hekasi pelc by Jollibee_1121

VIEWS: 6,843 PAGES: 17

									     MAK ABAYAN
   (S IB IKA AT KU LTU RA
HEOGRAP IYA/KAS AYS AYAN/S IB IKA)
        3
          Mga Batayang Kasanayan sa Pagkatuto sa HEOGRAPIYA/KASAYSAYAN/SIBIKA
         IV                     V                       VI
I. KINALALAGYAN AT KATANGIANG         I. ANG MGA UNANG PILIPINO        I. ANG MAMAMAYANG PILIPINO AT ANG
PISIKAL NG PILIPINAS                                 PAGIGING KABILANG NG MGA ITO SA
                       Napahahalagahan ang uri ng pamumuhay ng BANSANG PILIPINAS
Naipagmamalaki ang katangi-tanging      mga unang Pilipino
kinalalagyan at katangiang pisikal ng                         Naipagkakapuri ang mga mamamayang
Pilipinas                   A. Nasusuri ang paraan ng pamamahala  Pilipino at ang pagiging kabilang ng mga ito
                       ng mga unang Pilipino          sa bansang Pilipinas
A. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng
globo at mapa sa pag-aaral ng heograpiya   1. Natatalakay ang uri ng pamamahala ng   A. Napahahalagahan ang tao bilang
ng sariling bansa               mga unang Pilipino              mahalagang elemento ng estado

1. Nakikilala ang mga bahagi ng mundo     1.1 Nailalarawan ang pamahalaang       1. Nasusuri ang balangkas ng populasyon
                       barangay                   ayon sa gulang at kasarian ng mga bumubuo
2. Nakikilala ang ekwador, prime meridian                         nito
at international date line bilang mga guhit  1.2 Nailalarawan ang pamahalaang sultanato
na nasa isip (imaginary lines)                               1.1 Nakikilala ang mga katangian ng
na humahati sa mundo sa mga hating globo   1.3 Naihahambing ang pamahalaang       populasyon na makatutugon sa pag-unlad ng
                       sultanato sa pamahalaang barangay      bansa
3. Nasasabi ang mga katangian ng mga
guhit latitud (parallels) na kaagapay ng   2. Natatalakay ang kahalagahan ng batas sa  1.2 Nasasabi ang kabuuang populasyon ng
ekwador                    pag-uugnayan ng mga Pilipino         Pilipinas

3.1 Nakikilala ang mga ispesyal na guhit   3. Nakabubuo ng konklusyon tungkol sa    1.3 Naipaliliwanag ang mga salik na may
latitud na kaagapay ng ekwador tulad ng    paraan ng pamamahala ng mga unang      kinalaman sa paglaki ng populasyon
Tropiko ng Kanser at Tropiko ng        Pilipino
Kaprikornyo, Kabilugang Arktiko at                             1.4 Naipaliliwanag ang kahalagahan ng
Kabilugang Antarktiko             B. Nasusuri ang kalagayang panlipunan    malulusog at matatalinong mamamayan sa
                       ng mga unang Pilipino            pagpapaunlad ng isang bansa
3.2 Nasasabi ang kahalagahan ng mga
ispesyal na guhit latitud (parallels)     1. Naipaliliwanag ang kalagayang panlipunan 2. Nailalarawan ang pagkakaiba ng
                       ng mga unang Pilipino            populasyon sa mga pook urban at pook rural
4. Nasasabi ang katangian ng mga guhit
longhitud                   1.1 Naiisa-isa ang mga bagay na may     3. Nakikilala ang pagkakaiba ng distribusyon
                       kinalaman sa pamumuhay na panlipunan     at dami o kapal ng populasyon

                                 15
           IV                       V                       VI
4.1 Nasasabi ang kahalagahan ng mga      2. Natatalakay ang iba’t ibang antas ng    4. Naiisa-isa ang dahilan ng pandarayuhan
ispesyal na guhit longhitud          katayuan sa lipunan
 • Prime Meridian                                      5. Naibibigay ang epekto ng pandarayuhan
 • International Date Line          3. Naipaliliwanag kung paano pinahalagahan  sa pook na nilisan at sa pook na nilipatan
                        ng mga unang Pilipino ang mga kababaihan
5. Naipaliliwanag ang kahulugan ng grid                           6. Napaghahambing ang kapal ng
                        4. Natatalakay ang uri ng edukasyon ng mga  populasyon ng rehiyon sa bansa sa tulong
6. Nagagamit ang grid bilang pantulong sa   unang Pilipino                ng mapa
paghanap ng isang lugar sa globo at mapa
                        5. Nailalarawan ang relihiyong Paganismo at  B. Natutukoy ang mga taong bumubuo ng
7. Nasasabi na ang layo ng mga lugar sa    Islam                     bansang Pilipinas
mundo ay nasusukat sa digri
                        6. Nahihinuha kung paano lumaganap sa     1. Nakapagbibigay ng mga patunay na ang
7.1 Nakikilala ang digri latitud        ibang bahagi ng bansa ang relihiyong Islam  Pilipino ay magkakatulad sa hilig at paraan
(° lat) bilang panukat ng layo ng lugar                           ng pamumuhay dulot ng isang kasaysayan at
pahilaga at patimog mula sa ekwador      7. Natatalunton sa mapa ang          heograpiya
                        pinagmulan at ang paglaganap ng relihiyong
7.2 Nakikilala ang digri longhitud (° long)  Islam sa ilang bahagi ng Pilipinas      2. Nakikilala ang mga pagpapahalaga at
bilang panukat ng layo ng lugar pasilangan                          paniniwalang nagbubuklod sa mga Pilipino
at pakanluran mula sa prime meridian      8. Nakabubuo ng konklusyon tungkol sa
                        kalagayang panlipunan ng mga unang      3. Naibibigay ang kahulugan ng
8. Nagagamit ang North Arrow/Compass      Pilipino                   pagkakapantay-pantay ng tao
Rose sa pagsasabi ng direksiyon
                        C. Nabibigyang halaga ang pamamaraan     4. Naibibigay ang kahalagahan ng matapat
9. Nagagamit ang pangunahin at         ng paghahanapbuhay ng mga unang        na paglilingkod ng mga pinuno at kawani ng
pangalawang direksiyon sa pagsasabi ng     Pilipino                   pamahalaan
kinalalagyan ng isang lugar batay sa
lokasyon ng ibang lugar (relative location)  1. Naibibigay ang kahalagahan ng       5. Nakikilala ang ilang tradisyunal na
                        pinagkukunang-yaman sa hanapbuhay ng     pagpapahalaga ng mga Pilipino
10. Nagagamit ang globo/mapa sa pagtukoy    mga unang Pilipino
ng tiyak na kinalalagyan ng Pilipinas                            6. Natatalakay kung paanong ang isang
                        2. Nailalarawan ang teknolohiyang ginamit   pagpapahalaga ay nakatutulong o
11. Nagagamit ang iskala ng mapa sa      ng mga unang Pilipino sa Panahon ng Bato   nakahahadlang sa pag-unlad ng bansa
pagsasabi ng sukat at layo ng isang lugar sa  at Panahon ng Metal
ibang lugar


