Poduzetnistvo IV by wOv4kF

VIEWS: 186 PAGES: 41

									PODUZETNIŠTVO
 -predavanja-


  maj 2008.
               Nastavni program
1. Uvodno predavanje
2. Uvod u poduzetništvo;
3. Prepoznavanje poduzetničkih prilika i generiranje poduzetničkih ideja;
4. Analiza izvodljivosti poduzetničke ideje;
5. Analiza industrije u okviru koje se planira realizacija poduzetničke ideje i
  konkurencije u okviru te industrije;
6. Analiza zakonskih i etičkih propisa koji determiniraju planirani biznis;
7. Razvijanje djelotvornog biznis modela;
8. Kreiranje poduzetničkog tima ;
9. Istraživanje mogućnosti finansiranja poduzetničkog poduhvata;
10. Pisanje biznis plana;
11.  Pojmovno razmatranje malih preduzeća
12.  Osnivanje novog preduzeća;
13.  Kupovina postojećeg preduzeća;
14.  Franšizing kao oblik započinjanja biznisa;
15.  Ostali oblici započinjanja biznisa
Pisanje biznis plana
           Ciljevi učenja
1. Znati objasniti prijevod engleskog izraza Business
  plan koji je utemeljen na stručnoj i jezičkoj osnovi.
2. Razumjeti koristi koje pruža preduzetnički projekat
  za njegove interne i eksterne korisnike.
3. Znati čime je uslovljena forma i struktura
  preduzetničkog projekta.
4. Naučiti koji su osnovni strukturni dijelovi
  preduzetničkog projekta.
5. Razumjeti sadržinu i značaj pojedinih strukturnih
  dijelova preduzetničkog projekta.
    Zašto (ne)koristiti pojam Biznis plan?


Izrazi kao što su plan posla ili plan novog posla odnosno
plan biznisa bi mogli biti mogući prevodi engleskog izraza
Business Plan, ali oni ne bi izdržali ozbiljniju jezičku i što
je još važnije stručnu kritiku. Naime, ekonomska teorija
pravi distinkciju između pojmova: Plan poslovanja,
Investicioni program, Poduzetnički projekat.
       Poduzetnički projekat - adekvatan izraz
       prevoda engleskog izraza Business plan


Zbog činjenice da se radi o mogućoj/potenijalnoj realizaciji
poduzetničke ideje
[odnosno planiranju, pokretanju, finansiranju, organiziranju, vođenju, razvijanju,
kontroli poduzetničkog poduhvata tokom vijeka njegovog trajanja tj. razdoblja
akvizicije i razdoblja eksploatacije]

u novom ili u postojećim preduzećima, čini nam se
najkorektnije da tu poduzetničku aktivnost nazovemo
poduzetnički projekt.
  Interni korisnici poduzetničkog projekta

  PODUZETNIK    •   Da detreminišu izvodljivost preduzetničkog poduhvata
(BUDUĆI INVESTITOR)  •   Prikupe početni kapital.
           •   Razviju “obrazac” po kome će poslovati njihovo preduzeće
           •   Kreiraju budžet, vremenski okvir, odrede mjere i kriterije
              ocjene uspješnosti projekta.
           •   Odrede potencijalne rizike i mjere za njihovo prevazilaženje.
           •   Usmjere se na tržišne mogućnosti
           •   Sami se uvjere u budućnost projekta kako bi ga na efikasniji
              način prezentirali eksternim korisnicima.
   PARTNERI     :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
           •   Kao podloga za ulazak u zajednički poduzetnički poduhvat koji
  (SUULAGAČI)
              će ostvariti očekivani profit.
           :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
           •   Kao uvjerenje za njihovo angažovanje u preduzeću.
  ZAPOSLENICI    •   Kao motivirajući faktor jer su uključeni u zbivanja oko budućih
              poslova.


