; GIS Web Services Architecture_1_
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

GIS Web Services Architecture_1_

VIEWS: 7 PAGES: 90

 • pg 1
									  INS 252TOPOĞRAFYA
Öğretim Üyesi


  Hande Demirel, Yard. Doç. Dr.
  İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi
   Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
   Fotogrametri Anabilim Dalı
   212- 285 6110
   hande.demirel@itu.edu.tr
   http://www.ins.itu.edu.tr/jeodezi/fotog/hdemirel/
Ders Programı


  Pazartesi (Bahar Dönemi)
    14:00 - 17:00

  Arazi Çalışması
  .......(7 gün)
Öğrenci Görüşme
         Öğrenci Görüşme Saati

         Pazartesi 10:00 – 13:00
Dersi Alan Bölümler


  İnşaat Mühendisliği
  Maden Mühendisliği
  Jeofizik
  Jeoloji
  Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği (~ Ölçme I)
Ders İçeriği


  Giriş, Ölçü Birimleri, Ölçek Kavramı,
  Ölçme Hataları, Hata Hesapları,
  Arazide Noktaların Ve Doğruların Belirlenmesi, Şenaj,
  Röperleme, Konum Planlarının Çıkarılması,
  Topoğrafya Aletleri,
  Temel Ödevler,
  Poligonasyon,
  Yüksekliklerin Ölçülmesi,
  Trigonometrik Nivelman ve Düşey Açı Ölçmeleri,
  Takeometri,
  Kesitlerin Çıkarılması,
  Alan Hesapları, Hacim Hesapları,
  Arazi Çalışmaları
  Dersin detaylı içeriği ....
İnternet’de Bulunacak Belgeler....


  Sunular
  Kaynak kitaplara ek elektronik belgeler
  Ödevler
  Duyurular
  Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar
  ...
Kaynak Kitaplar


  M.G. Özgen, 1984, Topoğrafya (Ölçme Bilgisi), İTÜ
  Basım Evi.

  E.Doğan, O.Öztan, M.G.Özgen, 1995, Harita Bilgisi,
  İ.Ü. Basım Evi.
Başarı Kriterleri


  Devam: % 70
  Vize Sayısı : 1
  Yıliçi Başarı Notuna Katkısı: %30
Başarı Kriterleri


Arazi Çalışması
 Minimum Devam: %80
 Arazi sözlüsü + Arazi Ödevi
  Yıliçi başarı notuna katkısı : %70
 Yıliçi başarı notu: Vize(%30) ve (Arazi sözlüsü +Arazi Ödev) (%70)
  ‘den oluşur.

  Başarı Notu:
  Yıliçi Başarı notu %50 + Final Sınavı Notu %50
Kullanılacak Donanım
Yarıyıl Sonu Arazi Çalışması
  Mayıs ayı sonunda gerçekleştirilecektir. Yarıyıl Sonu
   Sınavı Arazi Çalışması bitiminde yapılacaktır.
Jeodezi ve Fotogrametri Bilimi


Yeryuvarının geometrisinin belirlenmesi ve yeryuvarı üzerinde
bulunan tüm cisimlerin birbirleriyle olan geometrik, sosyal ve
anlamsal ilişkilerin kurulması ve bu bilgilerin ilgili diğer mühendislik
ve sosyal bilimlerin hizmetine sunulması işlevlerini yüklenen bir
bilim dalıdır. Daha farklı bir deyişle, yeryuvarı üzerinde konumsal
bilgi sisteminin oluşturulmasını (Kent Bilgi Sistemi veya Coğrafi Bilgi
Sistemi) sağlayan ve bu bilgi sistemine altlık oluşturacak temel
bilgilerin toplanmasını ve bilgiler arasındaki ilişkilerin kurulmasını
sağlayan bir bilim dalıdır.
  Jeodezi & Fotogrametri
   Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, mekanın tasarlanmasına yönelik
   bilgilerin yeryüzünden veya uzaydan elde edilmesi ve sunulması ile ilgili
   bir bilim koludur.

