; TESLA KİMD1
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

TESLA KİMD1

VIEWS: 12 PAGES: 13

 • pg 1
									    LA KİMDİ? 
   TESL
                                              
  Bugün her hangi bir elektrik m   mühendisligi  öğrencisine Tesla hakkın   nda bir şey so orarsanız, sa anırız boş 
bakışlarla size bakaca         a karşı soruy la karşılaşırsınız, Tesla kimdi? 
             aktır.    Ya da
  Kabahat kimin? 
  Egitim               a                             ş 
     mçilerimizin  Altarnatif  akım  çağımı zın  kurucusunu  tamamen  unutmuş olmaları  mantıksız       m
görünme  ektedir. 
  NİKOOLA TESLA 
  Şimdiki Yugoslavy   ya’da, Smiljana köyünde,   , 9 Temmuz 1856` da doğ   ğdu.    Bir hiççken bilim dü ünyasının 
en  üst  nnoktasına  yü         2yaşında  ön
             ükseldi.     32                      ner 
                            nemli  keşifleri  ile  milyon oldu,   d  daha  sonra  karanlığa 
kaybolup p beş parasız  z öldü. 
  Babası  papazdı.     Hiçbir  zaman  okuyup  y    yazamamasınına  rağmen annesi  ha lk  arasında  pratik  ev 
                                          n, 
aletleri  m       ak 
     mucidi  olara bilinirdi.     Ona  göre  T   Tesla,  yaratıcı  dahi  olmaya  adaydı.  Papaz  olma  asına  için 
babasının  zorlamasına  karşı  çıka   arak,  genç  T Tesla  mühendislik  mesleğ         etti.     Annes de  onu 
                                           ğinde  ısrar  e       si 
destekle edi,  Fizik  ve  Matematik bilgisini  arttırırken  Graz`daki  Politeknik  ok
                    kte                            kuluna  girdi  ve  Prag 
Üniversit                m 
      tesinde  eğitimine  devam etti.     Yab   bancı  teknik  eserleri  oku        çin, 
                                          uyabilmek  iç orada  ya   abancı  dil 
kursuna  devam etti.    Anadili olan Sırpça ve     e ailece bildikleri Almanc  caya ek olara ak İngilizce,  Fransızca 
ve İtalyancayı da öğr  rendi. 
  Prag’daki  tahsilin 1880  `de  bitirdikten  sonra,  Buda
             ni                      apeşte  de  lissansüstü  yap parken,  prof fesörüyle 
alternati akımın  öz
     if               artıştı.     Son Paris  telefon  şirketin çalışma ya  başladı.     Burada 
             zelliklerini  ta       nra              nde 
             arı 
doğru  akım  motorla ve  dinam     molar  konus  sunda  geniş ve  önemli  tecrübeler  edindi.     Oradayken 
çalıştırdıığı döner makinaları koru   umak için reg güle edici kontrol cihazları icat etti. 
  ELEKT TİRİK ENDÜS   STRİSİ SINIRL LIYDI 
  O ilk  günlerde ge  enellikle doğr ru akım, sıtm maya, ışık vermeye, güç s  sağlamaya ve  e iletmeye e en uygun, 
elektrik  akımı olarak  k bilinirdi. Fakat DA diren  nç kayıpları b büyüktüki, her mil kare i çin bir güç s  santraline 
gerek  va ardı.     İlk  akkor  ampuller  (  110  V  VOLTA`TA  ),  güç  santrallarına  yakın olsalar  bile  parlak 
                                                  n 
yanmıyo orlar ve bir m milden daha a  az uzaklıktak kiler ise kayboolan güce ba ağlı olarak sö önük yanıyorlardı. 
  1884  de  genç  T   Tesla,  kafasında  fikirler dolu  ve  cebinde  4  sentle  New York  da  gemiden 
                            rle                     w 
                    u 
ayrıldı.     Tecrübesi,  onu  doğru akım  mot orları  ve  di     inamolardaki  komütatör   rün  sonsuz  sorunlar 
yaratan  gereksiz bir  karışıklık old  duğuna inan         DA ÜRETECİN
                            ndırmıştı.    `D       NİN `bir kom mülatörle dış ş devrede 
tamame aynı  yöne akan  dalga dizileri  şek
     en        e        a        klinde  alternnatif  akım  ol        u       O
                                          luşturduğunu gördü.     O  zaman, 
motorda dönme  ha
     a        areketini  sağ ğlayacak  DA  elde  etmek için,  elektr motorun un  endüvisi,  motora 
                                   k       rik 
alternatif  (  AA  )  beslemek  için  döndüğü  anda  manyetik  kutupların  yönlerini  değiştiren,  döner 
komülatörlere sahipti. 
  İLHAM 
  Teslaya  göre  doğru  akım  saçmalığın  daniskasıydı.     Hem  jeneratör  (  üreteç  )  hem  de  motordaki 
komütatörü ortadan kaldırmak ve AA’yı tüm sistemde kullanmak akla uygun gelmekteydi.    Fakat hiç 
kimse  alternatif  akımda  çalışan  bir  motoru  oluşturmamıştı,  ve  tesla  bu  sorunu  çok  düşdü.     1882 
şubat’ın da, Budapeşte’nin bir parkında Szigetti adında bir sınıf arkadışyla gezinirken aniden haykırdı.! 
  Buldum ! 
  Şimdi  değiştirime  dikkat  et!  O  anda  tüm  elektrik  endüstirisinde  devrim  yapacak  olan,  dönen 
manyetik alanı bulmuştu.    Dönen elemana bağlantı gereği olmayacaktı.    Komülatör yoktu artık. 
  Sonradan  tüm  alternatif  akım  elektrik  sistemini  tasarladı.     Alternatörler,  elektrik  enerjisinin 
ekonomik  iletimi  ve  dagıtımı  için  AA  motorları  .  .  .     Dünyanın  her  tarafında  harcanıp  giden  su 
gücünün  bolluğundan  esinlenip,  gerekli  olan  heryere  enerjiyi  dagıtabilen  hidroelektrik  santrallarıyla 
bu büyük gücün elde edilmesi tasarladı.    Budapeşte de ‘ Bir gün Niyagara Çağlayanı nı, elektrik elde 
etmek için kullanacağım’ diyerek dinleyenleri şaşırttı. 
  EDİSON TARAFINDAN CESARETİ KIRILDI 
  Tesla‘nın aradığı ve şans kolayca eline geçmedi.    O zamanlar New York’da, Pearl caddesindeki ilk 
laboratuvarında  akkor  lambası  için  Pazar  aramakla  meşgul  olan  Edıson’a  rastladığı  zaman  Tesla, 
gençlik  heyecanıyla,  kendisin  bulduğu  alternatif  akım  sisteminin  açıklamasını  yaptı.     Bu  düşünceyi 
derhal ve tamamen kestirip atan o büyük adam, ‘‘sen teori üzerinde vaktini harcıyorsun’’ dedi. 
  Bir  yıl  boyunca,  uzun  boylu,  zayıf  Yugoslav,  bu  yabancı  ülkede  açlıktan  korunmak  için  mücadele 
etti.     Gün  geldi,  çukur  kazarak  geçimini  sağladı.     Fakat  birlikte  çalıştığı  çukur  kazıcı,  Western 
Unıon’un  ustası’  yemek  saatlerinde  Tesla’nın  ilgilendiği  yeni  elektrik  sistemlerinin  hayali  tariflerini 
dinleyerek,  bu  konu  üzerinde  bir  plan  yaptı.     Tesla’yı  A.     K.     Brown  adlı  firmanın  sahibiyle 
tanıştırdı.     Tesla’nın  parlak  planlarıyla  büyülenerek,  Brown  ve  bir  ortağı  büyük  bir  atılım  yapmaya 
karar verdiler.    Ortaya belirli bir miktarda para koydular ve bu parayla tesla ( şimdiki batı Brodway ) 
güney  beşinci  cadde  33‐35  No’da  bir  deney  laboratuvarı  kurdu.     Orada  Tesla  jenaratör, 
transformatörler, transmisyon( iletim ) hattı, motorlar ve ışıklar gibi tasarladığı sistemlerin tümünün 
planlarını  hazırladı  bunlardan  usanmadan  çalıştı,  her  detay  için  planlar  silinmez  biçimde  zihnine 
kazınmıştı.    Hatta iki ve üç fazlı sistemleri de tasarladı. 
  Cornell  Üniversitesinden  Profesör  W.  A.     Anthony  yeni  AA  sistemini  sınadı  ve  de  Tesla’nın 
senkron motorunu en iyi DA motoruna eşit yeterlilikte olduğunu açıkladı. 
