art KPI by 80gLZ8xd

VIEWS: 95 PAGES: 49

									                                   1        ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
                  ้
         กลุ่มสาระการเรียนรูศิลปะ
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
              กระทรวงศึกษาธิการ
                            ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑
                         2                   สารบัญ
                       หน้า
คานา
ทาไมต้องเรียนศิลปะ               ๑
เรียนรู้อะไรในศิลปะ              ๑
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้           ๒
คุณภาพผู้เรียน                 ๓
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง       ๗
   สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์            ๗
   สาระที่ ๒ ดนตรี             ๑๘
   สาระที่ ๓ นาฏศิลป์            ๓๐
อภิธานศัพท์                  ๔๑
คณะผู้จัดทา                  ๔๗
                      ่
                     กลุมสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ทาไมต้องเรียนศิลปะ
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์
กิ จ กรรมทางศิ ล ปะช่ ว ยพั ฒ นาผู้ เ รี ย นทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญา อารมณ์ สั ง คม ตลอดจน
การน าไปสู่ ก ารพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ ม ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามเชื่ อ มั่ น ในตนเอง อั น เป็ น พื้ น ฐาน
ในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้

เรียนรู้อะไรในศิลปะ
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ
เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างอิสระในศิลปะแขนงต่าง ๆ
ประกอบด้วยสาระสาคัญ คือ
       ทัศนศิลป์ มี ค วามรู้ค วามเข้า ใจองค์ประกอบศิล ป์ ทัศ นธาตุ สร้างและน าเสนอผลงาน
ทางทัศนศิลป์จากจินตนาการ โดยสามารถใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้ เทคนิค วิธีการ
ของศิลปินในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์
เ ข้ า ใ จ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ทั ศ น ศิ ล ป์ ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม
เห็นคุณค่างานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ชื่นชม
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
       ดนตรี มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์
วิ เ ค ร า ะ ห์ วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ คุ ณ ค่ า ด น ต รี ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู้ สึ ก ท า ง ด น ต รี อ ย่ า ง อิ ส ร ะ
ชื่ น ชมและประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น เข้ า ใจความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งดนตรี ประวั ติ ศ าสตร์
และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าดนตรี            ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และสากล ร้องเพลง และเล่นดนตรี              ในรูปแบบต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี
แสดงความรู้สึกที่มีต่อดนตรีในเชิงสุนทรีย ะ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีวัฒนธรรม
และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์
       นาฏศิลป์ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจองค์ ป ระกอบนาฏศิ ล ป์ แสดงออกทางนาฏศิ ล ป์
อย่ า งสร้ า งสรรค์ ใช้ ศั พ ท์ เ บื้ อ งต้ น ทางนาฏศิ ล ป์ วิ เ คราะห์ วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ คุ ณ ค่ า นาฏศิ ล ป์
ถ่ า ยทอดความรู้ สึ ก ความคิ ด อย่ า งอิ ส ระ สร้ า งสรรค์ ก ารเคลื่ อ นไหวในรู ป แบบต่ า ง ๆ
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ น า ฏ ศิ ล ป์                          ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น
                                                  ๒เข้ า ใจความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งนาฏศิ ล ป์ กั บประวั ติ ศ าสตร์ วั ฒ นธรรม เห็ น คุ ณ ค่ า
ของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์
         วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ
         ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน
         ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล

สาระที่ ๒ ดนตรี
มาตรฐาน ศ ๒.๑ เ ข้ า ใ จ แ ล ะ แ ส ด ง อ อ ก ท า ง ด น ต รี อ ย่ า ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ วิ เ ค ร า ะ ห์
        วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม
        และประยุกต์ใช้     ในชีวิตประจาวัน
มาตรฐาน ศ ๒.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรี
        ที่ เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

สาระที่ ๓ นาฏศิลป์
มาตรฐาน ศ ๓.๑ เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
         นาฏศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้
         ในชีวิตประจาวัน
มาตรฐาน ศ ๓.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
         ของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
                                                             ๓
คุณภาพผู้เรียน

    จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

       รู้ แ ล ะ เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ รู ป ร่ า ง รู ป ท ร ง แ ล ะ จ า แ น ก ทั ศ น ธ า ตุ ข อ ง สิ่ ง ต่ า ง ๆ
ใ น ธ ร ร ม ช า ติ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ง า น ทั ศ น ศิ ล ป์
มีทัก ษะพื้ นฐานการใช้วัส ดุอุป กรณ์ในการสร้างงานวาดภาพระบายสี โดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี
และพื้ น ผิ ว ภาพปะติ ด และงานปั้ น งานโครงสร้ า งเคลื่ อ นไหวอย่ า งง่ า ย ๆ ถ่ า ยทอดความคิ ด
ค ว า ม รู้ สึ ก จ า ก เ รื่ อ ง ร า ว เ ห ตุ ก า ร ณ์ ชี วิ ต จ ริ ง ส ร้ า ง ง า น ทั ศ น ศิ ล ป์ ต า ม ที่ ต น ชื่ น ช อ บ
สามารถแสดงเหตุผลและวิธีการในการปรับปรุงงานของตนเอง
       รู้ แ ละเข้ า ใจความส าคั ญ ของงานทั ศ นศิ ล ป์ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ที่ ม าของงานทั ศ นศิ ล ป์
ในท้องถิ่น ตลอดจนการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
       รู้ แ ละเข้ า ใจแหล่ ง ก าเนิ ด เสี ย ง คุ ณ สมบั ติ ข องเสี ย ง บทบาทหน้ า ที่ ความหมาย
ความส าคั ญ ของบทเพลงใกล้ ตั ว ที่ ไ ด้ ยิ น สามารถท่ อ งบทกลอน ร้ อ งเพลง เคาะจั ง หวะ
เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ร่ า ง ก า ย                  ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ บ ท เ พ ล ง อ่ า น เ ขี ย น
และใช้สัญลักษณ์แทนเสียงและเคาะจังหวะ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับดนตรี เสียงขับร้องของตนเอง
มีส่วนร่วมกับกิจกรรมดนตรีในชีวิตประจาวัน
       รู้ แ ละเข้ า ใจเอกลั ก ษณ์ ข องดนตรี ใ นท้ อ งถิ่ น มี ค วามชื่ น ชอบ เห็ น ความส าคั ญ
และประโยชน์ของดนตรีต่อการดาเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น
       สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ สามารถแสดงท่าทางประกอบจังหวะเพลง
ตามรู ป แบบนาฏศิ ล ป์ มี ม ารยาทในการชมการแสดง รู้ห น้ า ที่ ของผู้ แสดงและผู้ ช ม รู้ ป ระโยชน์
ของการแสดงนาฏศิลป์ในชีวิตประจาวัน เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย
       รู้ แ ละเข้ า ใจการละเล่ น ของเด็ ก ไทยและนาฏศิ ล ป์ ท้ อ งถิ่ น ชื่ น ชอบและภาคภู มิ ใ จ
ในการละเล่ น พื้ น บ้ า น สามารถเชื่ อ มโยงสิ่ ง ที่ พ บเห็ น ในการละเล่ น พื้ น บ้ า นกั บ การด ารงชี วิ ต
ข         อ          ง        ค        น         ไ        ท         ย
บอกลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของนาฏศิลป์ไทยตลอดจนความสาคัญของการแสดงนาฏศิลป์ไทยได้
                                                        ๔
     จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

      รู้ แ ล ะ เ ข้ า ใ จ ก า ร ใ ช้ ทั ศ น ธ า ตุ รู ป ร่ า ง รู ป ท ร ง พื้ น ผิ ว สี แ ส ง เ ง า
มี ทั ก ษ ะ พื้ น ฐ า น ใ น ก า ร ใ ช้ วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม คิ ด อ า ร ม ณ์ ค ว า ม รู้ สึ ก
ส า ม า ร ถ ใ ช้ ห ลั ก ก า ร จั ด ข น า ด สั ด ส่ ว น          ค ว า ม ส ม ดุ ล น้ า ห นั ก แ ส ง เ ง า
ตลอดจนการใช้ สี คู่ ต รงข้ า มที่ เ หมาะสมในการสร้ า งงานทั ศ นศิ ล ป์           ๒ มิ ติ ๓ มิ ติ เช่ น
งานสื่อผสม งานวาดภาพระบายสี งานปั้น งานพิมพ์ภาพ รวมทั้งสามารถ                  สร้างแผนภาพ
แผนผัง และภาพประกอบเพื่ อถ่า ยทอดความคิดจินตนาการเป็นเรื่องราวเกี่ ย วกั บเหตุก ารณ์ต่าง ๆ
แ ล ะ ส า ม า ร ถ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ร ะ ห ว่ า ง ง า น ทั ศ น ศิ ล ป์ ที่ ส ร้ า ง ส ร ร ค์
ด้ว ยวั ส ดุ อุป กรณ์แ ละวิ ธีก ารที่ แ ตกต่า งกั น เข้า ใจปัญ หาในการจัด องค์ป ระกอบศิล ป์ หลั ก การลด
และเพิ่มในงานปั้น การสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตน รู้วิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ตลอดจน
รู้และเข้าใจคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคนในสังคม
      รู้และเข้า ใจบทบาทของงานทัศนศิล ป์ที่ส ะท้อนชีวิตและสังคม อิทธิพลของความเชื่อ
ความศรัทธา ในศาสนา และวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
      รู้ แ ละเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ เสี ย งดนตรี เสี ย งร้ อ ง เครื่ อ งดนตรี และบทบาทหน้ า ที่
รู้ถึงการเคลื่อนที่ขึ้น ลง ของทานองเพลง องค์ประกอบของดนตรี ศัพท์สังคีตในบทเพลง ประโยค
และอารมณ์ ข องบทเพลงที่ ฟั ง ร้ อ งและบรรเลงเครื่ อ งดนตรี ด้ น สดอย่ า งง่ า ย ใช้ แ ละเก็ บ รั ก ษา
เครื่องดนตรีอย่างถูกวิธี อ่าน เขียนโน้ตไทยและสากลในรูปแบบต่าง ๆ รู้ลักษณะของผู้ที่จะเล่นดนตรีได้ดี
แสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบดนตรี ถ่ า ยทอดความรู้ สึ ก ของบทเพลงที่ ฟั ง
สามารถใช้ดนตรีประกอบกิจกรรมทางนาฏศิลป์และ การเล่าเรื่อง
      รู้ แ ละเข้ า ใจความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งดนตรี กั บ วิ ถี ชี วิ ต ประเพณี วั ฒ นธรรมไทย
และวั ฒ นธรรมต่ า ง ๆ เรื่ อ งราวดนตรี ใ นประวั ติ ศ าสตร์ อิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมต่ อ ดนตรี
รู้คุณค่าดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน เห็นความสาคัญในการอนุรักษ์
      รู้ แ ละเข้ า ใจองค์ ป ระกอบนาฏศิ ล ป์ สามารถแสดงภาษาท่ า นาฏยศั พ ท์ พื้ น ฐาน
สร้างสรรค์ การเคลื่อนไหวและการแสดงนาฏศิล ป์ และการละครง่าย ๆ ถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์
แ ล ะ ส า ม า ร ถ อ อ ก แ บ บ เ ค รื่ อ ง แ ต่ ง ก า ย ห รื อ อุ ป ก ร ณ์ ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ส ด ง ง่ า ย ๆ
                                                           ๕เข้ า ใจความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งนา ฏศิ ล ป์ แ ละการละครกั บ สิ่ ง ที่ ป ระสบในชี วิ ต ประจ าวั น
แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง และบรรยายความรู้สึกของตนเองที่มีต่องานนาฏศิลป์
      รู้ แ ล ะ เ ข้ า ใ จ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ แ ล ะ ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง น า ฏ ศิ ล ป์ แ ล ะ ก า ร ล ะ ค ร
ส า ม า ร ถ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ก า ร แ ส ด ง ป ร ะ เ ภ ท ต่ า ง ๆ ข อ ง ไ ท ย ใ น แ ต่ ล ะ ท้ อ ง ถิ่ น
แ ล ะ สิ่ ง ที่ ก า ร แ ส ด ง ส ะ ท้ อ น วั ฒ น ธ ร ร ม ป ร ะ เ พ ณี
เห็นคุณค่าการรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ไทย

     จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

       รู้ แ ละเข้ า ใจเรื่ อ งทั ศ นธาตุ แ ละหลั ก การออกแบบและเทคนิ ค ที่ ห ลากหลายในการ
สร้ า งงานทั ศ นศิ ล ป์ ๒ มิ ติ และ ๓ มิ ติ เพื่ อ สื่ อ ความหมายและเรื่ อ งราวต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ
วิ เ ค ร า ะ ห์ รู ป แ บ บ เ นื้ อ ห า แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ค่ า ง า น ทั ศ น ศิ ล ป์ ข อ ง ต น เ อ ง แ ล ะ ผู้ อื่ น
สามารถเลื อ กงานทั ศ นศิ ล ป์ โ ดยใช้ เ กณฑ์ ที่ ก าหนดขึ้ น อย่ า งเหมาะสม สามารถออกแบบรู ป ภาพ
สั ญ ลั ก ษ ณ์ ก ร า ฟิ ก              ใ น ก า ร น า เ ส น อ ข้ อ มู ล แ ล ะ มี ค ว า ม รู้
ทักษะที่จาเป็นด้านอาชีพที่เกี่ยวข้องกันกับงานทัศนศิลป์
       รู้ แ ละเข้ า ใจการเปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นาการของงานทั ศ นศิ ล ป์ ข องชาติ แ ละท้ อ งถิ่ น
แต่ละยุคสมัย เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่ส ะท้อนวัฒนธรรมและสามารถเปรียบเทีย บงานทัศนศิล ป์
ที่มาจากยุคสมัยและวัฒนธรรมต่าง ๆ
       รู้ แ ละเข้ า ใจถึ ง ความแตกต่ า งทางด้ า นเสี ย ง องค์ ป ระกอบ อารมณ์ ความรู้ สึ ก
ข อ ง บ ท เ พ ล ง จ า ก วั ฒ น ธ ร ร ม ต่ า ง ๆ มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ร้ อ ง บ ร ร เ ล ง เ ค รื่ อ ง ด น ต รี
ทั้ ง เ ดี่ ย ว แ ล ะ เ ป็ น ว ง โ ด ย เ น้ น เ ท ค นิ ค ก า ร ร้ อ ง บ ร ร เ ล ง อ ย่ า ง มี คุ ณ ภ า พ
มีทัก ษะในการสร้า งสรรค์ บทเพลงอย่างง่าย อ่านเขีย นโน้ต              ในบันไดเสียงที่มีเครื่องหมาย
แปล ง เสี ย งเบื้ อ งต้ น ได้ รู้ แ ล ะ เข้ า ใจถึ งปั จ จั ย ที่ มี ผล ต่ อรู ป แ บบข องผ ล งาน ทาง ดนต รี
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ผ ล ง า น ด้ า น ด น ต รี กั บ ศิ ล ป ะ แ ข น ง อื่ น
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ ล ะ บ ร ร ย า ย อ า ร ม ณ์ ค ว า ม รู้ สึ ก ที่ มี ต่ อ บ ท เ พ ล ง
ส า ม า ร ถ น า เ ส น อ บ ท เ พ ล ง ที่ ชื่ น ช อ บ ไ ด้ อ ย่ า ง มี เ ห ตุ ผ ล
มี ทั ก ษะ ใ นก า รป ร ะ เมิ น คุ ณ ภ าพ ข อ งบ ท เพ ล งแ ล ะ ก า ร แส ด งด น ตรี รู้ ถึ ง อ าชี พ ต่ า ง ๆ
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ด น ต รี แ ล ะ บ ท บ า ท ข อ ง ด น ต รี ใ น ธุ ร กิ จ บั น เ ทิ ง
เข้าใจถึงอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคม
       รู้และเข้าใจที่มา ความสัมพันธ์ อิทธิพลและบทบาทของดนตรีแต่ละวัฒนธรรมในยุคสมัยต่าง ๆ
วิเคราะห์ปัจจัยที่ทาให้งานดนตรีได้รับการยอมรับ
                                                           ๖      รู้ แ ละเข้ า ใจการใช้ น าฏยศั พ ท์ ห รื อ ศั พ ท์ ท างการละครในการแปลความและสื่ อ สาร
ผ่า นการแสดง รวมทั้ ง พั ฒ นารู ป แบบการแสดง สามารถใช้ เกณฑ์ ง่ าย ๆ ในการพิ จารณาคุ ณภาพ
การแสดง วิ จ ารณ์ เ ปรี ย บเที ย บงานนาฏศิ ล ป์ โดยใช้ ค วามรู้ เรื่ อ งองค์ ป ระกอบทางนาฏศิ ล ป์
ร่วมจัดการแสดง นาแนวคิดของการแสดงไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
      รู้ แ ละเข้ า ใจประเภทละครไทยในแต่ ล ะยุ ค สมั ย ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
ของนาฏศิ ล ป์ ไ ทย นาฏศิ ล ป์ พื้ น บ้ า น ละครไทย และละครพื้ น บ้ า น เปรี ย บเที ย บลั ก ษณะเฉพาะ
ของการแสดงนาฏศิ ล ป์ จ ากวั ฒ นธรรมต่ า ง ๆ รวมทั้ ง สามารถออกแบบและสร้ า งสรรค์ อุ ป กรณ์
เครื่ องแต่ง กายในการแสดงนาฏศิ ล ป์แ ละละคร มีค วามเข้ าใจ ความส าคัญ บทบาทของนาฏศิล ป์
และละครในชีวิตประจาวัน     จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

       รู้ แ ละเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ทั ศ นธ าตุ แ ล ะหลั ก การออกแบบในการสื่ อ ความหมาย
ส า ม า ร ถ ใ ช้ ศั พ ท์ ท า ง ทั ศ น ศิ ล ป์ อ ธิ บ า ย จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ เ นื้ อ ห า ข อ ง ง า น ทั ศ น ศิ ล ป์
มี ทั ก ษะและเทคนิ ค ในการใช้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละกระบวนการที่ สู ง ขึ้ น ในการสร้ า งงานทั ศ นศิ ล ป์
วิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาและแนวคิ ด เทคนิ ค วิ ธี ก าร การแสดงออกของศิ ล ปิ น ทั้ ง ไทยและสากล
ตลอดจนการใช้ เทคโนโลยี ต่า ง ๆ ในการออกแบบสร้างสรรค์งานที่เหมาะสมกั บโอกาส สถานที่
ร ว ม ทั้ ง แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น เ กี่ ย ว กั บ ส ภ า พ สั ง ค ม ด้ ว ย ภ า พ ล้ อ เ ลี ย น ห รื อ ก า ร์ ตู น
ตลอดจนประเมินและวิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ด้วยหลักทฤษฎีวิจารณ์ศิลปะ
       วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บงานทั ศ นศิ ล ป์ ใ นรู ป แบบตะวั น ออกและรู ป แบบตะวั น ตก
เข้ า ใจอิ ท ธิ พ ลของมรดกทางวั ฒ นธรรมภู มิ ปั ญ ญาระหว่ า งประเทศที่ มี ผ ลต่ อ การสร้ า งสรรค์
งานทัศนศิลป์ในสังคม
       รู้ แ ละเข้ า ใจรู ป แบบบทเพลงและวงดนตรี แ ต่ ล ะประเภท และจ าแนกรู ป แบบ
ของวงดนตรี ทั้ ง ไทยและสากล เข้ า ใจอิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมต่ อ การสร้ า งสรรค์ ด นตรี
เปรี ย บเที ย บอารมณ์ แ ละความรู้ สึ ก ที่ ไ ด้ รั บ จากดนตรี ที่ ม าจากวั ฒ นธรรมต่ า งกั น อ่ า น เขี ย น
โ น้ ต ด น ต รี ไ ท ย แ ล ะ ส า ก ล ใ น อั ต ร า จั ง ห ว ะ ต่ า ง ๆ
มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ร้ อ ง เ พ ล ง ห รื อ เ ล่ น ด น ต รี เ ดี่ ย ว แ ล ะ ร ว ม ว ง โ ด ย เ น้ น เ ท ค นิ ค
การแสดงออกและคุ ณ ภาพของการแสดง สร้ า งเกณฑ์ ส าหรั บ ประเมิ น คุ ณ ภาพการประพั น ธ์
การเล่นดนตรีของตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม สามารถนาดนตรีไประยุกต์ใช้ในงานอื่น ๆ
                                                     ๗       วิเคราะห์ เปรียบเทียบรูปแบบ ลัก ษณะเด่นของดนตรีไทยและสากลในวัฒนธรรมต่าง ๆ
เข้ า ใจบทบาทของดนตรี ที่ ส ะท้ อ นแนวความคิ ด และค่ า นิ ย มของคนในสั ง คม สถานะทางสั ง คม
ของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่าง ๆ สร้างแนวทางและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรี
       มี ทั ก ษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ มีความคิ ดริเริ่มในการแสดงนาฏศิล ป์เป็นคู่
แ ล ะ เ ป็ น ห มู่ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ล ะ ค ร สั้ น ใ น รู ป แ บ บ ที่ ชื่ น ช อ บ
สามารถวิ เ คราะห์ แ ก่ น ของการแสดงนาฏศิ ล ป์ แ ละละครที่ ต้ อ งการสื่ อ ความหมายในการแสดง
อิ ท ธิ พ ลของเครื่ อ งแต่ ง กาย แสง สี เสี ย ง ฉาก อุ ป กรณ์ และสถานที่ ที่ มี ผ ลต่ อ การแสดง
วิจารณ์ ก ารแสดงนาฏศิ ล ป์ และละคร พั ฒนาและใช้ เกณฑ์ ก ารประเมินในการประเมินการแสดง
แ ล ะ ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห์ ท่ า ท า ง ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ข อ ง ผู้ ค น ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น
และนามาประยุกต์ใช้ในการแสดง
       เข้าใจวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการแสดงละครไทย และบทบาทของบุคคลสาคัญ
ในวงการนาฏศิ ล ป์ แ ละการละครของประเทศไทยในยุ ค สมั ย ต่ า ง ๆ สามารถเปรี ย บเที ย บ
การนาการแสดงไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ และเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย


ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์
         วิจารณ์คุ ณค่ างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่ างอิสระ
         ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

  ชั้น        ตัวชี้วัด                   สาระการเรียนรู้แกนกลาง
  ป.๑ ๑. อภิปรายเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะ         รูปร่าง ลักษณะ และขนาดของสิ่งต่าง ๆ
    และขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว          รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
    ในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
    ๒. บอกความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติ        
    และสิ่งแวดล้อมรอบตัว               ความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบ
                            ตัว เช่น รู้สึกประทับใจกับความงาม
                            ของบริเวณรอบอาคารเรียน หรือรู้สึกถึง
                            ความไม่เป็นระเบียบ ของสภาพภายในห้องเรียน
      ๓. มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ        การใช้วัสดุ อุปกรณ์ เช่น ดินเหนียว
                                            ๘   อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์     ดินน้ามัน ดินสอ พู่กัน กระดาษ สีเทียน สีน้า
                    ดินสอสีสร้างงานทัศนศิลป์
  ๔.                  การทดลองสีด้วยการใช้สีน้า สีโปสเตอร์
    สร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้ สีเทียนและสีจากธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่น
  สี ด้วยเทคนิคง่าย ๆ
  ๕. วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติ      การวาดภาพระบายสีตามความรู้สึก
  ตามความรู้สึกของตนเอง        ของตนเอง
ป.๒ ๑. บรรยายรูปร่าง           รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น
  รูปทรงที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รูปกลม รี สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และกระบอก
  ๒. ระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม  เส้น สี รูปร่าง รูปทรงในสิ่งแวดล้อม
  และงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น  และงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ เช่น งานวาด
  สี รูปร่าง และรูปทรง        งานปั้น และงานพิมพ์ภาพ
  ๓. สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆ      เส้น รูปร่างในงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ เช่น
  โดยใช้ทัศนธาตุที่เน้นเส้น รูปร่าง  งานวาด งานปั้น และงานพิมพ์ภาพ

