BORANG PERMOHONAN NAFKAH ANAK

Document Sample
BORANG PERMOHONAN NAFKAH ANAK Powered By Docstoc
					     PERHATIAN: SILA KEMUKAKAN BORANG PENDAFTARAN INI DALAM (3) SET
                           BORANG PERMOHONAN NAFKAH ANAK

                SENARAI SEMAK PENDAFTARAN
                     KES MAL
                                            SEMAKAN
BIL              DOKUMEN               TANDAKAN
                                            MAHKAMAH
1.   Saman & Penyata Tuntutan                      
2.   Salinan Kad Pengenalan Pemohon                   
    3.1 Pengesahan Tempat Tinggal Plaintif (Pemohon)
    (Jika alamat di dalam kad pengenalan anda bukan di
    dalam Negeri Selangor atau di luar daerah ini sila
    dapatkan pengesahan tempat tinggal Qaryah daripada
3.   Penghulu/Ketua   Kampung/Pengerusi   JKKK/Ketua       
    Kesatuan Penduduk/bil air/bil elektrik)

    3.2 Surat Pengesahan Majikan
    (Jika anda anggota Polis/Tentera)
4.   Salinan Sijil Nikah/Surat Cerai/Surat Rujuk            
5.   Sijil Kelahiran Anak – anak                    
6.   Borang Maklumat Diri                        
7.   Perintah / Penghakiman kes terdahulu (jika ada)          
8.   Bayaran Pendaftaran (ditentukan semasa pendaftaran)        
   *Pemohon dikehendaki hadir sendiri membuat pendaftaran.

              URUSAN PENDAFTARAN & PEMBAYARAN

        Isnin – Khamis            8.00 pagi hingga 12.30 tengahari
                           2.00 petang hingga 3.30 petang

         Jumaat               8.00 pagi hingga 12.00 tengahari
                           2.45 petang hinga 3.30 petang

                 Untuk kegunaan pejabat sahaja
     Nota: tandakan (   ) pada petak berkenaan.
                              Disemak :……….....................
                              Tarikh :

                             Disahkan :…….......................
                             Tarikh  :
                  BORANG MS 2

        ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH
            (NEGERI SELANGOR 2003)

                  (Seksyen 8(a) )

                     SAMAN

 DI DALAM MAHKAMAH RENDAH / TINGGI SYARIAH DI ………………………………
        DI NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN

  (1) ……………………… NO. ………………………...……Tahun 20………..

  (2) ………………………………………………………………………….. Plaintif
                   Pemohon

  (3) …………………………………………………………….…………… Defendan
                  Responden

Kepada   …………………………………………………………..                 (defendan  yang
dinamakan      di      atas)      yang     beralamat      di
……………………………………………………..………………………………….…….
………………………………………………………………………………………………
Anda dengan ini disaman supaya hadir sama ada sendiri atau melalui Peguam Syarie
anda   di   hadapan   Mahkamah……………………………………Syariah              di
……………………………                    Pada hari …………………… pada
………...…… Haribulan ………………… 20……………..... pukul …………………….
Pagi/ petang , untuk menjawab suatu tuntutan terhadap anda oleh plaintif yang
dinamakan di atas , yang butir – butirnya ada dinyatakan dalam pernyataan tuntutan yang
diendorskan di sini .

Ambil perhatian bahawa jika anda ingkar hadir di Mahkamah pada hari dan masa
ditetapkan , Mahkamah boleh terus mendengar dan memutuskan kes tanpa kehadiran
anda .

Dan ambil perhatian bahawa jika anda ingin membela diri terhadap tuntutan itu , anda
hendaklah memfailkan di Mahkamah ini dan menyampaikan kepada Plaintif suatu
pembelaan dalam borang yang ditetapkan sebelum tarikh yang tersebut di atas atau hadir
di Mahkamah pada tarikh itu .

Bertarikh pada …………… haribulan …………..20…….

