,
28, 29 та ін.
   Спів одного з голосів двоголосного уривка з виконанням другого
голосу на фортепіано. Можливе поліфонічне співвідношення голосів,
                  36
орієнтовна, складність: Способін Сольфеджіо. Двоголосся, №№ 107, 106,
102, 97 та інш.
   2 Проспівати з листа одноголосний приклад, що містить
стрибковий рух, хроматизми, особливі ритмічні групи, модуляційність
найпростішого типу. Орієнтовна складність – Сольфеджіо Н.Качаліної, 1
розділ.
   3 Визначити на слух гармонію в художньому прикладі.
   4. Гра секвенцій (3-4 ланки) (діатонічних, хроматичних,
транспонуючих) з закріпленням.
   5. Гра модуляцій за заданим уривком (мелодія, цифровка, бас) у формі
періоду.
                  37
КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МУЗИКИ ім. Р.М. ГЛІЄРА
          ВИМОГИ        ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО
  КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ МУЗИКИ ім. Р.М. ГЛІЄРА
         МИСТЕЦТВО 0202
      МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО 8.020205
 ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ «МАГІСТР»
           Київ 2011
            38
                 Мистецтво 0202
             Музичне мистецтво 8.020205
         Освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»
                «ФОРТЕПІАНО»
ФАХОВИЙ ТВОРЧИЙ КОНКУРС (спеціальний інструмент, колоквіум)
Творчий конкурс оцінюється за 100-бальною шкалою оцінювання (від 100 до 200
балів).
а/ Спеціальний інструмент
Виконання програми з фахової дисципліни:
Абітурієнт повинен виконати підготовлену програму, яка за ступенем складності
відповідає випускній програмі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», яка
складається з двох або декількох творів вищого ступеня складності різного
стильового та жанрового визначення з обов’язком включенням поліфонічного
твору. Загальна тривалість програми – 30 хвилин. За вибором комісії на
фаховому прослуховуванні допускається часткове виконання програми.
б/ Колоквіум:
  1.   Теоретичне фахове випробування в обсязі курсів професійно-
  орієнтованих дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» «Історія
  та теорія фортепіанного мистецтва» та «Методика викладання гри на
  фортепіано». Абітурієнт повинен знати основні етапи розвитку та найбільш
  значні явища та тенденції розвитку світової фортепіанної культури,
  фортепіанний репертуар, музично-теоретичну літературу по цих питаннях.

        Питання до теоретичного фахового випробування
     1.  Клавірна культура Франції XVII - XVIIІ ст. Характеристика
     стилю: епоха, світогляд, пануючі ідеї, коло образів, засоби виразності.
     2.  Клавірна творчість Й. Баха. Проблеми інтерпретації творів.
     3.  Фортепіанна творчість Л.Бетховена. Виконавська естетика та
     проблеми художньої інтерпретації.
     4.  Фортепіанна творчість Ф. Шопена та Ф. Ліста. Характеристика
     стилю: епоха, світогляд, пануючі ідеї, коло образів, засоби виразності.
     5.  Фортепіанна творчість К. Дебюссі та М. Равеля. Характеристика
     стилю: епоха, світогляд, пануючі ідеї, коло образів, засоби виразності.
     6.  Фортепіанна    творчість    С.Рахманінова,   А.Скрябіна,
     С.Прокоф’єва. Порівняльний аналіз стилів.
     7.  Українська фортепіанна культура ХІХ та ХХ ст.
     8.  Психо-технічна школа початку ХХ ст. Методико-педагогічні
     установи Ф. Бузоні, К. Мартінсена, Г. Когана.
     9.  Вітчизняна фортепіанна школа ХХ ст. та питання творчого
     розвитку особистості виконавця.
     10. А. Рубінштейн як видатний педагог та реформатор музичної
     освіти.
     11. Педагогіка Й.Баха. Принцип всебічності виховання музиканта-
                    39
    професіонала.
    12. Педагогіка Ф.Шопена. «Метода» Ф.Шопена та його художньо-
    естетичні принципи.
    13. Художньо-естетичні та педагогічні ідеали Р.Шумана.
    14. Педагогіка Г.Нейгауза. Проблеми взаємозв’язку художнього
    образу та виконавської техніки.
    15. Музично-виконавські здібності та їх розвиток. Структура
    музичної обдарованості. Музично-педагогічна діагностика.
    16. Первинні музично-ритмічні здібності та засоби їх формування та
    розвитку.
    17. Принципи розвиваючого навчання у фортепіанній педагогіці ХХ
    ст. Формування активного, самостійного, творчого мислення учнів.
    18. Теорія та методика початкового періоду музичного виховання.
    Провідні тенденції музичної педагогіки ХХ ст.
    19. Музичний ритм як інтонаційно-виразна, образно-поетична та
    художньо-смислова категорія виконавства. Проблеми організації
    виконавського ритму у творах різних стилів.
    20. Слухо-інтонаційна культура виконавця-піаніста. Фортепіанно-
    виконавське інтонування мелодії.
    21. Сучасна психологія навчання. Управління навчальною
    діяльністю учня. Орієнтуюча основа діяння. Три типи навчання.
              Список літератури
1. Г. Цыпин «Обучение игре на фортепиано». - М., 1984.
2. А. Малиновкая «Фортепиано-исполнительское интонирование». - М.,
1999.
3. Л. Баренбойм «Музыкальная педагогика и исполнительство». - Л., 1974.
4. Теория и методика обучения игре на фортепиано / Под редакцией
Каузовой - М., 2001.
5. А. Николаев «Очерки по истории фортепианной педагогике и теории
пианизма». - М., 1980.
6. С. Фейнберг «Пианизм как искусство». - М., 1965.
7. Г. Нейгауз «Об искусстве фортепианной игры». - М., 1961.
8. Б. Теплов «Психология музыкальных способностей». - М., 1947.
9. Психология музыкальной деятельности / Под редакцией Цыпина - М.,
2003.
10. Д. Кирнарская «Музыкальные способности». - М., 2004.
11. А. Корженевський «Про специфіку мислення музиканта-виконавця» //
Питання фортепіанної педагогіки та виконавства. К. 1981.
  12. А. Корженевський «Основи музично-виконавського ритму. Питання
  теорії музичного виховання та методики навчання гри на фортепіано»
                  К.2007.
13. Алексеев А. История фортепианного искусства: Учебник. В 3-х ч. –
Ч. 1 и 2. - М., 1988.
14. Алексеев А. Творчество музыканта – исполнителя: На материале
интерпретаций выдающихся пианистов пришлого и настоящего. - М., 1991.
                  40
  15. Бадура-Скода Е. Интерпретация Моцарта. - М., 1972.
  16. Браудо И. Артикуляция: О произношении мелодики. - Л., 1973.
  17. Бодки Э. Интерпретация клавирных произведений И.С.Баха. - М., 1989.
  18. Голубовская Н. О музыкальном исполнительстве. - Л., 1985.
  19. Друскин М. Клавирная музыка. - Л., 1960.
  20. Корыхалова Н. Интерпретация музыки. - Л., 1979.
  21. Курковський Г. Питання фортепіанного виконавства: Зб. статей. - К.,
  1983.