                                  16
           IV                     V                      VI
11.1 Nakikilala na ang malalaking bagay ay  3. Nasusuri ang paraan ng pagmamay-ari ng  7. Nakabubuo ng konklusyon na ang
maaaring katawanin ng maliit na bagay    lupa ng mga unang Pilipino          magkakatulad na pagpapahalaga at
                                             paniniwala ng mga Pilipino ay naging
11.2 Nakikilala na ang iskala ay ang     4. Nakabubuo ng konklusyon tungkol sa    batayan ng pambansang pagkakaisa
kaugnayan ng sukat sa mapa sa sukat sa    paraan ng paghahanapbuhay ng mga unang
lupa                     Pilipino                   II. ANG TERITORYO NG PILIPINAS AT
                                             MGA LIKAS NA YAMAN NITO
11.3 Nakikilala ang iba’t ibang paraan ng  II. PANAHON NG ESPANYOL
pagsulat ng iskala                                      Napahahalagahan ang mga hangganan
                        Nabibigyang halaga ang pagbabagong    at ang matalinong pagpapasya sa paggamit
12. Nasusukat ang layo ng isang lugar sa   naganap sa pamumuhay ng mga Pilipino sa   at pangangalaga ng likas na yaman
tulong ng iskala ng mapa           panahon ng Espanyol
                                             A. Natatalunton ang mga hangganan at
B. Naiuugnay ang lokasyon at ang iba    A. Napahahalagahan ang paraan ng       lawak ng teritoryo ng Pilipinas
pang salik na pangheograpiya sa klima ng pamamahala ng mga Espanyol
isang lugar                                        1. Nagagamit ang grid sa globo at mapa sa
                      1. Natutukoy ang uri ng pamahalaang sentral  paghanap ng isang lugar
1. Naipaliliwanag kung paanong ang pag-ikot at pamahalaang lokal
ng mundo sa kanyang aksis ay nagiging                           2. Natutukoy ang hanggahan at lawak ng
dahilan ng araw at gabi           2. Naiisa-isa ang mga opisyales at ang    teritoryong sakop ng Pilipinas
                      kanilang tungkulin
1.1 Nasasabi na ang mundo ay umiikot sa                          3. Nailalarawan ang lokasyong insular/bisinal
kanyang sariling aksis minsan sa loob ng 24 B. Napahahalagahan ang pagbabago sa      ng Pilipinas
oras                    pamumuhay na panlipunan ng mga
                      Pilipino dulot ng kulturang Espanyol     4. Nasasabi ang kahalagahan ng lokasyon
1.2 Nasasabi ang dahilan ng pagkakaiba ng                         ng Pilipinas ayon sa latitud at karatig bansa
temperatura sa araw at gabi         1. Nabibigyang katwiran ang uri ng
                      panahanan ng mga Pilipino           B. Nasusuri ang mga salik na
2. Naipaliliwanag kung paanong ang pagligid                        nakatutulong sa pagbubuklud-buklod ng
ng mundo sa araw ay nagiging dahilan ng   1.1 Nailalarawan ang iba’t ibang uri ng    mga Pilipino bilang isang bansa
pagkakaiba ng panahon at klima sa iba’t   panahanan
ibang bahagi ng mundo                                   1. Nailalarawan ang topograpiya ng bansa
                      1.2 Naipaliliwanag ang naging dahilan ng
2.1 Natutukoy na ang mundo ay lumiligid sa mga pagbabago sa panahanan          2. Nahihinuha ang epekto ng katangiang
araw sa loob ng 365 ¼ araw                                pangheograpiya ng Pilipinas sa
                                             pagpapanatili ng isang bansang nagkakaisa

                                17
           IV                       V                      VI
2.2 Nasasabi na ang mundo ay nakahilig sa    1.3 Natatalakay ang ginawang pag-aangkop   C. Napahahalagahan ang matalinong
kaniyang aksis ng 23 ½ habang lumiligid sa   ng mga Pilipino ng kanilang panahanan sa   pagpapasya sa paggamit sa likas na
araw                      patakaran ng mga Espanyol           yaman ng Pilipinas

