Docstoc

jhaap

Document Sample
jhaap Powered By Docstoc
					’À˙±fl¬ Œı

Á“¬±¬Û

¤fl¬ºº

  Ó≈¬˝◊ ʱڸ Ú± ˆ¬±Ú≈ Ó≈¬˝◊ Œfl¬Î¬±º

  ∆‰¬ÀSı˛ ı±Ó¬±¸ øıøˆ¬iß ¬Û±h¬±ÀÓ¬ øıøˆ¬iߺ ¤˜Úøfl¬ ¤fl¬ ı±øh¬ÀÓ¬ ¤ ˝±›˚˛±ı˛ ı˛—Ú˜≈Ú± ’±Àı˛fl¬ ı±øh¬ÀÓ¬ Œ˜À˘ Ú±º
¸±Új Ó¬±ı˛ Œˆ¬ ʱÀÚº Œ˚ ı±øh¬ÀÓ¬ ·Àg¬ Œı±Á¬± ˚±˚˛ ¤˝◊ ˝±›˚˛± ∆‰¬ÀSı˛, Œ¸ ı±øh¬ÀÓ¬ ¸± Œıø˙ ı˛œ, Ó¬±˘ fl¬±ÀȬ
Ú±, ¸≈ı˛› Ú©Ü ˝˚˛ Ú±º ˜ÀÚ ˝˚˛ ¶§˚˛— Œˆ¬±˘±Ú±Ô Ó¬±ı˛ ˙ı˛œÀı˛, ˜ÀÚ, Ó¬±ı˛ fl¬ÀF ¤À¸ ˆ¬ı˛ fl¬Àı˛Úº
  ’±ı˛ Ó≈¬˝◊ ˆ¬±Ú≈, ’±˜±ı˛ Œ·Ãı˛œ ˝˝◊˚˛±› ŒÓ¬˜±Ô±˚˛ øıøh¬ Òı˛±˝◊ø˘∑
  ¸±Új ˆ¬±Ú≈ı˛ ¬Ûøı˛‰¬˚˛ ʱÀÚ, Ê·» ʱÀÚ ˆ¬±Ú≈ ø˜ø¶aº ˆ¬±Ú≈˘±˘ ¸”SÒı˛º ¸± ʱÀÚ Œ·Ãı˛œº ¸± ·±˚˛fl¬º ŒÂ±È¬Àı˘±˚˛
˝Í¬±» Ó¬±ı˛ ˜±Ô±˚˛ ÊȬ± Œ‡± Œ˚˛, ¸±˜±Ú… øȬøfl¬ı˛ ˜ÀÓ¬±º ’±Ê ŒÓ¬Àı˛± ıÂı˛ ¸±Új ·±ÊÚ À˘ı˛ ø˙ıº ıUı±ı˛ ˘
Œˆ¬À„ÀÂ, ·Àh¬ÀÂ, ¸±˝◊ ’±ı±ı˛ ŒÈ¬ÀÚ ’±ÀÚ ¸ı±˝◊Àfl¬º ˆ¬±Ú≈ ıÂı˛ ¬Û“±À‰¬fl¬ Œ·Ãı˛œ ¸±Àʺ ı±øfl¬ ¸˜˚˛ ø˜ø¶aø·øı˛º ”Ӭ±ı˛º
’±ı˛ ¤˝◊‡±ÀÚ ¸±ı˛ ’±¬ÛøMº ŒıÀıœı˛ fl¬±G¬ , Ó≈¬˝◊ Òı˛±Ò±À˜ Œ‡±˝◊øı, ’±ı˛ Œ¬ÛÀάı˛ ˘±˝◊·…± ı˛±j± ŒÍ¬˘øı∑ fl¬±Í¬Àfl¬±˚˛±øı˛
‚ı˛ ı±Ú±˝◊øı∑ ¸±ı˛± ıÂı˛ fl¬±˜h¬ ø˚˛± ¬Û˝◊ı˛…± Ô±˝Ú ˘±À·º Ú˝◊À˘ ŒıÀıœ ±˝◊h¬…± ˚±˚˛, Œfl¬ Œ˙±ÀÚ fl¬±ı˛ fl¬Ô±Ø
  ˆ¬±Ú≈, øıøh¬ ‡±˝◊¸ Ú±º
  ñ ‰≈¬¬Û fl¬ı˛ƒ, øıøh¬ ‡±˝◊¸ Ú±, ·˘± ø‰¬ı˛…± ø‰¬{°±˝◊, øÓ¬Ú ı±øh¬ ·±˝◊˚˛± ¤fl¬È¬± øıøh¬ ‡±˜≈ Ú±∑ øÚÀÊ ŒÓ¬± ‡≈ı fl¬ø{® ˜±Àı˛±º
  ¤˝◊ Á¬±˜È¬± qÀÚ ıÀh¬± ’± ± ¸±ÚÀjı˛º ∆fl¬˘±À¸ı˛ Œıøά› ø˙ıͬ±fl≈¬ı˛Àı˛ Ò˜fl¬±˚˛, ı≈˝◊h¬…± Ò±˜ƒ¸± Œıά±º Ó¬ı≈ ŒÓ¬±
ı≈Á¬øı Ó≈¬˝◊ Œ·Ãı˛œ ¸±˝◊Ê…± øıøh¬ ŒÓ¬±Àı˛ ˜±Ú±˚˛ Ú±º ¸±Új ʱÀÚ Œ·Ãı˛œ ¸±Ê±ı˛ ¬Ûı˛ ˆ¬±Ú≈ ’±ı˛ ˆ¬±Ú≈ Ô±Àfl¬ Ú±º Ó¬±ı˛ ˝“±È¬±,
Ó¬±ı˛ fl¬È¬±é¬, ¬Û±À˚˛ı˛ ¬Û±Ó¬±, Ú±Àfl¬ı˛ ά·±˚˛ ø˜ø˝ ‚±˜, ¤˜Úøfl¬ Ó¬±ı˛ Úfl¬˘ ı≈fl¬Àʱh¬±˚˛ ¤fl¬ ˘±ıÌ… ¶ö±ø¬ÛÓ¬ ˝˚˛, ˚± ¶§·«œ˚˛