  ALTERNATİF AKIM ORTAYA ÇIKIYOR 
  O zaman Tesla bütün kısımlara sahip bir tek patent altında sistemini tescil ettirmek istedi.    Patent 
bürosu  her  önemli  fikir  için  ayrı  bir  dilekçeyle  başvurulmasında  ısrar  etti.     Tesla  1887’nin  kasım  ve 
aralığında dilekçesini verdi ve daha sonraki altı ayda yedi tane ABD patentlerini aldı.    1888 Nisanın 
da çok fazlı  de içeren dört ayrı patent için başvurdu.    Bunlar da  hızla, bekletilmeden verildi.    Yılın 
sonuna kadar 18 patent daha aldı.    Bunları, çeşitli Europa patentleri izledi bu kadar hızla dağıtılan bu 
patent çığının, eşi görülmemişti.    Fakat fikirler ilginçti.    O kadar ki, bir gelişme ve tahmin yoktu.    Bu 
yüzden patentler tek bir tartışma bile yaplmadan verildi. 
  Bu sırada Tesla, New York da AIEE (şimdiki IEEE ) nin bir toplantısında çok gösterişli bir konferans 
verip, tek ve çok fazlı AA sistemlerinin gösterisini yaptı.    Dünya mühendisleri, muazzam geliş menin 
kapısını  açarak,  telle  yapılan  elektirik  enerjisi  iletimindeki  sınırlamaların  sınırlamaların  giderilmiş 
olduğunu gördüler. 
  Fakat kim bu tümüyle daha iyi olan, sistemi uygulayacaktı? Doğal olarak, kurulan Edison‐General 
Electric kuruluşu degil, Aksi halde kendi tüm yatırımlarının eskimiş olduğunu kabul edeceklerdi. 
  İşte  tan  o  sıra  da  George  Weslinghouse,  Tesla’nın  labaratuarına  gitti  ve  Tesla  ile 
tanıştı.    Tanıştıkları sırada Tesla 32, Westinghouse 42 yaşındaydı.    Her ikisi de yetenekliydi, başarılı 
birer  mühenndis  ve  elektriğin  hayranı  idi.     Westinghouse,  Teslanın  açıklamasını  dinledi,  gösterisini 
izledi ve hemen karar verdi. 
  Westinghouse  ‘’  alternatif  akım  patentlerin  için  bir  milyon  dolar  nakit  ve  ayrıca  satış  payı 
vereceğim ‘’ diyerek teklifini yaptı. 
  Tesla heycanla sa  atış payını be eygir gücü ba        ar yap, anlaşt
                           aşına bir dola       tık ‘’diye cevvap verdi. 
  İki addam bu kadar kolayca, tarihi anlaşma yı yapıp el sıkıştılar. 
  Tesla  amacına  er         akat  fikirlerin inanıp  ke
            rişmişti.     Fa       ne             tek 
                                  endisine  dest veren  in  nsanları  unut tacak  biri 
değildi,  ve  derhal  laabaratuarına  paraca  des         B
                           stek  veren  Brown  ve  or        milyon  dolar çekini 
                                         rtağına  bir  m       rlık 
gönderd di.    Daha sonra Weshing   ghouse’ın ar dındakiler, o onu, Tesla’yla a yaptığı anllaşmanın bey  ygir gücü 
başına  b dolarlık  kısmından  vazgeçirmey çalıştılar  buna  rağme ilişkileri  hızla  gelişti.     Fakat 
     bir              v       ye             en 
Tesla’nınn ömrünün g  geri kalan kıs smında geçim  mini ve araşt tırmalarını destekleyecek  k olan satış  payından 
feragat eetti. 
  Ülke  çapındaki  Westinghou     use  yaptırım mlarının  baş şarısı,  gelişe elektrik  endüstrisinde  rakip 
                                         en 
durumun  nu korumak için General electric, We    estinghouse bir lisans alm mak zorunda  kaldı. 
  İyi  bir  ücretle  tartışılan  lisans,  Tesla  için bir  şerefti.     Tartışmad Tesla,  açı kça  alternat akımın 
                           n              da              tif 
ümitsizliği ve denem  melerin ise zaman kaybı ko   onusundaki, Edison onun  n ilk sözlerin i hatırladı. 
                       
  HAKİKAT OLAN R  RÜYA  
  1890’da  Ulusrar  arası  Niyaga Komisyo elektrik  üretmek  için Niyagara  çağlayanının gücünü 
                   ara      onu              n,             n 
kullanma ak amacıyla  çalışmaya ba        gin Lord Kelv
                   aşladı.    Bilg       vin komisyonun başkanlın  na atandı ve o derhal 
DA sisteminin en iyi olacağını aç         kat, eğer güç
                   çıkladı.    Fak       ç 26 mil ilerddeki Buffalo’’ya iletildiği  takdirde, 
AA’nın g gerekli olduğunu sonuçta  a kabul etti. B Böylece, sonuçta Tesla’nın sistemini  kullanmaya ve büyük 
     erle 
türbünle AA  üretmeye  karar  verdiler.     T          92       k
                          Teklifler  189 de  yeni  kurulan  catar ract  construction  co. 
     arafından iste
şirketi ta       enildi. 
  Wash        e       000 
     hıngtonhouse on  tane  50 HP’lik  h                        eral 
                          hidroelektrik  jeneratörü  için  ve  gene electric  ise  iletim 
           yaptılar.     Bütün  sistem iletim  hat yükseltici  ve  alçaltıc transform
hattı  için  kontrat  y              m        ttı,            cı       matörlerle 
Tesla’nınn iki faz projjesine  uygunndu.     Harek et eden  parçaları azaltm        tan dönen alan ve içi 
                                        mak için, dışt
sabit armmatürlü büyü ük alternatör rler planlanm mıştı. 
  O zammana kadar  bu büyüklük   kte hiç biri yyapamadığı için bu tarihi proje heyec   can yarattı.  Dakikada 
     vir      er              en, 
250  dev yapan  he biri  1775  amper  vere 2250  vol       ltluk  on  büy alternatö iki  fazlı  25  Hz’de 
                                        yük      ör, 
     P       00       kış 
50000HP veya  3700 kw  lık  çık oluşturuy      yordu.     Rot
                                 torların  herb 3  metre çapında,  4,  5metre 
                                        biri,     e       4
uzunluğu unda (düşeyy jeneratörlerde 4, 5metr   re yükseklik) ) ve 34 ton aağırlığındayddı.    Sabit parçalar 50 
ton ağırlığındaydı.    Gerilim iletimm için 22000 0 Volt’a çıkarıldı. 
                        
  UZAK KTAN RADYO   O KONTROLÜ  Ü  
  Sonraadan telsiz d denilen, radyo alanında T   Tesla’nın önc cülüğü, Mors s koduyla ya pılan haberleşmeden 
                            nin      n 
de  daha  ileri  gitti.     1898  New  Yourk  şehrin Madison square  Gar      rden  (  Madis Parkı)  de  telsizle 
                                                  son 
uzaktan  kontrola ait  t parlak bir ggösteri düzen  nledi.    Birinci gelenekse el elektrik fu arının geliştiği yer ve 
genellikle  Barnum‐B          in 
             Bailey  sirkini çalıştığı  b         n       b
                            büyük  alanın ortasına  büyük  bir  ta           v
                                                  ank  koydu  ve  su  ile 
doldurdu u.    Bu küçük gölün üzer   rine, yüzmes  si için, 1metr re uzunluğun nda anten di reği olan, sa  ac gövdeli 
     e 
bir  tekne koydu.     T         nde       yo 
             Teknenin  için bir  rady alıcısı  ve  gemi  manev     vralarına  yap pmak  için  baatarya  ile 
     bir               u 
çalışan  b çeşit  elektrik  motoru vardı.     Se   eyredenlerin  arka  tarafın  ndan,  Tesla  gemiye  seyi  ircilerinin 
isteğine  göre  ileri  gi        eya 
             itme,  sola  ve sağa  dö          a,       e 
                           önme,  durma geri  gitme ve  donanım     mındaki  ışıkları  yakıp 
söndürm gibi  çeşit hareketler yaptırdı.    Unutulmaz  gösteri  tüm seyircileri  hayran  bıra
    me        tli       ri                      m               aktığı  gibi 
günlük  g gazetelerin  ön  sayfaları  ında  yer  ald        b
                            dı.     Fakat  bu,  uzaktan  radyo  ile  k  kontrol  yöntemlerini 
kullanara ak, günümüz  zde ayın yüze eyine insanla arı indireceğimizi, o gün k  kaç kişi düşü ünebilirdi ki? 