                 Мистецтво 0202
             Музичне мистецтво 8.020205
         «ОРКЕСТРОВІ СТРУННІ ІНСТРУМЕНТИ»
ФАХОВИЙ ТВОРЧИЙ КОНКУРС (спеціальний інструмент, колоквіум)
Творчий конкурс оцінюється за 100-бальною шкалою оцінювання (від 100 до 200
балів).
а/ Спеціальний інструмент
Виконання програми з фахової дисципліни:
Абітурієнт повинен виконати підготовлену програму, яка за ступенем складності
відповідає випускній програмі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та
складається з двох або декількох творів різного стильового та жанрового
визначення. Загальна тривалість програми – 30 хвилин. За вибором комісії на
фаховому прослуховуванні допускається часткове виконання програми.
б/ Колоквіум:
  1.   Теоретичне фахове випробування в обсязі курсів професійно-
  орієнтованих дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».
  Абітурієнт повинен виявити високий рівень знань з таких профільних
  дисциплін як «Історія виконавства на струнно-смичкових інструментах»,
  «Методика гри на струнно-смичкових інструментах» тощо. Випробування
  проводиться у формі співбесіди з найважливіших питань розвитку музичного
  мистецтва в цілому, а також виконавства на струнно-смичкових інструментах
  зокрема. Абітурієнт повинен знати основні етапи розвитку та найбільш значні
  явища та тенденції розвитку світової струнно-смичкової культури. струнно-
  смичковий репертуар, музично-теоретичну літературу по цих питаннях.

                 Мистецтво 0202
           Музичне мистецтво 8.020205
      «ОРКЕСТРОВІ ДУХОВІ ТА УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ»

ФАХОВИЙ ТВОРЧИЙ КОНКУРС (спеціальний інструмент, колоквіум)
Творчий конкурс оцінюється за 100-бальною шкалою оцінювання (від 100 до 200
балів).

а/ Спеціальний інструмент
                    41
Виконання програми з фахової дисципліни:
Абітурієнт повинен виконати підготовлену програму, яка за ступенем складності
відповідає випускній програмі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», яка
складається з чотирьох або п’яти творів вищого ступеня складності різного
стильового, жанрового визначення, відмінні за характером та формою (зокрема
соната чи концерт епохи бароко (І - ІІ ч.), твір епохи класицизму, твір
віртуозного характеру (ХХ ст.), твір українського автора). Загальна тривалість
програми – 30 хвилин. За вибором комісії на фаховому прослуховуванні
допускається часткове виконання програми.

б/ Колоквіум:
    1.   Співбесіда з фахових питань в обсязі курсів професійно-
    орієнтованих дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
    НМАУ. Абітурієнт повинен показати знання з питань форми,
    стилістичних особливостей, технології виконавства виконуваних творів,
    знати музично-теоретичну літературу по цих питаннях, проявити
    обізнаність в питаннях загальної музичної ерудиції.