Ú± ˝À˚˛ ˚±˚˛ Ú±º ’±ı˛ ˆ¬±Ú≈ øfl¬ Ú± ‰¬…±—h¬± Œ¬Û±˘±¬Û±ÀÚı˛ Ó¬±À˘ Ú±À‰¬º Ó¬±ı˛± Ó¬±ı˛ fl‘¬øS˜ ı≈fl¬ øȬÀ¬Û Œ˚˛º øıøÚ˜À˚˛ ˆ¬±Ú≈
Ó¬±Àı˛ ŒÔÀfl¬ øıøh¬ Œ‰¬À˚˛ ‡±˚˛º ø¬ÛM Ê;À˘ ›Àͬ ¸±ÚÀjı˛º é¬˚À:ı˛ ¬Û±È«¬ Œ‡±ÀÚ±ı˛ ¸˜˚˛ ¸Ó¬œı˛ øıı˛À˝ ¸±ı˛ ı≈Àfl¬ı˛
Œˆ¬Ó¬Àı˛ Œ˚ ’±&Ú Ê;À˘ ›Àͬ Œ¸ øfl¬ ø˜Â± fl¬Ó¬±∑
  Œˆ¬±ı˛ ˝À˚˛ ˚±˚˛ ı±øh¬ ı±øh¬ ‚≈Àı˛º ¤‡Ú ’±ı˛ ı±øh¬ ı±øh¬ ·±ÊÀÚı˛ Œ¸˝◊ ı˛˜ı˛˜± ŒÚ˝◊º ˘› ŒÓ¬˜Ú ˜Êı≈Ó¬ Ú±˝◊ ’±ı˛º
Œfl¬Î¬◊ ø·Ë˘ Ù¬…±"øı˛ÀÓ¬ fl¬±Ê fl¬Àı˛, Œfl¬Î¬◊ ø˜ø©Ü Œ±fl¬±ÀÚı˛ı˛ fl¬±øı˛·ı˛, fl¬±ı˛› ı±“À˙ı˛ fl¬±ı˛ı±ı˛º fl¬±ı˛› fl¬±À Ȭ±˝◊˜ Ú±˝◊º Œ¸˝◊
ά◊»¸±˝ Ú±˝◊º øÓ¬Ú ‰¬±ı˛ ı±øh¬ ¬Ûı˛ ¬Ûı˛˝◊ ı¸ÀÓ¬ ˝˚˛, øÊÀı˛±ÀÓ¬ ˝˚˛º
  ·±ÊÚ Œ·À˚˛ ı±øh¬ÀÓ¬ øÙ¬Àı˛ ¸± ‚Àı˛ ŒÏ¬±Àfl¬ Ú±º ı±¬Û-ͬ±fl≈¬«±ı˛ ı˛±Ê ’±˜À˘ı˛ ı±øh¬º ’ÀÒ«fl¬ Œ·±˜Ó¬œı˛ ·Àˆ«¬
ø·À˚˛Àº Ó¬ı≈, ¸± ʱÀÚ Œ·±˜Ó¬œ Ó¬±Àfl¬ ¸˜œ˝ fl¬Àı˛ ‡≈ıº ˜≈À‡ı˛ ı˛—‰¬— Ò≈À˚˛ ˚‡Ú ¤˝◊‡±ÀÚ ˜±øȬÀÓ¬ øS˙”˘ Œ·“ÀÔ ıÀ¸,
Œ·±˜Ó¬œ Œ‚“¯∏ÀÓ¬ ‰¬±˚˛ Ó¬±ı˛ fl¬±Àº Úœı˛ ¤˝◊ Œı˝±˚˛¬ÛÚ±ı˛ ÊÚ…˝◊ ·±„¬Û±Àh¬ı˛ ŒÂÀ˘, ¸±ÚÀjı˛ ¸“±Ó¬±ı˛ Œ˙‡± ˝À˘± Ú±º
¤fl¬È≈¬ ø¸øX ı±øÚÀ˚˛ ‡±˚˛º Ò…±ÀÚ ıÀ¸º øÚÀÊı˛ ÊȬ± ŒÂ±È¬, Ó¬±˝◊ ’±˘·± ˘±·±ÀÓ¬ ˝˚˛º fl≈¬È¬fl≈¬È¬ fl¬Àı˛, ¸± ʱÀÚ ¤fl¬ı±ı˛
Ò…±Ú Œ˘À· Œ·À˘ ¤¸ı ¬Û±Ó¬˘± ˝À˚˛ ˚±˚˛º
  ¤fl¬È¬± Òı˘ ı‘¯∏, Ó¬±ı˛ ¸≈ıÌ« ø˙—º Òı˘¬¬Ûı«Ó¬ ∆fl¬˘±¸º ¤fl¬ Òı˘ ’±À˘± ‰¬øı˛øÀfl¬ ’±ı˛ ø˜ø˝ ∆‰¬ÀSı˛ ˝±›˚˛±º ÊȬ±˚˛
·/±ı˛ fl≈¬˘≈fl¬˘≈º Œı±øÀı Ò…±Ú¶öº Œıœ Œ·Ãı˛œ, Òı˘ Ó¬±ı˛ ’/ıÌ«, Ó¬±ı˛ fl¬F ˜Ò≈é¬ı˛±, ¬Û±À˚˛ Ò≈Ó≈¬ı˛±ı˛ Ù≈¬˘ øÚÀıÚ fl¬Àı˛Ú
¶§±˜œı˛ ñ
  Œ˝ øSfl¬±˘:, ˙”˘¬Û±øÌ, √õ∂ˆ≈¬Ø
  Œ‰¬±‡ ‡≈À˘ Ó¬±fl¬±À˘Ú ˜˝±Àıº Œıœ ı±˜± √õ∂ÌÓ¬±º Ó“¬±ı˛ Œ˝À¸Ãá¬ı ˆ¬±Ú≈ , Ó¬±ı˛ ˘Ó¬±ˆ”¬Ê ˆ¬±Ú≈, Ó¬±ı˛ ‰¬é≈¬Àʱh¬± ˆ¬±Ú≈º
ˆ¬±Ú≈ ˆ¬±Ú≈º