  MATE EMATİKSEL BÜYÜCÜLÜK     K 
  Tesla’nın matema   atik dehası, WWestinghous   se ve GE’nin n imalatını ya aptığı alterna atif akım cihazlarının, 
parçalarının yapımında da büyük    k yarar sağlad         ncilik günleri
                            dı.    İlk öğren       inde 
  karışı
     ık sorunları k  kağıt ve kaleemsiz akıldan  n çözerdi.    ÖÖğretmeni o  onun hile yap ptığından şüphe eder 
ve  ona  testler  uygu         nç 
             ulardı.     Gen Tesla,  büt         ma 
                            tün  logaritm cetvellerini  ezberlem   mişti.     Şimdi  ABD  de 
kullanılan  60  Hz  ‘lik  frekans,  Tes sla’nın  mant hesaplarından  çıkarılm
                            tık                     kü       nun 
                                           mıştı.     Çünk Tesla  bun ticari 
yönden  en  uygun  olduğunu  saptamıştı.     Daha  yü         üksek  frekan nslarda,  AA motorları  yetersiz 
                                                  A 
olacaktı. Daha  alç frekansla
     .          çak       arda  daha  ç çok  demir  kullanılacaktı.     Işıklar  d a  alçak  frek
                                   k                     kanslarda 
titreşeceekti. 
  Niyaggara  Çağlaya  anının  ana  teesisi,  ilk  Wes       t
                            stinghouse  türbin  jenara  atörlerinin  kkapasitelerine  uyması 
için, 25HHz’e göre planlanmıştı.    Bunu izleyen    n gelişmeler ile 60Hz’e çevirme yapılldı.    Günüm   müzde bu, 
Niyagara a’dan elde edilen enerji  360 mil uzak    ktaki New Yo  ork’a kadar iletilmektedi r. Bir zaman  nlar, daha 
büyük uz zaklıklar, Kuz zey Doğu şeb bekesinden b  beslenmekte  eydi.    Tesla New York’a g  geldiği zama an, yeterli 
     etimi için sını
enerji ile        ır 1 milden ddaha azdı. 
  YÜKS SEK FREKANS   S ÖNCÜLÜĞÜ  Ü 
  Araşttırmalarında  yüksek  geri          sek       n        n 
                    ilim  ve  yüks frekansın bilinmeyen alanlarınd a  daha  çok  ilgilendi. 
Yüksek f frekans cihaz  zlarını kullannırken, bir eliini daima cebinde tutard   dı. Bütün lab boratuar asis stanlarına 
bu ön te edbiri almala arında ısrar e ederdi, ve bu u kural, bu gü üne kadar da  aima gerilim m bakımından  n tehlikeli 
cihaz  ettrafındaki  uy  yanık  araştırıcılar  taraf        u
                            fından  da  uygulanmaktadır.  O  zam    man  yararlanılmamış 
olmasına rağmen, Tesla’nın yüksek frekans ve yüksek gerilim alanındaki keşifleri, modern elektroniğin 
yolunu açtı. Biricik yüksek frekans transformatörüyle (Tesla bobinleri)çıplak elinde tuttuğu gazlı tüpü 
yakacak  şekilde  vücudundan,  zarar  vermeden  ve  yüksek  gerilimli  akım  geçiriyordu.  O  ilk  günlerde 
Tesla, aslında neon tüpünün ve floresan tüpünün aydınlatmasını gösteriyordu. 
  Bazen,  frekans  aralığının  alt  ve  üst  kısımlarında  yaptığı  denemeler,  Tesla’yı  keşfedilmemiş 
bölgelere  yöneltti.  Mekaniksel  ve  fiziksel  titreşimlerle  çalışırken,  Houston  Caddesindeki  yeni 
labaratuarının  etrafındaki  hakiki  bir  depreme  neden  oldu.  Binanın  doğal  rezonans  frekansına 
yaklaşan,  Tesla’nın  mekanik  osilatörü  eski  binayı  sarsarak  tehdid  etti.  Bir  blok  ötede,  polis 
karakolundaki eşyalar esrarengiz bir şekilde dans etmeye başladı. Böylece, Tesla, rezonans, vibrasyon 
ve ‘’doğal periyot’’a ait matamatiksel teorilerini ispatladı. 
  DÜNYANIN EN GÜÇLÜ VERİCİSİ 
  Yüksek  frekans  ve  yüksek  gerilimli  elektrik  iletimi  konusundaki  araştırmalar,  Tesla’yı  Colarado 
Springs  yakınındaki  bir  dağın  üzerine  dünya’nın  en  güçlü  vericisini  kurup  çalıştırmaya  yönelti.     60 
metrelik  direğin  etrafına  22.  5  metre  çapında  hava  çekirdekli  transformatörü  yaptı.     İç  kısmındaki 
sekonder  100  sarımlı  ve  3  metre  çapındaydı.     Üreticisi,  istasyondan  birkaç  mil  uzakta  bulunan 
enerjiyi  kullanırken,  Tesla  ilk  insan  yapısı  olan  şimşeği  oluşturdu.     Bu  direğin  tepesindeki  1  metre 
çaplı  bakır  küreden  30  uzunluğundaki  kulakları  sağır  edici,  şimşekler  çaktı.     Ufka  kadar  gürültüsü 
çıktı.     100  milyon  volt  değerinde  gerilim  kullanılıyordu.     Yarım  asırlık  bir  süre  içerisinde 
giderilemeyen bir hayret yarattı. 
  İlk  denemesinde,  vericideki  güç  jenaratörünü  yaktı.     Fakat  tamir  ederek  26  mil  uzağa,  gücü 
telsizle  iletebilinceye  dek  deneylerine  devam  etti.     O  uzaklıkta,  toplam  10  kW’lık  200  tane  akkor 
lamba  yakmayı  başardı.     Daha  sonra,  kendi  radyo  patentleriyle  meşhur  olan  Fritz  Lowenstsın, 
Tesla’nın yardımcısı iken bu gösterişli başarıya şahit oldu. 
  1899’da  AA  alternatif  akım  patentleri  için  Westinghouse’den  aldığı  paranın  sonunu 
harcadı.     Albay  John  Jacob  Astor,  onu  mali  yönden  kurtarmaya  geldi  ve  Colarado  Springs’deki 
denemeleri için ona 30000 doları sağladı.    Sonra bu parada bitti ve Tesla New Yourk’a geri döndü. 
  New  Yourk’da  Century  dergisinin  sahibi,  arkadaşı  Robert  Underwood  Johnson  aracılığı  ile, 
Colarado Springs’deki başarılarını anlatan hikayeler yazarak, Tesla geçimini sağladı.    Fakat Tesla’nın 
yazdığı  hikaye,  felsefe  ve  “insanlığın  mekaniksel  gelişimi”  konusuna  giren  bir  konuşma  oldu.     Çok 
yüksek edebi kalitesine rağmen, eser Colarado Springs’deki güçlü vericiden çok az söz ediyordu. 
  Sonunda  makale  “insanlığın  artan  enerji  ihtiyacı”  başlığı  altında  basıldı.     Basında  yayınlandığı 
zaman heyecan yarattı.    Derinden etkilenen okuyuculardan biri, John Pierpont Morgan’dı.    Bu kişi, 
doğru  akım  günleri  başında  ve  daha  sonraları  da  Niyagara  Şelalesi  projesinde  Genaral  electric 
firmasını paraca desteklemişti. 
  Morgan, göşterişli başarıları ve şahsiyeti dolayısıyla, Nikla Tesla’hayranı idi.    Tesla, kısa zamanda 
Morganın sürekli misafiri oldu.    Kusursuz giyinişli, birkaç dilde yaptıgı kültürlü konuşması ve medeni 
davranışlarıyla gösterişli vecentilmen Tesla, New Yourk sosyetesi gözdesi oldu.    Genellikle tanınmış 
aileler kızları için ‘’iyi bir av’’ olarak saydılar, fakat Tesla hayatında kadınlara ve aşk hikâyelerine yer 
bulunmadığını ısrarla tekrarladı.    Çünkü onlar, onun araştırmalarına engel olacaktı. 
  Tarihçiler,  Tesla’nın  daha  sonraki  büyük  projesini,  Morgan’ın  paraca  desteklemesine  neyin 
yönelttiği  konusunda  çelişkilere  düşerler.  Bazıları,  onun  aslında  telsizle  güç  iletimiyle  ilgili  olduğuna 
inanırlar. Diğerleri, daha sonraki gelişmelerin ışığında, Morgan’ın ilgili olduğu elektrik endüstrisindeki 
yatırımlarını  korumak  için,  Tesla’yı  ve  başarılarını  kontrol  altına  almak  olduğunu  söylerler.  Bu 
nedenle, Tesla’nın tekrar çaresiz kaldığını anlayarak, telsizle elektrik gücü iletimini garantilemeye razı 
olur. 