2.3 Natatalakay kung bakit ang iba’t ibang   2. Nabibigyang-katwiran ang naging      1. Natutukoy ang mga likas na yaman ng
bahagi ng mundo ay tumatanggap ng iba’t     reaksiyon ng mga Pilipino sa Kristiyanismo  bansa
ibang tindi ng sikat ng araw habang lumiligid
sa mundo                    2.1 Nasasabi ang bahaging ginagampanan    2. Napapangkat-pangkat ang mga likas na
                        ng simbahan sa pagpapalaganap ng       yaman ayon sa uri
2.4 Napaghahambing ang panahon sa iba’t     Kristiyanismo at sa pamamahala ng bansa
ibang latitud ayon sa posisyon ng mundo                            3. Natutukoy ang mga yamang matatagpuan
habang lumiligid sa araw            3. Nakabubuo ng konklusyon tungkol sa     sa iba’t ibang pook ng bansa sa tulong ng
                        kahalagahan ng edukasyon sa pamumuhay     mapang pangkabuhayan
3. Naiuugnay ang klima sa lokasyon ng      ng mga Pilipino
bansa                                             4. Nasasabi ang matalino/di-matalinong mga
                        3.1 Nailalarawan ang mga paaralang itinatag  paraan ng paggamit ng mga likas na yaman
3.1 Nailalarawan ang klima ng Pilipinas ayon  ng mga pari at misyonero           sa pagpapanatili nito
sa lokasyon nito sa mundo
                        3.2 Naipaliliwanag ang epekto ng       5. Naipaliliwanag ang epekto ng matalino/di-
3.2 Nakikilala na ang Pilipinas ay isang    edukasyong kolonyal sa pagpapahalaga ng    matalinong paggamit ng likas na yaman sa
bansang tropikal                mga Pilipino                 pagpapanatili nito

4. Nasusuri ang epekto ng iba pang salik    3.3 Napaghahambing ang mga tradisyunal at   5.1 Naiisa-isa ang mga di kanais-nais na
(temperatura, dami ng ulan) na may       di-tradisyunal na bahaging ginampanan ng   pangyayaring nakapipinsala sa mga likas na
kinalaman sa klima ng bansa           babae sa lipunan               yaman sa kapaligiran na nagdudulot ng di
                                               mabuti sa tao
4.1 Nagagamit ang mapang pangklima sa      3.4 Natatalakay ang pangangailangan sa
paglalarawan ng klima sa iba’t ibang bahagi   pagpapa-buti ng katayuan ng mga babae     6. Nakabubuo ng konklusyon na ang
ng bansa                                           matalinong pagpapasya sa paggamit ng likas
                        4. Naipaliliwanag ang epekto ng kulturang   na yaman ay may kinalaman sa
C. Naiuugnay ang klima sa uri ng mga      Espanyol sa kulturang Pilipino        pagtataguyod ng pagiging malaya ng estado
pananim at hayop sa bansa
                        4.1 Nasusuri ang ginawang pag-aangkop ng
1. Naiisa-isa ang uri ng pananim at hayop sa  mga Pilipino sa kulturang ipinakilala ng
bansa                      Espanyol


                                   18
           IV                      V                      VI
2. Naiuugnay ang uri ng pananim at hayop    5. Nakapagbibigay katibayan sa        D. Napahahalagahan ang mga paraan ng
sa klima ng bansa               pagkamalikhain ng mga Pilipino sa musika,   pangangalaga sa teritoryo at mga likas na
                        sining at panitikan              yaman
3. Naipaliliwanag ang kinalaman ng klima sa
uri ng pananim sa bansa            5.1 Naiisa-isa ang mga Pilipinong kilala sa  1. Naiisa-isa ang mga batas na may
                        musika, sining at panitikan          kinalaman sa pangangalaga ng teritoryo at
II. PAMBANSANG PAGKAKAISA                                  mga likas na yaman ng bansa
                        C. Nasusuri ang mga patakarang
 Napahahalagahan ang pagsisikap ng      pangkabuhayan ng mga Espanyol sa       2. Nakapagbibigay ng opinyon tungkol sa
bawat rehiyon sa pagpapaunlad ng bansa     Pilipinas                   mahahalagang isyu na may kinalaman sa
                                               likas na yaman
A. Natatalakay ang naging kontribusyon     1. Naiisa-isa ang mga patakarang
ng bawat rehiyon sa pag-unlad ng bansa     pangkabuhayan ng mga Espanyol         3. Nakikilahok sa mga gawain, proyekto o
                                               kilusan para sa pangangalaga sa teritoryo at
1. Naipaliliwanag kung ano ang rehiyon     2. Naipaliliwanag ang sis-temang kasama at  likas na yaman ng bansa
                        ang epekto nito sa pamumuhay ng mga
2. Naiisa-isa ang 17 rehiyon ng bansa     magsasaka                   III.BAHAGING GINAGAMPANAN NG
                                               PAMAHALAAN AT MAMAMAYAN PARA
2.1 Naituturo sa mapa ng Pilipinas ang iba’t  3. Nailalarawan ang polo y servicios o ang  SA KABUTIHAN NG BANSA
ibang rehiyon at mga lalawigang bumubuo    sapilitang paggawa
sa bawat isa                                         Napahahalagahan ang bahaging
                        4. Natatalakay ang epekto ng sapilitang    ginagampanan ng pamahalaan at
3. Nailalarawan ang katangiang         paggawa sa mga Pilipino            mamamayan para sa kabutihan ng bansa
pangheograpiya ng bawat rehiyon
                        5. Naipaliliwanag ang naging reaksiyon ng   A. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng
4. Napaghahambing ang mga rehiyon ayon     mga Pilipino sa mga patakarang        pamahalaan sa isang bansa
sa katangiang pangheograpiya ng mga ito    pangkabuhayan ng mga Espanyol
                                               1. Naipaliliwanag kung ano ang pamahalaan
4.1 Nagagamit ang mga pananda (legend)     6. Nasusuri ang kaugnayan ng kalakalang
sa mapa sa paglalarawan ng katangiang     galyon sa paraan ng pangangalakal sa     2. Nakikilala ang katangian ng isang
pisikal ng mga rehiyon             kolonyang Pilipinas              bansang demokratiko