                                1
  Ò…±Ú È≈¬ÀȬ ˚±˚˛ ¸±ÚÀjı˛º ¸”˚« ά◊ÀͬÀº Ó¬±ı˛ ’±À˘± Œ·±˜Ó¬œı˛ ˙ı˛œÀı˛, ŒÏ¬Î¬◊À˚˛ ŒÏ¬Î¬◊À˚˛ ¤fl¬ ’À˘Ãøfl¬fl¬ øıù´±¸ ¶ö±¬ÛÚ
fl¬Àı˛º fl¬±ÀÊ ˚±›˚˛± ˜±Ú≈¯∏ ¶ß±Ú ¸±ı˛Àº ˆ¬±Ú≈› ¤À¸Àº ‚±ÀȬ ıÀ¸ “±Ó¬ ˜±ÀÊ, ¸±Àfl¬ ŒÀ‡ÀÂ, ¬Û±M± Œ˚˛ Ú±º Ú± øflƒ¬º
¤˝◊ ŒÓ¬± Ó¬±Àfl¬ ˜±Ú±˚˛º

≈˝◊ ºº

  ¸±Új ¶ß±Ú fl¬Àı˛ Ú±º ¤‡Ú ‚Àı˛ ø·À˚˛ ‚≈À˜±Àıº Ó¬±ı˛ ¤fl¬ ıÂÀı˛ı˛ ÚÓ≈¬Ú ıά◊º ¸± ·± fl¬Àı˛ Ú±º ¤ ˜±¸ Ó¬±ı˛ ¶§¬Û±fl¬º
˝øıø¯∏…º ÚÓ≈¬Ú ŒıÓ¬ ŒÓ¬±˘± º ı±Ì¬Û±È¬ ı±Ú±ÀÚ±º ı˱p¬Ì ¤ÀÚ ’±RqøX, ˙ı˛œı˛ qøX fl¬ı˛ÀÓ¬ ˝˚˛º ¸± øıÀ˚˛˝◊ fl¬ı˛ÀÓ¬± Ú±º
ı˛±˜≈±ı˛ Ò˜fl¬ Œ‡À˚˛ fl¬Àı˛Àº ı˛±˜≈± Ú± Ô±fl¬À˘ ¤˝◊ ·±ÊÀÚı˛ À˘ı˛ ‡ı˛‰¬±¬Û±øÓ¬, ¸±ÊÀ¬Û±˙±fl¬, ¸±ı˛± ıÂÀı˛ı˛ fl¬œÓ«¬ÀÚı˛
ı±˚˛Ú±, Ȭ±Î¬◊Ú ˝˘ ˜±Àͬ ·±ÊÚ ¬√õ∂øÓ¬À˚±ø·Ó¬±˚˛ ˚±›˚˛± øfl¬Â≈˝◊ ˝Àı Ú±º ı˛±˜≈±ı˛ ˆ¬±„±À‰¬±ı˛±ı˛ fl¬±ı˛ı±ı˛º √õ∂‰≈¬ı˛ Œ¬Û±˘±¬Û±Ú
Ó¬±ı˛ ˝À˚˛ ˆ¬±„±‰≈¬ı˛± fl≈¬øh¬À˚˛ ’±ÀÚº ¤˝◊&À˘± ’±˘±± ’±˘±± fl¬Àı˛ ŒıÀ Ӭ±ı˛¬Ûı˛ ’±ı˛› Œˆ¬À„ È≈¬fl¬Àı˛± È≈¬fl¬Àı˛± fl¬Àı˛
øıøSê ˝˚˛º Œfl¬ Œ˚ Œfl¬ÀÚØ ¤˝◊ fl¬Àı˛˝◊ ı˛±˜≈±ı˛ ¶≈®È¬±ı˛ ˝À˚˛Àº Œ˙±Ú± ˚±˚˛ ·±øh¬› ˝Àıº ·Ó¬ı±ı˛ ŒÔÀfl¬ ı±øh¬ÀÓ¬ ¤fl¬
fl¬±Í¬±À˜±ı˛ ≈·«±¬Û”ʱ› ‰¬±˘≈ ˝À˚˛Àº ¸± ʱÀÚ ı˛±˜≈±ı˛ ˘…±—ά± Œ¬Û±˘±¬Û±Ú È≈¬fl¬È¬±fl¬ ‰≈¬øı˛› fl¬Àı˛º qÒ≈ ¤fl¬È¬±˝◊ fl¬©Ü,
ı˛±˜≈±ı˛ ıά◊À˚˛ı˛ ı±Ó¬º ¸±ı˛± ıÂı˛ øı±ڱ˚˛ ¬ÛÀh¬ fl¬…±·˘±˚˛º ’ı±fl¬ ˘±À·, ŒıÃø Œ·±± ¬Û±À˚˛ Ú¬Û≈ı˛ ı±˝◊g¬…± ı˛±À‡º ¸±
ŒÀ‡À , Œ˝À¸Àº ¸±± ¬Û±Ê±˜± ¬Û±?±øı ı±ıøı˛ ı“±fl¬± ‰≈¬˘, ¬Û=¡±À˚˛Ó¬ Œ˜•§±ı˛ ı˛±˜≈±º Ó¬±ı˛ fl¬Ô± ŒÙ¬˘ÀÓ¬ ¬Û±Àı˛øÚ ¸±º
Œ˙¯∏ ¬Û˚«ôL√ ı˛±øÊ ˝À˚˛ø¢ øıÀ˚˛ÀÓ¬º qÒ≈ ÊȬ± fl¬±È¬ÀÓ¬ ı˛±øÊ ˝˚˛øÚº ¬ÛÀı˛ qÒ≈ øıÀ˚˛ı˛ ÊÀÚ… ¬Ûı˛‰≈¬˘± øfl¬ÀÚ øÀ˚˛ø¢