  1904’de  Tesla  ‘’Elektrik  dünyası  ve  Mühendisliği’’  dergisine  verdiği  beyanatta  ‘’yapmış  olduğum 
işin  büyük  bir  kısmı  için,  Bay  J.  Pierpont  Morgan’ın  asil  alicenaplığına  borçluyum.  ’’  Demişti.  Bu 
birlikten, Long İsland’daki ilginç  “Dünya çapındaki telsiz” kulesi filizlendi. 
                       
  DÜNY YA ÇAPINDA  A TELSİZ 
  Long  İsland’ın  tep pelik  bölümü ünde,  Warde  enclyffe  yakınında  yavaş yavaş  yüks elen  garip  yapıbütün 
                                        ş               y
seyreden        ni 
     nlerin  ilgisin çekerdi.     Tek  parça  olmaması  dışında,   büyük  bir  mant    tara  benzey  yen,  yapı, 
            62       y
yerden  geniş  ve  6 metre  yukarıdaki  t      tepesine  do oğru  daralan,   kafes  şe  eklinde  bir  iskelete 
sahipti.     Tepede  30 metre  çapında  bir  yarı m  küreyle  örtülüydü.     İskelet,   bron
            0                     ö       İ       nzdan  kalın  cıvata  ve 
bakır lammalarla birbirine bağlanm  mış,  sağlam  ağaç kolonla  ardan yapılm        m küresel tep
                                        mıştı.    Yarım        pe,  üsten 
yüzeysel l olarak bakır r bir elekle kaplıydı.    Tümm yapıda demir metali yoktu. 
                   e,                    n 
  Ünlü  mimar  Stanford  White konuyla  o  kadar  ilgilendi  ki,  en iyi  yardım      mcısı  W.  D.  Crown’u 
görevlen ndirerek proj        siz yaptı. 
            je işini ücrets
            eski 
  34.     Caddedeki  e Waldorf    f‐Astoria  oteelinde  oturan  Tesla,  her  gün,  taksiylle,  çarklı  araba  araba 
vapuruna binerek Lo  ong İsland şe ehrine  gidip, , Long İslandd demiryoluy yla Shoreham  m’e aktarma  a yaparak 
inşaata ggidiyordu.     Proje kontro olünün aksam  maması için, trenin yeme  ek servisi onu un için özel y yemekler 
hazırladıı. 
  Büyük  kulenin  y  yanında  30  metre  kar   relik  tuğla  bina  tamam mlandığı  zam man,  Tesla  Houston 
caddesin ndeki  laboratuvarındaki  binaya  taşım                da 
                          maya  başladı.     Bu  sırad radyo  frek kans  jenerat  törleri  ve 
     alıştıran  motorların  yapımında  üzüc bazı  gecikmelerle  karşılaşıldı.     B
onları  ça                     cü                     Birkaç  camcı  planları 
    an özel tüpleri şekillendirmeye çalışıy
hazır ola                     yorlardı. 
                       
  KAHİN GELECEKT   TEN BAHSEDİ  İYOR 
  Bu sırada Tesla (1 1904), Mors  koduyla sın ırlı olan büyük endüstrin   nin geleceğin ne ait, uzak g görünüşü 
açıklayan kurumsal  broşürün
     n                    dı 
                  nü  yayınlad Bu  broşür,  Tesla’n      nın  kâhin  olduğunu  herkese 
inandırdı.     “Dünya çapında  Telsiz  Sistem nde,  çeşitli  olanakları  sağlay
            a       T       mi”      ç              yacak  olan  özellikler 
açıklanıy              raf,     ,        ını, 
     yordu.     Broşürde,  Telgr Telefon, haber  yayı Borsa  gö       örüşmeleri,  Deniz‐Hava  trafiğine 
yardım, Eğlence ve M  Müzik yayını, saat ayarı, RResimli Telgr raf, Telefoto ve Teleks hiz zmetleriyle, Tesla’nın 
sonradan oluşumunu   u gördüğü ra       nlatılıyordu.
                   adyo sitesi an
  MOR RGAN’NIN YA  ARDIMI SONA ERİYOR 
  1904  Martı, Elekt trik Dünyası  ve Mühendiisliği dergisin nde, Tesla, K Kanada Niyag  gara Enerji firmasının 
telsiz enerji iletim sissteminin uyg gulamasını isstediğini ve b bunun için 10 0 milyon Volltluk gerilimd de 10000 
beygir gü ücü dağıtabilecek bir sist tem kullanma ayı istediğini i açıkladı. 
  Niyag gara  projes asla  gerçekleşmedii.     Fakat  gösterişli  Long  İslan d’ın  kaderine  etki 
            si 
            kmayan  ned
yaptı.     Aydınlığa  çık      denler  yüzün nden,  J.  P.    Morgan  dü üşüncesini  de eğiştirdi  ve  Tesla’nın 
para  kay              B      Tesla,  Morga
     ynağı  birden  kurudu.     Başlangıçta  T       an’nın  heme hemen  biitmek  üzere  olan  işin 
                                        en 
tamamla  anmasını  sağ ğlayamayaca ağına  inanm ak  istemedi,  ama  Morg   gan’nın  geri  çekilişi  ani  ve  kesin 
     Endüstri  tarihçileri  bu  durumun  ne
oldu.     E             d      edenini  mer ederler,  Neden  Mor
                                 rak              rgan  sabrını  tüketti? 
     e 
Ünlerine inandığı  mühendisler,  Broşürde  aç          an              n 
                         çıkça  yer  ala Tesla’nın  görüşlerinin saçma  oldu    uğuna  ve 
     n       r                     a 
parasının ümitsiz  bir hayla  için  harcadığına  mı  onu  ikna ettiler?  Yo                e 
                                        oksa  Tesla’nıın  vaktini  ve parasını 
Niyagara a Projesine sarfettiğine mmi şüphelend di? Bunun aslı bilinmeyec  cektir. 
  MAN NTIKSIZ BİR S SAYGISIZLIK 
  Birincci Dünya Sav vaşı sırasındaa, ulusal savuunma adına  çok saçma s   saygısızlıklar  öne sürüldüü.    Garip 
bir nede ene göre (vey ya nedensiz) ) Long İslandd, Wardencly  yffe’deki Tesla’nın şanslı  kulesinin A.B. D. ’nin 
Emniyetini tehlikeye soktuğuna v   ve tahrip edi lmesi gerekt tiğine karar vverildi. 
  Kablo bağlayarak yüksek  yapıyı  öne  çek
     o       k              kip,  dengesini  bozmak  için  yapılan  boş  teşebb   büslerden 
            da 
sonra,  en  sonund temelini  dinamitle      eyerek,  dev  vrildi.     O  zaman  biile,  kule  çökerken 
parçalan nmadı.    Zede elenmeksizin n yana yattı vve en sonund  da parça par rça söküldü. 
  Fakat t bu yapı parrçalanmalıydı? 
  Nede eni bilinmiyor. 
  RADY YO FERAKAN  NS ALTERNAT  TÖR 
  1890’da Tesla yüksek frakans AA üreteçlerini yapmıştı. 184 kutuplu olan bir tanesi 10 kHz ‘lik çıkış 
veriyordu.  Daha  sonra,  20  kHz  kadar  yüksek  frekansları  elde  etti.  Ancak  on  yıl  sonra  50  kwa  çıkışlı 
radyo  frekans  üretecine  Reginald  Fessenden  geliştirdi.  Bu  makine,  general  electric  tarafından  200 
kWa  ‘ya  çıkarıldı  ve  Fessenden’in  ilk  alternatörlerini  kuran,  çalışmasını  kontrol  eden  adamın  adı 
verilerek, Alexanderson alternatörü satışa çıkarıldı. 
  Hemen  hemen  dünya  kablolarının  çoğunu  elinde  tutan  İngiliz  işadamlarının,  bu  makineye  ait 
patentleri  elde  etmek  üzere  oldukları  görülünce,  A.  B.  D.  Donanmasının  acele  çağrısıyla  ‘’Radıo 
Corporatıon of America, (RCA)’’ şirketi kuruldu. Yeni firmanın 1919’da kurulmasıyla, Marconi Wireless 
Telegraph Co. of America firmasının güçlü fakat yetersiz, Marconi kıvılcımlı vericileri, çok başarılı olan 
RF alternatorleriyle yer değiştirdiler. 
