Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

pengurusan sumber cover isi

VIEWS: 19 PAGES: 26

									         Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan,
            Kota Putra, 22200 Besut, Terengganu
         Kerja Kursus Pendek
             TP2050D: Pengurusan SumberSoalan: 6
Apakah yang dimaksudkandengan PPBK?Apakah jenis-jenis perisian PPBK yang
biasa terdapat dan huraikan ciri-ciri dua jenis perisian tersebut.                       UntukKegunaanPemeriksaSahaja
      Disediakan oleh:
  SITI NURFARIDA BINTI ALIAS       Pemeriksa 1      Pemeriksa 2
    No. KP: 830205-11-5470
                      A           A
      Unit KPLI – YIT
                        -           -
     Tarikh: 22 Mac 2011
                        -           -
                        -           -
                      B           B
       Pensyarah:            -           -
  En. Abd Hakim Bin Abdul Majid        -           -
  Jabatan Teknologi Pendidikan        -           -
  Institut Perguruan Sultan Mizan,       -           -
     Besut, Terengganu.          -           -
                        -           -
Diterima pada :               D           D
                        -           -
                        -           -
Tanda Tangan :
                        -           -
                     Jumlah       Jumlah
REKOD KOLABORASI PENGURUSAN SUMBER
KursusPerguruanLepasIjazah (KPLI) Prasekolah(KDC-YIT)
Ambilan : November 2010
InstitutPendidikan Guru Malaysia Kampus Sultan Mizan,
22200 Besut, Terengganu.

Nama Pelajar      : Siti Nurfarida Binti Alias

No. Kad Pengenalan   : 830205-11-5470      No. HP:013-9831342

Pensyarah Pembimbing :En. Abd Hakim Bin Abdul Majid
Bil  Tarikh  Perkara Yang Dibincangkan    Tandatangan  Markah   Catatan
                         Pegawai   Sahsiah

1.       Taklimat dan Agihan Soalan                Pensyarah
        Tugasan Pengurusan Sumber                Pengurusan
                                     Sumber
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8

9

10

11                                    Pensyarah
                                     Pengurusan
                                     Sumber
Pensyarah Pengurusan Sumber
Jabatan Teknologi Pendidikan
                   Halaman Pengakuan
”Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan
ringkasan yang telah saya nyatakan sumbernya”
Tandatangan : .......................................Nama        : Siti Nurfarida Binti AliasTarikh       : 22 Mac 2011
               Penghargaan


Bersyukur kehadrat Allah S.W.T dengan izin dan rahmat-Nya maka tugasan pendek
untuk subjek pengurusan sumber ini telah dapat disiapkan dengan jayanya. Saya
ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa, suami dan rakan-rakan
seperjuangan yang telah banyak meluangkan masa, tenaga idea dan juga kritikan
membina yang telah diberikan sepanjang menyiapkan tugasan Pengurusan Sumber
ini.

Tidak lupa juga kepada pensyarah Pengurusan Sumber En.Abd Hakim bin Abdul
Majid yang telah banyak meluangkan masa dan tenaga beliau untuk membantu saya
menyiapkan tugasan Pengurusan Sumber ini.

Semoga Allah S.W.T membalas jasa dan pengorbanan mereka bagi membantu saya
menyiapkan tugasan ini.