                 Мистецтво 0202
              Музичне мистецтво 8.020205
              «НАРОДНІ ІНСТРУМЕНТИ»

ФАХОВИЙ ТВОРЧИЙ КОНКУРС (спеціальний інструмент, колоквіум)
Творчий конкурс оцінюється за 100-бальною шкалою оцінювання (від 100 до 200
балів).
а/ Спеціальний інструмент
Виконання програми з фахової дисципліни:
Абітурієнт повинен виконати підготовлену програму, яка за ступенем складності
відповідає випускній програмі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», яка
представляє музичні твори різних жанрів, стилів, характерів і форм, а саме:
   1) поліфонічний твір (прелюдії, токати, фантазії з фугами не менше трьох
     голосів);
   2) Твір складної форми (частини класичних або сучасних сонат, концертів
     тощо);
   3) Оригінальний твір (бажано віртуозного характеру)
   Загальна тривалість програми – 30 хвилин. За вибором комісії на фаховому
   прослуховуванні допускається часткове виконання програми.

б/ Колоквіум:
    1. Співбесіда з фахових питань в обсязі курсу методики та теорії
    викладання гри на народних інструментах. Колоквіум передбачає
    визначити рівень фахової підготовки у галузі історії та теорії народного
    інструментального виконавства, знання науково-методичної літератури,
    музично-теоретичний аналіз виконуваних творів.
                    42
                 Мистецтво 0202
              Музичне мистецтво 8.020205
              «АКАДЕМІЧНИЙ СПІВ»

ПЕРШИЙ ТВОРЧИЙ КОНКУРС (сольний спів, колоквіум)
Творчий конкурс оцінюється за 100-бальною шкалою оцінювання (від 100 до 200
балів).
Для вступників обов'язковим є спеціальний медичний /фоніатричний/ огляд.
а/ Сольний спів
Виконання програми:
Абітурієнт повинен виконати підготовану програму, що за ступенем складності
відповідає випускній програмі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», яка
представляє музичні твори різних жанрів, стилів, характерів і форм з
обов’язковим включенням арії, романсу та народної пісні.
б/ Колоквіум:
   1. Співбесіда з фахових питань в обсязі курсів теорії вокальної діяльності
   та методики навчання співу.

        Питання до теоретичного фахового випробування
     1.  Психоаналіз вокальної діяльності
     2.  Дидактичний зміст вокального навчання
     3.  Резонансна теорія співу
     4.  Асоціації та синтез у вокальному мистецтві
     5.  Теоретичний та виконавський аналіз вокального твору (за
     вибором комісії)
     6.  Професійні захворювання голосу співака
     7.  Лінгво-культурна теорія співу
     8.  Сучасні положення теорії вокального мистецтва
     9.  Теорія вокальної творчості
     10. Міоеластична теорія співу
     11. Відчуття і сприйняття у співі
     12. Нейрохронаксична теорія співу
     13. Теоретичні аспекти свідомого та неусвідомлюваного у
     художньому співі
     14. Теорія особистості та її розвиток у вокальній педагогіці
     15. Методологія виховання вокального слуху
     16. Гігієна голосу та режим співака
     17. Концентричний метод виховання голосу М.Глінки
     18. Розвиток емоційної сфери співака
     19. Дефекти голосу та їх виправлення
     20. Особливості роботи над видами вокалізації
     21. Самостійна робота над вокальним твором
     22. Фонетичний метод навчання співу
     23. Принципи укладання концертних програм

                     43
  24. Поєднання вокально-технічної та художньої сторін у процесі
  виховання співака
  25. Розвиток виконавської волі співака
  26. Особливості вокальних занять із дітьми
  27. Розвиток інтелектуального потенціалу співака
  28. Методичні аспекти роботи над художнім образом
             Список літератури
 1. Аспелунд Д.Л. Развитие певца и его голоса / Под ред. М.Л. Львова. –
 М., - Л.: Музгиз, 1956.
 2. Антонюк В. Г. Українська вокальна школа: етнокульторологічний
 аспект: Монографія. – К.:Українська ідея, 1999 – 168 с.
 3. Антонюк В.Г. Постановка голосу: Навчальний посібник для студентів
 вищих музичних навчальних закладів. –К.: Українська ідея, 2000 – 68 с.
 4. Антонюк В. Г. Вокальна педагогіка (сольний спів): Підручник. – К.:
 ЗАТ «Віпол», 2007 – 174 с.
 5. Багадуров В.А. Очерки по истории вокальной педагогики. – М.:
 Музгиз, 1956.
 6. Барсов Ю.А. Вокально-исполнительские и педагогические принципы
 М.И. Глинки. – Л.: Музыка, 1968.
 7. Вилинская И.Н. Значение репертуара в воспитании певца // Вопросы
 вокальной педагогики: Вып.3-й – М.: Музыка, 1967.
 8. Герсамия И.Е. К проблеме психологии творчества певца. – Тбилиси:
 Мецниереба, 1985.
 9. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.
 10.Євтушенко Д.Г., Михайлов-Сидоров М.Г. Питання вокальної
 педагогіки: історія, теорія, практика. – К.: Мистецтво, 1963.
 11.Егоров А.А. Гигиена голоса и его физиологические основы / Под общ.
 ред. Н.И. Жинкина. – М.: Музгиз, 1962.
 12.Знаменська О.В. Культура мови у співі. – К.: Держвидав, 1959.
 13.Колодуб І.С. Теорія вокального мистецтва. – Харків, 1996.
 14.Костюк О.Г. Сприймання музики і художня культура слухача. – К.:
 Наукова думка, 1965.
15. Кочнева И., Яковлева А. Вокальный словарь. – Ленинград: Музыка,
1986.
   16.  Люш Д. Развитие и сохранение певческого голоса. – К.:
   Музична Україна, 1988.
17. Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва / Літ. Виклад -
М., Головащенка. – 2-е вид. – К.: Музична Україна, 1985.
   18. Михайлова Т.М. Виховання співаків у Київській консерваторії:
   Хронологічний огляд з 1863 по 1963 рр. – К.: Музична Україна, 1970.
19. Морозов В.П. Биофизические основы вокальной речи. – Л.: Наука,
1977.
20. Муравйова Олена: Спогади, матеріали / Упор. Г.І. Філіпенко. – К.:
Музична Україна, 1984.
21. Назаренко И.К. Искусство пения: Хрестоматия. – М.: Музыка, 1972.
                 44
   22. Стахевич А.Г. Вокальное искусство Западной Эвропы: творчество,
   исполнительство, педагогика. – К.: НМАУ ім.. П.І.Чайковського, 1977.
   23. Фролов Ю.П. Пение и речь в свете учения Павлова. – М.: Музыка,
   1966.
   24. Юссон Р. Певческий голос: Пер. с франц. – М.: Музыка, 1974.
   25. Юнг К.Г. Психология бессознательного: Пер. с нем. – М: Канонт,
   1998.

