????????? 077 by tE14lq

VIEWS: 19 PAGES: 23

									    จัดทาโดย
 นางสาวชมพูนุท เทียมลม
   รหัส 06510077
  คณะศึกษาศาสตร์
  วิชาเอก สั งคมศึกษา

          ่
วิชาคอมพิวเตอร์ เพือการศึกษา
   รหัสวิชา 468102
           สารบัญ

การสื่ อสารผ่านดาวเทียม
ระบบการสื่ อสารผ่านดาวเทียม
ประเภทของดาวเทียม
เทคโนโลยีไร้สายกับดาวเทียม และอวกาศ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
            การสื่ อสารผ่ านดาวเทียม
เนื่องจากท้องที่ทางภูมิศาสตร์เต็มไปด้วยภูเขา หุบเขา หรื อเป็ น
     ่
 เกาะอยูในทะเล การสื่ อสารที่ดีวิธีหนึ่งคือการใช้ดาวเทียม

ดาวเทียมได้รับการส่ งให้โคจรรอบโลก โดยมีการเคลื่อนที่
                       ่
 ไปพร้อมกับการหมุนของโลก ทาให้ดาวเทียมอยูใน ตาแหน่ง
 คงที่ เมื่อมองจากพื้นโลกบนดาวเทียมจะมีการ นาเอาเครื่ อง
 ถ่ายทอดสัญญาณติดไปด้วย การสื่ อสารโดยผ่านดาวเทียมจะทา
 โดยการส่ งสัญญาณสื่ อสารจากสถานีภาคพื้นดินแห่งหนึ่งขึ้น
 ไปยังดาวเทียม เมื่อดาวเทียมรับก็จะส่ งกลับมายังสถานี
 ภาคพื้นดินอีกแห่งหนึ่ง หรื อหลายแห่ ง
การสื่ อสารโดยผ่านดาวเทียมจะทาโดยการ ส่ งสัญญาณสื่ อสาร
 จากสถานีภาคพื้นดินแห่งหนึ่งขึ้นไปยังดาวเทียม เมื่อดาวเทียม
 รับก็จะส่ งกลับมายังสถานีภาคพื้นดิน
 อีกแห่งหนึ่ง หรื อหลายแห่ง

เราจึงใช้ดาวเทียมเพื่อแพร่ ภาพสัญญาณโทรทัศน์ได้ การรับจะ
                 ่
 ครอบคลุมพื้นที่ที่ดาวเทียมลอยอยูซ่ ึงจะมีบริ เวณกว้างมากและทา
 ได้โดยไม่มีอุปสรรคจากภูเขาบัง
 ดาวเทียมจึงเป็ นสถานีกลางที่ถ่ายทอดสัญญาณจากที่หนึ่งไปยังอีก
 ที่หนึ่งได้
                             ่
สื่ อสารผ่านดาวเทียมเป็ นการสื่ อสารที่มีสถานีรับส่ งอยูที่พ้ืนดิน
 ส่ งตรงขึ้นไปยังดาวเทียมแล้วส่ งต่อลงมายังตัวรับส่ งที่พ้ืนดิน
 อีกครั้งหนึ่ง ดาวเทียมจึงเสมือนเป็ นสถานีถ่ายทอดสัญญาณที่ดี
         ่
 ยิง เพราะลอยอยูบนท้องฟ้ าในระดับสูงมาก
  ่

                 ั
ดาวเทียมสื่ อสารที่ใช้งานต้องมีลกษณะพิเศษคือ เป็ นดาวเทียม
 ค้างฟ้ า ซึ่งผิดจากดาวเทียมจารกรรมทางทหาร ดาวเทียมสารวจ
 ทรัพยากรที่ประเทศมหาอานาจส่ งขึ้นไป ดาวเทียมเหล่านั้นจะ
 เคลื่อนที่โคจรรอบโลกผ่านทุกส่ วนของพื้นผิวโลก โดยจะ
 กลับมาที่เดิมในระยะเวลาประมาณ 9-11 วัน
                  ้ ่
ดาวเทียมค้างฟ้ า เป็ นดาวเทียมที่ตองอยูบริ เวณเหนือเส้นศูนย์
                        ั
 สูตรและโคจรรอบโลก 1 รอบ ใน 1 วัน พอดีกบเวลาที่โลก
 หมุนรอบตัวเอง ระดับความสู งและความเร็ วการโคจรต้อง
                         ่
 เหมาะสม ดาวเทียมค้างฟ้ าที่ใช้ในการสื่ อสารอยูที่ระดับความสูง
 42,184.2 กิโลเมตร

