Informator IORS by wOv4kF

VIEWS: 1,891 PAGES: 36

									Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
       Pasterova br. 14, Beograd
    INFORMATOR
          Јун 2011.
                            SADRŽAJ

1. O Institutu ......................................................................................3
2. Radno vreme ..............................................................................4
3. Organizacija Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ..............5
 3.1. Direktor .................................................................................................... 5
 3.2. Upravni odbor .......................................................................................... 5
 3.3. Nadzorni odbor ........................................................................................ 6
4. Organizacione jedinice ...................................................................6
  1. Klinka za onkološku hirurgiju ................................................................ 8
  2. Klinika za medikalnu onkologiju ............................................................ 12
  3. Klinika za radiološku onkologiju i dijagnostiku ..................................... 17
  4. Sluţba za pedijatrijsku onkologiju .......................................................... 23
  5. Sluţba za patohistologiju i citologiju...................................................... 24
  6. Sluţba za organizaciju, planiranje, evaluaciju i medicinsku
    informatiku.............................................................................................. 25
  7. Odeljenje za specijalistiĉko konsultativne preglede ............................... 27
  8. Odeljenje apoteka ................................................................................... 28
  9. Sluţba za nauoistraţivaĉku i obrazovnu delatnost ................................. 29
  10. Sluţba za pravne i ekonomsko finansijske poslove ............................... 31
  11. Sluţba za tehniĉke i druge sliĉne poslove .............................................. 33
5. Dostava informacija od javnog znaĉaja .........................................36
6. Postupanje i odluĉivanje po zahtevu ..............................................36
 6.1. Postupanje po zahtevu ............................................................................. 36
 6.2. Odluĉivanje po zahtevu ........................................................................... 37
7. Nosaĉ informacija ..........................................................................37
 7.1. Naĉin i mesto ĉuvanja nosaĉa informacija .............................................. 37
8. Struĉni organi Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ............38
9. Finansije .........................................................................................39
 9.1. Finansiranje .............................................................................................. 39
 9.2. Imovina Instituta ...................................................................................... 40Informator se objavljuje od aprila 2007. godine a poslednja izmena izvršena je
06.01.2011. godine. Dostupan je na web prezentaciji www.ncrc.ac.rs i u Institutu za
onkologiju i radiologiju Srbije, Pasterova br. 14, Beograd.

Za tačnost podataka odgovorna je: Branka Krivić, dipl.pravnik

                           1. O Institutu

    Institut za onkologiju i radiologiju Srbije je nacionalni institut, struĉno
metodološka ustanova u oblasti onkološke zdravstvene zaštite i nacionalni istrazivaĉki
centar za istraţivanja u oblasti onkološke nauke.
    Organizovan je po principima UICC-a za nacionalne institute. Opremljen je
najsavremenijom opremom visoke tehnološke vrednosti za dijagnostiku, leĉenje i
nauĉnoistraţivaĉki rad u oblasti onkološke nauke.                                                             2
    Institut za onkologiju i radiologiju je jedan je od osnivaĉa i aktivni ĉlan
Evropskog udruţenja kancerskih instituta (EOCI) i Evropskog udruţenja za istraţivanje
raka (EACR).
    Istorijski razvoj onkologije kao medicinskog i socijalno-medicinskog problema
u Srbiji, ne samo da nije kasnio, već je, u svetskim razmerama, u po neĉemu i
prednjaĉio.
    Godine 1913. - u Sjedinjenim Ameriĉkim Drţavama je, kao prvo u svetu,
osnovano Udruţenje za borbu protiv raka; 1920. godine u Francuskoj je osnovano prvo
takvo udruţenje u Evropi, a 1927. godine, kao treće u svetu, osnovano je
Jugoslovensko društvo za izuĉavanje i leĉenje raka.
    Godine 1923. - u sastavu Opšte drţavne bolnice otvara se specijalno "Odeljenje
za rak”; a 1932. godine u Beogradu se osniva Radiološki zavod, kako se tada zvao
današnji Institut za onkologiju i radiologiju Srbije.
    Godine 1930. - uvodi se Globalna statistika tumora u Jugoslaviji, a 1936.
godine, na Drugom svetskom kongresu o raku, iznose se rezultati ove statistike. Na
osnovu ovih rezultata, Kongres donosi rezoluciju kojom se preporuĉuje "prijavljivanje
raka u svim zemljama". Danas je to "Registar za rak" koji se vodi u svim zemljama
sveta.
    Godine 1937. - Jugoslovensko društvo za izučavanje i lečenje raka insistira na
socijalizaciji (ukljuĉivanje celog društva) borbe protiv raka, kao i širokom informisanju
javnosti putem stampe i radija. Ovo je i zvaniĉan stav Svetskog kongresa koji je odrţan
1982. godine u Sijetlu (SAD).
    Godine 1937. - na Skupštini Jugoslovenskog društva za izučavanje i lečenje
raka zvaniĉno je koncipiran savremen pristup onkologiji i leĉenju raka. Kao osnovno i
najvaţnije, podvuĉena je ex tempore biopsija u dijagnostici i multidisciplinarnost u
leĉenju, što je i danas osnovno pravilo. Na tim osnovama koncipirana je i izgradnja
nove zgrade Instituta, ĉiji temelji su postavljeni 1939. godine. Namenski zidana zgrada
omogućava razvoj savremene tehnologije kako u dijagnostici tako i terapiji.
    1972. godine - Vlada Srbije usvojila je "Program za razvoj onkološke zaštite u
Srbiji". Ovim programom su definisani onkološki regioni kao i odgovarajuće onkološke
institucije, koje su proteklih godina kadrovski i opremom osposobljene za obavljanje
svojih poslova. Ovakva organizacija zaţivela je 1976. godine.
    Od sedam posebnih jedinica (hirurgija, radiologija, interna patologija,
laboratorijska sluţba, eksperimentalna onkologija...), formira se jedinstvena onkološka
institucija na principima savremene onkologije. Stvaraju se organizacione i tehnološke
osnove za realizaciju principa koje su postavili osnivaĉi srpske onkologije (1927.)
Ksenofon Šahović, ĐorĊe Joannović, a posle njih Blagoje Nešković i Sava Simić, za
multidisciplinarnost, kao i uporedno kliniĉki i istraţivaĉki rad u oblasti onkologije.
Istovremeno je saĉinjen program školovanja kadrova za istraţivaĉku delatnost na nivou
participacije u multicentriĉnim meĊunarodnim projektima. Uvodi se sistem
permanentnog obrazovanja na svim nivoima.
    Idući u korak sa razvijenim svetom, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
kao "vrh piramide" onkološke sluţbe, 1982. godine se ukljuĉio u meĊunarodnu
aktivnost za izradu metodologije za program "Evropa u borbi protiv raka", kao i
nacionalni program kao njegov sastavni deo.
    Ovo rezultira 1990. godine izradom i usvajanjem od strane Narodne skupštine
Srbije "Programa onkološke zdravstvene zaštite do 2000. godine", kao trećeg u Evropi,
zvaniĉno usvojenog programa po metodologiji Svetske zdravstvene organizacije. Iste
godine program je prezentovan na skupu Evropskog ureda Svetske zdravstvene
organizacije u Beĉu, gde je i verifikovan.
    Godine 1986. Institut za onkologiju i radiologiju Srbije usvojio je program
razvoja sa ciljem da ispuni struĉne, nauĉne i zakonske uslove, kao i meĊunarodne

                                            3
kriterijume, kako bi stekao priznati status nacionalnog instituta i nacionalnog centra za
istraţivanja. Program je ispunjen u celini.
     Završeno je opremanje, kako kliniĉkog tako i istraţivaĉkog dela Instituta, danas
u svetu najsavremenijom opremom visoke tehnološke vrednosti. Prostor celog Instituta
je upodobljen za sve vrste delatnosti po najstroţim meĊunarodnim kriterijumima.
Saĉinjeni su standardi za dijagnostiku i leĉenje svih lokalizacija i vrsta raka (Protokol).
Tako je onkologija jedina oblast u nas koja ima standarde po meĊunarodnim
kriterijumima.
     Institut za sve vreme uĉestvuje u većem broju multicentriĉnih i bilateralnih
meĊunarodnih nauĉnoistraţivaĉkih studija, kao ravnopravan ĉlan, ĉime je ostvaren
visok nivo meĊunarodne saradnje.
     Zahvaljujući ispunjenim struĉnim, nauĉnim i zakonskim uslovima, Institut je
registrovan kao nauĉna ustanova i ušao u registar nauĉnih ustanova kao do sada jedina
zdravstvena ustanova (kao celina) u Srbiji.
     Institut danas, kako po organizaciji tako i po školovanim kadrovima, prostoru,
opremi, rezultatima u leĉenju i istraţivanju, ispunjava sve uslove nacionalnog instituta,
po kriterijumima MeĊunarodne unije za borbu protiv raka - UICC (International Union
Against Cancer) i Svetske zdravstvene organizacije.

                 2. RADNO VREME

Radno vreme ambulanti je od 700 do 1900 .
Radno vreme stacionara je od 000 do 2400 .

3. ORGANIZACIJA INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE

Zakonska regulativa
    Organizacija i delatnost Instituta, odreĊeni su Zakonom o javnim sluţbama
(Službeni glasnik RS, br. 42/91 i 71/94), Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (Službeni
glasnik RS, br.107/05), Zakonom o zdravstvenom osiguranju (Službeni glasnik RS,
br.107/05) i Zakonom o nauĉnoistraţivaĉkoj delatnosti (Službeni glasnik RS, br.110/05).
    Statutom Instituta ureĊena je delatnost, unutrašnja organizacija, upravljanje,
poslovanje, uslovi za imenovanje i razrešenje direktora, odnosno pomoćnika direktor za
obrazovni i nauĉnoistraţivaĉki rad, organi i struĉni organi, sistem interne kontrole kao i
druga pitanja od znaĉaja za rad i poslovanje Instituta.
    Institut je zdrvstvena ustanova tercijarnog nivoa koja obavlja
visokospecijalistiĉko-konsultativno i stacionarnu zdravstvenu delatnost iz oblasti
onkologije i radiologije. Za potrebe stanovništva grada Beograda, Institut pruţa usluge
sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite u skladu sa zakonom. Institut obavlja obrazovnu
i nauĉnoistraţivaĉku delatnost u skladu sa zakonom.