Sekian, Terima Kasih.
                   Kandungan


Kandungan                      MukaSurat

1.0  Pendahuluan                    1

    1.1  Maksud PPBK                 2

    1.3  Objektif PPBK                3

    1.4  Ciri-ciri PPBK               42.0  Jenis-jenis Perisian PPBK             5

3.0  Jenis-jenis Perisian PPBK             6

    3.1 LatihTubi                   6

       3.1.1 Ciri-ciri Latih Tubi         7-9


    3.2 Tutorial                    10

       3.2.1 Ciri-ciri Tutorial          10-11

    3.3 Simulasi                    12

       3.3.1 Ciri-ciri Simulasi          13

    3.4 Permainan                   14

       3.4.1 Ciri-ciri Permainan         14-16

    3.5 PenyelesaianMasalah              17

       3.5.1 Ciri-ciri Penyelesaian Masalah    17-19

4.0  Kesimpulan                     20

Bibliografi
1.0  Pendahuluan

Perkembangan teknologi maklumat serta penggunaan komputer membawa implikasi
yang besar ke atas kehidupan manusia termasuklah dalam bidang pendidikan. Ianya
dapat membantu guru-guru dan pelajar-pelajar dalam proses pengajaran dan
pembelajaran untuk menjadikannya lebih menarik dan interaktif. Selain dari bahan
bantu mengajar yang menggunakan kaedah tradisional, komputer juga boleh
digunakan untuk mempercepatkan proses pengurusan dan penilaian di sekolah.
Menurut Heinich, Molenda and Russell (1993) banyak perisian komputer yang boleh
dimanfaatkan dalam setiap aspek pendidikan.


Perkembangan PPBK iaitu Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer
telah lama wujud sejak tahun 1960-an lagi di Amerika Syarikat dengan
menggunakan komputer IBM. Pada tahun 1993 PPBK telah mula di perkenalkan di
Malaysia dengan melibatkan 60 buah sekolah menengah yang dibekalkan dengan
20 buah komputer. Bahan perisian yang di namakan ComIL telah di perkenalkan
dengan kerjasama MIMOS dan Kementerian Pendidikan.

PPBK adalah satu strategi atau bentuk pengajaran dan pembelajaran dengan
menggunakan komputer untuk menyampaikan seluruh atau sebahagian dari isi
kandungan subjek.Ia biasanya dipersembahkan dalam satu perisian yang dicipta
bagi menjadikan aktiviti pembelajaran menjadi lebih menarik dan berkesan. Pelajar
akan berinteraksi terus dengan komputer. Seseorang pelajar boleh belajar secara
bersendirian atau pun berkumpulan dalam pelajaran yang telah direka bentuk dan
diprogramkan ke dalam komputer serta boleh mengawal urutan pembelajaran. Guru
hanya memilih dan mengatur bahan pembelajaran yang sesuai.
1.1  Maksud PPBK

PPBK  adalah  singkatan  untuk  Pengajaran  Pembelajaran  Berbantukan
Komputer. Faharol Razi Hj. Shaari (1998) menyatakan bahawa istilah Pengajaran
dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) adalah diambil dari istilah asalnya
dalam Bahasa Inggeris iaitu Computer-Based Instruction (CBI) yang membawa
maksud pengajaran terancang berasaskan komputer.Menurut Timothy J. Newby,
Donald A. Stepich, James D. Lehman dan James D. Russell (2000), aplikasi yang
menggunakan komputer untuk pengajaran selalunya dilabel sebagai computer-
based instruction (CBI), computer-assisted instruction (CAI) atau computer-assisted
learning (CAL).Alessi & Trollip (1985) mendefinasikan CAI sebagai penggunaan
komputer untuk menyampaikan maklumat, membimbing, melatih dan menilai
prestasi pelajar.Siti Fatimah (2001) mendefinasikan Pengajaran Pembelajaran
Bantuan Komputer atau PPBKsebagai perisian pendidikan dan latihan yang
dibangunkan menggunakan bahasa pengaturcaraan (programming language),
pengarangan   dan  pengaturcaraan  multimedia(multimedia  authoring  and
programming) untuk mengajar dan belajar sesuatu objek.

Terdapat beberapa akronim lain yang juga menggambarkan penggunaan komputer
dalam pembelajaran pelajar. Antaranya termasuklah :

(i) Computer-Aided Instruction (CAI)

(ii) Computer-Aided Learning (CAL)

(iii) Computer-Based Learning (CBL)