  PORODICA     ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
           •   Da pruži podršku za ulazak u preduzetnički projekata
   Eksterni korisnici poduzetničkog projekta
   POTENCIJALNI        Da se uvjere u sigurnost ulaganja vlastitog novca u
   DIONIČARI          konkretan poduzetnički projekat.
               ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
   FINANCIJERI       Kao podloga za utvrđivanje financijskog stanja,
   (KREDITORI)         odnosno financijskog zdravlja preduzeća.
                Kao provjera kredibiliteta preduzeća.
               :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
                Za stvaranje uvjerenja o uspješnosti projekta i
   STAKEHOLDERI
(DISTRIBUTERI, DOBAVLJAČI,    poduzetnika.
    KUPCI i drugi)     Kao podloga za sklapanje budućih ugovora
               :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
                Da provjeri veličinu utjecanja poduzetničkog
                 projekta na socijalno, pravno, ekonomsko i
  DRŽAVNA UPRAVA
                 ekološko i druga okruženja.
                Da odobri podsticajna sredstva za slučaj da su ista
                 planirana u njihovom budžetu.
                Da statistički prati kretanje ekonomskih i drugih
                 aktivnosti na svom području.
    Definicija pojma Poduzetnički projekatPoduzetnički projekt, korak po korak pisana analiza kako
da poduzetnik ideju pretvori u realnost i svoju prednost,
nije ništa drugo nego dobro strukturirani projekat koji
mora da odgovori na pitanja tipa: što, kako, kome, koliko,
kada i gdje proizvoditi, prodavati ili usluživati, te koliko
profita ostvariti u početnim i kasnijim godinama
eksploatacije projekta.
Struktura poduzetničkog projekta će biti uslovljena, prije svega:
   Karakteristikama proizvoda,
   Karakteristikama ciljnog tržišta,
   Obimom ulaganja finansijskih sredstava,
   Vremenskim periodom realizacije projekta.
Također, struktura poduzetničkog projekta ovisi o:
   Teorijskim i praktičnim iskustvima autora projekta,
   Namjeni, značaju i veličini poduzetničkog poduhvata.
       Različite forme poduzetničkog projekta
1. Naslovnica projekta               1.  Uvod-koncept programa
2. Kazalo projekta                 2.  Osnovni podaci o investitoru
                          3.  Tržište plasmana
3. Sažetak projekta
                          4.  Tržište nabavke
4. Opis poduzetničke ideje
                          5.  Lokacija
5. Tržišni podaci projekta             6.  Tehničko-tehnološka analiza
6. Tehničko-tehnološki opis projekta        7.  Organizacija
7. Menadžment u projektu              8.  Ekologija
                          9.  Dinamika implementacije projekta
8. Financijski podaci projekta
                          10.  Ekonomsko finansijska analiza
9. Ocjena učinkovitosti projekta
                          11.  Analiza osjetljivosti
10. Dodaci projektu
                          [UNIDO metodologija-Metodologija Svjetske
11. Pismo primatelju                banke u knjizi Brnjas Zoran: Kako pripremiti
                          biznis plan, privredni pregled Beograd 2002.]
[Kuvačić Nikola: Poduzetnički projekat
Kako sačiniti “Biznis plan”, Veleučilište Split,  1.  Uvodni deo
2001.-obim knjige 599 stranica]
                          2.  Operativni plan
                          3.  Marketing plan
                          4.  Financijski plan
                          5.  Dodaci
                          [Paunović Blagoje, Dimitraki Zipovski: Poslovni plan –
                          vodič za izradu, Ekonomski fakultet Beograd, 2005.]
    Odabrana forma poduzetničkog projekta

1. Naslovna strana projekta
2. Sadržaj projekta
3. Rezime poduzetničkog projekta
4. Opis poduzetničke ideje
5. Tržište i marketing
6. Proizvodnja i tehnologija
7. Organizacija, menadžment i zaposleni
8. Financijski podaci i ocjena djelotvornosti projekta
9. Prilozi

[Redizajnirana forma poduzetničkog projekta iz knjige Dedić Mehmed,
Umihanić Bahrija: Osnove menadžmenta i preduzetništva, Ekonomski
institut Tuzla, 2004.]
    Strukturni dijelovi poduzetničkog projekta
           Naslovna strana

Naslovna strana preduzetničkog projekta treba da sadrži:
 Naziv, djelatnost, adresa, telefon, fax, e-mail preduzeća
 Naziv preduzetničke ideje
 Podaci o autorima projekta
 Podaci o osobi za vezu u preduzeću (telefon, fax, adresa, e-mail i
 sl.)
 Podaci o primatelju projekta
 Podaci o rednom broju primjerka projekta
 Podaci o mjestu i vremenu izrade projekta
 Upozorenje o zaštiti vlasničkih/autorskih prava
    Strukturni dijelovi poduzetničkog projekta
       Rezime poduzetničkog projekta

