ACT411 1 2?????????? ?????? ??????? ?

Document Sample
ACT411 1 2?????????? ?????? ??????? ? Powered By Docstoc
					      ACT411
การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน


      ้
      ผูสอน
 อ.เสาวลักษณ์ เลิศวรสิริกล
             ุ

    เสาวลักษณ์ เลิศวรสิ ริกล
                ุ  1
             ้
       การบรรยายครังที่ 1-2
วัตถุประสงค์ :-
  1. เพื่อให้เข้าใจความหมายของรายงานทางการเงิน
  2. เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างงบการเงินและ
   กิจกรรมทางธุรกิจ
  3. เพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งบการเงิน
  4. เพื่อให้เข้าใจขันตอนในการวิเคราะห์งบการเงิน
           ้
  5. เพื่อให้เข้าใจข้อจากัดในการวิเคราะห์งบการเงิน
  6. เพื่อให้เข้าใจแนวคิดพืนฐานในการจัดทาและนาเสนอ
               ้
   งบการเงิน
         เสาวลักษณ์ เลิศวรสิ ริกล
                     ุ         2
  Principal Business Activities and Financial Statements
             Corporate
             Goals and
             Strategies
Balance                        Balance
Sheet    Investing        Financing
                           Sheet
   Cash Flows     Operating      Cash Flows


          Income Statement
          เสาวลักษณ์ เลิศวรสิ ริกล
                     ุ         3
    องค์การมี Basic Activities คือ
• การกาหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation
A.)
• การจัดหาเงินทุน (Financing A.)
• การลงทุนหรือการใช้เงินทุน (Investing A.)
 การดาเนินงาน (Operating A.)
•งบกาไรขาดทุน :บอก Operating
 งบดุล : บอก Financing (L & OE) และ Investing(Assets)
         เสาวลักษณ์ เลิศวรสิ ริกล
                    ุ   4
     การวิเคราะห์งบการเงิน
   Financial Statements Analysis

                    ่
คือ การค้นหาข้อเท็จจริงของการดาเนินงานซึง
                ั ิ
เป็ นกระบวนการประเมินผลการปฏิบตงานของ
องค์กรหรือกิจการ     ่
           เพือการวางแผน การ
            ่ ี
ควบคุม และการตัดสินใจทีมประสิทธิภาพ

       เสาวลักษณ์ เลิศวรสิ ริกล
                  ุ    5
  วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์

    ่
  เพือนาข้อเท็จจริงไปใช้ใน
  การวางแผน
  การควบคุม
  การตัดสินใจ
   เช่น การลงทุน การเพิมทุน่
                ั ิ ิ ่
   การขยายกิจการ การอนุมตสนเชือ
   การจัดเก็บภาษี ฯลฯ
      เสาวลักษณ์ เลิศวรสิ ริกล
                 ุ   6
ผูวิเคราะห์งบการเงิน
 ้

 •   ้
   ผูลงทุน
 •  ผูให้สินเชื่อ
     ้
 •  ผูบริหาร
      ้
 •  ้
   ผูสอบบัญชี
 •  หน่ วยราชการ

   เสาวลักษณ์ เลิศวรสิ ริกล
              ุ  7
  ข้อเท็จจริงที่ต้องการในการวิเคราะห์
 ความคล่องตัว
 ความเคลื่อนไหวของทุนและการพยากรณ์ทาง
 การเงิน
                     ้ ื
 โครงสร้างของเงินทุนและความสามารถในการกูยม
 ผลตอบแทนของเงินทุน
            ิ
 ประสิทธิภาพในการใช้สนทรัพย์
 ผลการดาเนินงาน
       เสาวลักษณ์ เลิศวรสิ ริกล
                   ุ  8
  ประโยชน์ ของการวิเคราะห์งบการเงิน
 ทาให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของรายการ
 ในงบการเงินว่าเป็ นไปตามควรหรือไม่
                 ้ ่
 และ แสดงว่าฐานะกิจการนันมันคงหรือไม่
 ทาให้ทราบถึงแนวโน้มของกิจการว่าจะ
  เป็ นไปในทิศทางใด จึงช่วยทาให้สามารถ
  พยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตทีจะเกิดขึน ่  ้
 การนาข้อมูลเปรียบเทียบกับกิจการอื่น
  ทาให้ทราบจุดแข็ง เลิจุศดอ่รอนของกิจการ
       เสาวลักษณ์ วรสิ ิ กล
                ุ       9
ข้อจากัดของการวิเคราะห์งบการเงิน
      ่
  ความเชือถือได้ของตัวเลขจากงบการเงิน
                    ้
  เป็ นการวิเคราะห์เหตุการณ์ทเี่ กิดขึนแล้ว
        ่
  ในอดีตเพือประกอบการพิจารณาใน
  อนาคต
           ้   ่
  เป็ นการวิเคราะห์ขอมูลทีไม่สมบูรณ์
                ่ี
  เพราะอาจใช้หลักการบัญชีทแตกต่างกัน