ı˛±˜≈±º ˝±˘±ı˛ ¬Ûı˛‰≈¬˘± ‡≈À˘ ŒÙ¬À˘À ¸± øıÀ˚˛ı˛ ı˛±ÀÓ¬˝◊, ¬Û±˙± Œ‡˘±ı˛ ¬ÛÀı˛ ‚Àı˛ ø·À˚˛˝◊º Œ¸˝◊ ı˛±ÀÓ¬˝◊ Ú±˜ÀÓ¬ ˝À˚˛ÀÂ
Œ˜ÀÁ¬ı˛ ’±|À˚˛, ÚÓ≈¬Ú ¬Û±øÈ Œ¬ÛÀÓ¬¬ øÚÀ‰¬ qÀÓ¬ ˝À˚˛À Ӭ±Àfl¬º ˜˝±ı˛±Ìœı˛ ø‚iß± fl¬Àı˛ ÊȬ±º Ó¬ı≈ ˆ¬±Ó¬È¬± ά±˘È¬± ŒÓ¬± ¬Û±›˚˛±
˚±ÀBº ¸± ¸≈‡œº
  ‚≈˜ ŒÔÀfl¬ ά◊Àͬ˝◊ ¸±Új ·±Ú ˆ“¬±Àʺ Œfl¬±Ú› ı±À¬Ûı˛ ¬Û≈Ó¬ Ú±˝◊ ¤˝◊ ¸˜˚˛ ¸±Àfl¬ øÀ˚˛ Œfl¬±Ú› fl¬±Ê fl¬ı˛±˚˛º
                    ø˙ı ıÀ˘, ›À·± Œ·Ãı˛œ
                    ı˛±· fl¬˝◊Àı˛± Ú±
                    ¤ı±ı˛ ŒÓ¬±˜±˚˛ ı±À¬Ûı˛ ı±øh¬
                    ø˚˛± ’±˝◊˜≈ ø·˚˛±
  ¸≈ı˛ ˘±·±ÀÓ¬ Œ‰¬©Ü± fl¬Àı˛ ¸±º
  ñ qÚÂ∑
  ¤˝◊ ¤fl¬ Ê;±˘±º ¸± Œ‡“øfl¬À˚˛ ›Àͬ, øfl¬Ó¬±, øfl¬Ó¬± ˝˝◊ÀÂ∑
  ñ ¤A≥ ŒÓ¬˘ ˘±·Àı±º
  ñ fl¬…±Ú, ı˛±˜≈± øÀ ڱ∑
  ñ ı˛±˜≈± ’±ı˛ fl¬Ó¬ øÀı±∑
  ñ øÀı± Ú± fl¬…±Ú∑
  ¸± ά◊Àͬ ˚±˚˛º Œ‚±Àı˛ı˛ ˜ÀÒ…˝◊ ŒÊ±Àı˛ ˝“±ÀȬ Œ¸º ı˛±˜≈±ı˛ Ú±˜ fl¬Àı˛ ŒÓ¬˘ ¤ÀÚ Œ˚˛º Œ±fl¬±ÀÚı˛ øÚÓ¬… ¸±˝± ŒÍ¬¸
˜±Àı˛, Œˆ¬±˜ Œˆ¬±˘±, Œˆ¬±˘±Ú±Ô, ı˛±˜≈± Œfl¬Î¬±∑ ŒÓ¬±˜±ı˛ ıËp¬± Ú± √õ∂ʱ¬ÛøÓ¬∑ ¸±Új Œ‰¬±‡ ıÀh¬± fl¬Àı˛ Ó¬±fl¬±˚˛º
·“±Ê±˘±˘ Œ‰¬±‡ Ó¬±ı˛º øÚÓ¬… ¸±˝± ‰≈¬¬Ûº ŒÓ¬˘ ‚Àı˛ı˛ ±›˚˛±˚˛ Œı˛À‡˝◊, ’±ı±ı˛ Œı˘ ·±ÂȬ±ı˛ øÚÀ‰¬ ¤À¸ ıÀ¸ ¸±º ·±ÚȬ±
ŒÙ¬ı˛±ÀÓ¬ ‰¬±˚˛º Œı“ÀÒ, ¸≈ı˛ fl¬Àı˛ ı±ı˛ı±ı˛ Œ·À˚˛ ˜≈‡¶ö Ú± fl¬ı˛À˘ ·±Ú ˜ÀÚ Ô±Àfl¬ Ú±º ¸± øÚı˛é¬ı˛º ŒıÃÀ˚˛ı˛ ˆ¬±¯∏±› Œı±ÀÁ¬
Ú±º ŒÓ¬˘ ‚Àı˛˝◊ ø¢º ı˛±iß±ı˛ ˙s ’±¸Àº ıά◊Ȭ± ˝±¸À ‡≈ıº ¸± ’±ı±ı˛ Œıøı˛À˚˛ ˚±˚˛ ı±øh¬ ŒÔÀfl¬º ˜±˝◊˚˛± ˜±˝◊ÚÀ¸ı˛
¤ÀÓ¬± ·±›-Œ‚“¯∏±ø˜ ˆ¬±{°±À· Ú±º
  ’˜”˘…±ı˛ ‰¬±À˚˛ı˛ Œ±fl¬±Úº ı±˝◊Àı˛ı˛ Œıø=¡ÀÓ¬ ıÀ¸ ¸±º ¤fl¬ fl¬±¬Û ıı˛±V ˝À˘› ˝ÀÓ¬ ¬Û±Àı˛º ¤˝◊ ¤fl¬ ıdº ¸±
ıÀh¬±˝◊ fl¬±ı≈ ñ ‰¬±À˚˛ı˛ fl¬±Àº ά◊¬Ûı±¸ Œˆ¬À„ ŒÙ¬À˘º ›¬Û±À˙ ˆ¬±Ú≈ı˛ fl¬±Í¬ø˜ø¶aı˛ Œ±fl¬±Úº ı˛±j± fl¬ı˛Àº ¸± øÚ©Û˘fl¬
