umowa sponsoringu

Document Sample
umowa sponsoringu Powered By Docstoc
					                      UMOWA SPONSORINGU

Zawarta dnia .................................r. pomiędzy:
 .......................................... ................................. z siedzibą w.................., zarejestrowaną w
......................................... pod nr ................, NIP .................................., w imieniu której działa
......................................... - ..................... , zwaną dalej Sponsorem
a
 ..................................................................zamieszkałym w ..................................................... ,
ul......................................................... ,         legitymującym          się    dowodem
osobistym
 ..................................... , NIP .......................................... zwanym dalej Sponsorowanym

I. PRZEDMIOT UMOWY
1. Przez zawarcie niniejszej umowy Sponsor zobowiązuje się do wsparcia finansowego
  Sponsorowanego w zamian za czynności Sponsorowanego określone poniżej.
2. Sponsorowany oświadcza, będzie brał udział w serii zawodów pływackich, w czasie których
  zobowiązuje się do:

   a) używania nazwy Sponsora w czasie udzielanych w prasie, radio, telewizji i innych
    środkach masowego przekazu wywiadów i audycji,
   b) używania na wniosek Sponsora dostarczonego przez niego czepka pływackiego oraz
    dresu, koszulek i innej odzieży sportowej z logo Sponsora, o ile nie będzie to stało w
    sprzeczności z regulaminem zawodów w których Sponsorowany będzie brał udział

3. Sponsorowany zobowiązany jest do dbania o wizerunek i dobre imię Sponsora.
4. Sponsorowany zobowiązuje się w czasie trwania umowy dołożyć wszelkich starań, aby
  osiągane przez niego wyniki sportowe były jak najlepsze.

II. WYNAGRODZENIE.
1. Strony ustalają, iż w związku z realizacją niniejszej umowy Sponsor przekaże Sponsoro-
  wanemu kwotę ................. zł, płatną jednorazowo na rachunek bankowy Sponsorowanego
  nr......................................................................
2. Sponsorowany oświadcza, że środki finansowe pochodzące z realizacji niniejszej umowy
  zostaną przeznaczone na finansowanie kosztów związanych z udziałem Sponsorowanego
  w zawodach sportowych w roku 2006.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Sponsorowanego obowiązuje poufność udostępnionych informacji i wszelkich spraw
  przedsiębiorstwa, o jakich poweźmie wiadomość w czasie współpracy ze Sponsorem.
2. Umowa zostaje zawarta na czas określony jednego roku od dnia podpisania i może zostać
  rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Umowa może zostać przedłużona na następny okres w drodze odrębnego aneksu,
  sporządzonego w formie pisemnej.
4. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Sponsorowanego przed upływem okresu
  oznaczonego w pkt. III ppkt 2, jest on zobowiązany do zwrotu wszelkich korzyści, jakie
  otrzymał w związku z jej realizacją.
5. Umowa zostaje sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
6. Dla spraw nie objętych postanowieniami mniejszej umowy, zastosowanie znajdą
  odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.


     Sponsor                                             Sponsorowany

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:180
posted:1/13/2012
language:Polish
pages:1