  Birincisi N. J. New Bruswick’te kuruldu. 200kW’da 21, 8 kHz frekanslı titreşim oluşturdu ve ticari 
işte  kullanıldı.  Bu  ilk,  sürekli,  güvenilir  Atlantik  aşırı  radyo  servisi  idi.  Bu  alternatörler,  Tesla’nın 
kulesinin  yerine,  Radyo  merkezinin  tüm  güçlerini  sağladı.  Böylece  Nicola  Tesla’nın  Dünya  çapında 
telsiz hayali, 30 sene sonra, icat ettiği vericinin kullanılmasıyla gerçekleştirildi. 
  RADAR VE TÜRBİNLER 
  Tesla, birçok alanlarda yaratıcı araştırmalara devam etti. 1917’de uzaktaki cisimlerin üzerine kısa 
dalga darbeleri gönderip, yansıyan kısa dalga darbelerinin bir flöresan ekran üzerinde toplanmasıyla 
izlenebileceklerini  açıkladı.  Eğer  bu  radar  değilse,  neydi?  Diğer  bilim  adamlarının  varlıklarını 
keşfetmelerinden 20 yıl önce, kozmik ışınları açıkladı. 1929’a kadar çeşitli zamanlarda, buhar ve gaz 
için  “kepçesiz”  yüksek  hızlı  türbinler  üzerinde  çalıştı.  Kolay  öfkelenen  Tesla  ile  Edison  Waterside 
Enerji  tesisi  ve  Allis  Chalmers  fabrikasındaki  araştırmalarında  onunla  çalışan  bazı  mühendis  ve 
yardımcıları  arasında  ortaya  çıkan  sürtüşme,  aleyhine  oldu.  Bugün,  düz  rotorlu  Tesla  türbinlerinin 
sonucu hakkında hiçbir bilgimiz yoktur. 
  Yıllar  geçtikçe,  ondan,  gittikçe  daha  az  haber  alınmaya  başladı.  Bazen  gazeteci  ve  biyografi 
yazarları  onu  arayıp  mülâkat  yapmak  istiyorlardı.  Gittikçe  garipleşti,  gerçeklerden  uzaklaştı  aldatıcı 
hayalciliğe  yöneldi.  Not  alma  alışkanlığın  edinmemişti.  Her  zaman  tüm  araştırma  ve  deneylerine  ait 
tüm bilgiyi aklında tutabildiğini iddia ve ispat etti. 150 sene yaşamaya kararlı olduğunu ve 100 yaşının 
üstüne  eriştiği  zaman,  araştırma  ve  deneyleri  sırasında  topladığı  bütün  bilgiyi  etraflıca  anlatarak, 
anılarını yazacağını söylerdi. İkinci Dünya savaşı sırasında öldüğü zaman kasasına askeri yöneticiler el 
koydular ve kayıtların cinsine ait herhangi bir şey duyulmadı. Olsaydı açıklanırdı, sanırız. 
  Tesla’nın kendine özgü bir tutarsızlık da, iki şeref ünvanı verildiği zaman ortaya çıktı. Birini red etti, 
fakat  diğerini  kabul  etti.  1912’de  Nicola  Tesla  veThomas  A.  Edıson’un40  bin  dolarlık  nobel  ödülünü 
Edison’la paylaşmayı ret etti. Her nasılsa, Edison’u sevenler tarafından kurulan AIEE Edison madalyası 
1917’de Tesla’ya layık görüldüğünde, bunu kabul etmeye yanaşabildi. 
  GARİP KİŞİLİK 
  Tesla’nın doğal davranışı aristokrat gibiydi. Zamanın geçişiyle ve kaynakların tükenmesiyle, asil bir 
fakirliğin içine gömüldü. En iyi otellerde yaşamaya devam ederken, kredisi tükenecek ve başka yerler 
arayacaktı.  En  sonunda  New  York’a  taşınarak  sorunlarını  çözümledi.  Kendilerine  milyonlar 
kazandırdığı bazı kuruluşlar, yaşlanan dahiye bakmaları konusunda yeni otel idaresiyla anlaştılar. Bir 
gün  bir  tren  istasyonunda  kendisini  gören  bir  dostu,  karışıklığın  ortasında  onun  yanlızlığını  bozarak, 
”iyi  akşamlar,  Dr  Tesla.  Tren  mi  bekliyorsunuz?”  demiş.  O’nun  yumuşak  ifadeli  cevabı  unutulmazdı. 
“Hayır, buraya düşmeye geldim. ” 
  Tesla  yemeğe  başlamadan  önce,  tüm  gümüş,  porselen  ve  cam  eşyanın  ayrı  ayrı  peçetelerle 
silinmesinde  ısrar  ederdi.  Sağlık  konusundaki  bu  görünüşe  karşılık,  hizmetçi  Tesla’nın  odasını  bir 
“cehennemi  karışıklık”  olarak  tarif  ederdi.  Şikâyet  ettiği  Tesla’nın  düzensizliği  değil,  güvercinleriydi. 
Onları, parka gidip yemliyemediği zaman, içeriye girip çıkabilmeleri amacıyla pencereyi açık bırakır ve 
onları odanın içinde beslerdi. 
  Dünya’daki  herhangi  bir  kimseyle  ücretsiz  olarak  konuşabilmesi  için,  yatağının  başındaki  altın 
kaplamalı  telefon,  en  sevdiği  gri  benekli  beyaz  güvercin  tüneği  idi.  ”O  öldüğü  zaman  bende 
öleceğim”derdi Tesla. 
  Ve 1943 Ocak ayında, bir gün en sevdiği güvercin onu son kez ziyaret etti.  Tesla bitkin ve üzgün 
olarak “o ölüyor. Gözlerinin ışığında mesajını aldım” diye inledi. 
   Uzun  zamandır  Tesla’nın  kapısının  kulpunda  asılı  bulunan  “rahatsız  etmeyin”  levhasını  gören  bir 
hizmetçi,  durumu  araştırmak  ve  anlamak  için  anahtarını  kilide  sokup  içeri  girdi.  Tesla  87  yıllık  narin 
çerçevesini  yatağından  sükûnet  içerisinde  terk  edip  aslına  dönmüştü.  Hizmetçi  mırıldanan 
güvercinleri  yemledi  ve  onları  yumuşak  hareketlerle  dışarıya  kovup  pencereyi  kapadı.  Gariptir  ki, 
hizmetçinin dediğine göre Tesla’nın sözüne ettiği o beyaz güvercin diğerlerinin arasında yoktu. 
                        Kaynak: Dr. Hüdai Müftüoğlu (TRAC Dergisi Ekim 1974 Sayı 49) 
   TESLA’NIN KAYIPLARA KARIŞAN SIRRI 
   •   Batı bloku sefaretlerince, belirli bilimsel çevrelerde ve gizli haber alma Örgütlerinde iki yıldır 
acayip  fısıltılar  dolaşmaktadır.     Söylentiler  çeşitli,  fısıldaşmaların  adedi  fazla  fakat  söylentilerin 
etrafında toplandığı fikir tektir: Sovyetlerin yeni tip bir fizik geliştirdiği! 
   •   Bu  söylentilerle  bağdaştırılan  tek  kelime  ise  Tesla’dır.     Tesla’yi,  yeni  ve  son  derece  gizli  bir 
projenin kodu sanmayın sakın.    Bu sadece, 1856′da Yugoslavya’da doğmuş bir ilginç kişinin adı idi. 
   •   Evet,  Nikola  Tesla,  eşine  ancak  bir  asırda  bir  rastlanan  güçlü  dahiler’den  biriydi.     Solgun 
benizli,  silik  görünümlü,  sar’aya  tutulmuş  bir  çocuktu.     Nitekim  şiddetli  bir  sar’a  nöbeti  sonucu 
beynine  ne  olduysa  oldu  ve  Tesla  cisimleri  sanki  dört  boyutlu  olarak  görmeğe  başladı.     Örneğin, 
yapmayı tasarladığı bir şeyi, o şey ne kadar karmaşık olursa olsun, en son vida ve somununa kadar, 
gözünün önünde canlandırabiliyordu.    Aradan aylar, yıllar geçtikten sonra da, belleğinde tuttuğu bu 
hayali,  istediği  açıya  uygulayıp,  herhangi  bir  parçanın  durumunu  ve  büyüklüğünü,  bir  kitaptan 
okurmuşçasına,  söyleyebiliyordu.     Tesla,  o  zaman  için  yeni  olan  elektrik  bilimi  ile  adeta 
büyülenmişti.     Paris’te  tahsil  gördü  ve  daha  sonra kendi  bu  alanda  keşiflere  başladı.     1884  yılında 
Amerika’ya  giden  Tesla  1912  de  Nobel  Ödülünü  kazandı.     Tesla  gibi,  kendini  yeni  boyutlarda  öncü 
gören birinin, şunu bunu keşfetmek günlük bir olay, sadece bir kazanç kapısı idi. 
