dec jan announcement1 File 1

Document Sample
dec jan announcement1 File 1 Powered By Docstoc
					                         ‫روضت بزاعم انكزمم גן ניצני הכרמל - בראעם אלכרמל‬
                    ‫مذكزة نألهانً نشهز كاوىن اول وكاوىن ثاوً איגרת הורים לחודש דיצמבר ינואר‬
                           ‫مذكزة فزقت انزمان 3-5 سىىاث איגרת קבוצת רימונים 5-3 שנים‬

                  ‫وبْٔٛ اٚي , شٙش االػٍبد ٚإٌّبعجبد اٌغؼٍذح, ساط اٌغٕخ اٌٙجشٌخ,ػٍذ االٔٛاس,ٚػٍذ اٌٍّالد ٚساط اٌغٕخ اٌٍّالدٌخ,وّب ٚعٕغزمجً ػٍذ غشط االشجبس‬
                                     ‫اٌّٛاضٍغ اٌّشوضٌخ ٌشٙش وبْٔٛ اٚي ٚوبْٔٛ ثبْ :ِٛعُ اٌشزبء , اٌظذالخ, اٌؼٍذ, اٌذّضٍبد, غشط االشجبس‬
                                                      ‫اٌٍؼت اٌذش:ثٕبء ِغبساد ٌالطفبي, رشجٍغ اٌؼًّ اٌّشزشن, لشاءح لظخ...‬
         ‫فً ٌمبء اٌظجبح : ٌمبء اٌظجبح فً شٙش وبْٔٛ اٚي رشوض فً اغبًٔ اٌّٛعُ, اغبًٔ اٌشزبء, ٚاالػٍبد ( ػٍذ اٌٍّالد ٚاالٔٛاس), ٚفً وبْٔٛ ثبْ داس اٌٍمبء دٛي ِٛعُ اٌشزبء.‬
‫فً ٚسشخ اٌؼًّ: سعُ ثبٌٛاْ ِبئٍخ ,اٌٛاْ اٌفظً, اٌؼًّ ثبٌؼجٍٓ ٚخجضٖ, ,سعُ دش ٚرٍظٍك ,اٌؼًّ ثبٌخشص,اٌؼًّ ثبٌشًِ ( ػًّ اثذاػً ثّٕبعجخ ساط اٌغٕخ اٌٙجشٌخ) رٍظٍك سًِ ػٍى سعُ‬
 ‫جًّ ٚاٌزؼشف ػٍى اٌجًّ ٍِٚضاد دٍبرٗ فً اٌظذشاء,رذضٍش صٌٕخ ٌزضٌٍٓ شجشح اٌٍّالد ٚاٌظف ثىشاد ِضٌٕخ ثٛسق الِغ ٚرذضٍش لٛاػذ ٌشّٛع ِٓ اٌججض ٚرٌٍٕٛٙب ثبٌذ٘بْ االدّش,‬
               ‫رذضٍشا ٌذفٍخ ػٍذ االػٍبد, اٌؼًّ ثبٌظٛف – خٍبطخ دٚعٍخ خبطخ الػّبي االطفبي – ػًّ وشاد ِٓ اٌظٛف,طجبػخ اجضاء ِٓ اٌذّضٍبد ثبٌٛاْ ِبئٍخ...‬
‫اٌذٚساد: دٚسح طجٍؼخ :عٕمَٛ ثؼًّ ٚسشخ ػًّ ِشوضح ِٓ ٌمبءاد ِزٛاطٍخ فً شٙش ِبٌٛ ثذي ِٓ ٌمبء ٚادذ شٙشٌب, دٚسح ٌٛجب دٛي دشوخ اٌشجشح,اٌىٍت,اٌضفذع( اٌذشوبد ِشفمخ) ,دٚسح‬
 ‫اٌّٛعٍمى ٚثٙب أشذ االطفبي ِغ ٚعٍُ اغبًٔ اٌشٚضخ ٚاغبْ فٍشٚصٌخ ( وٍٓ ػٕذْ عٍبساد ,لّشح ٌب لّشح.طٍشي ٌب طٍبسح طٍشي, ٘بٌغٍبسح ِش ػّجزّشً ),اغبًٔ اٌٍّالد,ٌٍٍخ ػٍذ ٚشزً ٌب‬
                                                               ‫دٍٔب ,اٌزذضٍش ٌذفٍخ ػٍذ االػٍبد.(االغبًٔ عزشفك).‬
 ‫اٌظذالخ: اٌّشثٍبد ٌؼٍّٓ خالي اٌٍؼت ٌٚمبءاد اٌزشوٍض ٚاٌٛججبد ,ػٍى دث ٚجّغ جٍّغ اٌفشق ػٍى اخزالفبرٙب اٌّزٕٛػخ فً ٌمبءاد ِشزشوخ ثٙذف رمٌٛخ اٌؼاللبد ثٍٓ جٍّغ فئبد االطفبي.‬
 ‫ٚسشخ ػًّ ٌٍفئخ اٌؼّشٌخ 4-5 ػٍى ٌذ االخذ ادالَ اَ فبٌض ثبسشبد اٌّشثٍخ ػال, اٌزؼشف ٚاوزشبف اعُ اٌطفً\ح ٚرٌه ثٛاعطخ وزبثخ االعُ ثبٌشّغ ٚرٌٍٛٓ اٌٛسلخ ثبٌٛاْ ِبئٍخ ٌٍزُ اٌىشف ػٓ‬
                                                   ‫االعُ, فّٓ خالي ٘زا اٌؼًّ ٌزؼشف اٌطفً ػٍى اعّٗ ثطشٌمخ شٍمخ ػٍٍّب ٚفٍٕب.‬
   ‫ٌجذس اٌزٕجٍٗ اْ رظٍُّ اٌشٚضخ ٌّش فً اٌفزشح االخٍشح ثزغٍٍشاد اٌضشٚسٌخ ٌغذ دبجبد االطفبي ٚاٌجشٔبِج اًٌٍِٛ ,ٚ٘زا ثزٕغٍك ِغ اٌّششذح اٌزشثٌٛخ ٌشٚضزٕب اٌغٍذح ٍِشٌب سْٚ ٘زٖ‬
                                           ‫اٌزغٍٍشاد ٚاالضبفبد ٘ذفٙب االعبعً خذِخ ادزٍبجبد االطفبي ِٚغبػذرُٙ فً اٌزشوٍض ٚاٌٍؼت .‬