ปัจจุบนประเทศไทยมีดาวเทียมไทยคมลอยอยูเ่ หนือประเทศ
     ั
 ดาวเทียมไทยคมนี้ใช้ประโยชน์ทางด้านการสื่ อสารของประเทศ
 ได้มาก
 เพราะเป็ นการให้บริ การสื่ อสารของประเทศในรู ปแบบต่างๆ
 ตั้งแต่การรับส่ งสัญญาณโทรทัศน์ สัญญาณจากวิทยุ สัญญาณ
 ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
       ประเทศไทยเริ่ มใช้ดาวเทียมสื่ อสารครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ.
2510 การสื่ อสารแห่งประเทศไทยตั้งสถานีภาคพื้นดินที่อาเภอศรี ราชา
ชลบุรี โดยเช่าช่องสัญญาณจานวน 13 ช่องสัญญาณ เพื่อติดต่อสื่ อสาร
                           ั
ระหว่างประเทศดาวเทียมที่ใช้ในยุคแรกเป็ นของบริ ษท ยูอาร์ซีเอ ซึ่งเป็ น
ดาวเทียมทางทหารของสหรัฐอเมริ กา

    จานรับสัญญาณดาวเทียมที่สถานีภาคพื้นดินมีขนาดใหญ่มาก เช่น
จานรับสัญญาณดาวเทียมอิเทลแซด ที่ศรี ราชามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 97 ฟุต สามารถสื่ อสารข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก และมหาสมุทร
อินเดีย
   ใน พ.ศ. 2522 สถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยมีการขยาย
เครื อข่ายทัวประเทศ ในการนี้มีการเช่าช่องสัญญาณจากดาวเทียม
      ่
ปาลาปาของอินโดนีเซีย ทาให้ระบบการถ่ายสัญญาณโทรทัศน์
                       ั่
ของประเทศไทยกระจายไปยังเมืองใหญ่ ๆ ได้ทวประเทศ จานรับ
สัญญาณดาวเทียมปาลาปามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-3 เมตร ซึ่ง
นับว่าเป็ นจานขนาดใหญ่พอสมควร การถ่ายทอดสัญญาณ
       ่
โทรทัศน์ผานดาวเทียมทาได้ง่ายเพราะไม่ตองเสี ยเวลาเดินสาย
                     ้
หรื อเชื่อมโยงด้วยไมโครเวฟ
             ่
   ดาวเทียมไทยคมอยูในตาแหน่งเส้นแวงที่ 101 องศาตะวันออก เหนือ
                       ั
เส้นศูนย์สูตรบริ เวณอ่าวไทยค่อนไปทางใต้ ใช้สญญาณพาหะในย่านความถี่
                ั ้           ั
4 , 10 และ 12 จิกะเฮิรทซ์ บริ ษทผูผลิตดาวเทียมคือ บริ ษทฮิวส์แอโรคราป
                               ั
ของประเทศสหรัฐอเมริ กา และส่ งขึ้นวงโคจรด้วยจรวดของบริ ษทเอเรี ยน
สเปสของประเทศฝรั่งเศส

                     ่
   ข้อได้เปรี ยบของดาวเทียมไทยคมคือ อยูตรงประเทศไทยทาให้จานรับ
สัญญาณมีขนาดเล็กลงเหลือเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 50 เซนติเมตร ดาวเทียม
ไทยคมครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทย และเพื่อนบ้านไว้ ดาวเทียมตัวนี้มีอายุ
ประมาณ 15 ปี
   การสื่ อสารผ่านดาวเทียมในประเทศไทยจึงเป็ นอีกก้าวหนึ่งที่
ทาให้ประเทศไทยมีทางเลือกของการสื่ อสารมากขึ้น การรับรู ้
ข้อมูลข่าวสารจะทาได้เร็ วขึ้น การส่ งสัญญาณผ่านดาวเทียมเป็ น
                             ่
หนทางหนึ่งที่จะส่ งไปยังพื้นที่ใด ๆ ก็ได้ในประเทศ แม้จะอยูใน
ป่ าเขาหรื อมีสิ่งกีดขวางทางภาคพื้นดิน

