001_ Contents.p65 by yaosaigeng

VIEWS: 13 PAGES: 162

									´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ          2 0 1 0 - 1 1                         ANNUAL REPORT 2010-11
                                       ªÉÚEòÉä ¤ÉéEò
                                     UCO BANK
                     |ÉvÉÉxÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ : 10, Ê´É. jÉè. ¨É. ºÉ®úhÉÒ, EòÉä±ÉEòÉiÉÉ - 700 001
                     Head Office : 10, B. T. M. Sarani, Kolkata - 700 001
                                ʴɹɪÉ-ºÉÚSÉÒ   / CONTENTS

          ´Ö¤ü / Item            ¯Öéšü ÃÖÓ. / Page No.                ´Ö¤ / Item             ¯Öéšü ÃÖÓ. / Page No.
l  ÃÖÖÓ×¾Ö׬֍ú êú­¦üßµÖ »ÖêÖÖ¯Ö¸ü߁֍ú                      l   úÖ¸ü¯ÖÖê¸êü™ü †×³Ö¿ÖÖÃÖ­Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×¸ü¯ÖÖê™Ôü
  Statutory Central Auditors                         02     Report on Corporate Governance                        52-85
l  ×­Ö¤êü¿Öú ´Öӛü»Ö                                l   úÖ¯ÖÖì¸êü™ü †×³Ö¿ÖÖÃÖ­Ö ÃÖê ÃÖÓ²ÖÓ׬֟Ö
  Board of Directors                             03     »ÖêÖÖ¯Ö¸ü߁֍úÖë úÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¯Ö¡Ö
l  ¾ÖÖÙÂ֍ú †Ö´Ö ²Öîšüú ÆêüŸÖã ÃÖæ“Ö­ÖÖ ‹¾ÖÓ úÖµÖÔÃÖæ“Öß                 Auditor’s Certificate on
  Notice for AGM and Agenda                         04-21     Corporate Governance                             86-87
l  ×¾Ö¢ÖßµÖ ×¾Ö׿Ö™üŸÖÖ‹Ó                              l   ŸÖã»Ö­Ö-¯Ö¡Ö 2010-11 / Balance Sheet 2010-11                 88-89
  Financial Highlights                            22  l   »ÖÖ³Ö-ÆüÖ×­Ö »ÖêÖÖ / Profit & Loss A/c                   90-91
l  ­ÖÖ¨ÉÉƍú­Ö ±úÖ´ÖÔ/‘ÖÖêÂ֝ÖÖ-¯Ö¡Ö/•Öß¾Ö­Ö¾Öé¢Ö ±úÖ´ÖÔ               l   »ÖêÖÖë ÃÖê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †­ÖãÃÖæ“Öß/Schedule to Accounts         92-136
  Nomination form/Declaration/Bio-data form                 23-30  l   ³ÖÖ¸üŸÖ êú ¸üÖ™Òü¯Ö×ŸÖ úÖê »ÖêÖÖ¯Ö¸ü߁֍úÖë úß ×¸ü¯ÖÖê™Ôü
l  ¿Ö֏ÖÖ ­Öê™ü¾ÖÔú /¯ÖÏÖ£Ö״֍úŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ Öê¡Ö ŠúÖ ‹¾ÖÓ Öê.ÖÏÖ.²Öïú         Auditor’s Report to the President of India              137-138
  (ŸÖÖ׻֍úÖ I,II B´ÉÆ III)                             l   ­Öú¤üß ¯ÖϾÖÖÆü ×¾Ö¾Ö¸üÖ / Cash Flow Statement           139-140
  Branch Network/Priority Sector Credit
                                           l   ²ÖÖÃÖê»Ö-II ¯Öύú™üߍú¸üÖ / Basel-II Disclosures           141-155
  & RRBs (Table I, II & III)                         31
                                           l   ¯Ö¸üÖêÖß ±úÖ´ÖÔ / Proxy Form                         156
l  ×­Ö¤êü¿ÖúÖë úß ×¸ü¯ÖÖê™Ôü                            l   ‡ÔÃÖߋÃÖ †×¬Ö¤êü¿Ö / ECS Mandate                       157
  Directors’ Report                             32-51
                                           l   ˆ¯ÖÛãÖ×ŸÖ ¯Ö“Öá / Attendance Slip                      160

               ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ EòɪÉÇGò¨É B´ÉÆ iÉÉ®úÒJÉåå / IMPORTANT PROGRAMME & DATES
  úÖµÖԍúÎ ´Ö / Programme                    iÉÉ®úÒJÉ / Date    úÖµÖԍÎú´Ö / Programme                    iÉÉ®úÒJÉ / Date
l  ×­Ö¾ÖÖÔ“Ö­Ö ´Öë ³ÖÖÖ »Öê­Öê êú ׻֋ Æüú¤üÖ¸üß ÆêüŸÖã
                                             ¾ÖÖÙÂ֍ú †Ö´Ö ²Öîšüú 2010-11 úß ŸÖÖ¸üߏÖ,
  ×¾Ö×­ÖÙ¤ü™ü ŸÖÖ¸üߏÖ
  Specified Date for entitlement to participate
                                             ÃÖ´ÖµÖ ‹¾ÖÓ ²Öîšüú-ãֻÖ
                                             Date, time & Venue of Annual                      14.07.2011
  in the Election.                          03.06.2011
                                             General Meeting 2010-11                    Œt;& 11.00 A.M.
l  ¾ÖÖÙÂ֍ú †Ö´Ö ²Öîšüú 2010-11 ÆêüŸÖã ²ÖÆüß-Ö֟ÖÖ
  ²ÖÓ¤ü ¸üÆü­Öê úß †¾Ö׬Ö
  Period of Book closure for AGM 2010-11 07.07.2011 ÃÖê to
                                             ¯Öæ¾ÖÔÁÖß †Öכü™üÖê׸üµÖ´Ö ‡ÔÙü­ÖÔ •ÖÖê­Ö»Ö ú»“Ö¸ü»Ö ÃÖë™ü¸ü, ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ´Ö
                                             ú»“Ö¸ü»Ö ´Ö»™ü߯»ÖêŒÃÖ, †Ö‡Ô²Öß-201,ÃÖꌙü¸ü-III,
                                    14.07.2011
                                             ÃÖÖ»™ü »Öêú ×Ã֙üß, úÖê»Öú֟ÖÖ-700106
l  ­ÖÖ´ÖÖӍú­Ö êú ¯ÖÏßÖãŸÖߍú¸üÖ úß †Ó×ŸÖ´Ö ŸÖÖ¸üߏÖ
  Last date for submission of nomination               29.06.2011
l  ¯Ö¸üÖêÖß ±úÖ´ÖÔ úß ¯ÖÏÖÛ¯ŸÖ úß †Ó×ŸÖ´Ö ŸÖÖ¸üßÖ                  Purbashree Auditorium Eastern Zonal Cultural
                                             Centre,Bharatiyam Cultural Multiplex,
  Last date for receipt of proxy form                 09.07.2011
                                             IB-201, Sector-III,
l  ­ÖÖ´ÖÖӍú­Ö ¾ÖÖ¯ÖÃÖ »Öê­Öê úß †Ó×ŸÖ´Ö ŸÖÖ¸üߏÖ
                                             Salt Lake City, Kolkata-700106
  Last date for withdrawal of nomination               13.07.2011
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ        2010-11                              ANNUAL REPORT 2010-11
                 ÃÖÖÓ×¾Ö׬֍ú êú­¦üßµÖ »ÖêÖÖ¯Ö¸ü߁֍ú / STATUTORY CENTRAL AUDITORS
 1. ¨Éä0 SÉ]VÉÔ BÆb EÆò{ÉxÉÒ                                 153, ®úɺÉʤɽþÉ®úÒ B´ÉäxªÉÚ, iÉҺɮúÉ iɱÉ, EòÉä±ÉEòÉiÉÉ-700 029
    M/s CHATTERJEE & CO.                             153, Rash Behari Avenue, 3rd floor, Kolkata - 700 029
 2. ¨Éä0 bÒ.+É®. ¨É½xÉÉäiÉ BÆb EÆò{ÉxÉÒ                 xÉÆIÉjÉ |ÉÉ<b÷, ¤ÉÒ-1, ºÉÒ-35-B, ±ÉÉVÉ{ÉiÉ ¨ÉÉMÉÇ, ºÉÒ-ºEòÒ¨É, VɪÉ{ÉÖ®ú- 302 001
    M/s D. R. MOHNOT & CO.                 Nakshtra Pride, B-1, C35-A, Lajpat Marg, C-Scheme, Jaipur- 302 001
 3. ¨Éä0 MÉÉäªÉ±É MÉMÉÇ BÆb EÆò{ÉxÉÒ                           18, xÉè¶ÉxÉ±É {ÉÉEÇò, ±ÉÉVÉ{ÉiÉõ xÉMÉ®ú - IV, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ -110 024
    M/s GOEL GARG & CO.                            18, National Park, Lajpat Nagar - IV. New Delhi - 110 024
 4. ¨Éä0 ¤ÉÆºÉ±É BÆb EÆò{ÉxÉÒ                                          B-6, ¨É½þÉ®úÉxÉÒ ¤ÉÉMÉ, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ-110 065
    M/s BANSAL & CO.                                         A-6, Maharani Bagh, New Delhi - 110 065

 5. ¨Éä0 EòÉä`ö É®úÒ BÆb÷ EÆò{ÉxÉÒ                         1-<Ç, xÉÒ±ÉEÆò`ö, 26¤ÉÒ, Eèò¨ÉEò º]õÅÒ]õ, EòÉä±ÉEòÉiÉÉ - 700 016
    M/s KOTHARI & CO.                               1-E, Neelkanth, 26B, Camac Street, Kolkata - 700 016
 6. ¨Éä0 ¤ÉÉ´ÉäVÉÉ BÆb÷ EòÉè±É               23-B/ºÉÒ, {ɽþ±É iɱÉ, ʴɽþÉ<xb÷ º{ÉÉ<ºÉ EòÉä]Ç, MÉÉxvÉÒ xÉMÉ®ú, Vɨ¨ÉÚ-iÉ´É<-180 004
    M/s BAWEJA AND KAUL.             23A/C, Ist Floof, Behind Spice Court Gandhi Nagar, Jammu-Tawi - 180 004

               ®úÊVɺ]ÅõÉ®ú B´ÉÆ ¶ÉäªÉ®ú +ÆiÉ®úhÉú BVÉå]õ/REGISTRAR & SHARE TRANSFER AGENT
´ÖêÃÖÃÖÔ úÖ¾Öá Óú¯µÖæ™ü¸ü¿ÖêµÖ¸ü ¯ÖÏև¾Öê™ü ×»Ö״֙üê›ü                          M/s Karvy Computershare Private Limited
                                                       (Unit : UCO Bank)
(‡úÖ‡Ô : µÖæúÖê ²Öïú)
                                                       Plot Nos. 17 to 24 Vittalrao Nagar
¯»ÖÖò™ü ­ÖÓ. 17 ÃÖê 24, ×¾Ö½ü»Ö¸üÖ¾Ö ­ÖÖ¸ü
                                                       Madhapur, Hyderabad – 500 081
´ÖÖ¬ÖÖ¯Öã¸ü, Æîü¤ü¸üÖ²ÖÖ¤ü - 500 081
™êü»Öß±úÖê­Ö ÃÖÓ. (040) 44655000                                       Telephone No. (040) 44655000
±îúŒÃÖ ÃÖÓ. (040) 23420814                                          FAX No. (040)23420814
‡Ô.´Öê»Ö †Ö‡Ô›üß einword.ris@karvy.com                                    E.Mail ID einword.ris@karvy.com
¾Öê²ÖÃÖև™ü www.karvycomputershare.com                                    Website www.karvycomputershare.com

         ¶ÉäªÉ®úvÉÉ®úEò +ɴɶªÉEòiÉÉxÉÖºÉÉ®ú ®úÊVɺ]ÅõÉ®ú Eäò ÊxɨxÉʱÉÊJÉiÉ EòɪÉÉDZɪÉÉå ºÉä ºÉ¨{ÉEÇò Eò®ú ºÉEòiÉä ½èþÆ
         The Shareholders may also contact the following offices of the Registrar in case of need.

         ¨ÉÖƤÉ<Ç         :    ¨É½þÉ®úɹ]Åõ SÉ䨴ɮú +Éì¡ò EòÉì¨É¶ÉÇ ±ÉäxÉ, ¡òÉä]Çõ, ¨ÉÖÆÖ¤É<Ç - 400 023
                          ¡òÉäxÉ : 022-2286-2425/2427
         At Mumbai        :    Maharastra Chamber of Commerce Lane, Fort, Mumbai - 400 023
                          Phone 022-2286-2425 / 2427
         SÉäzÉè          :    22, Ê´ÉVÉªÉ ®úÉPÉ´ÉxÉ ®úÉäb÷, ]õÒ. xÉMÉ®ú, SÉäzÉè - 600 017
                          ¡òÉäxÉ : 044-2815-1034/3445
         At Chennai        :    22, Vijaya Raghavan Rd. T. Nagar, Chennai - 600 017
                          Phone : 044-2815-1034 / 3445
         xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ       :    105-108 +¯ûhÉÉSÉ±É ¦É´ÉxÉ, EòxÉÉì]õ {±ÉäºÉ, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ - 110 001
                          ¡òÉäxÉ : 011-4350-9200
         At New Delhi       :    105-108 Arunachal Building, Connaught Place, New Delhi -110 001
                          Phone : 011-4350-9200
         EòÉä±ÉEòÉiÉÉ       :    49, VÉiÉÒxÉ nùÉºÉ ®úÉäb÷ (näù¶ÉÉäÊ|ÉªÉ {ÉÉEÇò Eäò {ÉɺÉ), EòÉä±ÉEòÉiÉÉ - 700 029
                          ¡òÉäxÉ : 033-2464-7231/ 32
         At Kolkata        :    49, Jatin Das Road (Off. Deshapriya Park), Kolkata - 700 029
                          Phone : 033-2464-7231 / 32

2
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ     2 0 1 0 - 1 1                       ANNUAL REPORT 2010-11
         ÊxÉnäù¶ÉEò ¨ÉÆb÷±É /BOARD OF DIRECTORS (AS ON 31.03.2011 EòÒ ÊºlÉÊiÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú)
                                ¸ÉÒ +¯ûhÉ EòÉè±É
                              +vªÉIÉ B´ÉÆ |ɤÉÆvÉ ÊxÉnä¶ÉEò
                              Shri Arun Kaul
                          Chairman & Managing Director


             ¸ÉÒ +VÉªÉ EÖò¨ÉÉ®ú                           ¸ÉÒ BxÉ. +É®ú. ¤ÉpùÒxÉÉ®úɪÉhÉxÉú
             EòɪÉÇ{ÉɱÉEò ÊxÉnä¶ÉEò                           EòɪÉÇ{ÉɱÉEò ÊxÉnä¶ÉEò
             Shri Ajai Kumar                             Shri N. R. Badrinarayanan
            Executive Director                              Executive Director
  ¸ÉÒ ºÉ¨ÉÒ® EÖò¨ÉÉ® ʺÉx½É                   ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ =¨ÉÉ ¶ÉÆEò®ú                    ¸ÉÒ VɪÉnäù´É MÉÖ{iÉÉ
      ÊxÉnä¶ÉEò                          ÊxÉnä¶ÉEò                         ÊxÉnä¶ÉEò
 Shri Samir Kumar Sinha                    Smt. Uma Shankar                       Shri Jaidev Gupta
     Director                         Director                           Director
     ¸ÉÒ ºÉÆVÉÒ´É VÉèxÉ              |ÉÉä. ºÉä¤ÉÉκ]õªÉxÉ ±ÉÖEòÉäºÉ ¨ÉÉìÊ®úºÉ             ¸ÉÒ ®úÉ¨É +´ÉiÉÉ®ú ¶É¨ÉÉÇ
       ÊxÉnä¶ÉEò                        ÊxÉnä¶ÉEò                         ÊxÉnä¶ÉEò
   Shri Sanjeev Jain               Prof. Sebastian Luckose Morris                 Shri Ram Avtar Sharma
     Director                      Director                          Director
                                ¨ÉÉå. +JɯûVVɨÉÉÆ
                                   ÊxÉnä¶ÉEò
                              Md. Akhruzzaman
                                Director