   “TESLA MAGNİFYİNG TRANSMİTTER” PRENSİBİ 
   •   Nitekim  üzerinde  çalıştığı  projelerinin  bazıları  arasında  sis’in  dağıtılması,  telsiz  enerji  nakli, 
yüklü  partiküllerle  dolu  bir  perde  sağlamak  ve  hepsinden  önemlisi  yeryüzü  ikliminin  kontrol  altına 
alınması konuları vardı. 
   •   Tesla  bütün  bunları  birbirinden  ayrı  gelişmeler  olarak  görmeyip,  yeni  ve  tek  bir  prensibin, 
kendi TMT = Tesla Büyütücü Vericinin uygulanması olarak görüyordu. 
   •   Acaba yenilikler doğuracak bu prensip neydi? 
   En  basit  bir  deyimle,  yeryüzü  atmosferinden  sınırsız,  tüketilmemiş  enerjinin,  arzu  üzerine 
sağlanabilmesi idi.    İçinde yaşadığı zamanın teknolojisini delillerle çürüten bir Nobel Ödülü sahibi için 
dahi  bu  biraz  fazla  görülüyordu.     Büyük  mucidin  bir  kısır  döngü  içinde  olduğuna  inanmağa 
başladılar.    Tesla’nın bu gibilere cevabı pek etkili idi.    1900 yılında, Rocky Mountaıns’de 200 karbon 
lifli,  10  Kilowat’a  gerek  gösteren  bir  santral  kurdu  ve  bunu,  25  mil  ötedeki  bir  güç  kaynağından 
ateşledi.     Hem  de  arada  hiç  bir  nakil  ile  atmosferin  üst  tabakası  arasında  iki  milyar  volt  hattı 
olmaksızın. 
   •   Bunu  nasıl  yaptığı  bir  sır  olarak  kaldıysa  da,  bir  keşfe  dayandırıldığı  açıktır.     Yeryüzü  yüzeyi 
civarında  bir  elektrikî  güç  mevcuttur.     Tesla  iddia  ediyordu  ki  bu  güç,  eğer  doğru  frekansı  bilinirse, 
harekete geçirilebilir ve böylece ayni frekansa ayarlanmış bir araca sınırsız enerji çekilebilir.    Nitekim 
iki  parmağı  arasında  tuttuğu,  frekansı  ayarlanmış  bir  lamba  ile  bu  iddiasının  uygulamasını  gösterdi: 
Lamba yanıyordu! 
   •   Tesla  öldüğü  zaman  arkasında  bıraktığı  binlerce  dokümanın,  arz  ile  ilgili  çalışmalar  üzerinde 
olduğu  sanılıyordu.     Bunların  tümü  Belgrat’daki  Milli  Müzeye  gitmedi.     Acaba  bazıları  Rusya’ya  mı 
aktarılmıştı? 
   1976  Ekimi’nde  dünya  radyo  ve  radar  sistemleri  tamamen  yeni  tipte  bir  “parazit”  ile  kesintiye 
uğratılıyordu.     Batılılar  Latvia’daki  Riga  kaynağını  hemen  tespit  edip  Rusya’yi  protesto 
ettiler.     Rusların  cevabı  ise,  birkaç  frekans  denemesi  yaptıkları  ve  bu  denemelerin  de  artık 
tamamlanmış  olduğu  yolundaydı.     Fakat  iki  ay  sonra  “parazitler”  yeniden,  hem  de  daha  şiddetli 
olarak  başladı.     Dünyanın  her  tarafından,  cesim,  1000  mil  uzunluğunda  ve  saniyede  4  ila  26  varpa 
gücünde “sabit dalgalar” ın varlığı rapor ediliyordu. 
  •   1977 başlarında, hava uzmanları Amerika’nın Batı Sahiline uzanan “engelleyici etki” ile Doğu 
sahilinde  ve  Finlandiya’ya  kadar  uzanan  Rus  Polonya  sınırında  aynı  şekilde  “demir  perdeler”  in 
varlığını bildiriyorlardı. 
  İşte  bu  “engeller”  havanın  normal  akımını  durduruyordu.  Dünya  iklimi  üzerine  etki  yapan  bu 
eşiklerden  her  birinin,  çok  büyük  elektromagnetik  enerji  “engel  dalgaları”  ile  birleştiği  keşfedilince 
bilim  adamlarının  alınları  alarm  ile  çatıldı.  Bunlar  gerçekten  birbirleriyle  ilgili  miydi?  Görüşler  bu 
hususta değişiyordu fakat gerçek olan bir şey vardı: bu gizili dalgalar ve dokunulmaz “engeller” devam 
ettikçe  dünya  iklimi  büyük  değişmelere  uğradı.     Miami’ye  kar  yağdı.     Su  baskınları  Avrupa’yı  silip 
süpürdü. 
  RUSYADA NELER OLUYOR? 
  •   Garipleşen tek şey iklim değildi.    Amerika’nın Rus nükleer deniz altılarını uydulardan izleme 
sistemi ışıldamağa başladı.    İlk olarak Amerikalılar bunun “doğal nedenlerle”olduğunu ilan ettilerse 
de,  sonradan  iki  Amerikan  uydusunun  “elektron  ışın  teknolojisi”  ile  imha  edildiğini  itiraf  ettiler.Yani 
bu Rusların Tesla Prensibini çözdüğü mü demek oluyordu? Bazı kaynaklar bu kanıdalar ve bu da onları 
korkutuyor.     Rusya’nın,  Cenevre  Silahsızlanma  Konferansı  (1977  Agustos’u)  ilgili  Komitesine 
sundukları ön teklifleri çok şaşırtıcı idi.    Bazıları o kanıya vardılar ki, eğer Rusya yasaklanmasını arzu 
ettiği bazı araştırma projelerini kullanabileceğini düşünüyorsa ‐bunları yasa dışı bırakmağı araştırmak 
şöyle  dursun  ‐üzerinde  hiç  durmamağa  dikkat  ederlerdi.     Genel  kanı  odur  ki,  Ruslar  Tesla’nın 
marifetlerini ortaya dökmeğe başladılar ama tam vaktinde de durdurmağı başardılar.Birçok ülke şimdi 
açık veya kapalı şekilde Tesla’nın kayıp sırrı üzerinde çalışmaktadır. 
  •   Eğer  herhangi  biri  Tesla’nın  sırrını  kısmen  veya  tümüyle  çözerse  dahi  bunu  Tesla’nın  tasvip 
edeceği  şekilde  kullanmayacakları  belli.  Büyük  Yugoslav  ürkek  içgüdülerinde  insan  ırkı  için  sadece 
yarar görüyordu. TMT’si için şöyIe diyordu: 
  “İnsanlık bütünleşecek, savaşlar imkânsızlaşacak ve sulh en üstün saltanatını sürdürecek”. 
  •   Günümüzde artık kimse böyle bir iddiaya girecek durumda değil. 
                                     BİLİM ve TEKNİK (Nisan 1979 sayı 137) 
  GÜÇ BÜYÜTÜCÜ RADYO VERİCİSİ HALA BİR SIRDIR 
  •   Acaba  ne  tür  radyo  verici  istasyonu,  bir  telsiz  elektrik  transmisyon  sistemi,  bir  hava  kontrol 
aygıtı, bir ölüm ışını ve anti savaş makinesi olarak kullanılabilir. 
  •   Ruslar doğu kıyılarındaki o patlamayı, Kanada’da hava koşullarını değiştirmeyi ve bazı Kanada 
vatandaşının  beyinlerini  karıştırmaya  neden  gerek  duymuşlar  ve  bunlarda  ne  gibi  bir  amaç 
gütmüşlerdir?  Bazıları  bu  soruların  yanıtının  vaktiyle  Nikola  Tesla  tarafından  bulunmuş  olan  güç 
büyütücü radyo vericisi olduğunu söylemektedir. 