                                      ‫חודש דיצמבר, חודש החגים והאירועים השמחים , ראש השנה ההיגרית, חנוכה,מולד, ו-ט"ו בשבט‬
                                   ‫הנושאים המרכזיים לחודש דיצמבר וינואר : עונת החורף, חברות,החג,פרי הדר,נטיעת עצים וצמחים.‬
                                       ‫משחק חופשי:בניית מסלולי הליכה לילדים ,עידוד שיתוף פעולה בין הילדים, קריאת סיפור...‬
    ‫מפגש הבוקר: מפגש הבוקר בחודש דיצמבר התרכז בשירי העונה , שירי החורף והחגים(חנוכה ומולד), בינואר המפגש יתרכז בשירה ובתנועה סביב עונת החורף.‬
 ‫מפגשי היצירה:ציור בצבעי מים, עבודה בבצק ואפייתו,ציור חופשי והדבקות, עבודה בחרוזים בגדלים שונים ,עבודה יצירתית בחול(עבודה יצירתית בנושא ראש השנה‬
 ‫ההיגרית) הדבקת חול על צורת גמל , הכירות עם החיה וחייה במדבר , הכנת קישוטים לקישוט עץ המולד והגן , קישוטי כדורים בנצנצים ,הכנת יציקות גבס בסיס לנרות‬
                ‫אישיים וצביעתם למסיבת חג החגים, עבודה עם צמר – תפירת תיק אישי לעבודת הילד והכנת פונפונים, תדפיסי פירות הדר עם צבעי מים.‬
   ‫החוגים: חוג הטבע יתקיים במפגשים מרוכזים בחודש מאי במקום מפגש חודשי, חוג היוגה- הילדים הכירו את תנועת העץ והכלב וצפרדע( התנועות מצורפות), חוג‬
‫המוזיקה ובו הילדים שרו יחד עם ווסים שירי הגן ושירי פיירוז המועדפים עליהם עם שירי המולד והתכוננו למסיבת חג החגים (כולן ענדן סיאראת, קאמארה יא קאמארה,‬
                                         ‫האלסיארה מיש עמבתמשי, לאילית עיד(שיר המולד) ,שאתי יא דניא ..השירים יצורפו.‬
   ‫חברות:הגננות שמות דגש כל הזמן על נושא החברות בין הקבוצות השונות בגן והן עורכות היכרות מתמידה בין הקבוצות אם זה במעגלים , במפגשי יצירה , באוכל‬
                                                                           ‫ובמשחק החופשי.‬
‫סדנאת עבודה לקבוצת גיל 5-4 על ידי אחלאם האמא של פאיז ובהדרכת הגננת עולא, בסדנא הילדים נחשפים לשמם בצורה אומנותית ומדעית על ידי כתיבת שמם על ידי‬
                                                           ‫שעווה וגילוי השם אחר צביעת הנייר בצבעי מים.‬
‫יש לציין שעיצוב הגן עבר בתקופה האחרונה שינויים חיוניים למילוי צרכי הילדים והסדר יום, והכל בתיאום עם המדריכה הפדגוגית של הגן גב' מיריה רון, שינויים אלה‬
                                       ‫באות בעיקר לשרת את צרכי הילדים ולעזור להם להתרכז ולשחק בצורה אפקטיבית יותר.‬


