bridge by Q4xQa1Qf

VIEWS: 6 PAGES: 10

									‫راه سازی‬
               ‫راهسازی‬
‫•‬  ‫راهسازی عملیات آمادهسازی جادهای بر روی زمین با عرضی مشخص است‬
 ‫بهطوریکه روندگان یا وسائط نقلیه بتوانند با گذر از آن از نقطهای به نقطه‬
 ‫ٔ‬
 ‫دیگر برسند.‬
‫عملیات اصلی راهسازی عبارتاند از ساخت اساس، زیراساس و روسازی. •‬
 ‫جدولکاری و نصب عالئم راهنمایی و رانندگی هم در ساخت بسیاری از راهها‬
 ‫اجرا میشود. راه سازی، روسازی راه و مهندسی ترابری : از جمله‬
 ‫تخصصهای مهم یک مهندس عمران، شناخت طرح و محاسبه زیر سازی و‬
 ‫روسازی راههاست. بدین منظور درسهای یاد شده جهت فراگیری مطلبی‬
 ‫نظیر : طراحی و اجرای راها شامل : مسیریابی، عملیات خاکی، مشخصه ها و‬
 ‫طرح هندسی راها در مسیرهای افقی و قایم، مشخصه های فنی انواع مصالح‬
 ‫راه و الیه های مختلف روسازی آن ، همچنین روشهای طرح و اجرای‬
 ‫روسازیهای شنی و آسفالتی و نیز شبکه هاب حمل و نقل زمینی، دریایی و‬
 ‫هوایی و برنامه ریزیها و مدیریتهای حمل و نقل ارایه می گردند.‬
‫در درس پروژه راه سازی که پس از درسهای راه سازی و مهندسی ترابری •‬
 ‫ارایه می شود، کاربرد اصول را هسازی در طرح کامل یک راه، از ابتدا تا‬
 ‫انتها به همراه رسم نقشه ها و محاسبه های مربوط مورد توجه قرار می گیرد‬
 ‫.‬
‫شاید روزگاری فرانسوی ها گمان نمی کردند که بتوانند •‬
‫بنایی بلندتر از برج ایفل بسازند. اما در آستانه پلی بر روی‬
 ‫دره و رودخانه تارن(واقع در جنوب فرانسه افتتاح شد.که‬
   ‫ارتفاع یکی از پایه های ان ( که بلندترین پایه پل نیز‬
 ‫میباشد) 343 متر یعنی کمی بیشتر از(91 متر) ارتفاع‬
 ‫برج ایفل است .این پل که میالثو نام دارد در حال حاضر‬
          ‫بلندترین و مرتفع ترین پل جهان است.‬
‫ارتفاع این پل از کف دره تارن به متر می رسد و حدود •‬
 ‫2/5 کیلومتر طول دارد و برای ساخت آن بیش از‬
 ‫00063 تن فوالد بکار رفته و همچنین طول اجزاء‬
 ‫نوارنگهدارنده آن (کابلهای حمایت کننده) حدود 0001‬
 ‫کیلومتر است.‬
 ‫معمار و طراح این پل یک مهندس بریتانیایی بنام نورمن •‬
   ‫فوستر و مجری طرح شرکت مهندسی ایفاژ (شرکت‬
   ‫سازنده برج ایفل) می باشند. به طور متوسط روزانه‬
  ‫00082 دستگاه خودرو از روی پل تردد می کنند که در‬
     ‫.نوع خود رقمقابل توجهی محسوب می گردد‬
   ‫هدف عمده از ساخت این پل یکی کاهش بار ترافیک منطقه •‬
 ‫تعطیالت تابستان) و دیگری گشایش یک راه (بخصوص در فصل‬
   ‫بویژه کشورهای ( ارتباطی آسان میان شمال اروپا و جنوب آن‬
 ‫فرانسه و اسپانیا) می باشد.الزم به توضیح است که تا پیش از سال‬
     ‫که این پل توسط ژاک شیراک (رئیس جمهور وقت 5002‬
   ‫از آن پل گلدن گیت فرانسه)افتتاح شد، مقام بلندترین پل جهان‬
  ‫سانفرانسیسکو بود(پلی که بر روی خلیج سانفرانسیسکو واقع در‬
               ‫.)کالیفرنیایی آمریکا احداث شده است‬
‫پل عبارت از سازه ای است که روی یک جریان آب ساخته می •‬
 ‫شود تا از روی آن آمد و شد انجام شود . در حالی که آبرو عبارت‬
‫از سازه ای است که جهت عبور آبهای سطحی از یک طرف راه به‬
   ‫طرف دیگر آن احداث می شود . مرزبندی بین این دو اختیاری‬