Institut posluje pod nazivom:
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Ulica Pasterova br.14, Beograd.

Organi Instituta su:
  Direktor
  Upravni odbor i
  Nadzorni odbor.

3.1. Direktor, organizuje i rukovodi procesom rada Instituta, predstavlja i zastupa
Institut, odgovaran je za zakonitost rada Instituta, izvršava odluke Upravnog i
Nadzornog odbora, donosi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova, imenuje

                                             4
ĉlanove Struĉnog saveta, Etiĉkog odbora, Komisije za unapreĊenje kvaliteta rada,
imenuje ĉlanove Nauĉnog veća, obezbeĊuje naĉin ostvarivanja minimuma procesa rada
u sluĉaju štrajka, a, u skladu sa zakonom, odluĉuje o svim pravima i obavezama
zaposlenih iz radnog odnosa, i drugo.

3.2. Upravni odbor je organ upravljanja Institutom. Sastoji se od sedam ĉlanova od
kojih su tri iz reda zaposlenih u Institutu. Upravni odbor obavlja sledeće poslove:
- donosi Statut Instituta uz saglanost osnivaĉa;
- odluĉuje o poslovanju i utvrĊuje poslovnu politiku;
- donosi program rada i razvoja
- donosi finansijski plan i godišnji obraĉun Instituta;
- usvaja godišnji izveštaj o radu i poslovanju i godišnji obraĉun Instituta;
- donosi plan nabavke;
- odluĉuje o nabavci osnvnih sredstava i adaptaciji objekta i otuĊenju osnovnih
  sredstava;
- donosi plan struĉnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;
- odluĉuje o korišćenju sredstava u skladu sa zakonom;
- utvrĊuje cene zdravstvenih usluga koje pruţa Institut a koje nisu utvrĊene
  Ugovorom sa RZZO, odnosno Ministarstvom zdravlja;
- donosi poslovnik o svom radu;
- razmatra izveštaj o izvršenoj proveri kvaliteta struĉnog rada;
- obavlja druge poslove koji su stavljeni u nadleţnost Upravnog odbora na osnovu
  Zakona, Statuta i drugih opštih akata Instituta.

3.3. Nadzorni odbor je organ koji obavlja nadzor nad zakonitošću rada direktora,
Upravnog odbora i nad poslovanjem Instituta. Sastoji se od pet ĉlana od kojih su dva iz
reda zaposlenih u Institutu a tri ĉlana su predstavnici osnivaĉa.
Nadzorni odbor obavlja poslove utvrĊene zakonom i Statutom Instituta.

             4. ORGANIZACIONE JEDINICE
U cilju efikasnog i racionalnog obavljanja delatnosti, u Institutu su obrazovane sledeće
organizacione jedinice:
  Klinka za onkološku hirurgiju
  Klinika za medikalnu onkologiju
  Klinika za radiološku onkologiju i dijagnostiku
  Sluţba za pedijatrijsku onkologiju
  Sluţba za patohistologiju i citologiju
  Sluţba za organizaciju, planiranje, evaluaciju i medicinsku informatiku
  Odeljenje za specijalistiĉko konsultativne preglede
  Odeljenje apoteka
  Sluţba za nauoistraţivaĉku i obrazovnu delatnost
  Sluţba za pravne i ekonomsko finansijske poslove
  Sluţba za tehniĉke i druge sliĉne poslove

    U sastavu napred navedenih organizacionih jedinica obrazovane su uţe
organizacione jedinice prema oblastima zdravstvene zaštite, odnosno specijalnostima iz
kojih Institut obavlja zdravstvenu delatnost, što je utvrĊeno Pravilnikom o unutrašnjoj
organizaciji i sistematizaciji poslova.
    Da bi se obezbedilo efikasnije funkcionisanje organizacionih jedinica i njihovo
meĊusobno povezivanje u okviru unutrašnje organizacije Instituta kao celine, tako i


                                           5
svake organizacione jedinice, poslovi su utvrĊeni Pravilnikom o organizaciji i
sistematizaciji poslova.

Na nivou Instituta
V.D. direktor Instituta:           Prof. Dr Zoran Rakoĉević
Pomoćnik direktora za zdravstvenu       Prim. Mr.sc.med. Suzana Vasović
delatnost:
Pomoćnik direktora za obrazovnu i
nauĉnoistraţivaĉku delatnost:
Pomoćnik direktora za nemedicinske
poslove:
Specijalni savetnik direktora Instituta:   Prof. Dr Ivana Golubiĉić
                       Prof.dr Radan Dţodić
Direktor zdravstvene nege – glavna sestra   Dušanka Tadić
Instituta:
Savetnik za zdravstvenu negu:         Rada Ţivanović
Glavni inţenjer zaštite:           Angel Aleksov
Koordinator procesa rada popodnevne      Iva Garović
smene u Institutu:
Referent bezbednosti i zdravlja na radu:
Viša medicinska sestra-tehniĉar
pripravnik:
Viši radiološki tehniĉar-pripravnik
Referent za odbranu:
Sekretar direktora Instituta:         Irena Ćosić
Samostalni struĉni saradnik za
komunikaciju:
Samostalni struĉni saradnik za internu
kontrolu:
Struĉni saradnik za internu kontrolu:
Sekretar pomoćnika direktora Instituta:    Ljiljana Đokić
Administrator-daktilograf           Ljubina Marinković


                  Telefon centrale:
                   (011) 2067-100
                   (011) 2614-660

                      Fax:
                   (011) 2685-300

                    Informacije:
                   (011) 2067-147
                                        6
          KLINIKA ZA ONKOLOŠKU HIRURGIJU

Kontakt:
         Vesna ĐorĊević              011-2067-221

Direktor Klinike:               Mr sc. мед.dr SrĊan Nikolić
Glavna medicinska sestra-tehniĉar Klinike:   Vesna Kodţopeljić
Savetnik za kliniĉku onkologiju:        Prim.dr sc.med. Milan Prekajski, n.sar.
                        Dr sc. med. Momĉilo Inić
Administrativni tehniĉar Klinike:       Vesna ĐorĊević
                        Tajana Radenković
                        Nevena Milošević

  2.   SLUŢBA HIRURGIJE
Direktor Sluţbe:                  Ass.мr sc.med.dr Ivan Marković
Glavna medicinska sestra-tehniĉar Sluţbe:      Suzana Momĉilović-Stojković
Doktor medicine:                  Dr Marko Buta
                          Dr Marko Jevrić
                          Dr Branka Radmanović
                          Dr Igor Spurnić
                          Dr Zorka Inić
                          Dr Verica Jovanović
                          Dr Milan Kocić
                          Dr Merima Oruĉi

  2. Odeljenje za hirurgiju dojke
Naĉelnik Odeljenja:                 Dr Vladan Pošarac
Glavna medicinska sestra-tehniĉar Odeljenja:    Jadranka Strelić

    1. Odsek za rani karcinom dojke i rekonstruktivnu hirurgiju dojke
    Šef Odseka:
    Glavna medicinska sestra-tehniĉar Odseka: Milica Krljar
    Doktor medicine:
    Medicinska sestra-tehniĉar:        Lidija Bjelojević
                         Sanja Cvetić
                         Biljana Todorović
                         Suzana Vasić

    1. Odsek za uznapredovali karcinom dojke
    Šef Odseka:                Dr ĐorĊe Vukotić
    Glavna medicinska sestra-tehniĉar Odseka:
    Doktor medicine:             Mr sc. med. dr Zoran Kozomara
    Viša medicinska sestra-tehniĉar      SlaĊana Miladinov
                         Marina Srbljak
    Medicinska sestra-tehniĉar:        Nada Pejić
                         Zorica Mijatov
                         Branislav Milinković

    2. Odeljenje za abdominalnu hirurgiju
Naĉelnik Odeljenja:                 Prim. Dr Miomir Kocić
Glavna medicinska sestra-tehniĉar Odeljenja:    Irena Gajić

                                             7
    1. Odsek za kolo-rektalnu hirurgiju
    Šef Odseka:                 Prim.dr sc.med.Branimir
                          Marjanović
    Glavna medicinska sestra-tehniĉar Odseka:  Zorica Medojević
Doktor medicine-specijalista opšte hirurgije    Dr Milan Ţegarac
                          Dr Igor Đurišić
    Medicinska sestra-tehniĉar:         Ana Vuković
                          Marko Milanović
                          Nevena Dimitrijević
                          Marina Komatović

    3. Odsek za gastriĉnu i hepato-bilijarnu hirurgiju
    Šef Odseka:
    Glavna medicinska sestra-tehniĉar Odseka:
    Viša medicinska sestra-tehniĉar
    Medicinska sestra-tehniĉar:        Verica Babić
                         Branka Protić
                         Lidija Svrkota
                         Tamara Stamenković
                         SlaĊana Tomić

    4. Odeljenje za endokrinu hirurgiju i hirurgiju glave i vrata
Naĉelnik odeljenja:               Prim.dr Neven Jokić
Glavna medicinska sestra-tehniĉar Odeljenja:   Radmila Nešić

    1.Odsek za endokrinu hirurgiju
    Šef Odseka:
    Glavna medicinska sestra-tehniĉar Odseka: Branka Dţekulić
    Doktor medicine specijalista opšte hirurgije Dr Stevan Jokić

    Medicinska sestra-tehniĉar:         Tamara Jakovljević
                          Verica Novaković

    5. Odsek za hirurgiju glave i vrata
    Šef Odseka:
    Glavna medicinska sestra-tehniĉar Odseka:  Biljana Sušić
    Doktor medicine-specijalista MF hirurgije  Dr Dubravka Miljuš