Secara umumnya PPBK bermaksud penggunaan komputer sebagai alat untuk
menyampaikan maklumat sama ada dalam pengajaran, melatih, membimbing dan
menilai prestasi pelajar.Selain itu, PPBK bertujuan untuk menjadikan pelajar lebih
berminat dan kreatif serta menambah keberkesanan dalam pengajaran dan
pembelajaran.  Perisian PPBK   yang biasa digunakan dalam pengajaran dan
pembelajaran memberikan peluang kepada pelajar untuk belajar secara interaktif
dengan komputer dan tidak membebankan.Ini adalah kerana pelajar belajar
mengikut kemampuan diri sendiri dari satu langkah demi langkah dan boleh
mengulang semula jika pelajar tidak memahami tentang sesuatu topik.      PPBK
mempersembahkan      pengajaran,  menyediakan  aktiviti  untuk  pelajar  dan
kuiz.Pengajaran dan pembelajaran ini memerlukan interaksi dari pelajar, memberi
maklum balas dan menentukan aktiviti yang akan dibuat selepas itu.1.2   Objektif PPBK

Terdapat beberapa objektif PPBK. Secara umumnya objektif PPBK adalah untuk :

(i)   Meningkatkan pencapaian akademik pelajar melalui penggunaan komputer
    dalam pengajaran dan pembelajaran


(ii)  Mempelbagaikan teknik pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan
    kualiti guru dan pendidikan


(iii)  Mendedahkan pelajar kepada penggunaan komputer

(iv)  Menjadikan pelajar lebih berminat dalam pembelajaran dan menjadi lebih
    kreatif dan berdikari


PPBK memerlukan perisian kursus yang sesuai untuk digunakan semasa
berinteraksi dengan pelajar. Perisian kursus merupakan komponen terpenting bagi
menjadikan program PPBK lebih kreatif dan berjaya.Terdapat banyak perisian
kursus dalam bentuk cakera padat yang dibina menggunakan pelbagai alat
pengarangan bercirikan persembahan multimedia. Pelajar hanya perlu memilih
perisian kursus yang mengandungi tajuk yang ingin dipelajari.Seterusnya pelajar
perlu menggunakan komputer untuk berinteraksi melalui aktiviti yang telah dirancang
dalam perisian tersebut.

PPBK direka bentuk dan dihasilkan oleh Pasukan Rekabentuk Pengajaran
(Instructional  Design   Teams).Yusuf  Hashim   (1998)   menyatakan  Pasukan
Rekabentuk Pengajaran ini terdiri daripada tiga kepakaran iaitu :

(i)   Pengembangan PPBK yang terdiri daripada pakar-pakar matapelajaran (PM)

(ii)  Pakar Pengaturcaraan (PP) atau Penerbit PPBK

(iii)  Jurureka Pengajaran (JP)
Terdapat    dua  cara  untuk  menghasilkan  perisian  kursus  pengajaran  dan
pembelajaran berbantukan komputer ini iaitu:

(i)    Penghasilan menggunakan bahasa pengaturcaraan dalam bahasa komputer

(ii)   Menggunakan alat pengarangan
1.3    CIRI-CIRI PPBK

    Berasaskan individu
    Boleh diulang
    Bahan disediakan oleh guru
    Ramah pengguna
    Boleh diubahsuai mengikut tahap murid
    Interaktif
   2.0  Jenis-jenis Perisian PPBK

   Terdapat 5 jenis PPBK yang biasa digunakan iaitu :
      Latih tubi                   Tutorial
                   Jenis-jenis
                   Perisian PPBK
                               Simulasi
Penyelesaian Masalah
                     Permainan
3.0   Jenis-jenis Perisian PPBK

3.1   Latih TubiPerisian latih tubi adalah perisian pendidikan yang paling banyak digunakan.
Perisian ini mudah untuk dibangunkan dan tidak melibatkan pemerhatian yang tinggi
dari guru. Guru hanya perlu memerhatikan tingkahlaku murid dan sekali-sekala
mendisiplinkan murid.Guru memberikan disket yang mengandungi program tertentu
dan murid akan mengikut arahan komputer dari mula hingga ke akhir.
Perisian ini boleh membuatkan murid mengulangkaji pelajaran secara bersendirian
atau berkumpulan. Pang, Yap dan Tam (1992) mencadangkan penggunaan program
ini harus dirancang dengan lebih teliti. Kemahiran yang dipilih adalah perkara yang
perlu bagi kemahiran aras tinggi yang akan dipelajari. Pelajaran latihtubi dan praktik
perlu lebih ringkas. Perisian jenis ini memberikan satu ringkasan tentang hasil kerja
murid dan murid boleh mencetaknya selepas tamat latih tubi dan menyerahkannya
kepada guru untuk direkodkan. Beberapa kriteria perlu dilihat untuk membangunkan
peisian latih tubi iaitu :