                                                                            3
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ           2010-11                             A N N U A L R E P O R T 2 0 1 0 - 11
                      ¯ÖϬÖÖ­Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖ : 10, ×¾Ö. ¡Öî. ´Ö. ÃÖ¸üÖß, úÖê»Öú֟ÖÖ - 700 001
                      Head Office : 10, B. T. M. Sarani, Kolkata - 700 001

                    ÃÖæ“Ö­ÖÖ                                      Notice
‹ŸÖ¤Ëü«üÖ¸üÖ µÖÆü ÃÖæ“Ö­ÖÖ ¤üß •Ö֟Öß Æîü ׍ú µÖæúÖê ²Öïú êú ¿ÖêµÖ¸ü¬ÖÖ¸üúÖë úß +É`ö´ÉÒÆ  NOTICE is hereby given that the Eighth Annual General Meeting
¾ÖÖÙÂ֍ú †Ö´Ö ²Öîšüú MÉÖ¯û´ÉÉ®ú, פü­ÖÖӍú 14 •Öã»ÖևÔ, 2011 úÖê ¯Öæ¾ÖÖÔÆËü­Ö 11.00      of the Shareholders of UCO Bank will be held on Thursday, the
²Ö•Öê ‡ÔÙü­ÖÔ •ÖÖê­Ö»Ö ú»“Ö¸ü»Ö ÃÖꭙü¸ü , ²»ÖÖòú 1²Öß, 201, ÃÖÖ»™ü              14th July, 2011 at 11.00 A.M. at Eastern Zonal Cultural Centre,
                                                 Block IB 201, Sector-III, Salt Lake, Kolkata – 700 106 to transact
»Öêú, úÖê»Öú֟ÖÖ-700 106 ´Öë ×­Ö´­Ö×»Ö×ÖŸÖ úÖ¸üÖüê²ÖÖ¸ü ú¸ü­Öê êú ׻֋ †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ    the following business:-
úß •Ö֋Öß :-
1. פü­ÖÖӍú 31 ´Ö֓ÖÔ 2011 úß ÛãÖ×ŸÖ êú †­ÖãÃÖÖ¸ü ŸÖã»Ö­Ö-¯Ö¡Ö, ˆÃÖß ŸÖÖ¸üßÖ        1. To discuss approve and adopt the Balance Sheet as at 31st
   úÖê ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ ¾ÖÂÖÔ êú ׻֋ ²Öïú úÖ »ÖÖ³Ö-ÆüÖ×­Ö »ÖêÖÖ, »ÖêÖê úß †¾Ö×¬Ö êú       March 2011, Profit and Loss Account of the Bank for the year
   ׻֋ ²Öïú êú ׍ÎúµÖ֍ú»ÖÖ¯ÖÖë ¯Ö¸ü ×­Ö¤êü¿Öú ´Öӛü»Ö úß ×¸ü¯ÖÖê™Ôü ŸÖ£ÖÖ ŸÖã»Ö­Ö-     ended on that date, the Report of the Board of Directors on
                                                  the working and activities of the Bank for the period covered
   ¯Ö¡Ö ‹¾ÖÓ »ÖêÖê êú ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ´Öë »ÖêÖÖ ¯Ö¸ü߁֍úÖë úß ×¸ü¯ÖÖê™Ôü ¯Ö¸ü “Ö“ÖÖÔ ú¸ü­Öê,   by the Accounts and Auditors’ Report on the Balance Sheet
   ˆ­Æëü †­Öã´ÖÖêפüŸÖ ‹¾ÖÓ †ÓÖߍéúŸÖü ú¸ü­Öê ÆêüŸÖã…                     and Accounts.

2. פü­ÖÖӍú 31 ´Ö֓ÖÔ 2011 úÖê ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ ¾ÖÂÖÔ êú ׻֋ ‡Ôی¾Ö™üß ‹¾ÖÓ †×¬Ö´ÖÖ­Öß        2. To approve and declare Dividend on Preference and Equity
  ¿ÖêµÖ¸ü ¯Ö¸ü »ÖÖ³ÖÖÓ¿Ö †­Öã´ÖÖêפüŸÖ ‹¾ÖÓ ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ ú¸ü­Öê ÆêüŸÖã…               Shares for the year ended 31st March 2011.

3. êú­¦ü ÃÖ¸üúÖ¸ü ÃÖê ×³Ö®Ö ²Öïú êú ¿ÖêµÖ¸ü¬ÖÖ¸üúÖë ´Öë ÃÖê ׍úÃÖß ‹ú ¿ÖêµÖ¸ü¬ÖÖ¸üú    3. To elect one Director from amongst the shareholders, other
    úÖê ×­Ö¾ÖÖÔ×“ÖŸÖ ú¸ü­Öê ÆêüŸÖã; וÖÃ֍úß ²ÖÖ²ÖŸÖ ²ÖïúúÖ¸üß ×¾Ö×­ÖµÖ´Ö­Ö †×¬Ö×­ÖµÖ´Ö   than Central Government, in respect of whom valid
    1949 êú ÃÖÖ£Ö ¯ÖךüŸÖ ²ÖïúúÖ¸üß Óú¯Ö­Öß (ˆ¯ÖÎú´ÖÖë úÖ †•ÖÔ­Ö †Öî¸ü           nominations are received in terms of Section 9(3)(i) of The
    †ÓŸÖ¸üÖ) †×¬Ö×­ÖµÖ´Ö1970 (וÖÃÖê ‡ÃÖ´Öë ‡Ã֍êú ¯Ö¿“Ö֟ÖË ‘†×¬Ö׭ִֵ֒ úÆüÖ        Banking Companies (Acquisition and Transfer of
                                                  Undertakings) Act 1970 (hereinafter referred to as the “Act”)
    ÖµÖÖ Æîü ) úß ¬ÖÖ¸üÖ 9 (3) (i) †Öî¸ü ¸üÖ™Òüߵ֍éúŸÖ ²Öïú (¯ÖϲÖÓ¬Ö †Öî¸ü ×¾Ö×¾Ö¬Ö    read with The Banking Regulation Act 1949 and Nationalised
    ˆ¯Ö²ÖÓ¬Ö ) µÖÖê•Ö­ÖÖ 1970 (וÖÃÖê ‡ÃÖ´Öë ‡Ã֍êú ¯Ö¿“Ö֟ÖË ‘µÖÖê•Ö­Ö֒ úÆüÖ ÖµÖÖ      Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme
    Æîü ) ŸÖ£ÖÖ ˆŒŸÖ †×¬Ö×­ÖµÖ´Ö úß ¬ÖÖ¸üÖ 19 ‹¾ÖÓ ×¸ü•Ö̾ÖÔ ²Öïú «üÖ¸üÖ •ÖÖ¸üß        1970 (hereinafter referred to as the “Scheme”) and UCO Bank
    †×¬ÖÃÖæ“Ö­ÖÖ ÃÖÓ.›üß²Ö߆Öê›üß.ÃÖÓ. ²ÖßÃÖß ÃÖÓ.46 B´ÉÆ 47/29.39.001/2007-           (Shares & Meetings) Regulations 2003 (hereinafter referred
    08 פü­ÖÖӍú 01.11.2007 (וÖÃÖê ‡ÃÖ´Öë ³ÖÖ. ׸ü. ²ÖîӍú úß ‡Ã֍êú ¯Ö¿“Ö֟ÖË         to as the “Regulations”) made pursuant to Section 19 of the
    ‘†×¬ÖÃÖæ“Ö­Ö֑ úÆüÖ ÖµÖÖ Æîü) êú †­ÖãÃÖ¸üÖ ´Öë ²Ö­Ö֋ Ö‹ µÖæúÖê ²Öïú (¿ÖêµÖ¸ü     Act and Notification No.DBOD.No.BC No.46 & 47/29.39.001/
                                                  2007-08 dated 01.11.2007 issued by Reserve Bank of India
    †Öî¸ü ²Öîšüëú) ×¾Ö×­ÖµÖ´Ö 2003 úß (וÖÃÖê ‡ÃÖ´Öë ‡Ã֍êú ¯Ö¿“Ö֟ÖË ‘×¾Ö׭ִֵ֒       (hereinafter referred to as “RBI Notification”) and to pass the
    úÆüÖ ÖµÖÖ Æîü ) ¿ÖŸÖÖí êú †­ÖãÃÖÖ¸ü ¾Öî¬Ö ­ÖÖ´ÖÖӍú­Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ׍ú‹ •Ö֟Öê Æïü; ŸÖ£ÖÖ   following resolution:-
    ×­Ö´­Ö×»Ö×ÖŸÖ ÃÖӍú»¯Ö ¯ÖÖ׸üŸÖ ú¸ü­Öê ÆêüŸÖã :-
''ÃÖӍú»¯Ö ׍úµÖÖ •Ö֟ÖÖ Æîü ׍ú ÁÖß _________________ úÖê êú­¦ü ÃÖ¸üúÖ¸ü           “RESOLVED THAT Shri ___________________________
ÃÖê ×³Ö®Ö ¿ÖêµÖ¸ü¬ÖÖ¸üúÖë ´Öë ÃÖê ×­Ö¾ÖÖÔ×“ÖŸÖ ×ú‹ Ö‹ ²ÖîӍú êú ‹ú ×­Ö¤üê¿Öú êú ºþ¯Ö   elected as a Director of the Bank from amongst shareholders
                                                 other than Central Government in respect of whom valid
Ênù. 01.11.2007 ´ÖêÓ, וÖÃ֍úß ²ÖÖ²ÖŸÖ ''ˆŒŸÖ µÖÖê•Ö­ÖÖ'', ×¾Ö×­ÖµÖ´Ö ‹¾ÖÓ            nominations are received pursuant to Section 9(3)(i) of the “Act”
³ÖÖ.׸ü.²Öïú úß †×¬ÖÃÖæ“Ö­ÖÖ êú ÃÖÖ£Ö ¯ÖךüŸÖ ''ˆŒŸÖ †×¬Ö×­ÖµÖ´Ö'' úß ¬ÖÖ¸üÖ 9        read with the “Scheme”, “Regulations” and RBI Notification dated
(3) (i) êú †­ÖãÃÖ¸üÖ ´Öë ¾Öî¬Ö ­ÖÖ´ÖÖӍú­Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ׍ú‹ •Ö֟Öê Æïü, ÊVÉºÉ iÉÉ®úÒJÉ ºÉä ´Éä   01.11.2007, be and is hereby appointed as a Director of the Bank
        ä      Æè
ÊxÉ´ÉÇÉÊSÉiÉ ½þÉiÉä/½þÉiÉÒ ½þ/ÊxÉ´ÉÉÇÊSÉiÉ ºÉ¨ÉZÉä VÉÉBÆMÉä/MÉÉBÆMÉÒ ˆÃ֍êú ²ÖÖ¤ü úß ŸÖÖ¸üßÖ  to assume office from the date following which he/she is
                                                 elected / deemed to be elected and shall hold office until the
ÃÖê úÖµÖԐÖÏÆüÖ ú¸ü­Öê êú ׻֋ ²Öïú êú ×­Ö¤êü¿Öú êú ºþ¯Ö ´Öë ‹ŸÖ¤üË«üÖ¸üÖ ×­ÖµÖãŒŸÖ   completion of three years from the date of such assumption.”
׍úµÖÖ •Ö֋ÖÖ ŸÖ£ÖÖ ¾ÖÆü ‹êÃÖê úÖµÖԐÖÏÆüÖ úß ŸÖÖ¸üßÖ ÃÖê ŸÖß­Ö ¾ÖÂÖÔ ¯Öæ¸üÖ ÆüÖê­Öê ŸÖú
¯Ö¤ü ¬ÖÖ׸üŸÖ ú¸êüÖÖ …''
                             ×­Ö¤êü¿Öú ´Öӛü»Ö êú †Ö¤êü¿Ö ÃÖê                       By order of the Board
                                                                       of Directors


                                ( +°ühÉ EòÉè±É )
ãÖÖ­Ö : úÖê»Öú֟ÖÖ                     †¬µÖÖ ‹¾ÖÓ ¯ÖϲÖÓ¬Ö       Place: Kolkata               (Arun Kaul)
פü­ÖÖӍú : 03/06/2011                      ×­Ö¤êü¿Öú           Date: 03/06/2011            Chairman & Managing
                                                                        Director

4
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ              2010-11                               ANNUAL REPORT 2010-11
úÖµÖÔÃÖæ“Öß úß ´Ö¤ü ºÉÆJªÉÉ 3 Eäò ²ÖÖ²ÖŸÖ ŸÖÖ۟¾Öú ŸÖ£µÖ ˆ¯Ö¾ÖÙÖŸÖ ú¸üŸÖê Æãü‹             Explanatory statements setting out the material facts in
¾µÖ֏µÖ֟´Öú ×¾Ö¾Ö¸üÖ                                           respect of agenda item No. 3

²ÖïúúÖ¸üß Óú¯Ö­Öß (ˆ¯ÖÎú´ÖÖë úÖ †•ÖÔ­Ö †Öî¸ü †ÓŸÖ¸üÖ ‹¾ÖÓ ×¾Ö¢ÖßµÖ ÃÖÓãÖÖ­Ö             The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking
(ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö­Ö) ×¾Ö×¬Ö 2006 ´Öë,•ÖÖê 25 ×Ã֟ÖÓ²Ö¸ü 2006 ÃÖê ¯ÖϳÖÖ¾Öß Æãü†Ö,†­µÖ ²Ö֟ÖÖêÓ           and Financial Institutions (Amendment) Laws 2006 which came
                                                      into effect from 25th September 2006, inter alia, provides that in
êú ÃÖÖ£Ö-ÃÖÖ£Ö, µÖÆü ˆ¯Ö²ÖÓ×¬ÖŸÖ Æîü ׍ú ˆ­Ö ²ÖïúÖë êú ´ÖÖ´Ö»Öê ´Öë,•ÖÆüÖÓ ¿ÖêµÖ¸ü¬ÖÖ¸üúÖë       case of Banks where the capital held by the Shareholders (other
«üÖ¸üÖ (êú­¦ü ÃÖ¸üúÖ¸ü ÃÖê ×³Ö®Ö ) ¬ÖÖ׸üŸÖ ¯ÖæӕÖß “ÖãúŸÖÖ ¯ÖæӕÖß êú 32%ÃÖê †×¬Öú          than the Central Government) is more than 32% of paid up capital,
Æîü,¿ÖêµÖ¸ü¬ÖÖ¸üú †¯Ö­Öê ´Öë ÃÖê ŸÖß­Ö ×­Ö¤êü¿Öú ×­Ö¾ÖÖÔ×“ÖŸÖ ú¸ü­Öê êú Æüú¤üÖ¸ü ÆüÖëÖê…       the Shareholders would be entitled to elect three directors from
  Æ Æ
SÉÚÊEò ¤ÉèEò ¨ÉäÆ +É¨É VÉxÉiÉÉ EòÉ ¶ÉäªÉ®ú vÉÉ®úhÉ 36.41% lÉÉ, +iÉ& +É{ÉEäò ¤ÉèEò     Æ        amongst themselves. As the Public Shareholding in the Bank
                ä
EòÉä iÉÒxÉ ¶ÉäªÉ®úvÉÉ®úEò ÊxÉnù¶ÉEòÉäÆ EòÉä ÊxÉ´ÉÇÉÊSÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ BEò lÉÉ*                was 36.41%, your Bank was entitled to elect three shareholder
                                                      directors.