Doktor medicine-specijalista opšte hirurgije
    Medicinska sestra-tehniĉar:         Dragana Vukmirović
                          Radmila Ćosić

    2. Odeljenje za koţu i meka tkiva i torakalnu hirurgiju
Naĉelnik odeljenja:                Prim.dr sc.med. Miomir Šašić,
                         n.sar.
Glavna medicinska sestra-tehniĉar Odeljenja:

    1. Odsek za koţu, melanom i sarkome
    Šef Odseka:

                                         8
    Glavna medicinska sestra-tehniĉar Odseka: Marija Gošović
Doktor medicine-specijalista opšte hirurgije   Dr Aleksandar Martinović
Viša medicinska sestra-tehniĉar         SlaĊana Mišković
    Medicinska sestra-tehniĉar:        Tatjana Racković
                         Tanja Janjić
    6. Odsek za sarkome i torakalanu hirurgiju
    Šef Odseka:                Mr sc. Med.dr Dejan Stojiljković
    Glavna medicinska sestra-tehniĉar Odseka: Evica Gujanica
    Medicinska sestra-tehniĉar:        Nataša Baĉević
                         Olivera Marić
                         Mirjana Srijemac

5. Odeljenje operacionih sala
Naĉelnik odeljenja:                 Prim. Mr sc.med.dr Nebojša
                           Miletić
Glavna medicinska sestra-tehniĉar odeljenja:     Katarina Kostić

    1. Odsek operacioni blok
    Šef Odseka:                  Dr Janko Pralica
    Glavna medicinska sestra-tehniĉar Odseka:   Dragana Stojanović
    Medicinska sestra-tehniĉar          1. Gordana Filipović
                           2. Nataša Nikolić
                           3. Olivera Komazec
                           4. Zora Trivanović
                           5. Dušanka Zendilovski
                           6. Tatjana Kuĉera
                           7. Sneţana Stošić
                           8. Jelena Nešković
                           9. Ljiljana Ristić
                           10. Marijana Maksimović
                           11. Nataša Burĉul
                           12. Ivana Nikolić

    7. Odsek dnevne hirurške bolnice
    Šef Odseka:                  Dr Predrag Radovanović
    Glavna medicinska sestra-tehniĉar Odseka:   Marica Pantelić
    Medicinska sestra-tehniĉar          SlaĊana Rakarić
                           Nataša Avramović
                           Ana Popović-Katić


6. Odsek za hirurško leĉenje malignoma ginekološke i urološke lokalizacije
    Šef Odseka:               Mr sc. med. dr Petar Radlović

    Glavna medicinska sestra-tehniĉar Odseka:   Zorica Bikić
    Doktor medicine-specijalista ginekologije i  Prim.Dr Boţidar Rulić
akušerstva                      Dr Višnja Galogaţa
                           Prim dr Miodrag Đaković

    Medicinska sestra-tehniĉar:          Olivera Stefanović


                                          9
  2.   SLUŢBA ANESTEZIJE
Direktor Sluţbe:                 Dr Vera Vojinović-Golubović
Glavna medicinska sestra-tehniĉar Sluţbe:     Jovan Filipović
Doktor medicine                  Dr Aleksandra Jukić
                         Dr Ana Cvetković
                         Dr Ksenija Roki
                         Dr Suzana Krstić

  1. Odeljenje za anesteziju i reanimaciju
Naĉelnik odeljenja:                Dr Sneţana Petrović-AnĊelković
Glavna medicinska sestra-tehniĉar odeljenja:
Doktor medicine-specijalista anesteziologije sa  Dr Milanka Milutinović
reanimatologijom                 Dr Jasmina ĐorĊević
                         Dr Ranka Nikolić
                         Dr Ljubica Mitrović-Jaćimović
                         Dr Gordana Simić
Viša medicinska sestra-tehniĉar          Ana Marković
Medicinska sestra-tehniĉar            Ţeljko Martinović
                         Katrin Ranĉić
                         Nenad Mehić
                         Nenad Milosavljević
                         Radmila Vujinović
                         Katarina Radivojev

    8. Odeljenje intenzivne nege
Naĉelnik odeljenja:                Dr Jelena Milić-Ranković
Glavna medicinska sestra-tehniĉar odeljenja:   Marija Mitrović
Viša medicinska sestra-tehniĉar:         Bojana Rajĉić
                         Irena Becin
Medicinska sestra-tehniĉar:            1. Aleksandra Kovaĉević
                         2. Jelena Rašeta
                         3. Danijela Jovanović
                         4. Olivera Vesić
                         5. Nataša Pavlović
                         6. Milena Ergić
                         7. Branislava Gašić
                         8. Milica Erović
                         9. Mirjana Stojiljković
                         10. Blagojević Milica
                         11. Mirjana Vasiljević
                         12. Danijela Ĉanović


    2. KABINET ZA ENDOSKOPSKU DIJAGNOSTIKU
Šef Kabineta:
Glavna medicinska sestra-tehniĉar Kabineta:
Medicinska sestra-tehniĉar:         Dušanka Ĉiĉić
                                         10
           KLINIKA ZA MEDIKALNU ONKOLOGIJU

Kontakt:
          Natalija Ĉeko    nataly@ncrc.ac.rs  011-2067-279

Direktor Klinike:                  Prim.dr sc.med. Davorin
                           Radosavljević
Glavna medicinska sestra-tehniĉar Klinike:      Dragan Kodţo
Savetnik za kliniĉku onkologiju:           NS prim.dr sc.med. Zora
                           Nešković-Konstantinović

Glavna medicinska sestra-tehniĉar klinike za     Branka Popović
kliniĉka ispitivanja:
Doktor medicine:                   Dr Ivana Minić
                           Dr Jelena Spasić
                           Dr Branka Ţivković
                           Dr Aleksandra Šarĉević
                           Mr sc. med.dr Daniela Kolarević
                           Dr Lidija Pavlović
                           Dr Neda Nikolić
                           Dr Vladimir Nikolić
                           Dr Jelena Dimitrijević
Administrativni tehniĉar-daktilograf:        Natalija Milovanović
                           Biljana Aleksić

  1. SLUŢBA ZA INTRAHOSPITALNU PRIMENU HEMIOTERAPIJE
Direktor Sluţbe:             Prim. mr sc.med. dr Ljiljana
                     Stamatović
Glavna medicinska sestra-tehniĉar Sluţbe: Nataša Marković

  1.Odeljenje za maligne tumore dojke i ginekoloških lokalizacija
Naĉelnik Odeljenja:
Glavna medicinska sestra-tehniĉar Odeljenja:   Gorica Marinković
Doktor medicine-specijalista interne medicine  Mr sc.med.dr AnĊela Karaferić
                         Dr sc.med. Marijana Milović-
                         Kovaĉević
                         Dr Marija Ristić
Medicinska sestra-tehniĉar:           Zorica Novaković
                         Sunĉica Milosavljević
                         Jasmina Mitrović
                         Slavica Medarević
                         Dragana Etemović
                         Marija Radenović
                         Dragana Pantelić
                         Andrijana Stanojević
                         Gordana Farkić

    9. Odeljenje za maligne tumore pluća i digestivnog trakta
Naĉelnik Odeljenja:
Glavna medicinska sestra-tehniĉar Odeljenja:   Biljana Jakšić                                          11
Doktor medicine-specijalista interne medicine  Mr.sc.med.dr Ivana Boţović-
                        Spasojević
Viša medicinska sestra-tehniĉar         Tamara Ilić
                        Olivera Nikolić
Medicinska sestra-tehniĉar:           Jelena Vasić
                        Vesna MlaĊen
                        Elena Jotev
                        Nataša Ţivanović
                        Olivera Simanić
                        Nataša Solarević
                        Anita Borovac
                        Katarina Petrović
                        Aleksandra Maksimović
                        Brankica Aćimović

  3.Odeljenje za hemioterpiju tumora ORL regije i uroloških tumora
Naĉelnik Odeljenja:              Mr sc.med dr Miroslav Kreaĉić
Glavna medicinska sestra-tehniĉar Odeljenja:  Nina MrĊa
Doktor medicine-specijalista interne medicine Mr sc. med. dr Tamara Ursulović
Medicinska sestra-tehniĉar:          Nadeţda ĐurĊević
                        Marina Milenković
                        Ana Djaković
                        Melita Memiši
                        Aleksandra Tomić
                        Milica Ostojić
                        Biljana Krstić
                        Vesna Draganović


  4.Odeljenje za hemioterapiju sarkoma i melanoma
Naĉelnik Odeljenja:              Prim.dr sc.med. Nada Babović,
                        n.sar.
Glavna medicinska sestra-tehniĉar Odeljenja:  Fildana Redţić
Doktor medicine-specijalista interne medicine Dr Suzana Matković
Viša medicinska sestra-tehniĉar:        Marijana Milošević
                        Jelena Stefanović

Medicinska sestra-tehniĉar:           Dijana Tiganj
                        Mirjana Novaković
                        Sneţana Solarević
                        Jasmina Marković
                        Suzana Vuĉković
                        Mirjana Korać
                        Anica Sarapa
                        Mirjana Stanišić
                        Ana Strahinjić
                        Sanja Petrović
                        Sanja Dolovaĉki

5. Odeljenje za hematološku onkologiju
Naĉelnik Odeljenja:               Mr sci med. dr Nenad Milanović

                                         12
Glavna medicinska sestra-tehniĉar Odeljenja:   Draginja Vujašević
Doktor medicine-specijalista interne medicine  Dr Dušan Ristić
                         Dr Mila Purić

Viša medicinska sestra-tehniĉar         Milka Kovaĉević

Medicinska sestra-tehniĉar:           Sava Vasiljević
                         Milenija Hlebar
                         Gordana Petrović
                         Danijela Prijović
                         Tamara Burĉul
                         Mira Vukelja
                         Irena Tomić
                         Miroslav Dimitrijević
                         Nenad Stojanović
                         Danijela Lazić