   Jeodezi, yeryuvarının ve diğer gökcisimlerinin şeklini ve gravite
   alanlarını, bunların zaman içerisindeki değişimlerini ve ortalama yer
   elipsoidini yer yüzeyinden veya uzaydan gerçekleştirilen ölçümlerle
   belirlemeyi amaçlayan bir bilimdir.
Anabilim Dalları


  Jeodezi
  Ölçme
  Kartografya
  Fotogrametri
  Uzaktan Algılama
Anabilim Dalları
Fotogrametri &
Uzaktan Algılama
  Fotogrametri, uzaktaki cisimlerin geometrik parametrelerini belirli
  koşullar altında çekilmiş fotograflar yardımı ile elde etme işlemidir.

  Uzaktan Algılama, arada mekanik bir temas olmaksızın bir cisimden
  yayılan ve algılanan ışınımın nitelik ve nicelik yönünden
  değerlendirilmesi ile cismin özelliklerinin ortaya konması ve ölçülmesi
  olarak tanımlanabilir.
Kartografya & Harita
  Harita, fiziksel gerçekliğin (yeryüzü veya diğer gezegenlerin
  tamamının veya bir bölgesinin) bir düzleme belirli bir ölçek dahilinde
  küçültülmüş, cisimlerin birbirleri ile olan ilişkileri korunarak,
  genelleştirilmiş, açıklamalarla tamamlanmış, matematiksel kurallarla
  izdüşüm gösterimi olarak tanımlanan bir bilgi iletişim aracıdır.

  Kartografya, coğrafi bilginin görsel, sayısal veya kabartma formda
  sunulması, iletişimi, organizasyonu ve kullanılması bilimidir.
Başlıca Çalışma Konularından Bazıları


  Coğrafi Bilgi Sistemi
  Herhangi bir yöntem ve ölçekte çizgisel ve sayısal harita üretimi
  Yersel ve uydu bazlı (GPS) sistemlerle konum belirleme
  Kadastral haritaların yapımı
  Görüntü İşleme
  Endüstriyel ve mühendislik ölçmeleri
  Deformasyon ölçmeleri
  Hidrografik ölçmeler
  Afet Yönetim Sistemlerine veri temini, izlenmesi
  Teknik altyapı tesis ölçmeleri
  Aplikasyon-Her türlü mühendislik projelerinin araziye uygulanması işleri
  Röleve ölçmeleri, Restorasyon
  Taşınmazlarla ilgili tespit, değerlendirme, fizibilite, müşavirlik ve kontrollük
  hizmetleri
Dünyada Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
Dünyadaki İnşaat Mühendisleri için Ders İçerikleri  Jeodezi
  Global Konumlandırma Sistemleri (GPS –
  Global Positioning System, Galileo)
  Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS – GIS)
Meslekler Arası İşbirliği
İnşaat Mühendisleri ile İşbirliği


  Yapım
  Coğrafi Bilgi Sistemleri Kapsamında
     Ulaştırma Bilgi Sistemleri
     Araç Takip Sistemleri
     Afet Yönetim Sistemleri
     .....
  Bina Yönetim Sistemleri
  Altyapı Yönetim Sistemleri
  Deformasyon Ölçmeleri
  .....
Yapım

  Karayolu ve demiryolu gibi ulaşım yapılarının, enerji nakil hattı,
  kanalizasyon hattı, su nakil hattı ve yapıların izleyecekleri geçkilerin
  şeritvari haritalarının alımı, yatay ve düşey projelendirilmesi ve aplikasyonu
  çalışmaları.

  Atom santrali, baraj, tünel, köprü vb. büyük yapıların inşa edilecekleri
  bölgelerdeki yerkabuğu hareketlerinin jeodezik ve dinamik yöntemlerle
  belirlenmesi.

  Açık maden işletmelerinde, baraj inşaatlarında vb. dekupaj ve toprak hacmi
  ölçme ve hesapları.

  Maden ve taşocağı gibi işletme sahalarının ruhsata esas halihazır harita ve
  üretime esas işletme imalat haritalarının yapımı.

