Zbirka odluka 2010 cetvrti dio by nL358Lo

VIEWS: 220 PAGES: 753

									UPRAVNI SUD CRNE GORE
  ODLUKE UPRAVNOG SUDA

      2 0 1 0.
     ČETVRTI DIO
 Podgorica, decembar 2010. godine
                 2
             SADRŽAJ
XVII  DRŽAVNI SLUŽBENICI      .................................  3

XVIII  OBLAST LOKALNE SAMOUPRAVE           .................  182

XIX   VANREDNA PRAVNA SREDSTVA           .................  560

XX   NADLEŽNOST UPRAVNOG SUDA           .................  575

XXI   PONAVLJANJE UPRAVNOG SPORA .................            590

XXII  PRIVREMENE MJERE U UPRAVNOM SPORU.......              621

XXIII  CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA .....              651

XXIV  SUDSKI SAVJET     ..........................................  666

XXV   DRUGE STVARI     ..........................................  671

XXVI  ODLUKE VRHOVNOG SUDA POVODOM
    ZAHTJEVA ZA VANREDNO PREISPITIVANJE
    ODLUKA UPRAVNOG SUDA   ...........................        714
    3
   XVII
DRŽAVNI SLUŽBENICI
                        4
UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. broj 1494/2009


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija, Vojina Lazovića, kao
predsjednika vijeća, Branislava Radulovića i Svetlane Budisavljević, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika Suda Danijele Dedić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi Š. N.,
iz Bijelog Polja, protiv tuţene Komisije za ţalbe, zbog ćutanja administracije, na nejavnoj
sjednici odrţanoj dana 29.01.2010. godine, donio je

                    R J E Š E NJ E

                  Postupak se obustavlja.

                   Obrazloţenje

    Tuţbom od 04.09.2009.godine, tuţilac je kod ovog suda pokrenuo upravni spor protiv
tuţene Komisije za ţalbe, zbog ćutanja administracije.
    U toku sudskog postupka, tuţena je obavjestila Sud da je donijela rješenje broj 150/6
od 30.10.2009.godine, kojim je poništila rješenje predsjednika Višeg suda u Bijelom Polju Su.br.
884/09 od 22.06.2009.godine.
    Sud je u smislu ĉlana 26. stav 2. Zakona o upravnom sporu, dopisom od
15.01.2010.godine, pozvao tuţioca da se u ostavljenom roku izjasni da li je naknadno
donesenim aktom tuţenog zadovoljan ili ostaje pri tuţbi i u kom obimu, odnosno da li tuţbu
proširuje i na novi akt, sa upozorenjem na posljedice propuštanja.
    U podnesku od 27.01.2010.godine, tuţilac se izjasnio da je zadovoljan naknadno
donijetim aktom, zbog ĉega je Sud na osnovu ĉlana 26. stav 3. Zakona o upravnom sporu,
obustavio dalji postupak.
    Sa izloţenih razloga, odluĉeno je kao u dispozitivu rješenja.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 29.01.2010. godine
Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Danijela Dedić, s.r.                   Vojin Lazović, s.r.
                  *    *   *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 1754/2009
                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija: Vojina Lazovića, kao
predsjednika vijeća, Branislava Radulovića i Svetlane Budisavljević, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika suda Sneţane Popov, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi S. Z. ,
iz Podgorice, koju zastupa punomoćnik Vladislav Andjelić, advokat iz Podgorice, protiv rješenja
Komisije za ţalbe Crne Gore - Podgorica, broj 275/7-08 od 28.09.2009. godine, u nejavnoj
sjednici odrţanoj dana 15.01.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Komisije za ţalbe Crne Gore, broj 275/7-08 od 28.09.2009. godine.
                   Obrazloţenje
                        5

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Ministra
odbrane, br. 05-4944/08 od 14.04.2008. godine, kojim je tuţiocu, civilnom licu na sluţbi u
Vojsci Crne Gore, rasporedjenom na radno mjesto glavni medicinski tehniĉar u Bazi za obuku i
podršku - Centru medicinske pomoći, utvrdjen koeficijent za obraĉun zarade u visini od 3,37 koji
pomnoţen sa vrijednošću koeficijenta ĉini fiksni dio zarade, te uvećanje fiksnog dijela za 15%
po osnovu sluţbene ocjene i 270,50% po osnovu ostvarenog staţa.        Tuţilac   osporava
zakonitost rješenja tuţenog organa, zbog povrede pravila postupka, pogrešno i nepotpuno
utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U tuţbi, izmedju ostalog,
navodi da osporeno rješenje nema razloga o odluĉnim ĉinjenicama na osnovu kojih je donijeto.
Ukazuje da kod umanjenja bodova za radno mjesto, nije vodjeno raĉuna o postupku
vrednovanja radnih mjesta. Predlaţe da sud tuţbu uvaţi i poništi osporeno rješenje.
    U odgovoru na tuţbu tuţeni organ je ostao pri razlozima datim u osporenom rješenju i
predloţio da sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
Tuţba je osnovana.
Prea odredbi ĉlana 203. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list RCG", br. 60/03),
osporeno rješenje treba da sadrţi, izmedju ostalog, i razloge na koji naĉin i na osnovu kojih
dokaza su utvrdjene ĉinjenice od znaĉaja za rješavanje upravne stvari.
    U konkretnom sluĉaju, ocjenjujući pravilnost prvostepenog rješenja, kojim je tuţiocu
utvrdjen koeficijent za obraĉun zarade, tuţeni organ se u obrazloţenju svog rješenja pozvao na
akt o rasporedjivanju tuţioca, kojim je svrstan u V grupu radnih mjesta, konstatajući da ta
grupa nosi 790 bodova.
    Iz spisa predmeta se utvrdjuje da je tuţilac u ţalbi isticao da su elementi da odredjivanje
vrijednosti osnova V grupe uzeti proizvoljno, odnosno iz nacrta formacije 2006. godine. Tuţeni
ove navode nije ocijenio, iako je to bio duţan u smislu odredbe ĉlana 240. stav 2. ZUP-a.
Navedena procesna povreda ima za posljedicu da je dovedeno u sumnju utvrdjeno ĉinjeniĉno
stanje, posebno imajući u vidu da se u spisima predmeta ne nalazi opšti akt kojim je utvrdjen
broj bodova za radno mjesto glavni medicinski tehniĉar. Tuţeni je bio duţan da u skladu sa
odredbom ĉlana 27. stav 3. Zakona o upravnom sporu, dostavi sve spise koje se odnose na
predmet spora, sa dokazima na kojima se zasniva njegovo utvrdjenje, a kako to nije uĉinio Sud
nije bio u mogućnosti da provjeri pravilnost osporenog rješenja, odnosno pravilnost utvrdjenog
koeficijenta za obraĉun zarade, iz kog razloga je osporeno rješenje poništio.
    U ponovnom postupku tuţeni organ će otkloniti povredu na koju je ukazano ovom
presudom (ĉl. 57 ZUS-a), te donijeti novo, zakonito rješenje.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, odluĉeno je kao u dispozitivu presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 15.01.2010. godine
Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA
Sneţana Popov,s.r.                    Vojin Lazović,s.r.
                     *   *  *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.br.1766/2009
                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore u vijeću sastavljenom od predsjednika Suda Branislava
Radulovića, kao predsjednika vijeća, sudija Dragana Đuretića i Ljubinke Popović – Kustudić, kao
ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući u
ponovnom postupku po tuţbi Z. U. iz Podgorice, koga zastupa punomoćnik Ana Kolarević,
advokat iz Podgorice, protiv rješenja tuţene Komisije za ţalbe, broj 61/2-09 od
26.03.2009.godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 14.01.2010.godine, donio je
                        6

                     PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje

     Presudom Vrhovnog suda Crne Gore Uvp.br.196/09 od 21.10.2009.godine, ukinuta je
presuda ovog suda U.br.516/09 od 07.07.2009.godine, i predmet vraćen na ponovni postupak i
odluĉivanje.
     Odluĉujući u ponovnom postupku, vodeći pri tom raĉuna o primjedbama datim u presudi
Vrhovnog suda, utvrdjeno je sljedeće.
     Presudom ovog suda U.br.516/09 od 07.07.2009.godine, odbijena je tuţba tuţioca
podnijeta protiv rješenja Komisije za ţalbe broj 61/2-09 od 26.03.2009.godine, kojim je
odbijena ţalba tuţioca izjavljena na rješenje direktora Uprave policije broj 01-119/09-3712/2 od
18.02.2009.godine, kojim je odluĉeno da tuţiocu prestaje radni odnos u Upravi policije na dan
04.02.2009.godine.
     Tuţilac tuţbom pobija rješenje tuţenog, zbog pogrešne i nepravilne primjene propisa. U
tuţbi, u bitnom, navodi da je rješenjem Vlade Crne Gore imenovan na duţnost šefa Kancelarije
za borbu protiv trgovine ljudima. Medjutim, osporeno kao i prvostepeno rješenje ne sadrţe
pravni osnov po kome tuţiocu miruju prava i obaveze iz rada i po osnovu rada zbog imenovanja
na navedenu duţnost, a ĉije vršenje zahtijeva privremeni prestanak rada kod poslodavca do
isteka mandata, shodno ĉlanu 76.Zakona o radu. Smatra da mu pripada pravo na prekid rada uz
mirovanje prava iz rada i po osnovu rada. Predlaţe da Sud osporeno rješenje poništi, a tuţenom
naloţi da donese novo rješenje s pozivom na pravni osnov iz ĉlana 76.stav 1. i 2. Zakona o
radu.
     Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu navodi da ista nije osnovana, pa predlaţe da se
odbije.
     Iz spisa predmeta se utvrdjuje da je tuţiocu prvostepenim rješenjem prestao radni
odnos u Upravi policije zbog toga što je imenovan za šefa Kancelarije za borbu protiv trgovine
ljudima, tj. na radno mjesto koje je sistematizovano u Generalnom sekretarijatu Vlade Crne
Gore, ĉime je zasnovao radni odnos u tom sekretarijatu.
     Odredbom ĉlana 2.stav 1.Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade Republike Crne Gore
("Sl.list RG",br.12/92, 9/00, 36/03, 34/04 i 55/05), propisano je da Generalni sekretarijat vrši
poslove za potrebe Vlade Republike Crne Gore.
     Ĉlanom 2. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima („Sl.list CG“,br.50/08),
propisano je da je drţavni sluţbenik odnosno namještenik lice koje je zasnovalo radni odnos u
drţavnom organu, da se drţavnim sluţbenikom u smislu ovog zakona, u pogledu ostvarivanja
odredjenih prava, duţnosti i odgovornosti, smatra starješina drţavnog organa i lice koje je
zasnovalo radni odnos imenovanjem, odnosno postavljenjem u drţavnom organu, te da se
drţavnim sluţbenikom, u smislu ovog zakona ne smatra poslanik i lice koje bira ili imenuje
Skupština Crne Gore.
     Prema tome, kada je u pitanju naĉin „sticanja svojstva drţavnog sluţbenika“, a što je
apostrofirano presudom Vrhovnog suda, isto se ne stiĉe samo zasnivanjem radnog odnosa
postupkom koji predvidja javni ili interni oglas (ĉl.18-26.pomenutog zakona), već i
imenovanjem, kao u sluĉaju tuţioca.
     Odredbom ĉlana 2.stav 4.pomenutog zakona propisano je da se drţavnim organom u
smislu ovog zakona smatra, pored ostalih i sluţba Vlade Crne Gore u kojoj je tuţilac zasnovao
radni odnos.
     S obzirom na iznijeto, nesumnjivo je da je lice koje obavlja poslove šefa pomenute
kancelarije, drţavni sluţbenik.
                         7
     Odredbom ĉlana 76.stav 1.taĉka 2.Zakona o radu („Sl.list CG“,br.49/08), na koju se
tuţilac poziva u tuţbi, propisano je da „zaposlenom miruju prava i obaveze iz rada i po osnovu
rada, ako odsustvuje sa rada zbog izbora, odnosno imenovanja na drţavnu funkciju“, a ĉlanom
1.stav 2.Zakona o zaradama i drugim primanjima drţavnih funkcionera („Sl.list CG“,br.17/07),
propisano je da se pod drţavnim funkcionerom u smislu ovog zakona smatra: predsjednik Crne
Gore, predsjednik Skupštine, predsjednik Vlade, potpredsjednik Skupštine, potpredsjednik
Vlade, poslanik i ministar.
     S obzirom na to, citirani propis Zakona o radu, ne moţe se odnositi na drţavne
sluţbenike, jer oni nijesu nosioci drţavnih funkcija.
     Sud je razmotrio i dopis Komisije za utvrdjivanje konflikta interesa upućen tuţiocu radi
dostavljanja Izvještaja o prihodima i imovini, u smislu ĉlana 3.Zakona o spreĉavanju sukoba
interesa („Sl.list CG“,br.1/09), na što je takodje ukazano presudom Vrhovnog suda, pa je našao
da isti nije od uticaja na odluĉivanje u ovoj stvari, iz sljedećih razloga.
     Naime, pomenutim zakonom, definisano je ko se smatra „javnim funkcionerom“, u
smislu tog zakona, a u odnosu na obaveze koje proizilaze za lica koja vrše javnu funkciju, a koja
su nabrojana u ĉlanu 3.Zakona. Dakle, navedeni zakon ne utvrdjuje „drţavne funkcionere“, niti
opredjeljuje ko su drţavni funkcioneri, jer to i nije njegova materija, a nesumnjivo je da pojam
drţavne i javne funkcije nije istovjetan.
     S obzirom na iznijeto, tuţilac ne spada u kategoriju lica koja imaju pravo da im miruju
obaveze iz rada i po osnovu rada zbog imenovanja na gore pomenutu duţnost.
     Iz navedenih razloga, Sud je našao da je osporeno rješenje pravilno i zakonito, pa je
tuţbu valjalo odbiti.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37.stav 1.Zakona o upravnom sporu ("Sl.list
RCG",br.60/03), odluĉeno je kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
               Podgorica, dana 14.01.2010.godine

ZAPISNIĈAR                       PREDSJEDNIK SUDA-VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                     Branislav Radulović,s.r.
                 *   *   *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1857/2009

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao predsjednika
vijeća, Dragana Djuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi Ministarstva odbrane –
Podgoricia, protiv rješenja tuţene Komisije za ţalbe Crne Gore, broj 142-08 od 23.10.2009.
gdoine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 19.01.2010. godine, donio je

                      R J E Š E NJ E

                   Tuţba se odbacuje.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem po ţalbi S. B. , poništeno je rješenje Minstarstva odbrane, broj 05-
5462/07-10 od 15.07.2009. godine, u dijelu dispozitiva koji se odnosi na datum prestanka
radnog odnosa i odluĉeno da S. B. radni odnos prestaje danom konaĉnosti rješenja.
    Protiv navedenog rješenja tuţbu je podnijelo Ministarstvo odbrane, kao donosilac
prvostepenog rješenja. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
                        8
    U postupku prethodnog ispitivanja tuţbe Sud je našao da tuţba nije dozvoljena.
    Odredbom ĉlana 3. stav 1. Zakona o upravnom sporu („Sl.list RCG“, broj 60/03),
propisano je da parvo pokretanja upavnog spora ima fiziĉko ili pavno lice, ako smatra da mu je
upravnim ili drugim aktom povrijeĊeno neko pravo ili na zakonu zasnovani interes.
    Kako je tuţbu u konkretnom sluĉaju podnio donosilac prvostepenog upravnog akta, ovaj
sud nalazi da tuţilac nije legitimisan za podnošenje tuţbe u ovj stvari, jer se osporenim
rješenjem ne rješava o nikom njegovom pravu ili na zakonu zasnovanom interesu, već je,
shodno naĉelu dvostepenosti, nedleţni drugostepeni organ rješavao u postupku po ţalbi o
zakonitosti prvostepenog upravnog akta koji je tuţilac donio u vršenju datih mu javnih
ovlašćenja.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 22. stav 1. taĉka 3. Zakona o upravnom sporu,
riješeno je kao u dispozitivu.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 19.01.2010. godine

Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                        Gordana Pot,s.r.
                     *  *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 1944/2009

                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao predsjednika
vijeća, Dragana Djuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca G. M., iz
Podgorice, protiv rješenja tuţene Komisije za ţalbe - Podgorica, broj 43/10 od 28.10.2009.
godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 26.01.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Komisije za ţalbe, broj 43/10 od 28.10.2009. godine.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena na rješenje Uprave policije,
broj 119/09-27938 od 17.08.2009. godine, kojim je odluĉeno da tuţiocu prestaje radni odnos u
Upravi policije, zasnovan po rješenju broj 1687/2 od 26.05.1999. godine, danom konaĉnosti
rješenja, na osnovu ĉlana 85. stav 1. taĉka 1. Zakona o policiji.
    Tuţilac tuţbom pobija rješenje tuţenog zbog: povrede pravila postupka, pogrešno i
nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U tuţbi, u
bitnom, navodi da je prvostepeni organ donio odluku o prestanku radnog odnosa tuţiocu na
osnovu ĉlana 85. stav 1. taĉka 1. Zakona o policiji, kako je to navedeno u dispozitivu, dok se u
obrazloţenju zakljuĉuje da je tuţilac prilikom zasnivanja radnog odnosa dao neistinite podatke
koji se odnose na školsku spremu. Odredba ĉlana 85. stav 1. taĉka 1. pomenutog zakona,
uopšte se ne odnosi na ''davanje neistinitih podataka o školskoj spremi''. Zakljuĉak o davanju
neistinitih podataka temelji se samo na osnovu dopisa koji se uzima kao dokaz, koji je tuţilac u
svojoj izjavi pred prvostepenim organom osporio. Istiĉe, da je u ovom sluĉaju trebalo
prethodno, u odgovarajućem postupku, utvrditi da li je diploma tuţioca falsifikovana. Predlaţe
da sud osporeno rješenje poništi i donese meritornu odluku.
                         9
     Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu navodi da ista nije osnovana, pa predlaţe da se
odbije.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, osporeno rješenje i ostale spise predmeta, pa
je našao da je tuţba osnovana.
     Uvidom u prvostepeno rješenje utvrdjuje se da je dispozitiv rješenja u suprotnosti sa
obrazloţenjem, što predstavlja bitnu povredu postupka, iz ĉlana 226. stav 2. taĉka 7. Zakona o
opštem upravnom postupku (''Sl. list RCG'', broj 60/03), na šta se osnovano ukazuje u tuţbi.
     Naime, prema dispozitivu prvosepenog rješenja tuţiocu je prestao radni odnos na
osnovu ĉlana 85. stav 1. taĉka 1. Zakona o policiji (''Sl. list RCG'', broj 28/05)''. Ĉlanom 85. stav
1. taĉka 1. pomenutog zakona propisano je da, policijskom sluţbeniku prestaje radni odnos,
pored sluĉajeva prestanka radnog odnosa propisanih opštim propisima o radnim odnosima i
drţavnim sluţbenicima i namještenicima, i u sluĉaju ako je dao laţne podatke o ispunjavanju
uslova iz ĉlana 63. stav 1. ovog zakona, a ĉlanom 63. stav 1. propisano je, da radni odnos u
policiji moţe zasnovati lice koje pored opštih uslova, ispunjava i sljedeće posebne uslove: 1. da
ima posebnu psiho- fiziĉku sposobnost, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem, 2. da je dostojno
za obavljanje poslova u policiji. Istim ĉlanom u stavu 2. i 3. propisano je, što se podrazumijeva
pod pojmom ''nije dostojno'', kao i postupak za utvrdjivanje ''dostojnosti''.
     Iz obrazloţenja prvostepenog rješenja, medjutim, proizilazi da tuţiocu nije prestao radni
odnos iz nekog od gore navedenih razloga, već zbog toga što je ''prilikom zasnivanja radnog
odnosa dao neistinite podatke, koji se odnose na školsku spremu''.
     Pored toga, prvostepeni, a i tuţeni organ, prednji zakljuĉak izvode na osnovu dopisa
JU Srednja struĉna škola u Cetinju, broj 311 od 21.07.2008. godine (u predmetu se nalazi
fotokopija), kojim ova škola obavještava Upravu policije da je u svojoj evidenciji izvršila provjeru
diploma o poloţenom maturskom ispitu za tamo navedena lica (njih šesnaest), medju kojima
je i ime tuţioca pored kojeg stoji samo ''nije vjerodostojna diploma'' bez bliţeg objašnjenja što
to konkretno znaĉi. Ovaj dokaz tuţilac je u postupku pred prvostepenim organom osporio, a
ovaj organ nije izvodio druge dokaze da bi na nesumnjiv naĉin raspravio, da li je tuţiocu
diplomu izdala pomenuta škola, ili je ista moţda falsifikovana.
     S obzirom na iznijeto, osnovano se tuţbom ukazuje da ĉinjeniĉno stanje u ovoj stvari
nije pravilno utvrdjeno, kao i da je tuţeni pogrešno primijenio materijalno pravo, pa je Sud
tuţbu prihvatio i osporeno rješenje poništio.
     U ponovnom postupku tuţeni će, u skladu sa ĉlanom 57. Zakona o upravnom sporu (''Sl.
list RCG'', broj 60/03), donijeti novo rješenje, kojim će otkloniti nepravilnosti na koje je ukazano
ovom presudom.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno kao u
dispozitivu.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 26.01.2010. godine

Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                      Gordana Pot,s.r.
                   *    *    *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 1972/2009

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao predsjednika
vijeća, Ljubinke Popović – Kustudić i Dragana Đuretića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Danijele Dedić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi Ministarstva odbrane –
Podgorica, protiv rješenja tuţene Komisije za ţalbe Crne Gore, br. 56/08 od 30.10.2009. godine,
u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 19.01.2010. godine, donio je
                     R J E Š E NJ E
                       10
                   Tuţba se odbacuje.

                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem po ţalbi Zorice Kneţević - Kojić, djelimiĉno je poništeno rješenje
Ministarstva odbrane, broj 05-1512/08-9 od 05.05.2009.godine, u dijelu dispozitiva koji se
odnosi na datum prestanka radnog odnosa i odluĉeno da Z. K. – Kojić radni odnos prestaje
danom konaĉnosti rješenja.
     Protiv navedenog rješenja tuţbu je podnijelo Ministarstvo odbrane, kao donosilac
prvostepenog rješenja. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
     U postupku prethodnog ispitivanja tuţbe Sud je našao da tuţba nije dozvoljena.
     Odredbom ĉlana 3 stav 1 Zakona o upravnom sporu („Sl.list RCG“, br.60/03), propisano
je da pravo pokretanja upravnog spora ima fiziĉko ili pravno lice, ako smatra da mu je upravnim
ili drugim aktom povrijeĊeno neko pravo ili na zakonu zasnovani interes.
     Kako je tuţbu u konkretnom sluĉaju podnio donosilac prvostepenog upravnog akta, ovaj
sud nalazi da tuţilac nije legitimisan za podnošenje tuţbe u ovoj stvari, jer se osporenim
rješenjem ne rješava o nekom njegovom pravu ili na zakonu zasnovanom interesu, već je,
shodno naĉelu dvostepenosti, nadleţni drugostepeni organ rješavao u postupku po ţalbi o
zakonitosti prvostepenog upravnog akta koji je tuţilac donio u vršenju datih mu javnih
ovlašćenja.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 22. stav 1. taĉka 3. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 19.01.2010.godine
Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA
Danijela Dedić, s.r.                   Gordana Pot, s.r.

                     *   *  *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br.887/2009
                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao predsjednika
vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika Suda
Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca Ć. N. iz Ţabljaka,
protiv rješenja tuţenog Komisije za ţalbe Opštine Ţabljak, broj 031/09-01-455 od 12.09.2009.
godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 27.01.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Komisije za ţalbe Opštine Ţabljak, broj 031/09-01-455 od
12.09.2009. godine.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Sekretarijata za
privredu, finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti, Opštine Ţabljak, broj 123/07-03-774 od
9.03.2007. godine, o utvrdjivanju zarade tuţioca.
    Tuţilac osporeno rješenje pobija zbog pogrešno i nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog
stanja i pogrešne primjene materijalnog prava.
                         11
     U tuţbi navodi da nijesu taĉni navodi tuţenog navedeni u osporenom rješenju da je
rješenje Sekretarijata za privredu, finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine
Ţabljak broj 113/07-03-129 od 16.01.2007. godine, postalo konaĉno i pravosnaţno. Tuţilac je
upravo protiv navedenog rješenja podnio ţalbu tuţenom koji je rješenjem broj 113/07-01-349/1
od 12.02.2007. godine, usvojio ţalbu tuţioca, poništio rješenje o rasporedjivanju i predmet
vratio na ponovni postupak i odluĉivanje.
     Nakon rješenja tuţenog od 12.02.2007. godine, više nije odluĉivano o statusu tuţioca,
tako da tuţilac nije rasporedjen na odgovarajuće radno mjesto pravosnaţnim rješenjem
nadleţnog organa. Tuţeni nije mogao odbiti ţalbu tuţioca kao neosnovanu, jer da bi se
sluţbeniku, odnosno namješteniku utvrdila zarada, neophodno je da prethodno rješenjem bude
rasporedjen na odgovarajuće radno mjesto, što u konkretnoj pravnoj stvari nije sluĉaj. Tuţiocu
nije doneseno rješenje o rasporedjivanju, ali mu je utvrdjena zarada kao da je rasporedjen na
radno mjesto namještenik V – kućni majstor. Predlaţe da se tuţba usvoji i osporeno rješenje
poništi.
     Tuţeni u odgovoru na tuţbu predlaţe da se tuţba odbije kao neosnovana.
     Cijeneći spise predmeta, navode tuţbe i odgovora na tuţbu, sud je našao da je tuţba
osnovana.
     Odredbom ĉlana 33. stav 5. Zakona o upravnom sporu, propisano je da Sud donosi
odluku na osnovu utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja u spisima predmeta, pa je stoga u smislu ĉlana
27. stav 3. ZUS-a predvidjena obaveza tuţenog da sudu dostavi sve spise koji se odnose na
predmet.
     Kako tuţeni sudu nije dostavio rješenje Seretarijata za privredu, finansije, opštu upravu i
društvene djelatnosti Opštine Ţabljak broj 123/07-03-774 od 09.03.2007. godine, o utvrdjivanju
zarade tuţioca i ţalbu tuţioca izjavljenu na navedeno rješenje, nejasno je kako je odluĉivao i
odbio ţalbu tuţioca.
Takodje je nejasno kako tuţeni u obrazloţenju osporenog rješenja zakljuĉuje da je rješenje
Sekretarijata za privredu, finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Ţabljak od
16.01.2007. godine, postalo konaĉno i pravosnaţno, kada je Komisija za ţalbe Opštine Ţabljak
svojim rješenjem broj 113/07-01-349/1 od 12.02.2007. godine, poništila rješenje od
16.01.2007. godine.
     S obzirom na navedeno tuţeni je onemogućio sud da ispita ĉinjeniĉno stanje a samim
tim i zakonitost osporene odluke pa je sud osporeno rješenje poništio, u smislu ĉlana 27. stav 3.
ZUS-a.
     U ponovnom postupku sud će otkloniti nejasnoće i nepravilnosti na koje je ukazano
ovom presudom i donijeti novo zakonito rješenje (ĉlan 57. ZUS-a).
     Iz naprijed navedenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 3. u vezi sa ĉlanom 33. stav 6.
Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je kao u dispozitivu presude.

                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 27.01.2010. godine
Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić,s.r.                         Biserka Bukvić,s.r.
                   *    *    *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br.545/2009

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić kao predsjednika
vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenice Suda
Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca Sekretarijata za opštu
upravu Opštine Kotor, protiv rješenja tuţenog Komisije za ţalbe Opštine Kotor, br. 02-7192/5 od
04.03.2009. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 29.01.2010. godine, donio je
                         12
                      R J E Š E NJ E

                     Tuţba se odbacuje.

                   Obrazloţenje

    Rješenjem tuţenog poništeno je rješenje tuţioca br.02-7192/2 od 10.12.2008. godine,
kojim je D. M. iz Kotora rasporedjenom na poslove namještenika IV i utvrdjena zarada u visini
koeficijenta 3,77 (III razred XXVIII) u skladu sa rješenjem o utvrdjivanju zarada lokalnih
sluţbenika i namještenika u Opštini Kotor, broj 0101-6969 od 03.07.2008. godine, i D. M.
utvrdjena zarada u visini koeficijenta 4,10, poĉev od 01.06.2006. godine.
    Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog. Istiĉe da je prvostepeni organ shodno
svojim zakonskim ovlašćenjima ĉlana 107. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima i
Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta u organima lokalne
uprave i Sluţbe Glavnog administratora Opštine Kotor broj 00901-5417/06 od 02.08.2006.
godine, donio ispravno rješenje uz saglasnost D. M.. Istim rješenjem utvrdjena je zarada u visini
koeficijenta 2.90 a koja je predvidjena za navedeno radno mjesto prema rješenju o visini zarada
sluţbenika i namještenika u Opštini Kotor broj 0101-5422 od 04.08.2006. godine. Predlaţe da
sud osporeno rješenje poništi.
    Tuţba je nedozvoljena.
    Shodno ĉlanu 3. stav 1. Zakona o upravnom sporu, pravo pokretanja upravnog spora
ima fiziĉko i pravno lice, ako smatra da mu je pravnim ili drugim aktom povrijedjeno neko pravo
ili na zakonu zasnovan interes, dok je stavom 4. istog ĉlana propisano da upravni spor moţe
pokrenuti drţavni tuţilac ili drugi nadleţni organ kada je upravnim ili drugim aktom povrijedjen
zakon na štetu drţave, jedinice lokalne samouprave, ustanove ili drugog pravnog lica.
    Polazeći od navedene zakonske odredbe, Sud nalazi da prvostepeni organ nije aktivno
legitimisan za pokretanje upravnog spora protiv rješenja koje je donio drugostepeni organa,
odluĉujući po ţalbi o zakonitosti rješenja tog prvostepenog organa.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 22. stav 1. taĉka 3. Zakona o upravnom sporu,
riješeno je kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 29.01.2010. godine

Zapisniĉar,                      PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić,s.r.                  Biserka Bukvić,s.r.
                   *    *    *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. br.377/2009

                     U IME NARODA
    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao predsjednika
vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika Suda
Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca P. R., iz Šavnika, koju
zastupa advokat Vojinović Milan iz Nikšića, protiv rješenja tuţenog Komisije za ţalbe, broj 136-
06 od 19.02.2009. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 29.01.2010. godine, donio je

                      PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
                       13
    Ponišava se rješenje Komisije za ţalbe, broj 136-06 od 19.02.2009. godine.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv zakljuĉka direktora
Poreske uprave Podgorica, broj 03/1-14388/1-06 od 10.07.2006. godine, kojim se ţalba tuţioca
izjavljena dana 29.06.2008. godine, u dijelu protiv Odluke o oglašavanju tehnološkog viška i
utvrdjivanju prava po tom osnovu, broj 03/1-12222/1-06 od 13.06.2006. godine, odbacuje kao
neblagovremena.
    Tuţilac u tuţbi navodi da se tuţeni nije izjasnio ni o jednom navodu ţalbe ni u
ponovnom postupku po presudi ovog suda U.br.414/08 od 28.11.2008. godine.
    Tuţeni konstatuje da ţalba u smislu ĉlana 110. Zakona o drţavnim sluţbenicima i
namještenicima nije blagovremena a ne utvrdjuje kada je Odluka o oglašavanju tehnološim
viškom tuţiocu dostavljena. Navodi da je jasno da rok za ţalbu poĉinje teći od dana dostavljanja
odluke u skladu sa pravnom poukom sadrţanom u rješenju. U konkretnom sluĉaju nije
utvrdjeno kada je odluka tuţiocu dostavljena, a nesporno je da nema pouke o pravnom lijeku.
Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
    Tuţeni u odgovoru na tuţbu predlaţe da se tuţba odbije koa neosnovana.
    Cijeneći spise predmeta, navode tuţbe i odgovora na tuţbu, sud je našao da je tuţba
osnovana.
    Po nalaţenju suda razlozi dati u obrazloţenju osporenog rješenja nijesu jasni i ne
upućuju na dispozitiv rješenja što predstavlja povredu pravila postupka iz ĉlana 203. stav 2.
Zakona o opštem upravnom postupku.
    Odlukom Poreske uprave o oglašavanju tehnološkog viška i utvrdjivanju prava po tom
osnovu broj 03/1-12222/1-06 od 13.06.2006. godine, utvrdjuje se da u skladu sa Programom
sprovodjenja reorganizacije Poreske uprave prestaje potreba za radom tuţioca, a tuţilac se
proglašava tehnološkim viškom, pa mu se utvrdjuje pravo na isplatu otpremnine od 2.000,00 €.
    Protiv navedene odluke i rješenja o prestanku radnog odnosa tuţenog broj 03/1-974/1-
06 od 22.06.2006. godine, tuţilac je izjavio ţalbu, a na prijemnom štambilju Poreske uprave
naveden je datum 03.07.2006. godine.
    Zakljuĉkom Poreske uprave Podgorica broj 03/1-14388/1-06 od 10.07.2006. godine,
ţalba tuţioca izjavljena dana 29.06.2006. godine, u dijelu protiv Odluke o oglašavanju
tehnološkog viška broj 03/1-12222/2-06 od 13.06.2006. godine, odbacuje se kao
neblagovremena.
    U obrazloţenju osporenog rješenja navedeno je da je odredbama ĉlana 110. i 112.
Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima („Sl.list CG“, br.50/08), propisano da se ţalba
na Odluku o pravima i obavezama iz rada i po osnovu rada podnosi u roku od 8 dana od dana
prima odluka a da iz spisa predmeta proizilazi što tuţilac ne osporava da je ţalba protiv odluke
podnijeta nakon zakonom propisanom roku.
    Tuţeni u osporenom rješenju ne objašnjava zašto pored ţalbe na Odluku o oglašavanju
tehnološkog viška od 13.06.2006. godine, nije rješavao i o ţalbi tuţioca izjavljenoj protiv
rješenja o prestanku radnog odnosa broj 03/1-974/1-06 od 22.06.2006. godine, obzirom da su
ţalbe zajedno podnesene. Tuţeni o ţalbi tuţioca na prestanak radnog odnosa nije rješavao ni u
svom rješenju od 25.08.2006. godine, koje je poništeno presudom ovog suda broj U.br.1318/06
a ni u rješenju od 25.02.2008. godine, koje je takodje poništeno presudom ovog suda
U.br.414/08 pa je tako ostala neriješena ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja o prestanku
radnog odnosa. Tuţilac je i u ţalbi protiv zakljuĉka Poreske uprave od 10.07.2006. godine,
naveo da je ţalba protiv rješenja o prestanku radnog odnosa blagovremena, pa se morala
rješavati zajedno sa ţalbom protiv Odluke Poreske uprave o oglašavanju tehnološkog viška i
tako zajedniĉki rješavati njegov radno pravni status.
    Takodje je nejasno kako tuţeni zakljuĉuje da tuţba protiv Odluke o oglašavanju
tehnološkog viška nije blagovremena, kada u osporenom rješenju ne navodi kada je izjavljena
                       14
ţalba protiv navedene odluke. U spisima predmeta oko datuma podnošenja ţalbe protiv Odluke
o oglašavanju tehnološkog viška postoji nejasnoća i kontradiktornost. Na prijemnom štambilju
Poreske uprave kada je tuţilac izjavio ţalbu protiv rješenja o prestanku radnog odnosa i protiv
odluke o oglašavanju tehnološkog viška naveden je datum 03.07.2006. godine, u zakljuĉku
Poreske uprave od 10.07.2006. godine naveden je datum 29.06.2006. godine, a u rješenju
tuţenog od 25.08.2006. godine, navedeno je da je ţalba poslata preporuĉenom pošiljkom dana
10.08.2006. godine.
    Na osnovu naprijed navedenog sud nalazi da su u ovoj stvari poĉinjene povrede pravila
postupka kao i da je nepotpuno utvrdjeno ĉinjeniĉno stanje, što je dovelo do pogrešne primjene
materijalnog prava na štetu tuţioca pa je osporeno rješenje valjalo poništiti.
    U ponovnom postupku tuţeni će otkloniti nepravilnosti i nejasnoće na koje je ukazano
ovom presudom i donijeti novo zakonito rješenje. (ĉlan 57. ZUS-a).
    Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi sa ĉlanom 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, odluĉeno je kao u dispozitivu presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 29.01.2010. godine
Zapisniĉar,                       PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić,s.r.                   Biserka Bukvić,s.r.
                  *    *   *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 835/2009


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vojina Lazovića, kao
predsjednika vijeća, Svetlane Budisavljević i Branislava Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće samostalnog savjetnika Tatjane Cerović-Krpović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni
spor po tuţbi tuţioca B. S., iz Podgorice, koga zastupa punomoćnik Vojislav M. Đurišić advokat,
iz Podgorice, protiv zakljuĉka tuţene Komisije za ţalbe Crne Gore, br. 211-06 od 05.05.2009.
godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 16.02.2010. godine, donio je

                    R J E Š E NJ E

                   Tuţba se odbacuje.

                   Obrazloţenje

    Tuţilac je dana 15.06.2009. godine podnio tuţbu protiv zakljuĉka Komisije za ţalbe Crne
Gore broj 211-06 od 05.05.2009. godine, kojim je odbaĉena, zbog nenadleţnosti ţalba tuţioca
izjavljena dana 09.01.2007. godine, na akt (odluku), Komisije za kadrovska i administrativna
pitanja Vlade Republike Crne Gore broj 03-6671/3 od 20.09.2006. godine.
    U postupku prethodnog ispitivanja tuţbe, sud je našao da istu treba odbaciti.
    Naime, u upravnom sporu, izmeĊu istih stranaka, oko zakonitosti zakljuĉka tuţene broj
211-06 od 05.05.2009.godine, sud se već izjasnio presudom U.br.817/2008 od
22.07.2009.godine, što znaĉi da već postoji sudska odluka donijeta u istoj stvari.
    Iz iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 22. stav 1. taĉka 5. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu.


                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                         15
                 Podgorica, 16.02.2010. godine

Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA
Tatjana Cerović-Krpović,s.r.                     Vojin Lazović,s.r.
                   *    *    *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 2028/09

                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao predsjednika
vijeća, Dragana Đuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Sneţane Popov, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţilje L. V., iz
Podgorice, protiv rješenja tuţene Komisije za ţalbe – Podgorica, br. 8/8 od 16.10.2009. godine,
u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 11.02.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Ponišava se rješenje Komisije za ţalbe, br. 8/8 od 16.10.2009. godine.

                    Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem djelimiĉno je poništeno rješenje Ministarstva odbrane, broj 05-
15200/085-8 od 08.06.2009. godine, u dijelu koji se odnosi na datum prestanka radnog odnosa
i riješeno da tuţilji prestaje radni odnos danom konaĉnosti rješenja o prestanku radnog odnosa,
dok je u ostalom dijelu ţalba odbijena.
     Tuţilja tuţbom pobija rješenje tuţenog zbog: povrede pravila postupka, pogrešno i
nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U tuţbi, u
bitnom, navodi da joj nije bilo omogućeno da izvrši uvid u akt kojim je eventualno ukinuto
njeno radno mjesto, što predstavlja bitnu povredu upravnog postupka. Istiĉe da je radila na
mjestu bibliotekara u garnizosnkoj biblioteci u okviru Ministarstva odbrane, a ta biblioteka i dalje
postoji, kao i mjesto bibliotekara, a takodje, mjesto bibliotekara postoji i u Centru za obuku, pa
je i tamo mogla biti rasporedjena. Medjutim, u postupku ova odluĉna ĉinjenica nije utvrdjena.
Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
     Postupajući po tuţbi Sud je, u smislu ĉlana 27. stav 1. Zakona o upravnom sporu („Sl.
list RCG“, br. 60/03), dostavio tuţenom tuţbu na odgovor i zatraţio spise predmeta i to aktima
od 07.12.2009. i 12.01.2010. godine, ali tuţeni nije postupio po zahtjevu Suda.
S obzirom na to, stekli su se uslovi iz ĉlana 27. stav 3. pomenutog zakona da Sud riješi stvar i
bez spisa.
     Kako se tuţbom spori ĉinjeniĉno stanje utvrdjeno u upravnom postupku, a kako tuţeni
nije dostavio spise predmeta, to Sud nije mogao ispitati zakonitost osporenog rješenja, pa je
tuţbu prihvatio i pobijano rješenje poništio.
     U ponovnom postupku tuţeni će donijeti novo rješenje, imajući pri tom u vidu i navode
istaknute u tuţbi.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je kao
u dispozitivu.

                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 11.02.2010. godine
                         16
Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA
Sneţana Popov,s.r.                        Gordana Pot,s.r.
                    *    *    *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 2041/09

                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao predsjednika
vijeća, Dragana Đuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Sneţane Popov, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţilje S. S., iz
Podgorice, koju zastupa punomoćnik Stojan Jocović, advokat iz Podgorice, protiv rješenja
tuţene Komisije za ţalbe – Podgorica, br. 15/6 od 23.10.2009. godine, u nejavnoj sjednici
odrţanoj dana 11.02.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Ponišava se rješenje Komisije za ţalbe, br. 15/6 od 23.10.2009. godine.

                      Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem djelimiĉno je poništeno rješenje Ministarstva odbrane, broj 05-
15192/08-8 od 15.06.2009. godine, u dijelu koji se odnosi na datum prestanka radnog odnosa i
riješeno da tuţilji prestaje radni odnos danom konaĉnosti rješenja o prestanku radnog odnosa,
dok je u ostalom dijelu ţalba odbijena.
    Tuţilja tuţbom pobija rješenje tuţenog zbog neutvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja. U tuţbi, u
bitnom, navodi da tuţeni nije razmotrio sve navode ţalbe, pa je izostalo adekvatno obrazloţenje
u pogledu spornih ĉinjenica. Istiĉe, da je tuţeni poĉinio više propusta na štetu tuţilje, pa
predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
    Postupajući po tuţbi Sud je, u smislu ĉlana 27. stav 1. Zakona o upravnom sporu („Sl.
List RCG“, br. 60/03), dostavio tuţenom tuţbu na odgovor i zatraţio spise predmeta i to aktima
od 07.12.2009. i 12.01.2010. godine, ali tuţeni nije postupio po zahtjevu Suda.
    S obzirom na to, stekli su se uslovi iz ĉlana 27. stav 3. pomenutog zakona da Sud riješi
stvar i bez spisa.
    Kako se tuţbom spori ĉinjeniĉno stanje utvrdjeno u upravnom postupku, a kako tuţeni
nije dostavio spise predmeta, to Sud nije mogao ispitati zakonitost osporenog rješenja, pa je
tuţbu prihvatio i pobijano rješenje poništio.
    U ponovnom postupku tuţeni će donijeti novo rješenje, imajući pri tom u vidu i navode
istaknute u tuţbi.
    Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je kao
u dispozitivu.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 11.02.2010. godine

Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA
Sneţana Popov,s.r.                        Gordana Pot,s.r.
                  *    *    *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 1815/2009
                        17
                     U IME NARODA

     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija: Vojina Lazovića, kao
predsjednika vijeća, Branislava Radulovića i Svetlane Budisavljević, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi A. G.,
iz Ulcinja, protiv rješenja Komisije za ţalbe - Podgorica, br. 162/2 od 28.09.2009. godine, nakon
odrţane usmene rasprave od 18.02.2010. godine, u prisustvu tuţioca i u odsustvu tuţenog,
dana 19.02.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Komisije za ţalbe, br. 162/2 od 28.09.2009. godine.

                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena na rješenje direktora Uprave
policije, broj 01-119/22368/2 od 26.06.2009. godine, kojim je utvrdjen prestanak radnog
odnosa tuţiocu od 01.07.2009. godine, jer je prestala potreba za njegovim daljim
angaţovanjem.
     Tuţilac je u tuţbi i rijeĉi na raspravi osporio zakonitost rješenja tuţenog organa iz svih
zakonom propisanih razloga. Istakao je da od 2005. godine, radi na poslovima koje nije moguće
obavljati sa postojećim brojem drţavnih sluţbenika, odnosno za period trajanja privremeno
povećanog obima poslova. Istiĉe da period na koji je primljen - 9 mjeseci, nije istekao i da je to
još jedan od razloga što osporeno rješenje treba poništiti. Tuţbom se ukazuje da su ĉinjenice o
smanjenju obima poslova neistinito prikazane i da razlog za takvu odluku prvostepenog organa
nije objektivne, već subjektivne prirode, zbog ĉega je predloţio da se osporeno rješenje poništi.
     U odgovoru na tuţbu, tuţeni organ je ostao pri razlozima iz osporenog rješenja i
predloţio je da se tuţba odbije kao neosnovana.
     Tuţba je osnovana.
     Prvostepeni i tuţeni organ su u obrazloţenjima svojih rješenje naveli da je tuţilac
zasnovano radni odnos na odredjeno vrijeme do 9 mjeseci, zbog povećanog obima poslova i da
mu radni odnos prestaje prije isteka roka od 9 mjeseci, jer je obim poslova smanjen.
     Ocjenjujući zakonitost osporenog rješenja ovaj sud nalazi da su istim povrijedjena
pravila postupka i da ĉinjeniĉno stanje na kojem se zasniva odluka nije potputno utvrdjeno. Iz
spisa predmeta se, naime, utvrdjuje da je rješenjem od 08.12.2008. godine, tuţilac zasnovano
radni odnos na odredjeno vrijeme do 9 mjeseci i rasporedjen na radno mjesto policajac –
mašinista u Odjeljenju plovne jedinice Budva. Rješenje o prestanku radnog odnosa donijeto je
na osnovu predloga rukovodioca Sektora graniĉne policije – Ispostave graniĉne pomorske
policije, u kojem se navodi da je prestanak radnog odnosa tuţiocu iniciran zbog smanjenja
obima poslova na graniĉnom prelazu na rijeci Bojani, a što se u konkretnom sluĉaju ne moţe
dovesti u vezu sa pomenutim rješenjem o zasnivanju radnog odnosa u Odjeljenju plovne
jedinice Budva.
     Pored navedenog, tuţilac je u ţalbi kao i u tuţbu ukazivao da poslovi koje je obavljao
nijesu smanjeni, o ĉemu je priloţio dokaz i imena lica koja su nakon što je njemu prestao radni
odnos primljena za obavljanje istih poslova. O ovim navodima tuţeni se, suprotno odredbi ĉlana
240 stav 2 Zakona o opštem upravnom postupku, nije izjasnio iako su isti od znaĉaja za
utvrdjivanje ĉinjeniĉnog stanja u odnosu na okolnosti smanjenog obima poslova.
     Budući da je tuţilac osporio utvrdjeno ĉinjeniĉno stanje, detaljno navodeći razloge koji
dovode u sumnju ocjenu zbog koje mu je prestao radni odnos, a tuţeni na njih nije
argumentovano odgovorio, Sud nalazi da je osporeno rješenje trebalo poništiti.
                         18
    U ponovnom postupku tuţeni organ će imajući u vidu primjedbe Suda u pogledu
postupka (ĉlan 57 ZUS-a), donijeti novo na zakonu zasnovano rješenje.
    Iz iznijetih razloga, Sud je na osnovu ĉlana 37 stav 1 Zakona o upravnom sporu, odluĉio
kao u dispozitivu.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 19.02.2010. godine

Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                        Vojin Lazović,s.r.
                   *    *    *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1862/2009

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić , kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi Ministarstva odbrane –
Podgoricia, koga zastupa Odsjek za statusna pitanja, protiv rješenja tuţene Komisije za ţalbe
Crne Gore, broj 13/7 od 23.10.20009. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 22.01.2010.
godine, donio je

                      R J E Š E NJ E

                     Tuţba se odbacuje.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem, po ţalbi B. D., poništeno je rješenje Minstarstva odbrane, broj 05-
15179/08-8 od 15.06.2009. godine, u dijelu dispozitiva koji se odnosi na datum prestanka
radnog odnosa i odluĉeno da Babović Dejanu radni odnos prestaje danom konaĉnosti rješenja.
    Protiv navedenog rješenja tuţbu je podnijelo Ministarstvo odbrane, kao donosilac
prvostepenog rješenja. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
    U postupku prethodnog ispitivanja tuţbe Sud je našao da tuţba nije dozvoljena.
    Odredbom ĉlana 3. stav 1. Zakona o upravnom sporu („Sl.list RCG“, broj 60/03),
propisano je da pravo pokretanja upavnog spora ima fiziĉko ili pavno lice, ako smatra da mu je
upravnim ili drugim aktom povrijeĊeno neko pravo ili na zakonu zasnovani interes.
    Kako je tuţbu u konkretnom sluĉaju podnio donosilac prvostepenog upravnog akta, ovaj
sud nalazi da tuţilac nije legitimisan za podnošenje tuţbe u ovoj stvari, jer se osporenim
rješenjem ne rješava o nekom njegovom pravu ili na zakonu zasnovanom interesu, već je,
shodno naĉelu dvostepenosti, nadleţni drugostepeni organ rješavao u postupku po ţalbi o
zakonitosti prvostepenog upravnog akta koji je tuţilac donio u vršenju datih mu javnih
ovlašćenja.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 22. stav 1. taĉka 3. Zakona o upravnom sporu,
riješeno je kao u dispozitivu.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 22.01.2010.godine
Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                     Vladimir Radulović,s.r.
                *   *    *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 1918/09
                         19
    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Svetlane Budisavljević, kao
predsjednika vijeća, Branislava Radulovića i Vojina Lazovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi Višeg suda -
Bijelo Polje, protiv rješenja tuţene Komisije za ţalbe - Podgorica, broj 250/06 od 30.10.2009.
godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 16.02.2010. godine, donio je

                      R J E Š E NJ E

                     Tuţba se odbacuje.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem poništeno je rješenje Višeg suda – Bijelo Polje, kojim je stavljen
van snage ugovor o radu, SU.br. 483/09, od 18.03.2009. godine, i Šćekić Nikoli, kao
namješeniku V-vozaĉu, prestao radni odnos sa 22.06.2009. godine.
    Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog organa. U tuţbi navodi da je ugovor o radu
koji je stavljen van snage, zakljuĉen suprotno odredbama Zakona o drţavnim sluţbenicima i
namještenicima. Radni odnos zasnovan na odredjeno vrijeme nije mogao preći u radni odnos na
neodredjeno vrijeme, a radni odnos sluţbenika i namještenika zasniva se rješenjem, a ne
ugovorom. Smatra, da se Komisija nije pozvala na adekvatne propise, zbog ĉega predlaţe da
sud tuţbu uvaţi i poništi osporeno rješenje.
    U postupku prethodnog ispitivanja tuţbe, sud je našao da tuţbu treba odbaciti.
    Prema ĉlanu 3. stav 1. Zakona o upravnom sporu ("Sl.list RCG",br. 60/03), pravo
pokretanja upravnog spora ima fiziĉko ili pravno lice, ako smatra da mu je upravnim ili drugim
aktom povrijedjeno neko pravo ili na zakonu zasnovani interes, a po stavu 2. istog ĉlana, to
pravo pripada i drţavnom organu, organizaciji, naselju, grupi lica i dr., koji nemaju svojstvo
pravnog lica, ali pod uslovom da mogu biti nosioci prava i obaveza o kojima se rješavalo u
upravnom ili drugom postupku.
    Kako u konkretnom sluĉaju taj uslov nije ispunjen, tuţilac nije legitimisan za pokretanje
upravnog spora protiv rješenja drugostepenog organa donijetog po ţalbi, zbog ĉega je sud na
osnovu ĉlana 22. stav 1. taĉka 3. u vezi ĉlana 3. stav 2. Zakona o upravnom sporu, tuţbu
odbacio.
    Sa iznijetih razloga, odluĉeno je kao u izreci rješenja.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 16.02.2010. godine

Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                      Svetlana Budisavljević,s.r.
                   *    *    *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 722/09
                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Ljubinke Popović-Kustudić, kao
predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca G. B., iz
Berane, protiv rješenja tuţene Komiosije za ţalbe Crne Gore, broj 157/7-08 od 11.05.2009.
godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 04.02.2010. godine, donio je

                      PRESUDU
                        20
     Tuţba se usvaja.
     Poništava se rješenje Komiosije za ţalbe Crne Gore, broj 157/7-08 od 11.05.2009.
godine.

                   O b r a z l o ţ e nj e

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Ministra
odbrane, broj 05-5165/6 od 21.01.2008. godine,kojim je tuţiocu namješteniku IV (upisniĉaru-
arhivaru), u grupi za upravno-pravne, materijalno-finansijske i opšte poslove Odjeljenja za
odbranu Berane, ranije Uprava za odbranu RCG, prestao radni odnos u Ministarstvu odbrane
01.11.2007. godine, danom isplate otpremnine.
     Tuţilac u tuţbi osporava zakonitost rješenja tuţenog zbog povrede pravila postupka
pogrešno i nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U
tuţbi navodi da prvostepeno i osporeno rješenje ne sadrţe pravni osnov prestanka radnog
odnosa tuţiocu i da Ministarstvo odbrane nije postupilo po proceduri propisanoj odredbama
Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima. Istiĉe, da se iz prvostepenog i osporenog
rješenja ne moţe utvrditi zašto nije postojala mogućnost za njegovo rasporedjivanje. Predlaţe
da Sud usvoji tuţbu i osporeno rješenje poništi.
     U odgovoru na tuţbu, tuţeni predlaţe da se tuţba odbije.
     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, Sud je
našao da je tuţba osnovana.
     Odredbom ĉlana 104. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima ("Sl.list RCG"
broj 27/04 i 31/05), propisano je, da u sluĉaju reorganizacije drţavnog organa, drţavnom
sluţbeniku odnosno namješteniku moţe prestati radni odnos ili moţe biti rasporeĊen na radno
mjesto koje ne odgovora njegovom zvanju odnosno struĉnoj spremi i da je osnov za utvrĊivanje
prestanka radnog odnosa promjena akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, te da
drţavni sluţbenik odnosno namještenik kome prestaje radni odnos po toj odredbi, ima prava iz
ĉlana 103. stav 2. istog zakona, dok je ĉlanom 105. odredjeno da se u cilju sprovodjenja
reorganizacije donosi poseban program. Shodno navedenim odredbama rasporedjivanje
odnosno prestanak radnog odnosa drţavnih sluţbenika u navedenim sluĉajevima utvrĊuje se na
osnovu akta o sistematizaciji, u kom sluĉaju se zaposlenima kojima prestaje radni odnos
obezbedjuju pravo primjenom opštih propisa o radu.
     Iz spisa predmeta se utvrdjuje da je tuţilac rješenjem broj 0701-476 od 14.02.2006.
godine, rasporedjen u upravi za odbranu Republike Crne Gore na radno mjesto namještenik IV
(upisniĉaru-arhivaru), u grupi za upravno-pravne, materijalno-finansijske i opšte poslove u
Odjeljenju za odbranu Berane.Dana 14.02.2008. godine, Ministar odbrane je donio rješenje
kojim tuţiocu, zbog znaĉajnog smanjenja obima poslova u Podruĉnoj jedinici Berane, prestaje
radni odnos 01.11.2007. godine, kada mu je isplaćena otpremnina. Prema razlozima datim u
rješenjima upravnih organa, tuţilac nije mogao biti rasporedjen u skladu sa Pravilnikom o
sistematizaciji, jer je u organizacionoj jedinici u kojoj je radio, znaĉajno smanjen broj radnih
mjesta, zbog ĉega je tuţilac obuhvaćen Programom reorganizacije koji sadrţi podatke o
sluţbenicima, odnosno namještenicima koji se nijesu mogli rasporediti. Medjutim, okolnost da li
je tuţilac mogao biti rasporedjen na drugo radno mjesto, sud nije mogao da provjeri, obzirom
da se u spisima predmeta ne nalaze opšti akti na koje su se upravni organi pozvali.
     Shodno izloţenom, a zbog povreda pravila postupka iz ĉlana 226. stav 2. taĉka 7.
Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list RCG" br. 60/03), i nemogućnosti da ocijeni
zakonitost osporenog rješenja zbog nedostatka potpunih spisa predmeta, sud je tuţbu uvaţio i
poništio osporeno rješenje.
     U ponovnom postupku drugostepeni organ će postupiti u skladu sa ovom presudom (ĉl.
57. ZUS-a), i donijeti novo, na zakonu zasnovano rješenje.
     Iz iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, rješeno je kao u dispozitivu presude.
                         21

                  UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                 Podgorica, 04.02.2010.godine

Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                     Ljubinka Popović-Kustudić,s.r.
                   *   *    *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. broj 1370 /2009
                     U IME NARODA

     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija, Ljubinke Popović – Kustudić,
kao predsjednika vijeća, Dragana Đuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Sneţane Popov, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca M. K.
, iz Ulcinja, koga zastupa punomoćnik Darko Hajduković, advokat iz Bara, protiv rješenja tuţene
Komisije za ţalbe Crne Gore, broj 148/2 od 21.07.2009. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj
dana 27.02.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Komisije za ţalbe Crne Gore, broj 148/2 od 21.07.2009. godine.

                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena na rješenje direktora Uprave
policije, 01 broj 119/21608 od 09.06.2009. godine, kojim je tuţiocu utvrdjen prestanak radnog
odnosa danom konaĉnosti rješenja zbog davanja neistinitih podataka u vezi završene školske
spreme, prilikom zasnivanja radnog odnosa.
     Tuţilac tuţbom pobija zakonitost rješenja tuţenog iz svih zakonom propisanih razloga.
Navodi, da je svo vrijeme bio na nastavi, kada je polagao kurs za konobara, boravio u Podgorici
i polagao ispite, pa nije taĉno da je diploma koju je stekao u srednjoj školi „Sergije Stanić“ u
Podgorici, falisikovana. Istiĉe, da je prilikom zasnivanja radnog odnosa njegova diploma više
puta provjeravana i da je provjera vršena po imenu i prezimenu i godini, a ne samo po
djelovodnom broju, usljed ĉega je najvjerovatnije došlo do greške. Naglašava, da su upravni
organi propustili da sprovedu disciplinski postupak u toku koga bi se pribavio podatak da li je ili
ne izdata predmetna diploma, nakon ĉega bi upravni organi bili u prilici da donesu pravilnu i
zakonitu odluku. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
     U odgovoru na tuţbu, tuţeni predlaţe da se tuţba odbije kao neosnovana.
     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, Sud je
našao da je tuţba osnovana.
     Prema odredbama ĉlana 7. i 126. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl.list
RCG“, br. 60/03), prije donošenja rješenja moraju se potpuno i pravilno utvrditi sve ĉinjenice i
okolnosti koje su od znaĉaja za donošenje rješenja, te strankama omogućiti da ostvare i zaštite
svoja prava i pravne interese.
     Prvostepeni, a što prihvata i tuţeni organ, nalazi da diploma djelovodni broj 725, izdata
od strane JU SŠ „Sergije Stanić“ u Podgorici, od 15.06.1992. godine, a koju je tuţilac priloţio
kao dokaz o završenoj školi prilikom zasnivanja radnog odnosa nije izdata od strane te škole i
da nije validna, a što je utvrdjeno na osnovu dopisa JU SŠ „Sergije Stanić“ Podgorica, broj 02-
170 od 19.03.2009. godine.
                        22
    Uvidom u oznaĉeni dopis škole, a koji se nalazi u spisima u fotokopiji, utvrdjuje se da je
u istom konstatovano „na osnovu vašeg zahtjeva broj 25-03/177/3 od 26.02.2009. godine,
kojim traţite provjeru vjerodostojnosti diplome za Vašeg radnika K. M. , obavještavamo vas da
smo uvidom u našu sluţbenu dokumentaciju utvrdili da diploma nije izdata od strane naše škole
i da nije validna“. Ovaj dopis, po nalaţenju Suda, nije mogao posluţiti upravnim organima kao
pouzdan dokaz za utvrdjenje odluĉne ĉinjenice, validnosti diplome tuţioca. Ovo budući da se isti
odnosi na K. M. , a ne M. . Stoji da se u postupku pred prvostepenim organom tuţilac u izjavi
od 11.05.2009. godine, izjasnio o postupku i naĉinu sticanja predmetne diplome. Medjutim, tom
prilikom istom nije prezentovan dopis škole od 19.03.2009. godine, da se o istom izjasni, ĉime
je poĉinjena bitna povreda postupka iz ĉlana 226. stav 2. taĉka 3. Zakona o opštem upravnom
postupku. Ovu povredu, tuţeni nije otklonio u postupku po ţalbi, iako je tuţilac u ţalbi isticao da
mu nije omogućeno da se izjasni o svim ĉinjenicama koje su bile bitne za donošenje rješenja, za
koje tuţeni u osporenom rješenju pogrešno nalazi da su neosnovani. Stoga je i sam tuţeni
poĉinio povredu postupka iz ĉlana 236. stav 3. navedenog zakona.
    Iz izloţenog proizilazi da je osporeno rješenje donijeto uz povredu pravila postupka, od
uticaja na rješavanje i da u postupku donošenja istog nijesu na potpun i pouzdan naĉin
utvrdjene odluĉne ĉinjenice za pravilnu primjenu materijalnog prava u ovoj stvari, zbog ĉega je
isto nezakonito, pa je tuţbu valjalo uvaţiti i osporeno rješenje poništiti.
    U ponovnom postupku, tuţeni organ će otkloniti nepravilnosti na koje je ukazano ovom
presudom (ĉlan 57. ZUS-a), i nakon toga donijeti novo, na zakonu osnovano rješenje u ovoj
upravnoj stvari.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi sa ĉlanom 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, riješeno je kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 27.02.2010. godine

Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Sneţana Popov,s.r.                       Ljubinka Popović-Kustudić,s.r.
                     *   *   *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 1657/09
                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao predsjednika
vijeća, Dragana Djuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca D. K. , iz
Beograda, koga zastupa punomoćnik Milan Vujović, advokat iz Podgorice, protiv rješenja
tuţenog Ministarstva odbrane - Podgorica, broj 805-2151/07-3 od 17.06.2009. godine, nakon
odrţane usmene i javne rasprave, dana 26.02.2010. godine u prisustvu punomoćnika tuţioca, a
u odsustvu tuţenog, dana 27.02.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

   Tuţba se usvaja.
   Poništava se rješenje Ministarstva odbrane, broj 805-2151/07-3 od 17.06.2009. godine.
   Obavezuje se tuţeni, da tuţiocu naknadi troškove spora u iznosu od 280,00 €, u roku od
15 dana od dostavljanja presude.

                    O b r a z l o ţ e nj e
                       23

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Naĉelnika
Generalštaba Vojske Crne Gore Up-1 br. 80-2 od 29.05.2007. godine, kojim je tuţiocu
djelimiĉno priznato pravo na naknadu selidbneih troškova u koje su uraĉunati troškovi prevoza u
jednom pravcu na relaciji Podgorica-Bijelo Polje, sa pripadajućim dnevnicama, kao i drugim
troškovima prouzrokovanim selidbom.
     Tuţilac tuţbom i peko punomoćnika na raspravi pobija rješenje tuţenog zbog pogrešne
primjene materijalnog prava. U bitnom navodi da je pogrešan stav tuţenog organa da mu se ne
mogu priznati troškovi preseljenja od granice Crne Gore do Beograda, jer bi to bilo suprotno
interesima Crne Gore. Ovakav zakljuĉak suprotan je odredbama ĉlana 39. i 40. Pravilnika o
naknadi putnih i drugih troškova u Vojsci Srbije i Crne Gore, koji je i dalje na snazi. Prema tim
odredbama, profesionalnom vojnom licu, nakon prestanka vojne sluţbe pripadaju troškovi
preseljenja od mjesta sluţbovanja do mjesta u kome ima riješeno stambeno pitanje ili isto
rješava. Navodi, da on ima stan u Beogradu, gdje nastavlja da ţivi nakon prestanka vojne
sluţbe sa pravom na penziju. Smatra da je tuţeni pogriješio kada je odbio njegovu ţalbu na
prvostepeno rješenje, obzirom da mu je prvostepeni organ priznao troškove preseljenja samo
do mjesta Vrbica, kod Bijelog Polja, gdje on nema stan, niti tu hoće da ţivi. Takodje istiĉe da
tuţeni nije postupio po presudi ovog suda U.br.1118/08. Predlaţe da Sud usvoji tuţbu, poništi
osporeno rješenje, i sam riješi ovu stvar, kao i da obaveţe tuţeni organ da mu naknadi
troškove spora.
     Tuţeni organ je u pismenom odgovoru na tuţbu, ostao kod navoda iz osporenog
rješenja, pa predlaţe da se tuţba odbije.Tuţeni uz odgovor nije dostavipo spise predmeta i
pored ponovljenog traţenja od strane Suda.
     Razmotrivši tuţbu, odgovor na istu osporeno rješenje i ostale spise predmeta, te nakon
odrţane usmene rasprave, Sud je našao da je tuţba osnovana.
Naime, kako u spisima predmeta nema rješenja tuţenog broj 05-2151 od 12.12.2007. godine,
koje je poništeno presudom ovog suda U.br.1118/2008 od 24.04.2009. godine, kao ni ţalbe
tuţioca, to Sud nije mogao ocijeniti da li je tuţeni postupio po navedenoj presudi, na što ga
obavezuje ĉlan 57 . Zakona o upravnom sporu (‟‟ Sl. list RCG‟‟, broj 60/03), pa prema tome ni
da li je osporeno rješenje zakonito.
Iz navedenih razloga Sud je tuţbu usvojio i osporeno rješenjej poništio.
     U ponovnom postupku, tuţeni će donijeti novo rješenje prema uputstvima datim u
presudi U.br.1118/08.
     Na osnovu ĉlana 152. stav 1. Zakona o parniĉnom postupku (‟‟Sl. list RCG‟‟, br.22/04), u
vezi ĉlana 56. stav 2. Zakona o upravnom sporu, obavezan je tuţeni naknaditi tuţiocu troškove
spora i to: za sastav tuţbe 125,00 €, za pristup raspravi 125,00 € i za sutske takse 30,00 € što
ukupno iznosi 280,00 €, u roku navedenom u dispozitivu.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je kao
u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 27.02.2010. godine

Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                   Gordana Pot,s.r.
                     *   *  *


UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 569/2009
                        24
                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao predsjednika
vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika suda
Sneţane Popov, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca S. D. , iz Pljevalja,
protiv rješenja tuţene Komisije za ţalbe - Podgorica, br. 175/7-08 od 26.03.2009. godine, u
nejavnoj sjednici odrţanoj dana 12.02.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Komisije za ţalbe, broj 175/7-08 od 26.03.2009. godine.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv Odluke direktora Poreske
uprave – Podgorica, broj 03/1-3260/08 od 29.02.2008. godine, kojom nije izvršen izbor
kandidata za zasnivanje radnog odnosa na neodreĊeno vrijeme po oglasu od 09.10.2006.
godine, za radna mjesta Viši savjetnik III – Filijala za naplatu – Ispostava za kancelarijsku
naplatu, u Podruĉnoj jedinici Pljevlja.
    Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţene, zbog povrede pravila postupka, pogrešno i
nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U bitnom
istiĉe da je odlukom tuţene broj 03/1-226/1-06 od 20.12.2006. godine, primljen kandidat koji
nije ispunjavao uslove predvidjene oglasom, isti nema poloţen drţavni ispit. Dodaje da Odluka o
neizboru niti jednog kanidata od 29.02.2008. godine, tuţena donosi samo par dana nakon što
je primila u radni odnos protiv kandidata tuţioca na radno mjesti Viši savjetnik III, iako obavljla
poslove kancelarijske naplate. Tuţena je osporenu odluku na najgrublji naĉin prekršila pravila
postupka nepostupajući po uputstvima iz presude Upravnog suda U.br.529/07 i U.br.1300/08.
Predlaţe da Sud poništi osporeno rješenje.
    U odgovoru na tuţbu tuţeni organ navodi da tuţba nije osnovana, pa predlaţe da se ista
odbije.
    Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, osporeno rješenje i ostale spise predmeta, pa
je našao da je tuţba osnovana.
    Osporena odluka donijeta je u izvršenju presude ovog suda U.br.1300/2008 od
10.02.2009. godine, kojom je poništeno rješenje tuţene brooj 175/08 od 21.07.2008. godine.
Tom presudom je ukazano na povrede odredbe ĉlana 240 stav 2 Zakona o opštem upravnom
postupku, sa razloga što tuţena nije cijenila navode ţalbe tuţioca koji se odnose na to da
kandidat koji je primljen po raspisanom oglasu za navedeno radno mjesto ne ispunjava uslove
oglasa.
    Uvidom u spise predmeta se utvrĊuje da se tuţilac prijavio, na oglas za radno mjesto
Viši savjetnik III – Filijala za naplatu – Ispostava za kancelarijsku naplatu, u Podruĉnoj jedinici
Pljevlja, da je postigao zadovoljavajuće rezultate u postupku provjere sposobnosti i uvršten u
listu kandidata, koja je dostavljena prvostepenom organu, ali Odlukom direktora nije izabran na
navedeno mjesto.
    Odredbom ĉlana 25. stav 3. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima propisano
je, da ukoliko starješina drţavnog organa ne izvrši izbor izmeĊu kandidata sa liste za izbor,
duţan je da organ za upravljanje kadrovima obavijesti o razlozima za takvu odluku, kao i da se
u tom sluĉaju javni oglas ponavlja.
    Po ocjeni ovog suda, nejasni su razlozi u Odluci direktora Poreske uprave od 29.02.2008.
godine, koji se navode, da se ne vrši izbor kandidata, jer se radi o mjestu koje je izuzetno
znaĉajno za efikasan rad Poreske uprave, kao i da navedeni broj kandidata (dva) ne pruţa
mogućnost adekvatnog izbora za popunu jednog upraţnjenog radnog mjesta. Ovo posebno kod
                        25
ĉinjenice da je kandidat postigao zadovoljavajuće rezultate u postupku provjere sposobnosti,
pa se ne moţe prihvatiti stanovište tuţenog organa da starješina organa nema obavezu da izvrši
izbor kandidata sa predloţene liste.
    Navedenim postupanjem stvara se pravna nesigurnost svih kandidata, koji se prijavljuju
za radna mjesta po javnom oglasu, a ispunjavaju oglasom traţene uslove. Stoga, Sud ne moţe
prihvatiti zakljuĉak tuţenog organa, da je osporena odluka donijeta bez povrede pravila
postupka i uz pravilnu primjenu materijalnog prava, ovo tim prije što je ranije donijetu odluku
da se ne vrši izbor kandidata, tuţeni poništio zbog toga što nije imala jasne razloge.
    Na osnovu iznijetog, a zbog povrede odredaba ĉlana 203. Zakona o opštem upravnom
postupku i ĉlana 25.stav 3.Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima, kao i
nepostupanja tuţenog u smislu ĉlana 57. Zakona o upravnom sporu, Sud je tuţbu prihvatio i
osporeno rješenje poništio.
    U ponovnom postupku tuţeni organ će donijeti novo zakonito rješenje u smislu ĉlana
57.Zakona o upravnom sporu, vodeći raĉuna o primjedbama iznijetim u ovoj presudi.
    Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je kao
u dispozitivu.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 12.02.2010. godine

Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA
Sneţana Popov,s.r.                         Biserka Bukvić,s.r.
                      *  *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U.br. 930/2009

                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao predsjednika
vijeća, Ljubinke Popović – Kustudić i Dragana Đuretića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Danijele Dedić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi B. V. , iz Podgorice,
protiv rješenja tuţenog Komisija za ţalbe, broj 83/2-09 od 29.04.2009. godine, u nejavnoj
sjednici odrţanoj dana 11.02.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca, izjavljena protiv rješenja ministra
odbrane Crne Gore broj 05-5789/08-2 od 16.02.2009. godine, kojim je ukinuto rješenje
Ministarstva odbrane Crne Gore broj 05-5789/08 od 30.04 .2008. godine, i obustavljena isplata
naknade dijela troškova zakupa stana, poĉev od 16.01.2009. godine.
    Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog organa navodeći da je u ţalbi na
prvostepeno rješenje o ukidanju prava na naknadu dijela troškova zakupa stana, kao glavni
razlog naveo da mu nije trebalo ukinuti navedenu naknadu iz razloga što nema vode u stanu.
Ovu ĉinjenicu tuţeni u obrazloţenju ne pominje. Neosnovano se kao datum useljenja navodi,
datum kada su peredati kljuĉevi od stana koji je tuţilac dobio u zakup na neodreĊeno vrijeme, s
obzirom da se stan nije mogao useliti, jer je voda bila iskljuĉena. Predlaţe da sud tuţbu uvaţi i
osporeno rješenje poništi.
                        26
     U odgovoru na tuţbu, tuţeni organ je ostao pri razlozima datim u osporenom rješenju i
predloţio da Sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, Sud je
našao da je tuţba neosnovana.
     Osporenim rješenjem, po nalaţenju Suda, nijesu poĉinjene bitne povrede postupka, a
isto se zasniva na potpuno i pravilno utvrdjenom ĉinjeniĉnom stanju, na koje je tuţeni pravilno
primijenio materijalno pravo i donio pravilno, na zakonu zasnovano rješenje u ovoj stvari, zbog
ĉega se isto neosnovano osporava tuţbom.
     Iz spisa predmeta se utvrdjuje da je tuţiocu, rješenjem Ministarstva odbrane Crne Gore
broj 05-5789/08 od 30.04.2008. godine, priznato pravo na mjeseĉnu naknadu dijela troškova
zakupa stana u iznosu od tri najniţe cijene rada. Navedeno rješenje je ukinuto rješenjem
ministra odbrane broj 05-5789 od 16.02.2009.godine i tuţiocu obustavljena isplata naknade
dijela troškova za stanovanje poĉev od 16.01.2009.godine, jer je rješenjem ministara odbrane
broj 05-14533/08 od 12.12.2008. godine, tuţiocu dodijeljen stan u zakupu na neodreĊeno
vrijeme u Herceg Novom, L-D, sprat IV, stan broj 25, ulaz VII, površine 25,88 m2, prema
zakljuĉenom ugovoru o zakupu stana broj 06-14533/08-3 od 23.12.2008.godine.
     Kod ovako utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja, po nalaţenju ovog suda pravilno je postupio
prvostepeni organ kada je svojim rješenjem tuţiocu obustavio isplatu mjeseĉne naknade, po
osnovu troškova zakupa stana,a tuţeni odbio ţalbu, s obzirom da je tuţilac zakljuĉio ugovor o
zakupu stana sa Ministarstvom odbrane, na neodredjeno vrijeme, ĉime su se stekli uslovi, da se
obustavi isplata, jer se u konkretnom sluĉaju ne radi o licu bez stana, iz ĉlana 9. stav 1. Uredbe
o naknadi troškova licima na sluţbi u Vojsci Crne Gore („Sl.list Crne Gore“, broj 12/08).
     Sud je cijenio i ostale navode iznijete u tuţbi, ali je kod izloţenog našao da nijesu od
uticaja na drugaĉiju odluku suda u ovoj pravnoj stvari.
     Iz iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu ove presude.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                   Podgorica, 11.02.2010. godine

Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA
Danijela Dedić, s.r.                    Gordana Pot, s.r.
                      *   *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. br.1772/2009
                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao predsjednika
vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika Suda
Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca P. B. iz Nikšića, protiv
rješenja tuţenog Komisije za ţalbe Podgorica, broj 455/2 od 22.12.2008. godine, nakon usmene
javne rasprave odrţane dana 23.02.2010 u prisustvu tuţioca a u odsustvu uredno obaviještenog
tuţenog donio je dana 26.02.2010. godine,

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Komisije za ţalbe Podgorica, broj 455/2 od 22.12.2008. godine.
                        27
                    Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv Odluke o izboru
kandidata Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave 01 broj 113/08/2703 od 21.11.2008.
godine, kojom se izmedju ostalog neće izvršiti izbor kandidata za sluţbeniĉko mjesto 408 –
savjetnik III-PJ Nikšić.
    Tuţilac u tuţbi i na raspravi navodi da se tuţeni u osporenom rješenju nije izjasnio ni u
jednom navodu ţalbe tuţioca. Ţalba je odbijena samo zbog toga što je ministar unutrašnjih
poslova i javne uprave donio odluku o izboru svih kandidata izuzimajući kandidata za radno
mjesto savjetnik III, za sluţbeniĉko mjesto 408 u PJ Nikšić. U rješenju se samo navodi
hronologija objavljivanja oglasa, saĉinjavanja liste kandidata koji ispunjavaju uslove, provjere
sposobnosti kandidata koji ispunjavaju uslove. Smatra da su povrijedjene odredbe ĉlana 23. i
24. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima, obzirom da je upravo ĉlanom 24.
naprijed navedenog zakona propisano da se javni oglas moţe ponoviti ako se u postupku
provjere sposobnosti ustanovi da niko od kandidata nije postigao zadovoljavajuće rezultate. U
konkretnom sluĉaju tuţilac je na provjeri postigao zadovoljavajuće rezultate, ali nije primljen u
radni odnos, dok je po oglasu na sluţbeniĉko mjesto 83 – Samostalni savjetnik II primljen
kandidat V. Lj. , iako je bila jedini kandidat za oglašeno radno mjesto. Tuţeni je u radni odnos
primio i kandidata R. P. koji nije prošao test provjere sposobnosti kod Uprave za kadrove.
Prvostepena odluka ne sadrţi bilo kakve razloge o tome zbog ĉega nije izvršen izbor kandidata,
već se samo navodi da je izmedju dva kandidata jedan prošao provjeru, ĉime se nijesu stekli
uslovi da se izvrši izbor izmedju više kandidata. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
    Tuţeni u odgovoru na tuţbu predlaţe da se tuţba odbije kao neosnovana.
    Nakon odrţane rasprave, cijeneći spise predmeta, navode tuţbe i odgovora na tuţbu,
sud je našao da je tuţba osnovana.
    Donošenjem osporenog rješenja poĉinjena je povreda pravila postupka iz ĉlana 240.
stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, obzirom da je naprijed navedenom odredbom
propisano da se u obrazloţenju drugostepenog rješenja moraju ocijeniti svi navodi ţalbe.
    Tuţilac je u ţalbi izjavljenoj protiv odluke Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave
01 broj 113/08-/2703 od 21.11.2008. godine, naveo da su povrijedjene odredbe ĉlana 23. i 24.
Zakona o drţavnim sluţbenicima i da oţalbena odluka ne sadrţi bilo kakve razloge o tome zbog
ĉega nije izvršen izbor kandidata.
    Tuţeni u osporenom rješenju nije cijenio ni jedan razlog ţalbe tuţioca, već je samo
naveo hronologiju postupanja organa od momenta objavljivanja oglasa do donošenja odluke
prvostepenog organa, da bi na kraju izveo zakljuĉak da je iz navedenih razloga ocijenio
neprihvatljivim navode iz ţalbe i ocijenio da je postupak zasnivanja radnog odnosa sproveden u
skladu sa Zakonom o drţavnim sluţbenicima i namještenicima.
    Nejasno je kako tuţeni zakljuĉuje da su navodi ţalbe neprihvatljivi i da je postupak
zasnivanja radnog odnosa sproveden u skladu sa zakonom, kada u tom pravcu nije dao ni jedan
razlog, niti je cijenio razloge ţalbe.
    Tuţeni u osporenom rješenju ne objašnjava zbog ĉega nije izvršen izbor kandidata po
oglasu na sluţbeniĉko mjesto 408 – Savjetnik III u PJ Nikšić, izmjedju prijavljena dva kandidata,
a izvršen je izbor na sluţbeniĉko mjesto 83 Samostalni savjetnik II, iako je na naprijed
navedeno mjesto bio prijavljen samo jedan kandidat.
    Zbog uĉinjene povrede pravila postupka, osporeno rješenje je valjalo poništiti.
    U ponovnom postupku tuţeni će otkloniti nepravilnosti na koje je ukazano ovom
presudom, i donijeti novo zakonito rješenje (ĉlan 57. ZUS-a).
   Sa navedenih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi sa ĉlanom 33. stav 6.
Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je kao u dispozitivu presude.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica,26.02.2010. godine
                        28
Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić,s.r.                        Biserka Bukvić,s.r
                      *  *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 1875/09
                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao predsjednika
vijeća, Dragana Djuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca P. P. , iz
Danilovgrada, protiv rješenja tuţene Komisije za ţalbe – Podgorica, broj 147-08 od 16.10.2009.
godine, nakon odrţane usmene javne rasprave 19.02.2010. godine, u prisustvu tuţioca, a u
odsustvu tuţenog, dana 23.02.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Komisije za ţalbe, broj 147-08 od 16.10.2009. godine.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem djelimiĉno je poništeno rješenje Ministarstva odbrane, broj 05-
5105/07-11 od 03.08.2009. godine, u dijelu koji se odnosi na datum prestanka radnog odnosa
tuţioca i riješeno da istom pestaje radni odnos danom konaĉnosti rješenja o prestanku radnog
odnosa, broj 05-5107/7/6 od 12.02.2008. godine, dok je u ostalom dijelu ţalba odbijena.
    Tuţilac tuţbom i na raspravi pobija rješenje tuţenog zbog: povrede pravila postupka,
pogrešno i nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U
bitnom navodi da tuţeni organ nije utvrdio bitnu okolnost, a naime da li je prilikom
rasporedjivanja bila primijenjena odredba ĉlana 106. Zakona o drţavnim sluţbenicima i
namještenicima. Takodje nije utvrdjeno da li su poslovi na koje je tuţilac rasporedjen prešli u
djelokrug drugog drţavnog organa, te da li je prestanak radnog odnosa tuţiocu utvrdjen na
osnovu promijenjenog akta o sistematizaciji. Dalje istiĉe, da je prvostepeni organ naknadno
raspisivao više oglasa za prijem u radni odnos na mjestima za koje on ispunjava uslove, te je
primljeno 40-50 novih sluţbenika. Predlaţe da Sud poništi osporeno rješenje i sam riješi ovu
stvar.
    Tuţeni organ nije dosavio odgovor na tuţbu, niti spise predmeta, i pored ponovljenog
traţenja od strane ovog suda (akt od 17.10.2009. i 12.01.2010. godine), pa su se stekli uslovi
iz ĉlana 27. stav 3. Zakona o upravnom sporu („‟Sl. list RCG‟‟, broj 60/03), da Sud riješi stvar i
bez spisa.
    Kako tuţilac osporava ĉinjeniĉno stanje utvrdjeno u upravnom postupku, a kako tuţeni
organ nije dostavio spise predmeta, to Sud nije mogao ispitati zakonitost osporenog rješenja.
    Iz navedenog razloga, Sud je tuţbu prihvatio i osporeno rješenje poništio.
    U pnovnom postupku tuţeni će donijeti novo rješenje, uzimajući u obzir i navode iznijete
u tuţbi.
    Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je kao
u dispozitivu.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 23.02.2010. godine
Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Rajka Milović,s.r.                         Gordana Pot,s.r.
                      *  *  *
                       29

UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.broj 811/2009

                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao predsjednika
vijeća, Ljubinke Popović-Kustudić i Dragana Đuretića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
suda Sneţane Popov, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca Š. R., iz
Podgorice, koga zastupa punomoćnik Milan Vujović, advokat iz Podgorice, protiv rješenja
Ministarstva odbrane - Podgorica, broj 05-1747/08-2 od 04.03.2008.godine, nakon odrţane
usmene rasprave 22.02.2010.godine, u prisustvu punomoćnika tuţioca Vanje Vujović,
advokatskog pripravnika, a u odsustvu tuţenog, dana 23.02.2010.godine, donio je

                     PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijen je zahtjev tuţioca za ostvarivanje prava na naknadu dijela
troškova stanovanja korisnicima vojnih penzija bez stana, kao neosnovan.
    Tuţilac u tuţbi i putem punomoćnika na raspravi, osporava zakonitost rješenja tuţenog
organa zbog pogrešne primjene materijalnog prava i nepravilno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja.
Istiĉe da je njegov zahtjev osnovan, s obzirom da je predmetno pravo ostvarivao kao
profesionalno vojno lice, pa mu isto pripada i kao penzionisanom vojnom licu od
14.08.2007.godine, kao dana ostvarivanja prava na penziju. Ukazuje da ispunjava uslove
predvidjene Pravilnikom i zakljuĉkom Vlade Crne Gore, kojim se reguliše navedeno pravo, s
obzirom da je penzionisan prije stupanja na snagu zakona na koji se poziva tuţeni organ, kao i
to da zahtjev nije mogao podnijeti prije 15.08.2007.godine, obzirom da je rješenje o
priznavanju prava na penziju dobio nakon tog datuma. Predlaţe da se osporeno rješenje
poništi i obaveţe tuţeni organ da mu nadoknadi troškove spora.
    Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu ostaje pri razlozima iz osporenog rješenja i predlaţe
da se ista odbije kao neosnovana.
    Sud je nakon odrţane usmene rasprave, ocijenio navode tuţbe, izjavu punomoćnika,
razmotrio ostale spise predmeta i našao da je tuţba neosnovana.
    Prema obrazloţenju osporenog rješenja, zahtjev tuţioca je odbijen, jer je pravo na dio
troškova stanovanja traţeno nakon stupanja na snagu Zakona o penzijskom i invalidskom
osiguranju, koji ne poznaje ovaj vid naknade. Takodje, tuţeni organ nalazi da tuţilac ne
ispunjava uslove za ostvarivanje navedenog prava na osnovu Zakljuĉka Vlade CG, kojim se
obavezuje Ministarstvo odbrane da za 110 korisnika vojnih penzija, koji su podnijeli zahtjeve,
utvrdi to pravo ukoliko su stekli uslove za njegovo priznavanje do dana stupanja na snagu
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, s obzirom da
se tuţilac ne nalazi na listi 110 lica koja su obuhvaćena navedenim aktom.
    Odredbom ĉlana 171.Zakona o vojsci Crne Gore ("Sl.list RCG", br.47/07), propisano je
da se prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja profesionalnih vojnih lica ostvaruju po
propisima iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.
    Ocjenjujući zakonitost osporenog rješenja, ovaj sud nalazi da je tuţeni organ na pravilno
utvrdjeno ĉinjeniĉno stanje pravilno primijenio materijalno pravo. Naime, i po ocjeni ovog suda,
budući da je tuţilac zahtjev podnio nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl.list RCG",br.47/07), kojim se uredjuju prava
po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja vojnih penzionera, nema mjesta primjeni
                        30
Pravilnika o upotrebi, uslovima i naĉinu korišćenja sredstava za poboljšanje materijalnog
poloţaja korisnika vojne penzije bez stana ("Sl.vojni list ", br.41/99, i 10/00), na koji se poziva
tuţilac, a kojim je bila propisana mogućnost isplate naknade za troškove stanovanja. Navedeni
pravilnik donijet je na osnovu Uredbe o nadleţnosti, djelokrugu, organizaciji i naĉinu poslovanja
Fonda SOVO ("Sl.list SRJ",br.39/94), koja je prestala da vaţi, a samim tim prestalo je pravno
dejstvo i pomenutog pravilnika. Kako Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju na osnovu
kojeg vojni penzioneri od stupanja na snagu Zakona o vojsci CG ostvaruju svoja prava, nema
institut naknade dijela troškova za stanovanje, to se osporeno rješenje ne moţe ocijeniti
nezakonitim.
    U odnosu na Zakljuĉak Vlade CG, koji u konkretnom sluĉaju ne predstavlja propis već
pojedinaĉni akt, ostvarivanje eventualnih prava tuţilac moţe traţiti kod Osnovnog suda, s
obzirom da bi se u tom sluĉaju radilo o imovinsko-pravnom zahtjevu.
    Iz iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37.stav 1.Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 23.02.2010.godine
Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA
Sneţana Popov,s.r.                          Gordana Pot,s.r.
                      *   *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U.br.471/2009

                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao predsjednika
vijeća, Ljubinke Popović-Kustudić i Dragana Đuretića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Sneţana Popov, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţilje R. S. , iz
Podgorice, koga zastupa punomoćnik Dragović Ilija, iz Podgorice, protiv rješenja tuţene
Komisije za ţalbe - Podgorica, broj 186/19-08 od 26.03.2009.godine, nakon odrţane usmene i
javne rasprave 24.02.2010.godine, u prisustvu tuţilje i punomoćnika, a u odsustvu tuţenog,
dana 02.03.2010.godine, donio je

                     PRESUDU

                     Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem, po ţalbi tuţilje, poništeno je rješenje ministra finansija broj 01-
252 od 06.02.2009.godine, kojim je tuţilji sa završenom osnovnom školom i kursom
daktilografije I-a klase rasporedjenoj u zvanje namještenika, Ministarstvo saobraćaja,
pomorstva i telekomunikacija, utvrdjena vrijednost koeficijenta imenovane u iznosu od 2.86 i
razvrstana u 36-ti platni razred. Pored toga rješenjem je odredjen naĉin utvrdjivanja fiksnog
dijela zarade, konstatovana duţina radnog staţa, i odredjena primjena rješenja od
01.01.2008.godine, i predmet vraćen na ponovni postupak i odluĉivanje.
    Tuţilja tuţbom i putem punomoćnika na raspravi, osporava zakonitost rješenja tuţenog,
smatrajući da je tuţeni imao zakonskog osnova da meritorno odluĉi po presudi Upravnog suda
U.br.1004/2008 od 19.09.2008.godine, s obzirom da je tuţeni tri puta poništavao prvostepena
rješenja. Predloţeno je da Sud poništi osporeno rješenje i donese meritornu odluku.
 U odgovoru na tuţbu tuţeni je predloţio da se tuţba odbije kao neosnovana.
                       31
Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjena navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, Sud je našao da
je tuţba neosnovana.
    Odredbom ĉlana 237.stav 2.Zakona o opštem upravnom postupku, propisano je da ako
drugostepeni organ nadje da će nedostatke prvostepenog postupka brţe i ekonomiĉnije
otkloniti prvostepeni organ, on će svojim rješenjem poništiti prvostepeno rješenje i vratiti
predmet prvostepenom organu na ponovni postupak, u kom sluĉaju drugostepeni organ je
duţan da svojim rješenjem ukaţe prvostepenom organu u kom pogledu treba da dopuni
postupak, a prvostepeni organ je duţan u svemu da postupi po drugostepenom rješenju.
Po nalaţenju ovog suda, tuţeni organ je postupio u smislu navedene odredbe, jer je našao da je
izreka prvostepenog rješenja u stavu II nedovoljno odredjena, da stav III nije bio predmet
odluĉivanja, kao i da stav IV ne obezbjedjuje izvršenje rješenja po nastupanju pravnog dejstva
njegove konaĉnosti. Takodje, tuţeni je ukazao prvostepenom organu na odredbe ĉlana
40.Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima koje se odnose na obavljanje poslova
radnog mjesta namještenik – IV, koje su bez uticaja na konkretan sluĉaj i prvostepenom organu
naloţio da u ponovnom postupku ima u vidu prelaznu odredbu Zakona o drţavnim sluţbenicima
i namještenicima („Sl.list CG“,br.50/08).
    Kod tako utvrdjenog stanja pravilno je tuţeni primjenom ĉlana 237.stav 2.Zakona o
opštem upravnom postupku, poništio prvostepeno rješenje i predmet vratio na ponovni
postupak i odluĉivanje, pa se neosnovano tuţbom osporava predmetno rješenje.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37.stav 1.Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu ove presude.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 02.03.2010.godine

Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA
Sneţana Popov,s.r.                        Gordana Pot,s.r.
                     *  *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 674/09


                    U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Dragana Djuretića, kao
predsjednika vijeća, Vojina Lazovića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi Z. R. , iz Danilovgrada,
koga zastupa punomoćnik Milan Vujović advokat, iz Podgorice, protiv rješenja Ministarstva
odbrane - Podgorica, broj 05-5386/08 od 28.02.2008. godine, nakon usmene rasprave odrţane
dana 26.02.2010. godine, u prisustvu punomoćnika tuţioca, a u odsustvu tuţenog, dana
02.03.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijen je zahtjev tuţioca za ostvarivanje prava na naknadu dijela
troškova stanovanja korisnicima vojnih penzija bez stana, kao neosnovan.
                        32
    Tuţilac u tuţbi i na raspravi preko punomoćnika, osporava zakonitost rješenja tuţenog
organa zbog povrede pravila postupka, pogrešne primjene materijalnog prava i nepravilno
utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja. Istiĉe da je njegov zahtjev osnovan, s obzirom da je predmetno
pravo ostvarivao kao profesionalno vojno lice, pa mu isto pripada i kao penzionisanom vojnom
licu od 11.08.2007. godine, kao dana ostvarivanja prava na penziju. Ukazuje da ispunjava
uslove predvidjene pravilnikom i zakljuĉkom Vlade Crne Gore, kojim se reguliše navedeno
pravo, s obzirom da je penzionisan prije stupanja na snagu zakona na koji se poziva tuţeni
organ, kao i to da zahtjev nije mogao podnijeti prije 15.08.2007. godine, obzirom da je rješenje
o priznavanju prava na penziju dobio nakon tog datuma. Predlaţe da se osporeno rješenje
poništi i obaveţe tuţeni organ da mu naknadi troškove spora.
    Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu ostaje pri razlozima iz osporenog rješenja i predlaţe
da se ista odbije kao neosnovana.
    Sud je nakon odrţane usmene rasprave, ocijenio navode tuţbe, izjavu punomoćnika,
razmotrio ostale spise predmeta i našao da je tuţba neosnovana.
    Prema obrazloţenju osporenog rješenja, zahtjev tuţioca je odbijen, jer je pravo na dio
troškova stanovanja traţeno nakon stupanja na snagu Zakona o penzijskom i invalidskom
osiguranju, koji ne poznaje ovaj vid naknade. Takodje, tuţeni organ nalazi da tuţilac ne
ispunjava uslove za ostvarivanje navedenog prava na osnovu Zakljuĉka Vlade CG, kojim se
obavezuje Ministarstvo odbrane da za 110 korisnika vojnih penzija, koji su podnijeli zahtjeve,
utvrdi to pravo ukoliko su stekli uslove za njegovo priznavanje do dana stupanja na snagu
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, s obzirom da
se tuţilac ne nalazi na listi 110 lica koja su obuhvaćena navedenim aktom.
    Odredbom ĉlana 171. Zakona o vojsci Crne Gore ("Sl.list RCG", br.47/07), propisano je
da se prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja profesionalnih vojnih lica ostvaruju po
propisima iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.
    Ocjenjujući zakonitost osporenog rješenja, ovaj sud nalazi da je tuţeni organ na pravilno
utvrdjeno ĉinjeniĉno stanje pravilno primijenio materijalno pravo. Naime, i po ocjeni ovog suda,
budući da je tuţilac zahtjev podnio nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl.list RCG", br.47/07), kojim se uredjuju prava
po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja vojnih penzionera, nema mjesta primjeni
Pravilnika o upotrebi, uslovima i naĉinu korišćenja sredstava za poboljšanje materijalnog
poloţaja korisnika vojne penzije bez stana ("Sl.vojni list ", br. 41/99, i 10/00), na koji se poziva
tuţilac, a kojim je bila propisana mogućnost isplate naknade za troškove stanovanja. Navedeni
pravilnik donijet je na osnovu Uredbe o nadleţnosti, djelokrugu, organizaciji i naĉinu poslovanja
Fonda SOVO ("Sl.list SRJ", br. 39/94), koja je prestala da vaţi, a samim tim prestalo je pravno
dejstvo i pomenutog pravilnika. Kako Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju na osnovu
kojeg vojni penzioneri od stupanja na snagu Zakona o vojsci CG ostvaruju svoja prava, nema
institut naknade dijela troškova za stanovanje, to se osporeno rješenje ne moţe ocijeniti
nezakonitim.
    U odnosu na Zakljuĉak Vlade CG, koji u konkretnom sluĉaju ne predstavlja propis već
pojedinaĉni akt, ostvarivanje eventualnih prava tuţilac moţe traţiti kod Osnovnog suda, s
obzirom da bi se u tom sluĉaju radilo o imovinsko-pravnom zahtjevu.
    Sud je cijenio i ostale navode tuţbe, ali je našao da nijesu od uticaja na drukĉiju odluku
Suda kod ocjene zakonitosti osporenog rješenja.
    Iz iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                   Podgorica, 02.03.2010. godine

Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                         Dragan Djuretić,s.r
                      *  *  *
                       33
UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 1206/09
                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Svetlane Budisavljević, kao
predsjednika vijeća, Branislava Radulovića i Vojina Lazovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi J. J. , iz
Cetinja, koga zastupa punomoćnik Orle Marković, advokat iz Podgorice, protiv rješenja Komisije
za ţalbe Prijestonice Cetinje, broj 01-113/09-2646/2 od 29.06.2009. godine, na nejavnoj
sjednici odrţanoj dana 12.02.2010. godine, donio je

                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Komisije za ţalbe Prijestonice Cetinje, broj 01-113/09-2646/2 od
29.06.2009. godine.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Glavnog
administratora Prijestonice Cetinje, broj 011-113/09-2646 od 19.05.2009. godine, kojim je
tuţilac sa radnog mjesta, sa zvanjem samostalni savjetnik II , u Informacionom centru
Prijestonice Cetinje, rasporedjen na isto radno mjesto u tom centru, sa zvanjem samostalni
savjetnik III.
    Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog organa. U tuţbi navodi da je završio
ekonomski fakultet, i od 1994. godine, bio rasporedjen na poslove savjetnika za prihode u
Opštini Cetinje. Od donošenja osporenog rješenja, pa do podnošenja tuţbe u dva navrata je
uvećavan koeficijent za obraĉun plata za sva radna mjesta sluţbenika namještnika, osim za
radno mjesto tuţioca, zbog ĉega je pretrpio štetu. U nastojanju da uskrati tuţiocu prava koja
mu pripadaju, Glavni administrator uporno primjenjuje opšti akt koji je sam nezakonito donio.
Predloţio je da sud tuţbu uvaţi i poništi osporeno rješenje.
    U odgovoru na tuţbu tuţeni organ je ostao pri razlozima datim u osporenom rješenju i
predloţio da sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
    Tuţba je osnovana.
Odredbom ĉlana 201. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku (‟‟Sl. list RCG‟‟ broj 60/03),
predvidjeni su obavezni podaci, koje uvod, kao sastojak rješenja, treba da sadrţi. U uvodu se,
izmedju ostalog, navodi propis o nadleţnosti organa za rješavanje u upravnom postupku, a ne i
materijalni propis na osnovu kojeg je riješen predmet postupka. Materijalni propis, po pravilu,
navodi se u obrazloţenju rješenja.
Prvostepeni organ se u uvodu svog rješenja pozvao na odredbe ĉlana 44. stav 1. alineja 1.
Zakona o drţavnim sluţbenicima („‟Sl. list CG‟‟, broj 60/08), ĉlana 74. Zakona o lokalnoj
samoupravi (‟‟Sl. list RCG‟‟ broj 42/03), i kasnije Izmjene i dopune tog zakona i ĉlana 20.
Odluke o organizaciji i naĉinu rada lokalne uprave (‟‟Sl. list RCG‟‟ – opštinski propisi, broj
10/06), ali obzirom na sadrţinu tih propisa sud nije mogao sa sigurnošću utvrditi da se Glavni
administrator pozvao na pravi propis koji mu daje za pravo da tuţioca rasporedi u drugo zvanje.
    U tom pravcu, ni drugostepeno rješenje ne sadrţi adekvatan propis.
    Sud ukazuje, da naĉelo zakonitosti iz ĉlana 4. Zakona o opštem upravnom postupku,
nameće obavezu rješavanja po osnovu zakona. Preciziranje primijenjenog propisa u pogledu
nadleţnosti prvostepenog organa je neophodno, jer se time omogućava da stranka uz
ĉinjeniĉno utvrdjenje dato u rješenju, sazna po kojem propisu je stvar riješena, a
drugostepenom organu u ţalbenom, odnosno sudu u upravno-sudskom postupku, da izvrši
potpunu kontrolu zakonitosti takvog rješenja. Zbog prednjeg nedostatka u rješenjima upravnih
                        34
organa, sud je tuţbu uvaţio i poništio osporeno rješenje, ne upuštajući se u provjeru postupka, i
akata na osnovu kojih je tuţilac rasporedjen u drugo zvanje.
    U ponovnom postupku, drugostepeni organ će, vodeći raĉuna o datim primjedbama u
presudi (ĉl. 57.ZUS-a), donijeti novo, zakonito rješenje.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, riješeno je kao u izreci.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 26.02.2010. godine

Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                     Svetlana Budisavljević,s.r.
                      *  *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br 1537/09

                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija       Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Danijele Dedić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca S. D. ,
iz Podgorice, koga zastupa punomoćnik Kasalica Makedonka, advokat iz Podgorice, protiv
rješenja tuţene Komisije za ţalbe Podgorica br. 141/4 od 31.07.2009. godine, u nejavnoj
sjednici odrţanoj dana 24.02.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Komisije za ţalbe br. 141/4 od 31.07.2009. godine.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Ministra
odbrane br. 15-1013/09-18 od 21.04.2009. godine, kojim je odbijen kao neosnovan njegov
zahtjev za priznavanje prava na naknadu za nabavku civilne odjeće, za 2008. godinu.
    Tuţilac tuţbom osporava zakonitost rješenja tuţenog zbog nepotpuno i pogrešno
utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja. U tuţbi, u bitnom, navodi da u osporenom rješenju nijesu dati
valjani razlozi za osnov po kojem je odbijen njegov zahtjev. Dodaje da se osporeno rješenje
zasniva na odluci MO br. 01-21 od 11.10.2006. godine o rasformiranju 5. centra vojno-
bezbjednosne agencije i 3 centra vojno-obavještajne agencije i na naredjenju GŠ br. 163-17 od
30.10.2006. godine, koje ĉinjenice su taĉne. Tuţeni neosnovano konstatuje da tuţilac u 2008.
godini nije obavljao obavještajno-bezbjedosne poslove, jer prednje poslove je obavljao sve do
12.09.2008. godine, kada je predao duţnost, i rasporedjen na druge poslove od 15.09.2008.
godine, što se utvrdjuje iz dokaza u spisima. Predlaţe da Sud poništi osporeno rješenje.
    U odgovoru na tuţbu tuţeni predlaţe da se tuţba odbije.
Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, pobijano rješenje i ostale spise predmeta, pa je našao
da je tuţba osnovana.
    Odredbom ĉlana 10 st. 1 Pravilnika o naknadama za navku uniforme i liĉne opreme,
naknada za nabavku civilne odjeće pripada oficiru dnosno podoficiru na sluţbi u organu
bezbjednosti odnosno obavještajnom organu Vojske, koji je obavezan da na sluţbi zbog
izvršenja specijalnih zadataka, najmanje polovinu radnih dana u godini, nosi civilnu odjeću.
                       35
Tuţilac je u ţalbi isticao da je tokom 2008. godine na poslovima organa vojne bezbjednosti
proveo 8 mjeseci i 12 dana i da je za to vrijeme bio obavezan po propisima da u toku radnog
vremena nosi civilno odijelo zbog specifiĉnosti posla, a da je rješenjem MO br. 05-1855/08 od
05.03. 2008. godine, rasporeĊen u Vojsci Crne Gore i da je 12.09.2008. godine predao duţnost
u organu bezbjednosti, a na novu duţnost stupio 15.09.2008. godine.
    Tuţeni u obrazloţenju osporenog rješenja nije ocijenio prednje ţalbene navode, iako je
to morao uĉiniti u skladu sa ĉl. 240 st. 2 Zakona o opštem upravnom postupku, u kojem je
propisano da se u obrazloţenju drugostepenog rješenja moraju ocijeniti i svi navodi ţalbe.
Sud, osim prednjeg, nalazi da u ovoj upravnoj stvari nijesu pravilno i potpuno utvrdjene sve
ĉinjenice i okolnosti koje je nuţno bilo utvrditi za pravilnu primjenu naprijed citirane odredbe
Pravilnika o naknadama za nabavku uniformi i liĉne opreme.
Naime, prvostepeno i osporeno rješenje temelje se na aktima iz 2006. godine o rasformiranju
odredjenih sluţbi i organa u Vojsci, odnosno zakljuĉku upravnih organa da tuţilac u 2008. godini
nije obavljao naznaĉene poslove zbog kojih je tokom radnog vremena morao nositi civulnu
odjeću.
    Medjutim, bilo je neophodno provjeriti tvrdnju tuţioca da je on, nezavisno od toga, radio
u organu bezbjednosti sve do 12.09.2008. godine i da li je u tom vremenu nosio civilnu odjeću
zbog specifiĉnosti posla i o tome dati uvjerljive razloge. Ovo posebno što u spisima postoji
rješenje MO od 05.03.2008. godine o rasporedu tuţioca u Vojsci Crne Gore, kao i Odluka
Savjeta za odbranu i bezbjednost od 05.08.2008. godine o postavljenju tuţioca na novu
duţnost, kao i zapisnik od 12.09.2008. godine, prema kojem je tuţilac upoznat sa prednjom
odlukom. U spisima postoji i izvještaj o prijemu duţnosti od 15.09.2008. godine po kojem je
tuţilac primio novu duţnost. Prvostepeni i tuţeni organ nijesu cijenili te dokaze i tako su
propustili da u skladu sa ĉlanom 7 i 126 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku utvrde sve
ĉinjenice i okolnosti koje su bile od znaĉaja za donošenje zakonitog rješenja.
    Imajući u vidu sve naprijed navedeno, Sud nalazi da je osporenim rješenjem povrijedjen
zakon na štetu tuţioca, pa ga je valjalo poništiti.
    U ponovnom postupku tuţena će, u skladu sa ĉl. 57 Zakona o upravnom sporu, otkloniti
povrede i nedostatke na koje je naprijed ovom presudom ukazano i donjeti novo, na zakonu
osnovano rješenje.
    Sa iznijetog, a na osnovu ĉl. 37 st. 1 u vezi ĉl. 33 st. 6 Zakona o upravnom sporu
odluĉeno je kao u dispozitivu presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 24.02.2010. godine.

Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA
Danijela Dedić,s.r.                    Biserka Bukvić,s.r.
                     *   *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1537/09

                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija      Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Sekulović Duška, iz Podgorice, koga zastupa punomoćnik Kasalica Makedonka, advokat iz
Podgorice, protiv tuţene Komisije za ţalbe - Podgorica, broj 141/4 od 31.07.2009. godine,
odluĉujući po zahtjevu tuţioca za naknadu troškova spora, na nejavnoj sjednici, donio je dana
30.04.2010. godine
                        36

                   DOPUNSKU PRESUDU

    Zahtjev se odbija.
    Svaka stranka snosi svoje troškove postupka.

                   Obrazloţenje

    Presudom ovog suda U.broj 1537/09 od 24.02.2010.godine, uvojena je tuţba tuţioca i
poništeno rješenje tuţene broj 141/4 od 31.07.2009. godine.
    Tuţilac je podneskom od 11.03.2010. godine, podnio zahtjev za donošenje dopunske
odluke u dijelu troškova postupka, sa predlogom da sud usvoji zahtjev i obaveţe tuţenog na
troškove spora za sastav tuţbe.
    Zahtjev je neosnovan.
    Odredbom ĉlana 56. taĉka 1. Zakona o upravnom sporu, propisano je da u upravnom
sporu, svaka stranka snosi svoje troškove, ako sud odluĉuje na usmenoj raspravi.
    Sud je odluku po tuţbi tuţioca donio u nejavnoj sjednici dana 24.02.2010. godine, te
shodno citiranoj odredbi Zakona, tuţiocu ne pripadaju troškovi spora.
    Na osnovu izloţenog, a shodno ĉlanu 161. stav 1. i 349. stav 3. Zakona o parniĉnom
postupku, uvezi sa ĉlanom 56. stav 1. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je kao u dispozitivu
presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 30.04.2010. godine

Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA
Marina Nedović,s.r.                     Biserka Bukvić,s.r.
                     *   *   *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.br.1248/2009

                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore u vijeću sastavljenom od sudije Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca N. B. , iz Nikšića,
protiv zakljuĉka tuţene Komisije za ţalbe Crne Gore, broj 459/9-08 od 15.07.2009.godine, u
nejavnoj sjednici odrţanoj dana 03.03.2010.godine, donio je

                        PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se zakljuĉak    Komisije  za  ţalbe  Crne  Gore,  broj  459/9-08  od
15.07.2009.godine.

                     Obrazloţenje

       Osporenim zakljuĉkom odbaĉena je ţalba tuţioca izjavljena na zakljuĉak
direktora Uprave policije broj 119-41306 od 24.11.2008.godine, kao neblagovremena.
       Tuţilac osporava zakonitost zakljuĉka tuţenog. U tuţbi, u bitnom istiĉe da je isti
donijet u ponovnom postupku nakon što je Upravni sud poništio ranije donijeti zakljuĉak u istoj
                       37
stvari, a tuţeni, ne trudeći se da ispravi ranije greške, donosi identiĉni akt bez utvrdjivanja
ĉinjenica. Navodi da mu je zakljuĉak direktora Uprave policije od 24.11.2008.godine, uruĉen
3.12.2008.godine a ne 1.12.2008.godine, kako se proizvoljno konstatuje u zakljuĉku koji
osporava, a ţalbu na isti tuţilac je isti izjavio 11.12.2008.godine preko pošte, preporuĉenom
pošiljkom, što znaĉi u ostavljenom roku od 8 dana. Predlaţe da Sud usvoji tuţbu i poništi
osporeni zakljuĉak.
    U odgovoru na tuţbu tuţeni je predloţio da Sud odbije tuţbu kao neosnovanu.
    Tuţba je osnovana.
    Osporeni zakljuĉak donijet je u izvršenju presude ovoga suda U.br.248/09 od
5.06.2009.godine, kojom je poništen zakljuĉak tuţenog od 28.01.2009.godine, donijet u istoj
stvari.
    Iz spisa predmeta se utvrdjuje da je zakljuĉkom Uprave policije broj 119-41306 od
24.11.2008.godine, odbaĉena kao neblagovremena ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja o
prestanku radnog odnosa br.119-30496 od 1.10.2008.godine.
    U spisima predmeta ne postoji valjan dokaz iz kojeg bi se utvrdio datum prijema
naprijed oznaĉenog zakljuĉka. Iz nejasne fotokopije povratnice koja je dostavljena u spisima
predmeta Sud nije mogao utvrditi da je tuţilac, kako      tvrdi tuţena, zakljuĉak primio
01.12.2008.godine. Takodje, tuţena tvrdi da je tuţilac ţalbu na zakljuĉak izjavio
12.12.2008.godine. U spisima predmeta se nalazi fotokopija ţalbe na kojoj je, na prijemnom
peĉatu, upisan 12.12.2008.godine, kao datum prijema ţalbe kod prvostepenog organa.
Medjutim, ne moţe se ispitati da li je ţalba predata neposredno ili preko pošte, kao što tvrdi
tuţilac u tuţbi i u vezi te tvrdnje uz tuţbu prilaţe potvrdu o prijemu pošiljke od
11.12.2008.godine, od Pošte Crne Gore.
    Zbog navedenih nejasnoća u spisima predmeta, Sud nije mogao provjeriti pravilnost
zakljuĉka tuţenog kojim je, kao neblagovremena, odbaĉena ţalba tuţioca izjavljena na zakljuĉak
Uprave policije br.119-41306 od 24.11.2008.godine (tuţena pogrešno navodi datum donošenja
toga zakljuĉka 24.10.2008.godine).
    Na osnovu iznijetog, Sud nalazi da tuţeni nije postupio po primjedbama iz presude
U.br.248/2009 od 05.06.2009.godine, ĉime je povrijedio odredbu ĉlana 57.Zakona o upravnom
sporu, pa je osporeni zakljuĉak poništio da bi u ponovnom postupku otklonio nejasnoće na koje
je ukazano i u ovoj presudi.
    Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37.stav 1. u vezi sa ĉlanom 33.stav 6.Zakona o
upravnom sporu, riješeno je kao u dispozitivu presude.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
               Podgorica, dana 03.03.2010.godine
ZAPISNIĈAR                           PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                      Vladimir Radulović,s.r.
                      *   *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 939/09

                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Ljubinke Popović-Kustudić, kao
predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca R. J. , iz
Podgorice, koga zastupa punomoćnik Slobodan Djurišić, advokat iz Podgorice, protiv rješenja
tuţenog Ministarstva odbrane Crne Gore –Podgorica, broj 805-3695/09-2 od 20.05.2009.
godine, nakon odrţane usmene rasprave 19.02.2010. godine, u prisustvu tuţioca i njegovog
punomoćnika, a u odsustvu tuţenog, dana 23.02.2010. godine, donio je
                         38
                      PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Ministarstva odbrane Crne Gore, broj 805-3695/09-2 od
20.05.2009. godine.
    Obavezuje se tuţeni, da tuţiocu naknadi troškove spora u iznosu od 250,00 € u roku od
15 dana od dana prijema presude.

                    O b r a z l o ţ e nj e

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena na rješenje Komande vojnog
odsjeka Podgorica Int. broj 140-8 od 26.05.2006. godine, kojim je odluĉeno da tuţiocu,
referentu u Odjeljku za Opštinu Cetinje, Vojnog odsjeka Podgorica, prestaje sluţba u Vojsci
Srbije i Crne Gore, dana 31.07.2006. godine.
     Tuţilac u tuţbi i rijeĉi na raspravi osporava zakonitost rješenja tuţenog. Navodi, da je
tuţeni, shodno ĉlanu 62Ċ Uredbe o dopunama Uredbe o organizaciji i naĉinu rada drţavne
uprave, bio u obavezi da peuzme zaposlene (pa i tuţioca), koji su u Republici Crnoj Gori, na dan
stupanja na snagu ove uredbe, bili u radnom odnosu u Ministarstvu odbrane Srbije i Crne Gore i
Vojsci Srbije i Crne Gore, a u skladu sa stavom 2. ovog ĉlana, zaposleni zadrţavaju zvanja i
zarade u skladu sa aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva odbrane. Istiĉe,
da ga tuţeni nakon ukidanja organa u kojem je do tada radio, nije preuzeo niti ga je rasporedio
u skladu sa aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, iako je bio u obavezi da ga
preuzme, obzirom da prilikom formiranja tuţenog organa rješenje o prestanku radnog odnosa
nije bilo konaĉno, te da je postojala mogućnost za to, obzirom da radno mjesto na koje je bio
rasporedjen nije ukinuto, već je na isto uposleno drugo lice. Dalje istiĉe da su u aktu o
sistematizaciji tuţenog predvidjeni poslovi na kojima je on radio. Predloţio je da sud osporeno
rješenje poništi i obaveţe tuţenog da mu naknadi troškove spora.
     U pismenom odgovoru na tuţbu, tuţeni navodi da je tuţiocu prestala sluţba u Vojsci
Srbije i Crne Gore, zbog ukidanja radnog mjesta, odnosno rasformiranja Vojnog odsjeka u
Podgorici u skladu sa Odlukom ministra odbrane o organizacijsko-mobilizacijskim promjenama u
MO i Vojsci SCG, pa kako nije mogao biti postavljen na radno mjesto koje odgovara njegovoj
struĉnoj spremi, isplaćena mu je jednokratna otpremnina i time ispoštovana njegova prava iz
radnog odnosa. Istiĉe, da Uprava za odbranu RCG nije imala obavezu preuzimanja tuţioca.
Predlaţe da se tuţba odbije kao neosnovana.
     Sud je nakon odrţane usmene rasprave, razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda
tuţbe i odgovora na tuţbu, našao da je tuţba osnovana.
     Prema obrazloţenju osporenog rješenja tuţeni je odbio ţalbu tuţioca, jer je našao da mu
je na zakonit naĉin prestala sluţba u Vojsci Srbije i Crne Gore, obzirom da je odlukama ministra
odbrane ukinuto radno mjesto na kojem je bio u sluţbi u Vojnom odsjeku Podgorica – Odjeljak
Cetinje.
     Uvidom u Uredbu o dopunama Uredbe o organizaciji i naĉinu rada drţavne uprave (‟‟Sl.
list RCG‟‟, broj 42/06), koja je stupila na snagu 15.07.2006. godine, utvrdjuje se da je istom
ustanovljeno Ministarstvo odbrane. Prema ĉlanu 62g Uredbe, tuţeni je preuzeo sluţbene
prostorije, predmete, arhivu, opremu i naoruţanje, imovinu, sredstva za rad i druga sredstva,
koje su na dan stupanja na snagu ove uredbe, u Republici Crnoj Gori koristili Ministarstvo
odbrane Srbije i Crne Gore i Vojska Srbije i Crne Gore. Ĉlanom 62Ċ tuţeni je obavezan da
preuzme zaposlene koji su u Republici Crnoj Gori na dan stupanja na snagu Uredbe bili u
radnom odnosu u Ministarstvu odbrane Srbije i Crne Gore i Vojsci Srbije i Crne Gore.
Iz spisa predmeta proizilazi da na dan stupanja na snagu Uredbe, rješenje o prestanku radnog
odnosa tuţiocu nije bilo konaĉno. S obzirom na to tuţeni se u osporenom rješenju morao
izjasniti o toj ĉinjenici, tj. da li se tuţilac imao smatrati zaposlenim u Ministarstvu odbrane Srbije
i Crne Gore, odnosno Vojsci Srbije i Crne Gore, te da li je samim tim stajala i obaveza
                        39
preuzimanja tuţioca od strane tuţenog u skladu sa Uredbom. Kako obrazloţenje osporenog
rješenja nema razloga u tom pravcu, to isto nije dato u skladu sa odredbom ĉlana 203. stav 2.
Zakona o opštem upravnom postupku, zbog ĉega Sud, za sada nije u mogućnosti, ispitati
njegovu zakonitost.
    Iz navedenih razloga, a zbog povrede pravila postupka od uticaja na rješavanje, Sud je
tuţbu uvaţio i osporeno rješenje poništio.
    Odluka o troškovima spora, zasnovana je na odredbi ĉlana 152. Zakona o parniĉnom
postupku, u vezi ĉlana 56. stav 2. Zakona o upravnom sporu, a isti se odnose na sastav tuţbe i
pristup na usmenu raspravu u iznosu od po 125,00 €.
    U ponovnom postupku tuţeni organ će otkloniti nepravilnosti na koje je ukazano ovom
presudom (ĉl.57 ZUS-a), i nakon toga donijeti novo, zakonito rješenje u ovoj stvari.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu , riješeno je kao u izreci.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                 Podgorica, 23.02.2010. godine

Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Rajka Milović,s.r.                       Ljubinka Popović-Kustudić,s.r.
                      *  *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 666/09

                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Ljubinke Popović-Kustudić, kao
predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca S. T. , iz Mojkovca,
koga zastupa punomoćnik Radivoje Šuković, advokat iz Bijelog Polja, protiv rješenja tuţene
Komisije za ţalbe Crne Gore, broj 409/2-08 od 08.04.2009. godine, nakon odrţane rasprave
19.02.2010. godine, u odsustvu stranaka, dana 23.02.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

   Tuţba se usvaja.
   Poništava se rješenje Komisije za ţalbe Crne Gore, broj 409/2-08 od 08.04.2009. godine.
   Obavezuje se tuţeni, da tuţiocu naknadi troškove spora u iznosu od 1250,00 € u roku od
15 dana od dana prijema presude.

                    O b r a z l o ţ e nj e

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena na odluku direktora Poreske
uprave, o prestanku potrebe za radom zaposlenog, broj 03/1-888/1-08 od 06.10.2008. godine,
kojom je odluĉeno da prestaje potreba za radom tuţioca u Poreskoj upravi – Podruĉnoj jedinici
Bijelo Polje, zbog organizacionih promjena nastalih Pravilnikom o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Poreske uprave od 13.12.2007. godine i
utvrdjeno da tuţiocu, kao tehnološkom višku, prestaje radni odnos danom isplate otpremnine.
    Tuţilac u tuţbi osporava zakonitost rješenja tuţenog, iz svih zakonom propisanih
razloga. Navodi, da obrazloţenje osporenog rješenja ne sadrţi razloge za odluku u dispozitivu i
da mu u upravnom psotupku nije omogućeno da se izjasni o ĉinjenicama i okolnostima od
znaĉaja za odluĉivanje, zbog ĉega je tuţeni bio duţan poništiti prvostepenu odluku. Istiĉe, da
                       40
program sprovodjenja reorganizacije Poreske uprave, a na osnovu kojeg je donijeta
prvostepena odluka, nije javno objavljen, niti je on, kao zaposleni, sa istim upoznat, te da ne
stoji konstatacija u prvostepenoj odluci, da je došlo do ukidanja njegovog radnog mjesta.
Ukazuje, da je bilo uslova za njegovo rasporedjivanje u Podruĉnoj jedinici poreske uprave u
kojoj je i radio, obzirom da je upraţnjeno radno mjesto namještenika IV, a koje je popunjeno sa
izvršiocem ĉiji poslovi nijesu ukinuti, kao i mogućnost da se rasporedi na radno mjesto
namještenika u Ekspozituri u Mojkovcu. Istiĉe i to da osporeno rješenje ne sadrţi materijalno
pravne propise na osnovu kojih je stvar riješena. Predlaţe da sud osporeno rješenje poništi i
obaveţe tuţenog da mu naknadi troškove spora.
    U pismenom odgovoru na tuţbu, tuţeni je ostao pri razlozima iz osporenog rješenja i
predloţio da se tuţba odbije kao neosnovana.
    Sud je nakon odrţane rasprave, razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i
odgovora na tuţbu, našao da je tuţba osnovana.
    Iz spisa predmeta se utvrdjuje da u postupku donošenja osporenog rješenja tuţiocu nije
data mogućnost da uĉestvuje u postupku i zaštiti svoja prava, što predstavlja bitnu povredu
postupka iz ĉlana 226. stav 2. taĉka 3. Zakona o opštem upravnom postupku (‟‟Sl. list RCG‟‟,
broj 60/03). Ovu povredu, iako drugostepeni organ na bitne povrede postupka pazi po
sluţbenoj duţnosti, tuţeni nije otklonio u postupku po ţalbi, ĉime je i sam tuţeni poĉinio
povredu postupka iz ĉlana 236. stav 3. navedenog zakona.
    Tuţilac je u ţalbi na odluku prvostepenog organa isticao, da mu nije omogućeno uĉešće
u postupku radi zaštite njegovih prava i interesa. Medjutim, ove navode ţalbe, tuţeni nije
ocijenio, niti je o istima dao bilo kakve razloge u obrazloţenju osporenog rješenja, ĉime je
poĉinjena povreda pravila postupka iz ĉlana 240. stav 2. u vezi sa ĉlanom 203. stav 2. Zakona
o opštem upravnom postupku.
    Iz navedenih razloga, a zbog povrede pravila postupka od uticaja na rješavanje, Sud je
tuţbu uvaţio i osporeno rješenje poništio.
    Odluka o troškovima spora, zasnovana je na odredbi ĉlana 152. Zakona o parniĉnom
postupku, u vezi ĉlana 56. stav 2. Zakona o upravnom sporu, a isti se odnose na sastav tuţbe u
iznosu od 125,00 €.
    U ponovnom postupku tuţeni organ će otkloniti nepravilnosti na koje je ukazano ovom
presudom (ĉl.57 ZUS-a), i nakon toga donijeti novo, zakonito rješenje u ovoj stvari.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu , riješeno je kao u izreci.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                Podgorica, 23.02.2010. godine

Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Rajka Milović,s.r.                     Ljubinka Popović-Kustudić,s.r.
                     *  *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 2156/09

                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija       Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca R. Š.
, iz Bijelog Polja, protiv zakljuĉka tuţene Komisije za ţalbe - Pogorica, broj 147/4 od
06.11.2009. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 12.03.2010 godine, donio je
                       41
                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se zakljuĉak Komisije za ţalbe, broj 147/4 od 06.11.2009. godine.

                   Obrazloţenje

     Osporenim zakljuĉkom odbaĉena je ţalba tuţioca kao neblagovremena, izjavljena protiv
rješenja predsjednika Višeg Suda – Bijelo Polje, Su.III br.855/09 od 15.06.2009. godine, kojim
je tuţilac rasporedjen sa radnog mjesta upisniĉara na radno mjesto dostavljaĉa.
     Tuţilac osporava zakonitost zakljuĉka tuţenog. U bitnom istiĉe da je tuţeni pogrešno
utvrdio ĉinjeniĉno stanje i pogrešno primijenio materijalno pravo. Tuţeni prilikom donošenja
osporenog zakljuĉka se poziva na odredbe ĉlana 112. Zakona o drţavnim sluţbenicima i
namještenicima, jer je ţalba na prvostepeno rješenje podnijeta nakon isteka roka od 8 dana, što
je pogrešan zakljuĉak tuţenog. Dodaje da je ţalbu na prvostepeno rješenje podnio dana
24.06.2009. godine, preporuĉenom pošiljkom kod Pošte u Bijelom Polju, a ne 25.06.2009.
godine, kako to tuţeni pogrešno zakljuĉuje, te je stoga ţalba podnijeta u zakonskom roku od 8
dana. Predlaţe da sud poništi osporeni zakljuĉak.
     Tuţeni u odgovoru na tuţbu predlaţe da sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, Sud
nalazi da je tuţba osnovana.
     Tuţeni odbacuje ţalbu kao neblagovremenu, jer je kako se istiĉe u rješenju, podnijeta
dana 25.06.2009. godine.
     Iz spisa predmeta se utvrdjuje da je tuţilac rješenje Višeg suda u Bijelom Polju, Su.III
br.855/09 od 15.06.2009. godine, primio 16.06.2009. godine. Iz potvrde Pošte Bijelo Polje, o
prijemu pošiljke od 24.06.2009. godine, koju je tuţilac dostavio uz tuţbu, utvrdjuje se da je
pošiljka upućena Višem sudu Bijelo Polje, dok se iz akta Višeg suda Bijelo Polje, Su.br.909/09 od
25.06.2009. godine, utvrdjuje da je, oznaĉenog dana, Viši sud Bijelo Polje dostavio tuţenom
ţalbu tuţioca.
     Iz naprijed navedenih dokaza se potvrdjuje da je tuţilac ţalbu na prvostepeno rješenje
tuţenom podnio preko Višeg suda Bijelo Polje, preporuĉenom poštom dana 24.06.2009. godine,
a koje rješenje je nesporno primio 16.06.2009. godine, te je po ocjeni suda, pogrešan zakljuĉak
tuţenog da je ţalba podnijeta nakon proteka roka od 8 dana, odnosno da je ţalba tuţioca
podnijeta 25.06.2009. godine.
     Iz naprijed navedenog, po ocjeni suda, tuţeni nije na jasan naĉin utvrdio ĉinjeniĉno
stanje u odnosu na blagovremenost podnijete ţalbe tuţioca, zbog ĉega je osporeni zakljuĉak
valjalo poništiti.
     U ponovnom postupku, tuţeni organ će otkloniti nedostatke na koje je ukazano ovom
presudom i u skladu sa ĉlanom 57. Zakona o upravnom sporu, donikjeti novo, na zakonu
zasnovano rješenje.
     Sa iznijetog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi sa ĉlanom 33. stav 1. taĉka 6. Zakona
o upravnom sporu, odluĉeno je kao u dispozitivu presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 12.03.2010. godine

Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA
Marina Nedović,s.r.                        Biserka Bukvić,s.r.
                     *   *  *
                        42
UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 1637/2009

                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao predsjednika
vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće samostalnog
savjetnika Svetlane Radošević, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca R. Lj. ,
iz Podgorice, koju zastupa punomoćnik Branko Simović, advokat iz Podgorice, protiv rješenja
tuţenog Ministarstva odbrane - Podgorica, br. 805-6419/09-2 od 25.09.2009. godine, u
nejavnoj sjednici odrţanoj dana 01.03.2010. godine, donio je

                   PRESUDU
    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Ministarstva odbrane - Podgorica, br. 805-6419/09-2 od
25.09.2009. godine.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Vojne pošte
3272 Podgorica, int. br. 60/1475-42 od 14.03.2005. godine, kojim je prestala sluţba u Vojsci
SCG sa danom 30.04.2005. godine.
    Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog organa zbog povreda pravila postupka,
pogrešno i nepotpuno utvrĊenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U
tuţbi u bitnom istiĉe da nikada nije podnijela ţalbu tuţenom organu, pa je nejasno o ĉemu je
tuţeni odluĉivao. Ukazuje da je presudom Vrhovnog suda Srbije U - SCG 1092/06 od
12.03.2008. godine, poništeno rješenje Vojne pošte 1094 - Beograd od 17.05.2005. godine, kao
drugostepenog organa, sa kojih razloga tuţeni organ nije imao ovlašćena da odluĉuje po ţalbi,
već je bio duţan da postupi po presudi Vrhovnog suda Srbije. Navodi da je Osnovni sud u
Podgorici, svojim rješenjem RS br. 138/2009 od 18.06.2009. godine, u vanpariĉnom postupku,
priznao presudu Vrhovnog suda Srbije. Predlaţe da sud tuţbu usvoji i poništi osporeno rješenje.
    U odgovoru na tuţbu, tuţeni je predloţio da se tuţba odbije kao neosnovana.
    Tuţba je osnovana.
    Ĉlanom 10. stav 1. Zakona o vojsci ("Sl.list RCG", br. 47/08), propisano je da se na
profesionalna vojna lica u rezervnom sastavu Vojske i civilna lica, shodno primjenjuju opšti
propisi o radu i propisu o drţavnim sluţbenicima i namještenicima.
    Iz obrazloţenja osporenog rješenja se ne moţe zakljuĉiti o kakvoj ţalbi je tuţeni organ
odluĉivao, jer iste nema u spisima predmeta. Osim toga nejasan je zakljuĉak tuţenog organa o
njegovoj nadleţnosti da odluĉuje po ţalbi protiv odluka o pravima i obavezama iz rada i po
osnovu rada. Ovo posebno ako se ima u vidu odredba ĉlana 112. stav 1. Zakona o drţavnim
sluţbenicima i namještenicima ("Sl.list RCG", br. 50/08), kojom je propisano da po ţalbi protiv
odluke o pravima i obavezama iz rada i po osnovu rada drţavnog sluţbenika i namještenika
odluĉuje Komisija za ţalbe Vlade Crne Gore.
    Polazeći od naprijed navedenih zakonskih odredbi ovaj sud nalazi da je tuţeni organ
postupio suprotno odredbi ĉlana 196. ZUP-a kojim je propisano da na osnovu odluĉnih ĉinjenica
utvrĊenih u postupku, organ nadleţan za rješavanje donosi rješenje o upravnoj stvari koji je
predmet postupka.
    Iz prednjeg proizilazi da tuţeni organ nije imao ovlašćenja da odluĉuje po ţalbi tuţioca,
koja nije bila predmet postupka, radi ĉega je osporeno rješenje poništeno kao nezakonito.
    U ponovnom postupku tuţeni će, shodno odredbi ĉlana 57. Zakona o upravnom sporu,
otkloniti navedenu povredu postupka i nakon toga donijeti novo, na zakonu zasnovano rješenje.
                        43
    Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o upravnom
sporu, odluĉeno je kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 01.03.2010. godine

Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA
Svetlana Radošević,s.r.                    Biserka Bukvić,s.r.
                      *  *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1365/09

                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Ljubinke Popović-Kustudić, kao
predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca M. Š. , iz
Berana, protiv rješenja tuţene Komisije za ţalbe Crne Gore, broj 209-08 od 28.07.2009.
godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 11.03.2010. godine donio je

                     PRESUDU

    Tujţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Komisije za ţalbe Crne Gore, broj 209-08 od 28.07.2009. godine.

                   O b r a z l o ţ e nj e

     Osporenim rješenjem odbijena je kao neosnovana ţalba tuţioca izjavljena na rješenje
direktora Poreske uprave, broj 03/1-1044/1-06 od 09.10.2006. godine, kojim je tuţilac sa
radnog mjesta samostalni namještenik II u Podruĉnoj jedinici Berane, Filijala za administrativno-
tehniĉke i pomoćne poslove, rasporedjen na radno mjesto samostalni savjetnik II, u Podruĉnoj
jedinici Berane - Filijala za naplatu-Ispostava za kancelarijsku naplatu, od 09.10.2006. godine.
     Tuţilac u tuţbi osporava zakonitost rješenja tuţenog zbog povrede pravila upravnog
postupka, pogrešno i nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog
prava. Navodi, da radno mjesto na kojem je radio nije ukinuto, a radno mjesto na koje je
rasporedjen nije bilo upraţnjeno, pa nije bilo osnova za njegovo rasporedjivanje i da u postupku
donošenja rješenja nije ispoštovano naĉelo saslušanja stranke, te da su povrijedjene odredbe
ĉlana 13. i 76. stav 1. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima. Istiĉe, da tuţeni nije
izvršio provjeru navoda istaknutih u ţalbi. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
     U odgovoru na tuţbu, tuţeni predlaţe da se tuţba odbije kao neosnovana.
     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, Sud je
našao da je tuţba osnovana.
     Iz spisa predmeta se vidi da je rasporedjivanje tuţioca prvostepenim rješenjem izvršeno
s pozivom na odredbe ĉlana 13. i 76. stav 1. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima
(‟‟Sl. list RCG‟‟, broj 27/04 i 31/05). Odredbom ĉlana 13. tog zakona, propisano je da drţavni
sluţbenik, odnosno namještenik moţe, pod uslovima utvrdjenim zakonom, biti rasporedjen na
drugo radno mjesto, a odredbom ĉlana 76. stav 1., da se drţavni sluţbenik, odnosno
namještenik moţe rasporediti na drugo radno mjesto koje odgovara njegovoj struĉnoj spremi,
bez njegove saglasnosti ili na njegov zahtjev, ako to potrebe drţavnog organa zahtijevaju.
     Prema obrazloţenju prvostepenog rješenja rasporedjivanje tuţioca izvršeno je ‟‟zbog
potrebe Poreske uprave‟‟ , ne navodeći, koje su to potrebe Poreske uprave bile, koje bi
                       44
upućivale na to da je rasporedjivanje tuţioca u konkretnom sluĉaju bilo opravdano, odnosno da
su to zahtijevale potrebe sluţbe. Kako to nije sadrţano u obrazloţenju, to je tuţiocu
onemogućeno da sazna pravi razlog za njegovo rasporedjivanje na drugo radno mjesto. Stoga
obrazloţenje prvostepenog rješenja ne sadrţi utvrdjeno ĉinjeniĉno stanje i razloge koji bi
upućivali na rješenje dato u dispozitivu, a što predstavlja povredu pravila upravnog postupka iz
ĉlana 226. stav 2. taĉka 7. u vezi sa ĉlanom 203. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku
(‟‟Sl. list RCG‟‟ broj 60/03).
     Donoseći osporeno rješenje u postupku po ţalbi, tuţeni nije otklonio nedostatke
prvostepenog rješenja, niti je ocijenio navode tuţioca istaknute u ţalbi, i to da je Pravilnikom
sistematizovano radno mjesto na kojem je radio, a da radno mjesto na koje se rasporedjuje
prvostepenim rješenjem, nije bilo upraţnjeno, a što je bio duţan uĉiniti i o tome dati razloge u
obrazloţenju osporenog rješenja. Kako tako nije postupljeno, to je osporeno rješenje donijeto
uz povredu pravila upravnog postupka iz ĉlana 240. stav 2. u vezi sa ĉlanom 203. stav 2.
Zakona o opštem upravnom postupku, a što je bilo od uticaja na odluĉivanje.
     Iz navedenih razoga, Sud je tuţbu uvaţio i osporeno rješenje poništio.
     U ponovnom postupku tuţeni organ će otkloniti nepravilnosti na koje je ukazano ovom
presudom (ĉl. 57.ZUS-a), i nakon toga donijeti novo, na zakonu osnovano rješenje.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi sa ĉlanom 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, riješeno je kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                 Podgorica, 11.03.2010.godine

Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                    Ljubinka Popović-Kustudić,s.r.
                     *  *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U.br.1045/09

                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija, Vojina Lazovića kao
predsjednika vijeća, Svetlane Budisavljević i Branislava Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće samostalnog savjetnika Tatjane Cerović - Krpović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni
spor po tuţbi tuţioca S. B. , iz Podgorice, protiv zakljuĉka tuţene Komisije za ţalbe Crne Gore,
broj 88/4 od 01.06.2009. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 09.03.2010. godine, donio
je
                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Komisije za ţalbe Crne Gore, broj 88/4 od 01.06.2009. godine.

                   Obrazloţenje

    Osporenim zakljuĉkom odbaĉena je, kao neblagovremena ţalba tuţioca izjavljena protiv
rješenja direktora Zavoda za izvršenje kriviĉnih sankcija broj 03-1/299-2 od 02.03.2009. godine,
kojim je tuţiocu prestao radni odnos u Zavodu za izvršenje kriviĉnih sankcija dana 02.03.2009.
godine.
    Tuţilac u tuţbi osporava zakonitost zakljuĉka tuţenog organa zbog pogrešno i
nepotpuno utvrĊenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U tuţbi istiĉe
da je rješenje, kojim mu prestaje radni odnos u potpunoj suprotnosti sa stvarnim stanjem
                       45
stvari, odnosno potrebama Zavoda za izvršenje kriviĉnih sankcija. Dalje navodi da je rješenje o
prestanku radnog odnosa primio tek 17.03.2010.godine, od kada se ima raĉunati rok za
podnošenje ţalbe. Predlaţe da sud tuţbu uvaţi i osporeno rješenje poništi.
    U odgovoru na tuţbu tuţeni organ je ostao pri razlozima datim u osporenom rješenju i
predloţio da sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
    Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, sud je
našao da je tuţba osnovana.
    Iz spisa predmeta se utvrĊuje da je ţalba tuţioca, izjavljena na rješenje direktora
Zavoda za izvršenje kriviĉnih sankcija broj 03-1/299-2 od 02.03.2009.godine, odbaĉena kao
neblagovremena, jer je podnijeta nakon isteka zakonom propisanog raka.
    Odredbom ĉlana 203 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list RCG", broj
60/03), izmeĊu ostalog, predviĊeno je da obrazloţenje rješenja sadrţi utvrĊeno ĉinjeniĉno
stanje, razloge zbog kojih nije uvaţen koji od zahtjeva stranaka, materijalne propise i razloge,
koji s obzirom na utvrĊeno ĉinjeniĉno stanje, upućuju na rješenje kakvo je dato u dispozitivu.
    U obrazloţenju osporenog zakljuĉka nije na valjan naĉin raspravljeno pitanje
blagovremenosti podnijete ţalbe, posebno kod nesporno utvrĊene ĉinjenice da je tuţiocu
rješenje o prestanku radnog odnosa uruĉeno 17.03.2009.godine, a ne 05.03.2009.godine, kada
je saĉinjena sluţbena zabilješka. Imajući u vidu odredbu ĉlana 244 Zakona o opštem upravnom
postupku, po kojoj rok za podnošenje ţalbe poĉinje poĉinje teći od dana dostavljanja rješenja
stranci, sud nalazi da obrazloţenje osporenog zakljuĉka ne sadrţi dovoljne razloge koji bi
upućivali na rješenje kakvo je dato u dispozitivu, zbog ĉega je tuţbu uvaţio i osporeni zakljuĉak
poništio.
    U ponovnom postupku tuţeni organ će otkloniti nedostatke na koje je ukazano ovom
presudom (ĉlan 57 ZUS-a), te donijeti novo, na zakonu utemeljeno rješenje.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37 stav 1 u vezi ĉlana 33 stav 6 Zakona o
upravnom sporu, odluĉeno je kao u dispozitivu ove presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 09.03.2010. godine
Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Tatjana Cerović-Krpović, s.r.               Vojin Lazović, s.r.
                     *   *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 1855/09

                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija      Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Marijane Lopiĉić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca M.
V. , iz Berana protiv rješenja tuţene Komisije za ţalbe Opštine Berane br. 01-113-851/1 od
09.10.2009. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 10.03.2010. godine, donio je

                      PRESUDU
     Tuţba se usvaja.
     Poništava se rješenje Komisije za ţalbe Opštine Berane br. 01-113-851/1 od 09.10.2009.
godine
                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţilje izjavljena protiv: rješenja Komunalne
policije Opštine Berane br. 09-113-851 od 27.08.2008. godine, kojim je ona postavljena u
                        46
zvanje komunalni policajac II-komunalni inspektor i razvrstana u 12 platni razred i rješenja o
fiksnom dijelu zarade Sekretarijata za finansije, razvoj i saobraćaj Opštine Berane br. 06-121-
809 od 27.08.2008. godine, kojim je imenovanoj, za 12 platni razred utvrdjen koeficijenat od
6,37.
    Tuţilja tuţbom osporava zakonitost rješenja tuţenog. U tuţbi, u bitnom, navodi da je
njena ţalba odbijena sa razloga da u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih
mjesta Komunalne policije i Odluci o zaradama i drugim primanjima lokalnih sluţbenika i
namještenika Opštine Berane nije predvidjeno radno mjesto komunalni policajac I-komunalni
inspektor. Istiĉe da je u prednjoj odluci i Odluci o izmjenama i dupunama te odluke, nasuprot
pomenutom pravilniku predvidjeno radno mjesto komunalni policajac I-komunalni inspektor,
zbog ĉega postoji protivurjeĉnost ovih akata u odnosu na tu okolnost i da, s obzirom na radno
iskustvo sa više od 15 godina na radnom mjestu komunalni inspektor nije mogla biti razvrstana
u 13 odnosno 12 platni razred, zbog ĉega je pri odredjivanju koeficijenta fiksne zarade oštećena
u pogledu obraĉuna i isplate zarade koja joj po zakonu pripada. Predlaţe da se osporeno
rješenje poništi.
    U odgovoru na tuţbu tuţena predlaţe da se tuţba kao neosnovana odbije.
Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, pobijano rješenje i ostale spise predmeta, pa je našao
da je tuţba osnovana.
    Zasnvajući svoje rješenje na Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih
mjesta Komunalne policije Opštine Berane i Odluci o zaradama i drugim primanjima lokalnih
sluţbenika i namještenika te opštine, tuţena nalazi da ovim aktima nije predvidjeno radno
mjesto komunalni policajac I - komunalni inspektor već je sistematizovano radno mjesto
komunalni policajac II - komunalni inspaktor, za koje je predvidjen 12 platni razred i shodno
tome koeficijenat 6,37. Iz prednjih akata, medjutim se vidi da isti, kada je u pitanju
sistematizacija pomenutog radnog mjesta nijesu medjusobno saglasni. Naime, u ĉl. 6-
tabelarnom pregledu pravilnika, pod rednim brojem 4 predvidjeno je radno mjesto komunalni
policajac II-komunalni inspektor, a pod rednim brojem 5 takodje komunalni policajac II -
inspektor za drumski saobraćaj i puteve, dok je u ĉl. 10-tabelarnom pregledu Odluke o
zaradama i drugim primanjima lokalnih sluţbenika i namještenika i Odluke o izmjenama i
dopunama prednje odluke, predvidjeno i radno mjesto III stepen komunalni policajac I sa
koeficijentom 6,63 i radno mjesto IV stepen komunalni policajac II sa koeficijentom 6,37.
    Pošto su prednji akti u odnosu na sistematizaciju spornog radnog mjesta protivurjeĉni,
na šta je osnovano ukazano i u tuţbi, nije u osporenom rješenju navedeno na osnovu kojeg od
tih akata i koje odredbe je nadjeno da nije predvidjeno radno mjesto komunalni policajac I-
komunalni inspektor, pa je nejasno na osnovu ĉega je osprenim rješenjem odbijena ţalba.
Stoga je osporenim rješenjem uĉinjena povreda ĉl. 203 st. 2 u vezi ĉl. 240 st. 1 Zakona o
opštem upravnom postupku, što je bilo od uticaja na rješavanje stvari.
    Osim toga, iz prednjeg proizilazi i da u ovoj stvari nijesu, u skladu sa ĉl. 7 i 126
pomenutoga zakona utvrdjene sve ĉinjenice koje su bile od znaĉaja za zakonito rješavanje.
S obzirom na sve naprijed navedeno, sud nalazi da je osporenim rješenjem povrijedjen zakon
na štetu tuţilje, pa ga je stoga valjalo poništiti.
    U ponovnom postupku, saglasno sa ĉl. 57 Zakona o upravnom sporu, tuţena će otkloniti
povrede i nedostatke na koje je naprijed ovom presudom ukazano i donijeti novo, na zakonu
osnovano rješenje.
    Sa iznijetog, a na osnovu ĉl. 37 st. 1 i ĉl. 33 st. 6 Zakona o upravnom sporu odluĉeno je
kao u dispozitivu presude.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 10.03.2010. godine.

Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA
Marijana Lopiĉić,s.r.                        Biserka Bukvić,s.r.
                      *  *  *
                        47
UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 2180/09

                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vojina Lazovića, kao
predsjednika vijeća, Branislava Radulovića i Svetlane Budisavljević, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi P. B. ,
iz Nikšića, koju zastupa punomoćnik Savo Djurdjevac, iz Nikšića protiv rješenja Komisije za ţalbe
Crne Gore, broj 136/09 od 29.11.2009. godine, nakon odrţane usmene rasprave, 17.03.2010.
godine, u prisustvu tuţilje i njegovog punomoćnika, a u odsustvu tuţenog, dana 19.03.2010.
godine donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Komisije za ţalbe Crne Gore, broj 136/09 od 29.11.2009. godine.

                    O b r a z l o ţ e nj e

    Osporenim rješenjem djelimiĉno je poništeno rješenje Ministarstva odbrane, broj 05-
5056/07-11 od 15.07.2009. godine, i to u dijelu koji se odnosi na datum prestanka radnog
odnosa i rješava da tuţilji, prestaje radni odnos, danom konaĉnosti rješenja broj 05-5056/06 od
14.02.2008. godine, dok se u ostalom dijelu ţalba odbija kao neosnovana.
    Tuţilja je u tuţbi i na raspravi osporila zakonitost rješenja tuţenog organa, istiĉući da je
pogrešno utvrdjeno ĉinjeniĉno stanje na kojem se zasniva osporeno rješenje. Ukazuje da
poslovi na kojima je radila nijesu ukinuti, već se nalaze i u novoj sistematizaciji, na osnovu koje
je tuţeni zaposlio drugo lice sa niţom struĉnom spremom. Istakla je da prvostepeni organ nije
primijenio zakonske odredbe koje je bio duţan, niti je saĉinio Program kojim se predvidja
mogućnost rasporedjivanja na druge poslove lica kojima bi bilo ukinuto radno mjesto. Na
raspravi je istakla da je trebalo da ima prioritet pri rasporedjivanju, a ne da joj se nezakonito
utvrdi prestanak radnog odnosa. Sudu je dostavila Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji Ministarstva odbrane, izvod iz pravilnika od 2006. godine, Program reorganizacije
Ministarstva odbrane, zapisnik o inspekcijskom nadzoru, nakon ĉega je predloţila da Sud
meritorno odluĉi u ovoj upravnoj stvari i vrati je na rad.
    U odgovoru na tuţbu tuţeni je ostao pri razlozima iz osporenog rješenja i predloţio da se
tuţba kao neosnovana odbije.
    Osporeno rješenje je donijeto u izvršenju presude U.broj 1477/08 od 10.06.2009.
godine, kojom je poništeno prethodno rješenje tuţenog organa, broj 136/08 od 21.07.2008.
godine, iz razloga što tuţeni organ nije dostavio Sudu spise predmeta na osnovu kojih bi se
ocijenila osnovanost tuţbenog zahtjeva.
    Tuţeni organ ni u ovom upravnom sporu nije postupio u skladu sa odredbom ĉlana 27.
ZUS-a i dostavio spise predmeta Upravnom sudu. Kako je na usmenoj raspravi od 17.03.2010.
godine tuţilac priloţio opšte i pojedinaĉne akte vezane za konkretnu upravnu stvar, Sud je na
osnovu izvedenih dokaza i priloţenih spisa ocijenio da je tuţba osnovana.
    Prema stanju u spisima predmeta, navodima prvostepenog i osporenog rješenja, tuţilji
je utvrdjen prestanak radnog odnosa u Ministarstvu odbrane, zbog toga što je prvostepeni
organ zakljuĉio da je njen rad na poslovima arhivara u tom organu ‟‟postao trajno nepotreban‟‟.
Tuţeni organ je prihvatio i ponovio razloge prvostepenog organa, da iz akta o sistematizaciji
proizilazi da je u Podruĉnoj jedinici Nikšić, došlo do ukidanja odredjenih radnih mjesta i
smanjenja broja izvršilaca sa 20 na 4 od ĉega samo jedno u stepenu struĉne spreme koju
posjeduje tuţilja.
                        48
    Po ocjeni suda, osnovano je tuţilja ukazala na nezakonitost rješenja donijetog povodom
ţalbe u vezi njenog radno-pravnog statusa. Ovo iz razloga što je osporeno rješenje zasnovano
na povredi pravila postupka iz ĉlana 203. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku u vezi
naĉela istine iz ĉlana 7. istog zakona, jer isto ne sadrţi razloge koji s obzirom na utvrdjeno
ĉinjeniĉno stanje upućuju na rješenje kakvo je dato u dispozitivu. Nijesu dovoljni razlozi iznijeti
u obrazloţenju osporenog rješenja o smanjenju broja radnika, bez konkretizacije koja se odnosi
na mjesto arhivara na kojem je bila rasporedjena tuţilja, s obzirom da iz prvostepenog rješenja
proizilazi da je upravo rad na tom mjestu postao trajno nepotreban.Tuţilja je osporila utvrdjeno
ĉinjeniĉno stanje, detaljno navodeći razloge, a na usmenoj raspravi dostavljajući dokaze,
izmedju ostalih i oglas tuţenog, preko Uprave za kadrove, o slobodnim radnim mjestima od
31.01.2008. godine, za prijem na radno mjesto namještenik IV – arhivar, ukazujući da je na to
radno mjesto primljeno lice koje ne ispunjava propisane uslove.
    Budući da navedene okolnosti dovode u sumnju zakonitost prestanka radnog odnosa
tuţilje Sud je osporeno rješenje ocijenio nezakonitim.
    Sud je cijenio zahtjev tuţilje za meritorno odluĉivanje u ovoj upravnoj stvari, ali je
našao da se za takvu odluku nijesu stekli uslovi iz ĉlana 37. stav 2. Zakona o upravnom sporu.
    Polazeći od izloţenog, a imajući u vidu da u postupku povodom prestanka radnog
odnosa tuţilje nijesu potpuno utvrdjene sve ĉinjenice od znaĉaja za donošenje rješenja, tuţeni
organ će u novom postupku otkloniti nepravilnosti na koje je ukazano ovom presudom i donijeti
novo, zakonito rješenje.
    Iz iznijetih razloga, Sud je na osnovu odredbe ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom
sporu, odluĉio kao u dispozitivu.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                 Podgorica, 19.03.2010.godine

Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Rajka Milović,s.r.                         Vojin Lazović,s.r.
                      *   *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 1374/09

                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao predsjednika
vijeća, Dragana Djuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Sneţane Popov, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca J. S. , iz
Mojkovca, koju zastupa punomoćnik Radivoje Šuković, advokat iz Bijelog Polja, protiv rješenja
tuţenoge Komisije za ţalbe Crne Gore, broj 161/11-08 od 24.06.2009. godine, nakon odrţane
usmene rasprave 19.03.2010. godine, u odsustvu stranaka, dana 20.03.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Komisije za ţalbe, broj 161/11-08 od 24.07.2009. godine.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem poništeno je rješenje Ministarstva odbrane, broj 80502-5094/07
od 13.05.2009. godine, u dijelu dispozitiva koji se odnosi na datum prestanka radnog odnosa i
riješeno da tuţilji radni odnos prestaje danom konaĉnosti rješenja.
                        49
     Tuţilja tuţbom pobija rješenje tuţenog kao nezakonito. U tuiţbi, u bitnom, navodi da je
dispozitiv rješenja nelogiĉan, jer u istom stoji da je pvostepeno rješenje poništeno, a u stvari je
preinaĉeno. Tako iz dispozitiva proizilazi da je ţalba tuţilje djelimiĉno odbijena, a u obrazloţenju
stoji da je ţalba osnovana. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi, a Sud obaveţe Ministarstvo
odbrane da tuţilju vrati na posao.
     Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu navodi da ista nije osnovana, pa predlaţe da se
odbije.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, osporeno rješenje, ostale spise predmeta i
odrţao usmenu raspravu, pa je našao da je tuţba osnovana.
     Naime, osnovano se tuţbom ukazuje da je dispozitiv osporenog rješenja nejasan, pa se
ne moţe zakljuĉiti šta je u stvari njime odluĉeno.
     Rješenjem prvostepenog organa broj 80502-5094/07-12 od 13.05.2009. godine,
odluĉeno je da tuţilji prestaje radni odnos u Ministarstvu odbrane, dana 01.11.2007. godine,
kada je izvršena isplata otpremnine. Tuţilja je ţalbom traţila poništaj navedenog rješenja u
cjelini, tj. i u dijelu koji se odnosi na prestanak radnog odnosa. Tuţeni je medjutim, osporenim
rješenjem poništio prvostepeno rješenje samo u dijelu koji se odnosi na datum prestanka
radnog odnosa, dok o ostalom dijelu koje se pobija ţalbom uopšte nije odluĉio.
S obzirom na to, tuţeni je poĉinio povredu postupka iz ĉlana 202. stav 1. i 6. Zakona o opštem
upravom postupku ("Sl.list RCG", br.60/03), zbog koje nije mogujće ispitati zakonitost
osporenog rješenja.
     Iz navedenih razloga, Sud je tuţbu prihvatio i osporeno rješenje poništio.
     U ponovnom postupku, tuţeni će donijeti novo rješenje kojim će otkloniti nepravilnosti
na koje je ukazano ovom presudom.
Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu ("Sl.list RCG", br.60/03),
odluĉeno kao u dispozitivu.

                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 20.03.2010. godine
Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Sneţana Popov,s.r.                     Gordana Pot,s.r.
                      *   * *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1468/09
                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda, Marine Nedović kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po po tuţbi tuţioca V. B. iz Bara,
koga zastupa punomoćnik Peredrag Šofranac, advokat iz Podgorice, protiv rješenja tuţene
Komisije za ţalbe Crne Gore –Podgorica, broj 161/2 od 30.07.2009. godine, u nejavnoj sjednici
odrţanoj dana 19.03.2010. godine, donio je

                    PRESUDU
    Tuţba se odbija.
    Svaka stranka snosi svoje troškove.

                    Obrazloţenje

   Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja direktora
Uprave policije, broj 01-119/09-25235 od 07.07.2009. godine, kojim je tuţiocu, sluţbeniku
Uprave policije, prestao radni odnos danom konaĉnosti rješenja.
                        50
    Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog, zbog povrede pravila postupka, pogrešno i
nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U tuţbi, u
bitnom, istiĉe da je u toku 1990. godine, u periodu kada se obavljaju vanredna polaganja, u
nekoliko navrata išao u Bileću, radi polaganja ispita iz programa III razred Mašinske škole i tom
prilikom od sekretara dobio svjedoĉanstvo o završenom III stepenu. U konkretnom sluĉaju, bilo
je neophodno utvrditi u sudskom postupku, da li se radi o falsifikovanoj diplomi, ali je to ostalo
nerazjašnjeno, tako da je odredba ĉlana 85. stav 1. taĉka 1. Zakona o policiji primijenjena na
nepotpuno utvrdjeno ĉinjeniĉno stanje. Prvostepeni i drugostepeni organ pevidjaju ĉinjenicu,
da je u medjuvremenu tuţilac u toku 2008. godine, završio Srednju ekonomsko-ugosititeljsku
školu u Baru i stekao zvanje ekonomskog tehniĉara, IV stepen struĉne spreme. Dalje navodi da
je po osnovu te diplome rasporedjen u Upravi policije, na radno mjesto stariji policajac I klase
Interventne grupe u Ekspozituri policije PJ Bar, od 01.08.2008. godine, Predlaţe da Sud usvoji
tuţbu, poništi osporeno rješenje i obaveţe tuţenog da mu naknadi troškove spora.
    U odgovoru na tuţbu tuţeni je predloţio da Sud odbije tuţbu kao neosnovanu.
    Sud je razmotrio spise predmeta, ocijenio navode tuţbe i odgovora na tuţbu, pa je
našao da je tuţba neosnovana.
    Po nalaţenju Suda, u postupku koji je prethodio donošenju osporenog rješenja, pravilno
je i potpuno utvrdjeno ĉinjeniĉno stanje, pa je pravilno tuţeni rješavajući o ţalbi tuţioca protiv
prvostepenog rješenja, kojim mu je prestao radni odnos, na osnovu odredbe ĉlana 85. stav 1.
taĉka 1. Zakona o policiji (‟‟Sl. list RCG‟‟, broj 21/05), odbio ţalbu kao neosnovanu.
    Naime, nesumnjivo je utvrdjeno, u postupku provjere vjerodostojnosti svjedoĉanstva o
završenom obrazovanju za zanimanje bravar III stepen, koje je tuţilac priloţio kao dokaz o
školskoj spremi prilikom zasnivanja radnog odnosa na odredjeno vrijeme, rješenjem MUP-a,
Uprave za pravne, kadrovske i analitiĉko-informativne poslove – Podgorica, broj 113/02-2381/1
od 20.08.2002. godine, da to svjedoĉanstvo nije vjerodostojna školska isprava. Navedena
ĉinjenica, odluĉna za pravilnu primjenu ĉlana 85. stav 1. taĉka 1. Zakona o policiji, kao razlog za
prestanak radnog odnosa tuţiocu, utvrdjena je iz dopisa Srednjoškolskog centra ‟‟Golub Kureš‟‟
Bileća, broj 116/2 od 10.06.2005. godine, i akta NCB Interpol, broj 03/08-240/09-11251 od
12.03.2009. godine.
    Navodi tuţbe kojima tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog su neosnovani i bez
uticaja na drugaĉiju ocjenu Suda o zakonitosti osporenog rješenja.
    Odluka o troškovima spora zasnovana je na odredbama ĉlana 56. stav 1. Zakona o
upravnom sporu, prema kojoj svaka stranka snosi svoje troškove u upravnom sporu, ako Sud
odluĉuje na nejavnoj sjednici.
    Sa izloţenih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, riješeno
je kao u dispozitivu presude.
                    UPRAVNI SUD CRNE GORE
                   Podgorica 19.03.2010.godine

Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                         Vladimir Radulović,s.r.
                      *   *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1072/09
                     U IME NARODA

     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Ljubinke Popović-Kustudić, ,
kao predsjednika vijeća, Dragana Đuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Sneţane Popov, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca M.
B. , iz Podgorice, koga zastupa punomoćnik Milan Vujović advokat, iz Podgorice, protiv rješenja
Ministarstva odbrane - Podgorica, broj 05-5388/08 od 28.02.2008. godine, nakon usmene
                        51
rasprave odrţane dana 19.03.2010. godine, u odsustvu stranaka, dana 20.03.2010. godine,
donio je

                     PRESUDU

                     Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijen je zahtjev tuţioca za ostvarivanje prava na naknadu dijela
troškova stanovanja korisnicima vojnih penzija bez stana, kao neosnovan.
    Tuţilac u tuţbi osporava zakonitost rješenja tuţenog organa zbog povrede pravila
postupka, pogrešne primjene materijalnog prava i nepravilno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja.
Istiĉe da je njegov zahtjev osnovan, s obzirom da je predmetno pravo ostvarivao kao
profesionalno vojno lice, pa mu isto pripada i kao penzionisanom vojnom licu od 14.08.2007.
godine, kao dana ostvarivanja prava na penziju. Ukazuje da ispunjava uslove predvidjene
pravilnikom i zakljuĉkom Vlade Crne Gore, kojim se reguliše navedeno pravo, s obzirom da je
penzionisan prije stupanja na snagu zakona na koji se poziva tuţeni organ, kao i to da je to
pravo ostvarilo više od 110 penzionera, koji su ostvarili pravo na penziju kod Fonda za socijalno
osiguranje vojnih osiguranika u Beogradu, prije 15.08.2007. godine. Predlaţe da se osporeno
rješenje poništi i obaveţe tuţeni organ da mu naknadi troškove spora.
    Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu ostaje pri razlozima iz osporenog rješenja i predlaţe
da se ista odbije kao neosnovana.
    Sud je nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, te
odrţane rasprave, našao da tuţba nije osnovana.
    Prema obrazloţenju osporenog rješenja, zahtjev tuţioca je odbijen, jer je pravo na dio
troškova stanovanja traţeno nakon stupanja na snagu Zakona o penzijskom i invalidskom
osiguranju, koji ne poznaje ovaj vid naknade. Takodje, tuţeni organ nalazi da tuţilac ne
ispunjava uslove za ostvarivanje navedenog prava na osnovu Zakljuĉka Vlade CG, kojim se
obavezuje Ministarstvo odbrane da za 110 korisnika vojnih penzija, koji su podnijeli zahtjeve,
utvrdi to pravo ukoliko su stekli uslove za njegovo priznavanje do dana stupanja na snagu
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, s obzirom da
se tuţilac ne nalazi na listi 110 lica koja su obuhvaćena navedenim aktom.
    Odredbom ĉlana 171. Zakona o vojsci Crne Gore ("Sl.list RCG", br.47/07), propisano je
da se prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja profesionalnih vojnih lica ostvaruju po
propisima iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.
    Ocjenjujući zakonitost osporenog rješenja, ovaj sud nalazi da je tuţeni organ na pravilno
utvrdjeno ĉinjeniĉno stanje pravilno primijenio materijalno pravo. Naime, i po ocjeni ovog suda,
budući da je tuţilac zahtjev podnio nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl.list RCG", br.47/07), kojim se uredjuju prava
po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja vojnih penzionera, nema mjesta primjeni
Pravilnika o upotrebi, uslovima i naĉinu korišćenja sredstava za poboljšanje materijalnog
poloţaja korisnika vojne penzije bez stana ("Sl.vojni list", br. 41/99, i 10/00), na koji se poziva
tuţilac, a kojim je bila propisana mogućnost isplate naknade za troškove stanovanja. Navedeni
pravilnik donijet je na osnovu Uredbe o nadleţnosti, djelokrugu, organizaciji i naĉinu poslovanja
Fonda SOVO ("Sl.list SRJ", br. 36/94), koja je prestala da vaţi, a samim tim prestalo je pravno
dejstvo i pomenutog pravilnika. Kako Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju na osnovu
kojeg vojni penzioneri od stupanja na snagu Zakona o vojsci CG ostvaruju svoja prava, nema
institut naknade dijela troškova za stanovanje, to se osporeno rješenje ne moţe ocijeniti
nezakonitim.
                        52
    U odnosu na Zakljuĉak Vlade CG, koji u konkretnom sluĉaju ne predstavlja propis već
pojedinaĉni akt, ostvarivanje eventualnih prava tuţilac moţe traţiti kod Osnovnog suda, s
obzirom da bi se u tom sluĉaju radilo o imovinsko-pravnom zahtjevu.
    Sud je cijenio i ostale navode tuţbe, ali je našao da nijesu od uticaja na drukĉiju odluku
Suda kod ocjene zakonitosti osporenog rješenja.
    Iz iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                  Podgorica, 20.03.2010. godine

Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Sneţana Popov,s.r.                     Ljubinka Popović-Kustudić,s.r.
                      *  *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U.br.1203/2009

                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao predsjednika
vijeća, Dragana Đuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Sneţane Popov, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca M. D. , iz
Podgorice, koga zastupa punomoćnik Mirko Kujaĉić, advokat iz Podgorice, protiv rješenja
tuţenog Ministarstva odbrane broj 805-1691/08-8 od 08.07.2009.godine, nakon odrţane
usmene i javne rasprave 19.03.2010.godine, u prisustvu tuţioca i njegovog punomoćnika, a u
odsustvu uredno pozvanog tuţenog, dana 20.03.2010.godine, donio je

                     PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijen je zahtjev tuţioca za ostvarivanje prava na naknadu dijela
troškova stanovanja korisnicima vojnih penzija bez stana.
    Tuţilac tuţbom i na raspravi pobija rješenje tuţenog zbog: povrede pravila postupka,
pogrešno i nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U
bitnom navodi da tuţeni nije postupio po presudi Upravnog suda U.br.1435/2008, jer nije dao
odgovore na navode ţalbe. Naime, tuţilac ispunjava uslove predvidjene Pravilnikom o upotrebi,
uslovima i naĉinu korišćenja sredstava za poboljšanje materijalnog poloţaja korisnika vojne
penzije bez stana. Iz zakljuĉka Vlade Crne Gore broj 03-8751 od 15.11.2007.godine, proizilazi
da pravo na predmetnu naknadu pripada svim penzionisanim vojnim licima koja ispunjavaju
uslove iz pomenutog pravilnika, ukoliko su te uslove stekli do 15.08.2007.godine. Tuţilac je
propisane uslove stekao prije navedenog datuma. Takodje istiĉe, da se ovdje radi o steĉenom
pravu, kao i da je u osporenom rješenju pogrešno navedena godina donošenja ranijeg rješenja
tuţenog, tj.umjesto 2008.godine, stoji 2002.godina. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
    Tuţeni organ u pismenom odgovoru na tuţbu ostaje kod navoda iz osporenog rješenja,
pa predlaţe da se tuţba odbije kao neosnovana.
    Sud je nakon razmatranja tuţbe, odgovora na istu, osporenog rješenja, ostalih spisa
predmeta i odrţane usmene rasprave, našao da tuţba nije osnovana.
                        53
     Uvidom u spise predmeta utvrdjuje se da je tuţeni postupio po presudi ovog suda
U.br.1435/2008 od 7.05.2009.godine i otklonio nedostatke na koje je tamo ukazano, pa su
navodi tuţbe s tim u vezi neosnovani.
     Prema obrazloţenju osporenog rješenja, zahtjev tuţioca je odbijen, jer je pravo na dio
troškova stanovanja traţeno nakon stupanja na snagu Zakona o penzijskom i invalidskom
osiguranju, koji ne poznaje ovaj vid naknade. Takodje, tuţeni organ nalazi da tuţilac ne
ispunjava uslove za ostvarivanje navedenog prava na osnovu Zakljuĉka Vlade CG, kojim se
obavezuje Ministarstvo odbrane da za 110 korisnika vojnih penzija, koji su podnijeli zahtjeve,
utvrdi to pravo ukoliko su stekli uslove za njegovo priznavanje do dana stupanja na snagu
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, s obzirom da
se tuţilac ne nalazi na listi 110 lica koja su obuhvaćena navedenim aktom.
     Odredbom ĉlana 171.Zakona o vojsci Crne Gore ("Sl.list RCG", br.47/07), propisano je
da se prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja profesionalnih vojnih lica ostvaruju po
propisima iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.
     Ocjenjujući zakonitost osporenog rješenja, ovaj sud nalazi da je tuţeni organ na pravilno
utvrdjeno ĉinjeniĉno stanje pravilno primijenio materijalno pravo. Naime, i po ocjeni ovog suda,
budući da je tuţilac zahtjev podnio nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl.list RCG",br.47/07), kojim se uredjuju prava
po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja vojnih penzionera, nema mjesta primjeni
Pravilnika o upotrebi, uslovima i naĉinu korišćenja sredstava za poboljšanje materijalnog
poloţaja korisnika vojne penzije bez stana ("Sl.vojni list ", br.41/99, i 10/00), na koji se poziva
tuţilac, a kojim je bila propisana mogućnost isplate naknade za troškove stanovanja. Navedeni
pravilnik donijet je na osnovu Uredbe o nadleţnosti, djelokrugu, organizaciji i naĉinu poslovanja
Fonda SOVO ("Sl.list SRJ", br.36/94), koja je prestala da vaţi, a samim tim prestalo je pravno
dejstvo i pomenutog pravilnika. Kako Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju na osnovu
kojeg vojni penzioneri od stupanja na snagu Zakona o vojsci CG ostvaruju svoja prava, nema
institut naknade dijela troškova za stanovanje, to se osporeno rješenje ne moţe ocijeniti
nezakonitim.
     Što se tiĉe navoda tuţbe u odnosu na pogrešno navedenu godinu kada je donijeto
prethodno rješenje, u pitanju je oĉigledna greška u pisanju brojeva uĉinjena u obrazloţenju, pa
je ista bez uticaja na odluku u ovoj stvari.
     U odnosu na Zakljuĉak Vlade CG, koji u konkretnom sluĉaju ne predstavlja propis već
pojedinaĉni akt, ostvarivanje eventualnih prava tuţilac moţe traţiti kod osnovnog suda, s
obzirom da bi se u tom sluĉaju radilo o imovinsko-pravnom zahtjevu.
     Iz iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37.stav 1.Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                   Podgorica, 20.03.2010.godine

Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA
Sneţana Popov,s.r.                         Gordana Pot,s.r.
                      *  *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br.1106/2009

                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao predsjednika
vijeća, Dragana Đuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Sneţane Popov, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca V. J. , iz
Ţabljaka, protiv rješenja tuţene Komisije za ţalbe Opštine Ţabljak, br. 114/09-01-570 od
                        54
10.06.2009. godine, nakon odrţane usmene rasprave dana 15.03.2010. godine, u odsustvu
uredno pozvanih stranaka, dana 16.03.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Komisije za ţalbe Opštine Ţabljak, br. 114/09-01-570 od
10.06.2009. godine.

                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Glavnog
administratora Opštine Ţabljak br.119/06-05-92 od 20.01.2006. godine, kojom je tuţilac
razriješen duţnosti sekretara Sekretarijata za urbanizam, gradjevinarstvo, stambene i
komunalne poslove Opštine Ţabljak, sa danom 20.01.2006. godine.
     Tuţilac tuţbom pobija rješenje tuţenog zbog pogrešne primjene materijalnog prava. U
tuţbi navodi da tuţeni nije postupio po presudi Upravnog suda U.br.281/06 , te da je pogrešno
primijenio odredbe ĉlana 128. i 35. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima. Takodje
istiĉe da rješenje tuţenog, kao i prvostepenog organa ne sadrţi jasne razloge zbog kojih je
tuţilac razriješen. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
     Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu navodi razloge iz osporenog rješenja i istiĉe da je
tuţba neosnovana, pa predlaţe da se odbije.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, osporeno rješenje i ostale spise predmeta, pa
je našao da je tuţba osnovana.
     Naime, osnovano se tuţbom ukazuje da tuţeni organ nije postupio po presudi ovog suda
U.br.281/06 do 23.04.2008. godine, jer ni u ponovnom postupku nije dao valjano obrazloţenje,
tj. nije naveo razloge zbog kojih je tuţilac razriješen.
     Prvostepeni organ se u svom rješenju pozvao na odredbu ĉlana 83. stav 2. Statuta
Opštine Ţabljak („Sl.list RCG-opštinski propisi“, br.9/05), koja daje ovlašćenje Glavnom
administratoru da postavlja i razrješava starješine organa, ali pri tom ne uzima u obzir odredbe
ĉlana 85. Statuta, kojim su propisani razlozi zbog kojih starješina organa moţe biti razriješen. U
prvostepenom kao ni u osporenom rješenju nije naveden ni jedan od tamo predvidjenih razloga,
kao razlog za razrješenje tuţioca.
     S obzirom na to, tuţeni ni u ponovljenom postupku nije postupio po odredbama ĉlana
203. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl.list RCG“, br.60/03), a što je bio razlog
zbog kojeg je poništeno prethodno rješenje.
     Iz navedenih razloga, Sud je tuţbu prihvatio i osporeno rješenje poništio.
     U ponovnom postupku, tuţeni će donijeti novo rješenje kojim će otkloniti nedostatke na
koje je ukazano prethodnom i ovom presudom.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu („Sl.list RCG“,
br.60/03), odluĉeno je kao u dispozitivu.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 16.03.2010. godine
Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA
Sneţana Popov,s.r.                          Gordana Pot,s.r.
                       * * *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
     U.br.2035/2009
                      U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
                       55
Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca M. Š., iz Nikšića,
koga zastupa punomoćnik Borivoje Đukanović, advokat iz Podgorice, protiv rješenja tuţene
Komisije za ţalbe Crne Gore - Podgorica, broj 165-08 od 23.10.2009.godine, u nejavnoj sjednici
odrţanoj dana 19.03.2010.godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Komisije za ţalbe Crne Gore, broj 165-08 od 23.10.2009.godine.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem djelimiĉno je poništeno rješenje ministra odbrane br.05-5608/07-
10 od 15.07.2009.godine, i to u dijelu koji se odnosi na datum prestanka radnog odnosa i
rješava da tuţiocu prestaje radni odnos sa danom konaĉnosti rješenja o prestanku radnog
odnosa br.05-5608/6 od 14.02.2008.godine, dok se u ostalom dijelu ţalba odbija kao
neosnovana.
    Tuţilac u tuţbi osporava zakonitost rješenja tuţenog. Istiĉe da tuţeni nije postupio u
smislu razloga iz presude U.br.1338/2008 od 22.04.2009.godine, posebno u odnosu na
primjenu odredbe ĉlana 106.ranije vaţećeg Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima.
Dalje navodi da se tuţeni ne osvrće na razloge ţalbe i posebno ukazuje na ĉinjenicu da je na
radno mjesto na kojem je tuţilac bio rasporedjen primljeno drugo lice, što ukazuje da potrebe
za prestankom radnog odnosa tuţiocu nije bilo. Prvostepeni organ nije postupio u skladu sa
odredbama ĉlana 103. i 104.Zakona o drţavnim sluţbenicima, što sve upućuje da su u
osporenom rješenju izostali razlozi o odluĉnim ĉinjenicama, a oni koji su dati u svemu su
ĉinjeniĉno i pravno neutemeljeni. Predlaţe da Sud usvoji tuţbu i poništi osporeno rješenje.
    Tuţeni nije dostavio odgovor na tuţbu kao ni spise predmeta, iako je zahtjevima Suda
od 7.12.2009.godine i 18.02.2010.godine bio pozvan da postupi shodno svojoj obavezi iz ĉlana
27.Zakona o upravnom sporu.
    Cijeneći navode tuţbe, Sud je našao da je tuţba osnovana.
    Odredbom ĉlana 33.stav 5.Zakona o upravnom sporu, propisano je da Sud donosi
odluku na osnovu utvrdjenog stanja u spisima predmeta, pa je stoga predvidjena obaveza
tuţenog da, u smislu ĉlana 27.stav 3.Zakona o upravnom sporu, dostavi Sudu sve spise koji se
odnose na predmet.
    S obzirom da tuţeni nije dostavio spise predmeta, to je onemogućio Sud da ispita
ĉinjeniĉno stanje, a u vezi sa tim i pravilnost primjene materijalnog prava u konkretnoj stvari,
što se tuţbom osporava.
    Sa izloţenih razloga, a na osnovu ĉlana 37.stav 1. u vezi sa ĉlanom 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, riješeno je kao u dispozitivu.
                   UPRAVNI CRNE GORE
                Podgorica, 19.03.2010.godine
Zapisniĉar                             PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                         Vladimir Radulović,s.r.
                     *   *   *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. broj 1964/2009
                    U IME NARODA

   Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija, Ljubinke Popović – Kustudić,
kao predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
samostalnog savjetnika Mirjane Bogdanović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
                       56
tuţioca N. K. , iz Podgorice, protiv rješenja tuţene Komisije za ţalbe - Podgorica broj 222/2 od
23.10.2009 godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 16.03.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Komisije za ţalbe - Podgorica broj 222/2 od 23.10.2009 godine.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţilje izjavljena protiv rješenja direktora
drţavnog arhiva Crne Gore br. 06-01-142/56 od 25.08.2006. godine, kojim je ista sa visokom
školskom spremom, zaposlena u Drţavnom arhivu na poslovima arhiviste u Odjeljenju za
kontrolu i zaštitu arhivske graĊe van arhiva, rasporeĊena - stekla zvanje viši savjetnik III od
01.09.2006.godine, u Odsjeku za sreĊivanje i obradu arhivske graĊe novog perioda od 1945 -
Podgorica i istovremeno obavezana da u roku od jedne godine, poloţi posebni dio struĉnog
ispita za rad na poslovima arhiva, pod prijetnjom prestanka radnog odnosa.
    Tuţilja u tuţbi osporava zakonitost rješenja tuţenog zbog povreda pravila upravnog
postupka, pogrešno i nepotpuno utvrĊenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog
prava. Istiĉe da su novim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji od 07.04.2005.
godine, ostali sistematizovani odnosno predviĊeni poslovi koje je do tada uspješno obavljala 16
godina, pa je bez zakonskog osnova rasporeĊena na druge poslove. Naime, kako je dalje
navela, novi poslovi zahtijevaju višeĉasovno sjedjenje, a što bi ugrozilo njeno zdravstveno
stanje obzirom na vaskularno oboljenje krvnih sudova donjih ekstremiteta od kojeg boluje.
Smatra, da se trebalo odluĉivati uz primjenu odredaba Zakona o radu, a ne uz primjenu Zakona
o penzijskom i invalidskom osiguranju. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
    U odgovoru na tuţbu tuţeni predlaţe da Sud odbije tuţbu kao neosnovanu.
    Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na istu, Sud je
našao da je tuţba osnovana.
    Po nalaţenju Suda, osporeno rješenje donijeto je uz povredu pravila postupka iz ĉlana
203. stav 2. u vezi ĉlana 240. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list RCG", br.
60/03).
    Tuţeni nalazi da je prvostepeni organ pravilno postupio kada je donio rješenje o
rasporeĊivanju tuţilje na drugo radno mjesto, citirajući u jednom dijelu obrazloţenja odredbu
ĉlana 76. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima ("Sl.list RCG", br. 27/04), kojom je
propisano da se drţavni sluţbenik odnosno namještenik moţe rasporediti na drugo radno
mjesto, koje odgovara njegovoj struĉnoj spremi bez njegove saglasnosti ili na njegov zahtjev,
ako to potrebe drţavnog organa zahtijevaju.
    MeĊutim, obzirom na navode ţalbe da je tuţilja do donošenja rješenja o rasporeĊivanju
bila zaposlena na radnom mjestu arhiviste u Odsjeku za kontrolu i zaštitu arhivske graĊe van
arhiva, te navode da je isto predviĊeno i novom sistematizacijom, tuţeni je u obrazloţenju
morao konkretizovati razloge koji bi upućivali na to da je rasporeĊivanje tuţioca u konkretnom
sluĉaju bilo opravdano, odnosno da su to zahtijevale potrebe sluţbe. Kako tuţeni to nije uradio,
stranci je onemogućeno da sazna pravi razlog za rasporeĊivanje na drugo radno mjesto, pa je
tuţeni na ovaj naĉin povrijedio odredbu ĉlana 240. stav 2. Zakona o opštem upravnom
postupku.
    Kod takvog stanja stvari Sud nalazi da odluĉne ĉinjenice nijesu potpuno utvrĊeno, a
poĉinjene su i povrede postupka, što sve ĉini osporeno rješenje nezakonitim, pa je isto valjalo
poništiti.
    U ponovnom postupku, tuţeni organ će otkloniti poĉinjene nepravilnosti, te shodno
obavezi iz ĉlana 57. Zakona o upravnom sporu, donijeti novo, na zakonu osnovano rješenje u
ovoj stvari.
                       57
   Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, riješeno je kao u dispozitivu ove presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 16.03.2010. godine
Zapisniĉar,                       PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Mirjana Bogdanović,s.r.                 Ljubinka Popović-Kustudić,s.r.
                     *   *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1980/09
                    U IME NARODA

     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija      Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca S. O.
, iz Bijelog Polja, koga zastupa punomoćnik Radivoje Šuković, advokat iz Bijelog Polja, protiv
rješenja tuţene Komisije za ţalbe - Podgorica, broj 202/2 od 13.10.2009. godine, nakon
odrţane usmene javne rasprave 23.03.2010. godine, u prisustvu punomoćnika tuţioca, a u
odsustvu uredno pozvanog tuţenog dana 24.03.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se odbija.
    Svaka stranka snosi svoje troškove.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja direktora
Uprave policije, 01 broj 119/09-29062/2 od 18.08.2009. godine, kojim je tuţiocu, kao
sluţbeniku Uprave poslicije na odredjeno vrijeme, prestao radni odnos dana 19.08.2009.
godine, zbog prestanka potrebe za njegovim daljim angaţovanjem.
    Tuţilac je u tuţbi i na raspravi istakao da osporava zakonitost rješenja tuţenog. U
bitnom istiĉe da je radni odnos da ţalba ima suspenzivno dejstvo i radni odnos drţavnom
sluţbeniku moţe prestati tek nakon konaĉnosti akta i njegove pravosnaţnosti, te je tuţiocu
mogao prestati radni odnos nakon donošenja drugostepenog rješenja. Dodaje da je shodno
ĉlanu 26. Zakona o radu, kao opštim propisom koji se mora primjenjivati je propisano da je
poslodavac duţan da ugovor o radu zakljuĉen na odredjeno vrijeme u smislu ĉlana 25. stav 1.
istog zakona, transformiše u ugovor o radu na neodredjeno vrijeme, ako zaposleni nastavi da
radi po isteku roka za koji je zakljuĉen ugovorom o radu i ako pristane na takvo zaposlenje, što
je i u sluĉaju tuţioca poslodavac bio u obavezi uĉiniti. Rješenje tuţenog je nezakonito i iz
razloga što je izreka rješenja suprotna obrazloţenju s obzirom na suspenzivno dejstvo ţalbe.
Predloţio je da se osporeno rješenje poništi, i obaveţe tuţenog na naknadu troškova spora.
    Tuţenia u odgovoru na tuţbu navodi da ista nije osnovana pa predlaţe da se odbije.
    Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, osporeno rješenje i ostale spise predmeta pa je
našao da tuţba nije osnovana.
    Naime, uvidom u spise predmeta utvrdjuje se da je tuţeni rješenjem Uprave policije –
Podgorica, 01 broj 113-38126 od 30.10.2008. godine, zasnovao radni odnos na odredjeno
vrijeme od 19.11.2008. godine, do devet mjeseci i rasporedjen na radno mjesto broj 109/71-
policajac(OSL-OP) u TJ Konatari. Rješenjem istog organa 01 broj 119/09-29062/2 od
18.08.2009. godine, utvrdjeno da tuţiocu prestaje radni odnos dana 19.08.2009. godine,
istekom roka za koji je zasnovao radni odnos, jer je prestala potreba za daljim angaţovanjem
                       58
    Kod takvog ĉinjeniĉnog stanja, a imajući u vidu odredbe ĉlana 97. Zakona o drţavnim
sluţbenicima i namještenicima ("Sl.list RCG" broj 27/04 i 31/05), kojima je propisano da radni
odnos na odredjeno vrijeme prestaje istekom vremena na koje je drţavni sluţbenik odnosno
namještenik primljen, Sud nalazi da je tuţeni organ pravilno ocijenio da rješenjem o prestanku
radnog odnosa nije povrijedjen Zakon na štetu tuţilje.
    Što se tiĉe navoda tuţbe koji se odnose na obavezu poslodavca da zakljuĉi ugovor na
neodredjeno vrijeme, ako zaposleni nastavi da radi, kao i na vrijeme prestanka radnog odnosa
su bez uticaja na odluĉivanje u ovoj stvari, jer je prestala potreba za daljim angaţovanjem
tuţioca, istekom roka za koji je zasnovao radni odnos.
    Iz navedenih razloga, Sud je našao da je osporeno rješenje pravilno i zakonito, pa je
tuţbu valjalo odbiti.
    Odluka o troškovima spora, zasnovana je na odredbi ĉlana 152. Zakona o parniĉnom
postupku, u vezi ĉlana 56. stav 2. Zakona o upravnom sporu.
    Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakon o upravnom sporu ("Sl.list RCG" br.
60/03), odluĉeno je kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 24.03.2010. godine

Zapisniĉar                            PREDSJEDNIK VIJEĆA
Marina Nedović,s.r.                        Biserka Bukvić,s.r.
                     *  *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 2141/09
                    U IME NARODA

     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija      Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca M. M.
, iz Bijelog Polja, koga zastupa punomoćnik Šuković Radivoje, advokat iz Bijelog Polja, protiv
rješenja tuţene Komisije za ţalbe - Podgorica broj 154/10-08 od 20.11.2009. godine, nakon
odrţavne usmene rasprave, dana 22.02.2010. godine, u prisustvu punomoćnika tuţioca, a u
odstustvu uredno obaviještenog tuţenog, dana 24.03.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Komisije za ţalbe broj 154/10-08 od 20.11.2009. godine.
    Obavezuje se tuţeni da tuţiocu nadoknadi troškove postupka u iznosu od 250,00 eura u
roku od 15 dana od dana prijema presude.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem, po ţalbu tuţioca, djelimiĉno se poništava rješenje Ministra
odbrane, broj 05-5087/07-10 od 15.07.2009. godine, i to u dijelu koji se odnosi na datum
prestanka radnog odnosa, tako što tuţiocu prestaje radni odnos danom konaĉnosti rješenja broj
05-5087/6 jod 14.02.2008. godine, dok se u ostalom dijelu ţalba odbija kao neosnovana.
    Tuţilac je u tuţbi i rijeĉju na usmenoj raspravi osporio zakonitost rješenja tuţenog
organa iz svih zakonom propisanih razloga. Istakao je da je rješenje donijeto suprotno
odredbama ĉlana 104. i 104. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima. Dodaje da
prema obrazloţenju prvostepenog i osporenog rješenja tuţilac nije mogao biti rasporedjen u
                        59
skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji, jer su u organizacionoj jedinici u kojoj je radio, umjesto
25 sistematizovana samo tri radna mjesta, zbog ĉega je tuţilac obuhvaćen Programom
reorganizacije kojim se nije mogao rasporediti. Ovu bitnu okolnost koja je procesni osnov za
donošenje prvostepenog rješenja Sud nije mogao provjeriti, obzirom da tuţeni nije dostavio
pomenute opšte akte, što je bio u obavezi. Predlaţe da Sud poništi osporeno rješenje i da mu
nadoknadi troškove postupka u iznosu od 250,00 €.
     U odgovoru na tuţbu, tuţeni organ je predloţio da Sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
     Tuţba je osnovana.
     Odredbom ĉlana 104. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima ("Sl.lis t RCG"
br. 27/04 i 31/05), propisano je, da u sluĉaju reorganizacije drţavnog organa, drţavnom
sluţbeniku odnosno namješteniku moţe prestati radni odnos ili moţe biti rasporedjen na radno
mjesto koje ne odgovora njegovom zvanju odnosno struĉnoj spremi i da je osnov za
utvrdjivanje prestanka radnog odnosa promjena akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji,
te da drţavni sluţbenik odnosno namještenik kome prestaje radni odnos po toj odredbi, ima
prava iz ĉlana 103. stav 2. istog zakona, dok je ĉlanom 105. odredjeno da se u cilju
sprovoĊenja reorganizacije donosi poseban program. Shodno navedenim odredbama
rasporedjivanje odnosno prestanak radnog odnosa drţavnih sluţbenika u navedenim
sluĉajevima utvrĊuje se na osnovu akta o sistematizaciji, u kom sluĉaju se zaposlenima kojima
prestaje radni odnos obezbeĊuju pravo primjenom opštih propisa o radu.
Sud je presudom U.br.1223/2008 od 22.04.2009. godine, poništio rješenje tuţene broj 154/08
od 16.07.2008. godine, sa razloga što navedena opšta akta Ministarstva odbrane, po kojima se
tuţilac nije mogao rasporediti, kao i Program reorganizacije, tuţeni nije dostavio Sudu, a što je
bio u obavezi da postupi u smislu ĉlana 57. u vezi sa ĉlanom 27. Zakona o upravnom sporu
("Sl.list RCG" br. 60/03).
     Prema stanju u spisima, tuţilac je rješenjem, broj 0701-411 od 13.02.2006. godine,
zasnovao radni odnos u Upravi za odbranu Republike Crne Gore, na radnom mjestu namještenik
IV u Odsjeku za veze, kriptozaštitu, osmatranja i obavještavanje u Odjeljenju za odbranu Bijelo
Polje. Dana 14.02.2008. godine, Ministar odbrane je donio rješenje kojim tuţiocu prestaje radni
odnos 01.11.2007. godine, kada mu je isplaćena otpremnina. Prema obrazloţenju prvostepenog
i osporenog rješenja, tuţilac nije mogao biti rasporeĊen u skladu sa Pravilnikom o
sistematizaciji, jer su u organizacionoj jedinici u kojoj je radio, umjesto 25 sistematizovana
samo tri radna mjesta, zbog ĉega je tuţilac obuhvaćen Programom reorganizacije koji sadrţi
podatke o sluţbenicima, odnosno namještenicima koji se nijesu mogli rasporediti. Medjutim, ovu
bitnu okolnost koja je procesni osnov za donošenje prvostepenog rješenja, sud nije u
mogućnosti da provjeri, obzirom da tuţeni nije dostavio pomenute opšte akte, a što je bio
obavezan da uĉini u skladu sa odredbom ĉlana 33. stav 5. i 27. stav 3. Zakona o upravnom
sporu, a samim tim ni da ispita primjenu kako materijalnih, tako procesnih normi, uzimajući u
obzir i Konvenciju MOR br.158, paragraf 24, preporuka 166 o prioritetu kod ponovnog
zapošljavanja.
     Shodno navedenom i nemogućnosti da Sud ocijeni zakonitost osporenog rješenja zbog
nedostatka odluĉnih dokaza u spisima predmeta, ovaj sud je poništio osporeno rješenje.
     Tuţeni će u ponovnom postupku postupajući u skladu sa odredbom ĉlana 57. Zakona o
upravnom sporu donijeti novo, na zakonu zasnovano rješenje.
     Odluku o troškovima postupka Sud je donio na osnovu odredbe ĉlana 152. Zakona o
parniĉnom postupku u vezi sa ĉlanom 56. stav 2. ZUS-a.
     Iz iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, rješeno je kao u dispozitivu presude.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 24.03.2010. godine
Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA
Nataša Sekulić,s.r.                     Biserka Bukvić,s.r.
                      *   *  *
                        60
UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.br.1825/2009

                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao predsjednika
vijeća, Dragana Đuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Sneţane Popov, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca K. N. , iz
Roţaja, koga zastupa punomoćnik Nuso Kalaĉ, advokat iz Roţaja, protiv rješenja tuţene
Komisije za ţalbe broj 200/2 od 02.10.2009.godine, nakon odrţane usmene i javne rasprave
29.03.2010.godine, u prisustvu tuţioca, a odsustvu uredno pozvanog tuţenog, dana
30.03.2010.godine, donio je

                     PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena na rješenje Uprave policije broj
119-29119/2 od 18.08.2009.godine, na osnovu kojeg je tuţiocu prestao radni odnos na
odredjeno vrijeme dana 19.08.2009.godine, istekom roka na koji je zasnovao radni odnos, jer je
prestala potreba za njegovim daljim angaţovanjem.
     Tuţilac tuţbom i na raspravi u bitnom navodi, da je kod tuţenog organa radio od
19.04.1999.godine, pa do 18.08.2009.godine, po ugovoru o radu na odredjeno vrijeme. S
obzirom da je kod tuţenog radio 11 godina neprekidno, smatra da su se stekli uslovi iz ĉlana
26.Zakona o radu da poslodavac ugovor o radu na odredjeno vrijeme transformiše u ugovor o
radu na neodredjeno vrijeme. Takodje istiĉe da razlozi iz osporenog rješenja nemaju uporište u
pozitivnim propisima. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi, a tuţeni obaveţe da mu naknadi
troškove spora.
     Tuţeni organ u pismenom odgovoru na tuţbu navodi, da ista nije osnovana, pa predlaţe
da se odbije.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, osporeno rješenje i ostale spise predmeta pa
je, nakon odrţane usmene rasprave, našao da tuţba nije osnovana.
     Uvidom u spise predmeta utvrdjuje se da je tuţilac, prema konaĉnom rješenju Uprave
policije broj 115/08-38484 od 31.10.2008.godine, zasnovao radni odnos na odredjeno vrijeme
od 19.11.2008.godine, za devet mjeseci i rasporedjen na radno mjesto – policajac u TJ Roţaje,
a na osnovu ĉl.30.stav 2.alineja 3.Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima („Sl.list
CG,br.50/08), tj.zbog privremeno povećanog obima poslova.
     Odredbom ĉlana 100.pomenutog Zakona propisano je da, radni odnos na odredjeno
vrijeme prestaje istekom vremena na koje je drţavni sluţbenik, odnosno namještenik primljen ili
zavšetkom posla za ĉije je izvršenje zasnovao radni odnos na odredjeno vrijeme.
     Na osnovu rješenja prvostepenog organa broj 119-29119/2 od 18.08.2009.godine
tuţiocu je dana 19.08.2009.godine, prestao radni odnos istekom vremena za koje je bio
zasnovan (9 mjeseci), jer je prestala potreba za njegovim daljim angaţovanjem, a u skladu sa
gore navedenim propisom.
     Što se tiĉe navoda tuţioca da je u smislu ĉlana 26.Zakona o radu, njegov radni odnos na
odredjeno vrijeme zbog duţine trajanja, trebao da se transformiše u radni odnos na
neodredjeno vrijeme, isti su neosnovani, jer je tuţilac radio u drţavnom organu, pa se na
pitanja zasnivanja i prestanka radnog odnosa drţavnih sluţbenika i namještenika primjenjuju
odredbe Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima, a ne Zakon o radu.
                        61
    Iz navedenih razloga, sud je našao da je osporeno rješenje pravilno i zakonito, pa je
tuţbu valjalo odbiti.
    Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37.stav 1.Zakona o upravnom sporu („Sl.list
RCG“,br.60/03), odluĉeno je kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 30.03.2010.godine

Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA
Sneţana Popov,s.r.                         Gordana Pot,s.r.
                      *  * *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.broj 1951/2009

                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vojina Lazovića, kao
predsjednika vijeća, Branislava Radulovića i Svetlane Budisavljević, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi S. B. ,
iz Podgorice, koga zastupa punomoćnik Vojislav M.Đurišić, advokat iz Podgorice, protiv
zakljuĉka Komisije za ţalbe Crne Gore broj 211-6 od 16.10.2009.godine, nakon odrţane usmene
rasprave 24.03.2010.godine, u prisustvu punomoćnika tuţioca, a odsustvu uredno pozvanog
tuţenog, donio je
                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se zakljuĉak Komisije za ţalbe Crne Gore, broj 211-6 od 16.10.2009.godine.
    Duţan je tuţeni da tuţiocu naknadi troškove postupka u iznosu od 280,00 eura, u roku
od 15 dana od dana prijema odluke.

                   Obrazloţenje

    Osporenim zakljuĉkom odbijena je ţalba tuţioca izjavljena dana 09.01.2007.godine na
akt (Odluku) Komisije za kadrovska i administrativna pitanja Vlade Republike Crne Gore broj 02-
6671/3 od 20.09.2006.godine, zbog nenadleţnosti.
    Tuţilac osporava zakonitost zakljuĉka tuţenog organa, zbog povreda pravila postupka i
pogrešno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja. U tuţbi istiĉe da iz obrazloţenja zakljuĉka ne proizilazi
odluka data u dispozitivu, s obzirom da su dati razlozi koji se tiĉu ţalbe tuţioca na rješenje
Komisije za kadrovska pitanja, a u dispozitivu se navodi da se odluĉuje o ţalbi od
9.01.2007.godine koja se odnosi na „ćutanje administracije“. U tuţbi i na raspravi preko
punomoćnika, tuţilac je obrazloţio zbog ĉega smatra da je Komisija za ţalbe nadleţna za
postupanje, detaljno prezentirajući hronologiju pravnih radnji koje je preduzimao povodom
prestanka radnog odnosa i ukazujući da rješenje o prestanku radnog odnosa nije bilo
pravosnaţno u vrijeme preuzimanja zaposlenih od strane Vlade RCG. Predloţio je da se osporeni
zakljuĉak poništi i da Sud meritorno odluĉi u ovoj upravnoj stvari uz dosudjivanje troškova
spora.
    U odgovoru na tuţbu, tuţeni organ je ostao pri navodima iz osporenog rješenja i
predloţio da se tuţba odbije kao neosnovana.
    Tuţba je osnovana.
    Ocjenjujući zakonitost osporenog zakljuĉka ovaj sud nalazi da je tuţeni organ poĉinio
bitnu povredu pravila postupka iz ĉlana 226 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, u vezi
                        62
ĉlana 202 stav 1 istog zakona, obzirom da je dispozitiv osporenog zakljuĉka nejasan i u
suprotnosti sa obrazloţenjem.
    Iz obrazloţenja osporenog zakljuĉka proizilazi da je tuţeni organ odluĉivao o ţalbi
tuţioca izjavljenoj na akt broj 03-6671/3 od 20.09.2006.godine, nalazeći da tuţilac nije bio
drţavni sluţbenik, odnosno namještenik iz kog razloga se oglasio nenadleţnim za postupanje po
njegovoj ţalbi. Medjutim, osnovano tuţilac osporava zakonitost zakljuĉka, zbog povrede pravila
postupka, ukazujući da je dispozitiv zakljuĉka nerazumljiv i protivrjeĉan razlozima iz
obrazloţenja. Naime, iako se iz obrazloţenja osporenog zakljuĉka vidi da je tuţeni organ
odluĉivao povodom donijetog akta, dispozitivom se navodi da se rješava o ţalbi podnijetoj
9.01.2007.godine, izjavljenoj zbog nedonošenja rješenja, zbog ĉega su u tom dijelu navodi
tuţbe osnovani. Ne upuštajući se u ocjenu materijalno-pravnih i ĉinjeniĉnih utvrdjenja, ovaj sud
nalazi da je tuţeni organ postupajući na navedeni naĉin poĉinio bitnu povredu pravila postupka
zbog ĉega je osporeni akt morao biti poništen.
    Odluka o troškovima zasniva se na odredbi ĉlana 152.ZPP-a, u vezi ĉlana 55.ZUS-a, a
odnosi se na troškove za tuţbu, pristup na raspravi i takse na tuţbu i odluku suda, po AT-u.
    U ponovnom postupku tuţeni će, imajući u vidu primjedbe Suda u pogledu postupka,
donijeti novu na zakonu zasnovanu odluku.
    Iz iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37 stav 1 Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 24.03.2010.godine

Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                     Vojin Lazović,s.r.
                      *  *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 1381/2009

                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao predsjednika
vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće samostalnog
savjetnika Svetlane Radošević, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca V. P. ,
iz Podgorice, koga zastupa punomoćnik Zorica Drašković, advokat iz Podgorice, protiv rješenja
tuţene Komisije za ţalbe, br. 124/2 od 24.06.2009.godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
17.03.2010. godine, donio je
                     PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja predsjednika
Osnovnog suda u Podgorici Su.V.br.183/09 od 15.05.2009. godine, kojim je tuţiocu izreĉena
disciplinska mjera – prestanak radnog odnosa zbog poĉinjenog teţeg disciplinskog prekršaja.
     Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog organa zbog pogrešno i nepotpuno
utvrĊenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U tuţbi u bitnom istiĉe da
je poĉinio teţi disciplinski prekršaj – neizvršavanje ili nesavjesno, neblagovremeno i nemarno
vršenje sluţbenih obaveza iz ĉlana 59. stav 1. taĉka 1. Zakona o drţavnim sluţbenicima i
namještenicima, ali i da je izrazio kajanje zbog takvog postupanja. Tuţilac navodi da je
nesporno da se radi o teţem disciplinskom prekršaju ali da je odredbama Zakonom o drţavnim
                         63
sluţbenicima i namještenicima propisano da se za teţi disciplinski prekršaj moţe izreći i novĉana
kazna. Smatra da nijesu ispunjeni uslovi za izricanje mjere prestanka radnog odnosa kod
ĉinjenice da po drţavni organ nijesu nastupile štetne posledice kao i da na strani tuţioca postoje
olakšavajuće okolnosti koje u postupku nijesu cijenjene. Predlaţe da Sud tuţbu usvoji i poništi
osporeno rješenje.
     U odgovoru na tuţbu tuţeni organ ostaje pri navodima iz obrazloţenja osporeno rješenja
i predlaţe da se tuţba kao neosnovana odbije.
     Po razmatranju spisa predmeta ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu Sud je našao
da je tuţba neosnovana.
     Iz spisa predmeta se utvrĊuje da je zakljuĉkom Su.V.br. 183/2009 od 26.03.2009.
godine, predsjednik Osnovnog suda u Podgorici pokrenuo disciplinski postupak radi utvrĊivanja
disciplinske odgovornosti tuţioca za poĉinjeni teţi disciplinski prekršaj iz ĉlana 59. stav 1. taĉka
1. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima („Sl.list CG“, br. 50/08). Disciplinska
komisija prvostepenog organa je nakon sprovedenog postupka a na osnovu ĉlana 62. stav 3.
navedenog zakona predloţila predsjedniku suda, odluku, da se tuţiocu zbog poĉinjenog teţeg
disciplinskog prekršaja ima izreći disciplinska mjera – novĉana kazna u iznosu od 30% zarade
isplaćene za mjesec u kome je prekršaj poĉinjen.
     Odluĉujući po predlogu disciplinske komisije, a u skladu sa ĉlanom 63. Zakona o
drţavnim sluţbenicima i namještenicima predsjednik suda je donio rješenje kojim se tuţiocu
izriĉe disciplinska mjera – prestanak radnog odnosa. U obrazloţenju rješenja je navedeno da je
tuţilac u duţem vremenskom periodu nesavjesno, neblagovremeno i nemarno vršio sluţbene
obaveze ĉime je poĉinio teţi disciplinski prekršaj u produţenom trajanju. Prilikom odluĉivanja o
disciplinskoj mjeri predsjednik je cijenio i okolnosti koji utiĉu na izbor disciplinske mjere pa je na
strani olakšavajućih okolnosti našao da tuţilac nije disciplinski kaţnjavan. MeĊutim sagledavajući
posledice koje su nastupile nakon uĉinjenog disciplinskog prekršaja, da je zbog takvog
postupanja okrivljenog došlo do neblagovremenog postupanja suda, što šteti ugledu suda a
kojim postupanjem je i povrijeĊeno pravo stranaka na praviĉno suĊenje u razumnom roku,
predsjednik suda je izrekao disciplinsku mjeru – prestanak radnog odnosa.
     I po ocjeni ovog suda kod ĉinjenice da se radi o teţem disciplinskom prekršaju, a imajući
u vidu posledice koje su nastupile nakon uĉinjenog disciplinskog postupka pravilno je postupio
prvostepeni organ kada je izrekao disciplinsku mjeru prestanka radnog odnosa, a tuţeni kada je
odbio ţalbu.
     Neosnovano se u tuţbi istiĉe da je pogrešno primijenjena odredba ĉlana 57. Zakona o
drţavnim sluţbenicima i namještenicima („Sl.list RCG“, br. 27/04 i 37/05), jer se radi o odredbi
zakona koji je prestao da vaţi 06.08.2008. godine, dakle isti nije bio na snazi u vrijeme
pokretanja disciplinskog postupka.
     Sud je cijenio i ostale navode tuţbe ali je našao da su bez uticaja na drugaĉije rješenje u
ovoj pravnoj stvari.
     Sa iznijetih razloga, Sud je na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, riješio
kao u dispozitivu presude.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 17.03.2010. godine
Zapisniĉar,                               PREDSJEDNIK VIJEĆA
Svetlana Radošević, s.r.                        Biserka Bukvić, s.r.
                       *   *  *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
     U. br.1746/2009
                      U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao predsjednika
vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće samostalnog
savjetnika Svetlane Radošević, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca K. S. ,
                       64
iz Podgorice, protiv rješenja tuţene Komisije za ţalbe - Podgorica, br. 118/9 od
06.11.2009.godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 24.03.2010. godine, donio je

                    PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca, izjavljena protiv rješenja direktora
Uprave policije, br. 01-119/09-26392/2 od 04.08.2009 godine, kojim je odluĉeno da tuţiocu
prestaje radni odnos na odreĊeno vrijeme dana 07.05.2009. godine.
    Tuţilac je ovom sudu podnio tuţbu zbog ćutanja administracije – nedonošenja rješenja u
postupku po ţalbi, od strane tuţene Komisije za ţalbe. U toku trajanja postupka, svojim
dopisom od 08.03.2010. godine, obavijestio je Sud da tuţbu proširuje na naknadno donijeto
rješenje u postupku po ţalbi, ne navodeći pri tom sa kojih razloga pobija osporeno rješenje dok
je izostao i predlog.
    Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu navodi da ista nije osnovana, pa predlaţe da se
odbije.
    Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, osporeno rješenje i ostale spise predmeta, pa
je našao da tuţba nije osnovana.
    U postupku donošenja osporeno rješenja ĉinjeniĉno stanje je potpuno i pravilno
utvrĊeno i na tako utvrĊeno ĉinjeniĉno stanje pravilno je primijenjeno materijalno pravo, pa
tuţeni odbijanjem ţalbe tuţioca osporenim rješenjem nije povrijedio zakon.
    Uvidom u spise predmeta utvrĊuje se da je tuţilac prema rješenju direktora Uprave
policije br. 113-6494 od 06.02.2009. godine, bio u radnom odnosu na odreĊeno vrijeme, od
07.02.2009. godine, do tri mjeseca, zbog privremenog povećanja obima posla. Istekom tog
vremena tuţiocu je prestao radni odnos dana 07.05.2009. godine, a na osnovu rješenja istog
organa, broj 01-119/09-26392/2 od 04.08.2009. godine.
    Kod tako utvrĊenog ĉinjeniĉnog stanja pravilan je zakljuĉak tuţenog organa da je
prvostepeni organ pravilno postupio u skladu sa ĉlanom 100. Zakona o drţavnim sluţbenicimma
i namještenicima („Sl.list RCG“, br. 50/08), kojim je propisano da radni odnos na odreĊeno
vrijeme prestaje istekom vremena na koje je drţavni sluţbenik, odnosno namještenik primljen ili
završetkom posla za koje je izvršenje zasnovano radni odnos na odreĊeno vrijeme.
    Iz navedenih razloga Sud je našao da je osporeno rješenje pravilno i zakonito, pa je
tuţbu valjalo odbiti.
    Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu („Sl.list RCG“, br.
60/03), odluĉeno je kao u dispozitivu.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 24.03.2010.godine
Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA
Svetlana Radošević,s.r.                  Biserka Bukvić,s.r.
                     *   * *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
    U. br. 1017/2009
                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao predsjednika
vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika suda
Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca V. J. , zaposlen u
Ministarstvu odbrane, protiv rješenja tuţene Komisije za ţalbe br. 93/2 od 01.06.2009.godine,
                        65
nakon odrţane usmene javne rasprave 15.03.2010. godine, u odsustvu tuţioca i tuţenog, donio
je 23.03.2010. godine,

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Komisije za ţalbe br. 93/2 od 01.06.2009.godine.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Ministarstva
odbrane broj 05-1328/09-2 od 19.03.2009. godine, kojim tuţiocu prestaje pravo na odvojeni
ţivot od porodice i naknadu troškova prevoza radi posjete uţoj porodici od koje ţivi odvojeno
poĉev od 16.02.2009. godine.
    Tuţilac u tuţbi navodi da je nesporno da mu je rješenjem Ministarstva odbrane broj 05-
212650/08-2 od 22.09.2008.godine, dodijeljen u zakup dvosoban stan na neodreĊeno vrijeme i
da je tuţilac po tom osnovu zakljuĉio ugovor o zakupu stana, kao da je i primopredaja stana
izvršena 16.02.2009. godine. MeĊutim tuţilac zbog neuslovnosti stana nije bio u mogućnosti da
se u isti useli zajedno sa ĉlanovima svoje porodice. Tuţilac u tako neuslovnom stanu nije niti će
biti u mogućnosti da useli svoju petoĉlanu porodicu, pa i dalje ţivi odvojeno od svoje porodice.
Prema tome nijesu se stekli uslovi da mu se obustavi isplata mjeseĉne naknade po osnovu
troškova za odvojeni ţivot od porodice kao i troškova prevoza zbog posjeta uţoj porodici, kako
to pogrešno zakljuĉuje tuţeni i prvostepeni organ. Ovi uslovi će biti steĉeni kada se izvrši
ureĊenje stana, a do tada će tuţioc i dalje ţivjeti odvojeno od svoje porodice i istu posjećivati
kao što je to radio i prije dodjele stana. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
    Tuţeni u odgovoru na tuţbu predlaţe da se tuţba odbije kao neosnovana.
    Nakon odrţane usmene javne rasprave, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu Sud je
našao da je tuţba osnovana.
    Osporenim prvostepenim rješenjem poĉinjena je povreda pravila postupka iz ĉlana 203.
stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, obzirom da obrazloţenje rješenja ne upućuje na
rješenje kakvo je dato u dispozitivu.
    Iz rješenja Ministarstva odbrane broj 05-2299/2 od 01.08.2007. godine, utvrĊuje se da
tuţiocu pripada pravo na naknadu za odvojeni ţivot od porodice kao i naknada troškova prevoza
obzirom da je iz Podruĉne jedinice Andrijevica rješenjem od 21.03.2007. godine, rasporeĊen na
rad u Ministarstvu odbrane.
    Ĉlanom 39. stav 1. i 3. Uredbe o naknadama i drugim primanjima drţavnih sluţbenika i
namještenika („Sl.list RCG“, broj 24/05,42/05 i 70/05), na koju se tuţeni poziva u osporenom
rješenju propisano je da naknada za odvojeni ţivot od porodice pripada sluţbeniku u sluĉaju
kada ga drţavni organ rasporedi da radi van mjesta prebivališta i odvojen je od porodice i to u
visini od dvije najniţe cijene rada kao i za troškove prevoza javnim prevozom za ĉetiri putovanja
mjeseĉno. Iz rješenja Ministarstva odbrane nesporno je da je tuţilac rasporeĊen iz podruĉne
jedinice u Andrijevici na rad u Ministarstvu odbrane. Iz ugovora o zakupu stana sklopljenog
izmeĊu tuţioca i Ministarstva odbrane, utvrĊuje se da se tuţiocu stan daje u zakup na
neodreĊeno vrijeme kao i da je stan useljen 16.02.2009. godine, od kada tuţiocu teĉe obaveza
da plaća zakupninu.
    Obzirom da naknada za odvojeni ţivot od porodice, tuţiocu pripada ako ga organ
rasporedi da radi van mjesta boravka i ako je odvojen od porodice, nejasno je na osnovu ĉega
je tuţiocu prestala naknada troškova za odvojeni ţivot od porodice i troškova prevoza, obzirom
da u postupku nije utvrĊeno da li tuţilac ima prebivalište u Podgorici ili ne, kao i gdje mu se
porodica nalazi, tj. da li je zajedno sa njim u Podgorici ili porodica ţivi u Andrijevici. Ovo tim
prije što se u dispozitivu prvostepenog rješenje navodi da je tuţilac odvojen od porodice od
16.02.2009. godine.
                       66
    Ne moţe tuţeni smatrati da tuţiocu prestaje naknada za odvojeni ţivot od porodice s
pozivom na odredbe ĉlana 39. naprijed navedene uredbe, a da pri tome nije utvrĊeno gdje mu
se nalazi porodica i da li je tuţilac odvojen od porodice.
    Obzirom na navedeno osporeno rješenje je valjalo poništiti.
    U ponovnom postupku tuţeni će otkloniti nejasnoće na koje je ukazano ovom presudom
i donijeti novo zakonito rješenje (ĉlan 57 ZUS-a).
    Sa navedenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi sa ĉlanom 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, odluĉeno je kao u dispozitivu presude.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 23.03.2010. godine
Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA
Nataša Sekulić,s.r.                     Biserka Bukvić,s.r.
                       *   *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 1081/09
                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće samostalnog
savjetnika Nevenke Boljević, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca M. F., iz
Mojkovca, radi poništaja rješenja Komisije za ţalbe – Podgorica, br. 81/4 od 01.06.2009.
godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 09.04.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Komisije za ţalbe – Podgorica, br. 81/4 od 01.06.2009. godine.

