Tworzenie Szkolnego Raportu z wynik�w sprawdzianu zewnetrznego by lCKz4bE6

VIEWS: 30 PAGES: 16

									   Tworzenie Szkolnego Raportu z wyników sprawdzianu zewnętrznego –
    wnioski
           PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 7 października 2009 r.


w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Wymagania wobec szkół podstawowych…..
1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki
  Wymaganie:
  Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu….

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 30 kwietnia 2007 r.

* w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy przeprowadzania
 sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych u
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.)
Tworzenie Szkolnego Raportu z wyników sprawdzianu zewnętrznego –wnioskiOSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW NA SPRAWDZIANIE (EGZAMINIE) ZEWNĘTRZNYM

         CELE BADANIA – TWORZENIA RAPORTU


  określenie poziomu osiągnięć uczniów na sprawdzianie (egzaminie) zewnętrznym;

  ustalenie zależności między ocenianiem wewnątrzszkolnym i ocenianiem zewnętrznym

  ustalenie mocnych i słabych stron procesu kształcenia;

  wykorzystanie wniosków z analizy wyników do planowania pracy szkoły
  i nauczycieli;

  wykorzystanie wyników do opracowania planu pracy rozwoju ucznia;
Tworzenie Szkolnego Raportu z wyników sprawdzianu zewnętrznego –
wnioski


     METODA BADAWCZA analiza dokumentów
      WYKAZ BADANYCH DOKUMENTÓW:

  Wyniki uczniów osiągnięte na sprawdzianie (egzaminie) – wykaz OKE – wyniki
  punktowe uczniów oraz łatwość zadań.

  Raport OKE (lub raport CKE);

  Dzienniki lekcyjne (arkusze ocen) klas poddanych sprawdzianowi (egzaminowi);
  Wałbrzyskie Testy Kompetencji

  Dokumentacja sprawdzianów wewnątrzszkolnych i nauczycielskich ;

  Programy nauczania realizowane w szkole ( w zakresie przedmiotów objętych
  sprawdzianem – egzaminem), plany pracy dydaktycznej, arkusz organizacyjny
  szkoły, inne dokumenty;
Tworzenie Szkolnego Raportu z wyników sprawdzianu zewnętrznego –
wnioski           ZAKRES BADANIA

  Analiza rozkładu wyników sprawdzianu (egzaminu);

  Analiza rozkładu wyników w skali staninowej;

  Analiza łatwości standardów i całego sprawdzianu (egzaminu);

  Analiza łatwości zadań w kontekście ich przynależności przedmiotowej;

  Analiza łatwości zadań w kontekście sprawdzanych czynności;

  Porównanie wyników sprawdzianu/egzaminu z zapisami dokumentacji szkolnej (ramowy plan
  zajęć, programy nauczania, plany pracy dydaktycznej, WSO, itp.);
  Porównanie wyników oceniania zewnętrznego z wynikami oceniania wewnątrzszkolnego;
Tworzenie Szkolnego Raportu z wyników sprawdzianu zewnętrznego –
wnioski


         KRYTERIA OCENY

  Wysokość wskaźników łatwości sprawdzanych czynności, zadań, standardu, testu;

  Ilość wyników średnich, poniżej i powyżej średnich;

  Ilość wyników najniższych, najwyższych;

  Wysokość podstawowych miar i wskaźników statystycznych;

  Zgodność wyników testu z zapisami dokumentacji szkolnej;

  Zgodność wyników sprawdzianu (egzaminu) z ocenami wewnątrzszkolnymi;

  Zgodność wyników próbnych sprawdzianów (egzaminów) z wynikami sprawdzianu (egzaminu)
  docelowego;
Tworzenie Szkolnego Raportu z wyników sprawdzianu
zewnętrznego –wnioski


           PODSTAWOWE DEFINICJE STATYSTYCZNE

1.  Definicje podstawowych wskaźników statystycznych :
   miary tendencji centralnych

  wynik minimalny - najniższy wynik uzyskany przez uczniów w badanej grupie,

  wynik maksymalny – najwyższy wynik uzyskany przez uczniów w badanej grupie

  rozstęp wyników – różnica między maksymalnym i minimalnym wynikiem

  wynik średni – obliczmy w następujący sposób; suma punktów uzyskanych przez uczniów z
   zestawu zadań podzielona przez liczbę uczniów
  modalna – ( dominanta) wynik najczęściej występujący w badanej grupie, w zestawie
   danych może wystąpić więcej niż jedna wartość,

  mediana - wynik środkowy w badanej grupie, poniżej i powyżej którego znajduje się około
   50% - aby wyznaczyć medianę, dane należy uporządkować rosnąco lub malejąco
Tworzenie Szkolnego Raportu z wyników sprawdzianu zewnętrznego –
wnioski