  Mühendislik yapılarının veya büyük makinelerin istenilen doğrulukta her
  türlü aplikasyon işleri.
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisleri


 Yapıların inşaat başlangıcında planlanan yere konumlandırılması ve inşaat
 sürecinde yapının projesine uygun biçimde inşa edilmesinin kontrolü Jeodezi
 ve Fotogrametri Mühendisleri ve yardımcı elemanları tarafından
 gerçekleştirilir. Fakat Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisinin görevleri bu
 inşaatların ve çevre düzenlemelerinin tamamlanmasıyla sona ermez. Bu
 aşamadan sonra görevleri, binaların herhangi bir nedenden dolayı (heyelan
 deprem gibi doğal afetler, uçak, kamyon ve benzeri araçların çarpması,
 rüzgar yükü vb.) bu yapıların toplum için oluşturdukları riski en aza
 indirecek önlemlerin alınmasına katkı koymaktır.
Topoğraf


 Etüt Ekibi, şantiyenin öncü kuvvetidir. Bir işe ilk kazığı etüt ekibi çakar, iş
 boyunca kadar gider, en son ölçüyü yine onlar alır.
 Topograf, küçük ve orta ölçekli şantiyelerde Etüt Ekibinin başıdır. Tekniker
 veya deneyimli, meslekten yetişmiş alet operatörüdür.

 Topograf, tüm arazi ölçüm işlerinden sorumludur. Etüt ekibi, aracı, alet ve
 ekipmanları ve şenörleri ile seyyar bir ekiptir.
 Şantiyede günlük işlerin projesine uygun günlük takibini yapar, makina ve
 ekiplere işlerini işaretler. Formenle koordineli çalışır. Bazı şantiyelerde
 Topograf ve Formen aynı kişidir. Ölçüm ve iş yapma zaman zaman iç içe
 geçen bir konudur.
Giriş


 Topografya, (Ölçme Bilgisi) yeryüzünde bulunan veya yeryüzüne
 yakın doğal ve yapay noktalar ile bunların oluşturduğu cisimlerin
 belirli bir karşılaştırma yüzeyine göre konumlarının saptanması ve
 belirli bir ölçekte kağıt üzerine aktarılması için gerekli arazi
 ölçmeleri, hesap ve çizim yöntemleri öğretisidir. Kağıt üzerindeki
 geometrik ve sayısal büyüklüklerin çeşitli mühendislik işleri için
 araziye uygulanması da Topografya’nın konusunu oluşturur.
Birimler


  Uzunluk Birimleri
  Alan Birimleri
  Açı Birimleri
   Altmışlık Sistem
   Yüzlük Sistem
  Yay Birimi
Birimler – Uzunluk Birimleri


Metrik
 1 kilometre  1000   metre
 1 hektometre  100   metre
 1 dekametre  10    metre
 1 desimetre  1/10   metre
 1 santimetre  1/100  metre
 1 milimetre  1/1000  metre
Birimler – Alan Birimleri


  1 dönüm
  1000 m2
  100 hektar
  1.000.000 m2

  1 ar      100 m2
  1 dönüm    1000 m2    1 dekar
  10 ar     10.000 m2   1 hektar
  100 hektar   1.000.000 m2  1 km2
Birimler – Açı Birimleri


  60’lık Sistem
    Derece: Bir daire çevresinin 3600’da birini gören merkez
    açı 10’dir.


           10  60  3600
  100’lük Sistem
    Grad: Bir daire çevresinin 4000’de birini gören merkez
    açı 1g ’dir.

           1  100  10000
            g     c      cc
Birimler – Açı Birimleri


  Yay Birimi
    Radyan: Yarıçapı r = 1 olan birim dairede, daire çevresinin 1
    birimini gören merkez açıya ‘radyan’ adı verilir.
               1
          1
           1 rad

            1
                 1 rad 
                     360 0 180 0 200 g
                     2 r
                        
                         
                           
                            
                                  
                               0 g
Ölçek
Ölçek
Ölçek
Ölçek


  http://www.ydae.purdue.edu/ane/flash/scaleAnimat
  ion.htm

  http://www.classzone.com/books/earth_science/ter
  c/content/visualizations/es0302/es0302page01.cfm?c
  hapter_no=visualization
Ölçek
Ölçek


 Ölçek Harita (plan) üzerinde belirtilmiş iki nokta
 arasındaki uzunluğun, bu noktaların arazi üzerindeki
 karşılıkları arasındaki gerçek uzunluğa oranıdır.