Rezime ističe ključne tačke vašeg poduzetničkog projekta nastojeći
da privoli čitaoca da cijeli projekat pažljivo pročita.
Ovo je najvažniji pojedinačni element poduzetničkog projekta i
treba ga pisati na kraju kada su završeni svi ostali dijelovi
poduzetničkog projekta.
Njegov sadržaj treba da slijedi strukturu poduzetničkog projekta po
dijelovima (redosljedom pet dijelova).
   Strukturni dijelovi poduzetničkog projekta
       Opis poduzetničke ideje
Opis poduzetničke ideje je prvi dio poduzetničkog
 projekta i u njemu bi trebalo istaći:
 Evoluciju poduzetničke ideje
 Viziju privrednog društva
 Misiju privrednog društva
 Ciljeve privrednog društva
 Eksternu i internu analizu okruženja
 S.W.O.T analizu
 Poslovne strategije
 Poslovne ciljeve
    Strukturni dijelovi poduzetničkog projekta
            Tržište i marketing
TRŽIŠTE I MARKETING
Proizvod
• Opis svakog pojedinačnog proizvoda, robe ili usluge iz
 proizvodnog programa preduzeća
• Proizvodni program preduzeća
• Opšti i specijalni pravni propisi koji se primjenjuju u vezi sa
 proizvodom ili uslugom
• Učešće svakog proizvoda u ukupnim prihodima od prodaje
• Učešće svakog proizvoda u dobiti
• Prednosti i mane proizvoda u odnosu na konkurenciju

Tržišni podaci

Marketing
    Strukturni dijelovi poduzetničkog projekta
          Tržište i marketing
TRŽIŠTE I MARKETING
Proizvod
Tržišni podaci
   Ciljna tržišta i potencijalni potrošači
   Konkurencija i mogući tržišni udjel
   Mogućnost tržišne ekspanzije
   Projekcija prihoda od prodaje
   Informacije o tržištima nabavke
Marketing
   Poslovni program –obilježja proizvoda (upotrebna vrijednost,
    namjena, kvalitet, dizajn, marka)
   Istraživanje tržišta
   Politika cijena po svakom proizvodu, robi ili usluzi
   Prodajni kanali i fizička distribucije (skladište, otprema)
   Nabavni kanali i fizička distribucija (skladište, doprema)
   Politika promoviranja proizvoda, roba i usluga
    Strukturni dijelovi poduzetničkog projekta
        Proizvodnja i tehnologija

Proizvodnja i tehnologija
 Makro i mikrolokacija projekta
 Planirani kapacitet proizvodnje
 Potrebna stalna sredstva
 Opis potrebne opreme i tehnologije
 Potrebni materijalni inputi
 Ekološka ocjena proizvodnje
 Terminski plan za akviziciju projekta
    Strukturni dijelovi poduzetničkog projekta
     Organizacija, menadžment i zaposleni

ORGANIZACIJA, MENADŽMENT I ZAPOSLENI
 Prikazati pravno-organizacioni oblik preduzeća
 Opisati pojedine organizacione dijelove preduzeća
 Organizaciona shema preduzeća
 Prikazati preduzetničko-menadžersku ekipu (broj, struktura,
 obrazovanje, iskustvo i sl.)
 Istaći prava vlasnika, suvlasnika i dioničara
 Prikazati stvaran i potreban broj ostalih zaposlenika (broj,
 struktura, kvalifikacije, iskustvo i sl.)
      Strukturni dijelovi poduzetničkog projekta
    Finansijski podaci i ocjena djelotvornosti projekta

Finansijski podaci
   Potrebna ulaganja u stalna sredstva po tehničkoj strukturi (zemljišta, zgrade,
   oprema i sl.)
   Potrebna ulaganja u trajna obrtna sredstva
   Terminski plan financiranja
   Projekcija izvora i strukture ulaganja
   Terminiranje ulaganja sa stanovišta izvora ulaganja
   Plan otplate
   Projekcija prihoda u prvih pet godina (detaljnije)
   Projekcija rashoda u prvih pet godina (detaljnije)
   Projekcija gotovinskog toka po mjesecima za prvih pet godina
   Projekcija bruto, neto dobitka po mjesecima i godinama za prvih pet godina
   Projekcija bilansa stanja i bilansa uspjeha tokom prvih pet godina
Tržišna ocjena projekta
Ocjena projekta u uslovima rizika i neizvjesnosti
Ocjena društvene rentabilnosti
      Strukturni dijelovi poduzetničkog projekta
     Financijski podaci i ocjena djelotvornosti projekta


