MAL BILDIRIMI by wOv4kF

VIEWS: 48 PAGES: 2

									     MAL BĠLDĠRĠMĠ                  KURUMU
                             GÖREVĠ
                             SĠCĠL NO
    3628 Sayılı Kanunun 2’ nci ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8’ inci maddesine göre Mal Bildiriminde bulunacak olanlar
kendileri ile eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının taşınır ve taşınmaz malları ile arsa ve yapı kooperatifi gibi kooperatiflerde bulunan hisselerinin
değerleri ne olursa olsun formun 2’ nci ve 3’ üncü bölümlerine kaydetmek zorundadırlar. Formun 4 - 8’ inci bölümlerine kaydedilmesi gereken her
türlü kara,deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer döver, harman makinesi ve diğer ziraat makineleri, inşaat ve iş makineleri, hayvanlar, koleksiyon
ve antika ev eşyaları ile hakları, alacaklar ve gelirlerden, kendilerine ödeme yapılanlara aylık net ödemenin, ödeme yapılmayanlara ise GİH
sınıfındaki 1. Derece Şube Müdürüne yapılan aylık net ödemenin, beş katından fazla tutardaki kısmı beyan edilir.
BÖLÜM – 1 KĠMLĠK BĠLGĠLERĠ
 SIRA                                                                TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ
             ADI VE SOYADI             DOĞUM TARĠHĠ      DOĞUM YERĠ      YAKINLIĞI (1)     KİMLİK NUMARASI
 NO
BÖLÜM - 2 TAġINMAZ MAL BĠLGĠLERĠ
 SIRA                                                                   MALĠKĠN
                TAġINMAZIN           ADRESĠ            HĠSSE
 NO     DEĞERĠ                                             EDĠNME TARĠHĠ     TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ
                 CĠNSĠ (2)     (mahal, ada,parsel no’ su dahil)    MĠKTARI                 KİMLİK NUMARASI
BÖLÜM - 3 KOOPERATĠF BĠLGĠLERĠ
                                                                    HĠSSEDARIN
 SIRA                                            HĠSSE
                KOOPERATĠFĠN ADI VE YERĠ                           ÜYELĠK TARĠHĠ     TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ
 NO                                            DEĞERĠ                  KİMLİK NUMARASI
BÖLÜM – 4 TAġINIR MAL BĠLGĠLERĠ
A – TAġIT BĠLGĠLERĠ
                                                                     SAHĠBĠNĠN
 SIRA               TAġITIN     TAġITIN       EDĠNME        MODEL        EDĠNME
       PLAKA NO                                                       TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ
 NO                CĠNSĠ (3)    MARKASI       DEĞERĠ        YILI        TARĠHĠ       KİMLİK NUMARASI
B – DĠĞER TAġINIR MALLAR
                                                                     SAHĠBĠNĠN
 SIRA                                  EDĠNME        MODEL        EDĠNME
            TAġINIR MALIN CĠNSĠ (4)                                           TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ
 NO                                  DEĞERĠ        YILI        TARĠHĠ       KĠMLĠK NUMARASI
BÖLÜM – 5 BANKA VE MENKUL DEĞERLERE AĠT BĠLGĠLER
                                                           SAHĠBĠNĠN
SIRA
       PARA VEYA MENKUL DEĞERLERĠN NĠTELĠĞĠ (5)                MĠKTARI      CĠNSĠ  TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ
 NO                                                        KĠMLĠK NUMARASI
BÖLÜM – 6 ALTIN VE MÜCEVHERAT BĠLGĠLERĠ
                                                           SAHĠBĠNĠN
SIRA
                   CĠNSĠ                      DEĞERĠ      MĠKTARI  TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ
 NO                                                        KĠMLĠK NUMARASI
BÖLÜM – 7 BORÇ – ALACAK BĠLGĠLERĠ
SIRA                                                        BORÇ/ ALACAK
            BORÇLUNUN ADI VE SOYADI (6)               ALACAKLININ ADI VE SOYADI (6)
 NO                                                          TUTAR
BÖLÜM – 8 HAKLAR VE BEYANI GEREKLĠ GÖRÜLEN DĠĞER SERVET UNSURLARI
                                                           SAHĠBĠNĠN
SIRA          HAK (7) VEYA BEYANI GEREKLĠ GÖRÜLEN DĠĞER
                                                 EDĠNME ġEKLĠ  TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ
 NO                 SERVET UNSURLARI                                KĠMLĠK NUMARASI
AÇIKLAMALAR                                          BĠLDĠRĠM SAHĠBĠNĠN
 1)  Yakınlığı sütununa “kendi”, “eĢi”, veya “çocuğu” ibaresi yazılacaktır.
                                                ADI   :
 2)  Bu bölüme “bina”, “arsa”, veya “arazi”, yazılacaktır.
 3)  Bu bölüme kara, deniz veya hava ulaĢım araçları yazılacaktır.              SOYADI :
 4)  Silah, pul, diğer koleksiyonlar, kıymetli tablolar, hayvanlar vs.
                                                TARĠH  :
 5)  Yurt içindeki veya Yurt dıĢındaki bankalar ile özel finans kuruluĢlarında bulunan
    para veya menkul değerler yazılacaktır.
 6)  Tüzel kiĢilerde unvan yazılacaktır.                           ĠMZA
 7)  Menkul mallara ait ihtira berati, alameti farika ve telif hakkı gibi haklar
    yazılacaktır.

								
To top