      Haritadaki Uzunluk S  1
  Ölçek            
       Gerçek Uzunluk  S M

  Plandaki 1cm’lik uzunluk gerçekte 50 m’ ye karşılık geliyorsa;
               1 1 cm  1 cm
          Ölçek      
               M 50 m 5000 cm
Ölçek


M = Ölçek değeri, Ölçek ModülüPlan ve harita üzerindeki alan ile buna arazide karşılık
gelen gerçek alan arasındaki bağıntı 1
   
    S   F 
        2
                  1   F
                    
 M 2
    S  F
       2
                 M 2
                     F
   Örnekler


1.   45 1758  15 4517 
       0        0


    45 1758  15 4517  61 0315
       0        0         0


2.   45 1758
       0
            ‘yi grad’a dönüştürünüz.

             17 58
    decimal  45 
          0
                  450.29944
             60 3600
             1
     0
   45 .29944 * 400 * g
                50 g .3327
            360 0
 Örnekler3. arc  1.055221 radyan ‘ı dereceye dönüştürünüz.

  1 radyan 
       360 0 180 0 200 g
        2
          
           
             
              
                 g0 g g    

      r
              g * arc
             0     0
          b
        a     0  57 0.29578 * 1.055221  60 0.45971

             0  60 0 2734.96
Örnekler


4.  Bir sulama sahasında 275 m ölçülen kanal boyu
   harita üzerinde 274.5 mm olarak ölçüldüğüne
   göre harita ölçeğini bulunuz.

   1  S
    
   M  S

   1 0.2745   1   1
           
   M  275  1001.8 1000
Örnekler


5.  Bir barajın su toplama sahası 1:5000 ölçeğindeki bir
   harita üzerinden 27.4 cm2 olarak ölçülmektedir.
   Arazide kaplanılan alan kaç dönümdür?

    1   F
     2
      
   M   F

   F  0.00274 * (5000) 2  68500 m 2

   1000 m 2  1 dönüm  F  68.5 dönüm
Ölçek


  Oransal Ölçek
  Doğrusal Ölçek
  Geometrik Ölçek

Ölçeklerine göre plan ve haritalar;
 Planlar      1:500 - 1:2000
 Büyük Ölçekler  1:1000 - 1:100000
 Orta Ölçekler   1:100000 – 1:500000 arasında
 Küçük Ölçekler  1:500000 ve daha küçük
Kullanılan Amaçlara Göre


  Genel Haritalar
    Atlaslar, Topoğrafik, Deniz, Uçuş
  Özel Haritalar
    Jeolojik, Hidrografik, Askeri, Nüfus, Yerleşim, Sosyo-
    ekonomik

  Konularına Göre
   Topoğrafik Haritalar (yeryüzü doğal biçimini belirleyen)
   Tematik Haritalar (iklim, toprak, trafik, orman,
   şehir…vb.)
Ölçek
Gelecek Hafta….

      Ölçme Hataları, Hata Hesapları
              Ders - IIÖlçme Hataları, Hata Kaynakları,
     Hata Hesabı
Ölçme Hataları, Hata Hesapları

  Tacoma Narrows Bridge
Ölçme....


 Aranan bir büyüklüğün ,
 kullanılan ölçme birimi
 cinsinden bulunmasıdır.
 Ölçmeler yapılırken, ölçme
 hatalarının ortaya çıkması
 kaçınılmazdır. Bu hataların
 bir kısmı ölçme sırasındaki
 yanlışlık ve dikkatsizlikten
 diğer bir bölümü ise insan
 duyu organlarındaki ve alet
 yapısındaki eksiklikler ile
 doğal etkilerden ileri
 gelmektedir.
Ölçme....


1.  Hiçbir ölçme doğru değildir.
2.  Her ölçmede hatalar bulunmaktadır.
3.  Mevcut hatalar hiçbir zaman bilinmemektedir.
4.  Ölçmenin gerçek değerinin hiçbir zaman belli
   değildir.