                        6.1 Nahihinuha ang epekto sa kalakalan ng   3. Napaghahambing ang mga pamahalaan
                        pagbubukas ng daungan ng Maynila       ayon sa tunay na pinanggagalingan ng
                                               kapangyarihan


                                  19
            IV                    V                       VI
4.2 Nakagagawa ng payak na mapa ng     6.2 Nakapagbibigay ng reaksiyon tungkol sa  4. Nakikilala ang sistemang pampamahalaan
sariling rehiyon na ginagamit ang mga    epekto ng kalakalang galyon sa pamumuhay   ng bansa
sagisag                   ng mga Pilipino
 • pagguhit                                       5. Nasasabi ang mga sangay ng
 • paper mosaic              III. PANAHON NG MGA AMERIKANO        pamahalaan at ang bahaging ginagampanan
 • at iba pa                                      ng bawat isa
                      Nabibigyang halaga ang pagbabago sa
5. Natutukoy ang mga pangunahing likas na  paraan ng pamumuhay ng mga Pilipino sa    6. Nasusuri kung bakit mahalaga ang
yaman at yaman tao ng bawat rehiyon     pagdating ng mga Amerikano          pamahalaan sa pangangalaga ng kapakanan
                                             at kaligtasan ng mga mamamayan
6. Naiuugnay ang pangunahing industriya,  A. Natatalakay ang ginawang
produkto at hanapbuhay sa katangiang    pamamahala ng mga Amerikano sa mga      7. Nasasabi kung bakit kailangan ang
pangheograpiya ng rehiyon          Pilipino                   pamahalaan

B. Nasusuri kung paano nakikiisa ang    1. Natatalakay ang uri ng pamahalaang    8. Naiisa-isa ang mga paraang ginagawa ng
bawat rehiyon sa pag-unlad ng bansa     militar at pamahalaang sibil         pamahalaan upang mapangalagaan ang
                                             kapakanan at kaligtasan ng mamamayan
1. Natutukoy ang paraan ng pag-aasahan ng  2. Naiisa-isa ang mga hakbang na ginawa ng
bawat rehiyon                pamahalaan para sa unti-unting paglilipat sa B. Naipakikita ang mga kanais-nais na
                      mga Pilipino ng kapangyarihang mamahala   kilos ng isang matapat na mamamayang
2. Naipaliliwanag kung paano nakatutulong                        Pilipino tungo sa ikabubuti ng
sa pag-unlad ng bansa ang pagpapabuti ng  3. Natutukoy ang mahahalagang        sambayanang Pilipino
produkto ng mga rehiyon           pangyayaring may kinalaman sa
                      pagkakaroon ng malayang pamahalaan      1. Nasasabi kung sino ang mamamayang
2.1 Nasasabi ang mga pagdiriwang na                           Pilipino ayon sa Saligang Batas
idinaraos ng bawat lalawigan/rehiyon    4. Naipagmamalaki ang pagsisikap ng mga
kaugnay ng mga pangunahing produkto nito  Pilipino na magkaroon ng malayang      2. Nasasabi ang mga batayang karapatan at
Hal.:                    pamahalaan                  kalayaang tinatamasa ng mga mamamayang
Lanzones Festival – Camiguin                               Pilipino ayon sa Saligang Batas
Bangus Festival – Pangasinan        B. Nabibigyang halaga ang mga
Pilipinyahan – Cavite            pagbabago sa panlipunang pamumuhay      3. Nasusuri ang ilang paraang nakatutulong
Tinapahan – Tarlac, Lemery, Batangas    sa pagdating ng mga Amerikano        sa pangangalaga ng mga karapatan

                      1. Nailalarawan ang uri ng panahanan ng
                      mga Pilipino


                                20
         IV                         V                     VI
III. PAMBANSANG PAGMAMALAKI          2. Naipaliliwanag ang dahilan ng pagbuo ng  4. Natatalakay ang mga pangyayaring
                       mga lungsod                 nakahahadlang sa pagtatamasa ng mga
Napahahalagahan ang kulturang                               karapatan
nagpapakilala ng ating pagka-Pilipino     3. Nahihinuha ang mga dahilan ng
                       pagbabago sa populasyon ng pamayanan/    5. Naipaliliwanag kung bakit mahalaga ang
A. Napatutunayan na ang mga Pilipino ay    bansa                    pagtatamasa ng mga kalayaan at karapatan
may sariling lupain at kultura bago pa                           ng tao sa kaunlaran at pangangalaga ng
man magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa     4. Nasusuri ang kinalaman ng pag-unlad ng  demokrasya
ibang tao                   transportasyon at komunikasyon sa
                       pamumuhay ng mga Pilipino          IV. PAGPAPANATILI NG KALAYAAN NG
1. Natutukoy ang itinuturing na unang                           BANSA
Pilipino                   5. Nasusuri ang sistema ng edukasyon at
                       relihiyong ipinakilala ng mga Amerikano   Napahahalagahan ang pagpapanatili ng
2. Nasasabi ang pinanggalingan ng mga                           kalayaan ng isang bansa
unang Pilipino                C. Nabibigyang halaga ang mga
                       pagbabago sa pangkabuhayang         A. Natatalakay ang kahalagahan ng
3. Natatalakay ang katangian ng materyal at  pamumuhay ng mga Pilipino          soberaniya sa pagpapanatili ng kalayaan
di-materyal na bahagi ng kultura ng mga                          ng isang bansa
unang Pilipino                1. Naipaliliwanag ang mga programang
                       pangkabuhayang pinairal ng Estados Unidos  1. Nabibigyang-konklusyon na ang isang
4. Nailalarawan ang uri ng panahanan ng    sa Pilipinas                 bansang malaya ay may soberaniya
mga unang Pilipino
                       2. Naipaliliwanag ang mga patakaran ng    1.1 Naipalilliwanag ang kahalagahan ng
5. Nasusuri ang katangian ng mga       pamahalaan sa paglutas ng mga suliraning   panloob na soberaniya (internal sovereignty)
panahanang ito                pangkabuhayan                ng bansa