ÁÖß ÃÖã¸êü¿Ö “ÖÓ¤ üÖ㯟ÖÖ ‹¾ÖÓ ÁÖß ¸üÖ´Ö ×­Ö¾ÖÖÃÖ •Öî­Ö פü­ÖÖӍú 12 ´Ö֓ÖÔ,2008 úÖê           Shri Suresh Chand Gupta and Sri Ram Nivas Jain were elected
ÃÖÓ¯Ö®Ö †ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ †Ö´Ö ²Öîšüú ´Öë ¿ÖêµÖ¸ü¬ÖÖ¸üú ×­Ö¤êü¿Öú êú ºþ¯Ö ´Öë ×­Ö¾ÖÖÔ×“ÖŸÖ          as Shareholder Directors at the Extraordinary General Meeting
Æãü‹ ‹¾ÖÓ ÃÖ¾ÖÖÛÙüµÖ­Ö »ÖãúÖêÃÖ ´Öò׸ü¶É פü­ÖÖӍú 12 •Öã»ÖևÔ, 2010 úÖê ÃÖ֟־Öà            held on 12th March, 2008, and Sri. Sebastian Luckose Morris
¾ÖÖÙÂ֍ú †Ö´Ö ²Öîšüú ´Öë ×­Ö¾ÖÖÔ×“ÖŸÖ Æãü‹…                                was elected on 12th July, 2010 at the Seventh Annual General
                                                      Meeting.

פü­ÖÖӍú 31´Ö֓ÖÔ, 2011 úÖê ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ ×¾Ö¢ÖßµÖ ¾ÖÂÖÔ ê ¤üÖî¸üÖ­Ö ²Öïú ­Öê †×¬Ö´ÖÖ­Öß           During the financial year ended 31st March 2011, Bank has issued
†Ö¬ÖÖ¸ü ¯Ö¸ü ãú»Ö 940.00 ú¸üÖê›Íü ¹ý. êú 7,81,57,479 ‡ÛŒ¾Ö™üß ¿ÖêµÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖ              and allotted 7,81,57,479 equity shares on preferential basis to
ÃÖ¸üúÖ¸ü úÖê •ÖÖ¸üß ‹¾ÖÓ †Ö²ÖÓיüüŸÖ ׍úµÖօ ±ú»Öþֺþ¯Ö †Ö¯Öêú ²Öïú êú ¯ÖϤ¢Ö             the Government of India aggregating to Rs.940 crore.
                                                      Consequently, the percentage of the shareholding of Government
¯ÖæӕÖß ´Öë ³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü úß ¿ÖêµÖ¸ü¬ÖÖ׸üŸÖÖ 63.59% ÃÖê ²ÖœÍüú¸ü 68.13% ÆüÖê
                                                      of India in the paid-up capital of your Bank has increased from
Ö‡Ô ‹¾ÖÓ ŸÖ¤ü­ÖãÃÖÖ¸ü †Ö´Ö •Ö­ÖŸÖÖ úß ¿ÖêµÖ¸ü¬ÖÖ׸üŸÖÖ 36.41% ÃÖê ‘Ö™üú¸ü                63.59% to 68.13% and correspondingly, the public shareholding
31.87% ÆüÖê Ö‡Ô Æîü…                                            has reduced from 36.41% to 31.87%.

†²Ö “ÖÑæ׍ú ²Öïú ´Öë †Ö´Ö•Ö­ÖŸÖÖ úß ¿ÖêµÖ¸ü¬ÖÖ׸üŸÖÖ ‘Ö™üú¸ü 32% ÃÖê ú´Ö ÆüÖê Ö‡Ô           As the percentage of public shareholding in the Bank has reduced
Æîü, †ŸÖ: ¿ÖêµÖ¸ü¬ÖÖ¸üú ëú¦ü ÃÖ¸üúÖ¸ü úÖê ”ûÖê›Íü ú¸ü †¯Ö­ÖÖê ´Öë ÃÖê êú¾Ö»Ö ¤üÖê Æüß         below 32%, the shareholders other than Central Government
×­Ö¤êü¿Öú ×­Ö¾ÖÖÔ×“ÖŸÖ ú¸ü ÃÖüúŸÖê Æïü…                                 are entitled to elect only two Directors from among themselves.

†Ö¯Öêú ²Öïú êú ×­Ö¤êü¿Öú ´Öӛü»Ö ´Öë ÁÖß ÃÖã¸êü¿Ö “ÖÓ¤ü Ö㯟ÖÖ ‹¾ÖÓ ÁÖß ¸üÖ´Ö ×­Ö¾ÖÖÃÖ         Sri. Suresh Chand Gupta and Sri Ram Nivas Jain completed
•Öî­Ö úÖ ÃÖê¾Ö֍úÖ»Ö ×¤ü­ÖÖӍú 12.03.2011 úÖê ¯Öæ¸üÖ ÆüÖê ÖµÖÖ Æîü ‹¾ÖÓ ÁÖß               their terms on 12.03.2011 and Sri. Sebastian Luckose Morris
ÃÖ²ÖÖÛÙüµÖ­Ö »ÖãúÖêÃÖ ´Öò׸ü¿Ö ¿ÖêµÖ¸ü¬ÖÖ¸üú ×­Ö¤ê¿Öú êú ºþ¯Ö ´Öë úÖµÖÔ¸üŸÖü Æïü…           continues as a Shareholder Director on the Board of your Bank.

ŸÖ¤ü­ÖãÃÖÖ¸ü ²Öïú ëú¦ü ÃÖ¸üúÖ¸ü êú †»ÖÖ¾ÖÖ ¿ÖêµÖ¸ü¬ÖÖ¸üúÖë ´Öë ÃÖê ׍úÃÖß ‹ú úÖê           Accordingly, the Bank is now required to elect one Director from
×­Ö¤êü¿Öú êú ºþ¯Ö ´Öë ×­Ö¾ÖÖÔ×“ÖŸÖ ú¸ü­ÖÖ “ÖÖÆüŸÖÖ Æîü… ×­Ö¤êü¿Öú ´Öӛü»Ö ²Öïú úß           amongst shareholders other than the Central Government. The
†ÖÖÖ×´Ö †Öšü¾Öà ¾ÖÖÙÂ֍ú †Ö´Ö ²Öîšüú ´Öë ‹ú ¿ÖêµÖ¸ü¬ÖÖ¸üú ×­Ö¤ê¿Öú ×­Ö¾ÖÖÔ“Ö­Ö             Board of Directors have decided to elect one Shareholder Director
ú¸ü­Öê úÖ ×­ÖÖÔµÖ ×úµÖÖ Æîü…                                      at the ensuing Eighth Annual General Meeting of the Bank.

úÖê‡Ô ×­Ö¤êü¿Öú וÖÃÖ ŸÖÖ¸üßÖ ÃÖê ×­Ö¾ÖÖÔ×“ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê / ÆüÖêŸÖß Æïü µÖÖ ×­Ö¾ÖÖÔ×“ÖŸÖ ÆüÖëÖê      A Director, so elected, shall be deemed to have assumed the
/ ÆüÖëÖß ˆÃÖ ŸÖÖ¸üßÖ êú ²ÖÖ¤ü úß ŸÖÖ¸üßÖ ÃÖê úÖµÖԐÖÏÆüÖ ú¸ëüÖê †Öî¸ü ‹êÃÖê            office from the date following that on which he / she is elected or
úÖµÖԐÖÏÆüÖ úß ŸÖÖ¸üßÖ ÃÖê ŸÖß­Ö ¾ÖÂÖÔ ¯Öæ¸üÖ ÆüÖê­Öê ŸÖú ¯Ö¤ü ¬ÖÖ׸üŸÖ ú¸êüÖÖ /           deemed to have been elected and will hold office for a period of
ú¸ëüÖ߅                                                  three years from the date of such assumption.

²Öïú êú ×­Ö¤êü¿ÖúÖÖ ÃÖê µÖÆü †¯ÖêÖÖ úß •Ö֟Öß Æîü ׍ú ¾Öê ˆ¯ÖµÖãԌŸÖ úÖ¸üÖê²ÖÖ¸ü ÃÖê        Directors of the Bank may be deemed to be concerned or
ÃÖÓ²Ö¨ü /×ÆüŸÖ²Ö¨ü ÆüÖëÖê µÖפü ¾Öê ×­Ö¾ÖÖÔ“Ö­Ö ´Öë ³ÖÖÖ »ÖêŸÖê Æïü…                   interested in the aforesaid item of business, in case they contest
                                                      the election.
­ÖÖê™ü                                                   Notes

¯Ö¸üÖêÖß úß ×­ÖµÖãیŸÖ                                          APPOINTMENT OF PROXY

              ê
²Öîšüú ´Öë ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÆüÖ­Öê ‹¾ÖÓ ´ÖŸÖ¤üÖ­Ö ú¸ü­Öê êú ׻֋ Æüú¤üÖ¸ü úÖê‡Ô ¿ÖêµÖ¸ü¬ÖÖ¸üú †¯Ö­Öê     A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE
       ü          ê             ü        ê
²Ö¤ü»Öê ²Öú ´Öë ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÆüÖ­Öê ‹¾ÖÓ ´ÖŸÖ¤üÖ­Ö ú¸ü­Öê ÆêŸÖã ׍úÃÖß ¯Ö¸üցÖß úÖê ×­ÖµÖãŒŸÖ ú¸ü­Öê   MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO
                                                      ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF, AND
                                   ê
úÖ ³Öß Æüú¤üÖ¸ü Æîü †Öî¸ü µÖÆü •Öºþ¸üß ­ÖÆüà Æîü ׍ú ‹êÃÖÖ ¯Ö¸üցÖß ²Öïú úÖ úÖê‡Ô ¿ÖêµÖ¸ü¬ÖÖ¸üú    SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE
    ê    ê
Æüß Æüօ ¯Ö¸üցÖß ±úÖ´ÖÔ úÖê ¯ÖϳÖÖ¾Öß ú¸ü­Öê êú ׻֋ µÖÆü •Öºþ¸üß Æîü ׍ú ¾ÖÆü ²Öïú úÖê ˆÃ֍êú    BANK. The proxy form in order to be effective must be received
¿ÖêµÖ¸ü †­Öã³Ö֐Ö, ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³Ö֐Ö, 2, ‡ÓכüµÖÖ ‹ŒÃ֓Öë•Ö ¯»ÖêÃÖ,3¸üÖ ŸÖ»Ö,úÖê»Öú֟ÖÖ-700001        at the Head Office of the Bank at its Share Section, Finance
                                                      Department, at 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata – 700
´Öë ˆŒŸÖ ²Öîšüú úß ŸÖÖ¸üßÖ ÃÖê ú´Ö ÃÖê ú´Ö “ÖÖ¸ü פü­Ö ¯Öæ¾ÖÔ µÖÖ­Öß ¶ÉÊxɾÖÖ¸ü, פü­ÖÖӍú 9      001 not later than FOUR DAYS before the date of the Meeting
•Öã»ÖÖ‡Ô 2011 úÖêê ²Öïú êú úÖµÖÔ -ÃÖ´ÖµÖ úß ÃÖ´ÖÖÛ¯ŸÖ êú ¯Öæ¾ÖÔ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖê •Ö֋… éú¯ÖµÖÖ      i.e., on or before the closing hours of the Bank on Saturday, 9th
­ÖÖê™ü ú¸ëü ׍ú ²Öïú êú ׍úÃÖß ú´ÖԓÖÖ¸üß µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß úÖê µÖæúÖê ²Öïú (¿ÖêµÖ¸ü †Öî¸ü ²Öîšüúë )  July, 2011. Please note that any employee or officer of the Bank
                           ê
×¾Ö×­ÖµÖ´Ö, 2003 êú ˆ¯Ö²ÖÓ¬ÖÖë êú †­ÖãÃÖÖ¸ü ¯Ö¸üցÖß êú ºþ¯Ö ´Öë ×­ÖµÖãŒŸÖ ­ÖÆüà ׍úµÖÖ •ÖÖ Ã֍úŸÖÖ   cannot be appointed as proxy as per provision of UCO Bank
                                                      (Share and Meeting) Regulations 2003.
Æîü…
                                                                                       5
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ             2010-11                               A N N U A L R E P O R T 2 0 1 0 - 11
¯ÖÏÖ׬֍éúŸÖ ¯ÖÏןÖ×­Ö×¬Ö úß ×­ÖµÖãیŸÖ                                 APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

             Ó
úÖê‡Ô ³Öß ¾µÖیŸÖ ²Öîú êú ׍úÃÖß ¿ÖêµÖ¸ü¬ÖÖ¸üú ׭֐Ö×´ÖŸÖ ×­ÖúÖµÖ êú ÃÖ´µÖË ºþ¯Ö ÃÖê       No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a
                                                     duly authorised representative of any body corporate which is a
                                ê
¯ÖÏÖ׬֍éúŸÖ ¯ÖÏןÖ×­Ö×¬Ö êú ºþ¯Ö ´Öë ²Öîšüú ´Öë ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ÆüÖ­Öê µÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ­Ö ú¸ü­Öê úÖ ŸÖ²ÖŸÖú
                                                     shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution
            ê
Æüú¤üÖ¸ü ­ÖÆüà Æü֐ÖÖ •Ö²ÖŸÖú ¯ÖÏÖ׬֍éúŸÖ ¯ÖÏןÖ×­Ö×¬Ö êú ºþ¯Ö ´Öë ˆÃÖê ÃÖ´µÖËú ºþ¯Ö ÃÖê      appointing him/her as a duly authorized representative certified
×­ÖµÖãŒŸÖ ú¸ü­Öê¾ÖÖ»Öê ÃÖӍú»¯Ö úß ‹ú ¯ÖÏןÖ, •ÖÖê ˆÃÖ ²Öîšüú êú †¬µÖÖ «üÖ¸üÖ ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ     to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was
                                                     passed shall have deposited at the Head Office of the Bank with
Ã֟µÖ ¯ÖÏ×ŸÖ ÆüÖê וÖÃÖ´Öë ÃÖӍú»¯Ö ¯ÖÖ׸üŸÖ ׍úµÖÖ ÖµÖÖ £ÖÖ, ²Öïú êú ¯ÖϬÖÖ­Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖ êú    Share Section , Finance Department, at 2, India Exchange Place,
¿ÖêµÖ¸ü †­Öã³Ö֐Ö, ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³Ö֐Ö, 2,‡ÓכüµÖÖ ‹ŒÃ֓Öë•Ö ¯»ÖêÃÖ,3¸üÖ ŸÖ»Ö,úÖê»Öú֟ÖÖ-          3rd floor, Kolkata – 700 001 not later than FOUR DAYS before
700001 ´Öë ˆŒŸÖ ²Öîšüú úß ŸÖÖ¸üßÖ ÃÖê ú´Ö ÃÖê ú´Ö “ÖÖ¸ü פü­Ö ¯Öæ¾ÖÔ µÖÖ­Öß ¿Ö×­Ö¾ÖÖ¸ü,       the date of the meeting , i.e., on or before the closing hours of
                                                     the Bank on Saturday, 9th July, 2011. The proxy form if any
פü­ÖÖӍú 9 •Öã»ÖևÔ, 2011 úÖêê ²Öïú êú úÖµÖÔ -ÃÖ´ÖµÖ úß ÃÖ´ÖÖÛ¯ŸÖ êú ¯Öæ¾ÖÔ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ­Ö      executed by such authorized representative will be effective
ÆüÖê •Ö֋…                                                provided the same is also deposited with the Bank along with the
                                                     above documents on or before the closing hours of the Bank on
                                                     Saturday, 9th July, 2011 at the above mentioned address.
éú¯ÖµÖÖ ­ÖÖê™ü ú¸ëü ׍ú ²Öïú êú ׍úÃÖß ú´ÖԓÖÖ¸üß µÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß úÖê µÖæúÖê ²Öïú         Please note that an employee or officer of the Bank cannot be
(¿ÖêµÖ¸ü †Öî¸ü ²Öîšüëú ) ×¾Ö×­ÖµÖ´Ö, 2003 êú ˆ¯Ö²ÖÓ¬ÖÖë êú †­ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÏÖ׬֍éúŸÖ           appointed as authorized representative as per provisions of UCO
¯ÖÏןÖ×­Ö×¬Ö êú ºþ¯Ö ´Öë ×­ÖµÖãŒŸÖ ­ÖÆüà ׍úµÖÖ •ÖÖ Ã֍úŸÖÖ Æîü…                    Bank (Shares and Meetings) Regulation 2003.