   Kontrol için çok sayıda ölçme yapılır, ölçmeler
   tekrarlanır. Ölçme değerinin değişim miktarına
   “düzeltme” veya “ölçme hatası” denir.
Ölçmelerde Hata Kaynakları


  Kişisel hatalar
    İnsan duyu organlarının tam olmaması nedeniyle, kişisel
    dikkatsizlik ve yeteneğin sınırlı olmasından ileri
    gelmektedir. Yöneltme hatası
  Aletsel hatalar
    Aletin yapımındaki bir eksiklik, kalibrasyon eksikliği
    veya herhangi bir parçasının oynamasından ileri
    gelmektedir.
  Doğal hatalar
    Rüzgar,sıcaklık,nem vb...
Hata Türleri


  Kaba hatalar
    Dikkatsizlik ve yorgunluk gibi nedenlerle ileri gelen
    hatalı ölçme ve okumalardır.
  Düzenli hatalar
    Alet hataları(şeridin standart boydan farklı olması,mira
    boyu) ve kısmende ölçme araçlarının hatalı
    kullanılmasından ileri gelirler.
  Düzensiz hatalar
    Bu hatalar tam olarak giderilemiyen alet hatalarından
    ileri gelirler.
Hatalar
Düzenli Hatalar         Düzenli Hatalar  Düzensiz Hatalar
Örnek
Örnek


  http://www3.interscience.wiley.com:8100/legacy/co
  llege/strahler/0471238007/animations/ch03_animatio
  ns/animation3.html
Hata Türleri


Gerçek Hata ():

 Ölçülen bir ‘l’ büyüklüğünün gerçek değeri ‘x’
 biliniyor ise, gerçek hata

             =x–l

 şeklinde tanımlanır.
Örnek


Bir üçgenin iç açıları ölçülmüş
 = 75.4525
 = 67.2237
 = 57.3251 değerleri elde edilmiştir.

 Bu durumda yapılan ölçme hatasının türünü ve
 miktarını bulunuz.

Bir üçgenin iç açıları toplamı 1800 (200g) olduğuna
göre x = 200g’dır. Gerçek Hata ise;
     = 200 – ( +  +  )= -0.0013g = -13cc’dir.
Hata Türleri


Görünen Hata (düzeltme)(v)

 Hesap edilen en olasılıklı değerden (en ihtimalli değer)
 ölçülen değerin farkına görünen hata denilmektedir. Cebirsel
 toplamı 0 olmalıdır. Görünen hata
               v=x-l

 şeklinde tanımlanır.


              x
               li    li
   En olasılıklı değer             ‘dir.
                n     n
               (Ölçmelerin aritmetik ortalaması)
Doğruluk Ölçütleri


1. Ortalama Hata (t)
   gerçek hataların (veya v görünen hataların) mutlak değerlerinin
  basit aritmetik ortalaması ‘ortalama hata’ olarak adlandırılır.


      1   2  ... n             
  t
         n
                     t
                          n
     v1  v2  ... vn              v
   t                 t
        n                  n
                     n = ölçme sayısı
Doğruluk Ölçütleri


2. Karesel Ortalama Hata (m)

2.1.  Bir ölçünün k.o.h. (m)
    Bir ölçmenin k.o.h. gerçek hatalardan


          12   2  ...   n
             2      2
    m
              n


    m
          
          n
Doğruluk Ölçütleri


2.2.  Bir ölçmenin k.o.h. (m)
    Bir ölçmenin k.o.h. görünen hatalardan      v12  v2  ...  vn
         2     2
    m
         n 1

    m
         vv
         n 1
Doğruluk Ölçütleri


2.3.  En olasılıklı değerin k.o.h. (M)


       m
    M 
       n
Doğruluk Ölçütleri


3.   Olasılıklı Hata (r)
    Gerçek veya görünen hataların mutlak değerleri
    büyüklük derecesine göre sıralandığında
    ortadaki değere olasılıklı hata denir.

   n tek ise  r     n 1       rv   v n 1
               2              2


   n çift ise     1              1
         r      n    n2  rv   v n  v n  2
            2   2     2     2 2    2
Doğruluk Ölçütleri


4.  Oransal Hata (T)
   Karesel ortalama hatanın ölçülen büyüklüğe oranıdır.
          mi
        T
          l
Uygulama


 Bir poligon kenarı gidiş ve dönüş olarak ölçülmüştür.Ölçme
 değerleri ve hata sınırı verildiğine göre ölçmelerin
 tekrarlanıp tekrarlanmayacağını belirleyiniz.