  •   Tesla ilk büyütücü vericisini (bu adın verilmesinin nedeni onun gerçekten giriş voltajını büyük 
ölçüde büyüttüğü içindir)  1899 yılında  Colorado Springs’te yapmıştı.    Çoğu modern vericiler bugün 
düşük  güçlü  bir  Osilator  devresinin  çıkış  akımını  büyütmek  için  transistörler  kullanırlar.     Onun 
büyütücü vericisi daha radyo lambalari (tüpleri) bulunmadan önce yapılmıştı, nerede kaldı transistör 
ve  onun  tam  güçle  çalışan  ayarlı  bobinlerinin  osilatör  devresi.     İlk  ve  ikinci  (primer  ve  sekonder) 
bobinler düşey olarak 17 metre çapında yuvarlak kutuplar üzerine sarılmış ve başka bir bobin de, çapı 
2, 5 metre, büyük bobinin içine yerleştirilmişti.    Tam güce getirildiği zaman ‐yaklaşık 50. 000 watt‐ 
bobinlerin  çıkış  akımı  12,  5  milyon  volt  civarında  oluyordu.     Çok  sakin  ve  sessiz  çalışan  modern 
transmitter  (verici)  lere  karşın  bu  büyütücü  transmitterin  çalışması  görülecek  bir  şeydi,  içinde 
bulunduğu  koca  çadırın  dört  bir  tarafına  şerarelere  sıçrıyor  ve  çevresindeki  hava  da  ozon  ile 
doluyordu. 
  •   Bir  taraftan  da  metrelerce  uzunlukta  yapay  yıldırımlar  görülüyor,  bazen  de  top  şeklinde 
yıldırımlar oluşuyordu.    Bina görevini yapan çadırın üstünde yüksekte bir direğin üzerinde bakırdan 
dev bir top vardı ve bunun üzerinde daha çok şimşekler çakıyordu.    Laboratuvarın etrafını saran alan 
elektriklenmişti. 
  •   Şimdi  Tesla  ve  başkaları  tarafından  büyütücü  verici  hakkında  ortaya  atılan  iddiaları 
incelenmeden önce onun kendisi hakkında biraz bilgi vermek faydalı olacaktır. 
  •   1899  yılında  Nikola  Tesla  43  yaşındaydı  ve  0  daha  0  zaman  dünyayı  değiştirmişti.     0  bizim 
alternatif  akım  güç  sistemimizi  (polifaz  jeneratörü,  endükleme  motorunu,  yağla  donan 
transformatörü v. b. ) neredeyse tek başına bulmuştu ve 1893′te bunlar, dünyaya yayılışından birkaç 
yıl  sonra  da,  Edison’un  Doğru  akım  sisteminin  yerine  geçmişti.     20.     yüzyılın  başında  da  Tesla 
fluoresan  ışığını  1  Tesla  bobinini,  radyo  ile  ilgili  birçok  yenilikleri  ve  radyo  ile  kontrol  edilebilen  bir 
güdüm sistemini keşif etmiş bulunuyordu. 
   •  Tesla,  kendini  beğenmiş,  çabuk  ateş  olan,  çok  ketum  bir  insandı.     Yalnız  olmasına  rağmen, 
gosterişten hoşlanırdı ye elektirksel etkilerle ilgili gösterileri pek severdi.    Onun bazı ufak acaiplikleri 
vardı, parayı kullanmasını hiç bilmezdi, ve hiç kimseyle geçinemezdi. 
   PARANIN GELECEĞİ YERLER “UNUTULDU?’ 
   •  Yeni  yüzyılın  başında  Tesla  New  York’a  kafasında  muazzam  planlarla  döndü,  yeni  bir  tesis 
düşünüyordu, bununla o büytitüca vericisini kullanacak ve bütün dünyaya enerji, hatta müzik, telgraf, 
evrak  kopyelerini,  fotografları  ve  daha  başka  haberleri  gönderecekti.     Yalnız  O  bu  konuya  karşı 
sempati  ve  ilgileri  olan  J.     P.     Morgan  gibi  zengin  adamlara  telsiz  güç  ile  ilgili  bu  girişiminden  söz 
etmeyi   ”unuttu”.     Çok  geçmeden  elinde  jeneratörler  ve  daha  başka  aygıtlar  hazırdı  ve  Long 
Island’de Wardenclyffe dolayında fabrikasının yapımına başIadı. 
   •  Fakat Wardenclytf’teki “Dünya telsizi” hiç bir zaman bitemedi.    Tesla bu işin maliyetini pek 
düşük  hesaplamıştı  ve  1904′te  parasız  kaldığı  zaman  Amerika’da  da  parasal  bir  kriz  başlamış 
bulunuyordu.     Öte  yandan  bu  sıralarda  Gugliemo  Marconi  çok  daha  mütevazı  tesislerle  Atlantik’in 
bir yanından öte yanına telsizle sinyaller göndermeyi başarmıştı. 
   •  Bunun üzerine Tesla yapmak istediği şeyi açıkladı ve para bulmaya çalıştı, fakat o zaman artık 
iş  işten  geçmişti.     Bugüne  kadar  hala  yapmak  istediği  telsiz  transmisyon  projesi  daha  açıkça  bir 
testten geçirilmiş değildir. 
   YENİDEN DOĞAN İLGİ 
   •  Enerji  bunalımı  ve  buna  ek  olarak  enerji  hatları  ve  enerji  istasyonları  hakkındaki  tartışmalar 
yeniden TesIa’nın düşünceleriyle ilgilenilmesine sebep oldu.    Büyütücü vericiler, yakın bir zamanda 
Ontario,  Minnesota,  Texas  ve  Californiya’da  Tesla  hayranlarından  gruplar  tarafından  yapıImış  veya 
yapılmaktadır. 
   •  Onlar  Tesla’nın  sisteminin  pratik  olduğunu  kamuya  göstereceklerini  ummaktadırlar,  fakat 
onlar  bu  işi  Tesla’nın  kendisinin  yıllarca  önce  kişiseI  olarak  göstermiş  olduğu 
kanısındadırlar.     TesIa’nın  dostu  ve  onun  hayatını  yazan  John  O’NeiI’in  yazdığına  göre  Tesla 
Colorado’da iken 26 mil uzaktaki ampulleri yakmayı başarmıştı.    Amerika’da Tesla’ya ait vesikaların 
çoğuna  sahip  olan  elektrik  mühendisi  Leland  I.     Anderson  ise  şöyIe  diyordu:  “Ben  hiç  bir  zaman, 
bunu  kanıtlayacak  bir  şey  bulamadım  ve  bunların  gerçek  olmadığı  kanısındayım.     O’NeiI’in,  bu 
sözlerin  biricik  kaynağı  olduğu  görünüyor”.     Tesla’nın  Yugoslavya’da  bir  müze’de  saklı  bulunan 
anılarında da bu olaydan söz yoktur. 
   •  Elektrik  Mühendislerinin  bunu  herhangi  bir  kişinin  başaracağı  hususunda  da  kuşkuları 
vardır.     Onlarca  büyük  bir  enerji  miktarının  uzaya  ışın  halinde  yayılması  ve  dünyanın  elektriksel 
özellikleri  Tesla’nın  o  zaman  sandığından  çok  daha  çapraşık  ve  anlaşılması  güçtür.     Onun  kuramı, 
Colorado’daki  gök  gürültülü  fırtına  sırasında  saptanan  ve  yeryüzünün  onun  tarafından  gözlenen 
rezonanz frekansına bağımlıdır.    Anderson’a göre ise bu gözlem tam manasıyla yanlıştır. 
   SONUN BAŞLANGICI 
   •  Anderson  şöyle  demektedir,  “1899′da  Colrado  Springs’te  Tesla  yıldırımlı  fırtınalar  gözledi, 
bunlar  ona  doğru  düzlüklerin  üzerine  geliyor  ve  aletleri  üzerinde  maksimal  ve  minimal  etkiler 
üretiyordu.     O  bu  etkiyi,  ilerleyen  fırtına  tarafından  yerde  başlatılan  duran  dalgalar  olarak  tefsir 
ediyor,  bu  dalgaların  doruk  noktaları  fırtına  ilerIedikçe  kendi  konumu  içinden  geçiyordu.     “Daha 
büyük  bir  olasılıkla  o,  bulunduğu  istasyonun  batısındaki  dağ  zincirinden  gelen  yansıların 
oluşturduğu  bir  (enterferans)  girişim  etkisi  görmüş  olabilir.     Sonuçlar  aletleri  üzerinde  de  ayni 
olmuş olabilir”. 
   •  Tesla’nın düşüncelerinin başlangıcını simgeleyen işte bu “Wardenelyffe görüşünün” yanılgısı 
idi.    1899′dan sonra o hiç bir vakit büyük bir büyütücü verici yapıp bitiremediği halde, bu buluş onda 
sabit bir fikir olmaya başlamış ve o bu iddianın davacısı olmuştu. 