6. Odsek za intenzivnu onkološku negu i suportivnu terapiju
Šef Odseka:                   Prim.dr sc.med. Sneţana Šušnjar
Glavna medicinska sestra-tehniĉar Odseka:    Verica Jovanović
Doktor medicine-specijalista kliniĉke      N.sav.prim.dr sc.med. Sneţana
farmakologije                  Bošnjak

Viša medicinska sestra-tehniĉar         Ela Hric
                         Vesna Stanković
                         Marija Dragićević
                         Vesna Ilić
Medicinska sestra-tehniĉar:           Ivanka Petrović
                         Biljana Radosavljević
                         Nataša Lazin
                         Jelica Gordić
                         Nataša Bakić
                         Mirjana Jovanović
                         Dijana Ristovska
                         Ivana Guculj
                         Marija Kneţević

    10. SLUŢBA DNEVNA BOLNICA ZA HEMIOTERAPIJU
Direktor Sluţbe:             Prim. dr sc.med. Zorica
                     Tomašević
Glavna medicinska sestra-tehniĉar Sluţbe: Zorica RanĊelović


    Odsek za programsku hemioterapiju i primenu novih lekova
    Šef Odseka:
    Glavna medicinska sestra-tehniĉar Odseka:
Doktor medicine-specijalista interne medicine  Dr Nataša AnĊelić-Dekić
                         Mr sc.med. dr Zdravko Ţdrale
    Viša medicinska sestra-tehniĉar
                                        13
    Medicinska sestra-tehniĉar:         Radica Vlahović
                          Slavka Kneţević
                          Jadranka Bogunović

    Odsek za standarnu hemioterapiju
    Šef Odseka:
    Glavna medicinska sestra-tehniĉar Odseka:
Doktor medicine-specijalista interne medicine   Dr Miodrag Matijašević
                          Dr Vesna Lukić
                          Dr Sneţana Milošević
    Viša medicinska sestra-tehniĉar       Svetlana Niković

    Medicinska sestra-tehniĉar:         Radmila Orahovac
                          Aneta Ćurĉić
                          Marija Ristić
                          Nevena Vidović
                          Silvana Jovanović

    Odsek za suportivnu i palijativnu terapiju
    Šef Odseka:
    Glavna medicinska sestra-tehniĉar Odseka:
    Doktor medicine:              Dr Branimir Grbić
    Viša medicinska sestra-tehniĉar:      Ana Bjelić
    Medicinska sestra-tehniĉar:        Marija Zorić
                         Maja Paunović
                         Jelena Aleksić
                         Branislav Konstantinović
                         Danijela Mrdak
                         Marija Adamović

  3.SLUŢBA KLINIĈKE LABORATORIJE
Direktor Sluţbe:
Glavni laboratorijski tehniĉar Sluţbe:       Sneţana Pešić

  1.Odeljenje hematološka laboratorija
Naĉelnik Odeljenja:                Mr sc. Ivana Lješković-Filipović
Glavni laboratorijski tehniĉar Odeljenja:     Sneţana Tadić
Doktor medicine-specijalista transfuziologije   Dr Vesna Mijucić
Viši laboratorijski tehniĉar            Verica Todorović
Laboratorijski tehniĉari:             Ţivka Rajković
                          Lela Milosavljević
                          Nenad Lazarević
                          Dragana Lazović
                          Zorica Spasović
                          Irena Stojiljković
                          Silvija Višacki
                          Miroslava Ćulafić
                          ĐorĊević Marko
                          Popović Nebojša                                         14
    11. Odeljenje biohemijska laboratorija
Naĉelnik Odeljenja:                Mr ph Aleksandra Ninković
Glavni laboratorijski tehniĉar Odeljenja:     Aleksandra Krsmanović
Farmaceuti - specijalisti:            Mr ph Jelena Radić
                         Mr ph Ana Veljković-Šupić

Viši laboratorijski tehniĉar           Zorica Ţivković

Laboratorijski tehniĉari:             Nada Boţić
                         Nada JevĊenić
                         Gordana Bjelanović
                         Suzana Marković
                         Irena Popov
                         Marina Klipa
                         Danijela Garić
                         AnĊelka Lukaĉ
                         Mirjana Polić
                         Miloš Smiljković
                         Cvetković Nevena

    12. Kabinet za endoskopiju i gastroenterologiju
Šef Kabineta:                   NS prim.dr sc.med. Jeremija
                         Josifovski
Medicinska sestra-tehniĉar:            Emina Bulatović
                         Eva Kedţić
                                        15
    KLINIKA ZA RADIOLOŠKU ONKOLOGIJU I DIJAGNOSTIKU

Kontakt:                         011-2067-374
                             011-2067-374

Direktor klinike:
Glavna medicinska sestra-tehniĉar Klinike:     Mirjana Gavrilović

    13. SLUŢBA RADIOTERAPIJE

Direktor Sluţbe:                  Dr.sc.med Slavko Vuĉićević
Savetnik za kliniĉku onkologiju          Dr sc.med. Dušan Mileusnić
Glavna medicinska sestra-tehniĉar Sluţbe:     Zorica Popović
Doktor medicine-specijalista radiologije      Dr Violeta Ţivanović
Doktor medicine:                  Dr Snjeţana Bogićević
                          Dr Mirjana Radonjić
                          Dr Marko Jovanović
                          Dr Dragoslava Marjanović
                          Dr SrĊan Milanović
                          Dr Oliver ĐorĊević
                          Dr Nemanja Karan
                          Dr Nikola Milošević
                          Dr Julija Jovanović
                          Dr Sandra Radenković
                          Dr Andreja Ĉavić
                          Dr Vukaĉ Vujanac
                          Dr Dragica Grţetić
Koordinator za odrţavanje radioterapijske opreme  Saša Jovanović
Administrativni tehniĉar Sluţbe:          Jasmina Purković-Maneva
Administrativni tehniĉar-daktilograf        Ivana Minić

    14. Odeljenje za radioterapiju solidnih tumora i ostalih malignih
      hemopatija
Naĉelnik Odeljenja:                As.dr.sc.med. Marina Nikitović
Glavna medicinska sestra-tehniĉar Odeljenja:   Jasmina Paunković

    15. Odsek za radioterapiju tumora glave i vrata
    Šef Odseka:                Prim. dr Nataša Jovanović-Korda
    Glavna medicinska sestra-tehniĉar Odseka: SlaĊana Aleksić
    Doktor medicine-specijalista radiologije  Mr sc. med. dr Tatjana
                         Arsenijević
                                          16
    Medicinska sestra-tehniĉar:        Vladanka Stojanovski
                         Jagoda Radovanović
                         SlaĊana Piperski
                         Sneţana Puškarević
                         Nikola Grković
                         Jelena Pekić
                         Vanja Kosijer
                         Milena Momĉilović
                         Aleksandra Boranović    16. Odsek za radioterapiju tumora toraksa
    Šef Odseka:                Prim.dr Gordana Gligorijević
    Glavna medicinska sestra-tehniĉar Odseka:
    Doktor medicine-specijalista radiologije Dr Ivana Inić

    Viša medicinska sestra-tehniĉar      Daliborka Miljković-Mitić
    Medicinska sestra-tehniĉar:        Irena Marilović
                         Sneţana Sekulić
                         Boţana Simić
                         Marija Prica
                         Ljiljana Petrović
                         Jelena Milosavljević
                         AnĊelina Keravica
                         Marta Stanojević

    3.Odsek za radioterapiju tumora abdomena
    Šef Odseka:                Mr.sc.med. dr Vesna Stanković
    Glavna medicinska sestra-tehniĉar Odseka: Vesna Novaković
    Doktor medicine-specijalista radiologije Dr Marko Doţić
    Medicinska sestra-tehniĉar:        Babić Gordana
                         Vera Bulatović
                         Biljana Tašković
                         Dragana Jeredić
                         Bojana Zec
                         Milena Đokić
                         Ana Vuĉićević
                         Ivana Stamenkovski

    17. Odeljenje za radioterapiju malignih tumora ginekološke regije
Naĉelnik Odeljenja:                As.dr.sc.med. Vesna Plešinac-
                         Karapandţić
Glavna medicinska sestra-tehniĉar Odeljenja:   Sunĉica Nešić

    18. Odsek za radioterapiju tumora grlića materice
    Šef Odseka:                Mr.sc.med. dr Ivanka Marjanov
    Glavna medicinska sestra-tehniĉar Odseka: Bojana Novaković
    Doktor medicine-specijalista radiologije Mr.sc.med.dr Kata Dabić-
                         Stanković
                         Dr Aleksandar Tomašević

                                         17
   Viša medicinska sestra-tehniĉar      Jelena Bojović
   Medicinska sestra-tehniĉar:        Krstić Mirosava
                         Dragana Đuriĉić
                         Danijela Mitrović
                         Biljana Kostić
                         Dijana Jovanović
                         Ivana Ţivković
                         Suzana Ljubović
                         SlaĊana Stefanović
                         Biljana Pjanović

   19. Odsek za radioterapiju drugih malignih tumora ţenskih genitalnih
     organa
   Šef Odseka:
   Glavna medicinska sestra-tehniĉar Odseka: Vesna Milosavljević

   Doktor medicine-specijalista radiologije  Dr Ljiljana Rudan
                         Dr Brankica Raković
                         Dr Biljana Šeha
   Viša medicinska sestra-tehniĉar      Jasna Tošev

   Medicinska sestra-tehniĉar:        Milinka Ĉanji
                         Gordana Panajotović
                         Saška Kneţević
                         Slavica Mitov
                         Ivana Maksić
                         Slaviša Savić
                         Jelena Milošević
                         Marina Atanasković
                         Marina Ĉetnik
                         Marija Davidović

    Odeljenje za radioterapiju malignih tumora dojke
Naĉelnik Odeljenja:               Prim.mr.sc.med.dr Jasmina
                        Mladenović
Glavna medicinska sestra-tehniĉar Odeljenja:  Milena Manĉić