Œ‰¬À˚˛ ŒÀ‡º ˆ¬±Ú≈ı˛ Ù¬¸«± ·±À˚˛ı˛ ı˛—º ˜≈À‡ ¤fl¬È¬± ’Ú… |œº ˙ı˛œÀı˛ Œı˛±˜ fl¬˜º ı˛±˜≈± ¤˝◊ ÊÀÚ…˝◊ Œ·Ãı˛œı˛ ¬Û±ÀÈ«¬ ŒıÀÂÀº

                               2
øfl¬c ¸± ʱÀÚ ¤˝◊ ˜˝±Ê·ÀÓ¬ ¸ı Ó“¬±ı˛ ˘œ˘±º ¤˝◊ Œ˚ ˆ¬±Ú≈Àfl¬ Œ‡À ’±ı˛ Ó¬±ı˛ ø˙˝ı˛Ì ʱ·ÀÂ, ¤ ŒÓ¬± Ó¬±ı˛ Ú˚˛, Ó¬±ı˛
ø˙ı ˙ı˛œÀı˛ı˛º ŒÂ±È¬Àı˘± ŒÔÀfl¬˝◊ Ò…±ÀÚı˛ Ò±Ó¬ ¸±ı˛º ı±øh¬ı˛ Œ¬ÛÂÀÚ, Œ˚Ȭ± ¤‡Ú Œ·±˜Ó¬œ øÚÀ˚˛ÀÂ, Œ¸‡±ÀÚ Ó¬±ı˛ Ò…±ÀÚı˛
ʱ˚˛·± øÂÀ˘±º ¸˜ı˚˛¸œ øfl¬Â≈ ¬Û≈—ά± Œ¬Û±˘±¬Û±Ú› ’±¸ÀÓ¬±º Ó¬±ı˛± Œ¸‡±ÀÚ ˘≈øfl¬À˚˛ ˜±˝◊˚˛±À˘±Àfl¬ı˛ ¶ß±Ú Œ‡ÀÓ¬±
Œ·±˜Ó¬œÀÓ¬º ¸± Ó¬±h¬±ÀÓ¬ Œ·À˘˝◊ ı˘ÀÓ¬±, ¤fl¬˘± ‡±øı ˙±˘±∑
  Ú±, ¸± ʱÀÚ Ò…±ÀÚ Œ˚ ’±ı˛±˜, Ó¬± ’Ú… øfl¬Â≈ÀÓ¬ Ú±˝◊º ˙ı˛œÀı˛ ¶§± Ú±˝◊ Ó¬±ı˛º øfl¬c ¤˝◊ ˆ¬±Ú≈ı˛ fl¬±À ¤À¸ Ó¬±ı˛
¸ıøfl¬Â≈ Œ·±˘˜±˘ ˝À˚˛ ˚±˚˛º ¤ øÚ‚«±» Ó¬±ı˛ ∆ˆ¬ı˛ıœı˛ ˘œ˘±º ‰¬± ’±ı˛ ˝À˘± Ú± ¸±ı˛º ’˜”˘…± ’±Ê Ó¬±fl¬±À˘±› Ú±º
  ¸± ά◊Àͬ ‰¬À˘ ’±À¸º ı±È¬±À˘ ˙±Ú øÀB ˆ¬±Ú≈º ¸± ˆ¬œ¯∏Ì ˆ¬˚˛ ¬Û±˚˛º ¤fl¬È≈¬ ¤fl¬È¬± ¬Û±ÔÀı˛ı˛ ¤fl¬ Œfl¬±ÀÌ ¬Û±À˚˛ı˛
ı≈Àh¬± ’±/≈˘ Œ‰¬À¬Û ı±È¬±˘ ‚À¯∏ ˆ¬±Ú≈º ¤fl¬È≈¬ ¤øfl¬ ›øfl¬ ’±ı˛ ı˛Mê±ı˛øMêº
  ¸± ¬Û±À˙ ıÀ¸º ı±È¬±˘ Ò±ı˛±ÀÚ± ¶öø·Ó¬ Œı˛À‡ Œ‰¬±‡ Ó≈¬À˘ Ó¬±fl¬±˚˛ ˆ¬±Ú≈º ¸± Œfl¬ı˘ Ó¬±øfl¬À˚˛ Ô±Àfl¬º ¤ Œ‰¬±À‡ı˛ ˜±˚˛±
ˆ¬±Ú≈ ı±È¬±˘Àfl¬ fl¬œˆ¬±Àı Œ˚˛Ø Ó¬±ı˛ ·˘±ı˛ fl¬±À øÓ¬˘º ø‰¬fl¬ø‰¬fl¬ ‚±˜, ù´±¸› ¶Û©Üº
  ñ øfl¬Ó¬±∑
  ¸± ‰≈¬¬Û
  ñ ’±Àı˛ øfl¬Ó¬±, øfl¬{°±˝◊·…± ’±˝◊Â∑ ø¸øXı˛ ¬Û˝◊¸± Ú±˝◊∑ ÚÓ≈¬Ú ·±Ú ı±ÚÀ±∑
  ñ Ú±
  ñ Ó¬±˝◊À˘ øfl¬∑
  ñ ˆ¬±Ú≈, Ó≈¬˝◊ ˝◊Ó¬±Ú fl¬±˜ ±˝◊h¬…± Œº
  ñ UÚ, ŒÓ¬±˜±ı˛ ˜ÀÓ¬± ±ø˘ ·±-› ˜±˝◊‡…± øfl¬ ‡±˜≈› ±ø˘∑ ’˝Ú ˜±Ú≈¯∏ fl¬œÓ«¬Ú UÀÚ Ú±º ·±ÊÚ ŒÀ˝ Ú±º øȬøˆ¬
ŒÀ˝º ŒÓ¬±˜±ı˛ ˜±Ô±ı˛ ø‚˘≈ Ú±˝◊º ‰¬˘ıº ’±˜±ı˛ ‰¬˘Ó¬ Ú±, ˚±›º
  ñ ˆ¬±Ú≈
  ˆ¬±Ú≈ fl¬Ô± ıÀ˘ Ú±º ¸± Ó¬±ı˛ ˝±Ó¬ ÒÀı˛