    ดังนั้น การกระจายข่าวสารในอนาคตจะมีบทบาทเพิ่มขึ้น
    ้
การใช้ขอมูลข่าวสารจะเจริ ญเติบโตไปพร้อมกับความต้องการ
หรื อการกระจายตัวของระบบสื่ อสาร
                 ระบบการสื่ อสารผ่ านดาวเทียม
        ั ่     ั   ่ ้
ดาวเทียม ที่ใช้กนอยูในปัจจุบนมีอยูดวยกัน 2 ชนิด จาแนกตามแนวโคจร
       ั    ่ ั
     ที่มนโคจรอยูดงนี้
         ่
 1. ดาวเทียมที่อยูในวงโคจรทัวไป มีวงโคจรเป็ นรู ปวงรี มีระนาบไม่แน่นอน
              ่
  ตาแหน่งของตัวดาวเทียมเมื่อเทียบกับโลกก็ไม่แน่นอน มันใช้ในการสารวจ
  สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ แหล่งทรัพยกรธรณี และงานทางด้านการทหาร

                                 ่ ั
2. ดาวเทียมค้างฟ้ า (Geostationary Satellite) เป็ นดาวเทียมที่อยูกบที่ เมื่อเทียบกับ
           ่                  ่
  โลกมีวงโคจรอยูในระนาบเดียวกับเส้นศูนย์สูตร อยูสูงจากผิวโลกประมาณ
  35,786 กิโลเมตร วงโคจรพิเศษนี้อาจเรี ยกว่า " วงโคจรค้างฟ้ า " หรื อ "
                                ้้
  วงโคจรคลาร์ก " เพื่อเป็ นเกียรติแก่นาย Arthur C. Clarke ผูคนพบวงโคจรนี้
                          ประเภทของดาวเทียม
                                          ่
ดาวเทียม คือ วัตถุที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นโดยมันสมองของมนุษย์ ซึ่ งสามารถจะลอยอยูใน
                                      ้
   อวกาศ และโคจรรอบโลกหรื อขับเคลื่อนไปยังจุดหมายปลายทางที่ มนุษย์ตองการได้ โดยอาศัย
   กฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ
ดาวเทียมมีมากมายหลายประเภท สามารถแบ่งประเภทการใช้งานได้ 11 ประเภท ดังนี้
  •                ่
     ดาวเทียมเพือการสื่อสารระหว่างจุดต่ อจุด
  •        ่
     ดาวเทียมเพือการสื่อสารระหว่างดาวเทียม
  •         ่            ่  ้
     ดาวเทียมเพือการสื่อสารเคลือนที่บนบก ในนา และในอากาศ
  •                 ่
     ดาวเทียมเพือการสื่อสารวิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน์
  •          ่
     ดาวเทียมเพือการสารวจโลก สารวจทรัพยากรธรรมชาติ
  •           ่
     ดาวเทียมเพือการสารวจอวกาศ
  •            ่
     ดาวเทียมเพือการพยากรณ์ อากาศ
  •             ่
     ดาวเทียมเพือการปฏิบตในห้ วงอวกาศ ั ิ
  •                  ่
     ดาวเทียมเพือกิจการวิทยุสมัครเล่น
  •              ่
     ดาวเทียมเพือการกาหนดตาแหน่ ง
  •               ่
     ดาวเทียมเพือการนาร่ องเรือ
       เทคโนโลยีไร้ สายกับดาวเทียม และอวกาศ
             ่
 ดาวเทียมที่โคจรอยูรอบโลกนับร้อยๆดวงนั้นมีการยิงสัญญาณข้อมูลต่าง ๆ มาที่พ้ืน
                             ั
 โลก และยิงสัญญาณจากพื้นโลกไปยังดาวเทียม โดยมีวตถุประสงค์ หลายอย่าง
 รวมทั้งการตรวจสอบสภาพอากาศ การส่ งสัญญาณโทรศัพท์ ทีวี และสัญญาณวิทยุ
                          ู้ ้
 มีการใช้งานในการระบุตาแหน่งและส่ งไปให้ผที่ตองการใช้และอื่น ๆ
 เรื่ องจากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จะมีการส่ งข้อมูลจากนอกโลกหรื อในอวกาศ เช่น
 จากดาวอังคารหรื ออาจจะส่ งมาจากระบบสุ ริยะจักรวาล ของเราก็ได้ และในการ
            ั
 สื่ อสารเช่นนี้ได้น้ นก็จาเป็ นต้องใช้เทคโนโลยีไร้สายในการทางานทั้งสิ้ น สิ่ งที่
 น่าสนใจและน่าแปลกใจในการสื่ อสาร ผ่านดาวเทียมก็คือการใช้เครื่ องมือสื่ อสาร
          ่
 พื้นฐานที่ใช้อยูบนโลกในการสื่ อสารผ่านดาวเทียม เช่น อุปกรณ์ส่งสัญญาณ จาน
 รับสัญญาณ อุปกรณ์รับสัญญาณ และอื่น ๆ ซึ่ งในความคิดของคนทัวไปนั้นอาจคิด
                                  ่
                                ั
 ว่าการสื่ อสารอย่างนี้จะต้องใช้อุปกรณ์ราคาสู ง และเทคโนโลยีข้ นสู งมาก
 ดาวเทียมหลาย ๆ ชนิดนั้นเกี่ยวข้องกัน ทางานร่ วมกันในด้านการสื่ อสาร ดาวเทียมชนิดแรก
 คือ Geostationary ซึ่งโคจรรอบโลกที่ความสู ง จากพื้นโลก 35,784 กิโลเมตร โดยที่ความสูง
                  ่
 ขนาดนั้นจะมีรอบของการโคจรอยูที่ 24 ชัวโมง หรื อพูดอีกอย่างก็คือดาวเทียมโคจรที่
                      ่
                                        ่ ั
 ความเร็วเท่ากับ ความเร็วของโลกที่โคจรครบ 1 รอบนันเอง ดังนั้นดาวเทียมจึงอยูกบที่เมื่อ
                            ่
 เทียบกับตาแหน่งบนพื้นโลก ณ จุด ๆ หนึ่ง เนื่องจากสาเหตุน้ ีเองจาน ดาวเทียมบนโลกจึงทา
 การชี้ตรงไปที่ดาวเทียม โดยที่ไม่จาเป็ นต้องมีการเคลื่อนย้ายเนื่องจากตาแหน่งสัมพันธ์
 ระหว่างดาวเทียมและจานดาวเทียมนั้นจะคงที่เสมอ