   Menggunakan program apabila konsep telah difahami
   Membuat sesi pendek sebagai ulangkaji sesuatu konsep
   Menberikan pujian dan galakan murid menyimpan rekod tentang pencapaian
   mereka
   Memberikan pujian dan galakan murid menyimpan rekod tentang pencapaian
   mereka
   Mempraktik kemahiran yang memerlukan maklum balas segera
   Guru yang akan menentukan bilangan dan jenis latihan

Beberapa contoh perisian bercorak latih tubi iaitu:

   Perisian-perisian keluaran RAPID
   Math Rabbit
   Kid Phonics
   Maths Blaster
3.1.1 Ciri-ciri perisian Latih Tubi

  Interaktiviti
  Komputer mengemukakan pelbagai bentuk masalah dan latih tubi ini
  memerlukan pelajar memberi jawapan untuk setiap masalah tersebut. Interaksi
  akan berlaku antara komputer dan pelajar semasa proses memberikan jawapan.


  Maklum balas segera
  Komputer dapat memaklumkan pelajar dengan segera sekiranya jawapan yang
  diberikan itu betul atau salah. Komputer juga boleh memberitahu pelajar sebab
  kepada jawapan itu betul atau salah. Ini memerlukan rekabentuk program yang
  sempurna dan baik. Banyak program latih tubi mengulang soalan-soalan yang
  tertinggal secara automatik sehingga pelajar menjadi lebih mahir.Ini akan
  membolehkan pelajar yang kurang berpengalaman dapat mengikuti perjalanan
  kursus mengikut tahapnya sendiri dan dapat menunjukkan kemajuannya pada
  bila-bila masa sahaja.


  Kesabaran tidak terbatas
  Komputer tidak mempunyai perasaan dan juga emosi.Komputer bagi program
  latih tubi ini dapat digunakan dalam jangkamasa yang lama tanpa merasa letih
  atau marah.


  Pelbagai tahap kesukaran
  Komputer dapat menyesuaikan tahap kesukaran soalan yang dikemukakan.
  Tahap-tahap kesukaran ini ditetapkan oleh guru atau pun pelajar. Tahap-tahap
  kesukaran ini juga boleh ditetapkan oleh program itu sendiri di mana program ini
  akan mengubahsuai secara automatik berdasarkan kepada pencapaian pelajar.
  Pelajar akan memperolehi satu pengalaman pembelajaran yang boleh
  meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka dalam menjawab soalan
  yang pelbagai tahap ini.
Motivasi
Program latih tubi yang disediakan ini boleh memberikan motivasi kepada
pelajar berbanding dengan latihan yang sama dengan hanya menggunakan
kaedah tradisional iaitu dengan penggunaan kertas dan pensil.       Ini kerana
kaedah pengulangan dengan jawapan dan penggunaan grafik yang menarik
membuatkan pelajar lebih bermotivasi untuk terus mencuba. Sebagai contoh,
apabila membuat latihan Matematik, para pelajar tidak akan merasa tertekan jika
terdapat  kesalahan  dalam  latihan   yang   mereka  buat.  Mereka  akan
memperbaiki kesalahan itu dan akan cuba menjawabnya sekali lagi kerana
lebih bersemangat untuk menjawab soalan yang dikemukakan
                  Masalah
                  Latih Tubi
   Ulangan                             Soalan
             Rajah 1 : Gambarajah Latih Tubi
  Contoh perisian latih tubi
     Kid Phonics

             Type or Click the vowel
                   Phonics Games
                    C T
                   Check
                         Next
                   Spell


