Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Mali haklar devir sozlesmesi by farukpara

VIEWS: 198 PAGES: 4

senaryo ile yapimci arasindaki mali haklar devir sozlesmesi.

More Info
									MALİ HAKLAR DEVİR SÖZLEŞMESİ GENEL TİPMALİ HAK DEVİR SÖZLEŞMESİ

1. MADDE: TARAFLAR

1.1. Senarist; ……………………………… / İSTANBUL
1.2. Yapımcı; ……………………………… /İSTANBUL

2. MADDE: TANIMLAR

İşbu sözleşmede;
2.1. ………………………………….. A.Ş, kısaca YAPIMCI
2.2. ………………………………….. kısaca SENARİST
2.3. YAPIMCI ve SENARİST kısaca “TARAFLAR”
2.4. İşbu sözleşme kısaca SÖZLEŞME
2.5. SENARİST tarafından, hikayesi, genel karakteri ve tiplemeleri, ana akışı, konsepti,
senaryosu ve diyalogları halihazırda oluşturulmuş bulunan, 5846 sayılı FSEK’nun 5 ve 8.
maddelerinde tanımı yapılan özgün sinema eseri olarak gerçekleştirilecek ……………….. isimli
sinematografik eser kısaca ESER, olarak anılacaktır.

3. MADDE: SÖZLEŞMENİN KONUSU

SENARİST tarafından, karakterleri, tüm tiplemeleri, hikayesi, senaryosu ve diyalogları
halihazırda oluşturulmuş bulunan, 5846 sayılı FSEK’nun 5 ve 8. maddelerinde tanımı yapılan
özgün sinema eseri olarak gerçekleştirilecek sinematografik ESER’in yurt içinde ve yurt
dışında velhasıl tüm dünya ve kainat üzerinde, esere/eserlere ilişkin 4. maddede sayılan
mali haklar ile manevi hakları kullanma haklarının ve aşağıdaki maddelerde ayrıntısı yer
alan diğer haklarının ve tüm bu sayılan haklara ilişkin telif ücretlerinin tahakkuku, takibi ve
tahsili haklarının, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası ve diğer yasal düzenlemeler
kapsamında iş bu sözleşmenin 6. maddesinde belirtilen telif ücreti dahilinde YAPIMCI'ya
devri ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi iş bu sözleşmenin konusunu içerir.