ชั้น                ตัวชี้วัด                    สาระการเรียนรู้แกนกล
ป.๒ ๔. มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ     การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศ
   ๕. สร้างภาพปะติดโดยการตัดหรือ      ฉีกกระดาษ           ภาพปะติดจากกระดาษ
   ๖.                                   การวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราว
    วาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้
   าน
   ๗. เลือกงานทัศนศิลป์ และบรรยายถึงสิ่งที่มองเห็น            เนื้อหาเรื่องราวในงานทัศนศิลป
   รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว
   ๘. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เป็นรูปแบบงานโครงสร้างเคลื่อนไหว       งานโครงสร้างเคลื่อนไหว
ป.๓ ๑. บรรยาย รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์      รูปร่าง
                                     รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล
   ๒. ระบุ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สร้างผลงาน                 วัสดุ
   เมื่อชมงานทัศนศิลป์                         อุปกรณ์ที่ใช้สร้างงานทัศนศิลป์ปร
                                     งานปั้น งานพิมพ์ภาพ
   ๓. จาแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ                     เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว
                                            ๙   ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่อง เส้น สี รูปร่าง  ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานท
   รูปทรง และพื้นผิว
   ๔. วาดภาพ ระบายสีสิ่งของรอบตัว                     การวาดภาพระบายสี สิ่งของรอบต
                                      ด้วยสีเทียน ดินสอสี และสีโปสเตอ
   ๕. มีทักษะพื้นฐาน ในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานปั้น        การใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานปั้น
   ๖. วาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง         การใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี
   โดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิว               วาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้ส
   ๗. บรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์            วัสดุ อุปกรณ์
   โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุ อุปกรณ์                   เทคนิควิธีการในการสร้างงานทัศน

ชั้น                   ตัวชี้วัด
ป.๓ ๘. ระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง          การแสดงความคิดเห
   ๙. ระบุ และจัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุที่เน้นในงานทัศนศิลป์นั้น ๆ         การจัดกลุ่มของภาพต
   ๑๐. บรรยายลักษณะรูปร่าง รูปทรง        ในงานการออกแบบสิ่งต่าง ๆ      รูปร่าง รูปทรง ในง
   ที่มีในบ้านและโรงเรียน
ป.๔ ๑. เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม          รูปร่าง รูปทรง ในธร
   และงานทัศนศิลป์
   ๒.                                        อิทธิพลของสี วรรณ
     อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็นที่มีต่ออารมณ์ของมนุ
   ษย์
   ๓. จาแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ                          เส้น สี รูปร่าง รูปทร
   ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง        ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
   รูปทรงพื้นผิว และพื้นที่ว่าง
   ๔. มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ           การใช้วัสดุ อุปกรณ
   ๕. มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสี         การใช้วัสดุ อุปกรณ์ใ
   ๖. บรรยายลักษณะของภาพโดยเน้น เรื่องการจัดระยะ ความลึก              การจัดระยะความลึก
   น้าหนักและแสงเงาในภาพ                             ในการวาดภาพ
   ๗. วาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น                 การใช้สีวรรณะอุ่นแ
   ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ
   ๘. เปรียบเทียบความคิดความรู้สึก                        
   ที่ถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอื่น                 ความเหมือนและความแ
   ๙. เลือกใช้วรรณะสีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกในการสร้างงานทัศนศิลป์      การเลือกใช้วรรณะส
                                          ๑๐ชั้น                 ตัวชี้วัด                         สาระก
ป.๕ ๑. บรรยายเกี่ยวกับจังหวะตาแหน่ง       ของสิ่งต่าง ๆ       จังหวะ ตาแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ใ
   ที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์
   ๒. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์             ความแตกต่างระหว่างงานทัศ
   ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่ต่างกัน
   ๓. วาดภาพ โดยใช้เทคนิคของแสงเงา น้าหนัก และวรรณะสี          แสงเงา น้าหนัก และวรรณะ
   ๔. สร้างสรรค์งานปั้นจาก ดินน้ามัน หรือดินเหนียว          
   โดยเน้นการถ่ายทอดจินตนาการ                      การสร้างงานปั้นเพื่อถ่ายทอด
                                    ยว
  ๕. สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ โดยเน้น การจัดวางตาแหน่งของสิ่งต่าง ๆ    การจัดภาพในงานพิมพ์ภาพ
  ในภาพ
  ๖. ระบุปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์                  การจัดองค์ประกอบศิลป์และก
  และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเอง
  และบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น
  ๗. บรรยายประโยชน์และคุณค่า                      ประโยชน์และคุณค่าของงาน
  ของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคน     ในสังคม
ป.๖ ๑. ระบุสีคู่ตรงข้าม                          วงสีธรรมชาติ และสีคู่ตรงข้าม
  และอภิปรายเกี่ยวกับการใช้สีคู่ตรงข้ามในการถ่ายทอดความคิดและอารมณ์
  ๒. อธิบายหลักการจัดขนาดสัดส่วนความสมดุลในการสร้างงานทัศนศิลป์     หลักการจัดขนาด สัดส่วนคว
  ๓. สร้างงานทัศนศิลป์จากรูปแบบ      ๒ มิติ เป็น๓ มิติ      งานทัศนศิลป์รูปแบบ ๒ มิติ แ
  โดยใช้หลักการ     ของแสงเงาและน้าหนัก
ชั้น                   ตัวชี้วัด                      สาระการเ
ป.๖ ๔. สร้างสรรค์งานปั้นโดยใช้หลักการเพิ่มและลด                การใช้หลักการเพิ่มและล
   ๕. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการ ของรูปและพื้นที่ว่าง       รูปและพื้นที่ว่างในงานท
   ๖. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้                     การสร้างสรรค์งานทัศน
   สีคู่ตรงข้ามหลักการจัดขนาดสัดส่วน และความสมดุล             หลักการจัดขนาด สัดส่วนแ
   ๗. สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบ            การสร้างงานทัศนศิลป์เป
   เพื่อถ่ายทอดความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ        และภาพประกอบ
                                          ๑๑ม.๑ ๑. บรรยายความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์           ความแตกต่างและความค
  และสิ่งแวดล้อมโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ                 ของทัศนธาตุในงานทัศนศิล
  ๒. ระบุ และบรรยายหลักการออกแบบงานทัศนศิลป์                 ความเป็นเอกภาพ ความกล
  โดยเน้นความเป็นเอกภาพความกลมกลืน และความสมดุล
  ๓. วาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะไกลใกล้ เป็น ๓ มิติ            หลักการวาดภาพแสดงท
  ๔. รวบรวมงานปั้นหรือสื่อผสมมาสร้างเป็นเรื่องราว ๓             
  มิติโดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน และการสื่อถึงเรื่องราวของงาน      เอกภาพความกลมกลืนขอ
                                       สม
   ๕. ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์     หรือกราฟิกอื่น ๆ            การออกแบบรูปภาพ สัญ
   ในการนาเสนอความคิดและข้อมูล                       หรืองานกราฟิก
   ๖. ประเมินงานทัศนศิลป์                           การประเมินงานทัศนศิลป
   และบรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของตนเองและผู้อื่นโดยใช้เกณฑ์ที่กาหนดให้

ชั้น                        ตัวชี้วัด
ม.๒ ๑. อภิปรายเกี่ยวกับทัศนธาตุในด้านรูปแบบ และแนวคิดของงานทัศนศิลป์ที่เลือกมา           
   ๒.                                              
    บรรยายเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบการใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิล   อ
   ปิน
   ๓. วาดภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลาย      ในการสื่อความหมายและเรื่องราวต่าง ๆ         
   ๔. สร้างเกณฑ์ในการประเมิน        และวิจารณ์งานทัศนศิลป์                
   ๕. นาผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน                          
                                                  
  ๖. วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะ      ของตัวละคร                         
  ๗. บรรยายวิธีการใช้งานทัศนศิลป์     ในการโฆษณาเพื่อโน้มน้าวใจ               
  และนาเสนอตัวอย่างประกอบ
ม.๓ ๑. บรรยายสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ที่เลือกมาโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ   
                                                  แ

   ๒. ระบุ และบรรยายเทคนิค วิธีการ ของศิลปินในการสร้างงาน ทัศนศิลป์               
   ๓. วิเคราะห์ และบรรยายวิธีการใช้ ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์ของตนเอง   
                                           ๑๒   ให้มีคุณภาพ
                                                    ล
   ๔. มีทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์อย่างน้อย ๓ ประเภท                        


ชั้น                   ตัวชี้วัด                        สาร
ม.๓ ๕. มีทักษะในการผสมผสานวัสดุต่าง ๆ                        การใช้หลักการออกแ
   ในการสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการออกแบบ
   ๖. สร้างงานทัศนศิลป์ ทั้ง ๒ มิติ และ ๓ มิติ                  การสร้างงานทัศนศิลป์แ
   เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ                      เพื่อถ่ายทอดประสบการ
   ๗. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สื่อความหมายเป็นเรื่องราว โดยประยุกต์ใช้ทัศนธาตุ  
   และหลักการออกแบบ                                 การประยุกต์ใช้ทัศนธ
                                         ลป์
   ๘. วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบ เนื้อหาและคุณค่าในงานทัศนศิลป์          การวิเคราะห์รูปแบบ
   ของตนเอง และผู้อื่น หรือของศิลปิน
   ๙. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยาย เหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใช้เทคนิค       การใช้เทคนิค วิธีการ
   ที่หลากหลาย                                 สร้างงานทัศนศิลป์เพื่อส
   ๑๐.                                      การประกอบอาชีพทา
     ระบุอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์และทักษะที่จาเป็นในการประกอบอาชีพ
   นั้น ๆ
   ๑๑. เลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ที่กาหนดขึ้นอย่างเหมาะสม และนาไป        การจัดนิทรรศการ
   จัดนิทรรศการ
ม.๔- ๑. วิเคราะห์การใช้ทัศนธาตุ                           ทัศนธาตุและหลักการ
๖ และหลักการออกแบบในการสื่อความหมายในรูปแบบต่าง ๆ
   ๒. บรรยายจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์      ศัพท์ทางทัศนศิลป์
   ๓. วิเคราะห์การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์                      วัสดุ อุปกรณ์ และเทค
   และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์                  ในการแสดงออกทางทัศ


ชั้น               ตัวชี้วัด                         สาระการเรียน
ม.๔- ๔. มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุอุปกรณ์ และกระบวนการที่สูงขึ้น     เทคนิค วัสดุ อุปกรณ์
   ในการสร้างงานทัศนศิลป์                        กระบวนการในการสร้างงานทัศน
                                             ๑๓  ๖   ๕. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ             
     โดยเน้นหลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์               หลักการออกแบบและการจัด
                                        ลยี
     ๖. ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้เหมาะกับโอกาสและสถานที่             การออกแบบงานทัศนศิลป์
     ๗. วิเคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมาย   ของศิลปินในการเลือกใช้วัสดุ    จุดมุ่งหมายของศิลปินในการเ
     อุปกรณ์ เทคนิคและเนื้อหา เพื่อสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์         เทคนิคและเนื้อหา ในการสร้างงา
     ๘. ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ       ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ
     ๙.                                   การจัดทาแฟ้มสะสมงานทัศน
      จัดกลุ่มงานทัศนศิลป์เพื่อสะท้อนพัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเ
     อง
     ๑๐. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ไทย สากล                  การสร้างงานทัศนศิลป์จากแน
     โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการ     สร้างงานของศิลปินที่ตนชื่นชอบ
     ๑๑. วาดภาพ ระบายสีเป็นภาพล้อเลียน                  การวาดภาพล้อเลียนหรือภาพ
     หรือภาพการ์ตูนเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมในปัจจุบัน
สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
          งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล
  ชั้น                     ตัวชี้วัด                      สาระการ
  ป.๑ ๑. ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจาวัน                            งานทัศนศิลป
  ป.๒ ๑. บอกความสาคัญของงานทัศนศิลป์                              ความสาคัญขอ
     ที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน                               ประจาวัน
     ๒. อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ                      งานทัศนศิลป
     ในท้องถิ่นโดยเน้นถึงวิธีการสร้างงานและวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้
  ป.๓ ๑. เล่าถึงที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น                         ที่มาของงานท
                                         ๑๔   ๒. อธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น        วัสดุ อุปกรณ์
                                           และวิธีการสร้างง
ป.๔ ๑. ระบุ และอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ ในเหตุการณ์ และงานเฉลิมฉลอง         งานทัศนศิลป
  ของวัฒนธรรมในท้องถิ่น
  ๒. บรรยายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์      ที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ         งานทัศนศิลป
ป.๕ ๑. ระบุ                                     ลักษณะรูปแบ
  และบรรยายเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ในแหล่งเรียนรู้หรือนิทรรศการศิลปะ
  ๒. อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์      ที่สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา    
  ในท้องถิ่น                                     งานทัศนศิลป
                                          ะ    ภูมิปัญญ
ป.๖ ๑. บรรยายบทบาทของงานทัศนศิลป์       ที่สะท้อนชีวิตและสังคม        บทบาทของง
                                          และสังคม
  ๒. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของ                         
  ความเชื่อความศรัทธาในศาสนาที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น             อิทธิพลของศ
                                          ลป์    ในท้องชั้น                        ตัวชี้วัด
ป.๖ ๓. ระบุ และบรรยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่มีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ของบุคคล      
ม.๑ ๑. ระบุ และบรรยายเกี่ยวกับลักษณะ                               
   รูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและของท้องถิ่นตนเองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
   ๒. ระบุ และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ของภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย                  
   ๓.                                              
    เปรียบเทียบความแตกต่างของจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทยและสา
   กล
ม.๒ ๑. ระบุ และบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่สะท้อนถึงงานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน          
   ๒. บรรยายถึงการเปลี่ยนแปลงของ                                
   งานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัยโดยเน้นถึงแนวคิดและเนื้อหาของงาน
   ๓. เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลป์ที่มาจาก วัฒนธรรมไทยและสากล            
ม.๓ ๑. ศึกษาและอภิปรายเกียวกับงานทัศนศิลป์ ที่สะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม
              ่                                   
                                        ๑๕   ๒. เปรียบเทียบความแตกต่างของ    งานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัย              
   ของวัฒนธรรมไทยและสากล
                                               กล
ม.๔- ๑. วิเคราะห์ และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก         
๖ ๒. ระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินทีมีชื่อเสียง และบรรยายผลตอบรับของสังคม
                  ่                             