           A      E      I     O  U
Dalam perisian ini pelajar hanya perlu mengikut arahan komputer dengan menaip
menggunakan papan kekunci atau dengan menggunakan tetikus untuk klik pada
huruf vokal yang betul pada tempat kosong yang telah disediakan. Pelajar akan
menyemak semula jawapan dengan klik pada kotak ‘check spell’.  Jika jawapan
adalah salah maka komputer akan mengeluarkan arahan mencuba lagi atau klik
pada kotak ‘next’ untuk menjawab soalan seterusnya.
3.2   Tutorial

Perisian tutorial ialah progam yang berperanan seperti seorang guru di mana
perisian ini mengajarkan sesuatu kemahiran kepada pelajar.Perisian jenis ini
biasanya banyak dikawal oleh komputer. Pelajar hanya perlu menekan beberapa
kekunci sebagai tindakbalas kepada arahan dan soalan yang dinyatakan pada skrin.
Guru tidak banyak melibatkan diri semasa tutorial dijalankan tetapi guru tetap
memantau pelajar, mendisiplinkan pelajar dan juga memberikan mungkin bantuan
dari segi teknikal. Program tutorial perlu mempunyai kriteria-kriteria seperti berikut.

   Memilih program yang mengemukakan soalan berdasarkan kepada pendekatan
   penyoalan socratic

   Berbincang isi kandungan program dengan murid

   Memastikan konsep adalah lengkap dan betul

   Pelajar belajar secara berpasangan

   Contoh perisian jenis tutorial ini adalah :

       Typing tutor

       Secondary English
3.2.1 Ciri-ciri perisian Tutorial

   Isi kandungan pelajaran tersusun secara berperingkat

   Isi kandungan pelajaran lebih tersusun, kemas dan berperingkat.Komputer akan
   mengajar sesuatu konsep atau teori pembelajaran yang baru secara
   berperingkat dan diikuti dengan soalan-soalan. Perisian ini memudahkan pelajar
   untuk menjawab soalan dengan lebih teratur.Ianya sesuai digunakan untuk
   memperkenalkan    isi  kandungan     baru,  menafsir  dan  mengulangkaji
   pembelajaran.Pemulihan atau pengayaan boleh dibina secara dalaman bagi
   menemukan keperluan setiap individu pelajar.
Pelajar menjawab soalan

Setelah soalan dikemukakan berlakunya proses interaksi antara pelajar dengan
komputer mengikut tahap kemampuan pelajar tersebut.       Pelajar mesti
memainkan peranan aktif dengan menjawab soalan pelengkap yang diberikan.Komputer beri maklumbalas

Setelah konsep dan teori sesuatu pembelajaran tertentu telah dipersembahkan
kepada pelajar dan kefahaman pelajar telah diukur dengan soalan yang
diberikan, komputer akan menyemak jawapan yang telah dibuat.     Komputer
akan memberikan maklumbalas dengan mengeluarkan arahan-arahan sama
ada dalam bentuk pengulangan atau pengukuhan berdasarkan kepada
maklumbalas yang diterima daripada pelajar. Persembahan dinamik

 Komputer dapat mempersembahkan maklumat secara dinamik, seperti
 menyerlahkan teks penting pada skrin bagi menarik perhatian pelajar, atau
 melalui proses gambaran menggunakan animasi grafik. Komputer multimedia
 melibatkan audio dan video bagi menghasilkan persembahan tutorial yang
 lebih menarik dan kreatif. Sebagai contoh, apabila para pelajar menggunakan
 cakera padat sebagai bahan pembelajarannya, dia tidak akan berasa bosan
 jika dia tidak memahami sebarang soalan yang terdapat di dalamnya.Pelajar
 akan lebih bersemangat untuk membuat soalan di dalamnya apabila kesalahan
 yang dilakukan diberi komen oleh suara latar belakang dan muzik sampingan
 yang terdapat di dalam cakera padat tersebut. Penyimpanan rekod