ˆ¯ÖÛãÖ×ŸÖ ¯Ö“Öá -ÃÖÆü-¯ÖϾÖê¿Ö ¯ÖÖÃÖ                                  ATTENDENCE SLIP CUM ENTRY PASS
¿ÖêµÖ¸ü¬ÖÖ¸üúÖêÓ úß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ êú ׻֋ ¾ÖÖÙÂ֍ú ׸ü¯ÖÖê™Ôü êú ÃÖÖ£Ö ˆ¯ÖÛãÖ×ŸÖ            For the convenience of the shareholders, Attendance slip-cum-
¯Ö“Öá-ÃÖÆü-¯ÖϾÖê¿Ö ¯ÖÖÃÖ ÃÖӻ֐­Ö ׍úµÖÖ •ÖÖ ¸üÆüÖ Æîü… ¿ÖêµÖ¸ü¬ÖÖ¸üúÖë/¯Ö¸üÖêÖ߬ÖÖ¸üúÖë/      Entry Pass is annexed to the Annual Report. Shareholders/Proxy
¯ÖÏÖ׬֍éúŸÖ ¯ÖÏןÖ×­Ö׬ֵÖÖë ÃÖê †­Öã¸üÖê¬Ö Æîü ׍ú ¾Öê ˆÃÖê ³Ö¸ëü †Öî¸ü ˆÃÖ´ÖêÓ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö        holders /Authorised Representative are requested to fill in and
ú¸ü֋ Ö‹ ÖÖ»Öß Ã£ÖÖ­Ö ¯Ö¸ü †¯Ö­Öê ÆüßÖցָü ú¸ëü ŸÖ£ÖÖ ²Öîšüú- Ã£Ö»Ö                affix their signatures at the space provided therein and surrender
¯Ö¸ü ˆÃÖê †³µÖÙ¯ÖŸÖ ú¸ëü… ¿ÖêµÖ¸ü¬ÖÖ¸üúÖë êú ¯Ö¸üÖêÖß /¯ÖÏÖ׬֍éúŸÖ ¯ÖÏןÖ×­Ö×¬Ö úÖê        the same at the venue. Proxy/Authorised Representative of
ˆ¯ÖÛãÖ×ŸÖ ¯Ö“Öá -ÃÖÆü -¯ÖϾÖê¿Ö ¯ÖÖÃÖ ´Öë µÖ£ÖÖÛãÖ×ŸÖ ‘¯Ö¸üÖêÖߒ µÖÖ ‘¯ÖÏÖ׬֍éúŸÖ          shareholders should state in their Attendance Slip-cum-Entry
¯ÖÏןÖ×­Ö׬֒ ˆÛ»»Ö×ÖŸÖ ú¸ü­ÖÖ “ÖÖ×Æü‹… ¿ÖêµÖ¸ü¬ÖÖ¸üúÖêÓ/¯Ö¸üÖêÖ߬ÖÖ¸üúÖêÓ/¯ÖÏÖ׬֍éúŸÖ       Pass as ‘Proxy or Authorised Representative’ as the case may
¯ÖÏןÖ×­Ö׬ֵÖÖë ÃÖê †­Öã¸üÖê¬Ö Æîü ׍ú ¾Öê éú¯ÖµÖÖ †¯Ö­Öê ÃÖÖ£Ö ¯Öî­Ö ú֛Ôü , ´ÖŸÖ¤ü֟ÖÖ       be. Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives must
¯ÖÆü“ÖÖ­Ö ¯Ö¡Ö ,¯ÖÖÃÖ¯ÖÖê™Ôü †Öפü »ÖÖ‹Ó †Öî¸ü ×±ú¸ü ˆ­Æëü ÃÖÆüß ¯ÖÆü“ÖÖ­Ö êú ²ÖÖ¤ü Æüß         carry a valid Photo identity card like PAN Card, Election ID,
                                                     Passport etc with them and will be allowed entry only after proper
¯ÖϾÖê¿Ö úß †­Öã´Ö×ŸÖ ¤üß •Ö֋Öß …                                   identification.
¿ÖêµÖ¸ü¬ÖÖ¸üúÖë êú ¸üוÖÙü¸ü úß ²ÖÓ¤üß                                CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS
¾ÖÖÙÂ֍ú Ö֟ÖÖ ²ÖÓ¤üß ‹¾ÖÓ ²Öîšüú ´Öë ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ »ÖÖ³ÖÖÓ¿Ö êú ³ÖãÖŸÖÖ­Ö êú ¯ÖϵÖÖê•Ö­ÖÖ£ÖÔ      The Register of Shareholders and the Transfer Books of the Bank
MÉÖ¯û¾ÖÖ¸,ü פü­ÖÖӍú7 VÉÖ±ÉÉ<Ç, 2011 ÃÖê MÉÖ¯û¾ÖÖ¸ü, פü­ÖÖӍú 14 •Öã»ÖևÔ, 2011            will remain closed from Thursday, 7th July, 2011 to Thursday
(¤üÖê­ÖÖë פü­Ö ÃÖ×ÆüŸÖ) ŸÖú ¿ÖêµÖ¸ü¬ÖÖ¸üúÖë úÖ ¸üוÖÙü¸ü ‹¾ÖÓ ²Öïú úß †ÓŸÖ¸üÖ ²ÖÆüß       14th July 2011 (both days inclusive) for the purpose of Annual
²ÖÓ¤ü ¸üÆêüÖ߅                                             Book Closure and payment of dividend declared at the Meeting.

±ÉɦÉÉÆ¶É EòÉ ¦ÉÖMÉiÉÉxÉ                                         PAYMENT OF DIVIDEND

¤ÉÉäb÷Ç xÉä (i) ÊxɨxÉʱÉÊJÉiÉ EòÉä 10/- ¯û. Eäò ºÉÉÆEòä ÊiÉEò ¨ÉÚ±ªÉ Eäò |ÉiªÉäEò ¶ÉäªÉ®ú        The Board has recommended (i) Equity Dividend of Re.3/- for
 ä
½þiÉÖ ´É¹ÉÇ 2010-11 Eäò ʱÉB 3/- ¯û. Eäò <ÇÊC´É]õÒ ±ÉɦÉÉÆ¶É (ii) ÊxÉMÉÇ¨É EòÒ ¶ÉiÉÉÇÆä         the year 2010-11 for each share for nominal value of Rs.10/- (ii)
Eäò +xÉÖºÉÉ®ú {ÉÒBxɺÉÒ{ÉÒBºÉ {É®ú +ÊvɨÉÉxÉÒ ±ÉɦÉÉÆ¶É EòÒ ºÉƺiÉÖÊiÉ EòÒ ½þ-     è        Preference Dividend on PNCPS as per terms of issue.

ªÉÊnù +É¨É ´ÉÉʹÉÇEò ¤Éè`öEò ¨ÉäÆ ¶ÉäªÉ®úvÉÉ®úEòÉäÆ uùÉ®úÉ ±ÉɦÉÉÆ¶É Eäò ¦ÉÖMÉiÉÉxÉ EòÒ PÉüÖêü¹ÉhÉÉ   Payment of dividend, if declared by the Shareholders in the Annual
EòÒ VÉÉiÉÒ ½þè iÉÉä =xÉ ¶ÉäªÉ®úvÉÉ®úEòÉäÆ EòÉä <ºÉEòÉ ¦ÉÖMÉiÉÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉɪÉMÉÉ:            General Meeting, will be paid to those shareholders:-

ú) •ÖÖê ¤ÉÖvɾÖÖ¸ü,פü­ÖÖӍú 6 VÉÖ±ÉÉ<Ç, 2011 úÖê úÖ¸üÖêü²ÖÖ¸ü-ÃÖ´ÖµÖ úß ÃÖ´ÖÖÛ¯ŸÖ          a)  who hold in electronic form, as per the list furnished by the
     ¯Ö¸ü ׭ցÖê¯Ö֐ÖÖ¸üÖÓê,µÖÖ­Öß ‹­Ö‹Ã֛üߋ»Ö/ÃÖߛüߋÃ֋»Ö «üÖ¸üÖ ¯ÖÏßÖãŸÖ ÃÖæ“Öß êú         depositories, i.e., NSDL/CDSL as at the close of business
     †­ÖãÃÖÖ¸ü ‡»ÖꌙÒüÖ׭֍ú ºþ¯Ö ´Öë ¿ÖêµÖ¸ü ¬ÖÖ׸üŸÖ ú¸üŸÖê Æïü, ªÉÉ                 hours on Wednesday, 6th July, 2011 or

Ö) •ÖÖê 6 VÉÖ±ÉÉ<Ç, 2011 úÖê ²Öïú êú úÖ¸üÖêü²ÖÖ¸ü-ÃÖ´ÖµÖ úß ÃÖ´ÖÖÛ¯ŸÖ êú ¯Öæ¾ÖÔ          b)  who hold in physical form in the Register of Shareholders
     ¿ÖêµÖ¸ü¬ÖÖ¸üúÖë ÃÖê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¾Öî¬Öü †ÓŸÖ¸üÖ êú †­Öã¸üÖê¬Ö úÖê ¯ÖϳÖÖ¾Öß ú¸ü­Öê êú ²ÖÖ¤     as on Wednesday, 6th July, 2011 after giving effect to the
     ¤ÉÖvɾÖÖ¸ü,פü­ÖÖӍú 6 VÉÖ±ÉÉ<Ç, 2011 úß ÛãÖ×ŸÖ êú †­ÖãÃÖÖ¸ü ¿ÖêµÖ¸ü¬ÖÖ¸üúÖë           valid transfer requests from the shareholders received
                                                       before close of business hours of the Bank on 6th July, 2011.
     êú ¸üוÖÙü¸ü ´Öë ¨ÉÚiÉÇ ºþ¯Ö ´Öë ¿ÖêµÖ¸ü ¬ÖÖ׸üŸÖ ú¸üŸÖê Æïü …
²Öïú «üÖ¸üÖ »ÖÖ³ÖÖÓ¿Ö úß ‘ÖÖêÂ֝ÖÖ úß ŸÖÖ¸üßÖ êú 30 פü­Ö êú ³Öߟָü ‹êÃÖê ¿ÖêµÖ¸ü¬ÖÖ¸üúÖë    Dividend warrants to such shareholders would be sent by the
úÖê »ÖÖ³ÖÖÓ¿Ö ¾ÖÖ¸Óü™ü ˆ­Öêú ¸üוÖÙÒüߍéúŸÖ ¯ÖŸÖê ¯Ö¸ü ¸üוÖÙÒüÖ¸ü ‹¾ÖÓ ¿ÖêµÖ¸ü †ÓŸÖ¸üÖ ‹•Öë™ü   Bank through Registrar and Share Transfer Agents viz, M/s Karvy
µÖÖ­Öß ´Öî. úÖ¾Öá Óú¯µÖæ™ü¸ü¿ÖêµÖ¸ü ¯ÖÏև¾Öê™ü ×»Ö״֙êü›ü êú •Ö׸ü‹ ³Öê•ÖÖ •Ö֋Öօ         Computershare Private Limited within 30 days from the date of
                                                     declaration of dividend on their registered addresses.

6
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ            2010-11                              ANNUAL REPORT 2010-11
†¤ü¢Ö /†¤üÖ¾Ö֍éúŸÖ »ÖÖ³ÖÖÓ¿Ö                                     UNPAID/UNCLAIMED DIVIDEND

²ÖïúúÖ¸üß Óú¯Ö­Öß (ˆ¯ÖÎú´ÖÖë úÖ †•ÖÔ­Ö †Öî¸ü †ÓŸÖ¸üÖ) †×¬Ö×­ÖµÖ´Ö 1970 úß ¬ÖÖ¸üÖ        As per section 10B of Banking Companies (Acquisition and
10+É êú †­ÖãÃÖÖ¸ü µÖפü úÖê‡Ô ¸üÖ×¿Ö †¤ü¢Ö »ÖÖ³ÖÖÓ¿Ö Ö֟Öê ´Öë †ÓŸÖ׸üŸÖ úß •Ö֟Öß Æîü      Transfer of Undertaking) Act 1970 any money which is transferred
                                                   to unpaid dividend account and remains unpaid/unclaimed for a
†Öî¸ü ‹êÃÖê †ÓŸÖ¸üÖ úß ŸÖÖ¸üßÖ ÃÖê ÃÖÖŸÖ ¾ÖÂÖÔ úß †¾Ö×¬Ö ŸÖú †¤ü¢Ö /†¤üÖ¾Ö֍éúŸÖ ¸üÆüŸÖß     period of seven years from the date of such transfer shall be
Æîü ŸÖÖê ˆÃÖê Óú¯Ö­Öß †×¬Ö×­ÖµÖ´Ö 1956 úß ¬ÖÖ¸üÖ 205MÉ (1) êú †¬Öß­Ö Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ           transferred to “Investor Education and Protection Fund”
“×­Ö¾Öê¿Öú ׿ցÖÖ ‹¾ÖÓ ÃÖÓ¸üÖÖ ×­Ö׬֔ ´ÖëÓ †ÓŸÖ׸üŸÖ ׍úµÖÖ •Ö֋Öօ               established under section 205C(1) of the Companies Act 1956.

ŸÖ¤ü­ÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖÂÖÔ 2003-04 †Öî¸ü ˆÃ֍êú †ÖÖê úÖ »ÖÖ³ÖÖÓ¿Ö •ÖÖê׍ú †¤ü¢Ö »Ö³ÖÖÓ¿Ö          Accordingly the dividend for the year 2003-04 and onward will be
¯ÖÏÖ¯ŸÖ ­ÖÆüßÓ ×úµÖÖ Æüî, Ö֟Öê ´Öë ‡Ã֍êú †ÓŸÖ¸üÖ úß ºÉƤÉÆÊvÉiÉ ŸÖÖ¸üßÖ ÃÖê ÃÖÖŸÖ ¾ÖÂÖÔ    transferred to “Investor Education and Protection Fund” after
                                                   seven years from the date on which it has been transferred to
êú ²ÖÖ¤ü “×­Ö¾Öê¿Öú ׿ցÖÖ ‹¾ÖÓ ÃÖÓ¸üÖÖ ×­Ö׬֓ ´ÖëÓ †ÓŸÖ׸üŸÖ ׍úµÖÖ •Ö֋Öօ          unpaid dividend account.
×•Ö­Ö ¿ÖêµÖ¸ü¬ÖÖ¸üúÖë ­Öê ×¾Ö¢ÖßµÖ ¾ÖÂÖÔ 2009-10 ŸÖú »ÖÖ³ÖÖÓ¿Ö |ÉÉ{iÉ xɽþÒÆ ÊEòªÉÉ ½þè       Shareholders who have not claimed their dividend upto the
B´ÉÆ ¤üÖ¾ÖÖ ­ÖÆüà ׍úµÖÖ Æîü, ˆ­ÖÃÖê †­Öã¸üÖê¬Ö Æîü ׍ú ¾Öê ¸üוÖÙÒüÖ¸ü ‹¾ÖÓ †ÓŸÖ¸üÖ ‹•Öë™ü     financial year 2009-10 are requested to lodge valid claim(s) with
´Öî. úÖ¾Öá Óú¯µÖæ™ü¸ü¿ÖêµÖ¸ü ¯ÖÏև¾Öê™ü ×»Ö״֙êü›ü êú ¯ÖÖÃÖ ¾Öî¬Ö ¤üÖ¾ÖÖ (¾Öê) ¯ÖÏßÖãŸÖ ú¸ëü…  Registrar and Transfer Agent M/s Karvy Computershare Private
                                                   Limited.