                                                               ‫ثىائٍت انهغت فً انفزقت דו לשוניות בקבוצה:‬

 ‫اطفبي اٌشٚضخ ٌزؼشفْٛ ػٍى اٌٍغزٍٓ اٌؼشثٍخ ٚاٌؼجشٌخ فً اٌشٚضخ خالي عبػبد اٌذٚاَ , ٌىٓ اٌّشثٍبد ٌشذدْ ػٍى ثؼض اٌىٍّبد ٚاالغبًٔ ِغ رىشاس٘ب اٌذائُ ٚاٌّزٛاطً ِؼُٙ, اٌىٍّبد‬
                                                           ‫ٚاالغبًٔ رزىشس خالي جٍّغ اٌفؼبٌٍبد ِٚمغّخ وبٌزبًٌ:‬
 ‫ילדי הגן נחשפים לשתי השפות הערבית והעברית בגן במשך כל שעות היום אך הגננות מקפידות להדגיש כמה מלים ומשפטים ושירים בשתי השפות תוך כדי השימוש הממושך‬
                                 ‫ועקבי איתם, המלים והשירים חוזרים על עצמם לכל אורך הפעילויות השונות במשך היום ומחולקים כנ"ל.‬

                                                            ‫وقج اسخقبال انصباح - שעת קבלת פנים:‬
                             ‫طجبح اٌخٍش..طجبح إٌٛس ..وٍف دبٌه ..ِجغٛط\ ِجغٛطخ – סבאח אלכיר ..סבאח אלנור.. כיף חאלכ.. מבסוט/מבסוטה‬
                                                                  ‫בוקר טוב..מה שלומך..בסדר‬

                                                               ‫ساعت انهعب انحز -בזמן משחק חופשי‬
                         ‫שיר בזמן משחק "הבית" בזמן משחק חופשי בחצר או בתוך הגן בימים גשומים ,הילדים מחזיקים ידיים וסוגרים את המעגל‬
                                                      ‫فً اٌجٍذ عبوٓ غضاي وجٍش.. اجب ٌؼٕذٚ االسٔٛة.. دق ػٍى ثبثٛ‬
                                                                       ‫غضاي غضاي افزذًٍ اٌجبة‬
                                                                           ‫اٌزئت ثذٚ ٌبوًٍٕ‬
                                                                 ‫رؼبي ٌؼٕذي ٌب دجٛة رٕؼٍش فً اِبْ‬
‫פי אלבית סאכן ג'זאל כביר.. איג'א לעינדו אלארנוב.. דק עלא באבו‬
                 ‫ג'זאל ג'זאל אפתאחלי אלבאב‬
             ‫תעאל לענדי יא חבוב תאנעיש פי אמאן‬