Financijski podaci
Tržišna ocjena projekta
   Statička ocjena (pokazatelji rentabilnosti, koeficijent obrta obrtnih sredstava,
   pokazatelji ekonomičnosti, pokazatelji proizvodnosti, posebni pokazatelji)
   Dinamička ocjena rentabilnosti (ocjena rentabilnosti, razdoblje povrata
   investicijskih sredstava, neto sadašnja vrijednost, interna stopa rentabilnosti)
   Dinamička ocjena likvidnosti (ocjena likvidnosti, financijske struktura)

Ocjena projekta u uslovima rizika i neizvjesnosti
Ocjena društvene rentabilnosti
    Strukturni dijelovi poduzetničkog projekta
             Prilozi
 Fotokopija rješenja o registraciji preduzeća
 Fotokopija Ugovora o osnivanju
 Fotokopija o statističkom broju i razvrstavanju djelatnosti
 preduzeća
 Razne dozvole za rad
 Patenti, robne marke, izdavačka prava i sl.
 Izvod iz zemljišnih knjiga nepokretnosti
 Zvanični godišnji obračuni iz perioda obuhvaćenog analizom
 Izjava o dospjelim a neizmirenim obavezama i drugi dokumenti
 po zahtjevu interesenta.
     Za Vas koji želite da saznate više o Poduzetničkom projektu


1. Kuvačić Nikola: Poduzetnički projekat –Kako sačiniti “Biznis plan”,
  Veleučilište Split, 2001.
2. Brnjas Zoran: Kako pripremiti biznis plan, privredni pregled Beograd
  2002.
3. Paunović Blagoje, Dimitraki Zipovski: Poslovni plan – vodič za izradu,
  Ekonomski fakultet Beograd, 2005.
4. Ljutić Branko, Grozdanić Radmila, Uskoković Jasmina: Biznis plan,
  Privredna komora Beograd, 2001.
5. Ožanić Marijan: Mali brod na olujnom moru, Tehnološki park Zagreb,
  Zagreb, 2004.
6. Umihanić Bahrija: Poduzetnički projekat - ogledni primjer sa
  predavanja na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, školska
  2004/05 godina, 2005/2006, zapis na CD-u ili putem e-pošte na zahtjev
  studenata.
         Pitanja za pismeni ispit

1. Navedite definiciju poduzetničkog projekta.
2. Nabrojite interne korisnike poduzetničkog projekta.
3. Nabrojite eksterne korisnike poduzetničkog projekta.
4. Nabrojite strukturne dijelove odabrane forme poduzetničkog
  projekta (M.Dedić i B. Umihanić)
         Pitanja za usmeni ispit

1. Nabrojite interne i eksterne korisnike poduzetničkog
  projekta i objasnite njihova očekivanja (koristi) od
  poduzetničkog projekta.
2. Nabrojite strukturne elemente poduzetničkog projekta.
  Prema zahtjevima nastavnika objasnite jedan od tih
  elemenata.
              Nastavni program
1. Uvodno predavanje
2. Uvod u poduzetništvo;
3. Prepoznavanje poduzetničkih prilika i generiranje poduzetničkih ideja;
4. Analiza izvodljivosti poduzetničke ideje;
5. Analiza industrije u okviru koje se planira realizacija poduzetničke ideje i
  konkurencije u okviru te industrije;
6. Analiza zakonskih i etičkih propisa koji determiniraju planirani biznis;
7. Razvijanje djelotvornog biznis modela;
8. Kreiranje poduzetničkog tima ;
9. Istraživanje mogućnosti finansiranja poduzetničkog poduhvata;
10. Pisanje biznis plana;
11. Pojmovno razmatranje malih preduzeća;
12. Osnivanje novog preduzeća;
13. Kupovina postojećeg preduzeća;
14. Franšizing kao oblik započinjanja biznisa;
15. Ostali oblici započinjanja biznisa
Osnivanje novog preduzeća
           Ciljevi učenja