6. Nasasabi ang kaugnayan ng panahanan    3. Natatalakay ang mga natutuhan sa     1.2 Naipaliliwanag ang kahalagahan ng
sa pamumuhay ng mga unang Pilipino      panahon ng mga Amerikano at ang naging    panlabas na soberaniya (external
                       epekto nito sa kabuhayan ng bansa      sovereignty) ng bansa
7. Nabibigyang-katwiran ang pag-aangkop
na ginawa ng mga unang Pilipino sa kanilang                        2. Nabibigyang halaga ang mga karapatang
kapaligiran                                        tinamo ng bansa nang ito ay magkaroon ng
                                              kalayaan
                                 21
           IV                      V                       VI
8. Nabibigyang katwiran ang mga       IV. PANAHON NG KOMONWELT            2.1 Naiisa-isa ang mga karapatang tinamo
pagbabago sa panahanan ng mga Pilipino sa                         ng bansa ng ito ay magkamit ng ganap na
pagdating ng mga dayuhan          Nabibigyang halaga ang pagbabago sa      kalayaan
                      paraan ng pamumuhay ng mga Pilipino
B. Naipaliliwanag ang kaugnayan sa     sa panahon ng Komonwelt            2.2 Naipaliliwanag ang kahalagahan ng mga
pagpapayaman ng kultura ng pakikipag-                           karapatang tinamo ng bansa nang ito ay
ugnayan sa ibang bansa           A. Natatalakay ang mga pagbabago sa      maging ganap nang malaya
                      pamumuhay ng mga Pilipino sa panahon
1. Nakikilala ang mga unang dayuhang    ng Komonwelt                  3. Nabibigyang katwiran kung bakit
nakipag-ugnayan sa bansa                                  kailangang ipagtanggol ng mga mamamayan
                      1.Natatalakay ang balangkas at layunin ng   ang kalayaan at hangganan ng teritoryo ng
2. Nasasabi ang mga dahilan ng pakikipag-  pamahalaang Komonwelt             bansa
ugnayan sa mga ninuno
                      2. Naiisa-isa ang programang          3.1 Naiisa-isa ang mga pakina-bang ng mga
3. Naipaliliwanag ang paraan ng       pampamahalaan ng Komonwelt para sa mga     Pilipino sa teritoryong sakop ng Pilipinas
pakikipagkalakalan ng mga ninuno sa mga   Pilipino
dayuhan                                          3.2 Natatalakay ang mga paraan ng
                      3. Natatalakay ang kahalagahan ng       pagtatanggol sa mga hangganan at teritoryo
3.1 Natutukoy ang mga produkto at kalakal  paglinang ng pambansang wika          ng bansa
ng mga unang Pilipino
                      4. Naiisa-isa ang mga programa para sa     4. Nasusuri ang mga paraang ginawa ng
3.2 Nailalarawan ang paraan ng kalakalan ng katarungang panlipunan             mga makabayang Pilipino sa pagkakamit ng
mga unang Pilipino                                     kalayaan
                      B. Naipaliliwanag ang mga pagbabago sa
3.3 Natatalunton sa mapa ang ruta ng    lipunan noong panahon ng Komonwelt       B. Nabibigyang-katwiran ang pakikipag-
kalakalan ng mga unang Pilipino                              ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa
                      1. Nailalarawan ang uri ng panahanang
3.4 Nasasabi ang mga bansang        naitatag sa paglipat ng mga taga-Luzon at   1. Natatalakay ang paraan ng pakikipag-
nakipagkalakalan sa Pilipinas at ang    taga-Visayas sa Mindanao            ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa sa iba’t
lokasyon ng mga ito                                    ibang panahon
                      2. Naipaliliwanag ang pagkilala sa karapatan
4. Naituturo sa mapa ang mga bansa sa    ng kababaihan                 2. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng
Asya na unang nakipag-ugnayan sa Pilipinas                         pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang
                      3. Natatalakay ang mga pagbabagong pang-    bansa, sa mga bansang maunlad at
                      edukasyon at panrelihiyon           papaunlad