ชั้น               ตัวชี้วัด               สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ม.๔- ๓.                             
 ๖    อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีผล  อิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเ
   ต่อ   งานทัศนศิลป์ในสังคม                ทศ    ที่มีผลต่องานทัศนศิลป์
                                             ๑๖
สาระที่ ๒ ดนตรี
มาตรฐาน ศ ๒.๑ เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี
          ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้
          ในชีวิตประจาวัน
  ชั้น           ตัวชี้วัด            สาระการเรียนรู้แกนกลาง
  ป.๑ ๑. รู้ว่าสิ่งต่าง ๆ สามารถก่อกาเนิดเสียง    การกาเนิดของเสียง
     ที่แตกต่างกัน                  - เสียงจากธรรมชาติ
                             - แหล่งกาเนิดของเสียง
                             - สีสันของเสียง
     ๒. บอกลักษณะของเสียงดัง-เบา         ระดับเสียงดัง-เบา (Dynamic)
     และความช้า- เร็วของจังหวะ          อัตราความเร็วของจังหวะTempo
     ๓. ท่องบทกลอน ร้องเพลงง่าย ๆ         การอ่านบทกลอนประกอบจังหวะ
                            การร้องเพลงประกอบจังหวะ
     ๔.                      กิจกรรมดนตรี
       มีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีอย่างสนุกสน     - การร้องเพลง
     าน                       - การเคาะจังหวะ
                             - การเคลื่อนไหวประกอบบทเพลง
                                  o ตามความดัง-
                                   เบาของบทเพลง
                                  o ตามความช้าเร็วของจังหว
                                   ะ
     ๕. บอกความเกี่ยวข้องของเพลงที่ใช้      เพลงที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
     ในชีวิตประจาวัน                 - เพลงกล่อมเด็ก
                             - บทเพลงประกอบการละเล่น
                             - เพลงสาคัญ (เพลงชาติไทย
                                            ๑๗                             เพลงสรรเสริญพระบารมี)
ป.๒ ๑. จาแนกแหล่งกาเนิด ของเสียงที่ได้ยิน     สีสันของเสียงเครื่องดนตรี
                          สีสันของเสียงมนุษย์
   ๒. จาแนกคุณสมบัติของเสียง สูง- ต่า ,     การฝึกโสตประสาท การจาแนกเสียง
   ดัง-เบา ยาว-สั้น ของดนตรี         สูง-ต่า ดัง-เบา ยาว-สั้นชั้น           ตัวชี้วัด                  สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ป.๒ ๓. เคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวร่างกาย           การเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหาในบทเพลง
   ให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลง             การเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลง
   ๔. ร้องเพลงง่าย ๆ ที่เหมาะสมกับวัย          การขับร้อง
   ๕. บอกความหมายและความสาคัญ              ความหมายและความสาคัญของเพลง        ที่ได้ย
   ของเพลงที่ได้ยิน                    - เพลงปลุกใจ
                               - เพลงสอนใจ
ป.๓ ๑. ระบุรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรี          รูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรี
  ที่เห็นและได้ยินในชีวิตประจาวัน            เสียงของเครื่องดนตรี
   ๒. ใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียง          สัญลักษณ์แทนคุณสมบัติของเสียง (สูง-ต่า ดัง-เบา
   และจังหวะเคาะ                   ยาว-สั้น)
                              สัญลักษณ์แทนรูปแบบจังหวะ
   ๓. บอกบทบาทหน้าที่ของเพลงที่ได้ยิน          บทบาทหน้าที่ของบทเพลงสาคัญ
                               - เพลงชาติ
                               - เพลงสรรเสริญพระบารมี
                               - เพลงประจาโรงเรียน
   ๔. ขับร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ            การขับร้องเดี่ยวและหมู่
                              การบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบเพลง
   ๕.                          การเคลื่อนไหวตามอารมณ์ของบทเพลง
      เคลื่อนไหวท่าทางสอดคล้องกับอารมณ์ของเพลงที่
   ฟัง
   ๖. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี        
   เสียงขับร้องของตนเองและผู้อื่น             การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงร้องและเสียงด
                                           ๑๘                            ตรี
                           - คุณภาพเสียงร้อง
                           - คุณภาพเสียงดนตรี
   ๗. นาดนตรีไปใช้ในชีวิตประจาวันหรือโอกาสต่าง ๆ  การใช้ดนตรีในโอกาสพิเศษ
   ได้อย่างเหมาะสม                 - ดนตรีในงานรื่นเริง
                           - ดนตรีในการฉลองวันสาคัญของชาติชั้น         ตัวชี้วัด                     สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ป.๔ ๑. บอกประโยคเพลงอย่างง่าย                โครงสร้างของบทเพลง
                                - ความหมายของประโยคเพลง
                                - การแบ่งประโยคเพลง
   ๒. จาแนกประเภทของเครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงที่ฟัง     ประเภทของเครื่องดนตรี
                               เสียงของเครื่องดนตรีแต่ละประเภท
   ๓. ระบุทิศทางการเคลื่อนที่ขึ้น – ลงง่าย ๆ        การเคลื่อนที่ขึ้น - ลงของทานอง
   ของทานอง รูปแบบจังหวะและความเร็ว            รูปแบบจังหวะของทานองจังหวะ
   ของจังหวะในเพลงที่ฟง ั                 รูปแบบจังหวะ
                               ความช้า - เร็วของจังหวะ
   ๔. อ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล            เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี
                                - กุญแจประจาหลัก
                                - บรรทัดห้าเส้น
                                - โน้ตและเครื่องหมายหยุด
                                - เส้นกั้นห้อง
                               โครงสร้างโน้ตเพลงไทย
                                - การแบ่งห้อง
                                - การแบ่งจังหวะ
   ๕. ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงที่เหมาะสมกับตนเอง   
                            การขับร้องเพลงในบันไดเสียงที่เหมาะสมกับตนเอง
   ๖. ใช้และเก็บเครื่องดนตรีอย่างถูกต้องและปลอดภัย   การใช้และการดูแลรักษาเครื่องดนตรี ของตน
   ๗. ระบุว่าดนตรีสามารถใช้ในการสื่อเรื่องราว     ความหมายของเนื้อหาในบทเพลง
                                         ๑๙ป.๕ ๑.                         การสื่ออารมณ์ของบทเพลงด้วยองค์ประกอบดนตรี
    ระบุองค์ประกอบดนตรีในเพลงที่ใช้ในการสื่ออาร    - จังหวะกับอารมณ์ของบทเพลง
   มณ์                         - ทานองกับอารมณ์ของบทเพลง
ชั้น               ตัวชี้วัด                       สาระการเรียน
ป.๕ ๒.                                  ลักษณะของเสียงนักร้องกลุ่ม
    จาแนกลักษณะของเสียงขับร้องและเครื่องดนตรีที่อยู่ในวงดนตรีประเภท  ลักษณะเสียงของวงดนตรีปร
  ต่าง ๆ
  ๓. อ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล     ๕ ระดับเสียง         เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทา
                                      - บันไดเสียง ๕ เสียง Pent
                                      - โน้ตเพลงในบันไดเสียง
  ๔. ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะ และทานอง                การบรรเลงเครื่องประกอบจ
                                     การบรรเลงทานองด้วยเครื่อ
  ๕. ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลง                  การร้องเพลงไทยในอัตราจัง
  ไทยสากลที่เหมาะสมกับวัย                        การร้องเพลงสากล หรือไทย
                                     การร้องเพลงประสานเสียงแ
  ๖. ด้นสดง่าย ๆ โดยใช้ประโยคเพลง                    การสร้างสรรค์ประโยคเพลง
  แบบถามตอบ
  ๗. ใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการ           การบรรเลงดนตรีประกอบก
                                     การสร้างสรรค์เสียงประกอบ
ป.๖ ๑. บรรยายเพลงที่ฟัง โดยอาศัยองค์ประกอบดนตรี และศัพท์สังคีต      องค์ประกอบดนตรีและศัพท
  ๒. จาแนกประเภทและบทบาทหน้าที่                     เครื่องดนตรีไทยแต่ละภาค
  เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่        มาจากวัฒนธรรมต่าง  บทบาทและหน้าที่ของเครื่อง
  ๆ                                   ประเภทของเครื่องดนตรีสาก
  ๓. อ่าน เขียนโน้ตไทย และโน้ตสากลทานองง่าย ๆ              เครื่องหมายและสัญลักษณ์ท
                                     โน้ตบทเพลงไทย อัตราจังห
                                     โน้ตบทเพลงสากลในบันไดเ
  ๔. ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบ     การร้องเพลง ด้นสด       การร้องเพลงประกอบดนตร
                                       ๒๐   ที่มีจังหวะและทานองง่าย ๆ                     การสร้างสรรค์รูปแบบจังหว
ชั้น                 ตัวชี้วัด                    สาระการเรียน
ป.๖ ๕. บรรยายความรู้สึกที่มีต่อดนตรี                 
   ๖. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทานอง จังหวะการประสานเสียง       การบรรยายความรู้สึกและแส
   และคุณภาพเสียงของเพลงที่ฟัง                   ลง
                                     - เนื้อหาในบทเพลง
                                     - องค์ประกอบในบทเพล
                                     - คุณภาพเสียงในบทเพล
ม.๑ ๑. อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทย และโน้ตสากล               เครื่องหมายและสัญลักษณ์ท
                                     - โน้ตบทเพลงไทย อัตราจ
                                     - โน้ตสากล ในกุญแจซอ
                                       C Major
   ๒. เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียง                  เสียงร้องและเสียงของเครื่อง
   ของเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรม     ที่ต่างกัน       ในบทเพลงจากวัฒนธรรมต่าง ๆ
                                     - วิธีการขับร้อง
                                     - เครื่องดนตรีที่ใช้
   ๓. ร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้วยบทเพลง  การร้องและการบรรเลงเครื่อง
   ที่หลากหลายรูปแบบ                         - บทเพลงพื้นบ้าน บทเพ
                                    - บทเพลงไทยเดิม
                                    - บทเพลงประสานเสียง
                                    - บทเพลงรูปแบบ ABA
                                    - บทเพลงประกอบการเต้น
   ๔. จัดประเภทของวงดนตรีไทยและ                   วงดนตรีพื้นเมือง
   วงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ                   วงดนตรีไทย
                                    วงดนตรีสากล
   ๕. แสดงความคิดเห็นที่มีต่ออารมณ์ของบทเพลงที่มีความเร็วของจังหวะ  การถ่ายทอดอารมณ์ของบทเ
   และความดัง - เบา แตกต่างกัน                    - จังหวะกับอารมณ์เพลง
   ๖. เปรียบเทียบอารมณ์ ความรู้สึกในการ ฟังดนตรีแต่ละประเภท      - ความดัง-เบากับอารมณ
                                    - ความแตกต่างของอารม
   ๗. นาเสนอตัวอย่างเพลงที่ตนเองชื่นชอบ               การนาเสนอบทเพลงที่ตนสน
   และอภิปรายลักษณะเด่นที่ทาให้งานนั้นน่าชื่นชม
                                        ๒๑ชั้น             ตัวชี้วัด                   สาระการเรียนรู้แกนกลา
ม.๑ ๘. ใช้เกณฑ์สาหรับประเมินคุณภาพ                การประเมินคุณภาพของบทเพลง
   งานดนตรีหรือเพลงที่ฟัง                    - คุณภาพด้านเนื้อหา
                                 - คุณภาพด้านเสียง
                                 - คุณภาพด้านองค์ประกอบดนตร
  ๙. ใช้และบารุงรักษาเครื่องดนตรี               การใช้และบารุงรักษาเครื่องดนตรีของต
  อย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ
ม.๒ ๑.                              องค์ประกอบของดนตรีจากแหล่งวัฒ
    เปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง
  กัน
  ๒. อ่าน เขียนร้องโน้ตไทย                   เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี
  และโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง             - โน้ตจากเพลงไทยอัตราจังหวะสอง
                                 - โน้ตสากล (เครื่องหมายแปลงเส
   ๓. ระบุปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี   ปัจจัยในการสร้างสรรค์บทเพลง
                                 - จินตนาการในการสร้างสรรค์บทเพ
                                 - การถ่ายทอดเรื่องราวความคิด
                                    ในบทเพลง
   ๔. ร้องเพลง และเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง           เทคนิคการร้องและบรรเลงดนตรี
                                 - การร้องและบรรเลงเดี่ยว
                                 - การร้องและบรรเลงเป็นวง
   ๕. บรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่ฟัง   การบรรยายอารมณ์และความรู้สึกในบทเ
   ๖. ประเมิน พัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเอง          การประเมินความสามารถทางดนตรี
   หลังจากการฝึกปฏิบัติ                     - ความถูกต้องในการบรรเลง
                                 - ความแม่นยาในการอ่านเครื่องห
                                    ณ์
                                 - การควบคุมคุณภาพเสียงในการร
   ๗. ระบุงานอาชีพต่าง ๆ                    อาชีพทางด้านดนตรี
   ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง    บทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิงชั้น              ตัวชี้วัด                       สาระการเรียน
ม.๓ ๑. เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น    การเปรียบเทียบองค์ประกอบในงาน
                                         ๒๒                                   - การใช้องค์ประกอบในการสร้า
                                    น
                                   - เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ง
   ๒. ร้องเพลง เล่นดนตรีเดี่ยว และรวมวง โดยเน้นเทคนิคการร้อง
   การเล่น การแสดงออก และคุณภาพสียง             เทคนิคและการแสดงออกในการขับร้อง
   ๓. แต่งเพลงสั้น ๆ จังหวะง่าย ๆ               อัตราจังหวะ ๒ และ ๔
                                       ๔   ๔
                                การประพันธ์เพลงในอัตราจังหวะ ๒ แล
                                               ๔
   ๔.                             การเลือกใช้องค์ประกอบในการสร้าง
     อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสร  - การเลือกจังหวะเพื่อสร้างสรรค์
   รค์    งานดนตรีของตนเอง                 - การเรียบเรียงทานองเพลง