 Tutorial berkomputer dapat menyimpan rekod pelajar secara automatik, yang
 boleh  digunakan  untuk  memaklumkan   kepada  pelajar  tentang  tahap
 pencapaian dan kemajuan mereka.
    Antara contoh – contoh alat PPBK bagi perisian jenis tutorial ini ialah slaid
    Power Point, Publisher, MS Word dan Authorware


3.3 Simulasi

Simulasi adalah suatu keadaan atau situasi yang disediakan oleh komputer dengan
memberikan gambaran sebenar terhadap sesuatu objek, proses atau peristiwa.
Pelajar seperti berada di tempat kejadian dan boleh bertindakbalas terhadap
keadaan tersebut. Pelajar dapat berinteraksi secara aktif dengan komputer
berdasarkan peranan masing-masing bagi membuat keputusan, menyelesaikan
masalah, isu, tugasan tertentu dan membuat keputusan yang tertentu. Ianya sesuai
digunakan untuk pembelajaran proses dan konsep yang kompleks terutama dalam
mata pelajaran sains dan lain-lain mata pelajaran yang memerlukan kajian atau
modul.Jenis perisian ini lebih menumpukan kepada pembelajaran secara inkuiri.
Perisian simulasi ini mempunyai kriteria-kriteria seperti :

    Tidak menganggap simulasi sebagai permainan komputer
    Memperkenalkan pelajaran simulasi ke seluruh kelas supaya semua pelajar
    peka dan tahu apa yang akan dibuat dan dipelajari
    Lebih kepada kerja berkumpulan
    Memberi peluang kepada pelajar sendiri bagi menentukan tugasan yang akan
    dijalankan untuk menggalakkan pembuatan keputusan dan penyelesaian
    masalah

Terdapat beberapa contoh perisian berbentuk simulasi iaitu :

   Science explorer II
   Where is Carmen de Diego?
   Dinosours
3.3.1 Ciri-ciri perisian Simulasi

   Mengawal pelbagai pembolehubah

   Komputer boleh mengurus pelbagai pembolehubahsecara serentak. Pelajar
   boleh memerhatikan perubahan dan perkembangan seperti perubahan fizikal
   badan semasa bergerak. Pelajar boleh memanipulasikan pembolehubah ini
   untuk meninjau kesan ke atas sistem yang dimodelkan.

   Persembahan dinamik
   Keupayaan komputer untuk mempersembahkan maklumat secara dinamik
   iaitupenyusunan alatan bersimulasi boleh berubah seperti keadaan sebenar.
   Sebagai contoh, penggunaan komputer dengan cakera padat tertentu seperti
   cakera padat yang mengandungi kejadian alam iaitu kejadian gempa bumi,
   proses pertumbuhan manusia, proses fotosintesis dan kejadian hujan akan
   menyebabkan para pelajar berasa tertarik untuk mempelajari sesuatu subjek
   dengan lebih mendalam.


   Masa kawalan
   Komputer dapat menetapkan atau mengubah masa bagi membolehkan
   pembelajaran sesuatu kejadian menjadi lebih perlahan seperti perkembangan
   populasi atau lebih cepat seperti tindak balas kimia.Komputer juga boleh
   menggambarkan situasi sejarah.


   Kesan peluang
   Kebanyakan simulasi memasukkan elemen peluang atau rawak supaya
   menjadikannya lebih kepada keadaan sebenar. Ini membolehkan pelajar
   berinteraksi dalam keadaan dan masa yang berbeza.


   Antara contoh perisian simulasi ialah Phoenix Simulation Software iaitu satu
   perisian yang berkaitan dengan simulasi sains dan angkasa. Melalui kaedah
   ini, pelajar lebih mengetahui dan mengenalpasti masalah – masalah yang
   bakal timbul semasa keadaan sebenar itu berlaku.