    ‫תרגום:בבית גר אייל גדול.. הגיע אליו הארנב.. דפק בדלת‬
                 ‫אייל אייל תפתח לי את הדלת‬
                    ‫הזאב רוצה לאכול אותי‬
               ‫בוא וכנס חביב ונחייה יחד בבטחון‬

                    ‫(اغٍٕخ)ٌؼجٕب عٛا ثبالٌؼبة‬
                        ‫ثٕشرجُٙ ٌب ادجبة‬
                       ‫ثٕشرجُٙ فً اٌّىبْ‬
                        ‫ٚٔزشوُٙ فً اِبْ‬

                   ‫שיר- לעבנא סוא באלאלעאב‬
                     ‫בנרתיבהום יא אחבאב‬
                     ‫בנרתיבהום פי אלמכאן‬
                      ‫וונותרוכהום פי אמאן‬

                  ‫(שיר)שחקנו יחד במשחקים‬
                    ‫מסדרים אותם אהובים‬
                     ‫מסדרים אותם במקום‬
                    ‫ועוזבים אותם בבטחון‬

               ‫ِغبػذح, ٍِٓ ثذٚ ٌغبػذًٔ,اعبػذن‬
            ‫מוסאעאדי ,מין בידו יסאעידני,אסאעדאכ‬
                ‫עזרה,מי צריך עזרה,לעזור לך‬

         ‫(שיר לסידור המשחקים)המשחקים הלכו לישון‬
                     ‫יחדיו עובדים היום‬

         ‫(اغٍٕخ)اٌذ ثبٌذ طشٔب اطذبة ٍٔؼت عٛا ٌب ادجبة‬
        ‫איד פי איד סורנא אסחאב נילעאב סוא יא אחבאב‬
                  ‫(שיר)יד ביד הפכנו לחברים‬
                     ‫משחקים יחד חברים‬
                                               ‫ساعت ورشت انعمم -בזמן שולחן עבודה‬
        ‫ٔشعُ,اٌٛاْ ِبئٍخ,ادّش,اطفش,ثشرمبًٌ,ٚسق,فششبح,ًِ,ٌْٛ,سعّخ,طٍٓ,طذٍٓ ,ػجٍٕخ,ٔؼجٓ,ٔخجض,اثشح, ٔخٍظ,خٍظ, ,ٍٔظك,‬
‫נירסם, אלואן מאאיה,אחמר,אספר,בורתוקאלי,ואראק,פורשא,מאי,לון,ראסמה,טין,טחין,עג'יני,ניעג'ין,ניכביז,איבר ,נכאייט,כיט,נלאסיק,‬
 ‫מציירים, צבעי מים ,אדום צהוב כתום,נייר, מכחול,מים,צבע,ציור,חימר,קמח,בצק,ללוש,אופים, מחט,נתפור,חוט,כרטיס ברכה, נדביק‬
                                       ‫-اغىٍت عىذ انعمم بانعجٍه שיר בשעת העבודה בבצק:‬
                                        ‫ٔؼجٓ ٔؼجٓ ثبًٌّ ٚاٌطذٍٓ..ٔؼجٓ ٔؼجٓ ..ٔؼجٓ اٌؼجٍٓ‬
                                  ‫נעג'ין ניעג'ין באלמאי וואלטחין .. ניעג'ין ניעג'ין..ניעג'ין אלעג'ין‬