  ñ Œı˝◊Ȭ…±ø˜ fl¬˝◊Àı˛± Ú±º Ó≈¬ø˜ fl¬…±˜ÀÚ Ê±øÚ ·±-› ˝±Ó¬ Œ›, ı…±¬Û±ı˛È¬± øfl¬∑
  ñ ’±ø˜ ’±Ê·± ŒÓ¬±ı˛ ¸±Ê±˜≈ ˆ¬±Ú≈º ’±Ê·± ʱ·±Ó¬ ı±˝◊g¬…± ·±Ú ·±Ú ·±˜≈º ’±Ê·± ¬Û”øÌ«˜±, qˆ¬øÚº
  ñ ’˝◊À ı≈˝◊øÊ…, ˚±›º

  øÓ¬Úºº

  ’±Ê ¬Û”øÌ«˜±º ¸± Œ¸ÀÊÀº ı±øh¬ı˛ ¤fl¬ ø‰¬˘ÀÓ¬ ά◊Àͬ±Úº Œ¸‡±Ú ŒÔÀfl¬ ¬Û”ıø·ÀôL√ Ò˘±˝◊Âøh¬ øıËʺ øÚÀ‰¬ ıÀ˚˛
‰¬À˘À Œ·±˜Ó¬œº øıËÀÊı˛ øͬfl¬ øÚÀ‰¬ ¤˝◊ ∆‰¬ÀS› √õ∂‰≈¬ı˛ Ê˘º ·ˆ¬œı˛ ‚”øÌ«º ’±ı˛›¬ ¬Û”ıøÀfl¬ ¬¬Û”Ì«‰“¬±, ı˛±ÀÊ…ı˛ ˝±˝±fl¬±ı˛
øÚÀ˚˛ ŒÊÀ· ά◊ÀͬÀº ¸±Új Œ¸øÀfl¬ Ó¬±øfl¬À˚˛ Ô±Àfl¬º ıά◊ ˝“±¸ ÒÀı˛ ’±ÚÀ Œ·±˜Ó¬œı˛ ¬Û±h¬ ŒÔÀfl¬º ¸± ŒÀ‡º ¤˝◊
Œ˜À˚˛˜±Ú≈À¯∏ı˛ ˙ı˛œÀı˛ ·±Ú Ú±˝◊, Ó¬±˘ Ú±˝◊, ¸≈ı˛ Ú±˝◊º ˝“±À¸ı˛ ·˘±˚˛ ÒÀı˛ Œ˚ˆ¬±Àı ’±ÚÀÂ, ŒÊ…±»¶ß±˚˛, fl“¬±Í¬±À˘ı˛ ±˚˛±˚˛
˜ÀÚ ˝˚˛ ı˛±é≈¬¸œº Ó¬ı≈ Œ˚ÀÓ¬ Œ‰¬À˚˛ÀÂ, ˝ÀÓ¬ Œ‰¬À˚˛À ¬Û≈è¯∏º Ó¬±ı˛ Ú±Àfl¬ ıÀh¬± ˜±ÀÂı˛ ·g¬ ˘±À·º ’“±˙ÀȬº ÊȬ±ı˛ fl¬Ô±
˜ÀÚ ’±À¸º ’±Àı˛ ’±ø˜ Œfl¬Î¬± Ó≈¬˝◊ fl¬œ ı≈Á¬øı∑ UV±UøV ˜±Ú≈À¯∏ı˛ Êά± ˝˚˛ Ú±º Ò…±ÀÚ ∆fl¬˘±¸ ˚±˚˛ Ú± ’±å≈ ¬Û±å≈ ˜±Ú≈¯∏º
∆ˆ¬ı˛ıº ∆ˆ¬ı˛ı ’±ø˜º
  ¤Àfl¬ ¤Àfl¬ ʘ± ˝˚˛ ¸ı±˝◊º ’±Ê ı˛±˜≈±› ¤À¸Àº ’±À¸ ˜±ÀÁ¬ ˜±ÀÁ¬º ˘…±—h¬± ¸≈ı˘ ¤À¸À fl¬±“¸± ’±ı˛ fl¬ı˛Ó¬±˘
øÚÀ˚˛º ’±Êfl¬±˘ ˜±Ú≈¯∏ øfl¬Â≈ - Ú±- Œ˝±fl¬ ¤fl¬È¬± ŒÏ¬Î¬◊øȬÀÚı˛ Œ·È¬ ˘±·±˚˛ ı±øh¬ÀÓ¬º Ó¬±Àı˛ ’ı˙… ¸ı±ı˛˝◊ Œ·±¬ÛÚ fl¬±˚˛±
Ô±Àfl¬ ı±˝◊Àı˛ ŒÔÀfl¬ Œ‡±˘±ı˛º ˘…±—h¬± ¸≈ı˘ ¸±ı˛± ıÂı˛ øˆ¬é¬± fl¬ı˛ÀÓ¬ ø·À˚˛ Œ¸¸ı ı˛l fl¬Àı˛º ·±ÊÀÚı˛ ¸˜˚˛ Œ¸ øˆ¬é¬±
fl¬Àı˛ Ú±º Ï≈¬ø˘ ¶§¬ÛÚ ı±—˘± Œ˜Àı˛ ¤À¸Àº ¤‡Ú ’±ı±ı˛ ¤ ¸ı ¬Ûø˘¬Û…±Àfl¬ ¬Û±›˚˛± ˚±˚˛, ¶§¬ÛÚ ¤fl¬ ¬Û…±Àfl¬ÀȬ ¸À/› øÚÀ˚˛
ŒÚ˚˛º ˝◊f ’±À¸ ˝±ı˛À˜±øÚ˚˛±˜ øÚÀ˚˛, Œ¸ Ò”˚˛±› ÒÀı˛º ’±À¸ Ú± qÒ≈ ˆ¬±Ú≈º ¸± ’±ı˛ ıÀ¸ Ô±fl¬ÀÓ¬ ¬Û±Àı˛ Ú±º ¤Àfl¬ ¤Àfl¬
¸fl¬˘Àfl¬ øÊÀ:¸ fl¬Àı˛º Ó¬±ı˛¬Ûı˛ &˜ Œ˜Àı˛ ıÀ¸ Ô±Àfl¬º ı˛±˜≈± Œ‰¬˚˛±Àı˛ ıÀ¸ ’±ÀÂ, ’±ı˛ ˝◊Ó¬±Ú fl¬˝◊ı˛± ˘±ˆ¬ Ú±˝◊ , ˜±Ú≈¯∏