  •   1917′de,  ancak  dostlarının  birçok  ısrarından  sonra,  Tesla  Amerikan  Mühendisler  Birliği’nin 
Edison  Madalyasını  kabul  etti.     Bu  törende  yaptığı  konuşmada  büyütücü  vericinin  hava  şartlarını 
değiştirmekte nasıl kullanılacağından söz etti. 
  RUSLARIN ÇÖZÜMÜ? 
  •   Kanada Hükümetinin resmi bir memuru olan Andrew Michrowski Rusların havayı değiştirmek 
sorununu çözdüklerine inanmaktadır.    Rusların büyütücü transmitter’den faydalanarak Kuzey Pasifik 
üzerinde  “duran  bir  dalga  sedi”  (perdesi)  oluşturduklarını  iddia  etmektedir.     Sistemin  esasını 
fazlasıyla alçak frekanslı manyetik alanlar ve graviton veya tachyonlar oluşturmakta ve bunlar su veya 
bu şekilde kutuplardan gelen havanın Kanada üzerine doğru olan akımını değiştirmektedir.    Başkaları 
da  büyütücü  vericilerin  dünyanın  içinden  geçen  sinyaller  gönderdiği  ve  bunların  bu  süreç  sırasında 
yerin  çekirdeğinden  bir  sifon  gibi  ek  enerji  çektiğini  tartışmaktadır.     Bu  sinyalleri  odaklamak 
suretiyle, enerjiyi atmosfere boşaltmakta ve bu noktada havayı değiştirmektedir. 
  •   Maalesef  bu  açıklamalar  ispat  edilemeyen  varsayımlara  dayanmaktadır.     Gravitonların  ve 
tachyonların  (ışıktan  daha  hızlı  hareket  eden  parçacıkların)  varlığı  tamamıyla  bir  varsayımdır,  bu 
yüzden  bunların  üzerine  bir  şey  bina  etmek  mevsimsiz  bir  şeydir  şimdiye  kadar  hiç  kimse  radyo 
dalgalarının yerin çekirdeğinden bir sifon gibi enerji çektiğini göstermiş değildir. 
  •   Bu  ek  sorun  üzerinde  elektrik  mühendislerinin  görüşü  şudur:  Büyütücü  vericiler  tipik  olarak 
çok  uzun  dalga  boyları  oluştururlar  (yaklaşık  6  kilometre,  Tesla’nın  Colorado’daki  aygıt’ı  için).Böyle 
uzun  dalgalar  arasında  ve  atmosferin  teker  teker  molekülleri  arasında  enerji  nakil  esas  itibariyle 
sıfırdır ve bu uzun dalgalar hiç bir zaman etkinlikle odaklanamaz. 
  •   Son  yıllarında  Tesla  kendi  köşesine  çekildi  ve  pek  kimseyle  görüşmedi,  yalnız  arada  bir  bazı 
gazete muhabirleri bir mülakat yapmak için onu aradılar.    Bu yüzden O da hiç bir zaman bir oyuncu 
gibi sahneden tamamıyla uzaklaşmadı. 
  •   Birçok mülakatlarında O bir anti‐savaş makinasından söz etti, bu sayede bir ülkenin sınırları, 
hiç bir şekilde içeriye geçilemeyecek şekilde bir enerji perdesi ile kapatılacaktı.    “The Tesla Factor” 
adındaki kitabın ortak yazarlarından biri olan Bob Parker ” bu, Tesla’nın en çok sevdiği keşiflerinden 
birinin kullanış şekildir, ” der. 
  •   “Büyütücü verici, her cins sinyali yok eden bir alan oluşturur, “ diyor Parker, “bu sinyal ne 
olursa  olsun.     Bu  şimdiye  kadar  sahip  olduğumuz  hiç  birşeyi  geçirmez.     Bir  liroskop  bile  onun 
içinden geçemez.    Bir roket bile”.    Ve Parker’in inandığına göre Ruslar böyle bir sistemin üçte birini 
tamamlamışlardır. 
  •   1930′larda  Tesla  büyütücü  Transmitter’i  ile  bir  ölüm  ışınının  sırrını  bulduğunu  ilan 
etmiştir.     Fakat  O  bunun  hakkında  hiç  bir  ayrıntıdan  söz  etmemiştir,  geçen  yılda  iki  olay  bazıları 
tarafından  böyle  bir  silahla  ilgili  bulunmuştur.     Doğu  kıyısı  atmosferik  patlamalar  ve  Kanada’da 
saptanan bazı radyo sinyalleri Aralık 1977′de ve Ocak 1978′de Amerika’nın Doğu Kıyısının büyük bir 
kısmı  görünüşe  göre  denizin  üzerinde  oluşan  esrarlı  atmosferik  patlamalarla  belirli  aralarda 
sarsıldı.    Bunlar birçokları tarafından ses patlamaları, patlayan çöp gazları, gök taşları, çekim dalgaları 
ve daha birçok başka şekilde açıklandılar. 
  •   Bob  Parker,  “bu  patlamalar  Tesla’nın  transmitterinden  gelmektedir.     Ben  onlara  ısı 
bombaIarı  adını  veririm.     Bunlar  Rusların  kullandığı  büyütücü  transmitterlerden 
gelmektedir.     Herhangi  belirli  bir  noktada  coherent  sinyaller  üzerinde  incoherent  ışınlar  “Laser 
ışınIarı gibi oluşmaktadır” diyor. 
  KANADA’DAN GELEN ŞİKAYETLER 
  •   Son  zamanlarda  Kanada’da  kömür  madencilerinin  bulunduğu  küçük  kentlerinden  birinde 
oturanlar sağlıklarının bozulduğundan, bu arada baş dönmesinden, mide bulantısından, ruhsal gerilim 
gibi  şeylerden  şikayet  etmeye  başlamışlardır.     Çok  düşük  frekansta  kuvvetli  radyo  sinyalleri 
saptanmış  ve  bunların  atılımlarının  insanların  beyin  dalgalarıyla  interferans  yaptıkları  iddia 
edilmiştir.    Michrowski bu sinyallerin Rusların büyütücü vericilerinden geldiğini açıklamıştır. 
  •   Doğu kıyısındaki patlamaların ısı bombası şeklindeki izahları da, hava kontrolünün de olduğu 
gibi,  aynı  eksiklikten  yarım  kalmaktadır.     Kanada’daki  sinyallere  gelince,  atılım  frekansı  çok  alçak 
olduğu  halde  (bir  ufuk  üstü  radarı  gibi)  taşıyıcı  frekans  birkaç  megacycledir  ki,  bu  da  bir  büyütücü 
vericiden  gelmek  için  çok  yüksektir.     Büyütücü  transmitter  (vericiler)  hakkındaki  bütün  bu  aşırı 
iddiaların altında bu varsayım bulunmaktadır.    Bunun çıkışı aynı frekansa ayar edilen herhangi başka 
tip bir transmitterden temelden farklıdır. 
  •   Tesla buna inanıyordu.    Fakat acaba bu doğru muydu? 
  •   Tesla projesi 1970′de, Robert Golka, bir Boston Elektrik Muhendisi, Tesla’nın hatıra defterini 
okumak  üzere  Yugoslavya’ya  uçtuğu  zaman  başlamıştı.     Döner  dönmez,  Wendover,  Utah,  kentine 
gitti  ve  orada  Tesla’nın  yıllarca  önce  Colorado  Springs’de  yaptığı  tesisin  bir  eşini  yaptı.     Uzun  yıllar 
çalıştıktan  sonra,  şimdi  Robert  Golka  ondan  25  milyon  Volt  alabilmektedir  ki  bu  Tesla’nin  elde 
ettiğinin iki katıdır.    Ona kalırsa, büyütücü transmitter’den alınan bu akım büyülü bir şey değildir. 
  •   “Benim  bunun  hakkında  öğrendiğim  her  şey  elektromanyetik  kuram  üzerine 
düşmektedir.     Aradaki  biricik  fark,  onun  bir  şerare‐gediği  osilatörü  kullanmasıdır  ki  bu  yüzden 
şerarenin çıkardığı gürültü oldukça fazladır”. 
  İşte Nikola Tesla’nın meşhur büyütücü transmitter’i bir sinyal’den başka bir şey değildir. 
  •   Fakat  bu  tesis  yeniden  ortaya  çıkabilir.     Golka’ya  göre  eğer  bu  sinyal  iyice  anlaşılırsa,  bu 
bugün  kullandığımız  yüksek  enerji  ile  çalışan  transmitterler  için  ucuz  bir  seçenek  olabilir.BİLİM  ve 
TEKNİK (Nisan 1979 sayı 137) 
                                                       Kaynak: 
                                 http://www. atlamaz. 4mg. com/index2. htm 
   

								
To top