                                                            ‫לוש לוש לוש‬
                                                        ‫את הבצק נלוש ונלוש‬
                                                        ‫את הבצק נלוש נלוש‬
                                                          ‫ונעבוד קשה קשה‬
                                                       ‫עד שהבצק בתנור יאפה‬

           ‫- كهماث حىجٍهٍت عىذ انخٍاطت –מלים להכוונה בזמן תפירה( המלים באות להסביר תנועות הידיים תפירה)‬
‫اٌغّىخ ٌفٛق ػبٌغّب ثزطٍغ..فً اٌجذش اٌٛاعغ ثزغٛص (ثٍٛثظ)-אססאמכי לפוק עאססמא בתיטלע.. פי אלבאחר אלוואסע בתע'וס ( פלופס)‬
                             ‫הדג למעלה לשמיים כחולים ..קופץ לתוך המים הצלולים (פלופס)‬

                            ‫كهماث حىجٍهٍت عىذ انعمم فً كزة انخٍطان- מלים להכוונה בעבודה בפונפונים‬
                                            ‫ثٍف ٌٚذٚس .. ثٍف ٌٚذٚس ..ٚاٌؼجً ِغذٛس‬
                                        ‫ביליפ ווידור ..ביליפ ווידור .. ואלעאג'אל מאסחור‬
                                         ‫מסתובב וחוזר ..מסתובב וחוזר ..והגלגל מכושף‬

                                 ‫בט"ו שבט הילדים יכינו מובייל משקדייה ובכן יכינו ראש דשא‬
                     ‫فً غشط االشجبس عٍمَٛ االطفبي ثؼًّ ِٛثبًٌ ِٓ شجشح اٌٍٛص وّب ٚعٍمِٛٛا ثزخضٍش ساط ػشت‬

                                             ‫ساعت انحهقت انصباحٍت-בזמן מעגל בוקר‬
                    ‫فً شهز كاوىن اول حضمىج انحهقت انصباحٍت مجمىعت اغان بمىاسبت االعٍاد ومىشم انشخاء ومىها:‬
                        ‫מעגל הבוקר בחודש דיצמבר כלל אוסף שירים לכבוד החגים ועונת החורף ומהם:‬

                                                          ‫אור נרות זורח לי‬
                                                          ‫לה לה לה לה לה‬
                                                          ‫איזה חג שמח לי‬
                                                            ‫לה לה לה לה‬
                                                           ‫אור נרות זורח‬
                                                            ‫איזה חג שמח‬
                                                  ‫ואם יבוא אורח גם הוא ישיר איתי‬
                                               ‫נר לי נר לי נר לי דקיק‬
                                                 ‫בחנוכה נרי אדליק‬
                                                  ‫בחנוקה נרי יאיר‬
                                                ‫בחנוקה שירים אשיר‬

                                             ‫ضٛي شّٛع ثضٛي اًٌٍٍ‬
                                               ‫ثطشد اٌؼزّٗ ثفشح لٍجً‬
                                                    ‫ثٕٛس دسثً‬
                                             ‫דאווי שמוע בידאוי אליל‬
                                          ‫בוטרוד אלעאתמי בפאריח קלבי‬
                                                  ‫בנאוויר דארבי‬

                       ‫شزً ٌب دٍٔب شزً .. صخً شٛي شٛي.. اسٚي وً االساضً ًٍِ اٌذٍٔب ًِ‬
                                     ‫ػٍشبْ ٌضسع اٌفالح خٛر ٚسِبْ ٚرفبح‬
‫שתתי יא דניא שתתי.. זיכי שואי שואי ..ארוי כל אלאראדי מאלי אלדניא מאי עלשאן יזרע אלפלאח כוכ אורומאן וותופאח‬

                            ‫طٍؼذ ػٍى اٌغطٛح سِبًٔ اٌٙٛا..شبفًٕ اٌذوزٛس اػطبًٔ دٚا‬
                                            ‫ٌبفغزمخ ٌب ثٕذلخ ٌب دجخ وغزٕخ‬
                        ‫טלעת עאלא סטוח רמאני אלהוא .. שאפני אלדוכתור אעטאני דאווא‬
                                   ‫יא פוסתקא יא בונדקא יא חאבית כאסתאנא‬