›ü֍ú ¯ÖŸÖÖ / ²Öïú †×¬Ö¤êü¿Ö ´Öë ¯Ö׸ü¾ÖŸÖÔ­Ö ‹¾ÖÓ ‹­Ö‡ÔÃÖߋÃÖ êú ´ÖÖ¬µÖ´Ö ÃÖê »ÖÖ³ÖÖÓ¿Ö      CHANGE IN ADDRESS/BANK MANDATE AND PAYMENT OF
úÖ ³ÖãÖŸÖÖ­Ö                                            DIVIDEND THROUGH NECS:
ú) ¾ÖÖßÖ׾֍ú ºþ¯Ö ÃÖê ¬ÖÖ׸üŸÖ ¿ÖêµÖ¸ü                               a) Holding of shares in Physical Form

¾ÖÖßÖ׾֍ú ºþ¯Ö ÃÖê ¿ÖêµÖ¸ü ¬ÖÖ¸üÖ ú¸ü­Öê¾ÖÖ»Öê ¿ÖêµÖ¸ü¬ÖÖ¸üúÖë ÃÖê †­Öã¸üÖê¬Ö ׍úµÖÖ       Shareholders holding shares in physical form are requested to
•Ö֟ÖÖ Æîü ׍ú ›ü֍ú ¯ÖŸÖÖ, ²Öïú Ö֟ÖÖ ×¾Ö¾Ö¸üÖ µÖ£ÖÖ ²Öïú úÖ ­ÖÖ´Ö, ¿Ö֏ÖÖ úÖ         inform the Registrar and Share Transfer Agent i.e. M/s. Karvy
­ÖÖ´Ö, Ö֟ÖÖ ÃÖӏµÖÖ,‡ÔÃÖߋÃÖ †×¬Ö¤êü¿Ö †Öפü ´Öë ¯Ö׸ü¾ÖŸÖÔ­Ö ÆüÖê­Öê úß ÃÖæ“Ö­ÖÖ         Computershare Pvt. Ltd., 17 to 24, Vittal Rao Nagar, Madhapur,
¸üוÖÙÒüÖ¸ü ‹¾ÖÓ ¿ÖêµÖ¸ü †ÓŸÖ¸üÖ ‹ê•Öë™ü µÖÖ­Öß ´ÖêÃÖÃÖÔ ú¾Öá ú´¯µÖæ™ü¸ü¿ÖêµÖ¸ü ¯ÖÏÖ. ×»Ö.,    Hyderabad – 500 081, in respect of change of address, Bank
17 ÃÖê 24, ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ¾Ö ­ÖÖ¸ü,´Ö¬ÖÖ¯Öã¸ü, Æîü¤ü¸üÖ²ÖÖ¤ü-500081, úÖê ¤ëü ŸÖÖ׍ú ¾Öê         Account details, viz, Name of Bank, Name of Branch, Account
†¯Ö­ÖÖ »ÖÖ³ÖÖÓ¿Ö ÃÖ߬Öê †¯Ö­Öê Ö֟Öê ´Öë ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸ Ã֍ëú †Öî¸ü †­µÖ£ÖÖ ‡Ã֍úß           Number, ECS Mandate so that they receive dividend directly in
ÃÖæ“Ö­ÖÖ ÃÖ´ÖµÖ ¸üÆüŸÖê ¤üß •ÖÖ Ã֍êú… ‡ÔÃÖߋÃÖ †×¬Ö¤êü¿Ö ±úÖ´ÖÔ úÖ ¯ÖϺþ¯Ö ¾ÖÖÙÂ֍ú         their account & communication etc. in time, if not already done.
¯ÖÏן־Öê¤ü­Ö ´Öë ÃÖӻ֐­Ö Æîü…                                    The format for ECS Mandate form is enclosed in Annual Report.

Ö) ‡»ÖꌙÒüÖò׭֍ú ºþ¯Ö ´Öë ¿ÖêµÖ¸üÖë úÖ ¬ÖÖ¸üÖ                          b) Holding of shares in Electronic Form

‡»Ö֌™ÒüÖò׭֍ú ºþ¯Ö ´Öë ¿ÖêµÖ¸ü¬ÖÖ¸üÖ ú¸­Öê¾ÖÖ»Öê ×ÆüŸÖÖ׬֍úÖ¸üß ´ÖÖ׻֍úÖëê ÃÖê µÖÆü       Beneficial owners holding shares in electronic form , are
†­Öã¸üÖê¬Ö ׍úµÖÖ •Ö֟ÖÖ Æîü ׍ú ¾Öê µÖÆü ÃÖã×­ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸ëü ׍ú †¯Ö­Öê ׭ցÖê¯Ö֐ÖÖ¸ü        requested to ensure that the address, Bank details i.e. Name of
³Ö֐ÖߤüÖ¸ü êú ¯ÖÖÃÖ ¯ÖŸÖÖ, ²Öïú úÖ ×¾Ö¾Ö¸üÖ µÖÖ­Öß ²Öïú úÖ ­ÖÖ´Ö, ¿Ö֏ÖÖ úÖ ­ÖÖ´Ö,      Bank, Name of Branch, Account Number, ECS Mandate etc. are
Ö֟ÖÖ ÃÖӏµÖÖ,‡ÔÃÖߋÃÖ †×¬Ö¤êü¿Ö †Öפü †ª×ŸÖŸÖ Æîü ŸÖÖ׍ú ¾Öê †¯Ö­ÖÖ »ÖÖ³ÖÖÓ¿Ö            duly updated with their Depository Participant so that they may
                                                   receive dividend directly in their account & the communications,
ÃÖ߬Öê †¯Ö­Öê Ö֟Öê ´Öë ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸ Ã֍ëú †Öî¸ü †­µÖ£ÖÖ ‡Ã֍úß ÃÖæ“Ö­ÖÖ ÃÖ´ÖµÖ ¸üÆüŸÖê
                                                   well in time, if not already done.
¤üß •ÖÖ Ã֍êú…
¿ÖêµÖ¸ü¬ÖÖ¸üú éú¯ÖµÖÖ µÖÆü ­ÖÖê™ üú¸ëü ׍ú †¯Ö­Öê Ö֟Öê ´Öë »ÖÖ³ÖÖÓ¿Ö ÃÖ߬Öê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸ü­Öê   Shareholders please note that National Electronic Clearing
ÆêüŸÖã ¸üÖ™ÒüßµÖ ‡»ÖÖòی™Òü׭֍ú ÃÖ´Ö¿ÖÖê¬Ö­Ö ¯ÖϝÖÖ»Öß (‹­Ö‡ÔÃÖߋÃÖ) ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×¸ü•Ö¾ÖÔ      System (NECS) is a procedure stipulated by Reserve Bank of
                                                   India for receiving dividend directly in their account. This facility
²Öïú «üÖ¸üÖ ¯ÖÏן֯ÖÖפüŸÖ ‹ú ¯Ö¨ü×ŸÖ Æîü … µÖÆü ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ˆ­Ö ¿ÖêµÖ¸ü¬ÖÖ¸üúÖë úÖê        is available to the shareholder provided his account is with a
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö Æîü ו֭֍úÖ Ö֟ÖÖ ¾ÖîÃÖê ²Öïú ´Öë Æîü ו֭֍úß ÃÖ³Öß ¿Ö֏ÖÖ‹Ó ÃÖß²ÖߋÃÖ ÃÖê        branch of a Bank having all of its branches under Core Banking
•Öã›üÍß Æïü ‹¾ÖÓ ×ÆüŸÖÖ׬֍úÖ¸üß ´ÖÖ׻֍ú êú ‹­Ö‡ÔÃÖߋÃÖ †×¬Ö¤êü¿Ö ׭ցÖê¯Ö֐ÖÖ¸ü ³Ö֐ÖߤüÖ¸ü    Solution (CBS) and NECS Mandate of the Beneficial owners
(›ü߯Öß) êú ¯ÖÖÃÖ ¤ü•ÖÔ Æüî… ¯ÖϟµÖÖ ºþ¯Ö ÃÖê ¿ÖêµÖ¸ü¬ÖÖ¸üÖ ú¸ü­Öê ¾ÖÖ»Öê ¿ÖêµÖ¸ü¬ÖÖ¸üú     recorded with their Depository Participant (DP). The shareholders
                                                   holding shares in physical form can also avail this facility by
¸üוÖÙÒüÖ¸ü ‹¾ÖÓ ¿ÖêµÖ¸ü †ÓŸÖ¸üÖ ‹ê•Öë™ü êú ¯ÖÖÃÖ ‡ÔÃÖߋÃÖ †×¬Ö¤êü¿Ö ¯ÖÏßÖãŸÖ ú¸ü ‡ÃÖ      submitting ECS mandate to Registrar & Share Transfer Agent.
ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ úÖê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸ Ã֍úŸÖê Æïü… ‡ÃÖ ¯Ö¨ü×ŸÖ ÃÖê »ÖÖ³ÖÖÓ¿Ö ¾ÖÖ¸ëü™ü êú ´Ö֐ÖÔ ´Öë       This procedure avoids loss of dividend warrant (s) in transit or
ÖÖê­Öê µÖÖ †­µÖ ׍úÃÖß ¯ÖύúÖ¸ü úß ÆÖ­Öß ÃÖê ²Ö“ÖÖ •ÖÖ Ã֍úŸÖÖ Æîü…                 otherwise.

¶ÉäªÉ®vÉÉ®Eò ÊxÉnä¶ÉEò EòÉ ÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ                                ELECTION OF SHAREHOLDERS’ DIRECTOR

×­Ö¾ÖÖÔ“Ö­Ö ´ÖêÓ ³ÖÖÖ »Öê­Öê êú Æüú¤üÖ¸ü ¿ÖêµÖ¸ü¬ÖÖ¸üúÖë êú †×³Ö×­Ö¿“ÖµÖ­Ö êú ¯ÖϵÖÖê•Ö­ÖÖ£ÖÔ  SPECIFIED DATE FOR THE PURPOSE OF ASCERTAINMENT
×¾Ö×­ÖÙ¤ü™ü ŸÖÖ¸üßÖ                                         OF SHAREHOLDERS ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE
                                                   ELECTION

‹­Ö‹Ã֛üߋ»Ö/ÃÖߛüߋÃ֋»Ö «üÖ¸üÖ µÖ£ÖÖ¯ÖÏßÖãŸÖ ¿ÖêµÖ¸ü¬ÖÖ¸üúÖë/×ÆüŸÖ²Ö¨ü þÖÖ×´ÖµÖÖë        Those shareholders whose names appear on the Bank’s Register
êú ²Öïú êú ¸üוÖÙü¸ü ´Öë ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸ü,פü­ÖÖӍú 3 •Öæ­Ö, 2011 úÖê úÖ¸Éä²ÖÖ¸ü-ÃÖ´ÖµÖ       of Shareholders/Beneficial owners as furnished by NSDL/CDSL
úß ÃÖ´ÖÖÛ¯ŸÖ ¯Ö¸ü ×•Ö­Ö ¿ÖêµÖ¸ü¬ÖÖ¸üúÖë êú ­ÖÖ´Ö ²Öïú êú ¸üוÖÙü¸ü ´Öë Æïü ¾Öê         at the close of business hours on Friday, 3rd June 2011 hereinafter


                                                                                     7
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ            2010-11                             A N N U A L R E P O R T 2 0 1 0 - 11
¿ÖêµÖ¸ü¬ÖÖ¸üúÖë (êú­¦ü ÃÖ¸üúÖ¸ü ÃÖê ׳֮Ö)´Öë ÃÖê ×­Ö¤êü¿ÖúÖë êú ×­Ö¾ÖÖÔ“Ö­Ö ´Öë        referred to as the Specified Date, shall be entitled to participate
³ÖÖÖ »Öê­Öê (­ÖÖ´Ö×­Ö¤ìü×¿ÖŸÖ ú¸ü­Öê,×­Ö¾ÖÖÔ“Ö­Ö »Ö›Íü­Öê ‹¾ÖÓ ´ÖŸÖ¤üÖ­Ö ú¸ü­Öê )êú Æüú¤üÖ¸ü  i.e nominate, contest and vote in the election of Directors from
ÆüÖëÖê …                                              amongst the shareholders (other than the Central Government).

                                                  QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A
¤ÉéEò Eäò ÊxÉnä¶ÉEò Eäò ° {É ¨Éå ÊxÉ´ÉÉÇÊSÉiÉ ½ÉäxÉä Eäò ʱÉB +{ÉäÊIÉiÉ +½ÇiÉÉBÆ          DIRECTOR OF THE BANK
+ÊvÉÊxÉªÉ¨É EòÒ vÉÉ®É 9 (3B) EòÒ ¶ÉiÉÉäÈ Eäò +xÉÖºÉÉ® ¤ÉéEò EòÉ ÊxÉnä¶ÉEò ¤ÉxÉxÉä          In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a
EòÒ <SUÉ ®JÉxÉä´ÉɱÉä ¤ÉéEò Eäò ÊEòºÉÒ ¶ÉäªÉ®vÉÉ®Eò =¨¨ÉÒn´ÉÉ® EòÉä -                shareholder of the Bank and who desires to be a Director of the
                                                  Bank shall

(+) ÊxɨxÉʱÉÊJÉiÉ Ê´É¹ÉªÉÉå ¨Éå ºÉä ÊEòºÉÒ BEò ªÉÉ +ÊvÉEò ºÉä ºÉƤÉÆÊvÉiÉ Ê´É¶Éä¹É YÉÉxÉ      (A) have special knowledge or practical experience in respect
                                                    of the one or more of the following matters namely:-
  ªÉÉ ´ªÉɴɽÉÊ®Eò +xÉ֦ɴÉ|ÉÉ{iÉ ½ÉäxÉÉ SÉÉʽB :-
  l EÞòÊ¹É B´ÉÆ OÉɨÉÒhÉ +lÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ,
                                                  •  agriculture and rural economy;

  l ¤ÉéËEòMÉ
                                                  •  Banking

  l ºÉ½EòÉÊ®iÉÉ
                                                  •  Co-operation
                                                  •  Economics
  l +lÉǶÉɺjÉ
                                                  •  Finance
  l Ê´ÉkÉ
                                                  •  Law
   l  ×¾Ö׬Ö
                                                  •  Small scale industry
   l  ±ÉPÉÖ =tÉäMÉ
   l  EòÉä<Ç +xªÉ Ê´É¹ÉªÉ ÊVɺÉEòÉ Ê´É¶Éä¹É YÉÉxÉ +Éè® ÊVɺɨÉå ´ªÉɴɽÉÊ®Eò          •  Any other matter the special knowledge of, and practical
     +xÉÖ¦É´É ¦ÉÉ®iÉÒªÉ Ê®WÉ´ÉÇ ¤ÉéEò EòÒ ®ÉªÉ ¨Éå ¤ÉéEò Eäò ʱÉB ={ɪÉÉäMÉÒ ½Éä*       experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank
                                                  of India is useful to the Bank.
(+É) VɨÉÉEòiÉÉÇ+Éå Eäò ʽiÉ EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É Eò®xÉÉ SÉÉʽB; ªÉÉ                 (B) represents the interest of depositors; or
(<) ÊEòºÉÉxÉÉå,EòɨÉMÉÉ®Éå B´ÉÆ EòÉ®ÒMÉ®Éå Eäò ʽiÉ EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É Eò®xÉÉ SÉÉʽB*        (C) represents the interest of farmers, workers and artisans