   ๕. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง                การเปรียบเทียบความแตกต่างของบท
   งานดนตรีของตนเองและผู้อื่น                    - สาเนียง
                                   - อัตราจังหวะ
                                   - รูปแบบบทเพลง
                                   - การประสานเสียง
                                   - เครื่องดนตรีที่บรรเลง
   ๖. อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรี                อิทธิพลของดนตรี
   ที่มีต่อบุคคลและสังคม                      - อิทธิพลของดนตรีต่อบุคคล
                                   - อิทธิพลของดนตรีต่อสังคม


ชั้น             ตัวชี้วัด                    สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ม.๓ ๗. นาเสนอหรือจัดการแสดงดนตรี                   การจัดการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ
   ที่เหมาะสมโดยการบูรณาการกับสาระ การเรียนรู้อื่นในกลุ่มศิลปะ   - การเลือกวงดนตรี
                                   - การเลือกบทเพลง
                                   - การเลือกและจัดเตรียมสถานที่
                                   - การเตรียมบุคลากร
                                   - การเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ
                                   - การจัดรายการแสดง
                                         ๒๓ม.๔- ๑. เปรียบเทียบรูปแบบของบทเพลงและ วงดนตรีแต่ละประเภท      การจัดวงดนตรี
๖                                   - การใช้เครื่องดนตรีในวงดนตรีป
                                     ๆ
                                   - บทเพลงที่บรรเลงโดยวงดนตรีป
                                     ๆ
   ๒. จาแนกประเภทและรูปแบบของ                  ประเภทของวงดนตรี
   วงดนตรีทั้งไทยและสากล                      - ประเภทของวงดนตรีไทย
                                   - ประเภทของวงดนตรีสากล
   ๓.                              ปัจจัยในการสร้างสรรค์ผลงานดนตร
     อธิบายเหตุผลที่คนต่างวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานดนตรีแตกต่าง ในแต่ละวัฒนธรรม
   กัน                               - ความเชื่อกับการสร้างสรรค์งาน
                                   - ศาสนากับการสร้างสรรค์งานด
                                   - วิถีชีวิตกับการสร้างสรรค์งานด
                                   - เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์งา
   ๔. อ่าน เขียน โน้ตดนตรีไทยและสากล     ในอัตราจังหวะต่าง  เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตร
   ๆ                                - เครื่องหมายกาหนดอัตราจังหวะ
                                   - เครื่องหมายกาหนดบันไดเสียง
                                  โน้ตบทเพลงไทยอัตราจังหวะ ๒ ชั้น
                                 ชั้น
ชั้น                ตัวชี้วัด                สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ม.๔- ๕. ร้องเพลง หรือเล่นดนตรีเดี่ยวและ               เทคนิค และ
๖ รวมวงโดยเน้นเทคนิคการแสดงออก                  การถ่ายทอดอารมณ์เพลงด้วยการร้อง
   และคุณภาพของการแสดง                     บรรเลงเครื่องดนตรีเดี่ยวและรวมวง
   ๖.                               เกณฑ์ในการประเมินผลงานดนตร
     สร้างเกณฑ์สาหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์และการเล่นดน    - คุณภาพของผลงานทางดนตร
   ตรี      ของตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม         - คุณค่าของผลงานทางดนตรี
   ๗. เปรียบเทียบอารมณ์ และความรู้สึก               การถ่ายทอดอารมณ์
   ที่ได้รับจากงานดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน         ความรู้สึกของงานดนตรีจากแต่ละวัฒน
   ๘. นาดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอื่น ๆ               ดนตรีกับการผ่อนคลาย
       ๒๔  ดนตรีกับการพัฒนามนุษย์
  ดนตรีกับการประชาสัมพันธ์
  ดนตรีกับการบาบัดรักษา
  ดนตรีกับธุรกิจ
  ดนตรีกับการศึกษา
                                            ๒๕สาระที่ ๒ ดนตรี
มาตรฐาน ศ ๒.๒     เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
           ของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
 ชั้น                   ตัวชี้วัด                      สาระการเรียนร
 ป.๑   ๑. เล่าถึงเพลงในท้องถิ่น                          ที่มาของบทเพลงในท้องถ
     ๒. ระบุสิ่งที่ชื่นชอบในดนตรีท้องถิ่น                    ความน่าสนใจของบทเพล
 ป.๒   ๑. บอกความสัมพันธ์ของเสียงร้อง                       บทเพลงในท้องถิ่น
     เสียงเครื่องดนตรีในเพลงท้องถิ่น    โดยใช้คาง่าย ๆ            - ลักษณะของเสียงร้อง
                                            - ลักษณะของเสียงเครื่อ
                                             ในบทเพลง
     ๒. แสดงและเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรี                     กิจกรรมดนตรีในโอกาสพ
     ในท้องถิ่น                                  - ดนตรีกับโอกาสสาค
                                            - ดนตรีกับวันสาคัญข
 ป.๓   ๑. ระบุลักษณะเด่นและเอกลักษณ์       ของดนตรีในท้องถิ่น        เอกลักษณ์ของดนตรีในท
                                            - ลักษณะเสียงร้องของด
                                            - ภาษาและเนื้อหาในบ
                                             น
                                            - เครื่องดนตรีและวงด
     ๒.                                     ดนตรีกับการดาเนินชีวิตใ
        ระบุความสาคัญและประโยชน์ของดนตรีต่อการดาเนินชีวิตของคนในท้อง      - ดนตรีในชีวิตประจา
     ถิ่น                                     - ดนตรีในวาระสาคัญ

 ป.๔ ๑. บอกแหล่งที่มาและความสัมพันธ์    ของวิถีชีวิตไทย             ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตก
   ที่สะท้อนในดนตรี    และเพลงท้องถิ่น                     - เนื้อหาเรื่องราวในบท
                                           - โอกาสในการบรรเล
     ๒. ระบุความสาคัญในการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี           การอนุรักษ์วัฒนธรรมทาง
                                           - ความสาคัญและควา
                                           - แนวทางในการอนุรัก


  ชั้น                ตัวชี้วัด                    สาระการเรียนรู้แกนกล
                                        ๒๖ป.๕ ๑. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีในวัฒนธรรมต่าง ๆ  ดนตรีกับงานประเพณี
                                  - บทเพลงในงานประเพณีใน
                                  - บทบาทของดนตรีในแต่ละ
  ๒. อธิบายคุณค่าของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน       คุณค่าของดนตรีจากแหล่งวัฒนธ
                                  - คุณค่าทางสังคม
                                  - คุณค่าทางประวัติศาสตร์
ป.๖ ๑. อธิบายเรื่องราวของดนตรีไทย       ในประวัติศาสตร์  ดนตรีไทยในประวัติศาสตร์
  ๒. จาแนกดนตรีที่มาจากยุคสมัยที่ต่างกัน             - ดนตรีในเหตุการณ์สาคัญท
  ๓. อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรม      ต่อดนตรีในท้องถิ่น     ร์
                                  - ดนตรีในยุคสมัยต่าง ๆ
                                  - อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต
ม.๑ ๑.                              บทบาทและอิทธิพลของดนตรี
  อธิบายบทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย   - บทบาทดนตรีในสังคม
                                  - อิทธิพลของดนตรีในสังคม
  ๒. ระบุความหลากหลายขององค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรมต่างกัน    องค์ประกอบของดนตรีในแต่ละ
ม.๒ ๑. บรรยายบทบาท                        ดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ
  และอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ          - บทบาทของดนตรีในวัฒนธ
                                  - อิทธิพลของดนตรีในวัฒนธ

  ๒. บรรยายอิทธิพลของวัฒนธรรม                  เหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับการเปล
  และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบของดนตรีในประเทศไทย ทางดนตรีในประเทศไทย
                                  - การเปลี่ยนแปลงทางการเม
                                     รี
                                  - การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโ
                                     รี
ม.๓ ๑. บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีแต่ละ ยุคสมัย            ประวัติดนตรีไทยยุคสมัยต่าง ๆ
                                  ประวัติดนตรีตะวันตกยุคสมัยต่า
  ๒. อภิปรายลักษณะเด่นที่ทาให้งานดนตรีนั้นได้รับการยอมรับ    ปัจจัยที่ทาให้งานดนตรีได้รับกา

ชั้น               ตัวชี้วัด                   สาระการเรียนรู้แก
ม.๔- ๑. วิเคราะห์รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุคสมัยต่าง ๆ     รูปแบบบทเพลงและวงดนตรีไ
                                            ๒๗  ๖                                      รูปแบบบทเพลงและวงดนตรีสาก
     ๒. วิเคราะห์สถานะทางสังคมของ      นักดนตรีในวัฒนธรรมต่าง    ประวัติสังคีตกวี
     ๆ
     ๓. เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรี     ในวัฒนธรรมต่างๆ       ลักษณะเด่นของดนตรีในแต่ละ
                                         - เครื่องดนตรี
                                         - วงดนตรี
                                         - ภาษา เนื้อร้อง
                                         - สาเนียง
                                         - องค์ประกอบบทเพลง
     ๔. อธิบายบทบาทของดนตรีในการสะท้อนแนวความคิดและค่านิยม         บทบาทดนตรีในการสะท้อนส
     ที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม                        - ค่านิยมของสังคมในผลง
                                         - ความเชื่อของสังคมในงา
     ๕.                                 
      นาเสนอแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีในฐานะมรดกของ       แนวทางและวิธีการในการส่งเ
     ชาติ                                ทย
สาระที่ ๓ นาฏศิลป์
มาตรฐาน ศ ๓.๑   เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
          คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้
                                       ๒๘         ในชีวิตประจาวัน