                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Uprave policije
01 broj 113-10106 od 04.03.2009.godine, kojim je tuţilac rasporeĊen sa sluţbeniĉkog mjesta
broj 109/67 voĊa tima – mlaĊi inspektor (OSL-OP) u mobilnu jedinicu za kontrolu teritorije
Bijelo Polje u SGP Bijelo Polje, rasporeĊuje se u Upravu policije na radno mjesto broj 234 –
stariji policajac Bijelo Polje – Sektor graniĉne policije.
     Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog organa zbog bitnih povreda pravila
postupka, pogrešno i nepotpuno utvrĊenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog
prava. U bitnom istiĉe da se u radnom odnosu nalazi neprekidno od 25.11.1999. godine, da je
obavljao poslove mlaĊeg inspektora po ugovoru o radu, zatim komandira prvog odjeljenja i
poslove voĊe tima mlaĊeg inspektora, u toku 2005.godine, obavljao poslove deţurnog
starješine, te da je 2007.godine, stekao VI stepen školske spreme, a nakon toga rasporeĊen na
radno mejsto stariji policijski saradnik – voĊa smjene u IGP Bijelo Polje. Obavljao je poslove
starijeg policijskog narednika – voĊa smjene, da bi ponovo bio raspreĊen na radno mjesto stariji
policajac I klase. Smatra da ispunjava sve uslove utvrĊene Pravilnikom o unutrašnoj organizaciji
i sistematizaciji Uprave policije, za raspored na radno mjesto stariji policijski narednik voĊa
smjene, pa predlaţe da Sud tuţbu uvaţi i poništi osporeno rješenje.
     U odgovoru na tuţbu tuţeni organ je ostao pri razlozima datim u osporenom rješenju i
predloţio da Sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
     Po razmatranju spisa predmeta ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, Sud je našao
da je tuţba osnovana.
                       67
     Nije sporno da se drţavni sluţbenik, odnosno namještenik, po ĉlanu 79 Zakona o
drţavnim sluţbenicima i namještenicima („Sl.list CG“, broj 50/08), zbog potrebe sluţbe moţe
rasporediti na drugo radno mjesto, koje odgovara njegovoj struĉnoj spremi, bez njegove
saglasnosti ili na njegov zahtjev, ako to potrebe drţavnog organa zahtijevaju.
    Prema ĉlanu 4 stav 2 Zakona o opštem upravnom postupku, je propisano da u
upravnim stvarima u kojima je organ zakonom ovlašćen da rješava po slobodnoj ocjeni, rješenje
mora donijeti u granicama ovlašćenja i u skladu sa ciljem u kome je ovlašćenje dato. MeĊutim,
takvo ovlašćenje ne znaĉi da slobodna ocjena o nekom pravu stranke zavisi od volje organa.
Zakonitost takvog akta je neophodna i takvo rješenje podlijeţe ocjeni zakonitosti.
    Naime, u obrazloţenju osporenog rješenja se samo konstatuje da je prvostepeno
rješenje zakonito jer je rasporeĊivanje sluţbenika na radno mjesto u skladu sa Zakonom o
drţavnim sluţbenicima i namještenicima i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
Uprave policije.
    Po nalaţenju suda ovako dato obrazloţenje osporenog rješenja nije jasno i potpuno u
smislu odredbe ĉlana 203 stav 2 Zakona o opštem upravnom postupku („Sl.list RCG“, broj
60/03), jer dati razlozi ne upućuju na pravilnost odluke iz dispozitiva rješenja.
    Osim toga, navodi ţalbe bitni za odluĉivanje u ovoj pravnoj stvari a koji se odnose na
stvarne potrebe drţavnog organa, kao i ĉinjenice koje su uticale na rasporeĊivanje tuţioca na
navedeno radno mjesto, tuţeni organ ne cijeni ĉime je poĉinjena povreda postupak iz ĉlana 240
stav 2 ZUP-a. Tom odredbom je propisano da se u obrazloţenju rješenja moraju ocijeniti svi
navodi ţalbe. Kod takvog stanja stvari, Sud nalazi da odluĉne ĉinjenice nijesu pravilno i potpuno
utvrĊene, a uĉinjene su i povrede postupka a što sve ĉini osporeno rješenje nezakonitim.
    U ponovnom postupku, po nalaţenju Suda, potrebno je otkloniti nedostatke na koje je
ukazano ovom presudom (ĉlan 57 ZUS-a), te donijeti novo na zakonu utemeljeno rješenje.
Sa iznijetog, a na osnovu ĉlana 37 stav 1 u vezi ĉlana 33 stav 6 Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 09.04.2010. godine

Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA
Nevenka Boljević, s.r.                       Vladimir Radulović, s.r.
                     *  *   *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br.1924/2009

                    U IME NARODA
    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao predsjednika
vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika Suda
Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca J. V. iz Podgorice,
koga zastupa advokat Milorad Kaludjerović iz Podgorice, protiv rješenja tuţenog. Komisije za
ţalbe, broj 227/4 od 05.11.2009. godine, nakon odrţane usmene, javne rasprave 07.04.2010.
godine, u prisustvu tuţioca i njegovog punomoćnika a u odsustvu uredno obaviještenog
tuţenog, donio je 09.04.2010. godine
                     PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Uprave za
nekretnine broj 02-4929 od 07.10.2009. godine, kojim se tuţilac rasporedjuje na radno mjesto
                        68
samostalni savjetnik I u Upravi za nekretnine za Podruĉnu jedinicu Podgorica – Ekspozitura
Golubovci.
    Tuţilac u tuţbi i na raspravi navodi da prilikom donošenja prvostepenog rješenja od
07.10.2009. godine, nije utvrdjeno kakav je radno-pravni status imao tuţilac u smislu Zakona o
drţavnim sluţbenicima i namještenicima, tj. da li je imao status rukovodećeg lica iz ĉlana 31.
stav 2. navedenog zakona odredjen imperativnim uslovom za rukovodeće lice iz ĉlana 33. stav
1, i drugim uslovima za rukovodeća lica koji se utvrdjuju Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji Uprave za nekretnine ili je imao status drţavnog sluţbenika i namještenika.
    Kako je ostalo neriješeno pitanje radno pravnog statusa tuţioca to je osporenim
rješenjem poĉinjena bitna povreda postupka što je apsolutni razlog za poništenje rješenja. Iz
dispozitiva prvostepenog rješenja ne moţe se utvrditi sa kojeg radnog mjesta se tuţilac
rasporedjuje. Tuţilac je bio postavljen kao rukovodeće lice u smislu tadašnjeg i sada vaţećeg
ĉlana 31. stav 2. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima na mjesto naĉelnika Uprave
za nekretnine - PJ Podgorica a prema uslovima rukovodećeg radnog mjesta broj 108 u skladu
sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji od 30.01.2007. godine.
    Tuţilac je rukovodeće lice prema odredbama ĉlana 31. stav 2. Zakona o drţavnim
sluţbenicima i namještenicima. Poslove rukovodećeg lica tuţilac je obavljao od momenta
postavljanja tj. od 2007. godine do donošenja osporenih akata. U smislu ĉlana 127. naprijed
navedenog zakona propisano je da rukovodeća lica i drţavni sluţbenici koji su imenovani
odnosno postavljeni u skladu sa vaţećim propisima a što je upavo tuţilac prema aktu iz 2007.
godine, nastavljaju sa radom u tom svojstvu do isteka vremena na koji je imenovano, tj. 5
godina. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
    Tuţeni u odgovoru na tuţbu predlaţe da se tuţba odbije kao neosnovana.
    Nakon odrţane rasprave, cijećeni spise predmeta, navode tuţbe i odgovora na tuţbu,
sud je našao da tuţba nije osnovana.
    Uvidom u rješenje Uprave za nekretnine broj 01-895 od 14.03.2007. godine, utvrdjuje
se da se taĉkom 1. dispozitiva tuţilac rasporedjuje na radno mjesto savjetnika direktora u
Upravi za nekretnine Podgorica za Podruĉnu jedinicu Podgorica na neodredjeno vrijeme, i da je
zvanje drţavnog sluţbenika iz taĉke 1. dispozitiva razvrstano u 1 razred i da se isto rasporedjuje
u 6 platni razred.
    Ĉlanom 31. stav 1. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima („Sl.list RCG“,
br.27/04 i 31/05) koji je bio na snazi u momentu kada je tuţilac rješenjem od 14.03.2007.
godine rasporedjen na radno mjesto savjetnika direktora na neodredjeno vrijeme, kao i ĉlanom
31. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima („Sl.list CG“,br.50/08) propisano je da su
rukovodeća lica u ministarstvu – sekretar ministarstva i pomoćnik ministra; u organu uprave
pomoćnik starješine organa uprave; u sluţbi koju organizuje Vlada pomoćnik starješine sluţbe.
Ĉlanom 34. naprijed navedenog zakona propisano je da rješenje o imenovanju, postavljenju i
razrješenju rukovodećeg lica u organu drţavne uprave i sluţbi koju osniva Vlada donosi Vlada
na osnovu predloga starješine organa drţavne uprave, kao i da se rukovodeće lice imenuje
odnosno postavlja na period od pet godina.
    Iz rješenja o rasporedjivanju tuţioca od 14.03.2007. godine, na mjesto savjetnika
direktora Uprave za nekretnine za Podruĉnu jedinicu Podgorica na neodredjeno vrijeme, vidi se
da tuţilac nije bio rukovodeće lice u smislu naprijed navedenih zakonskih propisa, već da je na
navedeno radno mjesto rasporedjen u svojstvu drţavnog sluţbenika.
    Neosnovani su navodi tuţioca istaknuti u tuţbi da ne spada u kategoriju rukovodećih lica
iz ĉlana 31. stav 1. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima, već iz ĉlana 31. stav 2.
istog zakona, obzirom da je nesporno da je zaposlen u organu uprave – Upravi za nekretnine.
    Tuţilac nije objasnio u kojem je drugom drţavnom organu postavljen ili imenovan kao
rukovodeće lice a u smislu ĉlana 4. u vezi sa ĉlanom 31. stav 2. Zakona o drţavnim
sluţbenicima i namještenicima.
    Ne moţe tuţilac smatrati da je bio rukovodeće lice s pozivom na taĉku 108. Pravilnika o
unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za nekretnine iz januara 2007. godine, gdje je u
                        69
opisu poslova navedeno da rukovodi, organizuje, i koordinira radom Podruĉne jedinice, kao i na
to da je potpisivao rješenja o upisu prava svojine kako je to istaknuto na raspravi, iz razloga
što su rukovodeća lica zakonska kategorija, pa opis radnog mjesta i poslovi koje je obavljao ne
mogu posluţiti kao dokaz da je tuţilac bio rukovodeće lice.
    Na osnovu naprijed iznijetog neosnovani su i navodi tuţioca da je kao rukovodeće lice
trebao da nastavi sa radom do isteka mandata, obzirom da tuţilac nije rukovodeće lice jer nije
postavljen ili imenovan, već je rasporedjen na poslove savjetnika direktora a to su poslovi
drţavnog sluţbenika.
    Sud je cijenio i ostale navode tuţioca ali smatra da nijesu mogli dovesti do donošenja
drugaĉije odluke.
    Na osnovu navedenog sud je tuţbu odbio kao neosnovanu.
    Sa navedenih razloga na osnovu ĉlana 37. stav 1. odluĉeno je kao u dispozitivu presude.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 09.04.2010. godine
Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić,s.r.                     Biserka Bukvić,s.r.
                      *  *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U.br. 1630/09

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao predsjednika
vijeća, Ljubinke Popović – Kustudić i Dragana Đuretića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
samostalnog savjetnika Mirjane Bogdanović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca A. V., iz Igala, protiv rješenja Ministarstva odbrane, broj 05-15469/08 od 27.12.08.
godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 23.03.2010. godine, donio je

                     R J E Š E NJ E

                    Tuţba se odbacuje.

                   Obrazloţenje

    Tuţbom od 07.10.2009.godine, tuţilac je traţio ponišaj rješenja Ministarstva odbrane
broj 05-15469/08 od 27.12.2008.godine.
    Iz spisa predmeta se utvrĊuje da je tuţilac protiv rješenja, ĉiji se poništaj traţi tuţbom,
podnosio ţalbu Komisiji za ţalbe, koja je rješenjem broj 57/2-09 od 22.07.2009. godine,
poništila navedeno rješenje i da je prvostepeni organ u izvršenju drugostepenog rješenja donio
rješenje broj 05-15469/08-7 od 01.10.2009. godine.
    Kako je rješenje ĉiji se poništaj traţi tuţbom već poništeno od strane drugostepenog
organa, to je na osnovu ĉlana 22 Zakona o upravnom sporu, odluĉeno kao u dispozitivu
rješenja.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 23.03.2010. godine
Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mirjana Bogdanović, s.r.                      Gordana Pot, s.r.
                      *   *  *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 2170/2009

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao predsjednika
vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika suda
                        70
Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţilje E. K. , iz Bijelog Polja,
koju zastupa punomoćnik Radivoje Šuković, advokat iz Bijelog Polja, protiv rješenja tuţene
Komisije za ţalbe - Podgorica, br. 171/08 od 20.11.2009. godine, nakon odrţane usmene
rasprave dana 22.03.2010. godine, u prisustvu punomoćnika tuţilje Branislava Ĉupića, po
zamjeniĉkom punomoćju, a u odsustvu uredno pozvanog tuţenog, dana 26.03.2010. godine,
donio je
                     R J E Š E NJ E

    Tuţba se odbacuje.
    Svaka stranka snosi svoje troškove spora.
                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem po ţalbi K. A. , iz Bijelog Polja, djelimiĉno je poništeno rješenje
Ministarstva odbrane, br. 05-5090/07-10 od 15.07.2009. godine, u dijelu koji se odnosi na dan
prestanka radnog odnosa i riješava da K. A., prestaje radni odnos sa danom konaĉnosti rješenja
broj 05-5090/6 od 21.02.2008. godine, dok se u ostalom dijelu ţalba odbija kao neosnovana.
Tim rješenjem prestao je radni odnos K. A. dana 01.11.2007. godine, danom isplate
otpremnine.
     Tuţilja tuţbom i na raspravi preko punomoćnika, osporava zakonitost rješenja tuţenog.
U bitnom, istiĉe da je rješenjem Ministarstva odbrane broj 05-5090/07 prestao radni odnos K.
A., na koje rješenje je podnio ţalbu. Tuţeni po toj ţalbi nije donio akt u vremenu dok je K. A.
bio ţiv, jer je isti umro dana 10.09.2009. godine, i od nasljednika je ostavio samo suprugu E. .
Kako ista ima pravni i ekonomski interes da se poništi osporeno rješenje tuţene, ista podnosi
tuţbu. Dodaje da je osporeno rješenje donijeto suprotno odredbama ĉlana 103. stav 2., ĉl.104. i
105. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima. Predlaţe da Sud zakaţe javnu raspravu
i nakon utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja usvoji tuţbu i poništi osporeno rješenje i utvrdi da je K. A.
bio u radnom odnosu kod Ministarstva odbrane Crne Gore sve do 10.09.2009. godine, traţi
troškove spora.
     U odgovoru na tuţbu, tuţeni predlaţe da Sud odbije tuţbu kao neosnovanu.
     Tuţba je nedozvoljena.
     Odredbom ĉlana 3. stav 1. Zakona o upravnom sporu („Sl.list RCG“, br.60/03),
propisano je pravo pokretanja upravnog spora ima fiziĉko i pravno lice, ako smatra da mu je
upravnim ili drugim aktom povrijedjeno neko pravo ili na zakonu zasnovan interes, dok je u
stavu 2. istog ĉlana, izmedju ostalog, propisano da drţavni organ, organizacija, naselje, grupa
lica i dr. koji nemaju svojstvo pravnog lica mogu pokrenuti upravni spor, ako mogu biti nosioci
prava i obaveza o kojim se rješavalo u upravnom ili drugom postupku. Odredbom ĉlana 120.
Zakona o radu („Sl.list CG“, br.49/08), propisano je da zaposleni koji nije zadovoljan odlukom iz
ĉlana 19. ovog zakona, ima pravo da pokrene spor pred nadleţnim sudom za zaštiti svojih
prava, dok je odredbom ĉlana 113. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima sporu
(„Sl.list RCG“, br.13/05), propisano da protiv odluke Komisije za ţalbe drţavni sluţbenik,
odnosno namještenik moţe pokrenuti upravni spor u roku od 15 dana od dana dostavljanja
odluke.
     Kako je osporenim rješenjem odluĉeno o pravu iz radnog odnosa K. A., supruga tuţilje,
koji akt ima individualni karakter i odnosi se na rješavanje o pravu, obavezi ili interesu
zaposlenog, a isto se ne moţe prenositi na druga lica, već tuţbu moţe podnijeti zaposleni, kako
je to propisano citiranim odredbama zakona, to tuţilja nema na zakonu zasnovan interes
podnošenja tuţbe.
     Dakle, osporenim rješenjem rješavano je o zakonitosti akta zaposlenog po osnovu rada,
a nije rješavano o pravima i obavezama tuţilje, te ista nema aktivnu legitimaciju za podnošenje
tuţbe u smislu ĉlana 3. Zakona o upravnom sporu.
     Odluku o troškovima spora Sud je donio u smislu ĉlana 152. Zakona o parniĉnom
postupku, u vezi sa ĉlanom 56. stav 2. Zakona o upravnom sporu.
                       71
    Iz navedenih razloga, Sud je na osnovu odredbe ĉlana 22. stav 1. taĉka
3. Zakona o upravnom sporu, odbacio tuţbu.
                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 26.03.2010. godine
Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK VIJEĆA
Nataša Sekulić,s.r.                       Biserka Bukvić,s.r.
                     *  * *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 2092/09

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao predsjednika
vijeća, Svetlane Budisavljević i Vojina Lazovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika Suda
Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi K. S. , iz Podgorice, koga
zastupa punomoćnik Dalibor Kavarić, advokat iz Podgorice, radi poništaja rješenja Komisije za
ţalbe - Podgorica, broj 118/9 od 06.11.2009. godine, nakon odrţane usmene rasprave dana
26.03.2010. godine, u prisustvu tuţioca i njegovog punomoćnika, a u odsustvu tuţenog, dana
31.03.2010. godine, donio je

                    R J E Š E NJ E

                   Tuţba se odbacuje.

                   O b r a z l o ţ e nj e

    Tuţilac je podnio tuţbu protiv rješenja Komisije za ţalbe, broj 118/9 od 06.11.2009.
godine, kojim je odbijena njegova ţalba izjavljena protiv rješenja Uprave policije Podgorica,
broj 01-119/09-26392/2 od 04.08.2009. godine. Tim rješenjem tuţiocu je sa 07.05.2009.
godine, prestao radni odnos.
    U postupku ispitivanja procesnih pretpostavki za vodjenje upravnog spora, sud je nakon
odrţane usmene rasprave, našao da tuţbu treba odbaciti.
    Odredbom ĉlana 22. stav 1. taĉka 5. Zakona o upravnom sporu (''Sl. list RCG'', broj
60/03), propisano je da će Upravni sud rješenjem odbaciti tuţbu ako utvrdi da već postoji
pravosnaţna sudska odluka donešena u upravnom ili drugom sporu o istoj stvari.
    U upravnom sporu, izmedju istih stranaka, u pogledu zakonitosti odluke Komisije za
ţalbe, broj 118/9 od 06.11.2009. godine, sud se već izjasnio pravosnaţnom presudom
U.br.1746/09 od 24.03.2010. godine, što je razlog za odbacivanje tuţbe.
    Sa iznijetih razloga i navedene zakonske odredbe, odluĉeno je kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 31.03.2010. godine
Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Rajka Milović,s.r.                        Biserka Bukvić,s.r.
                     *  *  *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1981/09
                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Svetlane Budisavljević, kao
predsjednika vijeća, Branislava Radulovića i Vojina Lazovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi D. K. , iz
Bijelog Polja, koga zastupa punomoćnik Radivoje Šuković, advokat iz Bijelog Polja, radi
                        72
poništaja rješenja Komisije za ţalbe – Podgorica, broj 201/3 od 30.10.2009. godine, nakon
odrţane usmene rasprave, dana 18.03.2010. godine, u odsustvu stranaka, donio je dana
24.03.2010. godine, donio je
                    PRESUDU
    Tuţba se odbija.
    Svaka stranka snosi svoje troškove spora.

                   O b r a z l o ţ e nj e

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Uprave policije
– Podgorica, broj 119/09-29063/2 od 18.08.2009. godine, kojim je tuţiocu sa 19.08.2009.
godine, prestao radni odnos.
    Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog organa. U tuţbi navodi da je radni odnos
zasnovao 01.03.2000. godine. Od tada, pa do donošenja rješenja o prestanku radnog odnosa
taj rad nije prekidan. Po mišljenju tuţioca, radni odnos je trebao da bude transformisan u rad
na neodredjeno vrijeme. Izreka i obrazloţenje osporenog rješenja su suprotni, a nezakonitost
osporenog rješenja ogleda se posebno u okolnosti da radni odnos tuţioca prestaje prije
konaĉnosti rješenja kojim je utvrdjen. Predlaţe da sud tuţbu usvoji i poništi osporeno rješenje.
Traţio je usmenu raspravu i troškove spora.
    U odgovoru na tuţbu tuţeni organ je ostao pri razlozima datim u osporenom rješenju i
predloţio da sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
    Nakon odrţane usmene rasprave, ocjena navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, sud je
našaoa da je tuţba neosnovana.
    Iz spisa predmeta se utvrdjuje da je tuţilac rješenjem Uprave policije – Podgorica, 01
broj 113-38113 od 30.10.2008. godine, poĉev od 19.11.2008. godine, primljen u radni odnos na
odredjeno vrijeme, te da mu je radni odnos prestao istekom vremena na koje je primljen, u
skladu sa odredbom ĉlana 97. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima ("Sl.list RCG"
broj 27/04 i 31/05).
    Osporeno rješenje ne sadrţi povredu iz ĉlana 226. stav 7. Zakona o opštem upravnom
postupku („‟Sl. list RCG‟‟, broj 60/03). Naprotiv, sadrţi jasne i ubjedljive razloge, te adekvatne
propise, što ukazuje na potpunu zakonitost tog rješenja.
    Kod takvog stanja stvari, navodi tuţbe nijesu mogli biti od uticaja na drukĉije
opredjeljenje suda u konkretnoj upravnoj stvari, zbog ĉega je tuţbu valjalo odbiti kao
neosnovanu.
    Odluka o troškovima spora, zasnovana je na odredbi ĉlana 152. Zakona o parniĉnom
postupku, u vezi ĉlana 56. stav 2. Zakona o upravnom sporu.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakon o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u izreci.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 24.03.2010. godine
Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                     Svetlana Budisavljević,s.r.
                      *  *   *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
    U.broj 830/2009
                     U IME NARODA

       Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Svetlane Budisavljević,
kao predsjednika vijeća, sudija Branislava Radulovića i Vojina Lazovića, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće samostalnog savjetnika Tatjane Cerović-Krpović, kao zapisniĉara, rješavajući po zahtjevu
D. M. iz Nikšića, za donošenje akta u izvršenju presude Upravnog suda Crne Gore U.br.
                       73
360/2008 od 10.04.2009. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 30.03.2010. godine, donio
je
                   PRESUDU

    Usvaja se zahtjev tuţioca za donošenje akta.
    Nalaţe se Komisiji za ţalbe Opštine Nikšić da odmah, a najkasnije u roku od 15 dana, od
dana prijema ove presude odluĉi po ţalbi tuţioca od 19.02.2008. godine.

                   Obrazloţenje

     Odlukom naĉelnika Komunalne policije Opštine Nikšić broj 09-666/1 od 05.02.2008.
godine, po oglasu objavljenom u dnevnom listu „Pobjeda“ od 26.12.2007. godine, izvršen je
izbor kandidata N. V. na radno mjesto komunalni policajac I. Protiv ove odluke tuţilac je,
Komisiji za ţalbe Opštine Nikšić, dana 19.02.2008. godine, izjavio ţalbu, na koju Komisija nije
odgovorila u zakonom predviĊenom roku, a ni nakon urgencije tuţioca.
     Zbog ćutanja Komisije za ţalbe, tuţilac je pokrenuo upravni spor, koji je okonĉan
presudom Upravnog suda Crne Gore U.br. 360/2008 od 10.04.2009. godine, tako što je Komisiji
za ţalbe naloţeno da u roku od 15 dana od dana prijema presude donese odluku po ţalbi
tuţioca od 19.02.2008. godine.
     Kako Komisija za ţalbe nije postupila po presudi i u ostavljenom roku odluĉila o ţalbi,
tuţilac je nakon isteka ostavljenog roka, a shodno odredbi ĉlana 59. stav 1. Zakona o upravnom
sporu („Sl.list RCG“, broj 60/03), urgencijom traţio da Komisija za ţalbe donese akt u izvršenju
sudske presude, što ona nije uĉinila.
     Zbog neizvršavanja sudske presude, tuţilac je na osnovu ĉlana 59. stav 2. Zakona o
upravnom sporu, podnio sudu zahtjev za donošenje akta, koji bi u svemu zamijenio akt Komisije
za ţalbe.
     Nakon prijema ovog zahtjeva, sud je od Komisije za ţalbe traţio obavještenje o
razlozima zbog kojih nije donijet akt po ţalbi tuţioca, odnosno zbog ĉega nije postupljeno po
sudskoj presudi.
     Aktom od 24.12.2009. godine, Komisija za ţalbe je obavijestila sud o razlozima zbog
kojih nije donijeta odluka u izvršenju sudske presude.
     Sud je razmotrio zahtjev tuţioca, odgovor Komisije za ţalbe i ostale spise predmeta,
nakon ĉega je odluĉio kao u izreci presude.
     Odredbom ĉlana 110. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima („Sl.list RCG“,
br. 27/04 i 31/05), propisano je da po ţalbi protiv Odluke o pravima i obavezama iz rada i po
osnovu rada drţavnog sluţbenika, odnosno namještenika odluĉuje Komisija za ţalbe, dok je
ĉlanom 112. istog zakona, izmeĊu ostalog, propisano da o ţalbi Komisija za ţalbe mora odluĉiti
najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja ţalbe.
     MeĊutim, polazeći od ĉinjenice da je Upravni sud Crne Gore svojom presudom U.br.
360/2008 od 10.04.2009. godine, naloţio Komisiji za ţalbe Opštine Nikšić da u ostavljenom roku
odluĉi po ţalbi tuţioca, a cijeneći odgovor Komisije za ţalbe, u pogledu razloga, zbog kojih nije
bila u mogućnosti da odluĉi o podnijetoj ţalbi, sud je mišljenja da, u konkretnom sluĉaju,
obzirom da je u pitanju zasnivanje radnog odnosa, ipak Komisiji za ţalbe ostavi naknadni rok u
kojem je ista duţna donijeti odluku po ţalbi tuţioca, jer će, u protivnom, sud, u skladu sa
ĉlanom 59.Zakona o opštem upravnom postupku, donijeti rješenje koje će u svemu zamijeniti
akt nadleţnog organa.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1 Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu ove presude.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 30.03.2010. godine
Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA
Tatjana Cerović-Krpović,s.r.                     Svetlana Budisavljević,s.r.
                        74
UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.br.2169/2009

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao predsjednika
vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika suda
Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţilaca B. S. i mldb.B. S., iz
Bijelog Polja, koje zastupa punomoćnik Radivoje Šuković, advokat iz Bijelog Polja, protiv
rješenja tuţene Komisije za ţalbe - Podgorica, br. 140-08 od 20.11.2009.godine, nakon odrţane
usmene rasprave dana 13.04.2010.godine, u prisustvu punomoćnika tuţilaca, po zamjeniĉkom
punomoćju Budislav Minić, advokat iz Kolašina, a u odsustvu uredno pozvanog tuţenog, dana
14.04.2010.godine, donio je
                     R J E Š E NJ E

    Tuţba se odbacuje.
    Svaka stranka snosi svoje troškove spora.

                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem po ţalbi B. V., djelimiĉno je poništeno rješenje Ministarstva
odbrane broj 05-5086/07-10 od 15.07.2009.godine, u dijelu koji se odnosi na datum prestanka
radnog odnosa i rješava da V. B. prestaje radni odnos sa danom konaĉnosti rješenja broj 05-
5086/06 od 14.02.2008.godine, dok se u ostalom dijelu ţalba odbija kao neosnovana.
     Tuţilac tuţbom i na raspravi preko punomoćnika, osporava zakonitost rješenja tuţenog, i
u bitnom, istiĉe da je prestanak radnog odnosa od strane Ministarstva odbrane u odnosu na B.
V., nezakonit. Navodi da je ţalbu na rješenje Ministarstva odbrane o prestanku radnog odnosa
podnio B. V., medjutim, kako tuţeni po ţalbi nije donio akt u vremenu dok je V. bio ţiv, jer je
umro 28.09.2009.godine, to tuţioci imaju pravni i ekonomski interes da se osporeno rješenje
poništi. Istiĉe da je B. V., rješenjem od 13.02.2006.godine, kod Uprave za odbranu zasnovao
radni odnos na radnom mjestu – namještanik IV u Odsjeku za vezu, kriptozaštitu, osmatranje i
obavještavanje, da bi 14.02.2008.godine ministar odbrane donio rješenje kojim B. V. prestaje
radni odnos 1.11.2007.godine. Obaveze i odgovornost drţavnih sluţbenika i namještenika, naĉin
zasnivanja i prestanak njihovog radnog odnosa uredjuje se Zakonom o drţavnim sluţbenicima i
namještenicima a na pitanja koja nijesu uredjenja tim zakonom, primjenjuje se opšti propis o
radu. Obzirom da je prestanak radnog odnosa koji podrazumijeva i pravnu zaštitu protiv takve
odluke uredjen pomenutim zakonom na naĉin da njegove posljedice nastupaju konaĉnošću
rješenja, to se na pitanje ne moţe primijeniti Zakon o radu, odnosno ĉlan 118.istog. Predlaţe da
Sud tuţbu usvoji i osporeno rješenje poništi, a tuţeni obaveţe da plati troškove spora.
     U odgovoru na tuţbu, tuţeni predlaţe da Sud odbije tuţbu kao neosnovanu.
     Tuţba je nedozvoljena.
     Odredbom ĉlana 3. stav 1.Zakona o upravnom sporu („Sl.list RCG“, br.60/03), propisano
je da pravo pokretanja upravnog spora ima fiziĉko i pravno lice, ako smatra da mu je upravnim
ili drugim aktom povrijedjeno neko pravo ili na zakonu zasnovan interes, dok je u stavu 2. istog
ĉlana, izmedju ostalog, propisano da drţavni organ, organizacija, naselje, grupa lica i dr. koji
nemaju svojstvo pravnog lica mogu pokrenuti upravni spor, ako mogu biti nosioci prava i
obaveza o kojim se rješavalo u upravnom ili drugom postupku. Odredbom ĉlana 120. Zakona o
radu („Sl.list CG“, br.49/08), propisano je da zaposleni koji nije zadovoljan odlukom iz ĉlana
119. ovog zakona, ima pravo da pokrene spor pred nadleţnim sudom za zaštiti svojih prava,
dok je odredbom ĉlana 113. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima („Sl.list RCG“,
br.13/05), propisano da protiv odluke Komisije za ţalbe drţavni sluţbenik, odnosno namještenik
moţe pokrenuti upravni spor u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke.
     Kako je osporenim rješenjem odluĉeno o pravu iz radnog odnosa B. V., supruga tuţilje,
koji akt ima individualni karakter i odnosi se na rješavanje o pravu, obavezi ili interesu
                        75
zaposlenog, a isto se ne moţe prenositi na druga lica, obzirom da je to liĉno pravo, to tuţbu
moţe podnijeti zaposleni, kako je to propisano citiranim odredbama zakona, pa tuţilja nema na
zakonu zasnovani interes podnošenja tuţbe.
    Dakle, osporenim rješenjem rješavano je o zakonitosti akta zaposlenog po osnovu rada,
a nije rješavano o pravima i obavezama tuţilje, te ista nema aktivnu legitimaciju za podnošenje
tuţbe u smislu ĉlana 3. Zakona o upravnom sporu.
    Odluku o troškovima spora Sud je donio u smislu ĉlana 152.Zakona o parniĉnom
postupku, u vezi sa ĉlanom 56. stav 2. Zakona o upravnom sporu.
Iz navedenih razloga, Sud je na osnovu odredbe ĉlana 22. stav 1. taĉka
3. Zakona o upravnom sporu, odbacio tuţbu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 14.04.2010.godine

Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA
Nataša Sekulić,s.r.                        Biserka Bukvić,s.r.
                      *  *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U.br. 2087/2009

                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao predsjednika
vijeća, Ljubinke Popović – Kustudić i Dragana Đuretića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Marijane Lopiĉić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca U. Z. , iz
Nikšića, protiv rješenja tuţene Komisije za ţalbe, broj 138-08 od 29.10.2009. godine, u nejavnoj
sjednici odrţanoj dana 13.04.2010. godine, donio je


                       PRESUDU
    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Komisije za ţalbe, broj 138-08 od 29.10.2009. godine.
                     Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem djelimiĉno je poništeno rješenje Ministra odbrane br. 05-5058/07-
11 od 29.07.2008. godine, i to u dijelu koji se odnosi na datum prestanka radnog odnosa i
riješeno da Zoranu Uljareviću prestaje radni odnos sa danom konaĉnosti rješenja o prestanku
radnog odnosa broj 05-5058/6 od 14.02.2008.godine, dok je u ostalom dijelu ţalba odbijena
kao neosnovana.
    Tuţilac tuţbom osporava zakonitost rješenja tuţenog istuĉući da tuţeni nije postupio po
presudi Upravnog suda Crne Gore, U.br. 1339/08 od 03.06.2009.godine, u kojoj je navedeno da
namještenik kome je radni odnos prestao na osnovu ĉlana 103. i 104. Zakona o drţavnim
sluţbenicima i namještenicima, ima prednost u zapošljavanju na radno mjesto za koje ispunjava
uslove u drţavnim organima, u periodu od dvije godine od dana prestanka radnog odnosa, iako
je to ukazano i ţalbom, o ĉemu se tuţeni u pobijanom rješenju nije osvrnuo. TakoĊe, poslovi
koje je obavljao tuţilac prešli su u djelokrug drugog drţavnog organa, pa isti nije mogao biti
stavljen u status iz ĉlana 106. stav 4. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima. Ove
nepravilnosti ukazane su od strane upravne inspekcije Ministarstva pravde, koja je u
inspekcijskom nadzoru utvrdila brojene povrede zakona na štetu tuţioca i da nije bilo potrebe za
prestankom radnog mjesta tuţioca. Tuţeni se u rješenju poziva samo na odredbe Uredbe o
                         76
organizaciji i naĉinu rada drţavne uprave i na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
    Tuţeni u odgovoru na tuţbu predlaţe da se tuţba odbije kao neosnovana.
    Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, pobijano rješenje i ostale spise predmeta, pa je
našao da je tuţba osnovana.
    Odredbom ĉlana 104. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima ("Sl.lis t RCG"
br. 27/04 i 31/05), propisano je, da u sluĉaju reorganizacije drţavnog organa, drţavnom
sluţbeniku odnosno namješteniku moţe prestati radni odnos ili moţe biti rasporedjen na radno
mjesto koje ne odgovora njegovom zvanju odnosno struĉnoj spremi i da je osnov za
utvrdjivanje prestanka radnog odnosa promjena akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji,
te da drţavni sluţbenik odnosno namještenik kome prestaje radni odnos po toj odredbi, ima
prava iz ĉlana 103. stav 2. istog zakona, dok je ĉlanom 105. odredjeno da se u cilju
sprovoĊenja reorganizacije donosi poseban program. Shodno navedenim odredbama
rasporedjivanje odnosno prestanak radnog odnosa drţavnih sluţbenika u navedenim
sluĉajevima utvrĊuje se na osnovu akta o sistematizaciji, u kom sluĉaju se zaposlenima kojima
prestaje radni odnos obezbeĊuju pravo primjenom opštih propisa o radu.
Sud je presudom U.br.1339/08 od 03.06.2009. godine, poništio rješenje tuţene broj 138/08 od
15.07.2008. godine, sa razloga što tuţeni nije dostavio Sudu navedena opšta akta Ministarstva
odbrane, po kojima se tuţilac nije mogao rasporediti, kao i Program reorganizacije, a što je bio
u obavezi da postupi u smislu ĉlana 57. u vezi sa ĉlanom 27. Zakona o upravnom sporu ("Sl.list
RCG" br. 60/03).
    Prema stanju u spisima i obrazloţenja prvostepenog i osporenog rješenja, tuţilac nije
mogao biti rasporeĊen u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji, jer su u organizacionoj jedinici
u kojoj je radio, umjesto 27 sistematizovana samo 4 radna mjesta, zbog ĉega je tuţilac
obuhvaćen Programom reorganizacije koji sadrţi podatke o sluţbenicima, odnosno
namještenicima koji se nijesu mogli rasporediti. Medjutim, ovu bitnu okolnost koja je procesni
osnov za donošenje prvostepenog rješenja, sud nije u mogućnosti da provjeri, obzirom da
tuţeni nije dostavio pomenute opšte akte, a što je bio obavezan da uĉini u skladu sa odredbom
ĉlana 33. stav 5. i 27. stav 3. Zakona o upravnom sporu, a samim tim ni da ispita primjenu kako
materijalnih, tako i procesnih normi.
    Shodno navedenom i nemogućnosti da Sud ocijeni zakonitost osporenog rješenja zbog
nedostatka odluĉnih dokaza u spisima predmeta, ovaj sud je poništio osporeno rješenje.
    Tuţeni će u ponovnom postupku postupajući u skladu sa odredbom ĉlana 57. Zakona o
upravnom sporu donijeti novo, na zakonu zasnovano rješenje.
    Iz iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, rješeno je kao u dispozitivu presude.

                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 13.04.2010. godine

Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA
Marijana Lopiĉić,s.r.                     Gordana Pot,s.r.
                       *  *  *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U.br. 2150/2009
                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao predsjednika
vijeća, Ljubinke Popović – Kustudić i Dragana Đuretića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Marijane Lopiĉić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi K. K. Z. , iz
Podgorice, protiv rješenja tuţene Komisije za ţalbe, broj 56-08 od 30.10.2009.godine, u
nejavnoj sjednici odrţanoj dana 13.04.2010. godine, donio je
                        77

                       PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Komisije za ţalbe, broj 56-08 od 30.10.2009.godine.

                      Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem djelimiĉno je poništeno rješenje ministra odbrane broj 05-
15120/08-9 od 05.05.2009. godine, i to u dijelu koji se odnosi na datum prestanka radnog
odnosa i riješeno da Z. K.-K. prestane radni odnos sa danom konaĉnosti rješenja o prestanku
radnog odnosa, dok je u ostalom dijelu ţalba odbijena kao neosnovana.
     Tuţilja tuţbom osporava zakonitost rješenja tuţenog zbog povrede pravila upravnog
postupka pogrešno i nepotpuno utvrĊenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog
prava. Istiĉe da je prvostepeni organ pozvao radi izjašnjenja ali joj nije omogućio uvid u novu
sistematizaciju, zbog ĉega nije mogla saznati da li je radno mjesto ukinuto ili nije, ili je samo
smanjen broj izvršilaca, kao ni to da li je donešen program reorganizacije postojeće sluţbe.
Navedenom odlukom povrijeĊen je zakon na štetu tuţilje jer nije jasno da li je njeno radno
mjesto ukinuto ili se smanjio broj izvršilaca zbog ĉega joj nije mogao biti utvrĊen prestanak
radnog odnosa. Tuţeni je bio duţan postupiti u skladu sa obavezama iz ĉlana 92. i 93. Zakona o
radu i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva odbrane. Predlaţe da se
osporeno rješenje poništi.
     Tuţeni u odgovoru na tuţbu predlaţe da se tuţba odbije kao neosnovana.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, pobijano rješenje i ostale spise predmeta, pa je
našao da je tuţba osnovana.
Tuţba je osnovana.
     Odredbom ĉlana 104. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima ("Sl.lis t RCG"
br. 27/04 i 31/05), propisano je, da u sluĉaju reorganizacije drţavnog organa, drţavnom
sluţbeniku odnosno namješteniku moţe prestati radni odnos ili moţe biti rasporedjen na radno
mjesto koje ne odgovora njegovom zvanju odnosno struĉnoj spremi i da je osnov za
utvrdjivanje prestanka radnog odnosa promjena akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji,
te da drţavni sluţbenik odnosno namještenik kome prestaje radni odnos po toj odredbi, ima
prava iz ĉlana 103. stav 2. istog zakona, dok je ĉlanom 105. odredjeno da se u cilju
sprovoĊenja reorganizacije donosi poseban program. Shodno navedenim odredbama
rasporedjivanje odnosno prestanak radnog odnosa drţavnih sluţbenika u navedenim
sluĉajevima utvrĊuje se na osnovu akta o sistematizaciji, u kom sluĉaju se zaposlenima kojima
prestaje radni odnos obezbeĊuju pravo primjenom opštih propisa o radu.
     Prema stanju u spisima i obrazloţenju osporenog rješenja, proizilazi da je Ministarstvo
odbrane, dopisom broj 80502-15120/08-13 od 23.07.2009. godine, navelo da radna mjesta na
koja se rasporeĊuju civilna lica na sluţbi u Vojsci Crne Gore, nijesu utvrĊena Pravilnikom o
unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva odbrane, kao i da je postupak prestanka
potrebe za radom tuţilje u Vojsci Crne Gore, prvostepeni organ pravilno proveo na naĉin i po
postupku predviĊen ĉlanom 92 do 96 Zakona o radu, kao i da je obavijestio Zavod za
zapošljavanje Crne Gore da će doći do prestanka potrebe za radom 40 civilnih lica u Vojsci Crne
Gore, te da je donijet Program mjera za rješavanje viška zaposlenih civilnih lica u Vojsci Crne
Gore, koji sadrţi podatke o civilnim licima za ĉijim je radom prestala potreba, broj, kvalifikacionu
stukturu, godine starosti i staţ osiguranja zaposlenih za ĉijim radom je prestala potreba.
Programom su obuhvaćeni podaci za 26 zaposlenih civilnih lica sa invaliditetom zbog
nemogućnosti rasporeda na poslove koji odgovaraju njihovoj preostaloj radnoj sposobnosti i 14
civilnih lica kojima su ukinuta radna mjesta. Medjutim, ovu bitnu okolnost koja je procesni
osnov za donošenje prvostepenog rješenja, sud nije u mogućnosti da provjeri, obzirom da
tuţeni nije dostavio pomenute opšte akte, a što je bio obavezan da uĉini u skladu sa odredbom
                       78
ĉlana 33. stav 5. i 27. stav 3. Zakona o upravnom sporu, a samim tim ni da ispita primjenu kako
materijalnih, tako i procesnih normi.
    Shodno navedenom i nemogućnosti da Sud ocijeni zakonitost osporenog rješenja zbog
nedostatka odluĉnih dokaza u spisima predmeta, ovaj sud je poništio osporeno rješenje.
    Tuţeni će u ponovnom postupku postupajući u skladu sa odredbom ĉlana 57. Zakona o
upravnom sporu donijeti novo, na zakonu zasnovano rješenje.
    Iz iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, rješeno je kao u dispozitivu presude.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 13.04.2010. godine
Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK VIJEĆA
Marijana Lopiĉić,s.r.                      Gordana Pot,s.r.
                       *  * *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br.2138/2009
                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Biserke Bukvić kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
samostalnog savjetnika Svetlane Radošević, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca I. D. iz Roţaja protiv rješenja tuţene Komisije za ţalbe - Podgorica, broj 225/2 od
30.10.2009. godine u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 14.04.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja direktora
Uprave policije, broj 01-119/09-32526/1 od 15.09.2009. godine, kojim je odluĉeno da tuţiocu
prestaje radni odnos na odredjeno vrijeme dana 19.09.2009. godine.
    Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog organa zbog povrede pravila postupka,
pogrešno i nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U
tuţbi u bitnom istiĉe da je kod Uprave policije primljen u radni odnos 01.05.1999. godine po
ugovoru na odredjeno vrijeme i da je 10 godina bio u neprekidnom radnom angaţmanu ĉak i u
periodu izmedju zakljuĉivanja ugovora na odredjeno vrijeme. Navodi da nije u pitanju
smanjenje broja uposlenih zbog obima posla, već je u pitanju selektivni odnos prema tuţiocu.
Ovo posebno kod ĉinjenice da je u medjuvremenu stekao odgovarajuću struĉnu spremu, sa
kojih razloga i osporava rješenje i stav Uprave policije. Predlaţe da sud tuţbu usvoji i preinaĉi
osporeno ili poništi osporeno rješenje.
    Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu navodi da ista nije osnovana, pa predlaţe da se
odbije.
    Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, osporeno rješenje i ostale spise predmeta, pa
je našao da tuţba nije osnovana.
    U postupku donošenja osporenog rješenja ĉinjeniĉno stanje je potpuno i pravilno
utvrdjeno i na tako utvrdjeno ĉinjeniĉno stanje pravilno je primijenio materijalno pravo, pa
tuţeni odbijanjem ţalbe tuţioca, osporenim rješenje, nije povrijedio zakon.
    Uvidom u spise predmeta utvrdjuje se da je tuţilac prema rješenju direktora Uprave
policije broj 113-1172 od 12.01.2009. godine bio u radom odnosu na odredjeno vrijeme od
19.12.2009. godine, do devet mjeseci, zbog privremenog povećanja obima posla.
                       79
    Istekom tog vremena tuţiocu je prestao radni odnos dana 19.09.2009. godine, a na
osnovu rješenja istog organa broj 01-119/09-32526/1 od 15.09.2009. godine.
    Kod tako utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja pravilan je zakljuĉak tuţenog organa da je
prvostepeni organ pravilno postupio u skladu sa ĉlanom 100. Zakona o drţavnim sluţbenicima i
namještenicima („Sl.list RCG“, br.50/08) kojim je propisano da radni odnos na odredjeno
vrijeme prestaje istekom vremena na koje je drţavni sluţbenik, odnosno namještenik primljen ili
završetkom posla za koje je izvršenje zasnovao radni odnos na odredjeno vrijeme.
    Iz navedenih razloga Sud je našao da je osporeno rješenje pravilno i zakonito, pa je
tuţbu valjalo odbiti.
    Sud je cijenio navode tuţbe tuţioca, da je od 01.05.1999. godine, po ugovorima na
odredjeno vrijeme obavljao poslove sluţbenika policajca ali polazeći od citirane odredbe ĉlana
100. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima oni nijesu mogli uticati na drugaĉiju
odluku suda u ovoj stvari.
    Sa izloţenog a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o urpavnom sporu („Sl.list RCG“,
br.60/03), odluĉeno je kao u dispozitivu.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 14.04.2010. godine
Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Svetlana Radošević,s.r.                  Vladimir Radulović,s.r.
                     *  *   *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1478/09
                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Ljubinke Popović-Kustudić, kao
predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi M. J. , iz Kolašina, koju
zastupa punomoćnik Velizarka Simonović-Bulatović, advokat iz Kolašina, protiv rješenja Komisije
za ţalbe – Podgorica, broj 30/21-06 od 28.07.2009. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj, dana
20.04.2010. godine, donio je
                     PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţilje izjavljena protiv rješenja Poreske uprave,
broj 03/1-199/1-09 od 17.06.2009. godine, kojim je utvrdjeno da je tuţilji, daktilografu I-b
klase, u Podruĉnoj jedinici - Bijelo Polje - Ekspozitura Kolašin, isplatom otpremnine, zbog
prestanka potrebe za radom, prestao radni odnos, kao i sva prava iz rada i po osnovu rada,
dana 20.01.2006. godine.
    Tuţilja osporava zakonitost rješenja tuţenog zbog pogrešno i nepotpuno utvrdjenog
ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U tuţbi navodi da je tuţena,
obzirom da tuţilja ima 21 godinu 8 mjeseci i 22 dana radnog staţa, bila u obavezi da joj
obezbijedi jedno od prava iz ĉlana 116. Zakona o radu. Istiĉe, da kod tuţene postoji potreba za
radom daktilografa Ia klase, koji uslov ona ispunjava, ali ne i uslov radno iskustvo od dvije
godine nakon sticanja I-a klase. Ukazuje da je preko 20 godina vršila poslove arhivara i
upisniĉara, ĉime je stekla iskustvo za vršenje tih poslova, te da je Upravni sud svojim ranijim
presudama poništio dva identiĉna rješenja tuţene, medjutim tuţena je ponovo donijela rješenje
iste sadrţine kao i ranije. Predlaţe da se rješenje poništi.
                        80
    U odgovoru na tuţbu tuţena navodi da je tuţilji prestao radni odnos u skladu sa
zakonom, što proizilazi iz presude Upravnog suda U. br 31/2007 od 11.03.2008. godine i
presude Vrhovnog suda br. Uvp.78/2008 od 30.12.2008. godine, donesenih u ovoj stvari, koje
prilaţe. Predlaţe da se tuţba odbije kao neosnovana.
Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, pobijano rješenje i ostale spise predmeta, pa je našao
da je tuţba neosnovana.
    Ĉlanom 104. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima („Sluţbeni list RCG“, broj
27/04 i 31/05), propisano je da u sluĉaju reorganizacije drţvnog organa, drţavnom sluţbeniku
odnosno namješteniku moţe prestati radni odnos ili moţe biti rasporedjen na radno mjesto koje
ne odgovara njegovom zvanju, odnosno struĉnoj spremi, a da je osnov reorganizacije drţavnog
organa promjena akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, te da drţavni sluţbenik
odnosno namještenik kome prestane radni odnos u smislu stava 1 ovog ĉlana, ima pravo iz
ĉlana 103. stav 2. ovog zakona, dok iz ĉlana 105. navedenog zakona, proizilazi da u cilju
sprovodjenja reorganizacije, starješina drţavnog organa utvrdjuje poseban program
reorganizacije.
    Iz spisa predmeta se utvrdjuje da je, nakon donošenja Pravilnika o unutrašnjoj
organizaciji i sistemetizacij radnih mjesta u Poreskoj upravi, direktor Poreske uprave, donio
Program sprovodjenja reorganizacije Poreske uprave. Pravilnikom je u Ekspozituri - Kolašin,
smanjen broj izvršilaca i sistematizovano radno mjesto samostalni savjetnik III (dva izvršioca),
nakon ĉega je direktor Poreske uprave, donio Odluku o oglašavanju tuţilje tehnološkim viškom
i utvrdjivanju prava po tom osnovu (pravo na isplatu otpremnine), jer nije postojala mogućnost
njenog rasporedjivanja na neko drugo sistematizovano radno mjesto, koje odgovara njenoj
stuĉnoj spremi, kako u u Podruĉnoj jedinici Bijelo Polje – Ekspozitura – Kolašin, tako ni u
drugim organizacionim jedinicama tog organa. Naime, tuţilja je daktilograf I-b klase, a
Pravilnikom, za radno mjesto namještenik IV propisani su uslovi SSS-opšteg, tehniĉkog ili
društvenog smjera ili daktilograf I-a klase, poloţen struĉni ispit i poznavanje rada na raĉunaru
kao i radno iskustvo od 2 godine. Tuţilja je, kako proizilazi iz spisa predmeta, uvjerenje o
poloţenoj I-a klasi, stekla nakon izvršenog rasporedjivanja zaposlenih u Poreskoj upravi i isto
dostavila tom organu 05.10 2005. godine, ali kako nije ispunjavala propisane uslove za
navedeno radno mjesto, u pogledu radnog iskustva, nije postojala mogućnost za njeno
rasporedjivanje na isto.
    Takodje se iz spisa vidi da je odlukom Poreske uprave broj 03/1-758/1-06 od
13.01.2006. godine, tuţilja oglašena tehnološkim viškom i utvrdjeno joj pravo na isplatu
otpremnine u iznosu od 2.000,00 €, da je tuţena, rješenjem broj 20/06-2 od 11.05.2007.
godine, odbila ţalbu tuţilje na prednje rješenje. Protiv ovog rješenja tuţilja je pokrenula upravni
spor tuţbom kod Upravnog suda, koja je odbijena presudom U broj 31/2007 od 11.03.2008.
godine, a presudom Vrhovnog suda Uvp. broj 78/08 od 30.12.2008. godine, odbijen njen
zahtjev za vanredno preispitivanje oznaĉene presude ovog suda.
    Iz spisa predmeta se vidi da je tuţilji isplaćena otprmnina u navedenom iznosu,
20.01.2006. godine, pa su stoga upravni organi osnovano utvrdili da joj je sa tim danom
prestao radni odnos.
    Polazeći od izloţenog, Sud nalazi da osporenim rješenjem nije povrijedjeno materijalno
pravo na štetu tuţilje, pa je tuţbu valjalo odbiti kao neosnovanu.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno
je kao u dispozitivu presude.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica,20.04.2010. godine.
Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA
Marina Nedović,s.r.                         Ljbinka Popović-Kustudić ,s.r.
                      *   *  *
                         81
UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U.br.593/2009
                    U IME NARODA
    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao predsjednika
vijeća, Ljubinke Popović – Kustudić i Dragana Đuretića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
samostalnog savjetnika Lidije Novović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Ţ. J., iz Podgorice, protiv rješenja Komisije za ţalbe-Podgorica, broj 55/2-09 od 26.03.2009.
godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 13.04.2010. godine, donio je

                      PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Komisije za ţalbe-Podgorica, broj 55/2-09 od 26.03.2009. godine.

                    Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja direktora
Uprave carina 03/04 broj D-16320/12-08 od 13.02.2009. godine, kojim je tuţiocu zbog teţeg
disciplinskog prekršaja iz ĉlana 59. stav 1. taĉka 4. i 13. Zakona o drţavnim sluţbenicima i
namještenicima („Sl.list CG“, br.50/08), izreĉena disciplinska mjera prestanak radnog odnosa.
     Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog organa zbog povrede pravila postupka i
pogrešno i nepotpuno utvrĊenog ĉinjeniĉnog stanja. U tuţbi navodi da je u sprovedenom
disciplinskom postupku oglašen odgovornim za teţi disciplinski. Istiĉe da nije dokazana nijedna
od tvrdnji koju je zastupao disciplinski tuţilac u Upravi carina, niti da je uĉinio bilo što, što mu je
zahtjevom stavljeno na teret. Predlaţe da sud tuţbu usvoji i osporeno rješenje poništi.
     U odgovoru na tuţbu tuţeni organ je ostao pri razlozima datim u osporenom rješenju i
predloţio da Sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, Sud je
našao da je tuţba osnovana.
     Odredbom ĉlana 59. stav 1. taĉka 4. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima
(„Sl.list CG“, br.50/08), propisano je da su teţi disciplinski prekršaji zloupotreba poloţaja ili
prekoraĉenje ovlašćenja u sluţbi, a stavom 13. navedenog zakona povreda radnih obaveza koja
ima teţe posljedice za stranke ili drţavni organ.
     Iz spisa predmeta se utvrĊuje da u ĉinjeniĉnom opisu teţeg disciplinskog prekršaja za
tuţioca nije navedeno vrijeme kada su uĉinjeni ti disciplinski prekršaji, a što je odluĉna ĉinjenica
od koje zavisi pravilna primjena materijalnog prava, obzirom da je ĉlanom 67. stav 2. Zakona o
drţavnim sluţbenicima i namještenicima propisano da pokretanje disciplinskog postupka za teţi
disciplinski prekršaj zastarijeva u roku od 3 mjeseca od dana saznanja za prekršaj odnosno u
roku od 6 mjeseci od dana kada je prekršaj uĉinjen. Takodje ĉlanom 67. stav 6. navedenog
zakona, propisano je da vodjenje disciplinskog postupka zastarijeva kad protekne tri puta
onoliko vremena koliko je zakonom utvrdjena zastarjelost pokretanja, a u svakom sluĉaju
zastarjelost nastupa u roku od 1 godine od dana kada se saznalo za disciplinski prekršaj.
         Imajući u vidu da se osporeno rješenje zasniva na nepotpuno utvrĊenom
ĉinjeniĉnom stanju, sud je tuţbu usvojio i isto poništio kao nezakonito.
U ponovnom postupku tuţeni organ će otkloniti nedostatke na koje je ukazano ovom presudom
(ĉl.57. ZUS-a), te donijeto novo, na zakonu utemeljeno rješenje.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno
je kao u dispozitivu ove presude.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 13.04.2010. godine
Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA
Lidija Novović,s.r.                      Gordana Pot,s.r.
                       82
UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 2084/09

                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudije Gordane Pot, kao predsjednika
vijeća, Ljubinke Popović-Kustudić i Dragana Djuretića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
suda Sneţane Popov, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca D. V. , iz
Mojkovca, koga zastupa punomoćnik Fikret S.Kurgaš, advokat iz Bijelog Polja, protiv rješenja
tuţene Komisije za ţalbe - Podgorica, broj 189/4 od 30.10.2009. godine, nakon odrţane usmene
javne rasprave 21.04.2010. godine, u prisustvu tuţioca I njegovog punomoćnika, a u odsustvu
tuţenog dana 22.04.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja direktora
Uprave policije, 01 broj 119/08-29118/2 od 18.08.2009. godine, kojim je tuţiocu, kao
sluţbeniku Uprave policije na odredjeno vrijeme, prestao radni odnos dana 19.08.2009. godine,
zbog prestanka potrebe za njegovim daljim angaţovanjem.
    Tuţilac je u tuţbi i putem punomoćnika na raspravi istakao da osporava zakonitost
rješenja tuţenog, zbog nepotpuno i pogrešno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene
meterijalnog prava. U bitnom istiĉe da su upravni organi pogrešno utvrdili bitnu i odluĉnu
ĉinjenicu da je tuţilac zasnovao radni odnos na odredjeno vrijeme, s obzirom da je tuţilac
neprekidno obavljao poslove za koje je bio angaţovan više od 8 godina, pa je obaveza
prvostepenog organa, bila da izvrši transformaciju ugovora o radu sa odredjenog na
neodredjeno vrijeme, shodno ĉlanu 26. Zakona o radu, kao opštim propisom koji se mora
primjenjivati. Rješenja o prekidu radnog odnosa na odredjeno vrijeme i donošenja novog
rješenja o zasnivanju radnog odnosa na odredjeno vrijeme, tuţeni je donosio bez
obavještavanja tuţioca – formalno, ne dajući mu mogućnost da ostvari svoje pravo koje mu
pripada po Zakonu o radu. Upravni organi su samovoljno I protivzakonito ţeljeli da nametnu
tuţiocu svoj stav, da je tuţilac trebao da se ţali na rješenje o zasnivanju radnog odnosa na
odredjeno vrijeme, zaboravljajući ili namjerno izbjegavajući ĉinjenicu, da takvo rješenje nikada
nije dostavljeno tuţiocu, niti ima dokaza da ga je isti primio. Upravni organi su, pod uslovom da
je za tuţioĉevim radom prestala potreba, trebali obezbijediti jedno od prava iz ĉlana 93. stav 2.
taĉka 5. Zakona o radu i donijeti program ostvarivanja prava zaposlenih, pa je poslodavac bio
duţan isplatiti tuţiocu otpremninu u visini koju je odredio za radnike koji su sporazumno
raskinuli radni odnos.Predloţio je da se osporeno rješenje poništi.
    Tuţena je u pisanom odgovoru na tuţbu navela da je tuţba neosnovana, i predlaţe da
se ista odbije.
    Sud je nakon odrţane usmene javne rasprave, razmotrio tuţbu, odgovor na istu,
osporeno rješenje i ostale spise predmeta, pa je našao da tuţba nije osnovana.
    Naime, uvidom u spise predmeta utvrdjeno je, da je tuţeni rješenjem Uprave policije –
Podgorica, 01 broj 113-38457 od 31.10.2008. godine, zasnovao radni odnos na odredjeno
vrijeme u Upravi policije 19.11.2008. godine do 9 mjeseci i rasporedjen na radno mjesto broj
109/31-policajac (OSL-OP), u TJ Plav, shodno ĉlanu 30. stav 2. alineja 3. Zakona o drţavnim
sluţbenicima i namještenicima. Rješenjem      istog organa 01 broj 119/08-29118/2 od
18.08.2009. godine, utvrdjeno je da tuţiocu prestaje radni odnos dana 19.08.2009. godine,
istekom roka za koji je zasnovao radni odnos, jer je prestala potreba za daljim angaţovanjem.
                       83
    Kod takvog ĉinjeniĉnog stanja, a imajući u vidu odredbe ĉlana 97. Zakona o drţavnim
sluţbenicima i namještenicima ("Sl.list RCG" broj 27/04 i 31/05), kojima je propisano da radni
odnos na odredjeno vrijeme prestaje istekom vremena na koje je drţavni sluţbenik odnosno
namještenik primljen, Sud nalazi da je tuţeni organ pravilno ocijenio da rješenjem o prestanku
radnog odnosa nije povrijedjen Zakon na štetu tuţioca.
    Tvrdnja tuţioca, do mu je rješenje kojim je zasnovao radni odnos na odredjeno vrijeme,
uruĉeno mjesec dana priije donošenja rješenja o prestanku radnog odnosa, potvrdjuje ĉinjenicu
da tuţilac nije koristio pravna sredstva protiv istog.
    Sud je razmotrio i ostale navode tuţbe, ali je našao da su isti bez uticaja na drugaĉije
presudjenje.
    Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakon o upravnom sporu ("Sl.list RCG" br.
60/03), odluĉeno je kao u dispozitivu.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 22.04.2010. godine
Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Sneţana Popov,s.r.                      Gordana Pot,s.r.
                      *    *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1804/09
                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Svetlane Budisavljević, kao
predsjednika vijeća, Branislava Radulovića i Vojina Lazovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi R. D. , iz
Nikšića, protiv rješenja Komisije za ţalbe – Podgorica, broj 82/5 od 16.10.2009. godine, nakon
odrţane rasprave dana 20.04.2010. godine, u prisustvu tuţioca, a u odsustvu punomoćnika
tuţenog, dana 21.04.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Komisije za ţalbe, broj 82/5 od 16.10.2009. godine.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Uprave policije
Podgorica – broj 119/09-27960 od 04.08.2009. godine, kojim je utvrdjeno da tuţiocu sa danom
konaĉnosti tog rješenja prestaje radni odnos.
    Tuţilac je u tuţbi i na raspravi istakao, da mu je tek kod Upravnog suda Crne Gore,
omogućeno da izvrši uvid u spise predmeta.U postupku u kojem je donijeto rješenje o
prestanku radnog odnosa, nije izveden bilo kakav dokaz, niti je na jasan naĉin raspravljeno
pitanje njegovog otsustva sa posla. Tuţilac je u odredjenom periodu, bio opravdano sprijeĉen
da obavlja povjerene poslove i zadatke, o ĉemu je dostavio medicinsku dokumentaciju.
Predloţio je da sud tuţbu uvaţi i poništi osporeno rješenje.
    U odgovoru na tuţbu, tuţeni organ je ostao pri razlozima datim u osporenom rješenju i
predloţio da sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
    Nakon odrţane usmene rasprave, ocjenom navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, sud je
našao da je tuţba osnovana.
    Iz spisa predmeta se utvrdjuje da je tuţiocu radni odnos prestao na osnovu ĉlana 143.
stav 1. taĉka 5. Zakona o radu (‟‟Sl. list CG‟‟ broj 49/08)
                        84
    Po nalaţenju suda, za pravilnu primjenu ove zakonske odredbe bilo je neophodno da
poslodavac, postupi na naĉin predvidjen u stavu 2. istog ĉlana, odnosno upozori tuţioca na
postojanje razloga za otkaz ugovora o radu, kako bi se tuţilac u roku od 5 radnih dana, izjasnio
na navode iz upozorenja.
    Obzirom, da tuţilac nije upozoren, a nije mu ni ostavljen zakonski rok u kojem bi se
pripremio da u postupku iznese sve okolnosti i ĉinjenice koje mu idu u prilog, sud je tuţbu
uvaţio i poništio osporeno rješenje, ne upuštajući se u provjeru ĉinjeniĉnog stnja na kojem je to
rješenje utemeljeno.
    U ponovnom postupku tuţeni organ će u skladu sa presudom (ĉl. 57. ZUS-a), donijeti
novo, zakonito rješenje.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, riješeno je kao u izreci.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 21.04.2010. godine.
Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA
Marina Nedović,s.r.                     Svetlana Budisavljević,s.r.
                     *   *   *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 130/10
                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca G. P. , iz
Podgorice, koga zastupa punomoćnik Zorica Drašković, advokat iz Podgorice, protiv rješenja
tuţene Komisije za ţalbe – Podgorica, broj 93/9-06 od 11.02.2009. godine, u nejavnoj sjednici
odrţanoj, dana 28.04. 2010. godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Komisije za ţalbe, broj 93/9-06 od 11.02.2009. godine.

                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem odbijna je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja rješenja
direktora Zavoda ia izvršenje kriviĉnih sankcija br. 03-1/282-2 od 31.05.2006. godine, kojim je
tuţiocu, namješteniku Zavoda za izvršenje kriviĉnih sankcija, zbog uĉinjenog teţeg disciplinskog
prekršaja-neizvršavanje ili nesavjesno, neblagovremeno ili nemarno vršenje sluţbenih obaveza
iz ĉlana 56. stav 3. taĉka 1. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima, izreĉena
disciplinska mjera prestanak radnog odnosa.
     Tuţilac tuţbom osporava zakonitost rješenja tuţenog zbog pogrešno i nepotpuno
utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U tuţbi, u bitnom, navodi
da je zaposlen u Zavodu za izvršenje kriviĉnih sankcija i da nikada nije bio disciplinski kaţnjavan
niti je protiv njega vodjen disciplinski postupak. Istiĉe da je njemu izreĉena pomenuta mjera
zbog nesavjesnog i nemarnog vršenja sluţbenih obaveza, ali da je nesporna ĉinjenica da je
kritiĉne noći na 5 minuta prije 22 ĉasa razgovarao sa B. B. . Upravni organi nijesu vodili raĉuna
o ĉinjenici da za drţavni organ nijesu nastupile teţe posljedice niti o postojanju olakšavajućih
okolnosti na njegovoj strani: da nije disciplinski kaţnjavan, da je porodiĉan ĉovjek sa dvoje
maloletne djece i suprugom koja nije u radnom odnosu, da je podstanar i da ne posjeduje bilo
                        85
kakvu imovinu, te da mu se mogla izreći novĉana kazna primjenom ĉlana 57. Zakona o
drţavnim sluţbenicima i namještenicima. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
    U odgovoru na tuţbu tuţeni predlaţe da se tuţba kao neosnovana odbije.
Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, pobijano rješenje i ostale spise predmeta, pa je našao
da je tuţba osnovana.
    Presudom U br. 277/09 od 07.10.2009. godine, poništeno rješenje tuţene broj 94/4-06
od 11.02.2009. godine, zbog povrede odredbi ĉlana 27. stav 3. Zakona o upravnom sporu, jer
tuţeni na zahtjev suda nije dostavio spise predmeta.
    Tuţeni, u izvršenju naprijed navedene presude, donosi rješenje sa brojem 93/9-06 i
datumom kao i ranije poništeno rješenje -11.02.2009. godine. U uvodu istog navedeno je da se
donosi na 138. sjednici odrţanoj dana 18.11.2009. godine, pa nije jasno kojeg je dana
rješenje, koje se predmetnom tuţbom osporava, donijeto, što predstavlja povredu pravila
postupka iz ĉlana 200. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku.
    U ponovnom postupku, tuţeni će otkloniti navedenu povredu pravila postupka i donijeti
novo rješenje, imajući u vidu odredbu ĉlana 64. stav 6. Zakona o drţavnim sluţbenicima i
namještenicima, kojom je regulisano nastupanje zastarjelosti u svakom sluĉaju u roku od
godine dana od kada se saznalo za disciplinski prekršaj, a polazeći od ĉinjenice da je disciplinski
postupak pokrenut zakljuĉkom, broj 0501-2721/1 od 14.04.2006. godine, (ĉl. 57.ZUS-a).
     Sa iznijetog a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi stava 6. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu presude.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 28.04.2010. godine.

Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA
Marina Nedović,s.r.                         Vladimir Radulović,s.r.
                      *   *   *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 213/10
                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vojina Lazovića, kao
predsjednika vijeća, Branislava Radulovića i Svetlane Budisavljević, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi R. K.
, iz Danilovgrada, protiv rješenja Komisije za ţalbe Opštine Danilovgrad, broj 03-031-29/1 od
11.01.2010. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 07.05.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Komisije za ţalbe Opštine Danilovgrad, broj 03-031-29/1 od
11.01.2010. godine.

                    O b r a z l o ţ e nj e

    Osporenim rješenjem izmijenjeno je rješenje sekretara Sekretarijata za imovinu broj 03-
032-4-UP-1/3 od 04.12.2009. godine, o izricanju disciplinske mjere tuţilji, u dijelu kojim je
odredjena visina kazne, tako da joj je izreĉena disciplinska mjera – novĉana kazna u visini od
20% od iznosa zarade u mjesecu junu 2009. godine, umjesto 30%.
    Tuţilja osporava zakonitost rješenja tuţenog organa iz svih zakonom propisanih razloga.
U tuţbi, izmedju ostalog, istiĉe da tuţeni organ nije cijenio navode ţalbe, koji su upućivali na
pogrešno utvrdjeno ĉinjeniĉno stanje. Ukazuje da se iz zapisnika sa rasprave disciplinske
                        86
komisije moţe ocijeniti da su obradjivaĉi obraĉuna naknade za uredjivanje gradjevinskog
zemljišta bili druga lica, a ne ona, zbog ĉega predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
    U odgovoru na tuţbu, tuţeni organ je ostao pri razlozima iz osporenog rješenja i
predloţio da se tuţba, kao neosnovana, odbije.
    Tuţba je osnovana.
    Tuţeni organ je, prihvatajući ocjenu prvostepenog organa, da je tuţilja odgovorna zbog
nemarnog i nesavjesnog vršenja poslova, koje je konkretizovano kao radnja izrade nacrta
upravnih akata, suprotno vaţećim propisima, izmijenio prvostepeno rješenje u pogledu odluke
o kazni.
    Pravilno se u tuţbi ukazuje, da su osporenim rješenjem povrijedjena pravila postupka iz
ĉlana 240. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, jer tuţeni nije ocijenio navode ţalbe
koji se odnose na utvrdjivanje tuţiljine odgovornosti. U obrazloţenju rješenja se citiraju navodi
ţalbe o pogrešno i nepotpuno utvrdjenom ĉinjeniĉnom stanju i pogrešnoj primjeni materijalnog
prava, ali ni jednom rijeĉju tuţeni te navode ne komentariše niti cijeni. Ova povreda postupka bi
mogla biti od uticaja na rješavanje ove upravne stvari, posebno što se dispozitivom
prvostepenog rješenja utvrdjuje krivica tuţilje za nacrt rješenja o odredjivanju visine iznosa
naknade ĉiji obraĉun su, prema aktima od 05.06.2009. godine, izvršila druga lica, od kojih je
jedno podnosilac predloga za pokretanje disciplinskog postupka.
    Pored navedenog, po stanovištu ovog suda, kod utvrdjivanja liĉne odgovornosti drţavnih
sluţbenika i namještenika pri izradi upravnih akata, mora se cijeniti postojanje štetne posljedice
i u vezi sa tim namjera da ona nastane. Kada je upravni akt nezakonit, on podlijeţe ocjeni u
drugostepenom postupku, ali ne povlaĉi za posljedicu potrebu ocjenjivanja pobijane odluke s
aspekta liĉne odgovornosti sluţbenika, odnosno namještenika koji ga je obradjivao.
    Shodno izloţenom, ovaj sud je ocijenio da su u postupku donošenja osporenog i
prvostepenog rješenja, povrijedjena pravila postupka koja su mogla biti od uticaja na rješavanje
ove upravne stvari, zbog ĉega je rješenje tuţenog organa ocijenjeno nezakonitim.
    U ponovnom postupku tuţeni će, postupajući po primjedbama i stavovima ovog suda,
donijeti novo na zakonu zasnovano rješenje.
    Iz iznijetih razloga, Sud je na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu,
odluĉio kao u dispozitivu.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                  Podgorica, 07.05.2010. godine
Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                         Vojin Lazović,s.r.
                      *  *   *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U.br.194/10
                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vojina Lazovića, kao
predsjednika vijeća, Branislava Radulovića i Svetlane Budisavljević, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika suda Sneţane Popov, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
Vrhovnog drţavnog tuţilaštva Crne Gore, protiv rješenja Komisije za ţalbe - Podgorica, br.
409/10-08 od 28.12.2009. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 07.05.2010. godine, donio
je
                    PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje
                        87
    Osporenim rješenjem djelimiĉno je poništeno rješenje Poreske uprave, broj 03/1-186/1-
09 od 28.05.2009. godine, u dijelu izreke koji se odnosi na datum prestanka radnog odnosa i
rješava da T. S. radni odnos prestaje danom konaĉnosti rješenja.
    Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog organa zbog pogrešne primjene
materijalnog prava, istiĉući da je Poreska uprava konaĉnom odlukom od 06.10.2008. godine,
utvrdila prestanak potrebe za radom S. T., odredjujući u stavu 3 te odluke da imenovanom
radni odnos prestaje danom isplate otpremnine. Nakon konaĉnosti navedene odluke
zaposlenom je isplaćena otrpremnina i donijeto rješenje o prestanku radnog odnosa sa danom
27.05.2009. godine, kada mu je ta otpremnina isplaćena. Navodi da prethodna konaĉna odluka
sadrţi uslov, zbog ĉega ista proizvodi pravno dejstvo nakona nastupanja tog uslova. Zbog toga
je, po tuţiocu, prvostepeno rješenje kojim se konstatuje ispunjenje uslova – isplata otpremnine,
ispravno. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
    U odgovoru na tuţbu tuţeni je ostao pri razlozima iz osporenog rješenja i predloţio da se
tuţba kao neosnovana odbije.
    Tuţba je neosnovana.
    Tuţeni organ je u skladu sa pravilima postupka, na osnovu pravilno utvrdjenog
ĉinjeniĉnog stanja, pravilno primijenio materijalno pravo, kada je donio osporeno rješenje.
    U upravnom postupku koji je prethodio donošenju osporenog rješenja, rješenjem broj
03/1-186/1-09 od 28.05.2009. godine, utvrdjen je prestanak radnog odnosa zainteresovanog
lica – T. S., danom isplate otpremnine. Dakle, rješenjem koje je djelimiĉno poništeno u
postupku po ţalbi, odluĉeno je o radno pravnom statusu pomenutog lica. Budući da u ovom
postupku predmet preispitivanja kod Upravnog suda nije odluka na koju se tuţilac poziva (broj
03-888/1-08 od 06.10.2008. godine), to pravno dejstvo iste nije od uticaja za ocjenu zakonitosti
rješenja o prestanku radnog odnosa o kojem je tuţeni odluĉivao. Upravni sud je u svojim
ranijim presudama (U.br.122/08, U.br.230/09...) zauzeo stanovište da je naĉin zasnivanja i
prestanak radnog odnosa uredjen Zakonom o drţavnim sluţbenicima i namještenicima. Samo
na pitanja koja nijesu uredjena tim zakonom, primjenjuju se opšti propisi o radu, što nije sluĉaj
sa prestankom radnog odnosa, bez obzira na njegov razlog. Budući da je pravna zaštita protiv
akta kojim se utvrdjuje prestanak rada uredjen Zakonom o drţavnim sluţbenicima i
namještenicima, na naĉin da posljedice nastupaju konaĉnošću tog akta, to je u konkretnom
sluĉaju tuţeni pravilno postupio kada je poništio prvostepeno rješenje na koje je primijenjena
odredba ĉlana 118 Zakona o radu.
    Iz iznijetih razloga, Sud je na osnovu odredbe ĉlana 37 stav 1 Zakona o upravnom
sporu, odluĉio kao u dispozitivu.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 07.05.2010. godine

Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA
Sneţana Popov,s.r.                     Vojin Lazović,s.r.
                      *  * *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br.947/2010

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao predsjednika
vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika Suda
Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca Zavoda za izvršenje
kriviĉnih sankcija, protiv rješenja tuţenog - Komisije za ţalbe broj 212-07 od 29.03.2010.
godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 07.05.2010. godine, donio je

                     R J E Š E NJ E

                   Tuţba se odbacuje.
                        88

                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem rješavajući po ţalbi J. I. poništava se rješenje Direktora zavoda za
izvršenje kriviĉnih sankcija broj 03-1/492-2 od 05.07.2007. godine, i postupak obustavlja.
     Tuţilac osporeno rješenje pobija zbog nepotpuno i nepravilno utvrdjenog ĉinjeniĉnog
stanja i pogrešne primjene materijalnog prava.
     Tuţilac u tuţbi navodi da osporeno rješenje nije pravno utemeljeno iz razloga što je
disciplinski postupak pokrenut zakljuĉkom broj 0501-2914/1 od 18.06.2007. godine, i u Zavodu
okonĉan rješenjem direktora, broj 03-1/492-2 od 05.07.2007. godine, što je u skladu sa rokom
previdjenim zakonom da se disciplinski postupak okonĉa u roku od 60 dana od njegovog
pokretanja. Ĉlan 62. stav 3. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima („Sl.list RCG“,
br.50/08), propisuje da je disciplinska komisija duţna predlog odluke u odnosu na odgovornost i
disciplinsku mjeru, direktoru drţavnog organa dostaviti u roku od 60 dana od dana njegovog
pokretanja. Navedeni ĉlan u roku od 60 dana ne uraĉunava i vrijeme koje je potrebno da
Komisija za ţalbe donese rješenje po ţalbi drţavnog sluţbenika, odnosno namještenika.
Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
     U postupku prethodnog ispitivanja tuţbe, sud je našao da tuţbu treba odbaciti.
     Odredbom ĉlana 3. stav 1. Zakona o upravnom sporu („Sl.list RCG“, br.60/03),
propisano je da pravo pokretanja upravnog spora ima fiziĉko ili pravno lice, ako smatra da mu
je upravnim ili drugim aktom povrijedjeno neko pravo ili na zakonu zasnovani interes.
Kako je tuţbu u konkretnom sluĉaju podnio donosilac prvostepenog upravnog akta, ovaj sud
nalazi da tuţilac nije legitimisan za podnošenje tuţbe u ovoj stvari, jer se osporenim rješenjem
ne rješava o nekom njegovom pravu ili na zakonu zasnovanom interesu, već je, shodno naĉelu
dvostepenosti, nadleţni drugostepeni organ rješavao u postupku po ţalbi o zakonitosti
prvostepenog upravnog akta koji je tuţilac donio u vršenju datih mu javnih ovlašćenja.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 22. stav 1. taĉka 3. Zakona o upravnom sporu
riješeno je kao u izreci presude.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 07.05.2010. godine

Zapisniĉar,                    PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić,s.r.                Biserka Bukvić,s.r.
                      *  * *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U.br.106/2010

                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija       Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Vladimira Radulovića Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca S. M. ,
iz Nikšića, koga zastupa punomoćnik Dragan Drašković, advokat iz Nikšića, protiv rješenja
tuţene Komisije za ţalbe broj 304/2-09 od 21.12.2009.godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj
dana 05.05.2010.godine, donio je

                     PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje
                       89

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja direktora
Uprave policije br.119/09-39276/2 od 17.11.2009.godine, kojim je tuţiocu, sluţbeniku Uprave
policije na odredjeno vrijeme, prestao radni odnos dana 19.11.2009.godine, istekom roka za
koji je zasnovao radni odnos, jer je prestala potreba za njegovim daljim angaţovanjem.
     Tuţilac tuţbom osporava zakonitost rješenja tuţenog zbog pogršno i nepotpuno
utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U tuţbi, u bitnom, navodi
da je od 15.09.2000 do 17.11.2009.godine neprekidno obavljao poslove policajca kod
Ministarstva za unutrašnje poslove odnosno kod Uprave policije, na odredjeno vrijeme i da
ispunjava uslove za rad na radnom mjestu policajca. Dodaje da je rješenjem br.01-113/09-2264
od 05.02.2009.godine, zasnovao radni odnos, takodje na odredjeno vrijeme od
19.02.2009.godine u trajanju do devet mjeseci na isto radno mjesto, kao i ranije te da mu je taj
radni odnos prestao oţalbenim rješenjem. Smatra da je trebalo transformisati radni odnos na
odredneo vrijeme u radni odnos na neodredjeno vrijeme, pošto je postojao povećani obim
poslova. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi i on vrati na ranije radno mjesto na
neodredjeno vrijeme.
     U odgovoru na tuţbu tuţeni predlaţe da se tuţba kao neosnovana odbije.
Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, pobijano rješenje i ostale spise predmeta, pa je našao
da je tuţba neosnovana.
     U postupku koji je prethodio osporenom rješenju, koji je proveden bez povrede pravila
postupka, ĉinjeniĉno stanje je pravilno i potpuno utvrdjeno i tuţeni je na to ĉinjeniĉno stanje
pravilno primijenio materijalno pravo pri donošenju osporenog rješenja, dajući u njemu
dovoljne, osnovane i prihvatljive razloge.
Odredbom ĉlana 30.stav 2.taĉka 3.Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima („Sl.list
CG“,br.50/08), radni odnos na odredjeno vrijeme zasniva se radi vršenja privremeno povećanog
obima poslova, koje nije moguće obaviti sa postojećim brojem drţavnih sluţbenika, odnosno
namještenika, za period privremeno povećanog obima poslova, dok je ĉlanom 100. istog zakona
propisano je da radni odnos na odredjeno vrijeme prestaje istekom vremena na koje je drţavni
sluţbenik odnosno namještenik primljen ili završetkom posla za ĉije je izvršenje zasnovao radni
odnos na odredjeno vrijeme.
     Uvidom u spise predmeta utvrdjuje se da je tuţilac rješenjem br.01-113/09-2264 od
05.02.2009.godine zasnovao radni odnos na odredjeno vrijeme od 19.02.2009.godine do devet
mjeseci i rasporedjen na radno mjesto policajca u SP CB Nikšić. Pošto je istekao rok za koji je
tuţilac zasnovao radni odnos na odredjeno vrijeme, to je pravilno prvostepeni organ postupio
kada je naprijed citiranim rješenjem utvrdio da tuţiocu prestaje radni odnos 19.11.2009.godine,
jer je prestala potreba za njegovim daljim angaţovanjem, a tuţeni osporenim rješenjem odbio
ţalbu tuţioca.
     Sud je cijenio navode tuţbe da je bilo osnova da se njegov radni odnos na odredjeno
vrijeme transformiše u radni odnos na neodredjeno vrijeme s obzirom da je za naznaĉeni period
stalno obavljao posao policajca angaţovanjem na odredjeno vrijeme i našao ta su ti navodi bez
osnova. Ovo stoga što Zakon o drţavnim sluţbenicima i namještenicima, kao posebni propis, ne
predvidja takvu mogućnost transformacije sa odredjenog na neodredjeno radno vrijeme, kao i
da je prestala potreba za daljim angaţovanjem tuţioca na poslovima koje je radio.
     Sud je cijenio i ostale navode tuţbe i našao da su isti bez uticaja na drukĉiju odluku u
ovoj stvari.
     Sa iznijetog a na osnovu ĉlana 37.stav 1.Zakona o upravnom sporu odluĉeno je kao u
dispozitivu presude.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 05.05.2010.godine
ZAPISNIĈAR                             PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                          Biserka Bukvić,s.r.
                      *  *  *
                       90
UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U.br.131/10

                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vojina Lazovića, kao
predsjednika vijeća, Branislava Radulovića i Svetlane Budisavljević, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika suda Sneţane Popov, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi J. P. ,
iz Podgorice, protiv rješenja Komisije za ţalbe – Podgorica, br. 158/4-09 od 25.12.2009.
godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 11.05.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţilje izjavljena protiv rješenja Predsjednika
Osnovnog suda u Podgorici Su.IV br.453/2009-1 od 26.06.2009. godine, kojim je odbijen njen
zahtjev da joj se dodijeli pomoć u iznosu od 10 najniţih cijena rada.
    Tuţilja osporava zakonitost rješenja tuţenog organa zbog pogrešno i nepotpuno
utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U tuţbi istiĉe da je
pomoć po osnovu bolesti supruga, traţila 2008. godine, ali joj je ista odobrena tek u 2009.
godine. Smatra da su ispunjeni uslovi iz zakona i kolektivnih ugovora da joj se ista pomoć
odobri i po zahtjevu iz 2009. godine. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
    Tuţeni organ je u odgovoru na tuţbu ostao pri razlozima iz osporenog rješenja i
predloţio da se ista odbije kao neosnovana.
    Tuţba je neosnovana.
    Pravilno je, po ocjeni Suda, tuţeni organ na osnovu ĉinjenica utvrdjenih u prvostepenom
postupku, primijenio materijalno pravo kada je ţalbu tuţilje odbio.
    Iz spisa predmeta se utvrdjuje da je tuţilja dana 30.09.2008. godine, podnijela zahtjev
za dodjelu pomoći u iznosu od 10 najniţih cijena rada i da joj je ta pomoć odobrena
24.03.2009. godine, nakon ĉega je po istom osnovu traţila pomoć za 2009. godinu.
    Pravo na pomoć sluţbeniku, odnosno njegovoj porodici, u sluĉaju duţe ili teţe bolesti
ĉlana porodice u iznosu od 10 najniţih cijena rada, normirana je odredbom ĉlana 42 Uredbe o
naknadama i drugim primanjima drţavnih sluţbenika i namještenika („Sl.list RCG“, br.24/05,
42/05 i 40/06). Navedenim propisom nijesu precizirani posebni uslovi koji bi opredijelili pojam
„duţe bolesti“, a sa tim u vezi i period za koji se pomoć isplaćuje. Imajući u vidu navedeno i
nespornu ĉinjenicu da je tuţilja pomoć, koju je traţila 30.09.2008. godine, ostvarila 24.03.2009.
godine, neosnovani su njeni navodi da je odbijanjem zahtjeva podnijetog u 2009. godini,
pogrešno primijenjeno materijalno pravo.
    Sud je cijenio i ostale navode tuţbe, ali je našao da su bez uticaja na drugaĉije
odluĉivanje u ovoj stvari.
    Iz iznijetih razloga, a na osnovu odredbe ĉlana 37 stav 1 Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 11.05.2010. godine

Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA
Sneţana Popov,s.r.                     Vojin Lazović,s.r.
                     *   *  *
                        91
UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 281/10

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao predsjednika
vijeća, Dragana Djuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca S. K., iz Kotora,
protiv rješenja tuţene Opštine Kotor, broj 01-557 od 19.01.2010. godine, u nejavnoj sjednici
odrţanoj, dana 11.05.2010. godine, donio je

                     R J E Š E NJ E
    Tuţba se odbacuje.
    Spise predmeta dostaviti Komisiji za ţalbe Opštine Kotor, na odluĉivanje.

                   Obrazloţenje

    Tuţilac je podnio tuţbu ovom sudu protiv rješenja predsjednika Opštine Kotor, broj 02-
557 od 19.01.2009. godine, kojim je odluĉeno da tuţiocu prestaje radni odnos u organima
lokalne uprave 19.01. 2009. godine.
     U tuţbi navodi da ĉinjeniĉno stanje nije pravilno i potpuno utvrdjeno i da je pogrešno
primijenio materijalno pravo. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
    Sud je u prethodnom postupku razmotrio tuţbu i izvršio uvid u osporeno rješenje, pa je
našao da tuţbu treba odbaciti.
    Odredbama ĉlana 7. stav 1. i 2. Zakona o upravnom sporu (‟‟Sl. list RCG‟‟ broj 60/03),
propisano je da se upravni spor moţe pokrenuti protiv upravnog ili drugog akta koji je donijet u
drugom stepenu, a protiv prvostepenog akta ako protiv njega nije dozvoljena ţalba u upravnom
ili drugom postupku.
    U konkretnom sluĉaju u pitanju je prvostepeni upravni akt protiv koga je, u smislu ĉlana
90. Zakona o lokalnoj samoupravi (‟‟Sl. list RCG‟‟ 42/03, 287/03, 287/04, 75/05 i 13/06), i ĉlana
112. stav 1. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima (‟‟Sl. list CG‟‟ broj 50/08),
dozvoljena ţalba Komisiji za ţalbe Opštine Kotor.
    Iz navedenih razloga, Sud je tuţbu odbacio i odluĉio da se spisi predmeta dostave
Komisiji za ţalbe Opštine Kotor, radi odluĉivanja.
    Kako je tuţiocu osporenim rješenjem data pogrešna pravna pouka, a kako prema
odredbi ĉlana 204. stav 4. Zakona o opštem upravnom postupku (‟‟Sl. list RCG‟‟, broj 60/03),
stranka koja postupi po pogrešnom uputstvu ne moţe zbog toga trpjeti štetne posljedice, to će
pomenuta Komisija za ţalbe tuţbu tuţioca tretirati kao ţalbu i o istoj odluĉiti.
    Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 22. stav 1. taĉka 4. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 11.05.2010. godine
Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                         Gordana Pot,s.r.
                      *  *  *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
    U.br.309/10
                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao predsjednika
vijeća, Dragana Đuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Sneţane Popov, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţilje D. B. , iz
Kolašina, protiv rješenja tuţene Komisije za ţalbe – Podgorica, br. 152/11-08 od 28.12.2008.
godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 11.05.2010. godine, donio je
                        92

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Komisije za ţalbe, br. 152/11-08 od 28.12.2008. godine.

                   Obrazloţenje


     Pobijanim rješenjem djelimiĉno je poništeno rješenje Ministarstva odbrane broj 05-
5108/07-10 od 15.07.2009. godine, u dijelu koji se odnosi na datum prestanka radnog odnosa i
riješeno da tuţilji prestaje radni odnos sa danom konaĉnosti rješenja o prestanku radnog
odnosa broj 05-5108/6 od 14.12.2008. godine, dok je u ostalom dijelu ţalba tuţilje odbijena.
Tuţilja tuţbom pobija rješenje tuţenog zbog: povrede pravila postupka, pogrešne primjene
materijalnog prava i pogrešno i nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja. U tuţbi, u bitnom,
navodi da u osporenom rješenju nije naznaĉen osnov prestanka radnog odnosa. Takodje istiĉe
da Ministarstvo odbrane, prije donošenja rješanja o prestanku radnog odnosa tuţilje nije
sprovelo propisanu proceduru da bi se utvrdila mogućnost rasporedjivanja tuţilje na drugo
radno mjesto. Smatra da obrazloţenje osporenog rješenja nije logiĉno, kada tuţeni nalazi da
pogrešno pozivanje prvostepenog organa na odredbe koje se odnose na reorganizaciju organa,
umjesto na ukidanje organa, nijesu od uticaja na drugaĉije rješenje. Predlaţe da se osporeno
rješenje poništi.
     Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu navodi da ista nije osnovana, pa predlaţe da se
odbije.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu osporeno rješenje i ostale spise predmeta, pa je
našao da je tuţba osnovana.
     Uvidom u spise predmeta utvrdjuje se da je osporeno rješenje donijeto u ponovnom
postupku, a nakon što je presudom ovog suda U.br.1292/2008 od 22.04.2009. godine,
poništeno rješenje tuţenog zato što nijesu bilo dostavljeni Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i
Program reorganizacije, pa Sud nije mogao ispitati zakonitost odluke o prestanku radnog
odnosa tuţilje, a time ni rješenja tuţenog.
     Tuţeni, medjutim, nije postupio po navedenoj presudi i nije Sudu dostavio kompletne
spise predmeta, tj. navedene pravne akte, zbog ĉega se ponovo ne moţe ispitati zakonitost
osporenog rješenja.
     Iz navedenih razloga, Sud je tuţbu prihvatio i osporeno rješenje poništio.
     U ponovnom postupku tuţeni će, u skladu sa ĉlanom 57. Zakona o upravnom sporu
(„Sl.list RCG“, br.60/03), donijeti novo rješenje.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je kao
u dispozitivu.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 11.05.2010. godine
Zapisniĉar,                              PREDSJEDNIK VIJEĆA
Sneţana Popov,s.r.                          Gordana Pot,s.r.
                       *   *  *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
     U. br. 541/2010
                      U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao predsjednika
vijeća, Dragana Đuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
samostalnog savjetnika Lidije Novović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
                        93
tuţioca S. B. , iz Herceg Novog, protiv tuţene Komisije za ţalbe Opštine Herceg Novi, zbog
ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 11.05.2010. godine, donio je

                     PRESUDU
    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Komisiji za ţalbe Opštine Herceg Novi, da odmah, a najkasnije u roku od 15
dana, po prijemu presude odluĉi o ţalbi tuţioca od 30.12.2009. godine.

                   Obrazloţenje

    Tuţilac je pokrenuo upravni spor protiv Komisije za ţalbe Opštine Herceg Novi, zbog
ćutanja tog organa da odluĉi o ţalbi tuţioca, izjavljenoj protiv rješenja Sekretarijata za
stambeno komunalne poslove i zaštitu ţivotne sredine Opštine Herceg Novi, broj 02-4-113-
450/2009 od 21.12.2009. godine. U tuţbi navodi da tuţeni organ u zakonskom roku, a ni nakon
urgencije nije donio odluku po ţalbi. Predlaţe da sud naloţi tuţenom organu, da u zakonskom
roku odluĉi o ţalbi.
    U odgovoru na tuţbu tuţeni organ istiĉe da su navodi ţalbe taĉni, i da isti nije odluĉivao
o njoj zbog nedostatka kvoruma.
    Tuţba je osnovana.
    Naime, prema odredbi ĉlana 242. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku, rješenje
po ţalbi mora se donijeti i dostaviti stranci najkasnije u roku od dva mjeseca od dana predaje
ţalbe, a odredbom ĉlana 18. stav 1. Zakona o upravnom sporu, propisano je da ako
drugostepeni organ nije u roku od 60 dana ili u zakonom odredjenom kraćem roku donio
rješenje po ţalbi stranke protiv prvostepenog rješenja, a ne donese ga ni u daljem roku od 7
dana po ponovljenom traţenju, stranka moţe pokrenuti upravni spor kao da joj je ţalba
odbijena.
    Iz dokaza priloţenih uz tuţbu, utvrdjuje se da je tuţilac, nadleţnom drugostepenom
organu, dana 30.12.2009. godine, podnio ţalbu na rješenje Sekretarijata za stambeno
komunalne poslove i zaštitu ţivotne sredine Opštine Herceg Novi, broj 02-4-113-450/2009 od
21.12.2009. godine, po kojoj ţalbi nije odluĉeno u zakonskom roku, kao ni u daljem roku od 7
dana, po ponovljenom traţenju - urgenciji tuţioca, podnijetoj dana 08.02.2010. godine.
    Polazeći od iznijetog, Sud je našao da je podnijeta tuţba opravdana, jer su ispunjeni
uslovi iz citirane zakonske odredbe za njeno podnošenje, pa je istu usvojio i naloţio tuţenom
organu, da u ostavljenom roku odluĉi o predmetnoj ţalbi tuţioca.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno
je kao u dispozitivu presude.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 11.05.2010. godine
Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Lidija Novović,s.r.                         Gordana Pot,s.r.
                      *  *  *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U.broj 323/2010
                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Ljubinke Popović-Kustudić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţilje B. V.-V., iz Budve,
protiv rješenja Komisije za ţalbe Opštine Budva, broj 001-3997/2 od 15.01.2010.godine, na
nejavnoj sjednici odrţanoj dana 14.05.2010.godine, donio je
                         94

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Komisije za ţalbe Opštine Budva, broj 001-3997/2 od
15.01.2010.godine.
                Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţilje izjavljena protiv rješenja predsjednika
Skupštine Opštine Budva, broj 001-571/2 od 9.12.2009.godine, kojim je utvrdjeno da joj
prestaje radni odnos danom donošenja rješenja.
     Tuţilja osporava zakonitost rješenja tuţenog organa, zbog povrede pravila postupka,
pogrešno i nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U
tuţbi istiĉe da osporeno rješenje ne sadrţi razloge za njegovo donošenje, kao ni utvrdjeno
ĉinjeniĉno stanje za primjenu odgovarajućih pravnih propisa, kao razloga za prestanak radnog
odnosa. Propisi citirani u osporenom rješenju ne upućuju niti daju pravni osnov za prestanak
radnog odnosa, naprotiv istima se tretiraju sasvim drugi pravni instituti vezani za druge statuse
sluţbenika.Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
    U odgovoru na tuţbu tuţeni organ je ostao pri navodima iz osporenog rješenja i
predloţio da se tuţba kao neosnovana odbije.
    Tuţba je osnovana.
    Tuţeni organ, cijeneći da je ţalba tuţilje neosnovana, u obrazloţenju rješenja daje
razloge i citira propise na osnovu kojih nalazi da joj je prvostepenim rješenjem pravilno utvrdjen
prestanak radnog odnosa.
    Ocjenjujući zakonitost osporenog rješenja, ovaj sud nalazi da je isto donijeto uz povredu
odredbe ĉlana 203 stav 2 Zakona o opštem upravnom postupku, u vezi pogrešne primjene
materijalnog prava, jer razlozi i propisi, imajući u vidu utvrdjeno ĉinjeniĉno stanje, ne upućuju
na rješenje dato u dispozitivu.
    Prvostepeno rješenje donio je predsjednik Skupštine, citirajući zakonske i podzakonske
norme kojima se ne uredjuje niti utvrdjuje njegovo ovlašćenje za donošenje rješenja o
prestanku radnog odnosa tuţilje. Naime, iz spisa predmeta proizilazi da tuţilja ne vrši duţnost
sekretara skupštine od donošenja odluke Skupštine Opštine Budva broj 0101-223/1-05 od
06.07.2005.godine, o imenovanju drugog lica za sekretara Skupštine, a o daljem radno–
pravnom statusu tuţilje nema podataka u spisima. Imajući to u vidu, nejasno je na osnovu kojih
propisa predsjednik Skupštine crpi ovlašćenja za donošenje pomenutog rješenja, zbog ĉega
obrazloţenje rješenja ne sadraţi sve elemente iz ĉlana 203 stav 2 ZUP-a. Budući da tuţeni
organ nije otklonio navedenu povredu, to se pravilno tuţbom ukazuje na nezakonitost
osporenog rješenja, zbog ĉega je isto trebalo poništiti.
    U ponovnom postupku tuţeni organ će otkloniti nedostatke na koje je ukazano ovom
presudom (ĉl. 57.ZUS-a) i nakon toga donijeti novo zakonito rješenje u ovoj stvari.
    Iz iznijetih razloga, a osnovu ĉlana 37 stav 1 Zakona o upravnom sporu („Sl.list
RCG“,br.60/03), odluĉeno je kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 14.05.2010.godine

Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                      Ljubinka Popović-Kustudić,s.r.
                   *    *    *
                          95
UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br.1076/2010

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao predsjednika
vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika Suda
Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca Uprave za šume
Pljevlja, protiv rješenja tuţenog - Komisije za ţalbe broj 328/5-09 od 16.04.2010. godine, u
nejavnoj sjednici odrţanoj dana 26.05.2010. godine, donio je

                      R J E Š E NJ E

                     Tuţba se odbacuje.

                    Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem rješavajući po ţalbi R. V. iz Pljevalja, poništava se odluka
Direktora Uprave za šume broj 4828 od 27.10.2009. godine, o izboru kandidata u dijelu taĉka
III – kojim je izvršen izbor jednog kandidata za radno mjesto namještenik IV-kontista-bilansista
Sluţba za opšte poslove.
    Tuţilac u tuţbi navodi da je osporeno rješenje neosnovano iz razloga što je ĉlanom 42.
Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima izmeĊu ostalog propisano da izuzetno drţavni
sluţbenik odnosno namještenik zvanje moţe steći i bez poloţenog struĉnog ispita pod uslovom
da isti poloţi najkasnije u roku od 1 godine od dana zasnivanja radnog odnosa, odnosno
rasporeĊivanja. Istiĉe da je izabrani kandidat – M. J. struĉni ispit poloţila prije izbora kandidata
o ĉemu je obavijestila direktora tuţioca dostavljanjem uvjerenja od 16.10.2009. godine.
Predlaţe da se osporeno rješenje poništi, ili da sud sam odluĉi u ovoj upravnoj stvari na naĉin
što će odluka tuţioca biti potvrĊena.
    U postupku prethodnog ispitivanja tuţbe, sud je našao da tuţbu treba odbaciti.
    Odredbom ĉlana 3. stav 1. Zakona o upravnom sporu („Sl.list RCG“, br.60/03),
propisano je da pravo pokretanja upravnog spora ima fiziĉko ili pravno lice, ako smatra da mu
je upravnim ili drugim aktom povrijedjeno neko pravo ili na zakonu zasnovani interes.
Kako je tuţbu u konkretnom sluĉaju podnio donosilac prvostepenog upravnog akta, ovaj sud
nalazi da tuţilac nije legitimisan za podnošenje tuţbe u ovoj stvari, jer se osporenim rješenjem
ne rješava o nekom njegovom pravu ili na zakonu zasnovanom interesu, već je, shodno naĉelu
dvostepenosti, nadleţni drugostepeni organ rješavao u postupku po ţalbi o zakonitosti
prvostepenog upravnog akta koji je tuţilac donio u vršenju datih mu javnih ovlašćenja.
Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 22. stav 1. taĉka 3. Zakona o upravnom sporu riješeno je
kao u izreci presude.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 26.05.2010. godine

Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić,s.r.                      Biserka Bukvić,s.r.
                   *    *    *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 133/10

                      U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Ljubinke Popović-Kustudić, kao
predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
                        96
suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţilje A. M., iz Bijelog
Polja, protiv rješenja tuţene Komisije za ţalbe Crne Gore – Podgorica, broj 281/2 od
14.12.2009. godine, nakon odrţane usmene i javne rasprave 26.05.2010. godine, u prisustvu
tuţilje, a odsustvu tuţenog, dana 27.05.2010.godine, donio je

                     PRESUDU

                     Tuţba se odbija.