   1.Odsek za radioterapiju malignih tumora dojke I
   Šef Odseka:
   Glavna medicinska sestra-tehniĉar Odseka:
   Doktor medicine-specijalista radiologije Dr Natalija Milovanĉević
   Viša medicinska sestra-tehniĉar
   Medicinska sestra-tehniĉar:        Biljana Jerosimić
                        Biljana Ţivković
                        Marina Marinković-Simonović
                        Ivana Uzanović

   2.Odsek za radioterapiju malignih tumora dojke II
   Šef Odseka:                Dr Ţeljko Kovaĉ
   Glavna medicinska sestra-tehniĉar Odseka:                                       18
    Medicinska sestra-tehniĉar:        Dišović Ivana
                         Jelena Matić
                         Jelena Tepić
                         Tamara Starĉević
                         Jelena Vidović
                         Biljana Jovanović

    Odeljenje dnevne bolnice radioterapije
Naĉelnik Odeljenja:                Dr.sc.med. Suzana Stojanović-
                         Rundić
Glavni radiološki tehniĉar Odeljenja:       Nikola Gavrilović
Viša medicinska sestra-tehniĉar          Ljiljana Aleksić
Koordinator Odeljenja:              Šefika Šaćiroski
                         Vesna Borovićanin

    1.Odsek za transkutanu radioterapiju
    Šef Odseka:                Prim. Dr Zlata Petrović
    Doktor medicine specijalista radiologije
    Glavni radiološki tehniĉar Odseka:     Jelena Dragićević
    Viši radiološki tehniĉar:         1. Mohd Abu Hamdi
                         2. Predrag Brndušić
                         3. Tatjana Jovanović
                         4. Dušica Kaleb
                         5. Zoran Kedţić
                         6. Rada Nikolić
                         7. Dragana ĐurĊev
                         8. Jelena Kocmanović
                         9. Petar Miraţić
                         10. Predrag Paunković
                         11. Davor Prodanović
                         12. Ilija Ĉurić
                         13. Branislav Veliĉković
                         14. Saša Zarić
                         15. Zorica Pavić
                         16. Branimir Marković
                         17. Aleksandra Palinkašev
                         18. Mirjana Milinĉić
                         19. Ivana Savić
                         20. Uskoković Milica
                         21. Dragana Ajh
                         22. Marina nikolić
                         23. Marija Širgić
                         24. Ana Marinković
                         25. Marija Koĉović
                         26. Katarina Pešić
                         27. Jelena Marković
                         28. Katarina Stojković
                         29. Strahinja Radovanović
                         30. Aleksandar Vasiljević
    Medicinska sestra-tehniĉar:        Branka Vešić
                         Danka MlaĊenović
                         Svetlana Đurić-Đuriĉić

                                         19
                         Marija Jovašević


    Medicinski tehniĉar za prevoz bolesnika  Goran Sotirov

    2.Odsek za brahiterapiju
Šef Odseka:                   Dr Slavica Zoranović
Glavna medicinska sestra-tehniĉar Odseka:
Medicinska sestra-tehniĉar:           Ljubinka Barjaktarović
                         Đina Todorović
                         Jasmina Kosanović
                         Ana Karić
                         Beba Planinĉić
                         Svetlana Stevanović
                         Maja Cicvarić
Medicinski tehniĉar za prevoz bolesnika     Dejan Ristić
                         Miodrag Subotin

Odeljenje radioterapijske fizike
Naĉelnik Odeljenja:               Dipl. fiz. Milan Sarić
Glavni radiološki tehniĉar Odeljenja:      Svetlana Stevanović

    1.Odsek za dozimetriju u radioterapiji
    Šef Odseka:                Dipl. ing. Ljubomir Grţetić
    Glavni radiološki tehniĉar Odseka:    Jovan Stevanović
    Viši radiološki tehniĉar         Aleksa Stojanović
    Zdravstveni saradnik-fiziĉar       Dipl.fiz. Goran Kolarević
                         Dipl.fiz. Koĉa Ĉiĉarević
                         Dipl.fiz. Ljubomir Kurij

    2.Odsek za planiranje radioterapije
    Šef Odseka:                Dipl.fiz.-hem. Zorica Mojsilović
    Glavni radiološki tehniĉar Odseka:    Danijela Spasić
    Zdravstveni saradnik-fiziĉar       Dipl.fiz.-hem. Tanja Raonić-
                         Stevanović
                         Dipl.fiz. Ivana Mišković
                         Dipl.fiz.-hem. Sandra Vuĉković
                         Dipl.fiz. Olgica Zarić

    SLUŢBA RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE
Direktoru Sluţbe:
Glavni radiološki tehniĉar Sluţbe: Miloš Radovanović
Doktor medicine:          Mr sc.med.dr Svetlana Antić
                  Mr sc.med.dr Aleksandra Erić-
                  Nikolić
                  Mr sc.med.dr Mirjan Nadrljanski
                  Dr Tamara Filipović
                  Dr Mina Vasović
Medicinska sestra-tehniĉar     Jelena Mihailović
                  Dijana Radonić
                  Vesna Grubić

                                          20
Administrativni tehniĉar-daktilograf        Sneţana Šiljković

    20. Odeljenje za dijagnostiku bolesti dojke
Naĉelnik Odeljenja:                 Prim.dr Biljana Jakovljević
Glavni radiološki tehniĉar Odeljenja:        Milena Grĉić
Doktor medicine-specijalista radiologije      Prim. dr Marija Dimĉić
                          Dr Aleksandra Jarić
                          Dr Vesna Lazić
                          Doc.dr Zorica Milošević
                          Mr sc.med.dr Tatjana Pavlović
Viši radiološki tehniĉar              Zvezdana Muzika
                          Dragica Remlinger
                          Sandra Nestorović
                          Danka Pantelić
Radiološki tehniĉar                 Borka Kušić
                          Vesna Petrović
Administrativni tehniĉar:             Nebojša Marković


    21. Odeljenje nuklearne medicine
Naĉelnik Odeljenja:                Prim dr Slobodan Tasić
Glavni radiološki tehniĉar Odeljenja:       Dragan Kragović
Doktor medicine-specijalista nuklearne medicine  Dr Ćetko Perović
                          Mr sc.med. dr Ana Koljević-
                          Marković
Zdravstven saradnik-fiziĉar            Sneţana Tarabić
Viši radiološki tehniĉar:             Dragoslav Dimitrijević
                          Milja Jovanović
                          Nenad Dimić
                          Sneţana Jelaĉa
                          Emina Jevtić Pavićević
Laboratorijski tehniĉar              Nataša Cvetković

    22. Odsek za CT i MR (kompjuterizovanu tomografiju i magnetnu
      rezonancu)
Šef Odseka:                   Dr Jasna Stevanović
Glavni radiološki tehniĉar Odseka:       Ţeljko Grĉić
Doktor medicine-specijalista radiologije    Dr Marija Gajić-Dobrosavljević
                        Mr sc.med.dr Predrag Ćirković
                        Dr Vesna Vuković
Viši radiološki tehniĉar            Draško Vidojević
                        Bogdan Divjak
                        Branislav Opra
                        Olgica Vujošević
                        Ţeljka Lepoja
Radiološki tehniĉar               Aleksandar Milosavljević
Administrativni tehniĉar:            Ţivota Petrović

    23. Odsek za ultrazvuĉnu dijagnostiku
Šef Odseka:                    Dr Novica Ćeranić
Doktor medicine-specijalista radiologije      Dr Olivera Vojvodić

                                          21
Medicinska sestra-tehniĉar:            Ljiljana Savić
                         Rajna Milovanović
Administrativni tehniĉar:             Dragan Tomić

5. Kabinet za konvencionalnu radiološku dijagnostiku
Šef Kabineta:                  Dr Resul Cero
Viši radiološki tehniĉar            Branko Vuĉković
                        Staša Ilić
                        Ksenija Zrnić

6. Kabinet za interventnu radiologiju
Šef Kabineta:                   Dr Dejan Jovanović
Viši radiološki tehniĉar             Marija Medić-Ćirić
Medicinska sestra-tehniĉar:
          SLUŢBA PEDIJATRIJSKE ONKOLOGIJE

Kontakt:     mr sc.med. dr              011-2067-410
         Jelena Bokun
         Ivana Dodić    dodicivana@ncrc.ac.rs 011-2067-410

Direktor Sluţbe:                 mr sc.med. dr Jelena Bokun
Glavna medicinska sestra-tehniĉar Sluţbe:     Sneţana Ĉurić
Doktor medicine:                 Dr Marija Pudrlja-Slović
                         Dr Ivana Tufegdţić
Administrativno-tehniĉki sekretar Sluţbe:     Ivana Dodić
Administrativni tehniĉar-daktilograf

    24. Odeljenje stacionara
Naĉelnik Odeljenja:
Glavna medicinska sestra-tehniĉar Odeljenja:   Jasmina Nešković
Doktor medicine-specijalista pedijatrije     Dr Vesna Ilić
                         Mr sc. med. dr Lejla Paripović
Viša medicinska sestra-tehniĉar
Medicinska sestra-tehniĉar:            Brankica Vuković
                         Marija Nikolić
                         Jasna Mirković
                         Aleksandra Topalović
                         Sneţana Sošić
                         Danijela Kecović
                         Ana-Marija Marinković

    25. Odeljenje dnevne bolnice pedijatrijske onkologije
Naĉelnik Odeljenja:
Glavna medicinska sestra-tehniĉar Odeljenja:
Viša medicinska sestra-tehniĉar          Dragana Pešić

                                          22
Medicinska sestra-tehniĉar:             Danica Davidović
                          ĐurĊa Lazarević
                          Jelena Ivanović
                          Ivana Rakić
                          Suzana Jovanov
                          Dragana Avramović
                          Danijela Draţilov

        SLUŢBA ZA PATOHISTOLOGIJU I CITOLOGIJU

Kontakt:     Mr sc.med.dr              011-2067-228
         Zorka
         Milovanović
         Sanja Zlatanović            011-2067-229