                                 22
            IV                    V                     VI
5. Nagagamit ang iskala sa pagsukat ng mga C. Nasusuri ang programang         3. Natatalakay ang mga naitulong ng mga
layo nito sa Pilipinas           pangkabuhayan sa panahon ng        Pilipino bilang mamamayan ng daigdig at
                      Komonwelt                 kontribusyon ng Pilipinas sa mga samahang
C. Naipaliliwanang kung paanong ang                          pangrehiyon at pandaigdig
kulturang Pilipino ay nahaluan ng kultura 1. Nailalarawan ang mga suliraning
ng iba’t ibang bansang nakipag-ugnayan   pangkabuhayan sa panahon ng Komonwelt   4. Nabibigyang-halaga ang epekto sa
dito                                         Pilipinas ng pagsapi sa mga samahang
                      2. Naipaliliwanag ang mga patakaran ng   panrehiyon at pandaigdig
1. Nailalarawan ang naging kontribusyon ng pamahalaan sa paglutas ng mga suliraning
mga unang dayuhan sa katutubong kulturang pangkabuhayan                4.1 Naiisa-isa ang mga samahang
Pilipino                                       panrehiyon at pandaigdig na kinaaaniban ng
                      3. Natatalakay ang mga natutuhan sa    Pilipinas
2. Nailalarawan ang mga pangyayaring    panahon ng Komonwelt
naging daan upang ang Pilipinas ay maging                       4.2 Natatalakay ang mga kabutihan/di-
lupang sakop ng mga Espanyol        V. PANAHON NG MGA HAPONES         kabutihang naidudulot sa bansa ng pagsapi
                      Nabibigyang halaga ang pamumuhay ng    sa mga panrehiyon at pandaigdigang
3. Natatalakay ang mga naging pagbabago  mga Pilipino sa panahon ng mga Hapones   samahan
sa kultturang Pilipino dulot ng pakikipag-
ugnayan sa mga Espanyol          A. Naipaliliwanag ang sistema ng      V. ANG MAMAMAYAN AT PAMAHALAAN
                      pamahalaang Hapones sa Pilipinas      SA PAG-UNLAD NG BANSANG PILIPINAS
3.1 Natatalunton/naituturo sa mapa ang mga
lugar sa bansa na unang nagkaroon ng    1. Natutukoy ang mga pangyayari tungo sa  Napahahalagahan ang pagsisikap ng
pakikipag-ugnayan sa mga Espanyol     pagka-katatag ng Ikalawang Republika ng  mamamayan at ng pamahalaan upang
                      Pilipinas                 umunlad ang bansang Pilipinas
3.2 Nasasabi ang mabuti at di-mabuting
epekto sa kulturang Pilipino ng pananakop 2. Nailalarawan ang pamahalaang      A. Naipaliliwanag kung paano
ng Espanyol                pambansa na itinatag ng mga Hapones    itinataguyod ang kaunlaran ng isang
                                           bansa
4. Naipaliliwanag kung bakit di lumaganap  3. Natatalakay ang naging patakaran ng
ang kristiyanismo sa kabundukan       pamahalaang Hapones sa edukasyon     1. Nasasabi ang kahulugan ng kaunlaran

5. Naipaliliwanag ang mga pagbabago sa                        2. Naiisa-isa ang mga palatandaan ng
kulturang Pilipino sa panahon ng mga                         kaunlaran sa larangan ng kabuhayan, kultura
Amerikano                                       at pulitika                                23
           IV                       V                     VI
5.1 Naipaliliwanag ang mga pangyayaring     B. Naipaliliwanag ang panlipunang     3. Nailalarawan ang isang maunlad na bansa
naging daan sa pagiging kolonyang        pamumuhay ng mga Pilipino         sa larangan ng kabuhayan, kultura at pulitika
Amerikano ng Pilipinas
                         1. Nailalarawan ang naging uri ng     B. Napahahalagahan ang mga hakbang na
5.2 Nakikilala ang ilang pagbabagong       pamumuhay ng mga Pilipino         isinagawa ng pamahalaan sa
naganap sa kulturang Pilipino dahilan sa                          pagtataguyod ng kaunlaran ng bansa
pagsakop ng Estados Unidos            1.1 Nasasabi ang dahilan ng kanilang
                         pagpapalipat-lipat ng tirahan       1. Naipaliliwanag kung paano itinataguyod
5.3 Napipili ang mabuti at di-mabuting                           ng pamahalaan ang pambansang adhikaing
impluwensiya ng Estados Unidos sa        2. Naiisa-isa ang mga pangunahing     umunlad ang bansa
kulturang Pilipino                suliraning pangkabuhayan ng bansa
                                              1.1 Naiisa-isa ang mga patakaran at mga
5.4 Natutukoy ang naging epekto sa        3. Nasusuri ang mga programa ng      programang pangkabuhayang inilunsad ng
kulturang Pilipino ng panahon ng Hapones     pamahalaan sa paglutas ng suliraning   pamahalaan sa pag-unlad ng bansa
                         pangkabuhayan
D. Nabibigyang halaga ang naging epekto                          1.2 Naiisa-isa ang paraang ginagawa ng
sa kasalukuyang kultura ng mga          4. Naiuugnay ang mga natutuhang paraan sa pamahalaan para sa pagpapabuti ng uri ng
natutuhan sa nakaraan              paglutas ng mga suliraning pangkabuhayan edukasyon
                         noon sa paglutas ng katulad na suliranin
1. Nagagamit ang time line            ngayon                  2. Naiuugnay ang kahalagahan ng
sa pagkilala ng ilang mahahalagang                             edukasyon at kalusugan ng mamamayan sa
pangyayari sa kasaysayan ng bansa        VI. PANAHON NG IKATLONG REPUBLIKA pagpapaunlad ng kabuhayan ng bansa