                    Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţilje izjavljena na rješenje direktora Uprave
policije, broj 01-119/09-36330/1 od 16.10.2009. godine, na osnovu kojeg je tuţilji prestao radni
odnos na odredjeno vrijeme dana 19.10.2009.godine, istekom roka na koji je zasnovala radni
odnos, jer je prestala potreba za njenim daljim angaţovanjem.
     Tuţilja u tuţbi i na raspravi osporava zakonitost rješenja tuţenog. Navodi, da ne stoje
navodi iz obrazloţenja osporenog rješenja da je ona bila angaţovana na odredjeno radno
vrijeme zbog uvećanog obima posla, jer je prije donošenja rješenja o prestanku radnog odnosa
neprekidno radila u Upravi policije od 2001. godine, pa joj je prvostepenim rješenjem
nezakonito prestao radni odnos. Smatra da su se, obzirom da je od zasnivanja radnog odnosa
radila bez ijednog dana prekida, stekli uslovi da se shodno ĉlanu 26. Zakona o radu, kod nje
izvrši transformacija ugovora o radu sa odredjenog u ugovor o radu na neodredjeno vrijeme.
Ukazuje da nije potpisala prijem rješenja o prestanku radnog odnosa, da je to rješenje
dostavljeno faksom njenom starješini, kao i to da je isto zavedeno pod ranijim datumom nego
što je oznaĉeni datum prestanka radnog odnosa. Predlaţe da Sud usvoji tuţbu i osporeno
rješenje poništi.
     Tuţeni organ je u odgovoru na tuţbu ostao pri razlozima iz osporenog rješenja i
predloţio da se odbije.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, osporeno rješenje i ostale spise predmeta, pa
je nakon odrţane usmene rasprave, našao da tuţba nije osnovana.
     Uvidom u spise predmeta utvrdjuje se da je tuţilja, prema konaĉnom rješenju Uprave
policije broj 113-606 od 14.01.2009. godine, zasnovala radni odnos na odredjeno vrijeme od
19.01.2009. godine, za devet mjeseci i rasporedjena na radno mjesto – policajac u SP CB Bijelo
Polje, a na osnovu ĉlana 30. stav 2. alineja 3. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima
(„Sl.list CG‟‟, br.50/08), tj. zbog privremeno povećanog obima poslova.
     Odredbom ĉlana 100. navedenog Zakona propisano je da, radni odnos na odredjeno
vrijeme prestaje istekom vremena na koje je drţavni sluţbenik, odnosno namještenik primljen ili
zavšetkom posla za ĉije je izvršenje zasnovao radni odnos na odredjeno vrijeme.
     Na osnovu rješenja prvostepenog organa, broj 01-119/09-36330/1 od 16.10.2009.
godine, tuţilji je dana 19.10.2009. godine, prestao radni odnos istekom vremena za koje je bio
zasnovan (9 mjeseci), jer je prestala potreba za njenim daljim angaţovanjem, a u skladu sa
gore navedenim propisom.
     Što se tiĉe navoda tuţilje da je u smislu ĉlana 26. Zakona o radu, njen radni odnos na
odredjeno vrijeme, trebao da se transformiše u radni odnos na neodredjeno vrijeme, isti su
neosnovani, jer je tuţilja radila u drţavnom organu, pa se na pitanja zasnivanja i prestanka
radnog odnosa drţavnih sluţbenika i namještenika primjenjuju odredbe Zakona o drţavnim
sluţbenicima i namještenicima, a ne Zakon o radu.
     Iz navedenih razloga, sud je našao da je osporeno rješenje pravilno i zakonito, pa je
tuţbu valjalo odbiti.
     Sud je cijenio i ostale navode tuţbe, ali je našao da nijesu od uticaja na drukĉiju odluku
Suda kod ocjene zakonitosti osporenog rješenja.
                         97
    Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je kao
u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                 Podgorica, 27.05.2010. godine

Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović‟,s.r.                     Ljubinka Popović-Kustudić,s.r.
                   *    *    *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U.br.150/10

                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao predsjednika
vijeća, Dragana Đuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca M. Đ., iz Bijelog
Polja, protiv rješenja tuţene Komisije za ţalbe, br. 312/2-2009 od 21.12.2009 godine, nakon
usmene rasprave odrţane 26.05.2010. godine, u prisustvu tuţioca, a u odsustvu tuţenog, dana
27.05.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

                     Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena na rješenje direktora Uprave
policije, br. 01-119/09-39983/1 od 17.11.2009. godine, kojim je odluĉeno da tuţiocu prestaje
radni odnos dana 20.11.2009. godine, istekom roka na koji je zasnovao radni odnos, jer je
prestala potreba za njegovim daljim angaţovanjem.
     Tuţilac tuţbom i na raspravi pobija rješenje tuţenog zbog: pogrešno i nepotpuno
utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U bitnom navodi, da su
upravni organi pogrešno utvrdili da je tuţilac sluţbenik na odredjeno vrijeme. Tuţilac je bio
sluţbenik Uprave policije od 01.03.2001. godine, pa sve do 20.11.2009. godine, neprekidno. Za
to vrijeme prvostepeni organ je sa tuţiocem sklapao ugovore, odnosno donosio rješenja o
prijemu u sluţbu na odredjeno vrijeme, pa je tako u kontinuitetu radio više od 9 godina. S
obzirom na to, bila je obaveza prvostepenog organa da izvrši transformaciju ugovora o radu na
odredjeno vrijeme u ugovoru o radu na neodredjeno vrijeme, kako je to propisano ĉl. 26.
Zakona o radu. Takodje smatra da je trebalo primijeniti ĉl. 93. st.2. taĉ. 5. pomenutog zakona.
Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
     Tuţeni organ u pismenom odgovoru na tuţbu istiĉe da ista nije osnovana, pa predlaţe
da se odbije.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, osporeno rješenje i ostale spise predmeta pa
je, nakon odrţane usmene rasprave, našao da tuţba nije osnovana.
     Uvidom u spise predmeta utvrdjuje se da je tuţilac zasnovao radni odnos na odredjeno
vrijeme dana 20.02.2009. godine, za period od devet mjeseci i rasporedjen na radno mjesto
policajac u CB Bijelo Polje, po rješenju broj 01-113/09-6122 od 13.02.2009. godine, a da je
tuţiocu radni odnos prestao istekom navedenog vremena, dana 20.11.2009. godine.
     S obzirom na to, neosnovani su navodi tuţioca da su upravni organi pogrešno utvrdili
njegov radni status, tj. da isti nije bio zaposlen na odredjeno vrijeme.
                         98
    Takodje je neosnovano pozivanje tuţioca na odredbe Zakona o radu, budući da je tuţilac
radio u drţavnom organu u svojstvu drţavnog sluţbenika, pa se u konkretnom sluĉaju
primjenjuje Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima („Sl.list CG“, br.50/08), a koji
reguliše pitanja vezana za radni odnos drţavnih sluţbenika. Ĉlanom 100. pomenutog zakona,
propisano je da radni odnos na odredjeno vrijeme prestaje istekom vremena na koje je drţavni
sluţbenik, odnosno namještenik primljen ili završetkom posla za ĉije je izvršenje zasnovao radni
odnos na odredjeno vrijeme.
    Iz navedenih razloga, Sud je našao da je osporeno rješenje pravilno i zakonito, pa je
tuţbu valjalo odbiti.
    Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu (Sl.list RCG“, br.
60/03), odluĉeno je kao u dispozitivu.

                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 27.05.2010. godine

Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA
Marina Nedović,s.r.                         Gordana Pot,s.r.
                   *    *    *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U. br. 211/2010

                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija       Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenice Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca Ĉ. K., iz
Nikšića, koga zastupa punomoćnik Milan Vojinović, advokat iz Nikšića, protiv rješenja tuţene
Komisije za ţalbe br. 148/11-08 od 21.12.2009. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
17.05.2010. godine, donio je

                       PRESUDU

        Tuţba se usvaja.
        Poništava se rješenje Komisije za ţalbe br. 148/11-08 od 21.12.2009. godine.

                      Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem djelimiĉno je poništeno rješenje Ministarstva odbrane br. 05-
5061/07-10 od 01.10.2009. godine, u dijelu datuma prestanka radnog odnosa tuţioca i rješeno
tako da tuţiocu prestaje radni odnos sa danom konaĉnosti rješenja o prestanku radnog odnosa,
dok se u ostalom dijelu ţalba odbija kao neosnovana. Inaĉe, prvostepenim rješenjem radni
odnos tuţiocu u tuţenom organu prestaje 02.11 2007. godine, kada mu je isplaćena
otpremnina.
    Tuţilac tuţbom osporava zakonitost rješenja tuţenog zbog povreda pravila postupka,
pogrešno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U tuţbi, u
bitnom, navodi da ne postoji ni jedan razlog za prestanak radnog odnosa. Iznosi da nije
postupljeno po presudi U br. 1260/08, a da Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta kod tuţenika nijesu ukinuti poslovi na kojima je tuţilac ranije radio.
Smatra da je tuţilac morao biti rasporedjen na poslove kod tuţenika koji nijesu ukinuti ili na
druge poslive koji su kod tuţenog predvidjeni pomenutim pravilnikom. Predlaţe da se osporeno
rješenje poništi.
                          99
     U odgovoru na tuţbu tuţeni predlaţe da se tuţba kao neosnovana odbije.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, pobijano rješenje i ostale spise predmeta, pa je
našao da je tuţba osnovana.
     Prema ĉl. 57 Zakona o upravnom sporu, kada sud poništi akt protiv koga je bio pokrnut
upravni spor, prdmet se vraća u stanje u kome se nalazio prije nego što j poništeni akt
donesen. Ako prema prirodi stvari koja je bila prdmet spora treba, umjesto poništenog akta,
dinijeti drugi, nadleţni prgan je duţan da ga donese bez odlaganja, a najksnije u roku od 30
dana od dostavljanja presude. Nadleţni organ je pritom vezan pravnim shvatanjem shvatanjem
su, kao i primjedbama suda u pogledu postupka.
     U ĉl. 27 st. 3 istog zakona propisano je da je tuţeni duţan da dostavi sudu sve spise koji
se odnose na predmet.
     Iz spisa predmeta i obrazloţenja osporenog rješenja se utvrdjuje da je osporeno rješenje
donijeto u ponovnom postupku, nakon što je presudom ovog suda U. br. 1260/08 od
30.05.2009. godine poništeno rješenje tuţene br. 148/08 od 16.07.2008. godine, sa razloga što
nijesu bili dostavljeni Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i Program reorganizacije
pomenutog ministarstva, zbog ĉega sud nije mogao ispitati zakonitost odluku o prestanku
radnog odnosa tuţioca, a time ni rješenje tuţenog.
     Tuţeni, medjutim, nije postupio po navedenoj presudi i nije sudu dostavio dostavio
kompletne spise predmeta odnosno navedene pravne akte, što je bio duţan uĉiniti, zbog ĉega
se nije mogla ispitati zakonitost osporenog rješenja po osnovima po kojima se isto osporava.
     Imajući u vidu naprijed iznijete okolnosti i date propise sud nalazi da su u ovoj stvari
povrijedjena pravila postupka koja su bila od uticaja na rješavanje i da je stoga osporeno
rješenje nezakonito, pa ga je usvajanjem tuţbe valjalo poništiti.
     U ponovnom postupku tuţeni će, u skladu sa citiranim ĉl. 57 Zakona o upravnom sporu
otkloniti povrede na koje je naprijed ovom presudom ukazano i donijeti novo, na zakonu
osnovano rješenje.
     Sa iznijetog a na osnovu ĉl. 37 st. 1 u vezi ĉl. 33 st. 6 Zakona o upravnom sporu
odluĉeno je kao u dispozitivu presude.

                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 17.05.2010.godine

Zapisniĉar                               PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r                           Biserka Bukvić,s.r.
                      *  *  *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U.br. 384/2010

                      U IME NARODA

     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao predsjednika
vijeća, Ljubinke Popović – Kustudić i Dragana Đuretića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
samostalnog savjetnika Mirjane Bogdanović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
R.P., iz Plava, protiv rješenja tuţene Komisije za ţalbe Opštine Plav, broj 46-8 od 27.01.2010.
godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 11.05.2010. godine, donio je

                        PRESUDU

        Tuţba se usvaja.
        Poništava se rješenje Komisije za ţalbe Opštine Plav, broj 46-8 od 27.01.2010.
godine.
                        100
                      Obrazloţenje

        Osporenim rješenjem preinaĉena je odluka disciplinske komisije Opštine Plav,
broj 02-187 od 25.09.2009. godine, i predloţeno naĉelniku sluţbe Opštine Plav da tuţiocu izraĉe
novĉanu kaznu u iznosu od 30% zarade za mjesec avgust 2009 i istog vrati na posao.
        Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog istiĉući da je izreka pobijanog
rješenja nejasna, a takoĊe ni obrazloţenje istog ne sadrţi ĉinjenice i oklonosti koje su bitne za
utvrĊivanje njegove odgovornosti. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
    Tuţilac u odgovoru na tuţbu predlaţe da se ista odbije kao neosnovana.
    Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjena navoda tuţbe i odgovora na istu, Sud je
našao da je tuţba osnovana.
     Dispozitivom osporenog rješenja preinaĉena je odluka prvostepenog organa broj 02-
187 od 25.09.2009.godine, u pogledu odluke o kazni, na naĉin što je predloţeno izricanje
novĉane kazne, u visine od 30 % zarade, za mjesec avgust 2009. godine.
    Odredbom ĉlana 202 stav 6 Zakona o opštem upravnom postupku propisano je da
dispozitiv rješenja mora biti kratak i odreĊen.
    Po ocjeni ovog Suda, dispozitiv osporenog rješenja nije dat u skladu sa citiranom
odredbom jer u istom nije naveden disciplinski prekrešaj i utvrĊena odgovornost tuţioca za
uĉinjeni prekršaj. Naime, da bi se mogla izreći disciplinska mjera za uĉinjeni disciplinski prekršaj
u dispozitivu se mora prethodno utvrditi navesti ĉinjeniĉni opis istog i njegovu pravnu
kvalifikaciju, a što u konkretnom u dispozitivu osporenog rješenja nije sadrţano. Osim toga
tuţeni organ je, pozivajući se na odredbu ĉlana 238 stav 1 ZUP-a, prvostepeno rješenje, prije
nego što je isto preinaĉio, morao prethodno poništiti, kako je to izmeĊu ostalog propisano ovom
odredbom.
    TakoĊe, ni obrazloţenje osporenog rješenja nije dato u skladu sa ĉlanom 203 stav 2
ZUP-a, što je imalo za posledicu nepotpuno ĉinjeniĉno utvrĊenje prekršaja i osnova za izricanje
veće sankcije.
Naime, tuţeni navodi da je u postupku utvrĊeno da je tuţilac i ranije disciplinski odgovarao zbog
ĉega je opravdano izricanje novĉane kazne od 30%, zarade, umjesto ranijih 20%, ali u tom
pravcu u obrazloţenju svog rješenja ne pruţa nikakve dokaze.
    U ponovnom postupku, tuţeni će postupajući po primjedbama iz ove presude, donijeti
novo na zakonu zasnovano rješenje (ĉlan 57 ZUS-a).
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37 stav 1 u vezi ĉlana 33 stav 6 ZUS-a, odluĉeno
je kao u dispozitivu rješenja.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 11.05.2010. godine
Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mirjana Bogdanović, s.r.                   Gordana Pot, s.r.
                    *   *   *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br.245/2010

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija, Gordane Pot kao predsjednika
vijeća, Ljubinke Popović – Kustudić i Dragana Djuretića kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca S. B. iz Pljevalja,
protiv rješenja tuţene Komisije za ţalbe Crne Gore, br. 297/5-09 od 25.01.2010. godine, u
nejavnoj sjednici odraţanoj dana 27.05.2010. godine donio je

                     R J E Š E NJ E

                   Postupak se obustavlja.
                         101

                   Obrazloţenje

    Tuţbom od 10.02.2010. godine, tuţilac je kod ovog suda pokrenuo upravni spor protiv
tuţene Komisije za ţalbe CG, zbog ćutanja administracije.
    U toku trajanja postupka Komisija za ţalbe obavijestila je Sud da je rješenjem broj
297/5-09 od 25.01.2010. godine, po ţalbi tuţioca poništila Odluku direktora Uprave za
nekretnine broj 02-5221 od 16.10.2009. godine, u dijelu koji se odnosi na izbor kandidata B. S.,
dipl. pravnika iz Pljevalja, na radno mjesto samostalnog savjetnika III, Podruĉna jedinica
Pljevlja, po Oglasu objavljenom u dnevnom listu »Pobjeda« od 27.07.2009. godine i predmet
vratila na ponovni postupak i odluĉivanje. Sud je primjerak rješenja dostavio tuţiocu, i traţio da
se tuţilac u odredjenom roku izjasni da li je zadovoljan donijetim rješenjem, ili ostaje pri
podnijetoj tuţbi, sa upozorenjem na posljedice propuštanja.
    Tuţilac je u podnesku od 26.05.2010.godine, izjavio da rješenje Komisije za ţalbe
prihvata u cjelosti i da je isto zakonito po svim osnovama, iz ĉega proizilazi da je
zadovoljan rješenjem tuţenog, to je Sud na osnovu ĉlana 26. st. 3. Zakona o upravnom
sporu, obustavio dalji postupak.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 27.05.2010. godine
Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić,s.r.                        Gordana Pot,s.r.
                   *    *     *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br.1170/2010

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca Uprava Carina,
Podgorica koju zastupa direktor Mr. Boţidar Vuksanović, protiv rješenja tuţene Komisije za ţalbe
broj 341/5-09 od 05.05.2010. godine u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 02.06.2010. godine,
donio je

                     R J E Š E NJ E

                   Postupak se obustavlja.

                   Obrazloţenje

    Tuţbom od 25.05.2010. godine, tuţilac je kod ovog Suda pokrenuo upravni spor protiv
tuţenog, radi poništaja rješenja broj 341/5-09 od 05.05.2010. godine.
    Podneskom od 31.05.2010. godine, tuţilac je obavijestio sud da odustaje od predmetne
tuţbe.
Na osnovu ĉlana 20. Zakona o upravnom sporu, sud je odluĉio kao u dispozitivu rješenja.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 02.06.2010. godine

Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić,s.r.                     Vladimir Radulović,s.r.
                   *    *     *
                        102
UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. broj 229/2010

                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Svetlane Budisavljević, kao
predsjednika vijeća, Branislava Radulovića i Vojina Lazovića kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće,
samostalnog savjetnika Tatjane Cerović Krpović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po
tuţbi tuţioca S. T. iz Bijelog Polja, protiv rješenja tuţene Komisije za ţalbe Crne Gore, broj
320/2-09 od 28.12.2009. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 01.06.2010. godine, donio
je

                     PRESUDU

                     Tuţba se odbija.

                    O b r a z l o ţ e nj e

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Uprave policije -
Podgorica broj 01-119/09-39986/1 od 17.11.2009. godine, kojim je tuţiocu prestao radni odnos
u Upravi policije dana 23.11.2009. godine.
     Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog organa zbog pogrešno i nepotpuno
utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U tuţbi istiĉe da se u
radnom odnosu, kod Uprave policije, nalazio neprekidno, više od devet godina i za cijelo to
vrijeme mu je vršena uplata doprinosa za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje. Dalje
navodi da je nelogiĉno da povećanje obima poslova traje skoro deset godina i smatra da je,
poslije toliko vremena, ipak trebao dobiti rješenje o zasnivanju radnog odnosa na neodredjeno
vrijeme. Predlaţe da sud tuţbu uvaţi i osporeno rješenje poništi.
     U odgovoru na tuţbu, tuţeni istiĉe da ostaje pri navodima iz osporenog rješenja i
predlaţe da sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na istu, Sud je
našao da tuţba nije osnovana.
     Po nalaţenju suda, postupak koji je prethodio donošenju osporenog rješenja, proveden
je u skladu sa propisanim pravilima, ĉinjeniĉno stanje je u njemu pravilno i potpuno utvrdjeno i
na isto je pravilno primijenjen odgovarajući propis.
     Odredbom ĉlana 30. stav 2. alineja 3. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima
(„Sl.list CG“, br.50/08) propisano je da se radni odnos na odredjeno vrijeme zasniva radi vršenja
privremeno povećanog obima poslova, koje nije moguće obaviti sa postojećim brojem drţavnih
sluţbenika, odnosno namještenika, za period trajanja privremeno povećanog obima poslova,
dok je odredbom ĉlana 100. istog zakona propisano da radni odnos na odredjeno vrijeme
porestaje istekom vremena, na koje je drţavni sluţbenik, odnosno namještenik primljen ili
završetkom posla za ĉije je izvršenje zasnovao radni odnos na odredjeno vrijeme.
     Iz spisa predmeta se utvrdjuje da je tuţilac rješenjem Uprave policije – Podgorica 01
broj:113-28311 od 05.08.2009. godine, zasnovao radni odnos na odredjeno vrijeme , poĉev od
23.08.2009. godine, te da mu je radni odnos prestao istekom vremena na koje je primljen, u
skladu sa odredbom ĉlana 100. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima.
     Polazeći od izloţenog i citiranih zakonskih odredaba, sud nalazi da je prvostepeni organ
pravilno postupio kada je tuţiocu rješenjem utvrdio prestanak radnog odnosa, a tuţeni kada je
odbio ţalbu tuţioca izjavljenu na prvostepeno rješenje.
     Sud je cijenio i ostale navode tuţbe i našao da su oni kod izloţenog, bez znaĉaja na
drugaĉiju odluku suda u ovoj pravnoj stvari.
                         103
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno
je kao u dispozitivu ove presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 01.06.2010. godine

Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Tatjana Cerović Krpović,s.r                    Svetlana Budisavljević,s.r.
                   *    *     *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U.br.105/2010

                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija      Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca P. S.,
iz Nikšića, koga zastupa punomoćnik Dragan Drašković, advokat iz Nikšića protiv rješenja tuţene
Komisije za ţalbe br. 307/2-09 od 21.12.2009.godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
17.05.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

                     Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja direktora
Uprave policije br.01-119/09-39275/2 od 17.11.2009. godine, kojim je tuţiocu prestao radni
odnos na odredjeno vrijeme kod Uprave policije dana 19.11.2009. godine, istekom roka za koji
je zasnovao radni odnos.
    Tuţilac tuţbom osporava zakonitost rješenja tuţenog zbog pogrešno i nepotpuno
utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i povrede materijalnog prava. U tuţbi, u bitnom, navodi da je kod
tuţene zasnovao radni odnos na odredjeno vrijeme poĉev od 01.03.2000.godine na radno
mjesto policajca i da je taj radni odnos više puta produţavan. Istiĉe da je i 19.02.2009.godine,
kao i ranije, zasnovao radni odnos, takodje na odredjeno vrijeme, na isto radno mjesto, u
trajanju do devet mjeseci, zbog povećanog obima posla i da mu je radni odnos prvostepenim
rješenjem prestao 19.11.2009.godine. Obzirom da je povećani obim posla na poslovima
policajca postao trajan, a on ispunjava sve opšte i posebne uslove za taj posao, istiĉe da su se
stekli uslovi da se njegov radni odnos transformiše u radni odnos na neodredjeno vrijeme
saglasno ĉl. 26 Zakona o radu. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
    U odgovoru na tuţbu tuţena predlaţe da se tuţba kao neosnovana odbije.
Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, pobijano rješenje i ostale spise predmeta, pa je našao
da je tuţba neosnovana.
    U postupku koji je prethodio osporenom rješenju, koji je proveden bez povrede pravila
postupka, ĉinjeniĉno stanje je pravilno i potpuno utvrdjeno i tuţeni je na to ĉinjeniĉno stanje
pravilno primijenio materijalno pravo pri donošenju osporenog rješenja, dajući u njemu
dovoljne, osnovane i prihvatljive razloge.
    Prema ĉlanu 30.stav 2. alineja 3. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima
(„Sluţbeni list CG“, br.50/08), radni odnos na odredjeno vrijeme zasniva se radi vršenja
                       104
privremeno povećanog obima poslova, koji nije moguće obaviti sa postojećim brojem drţavnih
sluţbenika, odnosno namještenika, za period privremeno povećanog obima poslova.
    U ĉlanu 100. istog zakona propisano je da radni odnos na odredjeno vrijeme prestaje
istekom vremena na koje je drţavni sluţbenik odnosno namještenik primljen ili završetkom
posla za ĉije je izvršenje zasnovao radni odnos na odredjeno vrijeme.
    Uvidom u spise predmeta utvrdjuje se da je tuţilac rješenjem br.01-113/09-2262 od
05.02.2009. godine zasnovao radni odnos na odredjeno vrijeme u Upravi policije, u trajanju do
devet mjeseci i rasporedjen na radno mjesto policajca u SB CB Nikšić. Pošto je istekao rok za
koji je tuţilac zasnovao radni odnos na odredjeno vrijeme, to je pravilno postupio prvostepeni
organ kada je naprijed citiranim rješenjem, utvrdio da tuţiocu prestaje radni odnos 19.11.2009.
godine. Sledstveno tome, osnovano je tuţeni organ osporenim rješenjem odbio ţalbu tuţioca
izjavljenu na to rješnje.
    Sud je cijenio navode tuţbe da je bilo osnova da se njegov radni odnos na odredjeno
vrijeme transformiše u radni odnos na neodredjeno vrijeme s obzirom da je za naznaĉeni period
stalno obavljao posao policajca angaţovanjem na odredjeno vrijeme i da je povećani obim posla
postao trajan i našao ta su ti navodi bez osnova. Ovo stoga što Zakon o drţavnim sluţbenicima i
namještenicima, kao posebni propis, ne predvidja takvu mogućnost, a uz to radni odnos je
prestao automatski-po sili zakona istekom vremena za koje je bio zasnovan, u skladu sa
citiranim ĉl. 100 naznaĉenog Zakona odrţavnim sluţbenicima i namještencima.
    Sud je cijenio i ostale navode tuţbe i našao da su isti bez uticaja na drukĉiju odluku u
ovoj stvari.
    Sa iznijetog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1.Zakona o upravnom sporu odluĉeno je kao u
dispozitivu presude.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 17.05.2010.godine
Zapisniĉar                             PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r                         Biserka Bukvić,s.r.
                   *   *   *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U.broj 52/2010
                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Svetlane Budisavljević, kao
predsjednika vijeća, sudija Branislava Radulovića i Vojina Lazovića, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće samostalnog savjetnika Veljka Vujovića, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po
tuţbi S. Z., iz Podgorice, protiv rješenja Komisije za ţalbe, br. 275/11-08 od 13.11.2009.godine,
u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 01.06.2010.godine, donio je

                     PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţilje izjavljena protiv rješenja Ministarstva
odbrane, broj 05-4944/08-7 od 10.07.2009.godine, kojim je tuţilji, civilnom licu na sluţbi u
Vojsci Crne Gore, rasporeĊenoj na radno mjesto glavni medicinski tehniĉar, komanda, vojno
medicinski centar, logistiĉka baza, utvrĊen kojeficijent za obraĉun zarade u visini od 3,39 koji
pomnoţen sa vrijednošću koeficijenta ĉini fiksni dio zarade.
    Tuţilja osporava zakonitost rješenja tuţenog organa zbog povrede pravila postupka,
pogrešno i nepotpuno utvrĊenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U
                        105
tuţbi navodi da osporeno rješenje nema razloga o odluĉnim ĉinjenicama na osnovu kojih je
donijeto. Navodi da nijesu cijenjeni navodi ţalbe, po pitanju zakonitosti njenog rasporeda i
obraĉuna liĉnih primanja. Ukazuje da je nezakonit naĉin vrednovanje njenog radnog mjesta i da
tuţeni nije mogao da joj umanji broj bodova. Smatra da je tuţeni organ u obavez da izvrši
pravilno bodovanje, nakon svestrane analitiĉke procjene radnog mjesta. Predlaţe da sud poništi
osporeno rješenje.
     U odgovoru na tuţbu tuţeni organ je ostao pri razlozima datim u osporenom rješenju i
predloţio da sud odbije tuţbu kao neosnovanu.
     Tuţba je neosnovana.
     Odredbom ĉlana 98. stav 1. i 4. Zakona o Vojsci Crne Gore ("Sl.list RCG", broj 47/07 od
07.08.2007.godine), propisano je izmeĊu ostalog, da lica na sluţbi u Vojsci ostvaruju pravo na
zaradu, dodatke na zaradu i druga primanja na naĉin i pod uslovima utvrĊenim tim Zakonom,
kao i da o pravima lica na sluţbi u Vojsci odluĉuje ministar rješenjem.
     Ĉlanom 18. stav 1. Uredbe o zaradama, dodacima na zarade i naknadama zarade licima
na sluţbi u Vojsci Crne Gore ("Sl.list CG", br.12/2008, 81/2008 i 73/2009), propisano je, da se
fiksni dio zarade civilnog lica na sluţbi u Vojsci odreĊuje prema vrijednosti koeficijenta, u skladu
sa grupom radnih mjesta i brojem bodova, a stavom 2. da se grupa radnih mjesta i broj bodova
za svako radno mjesto utvrĊuje aktom o organizacijsko - formacijskoj strukturi Vojske, dok je
ĉlanom 19. Uredbe propisano, da se za utvrĊivanje fiksnog dijela zarade iz ĉlana 18. stav 1. ove
uredbe primjenjuju koeficijenti (prikazani u tabeli).
     Nije sporno da je tuţilja rasporeĊena na radno mejsto, glavni medicinski tehniĉar,
rješenjem Ministra odbrane od 29.06.2009.godine, a da je rješenjem od 10.07.2009.godine, S.
Z. utvrĊen koeficijent za obraĉun zarade u visini od 3,39.
     Iz spisa predmeta se utvrĊuje da je aktom Vojnomedicinskog centra (knjigom
formacije), tuţilja rasporeĊena u V (petu) grupu radnih mjesta i 740 bodova. OdreĊivanje grupa
radnih mjesta i broja bodova, izvršeno je na osnovu Upustva za izradu formacija i postavljenja
civilnih lica u Vojsci Crne Gore donijetog 27.11.2006.godine, od strane Generalštaba Vojske
Crne Gore - naĉelnika odjeljenja za ljudske resurse.
     Cijeneći navedene odredbe i utvrĊeno ĉinjeniĉno stanje, sud je mišljenja, da su upravni
organi pravilno utvrdili koeficijent za obraĉun zarade tuţilji, imajući u vidu grupu radnog mjesta
i broj bodova za istu, a sve u skladu sa odredbom ĉlana 19. Uredbe o zaradama, dodacima na
zarade i naknadama zarade licima na sluţbi u Vojsci Crne Gore.
     S obzirom na sve naprijed izloţeno, sud nalazi da osporenim rješenjem nije povrijeĊen
zakon na štetu tuţilje, pa je tuţbu valjalo odbiti kao neosnovanu.
     Sud je cijenio i ostale navode tuţbe, ali je našao da su neosnovani i bez uticaja na
drugaĉiju odluku suda kod ocjene zakonitosti osporenog rješenja.
     Iz iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, riješeno je
kao u izreci.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 01.06.2010. godine
Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA
Veljko Vujović, s.r.                      Svetlana Budisavljević, s.r.
                    *   *    *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
     U. br.193/2010
                      U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao predsjednika
vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika Suda
Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca B. M. iz Kolašina, koga
zastupa advokat Miodrag Popović iz Kolašina, protiv rješenja tuţene Komisije za ţalbe - broj
164/9-08 od 21.12.2009. godine, nakon odrţane usmene javne rasprave 28.05.2010. godine u
                       106
prisustvu tuţioca i njegovog punomoćnika a u odsustvu uredno obaviještenog tuţenog, donio je
dana 02.06.2010. godine,

                     PRESUDU

   Tuţba se usvaja.
   Poništava se rješenje Komisije za ţalbe - broj 164/9-08 od 21.12.2009. godine.
   Tuţeni je duţan tuţiocu naknaditi troškove spora u iznosu od 250,00 € u roku od 15
dana od dana prijema presude.

                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Ministarstva
odbrane broj 05-5111/07-11 od 08.10.2009. godine, kojim tuţiocu – samostalnom savjetniku u
Odsjeku za odbranu Kolašin, ranije Uprave za odbranu Republike Crne Gore, kao zaposlenoj ĉiji
je rad u Ministarstvu odbrane postao trajno nepotreban, usled reorganizacije tog drţavnog
organa, prestaje radni odnos u Ministarstvu odbrane dana 01.11.2007. godine, kada je izvršena
isplata otpremnine.
     Tuţeni osporeno rješenje pobija zbog povreda pravila postupka, pogrešno i nepotpuno
utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava.
     U tuţbi i na raspravi navodi da je osporeno rješenje doneseno uz povredu pravila
postupka iz ĉlana 226. stav 2. taĉka 7. ZUP-a. Pored navedenog obrazloţenje rješenja ne sadrţi
razoge zbog ĉega nije postojala mogućnost za rasporedjeivanje tuţioca na odgovarajuće radno
mjesto kod prvostepenog organa, da li zbog ukidanja radnog mjesta na kojem se tuţilac nalazio
ili zbog neispunjavanja uslova za novoutvrdjena radna mjesta, ĉime su povrijedjene odredbe
ĉlana 203. stav 2. ZUP-a. Navodi da nije jasno niti ima razloga o tome kako je i zašto V. M. kao
radnik druge struke i zanimanja rasporedjen na poslove i zadatke radnog mjesta koje je do tada
obavljao tuţilac. Tuţeni u ponovnom postupku nije postupio po presudi tog suda
U.br.1933/2008, pa su povrijedjene odbrebe ĉlana 57. ZUS-a. Pogrešno i nepotpuno utvrdjeno
ĉinjeniĉno stanje sastoji se u tome što organi nijesu utvrdili ni jednu vaţnu ĉinjenicu u ovoj
stvari ili su je pogrešno utvrdili tako da tuţiocu u datom sluĉaju na zakonit naĉin nije prestao
radni odnos. Ovo pogotovo što se iz Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
Ministarstva odbrane od februara 2007. godine utvrdjuje – Podruĉna jedinica Kolašin a na strani
20 pod taĉkom 8a utvrdjena su radna mjesta pod brojem 162 samostalni savjetnik i pod brojem
163 namještenik IV, što znaĉi da je postala mogućnost da se tuţilac rasporedi na radno mjesto
pod brojem 162. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi a tuţeni obaveţe da plati troškove
spora.
     Tuţeni u odgovoru na tuţbu predlaţe da se tuţba odbije kao neosnovana.
     Nakon odrţane rasprave, cijeneći spise predmeta, navode tuţbe i odgovora na tuţbu,
sud je našao da je tuţba osnovana.
     Osporenim i prvostepenim rješenjem poĉinjena je povreda pravila postupka iz ĉlana 203.
stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, obzirom da obrazloţenje rješenja ne upućuje na
rješenje kakvo je dato u dispozitivu.
     Ĉlanom 27. stav 3. Zakona o upravnom sporu, propisano je da je tuţeni u ostavljenom
roku duţan dostaviti sve spise koji se odnose na predmet spora.
     Tuţeni ponovo sudu nije dostavio Pravilnik o unutrašnjoj organizaicji i sistematizaciji
Ministarstva odbrane koji je vaţio u momentu donošenjea prvostepenog i osporenog rješenja
kao ni Program reorganizacije Ministarstva odbrane, iako je presudom ovog suda U.br.
1933/2008 od 19.06.2009. godine, poništeno ranije rješenje tuţenog broj 164/08 upravo zbog
nedostavljanja spisa.
     Tuţilac je na raspravi sudu dostavio neovjeren, nepotpisan i nekompletan Pravilnik o
unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva odbrane i Program reorganizacije
                       107
Ministarstva odbrane koji sud nije mogao prihvatiti kao dokaz iz navedenih razloga, a prema
kojem je u Podruĉnoj jedinici Kolašin – 8.d pod rednim brojem 162 predvidjeno radno mjesto
samostalni savjetnik I za koje je propisana školska sprema – Pravni fakultet, Ekonomski,
Fakultet odbrane ili Tehniĉki fakultet, 8 godina staţa i poloţen ispit u drţavnom organu. Prema
stanju u spisima predmeta tuţilac je ispunjavao uslove za navedeno radno mjesto pa je nejasno
i neobrazloţeno zbog ĉega je tuţiocu prestao radni odnos. Pored navedenog u spisima
predmeta nema ni rješenja o izboru na radno mjesto V.M., a tuţeni u osporenom rješenju nije
cijenio navode ţalbe tuţioca, kojim se osporava njegov raspored na radno mjesto, ĉime je
tuţeni poĉinio povredu iz ĉlana 240. stav 2. ZUP-a.
    Iz navedenih razloga osporeno rješenje je valjalo poništiti.
    U ponovnom postupku tuţeni će otkloniti nepravilnosti na koje je ukazano ovom
presudom i donijeti novo zakonito rješenje (ĉlan 57. ZUS-a).
    Odluka o troškovima spora donesena je na osnovu ĉlana 56.Zakona o upravnom sporu,
u vezi sa ĉlanom 122 Zakona o parniĉnom postupku a isti se odnose od troškove sastava tuţbe i
pristupa na roĉište od po 125, 00 € obraĉunati po AT-u.
    Sa navedenih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi sa ĉlanom 33. stav 6. Zakona
o upravnom sporu, odluĉeno je kao u dispozitivu presude.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 02.06.2010. godine
Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić,s.r.                         Biserka Bukvić,s.r.
                   *    *   *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br.328/2010
                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao predsjednika
vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika Suda
Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca G. A. iz Ulcinja, koga
zastupa advokat Darko Hajduković iz Bara, protiv rješenja tuţene Komisije za ţalbe, broj
195/20-07 od 25.01.2010. godine, nakon odrţane usmene javne rasprave 28.05.2010. godine u
prisustvu tuţioca i njegovog punomoćnika a u odsustvu uredno obaviještenog tuţenog, donio je
02.06.2010. godine,
                     PRESUDU

   Tuţba se usvaja.
   Poništava se rješenje Komisije za ţalbe, broj 195/20-07 od 25.01.2010. godine.
   Tuţeni je duţan tuţiocu naknadi troškove spora u iznosu od 250,00 € u roku od 15 dana
od dana prijema presude.
                  Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Uprave policije
broj 119/09 – 39362 od 24.11.2009. godine, kojim tuţiocu prestaje radni odnos dana
04.06.2007. godine, zbog izricanja dvije disciplinske mjere za teţe disciplinske prekršaje od
dvije godine.
    Tuţilac u tuţbi i na raspravi navodi da je u ovom postupku nastupila zastarelost vodjenja
i okonĉanja postupka obzirom da je proteklo duplo više od 6 mjeseci koji rok je predvidjen kao
rok za vodjenje postupka, tako da je rješenje o prestanku radnog odnosa od 24.11.2009.
godine donijeto na osnovu pogrešne primjene materijalnog prava na štetu tuţioca.
    Rješenjem Ministarstva unutrašnjih poslova broj 151/07-5337 od 24.05.2007. godine,
koje je tuţilac primio 28.05.2007. godine, odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja
                       108
Uprave policije od 26.04.2007. godine, pa je rješenje postalo izvršno 29.05.2007. godine, i to
prije nego što je tuţiocu poĉeo teći rok o pravnoj pouci da pred nadleţnim sudom moţe
pokrenuti postupak. Iz pouke se nije moglo utvrditi koji je sud stvarno nadleţan i koji postupak
treba pokrenuti. Predlaţe da se tuţba usvoji i osporeno rješenje poništi a tuţeni obaveţe da
plati troškove spora.
     Tuţeni u odgovoru na tuţbu predlaţe da se tuţba odbije kao neosnovana.
     Nakon odrţane rasprave, cijeneći spise predmeta, navode tuţba i odgovora na tuţbu,
sud je našao da je tuţba osnovana.
     Osporenim i prvostepenim rješenjem poĉinjena je povreda pravila postupka iz ĉlana 203.
stav 2. u vezi sa ĉlanom 240. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, obzirom da
obrazloţenje osporenog rješenja ne upućuje na rješenje kakvo je dato u dispozitivu.
     Prvostepenim rješenjem Uprave policije od 24.11.2009. godine, tuţiocu radni odnos
prestaje 04.06.2007. godine, sa obrazloţenjem da je tuţilac prvi disciplinki prekršaj napravio
11.04.2006. godine, a drugi disciplinski prekršaj uĉinio je 17.03.2007. godine, i da mu je druga
disciplinska mjera izreĉena 26.04.2007. godine.
     Ĉlanom 67. stav 6. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima („Sl.list CG“,
br.50/2008) propisano je da vodjenje disciplinskog postupka zastarijeva kad protekne 3 puta
onoliko vremena koliko je zakonom utvrdjena zastarjelost pokretanja, a u svakom sluĉaju
zastarjelost nastupa u roku od jedne godine od dana kada se saznalo za disciplinski prekršaj.
     U navedenom predmetu nesporno je da je drugi disciplinski prekršaj uĉinjen 17.03.2007.
godine, a da je prvostepeno rješenje o prestanku radnog odnosa tuţiocu doneseno 24.11.2009.
godine.
     Na navedenu okonost i zastarelost vodjenja disciplinskog postupka tuţilac je ukazivao u
svojoj ţalbi izjavljenoj protiv prvostepenog rješenja od 24.11.2009. godine, koju ĉinjenicu tuţeni
nije cijenio u osporenom rješenju, iako je na to bio obavezan u smislu ĉlana 240. stav 2. ZUP-a
kojim je propisano da se u obrazloţenju drugostepenog rješenja moraju ocijeniti svi navodi
ţalbe. Tuţeni ne cijeni zastarjelost vodjenja disciplinkog postupka od ĉega zavisi zakonitost
prvostepenog rješenja.
     Na osnovu izloţenog osporeno rješenje je valjalo poništiti.
     U ponovnom postupku tuţeni će cijeniti otkoniti navedene nejasnoće i nepravilnosti i
donijeti novi zakonito rješenje (ĉlan 57. ZUS-a).
     Odluka o troškovima spora donesena je na osnovu ĉlana 56. Zakona o upravnom sporu,
u vezi sa ĉlanom 152. Zakona o parniĉnom postupku a troškovi su obraĉunati u iznosu od po
125,00 € za sastav tuţbe i pristup na raspravu u skladu sa AT-om.
     Sa navedenih razloga na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi sa ĉlanom 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, odluĉeno je kao u dispozitivu presude.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 02.06.2010. godine
Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić,s.r.                     Biserka Bukvić,s.r.
                    *   *   *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 557/10
                      U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vojina Lazovića, kao
predsjednika vijeća, Branislava Radulovića i Svetlane Budisavljević, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi D.
B., iz Bara, protiv zakljuĉka Komisije za ţalbe Opštine Budva, broj 001-1682/3 od 12.02.2010.
godine, nakon usmene rasprave odrţane 28.05.2010. godine, u odsustvu stranaka, dana
01.06.2010. godine, donio je
                       109
                     PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje

    Osporenim zakljuĉkom obustavljen je postupak po ţalbi tuţilje izjavljen protiv akta
Sekretara sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti broj 03-3252/1 od 29.05.2008. godine,
zbog poravnanja.
    Tuţilja osporava zakonitost zakljuĉka tuţenog organa. U tuţbi, izmedju ostalog istiĉe da
osporenim zakljuĉkom nijesu ispoštovani stavovi suda iznijeti u presudi U.br.889/09 od
16.12.2009. godine, odnosno nije riješeno po njenoj ţalbi, u skladu sa pravnim shvatanjem
Upravnog suda. Ukazuje da je i presudama U.br.576/2007 i U.br.1254/2008, konstatovano da
ako ima prednost u zapošljavanju saglasno odredbama Zakona o drţavnim sluţbenicima i
namještenicima. Opština Budva ne poštuje pravosnaţne sudske presude i ne izvršava
vansudsko poravnanje, zbog ĉega smatra da je pobijani zakljuĉak nerazumljiv, a da su njegovi
razlozi njasni i protivurjeĉni. Zahtijevala je usmenu raspravu i predloţila da se poništi osporeni
zakljuĉak.
    U pisanom odgovoru na tuţbu, tuţeni je predloţio da Sud odbije tuţbu kao neosnovanu.
    Tuţba nije osnovana.
    Tuţeni organ je u postupku po ţalbi tuţilje na akt Sekretara Sekretarijata za upravu i
društvene djelatnosti broj 03-325/1 od 29.05.2008. godine, našao da su se stekli uslovi za
obustavu postupka, jer je tuţilja zakljuĉila vansudsko poravnanje sa Opštinom Budva.
    Iz spisa predmeta se utvrdjuje da je aktom prvostepenog organa tuţilja obaviještena da
nije izvršen izbor kandidata, po oglasu od 08.02.2006. godine. Dana 18.08.2008. godine, tuţilja
je zakljuĉila vansudsko poravnanje sa Opštinom Budva, na naĉin da joj se na ime neisplaćenih
zarada i naknade po osnovu rada isplati iznos od 16.898,33 €, a da se ona odriĉe bilo kakvih
potraţivanja po osnovu rada i eventualno podnijetih tuţbi i drugih pravnih ljekova, kao i prava
na pokretanje novih sudskih ili upravnih postupaka.
    Cijeneći navedeno ĉinjeniĉno utvrdjenje u odnosu na odredbu ĉlana 123. stav 3. Zakona
o opštem upravnom postupku, u vezi odredbe ĉlana 125. ZUP-a, Sud nalazi da je pravilno
postupio tuţeni organ kada je postupak po ţalbi obustavio. Tuţilja se naime, u postupku
poravnanja odrekla od bilo kakvog potraţivanja, što predstavlja dovoljan razlog za obustavu
postupka po ţalbi u vezi radnog odnosa koji je bio predmet poravnanja. Budući da poravnanje
ima snagu izvršne isprave, obustavom postupka, nijesu povrijedjena njena prava, jer realizaciju
(izvršenje), moţe zahtijevati na naĉin propisan zakonom.
    Iz iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, riješeno je
kao u dispozitivu.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                  Podgorica, 01.06.2010. godine
Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                     Vojin Lazović,s.r.
                    *    *   *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
    U.br.463/10
                      U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija, Ljubinke Popović – Kustudić,
kao predsjednika vijeća, Svetlane Budisavljević i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Sneţane Popov, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca Lj.
M., iz Podgorice, protiv rješenja tuţene Komisije za ţalbe Crne Gore - Podgorica, broj 77-07 od
17.02.2010. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 14.05.2010. godine, donio je
                       110

                     PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja predsjednika
Osnovnog suda u Roţajama, Su.br.107/07 od 30.03.2007. godine, kojim je odluĉeno da tuţiocu
prestaje radni odnos zbog neopravdanog izostanka sa posla 15 radnih dana sa prekidima u
novembru i decembru mjesecu 2006. godine.
     Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog organa zbog pogrešno utvrdjenog
ĉinjeniĉnog stanja. U tuţbi istiĉe da je netaĉno utvrdjeno da je izostao sa posla 15 radnih dana,
jer se iz dostavnice Iv.629/06, koju je priloţio uz tuţbu, vidi da je dana 29. novembra bio na
poslu, a što garantuje i za dane 20. novembar i za 04., 11., 18., 19. i 29. decembar, dok se za
dane 27. i 28. decembar javljao sluţbenici predsjednika Suda telefonskim putem, a da su 02.,
09. i 16. novembar i 11., 19. i 25. decembar bili neradni dani - subote. Dalje istiĉe da je od
strane predsjednika Suda dostavljaĉima reĉeno da nije vaţno da se upisuju u svesku o vodjenju
evidencije dolaska i odlaska sa posla. Ukazuje da je invalid III kategorije invalidnosti i da ima
brojnu porodicu od kojih niko nije u radnom odnosu. Smatra da je osporeno rješenje
nezakonito, pa predlaţe da Sud usvoji tuţbu i osporeno rješenje poništi.
     U odgovoru na tuţbu, tuţeni je predloţio da se ista odbije kao neosnovana.
     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, Sud je
našao da tuţba nije osnovana.
     Ocjenjujući zakonitost osporeno rješenja, ovaj sud nalazi da tuţeni organ nije povrijedio
pravila postupka i da je na pravilno utvrdjeno ĉinjeniĉno stanje pravilno primijenio materijalno
pravo. Ovo iz razloga jer je u postupku donošenja osporenog rješenja utvrdjeno, a što se vidi i
iz spisa predmeta da je tuţilac neopravdano izostao s posla više od sedam radnih dana s
prekidima u mjesecu novembru i decembru 2006. godine, pa je pravilno tuţeni odbio ţalbu
tuţioca izjavljenu na prvostepeno rješenje, kojim mu je prestao radni odnos na osnovu
odredaba ĉlana 111. Zakona o radu u vezi ĉlana 99. stav 3. Zakona o drţavnim sluţbenicima i
namještenicima.
     Odredbom ĉlana 99. stav 3. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima („Sl.list
RCG“, br. 27/04 i 31/05), propisano je da radni odnos moţe prestati i na osnovu otkaza
starješine drţavnog organa u skladu sa opštim propisima o radu, a odredbom ĉlana 111. stav 1.
taĉka 1. Zakona o radu („Sl.list RCG“, br. 43/03 i 25/06), propisano je da poslodavac moţe
otkazati ugovor o radu zaposlenom ako je neopravdano izostao sa posla pet radnih dana
uzastopno, odnosno sedam radnih dana s prekidima u toku tri mjeseca.
     Imajući u vidu citirane odredbe i navedeno ĉinjeniĉno utvrdjeno, Sud nalazi da je
osnovano tuţeni osporenim rješenjem odbio ţalbu tuţioca, dajući u obrazloţenju jasne i
potpune razloge koji upućuju na odluku u dispozitivu.
     Neosnovano se u tuţbi istiĉe da ĉinjeniĉno stanje nije taĉno utvrdjeno, jer se iz spisa
predmeta sa sigurnošću utvrdjuje da su u konkretnom bili ispunjeni uslovi za donošenje rješenja
o prestanku radnog odnosa tuţiocu u skladu sa citiranim odredbama. Sud je cijenio i ostale
navode tuţbe, ali je našao da su bez uticaja na drukĉije rješenje u ovoj upravnoj stvari.
Iz iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, riješeno je kao u
dispozitivu.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 14.05.2010. godine
Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Sneţana Popov,s.r.                 Ljubinka Popović-Kustudić,s.r.
                    *   *   *
                       111
UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1746/10

                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija      Vojina Lazovića, kao
predsjednika vijeća, Branislava Radulovića i Svetlane Budisavljević, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika suda Maje Ulićević, kao zapisniĉara, rješavajući u ponovnom postupku po
tuţbi Vrhovnog drţavnog tuţilaštva Crne Gore, protiv rješenja Komisije za ţalbe - Podgorica, br.
409/10-08 od 28.12.2009. godine, na nejavnoj sjednici odrţanoj, dana 07.09.2010. godine,
donio je

                     PRESUDU

     Tuţba se usvaja.
     Poništava se rješenje Komisije za ţalbe - Podgorica, br. 409/10-08 od 28.12.2009.
godine.
                   Obrazloţenje

    Presudom Vrhovnog suda Crne Gore, Uvp.broj 147/10 od 08.07.2010. godine, ukinuta je
presuda ovog suda U.br.194/10 od 07.05.2010. godine, i predmet vraćen na ponovni postupak.
    Odluĉujući u ponovnom postupku, vodeći pri tom raĉuna o primjedbama datim u presudi
Vrhovnog suda, utvrdjeno je da je citiranom presudom ovog suda, potvrdjena Odluka Komisije
za ţalbe - Podgorica, br. 409/10-08 od 28.12.2009. godine, kojim je djelimiĉno poništeno
rješenje Poreske uprave, broj 03/1-186/1-09 od 28.05.2009. godine, u dijelu izreke koji se
odnosi na datum prestanka radnog odnosa i riješio da Tomović SrĊi radni odnos prestaje danom
konaĉnosti rješenja.
    Vrhovni drţavni tuţilac je osporio zakonitost rješenja tuţenog organa zbog pogrešne
primjene materijalnog prava, istiĉući da je Poreska uprava konaĉnom odlukom od 06.10.2008.
godine, utvrdila prestanak potrebe za radom S. T., odredjujući u stavu 3 te odluke da
imenovanom radni odnos prestaje danom isplate otpremnine. Nakon konaĉnosti navedene
odluke zaposlenom je isplaćena otrpremnina i donijeto rješenje o prestanku radnog odnosa sa
danom 27.05.2009. godine, kada mu je ta otpremnina isplaćena. Navodi da prethodna konaĉna
odluka sadrţi uslov, zbog ĉega ista proizvodi pravno dejstvo nakona nastupanja tog uslova.
Zbog toga je, po tuţiocu, prvostepeno rješenje kojim se konstatuje ispunjenje uslova – isplata
otpremnine, ispravno. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
    U odgovoru na tuţbu tuţeni organ je osporio tuţbene navode i predloţio da se tuţba
odbije kao neosnovana.
    Tuţba je osnovana.
    Vrhovni sud Crne Gore, je u presudi Uvp.broj 147/10 od 08.07.2010. godine, ocijenio da
je Upravni sud Crne Gore, poĉinio povredu pravila postupka iz ĉlana 367. stav 1. ZPP-a u vezi
ĉlana 55. ZUS-a, nalazeći da su nerazuljivi razlozi presude o vremenu prestanka radnog odnosa
kada je drţavnom sluţbeniku odnosno namješteniku isplaćena otpremnina, jer dan prestanka
radnog odnosa i pravna zaštita protiv akata kojima se uredjuje prestanak rada nijesu iste
pravne kategorije. Ovo iz razloga što je odredbom ĉlana 106 stav 3. Zakona o drţavnim
sluţbenicima i namještenicima propisano da drţavni sluţbenik, odnosno namještenik koji ne
bude rasporedjen u smislu stava 2 istog ĉlana ima prava i obaveze kao i zaposleni za ĉijim je
radom prestala potreba zbog tehnoloških, ekonomskih i restrukturalnih promjena u privrednim
društvima i drugim oblicima prevrednog organizovanja, a koja su utvrdjena opštim propisima o
radu. Takodje, Zakonom o radu kao jedno od prava zaposlenih propisana je isplata otpremnine,
a u ĉlanu 96 stav 1 tog zakona je odredjeno da zaposlenom koji je ostvario pravo na
otpremninu prestaje radni odnos danom kada je isplata izvršena.
                        112
    Kako i osporeno rješenje, sadrţi povredu na koju se ukazuje u presudi Vrhovnog suda,
to ga je iz istih razloga trebalo poništiti.
    Shodno izloţenom, Sud je na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu,
odluĉio kao u dispozitivu.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                  Podgorica, 07.09.2010. godine

Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Maja Ulićević,s.r.                         Vojin Lazović,s.r.
                     *   *   *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.br. 842/2010

                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija, Vojina Lazovića kao
predsjednika vijeća, Svetlane Budisavljević i Branislava Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće samostalnog savjetnika Veljka Vujovića, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po
tuţbi tuţilje B. E., iz Plava, protiv rješenja tuţene Komisije za ţalbe Opštine Plav, broj 46-43 od
08.04.2010.godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 06.07.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Komisije za ţalbe Opštine Plav, broj 46-43 od 08.04.2010.godine.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţilje izjavljena protiv rješenja Sekretarijata za
privredu, razvoj i finansije Opštine Plav broj 02-290 od 25.02.2009.godine, kojim je tuţilji
utvĊen prestanak radnog odnosa i stavljeno van snage rješenje broj 02-771 od
22.09.2008.godine.
    Tuţilja osporava zakonitost rješenja tuţenog organa zbog povrede pravila postupka,
pogrešno i nepotpuno utvrĊenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava.
Navodi da je rješenje o prestanku radnog odnosa donijeto u vrijeme kada se nalazila na
porodiljskom odsustvu. U tuţbi ukazuje na odreĊene propise iz oblasti radnih odnosa. Smatra,
da tuţeni organ nije otklonio povrede na koje mu je ukazano presudom donijetoj u istoj stvari,
zbog ĉega predlaţe da sud meritorno riješi ovu upravnu stvar.
    U odgovoru na tuţbu, tuţeni organ je ostao pri razlozima datim u osporenom rješenju i
predloţio da Sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
    Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, Sud je
našao da je tuţba osnovana.
    Odredbom ĉlana 39. stav 1. Zakona o radu ("Sl.list CG", br. 49/2008 i 26/2009),
propisano je, da sa licem koji prvi put zasniva radni odnos u odreĊenom stepenu školske
spreme, odnosno nivou obrazovanja i zanimanja, poslodavac moţe zakljuĉiti ugovor o radu na
odreĊeno vrijeme u svojstvu pripravnika, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom a stavom
2. istog, odreĊeno je, da se pripravniĉki staţ produţava u sluĉaju odsustva sa rada zbog:
privremene sprijeĉenosti za rad po propisima o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju i
porodiljskog odstustva.
    Iz spisa predmeta se utvrĊuje da je tuţilja rješenjem Sekretarijata za opštu upravu i
društvene djelatnosti Opštine Plav od 26.05.2008.godine, primljena u radni odnos na odreĊeno
                       113
vrijeme u trajanju od devet mjeseci, radi obavljanja pripravniĉkog staţa. Isti organ, rješenjem
od 22.09.2008.godine, odobrio je tuţilji porodiljsko odsustvo sa rada u trajanju od 365 dana (od
29.08.2008. do 29.08.2009). Rješenjem od 25.02.2009.godine, tuţilji je utvrĊen prestanak
radnog odnosa i stavljeno van snage rješenje kojim je istoj odobreno porodiljsko odsustvo.
    Obzirom na nesporno ĉinjeniĉno utvrĊenje i sadrţinu odredbe ĉlana 39. stav 2. Zakona
o radu, radni odnos tuţilji nije mogao prestati iz razloga koji je naveden u rješenjima upravnih
organa, zbog ĉega je sud tuţbu uvaţio i poništio osporeneo rješenje.
    Sud nije prihvatio predlog tuţilje da meritorno riješi stvar, dok se drugostepeni organ na
jasan naĉin ne izjasni o zakonitosti prestanka radnog odnosa tuţilje, uzimajući u obzir sve
okolnosti ovog sluĉaja i propise koji ga regulišu.
    U ponovnom postupku drugostepeni organ će u skladu sa presudom (ĉlan 57 ZUS-a),
donijeti novo, zakonito rješenje.
    Iz iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37 stav 1 u vezi ĉlana 33 stav 6 Zakona o
upravnom sporu, odluĉeno je kao u dispozitivu ove presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 06.07.2010. godine
Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Veljko Vujović, s.r.                   Vojin Lazović, s.r.
                     *   *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. br. 214/2010

                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće samostalnog
savjetnika Svetlane Radošević, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca M. M.,
iz Podgorice, protiv rješenja Vlade Crne Gore, broj 03-12047/3 od 26.11.2009. godine, u
nejavnoj sjednici odrţanoj dana 02.06.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem tuţenog organa, za pomoćnika direktora Zavoda za izvršenje
kriviĉnih sankcija, postavljen je Magdelinić Zoran, diplomirani pravnik.
    Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog organa zbog povrede pravila postupka,
pogrešno i nepotpuno utvrĊenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U
tuţbi u bitnom navodi da je ispunjavao sve uslove traţene konkursom za radno mjesto -
pomoćnika direktora. Istiĉe da je na odrţanom intervjuu pred direktorom Zavoda bio uspješan,
dok je u obavještenju Uprave za kadrove Crne Gore, navedeno da nije prošao provjeru
sposobnosti. Smatra da je u postupku donošenja osporenog rješenja poĉinjena povreda pravila
postupka na naĉin što mu nije data mogućnost da se prije donošenja rješenja izjasni o svim
ĉinjenicama i okolnostima koje su bitne za donošenje odluke. Predlaţe da sud poništi osporeno
rješenje.
    U odgovoru na tuţbu tuţeni je predloţio da se tuţba odbije kao neosnovana.
    Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, sud je
našao da je tuţba neosnovana.
                        114
    Odredbom ĉlana 34 stav 1 Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima („Sl.list
CG“, br.50/08), propisano je da rješenje o imenovanju, postavljenju i razrješenju rukovodećeg
lica u organu drţavne uprave i sluţbi koju osniva Vlada donosi Vlada, na predlog starješine
organa drţavne uprave, odnosno sluţbe.
    Iz spisa predmeta se utvrĊuje da je Uprava za kadrove dana 09.10.2009.godine, objavila
konkurs za pomoćnika direktora Zavoda za izvršenje kriviĉnih sankcija. Nakon toga je izvršena
obavezna provjera sposobnosti prijavljenih kandidata. Uprava za kadrove je direktoru Zavoda za
izvršenje kriviĉnih sankcija, dostavila listu za izbor kandidata koji ispunjavaju uslove iz konkursa.
Iz zapisnika broj 4167/4 od 09.11.2009. godine, proizilazi da u postupku obavezne provjere
sposobnosti, odrţane dana 06.11.2009.godine, tuţilac nije pokazao zadovoljavajuće rezultate,
radi ĉega se nije našao na listi za izbor kandidata.
    Shodno ĉlanu 33 stav 4 navedenog zakona, direktor ZIKS-a, je dostavio Vladi Crne Gore
predlog da se kandidat Zoran Magdelinić postavi za pomoćnika direktora, a Vlada Crne Gore je
na osnovu tog predloga u skladu sa ĉlanom 34 stav 1 Zakona o drţavnim sluţbenicima i
namještenicima, donijela osporeno rješenje.
    Kod tako utvrĊenog ĉinjeniĉnog stanja i naprijed citirane zakonske odredbe, Sud je
našao da osporenim rješenjem nije povrijeĊen zakon na štetu tuţioca.
    Neosnovani su navodi tuţbe da tuţiocu nije data mogućnost da se izjasni o svim
ĉinjenicama i okolnostima koje su bitne za donošenje rješenja. Odredbom ĉlana 27 Zakona o
drţavnim sluţbenicima i namještenicima je propisano da kandidatu koji se prijavio na javni oglas
, na njegov zahtjev, mora se omogućiti uvid u dokumentaciju javnog oglasa.
Samim tim što tuţilac nije traţio uvid u dokumentaciju javnog oglasa, nije uĉinjena ni povreda
postupka, na koju tuţilac ukazuje.
    Sud je cijenio i ostale navode tuţbe, ali je našao da su bez uticaja na rješavanje u ovoj
pravnoj stvari.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37 stav 1 Zakona o upravnom sporu, odluĉio kao
u dispozitivu.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 02.06.2010. godine
Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA
Svetlana Radošević, s.r                    Vladimir Radulović, s.r.
                       *   *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br.391/2010
                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao predsjednika
vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće samostalnog
savjetnika Svetlane Radošević, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca R. K. iz
Plava, protiv rješenja tuţenog Komisije za ţalbe Opštine Plav, broj 02-303/1 od 25.01.2010
godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 25.06.2010. godine, donio je

                      PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
   Poništava se rješenje Komisije za ţalbe Opštine Plav, broj 02-303/1 od
25.01.2010 godine.
                    Obrazloţenje
                        115

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv Odluke Izvršnog odbora
turistiĉke organizacije – opštine Plav, broj 02-495 od 27.05.2009. godine, o izboru kandidata za
radno mjesto direktora struĉne sluţbe turistiĉke organizacije Plav.
     Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţeog organa zbog pogrešno i nepotpuno
utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja, povrede pravila postupka i pogrešne primjene materijalnog
prava.
     U tuţbi u bitnom istiĉe da kandidat koji je imenovan za direktora TO Plav, ne uspunjava
uslove objavljenog konkursa kao i uslove iz akta o sistematizaciji radnih mjesta TO Plav.
Ukazuje, da je kao kandidat za navedeno radno mjesto ispunjavao sve traţene uslove, radi ĉega
je i osporavao odluku Izvršnog odbora TO Plav. Predlaţe da sud poništi osporeno rješenje ili
meritorno odluĉi o predmetnoj stvari.
     U odgovoru na tuţbu tuţeni je predloţio da sud odbije tuţbu kao neosnovanu.
     Odgov or na tuţbu dalo je i zainteresovano lice, Esmira Rugovac, sa predlogom da sud
tuţbu odbije kao neosnovanu.
     Sud je razmotrio spise predemta, ocijenio navode tuţbe i odgovore na tuţbu, pa je
našao da je tuţba osnovana.
     Prema odredbi ĉlana 203. Zakona o opštem upravnom sporu („Sl.list RCG“, br.60/03)
obrazloţenje rješenja, izmedju ostalog, mora da sadrţi utvrdjeno ĉinjeniĉno stanje, materijalne
propise i razloge koji s obzirom na utvrdjeno ĉinjeniĉno stanje upućuju na rješenje kakvo je
datu u dispozitivu.
     Po nalaţenju suda, obrazloţenje osporenog rješenja nije dato u skladu sa navedenom
odredbom jer ne sadrţi razloge koji upućuju na rješenje iz dispozitiva. Takodje, u rješenju nijsu
ocijenjeni svi navodi ţalbe, što predstavlja povredu pravila postupka iz ĉlana 240. stav 2. ZUP-a.
     Potpuna ocjena navode ţalbe u konkretnom sluĉaju bila je neophodna, polazeći od toga
da je tuţilac isticao da izabrani kandidat nije ispunjavao propisane uslove za izbor direktora TO
– Plav. Medjutim, iz spisa predmeta a ni iz obrazloţenja osporenog rješenja, sud nije mogao
utvrditi da li su ovi ţalbeni navodi osnovani.
     Naime, tuţeni organ, u obrazloţenju rješenja samo konstatuje da je na osnovu izvedenih
dokaza, nedvosmisleno utvrdjeno da je ţalba neosnovana, ne navodeći pri tom o kakvim
dokazima je rijeĉ.
     Po ocjeni suda, sama konstatacija, da je ţalba neosnovana, bez navodjenja razloga
kojim se rukovodio tuţeni organ – kada je odbio ţalbu predstavljaju povredu odredbe ĉlana
240. ZUP-a kojom je propisano da se u obrazloţenju drugostepenog rješenja moraju ocijeniti svi
navodi ţalbe.
     Postupajući na navedeni naĉin, tuţeni je povrijedio pravila postupka zbog kojih se ne
moţe ispitati zakonitost rješenja, radi ĉega je poništeno.
     U ponovnom postupku tuţeni će otkloniti navedene nepravilnosti i donijeti, novo,
zakonito rješenje u ovoj stvari (ĉlan 57. ZUS-a).
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. a u vezi sa ĉlanom 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, riješeno je kao u dispozitivu presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 25.06.2010. godine

Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Svetlana Radošević,s.r.                      Biserka Bukvić,s.r.
                      *  *  *
                       116
UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br.1217/2010

                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao predsjednika
vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika Suda
Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţilaca B. S. i mldb. B. S. iz
Bijelog Polja, koje zastupa advokat Šuković Radivoje iz Bijelog Polja, a ovog po zamjeni Bjeković
Vlado, advokat iz Podgorice, protiv rješenja tuţenog Komisije za ţalbe broj 140-08 od
20.11.2009. godine, nakon odrţane usmene javne rasprave 06.06.2010. godine, u prisustvu
punomoćnika tuţioca Vidaĉić Petra – pripravnika advokata Vlada Bjekovića, a u odsutnosti
uredno obaviještenog tuţenog, donio je 07.07.2010. godine,

                     PRESUDU

   Tuţba se usvaja.
   Poništava se rješenje Komisije za ţalbe broj 140-08 od 20.11.2009. godine.
   Tuţeni je duţan tuţiocu naknaditi troškove spora u iznosu od 575,00 € u roku od 15
dana od dana prijema presude.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem djelimiĉno se poništava rješenje Ministra odbrane broj 05-
5086/07-10 od 15.07.2009. godine, i to u dijelu koji se odnosi na datum prestanka radnog
odnosa i rješava da V. B. prestaje radni odnos sa danom konaĉnosti rješenja broj 05-5086/6 od
14.02.2008. godine, dok se u ostalom dijelu ţalba odbija kao neosnovana.
    Tuţilac tuţbom i na raspravi preko punomoćnika osporava zakonitost rješenja tuţenog i
u bitnom istiĉe da je prestanak radnog odnosa od strane Ministrastva odbrane u odnosu na B.
V. nezakonit. Navodi da je ţalbu na rješenje Ministarstva odbrane o prestanku radnog odnosa
podnio B. V., medjutim kako tuţeni po ţalbi nije donio akt u vremenu dok je V. bio ţiv, jer je
umro 28.09.2009. godine, to tuţioci imaju pravni i ekonomski interes da se osporeno rješenje
poništi zbog ostvarivanja prava na porodiĉnu penziju supruge - sada tuţilaca B. S. i sina - mldb
S. da se oţalbeno rješenje poništi. Istiĉu da je B. V. rješenjem od 13.02.2006. godine kod
Uprave za odbranu zasnovao radni odnos na radnom mjestu – namještenik IV u Odsjeku za
vezu, kriptozaštitu, osmatranje i obavještavanje, da bi 14.02.2008. godine, Ministra odbrane
donio rješenje kojim B. V. prestaje radni odnos 01.11.2007. godine. Obaveza i odgovornost
drţavnih sluţbenika i namještenika, naĉin zasnivanja i prestanak njihovog radnog odnosa
uredjuje se Zakonom o drţavnim sluţbenicima i namještenicima a na pitanja koja nijesu
uredjena tim zakonom primjenjuje se opšti propis o radu. Obzirom da je prestanak radnog
odnosa koji podrazumijeva i pravnu zaštitu protiv takve odluke uredjen pomenutim zakonom na
naĉin da njegove posljedice nastupaju konaĉnošću rješenja, to se na njega ne moţe primijeniti
Zakon o radu, odnsno ĉlan 118. istog. Predlaţe da sud tuţbu usvoji i osporeno rješenje poništi,
a tuţeni obaveţe da plati troškove spora.
    U odgovoru na tuţbu tuţeni predlaţe da sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
    Presudom Vrhovnog suda Uvp.br.114/10 usvojen je zahtjev tuţilaca za vanredno
preispitivanje sudske odluke, pa je ukinuto rješenje ovog suda U.br.2169/2009 od 14.04.2010.
godine.
    Postupajući po primjedbama Vrhovnog suda iz navedene presude, sud je nakon odrţane
rasprave razmotrio spise predmeta, ocijenio navode tuţbe i odgovora na tuţbu, pa je našao da
je tuţba osnovana.
                       117
    Osporeno rješenje doneseno je u izvršenju presude ovog suda U.br.1221/2008 od
22.04.2009. godine.
    Donošenjem osporenog rješenja poĉinjena je povreda pravila postupka iz ĉlana 203.
stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku obzirom da obrazloţenje rješenja ne upućuje na
rješenje kakvo je dato u dispozitivu.
    Osnovano tuţioci u tuţbi navode a što prihavata i ovaj sud da imaju interes za vodjenje
ovog spora zbog ostvarivanja prava na porodiĉnu penziju i eventualnu naknadu štete.
    Rješenjem Ministarstva odbrane broj 05-5086/6 od 14.02.2008. godine Bošković V. je
prestao radni odnos u Ministarstvu odbrane dana 01.11.2007. godine, kada je izvršena isplata
otpremnine, a rješenjem tuţenog broj 140/08 od 16.07.2008. godine, odbijena je ţalba B. V.
izjavljena protiv prvostepenog rješenja od 14.02.2008. godine.
    Kako je presudom ovog suda U.br.1221/2008 od 22.04.2009. godine, poništeno rješenje
tuţenog broj 140/08 od 16.07.2008 godine, nejasno je kako je tuţeni preinaĉio prvostepeno
rješenje Ministarstva odbrane od 14.02.2008. godine samo u pogledu datuma konaĉnosti
rješenja, kada je sud u svojoj presudi naveo da nije bio u mogućnosti da utvrdi zakonitost
prestanka radnog odnosa B. V. zbog nedostavljanja opštih akata Ministarstva odbrane, zbog
ĉega nije bio u mogućnosti ni da ispita primjenu kako materijalnih tako i procesnih normi.
Tuţeni u tom pravcu sudu nije pruţio odgovarajuće dokaze, već u obrazloţenju osporenog
rješenja konstatuje da B. V. radni odnos nije mogao prestati prije nego što je rješenje broj 05-
5086/6 od 14.02.2008. godine, postalo konaĉno pri tom, ne postupajući po naprijed navedenoj
presudi suda i ne dajući u tom pravcu odgovarajuće obrazloţenje i dokaze.
    Iz navedenih razloga osporeno rješenje je valjalo poništiti.
    Odluka o troškovima spora donesena je na osnovu ĉlana 55. Zakona o upravnom sporu
u vezi sa ĉlanom 152 i 153. Zakona o parniĉnom postupku a odnose se na sastav tuţbe i
pristupa na roĉišta od 13.04. i 06.07.2010. godine od po 125,00 € (tarifni broj 6) i za
sastavljanje zahtjeva za vanredno preispitivanje sudske odluke u iznosu od 200,00 € (tarifni broj
9), obraĉunati prema advokatskoj tarifi.
    U ponovnom postupku tuţeni će otkloniti na nepravilnosti na koje je ukazano ovom
presudom i donijeti novo zakonito rješenje (ĉlan 57. ZUS-a).
    Sa navedenih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi sa ĉlanom 33. stav 6. Zakona
o upravnom sporu, odluĉeno je kao u dispozitivu presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 07.07.2010. godine

Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić,s.r.                    Biserka Bukvić,s.r.
                     *   *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 467/10

                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao predsjednika
vijeća, Dragana Djuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
suda Sneţane Popov, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţilje S. V., iz
Podgorice, protiv rješenja tuţene Komisija za ţalbe - Podgorica, broj 291/4-09 od 25.01.2010.
godine, nakon odrţane usmene javne rasprave dana 02.06.2010. godine, u prisustvu tuţioca, a
u odsustvu tuţenog, dana 09.06.2010. godine, donio je
                        118
                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Komisije za ţalbe, broj 291/4-09 od 25.01.2010. godine.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţilje izjavljena protiv odluke direktora Uprave
za nekretnine broj 02-57-48 od 27.10.2009. godine, kojom nije izvršen izbor kandidata, pored
ostalih i za radno mjesto naĉelnika Podruĉne jedinice Cetinje.
    Tuţilja tuţbom i na raspravi pobija rješenje tuţene zbog: povrede pravila postupka,
pogrešno i nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U
bitnom navodi da je izreka rješenja protivrjeĉna sama sebi, da nijesu navedeni razlozi, te da
obrazloţenje ne sadrţi materijalni propis na osnovu koga je donijeta odluka. U obrazloţenju
prvostepene odluke navodi se da izbor nije izvršen zato što se na pojedina radna mjesta javio
jedan kandidat ili nije bilo prijavljenih kandidata. Tuţilja se prijavila za radno mjesto naĉelnika
Podruĉne jedinice Cetinje, a za to radno mjesto prijavljena su dva kandidata koja ispunjavaju
propisane uslove. Kako tuţilja ispunjava uslove za navedeno radno mjesto, to je neprihvatljiv
zakljuĉak tuţene, da je prvostepena odluka pravilna. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
    Tuţena u pisanom odgovoru na tuţbu navodi da ista nije osnovana, pa predlaţe da se
odbije.
    Nakon odrţane usmene rasprave, razmatranja tuţbe, odgovora na istu, osporenog
rješenja i ostalih spisa predmeta, Sud je našao da je tuţba osnovana.
    Naime, osnovano se tuţbom ukazuje da osporeno rješenje ne sadrţi razloge kojima se
tuţeni organ rukovodio prilikom odluĉivanja o ţalbi tuţilje. Isti nedostatak karakteriše i odluku
prvostepenog organa, budući da u toj odluci uopšte nije objašnjeno zbog ĉega nije izvršen izbor
kandidata za radno mjesto naĉelnik Podruĉne jedinice Cetinje, kod ĉinjenice da su tuţilja, kao i
još jedan prijavljeni kandidat, ispunjavali uslove za pomenuto radno mjesto.
    Ovakve odluke upravnih organa u suprotnosti su sa odredbom ĉlana 203. stav 2. Zakona
o opštem upravnom postupku (‟‟Sl. list RCG‟‟, broj 60/03), kojom je propisano da obrazloţenje
rješenja, pored ostalog, treba da sadrţi utvrdjeno ĉinjeniĉno stanje, materijalni propis i razloge
koji, s obzirom na utvrdjeno ĉinjeniĉno stanje, upućuju na rješenje kakvo je dato u dispozitivu.
Ovo tim prije, što su, kako prvostepena odluka, tako i osporeno rješenje, po tuţilju negativni.
    Iz navedenih razloga, a zbog povrede postupka koja je od uticaja na odluĉivanje u ovoj
stvari, Sud je tuţbu prihvatio i osporeno rješenje poništio.
    U ponovnom postupku, tuţeni organ će donijeti novo rješenje, kojim će otkloniti
propuste na koje je ukazano ovom presudom.
    Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 1. Zakona o upravnom
sporu (‟‟Sl. list RCG‟‟, broj 60/03), odluĉeno je kao u dispozitivu.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 09.06.2010. godine
Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Sneţana Popov,s.r.                       Gordana Pot,s.r.
                       *  * *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 261/10
                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Ljubinke Popović-Kustudić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca V. U., iz
                       119
Podgorice, protiv rješenja tuţene Komisije za ţalbe Prijestonice Cetinje, broj 01-113/09-6149/2
od 31.12.2009. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 14.05.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Komisije za ţalbe Prijestonice Cetinje, broj 01-113/09-6149/2 od
31.12.2009. godine.

                   O b r a z l o ţ e nj e

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Glavnog
administratora Prijestonice Cetinje, broj 011-119/09-6149 od 27.11.2009. godine, kojim je
odluĉeno da tuţiocu koji je obavljao poslove v.d. sekretara Sekretarijata za planiranje i
uredjenje prostora Prestonice Cetinje od 01.04.2005. godine, prestaje radni odnos dana
13.02.2006. godine, da ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od
13.02.2006. godine, te da stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje da vaţi rješenje broj
119/06-6244 od 15.11.2006. godine.
    Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog organa iz svih zakonom propisanih razloga.
U tuţbi navodi da je na mjesto v.d. sekretara Sekretarijata za planiranje i uredjenje prostora
Prijestonice Cetinje imenovan od strane tadašnjeg predsjednika Prestonice Cetinje rješenjem od
16.03.2005. godine, a rješenjem istog od 09.11.2005. godine, primljen je u stalni radni odnos
kod Prestonice Cetinje od 01.04.2005. godine i da u vrijeme donošenja rješenja o imenovanju ni
jednim propisom nije bilo predvidjeno da lice koje se imenuje na navedenu funkciju mora imati
visoku školsku spremu. Istiĉe da je rješenje o imenovanju i zasnivanju radnog odnosa
predsjednik donio u skladu sa ovlašćenjima iz tada vaţećih zakonskih propisa, pa je netaĉna
tvrdnja prvostepenog organa da je rješenje o zasnivanju radnog odnosa nezakonito, kao i to da
je 16.01.2006. godine, došlo do izbora novih sekretara sekretarijata Prestonice Cetinje, kao i to
da je nejasno zašto je za dan prestanka radnog odnosa uzet 13.02.2006. godine, obzirom da je
on na posao dolazio i nakon tog datuma. U postupku donošenja osporenog rješenja, kako to
dalje istiĉe, poĉinjena je bitna povreda pravila upravnog postupka jer tuţiocu nije data
mogućnost da se izjasni o ĉinjenicama bitnim za donošenje rješenja i da je prvostepeni organ
rješenje donio suprotno propisanom postupku i svojim ovlašćenjima. Ukazuje da to što on ima
srednju struĉnu spremu, ne moţe biti razlog za prestanak stalnog radnog odnosa, već razlog za
njegovo rasporedjivanje kod Prijestonice Cetinja na drugo odgovarajuće mjesto u skladu sa
zakonom. Predlaţe da sud osporeno rješenje poništi i meritorno riješi ovu upravnu stvar.
    U odgovoru na tuţbu tuţeni organ je ostao pri razlozima iz osporenog rješenja i
predloţio da se tuţba odbije kao neosnovana.
    Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, Sud je
našao da je tuţba osnovana.
    Ocjenjujući zakonitost osporenog rješenja ovaj sud nalazi da je, kako osporeno, tako i
prvostepeno rješenje donijeto uz bitnu povredu pravila upravnog postupka iz ĉlana 226. stav 2.
taĉka 7. u vezi ĉlana 203. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku (‟‟Sl. list RCG‟‟, broj
60/03), jer razlozi iz obrazloţenja ne upućuju na odluku u dispozitivu.
    Iz spisa predmeta se vidi da je rješenjem predsjednika Prestonice Cetinje broj 01-
113/05-3596 od 09.11.2005. godine, tuţilac zasnovao radni odnos na neodredjeno vrijeme i
imenovan za v.d. sekretara Sekretarijata za uredjenje prostora Prestonice Cetinje poĉev od
01.04.2005. godine i da tada vaţećim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
organa lokalne uprave Skupštine opštine Cetinje, nije bio predvidjen stepen struĉne spreme za
navedeno radno mjesto.
    Imajući u vidu da je tuţilac kod Prestonice Cetinje zasnovao radni odnos na neodredjeno
vrijeme, to obrazloţenja rješenja upravnih organa ne sadrţe valjane razloge za prestanak
                        120
njegovog radnog odnosa. Naime, tuţiocu, po nalaţenju ovog suda, ne bi mogao prestati radni
odnos iz razloga koje su naveli upravni organi, tj. zbog toga što isti nema visoku školsku
spremu.
    Iz izloţenih razloga, a zbog navedene bitne povrede pravila upravnog postupka, Sud za
sada nije u mogućnosti ispitati zakonitost osporenog rješenja, pa je tuţbu prihvatio kao
osnovanu i osporeno rješenje poništio.
    Sud je cijenio predlog tuţioca za donošenje meritorne odluke, ali je našao da za to
nijesu ispunjeni uslovi iz ĉlana 37. stav 2. Zakona o upravnom sporu (‟‟Sl. list RCG‟‟, broj 60/03).
    U ponovnom postupku tuţeni organ će otkloniti nedostatke na koje je ukazano ovom
presudom (ĉl.57.ZUS-a), i nakon toga donijeti novo, na zakonu zasnovano rješenje u ovoj
pravnoj stvari.
    Iz izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stv 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o upravnom
sporu, riješeno je kao u izreci presude.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                  Podgorica, 14.05.2010. godine
Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                     Ljubinka Popović-Kustudić,s.r.
                       *  * *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 364/10
                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vojina Lazovića, kao
predsjednika vijeća, Branislava Radulovića i Svetlane Budisavljević, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi L.
D., iz Budve, protiv rješenja Komisije za ţalbe - Pogorica, broj 381/11-08 od 07.12.2009.
godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 11.06.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

                     Tuţba se odbija.

                    O b r a z l o ţ e nj e

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţilje izjavljena protiv rješenja predsjednika
Podruĉnog organa za prekršaje – Budva, Djel.br. 190/08 i Djel.br.191/08 od 04.08.2010.
godine, kojim je rasporedjena na poslove namještenik IV – arhivar zapisniĉar u sluţbi za opšte
poslove i finansije – pisarnici Podruĉnog organa za prekršaje u Budvi i stekla zvanje namještenik
IV poĉev od 01.01.2008. godine i kojim joj je utvrdjena vrijednost koeficijenta 3,77 za platni
razred 29.
    Tuţilja osporava zakonitost rješenja tuţenog organa zbog pogrešne primjene
materijalnog prava i pogrešno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja. Istiĉe da je bila rasporedjena još
1998. godine na mjesto izvršnog sluţbenika, koje i danas postoji. Kako je obavljala poslove
referenta izvršenja duţi niz godina, smatra da nije bilo potrebe da se prerasporedi na druge
poslove. Tuţeni organ, po navodima tuţbe nije postupio po presudi Upravnog suda U.br.88/09
od 15.09.2009. godine. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
    Tuţeni organ je predloţio da se tuţba kao neosnovana odbija.
    Tuţba je neosnovana.
    Tuţeni organ je, u ponovnom postupku, odluĉujući po ţalbi tuţilje, ocijenio da je
pravilno prvostepeni organ našao da su ispunjeni uslovi za rasporedjivanje tuţilje na poslove i
zadatke namještenik IV – arhivar zapisniĉar.
                       121
     Ocjenjujući zakonitost osporenog rješenja, ovaj sud nalazi da je bez povrede pravila
postupka, a na osnovu pravilno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja, pravilno primijenjeno materijalno
pravo prilikom odluĉivanja o pravima i obavezama iz radno-pravnog odnosa drţavnih
namještenika.
     Nesporno je da je predsjednik Podruĉnog organa za prekršaje – Budva bio ovlašćen da,
saglasno odredbama ĉlana 13., 18. i 79. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima (‟‟Sl.
list CG‟‟, broj 50/2008), donese prvostepeno rješenje i tuţilju rasporedi na radno mjesto koje
odgovara njenoj struĉnoj spemi. Pomenutim odredbama, je naime, utvrdjeno da se drţavni
sluţbenik, odnosno namještenik, moţe rasporediti na radno mjesto koje odgovara njegovoj
struĉnoj spremi i bez njegove saglasnosti ili na njegov zahtjev.
     Polazeći od navedenog ĉinjeniĉnog utvrdjenja i pomenutih propisa, Sud nalazi da su bez
uticaja na drugaĉije rješavanje ove upravne stvari navodi tuţbe o prethodnom rasporedu i
obavljanju poslova, iako bi se i ti navodi, obzirom na stanje u spisima, mogli dovesti u pitanje.
Takodje se neosnovano ukazuje da tuţeni organ nije postupio po presudi U.br.88/09 od
15.09.2009. godine. Navedenom presudom poništeno je drugostepeno rješenje zbog povrede
pravila postupka, odnosno zbog toga što tuţeni organ nije dostavio spise predmeta ovom sudu,
a ne zbog ocjene nezakonitog rješavanja same upravne stvari.
     Kako je tuţilja rasporedjena u skladu sa aktom o sistematizaciji, na osnovu zakonskog
ovlašćenja starješine organa (ĉl. 109. Zakona), pravilnom primjenom odredaba Zakona o
drţavnim sluţbenicima i namješenicima, to nije bilo osnova da se osporeno rješenje poništi.
     Iz iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                   Podgorica, 11.06.2010. godine
Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                      Vojin Lazović,s.r.
                       *  *  *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
     U. br.914/2010
                      U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao predsjednika
vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika Suda
Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca K. D. iz Beograda,
koga zastupa punomoćnik Milan Vujović advokat iz Podgorice, protiv rješenja tuţenog
Ministarstva odbrane broj 805-2151-07-5 od 13.03.2010. godine, nakon odrţane usmene javne
rasprave 14.06.2010. godine u prisustvu punomoćnika tuţioca a u odsustvu uredno pozvanog
tuţenog, donio je 16.06.2010. godine
                     PRESUDU

   Tuţba se usvaja.
   Poništava se rješenje Ministarstva odbrane broj 805-2151-07-5 od 13.03.2010. godine.
   Obavezuje se tuţeni da tuţiocu naknadi troškove spora u iznosu od 250,00 € u roku od
15 dana od dana prijema presude.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja General štaba
Vojske Crne Gore Up 1 br.80-2 od 29.05.2007. godine, kojim je tuţiocu priznato pravo na
naknadu selidbenih troškova u iznosima i na relaciji kako je to bliţe navedeno u dispozitivu tog
rješenja.
                        122
    Tuţilac u tuţbi i na raspravi navodi da je pogrešan stav tuţenog da se tuţiocu ne mogu
priznati troškovi preseljenja od granice Crne Gore do Beograda jer bi ti troškovi bili suprotni
interesima Crne Gore, iz razloga što je to suprotno odredbama ĉlana 39 i 40. Pravilnika o
naknadi putnih i drugih troškova u Vojsci Srbije i Crne Gore (Sl. Vojni list br.38/93... i 5/06).
Odredbe navedenog pravilnika se moraju primijeniti u cjelosti jer tuţilac ima stan u Beogradu
gdje je nastavio da ţivi nakon prestanka profesionalne vojne sluţbe sa pravom na penziju.
Nigdje u pravilniku nije propisano da troškovi selidbe pripadaju do granice Republike Srbije, već
do mjesta gdje tuţilac ima stan a to je Beograd. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi i da
sud donese meritornu odluku u ovoj stvari a da se tuţeni obaveţe da plati troškove spora.
    Tuţeni u odogoru na tuţbu predlaţe da se tuţba odbije kao neosnovana.
    Cijeneći spise predmeta, navode tuţbe i odgovora na tuţbu, sud je našao da je tuţba
osnovana.
    Donošenjem osporenog i prvostepenog rješenja uĉinjena je povreda pravila postupka iz
ĉlana 203. stav 2. u vezi sa ĉlanom 240. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, obzirom
da obrazloţenje rješenja ne upućuje na rješenje kako je dato u dispozitivu.
    Osporeno rješenje donešeno je u izvršenju presude ovog suda U.br.1657/09 od
27.02.2010. godine.
    Prvostepenim rješenjem od 29.05.2007. godine tuţiocu se priznaje pravo na naknadu
selidbenih troškova na relaciji Podgorica – Bijelo Polje s pozivom na taĉku 4. Odluke o
proglašenju nezavisnosti Republike Crne Gore („Sl.list RCG“, br.36/06).
    Tuţeni u obrazloţenju osporenog rješenja navodi hronologiju postupanja prvostepenog
organa i tuţenog kao i suda navodeći presude suda U.br.1118/08 i U.br.1657/09 a pri tom ne
dajući razloge zbog ĉega se ţalba tuţioca odbija. Na kraju obrazloţenja zakljuĉuje da bi sud
donio drugaĉiju odluku da je bio u posjedu cjelokupnih spisa predmeta ne navodeći iz kojih
razloga.
    Pored iznijetog tuţeni nije cijenio navode ţalbe tuţioca izjavljene protiv prvostepenog
rješenja koji se odnose na primjenu ĉlana 39. Pravilnika o naknadi putnih i drugih troškova u
Vojsci Srbije i Crne Gore („Sl.Vojni list br.38/93... i5/06) kao ni ĉinjenicu da tuţilac ima stan u
Beogradu, a na što je bio obavezan u smislu ĉlana 240. stav 2. ZUP-a.
    Iz izloţenih razloga, tuţbu je valjalo uvaţiti kao osnovanu i osporeno rješenje poništiti.
    U ponovnom postupku tuţeni će otkloniti nepravilnosti na koje je ukazano ovom
presudom i donijeti novo, zakonito rješenje (ĉlan 57. ZUS-a).
    Sud je cijenio predlog tuţioca da donese meritornu odluku u ovoj stvari ali smatra da
nijesu ispunjeni uslovi iz ĉlana 37. stav 2. ZUS-a.
    Odluka o troškovima spora donesena je na osnovu ĉlana 152. Zakona o parniĉnom
postupku u vezi sa ĉlanom 56. Zakona o upravnom sporu, a isti se sastoje od troškova sastava
tuţbe i pristupa na roĉište od po 125,00 € obraĉunati prema AT-u.
    Sa navedenih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1., u vezi sa ĉlanom 33. stav 6.
Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je kao u dispozitivu presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 16.06.2010. godine

Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić,s.r.                         Biserka Bukvić,s.r.
                      *  *  *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. broj 468/2010
                     U IME NARODA

   Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija, Ljubinke Popović – Kustudić,
kao predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
                       123
samostalnog savjetnika Lidije Novović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Ţ. F., iz Podgorice, protiv rješenja Komisije za ţalbe - Podgorica, broj 1012-10 od 08.02.2010.
godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 29.06.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Komisije za ţalbe Podgorica, broj 1012-10 od 08.02.2010. godine.

                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Ministarstva
odbrane, broj 05-2355/09-2 od 21.12.2009. godine, kojim je u stavu 1. dispozitiva odluĉeno da
tuţiocu potpukovniku na sluţbi u Ministarstvu odbrane, Sektor za materijalne resurse, Odsjek za
opremanje i odrţavanje sredstvima vazduhoplova, prestaje pravo na dodatak za rad na
poslovima odrţavanja i opsluţivanja vazduhoplova u iznosu od 1.500 bodova mjeseĉno, koje mu
je bilo priznato rješenjem br.05-2355/09 od 30.03.2009.godine, a stavom 2. u postupku
izvršenja ovog rješenja, Sluţba za finansijske poslove Ministarstva odbrane, imenovnom će
obustaviti isplatu dodatka iz taĉke 1. ovog rješenja, poĉev od 29.05.2009. godine.
     Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog organa zbog povrede pravila postupka i
pogrešno i nepotpuno utvrĊenog ĉinjeniĉnog stanja. U tuţbi navodi da u postupku donošenje
rješenja upravnih organa nijesu ispoštovane odredbe ĉlana 7, 8 i 129. Zakona o opštem
upravnom postupku. Istiĉe da je na radno mjesto samostalni savjetnik I za opremanje i
odrţavanje sredstvima vazduhoplovstva u Ministarstvu odbrane, Sektor za materijalne resurse,
Odsjek za opremanje i odrţavanje rasporedjen rješenjem ministra odbrane od 12.12.2008.
godine, a na tu duţnost stupio 01.06.2009. godine. Smatra da nije bilo osnova da mu se utvrdi
prestanak predmetnog prava obzirom na opis poslova njegovog radnog mjesta i da je jedino
lice u Ministarstvu odbrane koje je kvalifikovano, rasporedjeno i obavlja poslove odrţavanja i
opremanja vazduhoplovnih sredstava – izmedju njih i vazduhoplova. Predlaţe da sud tuţbu
usvoji i osporeno rješenje poništi.
     U odgovoru na tuţbu tuţeni organ je ostao pri razlozima datim u osporenom rješenju i
predloţio da sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na istu, sud je
našao da je tuţba osnovana.
     Po nalaţenju ovog suda u postupku donošenje osporenog rješenja poĉinjene su povrede
postupka koje su mogle biti od uticaja na rješavanje, a odnose se na odredbe ĉlana 202. u vezi
ĉlana 237. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl.list RCG“, br.60/03).
     Naime, prvostepenim rješenje u stavu 1. dispozitiva odluĉeno je da tuţiocu prestaje
pravo na dodatak za rad na poslovima odrţavanja i opsluţivanja vazduhoplovstva, u iznosu od
1500 bodova mjeseĉno koje mu je bilo priznato rješenjem od 30.03.2009. godine, bez
navodjenja sa kojim datumom tuţiocu prestaje to pravo, a što dispozitiv ĉini nejasnim i
neodredjenim, pa nije dat u skladu sa odredbom ĉlana 202. stav 6. Zakona o opštem upravnom
postupku. Takodje je nejasan i stav 2. dispozitiva, a koji glasi „u postupku izvršenja ovog
rješenja, Sluţba za finansijske poslove Ministarstva odbrane, imenovnom će obustaviti isplatu
dodatka iz taĉke 1. ovog rješenja, poĉev od 29.05.2009. godine“, iako je rješenje donijeto
21.12.2009. godine. Ovo iz razloga što se obustaviti od isplate moţe samo ono što nije
isplaćeno, a iz obrazloţenja rješenja, kao ni iz spisa predmeta se ne vidi da li je tuţiocu od
29.05.2009. godine, do dana donošenja rješenja vršena isplata predmetnog dodatka. Uz to ni
obrazloţenje prvostepenog rješenja ne sadrţi valjane i jasne razloge za izvodjenje pouzdanog
zakljuĉka da tuţiocu za rad na poslovima radnog mjesta na koje je rasporedjen rješenjem od
12.12.2008. godine, na koju duţnost je stupio 01.06.2009. godine, ne pripada pravo na sporni
                        124
dodatak. Stoga ni obrazloţenje prvostepenog rješenja nije dato u skladu sa odredbom ĉlana
203. stav 2. navedenog zakona.
    Navedene nedostatke prvostepenog rješenja, tuţeni u postupku odluĉivanja po ţalbi,
nije otklonio osporenim rješenjem, pa je i sam tuţeni poĉinio povredu postupka iz ĉlana 237.
stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku.
    Polazeći od navedenog, a zbog povrede pravila postupka koje su bile od uticaja na
rješavanje, sud je tuţbu uvaţio kao osnovanu i osporeno rješenje poništio.
    U ponovnom postupku, tuţeni organ će otkloniti navedene nepravilnosti (ĉl. 57. ZUS-a), i
nakon toga donijeti novo, zakonito rješenje u ovoj upravnoj stvari.
    Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o upravnom
sporu, riješeno je kao u dispozitivu.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 29.06.2010. godine

Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Lidija Novović,s.r.                     Ljubinka Popović-Kustudić,s.r.
                      *  *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U.br.1004/10

                     U IME NARODA


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao predsjednika
vijeća, Dragana Đuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Sneţane Popov, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţilje M. D., iz
Podgorice, koju zastupa punomoćnik Ivan Otašević, advokat iz Podgorice, protiv rješenja tuţene
Komisije za ţalbe – Podgorica, br. 165/16-09 od 28.04.2010. godine, nakon odrţane usmene
rasrave, u prisustvu tuţilje i njenog punomoćnika, a u odsustvu tuţenog, dana 16.07.2010.
godine, donio je
                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Komisije za ţalbe, br. 165/16-09 od 28.04.2010. godine i rješenje
direktora Veterinarske uprave, br. 323/0201-367/3 od 03.03.2010. godine.
Obustavlja se disciplinski postupak protiv drţavnog sluţbenika Mirjane Drašković.

                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem poništeno je rješenje Veterinarske uprave, br. 323/0201-367/3 od
03.03.2010. godine, kojim je tuţilja oglašena odgovornom za teţi disciplinski prekršaj iz ĉlana
59. stav 1. taĉ. 4. i 13. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima, i istoj izreĉena mjera
prestanka radnog odnosa, te predmet vraćen na ponovni postupak i odluĉivanje.
     Tuţilja tuţbom i preko punomoćnika na raspravi pobija rješenje tuţenog zbog: pogrešno
i nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U bitnom
navodi, da tuţeni organ prilikom odluĉivanja nije vodio raĉuna o odredbama ĉlana 67. stav 6.
Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima, kojim su propisani rokovi zastarjelosti za
vodjenje disciplinskog postupka. Naime, disciplinski postupak protiv tuţilje pokrenut je dana
20.07.2009. godine, te je saglasno navedenom ĉlanu, istekom vremena od devet mjeseci, tj.
dana 20.04.2010. godine, nastupila zastarjelost za vodjenje disciplinskog postupka, pa je tuţeni
isti trebao obustaviti. Predlaţe da Sud osporeno rješenje poništi i meritorno odluĉi u ovoj stvari.
                        125
    Tuţeni organ u pismenom odgovoru na tuţbu, u bitnom, navodi da smatra da se propis
o zastarjelosti vodjenja postupka odnosi samo na postupak koji se vodi pred prvostepenim
organom, ali ne i na postupak po ţalbi. Predlaţe da se tuţba odbije.
    Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, osporeno rješenje i ostale spise predmeta,
odrţao usmenu raspravu, pa je našao da je tuţba osnovana.
    Uvidom u spise predmeta, utvrdjuje se da je disciplinski postupak protiv tuţilje pokrenut
dana 20.07.2009. godine, zbog sumnje da je poĉinila teţi disciplinski prekršaj.
    Odredbama ĉlana 67. stav 2. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima („Sl.list
CG“, br.50/08), propisano je da pokretanje disciplinskog postupka za teţi disciplinski prekršaj
zastarijeva u roku od tri mjeseca od dana saznanja za prekršaj, odnosu u roku od šest mjeseci
od dana kada je prekršaj uĉinjen, a stavom 6. navedenog ĉlana, da vodjenje disciplinskog
postupka zastarijeva kad protekne tri puta onoliko vremena koliko je zakonom utvrdjena
zastarjelost pokretanja, a u svakom sluĉaju zastarjelost nastupa u roku od jedne godine od
dana kada se saznalo za prekršaj.
    Iz navedneog proizilazi da pokretanje postupka za teţi disciplinski prekršaj zastarijeva u
roku od tri mjeseca, a vodjenje postupka protekom roka od devet mjeseci od dana saznanja za
prekršaj.
    Kako je postupak u ovoj stvari, kao što je naprijed reĉeno, pokrenut dana 20.07.2009.
godine, to je zastarjelost za vodjenje istog nastupila dana 20.04.2010. godine, kako se to
osnovano tuţbom ukazuje.
    Iz navedenih razloga, a budući da je osporeno rješenje donijeto nakon nastupanja
zastarjelosti postupka, Sud je tuţbu prihvatio i poništio osporeno i prvostepeno rješenje, te
obustavio postupak.
    Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 35. stav 1. Zakona o upravnom sporu („Sl.list RCG“,
br.60/03), odluĉeno je kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 16.07.2010. godine

Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Sneţana Popov,s.r.                         Gordana Pot,s.r.
                      *  *   *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 702/10
                     U IME NARODA

        Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Svetlane Budisavljević,
kao predsjednika vijeća, Branislava Radulovića i Vojina Lazovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca M.
O., iz Kotora, koga zastupa punomoćnik Radovan Bojović, advokat iz Podgorice, protiv rješenja
tuţene Komisije za ţalbe Crne Gore - Podgorica, broj 172/08 od 30.12.2009.godine, nakon
odrţane usmene rasprave odrţane 15.07.2010. godine, u odsustvu stranaka, dana 16.07.2010.
godine, donio je
                    PRESUDU

        Tuţba se usvaja.
        Poništava se rješenje Komisije za ţalbe Crne Gore, broj 172/08 od 30.12.2009.
godine.
       Obavezuje se tuţeni da tuţiocu naknadi troškove spora u iznosu od 155,00 €, u
roku od 15 dana od dana prijema presude.
                         126
                    Obrazloţenje

         Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja direktora
Uprave policije, broj 119/09-36811 od 21.10.2009. godine, kojim je tuţiocu, sa 22.02.2008.
godine, zbog izricanja dvije disciplinske mjere za teţe disciplinske prekršaje, prestao radni
odnos.
         Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog organa. U tuţbi, navodi da u
postupku nije na nesumnjiv naĉin utvrdjena odluĉna okolnost, a to je da li su rješenja o
prestanku radnog odnosa postala pravosnaţna i izvršna. Ako je već nadjeno da tuţiocu treba
izreći mjeru - prestanak radnog odnosa, to je trebalo uĉiniti u propisanom roku. Traţio je
usmenu raspravu i troškove spora, sa predlogom da sud meritorno riješi upravnu stvar i dosudi
mu naknadu štete.
         U pisanom odgovoru na tuţbu tuţeni organ je predloţio da sud tuţbu odbije kao
neosnovanu .
         Nakon odrţane usmene rasprave, uvidom u spise predmeta, ocjenom navoda
tuţbe i odgovora na tuţbu, sud je našao da je tuţba osnovana.
     Prema ĉlanu 7. i 9. Zakona o opštem upravnom postupku (‟‟Sl. list RCG‟‟, broj 60/03), u
postupku se moraju utvrditi pravilno i potpuno sve odluĉne ĉinjenice, a koje će ĉinjenice uzeti
kao dokazane odluĉuje ovlašćeno sluţbeno lice po svom uvjerenju, na osnovu savjesne i
briţljive ocjene svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno, kao i na osnovu rezultata
cjelokupnog postupka.
     Osporeno rješenje donijeto je u ponovnom postupku, nakon što je Upravni sud Crne
Gore, U.broj 1453/2008 od 27.05.2009. godine, poništio ranije konaĉno rješenje tuţenog
organa u ovoj upravnoj stvari. Tom prilikom sud je ukazao da je za pravilnu primjenu propisa iz
ĉlana 85. stav 1. taĉka 4. Zakona o policiji (‟‟Sl. lit RCG‟‟, broj 28/05), neophodno utvrditi da li su
rješenja o izreĉenim disciplinskim mjerama – novĉanim kaznama, postala pravosnaţna i izvršna,
obzirom da u spisima predmeta nijesu postojali dokazi u tom pravcu.
     Iz obrazloţenja osporenog rješenja proizilazi da drugostepeni organ nije postupio u
skladu sa datim uputstvom i na nesumnjiv naĉin razjasnio okolnost na koju je ukazano
pomenutom presudom. Drugostepeni organ, kao dokaz u tom pravcu, navodi dopis Uprave
policije, broj 28-02-119/08-656 od 21.02.2008. godine, kojim se potvrdjuje da su rješenja o
izreĉenim disciplinskim mjerama postala pravosnaţna i izvršna, što znaĉi da je bez provjere i
pribavljanja odgovarajućih dokaza, prihvatio tvrdnje iz dopisa. Takvo ĉinjeniĉno utvrdjenje sud
nije prihvatio, već je tuţbu uvaţio i poništio osporeno rješenje.
     Obzirom na razlog zbog kojeg je tuţba uvaţena, nije bilo osnova da sud, shodno ĉlanu
19. stav 2. u vezi ĉlana 37. stav 3. Zakona o upravnom sporu (''Sl. list RCG'', broj 60/03),
meritorno riješi upravnu stvar i odluĉi o zahtjevu tuţioca za naknadu štete.
     U ponovnom postupku drugostepeni organ će u skladu sa presudom (ĉl. 57. ZUS-a),
donijeti novo, na zakonu utemeljeno rješenje.
     Odluka o troškovima spora, zasnovana je na odredbi ĉlana 152. Zakona o parniĉnom
postupku, u vezi ĉlana 56. stav 2. Zakona o upravnom sporu, a isti se odnose na sastav tuţbe u
iznosu od 125,00 € i taksu na tuţbu i odluku suda u iznosu od 30,00 €ura.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, riješeno je kao u izreci.

                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 16.07.2010. godine

Zapisniĉar                           PREDSJEDNIK VIJEĆA
Marina Nedović,s.r                       Svetlana Budisavljević,s.r.
                       *  *  *
                       127
UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U.br.1473/10
                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao predsjednika
vijeća, Dragana Đuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Maje Ulićević, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca M. K., iz
Podgorice, koga zastupa Novak Raţnatović, advokat iz Podgorice, protiv rješenja tuţene
Komisije za ţalbe - Podgorica, broj 134/5-09 od 02.06.2010. godine, u nejavnoj sjednici
odrţanoj dana 22.09.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Komisije za ţalbe, broj 134/5-09 od 02.06.2010. godine.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena na rješenje Uprave policije,
broj 113/09-9843/1 od 11.03.2009. godine, kojim je tuţilac zasnovao radni odnos na odredjeno
vrijeme od 02.03.2009. godine, do tri mjeseca i rasporedjen na radno mjesto broj 755 – stariji
inspektor u Odsjeku za suzbijanje maloljetniĉke delikvencije - CB Podgorica.
    Tuţilac tuţbom pobija rješenje tuţenog zbog: povrede pravila postupka i pogrešno i
nepotupuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja. U tuţbi, u bitnom, navodi da mu nije bilo
dostavljeno rješenje o zasnivanju radnog odnosa na odredjeno vrijeme tj. od 02.03.2009.
godine, niti je bio u saznanju da je to rješenje donijeto, a nesporno je da je tuţilac nastavio da
radi na poslovima iz prethodnog rješenja od 13.06.2008. godine, pa sve do 02.06.2009. godine,
kada mu je uruĉeno rješenje o prestanku radnog odnosa. Rješenje o zasnivanju radnog odnosa
na odredjeno vrijeme, broj 113/09-9843, dostavljeno je tuţiocu 04.02.2010. godine,
proporuĉenom poštom. Istiĉe, da je pogrešan zakljuĉak tuţenog organa da je predmetno
rješenje uruĉeno tuţiocu 15.03.2009. godine. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi i Sud
meritorno riješi ovu stvar.
    Tuţeni organ je u odgovoru na tuţbu ostao kod navoda iz osporenog rješenja, pa
predlaţe da se tuţba odbije.
    Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, osporeno rješenje i ostale spise predmeta, pa
je našao da je tuţba osnovana.
    Uvidom u spise predmeta utvrdjuje se da je medju strankama sporio pitanje kada je
tuţilac primio rješenje prvostepenog organa 01 br. 113/09-9843/1 od 11.03.2009.godine, koje
se odnosi na zasnivanje radnog odnosa tuţioca na odredjeno vrijeme.
    Tuţeni je zakljuĉio da je pomenuto rješenje tuţiocu uruĉeno dana 15.03.2009. godine, a
kako je tuţilac ţalbu na to rješenje izjavio dana 12.02.2010. godine, to bi njegova ţalba bila
neblagovremena, pa je u tom sluĉaju istu trebalo odbaciti, saglasno ĉl. 234. stav 1. Zakona o
opštem uprvnom postupku (“Sl.list RCG”, br.60/03). Tuţeni, medjutim, i pored konstatacije da
je rješenje uruĉeno 15.03.2009. godine, ţalbu tuţioca nije odbacio, već je istu odbio,
istovremeno navodeći u obrazloţenju rješenja da je ţalba blagovremena.
    Ovako dato obrazloţenje u suprotnosti je sa dispozitivom rješenja, te samo sebi
kontradiktorno i potpuno nejasno, a što predstavlja bitnu povredu pravila upravnog postupka iz
ĉlana 226. stav 2. taĉka 7. pomenenutog zakona.
    Iz navedenih razloga, Sud nije mogao utvrditi zakonitost osporenog rješenja, pa je isto
valjalo poništiti.
    U ponovnom postupku tuţeni će donijeti novo rješenje, vodeći raĉuna o pravilnoj
primjeni Zakona o opštem upravnom postupku, kao i cijeneći od kakvog je znaĉaja, za rješenje
                        128
spornog pitanja, vrijeme kada je tuţiocu uruĉeno rješenje 119/09-20490/2 od 01.06.2009.
godine.
    Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu („Sl.list RCG“, br.
60/03), odluĉeno je kao u dispozitivu.