Direktor Sluţbe:                  Mr sc.med.dr Zorka Milovanović
Glavni lab.teh. Sluţbe:               Vesna Petronijević
Doktor medicine:                  Dr Ognjen Ţivković
                          Dr Mirjana Prvanović
                          Dr Nataša Medić Milijić
Administrativno-tehniĉki sekretar Sluţbe:      Sanja Zlatanović

    26. Odeljenje za histologiju
Naĉelnik Odeljenja:                 Mr.sc.med.dr Silvana Lukić
Glavni laboratorijski tehniĉar Odeljenja:      Silvana Rušiti
Doktor medicine-specijalista patološke anatomije  Dr Irena Jovanić
                          Dr Katarina Karadţić
Laboratorijski tehniĉar:              Aleksandar Barjaktarović
                          Olga Jevtov
                          Milena Kristiforović
                          Ivana Radosavljević
                          Gordana Tolić

    27. Odeljenje za citologiju
Naĉelnik Odeljenja:                 Dr Gordana Pupić
Glavni lab.teh. Odeljenja:             Olga Zdjelar
Doktor medicine:                  Dr Dijana Pilĉević

Laboratorijski tehniĉar:              Marko Tubić
                          Nadica Stojanović
                          Nadica Stefanović
                          Milena Đukić
                          Marina Ilić

SLUŢBA ZA ORGANIZACIJU, PLANIRANJE, EVALUACIJU I MEDICINSKU
            INFORMATIKU

Kontakt:     Mr sci med dr    anajovicevic@ncrc.ac.rs
         Ana Jovićević                                         23
Direktor Sluţbe:                  Mr sci med dr Ana Jovićević
Glavna medicinska sestra-tehniĉar Sluţbe:
Bibliotekar:                    Ana Ivković


    28. Odeljenje epidemiologije i prevencije
Naĉelnik Odeljenja:
Glavna medicinska sestra-tehniĉar Odeljenja:    Vera Mandić
Doktor medicine:

    Kabinet za epidemiologiju
    Šef Kabineta:
Doktor medicine-specijalista epidemiologije    Dr Dragana Jovićević
    Viši sanitarni tehniĉar:
    Operater na raĉunaru:

    Kabinet za prevenciju
    Šef Kabineta:                Svetlana Ristić
    Operater na raĉunaru:            Vesna Ţivković
                          Danijela Ristić-Lilić


    Kabinet za medicinske baze podataka
    Šef Kabineta:                Biljana Branković
    Operater na raĉunaru:            Slobodan Veljković


    29. Odeljenje data centra
Naĉelnik Odeljenja:                Zorana Bizetić
Glavni operater na raĉunaru Odeljenja:       Dušanka Rapajić

    Kabinet medicinske statistike
    Šef Kabineta:                Dušica Gavrilović
    Administrator baza podataka         Brankica Vraĉar
    Statistiĉar:
    Operater na raĉunaru:


    Kabinet publicistike i prezentacije
    Šef Kabineta:
    Referent za digitalne zapise:        Milena Jovanović

    Kabinet za medicinsku informatiku
    Šef Kabineta:
    Menadţer za informacione tehnologije    Nikola Jovanović
    Sistem administrator            Novak Vuletić
    Operater na raĉunaru:            Tina Koĉan
                          Dragica Stevanić
3. Odeljenje za obrazovanje i rehabilitaciju
Naĉelnik Odeljenja:                Dr sc. Ana ĐurĊević
Glavna medicinska sestra-tehniĉar Odeljenja:    Danica Pavlović
                                         24
Viša medicinska sestra-tehniĉar za edukaciju
pacijenata i sestara:
Zdravstveni saradnik za edukaciju pacijenata i  Mr sc. Svetlana Berat
porodice:                     Svetlana Delić
                         Sandra Bijelac
Specijalista za rehabilitaciju i socioterapiju:  Milijana Matorĉević
Kliniĉki psiholog:                Mr sc. Tamara Klikovac
Viši fizioterapeutski tehniĉar:          Ćupić Dušanka

  ODELJENJE ZA SPECIJALISTIĈKO-KONSULTATIVNE PREGLEDE

Kontakt:      Dr Milovan Juškić          011-2067-165
                            011/2067-174

Naĉelnik Odeljenja:                Dr Milovan Juškić
Glavna medicinska sestra-tehniĉar Odeljenja:
Doktor medicine-specijalista interne medicine   Dr Miloš Lukić
Viša medicinska sestra-tehniĉar          Nataša Alabaći
                         Dragana Mušikić Kraker
Medicinska sestra-tehniĉar:             1. Marija Arsenović
                           2. Vesna Bajić
                           3. Jela Delić
                           4. Sanja Nikolić
                           5. Danica Jeremić-Stanković
                           6. Gordana Joković
                           7. Vesna Marić
                           8. Jasmina Milenković
                           9. Slavica Pavlović
                           10. Sandra Pantelić
                           11. Ljiljana Radovanović
                           12. Nikola Stanković
                           13. Jelena Stojanović
                           14. Radmila Srezovski
                           15. SlaĊana Todorović
                           16. Jelena Škrbić
                           17. Dalibor Bjelić
                           18. Ivana Simić
                           19. Tijana Opalić
                           20. Zdenka Kolar
                           21. Marijana Radojković
                           22. Slavica Mladenović
Administrativni tehniĉar – daktilograf:       1. Nada Arsenović
                           2. Sneţana Grujić
                           3. Milica Marković
                           4. Ljiljana Mitić
                           5. Boţidar Mrdaković
                           6. Dubravka Perić
                           7. Zorica Stevanĉević
                           8. Slavica Timić
                           9. Stanislava Ćuković
                           10. Slavica Filipović


                                        25
Operater na raĉunaru:                Jugoslav Vasić
                          Jasmina Dukić

               ODELJENJE APOTEKA

Kontakt:     Mr.ph.spec.               011-2067-109
         Tatjana Tomić
         Nataša                  011/2067-136
         Milovanović

Naĉelnik Odeljenja:                 Mr.ph.spec. Tatjana Tomić
Glavni farmaceutski tehniĉar Odeljenja:       Nataša Milovanović
Administrativni tehniĉar:              Jasna Lukman

    Kabinet za nabavku i distribuciju gotovih lekova i medicinskog materijala
    Šef Kabineta:
    Farmaceut-specijalista           Ivana Popović
    Farm.tehniĉar:               Sneţana Stojanović
                         Mirjana Rodić


    Kabinet za izradu magistralnih preparata
    Šef Kabineta:
    Farm.tehniĉar:              Mr.ph. Svetlana Barjaktarević
    Tehniĉar-far.:              Gordana Štimac

  SLUŢBA ZA NAUĈNOISTRAŢIVAĈKU I OBRAZOVNU DELATNOST

Kontakt:     NS dr sc. Med.   sinisar@ncrc.ac.rs  011-2067-434
         Siniša Radulović


Direktor Sluţbe:                  NS dr sc.med.Siniša Radulović
Glavni laboratorijski tehniĉar Sluţbe:       Jelica Perović
Administrativno tehniĉki sekretar Sluţbe:

  N. Odeljenje za eksperimentalnu onkologiju
Naĉelnik Odeljenja:              VNS dr sc.med. Mirjana
                       Branković-Magić
Glavni laboratorijski tehniĉar:        Milica Matas

    Odsek laboratorija za receptore i bilogiju malignih tumora
    Šef laboratorije – Odseka:         N.Sav dr sc.med. Dragica Nikolić-
                          Vukosavljević
Doktor medicine-specijalista patološke anatomije  Mr.sc.med. dr Ksenija Kanjer

    Nauĉni saradnik:               Mr sc.Nataša Todorović-Raković
    Istraţivaĉ saradnik:             Mr sc. Milan Markićević


    Odsek laboratorija za imunologiju

                                          26
    Šef odseka laboratorije:         Prof. dr Gordana Konjević
    Glavni laboratorijski tehniĉar odseka:
    Istraţivaĉ-saradnik            Ana Vuletić, dipl.mol. biolog
                         Dr Katarina Mirjaĉić Martinović
    Laboratorijski tehniĉar:         Jasna Popović-Basić


   Odsek laboratorija za farmakologiju
Šef odseka laboratorije:
Glavni laboratorijski tehniĉar odseka:      Suada Osmani
Nauĉni saradnik                 Dr sc.med. Sneţana Bjelogrlić
                         Dr sc. Sandra AranĊelović
Istraţivaĉ saradnik:               Dr sc. Milan Lazić
                         Dr sc.Tatjana Srdić-Rajić

Viši laboratorijski tehniĉar:          Marijana Topalović

   Odsek laboratorija za modifikatore biološkog odgovora
Šef odseka laboratorije:            N.Sav dr sc. Zorica Juranić
Glavni laboratorijski tehniĉar odseka:
Istraţivaĉ saradnik:              Dr sc. Tatjana Stanojković
Laboratorijski tehniĉar:            Tatjana Petrović


   Odsek laboratorija za molekularnu genetiku
Šef odseka laboratorije:            N.sar. dr sc. Radmila Janković
Glavni laboratorijski tehniĉar odseka:
Nauĉni saradnik:
Istraţivaĉ pripravnik:

Laboratorijski tehniĉar:             Gordana Kukić


2. Odsek za translaciona istraţivanja
Šef laboratorije - Odseka:
Struĉni saradnik za kliniĉka istraţivanja:    Dušanka Jeleĉanin, dipl.
                         defektolog
Glavna medicinska sestra-tehniĉar Odseka:    Zorica Marinković
Istraţivaĉ pripravnik:              Nevena Tišma, dipl. biolog
Medicinska sestra-tehniĉar:           Marica Savkić

    SLUŢBA ZA PRAVNE I EKONOMSKO FINANSIJSKE POSLOVE

Kontakt:     Branka Krivić             011-2067-153
Direktor Sluţbe:                 Branka Krivić