.
3.4   Permainan

Permainan merupakan jenis PPBK yang melibatkan aktiviti berbentuk pertandingan
di mana pelajar akan membuat keputusan, mengikut arahan dan peraturan yang
diberikan komputer. Unsur-unsur seperti hiburan dan keseronokan dimasukkan
bersama-sama    semasa    pelajar  mempelajari  sesuatu   kemahiran   yang
berorientasikan kepada pembelajaran. Ianya akan dapat memperkembangkan
kemahiran mental, logik, menambah pengetahuan dan penyelesaian masalah dan
juga secara tidak langsung sifat kesabaran akan wujud dalam diri para pelajar.
Perisian jenis ini memerlukan guru yang bijak untuk menilai bagi memilih perisian
yang sesuai supaya nilai-nilai pendidikan tetap di beri perhatian. Program seperti ini
menggabungkan ciri-ciri latih tubi, tutorial dan juga simulasi. Sebagai contoh dalam
permainan catur dengan menggunakan perisian komputer akan menyebabkan
seseorang   pelajar menggunakan     tahap  pemikiran yang  lebih  tinggi  untuk
memenangi permainan tersebut. Ini kerana komputer mempunyai banyak cara dan
kaedah yang akan membuatkan pelajar bermain secara agresif .

3.4.1 Ciri-ciri perisian Permainan

   Motivasi.
   Perisian berbentuk permainan ini mengandungi kepelbagaian elemen motivasi
   yang seperti pertandingan, kerjasama, cabaran, fantasi, pengiktirafan dan
   penghargaan.Pelajar-pelajar akan mempunyai motivasi yang tinggi untuk
   menjadi pemenang di antara pelajar-pelajar lain ketika menjawab soalan
   berbentuk pertandingan.


   Struktur permainan
   Struktur permainan bermaksud peraturan permainan dan matlamat akhir.


   Pertimbangan pancaindera
   Permainan pada komputer selalunya dipertimbangkan melalui penggunaan
   grafik, animasi, bunyi dan penambahan pancaindera lain.
  Contohnya permainan ‘Hang Man’                   Hangman!


                           ABCDEFGHI
                           JKLMNOPQR
                           STUVWXYZ
                  Hint: Bitmap synonym                     ______
Permainan jenis ini merupakan satu contoh di mana elemen-elemen multimedia
seperti grafik, animasi, teks dan audio di masukkan untuk menarik minat pelajar
untuk menyelesaikannya. Permainan berorientasikan pembelajaran ini memasukkan
unsur-unsur hiburan dan keseronokan pelajar sehingga boleh menimbulkan
kesabaran, kemahiran menjawab soalan dan juga menjadi lebih kreatif.

Perisian permainan ini direka bentuk dalam bentuk permainan untuk menarik
perhatian pelajar. Bentuk-bentuk yang biasa direka adalah :

    wordzap

    reading blaster

    maths balster

    operation neptune
Contoh perisian berbentuk permainan adalah :

       Wordzap
       Math Munchers Deluxe
3.5   Penyelesaian Masalah

Penyelesaian masalah lebih kepada bentuk strategi yang menggabungkan kaedah
permainan untuk menghasilkan suatu keputusan yang hendak diambil oleh pelajar.
Pelajar akan melakukan pilihan yang sesuai dan tepat. Beberapa aspek perlu
diambil kira untuk menyediakan bahan PPBK ini seperti ahli-ahli kumpulan dan jenis
perisian yang sesuai digunakan supaya mencapai objektif yang ditetapkan pada
permulaan. Perisian seumpama ini memerlukan murid menggunakan pemikiran aras
tinggi, latihan berfikir secara lojik dan analitik serta kritis. Guru memainkan peranan
yang penting untuk menggunakan perisian jenis penyelesaian masalah ini. Guru
mungkin diperlukan untuk menerangkan beberapa klu yang mungkin sukar untuk
diterjemahkan. Guru memberikan peransang atau bimbingan ke arah menyelesaikan
masalah tersebut.
Contoh perisian yang berbentuk penyelesaian masalah ialah:

   Solitaire

   tic-tac-tow

   flag

   block
3.5.1 Ciri-ciri perisian jenis Penyelesaian Masalah

 Pelajar membuat analisis masalah
 Pelajar lebih menumpukan kepada jenis masalah yang khusus yang memerlukan
 kemahiran yang kursus.Lebih menumpukan kepada kemahiran menganalisis
 masalah.