                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 22.09.2010. godine

Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Maja Ulićević,s.r.                          Gordana Pot,s.r.

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.br.1447/2010

                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao predsjednika
vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika Suda
Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca B. Z., iz Herceg Novog,
koga zastupa punomoćnik Milan Vojinović, advokat iz Nikšića, protiv akta-obavještenja tuţenog
Ministarstva odbrane - Podgorica, broj 805-6313/09 od 04.09.2009.godine, u nejavnoj sjednici
odrţanoj dana 08.09.2010.godine, donio je

                     PRESUDU

   Tuţba se usvaja.
   Poništava se akt–obavještenje tuţenog Ministarstva odbrane - Podgorica, broj 805-
6313/09 od 04.09.2009.godine.

                    Obrazloţenje

    Tuţilac je ovom sudu podnio tuţbu protiv obavještenja tuţenog broj 805-6313/09 od
04.09.2009.godine, kojim se tuţilac obavještava da u raspodjeli stanova izvršenoj na osnovu
konaĉnih rang listi lica koja polaţu pravo na stambeno obezbjedjenje nije riješena njegova
stambena potreba dodjelom stana u zakup na odredjeno vrijeme.
    Tuţilac u tuţbi navodi da je tuţeni raspisao oglas za davanje 15 stanova u zakup, kao i
da je tuţilac konkurisao za dobijanje u zakup dvije garsonjere u Nikšiću i Ulcinju. Na utvrdjenoj
rang listi tuţilac je bio drugi, ali po prigovoru rang lista je izmijenjena i garsonjere su date u
zakup J. Z. i J. V.. Tuţilac smatra da je neopravdano izostavljen iz rješenja stambenog pitanja
jer je J. V. i ranije konkurisala pa je prijavila da ţivi kod roditelja u vojnom objektu. To je isto
navedeno u rang listi po ovom oglasu broj 805-4181/09-3 od 2.06.2009.godine, da bi u
konaĉnoj rang listi bilo ispravljeno i navedeno da nema stana. Tuţilac se obratio tuţenom radi
dostavljanja odluka o dodjeli u zakup garsonjera J. Z. i J. V., ali mu tuţeni nije dostavio
navedene odluke. Predlaţe da se obavještenje tuţenog poništi kao nezakonito i naloţi tuţenom
da izvrši ponovnu raspodjelu po oglasu broj 05-2238/09-3 od 26.03.2009.godine.
    Tuţeni u odgovoru na tuţbu istiĉe da osporeni akt – obavještenje nije upravni ili drugi
akt u smislu ĉlana 7. Zakona o upravnom sporu. Navodi da je nakon isticanja rang liste civilnih
lica na sluţbi u vojsci, na kojoj je tuţilac bio rangiran na drugom mjestu, J. V. koja je bila
rangirana na trećem mjestu rang liste podnijela prigovor koji je usvojen rješenjem broj 805-
6369/09 od 8.09.2009.godine. Nakon ovako utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja rang lista za ovu
kategoriju pretrpjela je odredjene izmjene tako što je .J. V. po konaĉnoj rang listi rangirana na
drugo mjesto za dodjelu stana, dok je tuţilac po istoj listi rangiran na treće mjesto. Nakon
                       129
konaĉne rang liste ministar je donio pojedinaĉna rješenja za dodjelu stana. Predlaţe da se tuţba
odbaci shodno ĉlanu 22.stav 1.taĉka 2.Zakona o upravnom sporu, ili da se odbije kao
neosnovana.
    Sud je razmotrio spise predmeta, navode tuţbe i odgovora na tuţbu, pa je uzimajući u
obzir razloge date u presudi Vrhovnog suda Crne Gore Uvp.br.113/10 od 27.05.2010.godine,
kojim je ukinuto rješenje Upravnog suda Crne Gore U.br.1563/09 od 14.04.2010.godine, našao
da je tuţba osnovana.
    Tuţeni je osporeni akt- obavještenje donio s pozivom na odredbe ĉlana 38.stav
8.Pravilnika o rješavanju stambenih potreba u Ministarstvu odbrane. Navedenom odredbom
propisano je da se rješenje iz stava 6.dostavlja licu ĉija se stambena potreba rješava, a ostalim
uĉesnicima oglasa dostavljaju se obavještenja u roku od 8 dana od dana donošenja rješenja.
    S obzirom na sadrţaj osporenog obavještenja kojim se tuţilac obavještava da nije
riješena njegova stambena potreba dodjelom stana moţe se zakljuĉiti da je njegov zahtjev
odbijen a da osporeno obavještenje po svojoj prirodi ima karakter pojedinaĉnog materijalno-
pravnog akta. Tuţeni medjutim, u obavještenju nije naveo razloge zbog ĉega nije riješen
zahtjev tuţioca za dodjelu stana, niti se pozvao na neku odredbu Pravilnika, a pored navedenog
u obavještenju nije naznaĉeno ko je dobio stanove po oglasu na kojem je uĉestvovao tuţilac, pa
je poĉinjena povreda pravila postupka iz ĉlana 203.stav 2.Zakona o opštem upravnom
postupku.
    Pored navedenog, obzirom da se ima smatrati da je zahtjev tuţioca za dodjelu stana
odbijen, to je tuţiocu morala biti obezbijedjena sudska zaštita i morala je postojati pouka o
pravnom lijeku koja se u navedenom obavještenju ne nalazi.
    S obzirom na navedene povrede pravila postupka osporeno obavještenje je valjalo
poništiti.
    U ponovnom postupku tuţeni će otkloniti nepravilnosti na koje je ukazano ovom
presudom i donijeti novu zakonitu odluku (ĉl.57.ZUS-a).
    Sa navedenih razloga, a na osnovu ĉlana 37.stav 1.u vezi sa ĉlanom 33. stav 6. Zakona
o upravnom sporu, odluĉeno je kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 08.09.2010.godine

Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                         Biserka Bukvić,s.r.
                    *   *   *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. br. 1717/2010

                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
suda Danijele Dedić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca, M. V., iz
Mojkovca, protiv rješenja Komisije za ţalbe - Podgorica, broj 154/2-10 od 08.06.2010. godine, u
nejavnoj sjednici odrţanoj dana 15.09.2010. godine, donio je

                      PRESUDU

    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje
                      130
    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja direktora
Uprave policije, broj 119/10-5711/1 od 26.02.2010. godine, kojim je tuţiocu prestao radni
odnos 03.03.2010.godine.
    Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog. U tuţbi istiĉe da je od 1998. godine, sa
prekidima obavljao poslove policajsa u MUP-u Crne Gore, a od 2006.godine, zasniva radni
odnos na odreĊeno vrijeme do 03.03.2010. godine. Istiĉe da je poslove obavlja bez dana
prekida, pa smatra da rad na odreĊeno vrijeme ne moţe trajati beskonaĉno, odnosno da je
stekao status lica u radnom odnosu na neodreĊeno vrijeme. Predlaţe da Sud tuţbu usvoji i
poništi osporeno rješenje.
    Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu navodi da ista nije osnovana, pa predlaţe da se
odbije.
    Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, osporeno rješenje i ostale spise predmeta, pa
je našao da tuţba nije osnovana.
    U postupku donošenja osporenog rješenja ĉinjeniĉno stanje je potpuno i pravilno
utvrdjeno i na tako utvrdjeno ĉinjeniĉno stanje pravilno je primijenjeno materijalno pravo, pa
tuţeni odbijanjem ţalbe tuţioca, osporenim rješenjem, nije povrijedio zakon na štetu tuţioca.
    Iz dokaza u spisima predmeta se utvrĊuje da je tuţilac rješenjem broj 113/09-43953 od
18.12.2009.godine, zasnovao radni odnos na odreĊeno vrijeme, od 03.01.2010.godine, shodno
ĉlanu 30 stav 2 alineja 3 Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima ("Sl.list CG" broj
50/08 i 86/09), do dva mjeseca.
    Prvostepenim rješenjem je odluĉeno da tuţiocu prestaje radni odnos Tuţiocu
03.03.2010.godine, istekom roka na koji je prethodno zasnovao radni odnos, jer je prestala
potreba za njegovim daljim angaţovanjem.
    Odredbom ĉlana 100 Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima propisano je da
radni odnos na odredjeno vrijeme prestaje istekom vremena na koje je drţavni sluţbenik,
odnosno namještenik primljen ili završetkom posla za ĉije je izvršenje zasnovao radni odnos na
odredjeno vrijeme.
    Polazeći od navedenog ĉinjeniĉnog stanja i citirane zakonske odredbe, Sud je našao da
je osporeno rješenje pravilno i zakonito, pa je tuţbu odbio kao neosnovanu.
    Sud je cijenio navode tuţbe o duţini rada tuţioca na odreĊeno vrijeme, ali je našao da
su isti bez zanaĉaja za drugaĉiju odluku suda, jer je u konkretnom sluĉaju prestala potreba za
daljim angaţovanjem tuţioca na poslovima kojim je radio. Pored navedenog rješenje o
zasnivanju radnog odnosa na odreĊeno vrijeme je konaĉno i pravosnaţno, a tuţilac je, ukoliko
je smatrao da je isto nezakonito, imao mogućnosti da protiv istog koristi zakonom propisana
pravna sredstva.
    Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu („Sl.list RCG“,
br.60/03), odluĉeno je kao u dispozitivu.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 15.09.2010. godine
Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA
Danijela Dedić, s.r.                     Vladimir Radulović, s.r.
                      *   *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. broj 1038/2010

                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija, Vojina Lazovića, kao
predsjednika vijeća, Branislava Radulovića i Svetlane Budisavljević, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće samostalnog savjetnika Tatjane Cerović-Krpović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni
                       131
spor po tuţbi Đ. J., iz Podgorice, protiv rješenja Komisije za ţalbe - Podgorica br. 21/3-10 od
10.03.2010. godine, na nejavnoj sjednici odrţanoj dana 17.09.2010. godine, donio je

                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Komisije za ţalbe, br. 21/3-10 od 10.03.2010. godine.

                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Ministarstva
odbrane broj 80501-8613/09 od 16.11.2009. godine, kojim mu je priznato pravo na poseban
vojni dodatak zbog obavljanja specifiĉne vojne sluţbe.
     Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog organa zbog pogrešno i nepotpuno
utvrĊenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U tuţbi istiĉe da mu na
osnovu duţnosti koju obavlja po farmacijskom mjestu pripada dodatak od 750 bodova, a ne 375
bodova, kako je to utvrĊeno prvostepenim rješenjem. Dalje navodi da je nejasno na osnovu
kojeg akta nadleţnog organa je donijeto prvostepeno i drugostepeno rješenje, pa predlaţe da
sud tuţbu uvaţi i osporeno rješenje poništi.
     U odgovoru na tuţbu, tuţeni organ je ostao pri razlozima datim u osporenom rješenju i
predloţio da Sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, Sud je
našao da je tuţba osnovana.
     Prema odredbama ĉl. 7. i 8. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl.list RCG“, br.
60/03), u postupku se moraju utvrditi pravilno i potpuno sve odluĉujuće ĉinjenice, a koje će
ĉinjenice uzeti kao dokazane odluĉuje ovlašćeno sluţbeno lice po svom uvjerenju, na osnovu
savjesne i briţljive ocjene svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno, kao i na osnovu
rezultata cjelokupnog postupka.
     U pogledu tvrdnji tuţioca da mu pripada veći vojni dodatak od priznatog, drugostepeni
organ se u obrazloţenju rješenja izjasnio, da poslovi tuţioca ne spadaju u prvi stepen
odrţavanja vazduhoplova, što je evidentno iz opisa poslova koje tuţilac obavlja, odnosno
obzirom na formacijsko mjesto na koje je tuţilac postavljen rješenjem Ministarstva odbrane
Crne Gore, broj 80501-8613/09 od 16.11.2009. godine. MeĊutim, po stanju u spisima
predmeta, tuţilac je postavljen na formacijsko mjesto rješenjem Generalštaba Vojske Crne
Gore, broj 07/862-3 od 17.03.2009. godine, kojeg u spisima predmeta nema, a ne rješenjem od
16.11.2009. godine, zbog ĉega sud nije mogao provjeriti da li su u skladu rješenja o
formacijskom mjestu i priznavanju vojnog dodatka, u pogledu opisa poslova koje tuţilac obavlja,
ĉime se dovodi u pitanje ĉinjeniĉno utvrĊenje i pravilnost propisa putem kojih je ova upravna
stvar riješena.
     Prema tome, u postupku nije vodjeno raĉuna o pravilima koja se tiĉu obaveze
utvrdjivanja pravog stanja stvari, zbog ĉega je sud tuţbu uvaţio i poništio osporeno rješenje.
     U ponovnom postupku drugostepeni organ će u skladu sa presudom (ĉl.57. ZUS-a),
donijeti novo, zakonito rješenje.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, riješeno je kao u izreci.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 17.09.2010. godine

Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Tatjana Cerović-Krpović,s.r.                   Vojin Lazović,s.r.
                     *  *  *
                       132
UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.br.1563/10

                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Sneţane Popov, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca T. V., iz Herceg-
Novog, protiv rješenja tuţene Komisije za ţalbe Opštine Herceg-Novi, br. 02-10-060-4/2010 od
15.06.2010. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 22.09.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Komisije za ţalbe Opštine Herceg-Novi, br. 02-10-060-4/2010 od
15.06.2010. godine.

                    Obrazloţenje
     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja        o
rasporedjivanju Uprave lokalnih javnih prihoda Opštine Herceg-Novi, br. 02-8-113-446/2009 od
21.12.2009. godine, kojim je rasporedjen na radno mjesto namještenik IV za obraĉun naknade
za uredjenje gradjevinskog zemljišta u tom organu poĉev od 01.01.2010. godine. Istim
rješenjem utvrdjen je koeficijenat za zaradu u iznosu od 4,10.
     Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţene. U tuţbi, u bitnom, istiĉe da je prvostepeno
rješenje donijeto uz bitnu povredu pravila postupka iz ĉlana 226. stav 2. taĉka 7. Zakona o
opštem upravnom postupku, a drugostepeni organ tu povredu nije otklonio shodno svojoj
obavezi iz ĉlana 236. istog zakona. Navodi da prvostepeno rješenje ne sadrţi sve elemente
predvidjene Zakonom o drţavnim sluţbenicima i namještenicima, u obrazloţenju nema naznake
koji su uslovi predvidjeni za radno mjesto na koje se rasporedjuje, pravni osnov nije pravilno
naveden, a ne vidi se sudbina ranije donijetog rješenja o radnom odnosu. Predlaţe da Sud
usvoji tuţbu i poništi osporeno rješenje.
     U odgovoru na tuţbu tuţena je istakla da je prvostepeno rješenje zakonito i da nijesu
poĉinjene povrede postupka koje bi bile od znaĉaja za pravilno rješavanje, a drugostepeno
rješenje sadrţi sve razloge koji se tiĉu ĉinjeniĉnog osnova i primjene materijalnog prava.
Predlaţe da Sud odbije tuţbu kao neosnovanu.
     Sud je razmotrio spise predmeta, ocijenio navode tuţbe i odgovor na tuţbu, pa je našao
da je tuţba osnovana.
         Pravilno tuţilac ukazuje da je prvostepenim rješenjem poĉinjena bitna povreda
pravila postupka iz ĉlana 226. stav 2. taĉka 7. Zakona o opštem upravnom postupku, jer je
dispozitiv rješenja u suprotnosti sa obrazloţenjem tako da nije moguće ispitati njegovu
zakonitost.
         U uvodu prvostepenog rješenja navedeno je da se isto donosi, izmedju ostalih
odredbi, i na osnovu ĉlana 79. stav 1. Zakonom o drţavnim sluţbenicima i namještenicima
(„Sl.list CG“, br. 50/08), kojim je regulisan raspored drţavnog sluţbenika, odnosno namještenika
na drugo radno mjesto. Dispozitivom se tuţilac, kao gradjevinski tehniĉar iz Herceg-Novog
rasporedjuje na radno mjesto namještenik IV – za obraĉun naknade za uredjenje gradjevinskog
zemljišta, u Upravi lokalnih javnih prihoda Opštine Herceg-Novi, bez navodjenja na kojim
poslovima je do tada radio, a iz navoda ţalbe i spisa predmeta proizilazi da je te poslove
obavljao duţe vremena. U obrazloţenju rješenja prvostepeni organ navodi da se tuţilac
rasporedjuje prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, u skladu
sa potrebama organa, jer kao sluţbenik ispunjava sve uslove za obavljanje poslova na radnom
                        133
mjestu na kojem je rasporedjen, što je nejasno, jer se dispozitivom rješenja ne stavlja van
snage ranije donijeto rješenje o rasporedu.
        Zbog postojanja bitne povrede pravila postupka, na koju Sud pazi po sluţbenoj
duţnosti, Sud je osporeno rješenje poništio kao nezakonito, jer tuţena nije otklonila navedenu
nepravilnost, na koju takodje pazi po sluţbenoj duţnosti, shodno svojoj obavezi propisanoj
ĉlanom 236. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku.
        U ponovnom postupku tuţena će, postupajući po naprijed iznijetim primjedbama
Suda u pogledu postupka, donijeti novo, zakonito rješenje u ovoj stvari (ĉlan 57.ZUS-a).
        Sa izloţenih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi sa ĉlanom 33. stav 4.
Zakona o upravnom sporu, riješeno je kao u dispozitivu.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 22.09.2010. godine
Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Sneţana Popov,s.r.                     Vladimir Radulović,s.r.
                      *  *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. broj 1303/2010

                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija, Ljubinke Popović – Kustudić,
kao predsjednika vijeća, Vojina Lazovića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Sneţane Popov, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca B. M., iz
Mojkovca, koga zastupa punomoćnik Radivoje Šuković, advokat iz Bijelog Polja, protiv rješenja
tuţene Komisije za ţalbe Crne Gore - Podgorica, broj 34/2 od 09.04.2010. godine, nakon
usmene rasprave odrţane 24.09.2010. godine, u prisustvu tuţioca i njegovog punomoćnika
Radosava Kljajevića, po zamjeniĉkom punomoćju, a u odsustvu tuţenog, dana
28.09.2010.godine, donio je
                     PRESUDU

                     Tuţba se odbija.

                    O b r a z l o ţ e nj e

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja direktora
Uprave policije - Podgorica, broj 119/10-592 od 13.01.2010. godine, kojim je tuţiocu, sa
13.01.2010. godine, zbog izreĉenih disciplinskih mjera za teţe prekršaje, prestao radni odnos.
     Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog organa zbog povrede pravila postupka,
pogrešno i nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U
tuţbi i na raspravi navodi da osporeno rješenje nema valjanih razloga za odbijanje ţalbe, da su
za prestanak radnog odnosa prema ĉlanu 85. stav 1. taĉka 4. Zakona o policiji, uslov dvije
disciplinske mjere za teţe desciplinske prekršaje, medjutim iz osporenog rješenja se ne moţe
utvrditi da li su izreĉene disciplinske mjere – novĉane kazne, za teţi disciplinski prekršaji, a što
je tuţeni morao ispitati i u tom pravcu dati valjane razloge u obrazloţenju rješenja. Predlaţe da
sud tuţbu uvaţi, poništi osporeno rješenje i pravne posljedice koje je isto proizvelo, te obaveţe
tuţeni organ da mu naknadi troškove spora.
     U odgovoru na tuţbu tuţeni organ je ostao pri razlozima datim u osporenom rješenju, sa
predlogom da sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, te
odrţane rasprave, Sud je našao da tuţba nije osnovana.
                       134
     U postupku donošenja osporenog rješenja nijesu poĉinjene povrede pravila upravnog
postupka, ĉinjeniĉno stanje je potpuno i pravilno utvrdjeno i na isto pravilno primijenjeno
materijalno pravo, pa je tuţeni donio pravilno i na zakonu osnovano rješenje u ovoj stvari,
dajući u istom potpune i osnovane razloge, koje Sud prihvata.
     Odredbom ĉlana 85. stav 1. taĉka 4. Zakona o policiji (''Sl. list RCG'', broj 28/05),
predvidjeno je da drţavnom sluţbeniku prestaje radni odnos ukoliko mu je izreĉeno pet
disciplinskih mjera za lakše disciplinske prekršaje u periodu od tri godine, odnosno dvije
disciplinske mjere za teţe disciplinske prekršaje u periodu od dvije godine.
     Iz spisa predmeta se utvrdjuje da su tuţiocu u toku 2009.godine, tj. prije donošenja
rješenja o prestanku radnog odnosa, izreĉene dvije disciplinske mjere za teţe prekršaje, te da
su rješenja o tim mjerama postala izvršna i pravosnaţna. Kod takvog ĉinjeniĉnog utvrdjenja i
sadrţine navedenog propisa, radni odnos tuţioca je prestao na zakonom predvidjen naĉin.
     Inaĉe, predmet ovog upravnog spora je zakonitost rješenja o prestanku radnog odnosa
tuţioca, a ne njegova disciplinska odgovornost i mjere koje su tom prilikom izreĉene, zbog ĉega
se sud nije mogao upuštati u pitanje njihove opravdanosti.
     Prema tome, sud nalazi da je ova upravna stvar raspravljena na potpun i pravilan naĉin,
tako da navodi tuţbe nijesu mogli imati uticaja na drukĉije opredjeljenje suda kod ocjene
zakonitosti osporenog rješenja.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, riješeno je
kao u izreci presude.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 28.09.2010.godine
Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Sneţana Popov,s.r.                      Ljubinka Popović-Kustudić,s.r.
                     *  *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 1122/2010

                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao predsjednika
vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće samostalnog
savjetnika Nevenke Boljević, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca M. M., iz
Podgorice, kojeg zastupa punomoćnik Borivoje Đukanović, advokat iz Podgorice, radi poništaja
rješenja tuţene Komisije za ţalbe - Podgorica, br. 313/5-09 od 16.04.2010. godine, u nejavnoj
sjednici odrţanoj dana 15.09.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Direktora
Uprave policije, br. 01-119/10-2205/1 od 29.01.2010.godine, kojim je tuţiocu - starijem
policajcu prve klase Podruĉne jedinice - Podgorica, prestaje radni odnos 22.10.2009. godine,
kao danom kada je Uprava policije saznala da je imenovani poravosnaţnom presudom
Osnovnog suda u Podgorici, K.br.1584/2006 od 12.09.2008.godine, osuĊen za kriviĉno djelo za
koje se goni po sluţbenoj duţnosti.
    Tuţilac u tuţbi osporava zakonitost rješenja tuţenog organa i u bitnom istiĉe da je
prvostepeni organ trebao i morao da ispoštuje odredbe Zakona o radu i Zakona o policiji, koji
                       135
predstavlja zakonski osnov za prestanak radnog odnosa, a odnosi se na momenat konaĉnosti
rješenja u tom postupku, a tuţeni je postupio suprotno. Navodi da je, pogrešna retroaktivna
primjena Zakona o policiji u ovom sluĉaju, s obzirom da se ţivotni dogaĊaj zbio nekoliko godina
prije stupanja na snagu ovog Zakona zbog kojeg dogaĊaja je tuţilac pravosnaţno osuĊen na
kaznu zatvora od tri mjeseca. Predlaţe da sud usvoji tuţbu i poništi osporeno rješenje.
U odgovoru na tuţbu, tuţeni organ je predloţio da Sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
    Nakon razmatranja spisa predmeta ocjene navoda tuţbe, sud je našao da je tuţba
neosnovana.
    U postupku donošenja, osporenog rješenja, nijesu povrijeĊena pravila postupka, a na
pravilno utvrĊeno ĉinjeniĉno stanje, pravilno je primijenjeno materijalno pravo. Uz to osporeno
rješenje sadrţi dovoljno razloga kojima se tuţeni organ rukovodio prilokom odbijanja ţalbe.
Ĉlanom 85 stav 1 taĉka 2 Zakona o policiji ("Sl.list RCG", broj 28/05), propisano je da pored
sluĉajeva prestanka radnog odnosa propisanih opštim propisima o radnim odnosima drţavnih
sluţbenika i namještenika, policijskom sluţbeniku prestaje radni odnos ako je pravosnaţnom
presudom osuĊen za kriviĉno djelo za koje se goni po sluţbenoj duţnsti, osim za kriviĉna djela
koja se odnose na bezbjednost saobraćaja danom pravosnaţnosti presude.
    Za pravilnu primjenu navedenog propisa, dovoljna je ĉinjenica da je tuţilac
pravosnaţnom presudom Višeg suda u Podgorici, Kţ.br.1035/09 od 03.07.2009.godine, osuĊen
zbog kriviĉnog djela nasilniĉko ponašanje na kaznu zatvora od 3 mjeseca, koju presudu je
Uprava policije primila 20.10.2009.godine.
    Kako je tuţilac pravosnaţno osuĊen za kriviĉno djelo za koje se goni po sluţbenoj
duţnosti, pravilno je postupio prvostepeni organ kada je donio rješenje da tuţiocu prestaje
radni odnos sa danom 20.10.2010. godine, obzirom na dan saznanja za naprijed navedenu
presudu.
    Dakle, rijeĉ je o kriviĉnom djelu za koje je tuţilac pravosnaţno osuĊen i što je razlog za
prestanak radnog odnosa.
    Kod takvog stanja stvari, ostali navodi tuţbe nijesu mogli biti od uticaja za donošenje
drugaĉije odluke suda, zbog ĉega je tuţbu valjalo odbiti kao neosnovanu.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37 stav 1 Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu presude.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 15.09.2010. godine
Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA
Nevenka Boljević, s.r.                    Biserka Bukvić, s.r.
                      *  *   *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 1354/2010

                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vojina Lazovića, kao
predsjednika vijeća, Svetlane Budisavljević i Branislava Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće samostalnog savjetnika Tatjane Cerović-Krpović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni
spor po tuţbi tuţilje S. S., iz Podgorice, koju zastupa Stojan Jocović, advokat iz Podgorice,
protiv rješenja tuţene Komisije za ţalbe, broj 15/11-09 od 16.04.2010. godine, u nejavnoj
sjednici odrţanoj dana 24.09.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Komisije za ţalbe, broj 15/11-09 od 16.04.2010. godine.
                       136

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem djelimiĉno je poništeno rješenje Ministarstva odbrane broj 05-
15192/08-8 od 15.06.2009. godine, u dijelu koji se odnosi na datum prestanka radnog odnosa i
riješeno da tuţilji prestaje radni odnos danom konaĉnosti rješenja o prestanku radnog odnosa,
dok je u ostalom dijelu ţalba odbijena kao neosnovana.
    Punomoćnik tuţilje tuţbom osporava zakonitost rješenja tuţenog organa zbog povrede
pravila postupka, pogrešno utvrĊenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešene primjene materijalnog
prava. U tuţbi istiĉe da tuţeni, u osporenom rješenju, nije cijenio navode ţalbe koji se odnose
na radno iskustvo i postignute rezultate tuţilje. Dalje navodi da iz prvostepenog rješenja
proizilazi da je tuţilji otpremnina isplaćena prije donošenja Programa reorganizacije Ministarstva
odbrane, pa predlaţe da sud tuţbu uvaţi i osporeno rješenje poništi.
    U odgovoru na tuţbu, tuţeni organ istiĉe da ostaje pri navodima iz osporenog rješenja i
predlaţe da sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
    Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na istu, sud je
našao da je tuţba osnovana.
    Osporeno rješenje donijeto je u postupku izvršenja presude ovog suda U.broj 2041/09
od 11.02.2010. godine, kojom je poništeno ranije rješenje tuţenog donijeto u istoj stvari, iz
razloga što sudu nijesu bili dostavljeni spisi predmeta, zbog ĉega nije bilo moguće ispitati
zakonitost rješenja tuţenog organa.
    MeĊutim, po ocjeni suda, obrazloţenje osporenog rješenja ne sadrţi sve potrebne
podatke, predviĊene ĉlanom 203. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl.list RCG“, broj
60/03), iz kojih bi se moglo zakljuĉiti da je predmetna stvar raspravljena i riješena na pravilan
naĉin. Naime, iz spisa predmeta proizilazi da je rješenje o prestanku radnog odnosa tuţilji, zbog
reorganizacije drţavnog organa, donijeto i otpremnina isplaćena, prije donošenja Programa o
reorganizaciji tog drţavnog organa.
    Polazeći od iznijetog, kao i odredbe ĉlana 7. Zakona o opštem upravnom postupku,
kojom je propisano da se u postupku moraju pravilno i potpuno utvrditi sve ĉinjenice i okolnosti
od znaĉaja za donošenje zakonitog rješenja, sud nalazi da obrazloţenje osporenog rješenja ne
sadrţi dovoljne razloge, koji bi upućivali na rješenje kakvo je dato u dispozitivu, zbog ĉega je
tuţbu uvaţio i isto poništio.
    U ponovnom postupku, tuţeni organ će otkloniti nedostatke, na koje je ukazano ovom
presudom (ĉlan 57 ZUS-a), te donijeti novo, na zakonu utemeljeno rješenje.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, odluĉeno je kao u dispozitivu ove presude.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 24.09.2010. godine
Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA
Tatjana Cerović-Krpović, s.r.                 Vojin Lazović, s.r.
                       *   *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 1742/2010

                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vojina Lazovića, kao
predsjednika vijeća, Svetlane Budisavljević i Branislava Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće samostalnog savjetnika Tatjane Cerović-Krpović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni
spor po tuţbi tuţioca S. B., iz Podgorice, protiv rješenja tuţene Komisije za ţalbe, broj 88/11-09
od 14.06.2010. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 28.09.2010. godine, donio je
                       137

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Komisije za ţalbe, broj 88/11-09 od 14.06.2010. godine.

                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca, izjavljena protiv rješenja direktora
Zavoda za izvršenje kriviĉnih sankcija broj 03-1/299-2 od 02.03.2009. godine, kojim je tuţiocu
prestao radni odnos u Zavodu za izvršenje kriviĉnih sankcija dana 02.03.2009. godine.
     Tuţilac u tuţbi osporava zakonitost rješenja tuţenog organa zbog pogrešno i nepotpuno
utvrĊenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U tuţbi u bitnom istiĉe da
je osporeno rješenje površno, kontradiktorno i nije u skladu sa pravim stanjem stvari. Dalje
navodi da se tuţeni u svom rješenju uopšte nije osvrnuo na ĉinjenicu postojanja rješenja o
zasnivanju radnog odnosa tuţioca na odreĊeno vrijeme od godinu dana, koje nikad nije
stavljeno van snage, pa predlaţe da sud tuţbu uvaţi i osporeno rješenje poništi.
     U odgovoru na tuţbu tuţeni organ je ostao pri navodima iz osporenog rješenja i
predloţio da sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na istu sud je
našao da je tuţba osnovana.
     Po nalaţenju suda, osporenim rješenjem poĉinjena je povreda pravila postupka iz ĉlana
240. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl.list RCG“, br. 60/03). Tom odredbom
propisano je da se u obrazloţenju rješenja moraju cijeniti svi navodi ţalbe.
     Tuţeni u osporenom rješenju nalazi da je prvostepeno rješenje pravilno i zakonito, bez
ocjene navoda ţalbe koji se tiĉu tvrdnji tuţioca da rješenje tuţenog broj 03-1/1578 od
09.12.2008. godine, nikad nije stavljeno van snage, iako je tuţeni, nakon tog rješenja, donosio i
druga rješenja, kojima je produţavao radni odnos tuţiocu. Ove navode ţalbe tuţeni ne cijeni,
niti je o istima dao bilo kakve razloge u obrazloţenju osporenog rješenja, ĉime su povrijeĊene
odredbe ĉlana 240. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku. Naime, drugostepeni organ je
duţan da ocjeni sve navode ţalbe i ako ih ne uvaţi u obrazloţenju svog rješenja, treba da
navede razloge zbog kojih ih smatra neosnovanim.
     Kod takvog stanja stvari sud nalazi da odluĉne ĉinjenice nijesu pravilno i potpuno
utvrĊene, a uĉinjene su i povrede postupka, što sve ĉini osporeno rješenje nezakonitim.
     U ponovnom postupku tuţeni organ će otkloniti nedostatke, na koje je ukazano ovom
presudom (ĉlan 57 ZUS-a), te donijeti novo, na zakonu utvrĊeno rješenje.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, riješeno je
kao u dispozitivu.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 28.09.2010. godine
Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA
Tatjana Cerović-Krpović, s.r.                 Vojin Lazović, s.r.
                       *  *   *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U.br. 1507/10

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija, Vojina Lazovića kao
predsjednika vijeća, Svetlane Budisavljević i predsjednika Suda Branislava Radulovića, kao
ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika Suda Sneţane Popov, kao zapisniĉara, rješavajući po
zahtjevu M. D., iz Nikšića, protiv tuţene Komisije za ţalbe Opštine Nikšić, radi donošenja akta u
                       138
izvršenju presude ovog suda U.br.830/2009 od 30.03.2010. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj
dana 24.09.2010. godine, donio je

                     R J E Š E NJ E

    Usvaja se zahtjev za donošenje akta.
    Ţalba se uvaţava i poništava se odluka Komunalne policije Opštine Nikšić, broj 09-666/1
od 05.02.2008. godine.
    Ovo rješenje u svemu zamjenjuje akt Komisije za ţalbe Opštine Nikšić, po ţalbi tuţioca
od 19.02.2008. godine.
    Obavijestiti Predsjednika Opštine Nikšić, kao organa koji vrši nadzor nad radom lokalne
uprave.

                   Obrazloţenje

    Tuţilac je, shodno ĉlanu 59. stav 1. Zakona o upravnom sporu, podnio zahtjev za
donošenje akta u izvršenju presude ovog suda U.br.830/2009 od 30.03.2010. godine, kojom je
naloţeno Komisiji za ţalbe Opštine Nikšić, da odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana
prijema presude odluĉi po ţalbi tuţioca od 19.02.2008. godine.
    Nakon prijema zahtjeva, Sud je od Komisije za ţalbe traţio obavještenje o razlozima
zbog kojih nije donijet akt po ţalbi tuţioca, odnosno zašto nije postupljeno po sudskoj presudi.
    Tuţena nije dostavila odgovor, niti spise predmeta.
    Sud je razmotrio zahtjev, nakon ĉega je našao da su se stekli uslovi iz ĉlana 59. stav 2.
Zakona o upravnom sporu („Sl.list RCG“, br. 60/03), da Upravni sud Crne Gore usvoji zahtjev
tuţioca i donese akt kojim će izvršiti presudu U.br.830/2009 od 30.03.2010. godine.
    Odredbom ĉlana 33. stav 5. Zakona o upravnom sporu, propisano je da sud donosi
odluku na osnovu utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja u spisima predmeta, pa je stoga u smislu ĉlana
27. stav 3. ZUS-a, predvidjena obaveza tuţenog da sudu dostavi sve spise koji se odnose na
predmet.
    Kako tuţena, u konkretnom sluĉaju, nije dostavila spise predmeta, a tuţilac je osporio
ĉinjeniĉno stanje, to je takvim postupkom tuţenog organa, sud onemogućen da ispita ĉinjeniĉno
stanje, a samim tim i zakonitost osporene odluke. Kako se osporena odluka ne moţe ispitati,
sud je u smislu ĉlana 27. stav 3. ZUS-a, riješio stvar i bez spisa.
    Komisija za ţalbe Opštine Nikšić, pored toga što iz neopravdanih razloga nije izvršila
presude ovog suda U.br.830/09 od 30.03.2010.godine i U.br.360/08 od 10.04.2009. godine,
donijete u istoj stvari, pokazala je i izuzetnu upornost u nepoštovanju zakonske obaveze
dostavljanja spisa predmeta i obavještenja o razlozima takvog svog postupanja, pa je sud našao
da o ovom sluĉaju treba obavijestiti organ koji vrši nadzor nad radom lokalne uprave.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 59. stav 2. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno
je kao u dispozitivu.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 24.09.2010. godine
Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Sneţana Popov,s.r.                      Vojin Lazović,s.r.
                       * * *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
    U. br. 1119/2010
                      U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao predsjednika
vijeća, Dragana Đuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
samostalnog savjetnika Mirjane Bogdanović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
                        139
tuţioca B. J., iz Podgorice, protiv rješenja tuţenog Komisije za ţalbe - Podgorica, br. 314/5-09
od 12.04.2010. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 16.09.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

                     Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje

     Osporenim rjšenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja direktora Uprave
policije br. 01-119/10-2206 od 29.01.2010.godine, kojim je istom prestao radni odnos
20.10.2009.godine, kao dan kada je Uprava policije saznala da je imenovani pravosnaţnom
presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 1584/2006 od 12.09.2008. godine, osuĊen za
kriviĉno djelo za koje se goni po sluţbenoj duţnosti.
     Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog organa istiĉući da je pogrešan zakljuĉak
tuţenog da se prestanak radnog odnosa tuţioca iskljuĉivo veţe za momenat saznanja tuţenog o
postojanju pravosnaţne kriviĉne presude. TakoĊe, kako dalje navodi, pogrešna je retroaktivna
primjena ĉlana 85 Zakona o policiji, jer se predmetni dogaĊaj desio prije nego što je navedeni
zakon stupio na snagu. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
     U odgovoru na tuţbu tuţeni je predloţio da se tuţba odbije koa neosnovana.
     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na istu, Sud je
našao da je tuţba neosnovana.
     U postupku donošenja osporenog rješenja ĉinjeniĉno stanje je potupno i pravilno
utvrĊeno i na tako utvrĊeno ĉinjeniĉno stanje, pravilno je primjenjeno materijalno pravo. Ovo
iz razloga, jer je u postupku donošenja osporenog rješenja utvrĊeno, što tuţilac ne spori, da je
isti pravosnaţnom presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br.1584/2006 od 12.09.2008.godine,
osuĊen za kriviĉno djelo za koje se goni po sluţbenoj duţnosti.   Odredbom ĉlana 85 stav 1
taĉka 2 Zakona o policiji ("Sl.list RCG", broj 28/05), propisano je da pored sluĉajeva prestanka
radnog odnosa propisanih opštim propisima o radnim odnosima drţavnih sluţbenika i
namještenika, policijskom sluţbeniku prestaje radni odnos ako je pravosnaţnom presudom
osuĊen za kriviĉno djelo za koje se goni po sluţbenoj duţnosti, osim za kriviĉna djela koja se
odnose na bezbjednost saobraćaja, danom pravosnaţnosti presude.
     Imajući u vidu citiranu odredbu i utvrĊeno ĉinjeniĉno stanje, sud nalazi da je osnovano
tuţeni osporenim rješenjem odbio ţalbu tuţioca izjavljenu na prvostepeno rješenje kojim mu je
prestao radni odnos na osnovu citiranog ĉlana, pa istim nije povrijeĊen zakon na njegovu štetu.
     Sud je cijenio i ostale navode tuţbe, ali je našao da su bez uticaja na drugaĉiju odluku u
ovoj stvari.
     Sa iznijetog, a na osnovu ĉlana 37 stav 1 Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je kao u
dispozitivu.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 16.09.2010. godine
Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mirjana Bogdanović, s.r.                   Gordana Pot, s.r.
                       *   * *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br.1389/10
                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vojina Lazovića, kao
predsjednika vijeća, Branislava Radulovića i Svetlane Budisavljević, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi V. V.,
                       140
iz Nikšića, koga zastupa punomoćnik Aleksandar Matković, advokat iz Podgorice, protiv rješenja
Komisije za ţalbe – Podgorica, broj 557-10 od 07.05.2010. godine, nakon odrţane usmene
rasprave u prisustvu tuţioca i odsustvu tuţenog, dana 13.10.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Komisije za ţalbe, broj 557-10 od 07.05.2010. godine.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Direktora
Uprave policije, broj 01-113/10-5107/1 od 03.03.2010. godine, kojim je rasporedjen na radno
mjesto 662 – namještenik V – peraĉ vozila i auto djelova u grupi za odrţavanje motornih vozila
Auto centra poĉev od 15.12.2009. godine.
Tuţilac je osporio zakonitost rješenja tuţenog organa iz svih zakonom propisanih razloga. U
tuţbi i na raspravi je, izmedju ostalog, istakao da je osporeno rješenje donijeto sa istim
razlozima koje je imalo, prethodno poništeno od strane istog organa, prvostepeno rješenje, što
ukazuje na nelogiĉan zakljuĉak tuţenog organa da je njegova ţalba neosnovana. Ne moţe se
prihvatiti, po navodima tuţioca da starješina organa bez vidne i konkretno obrazloţene potrebe
organa premješta namještenike, posebno ako im se time bitno umanjuje zarada i ugroţava
egzistencija. Smatra da njegovo prerasporedjivanje sa mjesta vozaĉa, na mjesto peraĉa niĉim
nije obrazloţeno niti je objašnjeno kako je njegovo radno mjesto popunjeno. Ukazao je na svoje
slabo zdravstveno stanje koje tuţeni oragan nije cijenio, a što je bilo neophodno imajući u vidu i
njegov 40-godišnji staţ. Na usmenoj raspravi je predloţio da se osporeno rješenje poništi.
    U odgovoru na tuţbu tuţeni organ je ostao pri razlozima iz osporenog rješenja i
predloţio da Sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
    Nakon odrţane usmene rasprave, ocjene navoda tuţbe, ostalih spisa predmeta i izjave
tuţioca Sud je našao da je tuţba osnovana.
    Tuţeni organ je, prihvatajući razloge prvostepenog organa da je tuţilac zbog ĉinjenice
da su sva namješteniĉka mjesta – vozaĉ motornih vozila (koja su sistematizovana Pravilnikom),
popunjena, pravilno rasporedjen zbog potrebe sluţbe, na radno mjesto peraĉ vozila. Medjutim,
po ocjeni suda iz obrazloţenja osporenog rješenja ne proizilazi odluka datog u dispozitivu, a što
predstavlja bitnu povredu pravila postupka iz ĉlana 226 stav 2 taĉka 7 Zakona o opštem
upravnom postupku.
    Ovo iz razloga, što je prema stanju u spisima predmeta, tuţilac od 03.11.2000. godine,
obavljao poslove vozaĉa u odjeljenju za eksploataciju vozila u Auto centru. Ova okolnost ĉini
zakljuĉak prvostepenog, a koji prihvata i tuţeni, da su sva namješteniĉka mjesta - vozaĉ,
popunjena, nejasnim i kontradiktornim. Ni iz obrazloţenja osporenog rješenja, a ni iz spisa se
ne moţe utvrditi kako je i na koji naĉin radno mjesto na kojem je tuţilac bio rasporedjen od
2000. godine „popunjeno“. Budući da se razlozi prvostepenog i osporenog rješenja upravo
zasnivaju na toj konstataciji, a koja se kod navedenog ĉinjeniĉnog utvrdjenja ne moţe prihvatiti,
to je tuţeni organ dao obrazloţenje suprotno odredbi ĉlana 203 stav 2 ZUP-a, zbog ĉega isto ne
proizvodi zakljuĉak da je ţalba tuţioca kojom je ukazivao na navedene nedostatke, neosnovana.
    U ponovnom postupku tuţeni organ će postupajući u skladu sa primjedbama iz ove
presude, otkloniti navedene povrede pravila postupka i donijeti novo, zakonito rješenje.
    Iz iznijetih razloga, a na osnovu odredbe ĉlana 37 stav 1 Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 13.10.2010. godine
Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                         Vojin Lazović,s.r.
                       141
UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br.1011/10

                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vojina Lazovića, kao
predsjednika vijeća, Branislava Radulovića i Svetlane Budisavljević, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi S. K.,
iz Nikšića, protiv rješenja Ministarstva odbrane Crne Gore – Podgorica, br. 05-3706/08-21 od
12.03.2010. godine, nakon odrţane usmene rasprave u prisustvu tuţioca i odsustvu tuţenog,
dana 13.10.2010.godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Ministarstva odbrane Crne Gore, br. 05-3706/08-21 od
12.03.2010. godine.

                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem utvrdjeno je da je tuţilji, kao supruzi poruĉnika K. R., na sluţbi u
Vojsci Crne Gore, prestalo pravo na naknadu zbog prestanka zaposlenja u visini od 15% neto
zarade, zakljuĉno sa 20.05.2008. godine.
U tuţbi i izjavom datom na raspravi, kojom osporava zakonitost rješenja tuţenog organa zbog
povrede pravila postupka i pogrešne primjene materijalnog prava, tuţilja je istakla da tuţeni
organ nije postupio po presudi Upravnog suda U.br.90/2009 od 11.11.2009. godine, kojom je
njena prethodna tuţba bila usvojena i poništeno osporeno rješenje, a tuţenom naloţeno da
otkloni nepravilnosti i donese novo na zakonu zasnovano rješenje. Pogrešno se, po navodima
tuţbe, tuţeni poziva na Zakon o Vojsci Crne Gore, koji ne predvidja pomenuto pravo, jer ranije
ostvareno pravo nije ukinuto ni prelaznim ni završnim odredbama. Smatra da je navedenim
rješenjem povrijedjena i odredba ĉl. 214 i 215 ZUP-a, zbog ĉega je predloţila da Sud nakon
odrţane usmene rasprave poništi osporeno rješenje.
     U odgovoru na tuţbu tuţeni organ je ostao pri razlozima iz osporenog rješenja i
predloţio da Sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
     Nakon odrţane usmene rasprave, ocjene navoda tuţbe, ostalih spisa predmeta i izjave
tuţilje, Sud je našao da je tuţba osnovana.
     Osporeno rješenje donijeto je u izvršenju presude ovog suda U.br.90/2009, kojom je
poništeno prethodno rješenje tuţenog organa zbog povrede pravila postupka iz ĉlana 203 stav 2
ZUP-a. U obrazloţenju presude je ukazano, da materijalni propis na koji se poziva, tuţeni nije
doveo u vezu sa odredbom ĉlana 214 ZUP-a, kojom je, izmedju ostalog, propisano da nakon
konaĉnosti rješenja stranka moţe ostvariti svoje pravo ako Zakonom nije drugaĉije odredjeno.
     Ocjenjujući zakonitost osporenog rješenja ovaj sud nalazi da tuţeni organ nije postupio
po odredbi ĉlana 57 ZUS-a, odnosno po primjedbama iz navedene presude.
     Tuţeni, naime, za svoju odluku, kao osnov, uzima ĉinjenicu da je rješenje o pravu na
naknadu zbog prestanka zaposlenja tuţilji, donijeto na osnovu odredbe ĉlana 59a tada vaţećeg
Zakona o Vojsci Jugoslavije i odredbe ĉlana 7 Uredbe o naĉinu i uslovima ostvarivanja prava na
penzijsko i invalidsko osiguranje i na naknadu zbog prestanka zaposlenja braĉnog druga
profesionalnog vojnog lica, koji su prestali da vaţe. Kako po tuţenom, novi Zakon o Vojsci Crne
Gore („Sl.list CG“, br.88/09), kao i prethodni iz 2007. godine, ne poznaje institut pomenute
naknade, to i Uredba koja je primijenjena pri odredjivanju te naknade nije saglasna sa
navedenim propisima, a što predstavlja razlog da se tuţilji priznato pravo ukine.
                        142
    Ovakvo stanovište tuţenog organa Sud nije mogao prihvatiti, posebno iz razloga što
jednom utvrdjeno pravo moţe prestati samo na zakonom propisan naĉin, kako je to bilo
ukazano presudom U.br.90/2009. Zakonski akti na koje se poziva tuţeni organ ne predvidjaju u
prelaznim odredbama prestanak priznatog prava, a konstatacija da pomenuta uredba nije u
saglasnosti sa zakonskim odredjenjima, bila bi od znaĉaja kada bi se radilo o zahtjevu za
priznavanja prava, što u konkretnom nije sluĉaj. Tuţilji je pravo priznato i ono moţe prestati
pod uslovima iz rješenja o priznavanju ili na osnovu decidne zakonske norme, koja u propisima
koje tuţeni navodi nije predvidjeno. Zbog toga ni novo osporeno rješenje nema razloge koji
upućuju na rješenje dato u disopozitivu, a što predstavlja povredu pravila postupka iz ĉlana 203
stav 2 ZUP-a.
    Kako tuţeni nije postupio u skladu sa odredbom ĉlana 57 ZUS-a, to je Sud njegovo
rješenje ocijenio nezakoniti.
    Iz iznijetih razloga, a na osnovu odredbe ĉlana 37 stav 1 Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 13.10.2010. godine
Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                        Vojin Lazović,s.r.
                      *   *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 2201/10

                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao predsjednika
vijeća, Branislava Radulovića i Vojina Lazovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika Suda
Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi V. A., iz Podgorice, protiv
Komisije za ţalbe - Podgorica, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
22.10.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

   Tuţba se usvaja.
   Nalaţe se Komisiji za ţalbe, da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 (trideset) dana,
od dana prijema ove presude, odluĉi po ţalbi tuţioca od 09.06.2010. godine.

                   Obrazloţenje

    Tuţilac je podnio tuţbu, zbog nedonošenja rješenja po ţalbi izjavljenoj protiv rješenja
Uprave za nekretnine - Podgorica, broj 02-6895/9-09 od 17.05.2010. godine, kojim je odbijen
njegov zahtjev za priznavanje staţa osiguranja sa uvećanim trajanjem i isplatu letaĉkog
dodatka. U tuţbi navodi, da tuţeni organ nije u zakonskom roku, a ni nakon urgencije odluĉio
o njegovoj ţalbi, zbog ĉega je predloţio da sud tuţbu uvaţi i donese odluku u skladu sa
tuţbenim zahtjevom.
    Tuţeni organ nije dostavio sudu spise predmeta ni nakon ponovljenog zahtjeva suda, u
skladu sa obavezom koju ima po ĉlanu 27. Zakona o uprvnom sporu, a razloge za neodluĉivanje
po ţalbi tuţioca, date u odgovoru na tuţbu, sud nije prihvatio.
    Tuţba je osnovana.
    Iz dokaza priloţenih uz tuţbu, proizilazi da su osnovani njeni navodi, da tuţeni organ nije
nije u roku predvidjenom ĉlanom 242. stav 1. Zakona o opštem upravnom postuupku (''Sl. list
RCG'', broj 60/03), donio rješenje po ţalbi tuţioca.
                       143
    S obzirom na to, stekli su se uslovi iz ĉlana 18. stav 1. Zakona o upravnom sporu (''Sl.
list RCG'', broj 60/03), za podnošenje predmetne tuţbe, zbog ĉega je sud naloţio tuţenom
organu da u ostavljenom roku odluĉi po ţalbi tuţioca od 09.06.2010. godine.
         Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno
je kao u izreci.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 22.10.2010. godine
Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA
Marina Nedović,s.r.                     Biserka Bukvić,s.r.
                   *  *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 1733/10

                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao predsjednika
vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika suda
Maje Ulićević, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţilje K. E., iz Bijelog Polja,
koju zastupa punomoćnik Radivoje Šuković, advokat iz Bijelog Polja, a ovog po zamjeniĉkom
punomoćju Mijović Jelena, advokat iz Podgorice, protiv rješenja tuţene Komisije za ţalbe -
Podgorica, broj 171/08 od 20.11.2009. godine, nakon usmene, javne rasprave odrţane
27.09.2010. godine, u prisustvu Boţa Milonjica – pripravnika, po zamjeniĉkom punomoćju
advokata Mijović Jelene, iz Podgorice, a u odsustvu uredno pozvanog tuţenog, dana
06.10.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Komisije za ţalbe, broj 171/08 od 20.11.2009. godine.
    Obavezuje se tuţeni da na ime naknade troškova spora isplati tuţiocu iznos od 575,00 €
u roku od 15 dana od dana prijema ove presude.

                   O b r a z l o ţ e nj e


    Osporenim rješenjem, po ţalbi K. A. iz Bijelog Polja, djelimiĉno je poništeno rješenje
Ministarstva odbrane, broj 05-5090/07-10 od 15.07.2009. godine, u dijelu koji se odnosi na dan
prestanka radnog odnosa K. A., i rješava da istom prestaje radni odnos sa danom konaĉnosti
rješenja broj 05-5090/6 od 21.02.2008. godine, dok se u ostalom dijelu ţalba odbija kao
neosnovana.
    Tuţilja tuţbom i na raspravi preko punomoćnika, osporava zakonitost rješenja tuţenog.
U bitnom, istiĉe da je rješenjem Ministarstva odbrane broj 05-5090/07-10 od 15.07.2009.
godine, prestao radni odnos Kuĉević Alju na koje rješenje je podnio ţalbu. Tuţeni po toj ţalbi
nije donio akt u vremenu dok je K. A. bio ţiv, jer je isti umro dana 10.09.2009. godine, i od
nasljednika je ostavio samo suprugu E.. Kako ista ima pravni i ekonomski interes da se poništi
osporeno rješenje tuţene, zbog ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, ista
podnosi tuţbu. Dodaje da je u smislu ĉlana 104. Zakona o drţavnim sluţbenicima i
namještenicima, propisano da u sluĉaju reorganizacije drţavnog organa sluţbeniku i
namješteniku moţe prestati radni odnos promjenom akta o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji, koji nakon istog u smislu ĉlana 103. stav 2. istog zakona donosi poseban
program u kojim sluĉajevima se zaposlenim kojima prestaje radni odnos obezbedjuju prava
                       144
propisana opštim propisima o radu. K. A., suprug tuţilje, je mogao biti rasporedjen na radno
mjesto, koje je bio ranije rasporedjen a o kojoj bitnoj ĉinjenici tuţeni ne daju razloge, posebno
imajući u vidu duţinu radnog staţ. Tuţeni nije dostavio akte na osnovu kojeg je donio osporeno
rješenje, što je bio u obavezi, a što je i presudom ovog suda ukazano na obavezu tuţenog za
dostavljanje istih. Tuţeni nije mogao primijeniti odredbe Zakona o radu u smislu ĉlana 118. već
odredbe Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima. Predlaţe da Sud usvoji tuţbu i
osporeno rješenje poništi, a tuţenog obaveţe da plati troškove spora.
     U odgovoru na tuţbu tuţeni predlaţe da Sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
     Presudom Vrhovnog suda Uvp.br.116/10 od 08.07.2010. godine, usvojen je zahtjev
tuţilje za vanredno preispitivanje i ukinuta presuda ovog suda U.br.2170/2009 od 26.03.2010.
godine.
     Postupajući po primjedbama Vrhovnog suda iz navedene presude, sud je nakon odrţane
rasprave razmotrio spise predmeta, ocijenio navode tuţbe i odgovora na tuţbu, pa je našao da
je tuţba osnovana.
     Osporeno rješenje doneseno je u izvršenju presude ovog suda U.br.1222/2008 od
22.04.2009. godine, kojom je poništeno rješenje tuţene br. 171/08 od 21.07.2008. godine sa
razloga što tuţeni nije dostavio opšte akte prvostepenog organa u vezi Programa o
reorganizaciji organa i Pravilnika o sistematizaciji, te Sud nije mogao ispitati zakonitost
rasporedjivanja K. A. u smislu odredbe ĉlana 106. Zakona o drţavnim sluţbenicima i
namještenicima.
     Dispozitivom osporenog rješenja se djelimiĉno poništava rješenje Ministarstva odbrane,
broj 05-5090/07-10 od 15.07.2009. godine, u dijelu koji se odnosi na dan prestanka radnog
odnosa K. A. i rješava da tuţiocu radni odnos prestaje danom konaĉnosti rješenja prvostepenog
organa, broj 05-5090/6 od 21.02.2008. godine, koje rješenje je tuţena poništila svojim
rješenjem broj 171/08 od 24.06.2009. godine, pa se iz istog ne moţe utvrditi koji je to dan
konaĉnosti istog rješenja. Iz dispozitiva osporenog rješenja se ne moţe zakljuĉiti da li se ţalba
usvaja i u kom dijelu ili se ţalba odbija kao neosnovana, te je stoga dispozitiv osporenog
rješenja suprotan odredbom ĉlana 202. stav 2. Zakona o upravnom sporu.
     Tuţeni nije postupio po primjedbama ukazanim presudom ovog suda U.br.1222/08 od
22.04.2009. godine, što je bio u obavezi u smislu ĉlana 57. Zakona o upravnom sporu, a kojom
presudom je ukazana obaveza tuţenog da Sudu dostavi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji
prvostepenog organa, kao i Program reorganizacije, kako bi Sud mogao utvrditi da li je K. Al.
prestao radni odnos na zakonit naĉin, te tuţeni nije postupio u smislu ĉlana 27. stav 3. Zakona
o upravnom sporu, kojim je propisana obaveza tuţenog da Sudu dostavi sve spise koji se
odnose na predmet, pa je takvim postupkom onemogućio sud da ispita ĉinjeniĉno stanje koje
tuţilja tuţbom osporava.
     Kako je osporeno rješenje donijeto uz povrede pravila upravnog postupka, to je sud
tuţbu usvojio i osporeno rješenje poništio.
     Odluka o troškovima spora donesena je na osnovu ĉlana 55. Zakona o upravnom sporu,
u vezi sa ĉlanom 152. i 153. Zakona o parniĉnom postupku, a isti se odnose na sastav tuţbe i
pristup na roĉištima od 26.03. i 27.09.2010. godine od po 125,00€, sastav podnijetog zahtjeva
za vanredno preispitivanje sudske odluke u iznosu od 200,00€, obraĉunati prema Advokatskoj
tarifi.
     U ponovnom postupku tuţeni će otkloniti nepravilnosti na koje je ukazano ovom
presudom i donijeti novo, zakonito rješenje u smislu ĉlana 57. Zakona o upravnom sporu.
     Sa navedenih razloga na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, odluĉeno je kao u izreci presude.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 06.10.2010. godine
Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Maja Ulićević,s.r.                      Biserka Bukvić,s.r.
                      *  *   *
                        145
UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br.1385/10

                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao predsjednika
vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće samostalnog
savjetnika Svetlane Radošević, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca N. Ć. iz
Ţabljaka, protiv rješenja tuţene Komisije za ţalbe Opštine Ţabljak, broj 031/10-01-476 od
19.05.2010 godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 15.10.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

                     Tuţba se odbija.

                    Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Sekretarijata za
privredu, finansije, oštu upravu i društvene djelatnosti, Opštine Ţabljak, broj 113/10-03-500 od
01.04.2010. godine o rasporedjivanju na radno mjesto kućnog majstora – portir sa zvanjem
namještenik V poĉev od 01.04.2010. godine.
    Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog organa zbog povrede pravila postupka,
pogrešno i nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U
tuţbi, u bitnom istiĉe da je o ţalbi odluĉivao tuţeni organ koji je imenovan suprotno Zakonu o
drţavnim sluţbenicima i namještenicima i ista je nepropisno sastavljena. Ukazuje da
obrazloţenje rješenja ne sadrţi razloge o odluĉnim ĉinjenicama, već se samo citiraju zakonske
odredbe koje regulišu radno –pravnu materiju. Smatra da je bilo neophodno da se prilikom
odluĉivanja o rasporedjivanju cijeni, radno iskustvo tuţioca i školska sprema. Osim toga, u
obrazloţenju rješenja nijesu cijenjeni navodi ţalbe ĉime je poĉinio povredu pravila postupka.
Predlaţe da sud tuţbu usvoji i poništi osporeno rješenje.
    Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu predlaţe da se tuţbu odbije kao neosnovana.
    Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu Sud je
našao da je tuţba neosnovana.
    Odredbom ĉlana 37. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima („Sl.list RCG“,
br.50/2008, 86/09 i 49/2010) propisano je da drţavni sluţbenik, odnosno namještenik zvanje
stiĉe zasnivanjem radnog odnosa odnosno rasporedjivanjem.
    Iz spisa predmeta se utvrdjuje da je rješenjem o rasporeĊivanju namještenika
Sekretarijata za privredu, finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Ţabljak, tuţilac
stekao zvanje namještenika V i rasporedjen na radno mjesto kućni majstor – portir, u
navedenom sekretarijatu za koje poslove ispunjava uslove propisane odredbom ĉlana 5. stav 1.
taĉka 20 Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Sekretarijatu (SSS,
2 godine radnog iskustva i poloţen struĉni ispit).
    Kod tako utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i navedenu zakonskih odredbi, ovaj sud nalazi da
su neosnovani navodi tuţbe o nezakonitom rasporedjivanju tuţioca na radno mjesto
namještenika V.
    Sud je cijenio navode tuţbe da tuţiocu, zbog godina radnog staţa, pripada radno mjesto
namještenika IV, ali je našao da su isti neosnovani, sa razloga što duţina staţa nije od uticaja
na sticanje zvanja odnosno rasporedjivanja. U konkretnom sluĉaju tuţilac ispunjava uslov od
dvije godine radnog staţa za radno mjesto namještenika V. Eventualno napredovanje u jedan
stepen više zvanje u okviru istog razreda propisano je ĉlanom 87. Zakona o drţavnim
sluţbenicima i namještenicima, a u spisima predmeta nema dokaza da tuţilac ispunjava uslove
propisane tim ĉlanom.
                        146
    Neosnovan je i navod tuţbe da je tuţeni organ, Komisija za ţalbe, imenovana suprotno
Zakonu o drţavnim sluţbenicima i namještenicima jer zakonitost odluke o imenovanju ĉlanova
komisije nije predmet ovog spora.
    Sud je cijenio i ostale navode tuţbe, ali je našao da su isti bez uticaja na drugaĉije
rješavanje ove upravne stvari.
    Sa iznijetog, Sud je našao da osporenim rješenjem nije povrijedjen zakon na štetu
tuţioca, pa je na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno kao u dispozitivu
presude.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica,15.10.2010. godine

Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Svetlana Radošević,s.r.                      Biserka Bukvić,s.r.
                      *  *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1072/2010

                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Svetlane Budisavljević, kao
predsjednika vijeća, sudija Branislava Radulovića i Vojina Lazovića, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće samostalnog savjetnika Tatjane Cerović-Krpović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni
spor po tuţbi tuţilje G. B., iz Berana, protiv rješenja tuţene Komisije za ţalbe Crne Gore, broj
157/12-08 od 16.04.2010. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 22.10.2010. godine, donio
je
                     PRESUDU

     Tuţba se usvaja.
     Poništava se rješenje Komisije za ţalbe Crne Gore, broj 157/12-08 od 16.04.2010.
godine.
                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem djelimiĉno je poništeno rješenje ministra odbrane, broj 05-5165/6
od 21.02.2008. godine, u dijelu koji se odnosi na datum prestanka radnog odnosa i rješeno da
tuţiocu prestaje radni odnos sa danom konaĉnosti rješenja o prestanku radnog odnosa broj 05-
5165/6 od 21.02.2008. godine.
    Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog organa zbog povrede pravila postupka,
pogrešno i nepotpuno utvrĊenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U
tuţbi u bitnom istiĉe da ni prvostepeno, a ni drugostepeno rješenje ne sadrţe pravni osnov
prestanka radnog odnosa tuţioca, zbog ĉega su ista nezakonita. Dalje navodi da se iz
predmetnih rješenja ne moţe utvrditi zašto nije postojala mogućnost rasporeĊivanja tuţioca u
drţavni organ u ĉiji djelokrug su prešli poslovi ukinutog organa, pa predlaţe da sud tuţbu uvaţi i
osporeno rješenje poništi.
    U odgovoru na tuţbu, tuţeni organ je ostao pri razlozima datim u osporenom rješenju i
predloţio da sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
    Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na istu, sud je
našao da je tuţba osnovana.
    Osporeno rješenje, donijeto je u izvršenju presude ovog suda U.br. 722/09 od
04.02.2010. godine, kojom je poništeno ranije rješenje tuţenog organa broj 157/7-08 od
11.05.2009. godine, iz razloga što tuţeni organ nije dostavio sudu spise predmeta, na osnovu
kojih bi se ocjenila osnovanost tuţbenog zahtjeva.
                       147
    Po ocjeni ovoga suda osporenim rješenjem poĉinjena je povreda pravila postupka iz
ĉlana 240. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku. Tom odredbom propisano je da se u
obrazloţenju rješenja moraju cijeniti svi navodi ţalbe.
    Tuţeni, u osporenom rješenju samo konstatuje ĉinjeniĉno utvrĊenje iz obrazloţenja
prvostepenog rješenja, bez ocjene navoda ţalbe, koji se tiĉu tvrdnje tuţioca o postojanju
mogućnosti da se rasporedi u drugi drţavni organ, u ĉiji djelokrug su prešli poslovi koje je do
sada obavljao. Ove navode ţalbe tuţeni ne cijeni, niti je o istima dao bilo kakve razloge u
obrazloţenju osporenog rješenja, ĉime su povrijeĊene odredbe ĉlana 240. stav 2. Zakona o
opštem upravnom postupku. Naime, drugostepeni organ je duţan da ocjeni sve navode ţalbe i
ako ih ne uvaţi, u obrazloţenju svog rješenja, treba da navede razloge zbog kojih ih smatra
neosnovanim.
    Zbog navedene povrede pravila postupka, sud je tuţbu uvaţio i osporeno rješenje
poništio.
    U ponovnom postupku, drugostepeni organ će postupiti po primjedbama iz ove presude
(ĉlan 57 ZUS-a) i donijeti novo, na zakonu zasnovano rješenje.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, odluĉeno je kao u dispozitivu ove presude.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 22.10.2010. godine

Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA
Tatjana Cerović-Krpović,s.r.                Svetlana Budisavljević,s.r.
                     *  *  *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 1977/10

                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao predsjednika
vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika suda
Maje Ulićević, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca Đ. M., iz Andrijevice,
protiv rješenja tuţene Komisije za ţalbe - Podgorica, broj 182/2-10 od 28.06.2010. godine, u
nejavnoj sjednici odrţanoj dana 15.10.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Uprave policije
broj 01-119/10-17215/2 od 18.05.2010. godine, kojim je tuţiocu prestao radni odnos na
odredjeno vrijeme dana 22.05.2010. godine, istekom roka na koji je zasnovao radni odnos, jer
je prestala potreba za njegovim daljim angaţovanjem.
    Tuţilac tuţbom osporava zakonitost rješenja tuţenog. U bitnom istiĉe da je kod
prvostepenog organa zasnovao radni odnos na odredjeno vrijeme poĉev od 15.03.2000. godine
i bio neprekidno u radnom odnosu sve do dana 22.05.2010. godine. Dodaje da je za svo
vrijeme primao platu i druga primanja po osnovu radnog odnosa i to kontinuirano. Tuţeni je bio
u obavezi primijeniti odredbu ĉlana 4. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima, u vezi
sa ĉlanom 15. Zakona o radu i ĉlana 26. istog Zakona. Predlaţe da Sud poništi osporeno
rješenje.
                        148
     Tuţeni organ u pismenom odgovoru na tuţbu navodi, da ista nije osnovana, pa predlaţe
da se ista odbije.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, osporeno rješenje i ostale spise predmeta, pa
je našao da tuţba nije osnovana.
     Uvidom u spise predmeta utvrdjuje se da je tuţilac, prema konaĉnom rješenju Uprave
policije 01 broj 113/08-29620 od 18.08.2009. godine, zasnovao radni odnos na odredjeno
vrijeme od 22.08.2009. godine, do devet mjeseci i rasporedjen na radno mjesto broj 202 –
stariji policajac I klase u Ekspozituri graniĉne policije Plav – Ispostava graniĉne policije Berane,
Sektor graniĉne policije, a na osnovu ĉlana 65. stav 2. Zakona o policiji („Sl.list RCG, br.28/05)
u vezi sa ĉlanom 30. stav 2. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima („Sl.list RCG“,
br.50/08), tj.zbog privremeno povećanog obima poslova.
     Odredbom ĉlana 30. stav 2. taĉke 3. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima
(„Sl.list RCG“, br.50/08) propisano je da radni odnos na odredjeno vrijeme zasniva se radi
vršenja privremeno povećanog obima poslova koje nije moguće obaviti sa postojećim brojem
drţavnih sluţbenika, odnosno namještenika, za period privremeno povećanog obima poslova,
dok je ĉlanom 100. istog zakona propisano je da radni odnos na odredjeno vrijeme prestaje
istekom vremena na koje je drţavni sluţbenik, odnosno namještenik primljen ili zavšetkom posla
za ĉije je izvršenje zasnovao radni odnos na odredjeno vrijeme.
     Na osnovu rješenja prvostepenog organa broj 01-119/10-17215/2 od 18.05.2010.
godine, tuţiocu je dana 22.05.2010. godine, prestao radni odnos istekom vremena za koje je
bio zasnovan (6 mjeseci), jer je prestala potreba za njegovim daljim angaţovanjem, a u skladu
sa gore navedenim propisom.
     Sud je cijenio navode tuţbe koji se odnose na primjenu odredbe ĉlana 26. Zakona o
radu da njegov radni odnos na odredjeno vrijeme zbog duţine trajanja, je trebao da se
transformiše u radni odnos na neodredjeno vrijeme, te iste nije prihvatio jer je tuţilac radio u
drţavnom organu, pa se na pitanja zasnivanja i prestanka radnog odnosa drţavnih sluţbenika i
namještenika primjenjuju odredbe Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima, a ne
Zakon o radu.
     Sud je cijenio i ostale navode tuţbe, ali iste nije prihvatio imajući u vidu citirane odredbe
zakona i to da se radi o zasnivanju radnog odnosa na odredjeno vrijeme.
Iz navedenih razloga, sud je našao da je osporeno rješenje pravilno i zakonito, pa je tuţbu
valjalo odbiti.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu („Sl.list
RCG“,br.60/03), odluĉeno je kao u dispozitivu.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 15.10.2010. godine
Zapisniĉar,                               PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Maja Ulićević,s.r.                          Biserka Bukvić,s.r.
                      *   *   *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br.1658/2010
                    U IME NARODA
    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao predsjednika
vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće samostalnog
savjetnika Svetlane Radošević, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca Z. U. iz
Nikšića, koga zastupa punomoćnik Borivoje Djukanović, advokat iz Podgorice, protiv rješenja
tuţene Komisije za ţalbu Crne Gore broj 138-08 od 26.05.2010. godine, u nejavnoj sjednici
odrţanoj dana 15.10.2010. godine, donio je

                     PRESUDU
    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Komisije za ţalbe, broj 138-08 od 26.05.2010. godine.
                        149
                    Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem djelimiĉno je poništeno rješenje ministra odbrane, broj 05-
5058/07-11 od 29.07.2009. godine u dijelu koji se odnosi na datum prestanka radnog odnosa i
riješeno da tuţiocu prestaje radni odnos sa datumom konaĉnosti rješenja o prestanku radnog
odnosa, broj 05-5058/6 od 14.02.2008. godine.
     Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog organa zbog pogrešne primjene
materijalnog prava i pogrešno i nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja. Ukazuje da tuţeni u
ponovnom postupku nije utvrdio da li je prvostepeni organ primijenio ĉlan 106. Zakona o
drţavnim sluţbenicima i namještenicima, kojim je propisano da namješteniku kome je prastao
radni odnos na osnovu ĉlana 103. i 104. pomenutog zakona, ima prednost u zapošljavanju na
radno mjesto u drţavnim organima. U postupku takodje nije utvrdjeno da li su poslovi na kojima
je tuţilac radio prešli u djelokrug drugog drţavnog organa, kao ni da li je utvrdjen poseban
program reorganizacije, i da li je po njemu postupljeno. Predlaţe da se osporeno rješenje
poništi.
     Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu navodi da ista nije osnovana pa predlaţe da se
odbije.
     Tuţba je osnovana.
     Iz spisa predmeta se utvrdjuje da su rješenja upravnih organa donijeta u ponovnom
postupku, a nakon što je presudom ovog suda U.br.2087/09 od 13.04.2010. godine, poništeno
ranije konaĉno rješenje tuţenog, zato što nijesu bili dostavljeni Pravilnik o unutrašnjoj
organizaciji i Program reorganizacije, pa sud nije magao ispitati zakonitost odluke o prestanku
radnog odnosa tuţioca, a tim i rješenje tuţenog.
     Prema razlozima datim u obrazloţenjima rješenja upravnih organa, tuţilac nije mogao
biti rasporedjen u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji, jer je u organizacionoj jedinici u kojoj
je radio smanjen broj izvršilaca sa dvadesetsedam na dvadesetĉetiri zbog ĉega je tuţilac
obuhvaćen Programom reorganizacije koji sadrţi podatke o sluţbenicima, odnosno
namještenicima, koji se nijesu mogli rasporediti kao i prava koja mogu ostvariti kroz
reorganizaciju tog organa. Medjutim, ove bitne okolnosti a koje su osnov za donošenje
osporenog rješenja, sud nije mogao provjeriti, obzirom da tuţeni nije dostavio kompletne spise
predmeta, tj. navedene pravne akte, zbog ĉega se ponovo ne moţe ispitati zakonitost
osporenog rješenja.
     Iz obrazloţenja osporenog rješenja proizilazi zakljuĉak da je u postupku po ţalbi, bez
predhodne ocjene njenih navoda, a koji se odnose na mogućnost da se tuţilac rasporedi u drugi
drţavni organ u ĉiji djelokrug su prešli poslovi koje je do tada obavljao, drugostepeni organ
samo konstatuje ĉinjeniĉno utvrdjenje iz obrazloţenja prvostepenog rješenja, ĉime je uĉinio
povredu odredbe ĉlana 240. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku.
     Pored iznijetog, dan prestanka radnog odnosa i pravna zaštita protiv akta kojim se
uredjuje prestanak rada nijesu iste pravne kategorije. Ovo iz razloga što je odredbom ĉlana
106. stav 3. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima propisano da drţavni sluţbenik,
odnosno namještenik koji ne bude rasporedjen u smislu stava 2. istog ĉlana ima prava i
obaveze kao i zaposleni za ĉijim je radom prestala potreba zbog tehnoloških, ekonomskih i
restrukturalnih promjena u privrednim društvima i drugim oblicima privrednog organizovanja a
koja su utvrdjena opštim propisima o radu. Takodje, Zakonom o radu kao jedno od prava
zaposlenih propisana je isplata otpremnine, a u ĉlanu 96. stav 1. tog zakona je odredjeno da
zaposlenom koji je ostvario pravo na otpremninu prestaje radni odnos danom kada je isplata
izvršena.
     Iz navedenih razloga, sud je tuţbu prihvatio i osporeno rješenje poništio.
     Sud je cijenio predlog tuţioca za donošenje meritorne odluke u ovoj stvari, medjutim,
obzirom na navedeno, nijesu bili ispunjeni uslovi iz ĉlana 37. stav 2. Zakona o upravnom sporu,
za donošenje takve odluke.
                       150
    U ponovnom postupku drugostepeni organ će postupiti u skladu sa ovom presudom
(ĉlan 57. ZUS-a), i donijeti novo, na zakonu zasnovano rješenje.
    Iz iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, rješeno je kao u dispozitivu presude.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 15.10.2010. godine

Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Svetlana Radošević,s.r.                  Biserka Bukvić,s.r.
                     *  *   *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U.br.1472/10
                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao predsjednika
vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika suda
Sneţane Popov, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca K. M., iz Podgorice,
koga zastupa punomoćnik Novak Raţnatović, advokat iz Podgorice, protiv rješenja tuţene
Komisije za ţalbe - Podgorica, br. 134/6-09 od 02.06.2010. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj
dana 08.10.2010. godine, donio je
                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Komisije za ţalbe - Podgorica, br. 134/6-09 od 02.06.2010. godine.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem tuţene odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja direktora
Uprave policije, 01 br. 113-4723 od 18.02.2010. godine, kojim tuţiocu prestaje radni odnos
dana 02.06.2009. godine, istekom roka za koji je zasnovao radni odnos, jer je prestala potreba
za njegovim daljim angaţovanjem.
    Tuţilac tuţbom osporava zakonitost rješenja tuţenog zbog pogrešno i nepotpuno
utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja. U bitnom istiĉe da prvostepeni organ kao i tuţeni nijesu utvrdili
odluĉne ĉinjenice od kojih zavisi zakonitost osporenog rješenja. Tuţilac je zasnovao radni odnos
rješenjem prvostepenog organa na odredjeno vrijeme u trajanju od devet mjeseci, koji rok je
isticao 02.03.2009. godine, nakon kojeg roka je nastavio da obavlja iste poslove, sve do
01.06.2009. godine. Dodaje da za period od 02.03.2009. do 01.06.2009. godine, tuţilac je
nastavio da radi, a da od strane prvostepenog organa nije dobio rješenje za taj period, već je
isto dostavljeno tuţiocu dana 04.02.2004. godine, odnosno poslije donošenja rješenja o
prestanku radnog odnosa kod Uprave policije. Tuţeni, kao i prvostepeni organ nijesu cijenili
odluĉnu ĉinjenicu da je tuţilac nastavio sa obavljanjem poslova i nakon isteka roka za koji je
zasnovao radni odnos, te je tuţilac u smislu ĉlana 26. u vezi sa ĉlanom 25. Zakona o radu,
zasnovao radni odnos na neodredjeno vrijeme. Predlaţe da Sud poništi osporeno rješenje.
    U odgovoru na tuţbu tuţeni organ je ostao pri razlozima datim u osporenom rješenju i
predloţio da Sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
    Cijeneći navode tuţbe, spise predmeta i odgovor na tuţbu, Sud je našao da je tuţba
osnovana.
    Osporenim rješenjem povrijedjena je odredba ĉlana 240. stav 2. Zakona o opštem
upravnom postupku. Tom odredbom je propisano da se u obrazloţenju drugostepenog rješenja
moraju cijeniti svi navodi ţalbe.
                        151
    Tuţeni nije postupio u skladu sa citiranom odredbom. Naime, tuţilac je u ţalbi isticao da
prvostepeni organ nije utvrdio odluĉne ĉinjenice koje se odnose na to da je tuţilac nastavio sa
radom na istim poslovima nakon isteka roka od devet mjeseci po rješenju Uprave policije, br.
01-113/08-20991 od 13.06.2008. godine, odnosno od 02.03.2009. godine, i da je tuţiocu
rješenje Uprave policije, 01. br. 119/09-20490/2 od 01.06.2009. godine, o prestanku radnog
odnosa, dostavljeno 04.02.2010. godine, što se potvrdjuje i dostavnicom od istog dana, kao
navode ţalbe da je tuţilac nastavio da radi nakon isteka roka iz rješenja prvostepenog organa,
što je u smislu ĉlana 25. u vezi ĉlana 26. Zakona o radu, tuţeni bio u obavezi da radni odnos
tuţioca transformiše u rad na neodredjeno vrijeme.
    Ove navode ţalbe, bitne za odluĉivanje u ovoj stvari, tuţeni nije cijenio, niti je o istima
dao bilo kakve razloge, u obrazloţenju rješenja, ĉime je poĉnio povredu odredbe ĉlana 240. u
vezi sa ĉlanom 203. Zakona o opštem upravnom postupku. Sa tih razloga osporeno rješenje je
nezakonito, pa je Sud isto poništio.
    U ponovnom postupku, tuţeni organ otkloniti propuste na koje je ukazano ovom
presudom (ĉl.57.ZUS-a), i donijeti novo, zakonito rješenje.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi sa ĉlanom 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, odluĉeno je kao u dispozitivu.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 08.10.2010. godine
Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Sneţana Popov,s.r.                          Biserka Bukvić,s.r.
                      *  *   *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 999/10
                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda, Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca B. N. iz Nikšića,
protiv zakljuĉka tuţene Komisije za ţalbe-Podgorica, broj 459/14-08 od 19.04.2010. godine,
nakon usmene javne rasprave, odrţane 21.10.2010. godine, u prisustvu tuţioca, a u odsustvu
uredno obaviještenog tuţenog, dana 23.10.2010. godine, donio je

                     PRESUDU
    Tuţba se usvaja.
    Poništava se zakljuĉak Komisije za ţalbe, broj 459/14-08 od 19.04.2010. godine.

                   Obrazloţenje

     Osporenim zakljuĉkom odbaĉena je kao neblagovremena ţalba tuţioca, izjavljena protiv
zakljuĉka direktora Uprave policije, broj 119-41306 od 24.11.2008. godine. Navedenim
zakljuĉkom odbaĉena je kao neblagovremena ţalba tuţioca izavljena na rješenje o prestanku
radnog odnosa, broj 119-30496 od 01.10.2008. godine.
     Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog organa zbog pogrešno utvrdjenog
ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U tuţbi i na raspravi navodi da je
ţalbu podnio blagovremeno, jer mu je zakljuĉak od 24.11.2008. godine, uruĉen 03.12., a ne
01.12.2008. godine, kao što se to tvrdi u zakljuĉku tuţenog. Istiĉe, da na povratnici, na koji
dokaz se tuţena poziva, nije njegov potpis, kao i da je odustao istog dana od zahtjeva koji je
podnio za prestnak radnog odnosa 15.08.2008. godine, koji podnesak je zaveden kod Uprave
policije pod brojem R 01732571. Predloţio je da se u vezi utvrdjivanja ĉinjenice, kada je primio
zakljuĉak od 24.11.2008. godine, sasluša kao svjedok B. B., radnik pošte, dostavljaĉ. Konaĉno
je predloţio da sud usvoji tuţbu i poništi osporeni zakljuĉak.
                        152
     U pisanom odgovoru na tuţbu tuţeni je istakao da je zakljuĉak Uprave policije 05/1 broj
119-41306 od 24.11.2008. godine, tuţilac primio 01.12.2008. godine, i da je ţalbu protiv tog
zakljuĉka uloţio 12.12.2008. godine, nakon propisanog roka od 8 dana, iz ĉlana 112. stav 2.
Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima (‟‟Sl. list CG‟‟, broj 50/08 i 86/09). Zbog
navedenog, tuţena je pravilno podnijetu ţalbu odbacila kao neblagovremenu. Predloţio je da
sud odbije tuţbu kao neosnovanu.
     Nakon odrţane rasprave, Sud je razmotrio spise predmeta, ocijenio navode tuţioca u
tuţbi i na raspravi, svjedoĉenje Beĉanović Branislava na raspravi od 21.10.2010. godine, navode
tuţenog date u odgovoru na tuţbu, pa je našao da je tuţba osnovana.
     Osporeni zakljuĉak tuţena je donijela u izvršenju presude U.br.1248/2009. god
03.03.2010. godine, kojom je poništen raniji akt tuţene donijet u istoj stvari. U presudi je
naglašeno da u spisima dostavljenim sudu nije postojao valjani dokaz iz kojeg bi se utvrdio
datum prijema zakljuĉka direktora Uprave policije, broj 119-41306 od 24.11.2008. godine.
     Tuţena u osporenom zakljuĉku navodi da je iz originalne povratnice o prijemu zakljuĉka
broj 119-41306 od 24.11.2008. godine, utvrdila da je podnosilac ţalbe taj zakljuĉak primio
01.12.2008. godine, a da je uvidom u ţalbu utvrdio da je ista sastavljena 10.12.2008. godine,
što znaĉi nakon isteka od 8 dana, kao zakonom propisanog roka za ţalbu, te primljena kod
prvostepenog organa 12.12.2008. godine, pa imajući u vidu navedeno, nije od uticaja tvrdnja
tuţioca da je ţalbu predao preko pošte 11.12.2008. godine.
     Po nalaţenju Suda, tuţena u ponovnom postupku nije na nesumnjiv naĉin otklonila
nejasnoće u pogledu relevantne ĉinjenice za utvrdjivanje blagovremenosti ţalbe tuţioca
podnijete protiv zakljuĉka direktora Uprave policije, broj 119-41306 od 24.11.2008. godine, a to
je datum prijema zakljuĉka.
     U spisima se nalazi jasna fotokopija povratnice, na koju se poziva tuţeni, sa potpisima
dostavljaĉa i primaoca, na kojoj je slovima upisan kao dan prijema 01.12.2008. godine. Prijem
pismena, u konkretnom sluĉaju, potpisan je, oĉigledno istim rukopisom na strani dostavljaĉa,
kao i primaoca. Tuţilac u tuţbi i na raspravi tvrdi da je zakljuĉak primio 03.12., kada mu je
uruĉen od strane dostavljaĉa B. B.-B., a da nije on liĉno primio zakljuĉak, niti potpisao prijem
istog, o ĉemu je predloţio saslušanje navedenog lica u svojstvu svjedoka.
     Na raspravi od 21.10.2010. godine, sud je radi utvrdjivanja ĉinjenice da li je tuţilac dana
01.12.2008. godine, primio naprijed oznaĉeni zakljuĉak, izveo dokaz saslušanja svjedoka B. B.,
poštara, koji je, nakon što je upozoren na duţnost da govori istinu pred Sudom i na posljedice
davanja laţnog iskaza, istakao da je on liĉno potpisao prijem pismena-zakljuĉka, a da je taj akt
predao tuţiocu 03.12.2008. godine. Izjavu svjedoka sud je cijenio u sklopu sa ostalim dokazima
u spisima predmeta, a posebno povratnicom, pa je našao da u konkretnoj stvari dostava
zakljuĉka od 24.11.2008. godine, nije izvršena po pravilima postupka, pa samim tim povratnica
nije mogla biti dokaz o datumu izvršene dostve. Stoga tuţena nije mogla na štetu tuţioca
odbaciti ţalbu kao neblagovremeno podnijetu.
     Naime, dostavnica, shodno ĉlanu 87. Zakona o opštem upravnom postupku, predstavlja
dokaz o datumu izvršene dostave, samo ako je saĉinjena pravilno, a što pretpostavlja potpis
primaoca, a zatim od strane primaoca slovima upisan datum prijema, kao i potpis dostavljaĉa.
     S obzirom na navedeno, kako se isto lice potpisalo kao primalac i kao dostavljaĉ,
povratnica nije mogla biti dokaz o datumu izvršene dostave.
     Tuţena će u ponovnom postupku, a postupajući u skladu sa svojom obavezom iz ĉlana
57. Zakona o upravnom sporu, donijeti novi, zakoniti akt u ovoj stvari, tako što će meritorno
riješiti ţalbu, odnosno utvrditi da li je ţalba osnovana.
     Iz navedenih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi sa ĉlanom 33. stav 6. Zakona
o upravnom sporu, odluĉeno je kao u dispozitivu presude.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 23.10.2010. godine
Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                         Vladimir Radulović,s.r.
                       153
UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1253/10

                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Svetlane Budisavljević, kao
predsjednika vijeća, Branislava Radulovića i Vojina Lazovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca S. J.,
iz Mojkovca, koga zastupa punomoćnik Radivoje Šuković, advokat iz Bijelog Polja, protiv
rješenja tuţene Komisije za ţalbe - Podgorica, broj 161/17-08 od 07.05.2010. godine, nakon
odrţane usmene rasprave, 14.10.2010. godine, u prisustvu punomoćnika tuţioca Dragana
Despotovića, adv. iz Podgorice, po zamjeniĉkom punomoćju, a u odsustvu tuţenog, dana
15.10.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

   Tuţba se usvaja.
   Poništava se rješenje Komisije za ţalbe, broj 161/17-08 od 07.05.2010. godine.
   Tuţeni se obavezuje da tuţiocu naknadi troškove spora u iznosu od 250,00 €, u roku od
15 dana od dana prijema presude.

                   O b r a z l o ţ e nj e

    Osporenim rješenjem djelimiĉno je poništeno rješenje Ministra odbrane, broj 80502-
5094/07-12 od 13.05.2009. godine, u dijelu koji se odnosi na datum prestanka radnog odnosa
tuţiocu, te odluĉeno da radni odnos tuţiocu prestaje danom konaĉnosti rješenja o prestanku
radnog odnosa broj 05-5094/6 od 14.02.2008. godine. U ostalom dijelu ţalba tuţioca je
odbijena.
    Tuţilac u tuţbi i peko punomoćnika na raspravi, osporava zakonitost rješenja tuţenog
organa. U postupku nije utvrdjen pravni osnov prestanka radnog odnosa tuţioca. Nije jasno
kako je tuţilac tretiran kao tehnološki višak, ili pak, lice za koje se nije mogao naći posao kod
drugog drţavnog organa. Traţio je troškove spora po Advokatskoj tarifi, sa predlogom da sud
meritorno riješi ovu upravnu stvar.
    U odgovoru na tuţbu tuţeni organ je ostao u cjelosti pri razlozima datim u osporenom
rješenju i predloţio da sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
    Nakon odrţane rasprave, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, sud je našao da je
tuţba osnovana.
    U smislu ĉlana 202. Zakona o opštem upravnom postupku (‟‟Sl. list RCG‟‟, broj 60/03),
dispozitiv treba da je jasan i odredjen, tako da ne moţe izazivati dilemu kako je upravna stvar
riješena.
    Dispozitiv osporenog rješenja nije dat u skladu sa prednjom zakonskom odredbom,
obzirom da je dispozitivom tog rješenja utvrdjeno, da tuţiocu radni odnos prestaje danom
konaĉnosti rješenja o prestanku radnog odnosa, broj 05-5094/6 od 14.02.2008. godine, koje je
po stanju u spisima predmeta poništeno rješenjem Komisije za ţalbe, broj 161/8-08 od
29.04.2009. godine. Zbog prednje povrede pravila postupka, sud je, ne upuštajući se u
provjeru ĉinjeniĉnog utvrdjenja i propisa koji su primijenjeni, tuţbu uvaţio i poništio osporeno
rješenje.
    Odluka o troškovima spora, zasnovana je na odredbi ĉlana 152. Zakona o parniĉnom
postupku, u vezi ĉlana 56. stav 2. Zakona o upravnom sporu, a isti se odnose na sastav tuţbe i
pristup na usmenu raspravu u iznosu od po 125,00 €.
    U ponovnom postupku tuţeni organ će, shodno obavezi koju ima po ĉlanu 57. Zakona o
upravnom sporu, donijeti novo, na zakonu utemeljeno rješenje.
                        154
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, riješeno je kao u izreci.
                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 15.10.2010. godine
Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA
Marina Nedović,s.r.                        Svetlana Budisavljević,s.r.
                     *  *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1180/10

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao predsjednika
vijeća, Dragana Djuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, u upravnom sporu po tuţbi M. B., iz Kolašina, protiv
tuţene Komisije za ţalbe – Podgorica, radi poništaja rješenja broj 295/8-09 od 08.06.2010.
godine, nakon odrţane usmene rasprave, u prisustvu tuţioca, a u odsustvu tuţenog, dana
12.11.2010. godine, donio je
                     R J E Š E NJ E

                   Postupak se obustavlja.

                    O b r a z l o ţ e nj e

     Tuţilac je podnio tuţbu protiv Komisije za ţalbe, zbog nedonošenja rješenja po njegovoj
ţalbi izjavljenoj protiv odluke direktora Uprave za šume, broj 4828 od 27.10.2009. godine. U
tuţbi je predloţio da Sud naloţi tuţenom da odluĉi po njegovoj ţalbi i poništi osporenu odluku.
     Postupaju po tuţbi Sud je tuţenom dostavio tuţbu na odgovor i zatraţio spise predmeta.
Tuţeni je obavijestio Sud da je, u medjuvremenu, odluĉio o ţalbi tuţioca i donio rješenje broj
295/8-09 od 08.06.2010. godine, kojim je poništio odluku direktora Uprave za šume, te dostavio
predmetno rješenje.
     Sud je, u smislu ĉlana 26. stav 2. Zakona o upravnom sporu (‟‟Sl. list RCG‟‟, broj 60/03),
rješenje tuţenog dostavio tuţiocu na izjašnjenje.
     Tuţilac je, podneskom od 12.10.2010. godine, obavijestio Sud da ostaje pri podnijetoj
tuţbi, te da istu proširuje na predmetno rješenje i traţio odrţavanje usmene rasprave.
     Na usmenoj raspravi koja je odrţana pred ovim sudom dana 12.11.2010. godine, tuţilac
je izjavio da odustaje od tuţbe.
     Iz navedenog razloga, Sud je, na osnovu ĉlana 20. Zakona o upravnom sporu, ubustavio
postupak u ovoj stvari.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 12.11.2010. godine
Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                         Gordana Pot,s.r.
                       *  *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br.2023/2010
                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca M. D. iz
Podgorice, protiv rješenja tuţene Komisije za ţalbe Crne Gore, zbog nedonošenja rješenja u
                       155
izvršenju presude U.br.1025/10 od 18.06.2010. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
12.11.2010. godine, donio je
                   PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje

    Tuţbom od 24.08.2010. godine tuţilac je traţio donošenje rješenja u izvršenju presude
U.br.1025/10 od 18.06.2010. godine. U tuţbi navodi da je tuţena bila u obavezi da novo
rješenje donese u roku od 30 dana, što nije uradila ni nakon podnijete urgencije br.25/9-10 od
26.07.2010. godine, pa predlaţe da sud umjesto tuţenog donese akt kojim će mu priznati pravo
na poseban vojni dodatak u visini od 750 bodova koji mu pripada od 01.01.2009. godine, na
osnovu Uredbe o Izmjenama i dopunama Uredbe o zaradama, dodacima na zarade i
naknadama zarade licima na sluţbi u Vojsci Crne Gore („Sl.list CG“, br.81/08).
    Sud je, u skladu sa ĉlanom 59. stav 2. Zakona o upravnom sporu, traţio od tuţene
obavještenje o razlozima zbog kojih nije donio akt u izvršenju navedene presude.
Aktom od 17.09.2010. godine, tuţena je obavijestila sud da je u postupku izvršenja presude
donijela rješenje br.25/12-10 od 16.09.2010. godine, pa je sud shodno ĉlanu 59. u vezi sa
ĉlanom 26. stav 2. Zakona o upravnom sporu, obavjestio tuţioca o naknadno donijetom
rješenju, sa zahtjevom da se izjasni da li ostaje pri podnijetoj tuţbi.
    Tuţilac je obavjestio sud da je nezadovoljan donijetim rješenjem protiv koga je dana
22.10.2010. godine, podnio posebnu tuţbu zavedenu pod broj 2518/10.
    Sud je cijenio navode tuţbe, izjašnjenje tuţioca i tuţenog, pa je našao da je tuţba
neosnovana.
    Uvidom u rješenje Komisije za ţalbe Crne Gore broj 25/12-10 od 16.09.2010.godine,
kojim je odbijena ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Ministarstva odbrane Crne Gore, broj
80501-8608/09 od 16.11.2009. godine, sud je utvrdio da je to rješenje donijeto u izvršenju
presude Upravnog suda CG,U.br.1025/10 od 18.06.2010. godine, što znaĉi da je tuţeni, iako sa
zakašnjenjem, postupio po odluci Suda.
    Polazeći od navedenog kao i ĉinjenice da je tuţilac protiv rješenja tuţene br.25/12-10 od
16.09.2010.godine, podnio tuţbu zavedenu pod U.br.2518/10 u kojem predmetu je poĉet
postupak, sud nalazi da nijesu ispunjeni uslovi za postupanje shodno ĉlanu 59.stav 2. Zakona o
upravnom sporu, odnosno za donošenje akta u izvršenju sudske presude.
    Iz naprijed navedenih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu,
riješeno je kao u dispozitivu ove presude.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 12.11. 2010. godine
Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić,s.r.                      Vladimir Radulović,s.r.
                     *  *   *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br.2143/2010
                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao predsjednika
vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika Suda
Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući po zahtjevu R. P. iz Murina za donošenje akta u
izvršenju presude Upravnog suda U.br.384/10 od 11.05.2010. godine, u nejavnoj sjednici
odrţanoj dana 19.11.2010. godine, donio je
                        156
                     PRESUDU

    Usvaja se zahtjev za donošenje akta.
    Nalaţe se Komisiji za ţalbe Opštine Plav da odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od
dana prijema presude, donese akt u izvršenju presude ovog suda U.br.384/10 od 11.05.2010.
godine.
                   Obrazloţenje

    Presudom Upravnog suda U.br.384/10 od 11.05.2010. godine, usvojena je tuţba P. R. i
poništeno rješenje Komisije za ţalbe opštine Plav broj 46-8 od 27.01.2010. godine.
    Podnosilac zahtjeva istiĉe da Komisija za ţalbe opštine Plav nije postupila po naprijed
navedenoj presudi a kako nije postupila ni po urgenciji tuţioca od 16.08.2010. godine, to su se
stekli uslovi za podnošenje zahtjeva za donošenje akta u smislu ĉlana 59. stav 1. Zakona o
upravnom sporu. Predlaţe da sud u smislu ĉlana 59. stav 1. ZUS-a donese akt u izvršenju
presude.
    Nakon prijema zahtjeva tuţioca, sud je dopisom od 24.09.2010. godine, koji je Komisija
za ţalbe opštine Plav primila 28.09.2010. godine, traţio obavještenje o razlozima zbog kojih nije
postupljeno po presudi ovog suda U.br.384/10 od 11.05.2010. godine. Obzirom da Komisija za
ţalbe opštine Plav nije postupila po dopisu suda, to je sud od Predsjednika opštine Plav dopisom
od 20.10.2010. godine koji je primljen 21.10.2010. godine, zatraţio da obzirom da vrši nadzor
nad radom Komisije za ţalbe obezbijedi postupanje po naprijed navedenoj presudi.
    Kako od Komisije za ţalbe opštine Plav koja je bila u obavezi da postupi po presudi ovog
suda U.br.384/2010 od 11.05.2010. godine, nije dobijeno nikakvo obavještenje a ni od
Predsjednika opštine Plav, to su se stekli uslovi iz ĉlana 59. stav 2. ZUS-a, da se zahtjev tuţioca
usvoji i naloţi Komisiji za ţalbe opštine Plav donošenje akta u izvršenju presude U.br.384/2010
od 11.05.2010. godine.
    Iz navedenih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno
je kao u dispozitivu presude.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica,19.11.2010. godine
Zapisniĉar,                              PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić,s.r.                          Biserka Bukvić,s.r.
                       *  *   *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
    U. broj 1437/2010
                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija, Ljubinke Popović – Kustudić,
kao predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Marijane Lopiĉić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi K. – K. Z., iz
Podgorice, protiv rješenja Komisije za ţalbe Crne Gore, br. 56/14-09 od 10.05.2010. godine, u
nejavnoj sjednici odrţanoj dana 11.11.2010. godine, donio je
                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Komisije za ţalbe Crne Gore, br. 56/14-09 od 10.05.2010. godine.

                   Obrazloţenje

   Osporenim rješenjem djelimiĉno je poništeno rješenje Ministarstva odbrane broj 05-
15120/08-9 od 05.05.2009. godine, u dijelu, koji se odnosi na datum prestanka radnog odnosa i
                        157
riješeno da tuţilji prestaje radni odnos sa danom konaĉnosti rješenja o prestanku radnog
odnosa.
    Tuţilja osporava zakonitost rješenja tuţenog organa zbog povrede pravila postupka,
pogrešno i nepotpuno utvrĊenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U
tuţbi istiĉe da joj nije bilo omogućeno da uĉestvuje u postupku, niti da izvrši uvid u akte o
sistematizaciji i sazna da li je njeno radno mjesto ukinito ili pak smanjen broj izvršilaca, te da li
je donešen program reorganizacije. Dalje navodi da je nepotpuno utvrĊeno da li je postojala
mogućnost da se rasporedi na neko drugo radno mjesto u istom ili u niţem stepenu struĉne
spreme, pa predlaţe da sud osporeno rješenje poništi.
    U odgovoru na tuţbu, tuţeni organ je ostao pri razlozima datim u osporenom rješenju i
predloţio da sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
    Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na istu, sud je
našao da je tuţba osnovana.
    Osporeno rješenje donijeto je u izvršenju presude ovog suda U.br.2150/2009 od
13.04.2010. godine, kojom je poništeno ranije rješenje tuţenog organa broj 56-08 od
30.10.2009. godine, iz razloga što tuţeni organ nije dostavio sudu spise predmeta, na osnovu
kojih bi se ocjenila osnovanost tuţbenog zahtjeva.
    Po ocjeni ovoga suda, osporenim rješenjem poĉinjena je povreda pravila postupka iz
ĉlana 240. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku. Tom odredbom propisano je da se u
obrazloţenju rješenja moraju cijeniti svi navodi ţalbe.
    Tuţeni, u osporenom rješenju, samo konstatuje ĉinjeniĉno utvrĊenje, iz obrazloţenja
prvostepenog rješenja, bez ocjene navoda ţalbe, koji se tiĉu tvrdnje tuţilje o postojanju
mogućnosti da se rasporedi na drugo radno mjesto u istom ili u niţem stepenu struĉne spreme.
Ove navode ţalbe tuţeni ne cijeni, niti je o istima dao bilo kakve razloge, u obrazloţenju
osporenog rješenja, ĉime su povrijeĊene odredbe ĉlana 240. stav 2. Zakona o opštem
upravnom postupku. Naime, drugostepeni organ je duţan da ocjeni sve navode ţalbe i ako ih
ne uvaţi, u obrazloţenju svog rješenja, treba da navede razloge, zbog kojih ih smatra
neosnovanim.
    Zbog navedene povrede pravila postupka, sud je tuţbu uvaţio i osporeno rješenje
poništio.
    Sud je cijenio i predlog tuţioca da meritorno odluĉi u konkretnoj pravnoj stvari, ali je
našao da za takvu odluku nijesu bili ispunjeni uslovi iz ĉlana 37. stav 2. Zakona o upravnom
sporu.
    U ponovnom postupku drugostepeni organ će postupiti, u skladu sa ovom presudom
(ĉlan 57. ZUS-a) i donijeti novo, na zakonu zasnovano rješenje.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, odluĉeno je kao u dispozitivu ove presude.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 11.11.2010. godine
Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marijana Lopiĉić,s.r.                     Ljubinka Popović-Kustudić,s.r.
                       *  *  *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
    U. broj 2199/2010
                      U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija, Ljubinke Popović – Kustudić,
kao predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Marijane Lopiĉić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca M.
D., iz Podgorice, protiv tuţene Komisije za ţalbe Crne Gore, zbog ćutanja administracije, u
nejavnoj sjednici odrţanoj dana 16.11.2010. godine, donio je
                        158
                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Komisiji za ţalbe Crne Gore, da odmah a najkasnije u roku od 15 dana, od
dana prijema presude, odluĉi o ţalbi tuţioca od 09.06.2010. godine.