                                    ่
 ดาวเทียมชนิดที่สองคือดาวเทียม Middle Earth Orbit (MEO) ซึ่ งโคจรอยูที่ความสู งระหว่าง
                            ่
 5,000 ถึง 15,000 กิโลเมตร เหนือพื้นโลก ดาวเทียม ที่อยูในช่วงความสู งระยะนี้เป็ นดาวเทียม
 สาหรับการระบุตาแหน่งบนพื้นโลก( Global Positioning System หรื อ GPS) อย่างที่คุณจะได้
 เห็นในการทางานของ GPS ในตัวอย่างต่อไป คือการที่ GPS สามารถที่จะระบุตาแหน่งและ
         ่
 บอกว่าคุณอยูที่ลองติจูดและละติจูดที่เท่าไรบนพื้นโลก ณ ในขณะนั้น และเมื่อนามารวมกับ
        ้
 เทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลของแผนที่ ก็จะทาให้สามารถสร้างระบบการนา
             ั
 ทางได้ และนอกจากนี้ยงสามารถที่จะบอกเวลาที่ถูกต้องแม่นยาได้อีกด้วย
                                           ่
 ดาวเทียมชนิดที่สาม คือดาวเทียม Low Earth Orbit (LEO) คือดาวเทียมที่โคจรอยูที่ความสูงตั้งแต่
 100 ถึง 1,000 กิโลเมตร การสื่ อสารผ่านดาวเทียมแรกๆนั้น สื่ อสารโดยการใช้ดาวเทียมสะท้อน
                                       ั
 สัญญาณ ( Echo Satellite) ซึ่งเป็ นแบบ LEO โดยเริ่ มใช้เมื่อ ค.ศ. 1960 บริ ษท Iridium ได้ทาการ
 ปล่อยดาวเทียมชนิด LEO ถึง 12 ดวงเพื่อใช้สาหรับบริ การให้คนที่ใช้โทรศัพท์สามารถที่จะ
 ติดต่อกันได้ทุกๆที่บนโลก โดยการยิงสัญญาณและรับสัญญาณกับดาวเทียม แต่ดวยเหตุผลด้าน ้
 การเงินและด้านเทคนิค ดาวเทียมเหล่านี้มีการใช้งานน้อยลงเรื่ อยๆ จนกระทังปี ค.ศ. 1990 และ
                                        ่
               ้
 สุ ดท้ายการดาเนินธุรกิจก็ลมละลาย แต่อย่างไรก็ตามธุรกิจก็กลับฟื้ นฟูข้ ึนมาใหม่ เนื่องจากมีหลาย
    ั                                 ่
 บริ ษทอย่างเช่น Globalstar นั้นมีแผนการที่จะขายบริ การด้านโทรศัพท์ผานดาวเทียมโดยการใช้
 ดาวเทียมของบริ ษทนี้ั
 ดาวเทียมชนิดอื่น ๆ ที่ใช้ระบบการสื่ อสารไร้สายถูกใช้สาหรับด้านการสารวจอวกาศ เมื่อคุณมองดู
 ที่รูปภาพที่ถ่ายจากดาวอังคารหรื อดาวพฤหัสบดี ภาพเหล่านั้นถูกส่ งมาที่โลกโดยใช้เทคโนโลยีไร้
 สาย คุณจะได้เห็นจากตัวอย่างภายในบทความนี้ ว่าจริ ง ๆ แล้วอุปกรณ์ส่งสัญญาณที่ทางานในงาน
      ั                    ่
 ด้านนี้น้ นไม่ได้ใช้ความเข้มของสัญญาณมาก ซึ่ งอยูที่ประมาณ 8 เท่า ของสัญญาณโทรศัพท์ที่เรา
 ใช้อยู่ เทคโนโลยีหลาย ๆ ด้านนามาใช้เพื่อให้เกิดสิ่ งเหล่านั้น เพื่อทาให้ดาวเทียมสามารถที่จะส่ ง
 ข้อมูลมาที่โลก หรื อแม้กระทังส่ งมาจากขอบของระบบสุ ริยะจักรวาลของเราก็ตามก็สามารถทาได้
                ่
            การศึกษาทางไกลผ่ านดาวเทียม
 โครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็ นโครงการที่รัฐบาลกาหนดให้
 เป็ นโครงการตามนโยบายรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานนโยบายเกี่ยวกับ
 การขยายโอกาส และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอของ
             ้
 กระทรวงศึกษาธิการ ที่ตองการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารดาวเทียม เพื่อ
 พัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยเนื่องจากประเทศไทยมีความพร้อมจากการมี