4. MADDE: DEVREDİLEN HAKLAR

SENARİST, hikayesi, senaryosu ve diyalogları halihazırda oluşturulmuş bulunan, 5846 sayılı
FSEK’nun 5 ve 8. maddelerinde tanımı yapılan özgün sinema eseri olarak gerçekleştirilecek
………………… isimli sinematografik ESER üzerinde sahip olduğu;
4.1. Çoğaltma hakkı (FSEK 22 Madde)
4.2. Yayma hakkı (FSEK 23 Madde)
4.3. Sinema filmi/tvdizisi/tv filmi olarak işleme hakkı (FSEK 21 Madde), (TV filmine çekme
kapsamıyla sınırlı olarak/, dizisine, tiyatroya uyarlamada dahil olmak üzere)
4.3.1 Eserin TV dizisi olarak çekileceği takdirde, öncelik hakkı yapımcıdaddır.. Senarist, TV
dizisi için bölüm başına, bölümün TV kanalına satış bedelinin net % 3’ü oranında telif bedeli
alacaktır. Telif ödemeleri, haftalık olarak yapılacaktır.
4.3.2 Senarist, TV dizi senaryolarını yazmak istemediği takdirde, YAPIMCI tarafından
senariste her bölümün satış bedelinin net 1 %’i oranında telif bedeli ödenecektir.
4.3.3 Senarist sözleşmenin imzasını izleyen (3) yıl içinde ESER’in tiyatro ve müzikal
türlerinde işlenmelerini umuma arzedemeyecektir.
4.3.4 Senarist, ESER’i resimli roman olarak yayımlamak istediği takdirde, ESER’in vizyona
girmesinden sonra yayımı gerçekleştirebilecektir.
4.3.5 ESER in kitap olarak mali hakları senaristtedir.
4.4. Eserin adını-dilerse değiştirme- dilerse kendi adına tescil ancak senariste aittir.
4.5. Temsil hakkı (FSEK 24 Madde)
4.6. Kablolu/karasal/uydu, Şifreli/şifresiz, Free/paralı TV, video, DVD, VCD,VHS ,radyo,
kaset, sinema ve sair mevcut yada ortaya çıkacak her türlü İşaret, ses ve /veya görüntü
nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı (FSEK 25 Madde)
4.7. Mali haklara bağlı olarak, Manevi hakları kullanım yetkisi; ancak, senaristin manevi
hakları ihlal edilmeyecektir.
4.8. Bilgisayar ve internet ortamında ve de her türlü telli telsiz ses ve görüntü taşımaya
depolamaya ve yaymaya ve/veya işbu sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut ya da
sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek herhangi bir yaymaya mahsus araç ve gereçlerle
yayımlanması ve iletimi haklarlarını YAPIMCI’ya devrettiğini, dolayısıyla eser’in devredilen
haklar yönünden mali hak sahibinin münhasıran YAPIMCI olduğunu
kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. MADDE: TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Senarist, ESER’in tamamen özgün olduğunu başka kaynak yada kişilerden alıntı
yapmadığını, 3. kişilerin telif hakları veya diğer haklarını ihlal etmediğini, Türkiye
Cumhuriyeti Kanunlarına özellikle yayın esas ve usullerine ve tüketici mevzuatına göre suç
teşkil eden unsurlar ile hiçbir şahıs kurum ve kuruluşa hakaret içeren unsurlar
bulunmadığını SENARYO’da gerçek kişilerin kullanılmış olması durumunda bu kişilerin talep
edecekleri her türlü tazminat veya sair cezai müeyyidelerin muhatabının kendisi olduğunu
kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2. Senarist, işbu sözleşme ile YAPIMCI’nın ESER’e ait devredilen mali hakları iktisab
ettiğini ve YAPIMCI’ya devrettiği tüm hak ve yetkilerin kısıntısız ve tam olarak
kullanılmasını sağlamak açısından yetkili merciler nezdinde yapılması gereken işlemleri
yapmayı, düzenlenmesi gereken belgeleri düzenlemeyi ya da düzenlettirmeyi kabul beyan
ve taahhüt eder.
5.3. YAPIMCI imzayı izleyen on iki (18) ay içinde filmin yapımına başlamaz ise Senarist
SENARYO’yu başka bir yapımcıyla sözleşme yapma hakkını elde eder.
5.4. Senarist, senaryonun bitmiş halini ……………… günü teslim edecektir.
5.5. YAPIMCI filmin meydana getirilebilmesi için bir veya daha çok ortak yapımcı ile
anlaşmalar yapabilir. Ortak yapımcıların senaryo ile ilgili değişiklik öngörmeleri durumunda
tüm değişiklikler Senaristin onayı ile yapılabilecektir.
5.6. YAPIMCI Senaristin ismini film ile ilgili her türlü tanıtım faaliyetinde kullanabilir. Bu
amaçla reklam ajansı, halkla ilişkiler şirketi, dağıtımcı firma veya bunlarla sınırlı olmaksızın
3. kişilere kullandırabilir. Senaristin adı ve tüm tanıtım bildirilerinde, basın bildirilerinde,
duyurularda eksiksiz yer alacaktır. Senarist adı, jenerik, afiş ve benzeri tanıtım
materyallerinde, yönetmen ile aynı puntoda ve yönetmenden sonra gelecek biçimde, aynı
sırada yazılacaktır.
5.7. Vergi, stopaj konularındaki değişiklikler veya yasal düzenlemeler Senaristin işbu
sözleşmede belirtilen ücretine ve ödeme zamanına etki etmeyecektir. YAPIMCI yasal
düzenleme ve vergi mevzuatındaki değişiklikleri bahane ederek Senaryo ücretinde ve ödeme
şekli ve zamanlamasında değişiklik yapamaz
6. MADDE: MALİ HAKLAR, ESER GELİRLERİ VE ESER SAHİBİNE ÖDENECEK TELİF BEDELİ