1. Odeljenje za pravne poslove
Naĉelnik Odeljenja:
Samostalni struĉni saradnik za pravne poslove
Struĉni saradnik za kadrovske poslove:      Dragica Rapajić
Referent za kadrovske poslove:          Milunka Milosavljević
                                          27
                          Mirjana Kordej
Referent za administrativne poslove:        Zorica Đurašković
Referent za delovodni protokol:           Maja Milanković
Administrativni tehniĉar za rad na birotehnici:   Milan RaĊenović
Administrator-daktilograf
Portir:                       Zvonko Bajić
                          Bare Bubnjić
                          Zoran ĐorĊević
                          Slobodan Jevtić
                          Stanojko Milanović
                          Nedţad Sulejmanović
Telefonista:                    Nada Jeverica
                          Brana Petrović
Kurir:                       Milijana Bajić
                          Ljiljana Milosavljević

2. Odeljenje za ekonomsko finansijske poslove
Naĉelnik Odeljenja:                 Kosana Surdanov

     Odsek finansijske operative
     Šef Odseka:                Goran Milošević
     Struĉni saradnik za devizne poslove    Zoran Ostojić
     Struĉni saradnik za kontrolu finnsijske
     dokumentacije
     Struĉni saradnik za obraĉun plata:     Ljubica Vasiljević
     Referent za obraĉun plata:         Radmila Đurišić
     Likvidator:                Marina Šijaĉki
     Blagajnik:                 Biljana Veljković

     Odsek knjigovodstva
     Šef Odseka:                Ţeljka Jovanović
     Struĉni saradnik – kontista:        Marina Tešić
     Referent za knjigovodstvene poslove:    Lidija Desimirović
                          Marija Jaranović
                          Violeta Ristivojĉević
                          Sonja Nikolić

    Odsek za plan, analizu i obraĉun realizacije
    Šef Odseka:
Samostalni struĉni saradnik za ekonomsko-      Miroslav Đuriĉić
finansijske poslove:
    Struĉni saradnik za poslove plana, analize i
    statistike:
    Struĉni saradnik za obraĉun realizacije:   Boţica Vujković
    Referent za obraĉun realizacije:       Svetlana Balog
                           Danijela Bajkić
                           Brankica Jemuović
                           Ljiljana Cvetković
                           Radmila Milović

3. Odsek za javne nabavke

                                       28
Šef Odseka:                    Miloš Kukulj, dipl.pravnik
Samostalni struĉni saradnik za poslove javne   Danijela Ţivković
nabavke                      Andjelka Mihajlović
Sluţbenik za javne nabavke:            Jelica Boškoćević
                         Ţeljko Bekĉić
Referent za magacinsko poslovanje:        Ljiljana Ilinĉić

       SLUŢBA ZA TEHNIĈKE I DRUGE SLIĈNE POSLOVE

Kontakt:                        011-2067-444

Direktor Sluţbe:

1. Odeljenje za tehniĉko odrţavanje opreme i objekta
Naĉelnik Odeljenja:

    Odsek za odrţavanje objekta i nemedicinske opreme
    Šef Odseka:               Dragoslav Hristov
    Mašinski tehniĉar            Dragan Janković
Radnik na tehniĉkom odrţavanju zgrade, opreme,
ureĊaja, mašina, aparata i instalacija:
    Bravar:                 Dragan Arsenović
    Elektriĉar:               Milovan Milovuković
    Moler:                  Stevan Aleksić
    Stolar:                 Boţidar Radovanović
    Vodoinstalater:             Stanoje Matić
    Rukovodilac grejanja:          Dragoljub Milenković
    Vozaĉ motornog vozila:          Mirko Đuriĉić
                        Vlada Grujić
    Odsek za odrţavanje medicinske opreme
    Šef Odseka:
    Elektrotehniĉar na odrţavanju ureĊaja sa  Ivan Jelić
    izvorima jonizujućeg zraĉenja:       Branko Antić
    Elektrotehniĉar:              Dragan Mirĉević
    Tehniĉar na odrţavanju podstanice     Milan Štikovac
    medicinskih gasova:
    Tehniĉar za informacione tehnologije:

2. Odeljenje ishrane i higijene
Naĉelnik Odeljenja:                Snjeţana Kotur

    Odsek ishrane
    Šef Odseka:                AnĊelka Ranković
    Dijetetiĉar:
    Glavni kuvar:               Ljuba Popović
    VKV kuvar:                 Zlatibor Radovanović
                         Milanka Popović
    Kuvar:                   Rade Kosanović
                         Dragan Nedeljković
Pomoćni kuvar:                  Dragica Rašić


                                        29
Servirka:                       1. Milanka ĐurĊević
                           2. Mirjana Janković
                           3. Marica Marinković
                           4. Lidija Maksimović
                           5. Budimka Milenković
                           6. Jagoda Ostojić
                           7. Mira Pašić
                           8. SlaĊana Plavšić
                           9. Leposava Perić
                           10. Ljubica Stevanović
                           11. Stanimirka Tanasković
                           12. SlaĊana Marijan
    Odsek higijene
    Šef Odseka:
    Magacioner veša:              Gorica Jovanović
    Berberin:                  Novica AnĊelković
    Krojaĉ:                   Danijela Milosavljević
    Radnik na odrţavanju animalne farme:    Vera Bajić
    Pomoćni radnik:
    Garderober:                 Zagorka Denić
    Radnik na odrţavanju veša:         Vesna AnĊelković
                          Cvijeta Đurković
    Pomoćni radnik:               Milica Bikić
                          Radmila Janićijević
                          Dragica Koĉoska
                          Ţivica Petrović
    Peraĉ laboratorijskog posuĊa:        Dušica Radosavljević
                          Kosovka Stanojević
                          Sneţana Solar
Peraĉ lab. posuĊa u Odeljenju nuklearne medicine
    Higijeniĉar u zoni jonizujućeg zraĉenja:  Šemsida Gicić
                          Vesna Dimitrijević
                          Verica Ivanović
                          Cvetanka Stanĉov
                          Stojanka Ristić
                          Marija Stevanović
    Higijeniĉar u laboratoriji:         Krstana Jocić

    Higijeniĉar:                  1. Zorica AnĊelković
                           2. Slavica Bakić
                           3. Ljiljana Belošević
                           4. Ruţica Belošević
                           5. Radmila Vasić
                           6. Ljubica Vujiĉić
                           7. Slavica Vuković
                           8. Bogdanka Gajić
                           9. Deska Denić
                           10. Nevenka Ivanović
                           11. Milka Ilijev
                           12. Anica Jovanović
                           13. Vesna Jovanović

                                         30
14. Blagica Jocić
15. Vesna Jocić
16. Gorica Koković
17. Dragana Lukić
18. Jelena Mandić
19. Slavka Martinović
20. Bojana Memarović
21. Stanka Milenković
22. Mirka Micković
23. Slobodanka Mladenović
24. Aneta Nedeljković
25. Vesna Pavlović
26. Milica Pavlović
27. Miroslava Petrović
28. Sneţana Pešić
29. Zora Radosavljević
30. Sneţana Ranković
31. Nevenka Simović
32. Radica Stanković
33. Gordana Stojanović
34. Dobrica Topalović
35. Marija Trajkoska
36. Dušanka Cvetković
              31
         5. DOSTAVA INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAĈAJA

Ovlašćeno lice        Branka Krivić, dipl. pravnik
               2067-153


Institut stavlja na uvid sve informacije koje su u posedu Instituta, osim podataka
vezanih za zdravstveno stanje pacijenta, a koji su sadrţani u istoriji bolesti.

U vezi sa pravom na uvid u medicinsku dokumentaciju, primenjivaće se ĉlan 36. i 37.
Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Podaci iz medicinske dokumentacije – istorija bolesti spadaju u liĉne podatke o
pacijentu i predstavljaju sluţbenu tajnu, koju su duţni da ĉuvaju svi zdravstveni radnici,
kao i druga lica zaposlena u Institutu (ĉlan 37 Zakona o zdravstvenoj zaštiti).

Zahtevi koji se odnose na medicinsku evidenciju mogu se podneti u :
  - pisanoj formi
  - usmenoj formi
u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog znaĉaja. Svi
zahtevi se rešavaju na isti naĉin i poštuju se predviĊeni zakonski rokovi.

U 2009. godini Institutu je podnet jedan zahtev u skladu sa Zakonom o slobodnom
pristupu informacijama od javnog znaĉaja.


         6. POSTUPANJE I ODLUĈIVANJE PO ZAHTEVU

               6.1. Postupanje po zahtevu

Za postupanje po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog znaĉaja i
zaštitnik pacijentovih prava odreĊena je Branka Krivić, diplomirani pravnik. Postupak
za davanje informacije je sledeći:
   Traţilac podnosi referentu za informacije pisani zahtev za ostvarivanje prava na
    pristup informaciji od javnog znaĉaja;
   Zahtev mora sadrţati: naziv Institut, ime, prezime i adresu traţioca, što precizniji
    opis informacije koja se traţi, kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaţenje
    traţene informacije;
   Traţilac ne mora navesti razloge za zahtev;
   Ako zahtev ne sadrţi gore navedene podatke, odnosno ako zahtev nije uredan,
    referent za informacije je duţan da bez nadoknade pouĉi traţioca informacije
    kako da te nedostatke otkloni, odnosno da dostavi traţiocu uputstvo o dopuni;
   Ako traţilac ne otkloni nedostatke u odreĊenom roku, odnosno u roku od
    petnaest dana od dana prijema uputstva o dopuni, a nedostaci su takvi da se po
    zahtevu ne moţe postupati, referent će doneti zakljuĉak o odbacivanju zahteva
    kao neurednog;
   Pristup informaciji referent je duţan da omogući i na osnovu usmenog zahteva
    traţioca koji se saopštava u zapisnik, pri ĉemu se takav zahtev unosi u posebnu
    evidenciju i primenjuju se rokovi kao da je zahtev podnet pismeno.
                                            32
              6.2. Odluĉivanje po zahtevu

Referent je duţan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od petnaest dana od dana
prijema zahteva, traţioca obavesti o posedovanju informacije, stavi na uvid dokument
koji sadrţi traţenu informaciju, odnosno izda mu ili uputi kopiju tog dokumenta, o
ĉemu će doneti posebno rešenje.