ANALIZA ROZKŁADU PUNKTOWYCH WYNIKÓW SPRAWDZIANU/EGZAMINU
   ZEWNĘTRZNEGO


  porządkujemy wyniki od wyniku najwyższego do najniższego,

  zestawiamy wyniki w klasy ilościowe, np. przedstawiając je w następującej tabeli,

  korzystając z powyższej tabeli, wykonujemy wykres rozkładu wyników,

  tego typu zestawienia wykonujemy dla całej badanej w szkole populacji uczniów,

  obliczamy podstawowe wskaźniki statystyczne:
Tworzenie Szkolnego Raportu z wyników sprawdzianu zewnętrznego –
wnioski                   MIARY ROZRZUTU

  ROZSTĘP      =      wynik MAX – wynik M

                      Suma (Xi – Xs)2
  WARIANCJA     =      S2 = -------------------------------------
                       N
  Im dalej wyniki odchodzą od średniej, tym wariancja jest większa.
   Xi – wyniki kolejnych uczniów
   Xs – wynik średni
   N – ogólna liczba uczniów

  ODCHYLENIE STANDARDOWE (S) – pierwiastek kwadratowy z wariancji ( wskaźnik odchylenia
   standardowego liczymy, korzystając z arkusza kalkulacyjnego – policzenie wskaźnika bez
   pomocy komputera jest bardzo pracochłonne)

  Odchylenie standardowe pokazuje jak mocno wyniki pojedynczych uczniów odbiegają od średniej.
   Wskaźnik ten służy również do obliczenia tzw. przedziału wyników typowych (ok. 70% wszystkich
   wyników);
   PRZEDZIAŁ WYNIKÓW TYPOWYCH
   (średnia – odch.standardowe; średnia + odch.standardowe)

   Badanie asymetrii
   Rozkład symetryczny – powstaje wówczas, gdy największa liczba uczniów uzyskuje wyniki równe
   połowie punktów możliwych do uzyskania.
Tworzenie Szkolnego Raportu z wyników sprawdzianu
zewnętrznego –wnioski

Badanie asymetrii
  Rozkład ujemnie skośny ( lewostronnie asymetryczny ) – powstaje wówczas, gdy wyniki
  egzaminu skupiają się w pobliżu najwyższych lub najniższych wartości . Jeśli zadania
  egzaminacyjne okazują się dla uczniów łatwe, najbardziej liczne grupy uzyskują wyniki
  powyżej połowy maksymalnej liczby punktów.

   Rozkład dodatnio skośny ( prawostronnie asymetryczny ) – świadczy o tym ,że zadania
   dla uczniów okazały się trudne

   Rozkład dwumodalny świadczy o istnieniu w populacji dwóch grup uczniów o wysokim i
   niskim poziomie osiągnięć

O koncentracja wyników w danej grupie uczniów informuje parametr statystyczny , zwany kurtozą

   Kurtoza ( współczynnik koncentracji lub współczynnik skupienia) jest miarą stopnia
   koncentracji wyników wokół pozycji centralnej . W przypadku rozkładu normalnego wartość
   kurtozy wynosi 0 .

 Interpretacja współczynnika łatwości

  Łatwość jest miarą osiągnięć uczniów, wyrażoną stosunkiem wyniku uzyskanego
   przez uczniów w populacji do wyniku maksymalnie możliwego do uzyskania za daną
   umiejętność.
Tworzenie Szkolnego Raportu z wyników sprawdzianu
zewnętrznego –wnioski


      Opisujemy zebrane powyżej dane, odpowiadając na pytania:

  Jaki był najniższy i najwyższy wynik uzyskany przez uczniów w szkole, jakie są różnice tych
  wyników w stosunku do wyników OKE (CKE);

  Jaki był średni wynik w szkole, o ile różni się od średniego wyniku OKE (CKE);

  Ilu uczniów w szkole osiągnęło wynik poniżej średniej OKE (CKE), a ilu uczniów powyżej
  średniej OKE (CKE) - można podać w tym miejscu wskaźnik procentowy;

  Czy w badanych zbiorze wyników nie ma tzw. wyników odstających? Jeśli są, to jaki jest ich
  wpływ na średnia szkoły?