 Data dimasukkan ke dalam ingatan komputer

 Komputer dapat membekalkan pelajar dengan latihan sejumlah besar masalah
 dalam jangkamasa yang singkat selepas data dimasukkan ke dalam komputer. Komputer membantu pelajar menyelesaikan masalah

 Penyelesaian  masalah  adalah  sesuatu  perkara  yang  dianggap  sangat
 menyusahkan   pelajar.Mereka   menghadapi  kesukaran   dalam  membuat
 keputusan yang tepat dan baik. Mereka akanberasa ragu-ragu dan keliru dalam
 membuat keputusan. Sebagai contoh, dalam subjek Matematik, terdapat banyak
 soalan yang susah. Apabila pelajar membuat latihan menggunakan komputer
 mereka dapat menyelesaikan masalah soalan yang dikemukan dengan lebih
 yakin bahawa keputusan yang mereka ambil itu adalah yang paling tepat.Ini
 kerana perisian ini mempunyai daya tarikan animasi, pergerakan dan bunyi yang
 sangat menarik dan kreatif. Sesuai untuk mata pelajaran matematik dan sains


 Kepelbagaian
 Komputer berupaya mempersembahkan pelbagai masalah dalam bentuk yang
 berlainan. Perisian ini membantu pelajar untuk membuat generalisasi kemahiran
 menyelesaikan masalah.
  Contoh perisian berbentuk penyelesaian masalah. Lebih menumpukan kepada
  soalan untuk subjek matematik.
   To get a problem, click on one of these buttons.
 Type your answer in this box, then click on the question mark
        button. (Do NOT hit ENTER.)
           Your addition score:            %Dalam penyelesaian masalah untuk penambahan nombor ini adalah dengan klik
pada kotak yang mengandungi soalan tahap senang. Biasa digunakan untuk pelajar
prasekolah.   Sebagai contoh 4+2=6. Komputer akan menyemak jawapan dan
meletakkan peratusan yang diperolehi dalam kotak yang telah disediakan.
4.0  Kesimpulan

Perlaksanaan   pengajaran   dan   pembelajaran   berasaskan komputer
memerlukan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang tertentu. Pendekatan
ini perlu digunakan untuk memastikan pelajar yang mempunyai kebolehan dan minat
yang berbeza dapat menggunakan teknologi komputer sebagai alat pembelajaran
untuk menyelesaikan masalah dalam pembelajaran mereka. Selain itu, pendekatan
ini juga perlu bagi memastikan pelajar-pelajar memainkan peranan mereka
secara berkesan untuk memajukan dan meningkatkan masa depan negara yang
berteraskan kepada teknologi dalam menghadapi dunia era teknologi komputer dan
maklumat yang semakin berkembang pesat ini.

PPBK memberikan satu kesan yang amat positif kepada guru mahupun kepada
pelajar. Semestinya di era globalisasi ini,kemahiran komputer amat penting kepada
pelajar untuk menyiapkan diri dengan cabaran di era maklumat pada zaman global
ini.Guru memainkan peranan yang penting untuk memulakan pengajaran dan
pembelajaran berbantukan komputer ini dan memberikan peluang kepada pelajar
sekarang untuk lebih berjinak – jinak dengan teknologi komputer dan maklumat ini.
Bibliografi

asnizamusa.tripod.com/ge6663tug1.html

http://www.scribd.com/doc/24219994/hbef2303

http://azmims.tripod.com/ppbk.htm

http://www.scribd.com/doc/3825793/Teknologi-Maklumat-Dalam-Pendidikan

graphicssoft.about.com/od/.../l/blhangman1.htm

http://www.coolmath-games.com/numbermonster/index.html

yusup hashim.1997.Media Pengajaran Untuk Pendidikan dan Latihan,Shah
Alam.Fajar Bakti

http://www.softschools.com/language_arts/phonics/missing_vowel.jsp

								
To top