1. Upoznati se sa temeljnim oblicima započinjanja
  biznisa i koracima koje treba preduzeti za započinjanje
  biznisa.
2. Razumjeti važnost ideje i kapitala za početak biznisa –
  osnivanjem novog preduzeća.
3. Moći objasniti eksterne i interne izvore ideja i metoda
  prikupljanja tih ideja.
4. Moći objasniti proces osnivanja novog preduzeća, te
  sredstva i aktivnosti neophodna u tom procesu.
5. Znati nabrojati razloge “za” i “protiv” započinjanja
  biznisa osnivanjem novog preduzeća.
          Oblici započinjanja biznisa
       Postajanjem vlasnikom malog biznisa
Na predhodnim predavanjima smo naučili kako se evaluira ideja te na osnovu toga
možemo donijeti odluku u kojoj industriji ćemo započeti biznis.
Sljedeći korak je da odlučite da li ćete započeti novi posao od nule, kupiti već osnovan
posao, franšizing ili neki drugi oblik. Mnogi perspektivni vlasnici poslova nalaze se u
situaciji kada ne znaju za šta da se odluče.
U nastavku slijede osnovne karakteristike pomenutih modaliteta započinjanja biznisa.
       Razmišljate da donesete odluku o
      započinjanju vlastitog biznisa? Čestitamo
Kada jednom donesete odluku da uđete u biznis; pravilno planiranje
postaje suštinsko.

Koraci u započinjanju biznisa
1. Istražite i identifikujte potreban proizvod.
2. Proučite tržiste za proizvod, koristeći koliko je god moguće više izvora
  informacija.
3. Odlučite kako započeti novi biznis, kupiti postojeći, kupiti franšizu ili na neki
  drugi način.
4. Napravite strateške planove, uključujući okruženje, strateške ciljeve i
  strategije.
5. Napravite operativne planove uključujući politiku, budžete, standarde,
  procedure i metode, i planiranje mnogih aspekata proizvodnje i prodaje
  proizvoda.
6. Napravite finansijski plan, uključujući ocjenu prihoda i troškova, ocjenu
  početnog investiranja i lociranje izvora kapitala.
7. Povezati ove planove u detaljan biznis plan.
8. Implementacija plana.
      Osnivanje preduzeća-osnovni oblik
         započinjanja biznisa


Svjetska iskustva govore da većina poduzetnika svoj prvi
preduzetnički pokušaj ostvaruje osnivanjem novog malog
preduzeća ili u razvijenijim državama nasljeđivanjem
preduzeća.
Čisti poduzetnici, iako svjesni povećanog rizika
neuspjeha, teže za preduzećima koja su istinski njihova
djela.
Kad se tematiziraju poduzetnički poduhvati u malom
preduzeću, treba imati u vidu činjenicu da taj poduhvat
nastaje kao spoj dobre ideje i kapitala.
       Međusobni odnosi ideje i kapitala

Za početak realizacije preduzetničkog poduhvata
potrebne su ideje i kapital.

Ideje i kapital mogu biti vlastite i tuđe, što znači da
poduzetnički poduhvati nastaju kao rezultat
kombinacije:
(1) vlastitih ideja i vlastitog kapitala;
(2) tuđih ideja i tuđeg kapitala;
(3) vlastitih ideja i tuđeg kapitala;
(4) tuđih ideja i vlastitog kapitala
      Tržište kao izvor poslovnih ideja

Korištenje prednosti tržišta
  Kapitalizirati na trendu rasta
  Koristiti nove trendove
  Pokriti tržišne praznine i nedostatke
  Kopirati uspješnu ideju ili proizvod
  Kreirati tržišnu potražnju
  Opsluživati posebnu tržišnu grupu
  ...
      Poslovne ideje u proizvodnji i uslugama

Ideje za proizvodnju         Usluge/maloprodaja
  – Proizvoditi pod licencom      – Postati distributer
  – Poboljšati postojeći proizvod   – Postati izvoznik – distributer
   ili uslugu
                    – Postati uvoznik – distributer
  – Zamijeniti uvoz
  – Pronaći upotrebe otpadnog     – Raditi marketing za neki
   materijala              proizvod
  – Pakiranje/otpakiranje       – Planirati i promovirati
   postojećih proizvoda         događaje
  – ...
                    – ....
          Nekoliko inovativnih ideja
Podaci istraživanja ukazuje da oko 71 % budućih ulaganja u brzo
rastuće industrije (kao što su medicinska zaštita, poslovne usluge
i okolina) će dobro doći za mala preduzeća i ovo su razlozi gdje su
mala preduzeća gotovo kompetentna.