 Gidiş: 121.19 m.
 Dönüş: 121.26 m

 Hata Sınırı:  d  0.005 S  0.00015 * S  0.0015m
Uygulama


  Gidiş  Dönüş
S         121.225m    Ortalama
     2

 d  0.088  0.9m  9cm

Gidiş- Dönüş = 7 cm < d = 9 cm.


Ölçmeler kabul edilip, ortalama değer uzunluk olarak alınır.
Uygulama


   Bir doğrultu 7 kez ölçülmüş aşağıdaki değerler elde
   edilmiştir. Bu değerlere göre

   Ölçüler (cm):
   l1= 125.165     l4 = 125.160
   l2 = 125.162     l5 = 125.161       l7= 125.164
   l3 = 125.166     l6 = 125. 163

a)  Olasılıklı değeri (x)
b)  Ortalama hatayı (t)
c)  Bir ölçünün karesel ortalama hatasını (m)
d)  En olasılıklı değerin karesel ortalama hatasını (M)
e)  Olasılıklı hatayı (r) hesaplayınız.
             ölçü no  Ölçüler  Olasılıklı  Düzelt  vv
Uygulama               (l)   değer(x).  mv=x-l

              1    125.165  125.163    -2   4
              2    125.162         1   1
a) Olasılıklı değer(x)
  x= ln =125.163
              3    125.166         -3   9

              4    125.160         3   9

              5    125.161         2   4

              6    125.163         0   0

              7    125.164         -1   1

             Toplam               0   28
Uygulama


b) Ortalama hata(t)

     v
  t
     n

  v  12mm

     12 v
  t    1.7mm
    n  7
Uygulama


c) Bir ölçünün karesel ortalama
  hatası (m)


  m
      vv
      n 1  m
       vv
      
        28
          2.16mm
    n 1  6
Uygulama


d) En olasılıklı değerin karesel
  ortalama hatası (M)


  M 
    m
              m
                  vv
     n             n 1

        2.16
  M          0.82mm
         7
Uygulama


e) Olasılıklı hata (r)

             -2  0

  rv   v n 1     1
             -3
               -1
               1
          2   3  -2
             2  2
             0  -3
             -1  3  rv  2mm
Uygulama


   İki Nokta arasındaki uzaklık inverbas teli ile 120m
   olarak bulunmuştur. Daha sonra bu iki nokta
   arasındaki uzaklık çelik şeritmetre ile 10 kez
   ölçülmüştür.

a)  Gerçek Hatayı
b)  Ortalama Hatayı (Mutlak hatalar ortalamasını)
c)  Olasılıklı hatayı
d)  Bir ölçmenin karesel ortalama hatasını hesaplayınız.
Uygulama

Ölçü No  Li ( Ölçmeler)(m)
  1   120.05
  2   119.97
  3   120.03
  4   119.98
  5   120.00
  6   120.06
  7   119.95
  8   119.99
  9   119.92
  10   120.01
Toplam
              Ders IIIARAZİDE NOKTALARIN İŞARETLENMESİ-
      RÖPERLEME
Arazide Noktalar....

1. Geçici (Arazide kısa bir süre için
  yararlanılan noktalardır, demir boru,
  jalon (2-3m boyunda her 50cm’si ayrı
  olmak üzere çift renkte boyanmış
  dairesel kesitli çubuklardır. Önemli olan
  jalonların bir noktayı belirteceğinden,
  bunların düşey olarak tutulması veya
  dikilmesidir)

2. Kalıcı ( ölçmeler bittikten sonra uzun
  süre arazide kalması gereken
  noktalardır, toprağın üzerinde tesis
  edilirler betondan imal edilirler)
Noktaların Röperlenmesi