+ÊvÉÊxÉªÉ¨É EòÒ vÉÉ®É 9 (3BB) EòÒ ¶ÉiÉÉäÈ Eäò +xÉÖºÉÉ® <ºÉ ºÉƤÉÆvÉ ¨Éå ¦ÉÉ®iÉÒªÉ Ê®WÉ´ÉÇ      In terms of Section 9(3AA) of the Act a candidate being a
¤ÉéEò uÉ®É VÉÉ®Ò Ên¶ÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå Eäò +xÉֺɮhÉ ¨Éå ¤ÉéEò EòÉ ÊxÉnä¶ÉEò ¤ÉxÉxÉä EòÒ <SUÉ       shareholder of the Bank and would desire to be a Director of the
®JÉxÉä´ÉɱÉä ¤ÉéEò Eäò ÊEòºÉÒ ¶ÉäªÉ®vÉÉ®Eò =¨¨ÉÒn´ÉÉ® EòÒ ''={ɪÉÖHò iÉlÉÉ =ÊSÉiÉ''         Bank should possess ‘Fit and Proper’ status pursuant to
                                                  guidelines issued by Reserve Bank of India in this regard. Further
½èʺɪÉiÉ ½ÉäxÉÒ SÉÉʽB * <ºÉEäò +ÊiÉÊ®Hò ÊxÉ´ÉÉÇÊSÉiÉ ÊxÉnä¶ÉEò EòÉä |ɺÉÆÊ´ÉnÉ Ê´É±ÉäJÉ      the elected Director should execute the deed of covenants and
Êxɹ{ÉÉÊniÉ Eò®xÉÉ SÉÉʽB iÉlÉÉ =ºÉºÉä ªÉ½ ¦ÉÒ +{ÉäÊIÉiÉ ½è ÊEò ´É½ <ºÉ ºÉƤÉÆvÉ ¨Éå        is required to furnish annual declarations as prescribed by the
¦ÉÉ®iÉÒªÉ Ê®WÉ´ÉÇ ¤ÉéEò uÉ®É ªÉlÉÉÊ´ÉʽiÉ ´ÉÉʹÉÇEò PÉÉä¹ÉhÉÉ-{ÉjÉ |ɺiÉÖiÉ Eò®ä *         Reserve Bank of India in this regard.
¤ÉéEò Eäò ÊxÉnä¶ÉEò Eäò ° {É ¨Éå ÊxÉ´ÉÉÇÊSÉiÉ ½ÉäxÉä Eäò ʱÉB +xɽÇiÉÉBÆ              DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A
                                                  DIRECTOR OF THE BANK
+. ®É¹]ÅÒªÉEÞòiÉ ¤ÉéEò (|ɤÉÆvÉ +Éè® Ê´ÉÊ´ÉvÉ ={ɤÉÆvÉ) ªÉÉäVÉxÉÉ 1970 Eäò JÉÆb 10         A.  In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks
EòÒ ¶ÉiÉÉäÈ Eäò +xÉÖºÉÉ® EòÉä<Ç ´ªÉÊHò ÊxÉnä¶ÉEò Eäò ° {É ¨Éå ÊxɪÉÖHò ½ÉäxÉä +Éè®            (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970,
ÊxÉnä¶ÉEò ½ÉäxÉä Eäò ʱÉB +xÉ½Ç ½ÉäMÉÉ -                                 a person shall be disqualified for being appointed, as and
                                                     for being a Director
Eò) ªÉÊn ÊEòºÉÒ ºÉ¨ÉªÉ ´É½ Ên´ÉÉʱɪÉÉ xªÉɪÉÊxÉhÉÔiÉ ½Ö+É ½Éä ªÉÉ =ºÉxÉä @hÉ            a)  if he has at any time being adjudicated an insolvent or has
  +nÉ xÉ ÊEòªÉÉ ½Éä ªÉÉ +{ÉxÉä ±ÉäxÉnÉ®Éå Eäò ºÉÉlÉ |ɶɨÉxÉ ÊEòªÉÉ ½Éä;                suspended payment or has compounded with his creditors;
  ªÉÉ                                                 or
JÉ) ªÉÊn =ºÉäò Ê´ÉEÞòiÉ ÊSÉkÉ {ÉɪÉÉ MɪÉÉ ½Éä +Éè® ÊEòºÉÒ ºÉIÉ¨É xªÉɪÉÉ±ÉªÉ uÉ®É         b)  if he has been found to be unsound mind and stands so
  =ºÉä BäºÉÉ PÉÉäʹÉiÉ ÊEòªÉÉ MɪÉÉ ½Éä; +lÉ´ÉÉ                            declared by a competent court; or
MÉ) ªÉÊn =ºÉä nÆb xªÉɪÉÉ±ÉªÉ uÉ®É ÊEòºÉÒ BäºÉä +{É®ÉvÉ Eäò ʱÉB ʺÉrnÉä¹É             c)  if he has been convicted by criminal court of an offence
  {ÉɪÉÉ MɪÉÉ ½Éä ÊVɺɨÉå xÉèÊiÉEò +vɨÉiÉÉ +ÆiÉOɺiÉ ½Éä; ªÉÉ                    which involves moral turpitude; or

PÉ) ªÉÊn ´É½ {ÉÚhÉÇEòÉʱÉEò ÊxÉnä¶ÉEò +Éè® |ɤÉÆvÉ ÊxÉnä¶ÉEò iÉlÉÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É EòÒ         d)  if he holds any office of profit under any nationalized Bank
  vÉÉ®É 9 EòÒ ={É-vÉÉ®É (3) Eäò JÉÆb ( R) B´ÉÆ (SÉ) Eäò +vÉÒxÉ ¤ÉéEò Eäò                or State Bank of India constituted under sub-section (1) of
                                                     Section 3 of the State Bank of India Act 1955 or any
  Eò¨ÉÇSÉÉÊ®ªÉÉå ¨Éå ºÉä xÉÉʨÉiÉ ÊxÉnä¶ÉEò Eäò {Én EòÉä vÉÉÊ®iÉ Eò®xÉä Eäò ʺɴÉÉªÉ          subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of
  ÊEòºÉÒ ®É¹]ÅÒªÉEÞòiÉ ¤ÉéEò ªÉÉ ¦ÉÉ®iÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéEò +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 1955 EòÒ               India (Subsidiary Bank) Act 1959 except for holding the post
  vÉÉ®É 3 EòÒ ={É-vÉÉ®É (1) Eäò +vÉÒxÉ MÉÊ`öiÉ ¦ÉÉ®iÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéEò ªÉÉ                of whole time Director, including the Managing Director and
  ¦ÉÉ®iÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéEò (+xÉÖ¹ÉÆMÉÒ ¤ÉéEò) +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 1959 EòÒ vÉÉ®É 3 ¨Éå               Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section

8
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ            2010-11                              ANNUAL REPORT 2010-11
    ªÉlÉÉ{ÉÊ®¦ÉÉʹÉiÉ ÊEòºÉÒ +xÉÖ¹ÉÆMÉÒ ¤ÉéEò ¨Éå ±ÉÉ¦É EòÉ {Én vÉÉÊ®iÉ Eò®iÉÉ ½Éä,          (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the
    +Éè®                                               Bank and

+É. ªÉÊn ¦ÉÉ®iÉÒªÉ Ê®WÉ´ÉÇ ¤ÉéEò EòÒ +ÊvɺÉÚSÉxÉÉ bÒ{ÉÒ+ÉäbÒ ºÉÆ. ¤ÉÒºÉÒ. ºÉÆ. 46/         B.  If he is not found to be “Fit and Proper” person in terms of
     29.39.001/2007-08 +Éè® bÒ¤ÉÒ+ÉäbÒ ºÉÆ. 47/29.39.001/2007-                    Notification of Reserve Bank of India - DPOD. No. BC. No.
     08 ÊnxÉÉÆEò 01.11.2007 EòÒ ¶ÉiÉÉäÈ Eäò +xÉÖºÉÉ® =ºÉEäò ''={ɪÉÖHò iÉlÉÉ             46/29.39.001/2007-08 and DBOD No. 47/29.39.001/2007-
                                                     08 dated 1.11.2007
     =ÊSÉiÉ ´ªÉÊHò'' xÉ½Ó ½ÉäxÉä EòÉ ÊxɹEò¹ÉÇ ½Éä*
ÊxÉnä¶ÉEòÉå EòÒ {ÉnÉ´ÉÊvÉ                                      TENURE OF DIRECTORS

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ Eäò JÉÆb 9 (4) Eäò +xÉֺɮhÉ ¨Éå EòÉä<Ç ÊxÉ´ÉÉÇÊSÉiÉ ÊxÉnä¶ÉEò iÉÒxÉ         Pursuant to Clause 9(4) of the Scheme, an elected Director shall
´É¹ÉÉäÈ Eäò ʱÉB {Én vÉÉÊ®iÉ Eò®äMÉÉ +Éè® {ÉÖxÉÊxÉÇ´ÉÉÇÊSÉiÉ ÊEòB VÉÉxÉä EòÉ {ÉÉjÉ ½ÉäMÉÉ ;     hold office for three years and shall be eligible for re-election;

{É®ÆiÉÖ BäºÉÉ EòÉä<Ç ÊxÉnä¶ÉEò U½ ´É¹ÉÇ ºÉä +ÊvÉEò +´ÉÊvÉ iÉEò ±ÉMÉÉiÉÉ® {Én vÉÉÊ®iÉ        Provided no such Director shall hold office continuously for a
                                                  period exceeding six years.
      ä
xɽþÒÆ Eò®úMÉÉ*
¶ÉäªÉ®vÉÉ®EòÉå EòÉ vªÉÉxÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É EòÒ vÉÉ®É 9 (3+É) EòÒ +Éä® +ÉEÞò¹] ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ       Attention of shareholders is invited to Section 9(3B) of the Act,
½è ÊVɺÉEäò +xÉÖºÉÉ® ¦ÉÉ®iÉÒªÉ Ê®WÉ´ÉÇ ¤ÉéEò EòÉä +ÊvÉEòÉ® ½è ÊEò ´É½ =Hò +ÊvÉÊxÉªÉ¨É        on the right of Reserve Bank of India to remove a Director so
EòÒ vÉÉ®É 9 (3)(i) Eäò +vÉÒxÉ ÊxÉ´ÉÉÇÊSÉiÉ ÊEòºÉÒ BäºÉä ÊxÉnä¶ÉEò EòÉä +{ÉxÉä {Én ºÉä ½]É      elected under Section 9(3) (i) of the said Act, who does not fulfill
ºÉEòiÉÉ ½è VÉÉä =Hò +ÊvÉÊxÉªÉ¨É EòÒ vÉÉ®É 9 (3+) EòÒ +{ÉäIÉÉ+Éå EòÉä {ÉÚ®É xÉ½Ó Eò®iÉÉ ½è*     the requirements of Section 9 (3A) of the said Act.

¶ÉäªÉ®vÉÉ®EòÉå EòÉ vªÉÉxÉ ¤ÉéEòEòÉ®úÒ Ê´ÉÊxɪɨÉxÉ +ÊvÉÊxɪɨÉ, 1949 EòÒ vÉÉ®úÉ 20 EòÒ       Attention of shareholders is also invited to Section 20 of the
+Éä®ú +ÉEÞò¹]õ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊVɺɨÉå @ñhÉÉå +Éè®ú +ÊOɨÉÉå {É®ú |ÉÊiɤÉÆvÉ Eäò ʱÉB ={ɤÉÆvÉ  Banking Regulation Act, 1949 which provides for restriction on
                                                  Loans and Advances, the relevant extracts of which is annexed
                     ú
ÊEòªÉÉ MɪÉÉ ½èþ, ÊVɺÉEòÉ ºÉÆMÉiÉ =rù®hÉ =ºÉEäò ºÉÉlÉ ºÉƱÉMxÉ ½èþ*                thereto.

ÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ Eäò ʱÉB =¨¨ÉÒn´ÉÉ®Éå EòÉ xÉɨÉÉÆEòxÉ                          NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION

                            Æ
Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ Eäò JÉÆb÷ 65 Eäò ={ɤÉÆvÉÉäÆ Eäò ºÉÆnù¨ÉÇ ¨Éä,                      In terms of the provisions of Clause 65 of the Regulations,

(i) ÊEòºÉÒ ÊxÉnä¶ÉEò Eäò ÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ Eäò ʱÉB ÊEòºÉÒ =¨¨ÉÒn´ÉÉ® EòÉ xÉɨÉÉÆEòxÉ           (i)  No nomination of a candidate for election as a Director shall
    iɤÉiÉEò ´ÉèvÉ xÉ½Ó ½ÉäMÉÉ VɤÉiÉEò :                               be valid unless

                                            Ç
    (Eò) ´É½ ÊnxÉÉÆEò 3 VÉÚxÉ, 2011 ªÉÉxÉÒ ÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ ±ÉäxÉä EòÒ Ê´ÉÊxÉÊnù¹]õ     (a) He is a shareholder holding 100 shares of the Bank as on
        iÉÉ®ÒJÉ EòÒ ÊºlÉÊiÉ Eäò +xÉÖºÉÉ® ¤ÉéEò Eäò Eò¨É ºÉä Eò¨É 100 ¶ÉäªÉ®           3rd June, 2011 being the Specified Date for participating in
        vÉÉÊ®iÉ xÉ Eò®iÉÉ ½Éä*                                  the election