Ako se zahtev odnosi na informaciju za koju se moţe pretpostaviti da je od znaĉaja za
zaštitu ţivota ili slobode nekog lica, odnosno za ugroţavanje zdravlja ili zaštitu
stanovništva i ţivotne sredine, referent mora da obavesti traţioca o posedovanju te
informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrţi traţenu informaciju, odnosno
izda mu kopiju tog dokumenta najkasnije u roku od 48 sati od prijema zahteva.

Ukoliko referent ne postupi po zahtevu za dostavu traţene informacije, odnosno gore
navedenim rokovima ne odgovori na zahtev traţioca informacije, ili njegov zahtev za
dostavu traţene informacije rešenjem odbije, traţilac informacije moţe izjaviti ţalbu
Povereniku za informacije od javnog znaĉaja u roku od petnaest dana od dostave
rešenja, odnosno isteka roka za rešavanje po zahtevima.

Za sve što nije navedeno u ovom Informatoru u vezi sa podnošenjem zahteva i
odluĉivanjem po zahtevu, primeniće se Zakon o slobodnom pristupu informacijama od
javnog znaĉaja.

              7. NOSAĈ INFORMACIJA

Celokupna dokumentacija Instituta, zavodi se u Odeljenju za pravne poslove u
delovodnom protokolu, a zatim upućuje organizacionim jedinicama.

          7.1. Naĉin i mesto ĉuvanja nosaĉa informacija

Svi odgovori zajedno sa zahtevima i podnetom dokumentacijom, ĉuvaju se u Odeljenju
za pravne poslove, a u skladu sa Pravilnikom o arhivskom poslovanju.

            8. STRUĈNI ORGANI INSTITUTA

1)   Struĉni savet
2)   Struĉni kolegijum
3)   Etiĉki odbor
4)   Komisija za unapreĊenje kvaliteta rada
5)   Nauĉno veće

Struĉni savet
Struĉni savet je savetodavno telo direktora i Upravnog odbora ĉija nadleţnost je
utvrĊena Statutom Instituta. Struĉni savet ima devet ĉlanova:

1. Аs. mr sc. med. dr Ivan Marković
2. VNS prim. dr sc.med. Nada Babović
3. Dr sc. med. Slavko Vuĉićević
4. Mr sc. med. dr Jelena Bokun
5. Mr sc.med.dr Zorka Milovanović
6. Mr sc.med.dr Ana Jovićević
7. Dr Milovan Juškić

                                          33
8. Mr ph. Svetlana Barjaktarević
9. N.sav.dr sc.med. Siniša Radulović

Struĉni kolegijum
Struĉni kolegijum je struĉno telo koje razmatra i uvaja struĉne i doktrinarne stavove.
Ĉlanove Struĉnog kolegijuma ĉine rukovodioci organizacionih jedinica zdravstvene
struke. Struĉni kolegijum ima osam ĉlanova:

1. Mr sc. med. dr SrĊan Nikolić
2. Prim.dr sc. med. Davorin Radosavljević
3. Dr sc. med. Slavko Vuĉićević
4. Mr sc. med. dr Jelena Bokun
5. Mr sc.med.dr Zorka Milovanović
6. Mr sc.med. dr Ana Jovićević
7. Dr Milovan Juškić
8. Mr ph. spec. Tatjana Tomić

Etiĉki odbor
Etiĉki odbor je struĉno telo koje prati pruţanje i sprovoĊenje zdravstvene zaštite na
naĉelima profesionalne etike. Etiĉki odbor ima sedam ĉlanova od kojih su pet iz reda
zaposlenih u Institutu a dva su predstavnici graĊana. Nadleţnost Etiĉkog odbora je
utvrĊena Statutom. Etiĉki odbor ima 7 ĉlanova:

1.  Prof. dr Ivana Golubiĉić
2.  Prim.dr sc. med. Davorin Radosavljević N. Sar
3.  Prim.dr sc. med. Zorica Tomašević N. Sar
4.  Mr ph. spec. Tanja Tomić
5.  NS dr sc. med. Sneţana Bošnjak
6.  Borivoj Bunjevaĉki, dipl. pravnik, sudija Vrhovnog suda u penziji
7.  Zora Popović, dipl. pravnik, Institut za mentalno zdravlje, Beograd

Komisija za unapreĊenje kvaliteta rada
Komisija za unapreĊenje kvaliteta rada je struĉno telo Instituta koji se stara o stalnom
unapreĊenju kvaliteta zdravstvene zaštite koja se sprovodi u Institutu. Komisija ima
devet ĉlanova:

1.  Prim.mr sc. med. dr Suzana Vasović
2.  Dušanka Tadić, dipl. def.
3.  Dr Vladan Pošarac
4.  Prim. dr sc. med. Davorin Radosavljević
5.  Dr sc. med. Slavko Vuĉićević
6.  Mr sc. med dr Jelena Bokun
7.  Mr sc. med. dr Ana Jovićević
8.  Dr Milovan Juškić
9.  Mr ph. spec. Tatjana Tomić

Nauĉno veće
Nauĉno veće je struĉni organ Instituta ĉija nadleţnost je utvrĊena Zakonom o
nauĉnoistraţivaĉkoj delatnosti i Statutom. Ĉlanovi Nauĉnog veća su svi istraţivaĉi u
naĉnom zvanju zaposleni na Institutu.
                                           34
 1. Ljiljana Vuĉković-Dekić, nauĉni savetnik – predsednik
 2. Mirjana Branković-Magić, viši nauĉni saradnik - potpredsednik
 3. Svetislav Jelić, nauĉni savetnik - sekretar
 4. Siniša Radulović, nauĉni savetnik
 5. Zora Nešković-Konstantinović, nauĉni savetnik
 6. Dragica Nikolić-Vukosavljević, nauĉni savetnik
 7. Zorica Juranić, nauĉni savetnik
 8. Sneţana Bošnjak, nauĉni savetnik
 9. Nada Babović, viši nauĉni saradnik
 10. Milan Prekajski, nauĉni saradnik
 11. Jeremija Josifovski, nauĉni saradnik
 12. Slavko Vuĉićević, nauĉni saradnik
 13. Nataša Todorović-Raković, nauĉni saradnik
 14. Radmila Janković, nauĉni saradnik
 15. Sneţana Bjelogrlić, nauĉni saradnik
 16. Sandra AranĊelović, nauĉni saradnik
 17. Davorin Radosavljević, nauĉni saradnik
 18. Zorica Tomašević, nauĉni saradnik

9. FINANSIJE
                 9.1. Finansiranje

      PRIHODI OD RZZO – PO UGOVORU ZA 2010. GODINU
Pozicije iz ugovora – po namenama            IZNOS
* Naknada za rad i ostali troškovi           862,410,000.00
* Lekovi                       1,250,621,000.00
* Krv i produkti od krvi                 9,223,000.00
* Sanitetski i med.potrošni materijal         101,882,000.00
* Ugradni materijal                   11,917,000.00
* Ishrana                        19,319,000.00
Participacija                       445,000.00
UKUPNO                        2,254,927,000.00

           PRIHODI I RASHODI 2009. GODINA

         E L E M E N T I                  OSTVARENO
           PRIHODI
1. PRIHOD OD RZZZO                         2,239,347,675.00
Filijala Beograd                          2,238,903,011.00
Participacija                              444,664.00
2. PRIHOD OD PRODAJE DOBARA I USLUGA                 166,214,513.00
3. PRIHODI IZ BUDŢETA                         39,064,413.00
4. DONACIJE I TRANSFERI                              /
5. MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI                   24,650,149.00
6. TRANSFERI OD PRAVNIH I FIZIĈKIH LICA                5,930,809.00
7. MEMORANDUMSKE STAVKE-REFUNDACIJE                  23,821,445.00
TEKUĆI PRIHODI                           2,499,029,004.00
PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE                503,660.00
UKUPNO PRIHODI I PRIMANJA                     2,499,532,664.00                                         35
           RASHODI
1.RASHODI ZA ZAPOSLENE                   783,321,260.00
2. KORISCENJE USLUGA I ROBA               1,730,585,252.00
3. UPOTREBA NEFIN. IMOVINE                 22,417,065.00
4. PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŢIVANJA               1,197,855.00
5. OSTALI RASHODI                       347,045.00
TEKUCI RASHODI                      2,537,868,477.00
IZDACI ZA NABAVKU NEFIN. IMOVINE              255,123,213.00
UKUPNO RASHODI I IZDACI                 2,792,991,690.00

     PLANIRANI I OSTVARENI PRIHODI 2009. GODINA

      E L E M E N T I        OSTVARENO      PLAN
        PRIHODI              1        2
1. PRIHOD OD RZZZO            2,239,347,675.00 1,945,578,000.00
2. PRIHOD OD PRODAJE DOBARA I
USLUGA                   166,214,513.00   199,500,000.00
3. PRIHODI IZ BUDZETA            39,064,413.00   35,000,000.00
4. DONACIJE I TRANSFERI                 /    2,000,000.00
5. MEŠOVITI I NEODREDJENI PRIHODI      24,650,149.00   14,000,000.00
6. TRANSFERI OD PRAVNIH I FIZICKIH
LICA                      5,930,809.00   6,000,000.00
7. MEMORANDUMSKE STAVKE-
REFUNDACIJE                 23,821,445.00  29,000,000.00
TEKUCI PRIHODI              2,499,029,004.00 2,231,078,000.00
PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE
IMOVINE                     503,660.00    500,000.00
UKUPNO PRIHODI I PRIMANJA         2,499,532,664.00 2,231,578,000.00


           9.2. Imovina Instituta

1. VREDNOST GRADJEVINSKOG OBJEKTA             112,781,753.00
2. VREDNOST OPREME I INVENTARA              947,914,201.00
UKUPNO                          1,060,695,954.00
                                    36

								
To top