                 Мистецтво 0202
              Музичне мистецтво 8.020205
              «ПОПУЛЯРНИЙ СПІВ»

ПЕРШИЙ ТВОРЧИЙ КОНКУРС (сольний спів, колоквіум)
Творчий конкурс оцінюється за 100-бальною шкалою оцінювання (від 100 до 200
балів).
Для вступників обов'язковим є спеціальний медичний /фоніатричний/ огляд.

а/ Сольний спів
Виконання програми:
     Абітурієнт повинен виконати підготовану програму, що за ступенем
  складності відповідає випускній програмі освітньо-кваліфікаційного рівня
  «бакалавр», яка представляє музичні твори різних жанрів, стилів, характерів
  і форм з розгорнутим вокальним діапазоном (не менше одної октави) та з
  обов’язковим включенням популярної української пісні сучасного
  композитора, популярного світового хіту, власної інтерпретації джазового
  стандарту зі скетовим соло;

б/ Колоквіум:
   2. Співбесіда з фахових питань в обсязі курсів теорії вокальної
   діяльності, історії масових музичних жанрів та методики навчання співу.

                 Мистецтво 0202
              Музичне мистецтво 8.020205
               «ДЖАЗОВИЙ СПІВ»

ПЕРШИЙ ТВОРЧИЙ КОНКУРС (сольний спів, колоквіум)
Творчий конкурс оцінюється за 100-бальною шкалою оцінювання (від 100 до 200
балів).
Для вступників обов'язковим є спеціальний медичний /фоніатричний/ огляд.
а/ Сольний спів
Виконання програми:
  Абітурієнт повинен виконати підготовану програму, що за ступенем
  складності відповідає випускній програмі освітньо-кваліфікаційного рівня
                    45
  «бакалавр», яка представляє музичні твори різних жанрів, стилів, характерів
  і форм, а саме:

  1. Власне аранжування двох джазових творів:
     1) в стилі Бі-Боп або Хард-Боп з обов’язковою наявністю скетової
  імпровізації, як підготовленої, так і спонтанної;
     2) в стилі Самба або Боса-Нова з обов’язковою наявністю скетової
  імпровізації, як підготовленої, так і спонтанної;
  2. Джазову баладу у власній виконавській інтерпретації.

б/ Колоквіум:
   3. Співбесіда з фахових питань в обсязі курсів теорії та історії
   імпровізації, історії джазової музики та методики навчання співу.


                 Мистецтво 0202
             Музичне мистецтво 8.020205
             «ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ»

ФАХОВИЙ ТВОРЧИЙ КОНКУРС (диригування, колоквіум)
Творчий конкурс (комплексний) оцінюється за 100-бальною шкалою оцінювання
(від 100 до 200 балів).
Виконання фахової програми:
   1.Диригування програми з двох різнохарактерних творів: один для хору
   а' сарреllа; другий великої форми (оперна сцена або частина з кантати,
   ораторії, реквієму, меси тощо).
   2. Виконання додаткових практичних завдань (гра партитури на роялі,
   вокально-практичне втілення технічних та художніх засобів виконавської
   виразності на прикладах окремих фрагментів партитур).

Колоквіум
Колоквіум включає:
  перевірку рівня знань з історії хорового мистецтва України, історії
  російської хорової музики, світової музично-хорової літератури,
  хорознавства та методики роботи з хором, історії хорового мистецтва
  України, методики викладання хорових дисциплін (по білетам).