  Jaki był rozstęp wyników, jak jest różnica tego wskaźnika między szkołą a OKE;

  Jakie wartości przybrały średnia, modalna i mediana w szkole? Jakie są relacje między tymi
  wskaźnikami? Jak różnią się te wartości od wyników OKE (CKE)?
  Jaką wartość przybrało odchylenie standardowe; jakie jest zróżnicowanie wyników?
  Jaki jest przedział wyników typowych?
Tworzenie Szkolnego Raportu z wyników sprawdzianu
zewnętrznego –wnioski                 RAPORT ZAWIERA :  dane ilościowe,
  dane jakościowe,
  analizę wyników
  Wnioski  wnioski ze sprawdzianu + wnioski z diagnoz + wnioski z testów kompetencji

            = szkolny program poprawy efektywności kształcenia
            = program poprawy efektywności kształcenia dla klasy
            = plan rozwoju ucznia
WDRAŻANIE DO PROCESU DYDAKTYCZNEGO WNIOSKÓW
WYNIKAJACYCH Z ANALIZ WYNIKÓW część II


Wdrażanie wniosków do planowania pracy szkoły:

  arkusz organizacyjny pracy szkoły,( zwiększona ilość godzin
  dydaktycznych na dany przedmiot )

  plany wynikowe nauczycieli ,

  sprawdziany, diagnozy,

  plany pracy zespołów nauczycielskich,

  harmonogram spotkań z rodzicami,

  plan nadzoru pedagogicznego  .
WDRAŻANIE DO PROCESU DYDAKTYCZNEGO WNIOSKÓW
WYNIKAJACYCH Z ANALIZ WYNIKÓW część II

1. Opracowanie i wdrażanie programów wyrównywania
  szans edukacyjnych :

  „Drogowskaz do sukcesu”,

  „Szkoła sukcesu” ,

  „ Prosto przed siebie”

   W ramach programu :

  opracowanie programów własnych dla poszczególnych zajęć,

  diagnozowanie osiągnięć uczniów ( diagnoza wstępna, diagnoza końcowa)

  ewaluowanie podejmowanych działań.
WDRAŻANIE DO PROCESU DYDAKTYCZNEGO WNIOSKÓW
WYNIKAJACYCH Z ANALIZ WYNIKÓW - część II

2. Opracowanie i wdrażanie projektów edukacyjnych
  w oparciu o wnioski z analiz:1. Projekt edukacyjny : „ Z interpunkcja i ortografią za pan brat”


 2. Projekt w ramach projektu ogólnopolskiego „Szkoła myślenia” : „W świecie ułamków”

  W "Szkole Myślenia" stawia się na umiejętność rozumowania, zadawania pytań badawczych,
  rozwiązywania problemów oraz wykorzystania wiedzy w praktyce. Program realizowany jest
  w ramach prowadzonej od sześciu lat akcji "Szkoła z klasą".
WDRAŻANIE DO PROCESU DYDAKTYCZNEGO WNIOSKÓW
WYNIKAJACYCH Z ANALIZ WYNIKÓW - część II

3. Uwzględnianie wniosków z analiz w planie nadzoru pedagogicznego.

•    W planie obserwacji zajęć :

    - arkusz do rozmowy przedobserwacyjnej (          pytanie dotyczące realizacji PPEK ),


    - obserwacja zajęć w formie hospitacji diagnozującej
      ( cele obserwacji wdrażanie podczas zajęć wniosków z analiz sprawdzianu – ich zakres)

•    Ewaluacja

  1. Cele ewaluacji :
    Zbieranie informacji, czy w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i czy wdraża się wnioski z
    tych analiz.
WDRAŻANIE DO PROCESU DYDAKTYCZNEGO WNIOSKÓW
WYNIKAJACYCH Z ANALIZ WYNIKÓW - część II

4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli :•  Formy doskonalenia dotyczące analizy wyników – ODN w Kaliszu;

•  Program NAI;

•  Szkolenia dotyczące bycia egzaminatorem zorganizowane prze OKE.

•  Program „Szkoła ucząca się.”
                          Dziękuję za uwagę.
                           Jolanta Siwak

								
To top