Nekoliko inovativnih ideja će vjerovatno biti razvijeno kao prateći,
i mogu voditi ka velikom poslu sutrašnjice:
  1. Kompjuteri i popravak kancelarijiskih mašina
  2. Edukacione usluge i proizvodi
  3. Finansijsko poslovanje
  4. Kućna zdravstvena zaštita
  5. Reklama, promocija i javna veza
  6. Fitnes i rekreacija za seniore
  7. Specijalni servis isporuke
Metode traženja ideja o novim proizvodima
             [Begtić H. Rešad]                      Metode traženja ideja o proizvodima
           Prikupljanje ideja                      Razvijanje ideja
              (Izvori)
    U preduzeću           Van preduzeća
                                                    Logički -
                                    Intuitivno           sistematski

                    Stručni seminari
    Izvještaji
                                    Moždane oluje
                                                    Varijante
                    Posjete                             funkcija
                    sajmovima            Prisjećanje
    Prijedlozi
                                                    Morfološka
                    Zahtjevi kupaca         Pul ideja            analiza

    Konkur.ideja
                    Zahtjevi            Delfi
                    isporuč.                            Drvo
                                                    relevanci
                                    Bionika
                    Naučna
                    istraživa.
                                    Sinektika
Kako se biznis formira i kako funkcioniše

     Ideja  Menadžment     Novac       Zgrade
                   Ljudi

                        Oprema i
                        materijal


                Operacije i
    Prodaja        proizvodnja         Prihodi

                       Rashodi
                       Troškovi: materijala,
                       rada, sredstava i sl.
                       Izdaci: porezi,
                       doprinosi , itd.


   Dobitak                        Gubitak
Mnogi uspješni vlasnici malih poslova su započeli novi
posao jer su htjeli da im drugi priznaju uspjeh kao
njihov.

Često je izabrana nova ideja i poslovi koji su na prodaju
ne odgovaraju željenom. Također, veličina kompanije,
nove investicije novi zaposlenici i nova lokacija može biti
izabrana da odgovara traženom.

Sve ovo je uzbudljivo i kada je uspješno zadovoljavajuće.
Poduhvat je izazov jer je sve oko toga novo, ono
zahtijeva nove ideje i mora nadmašiti teškoće.
Razlozi “Za” i “Protiv” započinjanje
biznisa pokretanjem novog posla
RAZLOZI “ZA”             RAZLOZI “PROTIV”
•  Definira prirodu posla sam.    •  Problem u pronalaženju pravnog
                     posla
•  Kreira preferiranu vrstu
                   •  Problemi u vezi sa prikupljanjem
  fizičkih sredstava
                     izvora, uključujući lokaciju,
•  Pokreće nove investicije       zgradu, opremu, materijale i radnu
•  Ima slobodu izbora i razvoja     snagu.
  zaposlenika            •  Manjak proizvodnih linija
•  Može koristiti prednost      •  Proizvodni problemi povezani sa
  posljednje tehnologije,        pokretanjem novog posla
  opreme, materijala, alata i sl.  •  Manjak uspostavljenog tržišta i
                     kanala distribucije
•  Izabere takmičarsku
                   •  Problemi u uspostavljanju
  sredinu.
                     osnovnih menadžerskih sistema i
                     kontrola
                   •  Rizik propasti je veći kod malih
                     poslova nego kod kupovine
                     postojećeg posla ili franšizinga.
         Pitanja za pismeni ispit

1. Nabrojite kombinacije između ideje i kapitala kao bitnih
  pretpostavki započinjanja biznisa osnivanjem novog
  preduzeća.
2. Nabrojite neke od inovativnih ideja koje mogu pomoći kod
  započinjanja biznisa osnivanjem novog preduzeća.
3. Nabrojite razloge “Za” započinjanje biznisa onivanjem
  novog preduzeća
4. Nabrojite razloge “Protiv” za započinjanje biznisa
  osnivanjem novog preduzeća
           Pitanja za usmeni ispit
1. Objasnite odnos ideje i kapitala u započinjanju biznisa osnivanjem
  novog preduzeća. Posebnu pažnju posvetite pojašnjenju metoda i
  izvora ideja, te inovativnim idejama koje mogu poslužiti kao podloga za
  započinjanje biznisa u budućnosti.

2. Objasnite proces osnivanja novog preduzeća. Nabrojite sredstva i
  aktivnosti neophodna u tom procesu i razloge “za” i “protiv”
  započinjanja biznisa osnivanjem novog preduzeća.

								
To top