                   Obrazloţenje

    Tuţilac je pokrenuo upravni spor protiv Komisije za ţalbe, zbog ćutanja tog organa,
nedonošenje rješenja po njegovoj ţalbi, izjavljenoj protiv rješenja Uprave za nekretnine broj 02-
6895/7-09 od 17.05.2010. godine, kojim je stavom 1 odbijen zahtjev tuţioca za priznavanje
staţa osiguranja sa uvećanim trajanjem za period bliţe oznaĉenim u dispozitivu rješenja, dok je
stavom 2 navedenog rješenja odbijen zahtjev za isplatu letaĉkog dodatka za period od
01.02.2007. do 31.07.2008. godine.
    U odgovoru na tuţbu tuţeni predlaţe da se tuţba odbije kao neosnovana.
    Tuţba je osnovana.
    Naime, prema odredbi ĉlana 242. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku, rješenje
po ţalbi mora se donijeti i dostaviti stranci najkasnije u roku od dva mjeseca od dana predaje
ţalbe, a odredbom ĉlana 18. stav 1. Zakona o upravnom sporu, propisano je da ako
drugostepeni organ nije u roku od 60 dana ili u zakonom odredjenom kraćem roku donio
rješenje po ţalbi stranke protiv prvostepenog rješenja, a ne donose ga ni u daljem roku od 7
dana po ponovljenom traţenju, stranka moţe pokrenuti upravni spor kao da joj je ţalba
odbijena.
    Iz dokaza priloţenih uz tuţbu utvrdjuje se da je tuţilac, tuţenom organu, dana
09.06.2010. godine, podnio ţalbu na rješenje Uprave za nekretnine – Podgorica, broj 02-
6895/7-09 od 17.05.2010. godine, po kojoj ţalbi nije odluĉeno u zakonskom roku, kao ni u
daljem roku od 7 dana, po ponovljenom traţenju – urgenciji tuţioca, podnijetoj dana
09.08.2010. godine.
    Polazeći od iznijetog, Sud je našao da je podnijeta tuţba opravdana, jer su ispunjeni
uslovi iz citirane zakonske odredbe za njeno podnošenje, pa je istu usvojio i naloţio tuţenom
organu, da u ostavljenom roku odluĉi o predmetnoj ţalbi tuţioca.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno
je kao u dispozitivu presude.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 16.11.2010. godine

Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marijana Lopiĉić,s.r.                    Ljubinka Popović-Kustudić,s.r.
                      *  *   *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U.br.2232/10


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao predsjednika
vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika suda
Sneţane Popov, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca B. V., iz Podgorice,
koga zastupa advokat Vuĉko Bjelanović, iz Podgorice, protiv rješenja tuţenog Ministarstva
odbrane Crne Gore, br. 80502-6360/10-2 od 30.08.2010. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj
dana 05.11.2010. godine, donio je
                       159
                    R J E Š E NJ E

    Tuţba se odbacuje.
    Spise predmeta dostaviti Komisiji za ţalbe, kao nadleţnom organu za odluĉivanje po
ţalbi tuţioca.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijen je kao neosnovan zahtjev B. V., majora na sluţbi u
Vazduhoplovnoj bazi Vojske Crne Gore, za priznavanje prava na dohodak za rad na poslovima
odrţavanja ili opsluţivanja vazduhoplova.
    Tuţilac u tuţbi navodi da je 19.05.2009. godine, tuţenom podnio zahtjev za priznavanje
prava na dohodak shodno odredbi ĉlana 9. stav 1. taĉka 3. Uredbe o naknadama troškova
licima na sluţbi u Vojsci Crne Gore, koji je odbijen rješenjem tuţenog br. 80502-2884/09-6 od
08.12.2009. godine, a koje je poništeno rješenjem Komisije za ţalbe, br. 13/2-10 od
22.06.2010. godine. Istiĉe da osporeno rješenje ne sadrţi razloge o odluĉnim ĉinjenicama, a
pored toga dati razlozi su bez osnova u ĉinjeniĉnom utvrdjenju. Tuţiocu pripada pravo na
dodatak kao profesionalnom vojnom licu, koje radi na poslovima odrţavanja ili opsluţivanja
vazduhoplova. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
    U postupku prethodnog ispitivanja tuţbe, cijeneći navode tuţbe i osporeno rješenje, Sud
je našao da je tuţbu trebalo odbaciti.
    Osporeno rješenje doneseno je s pozivom na odredbe ĉlana 98. stav 4. Zakona o Vojsci
Crne Gore („Sl.list RCG“, br. 47/07), kojom odredbom je, izmedju ostalog, propisano da lice na
sluţbi u Vojsci ostvaruje pravo na zaradu, dodatke na zaradu i druga primanja, na naĉin i pod
uslovima utvrdjenim ovim zakonom, a o pravima lica na sluţbi u Vojsci iz stava 3. ovog ĉlana,
odluĉuje ministar rješenjem, odnosno ugovorom o sluţbi u Vojsci u skladu sa propisom Vlade.
    Ĉlanom 10. istog zakona, propisano je da se na profesionalna vojna lica, lica u
rezervnom sastavu Vojske i civilna lica, shodno primjenju opšti propisi o radu i propisi o
drţavnim sluţbenicima i namještenicima, ako ovim zakonom nije drukĉije odredjeno, a da se u
postupku donošenja akata iz stava 1. ovog ĉlana primjenjuju propisi o opštem upravnom
postupku, ako ovim zakonom nije drukĉije odredjeno.
    Ĉlanom 112. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima, propisano je da po ţalbi
protiv odluke o pravima i obavezama iz rada i po osnovu rada drţavnog sluţbenima, odnosno
namještenika odluĉuje Komisija za ţalbe, a ĉlanom 114. istog zakona, propisano je da u
postupku odluĉivanja po ţalbi Komisija za ţalbe primjenjuje Zakon o opštem upravnom
postupku, ako ovim zakonom nije drukĉije odredjeno.
Nesporno je da je tuţilac lice na sluţbi kod tuţenog u ĉinu majora i da je podnio zahtjev za
priznavanje prava na dodatak za rad.
    Imajući u vidu naprijed navedene zakonske odredbe, nejasno je kako je tuţeni u
osporenom rješenju dao pravnu pouku da je njegovo rješenje konaĉno i da se protiv njega
moţe pokrenuti spor pred Osnovnim sudom u Podgoricu, kada je po istom zahtjevu tuţioca, a
povodom njegove ţalbe na rješenje tuţenog br. 80502-2884/09-6 od 08.12.2009. godine,
odluĉivala Komisija za ţalbe i poništila navedeno rješenje tuţenog. Ĉlan 98. Zakona o Vojsci
Crne Gore, na koji se tuţeni poziva u svom rješenju, samo daje ovlašćenje ministru da odluĉuje
o pravima na zaradu i na druga primanja lica na sluţbi u Vojsci, ali ne propisuje da je njegovo
rješenje konaĉno.
    Imajući u vidu naprijed navedene odredbe Zakona o drţavnim sluţbenicima i
namještenicima, Sud nalazi da se protiv rješenja Ministarstva odbrane moţe izjaviti ţalba, pa je
s pozivom na odredbe ĉlana 22. stav 4. Zakona o upravnom sporu, tuţbu valjalo odbaciti.
    U osporenom rješenju tuţiocu je data pogrešna pravna pouka, a zbog toga stranka ne
moţe snositi posljedice.
                       160
    Iz navedenih razloga, odluĉeno je kao u dispozitivu rješenja, a Komisija za ţalbe je
duţna predmetnu tuţbu uzeti kao ţalbu i po njoj odluĉiti. Tek protiv tog upravnog akta stranka
ima pravo da pokrene upravni spor.
                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 05.11.2010. godine
Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK VIJEĆA
Sneţana Popov,s.r.                        Biserka Bukvić,s.r.
                     *  * *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1843/10

                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vojina Lazovića, kao
predsjednika vijeća, Branislava Radulovića i Svetlane Budisavljević, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi J. J.,
iz Cetin ja, protiv rješenja Komisije za ţalbe Prijestonice Cetinje, broj 012-124/10-2302/4 od
24.06.2010. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 16.11.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   O b r a z l o ţ e nj e

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena na akt Informacionog centra
broj 012-124/10-2302/2 od 13.05.2010. godine, kojim je navedeno da se vraćaju njegovi
zahtjevi za naknadu troškova broj 113/11-2301 i broj 113/11-2302 od 07.05.2010. godine.
    Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog organa zbog povrede pravila postupka,
pogrešno i nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U
tuţbi istiĉe da je u stavu jedan obrazloţenja pobijanog rješenja tuţeni organ konfuzno
kombinovao navode ţalbe i navode osporenog akta. Ukazuje da tuţeni nije citirao navod
ţalbenog predloga da drugostepeni organ uvaţi ţalbu i naloţi donošenje odgovarajućeg
upravnog akta, jer je oĉigledno da prvostepeni akt nema obiljeţje rješenja niti bilo koje druge
odluke u upravnom postupku. Naprotiv, tuţeni cijeni akt prvostepenog organa kao potpuno
ispravnu odluku. Kao i prvostepeni organ u osporenom rješenju tuţeni nije primijenio odredbe
ĉlana 104. 105. i 107. ZUP-a, neosnovano smatrajući da odluka o troškovima upravnog spora
ima uticaja na troškove upravnog postupka. Nakon donošenja presude Upravnog suda, po
navodima tuţbe tuţni organ je donio rješenje koje je pravosnaţno i koje se tiĉe rasporeda
tuţioca na radno mjesto, a tek nakon toga se tuţilac obratio prvostepenom organu za isplatu
troškova oba upravna postupka koji su nesumnjivo pravno povezani. Predloţio je da se
osporeno rješenje poništi.
    Tuţeni organ je u odgovoru na tuţbu ostao pri razlozima iz osporenog rješenja i
predloţio da se tuţba kao neosnovana odbije.
    Tuţba je neosnovana.
    Tuţeni organ je, prihvatajući da je aktom informacionog centra broj 012-124/10-2302/2
od 13.05.2010. godine, odluĉeno o podnijetom zahtjevu tuţioca, odnosno o njegovom pravu na
isplatu troškova postupka, ţalbu odbio. Kao i prvostepeni organ, našao je da nijesu ispunjeni
uslovi da se tuţiocu priznaju troškovi za zastupanje u upravnom i upravnosudskom postupku
smatrajući da za to ne postoji osnov u presudi Upravnog suda U.br.1206/09 od 12.02.2010.
godine, kojom je poništeno rješenje tuţenog organa.
                        161
Po ocjeni suda osporenim rješenjem nije povrijedjen zakon na štetu tuţioca.
    Troškovi pravnog zastupanja u upravnom postupku, prema odredbi ĉlana 104. stav 2.
Zakona o opštem upravnom postupku, nadoknadjuju se stranci, u odredjenim sluĉajevima
ukoliko su oni bili opravdani. Kako je tuţilac uspio u sporu, nesumljivo se moţe zakljuĉiti da su
troškovi njegovog pravnog zastupanja bili opravdani. Medjutim, odredbom ĉlana 104. stav 3.
ZUP-a, propisano je da se zahtjev za naknadu troškova mora dostaviti blagovremeno tako da
organ koji vodi postupak po njemu moţe odluĉiti u rješenju. U protivnom stranka gubi pravo na
naknadu troškova.
    Iz spisa predmeta se utvrdjuje da rješenjem tuţenog kojim je odluĉeno o ţalbi nije
odluĉivano o troškovima, niti je odredjeno da će se o tome odluĉiti posebnim rješenjem. Imajući
u vidu nespornu ĉinjenicu koju je tuţilac naglasio u tuţbi, da se prvostepenom organu za isplatu
troškova postupka obratio tek nakon donošenja rješenja koja su postala pravosnaţna, to su
shodno odredbi ĉlana 104. stav 3. ZUP-a, neosnovani navodi tuţbe da je njegov zahtjev trebalo
prihvatiti. Postavljanjem zahtjeva za troškove nakon donošenja rješenja tuţilac je izgubio to
pravo.
    Takodje, na drugaĉiju odluku nijesu od uticaja navodi tuţbe o nedostacima
prvostepenog akta, jer je tuţeni organ u skladu sa odredbom ĉlana 235. stav 2. ZUP-a, mogao
ţalbu odbiti i kada prvostepeno rješenje ima nedostatke koji ne predstavljaju bitnu povredu
pravila postupka.
    Shodno izloţenom, a na osnovu odredbe ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu,
Sud je odluĉio kao u dispozitivu.

                  UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                  Podgorica, 16.11.2010. godine

Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                     Vojin Lazović,s.r.
                *   *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br.2200/2010

                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće samostalnog
savjetnika Svetlane Radošević, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca M. R. iz
Kotora, protiv rješenja tuţene Komisije za ţalbe, Podgorica, zbog ćutanja administracije, u
nejavnoj sjednici odrţanoj dana 05.11.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Komisiji za ţalbe – Podgorica, da odmah a najkasnije u roku od 15 dana, po
prijemu presude, odluĉi o ţalbi tuţioca od 09.06.2010. godine.

                     Obrazloţenje

    Tuţilac je pokrenuo upravni spor protiv Komisije za ţalbe Podgorica, zbog ćutanja tog
organa, nedonošenja rješenja po ţalbi tuţioca, izjavljenoj protiv rješenja Uprave za nekretnine
U.br.5057/14-09 od 17.05.2010. godine, kojim je stavom I odbijen zahtjev za priznavanje staţa
osiguranja sa uvećanim trajanjem za period bliţe oznaĉenim u dispozitivu rješenja, dok je
                       162
stavom 2 navedenog rješenja odbijen zahtjev za isplatu letaĉkog dodatka za period od
01.02.2007. do 31.07.2008. godine.
    U odgovoru na tuţbu tuţeni predlaţe da se tuţba odbije kao neosnovana.
    Tuţba je osnovana.
    Naime, prema odredbi ĉlana 114. stav 2. Zakona o drţavnim sluţbenicima i
namještenicima („Sl.list CG“, br.50/08,86/09 i 49/10), rješenje po ţalbi mora se donijeti i
dostaviti stranci najkasnije u roku od 30 dana, od dana predaje ţalbe, a odredbom ĉlana 18.
stav 1. Zakona o upravnom sporu, propisano je da ako drugostepeni organ nije u roku od 60
dana ili u zakonom odredjenom kraćem roku donio rješenje po ţalbi stranke protiv
prvostepenog rješenja, a ne donose ga ni u daljem roku od 7 dana po ponovljenom traţenju,
stranka moţe pokrenuti upravni spor kao da joj je ţalba odbijena.
    Iz dokaza priloţenih uz tuţbu utvrdjuje se da je tuţilac, nadleţnom drugostepenom
organu, dana 09.06.2010. godine, podnio ţalbu na rješenje Uprave za nekretnine – Podgorica,
broj 02-5057/4-09 od 17.05.2010. godine, po kojoj ţalbi nije odluĉeno u zakonskom roku, kao
ni u daljem roku od 7 dana, po ponovljenom traţenju – urgenciji tuţioca, podnijetoj dana
09.08.2010. godine.
    Polazeći od iznijetog, Sud je našao da je podnijeta tuţba opravdana, jer su ispunjeni
uslovi iz citirane zakonske odredbe za njeno podnošenje, pa je istu usvojio i naloţio tuţenom
organu, da u ostavljenom roku odluĉi o predmetnoj ţalbi tuţioca.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno
je kao u dispozitivu presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 05.11.2010. godine

Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Svetlana Radošević,s.r.                     Vladimir Radulović,s.r.
                     *  *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 2173/10

                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Svetlane Budisavljević, kao
predsjednika vijeća, Branislava Radulovića i Vojina Lazovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po po tuţbi A. M., iz
Nikšića, koga zastupa punomoćnik Sonja Urošević, advokat, iz Nikšića, protiv tuţene Komisije za
ţalbe Opštine Nikšić, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj, dana
23.11.2010. godine,donio je

                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Komisiji za ţalbe Opštine Nikšić, da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30
dana, od dana prijema ove presude, odluĉi po ţalbi tuţioca od 10.08.2006. godine.

                   Obrazloţenje

   Tuţilac je pokrenuo upravni spor protiv Komisije za ţalbe Opštine Nikšić, zbog
nedonošenja rješenja po ţalbi izjavljenoj protiv rješenja Sekretarijata za uredjenje prostora i
komunalno-stambene poslove, broj 03-8459/1 od 01.08.2006. godine. U tuţbi navodi, da tuţeni
                        163
organ nije u zakonskom roku, a ni nakon urgencije, odluĉio o ţalbi, zbog ĉega je predloţio da
sud tuţbu uvaţi i donese presudu u skladu sa tuţbenim zahtjevom
    Tuţeni nije sudu dostavio spise predmeta, niti odgovor na tuţbu, shodno obavezi iz
ĉlana 27. Zakona o upravnom sporu.
    Tuţba je osnovana.
    Iz dokaza priloţenih uz tuţbu se sa sigurnošću utvrdjuje da tuţeni organ nije u roku iz
ĉlana 242. Zakona o opštem upravnom postupku (''Sl. list RCG'', broj 60/03), a ni nakon
urgencije, odluĉio o predmetnoj ţalbi tuţioca, zbog ĉega su ispunjeni uslovi iz ĉlana 7. stav 3. i
ĉlana 18. stav 1. Zakona o upravnom sporu (''Sl. list RCG'', broj 60/03), za pokretanje
upravnog spora i odluku suda da se tuţenom organu ostavi rok da odluĉi o ţalbi.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu, riješeno je
kao u izreci.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 23.11.2010.godine
Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA
Marina Nedović,s.r.                      Svetlana Budisavljević,s.r.
                      *  *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 2041/10

                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Svetlane Budisavljević, kao
predsjednika vijeća, Branislava Radulovića i Vojina Lazovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca G.
M., iz Podgorice, koga zastupa punomoćnik Ţeljko Braletić, advokat iz Podgorice, radi poništaja
rješenja Komisije za ţalbe - Podgorica, broj 43/20-09 od 09.07.2010. godine, nakon odrţane
usmene rasprave 17.11.2010. godine, u prisustvu punomoćnika tuţioca Valentine Dujović, po
zamjeniĉkom punomoćju, a u odsustvu tuţenog, dana 18.11.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se odbija.
    Svaka stranka snosi svoje troškove spora.

                    O b r a z l o ţ e nj e

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Uprave policije
01 br. 119/10-18633/1 od 25.05.2010. godine, kojim je utvrdjeno da tuţiocu danom konaĉnosti
rješenja prestaje radni odnos.
    Tuţilac je u tuţbi i preko punomoćnika na raspravi istakao, da prilikom zasnivanja
radnog odnosa nije dao neistinite podatke, u pogledu poslova na kojima je zasnovao radni
odnos. Okolnost o neistinitoj ispravi je trebalo provjeriti i utvrditi u posebnom postupku. Upravni
organi se nijesu pozvali na adekvatan materijalni propis. Predlaţe da sud tuţbu uvaţi i
meritorno riješi upravnu stvar. Traţio je troškove spora.
    U odgovoru na tuţbu, tuţeni organ je ostao pri razlozima datim u osporenom rješenju i
predloţio da sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
    Tuţba je neosnovana.
    Ĉlanom 102. stav 3. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima (‟‟Sl. list CG‟‟, broj
50/08), predvidjeno je da radni odnos moţe prestati na osnovu otkaza starješine drţavnog
organa u skladu sa opštim propisima o radu.
                       164
     Saglasno ĉlanu 4. istog zakona, na drţavnog sluţbenika, odnosno namještenika,
primjenjuju se opšti propisi o radu u pogledu prava, obaveza i odgovornosti, a iz odredbe ĉlana
85. Zakona o policiji (‟‟Sl. list RCG‟‟, broj 28/05), proizilazi da se na prestanak radnog odnosa
policijskih sluţbenika primjenjuju opšti propisi o radnim odnosima i propisi o drţavnim
sluţbenicima i namještenicima.
     Iz spisa predmeta se utvrdjuje da je tuţilac prilikom zasnivanja radnog odnosa, na radno
mjesto na koje je i primljen, kao dokaz o završenom ĉetvrtom stepenu struĉne spreme, priloţio
diplomu JU Srednja škola Cetinje djelovodni broj 141 od 20.06.1997. godine, za koju se nakon
provjere ispostavilo da nije izdata od te Javne ustanove.
     Obzirom na prednje propise i sadrţinu odredbe ĉlana 143. stav 1. taĉka 12. Zakona o
radu (‟‟Sl. list CG‟‟, broj 49/08), davanje neistinitih podataka o školskoj spremi kod zasnivanja
radnog odnosa, je zakonski razlog za njegov prestanak.
     Kod takvog stanja stvari, navodi tuţbe nijesu mogli imati uticaja na drukĉije
opredjeljenje suda, zbog ĉega je tuţbu valjalo odbiti kao neosnovanu.
     Odluka o troškovima spora, zasnovana je na odredbi ĉlana 152. Zakona o parniĉnom
postupku, u vezi ĉlana 56. stav 2. Zakona o upravnom sporu.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, riješeno je
kao u izreci.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 18.11.2010. godine

Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA
Marina Nedović,s.r.                    Svetlana Budisavljević,s.r.
                     *  *   *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U.br.2237/10
                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao predsjednika
vijeća, Dragana Đuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Sneţane Popov, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca H. I., iz Plava,
protiv rješenja tuţene Komisije za ţalbe Opštine Plav, br. 46/53 od 18.08.2010. godine, u
nejavnoj sjednici odrţanoj dana 18.11.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Komisije za ţalbe Opštine Plav, br. 46/53 od 18.08.2010. godine.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca u kojoj je naveo da mu je, na osnovu
usmenog naloga naĉelnika za privredu, kao njegovog pretpostavljenog, umanjena satnica za
mjesec jun. 2010. godine.
    Tuţilac tuţbom pobija rješenje tuţenog zbog: povrede pravila postupka, pogrešno i
nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. Predlaţe da
se osporeno rješenje poništi.
    Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu navodi iste razloge kao u osporenom rješenju, pa
predlaţe da se tuţba odbaci.
                        165
    Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, osporeno rješenje i ostale spise predmeta, pa
je našao da rješenje tuţenog treba poništiti.
    Naime, uvidom u osporeno rješenje utvrdjuje se da je tuţeni dispozitivom rješenja odbio
ţalbu tuţioca, dok u obrazloţenju rješenja navodi da Komisija nije nadleţna da postupa u ovoj
stvari. Navedeni razlog jeste osnov za odbacivanje ţalbe, a ne odbijanje, pa je stoga
obrazloţenje rješenja suprotno dispozitivu, što predstavlja bitnu povredu pravila upravnog
postupka iz ĉlana 226. stav 2. taĉka 7. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl.list RCG“, br.
60/03).
    Pored toga, uvidom u spise predmeta utvrdjuje se da tuţilac nije tuţenom organu
podnio ţalbu već zahtjev. Inaĉe, Komisija za ţalbe je, prema odredbi ĉlana 122. stav 1. Zakona
o drţavnim sluţbenicima i namještenicima („Sl.list CG“, br. 50/08), a u vezi ĉlana 90. Zakona o
lokalnoj samoupravi, nadleţna da odluĉuje po ţalbi protiv odluke o pravima i obavezama iz rada
i po osnovu rada drţavnog sluţbenika, odnosno namještenika.
    Iz navedenih razloga, Sud je tuţbu prihvatio i osporeno rješenje poništio.
    U ponovnom postupku, tuţeni će donijeti novo rješenje vodeći raĉuna o pravilnoj
primjeni zakona.
    Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu („Sl.list RCG“, br.
60/03), odluĉeno je kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 18.11.2010. godine

Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Sneţana Popov,s.r.                     Gordana Pot,s.r.
                      *  *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U.br.2128/10

                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao predsjednika
vijeća, Dragana Đuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Sneţane Popov, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţilje S. S., iz
Podgorice, protiv rješenja tuţene Komisije za ţalbe – Podgorica, br. 86/7-10 od 27.07.2010.
godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 16.11.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţilje izjavljena protiv odluke ministra zdravlja
br. 10-3396/09-7 od 24.02.2010. godine, kojom je primljena u radni odnos T. B., na mjesto
samostalne savjetnice II.
    Tuţilja tuţbom pobija rješenje tuţenog kao nezakonito. U tuţbi navodi da kandidat koji
je primljen u radni odnos na radno mjesto samostalni savjetnik II, nije priloţio valjanu i potpunu
dokumentaciju o svom radnom iskustvu. Naime, tuţilja je uvidom u dokumentaciju izabranog
kadidata, utvrdila da se tamo nalazi samo potvrda o radnom staţu koju je izdao Univerzitet
Crne Gore – Medicinski fakultet, dok nije bilo potvrda o radu pomenutog kadidata kod drugih
poslodavaca. Smatra da tuţeni organ u svom rješenju nije dao odgovor na ovo pitanje, ĉime je
                       166
povrijedio odredbe ĉlana 240. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku. Navodi da izabrani
kandidat nije ispunio uslove oglasa koji se odnose na radno iskustvo, pa predlaţe da Upravni
sud ispita osnovanost ovih tvrdnji.
     Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu navodi da ista nije osnovana, pa predlaţe da se
odbije.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, osporeno rješenje i ostale spise predmeta, pa
je našao da tuţba nije osnovana.
     Uvidom u spise predmeta utvrdjuje se da je za radno mjesto samostalni savjetnik II u
Ministarstvu zdravlja, na koje je prvostepenom odlukom primljena Tatjana Bulatović, traţeno
radno iskustvo od 3 godine. Uvidom u potvrde o radnom staţu utvrdjuje se da je imenovana
radila, i to: kod STR „Roska“ Mojkovac od 29.03.2004. – 11.09.2005. godine, kod Ţeljezniĉke
infrastrukture Crne Gore od 12.09.2005. - 01.10.2008. godine, kod Univerziteta Crne Gore –
Medicinski fakultet od 13.10.2008. – 28.08.2009. godine i kod Unitrade D.O.O. Podgorica od
30.11.2009. – 23.02.2010. godine, pa je stoga nesumnjivo da imenovana Bulatović ispunjava
uslove radnog mjesta na koje je primljena, budući da ima više od 3 godine radnog iskustva.
S obzirom na to neosnovani su navodi tuţbe s tim u vezi, kao i navodi da osporenim rješenjem
nijesu cijenjeni svi navodi ţalbe.
     Iz navedenih razloga Sud je našao da je osporeno rješenje pravilno i zakonito, pa je
tuţbu valjalo odbiti.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu („Sl.list RCG“, br.
60/03), odluĉeno je kao u dispozitivu.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 16.11.2010. godine
Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Sneţana Popov,s.r.                     Gordana Pot,s.r.


UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.broj 1744/10
                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Ljubinke Popović-Kustudić, kao
predsjednika vijeća, Dragana Đuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi I. B., iz Danilovgrada,
koga zastupa punomoćnik Ljubomir Kostić, advokat iz Podgorice, protiv rješenja Komisije za
ţalbe Crne Gore – Podgorica, broj 62/6-10 od   21.06.2010.godine,   nakon     usmene
rasprave odrţane 19.11.2010.godine, u prisustvu punomoćnika tuţioca, a u odsustvu tuţenog,
dana 20.11.2010.godine, donio je

                     PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja direktora
Uprave policije, broj 01-119/10-16668/2 od 13.05.2010.godine, kojim je tuţiocu prestao radni
odnos na odredjeno vrijeme dana 13.09.2009.godine.
    Tuţilac u tuţbi i preko punomoćnika na raspravi osporava zakonitost rješenja tuţenog,
zbog pogrešno i nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog
prava. Navodi, da mu je poslodavac zbog potrebe posla, rad na odredjeno vrijeme produţavao
neprekidno u periodu od tri godine i u kontinuitetu radni odnos samo formalno prekidan na po
                        167
tri dana iako prekida nije ni bilo, jer je i u dane formalnog prekida faktiĉki radio, što se vidi iz
patrolnih lista, a što upravni organi nijesu utvrdili. Smatra da je poslodavac donošenjem
rješenja o produţenju rada i faktiĉki – stvarnim angaţovanjem tuţioca u periodima navodnog
prekida radnog odnosa potvrdio da je njegova potreba za zaposlenjem na radno mjesto koje
obavlja postala stalna, pa je stoga njegov radni odnos na odredjeno vrijeme po samom zakonu
prerastao u radni odnos na neodredjeno vrijeme, a to shodno ĉlanu 26.Zakona o radu. Predlaţe
da Sud poništi osporeno i prvostepeno rješenje i meritorno riješi ovu pravnu stvar, te obaveţe
tuţeni organ da mu naknadi troškove spora.
    Tuţeni organ je u odgovoru na tuţbu ostao pri razlozima iz osporenog rješenja i
predloţio da se tuţba odbije.
    Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, osporeno rješenje i ostale spise predmeta, pa
je nakon odrţane usmene rasprave, našao da tuţba nije osnovana.
‟    Ocjenjujući zakonitost osporenog rješenja ovaj sud nalazi da je isto pravilno i zakonito,
jer se zasniva na potpuno i pravilno utvrdjenom ĉinjeniĉnom stanju i pravilnoj primjeni
materijalnog prava.
    Iz spisa predmeta se utvrdjuje da je tuţilac na osnovu konaĉnog rješenja direktora
Uprave policije broj 113/08-33164/1 od 09.12.2009.godine, zasnovao radni odnos na odreĊeno
vrijeme do devet mjeseci i rasporedjen na radno mjesto – policajac za kontrolu i regulisanje
saobraćaja u SP CB Danilovgrad, a na osnovu ĉlana 30. stav 2. alineja 3. Zakona o drţavnim
sluţbenicima i namještenicima („Sl.list CG‟‟, br.50/08), tj. zbog privremeno povećanog obima
poslova.
    Odredbom ĉlana 100. navedenog Zakona propisano je da, radni odnos na odredjeno
vrijeme prestaje istekom vremena na koje je drţavni sluţbenik, odnosno namještenik primljen ili
zavšetkom posla za ĉije je izvršenje zasnovao radni odnos na odredjeno vrijeme.
    Rješenjem prvostepenog organa, tuţiocu je dana 13.09.2009.godine, prestao radni
odnos istekom vremena za koje je bio zasnovan, jer je prestala potreba za njegovim daljim
angaţovanjem, a što je u skladu sa odredbom ĉlana 100.Zakona, kako to pravilno nalazi tuţeni.
    Kako je zasnivanje i prestanak radnog odnosa drţavnih sluţbenika i namještenika
uredjen Zakonom o drţavnim sluţbenicima i namještenicima, to je neosnovano pozivanje
tuţioca na odredbe Zakona o radu.
    Iz spisa predmeta se vidi, a što je u postupku utvrdjeno, da tuţilac od isteka vremena na
koje je zasnovao radni odnos, tj. 13.09.2009.godine, nije radno angaţovan u Upravi policije,
što se tuţbom i ne spori. Imajući to u vidu bez znaĉaja su za odluĉivanje u ovoj stvari navodi
tuţbe da je rješenje o prestanku radnog odnosa donijeto sa zakašnjenjem.
    Sud je cijenio i ostale navode tuţbe, ali je našao da nijesu od uticaja na drukĉiju odluku
Suda kod ocjene zakonitosti osporenog rješenja.
    Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37.stav 1.Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je kao u
dispozitivu.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                  Podgorica, 20.11.2010.godine
Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Rajka Milović,s.r.                      Ljubinka Popović-Kustudić,s.r.
                       * * *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.broj 2155/10
                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Ljubinke Popović-Kustudić, kao
predsjednika vijeća, Dragana Đuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi A. G., iz Ulcinja, protiv
rješenja Komisije za ţalbe Crne Gore – Podgorica, broj 162/13-09 od    27.07.2010.godine,
                        168
nakon usmene rasprave odrţane 19.11.2010.godine, u prisustvu tuţioca, a u odsustvu tuţenog,
dana 20.11.2010.godine, donio je

                     PRESUDU

                     Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja direktora
Uprave policije, broj 119/15028/2 od 09.06.2010.godine, kojim je tuţiocu sluţbeniku Uprave
policije na odredjeno vrijeme utvrdjen prestanak radnog odnosa od 01.07.2009.godine, jer je
prestala potreba za njegovim daljim angaţovanjem.
     Tuţilac u tuţbi i na raspravi osporava zakonitost rješenja tuţenog organa iz svih
zakonom propisanih razloga. Istiĉe da u postupku nije pravilno utvrdjeno da li je prestala
potreba za njegovim daljim angaţovanjem na poslovima na koje je primljen u radni odnos na
odredjeno vrijeme februara mjesta 2005.godine i iste od tada neprekidno obavljao i ukazuje da
je nakon njegovog prijema na istim poslovima primljeno još nekoliko policijskih sluţbenika, a i
nakon prestanka potrebe za njegovim daljim angaţovanjem. Navodi da mu je prvostepenim
rješenjem utvrdjen prestanak radnog odnosa prije isteka perioda na koji je primljen i da mu
radni odnos nije prestao zbog prestanka potrebe za njegovim radom, već se radi o razlozima
sasvim druge prirode koji nijesu u vezi sa poslom koji je obavljao. Predlaţe da se osporeno
rješenje poništi i da Sud meritorno riješi ovu pravnu stvar.
     Tuţeni organ je u odgovoru na tuţbu ostao pri razlozima iz osporenog rješenja i
predloţio da se odbije.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, osporeno rješenje i ostale spise predmeta, pa
je nakon odrţane usmene rasprave, našao da tuţba nije osnovana.
     Ocjenjujući zakonitost osporenog rješenja ovaj sud nalazi da je isto pravilno i zakonito,
jer se zasniva na potpuno i pravilno utvrdjenom ĉinjeniĉnom stanju i pravilnoj primjeni
materijalnog prava.
     Iz spisa predmeta se utvrdjuje da je tuţilac na osnovu konaĉnog rješenja direktora
Uprave policije broj 01-113/08-42853/1 od 08.12.2008.godine, zasnovao radni odnos na
odreĊeno vrijeme od 11.12.2008.godine, do devet mjeseci i rasporedjen na radno mjesto –
policajac – mašinista u Odjeljenju Poslovne jedinice Budva, a na osnovu ĉlana 30. stav 2. alineja
3. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima („Sl.list CG‟‟, br.50/08), tj. zbog
privremeno povećanog obima poslova.
     Odredbom ĉlana 100. navedenog Zakona propisano je da, radni odnos na odredjeno
vrijeme prestaje istekom vremena na koje je drţavni sluţbenik, odnosno namještenik primljen ili
zavšetkom posla za ĉije je izvršenje zasnovao radni odnos na odredjeno vrijeme.
     Rješenjem prvostepenog organa, tuţiocu je dana 01.07.2009.godine, prestao radni
odnos, jer je, što proizilazi iz spisa predmeta, prestala potreba       za njegovim daljim
angaţovanjem, a što je u skladu sa odredbom ĉlana 100.Zakona, kako to pravilno nalazi tuţeni.
     Navodi tuţioca da mu je prvostepenim rješenjem utvrdjen prestanak radnog odnosa na
odredjeno vrijeme prije isteka vremena na koji je zasnovan, bez uticaja su na drukĉiju odluku
suda u ovoj stvari. Ovo budući da je rješenjem o zasnivanju radnog odnosa na odredjeno
vrijeme tuţilac zasnovao radni odnos do devet, a ne za devet mjeseci, pa mu je radni odnos
mogao prestati i prije isteka tog roka, budući da je došlo do smanjenja obima poslova koje je
obavljao. O tome u obrazloţenju osporenog rješenja tuţeni je dao potpune, valjane i za ovaj
sud prihvatljive razloge.
     Sud je cijenio i ostale navode tuţbe, ali je našao da nijesu od uticaja na drukĉiju odluku
Suda kod ocjene zakonitosti osporenog rješenja.
                        169
    Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je kao
u dispozitivu.
                 UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                Podgorica, 20.11.2010.godine

Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Rajka Milović,s.r.                     Ljubinka Popović-Kustudić,s.r.
                      *  *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U.br. 1416/2010

                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao predsjednika
vijeća, Ljubinke Popović – Kustudić i Dragana Đuretića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Maje Ulićević, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi K. Z., iz Podgorice, protiv
rješenja tuţene Komisije za ţalbe, broj 158/5-10 od 12.05.2010. godine, nakon odrţane usmene
i javne rasprave 22.11.2010. godine, u prisustvu tuţilje, a u odsustvu tuţenog dana 25.11.2010.
godine, donio je

                        PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Komisije za ţalbe, broj 158/5-10 od 12.05.2010. godine.

                     Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţilje izjavljena protiv rješenja ministra
ekonomije, broj 01-382/9 od 21.04.2010. godine, kojim je tuţilja rasporeĊena na radno mjesto
namještenik IV u Sluţbi za opšte poslove, finansije, ljudske resurse, logistiĉku i tehniĉku
podršku – Kancelarija za opšte poslove u Ministarstvu ekonomije.
     Tuţilja tuţbom i na raspravi osporava zakonitost rješenja tuţenog, zbog povrede pravila
postupka i pogrešne primjene materijalnog prava. U bitnom istiĉe, da je tuţena uĉinila povrede
pravila postupka iz ĉlana 240. Zakona o opštem upravnom postupku, jer osporenim rješenjem
nije ocijenila sve navode ţalbe, a koji se odnose, da je rješenje o rasporeĊivanju tuţilje u
suprotnosti sa Odlukom o preuzimanju zaposlenih Agencije Crne Gore za prestruktuiranje
privrede i strana ulaganja. Smatra da je pogrešno primijenjeno materijalno pravo i da je
rasporeĊivanje tuţilje izvršeno u suprotnosti sa ĉlanom 106. stav 1. Zakona o drţavnim
sluţbenicima i namještenicima, jer je tuţilja trebala biti preuzeta u Ministarstvu ekonomije, na
istim poslovima koje je obavljala u Agenciji Crne Gore za prestruktuiranje privrede i strana
ulaganja (sekretarica – arhivar), a ne na poslovima radnog mjesta „kopirant“. Predlaţe da Sud
usvoji tuţbu i poništi osporeno rješenje kao nezakonito.
     U odgovoru na tuţbu, tuţeni predlaţe da se tuţba odbije kao neosnovana.
     Tuţba je osnovana.
     Uvidom u prvostepeno rješenje, Sud je utvrdio, da dispozitiv rješenja nije dat u skladu
sa odredbom, ĉlana 202. stav 6. Zakona o opštem upravnom sporu ("Sl. list RCG", br.60/03),
jer se iz dispozitiva ne vidi na koje namješteniĉko mjesto je tuţilja rasporeĊena.
Drugostepeni organ, umjesto da otkloni prednje nedostatke, u smislu odredbe ĉlana 237. stav
2. Zakona o opštem upravnom postupku, nalazi da je prvostepeno rješenje zakonito i da je
raspored tuţilje izvršen na radno mjesto za koje ispunjava uslove u skladu sa Pravilnikom o
unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu ekonomije, i da prvostepeni
                        170
organ nije povrijedio zakon na štetu tuţilje. Uz to osporenim rješenjem povrijeĊena su pravila
postupka, iz ĉlana 240. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, kojim je propisano da se
u obrazloţenju rješenja moraju cijeniti svi navodi ţalbe. Tuţena nije postupila u skladu sa
citiranom odredbom, jer je tuţilja u ţalbi isticala da prvostepeni organ nije primijenio ĉlan 106.
stav 1. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima, koje tuţena ne cijeni. S obzirom na
to, obrazloţenje rješenja nije dato u skladu sa odredbom ĉlana 203. stav 2. Zakona o opštem
upravnom postupku, pa je sud našao da je osporeno rješenje nezakonito i isto poništio.
    U ponovnom postupku, tuţeni organ će, postupiti po ovoj presudi, otkloniti poĉinjene
nepravilnosti i nakon toga, shodno obavezi iz ĉlana 57. Zakona o upravnom sporu, donijeti
novo, na zakonu osnovano rješenje.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, riješeno je
kao u dispozitivu .
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 25.11.2010. godine

Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA
Maja Ulićević,s.r.                         Gordana Pot,s.r.
               *  *   *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1571/10

                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Svetlane Budisavljević, kao
predsjednika vijeća, Branislava Radulovića i Vojina Lazovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca S.
K., iz Kotora, koga zastupa punomoćnik Irena Kovaĉević, advokat, iz Kotora, radi poništaja
rješenja Komisije za ţalbe Opštine Kotor, broj 01-557/10 od 31.05.2010. godine, nakon usmene
rasprave odrţane dana 17.11.2010. godine, u prisustvu tuţioca i punomoćnika tuţenog Petra
Abramovića, dana 18.11.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                    O b r a z l o ţ e nj e

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Predsjednika
Opštine Kotor, broj 01-557 od 19.01.2010. godine, kojim je utvrdjeno da tuţiocu sa
19.01.2010. godine, prestaje radni odnos u organima lokalne uprave.
    Tuţilac u tuţbi i na raspravi osporava zakonitost rješenja tuţenog organa. Istiĉe, da je
rješenjem o razrješenju tuţioca sa duţnosti menadţera Opštine Kotor, preuzeta obaveza da se
tuţilac u odredjemo roku rasporedi na poslove koji odgovaraju njegovoj struĉnoj spremi i
sposobnostima. Takvo radno mjesto je postojalo, ali je tuţilac i pored toga ostao bez posla.
Smatra, da se radi o nezakonitom prestanku radnog odnosa, zbog ĉega je predloţio da sud
poništi osporeno rješenje ili meritorno riješi upravnu stvar.
    U pisanom odgovoru na tuţbu i preko punomoćnika na raspravi, tuţeni organ je u
cjelosti ostao pri razlozima datim u osporenom rješenju i predloţio da sud tuţbu odbije kao
neosnovanu.
    Nakon odrţane usmene rasprave, ocjenom navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, sud je
našao da je tuţba neosnovana.
                       171
    Postupak koji je prethodio donošenju osporenog rješenja, proveden je u skladu sa
pravilima, ĉinjeniĉno stanje u njemu je pravilno i potpuno utvrdjeno i na isto je primijenjen
odgovarajući materijalni propis. Sve to je na obrazloţen naĉin objašnjeno u rješenjima upravnih
organa.
    Iz spisa predmeta se utvrdjuje da je rješenjem Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-372
od 16.01.2009. godine, na svoj zahtjev tuţilac razriješen funkcije menadţera te opštine, sa
mogućnošću da se, ukoliko se za to ukaţe potreba moţe u roku od godinu dana od razrješenja,
rasporediti na radno mjesto koje odgovara njegovoj struĉnoj spremi i sposobnostima. U
protivnom tuţiocu prestaje radni odnos u organima lokalne uprave.
    Protiv ovog rješenja tuţilac nije koristio redovno pravno sredstvo, što znaĉi da se
saglasio sa istim i prihvatio njegove posljedice, tako da je odluka o prestanku radnog odnosa
donijeta nakon isteka roka iz rješenja o razrješenju i nemogućnosti da se tuţilac u tom roku
rasporedi na odgovarajuće radno mjesto pravilna, i kao takva utemeljena je na odredbi ĉlana
143. stav 1. taĉka 3. Zakona o radu (‟‟Sl. list CG‟‟, broj 49/08).
    Kod takvog stanja stvari, navodi tuţbe nijesu mogli biti od uticaja na drukĉije
opredjeljenje suda u konkretnoj upravnoj stvari, zbog ĉega je tuţbu valjalo odbiti kao
neosnovanu.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, riješeno je
kao u izreci.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 18.11.2010. godine

Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA
Marina Nedović,s.r.                    Svetlana Budisavljević,s.r.
                     *   *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 2190/10

                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Svetlane Budisavljević, kao
predsjednika vijeća, Branislava Radulovića i Vojina Lazovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca R.
J., iz Podgorice, radi poništaja rješenja Komisije za ţalbe - Podgorica, zbog ćutanja
administracije, nakon odrţane usmene rasprave, u prisustvu tuţioca, a u odsustvu tuţenog,
dana 25.11.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Komisiji za ţalbe, da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana, od dana
prijema ove presude, odluĉi po ţalbi tuţioca od 04.06.2010. godine.

                   Obrazloţenje

    Tuţilac je pokrenuo upravni spor protiv Komisije za ţalbe, zbog nedonošenja rješenja po
ţalbi izjavljenoj protiv rješenja Uprave za nekretnine – Podgorica, broj 02-6895/8-09 od
17.05.2010. godine. U tuţbi navodi, da tuţeni organ nije u zakonskom roku, a ni nakon
urgencije, odluĉio o ţalbi, zbog ĉega je predloţio da sud tuţbu uvaţi i donese presudu u skladu
sa tuţbenim zahtjevom
                       172
    U odgovoru na tuţbu tuţeni organa je obavijestio sud da će o ţalbi tuţioca odluĉiti u
primjernom roku.
    Tuţba je osnovana.
    Iz dokaza priloţenih uz tuţbu se sa sigurnošću utvrdjuje da tuţeni organ nije u roku iz
ĉlana 242. Zakona o opštem upravnom postupku (''Sl. list RCG'', broj 60/03), a ni nakon
urgencije, odluĉio o predmetnoj ţalbi tuţioca, zbog ĉega su ispunjeni uslovi iz ĉlana 7. stav 3. i
ĉlana 18. stav 1. Zakona o upravnom sporu (''Sl. list RCG'', broj 60/03), za pokretanje
upravnog spora i odluku suda da se tuţenom organu ostavi rok da odluĉi o ţalbi.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu, riješeno je
kao u izreci.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 25.11.2010. godine
Zapisniĉar,                      PREDSJEDNIK VIJEĆA
Marina Nedović,s.r.                 Svetlana Budisavljević,s.r.
                      *  *   *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1926/10

                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao predsjednika
vijeća, Dragana Djuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca M. R. , iz
Podgorice, koga zastupa punomoćnik Jovan Poleksić, advokat, iz Podgorice, protiv rješenja
tuţene Komisije za ţalbe Vlade Crne Gore - Podgorica, broj 290/9-09 od 28.07.2010. godine,
nakon usmene rasprave odrţane dana 29.11.2010. godine, u prisustvu punomoćnika tuţioca, a
u odsustvu tuţenog, dana 02.12.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   O b r a z l o ţ e nj e

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca, sluţbenika sektora za obezbjedjenje
liĉnosti i objekata, izjavljena na rješenje direktora uprave policije broj 119-9245/2 od
30.03.2010. godine, kojim je tuţiocu prestao radni odnos od 21.10.2009. godine, kao dana
saznanja da je isti pravosnaţnom presudom Višeg suda u Bijelom Polju, K.br.611/07 od
25.03.2009. godine, osudjen za kriviĉno djelo za koje se gonjenje preduzima po sluţbenoj
duţnosti.
    Tuţilac tuţbom i preko punomoćnika na raspravi, pobija rješenje tuţenog iz svih
zakonskih razloga. U bitnom navodi da je rješenje tuţenog donijeto uz bitnu povredu pravila
upravnog postupka iz ĉlana 226. stav 2. taĉka 7. Zakona o opštem upravnom postupku, jer je
dispozitiv prvostepenog rješenja, u suprotnosti sa obrazloţenjem. Naime, u dispozitivu
prvostepenog rješenja se navodi da je tuţilac osudjen pravosnaţnom presudom Višeg suda u
Bijelom Polju K.br.873/08, dok se u obrazloţenju navodi da se radi o presudi K.broj 611/07.
Istiĉe, da mu nije data mogućnost da uĉestvuje u postupku, kao i da tuţeni u osporenom
rješenju nije cijenio razloge ţalbe, a što je suprotno ĉlanu 240. Zakona o opštem upravnom
postupku. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi, a tuţeni obaveţe da tuţiocu naknadi
troškove spora, za sastav tuţbe i pristup na raspravu po Advokatskoj tarifi.
                        173
     Tuţeni organ je u odgovoru na tuţbu ostao kod razloga iz osporenog rješenja i predloţio
da se tuţba odbije.
     Sud je nakon razmatranja tuţbe, odgovora na istu, osporenog rješenja i ostalih spisa
predmeta, te odrţane usmene rasprave, našao da tuţba nije osnovana.
     Uvidom u spise predmeta nesumnjivo se utvrdjuje da je tuţilac presudom Osnovnog
suda u Bijelom Polju K.br.611/07 od 06.02.2008. godine, koja je postala pravosnaţna dana
25.03.2009. godine, oglašen krivim i osudjen za kriviĉno djelo iz ĉlana 207. stav 3. u vezi stava
1. Kriviĉnog zakonika, a koje djelo se goni po sluţbenoj duţnosti.
     Odredbom ĉlana 85. stav 1. Zakona o policiji (‟‟Sl. lit RCG‟‟, broj 28/05), propisano je da
policijskom sluţbeniku prestaje radni odnos ako je pravosnaţnom presudom osudjen za kriviĉno
djelo za koje se goni po sluţbenoj duţnosti, osim za kriviĉna djela koja se odnose na
bezbijednost saobraćaja, danom pravosnaţnosti presude.
     S obzirom na navedeno nesporno ĉinjeniĉno stanje i citiranu zakonsku odredbu,
pravilno je postupio prvostepeni organ kada je donio rješenje o rpestanku radnog odnosa
tuţiocu, a tuţeni organ kada je odbio njegovu ţalbu.
     Povreda postupka na koju tuţilac ukazuje u tuţbi, a naime da u obrazloţenju
prvostepenog rješenja nije naveden isti broj presude kao u dispozitivu, ne predstavlja bitnu
povredu pravila postupka iz ĉlana 226. stav 7. Zakona o opštem upravnom postupku (‟‟Sl. list
RCG‟‟, broj 60/03), kako to tuţilac smatra. Pomenutom odredbom propisano je da bitna povreda
pravila upravnog potupka postoji, ako je dispozitiv rješenja u suprotnosti sa obrazloţenjem,
tako da nije moguće utvrdjivanje zakonitosti u ţalbenom postupku. U konkretnom sluĉaju ne
radi se o takvoj situaciji, jer navedena oĉigledna greška u pisanju broja, kod postojećeg
ĉinjeniĉnog stanja, nije smetnja za utvrdjivanje zakonitosti prvostepenog rješenja.
     Takodje se ne mogu prihvtiti navodi tuţbe da je u upravnom postupku poĉinjena bitna
povreda zato što tuţiocu nije data mogućnost da uĉestvuje u postupku. Ovo stoga, što je
prvostepeno rješenje donijeto u skraćenom postupku, a na osnovu neposrednog uvida
prvostepenog organa u presudu Višeg suda u Bijelom Polju Kţ.broj 873/08 od 25.03.2009.
godine, pa nije bilo potrebno posebno saslušanje stranke u smislu ĉlana 133. stav 1. taĉka 2.
pomenutog zakona.
     Sud je cijenio i ostale navode tuţbe, ali je našao da su, kod utvrdjenog ĉinjeniĉnog
stanja, bez uticaja na odluĉivanje u ovoj stvari.
     Iz izloţenih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu (‟‟Sl. list
RCG‟‟ br. 60/03), Sud je tuţbu odbio kao neosnovanu.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                  Podgorica, 02.12.2010. godine
Zapisniĉar,                              PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                          Gordana Pot,s.r.
                  *  *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U.br.1967/10

                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao predsjednika
vijeća, Dragana Đuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Maje Ulićević, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca Ţ. K., iz Podgorice,
koga zastupa punomoćnik Drašković Zorica, advokat iz Podgorice, protiv rješenja tuţenog
Komisije za ţalbe - Podgorica, broj 297-08 od 06.07.2010. godine, nakon odrţane usmene
rasprave dana 29.11.2010. godine, u prisustvu tuţioca i punomoćnika tuţioca Glogić Denisa, po
zamjeniĉkom punomoćju, a u odsustvu tuţenog, dana 02.12.2010. godine, donio je
                        174
                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Komisije za ţalbe, broj 297-08 od 06.07.2010. godine i rješenje
direktora Zavoda za izvršenje kriviĉnih sankcija broj Z-RO-823 od 25.05.2010. godine.
    Obustavlja se disciplinski postupak protiv namještenika Ţ. K. iz Podgorice, za disciplinski
prekršaj iz ĉlana 59. stav 1. taĉka 1. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima.
    Obavezuje se tuţeni da tuţiocu naknadi troškove spora u iznosu od 250,00 €ura, u roku
od 15 dana, od dostavljanja presude.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena na rješenje direktora Zavoda
za izvšrenje kriviĉnih sankcija br. Z-RO-823 od 25.05.2010. godine, kojim je tuţilac oglašen
odgovornim za disciplinski prekršaj iz ĉlana 59. stav 1. taĉka 1. Zakona o drţavnim sluţbenicima
i namještenicima, i istom izreĉena disciplinska mejra – prestanak radnog odnosa.
    Tuţilac tuţbom i preko punomoćnika na raspravi pobija rješenje tuţenog kao nezakonito.
U bitnom navodi da je ĉinjeniĉno stanje u pogledu njegove disciplinske odgovornosti ostalo
neutvrdjeno, i ako je na to ukazano presudom Upravnog suda U.br.1121/2008. Takodje istiĉe
da tuţeni nije postupio u skladu sa ĉlanom 240. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku.
Predlaţe da se tuţba usvoji, osporeno rješenje poništi, a disciplinski postupak obustavi, te da se
tuţeni obaveţe da tuţiocu naknadi troškove spora i to, za sastav tuţbe i pristup na raspravi po
Advokatskoj tarifi.
Tuţeni organ je u pismenom odgovoru na tuţbu ponovio razloge iz osporenog rješenja i
predloţio da se tuţba odbije.
    Tuţba je osnovana.
    Odredbom ĉlana 34. stav 1. Zakona o upravnom sporu („Sl.list RCG“, br. 60/03),
propisano je da Sud ispituje zakonitost osporenog upravnog i drugog akta u gradnicama
zahtjeva iz tuţbe, ali pri tom nije vezan razlozima tuţbe.
    Uvidom u spise predmeta utvrdjuje se da je tuţilac oglašen odgovornim za disciplinski
prekršaj iz ĉlana 59. stav 1. taĉka 1. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima, tj. zbog
neizvšravanja, ili nesavjesnog, neblagovremenog ili nemarnog vršenja sluţbenih obaveza, a što
je imalo za posljedicu bjekstvo zatvorenika iz zatvora. Navedeni dogadjaj desio se dana
11.05.2008. godine, što predstavlja i dan saznanja za prekršaj, što nesumnjivo proizilazi iz
izjava lica neposredno nadredjenih tuţiocu. Disciplinski postupak pokrenut je 12.05.2008.
godine.
    Odredbom ĉlana 64. stav 7. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima („Sl.list
RCG“, br. 27/04 i 31/05), koji je bio na snazi u vijeme donošenja prvog rješenja o disciplinskoj
odgovoronosti (br. 03-1/576 od 06.06.2008. godine), propisano je da vodjenje disciplinskog
postupka zastarijeva kad protekne tri puta onoliko vremena koliko je zakonom utvrdjena
zastarelost pokretanja, a u svakom sluĉaju zastarelost nastupa u roku od jedne godine od dana
kada se saznalo za disciplinski prekršaj. Istovjetna odredba sadrţana je u ĉlanu 67. stav 7. sada
vaţećeg Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima.
    S obzirom na to, a kako je od dana saznanja za disciplinski prekršaj za koji je tuţilac
oglašen odgovornim, kao i od dana pokretanja postupka, proteklo više od jedne godine, to je
nastupila apsolutna zastarelost za vodjenje disciplinskog postupka.
    Iz navedenih razloga, a budući da su osporeno i prvostepeno rješenje donijeti nakon
nastupanja zastarelosti postupka, Sud je tuţbu prihvatio i poništio osporeno i prvostepeno
rješenje i obustavio disciplinski postupak protiv tuţioca.
    Na osnovu ĉlana 152. stav 1. Zakona o parniĉnom postupku, u vezi ĉlana 56. stav 2.
Zakona o upravnom sporu, obavezuje se tuţeni da tuţiocu naknadi troškove spora i to: za
sastav tuţbe 125 € i za pristup na raspravi 125 €, što ukupno iznosi 250 €.
                       175
    Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je kao
u dispozitivu.
                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 02.12.2010. godine

Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Maja Ulićević,s.r.                        Gordana Pot,s.r.
               *  *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 2093/10

                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vojina Lazovića, kao
predsjednika vijeća, Branislava Radulovića i Svetlane Budisavljević, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika suda Maje Ulićević, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi Š. M. ,
iz Podgorice, protiv rješenja Komisije za ţalbe Crne Gore, broj 344/7-09 od 19.07.2010. godine,
u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 03.12.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Komisije za ţalbe Crne Gore, broj 344/7-09 od 19.07.2010. godine.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem, donijetim u izvršenju presude ovog suda broj 258/2010 od
02.06.2010. godine, odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Ministarstva odbrane
broj 05-6219/5 od 25.01.2008. godine, kojim je utvrdjeno da tuţiocu prestaje vojna sluţba uz
„neĉastan otpust“, zbog neopravdanog izostanka iz sluţbe u Vojsci, pet dana uzastopno.
    U tuţbi, kojom osporava zakonitost rješenja tuţenog organa, iz svih zakonom propisanih
razloga, tuţilac ukazuje da je osporeno rješenje donijeto uz povredu pravila postupka iz ĉlana
57. Zakona o upravnom sporu. Privremeni zastupnik mu je postavljen nezakonito, jer Zakon o
vojsci ne propisuje mogućnost da se izjašnjenje o ĉinjenicama i okolnostima koje su od znaĉaja
za donošenje odluke vrši preko tog instituta. On nije procesno nesposoban, niti je njegovo
prebivalište bilo nepoznato tuţenom organu, zbog ĉega nije postupljeno u skladu sa Zakonom i
omogućeno mu uĉešće u postupku. Predloţio je da se osporeno rješenje poništi.
    Tuţeni organ je u odgovoru na tuţbu, ostao pri razlozima iz osporenog rješenja i
predloţio da se tuţba kao neosnovana odbije.
    Tuţba je osnovana.
    Vezanost upravnih organa na pravno mišljenje i primjene suda u pogledu postupka, pri
donošenju novog umjesto poništenog rješenja, utvrdjena je odredbom ĉlana 57. ZUS-a.
Suprotno navedenom zakonskom odredjenju, tuţeni organ je u izvršenju presude U.br.
258/2010, donio osporeno rješenje ne postupajući po primjedbama Upravnog suda. Prethodno
rješenje tuţenog organa poništeno je izmedju ostalog što nijesu cijenjeni navodi ţalbe koji se
odnose na pravilnost odredjivanja zastupnika, obzirom na to da je tuţilac u ţalbi tvrdio da je
njegovo prebivalište, odnosno adresa u Podgorici bila dostupna svim organima koji su imali
odredjeno uĉešće u postupku.
    Kako se tuţeni ni jednom rijeĉju u obrazloţenju osporenog rješenja nije izjasnio o
okolnostima vezanim za uĉešće tuţioca u postupku, a na koje je ukazano pomenutom
                       176
presudom, to je osporeno rješenje donijeto suprotno citiranoj zakonskoj odredbi iz kog razloga
ga je trebalo poništiti.
    Shodno izloţenom, Sud je na osnovu odredbe ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom
sporu, odluĉio kao u dispozitivu.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 03.12.2010. godine

Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Maja Ulićević,s.r.                         Vojin Lazović,s.r.
                     *  *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. br. 2094/2010

                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće samostalnog
savjetnika Svetlane Radošević, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca M. Š.,
iz Berana, protiv rješenja tuţenog Komisije za ţalbe Vlade Crne Gore, broj 209-08 od
23.07.2010. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 19.11.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja direktora
Poreske uprave broj 03/1-666/1-10 od 28.05.2010. godine, kojim je rasporeĊen sa radnog
mjesta samostalni namještenik II u Podruĉnoj jedinici Berane, Filijala za administrativno
tehniĉke i pomoćne poslove, na radno mjesto samostalni savjetnik II u Podruĉnoj jedinici
Berane, Filijala za naplatu – ispostava za kancelarijsku naplatu, poĉev od 09.10.2006. godine.
    Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog organa. U tuţbi u bitnom istiĉe da
prvostepeni i tuţeni organ nijesu u ponovnom postupku ispoštovali presudu Upravnog suda
U.br. 1365/09 od 11.03.2010. godine, i da je obrazloţenje osporenog rješenja nejasno. Istiĉe da
mjesto samostalnog namještenika II nije ukinuto već da njegov novi raspored predstavlja
nekorektan odnos starješine organa. Predlaţe da sud tuţbu uvaţi i poništi osporeno rješenje.
    U odgovoru na tuţbu tuţeni organ je ostao pri razlozima datim u osporenom rješenju i
predloţio da sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
    Tuţba je neosnovana.
    Osporeno kao i prvostepeno rješenje, donijeto je u izvršenju presude ovog suda U.br.
1365/09 od 11.03.2010. godine, kojim je poništeno rješenje tuţenog donijeto u istoj stvari,
zbog povreda pravila postupka vezanih za nepotpuno obrazloţenje i nedostatka ocjena navoda
ţalbe.
    Odredbom ĉlana 13. Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima („Sl.list RCG“, br.
50/08, 86/09 i 49/10), je propisano da drţavni sluţbenik, odnosno namještenik moţe, pred
uslovima utvrĊenim zakonom, biti rasporeĊen na drugo radno mjesto, a odredbom ĉlana 79.
stav 1. da se drţavni sluţbenik odnosno namještenik moţe rasporediti na drugo radno mjesto
koje odgovora njegovoj struĉnoj spremi, bez njegove saglasnosti ili na njegov zahtjev, ako to
potrebe drţavnog organa zahtijevaju.
                       177
    Nije sporno da je tuţilac prije donošenja prvostepenog rješenja radio u Podruĉnoj
jedinici Berane – Filijala za administrativno tehniĉke poslove, na radnom mjestu samostalni
namještenik II.
    Iz spisa predmeta se utvrĊuje da je tuţilac, a što se tuţbom ne osporava, rasporeĊen na
radno mjesto, samostalni savjetnik II u Podruĉnoj jedinici Berane, Filijala za naplatu, u skladu
sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Poreske uprave br. 03/1-19216/1-06 od
15.09.2006. godine, obzirom da ispunjava sve traţene uslove u pogledu struĉne spreme i
radnog iskustva.
    Prema obrazloţenju prvostepenog rješenja, rasporeĊivanje tuţioca izvršeno je sa razloga
što su u ispostavi za kancelarijsku naplatu, a što predstavlja glavnu djelatnost ovog organa,
navedenim Pravilnikom predviĊena 3 izvršioca, a da je prije rasporeĊivanja tuţioca na navedeno
radno mjesto, te poslove obavljao samo jedan izvršilac. Zbog radnog iskustva tuţioca i njegove
struĉnosti, tuţilac je rasporeĊen na radno mjesto samostalni savjetnik II na poslovima naplate
poreza.
    Ovako dato obrazloţenje, po ocjeni suda u skladu je sa presudom U.br. 1365/09 od
11.03.2010. godine, jer su njime otklonjene nepravilnosti na koje je sud ukazao u presudi,
vezane za nepotpuno obrazloţenje. U obrazloţenju osporenog rješenja dati su, u skladu sa
odredbama ĉlana 203. stav 2. i ĉlana 240. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, jasni i
potpuni razlozi koji upućuju na pravilnost donijete odluke kojom je odbijena ţalba tuţioca.
    Sa iznijetih razloga, sud je našao da osporenim rješenjem nije povrijeĊen zakon na štetu
tuţioca, te da su njegovi tuţbeni navodi u cjelosti neosnovani, pa je na osnovu ĉlana 37. stav 1.
Zakona o upravnom sporu, riješio kao u dispozitivu.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 19.11.2010. godine
Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA
Svetlana Radošević,s.r.                       Vladimir Radulović,s.r.
                      *  *   *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. br.1973/2010
                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao predsjednika
vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika Suda
Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca V. B., iz Nikšića koga
zastupa punomoćnik Radovan Drinĉić iz Nikšića, protiv rješenja tuţenog Komisije za ţalbe broj
137-08 od 27.07.2010. godine, na nejavnoj sjednici odrţanoj dana 08.12.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Komisije za ţalbe, broj 137-08 od 27.07.2010. godine.
    Svaka stranka snosi svoje troškove spora.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem djelimiĉno je poništeno rješenje ministra odbrane, broj 05-
5060/07-10 od 16.11.2009. godine u dijelu koji se odnosi na datum prestanka radnog odnosa i
rješava da tuţiocu prestaje radni odnos sa datumom konaĉnosti rješenja o prestanku radnog
odnosa, broj 05-5060/06 od 14.12.2008. godine, dok se u ostalom dijelu ţalba odbija kao
neosnovana.
                       178
    Tuţilac u tuţbi navodi da je osporeno rješenje donijeto uz bitnu povredu pravila
upravnog postupka, jer je izreka rješenja u suprotnosti sa datim razlozima, zbog ĉega se ne
moţe ispitati a ĉinjeniĉno stanje je pogrešno utvrdjeno i pogrešno primijenjeno materijalno
pravo na štetu tuţioca. Pogrešno tuţeni zakljuĉuje da je tuţiocu radni odnos prestao zbog
reorganizacije drţavnog organa normirano odredbama ĉlana 104 i 105. Zakona o drţavnim
sluţbenicima i namještenicima, iako se u konkretnoj stvari radi o ukidanju drţavnog organa ili
dijela poslova iz ĉlana 103. citiranog zakona, pa takodje izvodi pogrešan zakljuĉak da su pravne
posljedice i u jednom i u drugom sluĉaju iste, što nije taĉno. Naime, kod ukidanja drţavnog
organa zaposleni ima više šansi da zadţi posao rasporedjivanje u drugi organ u ĉiju nadleţnost
prelaze poslove iz ukinutih organa, jer je taj organ duţan da preuzme i radnike koji su do tada
radili na tim poslovima što se nije desilo tuţiocu. Istiĉe da su u Zapisniku o inspekcijskom
nadzoru izvršenom 26.09.2007. godine i 08.10.2007. godine, u Ministarstvu odbrane i
Ministarstvu unutrašnjih poslova i javne uprave utvrdjene promjene nepravilnosti i da prilikom
preuzimanja tehnološkog viška iz ministarstva odbrane i Ministarstva unutrašnjih poslova i javne
uprave nijesu preuzeti zaposleni iz ministarstva odbrane koji su radili na poslovima koji su
ukinuti, već druge radnike koji nikada nijesu radili na tim poslovima. Predlaţe da se osporeno
rješenje poništi i obaveţe tuţeni da tuţioca vrati na posao i rasporedi ga prema njegovoj
struĉnoj spremi, kao i naknadi troškove spora po AT-u.
    Tuţeni u odgovoru na tuţbu ponavlja navode iz osporenog rješenja i predlaţe da se
tuţba odbije kao neosnovana.
    Cijeneći spise predmeta, navode tuţbe i odgovor na tuţbu, sud je našao da je tuţba
osnovana.
    Prema razlozima datim u obrazloţenju osporenog rješenja, tuţilac nije mogao biti
rasporedjen u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva
odbrane iz razloga što je u Podruĉnoj jedinici došlo do ukidanja odredjenih radnih mjesta i
smanjenja broja izvršilaca sa 27 na ĉetiri, pa je licima zaposlenim u Ministarstvu odbrane SCG i
Vojsci SCG obezbijedjeno pravo iz ĉlana 103. stav 2. Zakona o drţavnim sluţbenicima i
namještenicima.
    Tuţeni u osporenom rješenju navodi da se ne radi o reorganizaciji drţavnog organa kako
to zakljuĉuje prvostepeni organ nego o ukidanju drţavnog organa ili dijela poslova iz ĉlana 103.
Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima, a ne cijeni navode ţalbe da je popuna radnih
mjesta vršena putem javnog oglasa tuţioca i da su u radni odnos primana druga lica a ne
tuţilac što je suprotno odredbi ĉlana 106. starog Zakona o zapošljavanju drţavnih sluţbenika i
namještenika, obzirom da nijesu iste posledice kod reorganizacije drţavnog organa i ukidanja
drţavnog organa, pa je poĉinjena povreda pravila postupka iz ĉlana 240. stav 2. ZUP-a kojom je
propisano da je tuţeni duţan cijeniti sve navode ţalbe.
    Iz navedenih razloga, sud je tuţbu prihvatio i osporeno rješenje poništio.
    Sud je cijenio predlog tuţioca za donošenje meritorne odluke u ovoj stvari, medjutim,
obzirom na navedeno, nijesu bili ispunjeni uslovi iz ĉlana 37. stav 2. Zakona o upravnom sporu,
za donošenje takve odluke.
    U ponovnom postupku drugostepeni organ će postupiti u skladu sa ovom presudom
(ĉlan 57. ZUS-a), i donijeti novo, na zakonu zasnovano rješenje.
    Odluka o troškovima spora, donesena je u smislu ĉlana 56. stav 1. ZUS-a, obzirom da je
sud odluĉivao u nejavnoj sjednici.
    Iz iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, rješeno je kao u dispozitivu presude.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 08.12.2010. godine

Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić, s.r.                    Biserka Bukvić, s.r.
                     *  *  *
                       179
UPRAVNI SUD CRNE GORE
  U.br.3170/2010


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Ljubinke Popović-Kustudić, kao
predsjednika vijeća, Dragana Đuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući po tuţbi S. B., iz Nikšića, koga zastupa Milan
Vojinović, advokat iz Nikšića, protiv Sekretarijata za privredu i finansije opštine Nikšić, u
nejavnoj sjednici odrţanoj 16.12.2010.godine, donio je

                     R J E Š E NJ E

                   Tuţba se odbacuje.

                   Obrazloţenje

     Tuţilac je 29.11.2010.godine, ovom sudu podnio tuţbu protiv Sekretarijata za privredu i
finansije opštine Nikšić, navodeći da je po osnovu oglasa od 02.02.2007.godine, zasnovao radni
odnos kod tuţenog poĉev od 01.03.2007.godine, i da su mu nakon obavljenog pripravniĉkog
staţa od 12 mjeseci, donošena rješenja za rad na odredjeno vrijeme u trajanju od po 30 dana,
sve do 28.08.2008.godine, kada mu je uruĉeno zadnje rješenje o radu na odredjeno vrijeme.
Nakon isteka roka od 30 dana po tom rješenju, nastavio je sa radom kod tuţenog i
svakomjeseĉno vršen obraĉun i isplata zarada i drugih naknada, a to sve do 17.11.2010.godine,
kada mu je bez ikakvog razloga uskraćeno pravo na rad. Istiĉe da se 09.11.2010.godine obratio
sa zahtjevom tuţenom za regulisanje radno pravnog statusa, po kojem nije odluĉeno. Smatra
da je shodno ĉlanu 26.Zakona o radu izvršena transformacija njegovog radnog odnosa sa
odredjenog na neodredjeno vrijeme, pa na osnovu ĉlana 120.navedenog zakona podnosi ovu
tuţbu i predlaţe da Upravni sud donese presudu kojom će utvrditi da je izvršena transformacija
njegovog radnog odnosa sa odredjenog na neodredjeno vrijeme poĉev od 01.11.2010.godine i
obavezati tuţenog da ga vrati u radni odnos i rasporedi na poslove i radne zadatke koji
odgovaraju njegovoj struĉnoj spremi.
     Ispitujući tuţbu u prethodnom postupku Sud je našao da istu valja odbaciti kao
nedozvoljenu.
     Prema ĉlanu 7.Zakona o upravnom sporu („Sl.list RCG“,br. 60/03), upravni spor se moţe
pokrenuti protiv upravnog ili drugog akta koji je donijet u drugom stepenu, a protiv
prvostepenog upravnog ili drugog akta, samo ako protiv istog nije dozvoljena ţalba u upravnom
ili drugom postupku, kao i kad nadleţni organ o zahtjevu, odnosno ţalbi stranke nije donio
odgovarajući upravni ili drugi akt, a to pod uslovima predvidjenim ĉlanom 18.ovog zakona.
Upravni akt, u smislu Zakona o upravnom sporu, kako je to propisano ĉlanom 2.stav 1., je akt
kojim drţavni organ, organ lokalne samouprave, kao i ustanova ili drugo pravno lice u vršenju
javnih ovlašćenja odluĉuje u upravnim stvarima o pravima, obavezama ili pravnim interesima
fiziĉkog ili pravnog lica, a drugi pojedinaĉni akt, kako je to propisano stavom 2. ovog ĉlana, je
akt kojim organ ili ustanova i pravno lice iz stava 1.ovog ĉlana odluĉuje o pravima, obavezama
ili pravnim interesima fiziĉkog ili pravnog lica u drugim pravnim stvarima.
     Kako se tuţbom u konkretnom ne osporava bilo koji upravni ili drugi akt, to je tuţba
nedozvoljena.
     Predmetnu tuţbu Sud nije mogao uzeti ni kao tuţbu zbog ćutanja, jer nijesu ispunjene
procesne pretpostavke iz ĉlana 18.Zakona o upravnom sporu, za njeno podnošenje. Ovo budući
da tuţilac, što proizilazi iz sadrţine tuţbe, zbog nedonošenja odluke po njegovom zahtjevu od
09.11.2010.godine, nije u skladu sa ĉlanom 212.stav 2.Zakona o opštem upravnom postupku
(„Sl.list RCG“,br.60/03), podnosio ţalbu Komisiji za ţalbe opštine Nikšić, kao nadleţnom
drugostepenom organu.
                        180
    Iz navedenih razloga, a shodno ĉlanu 22.u vezi ĉlana 7. i 18.Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu.
                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 16.12.2010.godine

Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                     Ljubinka Popović-Kustudić,s.r.
                      *  *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br.2618/2010

                     U IME NARODA

     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija, Ljubinke Popović – Kustudić,
kao predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca G. K.,
iz Ulcinja, protiv tuţene Komisije za ţalbe Opštine Ulcinj, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj
sjednici odrţanoj dana 21.12.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Nalaţe se Komisiji za ţalbe Opštine Ulcinj, da odmah a najkasnije u roku od 30 dana, od
dana prijema presude, odluĉi o ţalbi tuţioca od 21.04.2010. godine.

                   Obrazloţenje

    Tuţilac je 27.10.2010. godine, podnio ovim sudu tuţbu protiv Komisije za ţalbe Opštine
Ulcinj, zbog nedonošenje rješenja po njegovoj ţalbi, izjavljenoj protiv odluke Sekretarijata za
zaštitu imovine Opštine Ulcinj, o izboru kandidata, Up.I.broj 09-1189/2-10 od 13.04.2010.
godine. U tuţbi navodi da je na odluku Sekretarijata izjavio ţalbu tuţenom 21.04.2010. godine,
po kojoj nije odluĉeno u zakonskom roku, kao ni u daljem roku od 7 dana po urganciji tuţioca
od 14.09.2010. godine. Predlaţe da sud usvoji tuţbu i naloţi tuţenom da odluĉi o ţalbi.
    U odgovoru na tuţbu, tuţeni u bitnom navodi da o ţalbi nije odluĉeno iz razloga što
sadašnjem predsjedniku tuţene, nijesu dostavljeni komplentni spisi predmeta od strane
prethodnog predsjednika komisije i smatra da su istekli zakonski rokovi za postupanje Komisije
po ţalbi.
    Tuţba je osnovana.
    Naime, prema odredbi ĉlana 242. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku, rješenje
po ţalbi mora se donijeti i dostaviti stranci najkasnije u roku od dva mjeseca od dana predaje
ţalbe, ako posebnim zakonom nije odredjen kraći rok, a odredbom ĉlana 18. stav 1. Zakona o
upravnom sporu, propisano je da ako drugostepeni organ nije u roku od 60 dana ili u zakonom
odredjenom kraćem roku donio rješenje po ţalbi stranke protiv prvostepenog rješenja, a ne
donose ga ni u daljem roku od 7 dana po ponovljenom traţenju, stranka moţe pokrenuti
upravni spor kao da joj je ţalba odbijena. Ĉlanom 114. stav 2. Zakona o drţavnim sluţbenicima
i namještenicima, propisan je kraći rok u kojem je Komisija za ţalbe duţna da odluĉi po ţalbi, a
to je rok od 30 dana.
    Iz dokaza priloţenih uz tuţbu utvrdjuje se da je tuţilac, dana 21.04.2010. godine, podnio
ţalbu tuţenom organu na odluku Sekretarijata za zaštitu imovine Opštine Ulcinj, o izboru
kandidata, Up.I.broj 09-1189/2-10 od 13.04.2010. godine, po kojoj ţalbi nije odluĉeno u
                      181
zakonskom roku, kao ni u daljem roku od 7 dana, po ponovljenom traţenju – urgenciji tuţioca,
podnijetoj dana 14.09.2010. godine.
    Polazeći od iznijetog, Sud je našao da je podnijeta tuţba opravdana, jer su ispunjeni
uslovi iz citirane zakonske odredbe za njeno podnošenje, pa je istu usvojio i naloţio tuţenom
organu, da u ostavljenom roku odluĉi o predmetnoj ţalbi tuţioca.
Navodi iz odgovora na tuţbu, po ocjeni ovog suda, ne opravdavaju tuţeni organ da ne odluĉi o
ţalbi tuţioca.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno
je kao u dispozitivu presude.

                UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 21.12.2010. godine

Zapisniĉar,                       PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić,s.r.                   Ljubinka Popović-Kustudić,s.r.
                    *  *  *
      182
     XVIII
OBLAST LOKALNE SAMOUPRAVE
                        183
UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 2083/2009


                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija: Vojina Lazovića, kao
predsjednika vijeća, Branislava Radulovića i Svetlane Budisavljević, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika Suda Danijele Dedić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi J. B. ,
iz Herceg Novog, protiv rješenja Glavnog administratora Opštine Ţabljak broj 443/09-05-UP2-61
od 06.11.2009.godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 19.01.2010.godine, donio je


                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Glavnog administratora Opštine Ţabljak broj 443/09-05-UP2-61 od
06.11.2009.godine.

                    O b r a z l o ţ e nj e

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Sekretarijata za
privredu, finansije, opšte upravu i društvene djelatnosti opštine Ţabljak, broj 443/09-03-UP1-
203 od 19.05.2009.godine, kojim je obvezniku B. J. utvrĊena turistiĉka taksa za 2009.godinu, za
objekat u Ţabljku, u iznosu od 162,00€.
    Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog organa. Istiĉe da mu je bez ikakvog osnova
utvrĊena turistiĉka taksa za objekat koji se nalazi u Ţabljaku i da je ĉinjenica da je objekat u
izgradnji, da nije prikljuĉena voda, kao da ni u jednoj sobi nema namještaj. Dalje istiĉe da je cilj
organa opštine da po svaku cijenu ubiraju prihodi i da sami ocjenjuju, kategorišu i utvrĊuju
kvadraturu po svopstvenom nahoĊenju. Predlaţe da Sud osporeno rješenje poništi.
    Postupajući po aktu Suda U.br.2083/2009 od 10.12.2009.godine, tuţeni oragan je
obavjestio Sud da ne moţe dostaviti odgovor na tuţbu B. J. , iz razloga što je tuţba svojeruĉno
napisana, a rukopis u mnogim djelovima tuţbe nejasan i nerazumljiv.
    Tuţba je osnovana.
    Odredbom ĉlana 33 stav 5 Zakona o upravnom sporu, propisano je da Sud donosi
odluku na osnovu utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja u spisima predmeta iz kog razloga je odredbom
ĉlana 27 stav 3 ZUS-a utvrdjena obaveza tuţenog da Sudu dostavi sve spise koji se odnose na
predmet spora. Tuţeni organ je povrijedio ovu zakonsku odredbu, jer Sudu nije dostavio
odgovor na tuţbu, kao ni spise predmeta iz kojih bi se moglo provjeriti ĉinjeniĉno utvrdjenje i
eventualno, otkloniti prigovori istaknuti u tuţbi.
    Imajući u vidu da se tuţbom, upravo, osporava utvrĊeno ĉinjeniĉno stanje, to se za
sada, bez dokumentacije koju je kao relevantnu cijenio tuţeni u dokaznom postupku, ova
upravna stvar ne moţe riješiti.
    Iz iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37 stav 1 ZUS-a, odluĉeno je kao u dispozitivu.

                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 19.01.2010.godine

Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Danijela Dedić, s.r.                         Vojin Lazović, s.r.
                       *   *  *
                        184
UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br.1828/2009

                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija, Gordane Pot, kao predsjednika
vijeća, Dragana Djuretića i Ljubinke Popović – Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Nataše Sekulić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca DOO
„Neckom“ iz Nikšića, protiv rješenja tuţenog Glavnog administratora Opštine Ţabljak, broj
442/09-05-UP2-58 od 05.10.2009. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 14.01.2010.
godine, donio je

                     PRESUDU

                     Tuţba se odbija.

                    Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena na rješenje Sekretarijata za
privredu, finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Ţabljak, broj 442/09-3-UPI-192
od 17.07.2009. godine, kojim je tuţiocu utvrdjena lokalna komunalna taksa za korišćenja
bilborda, u mjeseĉnom iznosu od 480,00 € poĉev od 01.07.2009. godine.
     Tuţilac tuţbom pobija rješenje tuţenog zbog: povrede pravila postupka, pogrešno i
nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U tuţbi
navodi da mu prije donošenja rješenja nije data mogućnost da se izjasni o svim ĉinjenicama i
okolnostima. Rješenje je donijeto na osnovu zapisnika o inspekcijskom pregledu, koji nije
dostavljen tuţiocu na uvid, niti je mogao da na isti stavi prigovor. Dalje navodi da nije vlasnik
bolborda navedenog u zapisniku inspektora, već je samo zakupac tog bilborda i na istom se
nalazi njegova reklama. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
     Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu navodi da ista nije osnovana, pa predlaţe da se
odbije.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, osporeno rješenje i ostale spise predmeta, pa
je našao da tuţba nije osnovana.
     Ne mogu se prihvatiti navodi tuţbe da je tuţeni poĉinio povredu pravila postupka zato
što tuţiocu nije data mogućnost da se izjasni o ĉinjenicama i okolnostima, jer je prvostepeno
rješenje donijeto u skraćenom postupku u skladu sa ĉlanom 133. Zakona o opštem upravnom
postupku („Sl.list RCG“, br.60/03), na osnovu zapisnika o inspekcijskom pregledu od
30.06.2009. godine, koji je saĉinilo sluţbeno lice na osnovu neposrednog opaţanja, pa nije bilo
potrebno posebno saslušanje tuţioca radi zaštite njegovih interesa.
     Ĉinjeniĉno stanje koje je konstatovano pomenutim zapisnikom, a naime da je na
bilbordu koji se nalazi u ulici Sv. Save broj 37 u Ţabljaku, postavljena reklama tuţioca, tj. da
tuţilac koristi predmetni bilbord u svrhu reklamiranja, isti ne spori ni u ţalbi, a ni u tuţbi.
     Odredbom ĉlana 2. stav 1. taĉka 3. Odluke o lokalnim komunalnim taksama („Sl.list
RCG“, - OP br. 3/07 i 5/07), propisano je da se lakalne komunalne takse uvode za korišćenje
reklamnih panoa i bilborda, a ĉlanom 4. stav 1. iste odluke, da je obveznik lokalne komunalne
takse korisnik prava, predmeta i usluga za ĉije je korišćenje propisano plaćanje lokalne
komunalne takse.
     S obzirom na to, pravilno su upravni organi primijenili materijalni propis kada su našli da
je tuţilac, kao korisnik predmetnog bilborda, obveznik plaćanja lokalne komunalne takse.
     Iz navedenih razloga, Sud je ocijenio da je osporeno rješenje pravilno i zakonito, pa je
tuţbu valjalo odbiti.
                        185
    Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu („Sl.list RCG“,
br.60/03), odluĉeno je kao u dispozitivu.
                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 14.01.2010. godine
Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Nataša Sekulić,s.r.                      Gordana Pot,s.r.
                  *   *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. broj 778/2009

                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija, Ljubinke Popović – Kustudić,
kao predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Danijele Dedić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Crnogorskog Telekoma, AD Podgorica, protiv rješenja tuţenog Glavnog administratora Opštine
Bijelo Polje, br. 03-112/09 od 27.03.2009. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
28.01.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Glavnog administratora Opštine Bijelo Polje, br. 03-112/09 od
27.03.2009. godine.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Uprave javnih
prihoda Opštine Bijelo Polje broj UP.08/2-31/p.p. od 17.12.2008.godine, kojom je tuţiocu
utvrĊena lokalna komunalna taksa po osnovu korišćenja prostora na javnim površinama za
postavljenu telefonsku centralu u Potkrajcima - Bijelo Polje, u mjeseĉnom iznosu od 100,00 €,
što za period od 01.07.2005 do 31.12.2005.godine, iznosi 600,00€.
    Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog organa zbog povrede pravila postupka,
nepotpuno utvrĊenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U tuţbi istiĉe
da je osporenim rješenjem poĉinjena povreda pravila postupka iz ĉlana 240 Zakona o opštem
upravnom postupku, jer se tuţeni organ nije izjasnio o navodima ţalbe da predmetna centrala
nije postavljena na javnoj površini, već u poslovnom prostoru ŢTO Crne Gore. Dalje navodi da
se iz zapisnika o popisu telefonskih centrala, izvodnih ormarića i kablovskih okana na podruĉju
telekomunikacionog centra Bijelo Polje, ne vidi da li je isti potpisalo ovlašćeno lice Telekoma, pa
predlaţe da Sud tuţbu uvaţi i osporeno rješenje poništi.
    U odgovoru na tuţbu, tuţeni organ je ostao pri razlozima datim u osporenom rješenju i
predloţio da Sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
    Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, Sud je
našao da je tuţba osnovana.
    Ocjenjujući zakonitost osporenog rješenja, ovaj sud nalazi da isto ne sadrţi potpuno
utvrĊeno ĉinjeniĉno stanje i razloge za zakljuĉak da je tuţilac obveznik plaćanja komunalne
takse, iz kog razloga je rješenje donijeto uz povredu pravila postupka propisanog odredbama
ĉlana 226. stav 2. taĉka 7 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list RCG", br.60/03).
    Zakonom o lokalnim komunalnim taksama ("Sl.list RCG", br.27/06), (ĉlanom 2) dato je
ovlašćenje lokalnoj samoupravi da za korišćenje javne površine, definisane odredbom ĉlana 4
istog zakona utvrdi lokalnu komunalnu taksu. Odredbom        ĉlana 3. Odluke o lokalnim
                        186
komunalnim taksama u Opštini Bijelo Polje ("Sl.list RCG" - opštinski propisi, br.13/04),
propisano je da je osnov za utvrĊivanje obaveze plaćanja komunalne takse, korišćenje javne
površine.
    Iz obrazloţenja osporenog rješenja proizilazi da tuţeni organ prihvata ocjenu
prvostepenog organa, donijetu na osnovu komisijskog zapisnika o izvršenom popisu telefonskih
centrala, izvodnih ormarića i kablovskih okana, na podruĉju telekomunikacionog centra Bijelo
Polje broj 04/1-1123/1/2/3 od 08.06.2004.godine, da je tuţilac obveznik plaćanja takse za
telefonsku centralu koja se nalazi na javnoj površini. MeĊutim, ovakvo ĉinjeniĉno utvrĊenje je
nepotpuno i na osnovu njega se ne moţe zakljuĉiti da se radi o javnoj površini u smislu ĉlana 4
Zakona o lokalnim komunalnim taksama, kojima je ta površina definisana, zbog ĉega, ni razlozi
iz obrazloţenja rješenja, ne upućuju na zakljuĉak da postoji osnov za donošenje rješenja o
utvrĊivanju obaveze plaćanja lokalne komunalne takse, u smislu navedenih propisa, što ga ĉini
nezakonitim, suprotno odredbi ĉlana 203 stav 2 Zakona o opštem upravnom postupku.
    Osim toga, tuţilac je i u ţalbi isticao da predmetna centrala nije postavljena na
slobodnoj (javnoj) površini, nego u poslovnom prostoru ŢTO Crne Gore, o ĉemu se tuţeni nije
izjasnio, što sve ukazuje da odluĉne ĉinjenice, u bitnim taĉkama nijesu utvrĊene pa je tuţeni
postupio suprotno odredbi ĉlana 240. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, budući da
je, shodno toj odredbi, bio duţan da ocijeni sve navode ţalbe.
    U ponovnom postupku tuţeni organ će otkloniti nedostatke na koje je ukazano ovom
presudom (ĉlan 57. ZUS-a) te donijeti novo na zakonu utemeljeno rješenje.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37 stav 1 Zakona o upravom sporu, riješeno je
kao u dispozitivu.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 28.01.2010. godine

Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Danijela Dedić, s.r.                     Ljubinka Popović-Kustudić, s.r.
                  *    *     *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 440/09

                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Svetlane Budisavljević, kao
predsjednika vijeća, Branislava Radulovića i Vojina Lazovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Marine Nedović, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca Društva za
upravljanje investicionim fondom ''Moneta'' a.d. - Podgorica, protiv rješenja tuţenog Glavnog
administratora Opštine Kolašin, broj 07-39/08 od 23.02.2009. godine, u nejavnoj sjednici
odrţanoj dana 12.01.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   O b r a z l o ţ e nj e

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Uprave prihoda
Opštine Kolašin, broj 04-1505/UP od 24.11.2008. godine, kojim je utvrdjeno da je tuţilac poĉev
od 26.11.2006. godine, obveznik plaćanja naknade za korišćenje gradskog-gradjevinskog
zemljišta u iznosu od 145,30 €ura mjeseĉno.
                       187
    Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog organa. U tuţbi navodi da se predmetna
obaveza nije mogla utvrditi retroaktivno. Prvostepeni organ bio je duţan da tuţiocu za svaki
mjesec utvrdi obavezu i dostavi rješenje, jer se u protivnom stvara pravna nesigurnost. Predlaţe
da sud tuţbu uvaţi i poništi osporeno rješenje.
    U odgovoru na tuţbu tuţeni organ je ostao pri razlozima datim u osporenom rješenju i
predloţio da sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
    Tuţba je neosnovana.
    Iz spisa predmeta se sa sigurnošću utvrdjuje, da je obaveza tuţioca utvrdjena u skladu
sa odredbama ĉlana 2. i 3. Odluke o visini naknade za korišćenje gradskog gradjevinskog
zemljišta i zemljišta van granica gradskog gradjevinskog zemljišta (''Sl. list RCG'', broj 43/05-
opštinski propisi), ĉiji osnov i visinu, tuţilac nije doveo u sumnju navodima tuţbe.
    Odredbom ĉlana 1. pomenute odluke, predvidjeno je da se naknada plaća mjeseĉno i to
najkasnije do 10. u mjesecu za prethodni mjesec, ali to što naknada do sada nije bila utvrdjena,
ne znaĉi da je tuţilac oslobodjen te obaveze za prethodni period, niti da je jedinica lokalne
samouprave izgubila pravo na njenu naplatu.
    Kod takvog stanja stvari, navodi tuţbe nijesu mogli imati uticaja na drukĉije
opredjeljenje suda u konketnoj upravnoj stvari, zbog ĉega je tuţbu valjalo odbiti kao
neosnovanu.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu odredbe ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu,
riješeno je kao u izreci.
                    UPRAVNI SUD CRNE GORE
                   Podgorica,12.01.2010. godine
Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                       Svetlana Budisavljević,s.r.
                     *    *   *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 600/09

                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Svetlane Budisavljević, kao
predsjednika vijeća, Branislava Radulovića i Vojina Lazovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Marine Nedović, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca ''Jugopetrol'' AD
Kotor, protiv rješenja tuţenog Glavnog administratora Opštine Bijelo Polje, broj 03-77/09 od
10.03.2009. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 12.01.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   O b r a z l o ţ e nj e

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Uprave javnih
prihoda Opštine Bijelo Polje, kojim je tuţiocu za period od 10.10. do 31.12.2008. godine,
utvrdjena obaveza plaćanja naknade za korišćenje putnog zemljišta, u iznosu od 2.666,00 €.
    Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog organa. U tuţbi u bitnom navodi, da se
predmetna naknada ne moţe utvrdjivati retroaktivno. Nije jasno zašto je za period oktobar -
decembar 2008. godine, povećan iznos te naknade, kada nije bilo izmjena propisa na osnovu
kojih je ta naknada obraĉunata. Predlaţe da sud tuţbu uvaţi i poništi osporeno rješenje.
    U odgovoru na tuţbu tuţeni organ je ostao pri razlozima datim u osporenom rješenju i
predloţio da sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
                       188
    Tuţba je neosnovana.
    Odlukom o korišćenju i naknadi za korišćenje putnog zemljišta koje pripada opštinskim i
nekategorisanim putevima ("Sl.list CG'' - opštinski propisi, broj 20/08 i 29/08), propisani su
uslovi i naĉin korišćenja putnog zemljišta koje pripada opštinskim i nekategorisanim putevima,
kao i visina naknade za njihovo korišćenje.
    Odredbom ĉlana 21. stav 1. alineja 1. pomenute odluke, izmijenjena je visina godišnje
naknade za obavljanje pratećih djelatnosti na gradskim ulicama i ulicama u naselju, koja je bila
predvidjena Odlukom iz 2007. godine, tako da ta naknada za benzinske i plinske stanice sada
iznosi 6.000,00 €, u skladu sa kojom je naknada sada obraĉunata.
    U konketnom sluĉaju, primijenjena je vaţeća Odluka, a što se tiĉe navoda tuţbe, da
tuţilac već plaća naknadu po istom osnovu Direkciji za saobraćaj, isti su bez znaĉaja na
zakonitost utvrdjene obaveze, jer se ovdje radi o naknadi koju ubira jedinica lokalne
samouprave.
    Inaĉe, prema ĉlanu 23. Odluke, naknada se plaća godišnje do 15. januara, ali to što
obaveza tuţioca za period od 10.10. do 31.12.2008. godine, do sada nije utvrdjena, ne znaĉi da
je time tuţilac oslobodjen te obaveze, odnosno da je jedinica lokalne samouprave izgubila
pravo na njenu naplatu.
    Kod takvog stanja stvari, navodi tuţbe nijesu mogli biti od uticaja na drukĉije
opredjeljenje suda u ovoj stvari, zbog ĉega je tuţbu valjalo odbiti kao neosnovanu.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu odredbe ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu,
riješeno je kao u izreci.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica,12.01.2009. godine
Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                         Svetlana Budisavljević,s.r.
                   *    *   *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. broj 747/2009
                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija, Ljubinke Popović – Kustudić,
kao predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Danijele Dedić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Crnogorskog Telekoma, AD Podgorica, protiv rješenja tuţenog Glavnog administratora Opštine
Bijelo Polje br. 03-62/09 od 27.03.2009. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 02.02.2010.
godine, donio je
                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Glavnog administratora Opštine Bijelo Polje br. 03-62/09 od
27.03.2009. godine.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Uprave javnih
prihoda Opštine Bijelo Polje broj UP.08/2-78/p.p. od 18.12.2008.godine, kojom je tuţiocu
utvrĊena lokalna komunalna taksa po osnovu korišćenja prostora na javnim površinama za
postavljenu telefonsku centralu u Medanovićima - Bijelo Polje, u mjeseĉnom iznosu od 217,00 €,
što za period od 01.05.2004 do 30.06.2004.godine, iznosi 434,00€.
Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog organa zbog povrede pravila postupka, nepotpuno
utvrĊenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U tuţbi istiĉe da je
                       189
osporenim rješenjem poĉinjena povreda pravila postupka iz ĉlana 240 Zakona o opštem
upravnom postupku, jer se tuţeni organ nije izjasnio o navodima ţalbe da predmetna centrala
nije postavljena na javnoj površini, već na prostoru JZU Opšta bolnica Bijelo Polje – Medanovići.
Dalje navodi da se iz zapisnika o popisu telefonskih centrala, izvodnih ormarića i kablovskih
okana na podruĉju telekomunikacionog centra Bijelo Polje, ne vidi da li je isti potpisalo
ovlašćeno lice Telekoma, pa predlaţe da Sud tuţbu uvaţi i osporeno rješenje poništi.
    U odgovoru na tuţbu, tuţeni organ je ostao pri razlozima datim u osporenom rješenju i
predloţio da Sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
    Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, Sud je
našao da je tuţba osnovana.
    Ocjenjujući zakonitost osporenog rješenja, ovaj sud nalazi da isto ne sadrţi potpuno
utvrĊeno ĉinjeniĉno stanje i razloge za zakljuĉak da je tuţilac obveznik plaćanja komunalne
takse, iz kog razloga je rješenje donijeto uz povredu pravila postupka propisanog odredbama
ĉlana 226. stav 2. taĉka 7 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list RCG", br.60/03).
    Zakonom o lokalnim komunalnim taksama ("Sl.list RCG", br.27/06), (ĉlanom 2) dato je
ovlašćenje lokalnoj samoupravi da za korišćenje javne površine, definisane odredbom ĉlana 4
istog zakona utvrdi lokalnu komunalnu taksu. Odredbom       ĉlana 3. Odluke o lokalnim
komunalnim taksama u Opštini Bijelo Polje ("Sl.list RCG" - opštinski propisi, br.13/04),
propisano je da je osnov za utvrĊivanje obaveze plaćanja komunalne takse, korišćenje javne
površine.
    Iz obrazloţenja osporenog rješenja proizilazi da tuţeni organ prihvata ocjenu
prvostepenog organa, donijetu na osnovu komisijskog zapisnika o izvršenom popisu telefonskih
centrala, izvodnih ormarića i kablovskih okana, na podruĉju telekomunikacionog centra Bijelo
Polje broj 04/1-1123/1/2/3 od 08.06.2004.godine, da je tuţilac obveznik plaćanja takse za
telefonsku centralu koja se nalazi na javnoj površini. MeĊutim, ovakvo ĉinjeniĉno utvrĊenje je
nepotpuno i na osnovu njega se ne moţe zakljuĉiti da se radi o javnoj površini u smislu ĉlana 4
Zakona o lokalnim komunalnim taksama, kojima je ta površina definisana, zbog ĉega, ni razlozi
iz obrazloţenja rješenja, ne upućuju na zakljuĉak da postoji osnov za donošenje rješenja o
utvrĊivanju obaveze plaćanja lokalne komunalne takse, u smislu navedenih propisa, što ga ĉini
nezakonitim, suprotno odredbi ĉlana 203 stav 2 Zakona o opštem upravnom postupku.
    Osim toga, tuţilac je i u ţalbi isticao da predmetna centrala nije postavljena na
slobodnoj (javnoj) površini, nego na prostoru JZU Opšta bolnikca Bijelo Polje – Medanovići, o
ĉemu se tuţeni nije izjasnio, što sve ukazuje da odluĉne ĉinjenice, u bitnim taĉkama nijesu
utvrĊene pa je tuţeni postupio suprotno odredbi ĉlana 240. stav 2. Zakona o opštem upravnom
postupku, budući da je, shodno toj odredbi, bio duţan da ocijeni sve navode ţalbe.
    U ponovnom postupku tuţeni organ će otkloniti nedostatke na koje je ukazano ovom
presudom (ĉlan 57. ZUS-a) te donijeti novo na zakonu utemeljeno rješenje.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37 stav 1 Zakona o upravom sporu, riješeno je
kao u dispozitivu.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 02.02.2010. godine
Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Danijela Dedić, s.r.                    Ljubinka Popović-Kustudić, s.r.
                   *   *    *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. broj 792/2009
                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija, Ljubinke Popović – Kustudić,
kao predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Danijele Dedić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
                       190
Crnogorskog Telekoma, AD Podgorica, protiv rješenja tuţenog Glavnog administratora Opštine
Bijelo Polje br. 03-105/09 od 27.03.2009. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
02.02.2010. godine, donio je
                   PRESUDU
    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Glavnog administratora Opštine Bijelo Polje br. 03-105/09 od
27.03.2009. godine.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Uprave javnih
prihoda Opštine Bijelo Polje broj UP.08/2-41/p.p. od 18.12.2008.godine, kojom je tuţiocu
utvrĊena lokalna komunalna taksa po osnovu korišćenja prostora na javnim površinama za
postavljenu telefonsku centralu u Lješnjici - Bijelo Polje, u mjeseĉnom iznosu od 154,00 €, što
za period od 01.01.2005 do 31.03.2005.godine, iznosi 462,00€.
    Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog organa zbog povrede pravila postupka,
nepotpuno utvrĊenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U tuţbi istiĉe
da je osporenim rješenjem poĉinjena povreda pravila postupka iz ĉlana 240 Zakona o opštem
upravnom postupku, jer se tuţeni organ nije izjasnio o navodima ţalbe da predmetna centrala
nije postavljena na javnoj površini, već u poslovnom prostoru u svojini Crnogorskog Telekoma.
Dalje navodi da se iz zapisnika o popisu telefonskih centrala, izvodnih ormarića i kablovskih
okana na podruĉju telekomunikacionog centra Bijelo Polje, ne vidi da li je isti potpisalo
ovlašćeno lice Telekoma, pa predlaţe da Sud tuţbu uvaţi i osporeno rješenje poništi.
    U odgovoru na tuţbu, tuţeni organ je ostao pri razlozima datim u osporenom rješenju i
predloţio da Sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
    Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, Sud je
našao da je tuţba osnovana.
    Ocjenjujući zakonitost osporenog rješenja, ovaj sud nalazi da isto ne sadrţi potpuno
utvrĊeno ĉinjeniĉno stanje i razloge za zakljuĉak da je tuţilac obveznik plaćanja komunalne
takse, iz kog razloga je rješenje donijeto uz povredu pravila postupka propisanog odredbama
ĉlana 226. stav 2. taĉka 7 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list RCG", br.60/03).
    Zakonom o lokalnim komunalnim taksama ("Sl.list RCG", br.27/06), (ĉlanom 2) dato je
ovlašćenje lokalnoj samoupravi da za korišćenje javne površine, definisane odredbom ĉlana 4
istog zakona utvrdi lokalnu komunalnu taksu. Odredbom       ĉlana 3. Odluke o lokalnim
komunalnim taksama u Opštini Bijelo Polje ("Sl.list RCG" - opštinski propisi, br.13/04),
propisano je da je osnov za utvrĊivanje obaveze plaćanja komunalne takse, korišćenje javne
površine.
    Iz obrazloţenja osporenog rješenja proizilazi da tuţeni organ prihvata ocjenu
prvostepenog organa, donijetu na osnovu komisijskog zapisnika o izvršenom popisu telefonskih
centrala, izvodnih ormarića i kablovskih okana, na podruĉju telekomunikacionog centra Bijelo
Polje broj 04/1-1123/1/2/3 od 08.06.2004.godine, da je tuţilac obveznik plaćanja takse za
telefonsku centralu koja se nalazi na javnoj površini. MeĊutim, ovakvo ĉinjeniĉno utvrĊenje je
nepotpuno i na osnovu njega se ne moţe zakljuĉiti da se radi o javnoj površini u smislu ĉlana 4
Zakona o lokalnim komunalnim taksama, kojima je ta površina definisana, zbog ĉega, ni razlozi
iz obrazloţenja rješenja, ne upućuju na zakljuĉak da postoji osnov za donošenje rješenja o
utvrĊivanju obaveze plaćanja lokalne komunalne takse, u smislu navedenih propisa, što ga ĉini
nezakonitim, suprotno odredbi ĉlana 203 stav 2 Zakona o opštem upravnom postupku.
    Osim toga, tuţilac je i u ţalbi isticao da predmetna centrala nije postavljena na
slobodnoj (javnoj) površini, nego u poslovnom prostoru, o ĉemu se tuţeni nije izjasnio, što sve
ukazuje da odluĉne ĉinjenice, u bitnim taĉkama nijesu utvrĊene pa je tuţeni postupio suprotno
odredbi ĉlana 240. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, budući da je, shodno toj
odredbi, bio duţan da ocijeni sve navode ţalbe.
                       191
    U ponovnom postupku tuţeni organ će otkloniti nedostatke na koje je ukazano ovom
presudom (ĉlan 57. ZUS-a) te donijeti novo na zakonu utemeljeno rješenje.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37 stav 1 Zakona o upravom sporu, riješeno je
kao u dispozitivu.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 02.02.2010. godine
Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Danijela Dedić, s.r.                    Ljubinka Popović-Kustudić, s.r.
                   *   *   *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U.broj 1038/2009

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Danijele Dedić, kao zapisniĉara, rješavajući po tuţbi M. N., iz Beograda, protiv tuţenog
Sekretarijata za privredu, finansije opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Ţabljak, u
nejavnoj sjednici odrţanoj dana 22.01.2010. godine, donio je

                     RJEŠENJE

                   Tuţba se odbacuje.

                   O b r a z l o ţ e nj e

    Tuţilac je ovom sudu 08.07.2009. godine, podnio tuţbu protiv Sekretarijata za privredu,
finansije opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Ţabljak.
    Kako je tuţba bila neuredna, sud je pozvao tuţioca da istu uredi u smislu ĉlana 7. i 10.
Zakona o upravnom sporu, jer nije pravilno oznaĉen tuţeni organ, kao ni upravni akt radi ĉijeg
se poništaja pokreće upravni spor. Tuţiocu je za otklanjanje nedostataka ostavljen primjeran
rok, sa upozorenjem na posljedice nepostupanja po zahtjevu suda.
    Tuţilac u ostavljenom roku nije postupio po traţenju Suda, a nedostaci tuţbe su takvi da
spreĉavaju rad Suda po istoj, pa je na osnovu ĉlana 21. stav 2. Zakona o upravnim sporovima,
tuţba odbaĉena kao neuredna.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 22.01.2010. godine
Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA
Danijela Dedić, s.r.                        Vladimir Radulović, s.r.
                     *   *    *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 787/2009
                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao predsjednika
vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika suda
Marijane Lopiĉić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca OD "BO - TI" Berane,
koga zastupa punomoćnik Mitrović Tijana, advokat iz Berana, protiv rješenja tuţenog Glavnog
administratora Opštine Berane, br. 03-033-108 od 04.05.2009. godine, u nejavnoj sjednici
odrţanoj dana 12.02.2010. godine, donio je
                     PRESUDU
                       192
                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Uprave lokalnih
javnih prihoda Opštine Berane br.12-3351/613/2008 od 31.12.2008. godine, kojim se tuţiocu
kao obvezniku ĉlanskog doprinosa, utvrdjuju obaveze na raĉun turistiĉke organizacije Berane i
Nacionalne turistiĉke organizacije za 2008. godinu, u iznosu od 50 €ura.
     Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog. U bitnom istiĉe da Uprava lokalnih javnih
prihoda nije mogla utvrdjivati predmetnu obavezu već je to rješenje trebalo da donese turistiĉka
organizacija Opštine Berane. Tuţeni kao i prvostepeni organ shodno ĉlanu 41. Zakona o
turistiĉkim organizacijama, moţe vršiti samo nadzor nad utvrdjivanjem, obraĉunavanjem i
plaćanjem ĉlanskog doprinosa, koji vrši turistiĉka organizacija Opštine Berane. Predlaţe da se
osporeno rješenje poništi.
     Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu predlaţe da se tuţba odbije.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, pobijano rješenje i ostale spise predmeta, pa je
našao da tuţba nije osnovana.
     Odredbom ĉlana 2. stav 5. taĉka 1. Pravilnika o razvrstavanju djelatnosti za koje se
plaća ĉlanski doprinos turistiĉkim organizacijama ("Sl.list RCG" br. 30/04) propisano je da su
djelatnosti trgovine na veliko i malo (unutrašnja i spoljna) razvrstane u petu grupu djelatnosti
za koje se plaća ĉlanski doprinos u turistiĉkim organizacijama.
     Odredbom ĉlana 37. Zakona o turistiĉkim organizacijama ("Sl.list RCG", br. 11/04)
propisano je da ĉlanski doprinos turistiĉkim organizacijama plaćaju sva pravna i fiziĉka lica koja
na teritoriji opštine u kojoj je osnovana lokalna turistiĉka organizacija imaju svoje sjedište ili
organizacioni dio, a koja ostvaruju prihod obavljanjem turistiĉkih, ugostiteljskih i s turizmom
neposredno povezanih djelatnosti, dok iz odredbe ĉlana 38. navedenog zakona proizilazi da se
doprinos utvrdjuje na osnovu ostvarenog prihoda od djelatnosti oporezovanih po tom zakonu.
     Iz spisa predmeta - rješenja Uprave lokalnih javnih prihoda Opštine Berane br.12-
3351/613/2008 od 31.12.2008. godine, utvrdjuje se da tuţilac obavlja djelatnost trgovine na
veliko i malo, iz ĉega proizilazi da je djelatnost tuţioca s turizmom neposredno povezana
djelatnost.
     Visina ĉlanskog doprinosa turistiĉkim organizacijama utvrdjena je shodno ĉlanu 1.
Odluke o visini, naĉinu obraĉunavanja i plaćanja ĉlanskog doprinosa turistiĉkoj organizaciji
Berane ("Sl.list RCG", opštinski propisi 2/05).   Kod tog utvrdjenja i naprijed navedenih
odredbi pravilno je tuţiocu utvrdjena predmetna obaveza, pa odbijanjem ţalbe tuţioca tuţeni
nije povrijedio zakon na njegovu štetu.
     Iz navedenih razloga, Sud je našao da je osporeno rješenje pravilno i zakonito, pa je
tuţbu valjalo odbiti.
     Sud je cijenio navode tuţbe tuţioca koji se odnose na to da tuţeni nije nadleţan da
utvrdjuje ĉlanski doprinos turistiĉkim organizacijama, te iste nije prihvatio imajući u vidu
odredbu ĉlana 5. stava 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji
("Sl.list RCG" br. 80/04), kojim je propisano da poslove utvrdjivanja, naplate i kontrole poreza
koji uvodi jedinica lokalne samouprave vrši nadleţni organ lokalne uprave.
     Sud je razmotrio i ostale navode tuţbe, ali je ocjenio da isti nijesu od uticaja na
drugaĉiju odluku u ovoj stvari.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je kao
u dispozitivu.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 12.02.2010. godine
Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA
Marijana Lopiĉić,s.r.                        Biserka Bukvić,s.r.
                    *   *   *
                        193
UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 775/2009
                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao predsjednika
vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika Suda
Danijele Dedić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca Crnogorskog
Telekoma, AD Podgorica, protiv rješenja tuţenog Glavnog administratora Opštine Bijelo Polje br.
03-109/09 od 27.03.2009. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 17.02.2010. godine, donio
je
                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Glavnog administratora Opštine Bijelo Polje br. 03-109/09 od
27.03.2009. godine.
                  Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Uprave javnih
prihoda Opštine Bijelo Polje broj UP.08/2-87/p.p. od 18.12.2008.godine, kojom je tuţiocu
utvrĊena lokalna komunalna taksa po osnovu korišćenja prostora na javnim površinama za
postavljenu telefonsku centralu u Potkrajcima - Bijelo Polje, za period od 01.05.2004 do
03.06.2004.godine, u iznosu od 280,00€.
    Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog organa zbog povrede pravila postupka,
nepotpuno utvrĊenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U tuţbi istiĉe
da je osporenim rješenjem poĉinjena povreda pravila postupka iz ĉlana 240 Zakona o opštem
upravnom postupku, jer se tuţeni organ nije izjasnio o navodima ţalbe da predmetna centrala
nije postavljena na javnoj površini, već u poslovnom prostoru ŢTO Crne Gore. Dalje navodi da
se iz zapisnika o popisu telefonskih centrala, izvodnih ormarića i kablovskih okana na podruĉju
telekomunikacionog centra Bijelo Polje, ne vidi da li je isti potpisalo ovlašćeno lice Telekoma, pa
predlaţe da Sud tuţbu uvaţi i osporeno rješenje poništi.
    U odgovoru na tuţbu, tuţeni organ je ostao pri razlozima datim u osporenom rješenju i
predloţio da Sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
    Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, Sud je
našao da je tuţba osnovana.
    Ocjenjujući zakonitost osporenog rješenja, ovaj sud nalazi da isto ne sadrţi potpuno
utvrĊeno ĉinjeniĉno stanje i razloge za zakljuĉak da je tuţilac obveznik plaćanja komunalne
takse, iz kog razloga je rješenje donijeto uz povredu pravila postupka propisanog odredbama
ĉlana 226. stav 2. taĉka 7 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list RCG", br.60/03).
    Zakonom o lokalnim komunalnim taksama ("Sl.list RCG", br.27/06), (ĉlanom 2) dato je
ovlašćenje lokalnoj samoupravi da za korišćenje javne površine, definisane odredbom ĉlana 4
istog zakona utvrdi lokalnu komunalnu taksu. Odredbom        ĉlana 3. Odluke o lokalnim
komunalnim taksama u Opštini Bijelo Polje ("Sl.list RCG" - opštinski propisi, br.13/04),
propisano je da je osnov za utvrĊivanje obaveze plaćanja komunalne takse, korišćenje javne
površine.
    Iz obrazloţenja osporenog rješenja proizilazi da tuţeni organ prihvata ocjenu
prvostepenog organa, donijetu na osnovu komisijskog zapisnika o izvršenom popisu telefonskih
centrala, izvodnih ormarića i kablovskih okana, na podruĉju telekomunikacionog centra Bijelo
Polje broj 04/1-1123/1/2/3 od 08.06.2004.godine, da je tuţilac obveznik plaćanja takse za
telefonsku centralu koja se nalazi na javnoj površini. MeĊutim, ovakvo ĉinjeniĉno utvrĊenje je
nepotpuno i na osnovu njega se ne moţe zakljuĉiti da se radi o javnoj površini u smislu ĉlana 4
Zakona o lokalnim komunalnim taksama, kojima je ta površina definisana, zbog ĉega, ni razlozi
iz obrazloţenja rješenja, ne upućuju na zakljuĉak da postoji osnov za donošenje rješenja o
                          194
utvrĊivanju obaveze plaćanja lokalne komunalne takse, u smislu navedenih propisa, što ga ĉini
nezakonitim, suprotno odredbi ĉlana 203 stav 2 Zakona o opštem upravnom postupku.
    Osim toga, tuţilac je i u ţalbi isticao da predmetna centrala nije postavljena na
slobodnoj (javnoj) površini, nego u poslovnom prostoru ŢTO Crne Gore, o ĉemu se tuţeni nije
izjasnio, što sve ukazuje da odluĉne ĉinjenice, u bitnim taĉkama nijesu utvrĊene pa je tuţeni
postupio suprotno odredbi ĉlana 240. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, budući da
je, shodno toj odredbi, bio duţan da ocijeni sve navode ţalbe.
    U ponovnom postupku tuţeni organ će otkloniti nedostatke na koje je ukazano ovom
presudom (ĉlan 57. ZUS-a) te donijeti novo na zakonu utemeljeno rješenje.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37 stav 1 Zakona o upravom sporu, riješeno je
kao u dispozitivu.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 17.02.2010. godine
Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA
Danijela Dedić, s.r.                       Biserka Bukvić, s.r.