ชั้น            ตัวชี้วัด                  สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ป.๑ ๑. เลียนแบบการเคลื่อนไหว                การเคลื่อนไหวลักษณะต่าง ๆ
                               - การเลียนแบบธรรมชาติ
                               - การเลียนแบบคน สัตว์ สิ่งของ
   ๒. แสดงท่าทางง่าย ๆ เพื่อสื่อความหมาย แทนคาพูด    การใช้ภาษาท่า และการประดิษฐ์
                             ท่าประกอบเพลง
                              การแสดงประกอบเพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาต
  ๓. บอกสิ่งที่ตนเองชอบ จากการดูหรือ           การเป็นผู้ชมที่ดี
  ร่วมการแสดง
ป.๒ ๑. เคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่และเคลื่อนที่         การเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบ
                               - การนั่ง
                               - การยืน
                               - การเดิน
   ๒.                          การประดิษฐ์ท่าจากการเคลื่อนไหว
    แสดงการเคลื่อนไหวที่สะท้อนอารมณ์ของตนเองอย่างอิ  อย่างมีรูปแบบ
   สระ                          เพลงที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
   ๓. แสดงท่าทาง เพื่อสื่อความหมาย     แทนคาพูด   หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์
                               - การฝึกภาษาท่าสื่อความหมายแทนอาก
                                า
                               - การฝึกนาฏยศัพท์ในส่วนลาตัว
   ๔. แสดงท่าทางประกอบจังหวะ               การใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ประกอบจังห
   อย่างสร้างสรรค์
   ๕. ระบุมารยาทในการชมการแสดง              มารยาทในการชมการแสดง
                             การเข้าชมหรือมีส่วนร่วม

ชั้น              ตัวชี้วัด                        สาระการ
ป.๓ ๑. สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ในสถานการณ์สั้น ๆ    การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ
                                   - ราวงมาตรฐาน
                                   - เพลงพระราชนิพนธ์
                                         ๒๙                                    - สถานการณ์สั้น ๆ
                                    - สถานการณ์ที่กาหนดให้
ป.๓ ๒. แสดงท่าทางประกอบเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์              หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป
                                    - การฝึกภาษาท่าสื่ออารมณ์ข
                                    - การฝึกนาฎยศัพท์ในส่วนข
   ๓. เปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ของผู้แสดงและผู้ชม           หลักในการชมการแสดง
   ๔. มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย           - ผู้แสดง
                                    - ผู้ชม
                                    - การมีส่วนร่วม
  ๕. บอกประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์                  การบูรณาการนาฏศิลป์กับสาระ
  ในชีวิตประจาวัน
ป.๔ ๑. ระบุทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์และ                  หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป
  การละครที่ใช้สื่อความหมายและอารมณ์                   - การฝึกภาษาท่า
                                      - การฝึกนาฏยศัพท์
   ๒. ใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครง่าย ๆ        
   ในการถ่ายทอดเรื่องราว                         การใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ป
                                    นธ์
                                     การใช้ศัพท์ทางการละครในการ
   ๓. แสดง การเคลื่อนไหวในจังหวะต่าง ๆ ตามความคิดของตน         การประดิษฐ์ท่าทางหรือท่าราปร
   ๔. แสดงนาฏศิลป์เป็นคู่ และหมู่                   การแสดงนาฏศิลป์ ประเภทคู่แล
                                      - ราวงมาตรฐาน
                                      - ระบา
   ๕.                                 การเล่าเรื่อง
     เล่าสิ่งที่ชื่นชอบในการแสดงโดยเน้นจุดสาคัญของเรื่องและลักษณะเ   - จุดสาคัญ
   ด่น       ของตัวละคร                       - ลักษณะเด่นของตัวละคร

ชั้น          ตัวชี้วัด                        สาระการเรียนรู้แกน
ป.๕ ๑. บรรยายองค์ประกอบนาฏศิลป์                องค์ประกอบของนาฏศิลป์
                                - จังหวะ ทานอง คาร้อง
                                - ภาษาท่า นาฏยศัพท์
                                - อุปกรณ์
                                           ๓๐   ๒.                             การประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลง       ห
     แสดงท่าทางประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิดของ
   ตน
   ๓. แสดงนาฏศิลป์ โดยเน้นการใช้ภาษาท่า            การแสดงนาฏศิลป์
   และนาฏยศัพท์ในการสื่อความหมายและ               - ระบา
   การแสดงออก                          - ฟ้อน
                                 - ราวงมาตรฐาน
   ๔. มีส่วนร่วมในกลุ่มกับการเขียน               องค์ประกอบของละคร
   เค้าโครงเรื่องหรือบทละครสั้น ๆ                - การเลือกและเขียนเค้าโครงเรื่อง
                                 - บทละครสั้น ๆ
   ๕. เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่าง ๆ           ที่มาของการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่าง ๆ
   ๖. บอกประโยชน์ที่ได้รับจากการชม    การแสดง       หลักการชมการแสดง
                                 การถ่ายทอดความรู้สึกและคุณค่า   ข
ป.๖ ๑. สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวและการแสดง            
  โดยเน้นการถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์               การประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลงปลุกใจหรือ
                                ลา หรืออารมณ์
   ๒. ออกแบบเครื่องแต่งกาย                   การออกแบบสร้างสรรค์
   หรืออุปกรณ์ประกอบการแสดงอย่างง่าย ๆ             - เครื่องแต่งกาย
                                 - อุปกรณ์ ฉากประกอบการแสดง
   ๓. แสดงนาฏศิลป์และละครง่าย ๆ                การแสดงนาฏศิลป์และการแสดงละคร
                                 - ราวงมาตรฐาน
                                 - ระบา
                                 - ฟ้อน
                                 - ละครสร้างสรรค์


ชั้น                  ตัวชี้วัด                      สาระการเรียนรู้แ
ป.๖ ๔.                                    
     บรรยายความรู้สึกของตนเองที่มีต่องานนาฏศิลป์และการละครอย่างสร้างสร    บทบาทและหน้าที่ในงานน
  รค์                                    ร
  ๕. แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง                      หลักการชมการแสดง
                                        ๓๑                                      - การวิเคราะห์
                                      - ความรู้สึกชื่นชม
  ๖. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์                 องค์ประกอบทางนาฏศิลป
  และการละครกับสิ่งที่ประสบ       ในชีวิตประจาวัน
ม.๑ ๑. อธิบายอิทธิพลของนักแสดงชื่อดัง                   การปฏิบัติของผู้แสดงและผ
  ที่มีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือความคิดของผู้ชม            ประวัตินักแสดงที่ชื่นชอบ
                                     การพัฒนารูปแบบของการ
                                    
                                      อิทธิพลของนักแสดงที่มีผล
                                    ชม
   ๒. ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละคร                  นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางกา
   ในการแสดง                             ในการแสดง
                                     ภาษาท่า และการตีบท
                                     ท่าทางเคลื่อนไหวที่แสดงส
                                     ระบาเบ็ดเตล็ด
                                     ราวงมาตรฐาน
   ๓. แสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่าย ๆ                 รูปแบบการแสดงนาฏศิลป
                                      - นาฏศิลป์
                                      - นาฏศิลป์พื้นบ้าน
                                      - นาฏศิลป์นานาชาติ
   ๔. ใช้ทักษะการทางานเป็นกลุ่ม      ในกระบวนการผลิตการแสดง    บทบาทและหน้าที่ของฝ่าย
                                    ในการจัดการแสดง
                                     การสร้างสรรค์กิจกรรมการ
                                    โดยแบ่งฝ่ายและหน้าที่ให้ชัดเจ


ชั้น                ตัวชี้วัด                สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ม.๑ ๕. ใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ที่กาหนดให้ในการพิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชม    หลักในการชมการแสดง
   โดยเน้นเรื่องการใช้เสียงการแสดงท่า และการเคลื่อนไหว
ม.๒ ๑. อธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอื่น ๆ กับการแสดง           ศิลปะแขนงอื่น ๆ กับการแสดง
                                    - แสง สี เสียง
                                           ๓๒                                       - ฉาก
                                       - เครื่องแต่งกาย
                                       - อุปกรณ์
   ๒. สร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร         หลักและวิธีการสร้างสรรค์การ
                                     โดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และก
   ๓. วิเคราะห์การแสดงของตนเองและผู้อื่น                 หลักและวิธีการวิเคราะห์การแส
   โดยใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละคร ที่เหมาะสม

   ๔. เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุง      การแสดง            วิธีการวิเคราะห์ วิจารณ์การแส
                                     นาฏศิลป์ และการละคร
                                      ราวงมาตรฐาน
   ๕.                                   ความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์หรือ
      เชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสาระการเรียน  การละครกับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
   รู้อื่น ๆ

ม.๓ ๑. ระบุโครงสร้างของบทละครโดยใช้ศัพท์ทางการละคร             องค์ประกอบของบทละคร
                                       - โครงเรื่อง
                                       - ตัวละครและการวางลักษ
                                         ของตัวละคร
                                       - ความคิดหรือแก่นของเรื่อ
                                       - บทสนทนา


ชั้น                 ตัวชี้วัด                   สาระการเรียนร
ม.๓ ๒. ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละคร                     ภาษาท่าหรือภาษาทา
   ที่เหมาะสมบรรยายเปรียบเทียบการแสดงอากัปกิริยาของผู้คนในชีวิตประจาวันและ   - ภาษาท่าที่มาจา
   ในการแสดง                                  - ภาษาท่าที่มาจ
                                         - ราวงมาตรฐาน
   ๓. มีทักษะในการใช้ความคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดง             รูปแบบการแสดง
                                         - การแสดงเป็นห
                                         - การแสดงเดี่ยว
                                         ๓๓                                         - การแสดงละคร
                                         - การแสดงเป็นช
   ๔. มีทักษะในการแปลความและ      การสื่อสารผ่านการแสดง         การประดิษฐ์ท่าราและ
                                       การแสดง
                                          - ความหมาย
                                          - ความเป็นมา
                                          - ท่าทางที่ใช้ใน
   ๕. วิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์   ที่มีความแตกต่างกันโดยใช้ความรู้   องค์ประกอบนาฏศิล
   เรื่ององค์ประกอบนาฏศิลป์                          - จังหวะทานอง
                                         - การเคลื่อนไหว
                                         - อารมณ์และควา
                                         - ภาษาท่า นาฎยศ
                                         - รูปแบบของการ
                                         - การแต่งกาย
   ๖. ร่วมจัดงานการแสดงในบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ                  วิธีการเลือกการแสดง
                                          - ประเภทของงา
                                          - ขั้นตอน
                                          - ประโยชน์และ
                                            ง
   ๗. นาเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่อง   ของการแสดงที่สามารถนาไปปรับใช้     ละครกับชีวิต
   ในชีวิตประจาวัน


ชั้น              ตัวชี้วัด                    สาระการเรียนรู้แกนก
ม.๔- ๑. มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ                   รูปแบบของการแสดง
๖                                      - ระบา รา ฟ้อน
                                       - การแสดงพื้นเมืองภาค
                                       - การละครไทย
                                       - การละครสากล
   ๒. สร้างสรรค์ละครสั้นในรูปแบบ     ที่ชื่นชอบ           ละครสร้างสรรค์
                                       - ความเป็นมา
                                       - องค์ประกอบของละค
                                        ๓๔                                       ค์
                                     - ละครพูด
                                         o ละครโศกนา
                                         o ละครสุขนาฏ
                                         o ละครแนวเหม
                                         o ละครแนวไม
   ๓. ใช้ความคิดริเริ่มในการแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่ และหมู่        การประดิษฐ์ท่าราที่เป็นคู่แ
                                      - ความหมาย
                                      - ประวัติความเป็นมา
                                      - ท่าทางที่ใช้ในการปร
                                      - เพลงที่ใช้
   ๔. วิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์ และการละคร             หลักการสร้างสรรค์และกา
                                    
                                     หลักการชมการแสดงนาฏศ
                                    คร
   ๕.                                 ประวัติความเป็นมาของนา
    วิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และการละครที่ต้องการสื่อความห  และการละคร
   มาย ในการแสดง                             - วิวัฒนาการ
                                      - ความงามและคุณค่า
   ๖. บรรยาย และวิเคราะห์ อิทธิพลของ                  เทคนิคการจัดการแสดง
   เครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง ฉากอุปกรณ์                - แสงสีเสียง
   และสถานที่ที่มีผลต่อการแสดง                     - ฉาก
                                     - อุปกรณ์
                                     - สถานที่
                                     - เครื่องแต่งกาย