      Питання до теоретичного фахового випробування з дисципліни
         «Хорознавство та методика роботи з хором»
  Специфіка та особливості хорового виконавства.
  Форми хорового виконавства та виконавські профілі.
  Компоненти хорової звучності та засоби виконавської виразності.
  Закономірності інтонування в зонному та темперованому строї. Методика
  опрацювання хорового строю.
  Особливості концертного виконання та художньої інтерпретації.
                    46
Принципи підбору репертуару та формування концертних програм.
Моделювання виконавського твору як спосіб самопідготовки до практичної
роботи з хором.
Творчо-психологічні контури диригентської професії.
Становлення та еволюція диригентського мистецтва в історичному зрізі
епох.

Література:
   1.  Дирижерское исполнительство. Практика. История. Эстетика /
   Сб.статей. / ред.-составитель Л.Гинзбург.
   2.  – М.: Музика, 1975
   3.  Дмитревский Г. Хороведение и управление хором. 2-е изд. - М.:
   Музыка, 1957
   4.  Живов    В.Л.   Исполнительский  анализ    хорового
   произведения//Работа с хором: Методика. Опыт. - М.: Музыка, 1979.С.
   115-138
   5.  Живов В.Л. О музыкально-выразительных средствах в хоровом
   исполнительстве//Хоровой коллектив. - М.: Музыка, 1976. - С.20-41
   6.  Иванов-Радкевич А. О воспитании дирижера. - М.: Музика, 1978
   7.  Казачков С.А. Дирижерский аппарат и его постановка. - М.:
   Музыка, 1967.
   8.  Казачков С. Формы меняются - проблеми остаються. - М.:
   Сов.музыка, 1978. - №4.
   9.  Колесса М.Ф. Основи техніки диригування. - К.: Музична
   Україна, 1981.
   10. Краснощеков В.И. Вопросы хороведения. - М.: Музыка, 1969.
   11. Левандо П.П. Проблемы хороведения. - Л.: Музыка, 1974.
   12. Малько Н.А. Основы техники дирижирования. – М.: Музыка,
   1965.
   13. Мархлевський А.С. Практичні основи роботи в хоровому класі. –
   К.: Музична Україна, 1986.
   14. Мусин И. Техника дирижирования. – М.: Музыка, 1967.
   15. Ольхов К.А. Вопросы теории дирижерской техники и обучения
   хоровых дирижеров. - Л.: Музыка, 1979.
   16. Пігров К.К. Керування хором. – К.: Музична Україна, 1964.
   17. Птица К.Б.О хоровом дирижировании // Работа в хоре. - М.:
   Музыка, 1960.- С.238-279.
   18. Птица К.Б.Очерки по технике дирижирования хором. - М.:
   Муз.гиз, 1948.
   19. Радик Д.В. Моделювання та структурний аналіз виконавського
   твору. –К.: НМАУ, 2010.
   20. Чесноков П.Г. Хор и управление им. - М.: Музыка, 1961.

    Питання до теоретичного фахового випробування з дисципліни
      «Методика викладання хорових дисциплін»
                  47
  Професійна компетентність та професійно значимі якості викладача.
  Функції педагогічного та художньо-творчого спілкування в структурі
  освітньо-професійної діяльності викладача.
  Структура таланта та особливості його розвитку.
  Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста в галузі хорового
  мистецтва.
  Предмет методики. Види занять. Функції, вимоги та форми контролю.
  Методика укладання типових та робочих програм фахових дисциплін.

  Література:
     1.  Вопросы профессионально-педагогической направленности
     преподавания специальных дисциплин на музыкальном факультете.
     Сб.статей. / Отв.ред. Конивников В. - Казань, 1979.
     2.  Егоров А. Очерки по методике преподавания хоровых
     дисциплин. - Л.: Музгиз, 1958.
     3.  Казачков С. О дирижерско-хоровой педагогике//Музыкальное
     исполнительство. Вьш.6. - М.: Музыка, 1970.
     4.  Медьшь Я.К. Методика преподавания дирижерско-хоровых
     дисциплин. - М.: Музыка, 1978.
     5.  Основы педагогического мастерства. - М.: Просвещение, 1989.
     6.  Птица К.Б.Заметки педагога. - М.: Сов. музыка, 1965.-№1.-С.
     103-106.
     7.  Радик Д.В. Музична дидактика в структурі диригентської
     освітньо-професійної діяльності. - К.: НМАУ, 2010.
     8.  Рудницька О.Методика оціночної діяльності. - К.: Музика,
     1977.№4. - С. 25.
     9.  Рудницька О. Педагогіка: загальна і мистецька /Навч.посібник. -
     К., 2002.                 Мистецтво 0202
              Музичне мистецтво 8.020205
               «МУЗИКОЗНАВСТВО»
                   «ІТФ»
ФАХОВИЙ ТВОРЧИЙ КОНКУРС (історія зарубіжної музики, історія
російської музики, історія української музики)
Творчий конкурс оцінюється за 100-бальною шкалою оцінювання (від 100 до 200
балів).
Абітурієнт повинен розуміти логіку та закономірності існування музики як виду
мистецтва, основні методи та прийоми оволодіння науковою, науково-
методичною, критичною та іншою літературою; повинен мати базові знання у
галузі теоретичного та історичного музикознавства, дослідницькі здібності,
самостійність наукового мислення; досвід написання наукових робіт у різних
галузях музикознавства (теоретичного та історичного напрямку), певний
                    48
діапазон знань з різних видів мистецтв, а також психології, естетики, філософії,
та інших наук; повинен знати основні етапи розвитку історії світової музичної
культури, стильові течії та найбільш значні явища музичної культури України,
ближнього та далекого зарубіжжя, життєві та творчі шляхи визначних
композиторів та музичну літературу, добре орієнтуватися у музикознавчій та
музично-критичній літературі по цих питаннях.
Абітурієнт повинен продемонструвати аналітичні навички, виявити уміння
застосовувати на практиці різнопланові предметні зв’язки та продемонструвати
творчий підхід і власну позицію у висвітленні конкретного питання.