       เสาวลักษณ์ เลิศวรสิ ริกล
                  ุ    10
  กระบวนการวิเคราะห์งบการเงิน
1. การรวบรวมข้อมูล
2. การแปรสภาพข้อมูล
                 ั ั
  ปรับปรุงข้อมูลในอดีตให้เป็ นปจจุบน
  ปรับปรุงข้อมูลเนื่องจากหลักการปฏิบตต่างกัน
                    ั ิ
  แปรสภาพข้อมูลให้อยูในลักษณะทีม ี
             ่     ่
         ่ ้
 ความหมายชัดเจนยิงขึน
  แปรสภาพรูปแบบของรายงาน
3. การตีความหมาย
4. การตัดสินใจและเสนอแนะ
       เสาวลักษณ์ เลิศวรสิ ริกล
                  ุ    11
  แม่บทการบัญชี
(Accounting Framework)


    เสาวลักษณ์ เลิศวรสิ ริกล
               ุ  12
         ความหมาย
          ้ ้
กรอบหรือแนวคิดขันพืนฐานในการจัดทาและนาเสนอ
        ู้      ่
งบการเงินแก่ผใช้งบการเงินทีเป็ นบุคคลภายนอก
   ื                   ั ิ
ไม่ถอเป็ นมาตรฐานการบัญชี ให้แนวทางปฏิบตสาหรับ
 ่ ่ ั ี            ิ ี ่
เรืองทียงไม่มมาตรฐานรองรับแต่มได้มไว้เพือกาหนด
มาตรฐานในการวัดมูลค่าหรือการเปิดเผยข้อมูลสาหรับ
    ่   ่
บัญชีเรืองใดเรืองหนึ่งโดยเฉพาะ จึงไม่สามารถใช้
              ่ี
หักล้างมาตรฐานการบัญชีทประกาศใช้เฉพาะเรืองได้่
         เสาวลักษณ์ เลิศวรสิ ริกล
                    ุ  13
         ขอบเขต

        ่
แม่บทการบัญชีเกียวข้องโดยตรงกับงบการเงิน
 ่          ่ั  ่
ซึงรวมถึงงบการเงินรวมทีจดทาเพือวัตถุประสงค์
  ่                ่
ทัวไป ไม่ครอบคลุมถึงรายงานการเงินทีม ี
วัตถุประสงค์เฉพาะ


       เสาวลักษณ์ เลิศวรสิ ริกล
                   ุ  14
      ผูใช้งบการเงิน
       ้
 ้         ้   ้
ผูลงทุน ลูกจ้าง ผูให้กู้ ผูขายสินค้าและ
     ื
เจ้าหนี้อ่น ลูกค้า รัฐบาล หน่วยงานราชการ
และสาธารณชน ใช้งบการเงินเพือสนอง ่
           ่
ความต้องการข้อมูลทีแตกต่างกัน


       เสาวลักษณ์ เลิศวรสิ ริกล
                  ุ   15
    วัตถุประสงค์ของงบการเงิน
             ่
- แสดงผลการบริหารงานของฝายบริหารหรือความ
       ่
รับผิดชอบของฝายบริหารในการบริหารทรัพยากร
   ้    ่
- ให้ขอมูลเกียวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน
      ่
และการเปลียนแปลงฐานะการเงินของกิจการอันจะ
                      ้
เป็ นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใช้งบ
การเงินทุกประเภท
         เสาวลักษณ์ เลิศวรสิ ริกล
                     ุ  16
วัตถุประสงค์     ให้ ข้อมูลที่มีประโยชน์ ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ

ข้ อสมมุติ    เกณฑ์ คงค้ าง                 การดาเนินงานต่ อเนื่อง
                   ความสมดุลระหว่ างประโยชน์ ท่ ี       ความสมดุลของ
ข้ อจากัด   ทันต่ อเวลา                          ลักษณะเชิงคุณภาพ
                    ได้ รับกับต้ นทุนที่เสียไป