 ‫است اما معموالً سازه هایي از این قبیل که دهانه آن تا 6 متر است‬
            ‫را آبرو و بیشتر از 6 متر را پل می نامند .‬
‫‪Classification of bridges‬طبقه بندی پلها ( •‬
 ‫)‬
‫پل ها هم می توانند بر حسب مصالحی که جهت ساخت آنها •‬
 ‫به کار می رود طبقه بندی شوند نظیر پلهای فلزی ، بتنی ،‬
  ‫چوبی و سنگی و غیره و هم به لحاظ سیستم سازه ای می‬
  ‫توانند . طبقه بندی شوند یعنی پلهای معلق ، پلهای کنسولی‬
 ‫. عالوه بر این طبقه بندی ها ‪movable‬و پلهای متحرک‬
  ‫پلها ممکن است به لحاظ ابعاد و چگونگی طبقه بندی شوند‬
                     ‫که عبارتند از :‬
 ‫پلهای اصلی با دهانه بزرگ : که در آن دهانه •‬     ‫1-‬
                 ‫پل بیشر از 54 متر است‬
 ‫پلهای اصلی با دهانه متوسط : دهانه از 51 تا •‬    ‫2-‬
                      ‫54 متر است .‬
 ‫پلهای کوچک : دهانه از 6 تا 51 متر است . •‬     ‫3-‬
       ‫آبروها : دهانه تا 6 متر است . •‬    ‫4-‬
‫گاهی پلها به لحاظ زمان و دوره استفاده از آنها مورد بحث •‬
   ‫قرار می گیرند . ( نظیر پلهای موقت و دایم ) نوع دیگر‬
    ‫طبقه بندی ممکن است بر حسب میزان بار قابل تحمل‬
  ‫توسط پل باشد که معموالً توسط سازمانهای مختلف مرسوم‬
                         ‫است .‬
    ‫) ‪selection of site for bridge‬انتخاب محل پل ( •‬
 ‫انتخاب محل پل از عوامل خیلی مهم در مهندسی پل می باشد . در •‬
 ‫پلهای اصلی هزینه ساختمان راه ممکن است به تنهایي قابل مقایسه با‬
   ‫بقیه قسمت های راه باشد . بنابراین انتخاب محل پل اگر در قسمتی‬
   ‫باشد که پي بر روی بستر سنگی قرار گیرد و یا در عمق کمی به‬
  ‫بستر سنگي برسد خیلی مناسب خواهد بود .به این دلیل محل مناسب‬
  ‫برای پل در یک مسیر راه معموالً از نقاط اجباری میسر می شود .‬
‫پس از انتخاب محل پل باید تحقیقات الزم بر روی پل به لحاظ جمع •‬
 ‫آوری اطالعات زمین شناسی وضع طبقات زمین انجام شود تا بتوان‬
  ‫نسبت به نوع پل ، تعداد دهانه ها و ابعاد دهانه تصمیم گرفت و نیز‬
  ‫میزان آب عبوری و سایر اطالعات الزم باید بررسی و تحقیق شود‬
                                 ‫.‬
‫امروزه پل سازی در کشورهای مختلف تبدیل به یک دانش گسترده •‬
                            ‫شده است .‬
‫به امید دیدار •‬
                      ‫قسمت های مختلف پل •‬
‫از نظر ساخت و اسکلت ، پل می تواند به قسمتهای زیر تقسیم شود •‬
  ‫:‬
 ‫پی : عبارت از قسمت پایین پل تا جایي که پایه ها و یا •‬      ‫1-‬
                       ‫بدنه شروع می شود .‬
   ‫2- قسمت بین پایه و تاوه و سقف پل می باشد که مولفه های •‬
   ‫مختلف پل از قبیل دیوارها ، پایه ها در این قسمت قرار می گیرد .‬
 ‫3- قسمت نهایي و باالیي پل ( یعنی سقف و تاوه پل ) ، که این •‬
  ‫قسمت ممکن است از چوب ، فوالد ، بتن و یا بتن فوالدی و یا پیش‬
                             ‫تنیده باشد .‬
‫پلهای چوبی نیز در جایي که بار کم و سبکی از آن عبور می کند و •‬
  ‫از دهانه محدود ( تا 01 متر ) استفاده می شود معموالً در فاز اول‬
       ‫راه به عنوان پلهای موقت مورد استفاده قرار می گیرند .‬

								
To top