 ดาวเทียมสื่ อสารแห่งชาติดวงแรกเป็ นของตนเองตามสัมปทาน
 ซึ่ งดาวเทียมสื่ อสารดวงแรกของประเทศไทยได้รับพระมหากรุ ณาธิคุณจาก
              ่ ั
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหวพระราชทานชื่อว่า " ดาวเทียมไทยคม " มาจากคาว่า
 "ไทยคมนาคม" โดยดาวเทียมไทยคมได้ถกส่ งขึ้นสู่ วงโคจร เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม
                    ู
 2536 ณ เมืองคูรู เฟรนซ์กิอานา ดินแดนของประเทศฝรั่งเศสในทวีปอเมริ กาใต้
   จากความก้าวหน้าของทางเทคโนโลยีการสื่ อสาร ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์เฉพาะการพัฒนา
 เศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้น เนื่องจากการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพจะนาไปสู่ การ
 เผยแพร่ ขอมูลข่าวสารและความรู้ที่กว้างขวาง จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวตของ
      ้                                   ิ
 ประชาชนด้วย หากสามารถกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ประชาชนให้ทวถึง และพัฒนา
                                     ั่
        ่
 คุณภาพให้อยูในมาตรฐานเดียวกัน ย่อมก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
 โดยรวม
   กระทรวงศึกษาธิการ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของการสื่ อสารดาวเทียมที่จะเป็ นเทคโนโลยี
 ทางเลือก (Alternative Technology) ที่จะนาไปสู่การขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
                                  ั     ิ
 ของประเทศ เนื่องจากการแพร่ ภาพสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ใช้กบสถานีวทยุโทรทัศน์ใน
 ปัจจุบนมีขอจากัดในการใช้ช่วงเวลา จึงได้จดทาโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
     ั ้                ั
 เป็ นการเผยแพร่ ภาพรายการโทรทัศน์ดวย ้
           ่                  ่
 สั ญญาณดาวเทียมเพือสนับสนุนการศึกษาแก่ ประชาชนท้ องถินต่ างๆ ดังนี้
                   ั
    ขยายบริ การทางการศึกษาให้กบประชาชนอย่างทัวถึง ซึ่ งสอดคล้องกับมติรัฐมนตรี
                            ่
 เรื่ อง การขยายการศึกษาพื้นฐานจาก 6 ปี เป็ น 9 ปี โดยเร่ งรัดการเรี ยนต่อในระดับ
 มัธยมศึกษาตอนต้นของกลุ่มเป้ าหมายเด็กยากจนในชนบทและเด็กด้อยโอกาสในกลุ่มอายุ
 13 - 15 ปี รวมถึงกลุ่มเป้ าหมายแรงงานความรู ้ต่า ซึ่ งจาเป็ นต้องพัฒนาศักยภาพเพื่อให้
 สามารถรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
   เริ่มก่ อตั้ง การจัดการศึกษาทางไกลผ่ านดาวเทียม
 โดยได้เสนอรายละเอียดโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้คณะรัฐมนตรี
 พิจารณา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2537 และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบและอนุมติให้  ั
 กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมการศึกษานอกโรงเรี ยนทดลองโครงการจัดการศึกษา
 ทางไกลผ่านดาวเทียมตามรายละเอียดที่เสนอ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2537 ดังนี้
    ั
1. อนุมติการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้เป็ นนโยบาย
  ของรัฐบาล

