Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

bai

VIEWS: 264 PAGES: 8

									                         PHẦN BÀI TẬP
Đề số 1:
Câu 3: Một ống dây điện có độ tự cảm           . Cho dòng điện biến thiên với tốc độ        chạy qua
ống dây thì suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây có độ lớn bằng bao nhiêu?
     Độ lớn của suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây là:Câu 4: Một nêm thủy tinh có góc nghiêng               , chiết suất      . Chiếu một chùm sáng
đơn sắc có bước sóng     vuông góc với mặt dưới của nêm, gây hiện tượng giao thoa, mặt trên của nêm
có các vân sáng, tối. Thiết lập công thức liên hệ giữa bề dày       của nêm
và bước sóng ánh sáng      để tại đó có vân sáng. Biết khoảng cách giữa
                                                   S
vân sáng liên tiếp là       . Tìm bước sóng    của ánh sáng đơn sắc nói
trên.
     Giả sử tại   là một vân giao thoa,   là bề dày của lớp thủy tinh
tại   thì tại  có sự gặp nhau của    tia phản xạ. Hiệu quang lộ của    tia

này là:          , trong đó  là chiết suất của thủy tinh.

     Nếu   là vân sáng:

     .


     Áp dụng: biết khoảng cách giữa     vân sáng liên tiếp là
    suy ra khoảng vân        .
     Giả sử tại    là  vân sáng liên tiếp:

     Ta có:Câu 5: Poloni       phóng xạ , tạo ra hạt nhân       . Biết chu kỳ bán rã của        là   ngày.
Ban đầu có một lượng chất        nguyên chất. Hỏi sau thời gian bao nhiêu ngày (kể từ thời điểm ban
đầu), tỷ số giữa khối lượng chì        được tạo thành và khối lượng        còn lại trong lượng chất nói

trên          ? Cho khối lượng mol của     là       của  là        .                               1
    Gọi  là số nguyên tử   ban đầu,   là số nguyên tử  còn lại tại thời điểm , ta có:    Số nguyên tử   được tạo thành tại thời điểm chính bằng số nguyên tử      đã bị phân rã:    Từ đề bài ta có phương trình:
Đề số 2:
Câu 3: Một electron có động năng       tương ứng với một sóng phẳng đơn sắc có bước sóng bằng
bao nhiêu? Cho           , khối lượng electron           .
    Áp dụng công thức xác định động lượng và động năng theo cơ học cổ điển:
    Mặt khác theo cơ học lượng tử, ta có công thức xác định bước sóng sóng phẳng ứng với vi hạt
electron:
Câu 4: Trong một thí nghiệm Yang về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách từ hai khe hẹp
   đến màn      , khoảng cách giữa hai khe     là      . Chiếu đồng thời hai ánh sáng
đơn sắc có bước sóng        và      (trong miền ánh sáng nhìn thấy) vào khe hẹp    cách đều
hai khe   . Trên màn quan sát, thấy tại vị trí cách vân trung tâm       , vân sáng bậc    của ánh
sáng có bước sóng   trùng với vân sáng bậc   của ánh sáng có bước sóng    . Xác định giá trị   .

    Khoảng vân của ánh sáng   là              .
                           2
    Tại tọa độ        có vân sáng bậc      của ánh sáng có bước sóng    (        ) trùng với

vân sáng bậc    của ánh sáng có bước sóng      , ta có:
    Vì      nên          , suy ra:        .

    Với     :              (loại).

    Với     :              (nhận).

Câu  5:  Cho  phản   ứng   hạt   nhân:               .  Biết  khối   lượng   các  hạt
                                                 , động năng của hạt

proton bắn phá hạt nhân     là        (coi hạt nhân     đứng yên). Sau phản ứng, động năng của hạt
nhân  là       . Tìm động năng của hạt .
    Áp dụng định luật bảo toàn động lượng:
Đề số 3:
Câu 3: Vi hạt trong giếng thế năng một chiều, hàm thế có dạng:    Biết vi hạt ở trạng thái lượng tử        . Tại tọa độ nào thì mật độ xác suất tìm vi hạt là cực đại?
    Áp dụng phương trình Srodingo cho vi hạt tự do:
    Mật độ xác suất tìm vi hạt trong giếng thế là:
    Vậy       đạt cực đại khi:                               3
    Với                    tương ứng với           .

    Vậy tại các tọa độ           thì mật độ xác suất tìm vi hạt là cực đại.

Câu 4: Hạt nhân      phân rã , tạo thành hạt nhân        . Biết năng lượng liên kết riêng của các hạt
nhân    là      , của    là       , của    là       . Tìm năng lượng tỏa ra từ phân rã
của hạt nhân     nói trên.


    Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng:
Câu 5: Một dòng điện thẳng dài vô hạn, cường độ            và khung dây dẫn hình vuông         có
cạnh        trong không khí, cùng trong một mặt phẳng, cạnh         gần dòng điện nhất, song song
với dòng điện và cách dòng điện một khoảng             . Quay khung        xung quanh trục  trùng
với cạnh    trong khoảng thời gian       . Coi từ thông qua diện tích khung thay đổi đều trong
khoảng thời gian quay khung. Tìm suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung trong khoảng thời
gian quay khung.
    Lúc đầu khi khung dây chưa quay, chia khung dây thành nhiều vùng  song song với dây dẫn
sao cho từ trường gửi qua    là đều, bề rộng của    gọi là
    Từ trường sinh ra trên
    Gọi   là khoảng cách từ dòng điện tới    thì từ thông sinh ra trên    là:               (chọn pháp tuyến của mặt         sao cho      )
    Sau khi quay khung      xong, từ thông gửi qua khung là:
                  (lúc này              nên         )
    Vậy trong khoảng thời gian    , độ biến thiên từ thông trong khung là:


                              4
    Suy ra, suất điện động xuất hiện trong khung có độ lớn là:
Đề số 4:
Câu 3: Một đồng vị phóng xạ    có hằng số phóng xạ             ban đầu có số nguyên tử là   .
Khi  phóng xạ thì tạo thành đồng vị bền . Sau thời gian bao lâu (kể từ thời điểm ban đầu), tỷ số hạt

nhân  được tạo thành và hạt nhân    còn lại     .