    Питання до творчого випробування з історії зарубіжної музики
  1.  Л. Бетховен. Симфонія №9
  2.  Ф. Ліст. «Фауст-симфонія»
  3.  Р. Вагнер. «Трістан та Ізольда»
  4.  Ф. Шопен. Соната b-moll
  5.  К. Дебюссі. «Ноктюрни»
  6.  Г. Малер. Симфонія №1
  7.  А. Берг. «Воццек»
  8.  Дж. Верді. «Отелло»
  9.  К. Монтеверді. «Коронація Поппеї»
  10. В.А. Моцарт. «Реквієм»
  11. Й.С. Бах. «Страсті за Матфєєм»

 Питання до творчого випробування з історії музики етносів України та
              музичної критики
  1. Симфонічна творчість М. І. Глінки (твір за вибором)
  2. П. І. Чайковський. VI симфонія
  3. П. І. Чайковський. «Пікова дама»
  4. М. П. Мусоргський. «Хованщина»
  5. О. М. Скрябін. Поема екстазу
  6. І. Ф. Стравінський. «Весна священна»
  7. О. П. Бородін. ІІ симфонія
  8. М. А. Римський-Корсаков «Царева наречена»
  9. М. І. Глінка «Руслан і Людмила»
  10. С. В. Рахманінов «Дзвони»
  11. М. П. Мусоргський «Картинки з виставки»

    Питання до творчого випробування з історії української музики
  1.  М. Лисенко. «Радуйся, ниво неполитая!»
  2.  Є. Станкович. «Симфонія Lirica»
  3.  Л. Ревуцький. Симфонія №2
  4.  Б. Лятошинський. Симфонія №3
  5.  М. Скорик. «Карпатський концерт»
  6.  Д. Шостакович. Симфонія №14
                     49
7.  С. Прокоф’єв. «Ромео і Джульєтта»
8.  М. Березовський. «Не отвержи мене»
9.  М. Лисенко. «Тарас Бульба»
10.  С. Гулак-Артемовський «Запорожець за Дунаєм»
   11. М. Дилецький «Воскресенський канон»               Мистецтво 0202
            Музичне мистецтво 8.020205

        «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЕСТРАДИ (ДЖАЗ)»

              ФОРТЕПІАНО
ФАХОВИЙ ТВОРЧИЙ КОНКУРС (спеціальний інструмент, колоквіум)
а/ Спеціальний інструмент
Виконання програми з фахової дисципліни:
  Абітурієнт повинен виконати підготовлену програму, яка за ступенем
складності відповідає випускній програмі вищого музичного закладу і
продемонструвати професійний рівень володіння інструментом, зріле
музичне мислення, практичне знання стильових особливостей різних
напрямків джазового мистецтва, розвинений художній смак. Бажано
продемонструвати навички як ансамблевого, так і сольного виконання. В
кожному творі повинні бути присутні розгорнуті імпровізаційні епізоди.
  Програма повинна тривати 20-25 хвилин, і налічувати 4-5 творів, в різних
джазових стилях.

а) І або ІІ–ІІІ частини класичної сонати композиторів віденської класики або
джазовий твір великої форми;(напр. Д.Гершвін - «Концерт – F-dur»,
«Рапсодія в стилі блюз»).
б) 3-4 джазових п’єси в різних джазових стилях.
 (обов’язково з імпровізацією).

         Приблизні стильові орієнтири:
а) швидкий свінг;
б) балада, кул;
в) бібоп, хард-боп;
г) босанова, самба, або інший латинський стиль;
д) ф`южн, джаз-рок ;
 Допускається виконання одного власного твору (за згодою комісії).

                ГІТАРА
 Абітурієнт повинен продемонструвати професійний рівень володіння
інструментом, зріле музичне мислення, практичне знання стильових
особливостей різних напрямків джазового мистецтва, розвинений художній
                   50
смак. Бажано продемонструвати навички як ансамблевого, так і сольного
виконання. В кожному творі повинні бути присутні розгорнуті
імпровізаційні епізоди.
 Програма повинна тривати 20-25 хвилин, і налічувати 4-5 творів, в різних
джазових стилях.