                                             ‫دق دق دق دق دق دق دق دق‬
                                               ‫ٍِٓ اًٌٍ ثذق ػبي اٌجبة‬
                                         ‫أب اٌٙٛا افزذٛا ًٌ اشزمزٍىٛ ٌب ادجبة‬
                                             ‫دٛ دٛ دٛدٛدٛ دٛ دٛ دٛ‬
                                                  ‫٘زا اٌٙٛاء ٌب اٚالد‬
                                    ‫جبة اٌشزب ٚجبة اٌجشد اٚػٛا رفزخٛا ٌٗ اٌجبة‬
                                             ‫دق دق دق دق دق دق دق دق‬
                                                   ‫افزذٛا ًٌ ٌب اٚالد‬
                                   ‫شٛفٛا شٛ دبًِ ػٍى ظٙشي وجبثٍذ ٚثٍبة جذاد‬
                                     ‫ِشدى ِشدى شٛ ٘بٌفشدخ ٌٍال ٔفزخ ٌب اٚالد‬
                                      ‫ٌال ٍٔجظ وجٛد ادّش طبلٍخ ٚوٍغبد جذاد‬

                                                 ‫דוק דוק דוק דוק‬
                                              ‫מין אללי בידוק עאלבאב‬
                      ‫אנא אלהאוא איפתאחולי אשתקתילכו יא אחבאב‬
                                       ‫חו חוח ו חו‬
                                ‫האד'א אלהאוא יא אוולאד‬
                    ‫ג'אב אשיתא ווג'אב אלבארד אועו תפתאחו לו אלבאב‬
                                     ‫דוק דוק דוק דוק‬
                                  ‫אפתאחו לי יא אוולאד‬
                     ‫שופוששו חאמל עלא ד'אהרי כבאבית וות'יאב ג'דאד‬
                   ‫מארחא מארחא שו האלפריא יאללא ניפתאח יא אוולאד‬
                       ‫יאלא נילבס כבות אחמר טאקיי ווכלסאת ג'דאד‬

‫בואו עננים הבו גשם לגנים טיף טיף טיפותי הבו גשם לגנים.. לשיבולת לאילן ולפרח הקטן שבגן‬

                                   ‫על העץ שצמח לו בגן‬
                                  ‫טפס לו טפס לו ילד קטן‬
                                     ‫מענף לענף קפץ לו‬
                                  ‫את קן הציפורים חפש לו‬
                                       ‫ונפל לו נפל לו‬
                                       ‫אופס והתגלגל‬

                                   ‫שיר עם תנועות ידיים:‬
                                ‫גמד אחד ישב לו תחת פטריה‬
                               ‫כמה טוב היה לו כמה טוב היה‬
                               ‫כשזורחת שמש יש לו שמשיה‬
                               ‫וכשיורד הגשם יש לו מטרייה‬

          ‫بشهز كاوىن ثان بذاوا فً انحهقت انخانٍت -בחודש ינואר נכנס המעגל הנ"ל :‬
                                 ‫غبثذ اٌشّظ ٚػزّذ ثىٍش‬
                              ‫خجًٍٕ خجًٍٕ ِٚٓ اٌجشد ادًٍّٕ‬
                                 ‫اجب اٌشزب ٚجبة ِؼبٖ اٌغٍَٛ‬
                                       ‫سٌخ ٚػٛاطف‬
                                 ‫اجب اٌشزب ٚجبة ِؼبٖ اٌّطش‬
                               ‫ِطش ِطش ثذق ػٍى اٌشجبن....‬

                               ‫ג'אבת אלשמס וועאתאמת בכיר‬
                              ‫כביני כביני וומן אלבארד אחמיני‬
                             ‫אג'א אלשיתא ווג'אב מעאה לג'יום‬
                                      ‫ריח וועאואסיף‬
                                                                ‫איג'א אלשיתא ווג'אב מעאה אלמאטאר‬
                                                                 ‫מאטר מאטר בידוק עלא אלשובאכ‬