                   *    *     *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U.br.536/2009

                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao predsjednika
vijeća, Ljubinke Popović-Kustudić i Dragana Đuretića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţilje N. M.-Š., iz Roţaja,
protiv rješenja tuţenog Glavnog administratora Opštine Roţaje, br.40 od 11.03.2009.godine, u
nejavnoj sjednici odrţanoj dana 18.02.2010.godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje     Glavnog    administratora  Opštine  Roţaje,  br.40  od
11.03.2009.godine.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţilje, izjavljena protiv rješenja Uprave lokalnih
javnih prihoda Opštine Roţaje, br. 515/3400 od 28.05.2008.godine, kojim je tuţilji utvrĊen
porez na nepokretnost za poslovni prostor, za 2008.godinu, u iznosu od 321,42€ura.
    Tuţilac osporava zakonitost rješenja sa svih zakonskih razloga.
    U tuţbi istiĉe da ne posjeduje poslovni prostor površine 40m2, koji je bio predmet
oporezivanja od strane prvostepenog organa, već znatno manji poslovni prostor površine 25m2.
TakoĊe navodi, da joj nije bila data mogućnost da uĉestvuje u postupku donošenja
prvostepenog i osporenog rješenja, što je uticalo da ĉinjeniĉno stanje u ovoj upravnoj stvari
bude pogrešno utvrĊeno. Predlaţe da Sud poništi osporeno rješenje.
    U odgovoru na tuţbu tuţeni organ je ostao pri razlozima datim u osporenom rješenju i
predloţio da Sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
    Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, osporeno rješenje i ostale spise predmeta, pa
je našao da je tuţba osnovana.
    Iz spisa predmeta se utvrĊuje da tuţiocu nije bila data mogućnost da uĉestvuje u
prvostepenom postupku i da se izjasni o okolnostima i ĉinjenicama koje su od znaĉaja za
donošenje prvostepenog rješenja. Na taj naĉin prvostepeni organ je povrijedio naĉelo
                        195
saslušanja stranke, utvrĊeno odredbom ĉlana 8. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list
RCG", br. 60/03), prema kojem, prije nego što se donese rješenje, stranci se mora pruţiti
mogućnost da se izjasni o svim ĉinjenicama i okolnostima znaĉajnim za donošenje rješenja.
Postupajući suprotno pomenutom naĉelu prvostepeni organ je poĉinio bitnu povredu pravila
postupka iz ĉlana 226. stav 2. taĉka 2. i 3., Zakona o opštem upravnom postupku, na ĉije
postojanje tuţilac osnovano ukazuje u tuţbi. Navedenu povredu pravila postupka tuţeni organ
nije otklonio, iako je shodno odredbi ĉlana 236.stav 3.ZUP-a, bio duţan da to uĉini.
    Uĉešće tuţioca bilo je neophodno tim prije što je tuţilac u ţalbi osporavao ĉinjeniĉno
stanje na kojem je zasnovano prvostepeno rješenje.
    Iz navedenih razloga, a zbog bitne povrede pravila postupka, Sud je tuţbu uvaţio i
osporeno rješenje poništio.
    U ponovnom postupku tuţeni organ će uz uĉešće tuţioca donijeti novo, zakonito rješenje
u ovoj upravnoj stvari (ĉl.57 Zakona o upravnom sporu).
    Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37.stav 1.Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je kao u
dispozitivu.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 18.02.2010.godine
Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA
Rajka Milović,s.r.                         Gordana Pot,s.r.
                   *   *    *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
    U. br. 204/2009

                     U IME NARODA

    Upravni sud Republike Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Gordane Pot i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Sneţane Popov, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Uprave za šume - Pljevlja, protiv rješenja tuţenog Predsjednika Opštine Roţaje, broj 680/07 od
15.01.2009. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 03.02.2010. godine, donio je

                    PRESUDU
    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Predsjednika Opštine Roţaje, broj 680/07 od 15.01.2009. godine.

                    Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Glavnog
administratora Opštine Roţaje broj 2351/06, kojim je odbijena ţalba tuţioca izjavljena protiv
rješenja Sekretarijata za privredu i finansije - Sluţbe za utvrdjivanje, kontrolu i naplatu lokalnih
prihoda broj 41/238 od 08.12.2006. godine.
    Tuţilac u tuţbi navodi da je rješenje doneseno od strane nenadleţnog organa i da se
radi o nedostatku pasivne legitimacije. U navedenoj pravnoj stvari radi se o primjeni ĉlana 28.
Zakona o finansiranju lokalne samouprave, kojim je precizno utvrdjen procenat prihoda koji
opštini pripada od naknade za korišćenje svih prirodnih dobara. Znaĉi da, saglasno ovim
odredbama organ lokalne uprave nije nadleţan da vrši obraĉun i naplatu pripadajućeg tijela
koncesione naknade za korišćenje šuma, već je za to nadleţan odgovarajući organ Republike.
Tuţeni je za utvrdjivanje pripadajućeg dijela koncesione naknade jedino kao dokaz uzeo dopis
Poreske uprave gdje je naveden iznos neplaćene koncesione nakande na podruĉju Opštine
Roţaje, a koji se odnosio za naplatu za 2003, 2004 i 2005. godinu. Predlaţe da se tuţba usvoji i
osporeno rješenje poništi.
    Tuţeni u odgovoru na tuţbu predlaţe da se tuţba odbije kao neosnovana.
                        196
    Cijeneći spise predmeta, navode tuţbe i odgovora na tuţbu, Sud je našao da je tuţba
osnovana.
    Osporeno rješenje doneseno je u izvršenju presude ovog suda U.br.715/07 od
20.10.2008. godine.
    Ĉlanom 16. Zakona o opštem upravnom postupku, propisano je da se stvarna
nadleţnost za rješavanje u upravnom postupku odredjuje po propisima kojima se uredjuje
odredjena pravna oblast, odnosno po propisima kojima se odredjuje nadleţnost pojedinih
organa, a ĉlanom 23. istog zakona, propisano je da organ pazi po sluţbenoj duţnosti u toku
cijelog postupka na svoju stvarnu i mjesnu nadleţnost.
    Prilikom donošenja osporenog rješenja tuţeni se u uvodu istog pozvao na odredbu ĉlana
57. Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim je propisano da predsjednik opštine vrši nadzor nad
radom lokalne uprave, dok je ĉlanom 74. istog zakona, propisano je da Glavni administrator ima
ovlašćenja drugostepenog organa u upravnim stvarima.
    Rješenjem Glavnog administratora opštine Roţaje, broj 2351/06 od 26.02.2007. godine,
odbijena je kao neosnovana ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Sekretarijata za privredu i
finansije - Sluţbe za utvrdjivanje, kontrolu i naplatu lokalnih prihoda broj 41/238 od 08.12.2006.
godine, i tuţiocu data pravna pouka da protiv navedenog rješenja moţe pokrenuti upravni spor.
    Kod naprijed navedenih zakonskih odredbi i donijetog rješenja Glavnog administratora
od 20.02.2007. godine, ne moţe predsjednik opštine postupati kao organ koji odluĉuje u trećem
stepenu i preispituje konaĉne odluke Glavnog administratora, jer je protiv navedenog rješenja
propisana sudska zaštita. Ovakvim postupanjem poĉinjena je bitna povreda pravila upravnog
postupka iz ĉlana 226. stav 2. taĉka 1. Zakona o opštem upravnom postupku. Pored
navedenog, u smislu ĉlana 258. stav 1 ZUP-a, rješenje moţe poništiti ili ukinuti, po osnovu
sluţbenog nadzora drugostepeni organ, a ako nema drugostepenog organa, rješenje moţe
poništiti ili ukinuti organ koji je ovlašćen da vrši nadzor nad radom organa koji je donio rješenje.
U konkretnom sluĉaju konaĉno rješenje je donio drugostepeni organ u okviru svoje nadleţnosti
protiv kojeg je dopušteno pokretanje upravnog spora, pa predsjednik opštine nije mogao
odluĉivati protiv konaĉnog rješenja Glavnog administratora, zbog ĉega je osporeno rješenje
valjalo poništiti.
    Sa naprijed navedenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu presude.
                    UPRAVNI SUD CRNE GORE
                   Podgorica, 03.02.2010. godine
Zapisniĉar,                              PREDSJEDNIK VIJEĆA
Sneţana Popov,s.r.                          Biserka Bukvić,s.r.
                     *   *    *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
    U. br. 789/2009

                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao predsjednika
vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika suda
Sneţane Popov, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca Crnogorski Telekom
a.d. Podgorica, protiv rješenja tuţenog Glavnog administratora Opštine Bijelo Polje broj 03-
102/09 od 27.03.2009. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 17.02.2010. godine, donio je
                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Glavnog administratora Opštine Bijelo Polje broj 03-102/09 od
27.03.2009. godine.
                        197
                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Uprave javnih
prihoda Opštine Bijelo Polje UP. br. 08/2-49/p.p. od 18.12.2008. godine, kojim se tuţiocu
utvrdjuje obaveza plaćanja lokalne komunalne takse, po osnovu korišćenja prostora na javnim
površinama za postavljenu telefonsku centralu u naselju Lješnica - Bijelo Polje, za period
01.07.2006. do 31.12.2006. godine, u ukupnom iznosu od 924,00 €.
    Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog organa. U tuţbi, u bitnom, istiĉe da se
drugostepeni organ nije izjasnio o svim ţalbenim navodima. Ti navodi tiĉu se tvrdnje tuţioca da
mu u postupku nije omogućeno uĉešće, ĉime je izostalo pravilno ĉinjeniĉno utvrdjenje. Dodaje
da tuţeni nije cijenio navode ţalbe koji se odnose na to da se predmetna centrala nalazi u
poslovnom prostoru u svojini tuţioca, kao da zapisnik na koji se tuţeni poziva nije dostavljen
tuţiocu, ĉime je poĉinio povredu odredbe ĉlana 240. Zakona o opštem upravnom postupku.
Predlaţe da sud tuţbu uvaţi i poništi osporeno rješenje.
U odgovoru na tuţbu tuţeni organ je ostao pri razlozima datim u osporenom rješenju i predloţio
da sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
Tuţba je osnovana.
    Ocjenjujući zakonitost osporenog rješenja sud nalazi da isto ne sadrţi potpuno utvrĊeno
ĉinjeniĉno stanje i razloge za zakljuĉak da je tuţilac obveznik plaćanja komunalne takse, iz kog
razloga je rješenje donijeto uz povredu pravila postupka iz ĉlana 226. stav 2. taĉka 7. Zakona o
opštem upravnom postupku ("Sl.list RCG", br.60/03).
    Ĉlanom 2. Zakona o lokalnim komunalnim taksama ("Sl.list RCG", br.27/06), dato je
ovlašćenje lokalnoj samoupravi da za korišćenje javne površine, definisane odredbom ĉlana 4.
istog zakona, utvrdi lokalnu komunalnu taksu. Odredbom ĉlana 3. Odluke o lokalnim
komunalnim taksama u Opštini Bijelo Polje ("Sl.list RCG" - opštinski propisi, br.13/04),
propisano je da je osnov za utvrĊivanje obaveze plaćanja komunalne takse, korišćenje javne
površine.
    Iz obrazloţenja osporenog rješenja proizilazi da tuţeni organ prihvata ocjenu
prvostepenog organa, donijetu na osnovu zapisnika komisije o izvršenom popisu telefonskih
centrala, izvodnih ormarića i kablovskih okana, na podruĉju telekomunikacionog centra Bijelo
Polje broj 04/1-1123/1/2/3 od 08.06.2004. godine, da je tuţilac obveznik plaćanja takse za
opremu - telefonsku centralu, koja se nalazi na javnoj površini.
    MeĊutim, na osnovu pomenutog zapisnika komisije, a ni iz spisa predmeta, ne moţe se
sa sigurnošću zakljuĉiti da se radi o javnoj površini u smislu ĉlana 4. navedenog zakona, zbog
ĉega, ni razlozi iz obrazloţenja osporenog rješenja ne upućuju na zakljuĉak da postoji osnov da
se tuţiocu utvrdi obaveza plaćanja predmetne komunalne takse. Taj nedostatak u pogledu
ĉinjeniĉnog utvrdjenja, uz propust drugostepenog organa da se shodnu ĉlanu 240. stav 2.
Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list RCG", br. 60/03), izjasni o bitnim ţalbenim
navodima, koji se odnose na to da se predmetna centrala nalazi u poslovnom prostoru tuţioca,
ĉini osporeno rješenje nezakonitim, što je razlog da sud tuţbu uvaţi i takvo rješenje poništi.
    U ponovnom postupku tuţeni organ će postupiti u skladu sa ovom presudom (ĉlan 57.
Zakona o upravnom sporu), te donijeti novo, na zakonu utemeljeno rješenje.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o
upravom sporu, riješeno je kao u izreci presude.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 17.02.2010. godine
Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA
Sneţana Popov,s.r.                        Biserka Bukvić,s.r.
                  *    *     *
                        198
UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 744/2009
                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao predsjednika
vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika suda
Sneţane Popov, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca Crnogorski telekom
a.d. Podgorica, protiv rješenja tuţenog Glavnog administratora Opštine Bijelo Polje broj 03-
87/08 od 27.03.2009. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 17.02.2010. godine, donio je

                      PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Glavnog administratora Opštine Bijelo Polje broj 03-87/08 od
27.03.2009. godine.

                    Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Uprave javnih
prihoda Opštine Bijelo Polje UP. br. 08/2-8/p.p. od 20.11.2008. godine, kojim se tuţiocu
utvrdjuje obaveza plaćanja lokalne komunalne takse, po osnovu korišćenja prostora na javnim
površinama za postavljenu telefonsku centralu u naselju Medanoviće - Bijelo Polje, za period
01.07.2004. do 31.12.2004. godine, u ukupnom iznosu od 1.302.00 €.
    Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog organa. U tuţbi, u bitnom, istiĉe da se
drugostepeni organ nije izjasnio o svim ţalbenim navodima. Ti navodi tiĉu se tvrdnje tuţioca da
mu u postupku nije omogućeno uĉešće, ĉime je izostalo pravilno ĉinjeniĉno utvrdjenje. Dodaje
da tuţeni nije cijenio navode ţalbe koji se odnose na to da se predmetna centrala ne nalazi na
javnoj površini, već na parceli koja je u svojini JZU Opšta bolnica Bijelo Polje, koju tuţilac koristi
po osnovu Ugovora o ustupanju zemljišta na privremeno korišćenje. Predlaţe da sud tuţbu
uvaţi i poništi osporeno rješenje.
U odgovoru na tuţbu tuţeni organ je ostao pri razlozima datim u osporenom rješenju i predloţio
da sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
Tuţba je osnovana.
    Ocjenjujući zakonitost osporenog rješenja sud nalazi da isto ne sadrţi potpuno utvrĊeno
ĉinjeniĉno stanje i razloge za zakljuĉak da je tuţilac obveznik plaćanja komunalne takse, iz kog
razloga je rješenje donijeto uz povredu pravila postupka iz ĉlana 226. stav 2. taĉka 7. Zakona o
opštem upravnom postupku ("Sl.list RCG", br.60/03).
    Ĉlanom 2. Zakona o lokalnim komunalnim taksama ("Sl.list RCG", br.27/06), dato je
ovlašćenje lokalnoj samoupravi da za korišćenje javne površine, definisane odredbom ĉlana 4.
istog zakona, utvrdi lokalnu komunalnu taksu. Odredbom ĉlana 3. Odluke o lokalnim
komunalnim taksama u Opštini Bijelo Polje ("Sl.list RCG" - opštinski propisi, br.13/04),
propisano je da je osnov za utvrĊivanje obaveze plaćanja komunalne takse, korišćenje javne
površine.
    Iz obrazloţenja osporenog rješenja proizilazi da tuţeni organ prihvata ocjenu
prvostepenog organa, donijetu na osnovu zapisnika komisije o izvršenom popisu telefonskih
centrala, izvodnih ormarića i kablovskih okana, na podruĉju telekomunikacionog centra Bijelo
Polje broj 04/1-1123/1/2/3 od 08.06.2004. godine, da je tuţilac obveznik plaćanja takse za
opremu - telefonsku centralu, koja se nalazi na javnoj površini.
    MeĊutim, na osnovu pomenutog zapisnika komisije, a ni iz spisa predmeta, ne moţe se
sa sigurnošću zakljuĉiti da se radi o javnoj površini u smislu ĉlana 4. navedenog zakona, zbog
ĉega, ni razlozi iz obrazloţenja osporenog rješenja ne upućuju na zakljuĉak da postoji osnov da
se tuţiocu utvrdi obaveza plaćanja predmetne komunalne takse. Taj nedostatak u pogledu
                       199
ĉinjeniĉnog utvrdjenja, uz propust drugostepenog organa da se shodnu ĉlanu 240. stav 2.
Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list RCG", br. 60/03), izjasni o bitnim ţalbenim
navodima, koji se odnose na to da je zemljište na kojem se nalazi predmetna centrala u svojini
JZU Opšta bolnica Bijelo Polje, koju tuţilac koristi po osnovu Ugovora o ustupanju na
privremeno korišćenje, ĉini osporeno rješenje nezakonitim, što je razlog da sud tuţbu uvaţi i
takvo rješenje poništi.
    U ponovnom postupku tuţeni organ će postupiti u skladu sa ovom presudom (ĉlan 57.
Zakona o upravnom sporu), te donijeti novo, na zakonu utemeljeno rješenje.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o
upravom sporu, riješeno je kao u izreci presude.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 17.02.2010. godine
Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Sneţana Popov,s.r.                     Biserka Bukvić,s.r.
                   *    *   *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. br. 468/2009
                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Sneţane Popov, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca DOO „KIPS“ -
Podgorica, protiv rješenja tuţenog Glavnog administratora Glavnog grada Podgorica, br. 01-02-
034/09-56/1 od 03.03.2009. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 03.02.2010.godine,
donio je

                     PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Sekretarijata za
komunalne poslove i saobraćaj broj 04-UI-364-759/07 od 26.12.2008. godine, kojim je odbijen
zahtjev tuţioca za izadavanje saobraćajne saglasnosti na Glavni projekat za izgradnju poslovnog
objekta na urb. parceli broj 20909/1037 zona „D“ podzona „7“ u zahtjevu DUP-a „Konik – Stari
aerodrom“ – izmjene i dopune u Podgorici.
    Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog. U tuţbi u bitnom istiĉe da je o
predmetnom zahtjevu prvostepeni organ rješavao više puta i da su njegove odluke bile ukidane
u ţalbenom postupku. U novoj odluci se insistira na primjeni Odluke o naknadi za uredjenje
gradjevinskog zemljišta i smjernicama GUP-a i DUP-a, iako navedeni akti nijesu vaţili u vrijeme
podnošenja zahtjeva. Istiĉe i to da je osporeno rješenje identiĉno ranijem koje je poništeno
presudom Upravnog suda U.br.1144/2007, da u istom nijesu ocijenjeni navodi ţalbe što
predstavlja povredu pravila postupka iz ĉlana 240 stav 2 Zakona o opštem upravnom postupku.
Predlaţe da, zbog navedenog, Sud usvoji tuţbu i poništi osporeno rješenje.
    U odgovoru na tuţbu tuţeni je istakao da je osporeno rješenje zasnovano na potpuno i
pravilno utvrdjenom ĉinjeniĉnom stanju i pravilnoj primjeni materijalnog prava. Predloţio je da
Sud odbije tuţbu kao neosnovanu.
    Sud je razmotrio spise predmeta, ocijenio navode tuţbe i odgovora na tuţbu, pa je
našao da je tuţba osnovana.
                       200
    Pravilno su prvostepeni i tuţeni organ našli da u konkretnoj stvari nijesu ispunjeni
zakonom i drugim opštim aktima, propisani uslovi za izdavanje saobraćajne saglasnosti na
glavni projekat za izgradnju poslovnog objekta, što je tuţilac traţio zahtjevom podnijetim
19.02.2007. godine. Nesporna je ĉinjenica da se glavni projekat odnosi na poslovni objekat
planirane površine 1845,39 m2, a odredbama ĉlana 34 Zakona o izgradnji objekata („Sl.list
RCG“, br.55/2000), u vezi sa ĉlanom 63 Zakona o planiranju i uredjenju prostora („Sl.list RCG“,
br. 28/05), vaţećim u vrijeme odluĉivanja o zahtjevu, bliţe je propisana dokumentacija
potrebna za zakonito gradjenje objekta, odnosno izdavanje gradjevinske dozvole, kojom je,
izmedju ostalog, potrebno odrediti i površine za parkiranje, odnosno garaţiranje vozila. Takodje,
u skladu sa zakonskim odredjenjima i planski dokumenti Generalni urbanistiĉki plan Podgorice i
Detaljni urbanistiĉki plan „Konik-Stari aerodrom“ – izmjene i dopune sadrţe orijentacione
parametre za odredjivanje broja parking mjesta u odnosu na bruto izgradjenu površinu objekta,
pa su po nalaţenju suda prvostepeni i tuţeni ogran pravilno odbili zahtjev tuţioca kao
neosnovan, jer za objekat nijesu odredjena parking mjesta na predmetnoj urbanistiĉkoj parceli.
    U osporenom rješenju tuţeni je dao jasne i ubjedljive razloge za svoju odluku i ocijenio
sve navode iznijete u ţalbi, pa neosnovano tuţilac ukazuje na povredu odredbe ĉlana 240 stav 2
Zakona o opštem upravnom postupku. Neosnovano tuţilac istiĉe u tuţbi da je kroz naknadu za
komunalno opremanje gradjevinskog zemljišta regulisao i obaveze vezane za parking prostore,
jer se iz ugovora od 06.02.2007. godine, koji se nalazi u spisima predmeta, vidi da je u ĉlanu 6
istog navedeno da je investitor obavezan da shodno smjernicama GUP-a obezbijedi potreban
broj parking mjesta, odnosno istim nije obraĉunata visina naknade po tom osnovu.
    Sud je cijenio i ostale navode tuţbe, pa je našao da su oni neosnovani i bez uticaja na
drugaĉiju ocjenu u ovoj stvari.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37 stav 1 Zakona o upravnom sporu, riješeno je
kao u dispozitivu presude.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 03.02.2010. godine
Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA
Sneţana Popov,s.r.                         Vladimir Radulović,s.r.
                   *    *   *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
    U. br. 1639/2009
                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija: Vojina Lazovića, kao
predsjednika vijeća, Branislava Radulovića i Svetlane Budisavljević, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi B. M.
i B. M., iz Kolašina, i B. Š., iz Podgorice, koje zastupa punomoćnik Radivoje Šuković, advokat iz
Podgorice, protiv zakljuĉka Glavnog administratora Opštine Kolašin, br. 07-59/09 od
10.09.2009. godine, nakon odrţane usmene rasprave od 18.02.2010. godine, u odsustvu
stranaka, dana 19.02.2010. godine, donio je
                       PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se zakljuĉak Glavnog administratora Opštine Kolašin, br. 07-59/09 od
10.09.2009. godine.
                 Obrazloţenje

    Osporenim zakljuĉkom odbaĉena je kao nedopuštena ţalba B. M., izjavljena protiv
rješenja Uprave prihoda Opštine Kolašin, broj 04-03702/UP od 31.05.2009. godine, kojim je
poreskom obvezniku M. V., za 2009. godinu, utvrdjena obaveza plaćanja poreza na
nepokretnosti – zemljištu, u iznosu od 10,21 €.
                        201
    Tuţioci osporavaju zakonitost zakljuĉka tuţenog organa, zbog pogrešno utvrdjenog
ĉinjeniĉnog stanja. Istiĉu da nije utvrdjena osnovna ĉinjenica - da je poreski obveznik, umro, a
da su tuţioci njegovi zakonski zastupnici. Iz tog razloga smatraju da je ţalbu tuţioca prvog reda
trebalo prihvatiti i o njoj odluĉivati. Tuţbom se takodje, ukazuje na razloge kojima se osporava
zakonitost odluke prvostepenog organa. Predloţili su da se nakon odrţane usmene rasprave
osporeni zakljuĉak poništi.
    U odgovoru na tuţbu, tuţeni organ je naveo da su tuţioci podnijeli Sudu, u pogledu iste
upravne stvari, tuţbu pod brojem U.br.1640/09 i da se spisi nalaze u tom predmetu. Predloţio
je da se tuţba odbije kao neosnovana.
    Tuţba je osnovana.
    Iz obrazloţenja osporenog zakljuĉka proizilazi da je tuţeni organ ocijenio da je ţalba na
rješenje o utvrdjivanju poreza na nepokretnosti obveznika M. V., izjavljena od neovlašćenog lica
- advokata M. B..
    Odredbom ĉlana 33 stav 1 Zakona o upravnom sporu („SL.list RCG“, br. 60/03),
propisano je da će sud odluĉiti na osnovu ĉinjenica koje su utvrdjene na usmenoj raspravi i na
osnovu ĉinjenica utvrdjenih u prethodnom postupku, ako nijesu u suprotnosti sa ĉinjenicama sa
usmene rasprave. Kako tuţeni i punomoćnik tuţilaca nijesu pristupili usmenoj raspravi, te iz tog
razloga Sud nije bio u mogućnosti da utvrdjuje ĉinjenice, to je u ovom sporu rješavao na
osnovu podataka u spisima predmeta.
    Provjerom navoda tuţenog organa, da su spisi predmeta prikljuĉeni spisima po tuţbu
zavedenoj pod brojem U.br.1640/09, ovaj sud je utvrdio da se u pomenutom predmetu ne
nalaze pismena na osnovu kojih je tuţeni organ donio osporeni zakljuĉak. Naime, ţalba na
rješenje koja je bila predmet      ocjene drugostepenog organa, za plaćanje poreza na
nepokretnosti, zemljištu u iznosu od 10,21 €, nije priloţena. Iz navedenog razloga, Sud nije
mogao provjeriti ko je pisao ţalbu, da li obveznik poreza, tuţilac kao nasljednik ili advokat, a što
je od znaĉaja za ocjenu zakonitosti osporenog akta.
    Budući da tuţeni organ nije postupio u skladu sa ĉlanom 27 stav 3 Zakona o upravnom
sporu, a da tuţioci ukazuju na pogrešno utvrdjeno ĉinjeniĉno stanje, osporeni zakljuĉak je
trebalo poništiti.
    Iz iznijetih razloga, Sud je na osnovu ĉlana 37 stav 1 Zakona o upravnom sporu, odluĉio
kao u dispozitivu..
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 19.02.2010. godine
Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA
Marina Nedović,s.r.                     Vojin Lazović,s.r.
                     *   *   *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U.broj 782/2009
                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
samostalnog savjetnika Svetlane Radošević, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca Crnogorski telekom a.d. Podgorica, protiv rješenja tuţenog Glavnog administratora
Opštine Bijelo Polje, broj 03-116/09 od 27.03.2009.godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
22.01.2010.godine, donio je
                    PRESUDU
    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Glavnog administratora Opštine Bijelo Polje, broj 03-116/09 od
27.03.2009.godine.
                   Obrazloţenje
                       202
    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Uprave javnih
prihoda Opštine Bijelo Polje Up.br.08/2-60/pp od 18.12.2008.godine, kojim je utvrdjena
obaveza plaćanja lokalne komunalne takse po osnovu korišćenja prostora na javnim površinama
za postavljenu telefonsku centralu u naselju Potkrajci – Opština Bijelo Polje za period od
01.01.2002.godine do 31.12.2002.godine, u ukupnom iznosu od 960,00 eura.
    Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog organa, zbog povrede pravila postupka,
nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. Istiĉe da je
osporeno rješenje donijeto na osnovu zapisnika o izvršenom popisu telefonskih centrala,
izvodnih ormarića i kablovskih okana, od 08.06.2004.godine, koji nije dostavljen tuţiocu, niti je
imao mogućnosti da se izjasni o istom. Navodi da nijesu cijenjeni navodi ţalbe da se predmetna
centrala nalazi u poslovnom prostoru ŢTO Crne Gore, a isti su bitni za pravilno rješenje ove
upravne stvari. Predlaţe da Sud tuţbu uvaţi i poništi osporeno rješenje.
    U odgovoru na tuţbu, tuţeni organ je ostao pri razlozima datim u osporenom rješenju i
predloţio da Sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
    Uvidom u spise predmeta, utvrdjeno je da oni nijesu kompletni, jer se u njima ne nalazi
zapisnik broj 04-1123 od 08.06.2004.godine, a koji je posluţio kao dokaz tuţenom organu
prilikom donošenja osporenog rješenja. U spisima predmeta postoji zapisnik sa prijemnim
peĉatom Telekoma od 02.04.2004. godine, na kojem je u rukopisu dopisan datum 08.06.2004.
godine, i isti je nepotpisan od strane ĉlanova komisije, pa kao takav nije mogao posluţiti, kao
valjan dokaz za donošenje odluke u ovoj upravnoj stvari.
    Prema ĉlanu 27.stav 3.Zakona o upravnom sporu tuţeni organ je duţan da dostavi sudu
sve spise predmeta koji se odnose na predmet.
Tuţeni organ je povrijedio ovu zakonsku obavezu, jer sudu nije dostavio sve spise predmeta,
ĉime je onemogućio Sud da ispita ĉinjeniĉno stanje, koje se tuţbom osporava, a samim tim i
zakonitost osporene odluke. Kako se osporeno rješenje ne moţe ispitati Sud je u smislu ĉlana
27.stav 3.Zakona o upravnom sporu, riješio stvar i bez spisa.
Sa navedenog, a na osnovu ĉlana 37.stav 1. u vezi ĉlana 33.stav 6.Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu presude.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 22.01.2010.godine
Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA
Svetlana Radošević,s.r.                   Vladimir Radulović,s.r.
                   *   *    *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1932/2009

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić , kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući po tuţbi A. Dj., iz Tivta, koga zastupa
punomoćnik Petar Samardţić, advokat iz Tivta, protiv Sekretarijata za urbanizam, stambeno-
komunalne poslove Opštine Tivat, radi poništaja akta broj 0902-337/2 od 04.11.2009. godine, u
nejavnoj sjednici odrţanoj dana 22.01.2010. godine, donio je

                     RJEŠENJE

                   Tuţba se odbacuje.

                   Obrazloţenje

    Tuţilac je ovom sudu podnio tuţbu, protiv urbanistiĉko tehniĉkih uslova Sekretarijata za
urbanizam istambeno-komunalne poslove Opštine Tivat, broj 0902-337/2 od 04.11.2009.
                        203
godine. U tuţbi, u bitnom, navodi da je navedeni akt nezakonit jer je zasnovan na nepravilno
utvrdjenom ĉinjeniĉnom stanju, a iz utvrdjenih ĉinjenica je izveden nepravilan zakljuĉak, pa je
pogrešno primijenjen zakon. Predloţio je da sud tuţbu uvaţi i poništi osporeni akt.
     U postupku predhodnog ispitivanja tuţbe, sud je našao da tuţbu treba odbaciti, kao
nedozvoljenu.
     Prema ĉlanu 1. Zakona o upravnom sporu (''Sl. List RCG'' broj 60/03), Sud u upravnom
sporu odluĉuje o zakonitosti upravnog akta i drugog pojedinaĉnog akta kada je to zakonom
odredjeno.
     Upravni akt, u smislu ĉlana 2. istog zakona, je akt kojim drţavni organ, organ lokalne
samouprave, kao i ustanove i drugo pravno lice u vršenju javnih ovlašćenja odluĉuje o upravnim
i drugim pravnim stvarima o obavezama, pravima ili pravnim interesima fiziĉkog ili pravnog lica.
     Po nalaţenju suda, akt kojim je Sekretarijat za urbanizam i stambeno-komunalne
poslove Opštine Tivat, na osnovu ĉlana 171. Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata
(''Sl. List CG'', broj 57/08) i ĉlana 5. i 7. Odluke o donošenju DUP-a Tivat-Centar (''Sl. List RCG''
- opštinski propisi, broj 12/07), izdao urbanistiĉko-tehniĉke uslove za rekonstrukciju stambeno-
poslovne zgrade, a koji predstavljaju polaznu osnovu za izradu tehniĉke dokumentacije za
navedenu rekonstrukciju, nije upravni ili drugi pojedinaĉni akt, da bi se protiv njega mogao
voditi upravni spor.
     Naime, osporenim aktom nije odluĉeno o bilo kakvoj obavezi, pravu ili pravnom interesu
tuţioca, jer izdati urbanistiĉko-tehniĉki uslovi, predstavljaju informaciju o urbanistiĉkom statusu
katastarske parcele i objekta na njoj i polazna su osnova za izradu tehniĉke dokumentacije koja
je neophodan dokument za izdavanje odgovarajućeg akta kojim će se odobriti rekonstrukcija.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 22. stav 1. taĉka 2. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu.
                    UPRAVNI SUD CRNE GORE
                   Podgorica, 22.01.2010. godine
Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                      Vladimir Radulović,s.r.
                     *   *   *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1898/09

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić , kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca N. R., iz
Podgorice, protiv Glavnog administratora Opštine Tivat, radi poništaja rješenja broj 0202-up-
54/1 od 22.09.2009. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 27.01.2010. godine, donio je

                      R J E Š E NJ E

                   Postupak se obustavlja.

                    Obrazloţenje
    Tuţilac je podnio tuţbu, dana 07.11.2009. godine, protiv tuţenog, Glavnog
administratora Opštine Tivat, radi poništaja rješenja broj 0202-up-54/1 od 22.09.2009. godine.
Podneskom od 25.01.2010. godine, tuţilac je obavijestio sud da povlaĉi tuţbu u ovoj pravnoj
stvari.
                       204
    Kako je tuţilac povukao tuţbu, Sud je shodno ĉlanu 20. Zakona o upravnom sporu
obustavio postupak.
    Na osnovu izloţenog odluĉeno je kao u dispozitivu rješenja.
                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica,27.01.2010. godine
Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                    Vladimir Radulović,s.r.
                  *   *    *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 2071/09

                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao predsjednika
vijeća, Dragana Djuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca R. F., iz
Podgorice, protiv rješenja tuţenog Glavnog administratora Opštine Bar, broj 032-03-u1-020-264
od 05.11.2009. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 04.02.2010. godine, donio je

                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Glavnog administratora Opštine Bar, broj 032-03-u1-020-264 od
05.11.2009. godine.

                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena na rješenje Sekretarijata za
ekonomiju i finansije Opštine Bar, broj 032-05-u2-1518 od 02.07.2009. godine, kojim je tuţiocu
utvrdjen porez na nepokretnost-objekat za odmor i rekreaciju, za 2009. godinu, u ukupnom
iznosu od 100,09 €.
     Tuţilac tuţbom pobija rješenje tuţenog kao nezakonito. U tuţbi navodi da je lokacija
njegove kuće ranije pripadala VI zoni, a sada je svrstana u III zonu, zbog ĉega je porez
povećan na 64%. Takodje istiĉe da je prosjeĉna cijena objekta po 1m2 previsoka odredjena na
iznos od 1188 €, jer se u tom kraju novi objekti prodaju po cijeni od 600 €. Predlaţe da se
osporeno rješenje poništi.
     Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu navodi da ista nije osnovana po predlaţe da se
odbije.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, osporeno rješenje i ostale spise predmeta, pa
je našao da je tuţba osnovana.
     Naime, iz prvostepenog rješenja proizilazi da je taj organ osnovicu za odredjivanje
cijene kvadratnog metra objekta tuţioca utvrdio na osnovu podataka pribavljenih od Poreske
uprave, o prosjeĉnoj cijeni 1m2 poslovnog objekta u Opštini Bar za 2008. godine. Medjujtim u
spisima predmeta nema dokaza o ovim navodima prvostepenog organa.
     Kako od navedenog parametra zavisi visina odredjenog poreza, a kako tuţilac u tuţbi
spori utvrdjenu cijenu po metru kvadratnom to Sud, zbog nedostatka dokaza, nije mogao
ispitati zakonitost osporenog rješenja.
     Iz navedenih razloga, Sud je tuţbu prihvatio i osporeno rješenje poništio.
U ponovnom postupku tuţeni organ će otkloniti nedostatke na koje je ukazano ovom
presudom, nakon ĉega će donijeti novo rješenje.
                        205
    Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu ("Sl.list RCG",
br.60/03), odluĉeno kao u dispozitivu.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 04.02.2010. godine
Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                      Gordana Pot,s.r.
                   *   *   *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 2088/09

                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao predsjednika
vijeća, Dragana Djuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca V. J., iz
Podgorice, protiv rješenja tuţenog Glavnog administratora Opštine Nikšić, broj 03-23 od
06.11.2009. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 04.02.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

     Tuţba se usvaja.
     Poništava se rješenje Glavnog administratora Opštine Nikšić, broj 03-23 od 06.11.2009.
godine.
                    Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Sekretarijata za
uredjenje prostora i stambene poslove Opštine Nikšić Up/Io br-07-23/06 od 01.09. 2009.
godine, kojim je ukinuto odobrenje UP/Io br.03-23 od 08.05.2006. godine, izdato od istog
organa, kojim je tuţiocu odobrena upotreba privremenog poslovnog objekta koji se nalazi na
kat. parceli broj 2089 KO Nikšić u ulici Vuka Karadţića.
    Tuţilac tuţbom pobija rješenje tuţenog kao nezakonito. U tuţbi, u bitnom, navodi da je
pravosnaţno rješenje moguće poništiti, ukinut, odnosno promijeniti samo na osnovu vanrednih
pravnih sredstava. U ovoj stvari ne radi se o primjeni vanrednih pravnih sredstava, pa se
postupak koji je pokrenuo i vodio prvostepeni organ ne zasniva na zakonom utvrdjenim
razlozima, pa se i ne zna zbog ĉega je vodjen ovaj postupak. Takodje istiĉe da obrazloţenje
osporenog rješenja nije saĉinjeno u skladu sa ĉlanom 203. Zakona o opštem upravnom
postupku. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
    Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu navodi da ista nije osnovana, pa predlaţe da se
odbije.
    Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, osporeno rješenje i ostale spise predmeta, pa
je našao da pobijano rješenje treba poništiti.
    Uvidom u spise predmeta utvrdjuje se da je tuţilac imao odobrenje za podizanje
privremenog poslovnog objekta, br 03-1041 izdato 14.09.2005. godine, sa rokom vaţenja do
09.08.2006. godine, odnosno do privodjenja zemljišta planiranoj namjeni. Na osnovu
navedenog odobrenja tuţiocu je, od strane prvostepenog organa, izdato odobrenje za upotrebu
pomenutog objekta sa rokom vaţenja kao i odobrenje za podizanje objekta. Tuţilac je
zahtjevom od 02.10.2006. godine, traţio produţenje odobrenja za podizanje privremenog
objekta, koji zahtjev je rješenjem broj 03-1394 od 13.10.2006. godine, odbijen.
    S obzirom da je odobrenje za upotrebu objekta vezano za odobrenje za podizanje
objekta i isto vaţi do isteka roka za koji je izdato odobrenje za podizanje objekta, a kako je isto
                       206
prestalo da vaţi 13.10.2006. godine (danom donošenja rješenja o odbijanju zahtjeva), to je
istog dana prestalo da vaţi i odobrenje o upotrebi objekta.
    Kod navedene ĉinjeniĉne i pravne situacije nejasno je zbog ĉega je prvostepeni organ
donio rješenje o ukidanju odobrenja o upotrebi privremenog poslovnog objekta, a drugostepeni
rješenje kojim je odbio ţalbu.
    Iz navedenih razloga, Sud je osporeno rješenje poništio.
    U ponovnom postupku tuţeni će donijeti novo rješenje imajući u vidu okolnosti
navedene u ovoj presudi.
    Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu (‟‟Sl. list RCG‟‟
broj 60/03), odluĉeno je kao u dispozitivu.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 04.02.2010. godine
Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                       Gordana Pot,s.r.
                   *   *    *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 657/09

                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Ljubinke Popović-Kustudić, kao
predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca ‟‟Autoboka‟‟ AD
Kotor, koje zastupa punomoćnik Aleksandar Otašević, advokat iz Kotora, protiv rješenja tuţen
Glavnog administratora Opštine Kotor, UP/II broj 0901-10/08 (170/08) od 15.04.2009. godine,
u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 02.02.2010. godine donio je

                   PRESUDU
    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Glavnog administratora Opštine Kotor, UP/II broj 0901-10/08
(170/08) od 15.04.2009. godine.

                   O b r a z l o ţ e nj e

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Komunalne
policije Opštine Kotor, UP/I broj 1302-170/08 od 04.02.2008. godine, kojim je direktoru tuţioca
naredjeno da u roku od 7 dana od dana prijema rješenja ukloni dvije pokretne rampe
postavljene na kat. Parceli 370 KO Škaljari I, posjed ‟‟Autoboke‟‟ Kotor, u naravi saobraćajni
objekti ili da u ostavljenom roku pribavi odobrenje za rampe izdato od strane nadleţnog organa
lokalne uprave.
     Tuţilac u tuţbio osporava zakonitost rješenja tuţenog zbog povrrede pravila postupka,
pogrešno i nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava.
Navodi, da sporne rampe nijesu postavljene na javnoj površini, već u krugu Autobuske stanice
za koju je izdata upotrebna dozvola od strane nadleţnog organa, kao i licenca nadleţnog
Ministarstva za saobraćaj. Istiĉe, da osporeno rješenje ne sadrţi razloge o odluĉnim
ĉinjenicama, kao ni ocjenu navoda ţalbe, a prema ĉlanu 240. stav 2. Zakona o opštem
upravnom postupku, tuţeni je bio duţan ocijeniti sve navode ţalbe i o istima dati valjane
razloge. Dalje istiĉe da je za donošenje pravilnog rješenja prethodno trebalo identifikovati gdje
su rampe postavljene, kao i to da se na konkretan spor ne mogu primjenjivati odredbe Odluke
o privremenom korišćenju gradjevinskog zemljišta i privremenim objektima i Odluke o uredjenju
grada i naselja – Opštine Kotor, jer se postavljene rampe ne mogu podvesti pod kategoriju
                        207
privremenih objekata. Predlaţe da Sud osporeno rješenje poništi i presudom riješi ovu upravnu
stvar.
    U odgovoru na tuţbu, tuţeni navodi da ostaje pri razlozima iz osporenog rješenja i
predlaţe da se tuţba odbije.
    Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, Sud je
našao da je tuţba osnovana.
    Ocjenjujući zakonitost osporenog rješenja, Sud nalazi da je isto donijeto uz povredu
pravila upravnog postupka od uticaja na rješavanje, zbog ĉega je nezakonito.
    Prema odredbama ĉlana 15. Zakona o inspekcijskom nadzoru (‟‟Sl. list RCG‟‟, broj
39/03), preduzimanje mjera i radnji, radi otklanjanja utvrdjenih nepravilnosti inspektor nalaţe
subjektu nadzora, a obaveze odgovornog lica subjekta nadzora propisane su ĉlanom 23. istog
zakona.
    Iz spisa predmeta, a to posebno zapisnika o izvršenom inspekcijskom nadzoru broj
1302-19/08 od 24.01.2008. godine, utvrdjuje se da je u konkretnom subjekt nadzora AD
‟‟Autoboka‟‟ Kotor. Medjutim, dispozitivom prvostepenog rješenja uklanjanje pokretnih rampi
postavljenih na kat. Parceli 370 KO Škaljari I, naredjeno je direktoru subjekta nadzora, što nije
u skladu sa navedenim zakonskim odredbama. Samim tim dispozitiv prvostepenog rješenja nije
ni u skladu sa odredbom ĉlana 202. stav 6. Zakona o opštem upravnom postupku (‟‟Sl. list RCG‟‟
broj 60/03).
    Tuţilac je u ţalbi isticao da dispozitiv prvostepenog rješenja nije dat u skladu sa
odredbama Zakona o opštem upravnom postupku, obzirom da je istim obaveza uklanjanja
pokretnih rampi naloţena izvršnom direktoru subjekta nadzora AD ‟‟Autoboka‟‟. Ove navode
ţalbe, koji su bili od uticaja na rješavanje, tuţeni nije ocijenio u osporenom rješenju, niti su o
istima dati bilo kakvi razlozi u obrazloţenju , što predstavlja povredu postupka iz ĉlana 240. stav
2. u vezi sa ĉlanom 203. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku.
    Iz izloţenih razloga, Sud nalazi da je osporeno rješenje donijeto uz povredu pravila
upravnog postupka, što je bilo od uticaja na rješavanje, zbog ĉega je nezakonito, pa je tuţbu
valjalo uvaţiti i osporeno rješenje poništiti.
    Sud je cijenio predlog tuţioca za donošenje meritorne odluke u ovoj stvari, ali je našao
da za to nijesu ispunjeni uslovi iz ĉlana 37. stav 2. Zakona o upravnom sporu.
    U ponovnom postupku tuţeni organ će otkloniti nepravilnosti na koje je ukazano ovom
presudom (ĉlan 57. ZUS-a), i nakon toga donijeti novo na zakonu osnovano rješenje u ovoj
upravnoj stvari.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi sa ĉlanom 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, riješeno je kao u dispozitivu.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                  Podgorica02.02.2010.godine
Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                      Ljubinka Popović-Kustudić,s.r.
                    *   *    *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 695/09
                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
samostalnog savjetnika Svetlane Radošević, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
AD Kombinat aluminijuma - Podgorica, protiv rješenja Glavnog administratora Opštine Kolašin,
broj 07-04/09 od 12.04.2009. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 22.01.2010. godine,
donio je
                   PRESUDU
                       208
       Tuţba se usvaja.
       Poništava se rješenje Glavnog administratora Opštine Kolašin, broj 07-04/09 od
12.04.2009. godine.
                    Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv zakljuĉka Uprave prihoda
Opštine Kolašin br.04-18/up od 05.02.2009. godine, kojim se nalaţe Centralnoj banci Crne
Gore- Odjeljenju za prinudnu naplatu da sa ţiro raĉuna izvršnog duţnika "KAP" Podgorica, izvrši
prenos novĉanih sredstava u iznosu od 9.628,74 €, na ţiro raĉun izvršnog povjerioca koji se
vodi kod First financial bank AD Podgorica.
     Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog organa zbog pogrešno utvrdjenog
ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U tuţbi istiĉe da poreski obveznik u
predmetnoj stvari moţe biti samo ''FAK'' doo Kolašin, koji je samostalan pravni subjekt i koji,
kao takav, treba da bude obveznik poreza na nepokretnosti u smislu odredaba Zakona o porezu
na nepokretnosti. Dalje navodi da se tuţilac i ''FAK'' doo Kolašin ne mogu smatrati povezanim
licima, jer tuţilac kao osnivaĉ odgovara za obaveze osnovanog preduzeća do visine osnivaĉkog
uloga i njegove obaveze prestaju uplatom i unošenjem istog. Takodje istiĉe da ne koristi
nepokretnost koja je predmet oporezivanja, niti je titular prava svojine na istoj, pa predlaţe da
Sud tuţbu uvaţi i osporeno rješenje poništi.
     U odgovoru na tuţbu, tuţeni organ je ostao pri razlozima datim u osporenom rješenju i
predloţio da Sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
     Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, Sud je
našao da je tuţba osnovana.
     Ocjenjujući zakonitost osporenog rješenja, ovaj sud nalazi da isto ne sadrţi potpuno
utvrdjeno ĉinjeniĉno stanje i razloge za zakljuĉak da je tuţilac obveznik plaćanja poreza na
nepokretnosti, iz kog razloga je rješenje donijeto uz povredu pravila postupka propisanog
odredbama ĉlana 226. stav 2. taĉka 7. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list RCG", br.
60/03).
     Zakonom o izvršnom postupku ("Sl.list RCG", br. 23/04), ĉlanom 15. odredjeno je da je
izvršni duţnik lice prema kome se ostvaruje potraţivanje.
     Iz obrazloţenja osporenog rješenja proizilazi da tuţeni organ prihvata ocjenu
prvostepenog organa, da je tuţilac obveznik plaćanja poreza na nepokretnost, obzirom da se u
konkretnom sluĉaju radi o povezanim licima u smislu ĉlana 15. Zakona o poreskoj administraciji
("Sl.list RCG", broj 65/01, 80/04 i 29/05). Tim ĉlanom propisano je da se povezanim licima
smatraju lica izmedju kojih postoje posebni odnosi koji mogu imati neposredan uticaj na uslove
ili ekonomske rezultate transakcija izmedju njih. Medjutim, ovakvo ĉinjeniĉno uredjenje je
nepotpuno i na osnovu njega se ne moţe zakljuĉiti da je tuţilac u konkretnom sluĉaju izvršni
duţnik, obzirom da u spisima predmeta nema rješenja kojim mu je utvrdjena obaveza plaćanja
poreza na nepokretnosti. Zbog toga ni razlozi iz obrazloţenja rješenja, dati suprotno odredbi
ĉlana 203. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, ne upućuju na zakljuĉak da je tuţilac
poreski obveznik u konkretnoj pravnoj stvari.
     U ponovnom postupku tuţeni organ će otkloniti nedostatke na koje je ukazano ovom
presudom (ĉlan 57. ZUS-a), te donijeti, novo na zakonu utemeljeno rješenje.
     Iz iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 4. Zakona o
upravnom sporu, riješeno je kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 22.01.2010. godine
Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA
Svetlana Radošević,s.r.                  Vladimir Radulović,s.r.
                  *    *   *
                       209
UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U.broj 1550/2009

                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vojina Lazovića, kao
predsjednika vijeća, Branislava Radulovića i Svetlane Budisavljević, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi S. Đ.,
iz Bijelog Polja, koga zastupa punomoćnik Miladin Joksimović i Jelena Đalović, advokati iz
Bijelog Polja, protiv rješenja Glavnog administratora Opštine Bijelo Polje, broj 03-644/08 od
06.08.2009.godine, nakon odrţane usmene rasprave od 18.02.2010.godine, u odsustvu
stranaka, dana 19.02.2010.godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Glavnog administratora Opštine Bijelo Polje, broj 03-644/08 od
06.08.2009.godine.

                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena na rješenje Sekretarijata za
uredjenje prostora, stambeno-komunalne poslove, gradjevinarstva i zaštitu ţivotne sredine
Opštine Bijelo Polje, kojim je odbijen njegov zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje
montaţnog objekta za odlaganje ogrijevnog materijala na kat.parceli broj 422/2 KO Bijelo Polje,
u ul.Voja Lješnjaka, u Bijelom Polju.
     Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog organa istiĉući da su istim povrijedjena
pravila postupka i pogrešno utvrdjeno ĉinjeniĉno stanje, na koje je pogrešno primijenjeno
materijalno pravo. Tuţbom se ukazuje da tuţiocu nije omogućeno da uĉestvuje u postupku i
štiti svoja steĉena prava i interese. Smatra da je trebalo utvrditi vlasništvo na kat.parceli na
kojoj se traţi postavljanje montaţnog objekta i nakon toga donijeti odluku. Kako se zgrada sa
stanom ĉiji je on vlasnik nalazi na zemljištu za koje plaća naknadu za korišćenje i za koje traţi
dozvolu za postavljanje montaţnog objekta, to je, po mišljenju tuţioca, trebalo usvojiti njegov
zahtjev i odobriti mu postavljanje montaţnog objekta.
     U odgovoru na tuţbu, tuţeni organ je, s pozivom na odredbe vaţećih propisa, ponovio
da je tuţioĉev zahtjev neosnovan i predloţio da se tuţba odbije.
     Tuţba je osnovana.
     Ocjenjujući zakonitost osporenog rješenja ovaj sud nalazi da je u postupku koji je
prethodio njegovom donošenju povrijedjen zakon na štetu tuţioca. Naime, tuţeni organ je
poĉinio povredu iz ĉlana 226 stav 2 taĉka 2 i 3 na koju ovaj sud pazi po sluţbenoj duţnosti.
Tuţilac je u tuţbi i u ţalbi isticao da mu nije pruţena mogućnost da se izjasni o ĉinjenicama i
okolnostima vaţnim za donošenje rješenja.
     Prema odredbi ĉlana 232 ZUP-a u sluĉajevima kada je rješenje donijeto bez prethodnog
posebnog ispitnog postupka po ĉlanu 133 stav 1 taĉ. 1, 2 ili 3 ZUP-a, ali stranci nije data
mogućnost da se izjasni o ĉinjenicama i okolnostima koje su znaĉajne za donošenje rješenja, a
stranka u ţalbi traţi da se taj postupak sprovede, odnosno da joj se pruţi mogućnost da se
izjasni, prvostepeni organ je duţan da po tom zahtjevu postupi. Shodno navedenoj zakonskoj
odredbi, navodi tuţilaca da se u konkretnom sluĉaju radi o skraćenom postupku, nijesu od
uticaja na drugaĉije rješavanje u ovoj pravnoj stvari.
     Zbog bitne povrede pravila postupka, neupuštajući se u ocjenu same upravne stvari, Sud
je osporeno rješenje ocijenio nezakonitim.
                       210
    U ponovnom postupku tuţeni organ će, imajući u vidu primjedbe Suda u pogledu
postupka, donijeti novu na zakonu zasnovanu odluku.
    Iz iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37 stav 1 Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je
kao u dispozitivu.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 19.02.2010.godine
Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA
Marina Nedović,s.r.                        Vojin Lazović,s.r.
                   *    *   *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U.br. 2011/09

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao predsjednika
vijeća, Dragana Đuretića i Ljubinke Popović – Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Sneţane Popov, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca Opštine Pljevlja,
protiv rješenja tuţene Skupštine opštine Pljevlja, br. 01-030-34 od 26.10.2009. godine, u
nejavnoj sjednici odrţanoj dana 02.02.2010. godine, donio je

                    RJEŠENJE

                   Tuţba se odbacuje.

                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem Skupštine opštine vraćeno je u svojinu S. J., iz Pljevalja,
neizgradjeno gradjevinsko zemljište, bliţe navedeno u dispozitivu rješenja.
Protiv tog rješenja tuţbu je podnio predsjednik Opštine. Isiĉe da je rješenje nezakonito, pa
predlaţe da se poništi.
    Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu, pored ostalog, navodi da tuţilac nije aktivno
legetimisan u ovoj stvari. Predlaţe da se tuţba odbaci.
    Ispitujući tuţbu u prethodnom postupku, Sud je našao da nije podnijeta od ovlašćenog
lica.
    Odredbom ĉlana 3. stav 1. Zakona o upravnom sporu ("Sl.list RCG", br.60/03),
propisano je da pravo pokretanja upravnog spora ima fiziĉko ili pravno lice, ako smatra da mu
je upravnim ili drugim aktom povrijedjeno neko pravo ili na zakonu zasnovani interes.
    Osporenim rješenjem, medjutim, nije povrijedjeno bilo koje pravo ili pravni interes
tuţioca, pa isti nije aktivno legitimisan za podnošenje tuţbe u ovoj stvari.
    U konkretnom sluĉaju, pravo na podnošenje tuţbe imaju Direkcija za imovinu Opštine
Pljevlja i drţavni tuţilac, u smislu ĉlana 3. stav 3. Zakona o upravnom sporu.
    Iz navedenih razloga, a na osnovu ĉlana 22. stav 1. taĉka 3. Zakona o upravnom sporu,
Sud je tuţbu odbacio.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 02.02.2010. godine
Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Sneţana Popov,s.r.                          Gordana Pot,s.r.
                        *  *  *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 635/09
                      U IME NARODA
                        211
    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Svetlane Budisavljević, kao
predsjednika vijeća, Branislava Radulovića i Vojina Lazovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Rajke Milović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni ispor po tuţbi tuţioca H. M. ,
iz Roţaja, koga zastupa Kalaĉ Nušo, advokat iz Roţaja, protiv rješenja tuţenog Glavnog
administratora Opštine Roţaje, broj 1992 od 13.04.2009. godine, nakon odrţane usmene
rasprave dana 25.02.2010. godine, u odsustvu stranaka, dana 26.02.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

     Tuţba se usvaja.
     Poništava se rješenje Glavnog administratora Opštine Roţaje, broj 1992 od 13.04.2009.
godine.
                    O b r a z l o ţ e nj e

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Sekretarijata za
planiranje i uredjenje prostora i zaštitu ţivotne sredine Opštine Roţaje, broj 0502-406/08 od
07.10.2008. godine, kojim je odbijen zahtjev tuţioca za podizanje betonske ograde duţ
katastarske parcele broj 425 KO Ibarac.
    Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog organa. U tuţbi navodi da je izreka
osporenog rješenja nerazumljiva i kontradiktorna stanju u spisima predmeta. U postupku nijesu
utvrdjene sve okolnosti koje su znaĉajne za pravilno rješavanje. Ukazuje na postojanje
dogovora kojim je ustupio zemljište duţ cijele kat. parcele broj 425 KO Ibarac, u prosjeĉnoj
širini od 50-90cm, u zamjenu za izgradnju predmetne betonske ograde. Traţio je usmenu
raspravu i predloţio da sud tuţbu uvaţi i poništi osporeno rješenje.
    Tuţeni organ je obavijestio sud da je u medjuvremenu prvostepeni organ tuţiocu izdao
gradjevinsku dozvolu.
    Nakon odrţane usmene rasprave, ocjenom navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, sud je
našao da je tuţba osnovana.
    Obzirom da se predmetnom tuţbom osporava ĉinjeniĉno stanje, i da tuţeni organ ni
nakon dvije urgencije suda, nije postupio shodno obavezi koju ima po ĉlanu 27. stav 3. Zakona
o upravnom sporu (‟‟Sl. list RCG‟‟, broj 60/03), i dostavio sudu sve spise koji se odnose na
predmet, zbog ĉega sud nije mogao provjeriti osporeno rješenje, sa stanovišta osnova kojim se
ono pobija, valjalo je tuţbu uvaţiti i poništiti osporeno rješenje.
U ponovnom postupku drugostepeni organ će u skladu sa ovom presudom (ĉl.57 ZUS-a),
donijeti novo, zakonito rješenje.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, riješeno
je kao u izreci.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 26.02.2010. godine
Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Rajka Milović,s.r.                         Svetlana Budisavljević,s.r.
                       *   *  *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 2062/09
                      U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao predsjednika
vijeća, Dragana Djuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Sneţane Popov, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca ZZ
„‟Agrobisernica‟‟ Roţaje, koga zastupa punomoćnik Nuso Kalaĉ, advokat iz Roţaja, protiv odluke
tuţene Skupštine opštine Rjoţaje, koju zastupa punomoćnik Smajo Murić, broj 1190 od
                        212
07.07.2008. goldine, nakon odrţane usmene javne rasprave dana 03.03.2010. godine, u
prisustvu punomoćnika tuţioca i tuţenog, dana 04.03.2010. godine, donio je
                    PRESUDU

   Tuţba se usvaja.
   Poništava se odluka Skupštine opštine Roţaje, broj 1190 od 07.07.2008. godine.
   Obavezuje se tuţeni da tuţiocu naknadi troškove spora u iznosu od 465,00 €, u roku od
15 dana od dostvljanja ove presude.

                   Obrazloţenje

     Osporenom odlukom, odluĉeno je da tuţiocu prestaje pravo korišćenja na kat. parceli
broj 1336, sukorisniĉki na ime Opštine Roţaje u dijelu 7/15 i na ime tuţioca u dijelu 8/15,
upisna u listu nepokretnosti broj 1950 KO Roţaje, i to u površini od 1673 m2, na kojoj je
izgradjena veterinarska stanica, klanica i sušara.
     Tuţilac tuţbom i rijeĉju na raspravi pobija odluku tuţenog kao nezakonitu. U bitnom
navodi da odluka nije donijeta u propisanom postupku, te da nema uporište u materijalnim
propisima. Istiĉe u svemu kao na zapisnicima sa rasprave pred Osnovnim sudom u Roţajama,
koji se nalaze u spisima, kao i da je neosnovano pozivanje tuţenog na izmjene i dopune DUP
‟‟Centar‟‟, jer ta okolnost nije od uticaja na imovinsko pravne odnose, a    osim toga izmjene
plana su donijete nakon donošenja osporene odluke. Predlaţe da se osporena odluka poništi i
traţi troškove spora u iznosu od 1.282,00 €.
     Punomoćnik tuţenog na raspravi je istakao kao u pismenom odgovoru na tuţbu i
zapisnicima sa rasprave pred Osnovnim sudom u Roţajama. Predlaţe da se tuţba odbije i traţi
troškove za svaku preduzetu radnju u postupku po ocjeni suda i troškove prevoza radi pristupa
na raspravu na relaciji Roţaje-Podgorica-Roţaje, u iznosu od 120,00 €.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, osporenu odluku i ostale spise predmeta pa je,
nakon odrţane usmene rasprave, našao da je tuţba osnovana.
     Uvidom u spise predmeta i to, list nepokretnosti broj 1950 KO Roţaje od 30.01.2008.
godine, utvrdjuje se da su na kat. parceli broj 1336, u vrijeme donošenja osporene odluke, bili
upisani kao sukorisnici na zemljištu i to: tuţilac u obimu 8/15 i tuţeni u obimu 7/15, dok su
objekti koji obuhvataju preteţni dio predmetne parcele upisani kao svojina tuţioca.
     Tuţeni je osporenu odluku donio na osnovu ĉlana 11. Zakona o gradjevinskom zemljištu
i ĉlana 41. Statuta Opštine Roţaje.
     Odredbom ĉlana 11. Zakona o gradjevinskom zemljištu (‟‟Sl. list RCG‟‟, broj 55/00),koji je
bio na snazi u vrijeme donošenja osporene odluke, propisano je, da jedinica lokalne
samouprave, odnosno Republika, obezbjedjuje uslove korišćenja gradjevinskog zemljišta i stara
se o njegovom uredjivanju, u skladu sa zakonom.
     S obzirom na sadrţinu citirane odredbe, nesumnjivo je da ista ne daje ovlašćenje
Skupštini opštine, kao organu lokalne samouprave, da odluĉuje o prestanku prava korišćenja
gradjevinskog zemljišta.
     Takodje je neosnovano pozivanje tuţioca na propis ĉlana 41. Statuta opštine, kojim su
odredjeni poslovi Skupštine, jer ni tom odredbom nije predvidjeno da Skupština moţe
odluĉivati o prestanku prava korišćenja nekog subjekta na zemljištu. Takva mogućnost nije
predvidjena ni ĉlanom 45. Zakona o lokalnoj samoupravi (‟‟Sl. list RCG‟‟, broj 42/03, 28/04,
45/04 i 13/06), kojim su regulisani poslovi skupština opština.
     Iz navedenih razloga, sud je tuţbu prihvatio i osporenu odluku poništio.
     Na osnovu ĉlana 152. stav 1. Zakona o parniĉnom postupku (‟‟Sl. list RCG‟‟, broj 22/04),
u vezi ĉlana 56. stav 2. Zakona o upravnom sporu (‟‟Sl. list RCG‟‟, broj 60/03), obavezuje se
tuţeni da tuţiocu naknadi troškove spora i to: za sastav tuţbe 125,00 €, za pristup na raspravu
125,00 €, za prevoz na relaciji Roţaje-Podgorica-Roţaje, sopstvenim automobilom 105,00 €, za
                       213
otsustvo iz kancelarije 80,00 € (sve prema Advokatskoj tarifi), kao i sudske takse u iznosu od
30,00 €, što ukupno iznosi 465,00 €, u roku navedenom u dispozitivu.
    Sud nije prihvatio zahtjev tuţioca da mu se priznaju troškovi koje je imao u postupku
pred Osnovnim sudom u Roţajama, te troškovi ţalbe izjavljene Višem sudu u Bijelom Polju, jer
nijesu nastali u vezi sa upravnim sporom.
    Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stv 1. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je kao u
dispozitivu.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 04.03.2010. godine
Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Sneţana Popov,s.r.                     Gordana Pot,s.r.
                       * * *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. br. 1174/2009
                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Sneţane Popov, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţilaca M. Ć. i M. Ć. , iz
Berana, protiv rješenja tuţenog Glavnog administratora Opštine Berane, br. 03-033-138 od
03.07.2009. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 05.03.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţilaca izjavljena na zakljuĉak Sekretarijata za
poljoprivredu i vodoprivredu Opštine Berane, br.13-320-516 od 22.07.2008.godine, kojim je
naloţeno tuţiocima da pribave mišljenje o higijenskoj ispravnosti vode za piće sa izvorišta
zvanog "Bjelov" u Štitarima, koje će izvršiti Institut za javno zdravlje u Podgorici i odreĊeno da
troškove analize snose stranke.
    Tuţioci u tuţbi osporavaju zakonitost rješenja tuţenog organa. U bitnom, istiĉu da se
opstrukcijom savjetnika za vodoprivredu postupak u predmetu dobijanja upotrebne dozvole za
korišćenje vode "Bjelov", vodi od 2001. godine, da je neshvatljivo da Sekretarijat za
vodoprivredu Berane i inspektor za vode, još nijesu stvorili uslove da se uzme uzorak vode na
analizu, jer se M. Š. , radnik Opštine Berane, samovlasno prikljuĉio na vodovod. Zbog
navedenog postupanja do sada su podnijete ĉetiri prijave inspektoru za vode i kriviĉna prijava
Osnovnom tuţiocu u Beranama. Napominju da inspektor za vode do sada nije po podnijetim
prijavama izvršio svoje rješenje, a lice koje nelegalno koristi vodovod ne dozvoljava pristup
izvorištu, pa se nije mogao uzeti uzorak vode na analizu. Predlaţu da Sud poništi osporeno
rješenje i donese meritornu odluku u predmetnoj stvari.
    U odgovoru na tuţbu, tuţeni predlaţe da se tuţba odbije kao neosnovana.
    Osporenim rješenjem, po nalaţenju Suda, nijesu poĉinjene povrede pravila postupka, a
isto se zasniva na potpuno i pravilno utvrĊenom ĉinjeniĉnom stanju, na koje je tuţeni pravilno
primjenio materijalno pravo i donio pravilno na zakonu zasnovano rješenje u ovoj stvari, zbog
ĉega se isto neosnovano osporava tuţbom.
    Kod nesporne ĉinjenice da su tuţioci, kao investitori,dobili vodoprivrednu saglasnosti,
kojom se utvrdjuje da je tehniĉka dokumentacija za objekte i radove uradjena u skladu sa
vodoprivrednim uslovima, zbog ĉega su, za korišćenje objekta i postrojenja, duţni da pribave
                        214
vodoprivrednu dozvolu, u skladu sa ĉlanom 15. Zakona o vodama („Sl.list CG“, br. 27/07),
pravilno im je zakljuĉkom prvostepenog organa naloţeno da pribave mišljenje
o higijenoskoj ispravnosti vode za piće. Naime, prema odredbi ĉlana 49. navedenog zakona,
voda koja sluţi ili je namjenjena za piće mora u pogledu kvaliteta ispunjavati uslove utvrĊenim
propisima. Obaveza podnošenja dokaza o higijenskoj ispravnosti vode za piće predvidjena je i
Pravilnikom o sadrţaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje vodnih akata, naĉinu i uslovima za
obavezno oglašavanje u postupku utvrĊivanja vodnih uslova i sadrţaju vodnih akata ("Sl.list
CG", br.25/07).
    Polazeći od navedenih ĉinjenica i citiranih odredbi Zakona i Pravilnika, neosnovano se
tuţbom osporava zakonitost rješenja tuţenog.
    Sud je cijenio i ostale navode tuţbe, ali je kod izloţenog našao da nijesu od uticaja na
drugaĉiju odluku u ovoj upravnoj stvari.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37 stav 1. Zakona o upravnom sporu, riješeno je
kao u dispozitivu presude.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 05.03.2010. godine
Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA
Sneţana Popov,s.r.                         Vladimir Radulović,s.r.
                      *   *  *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1821/09

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao predsjednika
vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika suda
Mrine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca I. R. , iz Nikšića, koga
zastupa punomoćnik Šljukić Labud, advokat iz Nikšića,, protiv rješenja tuţenog Glavnog
administratora Opštine Nikšić, UP/Io broj 01-287 od 22.09.2008. godine, u nejavnoj sjednici
odrţanoj dana 01.03.2010. godine, donio je

                     R J E Š E NJ E

                    Tuţba se odbacuje.

                    O b r a z l o ţ e nj e

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Komunalne
policije Opštine Nikšić UP/Io broj 09-287 od 19.08.2008. godine, kojim se tuţiocu naredjuje da
u roku od 2 dana po prijemu rješenja, ukloni ljetnju baštu, koju je postavio ispred ugostiteljskog
objekta ‟‟Cats‟‟, za koju nema odobrenje za produţenje, kao i da vrati javnu zelenu površinu u
prvobitno stanje.
     Tuţilac u tuţbi navodi da je rublicirano rješenje tuţenog primio 15.10.2009. godine.
Tuţilac je naime 15.05.2008. godine, dobio saglasnost broj 2422 od strane JKP ‟‟Komunalno‟‟
Nikšić, za postavljanje tende ispred ugostiteljskog objekta ‟‟Cats‟‟, i od nadleţnog sekretarijata
za uredjenje prostora i komunalno-stambene poslove Opštine Nikšić, dobio uslove za
postavljanje ljetnje bašte. Bez ikakvog pravnog i ĉinjeniĉnog osnova, tuţeni je poništio svoje
ranije rješenje, nalaţući tuţiocu da ukloni objekat koji je postavljen uz saglasnost i pod uslovima
koje je tuţeni postavio, zanemarujući nespornu ĉinjenicu da je tuţilac uloţio više od 50.000,00 €
u izgradnju objekta. Predlaţe da sud nakon odrţane usmene rasprave osporeno rješenje poništi.
     Tuţeni u odgovoru na tuţbu prelaţe da se tuţba odbaci u skladu sa odredbom ĉlana 22.
stav 1. taĉka 5. Zakona o upravnom sporu, obzirom da se radi o presudjenoj stvari, jer je
Upravni sud svojim rješenjem U.br.1472/2008 od 08.11.2008. godine, tuţbu odbacio, s pozivom
na ĉlan 21. stav 2. Zakona o upravnom sporu. Ukoliko sud ne prihvati da se radi o pravosnaţno
                       215
presudjenoj stvari, tuţeni predlaţe da se tuţba odbaci kao neblagovremena, obzirom da je
podnesena nakon zakonskog roka od 30 dana, od dostavljanja drugostepenog rješenja tuţiocu,
tj. od 26.09.2008. godine.
    Cijeneći spise predmeta, navode tuţbe i odgovora na tuţbu, sud je našao da tuţbu treba
odbaciti.
    Ĉlanom 16. Zakona o upravnom sporu, propisano je, da se tuţba podnosi u roku od 30
dana od dostavljanja akta stranci. Iz dostavnice koja se nalazi u spisima predmeta, utvrdjuje se
da je tuţilac osporeno rješenje primio 26.09.2008. godine, a da je tuţbu podnio ovom sudu
11.11.2009. godine, dakle poslije roka iz ĉlana 16. ZUS-a. Neosnovani su navodi tuţioca i u tom
pravcu nije pruţio nikakve dokaze, niti ima dokaza u spisima predmeta, da je osporeno rješenje
primio 15.10.2009. godine.
    Obzirom da se iz spisa predmeta utvrdjuje da je osporeno rješenje primio 26.09.2008.
godine, a tuţbu podnio 11.11.2009. godine, to je tuţbu valjalo odbaciti kao neblagovremenu, u
skladu sa odredbom ĉlana 22. stav 1. taĉka 1. Zakona o upravnom sporu.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 01.03.2010. godine
Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                    Biserka Bukvić,s.r.
                       * * *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1007/09

                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Ljubinke Popović-Kustudić, kao
predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca M. J. , iz
Šavnika, protiv rješenja tuţenog Glavnog administratora Opštine Šavnik, broj 01-4/09 od
04.06.2009. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 16.02.2010. godine donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Glavnog administratora Opštine Šavnik, broj 01-4/09 od
04.06.2009. godine.
    Svaka stranka snosi svoje troškove.

                   O b r a z l o ţ e nj e

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Sekretarijata
lokalne uprave Opštine Šavnik, broj 02-787 od 30.04.2009. godine, kojim je tuţiocu zabranjeno
izvodjenje radova na izgradnji septiĉke jame, te obavezan da izvrši dovodjenje terena u
prvobitno stanje.
    Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog, iz svih zakonom propisanih razloga. U
tuţbi navodi da je osporenim rješenjem poĉinjena bitna povreda postupka, jer je obrazloţenje u
suprotnosti sa dispozitivom, a isto nema ni razloga o odluĉnim ĉinjenicama. Istiĉe, da dispozitiv
prvostepenog rješenja ne sadrţi osnovne podatke o objektu i mjestu izgradnje istog, kao ni o
investitoru. Ukazuje, da je Sekretarijatu lokalne uprave podnio zahtjev 2008. godine, za
izdavanje odobrenja za izgradnju septiĉke jame, ali po istom nije postupljeno. Smatra da nije
bilo uslova da se nalaţe dovodjenje terena u prvobitno stanje, obzirom da nije utvrdjeno da
objekat predstavlja uzrok zagadjenja na vodnom objektu, a što je jedini zakonom predvidjeni
                       216
razlog za dovodjenje terena u prvobitno stanje. Predlaţe da Sud osporeno rješenje poništi i
obaveţe tuţenog da mu naknadi troškove spora.
    U odgovoru na tuţbu, tuţeni je ostao pri razlozima iz osporenog rješenja i predloţio da
se tuţba odbije kao neosnovana.
    Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, Sud je
našao da je tuţba osnovana.
    Ocjenjujući zakonitost osporenog rješenja, Sud je našao da je isto donijeto uz povrede
prvila postupka od uticaja na rješavanje, zbog ĉega je nezakonito.
    Prema odredbama ĉlana 202. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku (‟‟Sl. list
RCG‟‟, broj 60/03), ako se rješenjem nalaţe izvršenje neke radnje, u dispozitivu će se odrediti i
rok u kome se ta radnja ima izvršiti, a prema stavu 6. istog ĉlana, dispozitiv mora biti kratak i
odredjen.
    Uvidom u prvostepeno rješenje, utvrdjuje se da dispozitiv istog nije dat u skladu sa
navedenim odredbama, jer ne sadrţi podatke o predmetnom objektu i njegovoj lokaciji, što ga
ĉini nejasnim. Takodje, u dispozitivu tuţiocu nije odredjen rok za dovodjenje terena u prvobitno
stanje, što dispozitiv ĉini nepotpunim.
    Donoseći osporeno rješenje po ţalbi, tuţeni nije otklonio navedene nedostatke
prvostepenog rješenja, ĉime je i sam tuţeni poĉinio povredu postupka iz ĉlana 237. stav 2.
Zakona o opštem upravnom postupku.
    Iz navedenih razloga, Sud je tuţbu uvaţio i osporeno rješenje poništio.
    U ponovnom postupku, tuţeni organ će otkloniti nedostatke na koje je ukazano ovom
presudom (ĉl. 57.ZUS-a), i nakon toga donijeti novo, na zakonu osnovano rješenje u ovoj
upravnoj stvari.
    Odluka u ovoj stvari donijeta je na nejavnoj sjednici, pa shodno ĉlanu 56. stav 1. Zakona
o upravnom sporu (‟‟Sl. list RCG‟‟, broj 60/03), svaka stranka snosi svoje troškove.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, odluĉeno je kao u dispozitivu.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                  Podgorica, 16.02.2010. godine
Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                     Ljubinka Popović-Kustudić,s.r.
                 *   *  *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 988/09

                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Ljubinke Popović-Kustudić, kao
predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca ‟‟Charme
Unikum‟‟ D.o.o. Podgorica, protiv rješenja tuţenog Glavnog administratora Glavnog grada
Podgorica, broj 01-02-034/09-874/1 i 905/1 od 02.06.2009. godine, u nejavnoj sjednici
odrţanoj dana 04.02.2010. godine donio je

                     PRESUDU

   Tuţba se usvaja.
   Poništava se rješenje Glavnog administratora Glavnog grada Podgorica, broj 01-02-
034/09-874/1 i 905/1 od 02.06.2009. godine.

                   O b r a z l o ţ e nj e
                        217
    Osporenim rješenjem odbijene su kao neosnovane ţalbe tuţioca izjavljene protiv
rješenja Komunalne policije Glavnog grada Podgorica, broj 16-U2-365-984/09 od 05.05.2009.
godine, i zakljuĉka istog organa broj 16-U2-365-984/09 od 18.05.2009. godine. Oznaĉenim
rješenjem komunalne policije naredjeno je Institutu za kozmetiku i estetiku DOO ‟‟Sharme
Unikom‟‟, da u roku od jednog dana, pribavi potrebno odobrenje ili ukloni dva reklamna panoa,
sa natpisom ‟‟Cifec i Sharm‟‟, postavljene na fasadi poslovnog prostora u bul. Sv. Petra
Cetinjskog, broj 48 u Podgorici, jer ne posjeduje odobrenje organa uprave nadleţnog za
komunalne poslove, a oznaĉenim zakljuĉkom izvršena je ispravka greške u dispozitivu rješenja
na naĉin što umjesto stava: naredjuje se Institutu za kozmetiku i estetiku DOO ‟‟Sharme
Unikom‟‟, treba da stoji : naredjuje se DOO ‟‟Charme Unikum‟‟ .
    Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog. U tuţbi navodi, da je prvostepenim
rješenjem, a koje se nije odnosilo na tuţioca kao subjekta nadzora, naredjena alternativna
obaveza, a to da u roku od jednog dana pribavi potrebno odobrenje ili ukloni dva reklamna
panoa sa natpisom ‟‟Cifes‟‟ i ‟‟Sharm‟‟, postavljene na fasadi poslovnog prostora. Istiĉe, da
naredjene obaveze nije mogao ispuniti u ostavljenom roku i da se u konkretnom ne radi o
natpisima reklamnog karaktera, te da Zakon o inspekcijskom nadzoru u ĉlanu 3. odredjuje
subjekte (stranke) u postupku inspekcijskog nadzora, pa se nepravilnosti (a ne greške u
pisanju), uĉinjene u tom pogledu ne mogu otklanjati primjenom ĉlana 213. Zakona o opštem
upravnom postupku. Smatra da inspektor nije postupio po odredbama Zakona o inspekcijskom
nadzoru, jer nije obavijestio odgovorno lice u subjektu nadzora o poĉetku obavljanja
inspekcijskog nadzora.Takodje nije primijenjeno naĉelo preventivnosti, a što je sve bio razlog za
poništaj prvostepenog rješenja. Predlaţe da sud osporeno rješenje poništi.
    U odgovoru na tuţbu tuţeni organ predlaţe da se tuţba odbije kao neosnovana.
    Ocjenjujući zakonitost osporenog rješenja, Sud nalazi da je isto donijeto uz povredu
pravila upravnog postupka od uticaja na rješavanje, zbog ĉega je nezakonito, pa je isto valjalo
poništiti.
    Uvidom u prvostepeno rješenje, utvrdjuje se da je dispozitivom istog naredjeno
Institutu za kozmetiku i estetiku DOO ‟‟Sharme Unikom‟‟, da u roku od jednog dana, pribavi
potrebno odobrenje ili ukloni dva reklamna panoa, sa natpisom ‟‟Cifec i Sharm‟‟, postavljenih na
fasadi poslovnog prostora. Ovako dati dispozitiv nije u skladu sa odredbama ĉlana 202. Zakona
o opštem upravnom postupku, a koji zakon se supsidijerno primjenjuje u vršenju inspekcijskog
nadzora na pitanja koja nijesu regulisana Zakonom o inspekcijskom nadzoru. Naime, kada je u
pitanju odredjivanje duţine roka u kojem se ima izvršiti neka radnja ili obaveza to ne predstavlja
stvar neograniĉene slobodne ocjene nadleţnog organa, već se duţina roka odredjuje u
zavisnosti od obima obaveze. U konketnom, obzirom na naredjene mjere, nije se mogao
odrediti rok od jednog dana, budući da se u tom roku objektivno nije mogla izvršiti naredjena
obaveza. Pri tome, kada je već naredjeno pribavljanje odobrenja, nije se moglo istovremeno
nalagati i uklanjanje natpisa. Naime, po nalaţenju suda, subjektu nadzora je trebalo odrediti
primjereni rok za pribavljanje odobrenja, pa tek po isteku tog roka, ukoliko u okviru istog ne
pribavi odobrenje, inspektor ima ovlašćenje da naloţi uklanjanje u za to odredjenom roku.
    Takodje se iz dispozitiva prvostepenog rješenja i spisa predmeta utvrdjuje, da u istom
nije pravilno oznaĉen subjekt nadzora, a što je tuţilac ukazao u ţalbi.
    Prema ĉlanu 213. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku, organ koji je donio
rješenje, odnosno sluţbeno lice koje je potpisalo ili izdalo rješenje, moţe, u svako vrijeme,
ispraviti greške u imenima ili brojevima, pisanju ili raĉunanju, kao i druge oĉigledne netaĉnosti u
rješenju ili njegovim ovjerenim prepisima. Uz primjenu citirane odredbe prvostepeni organ je
zakljuĉkom izvršio ispravku, odnosno izmjenu naziva subjekta nadzora, a što se po ocjeni suda
ne moţe podvesti pod greške iz navedene odredbe. Stoga je pogrešan zakljuĉak tuţenog u
osporenom rješenju, s tim u vezi.
    Iz navedenih razloga, Sud je našao da je odbijanjem ţalbe tuţioca ospoenim rješenjem,
povrijedjen zakon na njegovu štetu, pa je tuţbu valjalo uvaţiti i isto poništiti.
                       218
    U ponovnom postupku tuţni organ će otkloniti nepravilnosti na koje je ukazano ovom
presudom, i nakon toga, shodno obavezi iz ĉlana 57. Zakona o upravnom sporu, donijeti novo,
na zakonu osnovano rješenje u ovoj upravnoj stvari.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi sa ĉlanom 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, riješeno je kao u dispozitivu.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                 Podgorica, 04.02.2010. godine
Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                     Ljubinka Popović-Kustudić,s.r.
                      *   *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 2142/2009

                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija, Ljubinke Popović – Kustudić,
kao predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
samostalnog savjetnika Mirjane Bogdanović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca V. U. iz Podgorice, protiv rješenja tuţenog Glavnog administratora Glavnog grada
Podgorica br. 01-02-034/09-1273/2 od 11.11.2009. godine, nejavnoj sjednici odrţanoj dana
02.03.2010. godine, donio je
                    PRESUDU

   Tuţba se usvaja.
   Poništava se rješenje Glavnog administratora Glavnog grada Podgorica br. 01-02-
034/09-1273/2 od 11.11.2009. godine.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena na rješenje Uprave lokalnih
javnih prihoda Glavnog grada Podgorice, broj:15-422/09-49920 od 22.07.2009. godine, kojim je
istom utvrdjen porez na nepokretnost – stambeni objekat, za 2009. godinu u iznosu od 76,38 €.
    Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog, zbog pogrešno i nepotpuno utvrdjenog
ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. Istiĉe da trţišna vrijednost
predmetne nepokretnosti nije pravilno utvrdjena, te da predmetna obaveza nije utvrdjena do
31. maja tekuće godine kako je to propisano zakonom, već nakon tog datuma. Navodi da mu je
trebalo omogućiti uĉešće u postupku. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
    U odgovoru na tuţbu tuţeni predlaţe da se tuţba odbije kao neosnovana.
    Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na istu, sud je
našao da je tuţba osnovana.
    Odredbom ĉlana 27. stav 3. Zakona o upravnom sporu, („Sl.list RCG“, br.60/03), je
propisano da je tuţeni organ duţan dostaviti sve spise koji se odnose na predmet.
    Tuţeni organ je povrijedio ovu zakonsku obavezu, jer sudu nije dostavio sve spise
predmeta, ĉime je onemogućio sud da ispita ĉinjeniĉno stanje koje se tuţbom osporava, a
samim tim i zakonitost osporene odluke.
    Naime, drugostepeni organ u svom rješenju navodi da je pravilno prvostepeni organ
utvrdio trţišnu vrijednost predmetne nepokrenosti, a nakon što je pribavio podatak od
nadleţnog organa za statistiku o prosjeĉnoj trţišnoj cijeni m2 u godini koja prethodi godini za
koju se porez utvrdjuje. Kako tuţilac tuţbom spori ovako utvrdjenu trţišnu vrijednost
predmetnog stana, a u spisima nedostaje izvještaj Republiĉkog organa nadleţnog za poslove
                        219
statistike, to sud zbog nedostatka tog dokaza, nije mogao ispitati zakonitost donijete odluke
tuţenog.
     Što se tiĉe navoda tuţbe koji se odnose na rok za donošenje rješenja o utvrdjivanju
poreske obaveze, sud iste ne prihvata, jer je rok instruktivne, a ne prekluzivne prirode, pa
rješenje donijeto nakon tog roka iskljuĉivo zbog toga ne moţe biti nezakonito.
     Tuţeni će u ponovnom postupku otkloniti navedene nedostatke, te donijeti novu
zakonitu odluku (ĉlan 57. ZUS-a), po ţalbi tuţioca.
     Na osnovu iznijetog, sud je shodno ĉlanu 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu odluĉio
kao u dispozitivu.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 02.03.2010. godine
Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Mirjana Bogdanović,s.r.                  Ljubinka Popović-Kustudić,s.r.
                      *   *  *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
     U. br. 957/09

                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vojina Lazovića, kao
predsjednika vijeća, Svetlane Budisavljević i Branislava Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće samostalnog savjetnika Mirjane Bogdanović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor
po tuţbi tuţioca V. K. , iz Prĉnja - Kotor, protiv rješenja tuţenog Glavnog administratora
Opštine Kotor, UP/II broj 0901-20/09 od 11.05.2009. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
23.02.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

                     Tuţba se odbija.

                    Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca, izjavljena protiv rješenja Komunalne
policije Opštine Kotor, UP/I br. 1302-15358/07 od 30.03.2009. godine, kojim je tuţiocu
nareĊeno da u roku od 15 dana od dana prijema ovog rješenja, ukloni bespravno postavljeni
privremeni objekat, u naravi garaţu, postavljen i izgraĊen u Kotoru, Prĉanj, kat. parc. 523 KO
Prĉanj I, u cilju obezbjeĊenja ucrtane sluţbenosti prolaza preko navedene parcele.
    Tuţilac u tuţbi osporava zakonitost rješenja tuţenog organa istiĉući da se na kat. parceli
523 KO Prĉanj nalaze privremeni objekti koje koriste vlasnici stanova u zgradi koja se nalazi na
toj parceli, te to da je trebalo utvrditi ko su korisnici ostalih privremenih objekata i njihovu
odgovornost, a ne samo njegovu. Dalje navodi, da se u predmetnom postupku štitio privatan
interes, a ne interes Opštine Kotor u ĉijem je suvlasništvu parcela na kojoj se nalaze privremeni
objekti. Predlaţe da Sud poništi osporeno rješenje.
    Tuţeni u odgovoru na tuţbu predlaţe da Sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
    Nakon ocjene navoda tuţbe, odgovora na istu i ostalih spisa predmeta, Sud je našao da
je tuţba neosnovana.
    Ĉlanom 40. Odluke o privremenom korišćenju graĊevinskog zemljišta i privremenim
objektima ("Sl. list Opštine Kotor" br. 1/04), propisano je da se privremeni objekti postavljeni ili
izgraĊeni bez odgovarajućeg odobrenja nadleţnog organa i suprotno odredbama ove odluke
smatraju bespravno postavljenim, odnosno izgraĊenim objektima, dok je u ĉlanu 42. iste odluke
propisano da je komunalna inspekcija ovlašćena da donese rješenje o uklanjanju privremenog
                        220
objekta koji je postavljen ili izgradjen bez odobrenja, tj. suprotno odredbama ove Odluke ili je
vaţnost gradjevinske dozvole odnosno rješenja o lokaciji istekla.
    Iz spisa predmeta se utvrĊuje da je u postupku po zahtjevu Guculov Dušana, od
23.08.2007. godine, u predmetu obezbjeĊenja sluţbenosti prolaza, u postupku koji je prethodio
donošenju osporenog rješenja, komunalna policija Opštine Kotor nakon izlaska na lice mjesta
saĉinila zapisnik u kojem je konstatovala da za postavljeni privremeni objekat - garaţu na kat.
parceli 523 KO Prĉanj, na ucrtanoj sluţbenosti prolaza, tuţilac ne posjeduje odobrenje odnosno
rješenje o lokaciji. Navedeni zapisnik tuţilac je potpisao, s tim što se na istom izjasnio da će za
postavljeni privremeni objekat zatraţiti rješenje o lokaciji.
    Kod ovako utvrĊenog ĉinjeniĉnog stanja i citiranih zakonskih odredbi, Sud nalazi da je
pravilno komunalni inspektor, shodno svojim ovlašćenjima iz ĉlana 39 Zakona o inspekcijskom
nadzoru, ("Sl.list RCG", br. 39/03), naredio tuţiocu uklanjanje privremenog objekta, pa
osporenim rješenjem nije povrijeĊen zakon na njegovu štetu.
    Sud je cijenio i ostale navode tuţbe pa je našao da su isti bez uticaja na drugaĉiju
odluku Suda u ovoj stvari.
    Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je kao
u dipozitivu.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 23.02.2010. godine
Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mirjana Bogdanović,s.r.                    Vojin Lazović,s.r.
                      *   *   *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. br. 671/09
                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće samostalnog
savjetnika Svetlane Radošević, kao zapisniĉara rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Crnogorski telekom A.D. Podgorica, protiv rješenja tuţenog Glavnog administratora Opštine
Kolašin, broj 07-32/09 od 09.04.2009. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 19.02.2010.
godine, donio je
                      PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Glavnog administratora Opštine Kolašin, broj 07-32/09 od
09.04.2009. godine.
                 Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Uprave javnih
prihoda Opštine Kolašin, br. 04-54/UP od 11.02.2009.godine, kojom je utvrĊena obaveza
plaćanja godišnje naknade za korišćenje telefonskih vodova za 2009. godinu, u iznosu od
41.000,00€.
    Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog zbog, povrede pravila postupka, pogrešno i
nepotpuno utvrĊenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U tuţbi u
bitnom istiĉe da su odluĉne ĉinjenice utvrĊene samo na osnovu Zapisnika Komunalne policije od
04.02.2009. godine, u kojem je konstatovano da je tuţilac u granicama GUP-a na teritoriji
Opštine Kolašin izvršio postavljanje podzemnog optiĉkog kabla u duţini od 6850m2 a što je,
utvrĊeno na osnovu Plana podzemnih vodova u Opštini Kolašin. MeĊutim taj plan nije mogao
posluţiti za donošenje prvostepenog rješenja zato što je njime obuhvaćena kompletna
infrastruktura koja nije postavljena iskljuĉivo pored opštinskih i nekategorisanih puteva, već se
                       221
nalazi i na privatnim posjedima i javnim površinama van opštinkih i nekategorisanih puteva.
Ukazuje da na osnovu zapisnika komunalne policije nijesu mogle biti utvrĊene odluĉne ĉinjenice
na kojim je zasnovano rješenje jer taj zapisnik nije saĉinjen u postupku u ovoj stvari i na naĉin
utvrĊen zakonom. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
    U odgovoru na tuţbu tuţeni navodi da je tuţba neblagovremeno podnesena i predlaţe
da se ista odbaci.
    Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, pobijano rješenje i ostale spise predmeta, pa je
našao da je tuţba blagovremena i osnovana.
    Iz dostavnice koja se nalazi u spisu vidi se da je putem pošte uruĉeno osporeno rješenje
tuţiocu dana 16.04.2009. godine. Tuţilac je tuţbu, predao preporuĉeno na poštu u Podgorici
dana 15.05.2009. godine, kako se utvrĊuje na osnovu omota koji se nalazi u spisu. Iz svega
toga se nesumnjivo zakljuĉuje da je tuţba podnijeta u zakonskom roku, pa su navodi tuţenog u
odgovoru na tuţbu bez osnova.
    Dispozitivom prvostepenog rješenja, povrijedjena je odredba ĉlana 202. stav 6. Zakona
o opštem upravnom postupku kojom je propisano da dispozitiv mora biti odredjen. U dispozitivu
prvostepenog rješenja nije naznaĉeno da su telefonski kablovi postvljeni pored opštinskih ili
nekategorisanih puteva niti je naznaĉena njihova duţina.
    Sud nalazi da su prvostepeno i osporeno rješenje zasnovani na nepotpuno i pogrešno
utvrĊenom ĉinjeniĉnom stanju. Naime prvostepeno i osporeno rješenje temelje se na zapisniku
Komunalne policije od 04.02.2009. godine, kojeg nema u spisu, pa se ne moţe utvrditi njegova
sadrţina. U obrazloţenju osporenog rješenja se navodi da je tim zapisnikom konstatovana
duţina od 6850m telefonskih vodova, dok su podaci iz zapisnika utvrdjeni na osnovu plana
podzemnih vodova u Opštini Kolašin, koje je tuţilac dostavio obradjivaĉu GUP-a Kolašin.
    Osnovano se u tuţbi ukazuje da se na osnovu tih dokaza nije moglo donijeti osporeno
rješenje, pošto zapisnik Komunalne policije nije saĉinjen u postupku utvrĊivanja obaveza
tuţioca, a pomenutim planom, koji je saĉinjen za druge potrebe, a ne za potrebe konkretnog
postupka, je obuhvaćena kompletna infrastruktura, odnosno u njemu nije navedeno da se radi
o telefonskim vodovima koji su postavljeni samo pored opštinskih i nekategorisanih puteva na
pomenutom podruĉju. Ovo i zbog toga što prema ĉlanu 196. stav 1. Zakona o opštem
upravnom postupku organ nadleţan za rješavanje donosi rješenje o upravnoj stvari koja je bila
predmet postupka na osnovu odluĉnih ĉinjenica utvrĊenih u postupku.
    S obzirom na navedeno Sud je našao da je osporenim rješenjem povrijeĊen zakon na
štetu tuţioca pa ga je valjalo poništiti.
    U ponovnom postupku tuţeni će u skladu sa ĉlanom 57. Zakona o upravnom sporu,
otkloniti povrede na koje je naprijed ukazano i donijeti novo, na zakonu osnovano rješenje.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, odluĉeno je kao u dispozitivu presude.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 19.02.2010. godine
Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA
Svetlana Radošević,s.r.                       Vladimir Radulović,s.r.
                      *   *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br 1554/09
                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija       Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Vladimira Radulovića i Fadila Kardovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenice Suda Danijele Dedić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca B. Š. ,
iz Bijelog Polja, koga zastupa punomoćnik Pavićević Obrad, avokat iz Bijelog Polja, protiv
                       222
rješenja Glavnog admistratora Opštine Bijelo Polje, br. 03-274/08 od 23.07.2009. godine, u
nejavnoj sjednici odrţanoj dana 24.02.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Glavnog admistratora Opštine Bijelo Polje,    br. 03-274/08 od
23.07.2009. godine.
                  Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem ukinuto je rješenje Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj
Opštine Bijelo Polje br. 05/2-55/1 od 14.03.2008. godine, kojim je tuţiocu, registrovanom
privredniku u CRPS pod br. 1-0190007/001 od 12.02.2004. godine izdata licenca za obavljanje
djelatnosti: 60220-auto taksi prevoz.
    Tuţilac tuţbom osporava zakonitost rješenja tuţenog. U tuţbi, u bitnom, navodi da je
presudom U br. 1311/2008 od 17.03.2009 godine poništeno rješenje br. 05/2-1 od 14.03.2008.
godine, koje je ranije u vršenju sluţbenog nadzora tuţeni donio u ovoj stvari i koje je bilo
identiĉno osporenom rješenju. Iznosi da nije bilo potrebe da se donosi novo rješenje pošto je
presudom ukazano da tuţeni nije mogao donijeti to rješenje po osnovu vršenja sluţbenog
nadzora. Istiĉe da je tuţeni, kako je navedeno u obrazloţenju osporenog rješenja, našao da
ukinuto rješenje ne ispunjava potrebne tehniĉke uslove, pa da donošenjem rješenja o licenci o
obavljanju predmetne djelatnosti od strane tuţioca dolazi do poremećaja u privredi, a i da nema
dokaza o dobrom ugledu tuţioca, te da postoji i opasnost po bezbjednost ljudi. Smatra da
razlozi navedeni u osporenom rješenju nijesu dati u skladu sa ĉl. 259 Zakona o opštem
upravnom postupku. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
    U odgovoru na tuţbu tuţeni navodi da su tuţbeni navodi bez osnova i predlaţe da se
tuţba odbije kao neosnovana.
    Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, pobijano rješenje i ostale spise predmeta, pa je
našao da je tuţba osnovana.
Odredbom ĉl. 259 st. 1 Zakona o opštem upravnom postupku, na osnovu kojeg je dnijeto
osporeno rješenje, propisano je da se izvršno rješenje moţe ukinuti, ako je to potrebno radi
otklanjanja teške i nepsredne opasnosti po ţivot i zdravlje ljudi, javnu bezbjednost, javni mir i
javni predak ili javni moral ili radi poremećaja u privredi, ako se to ne bi moglo uspješno
otkloniti drugim sredstvima kojima bi se manje diralo u steĉena prava.
    U obrazloţenju osporenog rješenja, navedeno je da u spisima predmeta nema dokaza da
su pri donošenju rješenja, koje je ukinuto, bili ispunjeni uslovi iz ĉl. 14 Zakona o prevozu u
drumskom saobraćaju („Sluţbeni list RCG“, br. 15/06) da nema dokaza da tuţilac „ima dobar
ugled“. Takodje je naznaĉeno da nema dokaza da su ispunjeni uslovi i ĉlana 4. Pravilnika o
posebnim uslovima i za vozila kojima se obavlja javni prevoz u drumskom saobraćaju i prevoz
za sopstvene potreba („Sluţbeni list RCG“, br. 62/06), u kojem je odredjeno da vozilo kojim se
poĉinje obavljati auto-taksi prevoz, pored drugog, mora imati: klima uredjaj, protivblokirajući
sistem koĉenja (ABS), sigurnosne pojaseve na svim sjedištima, naslone za glavu na svim
sjedištima, vazdušne zastuke najmanje za vozaĉa i suvozaĉa, uredjaj za istovremeno
ukljuĉivanje svih pokazivaĉa pravca, zadnje svijetlo za maglu, treće stop svijetlo, prtljaţni
prostor za najmanje 310 litara (VDA). Na osnvu prednjeg tuţeni je zakljuĉio da je „oĉigledno da
predmetno vozilo odnosno vozaĉ ne ispunjavaju zakonom propisane uslove za obavljanje auto-
taksi djelatnosti“.
    Iz prednjih navoda u osporenom rješenju proizilazi nesumnjiv zakljuĉak da je tuţeni
našao da je rješenje koje je ukinuto imalo nedostatke na koje se u rješenju ukazuje odnosno da
je bilo nezakonito u vrijeme donošenja. Sud nalazi da se tuţeni osporenim rješenjem, nije
mogao pozvati na primjenu odredbe ĉlana 259. stava 1. ZUP-a, kao vanrednog sredstva za
ukidanje prvostepenog rješenja.    Prema navedenoj odredbi, da bi se upotrijebilo prednje
                        223
vanredno pravno sredstvo potrebno je bilo utvrditi da se radi o teškoj i neposrednoj opasnosti
po ţivot i zdravlje ljudi i javnu bezbjednost i o tim okolnostima navesti uvjerljive razloge, što je
u konkretnom sluĉaju propušteno da se uĉini. Takodje je bilo nuţno i da se utvrdi i navedu
razlozi i o tome na koji naĉin vršenje djelatnosti auto-taksi prevoza od strane tuţioca
predmetnim vozilom u konkretnom sluĉaju dolazi do poremećaja u privredi, kao i da tuţilac
nema dobar ugled, ovo sa razloga što tuţeni nije utvrdio ni jedan razlog propisan ĉlanom 14.
Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju ("Sl.list RCG", br.16/06).
Stoga je osporeno rješenje zasnovano na pogrešno i nepotpuno utvrdjenom ĉinjeniĉnm stanju,
da za to su uĉinjene povrede pravila postupka iz ĉl. 203 st. 2 Zakona o opštem upravnom
postupku.
    Tuţeni nije postupio po presudi ovog suda U.br.1311/2008 od 17.03.2009. godine,
kojom su dati razlozi pomenutom presudom a koji je bio u obavezi, ĉime je poĉinio povredu
odredbe ĉlana 57. Zakona o upravnom sporu.
    Imajući u vidu sve naprijed navedene okolnosti i citirane propise Sud nalazi da je
osporenim rješenjem povrijedjen zakon na štetu tuţioca, pa ga je valjalo poništiti.
    U ponovnom postupku tuţeni će u smislu ĉlana 57. ZUS-a otkloniti povrede na koje je
ukazano ovom presudom kao i presudom ovog suda U.br.1311/08 i donijeti novo na zakonu
zasnovano rješenje.
    Sa iznijetog a na osnovu ĉl. 37 st. 1 u vezi ĉl. 33 st. 6 Zakona o upravnom sporu
odluĉeno je kao u dispozitivu presude.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 24.04.2009.godine
Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA
Danijela Dedić,s.r.                         Biserka Bukvić,s.r.
                      *   *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1461/09
                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Ljubinke Popović-Kustudić, kao
predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi „‟ZETATRANS‟‟ AD -
Podgorica, protiv rješenja Glavnog administratora Opštine Pljevlja, broj 03-032-76-09 od
27.07.2009. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj, dana 04.03.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

                     Tuţba se odbija.