¬Û±å±˝◊˚˛± ˚±˝◊Ó¬±Àº ¸±, ’˝Ú ’Ú… øfl¬Â≈ fl¬ı˛Ó¬ ˝˝◊ıº ’±˜±ı˛ ˝◊˝±ÀÚ± ˘±˝◊·…± ˚±º
                              3
  ¸± ˜ÀÚ ˜ÀÚ ’Ú…Sº Œ˝ ˜˝±Àı, ø˙ı˙y≈¬, ’±˜±ı˛ ˆ¬±Ú≈ fl¬˝◊º ’±˜±ı˛ Œ·Ãı˛œ, ∆ˆ¬ı˛ıœ fl¬˝◊ ˜˝±ÀıØ ’±ø˜ ’±Ê·±
øÚÀÊı˛ ˝±ÀÓ¬ ’±˘Ó¬± ¬Ûı˛±˜≈ Ó¬±Àı˛º ’±˝◊Ú…± ±› ͬ±fl≈¬ı˛, ˆ¬±Ú≈ ʱÀÚ Ú± Œ˝ Œfl¬Î¬±º
  ¤˜Ú ¸˜˚˛ &Ú&Ú ·±Ú Œ˙±Ú± ˚±˚˛º ¸± ŒÃÀh¬ ˚±˚˛ ˆ¬±Ú≈ı˛ ¸±˜ÀÚº ø·À˚˛˝◊ ‰≈¬¬Ûº ˆ¬±Ú≈ Œ¸ÀÊ ¤À¸Àº ¸±ı˛ ˜±Ô±˚˛
’±fl¬±˙º Œ¸ Ó¬±ı˛ ˜ÀÚı˛ øıø‰¬S ·øÓ¬ øÚÀÊ˝◊ Œı±ÀÁ¬ Ú±º Œ˝ ˜˝±Àı, Ó≈¬ø˜ ¤fl¬È≈¬ Œı±Á¬±› Ú± Œfl¬Ú ˆ¬±Ú≈ά±Àı˛º Œ¸ ŒÓ¬±
ˆ¬±Ú≈ Ú˚˛º ¸±Új Œ‚±ı˛ ˝±øı˛À˚˛ ŒÙ¬À˘º Ó¬ı≈ ’±Ê ŒıèÀÓ¬ ˝Àıº ı˛±˜≈± fl¬Ô± øÀ˚˛ ¤À¸À ˝øı˛¬Û ¸±˝±ı˛ ı±øh¬ÀÓ¬º
  ¸ı±˝◊ Œıøı˛À˚˛ ˚±˚˛, ı±Ì¬Û±È¬ ˜±Ô±˚˛ øÚÀ˚˛ ’Ú±Ô ˝øı˛› Œıøı˛À˚˛ Œ·Àº ˝…±Ê±fl¬ øÚÀ˚˛ ’±À·˝◊ ı˛±ô¶∏±˚˛ Œ·À ˜Ò≈º
¸±Új ¬Û±À˚˛ ‚≈„≈ı˛ ¬ÛÀı˛º ͬ±fl≈¬ı˛ √õ∂̱˜ fl¬Àı˛, Œı˘·±Â √õ∂̱˜ fl¬Àı˛ Œıøı˛À˚˛ ¬ÛÀh¬º ¸ı±ı˛ Œ¬ÛÂÀÚ
  ¬˝øı˛¬Û ¸±˝±ı˛ ı±øh¬ı˛ ά◊Àͬ±Ú øı˙±˘º √õ∂‰≈¬ı˛ ˘±˝◊Ȭº ά◊Àͬ±Ú ø‚Àı˛ ‰¬±ı˛øÀfl¬ ‚ı˛º ı±ı˛±j±˚˛ ¸ı±˝◊ ı¸±º ¸± ·ÀÌ˙ıjÚ±
fl¬Àı˛, ø˙ıˆ¬øMê fl¬Àı˛, ˙øfl¬ ıjÚ± fl¬Àı˛, Ó¬±ı˛¬Ûı˛ ·±Ú ÒÀı˛º ’±Ê ¸ı ≈–À‡ı˛ ·±Ú ’±À¸ Ó¬±ı˛º
  ñ ı±˝◊…±øÚ, ı±˝◊…±øÚ
  Œfl¬ Œ˚Ú ¬Ù¬ı˛˜±À˚˛˙ fl¬Àı˛º ¤˝◊¸ı ¬Û±Ó¬˘± ·±Ú ¸± ·±˝◊ÀÓ¬ ‰¬±˚˛ Ú±º Ó¬ı≈ ˜±ÀÁ¬ ˜±ÀÁ¬ ·±˚˛º À˘ı˛ ά◊ȬÀfl¬± Œ˘±Àfl¬ı˛±
Ú±‰¬Ú fl“¬≈Ú fl¬Àı˛º Ó¬Àı Ó¬±ı˛ øı|±À˜ı˛ ÊÚ…˝◊ ¤¸ı ·±Ú ·±˚˛ Ï≈¬ø˘ ¶§¬ÛÚº
                ı±˝◊…± Ó≈¬˝◊ Œfl¬˜Ú ʱӬ
                     øfl¬À˘ı˛ Œ‰¬±Àά Œ‡øı Ê·iß±Ô
                ŒÓ¬±ı˛ ı˛±˝◊ÚøÓ¬ fl¬˝◊ø¸ ı±&Ú ˆ¬±Ê±
                     ı˛±˝◊g¬…± ı˛±‡¸Ó¬ U± ˆ¬±Ó¬
                øfl¬À˘ı˛ Œ‰¬±Àά Œ‡øı Ê·iß±Ôº