6.1. (Gişeden pay alınması halinde eklenmesi, gereken maddedir) Filmin yapımının
tamamlanmasından ve reklam tanıtım faaliyetlerinin bitirilmesinden sonra YAPIMCI filmin
maliyeti ile ilgili senariste rapor verecektir. Filmin vizyona girmesinden ve gişe gelirlerinin
tahsil edilmesinden sonra YAPIMCI filmin gelirleri ile ilgili YAZAR’a aylık olarak rapor
verecektir. Gelir hesaplanmasında film ile ilgili tüm gelirler (gişe hasılatı, sponsorluk, TV
hakları satışı, sountrack, DVD , VHS merchandising, euroimages, vb) hesaba katılacaktır.
6.2. YAPIMCI, Filmin gelirlerinin giderlerinden çıkarılması ile elde edilecek net hasılattan
senariste;
6.2.1. Filmin maliyetinin iki katına kadar olan rakam için ………. (……….)
6.2.2. Maliyetin iki katı olan rakamdan sonrası için ………… ( ……….) oranında kar payı
ödeyecektir.
6.2.3. YAPIMCI toplam maliyetin ………… ABD Doları aşmayacağını, bu oranın aşılması
senaristin haklarına zarar vermeyecektir.. (Bu maddelerde, bilet sayısı da yazılabilir.
Örneğin ilk 3.000 000 için %... 5 sonrası için %10 gibi)

7. MADDE: TEBLİGAT

Taraflar, iş bu sözleşmede beyan ettikleri adreslerin yasal ikametgah ve tebligat adresleri
olduğunu; adres değişikliği halinde yeni adreslerini en geç 20 gün içinde karşı tarafa
bildirmek zorunda olduklarını, bu zorunluluğa uyulmaması halinde, sözleşmeyi imzalayan
taraflardan birinin, diğer tarafın bu sözleşmede yazılı olan, yada daha sonra yazılı olarak
bildirilen adresine göndereceği tebligatların yapılmış gibi sorumlu olacağını ve yasal bir
tebligatın bütün sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan ederler.

8. MADDE: TARAFLARIN HAK VE BORÇLARININ DEVİR YASAĞI

Taraflar işbu sözleşme ile edindiği hak ve yükümlendiği borçlarını hiç bir şekilde ve nedenle
bu sözleşmede belirtilen haller dışında üçüncü ve /veya tüzel kişilere devir ve temlik
edemez.

9. MADDE: TARAFLARIN BİRBİRİ ALEYHİNE BEYANDA BULUNMASI VE SIR SAKLAMA
YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Taraflar, gerek bu sözleşme sürdüğü sürece, gerekse sözleşmenin sona ermesinden sonra,
birbirleri aleyhinde beyanda bulunmamak ve bu sözleşme koşullarını ve sözleşme kapsamına
giren işlerle ilgili sırları açıklamamakla yükümlüdürler.


10. MADDE: SÖZLEŞMENİN BİR BÖLÜMÜNÜN GEÇERSİZ KALMASI

Bu sözleşmenin maddelerinden bir ya da bir kaçı kanun koyucu tarafından ya da mahkeme
kararı ile iptal edilir ise bu durum; sözleşmenin diğer maddelerinin taraflar için geçerliliğini
yitirmesine neden olmayacaktır.
11. MADDE: TARAFLARIN SÖZLEŞME İLE KENDİLERİNE TANINAN HAKLARIN BİRİNDEN
VAZGEÇMESİ

Bu sözleşmenin uygulanması sırasında; tarafların, kendilerine tanınan yetki ve hakların
birinden ya da birkaçından vazgeçmesi ve/veya bu yetki ve haklar konusunda hoşgörülü
davranması, veya karşı tarafa, sözleşme ile öngörülenden daha fazla zaman tanıması;
sözleşme ile kendilerine tanınan diğer yetki ve haklardan vazgeçtiği anlamına gelmeyecek
ve diğer yetki ve haklara zarar vermeyecek, etkilemeyecek kısıtlamayacaktır.

12. MADDE: GEÇERLİLİK HÜKÜMLERİ VE YETKİ:

İş bu sözleşme …./…./ …… tarihinde iki suret ve dört sayfa olarak birlikte düzenlenmiş ve
okunarak imzalanmıştır. İş bu sözleşmede hüküm bulunmayan konularda Fikir ve Sanat
Eserleri Yasası ile Türk Ticaret Yasası hükümleri uygulanacaktır. İhtilaf halinde İstanbul
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13. MADDE: YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
    YAPIMCI                         SENARİST

								
To top