Docstoc

uygulamali turk sinema tarihi (DOC)

Document Sample
uygulamali turk sinema tarihi (DOC) Powered By Docstoc
					UYGULAMALI TÜRK SİNEMA TARİHİ VE FİLM ANALİZİ ATÖLYESİ

2008-2009 Ders Yılı Programı

                  AMAÇ VE ÇALIŞMA FORMATI:

                  Bu çalıĢmanın amacı kuru bir tarih dersi vermek değil, sinemanın 110 yılı
                  aĢkın serüvenini sinemanın kendisiyle, yani filmlerle anlatmaktır.Okulumuzun
                  eğitim felsefesi uyarınca sinema yapmayı Plato'da bilfiil çalıĢarak kavramasını
                  istediğimiz öğrencilerin sadece sinemanın nasıl yapıldığını değil, ne olduğunu
                  da bilmesi gerektiğinden, bu atölye çaliĢması aynı zamanda temel sinema
                  eğitimi bölümünün zorunlu derslerinden biri olacaktır.

                  Gereksiz yere fazladan verilecek teorik bilginin faydadan çok zarar
                  vereceğinin de farkında. olduğumuzdan, çalıĢmanın yaklaĢık dört saat olarak
                  tasarlanan süresinde metin/anlatı bölümü maksimum yarım saatle
                  sınırlayarak, bu süre içinde katılımcıların, o günkü konusu olan dönemin kısa
                  bir etüdüyle, dönemin özellikleri, önemli yönetmenleri, oyuncuları ve sinema
                  tarihindeki yeri gibi konularda bilgilendirillmeleri sağlanacaktır.

                  Bu ön çalıĢmanın ardından dönemin karakteristik bir filmi izlenecek ve kısa bir
aradan sonra filmin analizine geçilecektir.Bu analizin amacı, aynen bir kitabın satır aralarını okur gibi,filmin ilk
izleniĢinde gözden kaçabilecek ayrıntılara bir eğitmen-katılımcı ortak çalıĢması ile ulaĢmaya çalıĢarak, yapıtın
gerçek derinliğini ve anlamını çözümlemek için çaba göstermektir.

ÇALIŞMA PROGRAMI:

UYGULAMALI TÜRK SİNEMA TARİHİ VE FİLM ANALİZİ ATÖLYESİ ise 08.01.2009'da baĢlayacak ve
PerĢembe günleri 18.30 – 22.30 arası 12'Ģer haftalık iki ayrı dönem olarak yapılacaktır.

Dönemlere birbirinden bağımsız olarak katılınabilecektir. Ancak sinema tarihini geniĢ bir yelpazede izlemek
isteyenlerin sırasıyla bütün dönemlere katılmaları tavsiye edilir.

FİLM GÖSTERİM PROGRAMLARI

Bir zamanlar Avrupa ve Amerika Sinemasını taklit ettiği, hatta neredeyse birebir uyarladığı için “YeĢilçam
Sineması” diye küçümsenmiĢ olan Türk Sineması, 1970'lerin ortasında televizyonun rekabetiyle girmiĢ olduğu- ve
biraz da seks filmleri furyasıyla atlattığı- krizin ardından, küllerinden yeniden doğan zümrüd-ü anka kuĢu gibi,
uluslararası platformlarda da ses getiren önemli yapıtlar üretmeye baĢladı. Bu atölye çalıĢmasının ikinci
döneminde modern Türk sinemasının önemli yönetmenleri tanıtılırken, birinci dönemde onların esin kaynağı olan
eski kuĢağın birkaç büyük yönetmeninin baĢyapıtlarından örnekler verilecektir.

BİRİNCİ DÖNEM :

1. : METĠN ERKSAN : Yılanların Öcü (1961)

2. : LUTFĠ AKAD: Kızılırmak Karakoyun (1967)

3. : LUTFĠ AKAD: Vesikalı Yarim (1968)

4. : YILMAZ GÜNEY: Umut (1970)

5. : TUNÇ OKAN: Otobüs (1974)

6. : ZEKĠ ÖKTEN&YILMAZ GÜNEY:Sürü(1978)

7. : ġERĠF GÖREN&YILMAZ GÜNEY :Yol (1982)

8. : ATIF YILMAZ : Adı Vasfiye (1985)
9. : BAġAR SABUNCU : Çıplak VatandaĢ (1987)

10.: ATIF YILMAZ: Hayallerim, AĢkım ve Sen (1987)

11.: ÖMER KAVUR: Anayurt Oteli (1987)

12.: HALĠT REFĠĞ : Hanım (1988)

İKİNCİ DÖNEM :

1. : YAVUZ ÖZKAN.:Yengeç Sepeti (1994)

2 .: ZEKĠ DEMĠRKUBUZ :Masumiyet (1997)

3. : KUTLUĞ ATAMAN.: Lola ve Bilidikid (1998)

4. : NURĠ BĠLGE CEYLAN : Mayıs Sıkıntısı (1999)

5. : ÜMĠT ÜNAL : 9/Dokuz (2001)

6. : NURĠ BĠLGE CEYLAN : Uzak (2003)

7. : ZEKĠ DEMĠRKUBUZ :Kader (2005)

8. : AHMET ULUÇAY : Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak (2005)

9. : ÖZER KIZILTAN :Takva (2006)

10.: REHA ERDEM: 5 Vakit (2006)

11.: BARIġ PĠRHASAN : Adem'im Trenleri (2006)

12.: SEMĠH KAPLANOĞLI : Yumurta (2007)
İstediğiniz kadar öğrenci katılabilir

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:24
posted:1/14/2012
language:Turkish
pages:2
Description: film ile ilgili her seyi burada bulabilirsiniz.