     ั
2. อนุมติให้กระทรวงศึกษาธิการโดยกรมการศึกษานอกโรงเรี ยน
  ร่ วมงานกับหน่วยงานรัฐและเอกชนดาเนินโครงการจัดการศึกษา
  ทางไกลผ่านดาวเทียมตามแนวและรู ปแบบที่กาหนด
     ั
3. อนุมติหลักการในการใช้งบประมาณแผ่นดิน เพื่อจัดการศึกษา
  ทางไกลผ่านดาวเทียม ในส่ วนที่เพิ่มเติมจากเงินช่วยเหลือที่
               ั
  บริ จาคโดยมูลนิธิไทยคมให้กบโครงการโดยให้กระทรวง
          ้ั
  ศึกษาธิการเป็ นผูจดทารายละเอียดตามแนวทางการจัดตั้ง
  งบประมาณในแต่ละปี ของราชการ

     ั  ั
 4. อนุมติให้จดตั้งศูนย์การศึกษาทางไกลไทยคมให้เป็ นหน่วยงาน
  ทางการศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรี ยน รับผิดชอบการ
  จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
               ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
   การทดลองโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมคาดว่ าจะก่อให้ เกิด
ประโยชน์ ดังนี้

1. ประชาชนทั้งประเทศที่ประสงค์จะได้รับการศึกษา จะสามารถเข้า
  รับบริ การกรศึกษาได้ตามความต้องการ
2. ผูเ้ รี ยนทัวประเทศจะได้รับเนื้อหาสาระของการศึกษาในคุณภาพและมาตรฐาน
        ่
  ในระดับเดียวกันกับครู อาจารย์ ผูเ้ ชี่ยวชาญโดยตรง
3. ระบบการศึกษาของประเทศ ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรี ยน การศึกษานอก
  โรงเรี ยนและการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งในระดับก่อนวัยเรี ยน ประถมศึกษา
  มัธยมศึกษาและอุดมศึกษาสามารถใช้การศึกษาทางไกลเป็ นสื่ อการเรี ยน
   การสอนทั้งเป็ นสื่ อโดยตรงและสื่ อเสริ มการเรี ยนการสอน
4. โทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านดาวเทียมจะเข้ามามีบทบาท
  สาคัญในการจัดการศึกษาทางไกลของประเทศ เพราะทุก
                         ั
  ชุมชนที่ประสงค์จะรับบริ การทางการศึกษาก็มีศกยภาพที่
  จะจัดหาโทรทัศน์ และเครื่ องรับสัญญาณดาวเทียม ทั้งกรณี ที่
                          ่
  พึ่งพาตนเองและรัฐบาลจัดหาให้ ซึ่งอาจคาดได้วาอย่างน้อย
  ทุกหมู่บาน โรงเรี ยนทุกแห่ ง วัดทุกแห่ง ศูนย์การเรี ยนของ
      ้
  กรมการศึกษานอกโรงเรี ยนทุกแห่ง ห้องสมุดประชาชน
    ทุกแห่งจะมีเครื่ องรับสัญญาณดาวเทียมและสามารถ
 ให้บริ การทางการศึกษาได้อย่างกว้างขวาง
        บรรณานุกรม
o http://www.thaisakon.com/wbi/
o http://www.skr.ac.th/My%20Intranet/thaigoodview/
 www.thaigoodview.com/cai_c0247/8/c8_7_1.htm
o http://kurotop.igetweb.com/index.php?mo=14&
 newsid=19760
o http://surin.nfe.go.th/main/index.php?option
 =com_content&task=view&id=13&Itemid=14
o http://learners.in.th/blog/pongsiri555555/146873
o http://learners.in.th/blog/kikikiki/121230
o http://learners.in.th/blog/dlf/99648

								
To top