    Gọi   là số hạt ban đầu của ,    là số hạt    còn lại tại thời điểm ,  là số hạt nhân  được
tạo thành tại thời điểm :

    Ta có:

    Mặt khác, theo định luật phóng xạ:
Câu 4: Một thanh kim loại chiều dài        có thể quay trong mặt phẳng thẳng đứng xung quanh trục
 nằm ngang đi qua một đầu thanh và vuông góc với thanh. Trong không gian có một từ trường đều,
cảm ứng từ       , đường sức từ trường có phương trùng với phương của trục quay . Biết tốc độ
góc của thanh là       Suất điện động cảm ứng trong thanh có độ lớn bao nhiêu?

    Chọn   như hình vẽ, giả sử trong khoảng thời gian      , thanh quay được một góc là    , phần
diện tích được quét bởi thanh ký hiệu là    thì
    Gọi     là từ thông gửi qua   trong khoảng thời gian    thì:
                  (chọn   sao cho            )                            5
    Vậy hiệu điện thế giữa hai đầu        của thanh (suất điện động cảm ứng trong thanh) có độ lớn:
Câu 5: Một cách tử nhiễu xạ truyền qua có chu kỳ              . Sau cách tử đặt một thấu kính hội tụ có
tiêu cự        , sau thấu kính là màn quan sát đặt tại tiêu diện của thấu kính. Chiếu ánh sáng đơn sắc
có bước sóng     vuông góc với bề mặt cách tử. Quan sát trên màn và đo khoảng cách giữa cực đại chính
bậc   và bậc     được kết quả là       . Xác định giá trị của . (nếu góc nhiễu xạ     nhỏ thì lấy
         )

Đề số 5:
Câu 3: Hạt nhân       phóng xạ , tạo thành hạt nhân bền . Ban đầu có         chất  nguyên chất, sau
   ngày thì tạo thành          chất . Tìm chu kỳ bán rã của .
    Gọi     là số nguyên tử hạt nhân    ban đầu:                  (hạt)
    Sau         ngày, số mol  còn lại là:
    Số hạt nhân     còn lại sau thời gian là:            (hạt)

    Theo định luật phóng xạ:                                  (ngày)

Câu 4: Một nêm không khí có góc nghiêng                 . Chiếu vuông góc mặt dưới của nêm chùm
sáng đơn sắc song song có bước sóng               . Tìm khoảng cách giữa hai vân tối liên tiếp tại mặt
trên của nêm.
    Gọi      là  vân tối liên tiếp quan sát được ở mặt trên của
nêm (      ). Giả sử tại    là vân tối thứ   thì bề dày lớp không

khí tại đó là:       , tại  là vân tối thứ    thì         .

    Ta có:


                              .
                                6
Câu 5: Một dây dẫn mảnh, thẳng dài vô hạn trong chân không mang dòng điện cường độ              .
Tính mật độ năng lượng từ trường tại điểm cách dây một khoảng              . Tính năng lượng từ
trường trong thể tích lớp trụ tạo bởi hai mặt trụ đồng trục có bán kính           , bán kính ngoài
         , chiều cao của lớp trụ      (dây dẫn là
trục của lớp trụ).
    a) Từ thông gây ra bởi dòng điện tại điểm        :

       .

    Mật độ năng lượng từ trường tại điểm     :
    b) Trong vùng không gian giữa hai lớp trụ, chia
thành vô số lớp trụ rất mỏng (chiều cao ). Gọi      là thể
tích giới hạn bởi    mặt trụ trên. Xét lớp trụ bất kỳ có thể
tích  , diện tích đáy    , bán kính , bề dày   .
    Vì     rất nhỏ nên từ trường tại  điểm trong    do dây dẫn sinh ra được coi là từ trường đều và

có độ lớn:       .

    Năng lượng từ trường có trong phần thể tích       là:


                             với
    Vậy năng lượng từ trường trong thể tích lớp trụ tạo bởi hai mặt trụ trên là:
Đề số 6:
                             7
Câu 3: Một cách tử nhiễu xạ truyền qua có chu kỳ         . Chiếu vuông góc bề mặt cách tử một
chùm sáng đơn sắc có bước sóng         . Hỏi có thể quan sát thấy nhiều nhất bao nhiêu cực đại
chính nhiễu xạ?
Câu 4: Một electron có động năng      bay trong không gian tự do. Tính bước sóng Dobroi của
electron. Để bước sóng Dobroi của electron giảm đi hai lần so với trước, người ta cho electron được gia
tốc qua một hiệu điện thế  có giá trị bao nhiêu?
   a) Áp dụng các công thức xác định động lượng và động năng theo cơ học cổ điển ta có:
   Mặt khác theo cơ học lượng tử:     nên suy ra:
   b) Từ công thức:           suy ra, khi bước sóng giảm  lần thì động năng tăng 4 lần.

   Theo định luật bảo toàn năng lượng:Câu 5: Cho phản ứng hạt nhân:              . Biết khối lượng hạt nhân        , khối
lượng notron                  và năng lượng tỏa ra từ phản ứng trên là      . Tìm
khối lượng của hạt nhân   .


   Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng ta có:
                          8

								
To top