ลักษณะเชิงคุณภาพ               ิ
                ถูกต้ องและยุตธรรมหรื อถูกต้ องตามควร

ลักษณะแรก
         เข้ าใจได้   เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจ   เชื่อถือได้   เปรียบเทียบกันได้

ลักษณะรอง                 นัยสาคัญ
 ตัวแทนอันเที่ยงธรรม เนือหาสาคัญกว่ ารูปแบบ ความเป็ นกลาง ความระมัดระวัง ความครบถ้ วน
            ้
                  เสาวลักษณ์ เลิศวรสิ ริกล
                              ุ             17
  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35
          เรื่อง
   การนาเสนองบการเงิน
(Presentation of Financial Statements)
       เสาวลักษณ์ เลิศวรสิ ริกล
                   ุ  18
       วัตถุประสงค์
1. กาหนดเกณฑ์ในการนาเสนองบการเงินที่
      ้ ่       ั่
  จัดทาขึนเพือวัตถุประสงค์ทวไป
   ่   ั่
2. เพือให้มนใจว่างบการเงินสามารถเปรียบเทียบ
    ั
  ได้กบงบการเงินในงวดก่อน ๆ ของกิจการ
  และงบการเงินของกิจการอื่น

       เสาวลักษณ์ เลิศวรสิ ริกล
                   ุ  19
   ความมุงหมายของงบการเงิน
      ่
• เสนอข้อมูลทางการเงิน  ่
           เกียวกับฐานะการเงิน
 ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ
  ่                    ้
 เพือประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใช้
                    ่
• แสดงความสามารถในการบริหารงานของฝายบริหาร
         ้
• งบการเงินควรให้ขอมูล ดังนี้
   สินทรัพย์ หนี้สน ิ       ส่วนของเจ้าของ
   รายได้และค่าใช้จ่าย       กระแสเงินสด
          เสาวลักษณ์ เลิศวรสิ ริกล
                     ุ      20
   ส่วนประกอบของงบการเงิน
1. งบดุล
2. งบกาไรขาดทุน
         ่
3. งบแสดงการเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของ
  หรือ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
4. งบกระแสเงินสด
5. นโยบายบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

       เสาวลักษณ์ เลิศวรสิ ริกล
                  ุ  21
ข้อพิจารณาโดยรวมในการนาเสนองบการเงิน

1. การแสดงงบการเงินโดยถูกต้องตามหลักการบัญชี
   ่ั   ่
  ทีรบรองทัวไป
2. เลือกใช้นโยบายการบัญชีตามข้อกาหนดใน
           ่        ้
  มาตรฐานการบัญชี เพือให้งบการเงินให้ขอมูลดังนี้


         เสาวลักษณ์ เลิศวรสิ ริกล
                     ุ  22
    ่
2.1 เกียวข้องกับการตัดสินใจ
   ่               ่
2.2 เชือถือได้ โดยแสดงข้อมูลอย่างเทียงธรรม
และสะท้อนเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจมากกว่ารูปแบบ
ทางกฎหมาย
2.3 เป็ นกลาง ไม่ลาเอียง
2.4 ความระมัดระวัง
           ่ี ี ั
2.5 ครบถ้วนในทุกกรณีทมนยสาคัญ
       เสาวลักษณ์ เลิศวรสิ ริกล
                   ุ  23
3. การดาเนินงานต่อเนื่อง
  - หากมีความไม่แน่นอนอันเป็ นเหตุให้สงสัยว่า
  อาจไม่สามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ต้อง
  เปิดเผยข้อมูล
4. เกณฑ์คงค้าง
          ่
  - ยกเว้นข้อมูลเกียวกับกระแสเงินสด
         เสาวลักษณ์ เลิศวรสิ ริกล
                    ุ  24
5. ความสม่าเสมอ
 - ต้องจัดประเภทรายการให้เป็ นแบบเดียวกัน
 ทุกงวด เว้นแต่
 - ลักษณะการดาเนินงานเปลียน ่
            ่
 - มาตรฐานการบัญชีเปลียน
     ั
6. ความมีนยสาคัญและการรวมยอด
       ่ ี ั         ่
 - รายการทีมนยสาคัญต้องแยกแสดง ทีไม่มี
                ่
 นัยสาคัญต้องนาไปรวมกับรายการทีคล้ายคลึงกัน
         เสาวลักษณ์ เลิศวรสิ ริกล
                     ุ  25
7. การหักกลบ
           ิ
 - สินทรัพย์และหนี้สนต้องไม่นามาหักกลบกัน
 เว้นแต่มาตรฐานการบัญชีอนุญาต
           ่
 - รายได้และค่าใช้จายหักกลบได้เฉพาะกรณี
   - มาตรฐานการบัญชีอนุญาต
          ี ั
   - รายการไม่มนยสาคัญ