1.1 Nakikilala ang time line at ang gamit nito   Nabibigyang halaga ang kalagayan ng  3. Nabibigyang katwiran ang mga paraang
sa pag-aaral ng kasaysayan            pamumuhay ng mga Pilipino sa panahon ng  ginagawa ng pamahalaan para mapaunlad
                         Ikatlong Republika            ang agham at teknolohiya
2. Natutukoy ang mga natutuhan sa mga
pangyayari sa nakaraan na maaaring may      A. Natatalakay ang uri ng pamamahala sa  4. Nabibigyang katwiran ang paraang
kaugnayan sa kasalukuyan             Ikatlong Republika            ginagawa ng pamahalaan sa kabuhayan ng
                                              bansa upang makaagapay sa globalisasyon
3. Naiuugnay ang kasalukuyang kultura sa     1. Naiisa-isa ang mga pangulong
mga nakaraang pangyayari             nanungkulan at kanilang patakaran at   4.1 Nasasabi ang kahulugan ng
                         programa sa pamamahala          globalisasyon
                                   24
          IV                        V                     VI
4. Nagagamit ang magagandang natutuhan    2. Napipili ang mga natutuhan sa panahong  4.2 Natutukoy ang mga hakbang na
sa mga nakaraang pangyayari sa        ito na makatutulong sa paglutas ng mga   isinasagawa ng pamahalaan upang
kasaysayan ng bansa upang mapabuti at     suliraning panlipunan sa kasalukuyan    makaagapay sa globalisasyon ang mga
maitaguyod ang kasalukuyang kultura                            mamamayan nito
                       B. Nasusuri ang kalagayan ng
IV.PAMBANSANG KATAPATAN            panlipunang pamumuhay ng mga Pilipino    4.3 Naipaliliwanag ang kahalagahan ng
                                             pagkakaroon ng mga dayuhang
Napahahalagahan ang pagpapanatili at     1. Nahihinuha ang layunin ng pamahalaan sa mamumuhunan sa bansa
pagpapaunlad ng mga Pilipino sa sariling   pagtatatag ng Pambansang Pangasiwaan ng
kultura na makatutulong sa kabutihan ng    paglilipat tirahan at pagsasaayos      C. Nabibigyang halaga ang bahaging
bansa                                           ginagampanan ng mga mamamayan sa
                       2. Naipaliliwanag ang binibigyang diin ng  pagtataguyod ng kaunlaran ng bansa
A. Nasusuri ang mga batas at programa     edukasyon sa Ikatlong Republika
ng pamahalaan sa pagpapanatili at                             1. Naipaliliwanag kung paano itinataguyod
pagpapaunlad ng sariling kultura       3. Naipaliliwanag kung paano        ng mga mamamayan ang kaunlaran ng
                       pinahahalagahan ang mga Pilipino sa     bansa
1. Natutukoy ang mga batas at programa ng   larangan ng sining
pamahalaan sa pagpapanatili at                              1.1 Naipaliliwanag ang kahalagahan ng
pagpapaunlad sa sariling kultura       3.1 Nakikilala ang mga katangi-tanging   pangangalaga sa sarili upang makatulong sa
                       Pilipino na natanyag sa panitikan at musika pagpapaunlad ng bansa
2. Natatalakay ang karapatan ng mga
mamamayan sa pagpa-panatili at        4. Natatalakay ang mga bahaging       1.2 Naipaliliwanag kung paano makatutulong
pagpapaunlad ng sariling kultura       ginampanan ng mga kababaihan sa paglutas  sa pag-unlad at pagsulong ng bansa ang
                       ng mga suliraning panlipunan        pagtitiwala sa sariling kakayahan
3. Natatalakay ang tungkulin at pananagutan
ng mamamayan sa pagpapanatili ng sariling   C. Naipaliliwanag ang mga pagsisikap ng   1.3 Naibibigay ang kahulugan ng pagiging
kultura                    mga Pilipino na mapatatag at maisaayos   produktibo
                       ang kabuhayan sa panahon ng Ikatlong
4. Nahihinuha ang maaaring mangyari sa    Republika                  1.4 Naipaliliwanag kung paano nagiging
kultura ng bansa kung hindi gagawin ng mga                        produktibo ang isang tao
mamamayan ang kanilang tungkulin at      1. Nasusuri ang mga dahilan ng paglaganap
pananagutan                  ng suliraning pangkabuhayan         2. Nasasabi ang mga katangian ng isang
                                             taong may tamang saloobin sa paggawa
                       2. Nasasabi ang epekto ng paglaganap ng
                       suliraning pangkabuhayan sa pamumuhay
                       ng mga Pilipino

                                 25
           IV                      V                        VI
5. Naisasagawa ang makakayanang        3. Natutukoy ang mga paraang isinasagawa    3. Nasasabi ang mga katangian ng isang
tungkulin at pananagutan sa pagpapanatili at  ng pamahalaan upang mapabuti ang        matalinong mamimili
pagpapaunlad ng kultura ng bansa        kabuhayan ng bansa
                                                4. Naiuugnay ang kahalagahan ng
B. Naipagmamalaki ang mga Pilipino sa     4. Napahahalagahan ang patakarang        pagtangkilik sa sariling produkto sa pag-
iba’t ibang panahon na nagpaunlad/       “Pilipino Muna”                 unlad at pagsulong ng bansa
nagpapaunlad ng sariling kultura
                        VII. PAMAMAHALA SA ILALIM NG BATAS       5. Nakikilala ang mga paraan ng wastong
1. Naiisa-isa ang mga Pilipinong        MILITAR AT IKAAPAT NA REPUBLIKA         paggamit ng mga kalakal at paglilingkod
nagpaunlad/nagpapaunlad ng kultura
                         Napahahalagahan ang mga           6. Naipaliliwanag ang kaugnayan ng
2. Natutukoy ang kanilang tanging nagawa    pagpupunyagi ng mga Pilipino tungo sa      pagpapabuti/ pagpapaunlad ng uri ng
para sa pagpapaunlad ng sariling kultura    pagpapatatag ng bansa              produkto/kalakal ng bansa sa pag-unlad ng
                                                kabuhayan nito
3. Napahahalagahan ang mga Pilipinong     A. Naipaliliwanag ang mga pagbabago sa
nagpaunlad/ nagpapaunlad sa sariling      pamamahala sa bansa sa panahon ng        6.1 Nasasabi ang mga paraan ng
kultura                    Batas Militar                  pagpapabuti/pagpapaunlad ng uri ng
                                                produkto/kalakal ng bansa
4. Naisasagawa ang makakayanan sa       1. Naiisa-isa ang mga pangyayari na
pagpapanatili at pagpapaunlad ng sariling   nagbigay-daan sa pagtatakda ng batas      6.2 Naipaliliwanag ang kahalagahan para sa
kultura                    militar                     bansa ng pagkakaroon ng mga
                                                mamamayang may sapat na kasanayan at
                        2. Nailalarawan ang naging reaksiyon ng     kakayahan sa paggawa
                        mga Pilipino sa pagbabago sa paraan ng
                        pamamahala sa bansa               7. Natatalakay ang kahalagahan nang muling
                                                paggamit ng mga bagay na patapon
                        2.1 Naibibigay ang ilang batas at tuntunin ng
                        pamahalaan sa panahong ito           8. Naipakikita ang kaugnayan ng pagtitipid
                                                sa enerhiya sa pag-unlad ng bansa
                        B. Nailalarawan ang kalagayan ng
                        panlipunang pamumuhay ng mga Pilipino      9. Natatalakay kung paano pinananatili at
                        sa panahon ng Batas Militar           pinauunlad ng mga Pilipino ang kultura ng
                                                bansa
                        1. Natatalakay ang ilang
                        suliraning/programang panlipunan sa
                        panahong ito