   (JÉ) ´É½ ÊnxÉÉÆEò 29 VÉÚxÉ, 2011 EòÒ ÊºlÉÊiÉ Eäò +xÉÖºÉÉ® ¤ÉéEòEòÉ®Ò EÆò{ÉxÉÒ         (b) as on 29th June, 2011 he is not disqualified to be Director
      (={ÉGò¨ÉÉå EòÉ +VÉÇxÉ +Éè® +ÆiÉ®hÉ) +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 1970 ªÉÉ ®É¹]ÅÒªÉEÞòiÉ            under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of
      ¤ÉéEò (|ɤÉÆvÉ +Éè® Ê´ÉÊ´ÉvÉ ={ɤÉÆvÉ ) ªÉÉäVÉxÉÉ 1970 Eäò +vÉÒxÉ ÊxÉnä¶ÉEò         Undertakings) Act 1970 or under the Nationalised Banks
                                                    (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970
      ½ÉäxÉä Eäò ʱÉB +xÉ½Ç xÉ ½Éä *
                                       ä
   (MÉ) xÉɨÉÉÆEòxÉ Ê±ÉÊJÉiÉ °ü{É ¨Éå =CiÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É Eäò +vÉÒxÉ ÊxÉnù¶ÉEòÉäÆ EòÉ        (c) the nomination is in writing signed by at least one hundred
      ÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ Eò®xÉä Eäò ½EònÉ® Eò¨É ºÉä Eò¨É BEò ºÉÉè ¶ÉäªÉ®vÉÉ®EòÉäÆ ªÉÉ           shareholders entitled to elect Directors under the Act or by
      =xÉEäò uùÉ®úÉ ºÉ¨ªÉEÂò °ü{É ºÉä ÊxɪÉiÉ +]õxÉÒÇ uùÉ®úÉ ½þºiÉÉIÉÊ®úiÉ xÉ ½þÉ; ä        their duly constituted attorneys, provided that a nomination
      {É®ÆiÉÖ ªÉ½ ÊEò ªÉÊn ¶ÉäªÉ®vÉÉ®Eò EòÉä<Ç EÆò{ÉxÉÒ ½Éä iÉÉä =ºÉEäò uÉ®É            by shareholder who is a company may be made by a
      xÉɨÉÉÆEòxÉ =Hò EÆò{ÉxÉÒ Eäò ÊxÉnä¶ÉEòÉå Eäò ºÉÆEò±{É uÉ®É ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEäòMÉÉ        resolution of the Directors of the said Company and where
      +Éè® ªÉÊn BäºÉÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½è iÉÉä ={É ¨É½É|ɤÉÆvÉEò, Ê´ÉkÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, 2,         it is so made, a copy of the resolution certified to be true
               Æ
      <ÆÊb÷ªÉÉ BCºÉSÉäVÉ {±ÉäºÉ, iÉҺɮúÉ iɱÉ, EòÉä±ÉEòÉiÉÉ - 700 001 EòÉä            copy by the Chairman of the meeting at which it was passed
      ºÉƤÉÉäÊvÉiÉ =Hò ºÉÆEò±{É EòÒ BEò BäºÉÒ ºÉiªÉ |ÉÊiÉ ¤ÉéEò Eäò |ÉvÉÉxÉ            shall be dispatched to the Head Office of the Bank addressed
                                                    to the Deputy General Manager, Finance Department, 2,
      EòɪÉÉÇ±ÉªÉ Eäò {ÉÉºÉ |ÉäʹÉiÉ EòÒ VÉÉBMÉÒ VÉÉä =ºÉ ¤Éè`öEò Eäò +vªÉIÉ uÉ®É         India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata – 700 001 and such
      |ɨÉÉÊhÉiÉ EòÒ MÉ<Ç ½Éä ÊVɺɨÉå ºÉÆEò±{É {ÉÉÊ®iÉ ÊEòªÉÉ MɪÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ           copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such
      BäºÉÒ |ÉÊiÉ EòÉä EÆò{ÉxÉÒ EòÒ +Éä® ºÉä xÉɨÉÉÆEòxÉ ºÉ¨ÉZÉÉ VÉÉBMÉÉ*             Company
   (PÉ) xÉɨÉÉÆEòxÉ Eäò ºÉÉlÉ ªÉÉ =ºÉ¨Éå ÊEòºÉÒ xªÉɪÉÉvÉÒ¶É,¨ÉÊVɺ]Å],¤ÉÒ¨ÉÉ ®ÊVɺ]ÅÉ®
                                    ä              (d) the nomination is accompanied or contains a declaration
      ªÉÉ ={É-®ÊVɺ]ÅÉ® ªÉÉ +xªÉ ®ÉVÉ{ÉÊjÉiÉ +ÊvÉEòÉ®Ò ªÉÉ ¦ÉÉ®iÉÒªÉ Ê®WÉ´ÉÇ            signed by the candidate before a Judge, Magistrate,
      ¤ÉéEò ªÉÉ ÊEòºÉÒ +xªÉ ®É¹]ÅÒªÉEÞòiÉ ¤ÉéEò Eäò +ÊvÉEòÉ®Ò Eäò ºÉ¨ÉIÉ =¨¨ÉÒn´ÉÉ®        Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted
      uÉ®É ½ºiÉÉIÉÊ®iÉ <ºÉ +É¶ÉªÉ EòÉ EòÉä<Ç PÉÉä¹ÉhÉÉ-{ÉjÉ ºÉƱÉMxÉ ªÉÉ +ÆiÉÊ´Éǹ]        Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any
      xÉ ½Éä ÊEò ´É½ ÊxÉnä¶ÉEò ¤ÉxÉxÉä Eäò ʱÉB =Hò ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉ =Hò Ê´ÉÊxɪɨÉÉå         other nationalized Bank, that he accepts the said Scheme
      EòÉä º´ÉÒEòÉ® Eò®iÉÉ ½è iÉlÉÉ xÉɨÉÉÆEòxÉ Eäò ºÉÉlÉ ªÉÉ =ºÉ¨Éå =ºÉEäò uÉ®É
      ºÉ¨ªÉEÂò °ü{É ºÉä ½ºiÉÉIÉÊ®iÉ =ºÉEäò ´ªÉÊHòMÉiÉ ¤ªÉÉä®ä (¤ÉɪÉÉäbÉ]É) B´ÉÆ          or the said Regulations from being a Director along with his/
      <ºÉ +É¶ÉªÉ EòÒ +ʦÉ{ÉÖʹ]õö ºÉƱÉMxÉ ªÉÉ +ÆiÉÊ´Éǹ] xÉ ½Éä ÊEò BäºÉä ¤ªÉÉä®ä         her personal details (bio data) duly signed and affirming that
              Ç
      =ºÉEòÒ ºÉ´ÉÉäkÉ¨É VÉÉxÉEòÉ®Ò B´ÉÆ Ê´É¶´ÉÉºÉ Eäò +xÉÖºÉÉ® ºÉiªÉ ½þÆè +Éè® <ºÉ         such details are true to the best of his knowledge and belief

                                                                                   9
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ           2010-11                              A N N U A L R E P O R T 2 0 1 0 - 11
        +É¶ÉªÉ EòÉ ´ÉSÉxÉ-{ÉjÉ ºÉƱÉMxÉ ªÉÉ +ÆiÉÊ´Éǹ] xÉ ½Éä ÊEò ´É½ ªÉlÉɺÉÆ¦É´É         and also his/her undertaking to keep the Bank fully informed
        ¶ÉÒQÉ PÉÉä¹ÉhÉÉ Eäò ¤ÉÉn =i{ÉxxÉ ½ÉäxÉä´ÉɱÉÒ BäºÉÒ PÉ]xÉÉ+Éå EòÒ {ÉÚhÉÇ          as soon as possible of such events which are relevant to
        VÉÉxÉEòÉ®Ò ¤ÉéEò EòÉä näMÉÉ VÉÉä =Hò ºÉÚSÉxÉÉ Eäò ºÉÖºÉÆMÉiÉ ½Éä *             the information, subsequent to the declaration.

   (R)    EòÉä<Ç ¦ÉÒ xÉɨÉÉÆEòxÉ iɤÉiÉEò ´ÉèvÉ xÉ½Ó ½ÉäMÉÉ VɤÉiÉEò ´É½ ¤Éè`öEò EòÒ     (e) No nomination shall be valid unless it is received with all the
        ÊxÉvÉÉÇÊ®iÉ iÉÉ®ÒJÉ ºÉä Eò¨É ºÉä Eò¨É 14 ÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ +lÉÉÇiÉ ¤ÉÖvÉ´ÉÉ®ú, 29       connected documents complete in all respect and received
                                         ú
        VÉÚxÉ, 2011 EòÉä +{ɮɼxÉ 5.00 ¤ÉVÉä ªÉÉ ¤ÉéEò Eäò EòÉ®Öêü´ÉÉ®ú ºÉ¨ÉªÉ EòÒ        at the Head Office of the Bank addressed to the Deputy
        ºÉ¨ÉÉÊ{ÉùiÉ Eäò {ÉÚ´ÉÇ ={É-¨É½É|ɤÉÆvÉEò, Ê´ÉkÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, iÉÞiÉÒªÉ iɱÉ, 2,       General Manager, Finance Department, 3rd Floor, 2, India
        <ÆÊbªÉÉ BCºÉSÉåVÉ {±ÉäºÉ, EòÉä±ÉEòÉiÉÉ-700 001 EòÉä ºÉƤÉÉäÊvÉiÉ +Éè®          Exchange Place, 3rd floor, Kolkata – 700 001 on working
                                                    day not less than 14 day, before the date fixed for the meeting
        ºÉ¦ÉÒ oʹ] ºÉä {ÉÚhÉÇ ºÉ¦ÉÒ ºÉƤÉÆÊvÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå Eäò ºÉÉlÉ |ÉvÉÉxÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ    i.e., on or before the closing of business hours of the Bank
        ¨Éå |ÉÉ{iÉ xÉ½Ó ½Éä MɪÉÉ ½Éä*                              at 5.00 p.m. on Wednesday, 29th June 2011.

¶ÉäªÉ®vÉÉ®EòÉå EòÒ ºÉÚSÉÒ                                      LIST OF SHAREHOLDERS

¶ÉäªÉ®vÉÉ®EòÉå EòÉä ÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ±ÉcxÉä ¨Éå ºÉ¨ÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä Eäò ʱÉB ªÉÚEòÉä ¤ÉéEò (¶ÉäªÉ® +Éè®   To enable the Shareholders to contest the election, a copy of the
¤Éè`öEò) Ê´ÉÊxÉªÉ¨É 2003 Eäò Ê´ÉÊxÉªÉ¨É 64 ¨Éå ªÉlÉÉ=ʱ±ÉÊJÉiÉ ¶ÉäªÉ®vÉÉ®EòÉå EòÒ ºÉÚSÉÒ      List of Shareholders as mentioned in Regulation 64 of the UCO
EòÒ BEò |ÉÊiÉ |ÉvÉÉxÉ EòɪÉÉDZɪÉ,Ê´ÉkÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, iÉÒºÉ®É iɱÉ, 2, <ÆÊbªÉÉ BCºÉSÉåVÉ        Bank (Shares & Meetings) Regulations 2003 will be available at
                                                  Head Office, Finance Department, 3rd Floor, 2, India Exchange
{±ÉäºÉ, EòÉä±ÉEòÉiÉÉ - 700 001 ¨Éå ¶ÉÊxÉ´ÉÉ®, 18 VÉÚxÉ, 2011 ºÉä ¶ÉäªÉ®vÉÉ®EòÉå           Place, Kolkata – 700 001 from Saturday, 18th June 2011 onwards
ÊEòB VÉÉxÉä uÉ®É GòªÉ Eäò ʱÉB ={ɱɤvÉ ½ÉäMÉÒ * <ºÉ |ɪÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +É´ÉänxÉ {ÉjÉ Eäò ºÉÉlÉ     for purchase by shareholders on payment of Rs.50,000/- by
ªÉÚEòÉä ¤ÉéEò Eäò {ÉIÉ ¨Éå EòÉä±ÉEòÉiÉÉ ¨Éå näªÉ 50,000/- ¯. EòÉ BEò ¨ÉÉÆMÉ bÅÉ}] näxÉÉ       demand draft in favour of UCO Bank payable at Kolkatta alongwith
½ÉäMÉÉ *                                              an application made for this purpose.

¶ÉäªÉ®vÉÉ®Eò-®ÊVɺ]® EòÉ ÊxÉ®ÒIÉhÉ ¤ÉéEò Eäò |ÉvÉÉxÉ EòɪÉÉDZɪÉ, Ê´ÉkÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, iÉÒºÉ®É      The Register of Shareholders is open for inspection at the Finance
iɱÉ, 2, <ÆÊbªÉÉ BCºÉSÉåVÉ {±ÉäºÉ, EòÉä±ÉEòÉiÉÉ - 700 001 ¨Éå 18 VÉÚxÉ, 2011 ºÉä          Department, 3rd Floor, 2, India Exchange Place, Kolkata – 700
ºÉ¦ÉÒ EòɪÉÇ-Ên´ÉºÉ EòÉä 3.00 ¤ÉVÉä +{ɮɽÂxÉ ºÉä 5.00 ¤ÉVÉä +{ɮɽÂxÉ iÉEò (¶ÉÊxÉ´ÉÉ®       001 on all working days commencing from 18th June 2011
            Â
11.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉǽxÉ ºÉä 1.00 ¤ÉVÉä +{ɮɽÂxÉ iÉEò ) ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½è * ªÉÊn         between 3 p.m. to 5 p.m. (Saturday 11 a.m. to 1 p.m.). If any
                                                  shareholder requires a copy or computer prints of the register or
EòÉä<Ç ¶ÉäªÉ®vÉÉ®Eò ®ÊVɺ]® ªÉÉ =ºÉEäò ÊEòºÉÒ +Æ¶É EòÒ |ÉÊiÉ ªÉÉ EÆò{ªÉÚ]® Ë|É] SÉɽiÉÉ
                                                  part thereof, the same shall be supplied to him on pre-payment
½è iÉÉä |ÉÊiÉʱÉÊ{É/Ê|ÉÆ]õ ¤ÉxÉÉB VÉÉxÉä Eäò ʱÉB +{ÉäÊIÉiÉ |ÉiªÉäEò 1000 ¶É¤n ªÉÉ =ºÉEäò      at the rate of Rs. 5/- for every 1000 words or fractional part thereof
¦ÉÉMÉ Eäò ʱÉB 5/- ¯. EòÒ n® ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ¦ÉÖMÉiÉÉxÉ Eò®xÉä {É® ´É½ =ºÉä +É{ÉÚÊ®iÉ ÊEòªÉÉ       required to be copied/printed.
VÉÉBMÉÉ *
xÉɨÉÉÆEòxÉ ¡òɨÉÇ EòÉ |ɺiÉÖiÉÒEò®hÉ                                SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

Eäòxp ºÉ®EòÉ® ºÉä ʦÉxxÉ ¶ÉäªÉ®vÉÉ®EòÉå ¨Éå ºÉä ¤ÉéEò Eäò ÊxÉnä¶ÉEò EòÉ ÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ         A Shareholder desirous of contesting the election of the Director
±ÉcxÉä Eäò <SUÖEò ¶ÉäªÉ®vÉÉ®Eò EòÉä-                                of the Bank from amongst the shareholders other than the Central
                                                  Government, should submit
Eò) Ê´ÉÊvÉ´ÉiÉ ¦É®ä ½ÖB +{ÉxÉä ‘‘PÉÉä¹ÉhÉÉ-{Éjɑ‘ B´ÉÆ ¶ÉƺÉÉ{ÉjÉ, ªÉlÉÉ- ¤ÉɪÉÉäbÉ]É,       a)  duly filled in ‘Declaration Form’ along with testimonials viz.,
    ¶ÉèIÉÊhÉEò +½ÇiÉÉ, +xÉÖ¦É´É Eäò |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ;                            bio-data, certificates of educational qualification, experience;
JÉ) ¦ÉÉ®iÉÒªÉ Ê®WÉ´ÉÇ ¤ÉéEò uÉ®É VÉÉ®Ò ={ɪÉÖHò iÉlÉÉ =ÊSÉiÉ Ên¶ÉÉÊxÉnæ¶ÉÉäÆ Eäò          b)  “Undertaking by Candidate” pursuant to Fit & Proper
    +xÉֺɮúhÉ ¨ÉäÆ =ºÉ¨ÉäÆ +{ÉäÊIÉiÉ ºÉƱÉMxÉEò ºÉʽþiÉ iÉlÉÉ +{ÉäÊIÉiÉ EÖòEòÔ Eäò          Guidelines issued by Reserve Bank of India and required
    ºÉƦÉÉÊ´ÉiÉ JÉiÉ®ä Eäò +xÉֺɮhÉ ¨Éå ''=¨¨ÉÒn´ÉÉ® EòÉ ´ÉSÉxÉ-{ÉjÉ'' iÉlÉÉ             attachments thereat and