                (Meterai)
                              …………………………….
                               Hakim / Pendaftar
                   PERNYATAAN TUNTUTAN
                    (dalam perenggan bernombor)


Kepada    ……………………………………………………………..                (Defendan  yang
dinamakan di atas) yang beralamat di ……………………………………………...………
………………………………………………………………………………………………

1.Plaintif………………………………………………………….…………………………………
No. K/P: …………………………………………………. Tinggal di …………………………….
………………………………………………………………………………………………………
(Sesalinan kad pengenalan dilampirkan)


bekerja sebagai …………………………………………di ………………………………………..


2. Defendan………………………………………………………….………………………………
No. K/P: …………………………………………………. Tinggal di …………………………….
………………………………………………………………………………………………………
bekerja sebagai …………………………………………di…………………………………………

3. Kami telah bernikah pada ………………………..… di ………………………………………...
(sesalinan surat nikah dilampirkan)


4. Kami telah bercerai pada ……………………..….… di ………………………………………..
(sesalinan surat cerai dilampirkan)


5. Hasil perkahwinan dikurniakan …………………………. anak iaitu :-

  1) ……………………………………………Tarikh lahir …………………Lelaki /perempuan

  2) ……………………………………………Tarikh lahir …………………Lelaki /perempuan

  3) ……………………………………………Tarikh lahir …………………Lelaki /perempuan

  4) ……………………………………………Tarikh lahir …………………Lelaki /perempuan

  5) ……………………………………………Tarikh lahir …………………Lelaki /perempuan

(sesalinan surat beranak dilampirkan )
6. Saya mohon Mahkamah memerintahkan Defendan membayar nafkah seorang anak sebanyak
RM……………… X ………….. anak berjumlah RM…………………. sebulan bagi setiap
bulan.7. Pendapatan Defendan adalah sebanyak RM…………………………………….………….....….


8. Anggaran perbelanjaan bulanan anak – anak saya adalah seperti dalam lampiran yang
disertakan .


9. Cara pembayaran bagi nafkah tersebut hendaklah dibuat dengan …………………………….…

………………………………………………………………………………………………………


10. Saya memohon kepada Mahkamah yang mulia ini agar meluluskan permohonan saya selari
dengan peruntukan di bawah Seksyen 73 Enakmen Undang –undang Keluarga Islam Selangor
No. 2 Tahun 2003 atau apa –apa perintah yang difikirkan patut oleh Mahkamah yang mulia ini.
Bertarikh pada ……. haribulan ……………….. 20……….
                          …………………………………………….
                          Plaintif (atau Peguam Syarie bagi Plaintif)
                    BORANG MAKLUMAT DIRI
            (maklumat ini perlu di lengkapkan bersama borang permohonan)


          Untuk Kegunaan Pejabat
          Tarikh Pendaftaran
                                Rujuk Dokumen & Fail
          No . Kes
          No. Resit

       * Untuk di isi oleh pemohon.Sila isi dengan HURUF BESAR

          PLAINTIF                        DEFENDAN
Nama                          Nama


No Kad       Baru     :           No Kad      Baru     :
Pengenalan                       Pengenalan
          Lama     :                    Lama     :
(Sila isi salah                     (Sila isi salah
satu yang     Tentera    :           satu yang     Tentera    :
berkenaan)                       berkenaan)
          Polis     :                    Polis     :
          Passport :                       Passport :
Alamat untuk                      Alamat untuk
dihubungi                        dihubungi
No.Tel       (Pejabat) :             No.Tel      (Pejabat) :
          (Rumah) :                       (Rumah) :
          (H/P)   :                      (H/P)   :
Tarikh Lahir                      Tarikh Lahir
Umur                          Umur
Bangsa                         Bangsa
Warganegara                       Warganegara
Asal                          Asal
Pekerjaan                        Pekerjaan
Majikan                         Majikan


                   BUTIRAN       PERKAHWINAN
Tarikh Nikah                      Pernah Bercerai
Tempat Nikah                      Bil Talaq
Bil . Anak                       Tarikh Bercerai

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:62
posted:1/13/2012
language:
pages:5