                                  26
IV             V                      VI
   2. Naipaliliwanag ang paraang isinagawa ng  10. Natutukoy ang ilang pambansang
   pamahalaan upang mapangalagaan ang      isyu/suliranin na nakapipigil sa pag-unlad ng
   kaligtasan ng bansa             bansa tulad ng drug abuse; child abuse;
                         crime atbp.
   3. Nasusuri ang programa ng pamahalaan sa
   paglutas ng mga suliraning panlipunan at 11. Nakapagbibigay ng makatotohanang
   pangkabuhayan               mungkahi sa paglutas ng mga pambansang
                        suliranin
   C. Nabibigyang katwiran ang naging
   reaksiyon ng mga Pilipino sa patakaran  12. Nakalalahok sa proyekto ng pamahalaan
   ng Batas Militar             tungo sa kaunlaran ng bansa

   1. Natutukoy ang mga pagbabago sa
   Saligang Batas ng 1973

   2. Nahihinuha ang magiging epekto ng
   paggawad ng higit na kapangyarihan sa
   pangulo

   3. Naipaliliwanag ang naging reaksiyon ng
   mga Pilipino sa Batas Militar

   4. Nasasabi ang mabuti at di-mabuting
   patakaran ng Batas Militar

   VIII. ANG PILIPINAS SA PANAHON NG
   ‘BAGONG REPUBLIKA’ 1981-1988

    Napahahalagahan ang ipinakitang
   kagitingan ng mga Pilipino sa pakikiisa sa
   pagkakamit ng makatarungang pamumuhay

   A. Nasusuri ang kalagayan ng
   pamumuhay sa panahon ng “Bagong
   Republika”


             27
IV            V            VI
   1. Nasasabi ang dahilan ng pagbagsak ng
   ekonomiya noong 1983

   2. Nailalarawan ang programang
   pangkabuhayan at ang epekto nito sa
   pamumuhay ng tao

   3. Nabibigyang katwiran ang naging
   reaksiyon ng mga Pilipino sa mga patakaran
   ng pamahalaan

   B. Naipagmamalaki ang pakikipaglaban
   ng mga Pilipino sa muling pagkakamit ng
   demokrasya sa mapayapang paraan

   1. Natatalakay ang bahaging ginagampanan
   ng kababaihan sa panahong ito

   2. Nailalarawan ang reaksiyon ng mga
   Pilipino nang mawalang halaga ang
   karapatan sa pagboto

   3. Nailalarawan ang EDSA
   Revolution noong Pebrero 25, 1986

   3.1 Nasasabi ang tungkuling ginampanan ng
   media sa panahon ng “EDSA Revolution”

   3.2 Natatalakay ang kabayanihang ginawa
   ng mga Pilipino sa pakikiisa sa muling
   pagkakamit ng karapatan at kalayaan

   4. Natatalakay ang epekto ng People Power
   para sa pagkakamit ng kalayaan             28
IV           V              VI
   IX. ANG PILIPINAS PAGKARAAN NG
   EDSA REVOLUTION
   (1986- KASALUKUYAN)

   Napahahalagahan ang mga patakaran at
   programa ng pamahalaan tungo sa pag-
   papatatag ng demokrasya

   A. Nasasabi ang mga patakaran at
   programa sa pamamahala ng mga
   pangulong nanungkulan pagkatapos ng
   EDSA Revolution at sa kasalukuyan

   1. Naibibigay ang patakaran ng isang
   demokratikong pamahalaan

   2. Natatalakay ang mga paraan ng
   pangangalaga sa demokrasya at
   pagpapanatili nito

   3. Napahahalagahan ang muling pagtatatag
   ng demokrasya

   4. Naiisa-isa ang mga suliraning pampulitika,
   pangkabuhayan at panlipunan na
   kinakaharap ng bansa

   5. Natatalakay ang mga paraan/programang
   isinasagawa sa paglutas ng mga suliraning
   ito

   6. Natatalakay ang epekto ng mga patakaran
   at programang ito sa pamumuhay ng tao
             29
    MAK ABAYAN
(ED U KAS YON G P AN TAHAN AN AT
    P AN GKAB UHAYAN )
        30

								
To top