        เสาวลักษณ์ เลิศวรสิ ริกล
                    ุ   26
8. ข้อมูลเปรียบเทียบ
                ่ ี ั
 - เปรียบเทียบข้อมูลทุกรายการทีมนยสาคัญ
     ่
  - เมืองบการเงินมีการแก้ไข ต้องจัดประเภท
      ่
  จานวนทีเปรียบเทียบใหม่ นอกจากไม่สามารถทาได้
                     ่
  - ต้องเปิดเผยลักษณะ จานวน เหตุผล เมือจัด
  ประเภทใหม่
  - หากไม่สามารถจัดประเภทใหม่ ต้องเปิดเผยเหตุผล
             ่      ่
  และลักษณะของการเปลียนแปลงทีอาจเกิดขึน  ้
         เสาวลักษณ์ เลิศวรสิ ริกล
                    ุ  27
    โครงสร้างและเนื้ อหา
1. เอกลักษณ์ของงบการเงิน
2. งวดบัญชี
3. ทันต่อเวลา
4. งบดุล

        เสาวลักษณ์ เลิศวรสิ ริกล
                    ุ  28
5. งบกาไรขาดทุน
     ่
6. การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของ
7. งบกระแสเงินสด
8. นโยบายการบัญชีและหมายเหตุประกอบ
  งบการเงิน

      เสาวลักษณ์ เลิศวรสิ ริกล
                  ุ  29
    เอกลักษณ์ของงบการเงิน

   ่       ่
1. ชือของกิจการทีเสนอรายงาน
     ่        ่
2. ระบุวาเป็ นงบการเงินเดียวหรืองบการเงินรวม
    ่
3. วันทีในงบดุลหรือรอบระยะเวลาบัญชี
       ่
4. สกุลเงินทีใช้รายงาน
         ่
5. จานวนหลักทีใช้ในการแสดงตัวเลข

       เสาวลักษณ์ เลิศวรสิ ริกล
                   ุ  30
          งวดบัญชี
                ้
เสนองบการเงินอย่างน้อยปีละครัง ยกเว้นกรณีพเิ ศษ
 ่ ้        ่ ั้
ทีตองเสนองบการเงินทีสนหรือยาวกว่า หนึ่งปี ต้อง
                    ่
เปิดเผยเหตุผล และข้อเท็จจริงว่า จานวนทีนามาจาก
งวดก่อนไม่สามารถเปรียบเทียบกับจานวนของงวด
  ั ั ่ ่
ปจจุบนทีอยูใน งบกาไรขาดทุน งบแสดงการ
   ่
เปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด
                 ่ ่
และหมายเหตุประกอบงบการเงินทีเกียวข้อง
        เสาวลักษณ์ เลิศวรสิ ริกล
                    ุ  31
          งบดุล

              ิ
• แยกประเภทสินทรัพย์และหนี้สนเป็ นรายการ
 หมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียน

             ิ
• แยกแสดงสินทรัพย์และหนี้สนแต่ละรายการ


        เสาวลักษณ์ เลิศวรสิ ริกล
                   ุ  32
           สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
        ่     ั
  - จานวนทีคาดว่าจะได้รบประโยชน์ ภายใน 12 เดือน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
       ่     ั
  -จานวนทีคาดว่าจะได้รบประโยชน์ เกินกว่า 12 เดือน
            หนี้ สิน
    ิ
หนี้สนหมุนเวียน
         ่
  - จานวนทีคาดว่าจะชาระคืน ภายใน 12 เดือน
   ิ
หนี้สนไม่หมุนเวียน
          ่
  - จานวนทีคาดว่าจะชาระคืน เกินกว่า 12 เดือน
          เสาวลักษณ์ เลิศวรสิ ริกล
                     ุ    33
   ิ      ่ ึ
หนี้สนระยะยาวทีถงกาหนดชาระภายใน 1 ปี ต้อง
           ิ       ่    ่
จัดประเภทเป็ นหนี้สนไม่หมุนเวียน เมือเข้าเงือนไข
 ้
ทัง 3 ข้อ ดังนี้
    ่
• เงือนไขเดิมมีระยะเวลาเกินกว่า 12 เดือน
• กิจการจะชาระหนี้โดยการก่อหนี้ระยะยาวใหม่
     ั
• มีสญญาก่อหนี้ใหม่ หรือต่ออายุ หรือปรับการ
  ชาระหนี้ใหม่
         เสาวลักษณ์ เลิศวรสิ ริกล
                    ุ   34
         ส่วนของเจ้าของ
 ต้องแสดงข้อมูลในงบดุลหรือเปิดเผยดังต่อไปนี้
       ้
1. ทุนเรือนหุนแต่ละประเภท
2. คาอธิบายลักษณะและวัตถุประสงค์ของสารองแต่ละชนิด
   ่         ั     ั   ั ิ
3. เมือมีการเสนอจ่ายเงินปนผลแต่ยงไม่อนุ มตอย่างเป็ น
                 ั  ่
  ทางการให้เปิ ดเผยจานวนเงินปนผลทีได้รวมและไม่ได้
  รวมในหนี้สน ิ
          ั ่ ั   ั ้   ้ ิ
4. จานวนเงินปนผลทียงไม่ได้รบรูของหุนบุรมสิทธิชนิด
        ั
  สะสมเงินปนผล
          เสาวลักษณ์ เลิศวรสิ ริกล
                     ุ   35
     งบกาไรขาดทุน

     ้
1. แบบขันตอนเดียว (Single Step)
           ่
  - จัดประเภทค่าใช้จายตามลักษณะ
       ้
2. แบบหลายขันตอน (Multiple Step)
           ่
  - จัดประเภทค่าใช้จายตามหน้าที่


      เสาวลักษณ์ เลิศวรสิ ริกล
                 ุ  36
    การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

        ่
1. งบแสดงการเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของ
2. งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
       งบกระแสเงินสด

   ั ิ
 ปฏิบตตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25
       เสาวลักษณ์ เลิศวรสิ ริกล
                   ุ  37
นโยบายการบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

            ั
1. แสดงข้อมูลเกณฑ์จดทางบการเงิน และนโยบาย
             ั
  การบัญชีทเี่ ลือกใช้กบรายการและเหตุการณ์ทาง
     ่ี
  บัญชีทสาคัญ
      ่ ้
2. ข้อมูลทีตองเปิดเผยตามมาตรฐานการบัญชี
      ่   ่          ่
3. ข้อมูลเพิมเติมทีไม่ได้แสดงอยูในงบการเงินที่
               ู้
  จาเป็ นและเพียงพอให้ผใช้งบการเงินไม่เข้าใจผิด
  ในสาระสาคัญ เสาวลักษณ์ เลิศวรสิริกล
                   ุ     38
      การเปิดเผยข้อมูล
ต้องเปิดเผยข้อมูลตามลาดับต่อไปนี้
      ่ ่        ั  ้
1. ข้อมูลทีระบุวางบการเงินได้จดทาขึน
  ตามมาตรฐานการบัญชี
2. เกณฑ์การวัดค่าและนโยบายการบัญชี
3. รายละเอียดประกอบรายการแต่ละบรรทัด
        ่
  ตามลาดับทีแสดงในงบการเงิน
       เสาวลักษณ์ เลิศวรสิ ริกล
                   ุ  39
4. การเปิดเผยข้อมูลอื่น
                 ่ี ี ่
  4.1 ข้อจากัดต่าง ๆ ในสิทธิทมอยูเหนือทรัพย์สน ิ
  4.2 หลักประกันหนี้สน   ิ
     ี   ่    ั ิ
  4.3 วิธการทีใช้ปฏิบตสาหรับโครงการบาเหน็จ
    บานาญและกองทุนสารองเลียงชีพ   ้
               ิ ่
  4.4 สินทรัพย์และหนี้สนทีอาจจะเกิดขึน ้
          ่ ู
  4.5 จานวนเงินทีผกพันไว้แล้วสาหรับรายจ่ายประเภท
    ทุนในอนาคต
  4.6 ภาระผูกพันและข้อมูลทางการเงินอื่น
        ่    ้
  4.7 ข้อมูลทีไม่ใช่ขอมูลทางการเงิน (หากจาเป็ น)
         เสาวลักษณ์ เลิศวรสิ ริกล
                     ุ  40

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:34
posted:1/12/2012
language:Thai
pages:40