ชั้น               ตัวชี้วัด                 สาระการเรียนรู้แกนก
ม.๔- ๗. พัฒนาและใช้เกณฑ์การประเมินในการ                  การประเมินคุณภาพของก
๖ ประเมินการแสดง                              - คุณภาพด้านการแส
                                      - คุณภาพองค์ประกอ
                                        ง
                                           ๓๕     ๘. วิเคราะห์ท่าทาง                          การสร้างสรรค์ผลงาน
     และการเคลื่อนไหวของผู้คนในชีวิตประจาวันและนามาประยุกต์ใช้ในการแสดง  - การจัดการแสดงในว
                                         ของโรงเรียน
                                        - ชุดการแสดงประจาโ
สาระที่ ๓ นาฏศิลป์
มาตรฐาน ศ ๓.๒    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
           เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
           ภูมิปัญญาไทยและสากล
                                              ๓๖ชั้น                  ตัวชี้วัด                            สาระกา
ป.๑ ๑. ระบุ และเล่นการละเล่นของเด็กไทย                             การละเล่นของเด
                                                 - วิธีการเล่น
                                                 - กติกา
  ๒. บอกสิ่งที่ตนเองชอบในการแสดงนาฏศิลป์                           การแสดงนาฏศิล
ป.๒ ๑. ระบุและเล่นการละเล่นพื้นบ้าน                              การละเล่นพื้นบ
                                                  - วิธีการเล่น
                                                  - กติกา
   ๒.                                            ที่มาของการละเ
      เชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเล่นพื้นบ้านกับสิ่งที่พบเห็นในการดารงชีวิตของคนไ
  ทย
  ๓. ระบุสิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจ        ในการละเล่นพื้นบ้าน           การละเล่นพื้นบ
ป.๓ ๑. เล่าการแสดงนาฏศิลป์ที่เคยเห็น         ในท้องถิ่น              
                                               การแสดงนาฏศิล
                                              น
   ๒. ระบุสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของการแสดงนาฏศิลป์               การแสดงนาฏศิล
                                               - ลักษณะ
                                               - เอกลักษณ์
   ๓. อธิบายความสาคัญของการแสดงนาฏศิลป์                          ที่มาของการแสด
                                               - สิ่งที่เคารพ
ป.๔ ๑. อธิบายประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ หรือชุดการแสดงอย่างง่าย ๆ             ความเป็นมาของ
                                               ที่มาของชุดการแ
   ๒. เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์                             การชมการแสดง
   กับการแสดงที่มาจากวัฒนธรรมอื่น                             - นาฏศิลป์
                                               - การแสดงข

ชั้น                   ตัวชี้วัด               สาระการเรียน
ป.๔ ๓.                                 ความเป็นมาของนาฏศิล
     อธิบายความสาคัญของการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิ  - การทาความเคารพ
   ลป์                                  ง
                                      ๓๗  ๔. ระบุเหตุผลที่ควรรักษา และสืบทอด                 ความเป็นมาของนาฏศิล
  การแสดงนาฏศิลป์                            - คุณค่า
ป.๕ ๑. เปรียบเทียบการแสดงประเภทต่าง ๆ ของไทย ในแต่ละท้องถิ่น      การแสดงนาฏศิลป์ประ
                                     - การแสดงพื้นบ้าน
  ๒. ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์                       การแสดงนาฏศิลป์ประ
  นาฏศิลป์พื้นบ้านที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและประเพณี            - การแสดงพื้นบ้าน
ป.๖ ๑. อธิบายสิ่งที่มีความสาคัญต่อการแสดงนาฏศิลป์และละคร        ความหมาย ความเป็นม
                                   ของนาฏศิลป์และละคร
                                     - บุคคลสาคัญ
                                     - คุณค่า
  ๒. ระบุประโยชน์ที่ได้รับจากการแสดงหรือการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร  การแสดงนาฏศิลป์และ
                                   ในวันสาคัญของโรงเรียน
ม.๑ ๑. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน  ปัจจัยที่มีผลต่อการเปล
  ละครไทย                              ของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้น
  และละครพื้นบ้าน                          และละครพื้นบ้าน
  ๒. บรรยายประเภทของละครไทย        ในแต่ละยุคสมัย       ประเภทของละครไทยใ
ม.๒ ๑. เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของ                    นาฏศิลป์พื้นเมือง
  การแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่างๆ                    - ความหมาย
                                      - ที่มา
                                      - วัฒนธรรม
                                      - ลักษณะเฉพาะ
  ๒. ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย ละครพื้นบ้าน    รูปแบบการแสดงประเ
  หรือมหรสพอื่นที่เคยนิยมกันในอดีต                    - นาฏศิลป์
                                      - นาฏศิลป์พื้นเมือง
                                      - ละครไทย
                                      - ละครพื้นบ้าน


ชั้น                ตัวชี้วัด                       สาระการเ
ม.๒ ๓. อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อเนื้อหาของละคร       การละครสมัยต่าง ๆ
ม.๓ ๑. ออกแบบ และสร้างสรรค์อุปกรณ์      และเครื่องแต่งกาย    การออกแบบและสร้างสรรค
   เพื่อแสดงนาฏศิลป์และละครที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ        เครื่องแต่งกายเพื่อการแสดงนาฏ
   ๒.                               ความสาคัญและบทบาทของ
                                              ๓๘      อธิบายความสาคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และการละครในชีวิตประจา และการละครในชีวิตประจาวัน
    วัน
    ๓. แสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์                       การอนุรักษ์นาฏศิลป์
  ม.๔- ๑. เปรียบเทียบการนาการแสดงไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ                การแสดงนาฏศิลป์ในโอกาส
  ๖ ๒. อภิปรายบทบาทของบุคคลสาคัญ                          บุคคลสาคัญในวงการนาฏศ
    ในวงการนาฏศิลป์และการละคร                         การละครของไทยในยุคสมัยต่าง
    ของประเทศไทยในยุคสมัยต่างๆ
    ๓. บรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และ                     
    การละครไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน                      วิวัฒนาการของนาฏศิลป์แล
                                         น
     ๔. นาเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์ นาฏศิลป์ไทย                  การอนุรักษ์นาฏศิลป์ ภูมิปัญ
                     อภิธานศัพท์
                     ทัศนศิลป์
โครงสร้างเคลื่อนไหว (mobile)
    เป็นงานประติมากรรมที่มีโครงสร้างบอบบางจัดสมดุลด้วยเส้นลวดแข็งบาง ๆ ที่มีวัตถุรูปร่าง
รูปทรงต่าง ๆ ที่ออกแบบเชื่อมติดกับเส้นลวด เป็นเครื่องแขวนที่เคลื่อนไหวได้ด้วยกระแสลมเพียงเบา ๆ
งานสื่อผสม (mixed media)
                                                              ๓๙    เป็นงานออกแบบทางทัศนศิลป์ที่ประกอบด้วยหลายสื่อโดยใช้วัสดุหลาย ๆ แบบ เช่น กระดาษ
ไม้ โลหะ สร้างความผสมกลมกลืนด้วยการสร้างสรรค์
จังหวะ (rhythm)
     เป็นความสัมพันธ์ของทัศนธาตุ เช่น เส้น สี รูปร่าง รูปทรง น้าหนักในลักษณะของการซ้ากัน
ส ลั บ ไ ป ม า            ห รื อ ลั ก ษ ณ ะ ลื่ น ไ ห ล
เคลื่ อ นไหวไม่ ข าดระยะจั ง หวะที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ เนื่ อ งกั น จะช่ ว ยเน้ น ให้ เ กิ ด ความเด่ น
หรือทางดนตรีก็คือการซ้ากันของเสียงในช่วงเท่ากันหรือแตกต่างกันจังหวะให้ความรู้สึกหรือความพอ
ใจทางสุนทรียภาพในงานศิลปะ
ทัศนธาตุ (visual elements)
     สิ่งที่เป็นปัจจัยของการมองเห็นเป็นส่วนต่าง ๆ ที่ประกอบกันเป็นภาพ ได้แก่ เส้น น้าหนัก
ที่ว่าง รูปร่าง รูปทรง สี และลักษณะพื้นผิว
ทัศนียภาพ (perspective)
    วิธีเขียนภาพของวัตถุให้มองเห็นว่ามีระยะใกล้ไกล
ทัศนศิลป์ (visual art)
      ศิลปะที่รับรู้ได้ด้วยการเห็น ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และงานสร้างสรรค์อื่น ๆ
ที่รับรู้ด้วยการเห็น
ภาพปะติด (collage)
    เป็ น ภาพที่ ท าขึ้ น ด้ ว ยการใช้ วั ส ดุ ต่ า ง ๆ เช่ น กระดาษ ผ้ า เศษวั ส ดุ ธ รรมชาติ ฯลฯ
ปะติดลงบนแผ่นภาพด้วยกาวหรือแป้งเปียก
วงสีธรรมชาติ (color circle)
      คื อ ว ง ก ล ม ซึ่ ง จั ด ร ะ บ บ สี ใ น แ ส ง สี รุ้ ง ที่ เ รี ย ง กั น อ ยู่ ใ น ธ ร ร ม ช า ติ สี ว ร ร ณ ะ อุ่ น
จ ะ อ ยู่ ใ น ซี ก ที่ มี สี แ ด ง แ ล ะ เ ห ลื อ ง ส่ ว น สี ว ร ร ณ ะ เ ย็ น อ ยู่ ใ น ซี ก ที่ มี สี เ ขี ย ว แ ล ะ สี ม่ ว ง
สีคู่ตรงข้ามกันจะอยู่ตรงกันข้ามในวงสี

วรรณะสี (tone)
    ลักษณะของสีที่แบ่งตามความรู้สึกอุ่นหรือเย็น เช่น สีแดง อยู่ในวรรณะอุ่น (warm tone)
สีเขียวอยู่ในวรรณะเย็น (cool tone)
สีคู่ตรงข้าม (complementary colors)
                                                ๔๐    สีที่อยู่ตรงกันข้ามกันในวงสีธรรมชาติเป็นคู่ สีกัน คือ สีคู่ที่ตัดกันหรือต่างจากกันมากที่สุด
เช่น สีแดงกับสีเขียว สีเหลืองกับสีม่วง สีน้าเงินกับสีส้ม
องค์ประกอบศิลป์ (composition of art)
    วิชาหรือทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสร้างรูปทรงในงานทัศนศิลป์
                       ดนตรี