                                                                          ‫רוח רוח גשם עז‬
                                                                             ‫על הגגות‬
                                                                        ‫קר מאוד בחוץ סערה‬
                                                                         ‫בוא נתחבא במהרה‬
                                                                            ‫בבית פנימה‬
                                                                         ‫יושבת סורגת אמא‬
                                                                          ‫סמיכה רכה רכה‬
                                                                    ‫נתעטף בה ונתחמם עד שנרדם‬

                                       ‫انمزبٍاث ٌخخخمه حهقت انصباح مع هذي االبٍاث -הגננות מסיימות את המעגל בדקלום הנ"ל:‬
                                                          ‫فً طجخ ػزة ِغذٛس دظ ػٍى اٌششفخ ػظفٛس‬
                                                              ‫اخشج ثفشح ِضِبس اعّؼٕب ادٍى االشؼبس‬
                                                                      ‫لبي طجبح اٌخٍش ٚطبس‬
                                         ‫(فٕمٛي ٌٍطفً طجبح اٌخٍش فُّٕٙ ِٓ ٌشد طجبح إٌٛس ,طجبح اٌذت,طجبح اٌشٛوٛالرخ...)‬

                                                 ‫פי סובחין עד'בן מאסחור חאטט עלא אלשורפאת עוספור‬
                                                  ‫אכראג' ביפאראח מיזמאר אסמאעאנא אחלא אלאשעאר‬
                                                               ‫קאל סבאחו אלכיר ווטאר‬
                 ‫(הגננת אומרת לילד ילד במעגל סבאח אלכיר והם עונים לה או סבאח אלנור או סבאח אלחוב-האהבה או סבאח אלשוקולאטה –השוקולד)‬

                                                                 ‫ساعت وجبت انفطىر- בארוחת הבוקר‬
                                                                       ‫طذزٍٓ –رفضً-شىشا‬
                                                                      ‫בתיאבון-בבקשה-תודה‬

                                                                          ‫فً انساحت-בחצר‬
‫فً اٌغبدخ ٌمَٛ االطفبي ثبٌٍؼت ثبٌؼبة اجزّبػٍخ ِزٕٛػخ ٚثٙب ٌزؼشف اٌطفً ػٍى جٍّغ االطفبي ٚػٍى االػذاد ِٓ ٚادذ دزى ػششح ثبٌٍغزٍٓ ٌّٚىٕٗ اٌزؼشف ػٍى اٌجٙبد آٌٍٍّ ٚاٌٍغبس‬
                                                                             ‫ٚػٍى االٌٛاْ‬
            ‫בחצר משחקים משחקים חברתיים ובה הילד מכיר חברים חדשים ואת המספרים מאחד עד עשר בשתי השפות ואת הכוונים ימין ושמאל ואת הצבעים‬

                                                ‫اسجٛدخ.شجشح.-ثٍذ . سًِ, عٍُ-ٌؼجخ,جذاس,شزٍخ,-ٔضسع,ٔغمً,ص٘شح-ٔشػب٘ب‬
                                                    ‫אוהל. ערסל. עץ.משחק.גדר,-שתיל,נשתול,נשקה,פרח,נטפל בה‬

       ‫ػٕذ االٔزٙبء ِٓ اٌٍؼت فً اٌغبدخ اٌّشثٍخ رذػٛ االٚالد ٌٍذخٛي ٌٍشٚضخ ِغ اغٍٕخ- בסיום שעת המשחק בחצר הגננת מזמינה את הילדים לכנס לגן עם השירה הנ"ל:‬
                                                     ‫االجشاط ثزٕبدٌٕب ػٍى اٌشٚضخ ٍ٘ب ثٕب ٍ٘ب ثٕب ٌب ادجبة‬
                                                    ‫אלאג'ראס ביתנאדינא עלא אלראודא היא בנא היא בנא יא אחבאב‬
                                                             ‫הפעמונים קוראים לנו לגן בואו בואו חביבים‬