                    Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Uprave lokalnih
javnih prihoda Opštine Pljevlja, broj 11-449-76 od 26.05.2009. godine, kojim je obvezniku
„‟Zetatrans‟‟ AD - Podgorica, za poslovnu jedinicu - Punkt Metaljka, utvrdjen porez na firmu u
iznosu od 500,00 €, za 2009. godinu.
    Tuţilac tuţbom osporava zakonitost rješenja tuţenog zbog povrede pravila postupka,
pogrešno i nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U
tuţbi, u bitnom, navodi da je tuţeni neosnovano utvrdio visinu poreza na firmu na osnovu
ostvarenih prihoda u prethodnoj godini, prema Bilansu stanja i Bilansu uspjeha, u iznosu od
7.854.510,00 €, koji je ostvaren u svim njegovim filijalama. Iznosi da se u Filijali u Opštini
Pljevlja djelatnost obavlja u tri objekta, pa da se saglasno ĉl. 22 Zakona o finansiranju lokalne
                        224
samouprave i ĉl. 8 Odluke o porezu na firmu ili naziv Opštine Pljevlja porez mogao utvrditi samo
na prihod koji je ostvaren u poslovnom objektu na kojem je istaknuta firma, odnosno na
osnovicu od 26.305,82 €, a ne na osnovu cjelokupnih tuţioĉevih prihoda u svim filijalima, kako
je to uĉinjeno osporenim rješenjem. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
    U odgovoru na tuţbu tuţeni predlaţe da se tuţba odbije kao neosnovana.
    Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, pobijano rješenje i ostale spise predmeta, pa je
našao da tuţba nije osnovana.
    U postupkui koji je prethodio osporenom rješenju nijesu uĉinjene povrede pravila
postupka, a tuţeni je na pravilno i potpuno utvrdjeno ĉinjeniĉno stanje pravilno primijenio
materijalno pravo pri donošenju osporenog rješenja, u kojem su dati dovoljni, osnovani i
prihvatljivi razlozi.
    U ĉlanu 22 stav 1 Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sluţbeni list RCG“, br.
42/03, 44/03 i „Sluţbeni list CG“, br. 5/08) propisano je da su obveznici poreza na firmu ili naziv
pravna i fiziĉka lica koja su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak fiziĉkih lica i koja su
registrovana za obavljanje djelatnosti, dok je u stavu 2 iste odredbe odredjeno, da su lica iz
stava 1 ovog ĉlana koja u svom sastavu imaju poslovne jedinice obveznici poreza na firmu za
svaku poslovnu jedinicu.
    Odredbom ĉlana 8 Odluke o porezu na firmu ili naziv u Opštini Pljevlja („Sluţbeni list
CG“-opštinski propisi, br. 6/08 i 32/09), predvidjeno je, izmedju ostalog da su pravna lica duţna
da opštinskom organu nadleţnom za poslove utvrdjivanja, naplate i kontrole lokalnih javnih
prihoda dostave Bilans stanja i Bilans uspjeha za godinu koja prethodi godini za koju se
utvrdjuje porez i poresku prijavu najkasnije do 31 marta tekuće godine. Ukoliko ta lica ne
dostave podatke o bilansu stanja i bilansu uspjeha i poresku prijavu, organ nadleţan za poslove
lokalnih javnih prihoda moţe izvršiti oporezivanje u maksimalnom zakonskom iznosu.
    Po ocjeni suda prvostepeni organ je bio ovlašćen da utvrdi porez na firmu za sve
poslovne jedinice tuţioca u maksimalnom iznosu od 500,00 €. Ovo iz razloga, jer je nesporno da
tuţilac obavlja djelatnost u Opštini Pljevlja u tri objekta i da nije prvostepenom organu dostavio
bilans stanja i bilans uspjeha u roku odredjenom navedenom odlukom, već je bilans uspjeha
dostavio tek 04.06.2009. godine. U skladu sa odredbom ĉlana 8. pomenute odluke tuţeni je
odredio obavezu tuţioca u iznosu od 500,00 € koliko je propisano kao maksimalni iznos u
odredbi ĉlana 22. stav 3. Zakona o finansiranju lokalne samouprave.
    Kod ovako utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i navedenih propisa, Sud nalazi da osporenim
rješenjem nije povrijedjen zakon na štetu tuţioca, pa je tuţbu valjalo odbiti kao neosnovanu.
    Sud je cijenio i ostale navode tuţbe i našao da su oni kod izloţenog bez znaĉaja na
drugaĉiju odluku Suda u ovoj stvari.
    Iz iznijetih razloga, a na osnovu ĉl. 37. st. 1 Zakona o upravnom sporu odluĉeno je kao
u dispozitivu presude.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                  Podgorica, 04.03.2010. godine
Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                      Ljubinka Popović-Kustudić,s.r.
                       *   *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br 718/2009
                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija      Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Danijele Dedić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca R. M.
, iz Herceg Novog, protiv rješenja tuţenog Glavnog administratora Opštine Herceg Novog br.
                       225
02-11-060-149/09 od 06.05.2009. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 17.02.2010.
godine, donio je
                  PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Glavnog administratora Opštine Herceg Novog br. 02-11-060-
149/09 od 06.05.2009. godine.
                  Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem rješavajući po ţalbi L. J. i dr. iz Herceg Novog poništeno je po
sluţbenoj duţnosti rješenje Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i zaštitu ţivotne
sredine Opštine Herceg Novi br. 02-4-360-6/09 od 09.04.2009. godine i predmet upućen
Sekretarijatu za urbanizam i gradjevinarstvo Opštine Herceg Novi, kao stvarno nadleţnom
organu, na rješavanje.
    Tuţilac tuţbom osporava zakonitost rješenja tuţenog zbog povreda pravila postupka i
pogrešne primjene materijalnog prava. U tuţbi, u bitnom, navodi da je prvostepeno rješenje
donio Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove i zaštitu ţivotne sredine, kao nadleţan
organ. Iznosi da su ţalbu protiv toga rješenja podnijela nepoznata i neovlašćena lica, kojima
prethodno u postupku nije priznato svojstvo stranke u skladu sa zakonom, pa je tu ţalbu trebalo
odbaciti, što tuţeni nije uĉinio. Ukazuje da se tuţeni u obrazloţenju svoga rješenja pozvao na
odredbe ĉl. 15 i 16 Odluke o organizaciji lokalne uprave, ali da nije naveo i stavove tih odredbi.
Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
    U odgovoru na tuţbu tuţeni navodi da je prvostepeni organ zakljuĉkom od 21.04.2009.
godine priznao svojstvo stranke podnosiocima ţalbe i da je ţalbu trebalo uzeti u rad te da je
drugostepeno rješenje pravilno. Istiĉe da je u ĉl. 15 Odluke o organizaciji i naĉinu rada lokalne
uprave nedvosmisleno propisano da Sekretarijat za urbanizam i gradjevinarstvo vrši donošenje
upravnih akata iz domena Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata, a da Sekretarjat za
komunalno stambene poslove i zaštitu ţivotne sredine u skladu sa ĉl. 16 st. 1 navedene odluke
uredjuje odnose i vodi postupak u ooblasti stanovanja i odrţavanja stambenih zgrada i stanova,
nadgradnje stambenih zgrada i dr. te da se u toj odluci ni jednom rijeĉju ne navodi da taj organ
donosi rješenje o sanaciji.
    Zainteresovana lica L. J. i dr. u odgovoru na tuţbu navode da je prvostepeno rješenje o
sanaciji i adaptaciji tuţiocu posluţilo, da nastavi radove na pretvaranju tavanskog prostora
njihove zgrade u stambeni prostor uknjiţen u listu nepokretnosti bez gradjevinske dozvole.
Istiĉu da su pred osnovnim tuţilaštvom u Herceg Novom pokrenuli postupak protiv tuţioca zbog
gradjevinskih radova u tavanskom prostoru njihove zgrade bez potrebnih saglasnosti i
odobrenja.
    Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, pobijano rješenje i ostale spise predmeta, pa je
našao da je tuţba osnovana.
    Osporenim rješenjem poĉinjena je povreda pravila postupka iz ĉlana 203. stav 2. Zakona
o opštem upravnom postupku, kojim je propisano da obrazloţenje rješenja, izmedju ostalog
sadrţi i razloge, koji s obzirom na utvrdjeno ĉinjeniĉno stanje upućuju na rješenje kakvo je dato
u dispozitivu.
    Obrazloţenje osporenog rješenja nije dato u skladu sa navedenom odredbom zakona.
Iz zahtjeva tuţioca upućenom Sekretarijatu za stambeno-komunalne poslove i zaštitu ţivotne
sredine Opštine Herceg Novi utvrdjuje se da je tuţilac traţio da mu se izda rješenje o sanaciji
stambenog prostora, navodeći da mu je prodat i stan u potkrovlju.
    U obrazloţenju osporenog rješenja navedeno je da je ĉlanom 15. Odluke o organizaciji i
naĉinu rada lokalne uprave ("Sl.list CG", br.20/08 i 39/08), stavljeno u nadleţnost Sekretarijata
za urbanizam i gradjevinarstvo da donosi rješenja o sanaciji i adaptaciji stambenog prostora, a
da su ĉlanom 16. iste odluke odredjene nadleţnosti Seretarijata za stambeno komunalne
poslove.
                       226
    Prvostepenim rješenjem Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i zaštitu ţivotne
sredine Opštine Herceg Novi od 09.04.2009. godine, tuţiocu je odobreno izvodjenje radova na
sanaciji i adaptaciji postojećeg stambenog prostora koji su u izvodu l.n. br.2208 KO Topla
oznaĉeni kao PD 6, PD 8, i PD 9.
    Osporeno a ni prvostepeno rješenje ne sadrţe razloge u ĉemu se sastoje radovi ĉije je
izvodjenje odobreno prvostepenim rješenjem, u kojem dijelu predmetnog objekta treba izvoditi
radove, da li prostor u kojem treba izvoditi radove predstavlja zajedniĉki prostor svih stanara,
da li radovi imaju karakter nadogradnje ili pretvaranje zajedniĉkih djelova stambene zgrade u
stan, da li predstavljaju rekonstrukciji ili adaptaciju, od ĉega zavisi nadleţnost organa za
donošenje rješenja u skladu sa Odlukom o organizaciji naĉinu rada lokalne uprave i Zakona o
uredjenju prostora i izgradnji objekata.
    Obzirom na uĉinjenu povredu pravila postupka osporeno rješenje je valjalo poništiti.
    U ponovnom postupku, tuţeni će saglasno ĉlanu 57. Zakona o upravnom sporu otkloniti
nepravilnosti i nejasnoće na koje je ukazano ovom presudom i donijeti novo, na zakonu
osnovano rješenje.
    Sa iznijetog a na osnovu ĉl. 37 st. 1 Zakona o upravnom sporu odluĉeno je kao u
dispozitivu presude.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 24.02.2010. godine.
Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA
Danijela Dedić,s.r.                    Biserka Bukvić,s.r.
                      *   *  *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
    U. br. 441/2009

                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao predsjednika
vijeća, Dragana Đuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Sneţane Popov, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca D.O.O. ‟‟DISS
COMMERCE‟‟ -Podgorica, protiv rješenja tuţenog Glavnog administratora Glavnog grada
Podgorica, broj 01-02-034/09-297/1 od 23.02.2009. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
02.03.2010. godine, donio je
                    PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena na rješenje Sekretarijata za
komunalne poslove i saobraćaj, broj 04-U1-364-352/09 od 03.02.2009. godine, kojim je odbijen
zahtjev tuţioca za izdavanje odobrenja za postavljanje pokretnog objekta – izloţbene vitrine na
fasadi zgrade u ul. Balšićeva br.17 u Podgorici.
    Tuţilac tuţbom pobija rješenje tuţenog zbog: pogrešno utvdjenog ĉinjeniĉnog stanja i
pogrešne primjene materijalnog prava. U tuţbi navodi da je traţio postavljanje izloga na svom
objektu, kao i da je prvostepeni organ pod istim uslovima izdao privremena odobrenja za više
od 30 objekata koji su locirani na istom prostoru. Predlaţe da Sud usvoji tuţbu i meritorno riješi
ovu stvar, ili da osporeno rješenje poništi.
    Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu navodi da ista nije osnovana, pa predlaţe da se
odbije.
    Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, osporeno rješenje i ostale spise predmeta, pa
je našao da tuţba nije osnovana.
                       227
     Uvidom u spise predmeta utvrdjuje se da je tuţilac zahtjevom traţio odobrenje za
postavljanje pokretnog objekta – izloga na fasadi zgrade u ul. Balšićevoj broj 17.
     Uslovi za postavljanje privremenih objekata, u koje spada i objekat ĉije je postavljanje
traţio tuţilac, reguslisani su Odlukom o postavljanju privremenih objekata na podruĉju Opštine
Podgorica („Sl.list CG“ – Opštinski propisi, broj 4/04 i 3/06), kojom je u ĉlanu 17. propisano da
se privremeni objekti koji se mogu premještati s jednog mjesta na drugo, postavljaju u skladu
sa Elaboratom. Elaboratom o postavljanju privremenih objekata za I i II poslovnu zonu
gradskog gradjevinskog zemljišta na podruĉju Opštine Podgorica („Sl.list CG“ – Opštinski
propisi, broj 29/05), propisano je da se privremeni objekati, izmedju ostalih i izloţbene zidne
vitrine, ne mogu postavljati u I i II zoni gradskog gradjevinskog zemljišta.
     Kako ulica Balšićeva pripada I zoni gradskog gradjevinskog zemljišta, to u konkretnom
sluĉaju nijesu bilil ispunjeni uslovi za izdavanje traţenog odobrenja.
     Navodi tuţbe da je prvostepeni organ izdao više ovakvih odobrenja za objekte koji se
nalaze u istoj zoni, bez uticaja su na odluĉivanje u ovoj stvari, jer nijesu predmet ovog
postupka.
     S obzirom na iznijeto, Sud je našao da je ĉinjeniĉno stanje u ovoj stvari pravilno
utvrdjeno i pravilno primijenjeno materijalno pravo, pa je tuţbu valjalo odbiti.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu („Sl.list RCG“,
br.60/03), odluĉeno je kao u dispozitivu.

                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 02.03.2010. godine
Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA
Sneţana Popov,s.r.                    Gordana Pot,s.r.
                     *   *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 1888/2009


    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija, Gordane Pot, kao predsjednika
vijeća, Dragana Đuretića i Ljubinke Popović – Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Sneţane Popov, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi NVO “Centar za
demokratsku tranziciju“, iz Podgorice, koga zastupa Jovan Poleksić, advokat iz Podgorice, protiv
tuţenog Glavnog administratora Opštine Kolašin, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj
sjednici odrţanoj dana 27.02.2010. godine, donio je

                     R J E Š E Nj E

                   Postupak se obustavlja.

                   Obrazloţenje

    Tuţbom od 14.11.2009. godine, tuţilac je pred ovim sudom pokrenuo upravni spor
protiv, Glavnog administartora Opštine Kolašin, zbog ćutanja administracije. U toku trajanja
postupka tuţeni je obavijestio Sud da je donio jedinstveno rješenje broj 07-69/09 od
26.10.2009.godine, kojim je NVO “Centar za demokratsku tranziciju”, dozvoljen pristup traţenim
informacijama.
    Sud je shodno ĉlanu 26. stav 3. Zakona o upravnom sporu ("Sl.list RCG‟‟ br.60/03),
dopisom od 02.02.2010.godine, pozvao tuţioca da se u roku od 15 dana, izjasni da li je
zadovoljan naknadno donijetim rješenjem ili ostaje pri tuţbi, odnosno da li istu proširuje i u kom
pravcu i obimu.
                        228
    U ostavljenom roku tuţilac se nije izjasnio, pa je Sud shodno ĉlanu 26. stav 3. Zakona o
upravnom sporu odluĉio kao u dispozitivu.
                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 27.02.2010. godine
Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Sneţana Popov,s.r.                     Gordana Pot,s.r.
                    * * *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 2050/09

                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vojina Lazovića, kao
predsjednika vijeća, Branislava Radulovića i Svetlane Budisavljević, kao ĉlanova vijeća, uz
uĉešće sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi HM
‟‟Durmitor‟‟ DOO Ţabljak, protiv rješenja Glavnog administratora Opštine Ţabljak, broj 370/09-
05-UP2-57 od 29.10.2009. godine, na nejavnoj sjednici odrţanoj dana 26.02.2010. godine,
donio je
                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Glavnog administratora Opštine Ţabljak, broj 370/09-05-UP2-57 od
29.10.2009. godine.

                    O b r a z l o ţ e nj e

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena na zakljuĉak Sekretarijata za
urbanizam, gradjevinarstvo, stambene i komunalne poslove Opštine Ţabljak, broj 370/09-04-60
od 18.09.2009. godine, kojim je obaĉen kao nepotpun zahtjev tuţioca za iseljenje odredjenih
lica iz stambene zgrade bliţe oznaĉene u dispozitivu tog rješenja.
     Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog organa, zbog povrede pravila postupka i
pogrešne primjene materijalnog prava. Navodi da je postupio po zahtjevu tuţenog organa i
dostavio svu potrebnu dokumentaciju. Nelogiĉno je, po tuţiocu da se od njega traţe odluke o
dodjeli stana na korišćenje, rješenja o useljenju, ugovor o zakupu i dr., jer da ti akti postoje ne
bi bilo osnova za traţenje iseljenja lica koja su bez pravnog osnova u tuţioĉevim stanovima.
Radi razjašnjenja svih ĉinjenica, bilo je nephodno provesti upravni postupak, ĉime je i
uspostavljena pretpostavka za postupanje tog organa. Predloţeno je da se osporeno rješenje
poništi.
     U odgovoru na tuţbu tuţeni organ je ostao pri razlozima iz osporenog rješenja i
predloţio da se tuţba odbije kao neosnovana.
     Tuţba je osnovana.
     Tuţeni organ je prihvatio razloge iz obrazloţenja zakljuĉka prvostepenog organa da
tuţilac nije otklonio nedostatke u zahtjevu podnijetom za iseljenje iz stambene zgrade, iz kog
razloga je isti pravilno odbaĉen. Medjutim, ovaj sud nalazi da je osporenim rješenjem
povrijedjen zakon na štetu tuţioca, jer obrazloţenje tog rješenja ne sadrţi razloge, koji s
obzirom na utvrdjeno ĉinjeniĉno stanje, upućuju na rješenje dato u dispozitivu. Tuţilac je,
naime, uz poziv na odredbu ĉlana 60. Zakona o etaţnoj svojini (‟‟Sl. list RCG‟‟, broj 71/04),
ponio zahtjev za iseljenje iz stambenog objekta, uz naknadno dostavljanje dokaza o vlasništvu
na zahtjev prvostepenog organa. Pomenutom odredbom ĉlana 60. Zakona, propisano je da
ukoliko se neko lice useli u posebne ili zajedniĉke djelove stambene zgrade bez pravnog osnova,
ili ako taj osnov prestane, svako lice koje ima pravni interes moţe kod organa lokalne uprave da
                        229
zahtijeva njegovo iseljenje. Tuţilac je u zahtjevu tvrdio da se odredjena lica bez pravnog
osnova, nalaze u posebnim djelovima zgrade koja su njegovo vlasništvo, o ĉemu je priloţio
dokaz o svojini.
    Prema odredbi ĉlana 57. Zakona o opštem upravnom, na koju se poziva tuţeni organ, u
koliko podnosilac zahtjeva ne otkloni nedostatke u odredjenom roku, pa se usled toga ne moţe
postupiti po podnesku, organ će zakljuĉkom odbaciti takav podnesak. Navedena odredba
upućuje na zakljuĉak da tuţeni organ moţe odbaciti podnesak, samo ukoliko se po njemu ne
moţe postupati. Medjutim, u konkretnom sluĉaju imajući u vidu citiranu odredbu ĉlana 60.
Zakona o etaţnoj svojini i odredbu ĉlana 127. stav 1. ZUP-a, prema kojoj sluţbeno lice koje vodi
postupak, moţe u toku cijelog postupka upotpunjavati ĉinjeniĉno stanje i izvoditi dokaze, radi
utvrdjivanja onih ĉinjenica koje u postupku nijesu bile iznijete ili nijesu utvrdjene, prvosepeni
organ je bio duţan nastaviti postupak u skladu sa pravilima postupk. Zbog toga, se tuţiocu ne
moţe stavljati u obavezu pribavljanje dokaza koji su upravo suprotni opravdanosti podnijetog
zahtjeva, već je to u smislu pomenute odredbe ĉlana 127. i ĉlana 7. ZUP-a, uloga organa pred
kojim se vodi postupak.
    U ponovnom postupku tuţeni organ će, imajući u vidu primjedbe ovog suda u pogledu
pravila postupka, donijeti novo, na zakonu zasnovano rješenje (ĉl.57.ZUĈS-a).
    Iz iznijetih razloga, na osnovu odredbe ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                 Podgorica, 26.02.2010. godine

Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                    Vojin Lazović,s.r.
                      *  *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 2201/2009

                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao predsjednika
vijeća, Dragana Đuretića i Ljubinke Popović-Kustudić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Sneţane Popov, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca Elektroprivrede
Crne Gore A.D. Nikšić - Elektrodistribucija Cetinje, protiv rješenja tuţenog Glavnog
administratora Prijestonice Cetinje, broj 011-032/09-5566 od 30.11.2009. godine, u nejavnoj
sjednici odrţanoj dana 23.02.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Glavnog administratora Prijestonice Cetinje, broj 011-032/09-5566
od 30.11.2009. godine.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Sekretarijata za
privredu, razvoj i finansije Prijestonice Cetinje broj 04-436/09-5566 od 27.10.2009. godine,
kojim je tuţiocu utvrdjena naknada za postavljanje elektriĉnih vodova na opštinskom putu u
iznosu od 7.050,00 €.
    Tuţilac tuţbom pobija rješenje tuţenog zbog nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja.
U tuţbi navodi da naknada odredjena prvostepenim rješenjem nije pravilno utvrdjena, jer je
                       230
njome obuhvaćen period od godinu dana, a trebalo je naknadu obraĉunati samo za 6 mjeseci.
Ovo stoga što su radovi na postavljanju kablova izvedeni u julu mjesecu 2008. godine. Istiĉe da
tuţeni u postupku po ţalbi nije otklonio ove nedostatke, pa predlaţe da se osporeno rješenje
poništi.
     Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu navodi da je predmetna naknada pravilno obraĉunata
u skladu sa Odlukom o naknadama za korišćenje opštinskih puteva. Predlaţe da se tuţba odbije.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, osporeno rješenje i ostale spise predmeta, pa
je našao da je tuţba osnovana.
     Odlukom o naknadama za korišćenje opštinskih puteva („Sl.list RCG“, - opštinski propisi,
br.19/05), na osnovu koje je donijeto prvostepeno rješenje, u ĉlanu 1. propisana je naknada za
postavljanje elektriĉnih vodova, dok je ĉlanom 2. odredjena visina predmetne naknade zavisno
od lokacije na kojoj su vodovi postavljeni. Tako je propisano da naknada za vodove postavljene
u trupu puta i u granicama GUP-a iznosi 15€/m, van granica GUP-a 10€/m, i tako dalje.
     Uvidom u prvostepeno rješenje utvrdjuje se da u dispozitivu istog uopšte nije naznaĉeno
da li su predmetni elektriĉni vodovi postavljeni u trupu puta ili van njega, kao ni da li su
postavljeni u granicama GUP-a, odnosno van granica, nije naznaĉen ĉak ni naziv ulica u kojima
su ti vodovi postavljeni, niti iznos naknada po duţnom metru.
     Kako od navedenih elemenata zavisi visina utvrdjene naknade, što je predmet postupka
u ovoj stvari, a kao isti nijesu naznaĉeni, to Sud nalazi da je dispozitiv prvostepenog rješenja,
nepotpun, pa time i nejasan, a tuţeni organ osporenim rješenjem nije otklonio ovu povredu
postupka.
     Iz navedenih razloga, a budući da su u pitanju rješenja kojima se tuţiocu utvrdjuje
odredjena obaveza, Sud je tuţbu prihvatio i osporeno rješenje poništio.
     U ponovnom postupku, tuţeni će donijeti novo rješenje, kojim će otkloniti nedostatke na
koje je ukazano ovom presudom.
     Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu („Sl.list RCG“,
br.60/03), odluĉeno je kao u dispozitivu.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 23.02.2010. godine
Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA
Sneţana Popov,s.r.                         Gordana Pot,s.r.
                      *   *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br 780/09
                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija     Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Danijele Dedić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Crnogorski telekom a.d. Podgorica, protiv rješenja tuţenog Glavnog administratora Opštine
Bijelo Polje br. 03-114/09 od 27.03.2009. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana
17.02.2010. godine, donio je
                    PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Glavnog administratora Opštine Bijelo Polje br. 03-114/09 od
27.03.2009. godine.

                   Obrazloţenje
                        231
    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Uprave javnih
prihoda Opštine Bijelo Polje UP. br. 08/2-2/pp od 20.11.2008. godine, kojim je utvrdjena
obaveza plaćanja lokalne komunalne takse tuţiocu po osnovu korišćenja prostora na javnim
površinama za postavljanje telefnske centrale u naselju Potkrajci u Opštini Bijelo Polje za period
od 01.01.2006. do 31.03.2006. godine, u iznosu od 300,00 €.
        Tuţilac tuţbom osporava zakonitost rješenja tuţenog zbog povrede pavila
postupka, pogrešno i nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog
prava. U tuţbi, u bitnom, navodi da se u pogledu ţalbenih navoda tuţioca-da se predmetna
centrala nalazi u poslovnom prostoru ŢTO Crne Gore, tuţeni nije izjasnio odnosno nije ocijenio
te navode, ĉime je osporenim rješenjem uĉinjena povreda pravila postupka iz ĉl. 240 st. 2
Zakona o opštem upravnom postupku. Iznosi da u zapisniku od 08.06.2004. godine, na kome se
zasniva osporeno rješenje nije upisan naziv i broj akta na osnovu kojeg je predstavnik tuţioca
bio ovlašćen za njegovo zastupanje, pa se ne moţe utvrditi da li je zapisnik potpisan od strane
ovlašćenog lica. Istiĉe da navedeni zapisnik nije dostavljen tuţiocu, niti je tuţiocu omogućeno
da se prije donošenja rješenja izjasni o ĉinjenicama i okolnostima na kojim treba da se zasniva
rješenje. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
    U odgovoru na tuţbu tuţeni navodi da se u spisu ne nalazi dokaz da se predmetna
centrala nalazi na zemljištu koje je vlasništvo ŢTO niti mu je isti dostavljen, te da su navodi
tuţioca-da mu nije data mogućnost da se izjasni o bitnim ĉinjenicama i okolnostima bez osnova,
pošto je primjerak zapisnika svojevremeno zadrţao predstavnik tuţioca koji je potpisao zapisnik.
Predlaţe da se tuţba odbije kao neosnovana.
    Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, pobijano rješenje i ostale spise predmeta, pa je
našao da je tuţba osnovana.
    Tuţilac je u ţalbi naveo da mu prije donošenja rješenja nije omogućeno da se izjasni o
ĉinjenicama i okolnostima niti da zaštiti svoja prava i interese. Iznio je da je prvostepeno
rješenje donijeto nakon što je po ţalbi tuţioca poništeno ranije rješenje donijeto u istoj stvari, a
da prvostepeni organ nije postupio po drugostepenom rješenju. U ţalbi na to ranije rješenje
tuţilac je osporio zapisnik od 08.06.2004. godine na koji je ranije prvostepeno rješenje
zasnovano i uz ţalbu dostavio dokaze za svoju tvrdnju da se predmetna centrala ne nalazi na
javnoj površini već u poslovnom prostoru ŢTO Crne Gore. Bilo je nuţno da se u ovom postupku
provede posebni ispitni postupak radi utvrdjivanja lokacije predmetne centrale. Medjutim,
predmetno rješenje je donešeno na istim dokazima sa kojim je organ raspolagao u ranijem
postupku, odnosno na zapisniku od 08.06.2004. godine. Zbog toga je bilo nuţno da se provde
posebni ispitni postupak radi utvrdivanje ĉinjenice gdje se nalazi predmetna centrala. Ukaţao je
i da nadleţni organ nije naveo lokaciju na kojoj se nalazi predmetna centrala.
    Tuţeni u obrazloţenju osporenog rješenja nije ocijenio naprijed navode ţalbe u skladu sa
ĉl. 240 st. 2 Zakona o opštem upravnom postupku, u kojem je propisano da se u obrazloţenju
drugostepenog rješenja moraju ocijeniti i svi navodi ţalbe.
    Osim prednje povrede, tuţeni je uĉinio i bitnu povredu pravila postupka iz ĉl. 226 st. 2 i
3 prednjeg zakona, jer tuţiocu nije omogućeno uĉešće u postupku i izjašnjenje o bitnim
okolnostima radi zaštite svojih prava i interesa.
    U postupku koji je prethodio osporenm rješenju nije pravilno i potpuno utvrdjeno
ĉinjeniĉno stanje pošto nije potpuno raspravljena bitna okolnost-da li se predmetna centrala
nalazi na javnoj površini ili u poslovnom prostor ŢTO. Tu ĉinjenicu bilo je nuţno utvrditi i sa
razloga što u rješenju nije navedena lokacija gdje se taĉno nalazi naznaĉena centrala. Pošto od
te ĉinjenice zavisi zakonito rješavanje u ovoj stvari, bilo je nuţno da se u postupku odrţi
usmena rasprava na kojoj će se omogućiti uĉešće tuţiocu, što nije uĉinjeno.
    Imajući u vidu sve naprijed navedeno, Sud nalazi da je osporenim rješenjem povrijedjen
zakon na štetu tuţioca, pa ga je valjalo poništiti.
    U ponovnom postupku, u skladu sa ĉl. 57 Zakona o upravnom sporu, otkloniće se
povrede na koje je naprijed ovom presudom ukazano i donijeti novo, na zakonu osnovano
rješenje.
                       232
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉl. 37 st. 1 u vezi ĉl. 33 st. 4 i 6 Zakona o upravnom
sporu odluĉeno je kao u dispozitivu presude.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 17.02.2010. godine.
Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA
Danijela Dedić,s.r.                     Biserka Bukvić,s.r.
                      *  * *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br 749/09

                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija      Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Danijele Dedić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Crnogorski telekom a.d. Podgorica, protiv rješenja tuţenog Glavnog administratora Opštine
Bijelo Polje br. 03-59/09 od 27.03.2009. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 17.02.2010.
godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Glavnog administratora Opštine Bijelo Polje br. 03-59/09 od
27.03.2009. godine.

                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Uprave javnih
prihoda Opštine bijelo Polje UP. br. 08/2-36/pp od 17.12.2008. godine, kojim je utvrdjena
obaveza tuţioca na plaćanje lokalne komunalne takse po osnovu korišćenja prostora na javnim
površinama za postavljanje telefonske centrale u naselju Medanovići u Opštini Bijelo Polje za
period 01.01.2005 do 31.03.2005. godine, u iznosu od 651,00 €.
     Tuţilac tuţbom osporava zakonitost rješenja tuţenog zbog povrede pravila postupka,
pogrešno i nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U
tuţbi, u bitnom, navodi da se tuţeni u pogledu navoda ţalbe: da se predmetna centrala nalazi
na dijelu parcele br. 1933 KO Bijelo Polje, koja je u svojini 1/1 Javne zdravstvene ustanove
Opšta bolnica u Bijelom Polju Medanovići, upisana u LN 383 KO Bijelo Polje, a po osnovu
ugovora o ustupanju na privremeno korišćenje dijela te parcele za potrebe izgradnje-
postavljanja telefonske centrale, br. 3192 od 14.01.2002. godine, nije izjasnio odnosno nije
ocijenio te navode u osporenom rješenju, ĉime je uĉinio povredu pravila postupka iz ĉl. 240 st.
2 Zakona o opštem upravnom postupku. Iznosi da zapisnik br. 04-1123 od 08.08.2004. godine,
na kojem je zasnovano prvostepeno rješenje, a u kojem nije konstatovan naziv i broj akta na
osnovu koga je predstavnik tuţioca bio ovlašćen da ga zastupa, i koji nije zaveden u evidenciju
niti ovjeren peĉatom od strane ovlašćenog lica prvostepenog organa, nije dostavljen tuţiocu, pa
se rješene nije smjelo donijeti prije nego se on izjasni o ĉinjenicama i okolnostima na kojima
treba da se zasniva rješenje, te da je time povrijedjena odredba ĉl. 135 st. 3 istog zakona.
Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
     U odgovoru na tuţbu tuţeni navodi da tuţenom nije dostavljen na uvid dokaz niti se isti
nalazi u spisu-da se predmetna centrala nalazi na zemljištu JZU Opšta bolnica Bijelo Polje i da
nije bilo potrebe da se zapisnik, na osnovu kojeg je donijeto prvostepeno rješenje, dostavlja
tuţiocu, jer je isti svojevremeno zadrţao predstavnik tuţioca, pa da su tuţbeni navodi o
                        233
prednjem kao i o tome da tuţiocu nije data mogućnost da se izjasni o bitnim ĉinjenicama i
okolnostima bez osnova. Predlaţe da se tuţba odbije kao neosnovana.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, pobijano rješenje i ostale spise predmeta, pa je
našao da je tuţba osnovana.
     U ţalbi na prvostepenoo rješenje tuţilac je naveo da mu kao stranci nije bila data
mogućnost da se izjasni o ĉinjenicama i okolnostima niti da zaštiti svoja prava i pravne interese.
Dalje je naveo da je prvostepeno rješenje doneseno u skraćenom postupku, ali da nijesu bili
ispunjeni uslovi da se stvar riješi u tom postupku, jer je tuţilac u ranijem postupku osporio
zapisnik od 08.06.2004. godine, na osnovu kojeg je donijeto prvostepeno rješenje, pa je
prvostepeni organ bio duţan da provede posebni ispitni postupak radi utvrdjivanja ĉinjenice da
li se predmetna centrala nalazi na javnoj površini. Tuţeni nije u obrazloţenju osporenog rješenja
ocijenio naprijed navedene ţalbene navode iako je to morao uĉiniti u skladu sa ĉl. 240 st. 2
Zakona o opštem upravnom postupku, u kojem je propisano da se u obrazloţenju
drugostepenog rješenja moraju ocijeniti i svi navodi ţalbe, niti proveo posebni ispitni postupak
radi utvrdjivanje te vaţne ĉinjenice.
     Osim prednje povrede, tuţeni je uĉinio i bitnu povredu pravila postupka iz ĉl. 226 st. 2 i
3 prednjeg zakona, jer tuţiocu nije omogućeno uĉešće u postupku i izjašnjenje o bitnim
okolnostima radi zaštite svojih prava i interesa.
     U postupku koji je prethodio osporenm rješenju nije pravilno i potpuno utvrdjeno
ĉinjeniĉno stanje, jer nije nesumnjivo raspravljena bitna okolnost-da li se predmetna centrala
nalazi na javnoj površini ili na zemljištu oznaĉene zdravstvene ustanovi koje tuţilac koristi po
ugovoru. Pošto od te ĉinjenice zavisi zakonito rješavanje u ovoj stvari bilo je nuţno da se u
postupku odrţi usmena rasprava na kojoj će se omogućiti uĉešće tuţiocu, što nije uĉinjeno.
     S obzirom na sve navedeno, Sud nalazi da je osporenim rješenjem povrijedjen zakon na
štetu tuţioca, pa ga je valjalo poništiti.
     U ponovnom postupku, u skladu sa ĉl. 57 Zakona o upravnom sporu, tuţeni će otkloniti
povrede na koje je naprijed ovom presudom ukazano i dnijeti novo, na zakonu osnovano
rješenje.
     Sa iznijetih ratloga, a na osnovu ĉl. 37 st. 1 u vezi ĉl. 33 st. 4 i 6 Zakona o upravnom
sporu odluĉeno je kao u dispozitivu presude.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 17.02.2010. godine.
Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA
Danijela Dedić,s.r.                      Biserka Bukvić,s.r.
                      *   *   *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br 793/09

                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija      Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Danijele Dedić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Telekom a.d. Podgorica, protiv rješenja tuţenog Glavnog administratora Opštine Bijelo Polje br.
03-106/09 od 27.03.2009. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 17.02.2010. godine, donio
je

                     PRESUDU
    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Glavnog administratora Opštine Bijelo Polje br. 03-106/09 od
27.03.2009. godine.
                        234
                    Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja UP. br. 08/2-
21/pp od 17.12.2008. gdine, kojim je tuţicu utvrdjena obaveza na plaćanje lokalne komunalne
takse po osnovu korišćenja prostora na javnim površinama za postavljenu telefonsku centralu u
naselju Lješnica u Opštini Bijelo Polje, u iznsu od 308,00 €.
         Tuţilac tuţbom osporava zakonitost rješenja tuţenog zbog povrede pravila
postupka, pogrešnoo u nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene
materijalnog prava. U tuţbi, u bitnom, navodi da tuţeni nije ocijenio navode ţalbe tuţioca-da se
predmetna centrala nalazi u poslovnom prostoru u svojini tuţioca, ĉime je uĉinio povredu
pravila postupka iz ĉl. 240 st. 2 Zakona o opštem upravnom postpku. Iznosi da u zapisniku od
08.06.2004. godine, na kome se zasniva osporeno rješenje nije upisan naziv i broj akta na
osnovu kojeg je predstavnik tuţioca bio ovlašćen za njegovo zastupanje, pa se ne moţe utvrditi
da li je zapisnik potpisan od strane ovlašćenog lica. Istiĉe da navedeni zapisnik nije dostavljen
tuţiocu, niti je tuţiocu omogućeno da se prije donošenja rješenja izjasni o ĉinjenicama i
okolnostima na kojim treba da se zasniva rješenje. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
    U odgovoru na tuţbu tuţeni navodi da se u spisima ne nalazi niti mu je dostavljen dokaz
da se predmetna centrala nalazi na zemljištu vlasništvo tuţioca, te da su navodi tuţioca-da mu
nije data mogućnost da se izjasni o bitnim ĉinjenicama i okolnostima bez osnova, pošto je
primjerak zapisnika svojevremeno zadrţao predstavnik tuţioca koji je potpisao zapisnik.
Predlaţe da se tuţba odbije kao neosnovana.
         Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, pobijano rješenje i ostale spise
predmeta, pa je našao da je tuţba osnovana.
    Tuţilac je u ţalbi naveo da mu prije donošenja rješenja nije omogućeno da se u
postupku izjasni o ĉinjenicama i okolnostima na osnovi kojih je donijeto prvostepeno rješenje
niti da zaštiti svoja prava i interese. Iznio je da je prvostepeno rješenje donijeto nakon što je po
ţalbi tuţioca poništeno ranije rješenje donijeto u istoj stvari, ali da prvostepeni organ nije
postupio po drugostepenom rješenju. U ţalbi na to ranije rješenje tuţilac je osporio zapisnik od
08.06.2004. godine na koji je ranije prvostepeno rješenje zasnovano i uz ţalbu dostavio dokaze
za svoju tvrdnju da se predmetna centrala ne nalazi na javnoj površini već u poslovnom
prostoru u svojini tuţioca. Medjutim, predmetno rješenje je donešeno na istim dokazima sa
kojim je organ raspolagao u ranijem postupku, odnosno na zapisniku od 08.06.2004. godine.
Zbog toga je bilo nuţno da se provede posebni ispitni postupak radi utvrdivanje ĉinjenice gdje
se nalazi predmetna centrala. Ukazao je i da nadleţni organ nije naveo lokaciju na kojoj se
nalazi predmetna centrala.
    Tuţeni u obrazloţenju osporenog rješenja nije ocijenio naprijed navedene navode ţalbe
u skladu sa ĉl. 240 st. 2 Zakona o opštem upravnom postupku, u kojem je propisano da se u
obrazloţenju drugostepenog rješenja moraju ocijeniti i svi navodi ţalbe.
    Osim prednje povrede, tuţeni je uĉinio i bitnu povredu pravila postupka iz ĉl. 226 st. 2 i
3 prednjeg zakona jer tuţiocu nije omogućeno uĉešće u postupku i izjašnjenje o bitnim
okolnostima radi zaštite svojih prava i interesa.
    U postupku koji je prethodio osporenom rješenju nije pravilno i potpuno utvrdjeno
ĉinjeniĉno stanje pošto nije potpuno raspravljena bitna okolnost-da li se predmetna centrala
nalazi na javnoj površini ili u poslovnom prostoru tuţioca. Tu ĉinjenicu bilo je nuţno utvrditi i iz
razloga što u rješenju nije navedena lokacija gdje se taĉno nalazi naznaĉena centrala. Pošto od
te ĉinjenice zavisi zakonito rješavanje u ovoj stvari, bilo je nuţno da se u postupku odrţi
usmena rasprava na kojoj bi se omogućilo uĉešće tuţiocu, što nije uĉinjeno.
    Imajući u vidu sve naprijed navedeno, Sud nalazi da je osporenim rješenjem povrijedjen
zakon na štetu tuţioca, pa ga je valjalo poništiti.
    U ponovnom postupku, u skladu sa ĉl. 57 Zakona o upravnom sporu, otkloniće se
povrede na koje je ukazano ovom presudom i donijeti novo, na zakonu osnovano rješenje.
                       235
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉl. 37 st. 1 u vezi ĉl. 33 st. 4 i 6 Zakona o upravnom
sporu odluĉeno je kao u dispozitivu presude.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 17.02.2010. godine.
Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA
Danijela Dedić,s.r.                         Biserka Bukvić,s.r.
                     *   *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br 669/09


                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija     Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Danijele Dedić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Crnogorski telekom a.d. Pogorica, protiv rješenja tuţenog Glavnog administratora Opštine
Kolašin br. 07-12/09 od 13 04.2009. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 17.02.2010.
godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Glavnog administratora Opštine Kolašin br. 07-12/09 od
13.04.2009. godine
                 Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Uprave javnih
prihoda Opštine Kolašin br. 04-81/UP od 18.02.2009. godine kojim se „utvrdjuje da je
Crnogorski telekom A. D. iz Kolašina obaveznik plaćanja godišnje naknade za korišćenje
telefonskih vodova za 2009. godinu i iznosu od 33.924,00 €“, koji je duţan da uplati taj iznos u
roku od 15 dana od dana prijema rješenja.
    Tuţilac tuţbom osporava zakonitost rješenja tuţenog zbog povrede pravila postupka,
pogrešno i nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U
tuţbi, u bitnom, naznaĉujući da je prvostepeno rješenje donijeto u skraćenom postupku, navodi
da su odluĉne ĉinjenice utvrdjene samo na osnovu Zapisnika Komunalne policije od 12.02.2009.
godine, u kojem je konstovano da tuţilac na lokaciji Smailagića Polja ima postavljenih 5.654 m
telefonskih instalacija. Iznosi da je u obrazloţenju osporenog rješenja navedeno da je duţina
kablova koja je osnov za obraĉun utvrdjena na osnovu Plana podzemnih vodova u Opštini
Kolašin koji je tuţilac dostavio obradjivaĉu DUP-a Kolašin i u kojem je navedena duţina
infrastrukture od 5.654 m. Medjutim, taj plan nije mogao posluţiti za donošenje prvostepenog
rješenja zato što je njime obuhvaćena kompletna infrastruktura koja nije postavljena iskljuĉivo
pored opštinskih i nekategorisanih puteva, već se nalazi i na privatnim posjedima i javnim
površinama van opštinskih i nekategorisanih puteva. Istiĉe da u zoni DUP-a Smailagića Polje
tuţilac ima postavljeno samo 2.395 m vodova u trupu opštinskih puteva i 2.195 m vodova na
privatnim parcelama. Istiĉe da na osnovu zapisnika Komunalne policije nijesu mogle biti
utvrdjene odluĉne ĉinjenice na kojim je zasnovano rješenja niti donijeti to rješenje jer taj
zapisnik nije saĉinjen u postupku u ovoj stvari i na naĉin utvrdjen zakonom. Ukazuje da je bilo
neophodno da se u rješenju navedu nazivi optinskih i nekategorisanih puteva i duţine kablova
postavljenih na njima kao i akt nadleţnog organa kojim je utvrdjeno koji se putevi smatraju
opštinskim i nekategorisanim. Predlaţe da se osporeno rješenje poništi.
                        236
    U odgovoru na tuţbu tuţeni navodi da je tuţba neblagovremeno podnesena i predlaţe
da se ista odbaci.
    Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, pobijano rješenje i ostale spise predmeta, pa je
našao da je tuţba blagovremena i osnovana.
    Iz dostavnice koja se nalazi u spisu vidi se da je putem pošte uruĉeno osporeno rješenje
tuţiocu na njegovoj adresi u Podgodici dana 16.04.2009. godine. U spisu se nalazi i dostavnica
da je Crnogorski telekom, bez naznaĉene adrese u Kolašinu, kao stranka odbila prijem toga
rješenja dana 15.04.2009. godine. Tuţilac je tuţbu, koja je kasnije ispravljena po nalogu Suda,
predao preporuĉeno na poštu u Podgorici dana 15.05.2009. godine, kako se utvrdjuje na
osnovu omota koji se nalazi u spisu. Iz svega toga se nesumnjivo zakljuĉuje da je tuţba
podnijeta u zakonskom roku, pa su navodi tuţenog u odgovoru na tuţbu bez osnova.
    Dispozitiv prvostepenog rješenja, koje je donijeto na osnovu Odluke o korišćenju i
naknadi za korišćenje putnog zemljišta pored opštinskih i nekategorisanih puteva („Sluţbeni list
RCG“-opštinski propisi, br. 77/07 i 1/09) i ĉija je sadrţina naprijed naznaĉena, nije u smislu ĉl.
202 st. 6 Zakona o opštem upravnom postupku, odredjen, jer nije naznaĉeno da su telefonski
kablovi postavljeni u putnom zemljištu pored opštinskih ili nekategorisanih puteva niti
naznaĉena njihova duţina kao ni mjesto u kojem se ti kablovi nalaze. U obrazloţenju istog
rješenja nije navedeno da li su telefonske instalacije u duţini od 5.654 m u Smailagića Polju
postavljene na putnom zemljištu pored opštinskih ili nekategorisanih puteva, kada su ti putevi
proglašeni za opštinske ili nekategorisane i dr., pa isto nije dato u skladu sa ĉl. 203 st. 2 istog
zakona, u kojem je, pored drugog odredjeno da dispozitiv rješenja mora da sadrţi utvrdjeno
ĉinjeniĉno stanje i razloge koji, s obzirom na utvrdjeno ĉinjeniĉno stanje upućuju na rješenje
kakvo je dato u dispozitivu. Time su u ovoj stvari, po nalaţenju Suda povrijedjena prednja
pravila postupka, što je bilo od uticaja na rješavanje.
    Sud dalje nalazi da su prvostepeno i osporeno rješenje zasnovana na nepotpuno i
pogrešno utvrdjenom ĉinjeniĉnom stanju. Naime, prvostepeno i osporeno rješenje temelje se na
zapisniku Komunalne policije od 12.02.2009. godine, kojeg nema u spisu, pa se ne moţe
utvrditi njegova sadrţina niti pak za koje je potrebe zapisnik saĉinjen i u kojem postupku. U
obrazloţenju osporenog rješenja se navodi da je tim zapisnikom konstatovana duţina od 5.654
m kablova za lokaciju Smailagića Polje koja je već utvrdjena Planom podzemnih vodova, a koji
je tuţilac dostavio obradjivaĉu DUP-a za istu lokaciju. Osnovano se u tuţbi ukazuje da se na
osnovu tih dokaza nijesu mogla donijeti prvostepeno i osporeno rješenje, pošto zapisnik
Komunalne policije nije saĉinjen u postupku utvrdjivanja obaveze tuţioca, a pomenutim planom,
koji je saĉinjen za druge potrebe, a ne za potrebe konkretnog postupka, je obuhvaćena
kompletna infrastruktura, odnosno u njemu nije navedeno da se radi o telefonskim kablovima
koji su postavljeni samo pored opštinskih i nekategorisanih puteva na pomenutom podruĉju.
Ovo i zbog toga što prema ĉl. 196. st. 1 Zakona o opštem upravnom postupku organ nadleţan
za rješavanje donosi rješenje o upravnoj stvari koja je bila predmet postupka na osnovu
odluĉnih ĉinjenica utvrdjenih u postupku.
    S obzirom na sve naprijed navedeno Sud je našao da je osporenim rješenjem
povrijedjen zakon na štetu tuţioca pa ga je valjalo poništiti.
    U ponovnom postupku tuţeni će u skladu sa ĉl. 57 Zakona o upravnom sporu, otkloniti
povrede na koje je naprijed ukazano i donijeti novo, na zakonu osnovano rješenje.
    Sa iznijetiih razloga, a na osnovu ĉl. 37 st. 1 u vezi ĉl. 33 st. 6 Zakona o upravnom sporu
odluĉeno je kao u dispozitivu presude.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 17.02.2010. godine.
Zapisniĉar,                               PREDSJEDNIK VIJEĆA
Danijela Dedić,s.r.                           Biserka Bukvić,s.r.
                       *   *  *
                       237
UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br 772/09
                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija       Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Danijele Dedić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca U. I. ,
iz Podgorice, protiv rješenja tuţenog Glavnog administratora Glavnog grada Podgorica br. 01-
02-034/09-342/2 od 29.04.2009. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 12.02.2010. godine,
donio je

                     PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Uprave lokalnih
javnih prihoda Glavnog grada Podgorica br. 15-422/08-110785 od 19.02.2009. godine, kojim
je tuţilac zaduţen porezom na nepokretnosti za 2009. godinu za stambeni objekat, u iznosu od
171,39 €.
     Tuţilac tuţbom osporava zakonitost rješenja tuţenog zbog nepotpuno i pogrešno
utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U tuţbi, u bitnom, navodi
da nije sporno da je on vlasnik predmetne nepokretnosti. Iznosi da je sporno utvrdjivanje
trţišne vrijednosti te nepokretnosti, pošto je ista proizvoljno utvrdjena na iznos od 1.072 € po 1
m2. Ukazuje da je trţišna vrijednost, odredjena ĉlanom 5 st. 1 Zakona o porezu na
nepokretnosti, osnovica za utvrdjivanje poreza na nepokretnosti, a ne prosjeĉna trţišna
vrijednost, kako pogrešno uzimaju prvostepeni i tuţeni organ. Smatra da je pogešno utvrdjena
poreska osnovica u iznosu od 192.960,00 € pošto se radi o prosjeĉnoj, a ne trţišnoj vrijednosti
objekta. Istiĉe da u prvostepenom rješenju nijesu navedeni razlozi o kriterijumima za primjenu
poreske stope od 0,25% pošto je ona zakonom odredjena u rasponu od 0,08% do 0,30% niti je
rješenje o utvrdivanju poreza donijeto u propisanom roku. Predlaţe da se osporeno rješenje
poništi.
     U odgovoru na tuţbu tuţeni predlaţe da se tuţbe odbije kao neosnovana.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, pobijano rješenje i ostale spise predmeta, pa je
našao da tuţba nije osnovana.
     U postupku koji je prethodio donošenju osporenog rješenja, a koji je proveden bez
povrede pravila postupka, ĉinjeniĉno stanje je pravilno i potpuno utvrdjeno i na osnovu njega je
tuţeni, pravilnom primjenom materijalnog prava donio pravilno i na zakonu osnovano rješenje,
dajući u njemu dovoljne i prihvatljive razloge.
     U ĉl. 5 Zakona o porezu na nepokretnosti („Sluţbeni list RCG“, br. 65/01) propisano je
da je osnovica poreza na nepokretnosti trţišna vrijednost nepokretnosti na dan 1. januara
godine za koju se porez utvrdjuje.
     Prema ĉl. 6 st. 1 Uredbe o bliţim kriterijumima i metodologiji za odredjivanje trţišne
vrijednosti nepokretnosti („Sluţbeni list RCG“, br. 23/03, 26/04 i 31/05), posjeĉnu cijenu
kvadratnog metra gradjevinskog objekta predstavlja prosjek cijena ostvarenih u prometu uz
naknadu za odgovarajuću vrstu novih objekata po kojima se u opštini u kojoj se objekat nalazi
obavlja promet uz naknadu u godini koja prethodi godini za koju se utvrdjuje i plaća porez na
nepokretnosti, prema podacima republiĉkog organa nadleţnog za poslove statistike. Ĉlanom 4a
st. 1 naprijed navedene uredbe predvidjeno je da trţišnu vrijednost, za obaveznike koji ne vode
poslovne knjige, ĉini vrijednost koja se dobija mnoţenjem veliĉine nepokretnosti, odnosno
korisne površine gradjevinskog objekta sa cijenom iz ĉl. 6 ove uredbe.
                       238
     Iz spisa predmeta se utvrdjuje da je prvostepeni organ, u skladu sa ĉl. 5 Odluke o
porezu na nepokretnosti („Sluţbeni list RCG“-opštinski propisi, br. 15/03 i 21/05), od Zavoda za
statistiku Republike Crne Gore pribavio izvještaj br. 17 od 17.03.2008. godine o cijeni stanova
novogradnje u 2007. godini, prema kojem je u Podgorici prosjeĉna cijena stanova u toj godini
je iznosila 1.072 € po 1 m2. Pošto je korisna površina predmetnog objekta tuţioca 180 m, to je
pravilno u ovom konkretnom sluĉaju utvrĊena trţišna vrijednost predmetnog objekta, a samim
tim i poreska osnovica utvrdjena mnoţenjem prosjeĉne cijene od 1.072 € sa površinom od 180
m2.
     Sud je cijenio navod tuţbe u odnosu na stopu poreza od 0,25% i našao da su isti bez
osnova jer je ta stopa izriĉito propisana u ĉl. 4 al. 1 naprijed citirane Odluke o porezu na
nepokretnosti.
     Takodje je sud cijenio i navod tuţbe da je poreska obaveza utvrdjena po proteku
zakonskog roka za utvrdjivanje te obaveze i našao da je tuţeni organ pravilno zakljuĉio da se
radi o instrukcionom roku, pošto po zakonu pravo za utvrdjivane poreske obaveze zastarijeva u
roku od pet godina od isteka godine u kojoj je tu obavezu trebalo utvrditi.
     Imajući u vidu sve naprijed navedene okolnosti i date propise Sud nalazi da je tuţba
neosnovana, pa ju je kao takvu valjalo odbiti.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉl. 37 st. 1 Zakona o upravnom sporu odluĉeno je kao
u dispozitivu presude.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 12.02.2010. godine.
Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA
Danijela Dedić, s.r.                     Biserka Bukvić, s.r.
                      *   *   *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 655/09

                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija       Biserke Bukvić, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika Suda Danijele Dedić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca V. R. ,
iz Ţabljaka, protiv rješenja tuţenog Glavnog administratora Opštine Ţabljak br. 437/09-05-Up2-
8 od 10.04.2009. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 12.02.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Glavnog administratora Opštine Ţabljak broj 437/09-05-UP2-8 od
10.04.2009. godine.
                  Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv zakljuĉka o dozvoli
izvršenja Sekretarijata za privredu, finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine
Ţabljak broj 437/09-03-UP I-30 od 29.01.2009.godine, kojim se utvrĊuje da je zakljuĉak
Komunalne policije - Komunalnog inspektora Opštine Ţabljak broj 365/07-06-UPI-14 od
14.06.2007.godine, postao izvršan dana 25.06.2007.godine, pa se nalaţe sluţbi raĉunovostva
Uprave za šume Crne Gore Pljevlja - Poslovna jedinica Ţabljak u Ţabljaku, da izvrši navedeni
zakljuĉak obustavom od plate - zarade ili naknade zarade novĉanih sredstava tuţioca u
ukupnom iznosu od 1.117.35€ura.
                        239
     Tuţilac tuţbom osporava zakonitost rješenja tuţenog. U tuţbi, u bitnom, navodi da je
prvostepeni organ izazvao nepotrebno troškove izvršenja, pošto je sporni objekat-šupa, ĉije je
rušenje naredjeno, bio polusrušen od strane tuţioca, a ĉije rušenje nije bilo do kraja sprovedeno
zbog toga što je tuţilac pošao na sahranu. Istiĉe da su prvostepeni i tuţeni organ znali za loše
materijalno stanje tuţioca, ali da su imali za cilj da ga potupno marterijalno unište. Navodi da
nije vodjeno raĉuna o tome da      se predmetni objekat nalazi van podruĉja detaljnog
urbanistiĉkog plana, a u granicama Nacionalnog parka. Predlaţe da se osporeno rješenje
poništi.
     U odgovoru na tuţbu tuţeni predlaţe da se tuţba odbije kao neosnovana.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, pobijano rješenje i ostale spise predmeta, pa je
našao da je tuţba osnovana.
     Tuţilac u ţalbi na zakljuĉak od 29.01.2009.godine, pored ostalog, navodi da nije bilo
razloga za intervenciju radi rušenja objekta, pošto ga je on sam prethodno porušio, pa da mu je
postupkom rušenja nanesena šteta. Tuţeni u osporenom rješenju nije ocijenio prednje ţalbene
navode iako je to bio duţan uĉiniti saglasno ĉl. 240 st. 2 Zakona o opštem upravnom postupku,
u kojem je propisano da se u obrazloţenju drugostepenog rješenja moraju ocijeniti i svi navodi
ţalbe. Tuţeni je propustio da, odluĉujući po ţalbi, prethodno provjeri da li je, s obzirom na
navode ţalbe bilo nuţno da se sprovodi izvršenje i u kojem obimu.
     U obrazloţenju osporenog rješenja navedeno je da je prvostepeni organ, u skladu sa ĉl.
266 st 1 Zakona o opštem upravnom postupku zakljuĉio da je izvršenje na novĉanim
sredstvima blaţi oblik izvršenja od popisa i prodaje pokretnih stvari izvršenika. Prema navedenoj
odredbi zakona, kada postoji mogućnost da se izvršenje sprovde na više naĉina i primjenom
raznih sredstava, izvršenje će se sprovesti na onaj naĉin i primjenom onog sredstva koji dovode
do cilja, a koji su po izvršenika najblaţi. Tuţeni nije za takav zakljuĉak dao razloge u skladu sa
ĉl. 203 st. 2 u vezi sa ĉl. 240 st. 1 istog zakona, u kojem je propisano da obrazloţenje, pored
ostalog sadrţi utvrdjeno ĉinjeniĉno stanje i razloge koji s obzirom na utvrdjeno ĉinjeniĉno stanje
upućuju na rješenje kakvo je dato u dispozitivu. Iz navedenog se ne moţe sa sigurnošću utvrditi
da li je u konkretnom sluĉaju opredijeljeni naĉin izvršenja povoljniji za izvršenika - tuţioca kako
je to navedeno u zakljuĉku od 29.01.2009.godine, pa sud nalazi da je osporenim rješenjem
povrijeĊen zakon na štetu tuţioca i isto je valjalo poništiti.
     U ponovnom postupku tuţeni će, u skladu sa ĉl. 57 Zakona o upravnom sporu, otkloniti
nepravilnosti na koje je ukazano ovom presudom i donijeti novo, na zakonu osnovano rješenje.
     Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉl. 37. st. 1 u vezi ĉl. 33 st. 6 Zakona o upravnom sporu
odluĉeno je kao u dispozitivu presude.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 12.02.2010. godine
Zapisniĉar,                               PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Danijela Dedić, s.r.                           Biserka Bukvić, s.r.
                       *   * *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br.681/2009
                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće samostalnog
savjetnika Svetlane Radošević, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca DOO
„Apo Stijepović“ Ţabljak, koga zastupa Vlado Bjeković, advokat iz Podgorice, protiv rješenja
tuţenog Glavnog administratora Opštine Ţabljak, broj 425/09-05-UP2-27 od 05.05.2009.
godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 24.02.2010. godine, donio je
                       240
                    PRESUDU
    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Glavnog administratora Opštine Ţabljak, broj 425/09-05-UP2-27 od
05.05.2009. godine.
                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem, odbijena je ţalba tuţioca, izjavljena protiv rješenja Sekretarijata
za privredu, finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Ţabljak, broj 425/09-03-
UP1-146 od 18.03.2009. godine, kojim je obavezan da na ime poreza za potrošnju za period od
01.07. do 31.12.2008. godine, plati iznos od 976,09 €.
    Tuţilac u tuţbi osporava zakonitost rješenja tuţenog organa zbog pogrešno utvrdjenog
ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U tuţbi u bitnom istiĉe da je
pogrešno izraĉunata poreska osnovica sa razloga što je za osnovicu prikazan ukupan promet iz
registar kase koji je iznosio 19.521,87 €. Ukazuje da je tim prometom obuhvaćen i promet
hrane na koji se ne plaća porez na potrošnju . Predlaţe da sud usvoji tuţbu i poništi osporeno
rješenje.
    Tuţeni organ u odgovoru na tuţbu istiĉe da tuţba nije osnovana, pa predlaţe da se ista
odbije.
    Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda tuţbe i odgovora na istu, Sud je
našao da je tuţba osnovana.
    Ĉlanom 54. Zakona o poreskoj administraciji („Sl.list RCG“, br.80/04), propisano je da
dispozitiv (izreka) poreskog rješenja sadrţi naroĉito: naziv (ime) poreskog obveznika, PIB vrstu
poreza, poresku osnovicu, poresku stopu, iznos utvrdjenog poreza, poreski period, olakšice,
uplatni raĉun, nalog za uplatu, kamatu, kamatnu stopu i naznaku da ţalba ne odlaţe izvršenje
rješenja.
    Po ocjeni ovog suda prvostepenim rješenjem povrijedjena je citirana zakonska odredba,
jer dispozitiv tog rješenja ne sadrţi sve elemente propisane ĉlanom 54. Zakona o poreskoj
administraciji, odnosno u konkretnom sluĉaju dispozitiv prvostepenog rješenja, kojim se
utvrdjuje poreska obaveza tuţioca, ne sadrţi poresku osnovicu na koju se obraĉunava porez.
    Osim toga, osporenim rješenjem poĉinjena je i povreda pravila postupka iz ĉlana 203.
Zakona o opštem upravnom postupku („Sl.list RCG“, 60/03), kojim je propisano da obrazloţenje
rješenja, izmedju ostalog, mora da sadrţi utvrdjeno ĉinjeniĉno stanje, materijalne propise i
razloge koji s obzirom na utvrdjeno ĉinjeniĉno stanje upućuju na rješenje kakvo je dato u
dispozitivu.
    Odbijajući ţalbu, tuţeni ne daje bilo kakve razloge već samo konstatuje da je rješenje
pravilno i pri tom taksativno navodi materijalne propise na osnovu kojih je odluĉio o predmetnoj
stvari.
    Tuţilac je u ţalbi isticao da je pogrešno utvrdjena visina poreske osnovice sa razloga što
je za osnovicu prikazan ukupan promet iz registar kase, dakle i promet hrane na koji se ne
plaća porez na potrošnju. Ove ţalbene navode tuţeni ne cijeni, niti je o istima dao bilo kakve
razloge u obrazloţenju osporenog rješenja, ĉime su povrijedjene oredbe iz ĉlana 240. ZUP-a,
prema kojima se u obrazloţenju drugostepenog rješenja moraju ocijeniti svi navodi ţalbe.
    Postupajući na navedeni naĉin, tuţeni je povrijedio pravila postupka zbog kojih se ne
moţe ispitati zakonitost rješenja, radi ĉega je isto poništeno.
    U ponovnom postupku tuţeni će otkloniti navedene nepravilnosti i donijeti novo,
zakonito rješenje u ovoj stvari (ĉlan 57. ZUS-a).
    Sa izloţenog a na osnovu ĉlana 37. stav 1 a u vezi sa ĉlanom 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, riješeno je kao u dispozitivu presude.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 24.02.2010. godine
Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Svetlana Radošević,s.r.                       Vladimir Radulović,s.r.
                       241
UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 1315/09
                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Biserke Bukvić, kao predsjednika
vijeća, Fadila Kardovića i Vladimira Radulovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće samostalnog
savjetnika Svetlane Radošević, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca V. R. ,
iz Berana, protiv rješenja tuţenog Glavnog administratora Opštine Berane, br. 03-033-142 od
15.07.2009. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 24.02.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Glavnog administratora Opštine Berane, br. 03-033-142 od
15.07.2009. godine.
                 Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Uprave lokalnih
javnih prihoda Opštine Berane, br. 12-437-1 od 15.01.2009. godine, kojim je utvrĊena obaveza
plaćanja naknade za korišćenja gradskog graĊevinskog zemljišta u iznosu od 325,80€ za 2008.
godinu.
    Tuţilac u tuţbi osporava zakonitost rješenja tuţenog organa, zbog bitnih povreda pravila
upravnog postupka, nepotpuno utvrĊenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog
prava. Navodi da je u dispozitivu rješenja pogrešno naznaĉena namjena objekta za koji se
odreĊuje naknada za graĊevinsko zemljište. Pogrešno je prvostepeni organ naveo da se radi o
poslovnom prostoru ukupne površine 271,50m2 jer je od navedene površine samo 71,50m2
poslovnog prostora. Istiĉe da stambeni dio u površini od 200m2 koristi za pruţanje usluga
privatnog smještaja i da po tom osnovu plaća taksu. Predlaţe da Sud usvoji tuţbu i poništi
osporeno rješenje.
    U odgovoru na tuţbu, tuţeni organ je ostao pri razlozima datim u osporenom rješenju i
predloţio da Sud tuţbu odbije kao neosnovanu.
    Uvidom u spise predmeta, utvrĊeno je da oni nijesu kompletni, jer se u njima ne nalazi
list nepokretnosti broj 11956-1-1872/2007 od 05.07.2007. godine, a koji je posluţio kao dokaz
tuţenom organu prilikom donošenja osporenog rješenja.
    Prema ĉlanu 27. stav 3. Zakona o upravnom sporu tuţeni organ je duţan da dostavi
Sudu sve spise predmeta koji se odnose na predmet.
    Tuţeni organ je povrijedio ovu zakonsku obavezu, jer Sudu nije dostavio sve spise
predmeta, ĉime je onemogućeno Sudu da ispita ĉinjeniĉno stanje, koje se tuţbom osporava, a
samim tim i zakonitost osporene odluke. Kako se osporeno rješenje ne moţe ispitati Sud je u
smislu ĉlana 27. stav 3. Zakona o upravnom sporu, riješio stvar i bez spisa.
    Sa navedenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu odluĉeno je kao u dispozitivu presude.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 24.02.2010. godine
Zapisniĉar,                            PREDSJEDNIK VIJEĆA
Svetlana Radošević,s.r.                      Biserka Bukvić,s.r.
                      *   * *
UPRAVNI SUD CRNE GORE
    U. broj 1091/2009
                     U IME NARODA
    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vojina Lazovića, kao
predsjednika vijeća, Svetlane Budisavljević i Predsjednika suda Branislava Radulovića, kao
                       242
ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika Suda Marijane Lopiĉić, kao zapisniĉara, rješavajući upravni
spor po tuţbi tuţilaca G. B., G. G., G. G. i G. D., svi iz Plava, radi poništaja rješenja Glavnog
administratora Opštine Plav, broj 01-590 od 23.06.2009. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj
dana 16.02.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

                    Tuţba se odbija.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţilaca izjavljena na zakljuĉak Sekretarijata za
privredu, razvoj i finansije - Odjeljenje za privredu i razvoj Opštine Plav, broj 02-2520 od
30.12.2008. godine, kojim je spojen zahtjev tuţilaca broj 02-400 od 24.09.2007. godine, i
zahtjev G. M., G. R., M. Lj. i Đ. M., broj 02-224 od 22.08.2005. godine, i odluĉeno da se o njima
vodi jedan postupak.
    Tuţioci u tuţbi osporavaju zakonitost rješenja tuţenog zbog povrede pravila postupka,
pogrešno i nepotupno utvrĊenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U
bitnom istiĉu da nijesu ispunjeni zakonski uslovi za spajanje stvari u jedan postupak, jer se u
konkretnom sluĉaju radi o razliĉitim zahtjevima stranaka, koji se zasnivaju na razliĉitim
ĉinjeniĉnim i pravnim osnovima. Navode da je Zakonom o vodama predviĊen redosled
korišćenja vode za snadbijevanje, pa kako se njihov zahtjev odnosi na korišćenje vode za piće
stanovništva, a drugi zahtjev na korišćenje vode za navodnjavanje, to je spajanjem oba
zahtjeva u jedan postupak povrijeĊen zakon na njihovu štetu. Konaĉno predlaţu da Sud
osporeno rješenje poništi.
    U odgovoru na tuţbu tuţeni je predloţio da se tuţba odbije kao neosnovana.
    Osporenim rješenjem, po ocjeni Suda, nije povrijeĊen zakon na štetu tuţilaca, pa se
zbog toga neosnovano osporava tuţbom.
    Odredbom ĉlana 118. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list RCG", br. 60/03),
propisano je da ako se prava ili obaveze stranaka zasnivaju na istom ili sliĉnom ĉinjeniĉnom
stanju i na istom pravnom osnovu i ako je organ koji vodi postupak u pogledu svih predmeta
stvarno nadleţan, moţe se pokrenuti i voditi jedan postupak i onda kada se radi o pravima i
obavezama više stranaka.
    Iz sadrţine zahtjeva br. 02-400 od 24.09.2007. godine, koji se odnosi na izdavanje
vodne saglasnosti za kaptiranje i odvoĊenje vode sa izvora Alilovića potok i zahtjeva br. 02-224
od 22.08.2005. godine, koji se odnosi na izdavanje vodne saglasnosti za korišćenje vode za
navodnavanje sa istog izvora, prvostepeni organ je utvrdio da ispunjeni svi uslovi, koji su
propisani u naprijed navedenom ĉlanu, za spajanje stvari u jedan postupak.
    Odbijajući ţalbu tuţilaca izjavljenu na takav zakljuĉak, tuţeni je u obrazloţenju
osporenog rješenja dao jasne razloga kojima se rukovodio kod odbijanja iste, a koje u svemu
prihvata i ovaj sud. Naime, kako se u konkretnom sluĉaju prava i obaveze stranaka temelje na
bitno istovrsnom ĉinjeniĉnom i pravnom osnovu odnosno na izdavanje vodoprivredne
saglasnosti radi korišćenja vode sa istog izvora, a za ĉije odluĉivanje je stvarno nadleţan isti
organ, to su i po ocjeni ovog suda kumulativno ispunjeni svi zakonom propisani uslovi za
spajanje stvari u jedan postupak.
    Neosnovano se tuţbom ukazuje da je spajanjem zahtjeva povrijeĊen zakon i tuţiocima
nanijeta šteta, jer je tuţeni organ primijenio institut spajanja postupka, kao instrumenat
ekonomiĉnosti, a sve u cilju jednostavnijeg i cjelishodnijeg ostvarivanja i zaštite prava više
stranaka u jedan postupak.
    Sud je cijenio i ostale navode tuţbe, ali je našao da su bez uticaja na drugaĉije rješenje
ove upravne stvari.
                        243
    Na osnovu izloţenih razloga Sud nalazi da je tuţba neosnovana, pa je na osnovu ĉlana
37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, odluĉio kao u dispozitivu presude.
                 UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 16.02.2010. godine
Zapisniĉar,                           PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marijana Lopiĉić,s.r.                      Vojin Lazović,s.r.
                     *  *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. broj 1253/09

                     U IME NARODA

     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Svetlane Budisavljević, kao
predsjednika vijeća, Branislava Radulovića i Vojina Lazovića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
sluţbenika suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca ŠIK
‟‟Lim‟‟, iz Bijelog Polja, koga zastupa punomoćnik Luka Brajković, advokat iz Bijelog Polja, protiv
rješenja tuţenog Glavnog administratora Opštine Bijelo Polje, broj 03-631/09 od 15.07.2009.
godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 12.02.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Glavnog administratora Opštine Bijelo Polje, broj 03-631/09 od
15.07.2009. godine.

                   Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Uprave javnih
prihoda Opštine Bijelo Polje, Up. broj 08/2-03/6-03/1749/06 od 03.06.2009. godine, kojim je
tuţiocu za 2006. godinu, utvrdjena obaveza plaćanja naknade za korišćenje gradjevinskog
zemljišta u ukupnom iznosu od 24.444,24 €ura, i izmijenjeno rješenje istog organa od
21.11.2006. godine, u pogledu iznosa koji je tuţilac po istom osnovu bio duţan da plati po tom
rješenju.
     Tuţilac osporava zakonitost rješenja tuţenog organa. U tuţbi navodi, da nije bio upoznat
sa svrhom saĉinjavanja zapisnika, koji je posluţio kao osnov za utvrdjivanje predmetne
obaveze. Na taj naĉin tuţiocu nije omogućeno da se izjasni, koje nepokretnosti i u kojoj površini
koristi za proces proizvodnje. U postupku nijesu na pravilan naĉin primijenjeni kriterijumi koji se
tiĉu obima i stepena uredjenosti zemljišta, njegov poloţaj u naselju, opremljenost objekata
društvenog standarda, saobraćajna povezanost zemljišta sa gradskim centrom, radnim zonama i
drugim sadrţajima u naselju, te i druge pogodnosti koje zemljište ima za korisnika. Trebalo je
izvršiti uvid u poslovne knjige o podacima u vezi nepokretnosti, koje tuţilac uredno vodi.
Predlaţe da sud tuţbu uvaţi i poništi osporeno rješenje
     U odgovoru na tuţbu, tuţeni organ je ostao pri razlozima datim u osporenom rješenju i
predloţio da sud tuţbu odbije kao neosnovana.
     Tuţba je osnovana.
     Odlukom o naknadi za korišćenje gradjevinskog zemljišta (‟‟Sl. list RCG‟‟ broj 7/03, 5/05
i 25/05 -opštinski propisi), utvrdjena su mjerila, visina, naĉin i rokovi plaćanja naknade za
korišćenje gradjevinskog zemljišta na teritoriji Opštine Bijelo Polje.
Iz obrazloţenja rješenja upravnih organa, koja ne sadrţe sve obavezne podatke predvidjene
ĉlanom 203. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list RCG",broj 60/03), ni iz
                       244
cjeline spisa predmeta, ne moţe se sa sigurnošću zakljuĉiti da je predmetna naknada
utvrdjena u skladu sa pomenutom odlukom.
    Upravni organi utemeljili su rješenja na zapisniku od 02.07.2008. godine, koji je
saĉinjen u postupku utvrdjivanja korišćenja zemljišta i objekata. Nije sporna priroda zapisnika,
kao dokaznog sredstva u smislu ĉlana 64. i 67. Zakona o opštem upravnom postupku, ali
stranka ima pravo da pobija njegovu sadrţinu, što je tuţilac u konkretnom sluĉaju i uĉinio. Na
tvrdnje tuţioca da znatan dio zemljišta za koje je obraĉunata naknada za korišćenje
gradjevinskog zemljišta, predstavlja moĉvarno podruĉje, upravni organi nijesu dali valjane
razloge, koji bi opravdali njihovu odluku, a posebno je nejasno objašnjenje da u Odluci o
naknadi za korišćenje gradjevinskog zemljišta ne postoji poseban kriterijum po kojem bi se
visina naknade za tu vrstu obaveze utvrdjivala po kvalitetu zemljišta.
    U cilju pravilnog utvrdjivanja predmetne obaveze, potrebno je na nesumnjiv naĉin
utvrditi površinu gradjevinskog zemljišta koje tuţilac koristi, koje je odlukama Skupštine opštine
Bijelo Polje, proglašeno kao takvo, i primijeniti odgovarajuće kriterijume iz Odluke o naknadi za
korišćenje gradjevinskog zemljišta i tuţiocu u tom postupku omogućiti da štiti svoja prava i na
zakonu zasnovani interes.
    Zbog prednjih povreda pravila postupka, koje se tiĉu ĉinjeniĉnog utvrdjenja i
nedostataka u obrazloţenjima rješenja upravnih organa, sud je tuţbu uvaţio i poništio osporeno
rješenje.
    U ponovnom postupku, drugostepeni organ će u skladu sa ovom presudom (ĉl. 57.ZUS-
a), i donijeti novo, zakonito rješenje.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 36. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o
upravnom sporu, riješeno je kao u izreci.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 12.02.2010. godine
Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                      Svetlana Budisavljević,s.r.
                      *   *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1147/09
                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda, Marine Nedović kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po po tuţbi tuţioca M. R. , iz
Mojkovca, koga zastupa punomoćnik Joksimović M.Miladin, advokat iz Bijelog Polja, protiv
tuţenog Glavnog administratora Opštine Mojkovac, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj
sjednici odrţanoj, dana 05.03.2010. godine,donio je

                     PRESUDU

    Nalaţe se Glavnom administratoru Opštine Mojkovac, da bez odlaganja, a najkasnije u
roku od 30 (trideset) dana, od dana prijema ove presude, odluĉi po ţalbi tuţioca od 10.11.2008.
godine.
                   Obrazloţenje

    Tuţilac u tuţbi i podnesku kojim je uredio tuţbu istiĉe, da je tuţenom podnio ţalbu
10.11.2008. godine, na odgovore dobijene od Agencije za investicije, gradjevinsko zemljište i
razvoj, po zahtjevima za dobijanje odobrenja za rad prodavnice mješovite robe i o produţenju
ugovora o zakupu dijela kat. parcele br. 236. KO Mojkovac i privremenog odobrenja za rad.
Kako po navedenoj ţalbi tuţeni nije odluĉio, dana 25.02.2009. godine, podnio je urgenciju za
                       245
donošenje odluke po ţalbi, pa kako tuţeni i dalje ćuti, odnosno ne donosi odluku, smatra da su
ispunjeni uslovi za podnošenje tuţbe, zbog ćutanja administracije.
    U odgovoru na tuţbu tuţeni je istakao da je tuţba nejasna i protivurjeĉna, kao i
neblagovremena, pa je predloţio da se ista odbaci. Nakon razmatranja predmetnih spisa i
ocjene navoda tuţbe i odgovora na tuţbu, Sud je našao da je tuţba osnovana.
    Tuţilac je dana 24.07.2009. godine, podnio tuţbu zbog ćutanja administracije, koja je
bila neuredna, pa je dopisom od 05.10.2009. godine, od strane Suda pozvan da istu uredi i
pravilno oznaĉi tuţeni organ, kao i navede predlog odluke koju sud po tuţbi treba da donese.
Podneskom od 14.10.2009. godine, tuţilac je uredio tuţbu, tako što je kao tuţenog oznaĉio
Glavnog administratora Opštine Mojkovac i predloţio da se naloţi tuţenom donošenje odluke o
ţalbi.
    Iz priloga dostavljenih uz tuţbu, utvrdjuje se da je tuţilac podnio tuţenom 10.11.2008.
godine, ţalbu na odgovor Agencije za investicije, gradjevinsko zemljište i razvoj, i da je zbog
nedonošenja odluke po ţalbi tuţenom podnio i urgenciju za rješavanje, dana 25.02.2009.
godine, koje ĉinjenice ni tuţeni ne spori u odgovoru na tuţbu. Iz navedenih dokaza nesumnjivo
proizilazi da su se stekli uslovi iz ĉlana 18. stav 1. Zakona o upravnom sporu, za podnošenje
tuţbe zbog ćutanja administracije.
    Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 4. Zakona o upravnom sporu, Sud je tuţbu
usvojio i naloţio tuţenom da odluĉi po ţalbi tuţioca odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od
dana prijema presude.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 05.03.2010. godine
Zapisniĉar,                             PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                         Vladimir Radulović,s.r.
                      *   *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1247/09
                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao predsjednika
vijeća, Ljubinke Popović-Kustudić i Dragana Djuretića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca
Elektrodistribucije Ţabljak, protiv rješenja tuţenog Glavnog administratora Opštine Ţabljak, broj
442/09-05- UP2 -28 od 25.06.2009. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 04.03.2010.
godine, donio je
                      PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Glavnog admnistratora Opštinr Ţabljak, broj 442/09-05-UP2 -28
od 25.06.2009. godine.
                  Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca podnesena protiv rješenja Sekretarijata
za privredu, finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Ţabljak broj 442/09-03-UP1-
147 od 19.03.2009. godine, kojim je utvrdjena lokalna komunalna taksa tuţiocu za 2007.
godinu, po osnovu korišćenja objekata kojim se vrši prenos elektriĉne energije, u ukupnom
mjeseĉnom iznosu od 10.453,10 €, po objektima, kako je to bliţe naznaĉeno u dispozitivu toga
rješenja.
    Tuţilac tuţbom osporava zakonitost rješenja tuţenog zbog povrede pravila postupka,
nepotpuno i pogrešno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. U
tuţbi, u bitnom, navodi da tuţeni nije postupio po presudi U broj 568/07 od 12.09.2008. godine,
                       246
kojom je ukazano da treba utvrditi broj objekata kojima se vrši prenos elektriĉne energije na
javnim površinama. Istiĉe da je tuţeni, suprotno toj presudi, utvrdio i naplatio lokalnu
komunalnu taksu za objekte koji se nalaze i van javnih površina. Istiĉe da tuţeni pojam javne
površine, koji je odredjen u ĉlanu 4. Zakona o lokalnim komunalnim taksama proizvoljno tumaĉi
pozivajući se pri tome na plansku dokumentaciju kojom je obuhvaćena cijela terotorija opštine
Ţabljak, ali ta teritorija nije cijela i javna površina. Ukazuje da je ranije komisija tuţenika
utvrdila broj objekata na javnim površinama, što tuţenom nije odgovaralo pa je tuţeni formirao
novu komisiju u kojoj su uĉestvovali i predstavnici tuţioca zahtijevajući da se utvrdi broj
objekata samo na javnim površinama u skladu sa pomenutom presudom. Predlaţe da se
osporeno rješenje poništi.
    U odgovoru na tuţbu tuţeni navodi da su tuţbeni navodi bez osnova i predlaţe da se
tuţba odbije kao neosnovana.
Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, pobijano rješenje i ostale spise predmeta, pa je našao
da je tuţba osnovana.
    Prema ĉlanu 57. Zakona o upravnom sporu (“Sluţbeni list RCG“, broj 60/03), kada sud
poništi akt protiv koga je bio pokrenut upravni spor, predmet se vraća u stanje u kome se
nalazio prije nego što je poništeni akt donesen. Ako, prema prirodi stvari koja je bila predmet
spora treba, umjesto poništenog akta, donijeti drugi, nadleţni organ je duţan da ga donese bez
odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja presude. Nadleţni organ je
pritom vezan pravnim shvatanjem suda, kao i primjedbama suda u pogledu postupka.
    Presudom U. broj 568/2007 od 12.09.2008. godine poništeno je rješenje tuţenog broj
442/07-05-UP2-800 od 12.03.2007. godine, koje je ranije donijeto u istoj stvari. Sud je našao
da je pogrešno stanovište tuţenog iz poništenog rješenj, da se predmetna taksena obaveza
odnosi na objekte i van javnih površina. Dalje je sud našao da predvidjenom mogućnošću iz
ĉlana 11. Zakona o lokalnim komunalnim taksama plaćanja lokalne komunalne takse, i za
objekte kojima se vrši prenos elektriĉne energije nije iskljuĉena primjena ĉlana 3. kao i ĉlana 4.
istog zakona, kojim je propisano šta se smatra javnom površinom za ĉije se korišćenje moţe
uvesti taksa. Takodje je sud našao da je stoga za pravilno odluĉivanje u ovoj stvari nuţno, uz
uĉešće tuţioca, nesumnjivo utvrditi broj objekata kojima se vrši prenos elektriĉne energije, na
javnim površinama.
    Iako vezanost organa, ĉiji je akt poništen pravnim shvatanjem i primjedbama suda u
pogledu postupka predstavlja zakonski utvrdjenu obavezu tog organa, tuţeni nije, kako je
ukazano u tuţbi, kao i ţalbi, postupio po prednjoj presudi već je, kako je navedeno u
obrazloţenju osporenog rješenja našao da su neosnovani navodi ţalbe da se lokalne komunalne
takse uvode samo za korišćenja javnih površina pošto postoji ovlašćenje iz Odluke o lokalnim
komunalnim taksama da se utvrdi i naplati lokalna komunalna taksa za korišćenje objekata
kojima se vrši prenos elektriĉne energije i van javnih površina.
    Prvostepeno i osporeno rješenje zasnovana su na zapisnicima Komisije, koju nije
formirao prvostepeni organ, kao organ nadleţan za vodjenje postupka i odluĉivanje u ovoj
stvari, već Predsjednik Opštine Ţabljak i ĉiji zadatak nije odredjen u skladu sa stanovištem suda
datom u naznaĉenoj presudi, da je nuţno da se se utvrdi broj objekata kojima se vrši prenos
elektriĉne energije na javnim površinama. Komisija je, postupajući po nalogu iz rješenja o
njenom formiranju utvrdila broj objekata koji se nalaze u podruĉju obuhvaćenom kako
generalnim urbanistiĉkim planom tako i van toga plana, sa ĉime se nijesu sloţili ĉlanovi komisije
koji su predstavnici tuţioca, pa je prvostepenim rješenjem utvrdjena taksena obaveza na ukupni
broj objekata u skladu sa nalazom komisije „bez obzira na vlasniĉku strukturu zemljišta na kome
se nalaze“. Pri tome nije uzeta u obzir cjelina odredbe ĉl. 4 Zakona o lokalnim komunalnim
taksama u kojem je propisano da se javnim površinima, u smislu ovog zakona, za ĉije se
korišćenje moţe uvesti lokalna komunalna taksa smatraju površine utvrdjene planskom
dokumentacijom opštine, koje su dostupne svim korisnicima pod jednakim uslovima, niti pak
identiĉna odredba ĉlana 3. Odluke o lokalnim komunalnim taksama. Prvostepeni i tuţeni organ
svoje stanovište zasnivaju samo na prvom uslovu, da je površina utvrdjena planskim
                        247
dokumentom opštine (Prostorni plan Ooštine Ţabljak), a prenebregavajući drugi, da su te
površine dostupne svim korisnicima pod jednakim uslovima, što ne vaţi npr. za površine u
privatnoj svojini.
    Prema tome, sud nalazi da u postupku nije vodjeno raĉuna o pravilima postupka koja su
mogla biti od uticaja na pravilno rješavanje, a uz to ĉinjeniĉno stanje nije pravilno i potpuno
utvrdjeno, zbog ĉega je uvaţio tuţbu i poništio osporeno rješenje.
    U ponovnom postupku tuţeni će postupiti u skladu sa ranijom i ovom presudom (ĉl. 57
ZUS-a) i donijeti novo, na zakonu osnovano rješenje.
    Sa iznijetog a na osnovu ĉlana 37. stav 1. u vezi ĉlana 33. stav 6. Zakona o upravnom
sporu, odluĉeno je kao u dispozitivu presude.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                Podgorica, 04.03.2010. godine.
Zapisniĉar,                         PREDSJEDNIK VIJEĆA
Marina Nedović,s.r.                     Gordane Pot,s.r.
                     *   *  *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
U.broj 1498/09

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Ljubinke Popović-Kustudić, kao
predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
suda Marine Nedović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi Lj. T. iz Kotora, koju
zastupa Boris Vukašinović, advokat iz Kotora, protiv tuţenog Glavnog administratora Opštine
Kotor, zbog ćutanja administracije, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 11.03.2010. godine, donio
je
                     RJEŠENJE

                   Postupak se obustavlja.

                   Obrazloţenje

    Tuţilac je tuţbom od 03.09.2009. godine, pokrenuo kod ovog suda upravni spor, protiv
Glavnog administratora Opštine Kotor, zbog ćutanja administracije-nedonošenja rješenja po
ţalbi od 26.05.2009. godine, izjavljenoj na rješenje Sekretarijata za urbanizam, gradjevinarstvo i
stambeno-komunalne poslove Opštine Kotor, broj 0303-463/09 od 16.04.2009. godine
    Nakon dostavljanja tuţbe na odgovor, tuţeni organ je podneskom od 24.09.2009.
godine, obavijestio sud da je po ţalbi tuţioca odluĉio rješenjem broj UP/II-0901-44/09 od
11.09.2009. godine.
    U smislu ĉlana 26. stav 2. Zakona o upravnom sporu, Sud je dopisom od 10.02.2010.
godine, pozvao punomoćnika tuţioca da se izjasni, da li je zadovoljan naknadno donijetim
rješenjem tuţenog, koje mu je dostavljeno, ili ostaje pri tuţbi, odnosno da li tuţbu proširuje i na
taj akt, sa upozorenjem na posljedice propuštanja. Ovaj dopis dostavljen je punomoćniku
tuţioca 17.02.2010. godine, ali se o istom nije izjasnio.
    Kako se punomoćnik tuţioca u ostavljenom roku nije izjasnio, sud je na osnovu ĉlana 26.
stav 3. Zakona o upravnom sporu, obustavio dalji postupak.
    Sa iznijetih razloga odluĉeno je kao u dispozitivu rješenja.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE,
                 Podgorica, 11.03.2010. godine
Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Marina Nedović,s.r.                      Ljubinka Popović-Kustudić,s.r.
                       *  * *
                       248
UPRAVNI SUD CRNE GORE
U. br. 455/2010
                    U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Vladimira Radulovića, kao
predsjednika vijeća, Fadila Kardovića i Biserke Bukvić kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Sneţane Popov, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca Rudnika uglja
A.D.Pljevlja, iz Pljevalja, protiv rješenja tuţenog Glavnog administratora Opštine Pljevlja, broj
03-032-64 od 16.07.2007. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 12.03.2010.godine, donio
je
                      PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Glavnog administratora Opštine Pljevlja, broj 03-032-64 od
16.07.2007. godine.
                 Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Uprave lokalnih
javnih prihoda Opštine Pljevlja, broj 11-448-499 od 12.06.2007.godine, kojim je tuţiocu
utvrdjena obaveza plaćanja naknade na ime zagadjenja ţivotne sredine za mjesec maj
2007.godine, po osnovu korišćenja fosilnih goriva koja se stavljaju u promet i to za ugalj 99.821
tona po 0.23€, što ukupno iznosi 22.958,83 €.
    Tuţilac u tuţbi osporava zakonitost rješenja tuţenog, zbog povreda pravila postupka,
pogrešno i nepotpuno utvrdjenog ĉinjeniĉnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava.
Istiĉe da je tuţiocu predmetna naknada utvrdjena suprotno Zakonu o ţivotnoj sredini, prema
kojem je to u iskljuĉivoj nadleţnosti Republike, da je shodno ĉlanu 39. tog zakona Vlada Crne
Gore donijela Uredbu o visini naknada, naĉinu obraĉuna i plaćanju naknada zbog zagadjivanja
ţivotne sredine. Dalje navodi da se prvostepeni organ nije mogao pozvati na Odluku o visini
naknade, naĉinu obraĉuna i plaćanja naknade zbog zagadjivanja ţivotne sredine, jer je ista
nesaglasna sa Zakonom, u kojem sluĉaju treba neposredno primijeniti Zakon. Predlaţe da se
osporeno rješenje poništi.
    Tuţeni na zahtjev Suda nije dostavio odgovor i spise predmeta.
    Nakon razmatranja ocjene navoda tuţbe i uvidom u osporeno rješenje, Sud je našao da
tuţba osnovana.
    Osporeno rješenje zasniva se na odredbama Odluke o visini naknade, naĉinu obraĉuna i
plaćanja naknade zbog zagadjenja ţivotne sredine ("Sl.list RCG - Opštinski propisi",br.11/2007
od 30.03.2007.godine).
    Odlukom Ustavnog suda Crne Gore broj U.br. 72/07, 95/07 i 107/07 od 11.12.2008.
godine, koja je objavljena u Sluţbenom listu Crne Gore broj 6/2009 od 28.01.2009.godine,
utvrdjeno je da Odluka o visini naknade, naĉinu obraĉuna i plaćanja naknade zbog zagadjenja
ţivotne sredine ("Sl.list RCG - Opštinski propisi", br.11/07), u vrijeme vaţenja nije bila u
saglasnosti sa Ustavom i zakonom.
    Ĉlanom 152. Ustava Crne Gore u stavu 1. propisano je da kad Ustavni sud utvrdi da
zakon nije u saglasnosti sa Ustavom i potvrdjenim i objavljenim medjunarodnim ugovorima,
odnosno da drugi propis nije saglasan sa Ustavom i zakonom, taj zakon i drugi propis prestaje
da vaţi danom objavljivanja odluke Ustavnog suda, dok je u stavu 2. odredjeno da zakon ili
drugi propis, odnosno pojedine njihove odredbe, za koje je odlukom Ustavnog suda utvrdjene
da nijesu saglasne sa Ustavom ili zakonom, ne mogu se primjenjivati na odnose koji su nastali
prije objavljivanja odluke Ustavnog suda ako do tog dana nijesu pravosnaţno riješeni.
    Kako u konkretnom sluĉaju osporeno rješenje nije postalo pravosnaţno, prije dana
objavljivanja navedene odluke Ustavnog suda, to znaĉi da se odredbe naprijed navedene odluke
                       249
u konkretnom sluĉaju ne mogu primjenjivati, pa je to razlog da Sud tuţbu uvaţi i poništi
osporeno rješenje.
    U ponovnom postupku, tuţeni organ će, polazeći od izloţenog pravnog shvatanja ovog
suda, (ĉlan 57.ZUS-a), donijeti novo na zakonu zasnovano rješenje.
    Sa iznijetih razloga, a na osnovu ĉlana 37. st.1. Zakona o upravnom sporu, riješeno je
kao u dispozitivu.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 12.03.2010. godine
Zapisniĉar,                        PREDSJEDNIK VIJEĆA
Sneţana Popov,s.r.                     Vladimir Radulović,s.r.
                      * * *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. broj 2202/2009
                     U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od Svetlane Budisavljević, kao
predsjednika vijeća, sudija Branislava Radulovića i Vojina Lazovića kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
samostalnog savjetnika Veljka Vujovića, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţioca EPCG AD    Nikšić – Elektrodistribucija Cetinje, protiv rješenja tuţenog Glavnog
administratora Prijestonice Cetinje, broj 011-032/09-5567 od 02.12.2009. godine, u nejavnoj
sjednici odrţanoj dana 09.03.2010. godine, donio je

                     PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenja Glavnog administratora Prijestonice Cetinje, broj 011-032/09-5567
od 02.12.2009. godine.

                   O b r a z l o ţ e nj e

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Sekretarijata za
privredu, razvoj i finansije Prijestonice Cetinje, broj 04-436/09-5567 od 27.10.2009. godine,
kojim je tuţiocu utvrdjena naknada za postavljenje elektriĉnih vodova na opštinskom putu u
iznosu od 10.575,00 €.
     Tuţilac tuţbom pobija osporeno rješenje tuţenog zbog nepotpuno utvrdjenog
ĉinjeniĉnog stanja. U tuţbi navodi da naknada odredjena prvostepenim rješenjem nije pravilno
utvrdjena, jer je njome obuhvaćen period od godinu dana a naknadu je trebalo obraĉunati
samo za 4 mjeseca. Dalje navodi da radovi na lokaciji Lovćenske ulice na Cetinju, u duţini od 55
metara, nijesu izvodjeni, te da cifru od 705 metara, kojom je iskazana duţina postavljenih
elektroenergetskih vodova treba umanjiti za 55 metara. Predlaţe da se osporeno rješenje
poništi.
     Tuţeni u odgovoru na tuţbu navodi da ista nije osnovana, pa predlaţe da se odbije.
     Sud je razmotrio tuţbu, odgovor na istu, osporeno rješenje i ostale spise predmeta, pa
je našao da je tuţba osnovana.
     Odlukom o naknadama za korišćenje opštinskih puteva („Sl.list RCG“, opštinski propisi,
br.19/05), na osnovu koje je donijeto prvostepeno rješenje u ĉlanu 1. propisana je naknada za
postavljenje elektriĉnih vodova dok je ĉlanom 2. odredjena visina predmetne naknade, zavisno
od lokacije na kojoj su vodovi postavljeni.
     Uvidom u spise predmeta, utvrdjuje se da je prvostepeni organ, ĉinjenicu vezanu za
postavljene vodove u Lovćenskoj ulici, u duţini od 55 metara, utvrdio na osnovu rješenja
Sekretarijata za komunalne djelatnosti Prijestonice Cetinje broj 06-364/09-4299 od 28.08.2009.
                        250
godine, kojim je odobreno EPCG AD Nikšić – Elektrodistribucija Cetinje, raskopavanje –
izvodjenje radova na postavljanju kablovske kanalizacije u Lovćenskoj ulicu u duţini od 55
metara, te na osnovu fakture o obraĉunatoj komunalnoj taksi za prekopavanje javne površine u
pomenutoj ulici, broj 41/09 od 28.08.2009. godini.
     Cijeneći citirane odredbe i utvrdjene ĉinjenice, sud nalazi, da se ne moţe sa sigurnošću
utvrditi, da li su radovi na spornoj lokaciji uopšte izvodjeni, odnosno da li je tuţilac zaista izvršio
postavljanje elektriĉnih vodova u duţini od 55 metara u Lovćenskoj ulici, a što je bio bitan
uslov, da se shodno citiranim odredbama Odluke i rješenju kojim je tuţiocu odobreno izvodjenje
radova na postavljanju kablovske kanalizacije, utvrdi tuţiocu predmetna naknada.
     Sve prednje navedeno ukazuje, da prvostepenim rješenjem nije potpuno utvrdjeno
ĉinjeniĉno stanje, a tuţeni organ osporenim rješenjem nije otklonio navedene nedostatke, pa je
sud tuţbu prihvatio i osporeno rješenje poništio.
     U ponovnom postupku, tuţeni će shodno odredbi ĉlana 57. Zakona o upravnom sporu,
na osnovu pravilno i potpuno utvrdjenih ĉinjenica, donijeti zakonito rješenje, pri ĉemu će imati u
vidu primjedbe suda iznijete u obrazloţenju presude.
     Iz iznijetih razloga, a na osnovu odredbe ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu,
odluĉeno je kao u dispozitivu presude.
                   UPRAVNI SUD CRNE GORE
                  Podgorica, 09.03.2010. godine
Zapisniĉar,                              PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Veljko Vujović,s.r.                          Svetlana Budisavljević,s.r.
                        *  * *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. br. 1546/2009
                      U IME NARODA

    Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija Gordane Pot, kao predsjednika
vijeća, Ljubinke Popović-Kustudić i Dragana Đuretića, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće sluţbenika
Suda Sneţane Popov, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi tuţioca Z. J. , advokata
iz Kotora, protiv rješenja tuţenog Glavnog administratora Opštine Kotor, broj UP/II-0901-27/09
od 07.08.2009. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 02.03.2010. godine, donio je

                      PRESUDU

                     Tuţba se odbija.

                    Obrazloţenje

     Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţioca izjavljena protiv rješenja Sekretarijata za
finansije i privredu Opštine Kotor, UP/I broj 0406-18632/09 od 23.06.2009. godine, kojim je
tuţiocu kao poreskom obvezniku utvrdjen porez na firmu po stavci advokata i intelektualne
usluge za 2009. godinu, u iznosu od 120,00 €.
     Tuţilac u tuţbi osporava zakonitost rješenja tuţenog, istiĉući da ne osporava visinu
utvrdjene obaveze plaćanja poreza na firmu, već njenu osnovanost, jer je advokatura kao
predmet djelatnosti propisana Ustavom, a njeno obavljanje razradjeno drugim aktima. Ostale
institucije društvenog uredjenja, koje imaju isti ustavni tretman kao advokatura, kao što su
sudovi i tuţilaštva, ne plaćaju nikakav porez na firmu, niti su obavezani bilo kojim pravnim
aktom. Predlaţe da sud osporeno rješenje poništi.
     Tuţeni je u odgovoru na tuţbu predloţio da se ista odbije kao neosnovana.
     Tuţba je neosnovana.
                        251
    Ĉlanom 1. Odluke o porezu na firmu ili naziv ("Sl.list Opštine Kotor, br. 4/03 i 13/05)
propisano je da se ovom odlukom uvodi porez na firmu ili naziv, utvrdjuju obveznici poreza,
visina, kao i vršenje poslova utvrdjivanja, naplate i kontrole poreza, dok je ĉlanom 2. iste odluke
propisano da su obveznici poreza na firmu pravna i fiziĉka lica koja su obveznici poreza na dobit
ili poreza na dohodak fiziĉkih lica i koja su registrovana za obavljanje djelatnosti. Ĉlanom 4.
taĉka 3. iste odluke, propisano je da se porez na firmu plaća u godišnjem iznosu, zavisno od
vrste djelatnosti i to za advokataske kancelarije i druge intelektualne usluge u iznosu od
120,00€.
    Kako je tuţilac po zanimanju advokat i posjeduje advokatsku kancelariju, tj. registrovan
je za obavljanje djelatnosti pruţanjem intelektualnih usluga, to su upravni organi, u skladu sa
gore citiranim zakonskim odredbama, pravilno utvrdili poresku obavezu u iznosu od 120,00€, pa
tuţeni osporenim rješenjem nije povrijedio zakon na štetu tuţioca, zbog ĉega je tuţbu valjalo
odbiti kao neosnovanu.
    Sud je cijenio i ostale navode tuţioca ali je našao da su isti bez uticaja na drugaĉije
rješenje u ovoj pravnoj stvari.
    Sa izloţenog, a na osnovu ĉlana 37. stav 1. Zakona o upravnom sporu, odluĉeno je kao
u dispozitivu.
                  UPRAVNI SUD CRNE GORE
                 Podgorica, 02.03.2010. godine
Zapisniĉar,                          PREDSJEDNIK VIJEĆA
Sneţana Popov,s.r.                      Gordana Pot,s.r.
                       *  * *

UPRAVNI SUD CRNE GORE
   U. broj 1597/2009

                     U IME NARODA

     Upravni sud Crne Gore, u vijeću sastavljenom od sudija, Ljubinke Popović – Kustudić,
kao predsjednika vijeća, Dragana Djuretića i Gordane Pot, kao ĉlanova vijeća, uz uĉešće
samostalnog savjetnika Mirjane Bogdanović, kao zapisniĉara, rješavajući upravni spor po tuţbi
tuţilje R. C. – N. , iz Bara, protiv rješenja tuţenog Glavnog administratora Opštine Bar, br. 032-
03-u1-020-131 od 21.08.2009. godine, u nejavnoj sjednici odrţanoj dana 02.03.2010.godine,
donio je
                       PRESUDU

    Tuţba se usvaja.
    Poništava se rješenje Glavnog administratora Opštine Bar, br. 032-03-u1-020-131 od
21.08.2009. godine.

                   Obrazloţenje

    Osporenim rješenjem odbijena je ţalba tuţilje izjavljena na rješenje Sekretarijata za
ureĊenje prostora, komunalno - stambene poslove i zaštitu ţivotne sredine Opštine Bar broj:
032-07-u1-370-7 od 05.05.2009. godine, kojim je naloţeno tuţilji da u ostavljenom roku
oslobodi od lica i stvari stan površine 23,42m2, br. 142, u Ulici 24 Novembra 8A - Pristanska
Lamela br. 18 na V spratu, vlasništvo AD "Luka Bar".
    Tuţilja osporava zakonitost rješenje tuţenog zbog pogrešne primjene materijalnog
prava. Istiĉe da je njen pokojni suprug dobio predmetni stan na korišćenje od strane Luke Bar,
a nakon privoĊenja namjeni naselja Sokolana gdje je isti imao nuţni smještaj, pa je, kako dalje
navodi, pogrešan zakljuĉak tuţenog da tuţilja koristi stan bez pravnog osnova. Predlaţe da sud
poništi rješenje tuţenog.
                        252
    U odgovoru na tuţbu tuţeni je predloţio da se tuţba odbije kao neosnovana.
    Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjena navoda tuţbe i odgovora na istu, a pazeći pri
tom na bitne povrede pravila postupka, Sud je našao da je tuţba osnovana.
    Naime, odredbom ĉlana 23. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list RCG",
br. 60/03), propisano je da organ pazi po sluţbenoj duţnosti, u toku cijelog postupka, na svoju
stvarnu i mjesnu nadleţnost, dok je stavom 2. istog ĉlana propisano da ako organ naĊe da nije
nadleţan za rad po odreĊenoj upravnoj stvari, postupiće na naĉin propisan u ĉlanu 55. stav 3. i
4. ovog zakona.
    Iz spisa predmeta se utvrĊuje da je Sekretarijat za ureĊenje prostora, komunalno -
stambene poslove i zaštitu ţivotne sredine Opštine Bar, postupajući po zahtjevu AD "Luka Bar",
donio rješenje kojim je tuţilji naloţeno da predmetni stan oslobodi od lica i stvari, budući da isti
koristi bez pravnog osnova, a to na osnovu ĉlana 60. stav 1. Zakona o etaţnoj svojini ("Sl.list
RCG", broj 71/04,13/07,47/08 i 19/09). Stavom 3. ovog ĉlana propisano je da se protiv rješenja
u smislu stava 1. ovog ĉlana moţe u roku od 3 dana izjaviti ţalba Ministarstvu nadleţnom za
stambene poslove.
    Postupajući u skladu sa pravnom poukom datom u prvostepenom rješenju, tuţilja je
ţalbu na isto podnijela Glavnom administratoru Opštine Bar, koji je o istoj i odluĉio, ne vodeći
raĉuna o svojoj stvarnoj nadleţnosti, ĉime je poĉinjena bitna povreda pravila upravnog
postupka iz ĉlana 226. stav 2. taĉka 1. Zakona o opštem upravnom postupku. Ovo budući da
tuţeni, a što proizilazi iz odredbe ĉlana 60. stav 3. Zakona o etaţnoj svojini nije bio stvarno
nadleţan za odluĉivanje po podnijetoj ţalbi.
    Iz navedenih razloga, a zbog bitne povrede pravila postupka, na koje povrede ovaj sud
pazi po sluţbenoj duţnosti, tuţbu je valjalo uvaţiti i osporeno r