Приблизні стильові орієнтири:
1 швидкий свінг, мануш-свінг;
2 балада, кул;
3 бібоп, хард-боп;
4 босанова, самба, або інший латинський стиль;
5 ф`южн, джаз-рок;

                САКСОФОН
   Абітурієнт повинен продемонструвати професійний рівень володіння
інструментом, зріле музичне мислення, практичне знання стильових
особливостей різних напрямків джазового мистецтва, розвинений художній
смак. В кожному творі повинні бути присутні розгорнуті імпровізаційні
епізоди. В програмі бажано мати твір академічного спрямування.
 Тривалість програми - 20-25 хвилин, і повинна налічувати 4-5 творів, в
різних джазових стилях.
         Приблизні стильові орієнтири:
а) швидкий свінг;
б) балада, кул;
в) бібоп, хард-боп;
г) босанова, самба, або інший латинський стиль;
д) ф`южн, джаз-рок ;
 Допускається виконання одного власного твору(за згодою комісії).

                  ТРУБА
  Абітурієнт повинен показати на іспиті з фаху (труба) знання всіх
різновидів гам, ладових структур, секвенцій, володіння амбушюром та
технічні навички. Бажано продемонструвати навички як ансамблевого, так і
сольного виконання. В кожному творі повинні бути присутні розгорнуті
імпровізаційні епізоди. Програма повинна тривати 20-25 хвилин, і
налічувати 4-5 творів, в різних джазових стилях.

        Приблизні стильові орієнтири:
1 швидкий свінг;
2 балада, кул;
3 бібоп, хард-боп;
4 босанова, самба, або інший латинський стиль.

           БАС-ГІТАРА (КОНТРАБАС)
                  51
  Абітурієнт повинен на іспиті з фаху продемонструвати професійний
рівень володіння інструментом, зріле музичне мислення, практичне знання
стильових особливостей різних напрямків джазового мистецтва, розвинений
художній смак. Бажано продемонструвати навички як ансамблевого, так і
сольного виконання. В кожному творі повинні бути присутні розгорнуті
імпровізаційні епізоди.
 Абітурієнт повинен виконати програму тривалістю 20-25 хвилин, яка
налічує 4-5 творів, в різних джазових стилях.

        Приблизні стильові орієнтири:
1 швидкий свінг;
2 балада, кул;
3 бібоп, хард-боп;
4 босанова, самба, або інший латинський стиль;
5 ф`южн, джаз-рок

            УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ
 На іспиті з фаху абітурієнт повинен продемонструвати професійний рівень
володіння інструментом, практичне знання стильових особливостей різних
напрямків джазового мистецтва, розвинений художній смак.
 Програма повинна тривати 20-25 хвилин, і налічувати 4-5 творів, в різних
джазових стилях.
3) на віброфоні або ксилофоні:
  а) п’єсу чи твір (як класичного, так і джазового характеру) двома або
  чотирма палицями;
2)на ударній установці –п’єси різних стильових напрямків з розгорнутим
соло в контексті п’єс

           Приблизні стильові орієнтири:
      а) свінг;
      б) би-боп;
      в) босанова, самба, або інший латинський стиль;
      г) ф`южн, джаз-рок;
      д) відкрите Solo (без акомпанементу)

   ОРІЄНТОВНИЙ РЕПЕРТУАР (УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ)
               УСТАНОВКА:
1.Л.Беллсон «Школа гри щітками»
2.Д.Векл «Слідуючий крок»
3.Д.Векл «Крок за кроком»
4.К.Камерон «Сучасна школа гри щітками»
5.Д.Крупа «Рудиментальна школа для малого барабану»
6.Д.Морело «Удосконалення техніки та контроль над нею»
7.Д.Агустіні «Ритмічні гами»
8.Г.Честер «Системи для покращення власного удосконалення»
                  52
9.Г.Чефі «Ритмічні малюнки»
10.Д.Гарібальді «Фанк біт»
11. Advanced techniques J.Chapin.
12.Afro-cuban grooves.
13.B.Cobham " By Design.
14.Billy Hart Jazz drumming
15.Clock for drumset Phil Maturano.
16.In Session D.Weckl.
17.Jazz drumming Big band & combo.
18.Joe Morello Rudimental Jazz.
19.S.Houghton.
20.Tommy Igoe.

                ВІБРАФОН
 1.Р.Вінер «Solo»
 2.Г.Бартон «Solo vib»
 3.Л.Хемптон «П’єси»
                 ТРОМБОН
 Абітурієнт повинен показати на екзамені знання гам і особливі види
діатонічного мажора та мінора (лади), включаючи цілотонову гаму
(виконання гам по вибору комісії), гарне володіння амбушюром, різними
видами штрихів і виконавської техніки. В програмі бажано мати п’єсу
академічного спрямування. Необхідно прочитати з листа партію
оркестрового репертуару творів вищого рівня складності.
 Програма повинна тривати 20-25 хвилин, і налічувати 4-5 творів, в різних
джазових стилях.
 1) три-пять джазових стандартів (обов’язково з імпровізацією).
 2) дві-три різні за стилями джазові п’єси;

           Приблизні стильові орієнтири:
1 швидкий свінг;
2 балада, кул;
3 бібоп, хард-боп;
4 босанова, самба, або інший латинський стиль;


           ОРІЄНТОВНИЙ РЕПЕРТУАР:

 1. В Блажевич - Концерт № 5;
  F.Waller - Ain’t Misbehavin’;
   G. Gershwin - Somebody loves Me;
   Miller B. - Bernie’s Tune;
 2. П. Хіндеміт - Соната;
                   53
   B. Golson - Whisper not;
   G. Gershwin - I got rhythm;
   Marcos & S. Valles - Sammer samba;

 3. А. Нестеров - Концертино;
   J. Tizol – Caravan;
   Ch. Parker - Now Is The Time;
   D. Gillespie - A night in Tunisia

  4. J. Aeberson – Nefertiti;
   B. Timmons - Moanin’;
   К. Бахолдин - Когда не хватает техники;
   S. Rollins - Tenor Madness;
   N. J. Mantgomery - West Coast Blues;

  5. D. Gillespie - Blue n’ boogie;
   B. Martino - Estate;
   A-C. Jobum - Quiet night of quiet stars;
   N. Washinton & Young - Stella by starlight;
   K. Braun – Coronade;               0202 «Мистецтво»
            «Музичне мистецтво» 8.020205

       ТВОРЧИЙ КОНКУРС З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Творчий конкурс оцінюється за 100-бальною шкалою оцінювання (від 100 до
200 балів).
Для вступу в магістратуру студенти повинні мати робочі знання:
  граматичних структур, що є необхідними для гнучкого вираження
   відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування
   широкого кола текстів в академічній та професійній сферах;
  правил синтаксису, щоб дати можливість розпізнавати і продукувати
   широке коло текстів в академічній та професійній сферах;
  широкого діапазону словниковий запас (у тому числі термінології ), що є
   необхідним в академічній та професійній сферах;
  мовних форм, властивих для офіційних та розмовних реєстрів.
 Творче випробування з іноземної мови до магістратури проводиться у
формі співбесіди, базується на вимогах рівня володіння мовою за програмою
навчання для отримання ступені «бакалавра» і охоплює усні види
мовленнєвої діяльності.
 Абітурієнт має вільно володіти усним монологічним та діалогічним
                     54
мовленням у межах вищезазначеної тематики та сприймати іноземне
мовлення. Екзамен складається з двох частин:
  1. Монологічне мовлення за однією з тем, які вивчалися протягом курсу
    «Іноземна мови (за професійним спрямуванням)».
  2. Діалогічне мовлення за цією темою (бесіда з екзаменатором).
Монологічне мовлення:
   чітко виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями,
   щодо широкого кола тем академічного та професійного спрямування;
   продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем,
   пов’язаних з навчанням та спеціальністю;
   користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання висловлювань
   у чіткий, логічно поєднаний дискурс.
Діалогічне мовлення:
   реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію
   під час обговорень, дискусій, бесід, що пов’язані з навчанням та
   професією;
   володіти мовленнєвим етикетом спілкування: мовні моделі звертання,
   ввічливості, вибачення, погодження тощо;
   поводитись адекватно у типових академічних і в професійних
   ситуаціях (на конференціях, дискусіях в академічному навчальному
   середовищі )
   пристосовуватися до змін, які зазвичай трапляються під час бесіди і
   стосуються її напряму, стилю та основних наголосів;
   виконувати широку низку мовленнєвих функцій і реагувати на них,
   гнучко користуючись загальновживаними фразами.
   Для вступу в магістратуру студенти повинні мати робочі знання:
  граматичних структур, що є необхідними для гнучкого вираження
   відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування
   широкого кола текстів в академічній та професійній сферах;
  правил синтаксису, щоб дати можливість розпізнавати і продукувати
   широке коло текстів в академічній та професійній сферах;
  широкого діапазону словникового запасу (у тому числі термінології ),
   що є необхідним в академічній та професійній сферах;
  мовних форм, властивих для офіційних та розмовних реєстрів.

               ЛІТЕРАТУРА
 1. Н.И. Либерман, А.Фролова-Багреева, М.М.Кедрова. Английский для
   вузов искусств. - Москва. Высшая школа, 1989. – 463с.
 2. Учебник английского языка. / И.А. Бонк и др. Ч 1, 2 – М: Высшая
   школа, 1989
 3. Л.Ю. Кулиш. Сборник упражнений по грамматике английского языка.
   Киев. Вища школа, 1988.

Теми для монологічного мовлення:
Англійська мова
                  55
  1. About myself. My musical interest. My study at the National Music
  Academy and my future specialty
  2. Ukraine is my native country
  3. Great Britain
  4. The USA
  5. From the biography of Peter Tchaikovsky
  6. Ukrainian prominent composer Boris Liatochinsky
  7. Ukrainian composer Mykola Lysenko
  8. English composer Benjamin Britten
  9. From the biography of Sergey Prokofiev
  10. From the biography of Maxim Berezovsky
  11. Prominent Ukrainian composer Dmitro Bortniansky
  12. Myroslav Skoryk and his compositions in contemporary musical life
  13. regory Maiboroda’s creative life
  14. The great composer of the 18 th Century – Johann Sebastian Bach
  15. Prominent French composer Claude Debussy
  Друге завдання дає змогу показати навички та вміння діалогічного
мовлення, вміння сприймати мову на слух та вести бесіду з екзаменатором у
формі запитань та відповідей.
                  56

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:262
posted:1/14/2012
language:
pages:56