‫ػٕذ اٌذخٛي ٌٍشٚضخ ثؼذ اٌغبدخ ٌمَٛ االطفبي فً غشً اٌذٌُٙ ٌٚجٍغٛا فً أزظبس اٌمظخ ٚػٕذ٘ب ٌزّزؼْٛ ِغ صٌذ اٌٍٍفٕذس- اٌخضاِى اٌزي ٌذفئ ٌُٙ اٌبدٌُٙ ٚثؼذ٘ب رمَٛ اٌّشثٍخ ثبٌمبء‬
                                                                            ‫ِجبسوخ ٌٍمظخ ًٚ٘:‬
                    ‫בכניסה לגן הילדים שוטפים את הידיים ומתיישבים להתפנק עם שמן לוונדר ומחממים בו את הידיים ולאחר מכן מברכת הגננת בברכת‬
                                ‫دٍٛ دٍٛ شىً إٌجّخ دِٚب رجذٚا ًٌ ِجزغّخ ٚاٌى جبٔجٙب ٌض٘ٛ ٘الال فضً فً شىً اٌضٚسق ٌغجخ فً اًٌٍٍ ٚال ٌغشق‬
         ‫חולוו חולוו שאכל אלנאג'מא דאומאן תבדו לי מובתאסימא וואילא ג'אניבוהא יאזהו הילאלאן פידיון פי שאכל אלזאווראק יאסבאחו פי אלליל וואלא יע'ראק‬
                                    ‫יפה יפה צורת הכוכב תמיד הוא מחייך ולידו נוצץ לו ירח כסוף הדומה לסירה השטה בלילה ולא תובעת‬

                                                                  ‫قصت هذا انشهز סיפור החודש:‬
                                                         ‫قصت انزاعً فً انهغخٍه סיפור הרועים בשתי השפות:‬

                                                 ‫فً نٍانً انشخاء انباردة جهسىا انزعٍان انعجز بجاوب انىارٌخزشىا انغىماث‬
                                                               ‫دبكىا بزجهٍهم وقانىا رجهٍىا باردٌه باردٌه‬
                                                                ‫فزكىا ركبهم وقانىا ركبىا قاسٍٍه قاسٍٍه‬
                                                               ‫صفقىا باٌذٌهم وقانىا ادٌىا باردٌه باردٌه‬
                                                                     ‫رقصىا حىل انىار وغىىا .....‬
                        ‫לפני שנים רבות שמרו רועים זקנים בלילות החורף הקרים על העדרים הם רקעו ברגליהם ואמרו : רגלינו קרות קרות\‬
                               ‫הם הכו על ברכיהם ואמרו ברכינו נוקשות נוקשות הם שפשפו כף על כף ואמרו ידינו קרות ידינו קרות‬
                                                      ‫הם רקדו סביב למדורת העצים שהבעירו ושרו....‬

                                                  ‫اغىٍاث جذٌذة فً دورة انمىسٍقى- שירים חדשים בחוג המוזיקה‬
                                                                 ‫שתי יא דניא -י-شخً ٌا دوٍا‬
                                           ‫‪http://www.youtube.com/watch?v=AVRTI8eZyo0&feature=related‬‬
                                                                      ‫نٍهت عٍذ-לילית עיד‬
                                          ‫‪http://www.youtube.com/watch?v=FkKvXNURbjM&feature=related‬‬
                                                        ‫האססיארה מיש עבתמשי-هانسٍارة مش عمبخمشً‬
                                           ‫‪http://www.youtube.com/watch?v=Vqb0_u4f_dE&feature=related‬‬
                                                                ‫طٍزي ٌا طٍارة-טירי יא טיארה‬
                                                   ‫‪http://www.youtube.com/watch?v=Rxn5emT56tc‬‬


                                             ‫مع خانص ححٍاث ادارة انزوضت وانمزبٍاث בכבוד רב-הנהלת הגן וצוות הגננות‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:1/13/2012
language:Hebrew
pages:8