 Arazide işaretlenen ölçme noktaları herhangi bir
 nedenle kayboldukları zaman yeniden tesis
 edilmelerini sağlamak amacıyla, bu noktalar
 ‘röper(sigorta)’ olarak adlandırılan yerleri
 değişmeyecek,arazide kolaylıkla bulunacak noktalara
 olan yatay uzaklıkları ölçülmek suretiyle
 bağlanırlar.(bina köşeleri,telefon,elektrik
 direkleri,ağaç vb.) Bu biçimde seçilen noktalara’
 röper noktaları’ denir. Noktaların sabit tesislere olan
 uzaklıklarının ölçülmesi işine de ‘röperleme’ denir.
Noktaların Röperlenmesi


Röperlemede en önemli noktalar;
 Röperler arazide kolaylıkla bulunabilmeli
 Röperler sağlam zeminde, kaybolmayacak yerlerde seçilmeli
 Röper uzaklıkları ölçme şeritinin boyundan daha fazla
 olmamalıdır
 Yerleşimin olmadığı bölgelerde röperler, röper noktası ile
 yaklaşık 120 açı oluşturacak şekilde şeçilmelidir.

Röper krokisi
 Arazide bütün ölçme noktaları röperlenirken buna paralel olarak
 arazide röper krokisi adı verilen bir kroki, ölçeksiz, fakat gerçeğe
 yakın göz kararı yaklaşık kuzey yönüde belirtilerek hazırlanır ve
 üzerinde gerekli açıklamalar ile röper uzaklıkları işaretlenerek
 tamamlanır.
Noktaların Röperlenmesi
Röper Krokisi


           İ.T.Ü. Ayazağa
          Kampüsü, İnşaat
              Fakültesi
      10.09
Maliyetler Poz No.       Malzeme Nevileri         Fiyatlar (TL)
  1139      Bir nirengi noktası (beton)      10.851.000
         zemin tesisi malzeme fiyatı
  2002   Bir poligon noktası demir borusunun     629.000
               fiyatı
  2003    Bir poligon noktası demir çivisinin    1.544.000
               fiyatı


              Kaynak: İller Bankası birim fiyat listesi-2002
Arazi Çalışması 2002-2003
Arazi Çalışması 2002-2003
Uzunlukların Ölçülmesi


  Uzunlukların ölçülmesinden,
  yeryüzünün belirli iki noktası
  arasındaki yatay boyun
  bulunması anlaşılır.
  Kullanılan araçlar 20-30 m’lik
  çelik şerit metre jalon ve
  çeküldür. Elde sallantısız
  tutulan çekül ipinin
  gösterdiği doğrultu yerçekimi
  doğrultusudur. Çelikşerit
  metre ile boy ölçme işine
  ‘şenaj’ da denir.
Uzunlukların Ölçülmesi


 Ölçmeler sırasında önemli olan şeridin yatay
 tutulmasıdır. Bunun için çekül ipi veya jalonun şeritle
 oluşturduğu açı 900 olacak biçimde şerit aşağı yukarı
 indirilir, kaldırılır. Uzunluk ölçmeleri gidiş-dönüş
 olarak yapılır. Gidiş-dönüş farkı verilen hata sınırı
 değerinden küçük olmalıdır. Eğer büyük çıkarsa
 ölçmeler tekrarlanır. Ölçülen uzunluğun kullanılan
 çelikşerit metrenin uzunluğu geçmesi durumunda
 ölçülecek uzunluk üzerinde ara noktalar işaretlenerek
 istenen uzunluk parça parça ölçülerek bulunur.
Uzunlukların Ölçülmesi


 Arazinin çıkış ve iniş durumlarına göre uzunluklar
 (jalon+ çelik şerit metre)
         İstenen yatay uzunluk

                     Çıkış durumunda uzunluk ölçmeleri
Uzunlukların Ölçülmesi    Uzunluk Ölçmeleri
     İstenen yatay uzunluk                 İniş durumunda uzunluk ölçmeleri
Arazide....


  ÇELİK METRENİN YATAY DOĞRULTUDA OLMASI

  ÇELİK METRENİN GERGİN OLMASI

  GİDİŞ-DÖNÜŞ ÖLÇME YAPILMASI

  ÇİZİLGEYE İŞLENMESİ

  HATA KONTROLÜ

								
To top