  ¸± ı±˝◊Àı˛ ‰¬À˘ ’±À¸º ı±øh¬ı˛ ¸±˜ÀÚ ¤fl¬È¬± fl‘¬¯û‰≈¬h¬± ·±Âº Ó¬±ı˛ Ù“¬±Àfl¬ Ù“¬±Àfl¬ ŒÊ…±»¶ß±º ’ÀÚfl¬é¬Ì Œ‡± Ú±˝◊
ˆ¬±Ú≈ı˛º ¸±ı˛ ı≈Àfl¬ Œ˚ fl¬œ ˝À˚˛ÀÂØ ‹ÀÓ¬± ˜±øȬÀÓ¬ ‚±À¸ı˛ ά◊¬Ûı˛ ıÀ¸ ’±À Œ·Ãı˛œº ¸±˜ÀÚ ¬Û± Âh¬±ÀÚ±º Œ¬ÛÂÀÚ ˝±Ó¬
øÀ˚˛ ø¬Ûͬ Œ¸±Ê± fl¬Àı˛ øÚÀB ˆ¬±Ú≈º ˜≈‡ ά◊¬ÛÀı˛ Ó≈¬À˘ Œ˚Ú ŒÊ…±»¶ß± ¬Û±Ú fl¬ı˛Àº Ó¬±ı˛ ˜≈fl≈¬ÀȬ ø‰¬fl¬ø‰¬fl¬ fl¬ı˛À ‰“¬±Àı˛
’±À˘±º ¤˘±ÀÚ± Ó¬±ı˛ øıˆ¬/º Ó“¬±ı˛ ô¶∏Ú˚≈·À˘ øÚø}Ó¬ ’±˝W±Úº øÓ¬øÚ ’±Ê ∆ˆ¬ı˛ıœº ø˙ı Ê;˘ôL√ ’Ú˘ ˝À˚˛ ›Àͬں Ó“¬±ı˛
¸‘ø©Üı˛ ı±¸Ú± ŒÊÀ· ά◊ÀͬÀ Œ˚Úº ¸Ó¬œÀfl¬ ’±‰¬˜fl¬±˝◊ ʱøh¬À˚˛ Òı˛À˘Ú ∆ˆ¬ı˛ıº ¤˝◊ Ó“¬±ı˛ ¸±ÒÚÕˆ¬ı˛ıœº Œıœ ø¸øX ±›º
∆fl¬˘±¸¬ÛøÓ¬Àfl¬ ˙±ôL√ fl¬Àı˛±º ¸‘ø©Ü ı˛é¬± fl¬Àı˛± ˆ¬·ıÓ¬œº Œıœı˛ ›á¬±Ò±Àı˛ ‰≈¬•§Ú fl¬ı˛À˘Ú ˜˝±Àıº ˆ¬œ˜ ’±fl¬¯∏«ÀÌ øÚÀÊı˛
ŒÀ˝ı˛ øˆ¬Ó¬Àı˛ øÚÀ˚˛ ’±¸ÀÓ¬ ‰¬±Úº
  ñ ˙±˘±, ˙”À˚˛±Àı˛ı˛ ±›, fl≈¬M±ı˛ ı±B‰¬±, øÂȬÀfl¬ ¬ÛÀh¬ ˚±˚˛ ¸±Új
  ñ ˆ¬G¬À‰¬±±, ‚Àı˛ ıά◊ ı˛±˝◊‡…± ˙±˘±ı˛ ‡“±˝◊ ø˜Àά Ú±∑ ˘±øÔ ˜±Àı˛ ˆ¬±Ú≈, ʱ˜± ‡≈À˘ Œ·À Ӭ±ı˛º ¬ÛÀh¬ Œ·À ı±Ú±ÀÚ±
ô¶∏Úº √õ∂fl¬±ø˙Ó¬ ¬Û≈èÀ¯∏ı˛ ¬Û«º ¸±Àfl¬ ’±ı±ı˛ ˜±ı˛ÀÓ¬ ’±À¸º Ú±fl¬ ıı˛±ıı˛ ‚≈ø¯∏ ‰¬±˘±˚˛ Œ¸º
  ¸±ı˛ ‘ø©Ü ’g¬fl¬±ı˛º ‰¬ı˛±‰¬Àı˛ ¤fl¬ ø˝˜ ’g¬fl¬±ı˛º Â≈ȬÀÓ¬ Ô±Àfl¬ ¸±º ı±øh¬ı˛ ±›˚˛±˚˛ ¤À¸ ˚±˚˛ fl¬‡Ú, Œfl¬±ÀÚ± Œ‡˚˛±˘
ŒÚ˝◊º ˜±—¸ ı˛±iß± ˝ÀB ‚Àı˛, ·Àg¬ ˜-˜º ı˛±˜≈± ’±À ¤‡Úº ¤‡Ú ‚Àı˛ Ï≈¬fl¬À˘› ı˛é¬± Ú±˝◊ Ó¬±ı˛º fl¬À¯∏ı˛ Œfl¬±ÀÌ ı˛Mê ıÀ˚˛
¬Ûh¬Àº ‹ ø‰¬ı˛ı˙… Œ·±˜Ó¬œ˝◊ øÀÓ¬ ¬Û±Àı˛ ˙±øôL√º ¸± ›Àͬº ‰¬À˘ ˚±˚˛ Ò˘±˝◊Âøh¬ øıËÀʺ øıËÀÊı˛ øÚÀ‰¬ Ê˘, ·ˆ¬œı˛ ‚≈øÌ«º
¸± Á“¬±¬Û±˚˛º ŒÊ…±»¶ß±˚˛ Œ·±˜Ó¬œ fl¬±Î¬◊Àfl¬ øfl¬Â≈ ʱÚÀÓ¬ Œ˚˛ Ú±º
                               4

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:177
posted:1/11/2012
language:
pages:4