การดาเนินทานอง (melodic progression)
    ๑. การก้าวเดินไปข้างหน้าของทานอง
                                                            ๔๑     ๒. กระบวนการดาเนินคอร์ดซึ่งแนวทานองขยับทีละขั้น
ความเข้มของเสียง (dynamic)
    เสียงเบา เสียงดัง เสียงที่มีความเข้มเสียงมากก็ยิ่งดังมากเหมือนกับ loudness
ด้นสด
      เ ป็ น ก า ร เ ล่ น ด น ต รี ห รื อ ขั บ ร้ อ ง โ ด ย ไ ม่ ไ ด้ เ ต รี ย ม ซ้ อ ม ต า ม โ น้ ต เ พ ล ง ม า ก่ อ น
ผู้เล่นมีอิสระในการกาหนดวิธีปฏิบัติเครื่องดนตรีและขับร้อง บนพื้นฐานของเนื้อหาดนตรีที่เหมาะสม
เช่น การบรรเลง         ในอัตราความเร็วที่ยืดหยุ่น การบรรเลงด้วยการเพิ่มหรือตัดโน้ตบางตัว
บทเพลงไล่เลียน (canon)
      แ ค น อ น ม า จ า ก ภ า ษ า ก รี ก แ ป ล ว่ า ก ฎ เ ก ณ ฑ์
หมายถึ ง รู ป แบบบทเพลงที่ มี ห ลายแนวหรื อ ดนตรี ห ลายแนว แต่ ล ะแนวมี ท านองเหมื อ นกั น
แต่เ ริ่ม ไม่ พ ร้ อมกั นแต่ ล ะแนว จึง มี ท านองที่ ไ ล่เ ลีย นกั น ไปเป็นระยะเวลายาวกว่ าการเลี ย นทั่ วไป
โ ด ย ทั่ ว ไ ป ไ ม่ ค ว ร ต่ า ก ว่ า ๓ ห้ อ ง ร ะ ย ะ ขั้ น คู่ ร ะ ห ว่ า ง ส อ ง แ น ว
ที่ เ ลี ย นกั น จะห่ า งกั น เป็ น ระยะเท่ า ใดก็ ไ ด้ เช่ น แคนอนคู่ ส อง หมายถึ ง แคนอนที่ แ นวทั้ ง สอง
เ ริ่ ม ที่ โ น้ ต ห่ า ง กั น เ ป็ น ร ะ ย ะ คู่ ๕ แ ล ะ รั ก ษ า ร ะ ย ะ คู่ ๕
ไปโดยตลอดถือเป็นประเภทของลีลาสอดประสานแนวทานองแบบเลียนที่มีกฎเกณฑ์เข้มงวดที่สุด
ประโยคเพลง (phrase)
    กลุ่มทานอง
จังหวะที่เรียบเรียงเชื่อมโยงกันเป็นหน่วยของเพลงที่มีความคิดจบสมบูรณ์ในตัวเอง
มักลงท้ายด้วยเคเดนซ์ เป็นหน่วยสาคัญของเพลง
ประโยคเพลงถาม - ตอบ
     เป็ น ประโยคเพลง ๒ ประโยคที่ ต่ อ เนื่ อ งกั น ลี ล าในการตอบรั บ – ส่ ง ล้ อ – ล้ อ เลี ย นกั น
อย่ า งสอดคล้ อ ง เป็ น ลั ก ษณะคล้ า ยกั น กั บ บทเพลงรู ป แบบ AB แต่ เ ป็ น ประโยคเพลงสั้ น ๆ
ซึ่งมักจะมีอัตราความเร็วเท่ากันระหว่าง ๒ ประโยค และความยาวเท่ากัน เช่น ประโยคเพลงที่ ๑ (ถาม)
มีความยาว ๒ ห้องเพลง ประโยคเพลงที่ ๒ (ตอบ) ก็จะมีความยาว ๒ ห้องเพลง ซึ่งจะมีลีลาต่างกัน
แต่สอดรับกันได้กลมกลืนผลงานดนตรี
                                                     ๔๒   ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาโดยมีความเกี่ยวข้องกับการนาเสนองานทางดนตรี เช่น บทเพลง
การแสดงดนตรี
เพลงทานองวน (round)
   เพลงที่ประกอบด้วยทานองอย่างน้อย ๒ แนว ไล่เลียนทานองเดียวกัน แต่ต่างเวลาหรือจังหวะ
สามารถไล่เลียนกันไปได้อย่างต่อเนื่องจนกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้อีกไม่มีวันจบ
รูปร่างทานอง (melodic contour)
    รูปร่างการขึ้นลงของทานอง ทานองที่สมดุลจะมีทิศทางการขึ้นลงที่เหมาะสม
สีสันของเสียง
    ลั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ ข อ ง เ สี ย ง แ ต่ ล ะ ช นิ ด ที่ มี เ อ ก ลั ก ษ ณ์ เ ฉ พ า ะ ต่ า ง กั น เ ช่ น
ลั ก ษณะเฉพาะของสี สั น ของเสี ย งผู้ ช าย จะมี ค วามทุ้ ม ต่ าแตกต่ า งจากสี สั น ของเสี ย งผู้ ห ญิ ง
ลั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ ข อ ง สี สั น ข อ ง เ สี ย ง
ของเด็กผู้ชายคนหนึ่งจะมีความแตกต่างจากเสียงเด็กผู้ชายคนอื่น ๆ
องค์ประกอบดนตรี (elements of music)
    ส่วนประกอบสาคัญที่ทาให้เกิดเสียงดนตรี ได้แก่ทานอง จังหวะ เสียงประสาน สีสันของเสียง
และเนื้อดนตรี
อัตราความเร็ว (tempo)
    ความช้า ความเร็วของเพลง เช่น อัลเลโกร(allegero) เลนโต (lento)
ABA
    สัญลักษณ์บอกรูปแบบวรรณกรรมดนตรีแบบตรีบท หรือเทอร์นารี (ternary)
ternary form
    สั ง คี ต ลั ก ษณ์ ส ามตอน โครงสร้ า งของบทเพลงที่ มี ส่ ว นส าคั ญ ขยั บ ที ล ะ ขั้ น อยู่ ๓ ตอน
ตอนแรกและตอนที่ ๓ คือ ตอน A จะเหมือนหรือคล้ายคลึงกันทั้งในแง่ของทานองและกุญแจเสียง
ส่วนตอนที่ ๒ คือ ตอน B เป็นตอนที่แตกต่างออกไป ความสาคัญของสังคีตลักษณ์นี้ คือ การกลับมา
ข        อ       ง     ต       อ       น                A
ซึ่งนาทานองของส่วนแรกกลับมาในกุญแจเสียงเดิมเป็นสังคีตลักษณ์ที่ใช้มากที่สุดโดยเฉพาะในเพลงร้
อง จึงอาจเรียกว่า สังคีตลักษณ์เพลงร้อง (song form) ก็ได้
                                              ๔๓
                         นาฏศิลป์

การตีบท
    การแสดงท่ า ร าตามบทร้ อ ง บทเจรจาหรื อ บทพากย์ ค วรค านึ ง ถึ ง ความหมายของบท
แบ่งเป็นการตีบท ธรรมชาติ และการตีบทแบบละคร
การประดิษฐ์ท่า
    การนาภาษาท่า ภาษานาฎศิลป์ หรือ นาฏยศัพท์มาออกแบบ
ให้สอดคล้องสัมพันธ์กับจังหวะทานอง บทเพลง บทร้อง ลีลา ความสวยงาม
นาฏยศัพท์
     ศั พ ท์ เ ฉ พ า ะ ท า ง น า ฎ ศิ ล ป์ ที่ ใ ช้ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร เ รี ย ก ท่ า ร า
กิริยาที่แสดงมีส่วนศีรษะใบหน้าและไหล่ ส่วนแขนและมือ ส่วนของลาตัว ส่วนขาและเท้า
บุคคลสาคัญในวงการนาฎศิลป์
    เป็นผู้เชี่ยวชาญทางนาฎศิลป์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สร้างผลงาน
ภาษาท่า
     การแสดงท่าทางแทนคาพูด ใช้แสดงกิริยาหรืออิริยาบถ และใช้แสดงถึงอารมณ์ภายใน
ส่วนขาและเท้า
    กิริยาแสดง เช่น กระทบ ยื ดยุบ ประเท้า กระดกเท้า กระทุ้ง จรด ขยั บ ซอย วางส้น ยกเท้า
ถัดเท้า
ส่วนแขนและมือ
    กิริยาที่แสดง เช่น จีบ ตั้งวง ล่อแก้ว ม้วนมือ สะบัดมือ กรายมือ ส่ายมือ
ส่วนลาตัว
    กิริยาที่แสดง เช่น ยักตัว โย้ตัว โยกตัว
ส่วนศีรษะใบหน้าและไหล่
    กิริยาที่แสดง เช่น เอียงศีรษะ เอียงไหล่ กดไหล่ กล่อมไหล่ กล่อมหน้า
สิ่งที่เคารพ
      ในสาระนาฎศิ ลป์ มี สิ่ง ที่เคารพสืบทอดมา คือ พ่อแก่ หรือพระพรตฤษี ซึ่งผู้เรีย นจะต้อง
แสดงความเคารพ เมื่อเริ่มเรียนและก่อนแสดง
                                                     ๔๔
องค์ประกอบนาฎศิลป์
    จั ง หวะและท านองการเคลื่ อ นไหว อารมณ์ แ ละความรู้ สึ ก ภาษ าท่ า นาฎยศั พ ท์
รูปแบบของการแสดง การแต่งกาย
องค์ประกอบละคร
    ก า ร เ ลื อ ก แ ล ะ แ ต่ ง บ ท ก า ร เ ลื อ ก ผู้ แ ส ด ง ก า ร ก า ห น ด บุ ค ลิ ก ข อ ง ผู้ แ ส ด ง
การพัฒนารูปแบบของการแสดง การปฏิบัติตนของผู้แสดงและผู้ชม
                                           ๔๕
                    คณะผู้จัดทา
คณะที่ปรึกษา
๑. คุณหญิงกษมา    วรวรรณ ณ อยุธยา   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. นายวินัย     รอดจ่าย       รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. นายสุชาติ     วงศ์สุวรรณ      ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้
๔. นางเบญจลักษณ์   น้าฟ้า        ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๕. นางภาวนี     ธารงเลิศฤทธิ์    รองผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
คณะทางานยกร่าง
๑. นายวิฑูรย์    โสแก้ว    สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพ  คณะทางาน
                 มหานคร เขต ๒
๒. นายบุญส่ง    วรวัฒน์    สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา     คณะทางาน
                 นครนายก
๓. นายจีรพันธ์   สมประสงค์ โรงเรียนคณะราษฎร์บารุง         คณะทางาน
                 จังหวัดปทุมธานี
๔. นายศุภกิจ    จารัสสมบูรณ์ โรงเรียนปัญญาวรคุณ          คณะทางาน
                 กรุงเทพมหานคร
๕. นายวิรัตน์    คุ้มคา    โรงเรียนวัดสีสุก กรุงเทพมหานคร   คณะทางาน
๖ . นายทินกร    บัวพูล    โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั  คณะทางาน
                 ย (ฝ่ายประถม)
๗. นายประพนธ์    พิสัยพันธุ์  โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย     คณะทางาน
                 กรุงเทพมหานคร
๘. นายสิทธิชัย   ตันเจริญ   โรงเรียนสตรีวัดระฆัง        คณะทางาน
                 กรุงเทพมหานคร
๙. นางณัชตา     ธรรมธนาคม โรงเรียนศูนย์รวมน้าใจ กรุงเทพมหานคร   คณะทางาน
๑๐. นางเพ็ญศิริ   คีมทอง    โรงเรียนป้อมวิเชียรโชติการาม    คณะทางาน
                 จังหวัดสมุทรสาคร
๑๑. นายธารงศักดิ์  ธารงเลิศฤทธิ์ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   คณะทางานและเลขานุการ
๑๒. นางศรารัตน์   ลี้ไพบูลย์  สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นายประยุทธ   ไทยธานี    สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
                                            ๔๖๑๔. นายประชา   อ่อนรักษา    สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา    คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะบรรณาธิการ
๑. นายวิฑูรย์    โสแก้ว       สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒
๒. นายจีรพันธ์    สมประสงค์      โรงเรียนคณะราษฎร์บารุง จังหวัดปทุมธานี
๓. นายวิรัตน์    คุ้มคา       โรงเรียนวัดสีสุก กรุงเทพมหานคร
๔. นายประพนธ์    พิสัยพันธุ์     โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
๕. นายสิทธิชัย    ตันเจริญ      โรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร
๖. นางณัชตา     ธรรมธนาคม      โรงเรียนศูนย์รวมน้าใจ กรุงเทพมหานคร
๗. นางพนิดา     แสงทอง       โรงเรียนนนทรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
๘. นายมงคล      จันทร์งาม      สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๓
๙. นางภาวนี     ธารงเลิศฤทธิ์    รองผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๑๐. นางสาวรุ่งนภา นุตราวงศ์       สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๑๑. นางดรุณี     จาปาทอง       สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๑๒. นางสาวพรนิภา ศิลป์ประคอง       สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๑๓. นางสาวกอบกุล สุกขะ          สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๑๔. นายธารงศักดิ์ ธารงเลิศฤทธิ์     สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๑๕. นางศรารัตน์   ลี้ไพบูลย์     สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๑๖. นายประชา     อ่อนรักษา      สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ฝ่ายเลขานุการโครงการ
๑. นางสาวรุ่งนภา     นุตราวงศ์     สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  หัวหน้าโครงการ
๒. นางสาวจันทรา      ตันติพงศานุรักษ์  สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  คณะทางาน
๓. นางดรุณี        จาปาทอง      สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  คณะทางาน
๔. นางสาวพรนิภา      ศิลป์ประคอง    สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  คณะทางาน
๕. นางเสาวภา       ศักดา       สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  คณะทางาน
๖. นางสาวกอบกุล      สุกขะ       สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  คณะทางาน
๗. นางสุขเกษม       เทพสิทธิ์     สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  คณะทางาน
๘. นายวีระเดช       เชื้อนาม      สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  คณะทางาน
๙. ว่าที่ ร.ต.สุราษฏร์  ทองเจริญ      สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  คณะทางาน
๑๐. นางสาวประภาพรรณ    แม้นสมุทร     สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  คณะทางาน
๑๑. นายอนุจินต์      ลาภธนาภรณ์     สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  คณะทางาน
                                     ๔๗คณะผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๑. นายธารงศักดิ์ ธารงเลิศฤทธิ์      สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๒. นางศรารัตน์ ลี้ไพบูลย์        สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๓. นายประชา อ่อนรักษา          สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

								
To top