MÉ) xÉÉʨÉiÉ Eò®xÉä Eäò ½þ®únùÉ®ú ¤ÉéEò Eäò ¶ÉäªÉ®vÉÉ®EòÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ xªÉÚxÉiÉ¨É 100        c)  minimum of 100 Nomination Forms obtained from
    ´ÉèvÉ xÉɨÉÉÆEòxÉ ¡òɨÉÇ                                      shareholders of the Bank who are entitled to nominate,
<ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉƱÉMxÉ ¡òɨÉæ] ¨Éå ''¶ÉäªÉ®vÉÉ®Eò ÊxÉnä¶ÉEò ½äiÉÖ xÉɨÉÉÆEòxÉ''      in the format(s) annexed to this Notice, in a sealed envelope and
+ÆÊEòiÉ ¨ÉÖ½®¤ÉÆn ʱɡòÉ¡äò ¨Éå ={É-¨É½É|ɤÉÆvÉEò, ªÉÚEòÉä ¤ÉéEò, |ÉvÉÉxÉ EòɪÉÉDZɪÉ,       superscribed “Nomination for Shareholder Director”, to the Deputy
Ê´ÉkÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, iÉÒºÉ®É iɱÉ, 2, <ÆÊbªÉÉ BCºÉSÉåVÉ {±ÉäºÉ, EòÉä±ÉEòÉiÉÉ - 700            General Manager, UCO Bank, Head Office, Finance Department,
001 Eäò {ÉÉºÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ EòɪÉÇ-Ên´ÉºÉ EòÉä ´ÉÉʹÉÇEò +É¨É ¤Éè`Eò Eäò ʱÉB ÊxɪÉiÉ         3rd Floor, 2, India Exchange Place, Kolkata – 700 001 on any
iÉÉ®ÒJÉ ºÉä Eò¨É ºÉä Eò¨É SÉÉèn½ ÊnxÉ {ɽ±Éä +lÉÉÇiÉ ¤ÉÖvÉ´ÉÉ®ú, ÊnxÉÉÆEò 29 VÉÚxÉ,         working day not less than fourteen days before the date fixed for
2011 EòÉä +{ɮɼxÉ 5.00 ¤ÉVÉä ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉéEò Eäò EòÉ®¤ÉÉ®-ºÉ¨ÉªÉ EòÒ            the Annual General Meeting i.e., on or before the closing hours
ºÉ¨ÉÉÊ{iÉ ºÉä {ɽ±Éä |ɺiÉÖiÉ Eò®xÉä SÉÉʽB * <ºÉ¨Éå SÉÚEò ½ÉäxÉä {É® xÉɨÉÉÆEòxÉ          of the Bank at 5.00 P.M on Wednesday, 29th June 2011 failing
JÉÉÊ®VÉ ÊEòB VÉÉxÉä Eäò nÉʪÉi´É Eäò +vÉÒxÉ ½é*                           which, the nominations are liable to be rejected.
xÉɨÉÉÆEòxÉ EòÒ ºÉÆ´ÉÒIÉÉ                                      SCRUTINY OF NOMINATIONS

(i) xÉɨÉÉÆEòxÉ EòÒ ºÉÆ´ÉÒIÉÉ, ÊnxÉÉÆEò 30 VÉÚxÉ, 2011 EòÉä ªÉÉxÉÒ xÉɨÉÉÆEòxÉ EòÒ         (i)  Nominations shall be scrutinized on 30th June, 2011, the
    |ÉÉÊ{iÉ Eäò ʱÉB ÊxɪÉiÉ iÉÉ®ÒJÉ Eäò ¤ÉÉn Eäò |ÉlÉ¨É EòɪÉÇ-Ên´ÉºÉ EòÉä EòÒ VÉÉBMÉÒ        first working day following the date fixed for the receipt of
    +Éè® ªÉÊn EòÉä<Ç xÉɨÉÉÆEòxÉ +´ÉèvÉ {ÉɪÉÉ VÉÉiÉÉ ½è iÉÉä =ºÉEäò EòÉ®hÉ +ʦÉʱÉÊJÉiÉ        the nominations and in case any nomination is found to be
    Eò®xÉä Eäò ¤ÉÉn =ºÉä JÉÉÊ®WÉ Eò® ÊnªÉÉ VÉÉBMÉÉ *                          invalid, the same shall be rejected after recording the reasons
                                                     there for.

10
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ             2010-11                               ANNUAL REPORT 2010-11
(ii) xÉɨÉÉÆEòxÉ ¦ÉÉ®iÉÒªÉ Ê®WÉ´ÉÇ ¤ÉéEò uÉ®É VÉÉ®Ò ={ɪÉÖHò iÉlÉÉ =ÊSÉiÉ Ên¶ÉÉÊxÉnæ¶É         (ii)  Nominations shall also be subjected to scrutiny by the
   ÊnxÉÉÆEò 1 xÉ´ÉƤɮ, 2007 EòÒ ¶ÉiÉÉäÈ Eäò +xÉÖºÉÉ® ¤ÉÉäbÇ EòÒ xÉɨÉÉÆEòxÉ ºÉʨÉÊiÉ EòÒ          Nomination Committee of the Board in terms of the Fit and
                  Æä
   ºÉÆ´ÉÒIÉÉ Eäò ¦ÉÒ +vªÉvÉÒxÉ ½þÉMÉÒ*                                    Proper Guidelines dated 1st November 2007 issued by the
                                                        Reserve Bank of India.
(iii) ªÉÊn ÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä ¦É®Ò VÉÉxÉä´ÉɱÉÒ Ê®ÊHò ½äiÉÖ Eäò´É±É BEò ´ÉèvÉ xÉɨÉÉÆEòxÉ ½Éä iÉÉä     (iii) If there is only one valid nomination for the vacancy to be
   <ºÉ |ÉEòÉ® xÉÉʨÉiÉ =¨¨ÉÒn´ÉÉ® iÉiEòÉ±É ÊxÉ´ÉÉÇÊSÉiÉ ºÉ¨ÉZÉÉ VÉÉBMÉÉ +Éè® <ºÉ              filled in by the election, the candidate so nominated shall be
   |ÉEòÉ® ÊxÉ´ÉÉÇÊSÉiÉ ½ÉäxÉä {É® =ºÉEòÉ xÉÉ¨É B´ÉÆ {ÉiÉÉ |ÉEòÉʶÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉBMÉÉ* BäºÉÒ         deemed to be elected forthwith and his/her name and
   n¶ÉÉ ¨Éå <ºÉ |ɪÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ɪÉÉäÊVÉiÉ ¤Éè`öEò ¨Éå EòÉä<Ç ÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xÉ½Ó ½ÉäMÉÉ iÉlÉÉ        address shall be published as so elected. In such an event
   ¤Éè`öEò ¨Éå EòɪÉǺÉÚSÉÒ EòÒ =Hò ¨Én xÉ½Ó ®JÉÒ VÉÉBMÉÒ *                        there shall not be any election at the meeting convened for
                                                       the purpose and the said agenda item will not be taken up
                                                       at the Meeting.
(iv) ªÉÊn ´ÉèvÉ xÉɨÉÉÆEòxÉ EòÒ ºÉÆJªÉÉ BEò ºÉä +ÊvÉEò ½Éä iÉÉä =¨¨ÉÒn´ÉÉ®Éå Eäò xÉÉ¨É         (iv) If valid nominations are more than one, the names of the
                               Æ
   ºÉ¨ÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå ¨Éå |ÉEòÉʶÉiÉ ÊEòB VÉÉBÆMÉä +Éè® ¤ÉèEò EòÒ ´ÉÉʹÉÇEò +É¨É ¤Éè`öEò ¨Éå         candidates shall be published in the newspapers and
                                      Ö
   ÊEòB VÉÉxÉä´ÉɱÉä ÊxÉ´ÉÉÇÊSÉiÉ ¨Éå ÊVÉxÉ =¨¨ÉÒn´ÉÉ®Éå Eäò {ÉIÉ ¨Éå ¤É½þ¨ÉiÉ ½Éä ´Éä ÊxÉnä¶ÉEò      candidates polling the majority of the votes in the election to
   Eäò ° {É ¨Éå ÊxÉ´ÉÉÇÊSÉiÉ ½ÉåMÉä *                                   be held at the Annual General Meeting of the Bank shall be
                                                       elected as a Director.
(v) ÊEòºÉÒ Ê´Ét¨ÉÉxÉ Ê®ÊHò EòÉä ¦É®xÉä Eäò ʱÉB ÊxÉ´ÉÉÇÊSÉiÉ ÊxÉnä¶ÉEò EòÉä =ºÉ iÉÉ®ÒJÉ         (v) Director elected to fill in the vacancy shall be deemed to
  Eäò ¤ÉÉn EòÒ iÉÉ®ÒJÉ EòÉä +{ÉxÉÉ {Én OɽhÉ ÊEòªÉÉ MɪÉÉ ºÉ¨ÉZÉÉ VÉÉBMÉÉ ÊVÉºÉ              have assumed office from the date following that on which
  iÉÉ®ÒJÉ EòÉä ´Éä ÊxÉ´ÉÉÇÊSÉiÉ ½ÉäiÉä ½é ªÉÉ ÊxÉ´ÉÉÇÊSÉiÉ ÊEòB MÉB ºÉ¨ÉZÉä VÉÉiÉä ½é *          he/she is, or are deemed to have been elected.

(vi) ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÒ Ê´É´ÉÉn ½ÉäxÉä {É® =ºÉEòÉ ÊxÉ{É]ÉxÉ ªÉÚEòÉä ¤ÉéEò (¶ÉäªÉ® +Éè®         (vi) If there is any dispute, the same will be settled as per
   ¤Éè`öEò) Ê´ÉÊxÉªÉ¨É 2003 Eäò Ê´ÉÊxÉªÉ¨É 67 Eäò +xÉÖºÉÉ® ÊEòªÉÉ VÉÉBMÉÉ*                 Regulation 67 of the UCO Bank (Shares & Meetings)
                                                       Regulations 2003.
xÉɨÉÉÆEòxÉ EòÉä ´ÉÉ{ÉºÉ Ê±ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ                                 WITHDRAWAL OF NOMINATIONS
ªÉÊn EòÉä<Ç =¨¨ÉÒn´ÉÉ® +{ÉxÉÉ xÉɨÉÉÆEòxÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ±ÉäxÉÉ SÉɽiÉÉ ½è iÉÉä ´É½ ¤ÉÖvÉ´ÉÉ®,         If any candidate desires to withdraw his nomination, he would
ÊnxÉÉÆEò 13 VÉÖ±ÉÉ<Ç, 2011 EòÉä ¤ÉéEò Eäò EòɪÉÇ-ºÉ¨ÉªÉ EòÒ ºÉ¨ÉÉÊ{iÉ Eäò {ÉÚ´ÉÇ            be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank,
ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ºÉ¨ÉªÉ BäºÉÉ Eò®xÉä EòÉ ½EònÉ® ½ÉäMÉÉ *                           Wednesday, 13th July 2011.
¨ÉiÉnÉxÉ Eäò +ÊvÉEòÉ®                                          VOTING RIGHTS
+ÊvÉÊxÉªÉ¨É EòÒ vÉÉ®É 3 EòÒ ={É-vÉÉ®É (2=) EòÒ ¶ÉiÉÉäÈ Eäò +xÉÖºÉÉ® Eåòp ºÉ®EòÉ® ºÉä          In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder
ʦÉxxÉ ºÉ¨É°ü{ÉÒ xÉB ¤ÉéEò EòÉ EòÉä<Ç ¶ÉäªÉ®vÉÉ®Eò +{ÉxÉä uÉ®É vÉÉÊ®iÉ ÊEòx½Ó ¶ÉäªÉ®Éå EòÒ       of the corresponding new Bank, other than the Central
¤ÉɤÉiÉ ¤ÉéEò Eäò ºÉ¦ÉÒ ¶ÉäªÉ®vÉÉ®EòÉå Eäò EÖò±É ¨ÉiÉnÉxÉ +ÊvÉEòÉ® Eäò BEò |ÉÊiɶÉiÉ ºÉä        Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect
+ÊvÉEò ¨ÉiÉnÉxÉ +ÊvÉEòÉ® EòÉ |ɪÉÉäMÉ Eò®xÉä EòÉ ½EònÉ® xÉ½Ó ½ÉäMÉÉ *                  of any shares held by him in excess of one percent of the total
                                                    voting rights of all the shareholders of the Bank.
ÃÖÓµÖ㌟֬ÖÖ¸üú êú †×¬ÖúÖ¸ü úÖ ¯ÖϵÖÖêÖ                              EXERCISE OF RIGHT OF JOINT HOLDER
µÖפü úÖê‡Ô ¿ÖêµÖ¸ü ¤üÖê µÖÖ ˆÃÖÃÖê †×¬Öú ¾µÖیŸÖµÖÖë êú ­ÖÖ´Ö ÃÖê ¤ü•ÖÔ ÆüÖê ŸÖÖê ¿ÖêµÖ¸ü      If any share stands in the name of two or more persons, the
†ÓŸÖ¸üÖ úÖê ”ûÖê›Íü ú¸ü ´ÖŸÖÖ׬֍úÖ¸ü,­ÖÖêיüÃÖ •ÖÖ¸üß ú¸ü­Öê ‹¾ÖÓ ÃÖ³Öß µÖÖ ²Öïú ÃÖê       person first named in the register shall, as regards voting, service
ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †­µÖ ׍úÃÖß ³Öß ¯ÖύúÖ¸ü êú ´ÖÖ´Ö»Öê êú ׻֋ ¸üוÖÙü¸ü ´Öë ¤ü•ÖÔ ¯ÖÏ£Ö´Ö         of notices and all or any other matters concerned with the Bank
¾µÖیŸÖ úÖê ‹ú´ÖÖ¡Ö ¬ÖÖ¸üú Ãִ֗ÖÖ •Ö‹ÖÖ …                             except transfer of shares, be deemed to be the sole holder thereof.

†¤üÖ¾Ö֍éúŸÖ ¿ÖêµÖ¸ü                                          UNCLAIMED SHARES

²Öïú êú †Ö¸Óü׳֍ú ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¯ÖÏßÖÖ¾Ö êú ²ÖÖ¤ü •ÖÖ¸üß ãú”û ¿ÖêµÖ¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö        Few of the share certificates issued after the Bank’s Initial Public
¿ÖêµÖ¸ü¬ÖÖ¸üúÖêÓ êú †Ö¾Öê¤üxÉ¯Ö¡Ö ´Öë ˆÛ»»Ö×ÖŸÖ †¬Öæ¸üê ›ü֍ú¯ÖŸÖê ‹¾ÖÓ ŸÖ¤üÖ­ÖãÃÖÖ¸         Offer returned undelivered to our Registrar & Share Transfer
                                                    Agents on account of improper address mentioned in the
¯Ö׸ü¾ÖÙŸÖŸÖ ¯ÖŸÖê úß ¾Ö•ÖÆü ÃÖê Æü´ÖÖ¸êü ¸üוÖÙÒüÖ¸ü ‹¾ÖÓ ¿ÖêµÖ¸ü +ÆiÉ®úhÉü ‹•Öë™ü êú ¯ÖÖÃÖ     application forms and subsequent change in addresses of the
¾ÖÖ¯ÖÃÖ »ÖÖî™ü †Ö‹ … ²Öïú úÖê ‹êÃÖê ¿ÖêµÖ¸ÖêÓ êú †ÃÖ»Öß ¿ÖêµÖ¸ü¬ÖÖ¸üúÖëê / ´ÖÖ׻֍úÖë        shareholders. Bank is yet to received claim/request from the
ÃÖê ¤üÖ¾ÖÖ / †­Öã¸üÖê¬Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ­ÖÆüà Æãü†Ö Æîü… ÃÖæ“Öß²Ö¨ üú¸üÖ¸ êú †­ÖãÃÖÖ¸ü ²Öïú ‹êÃÖê      bonafide shareholders/owners of such shares. As per the Listing
¿ÖêµÖ¸üÖë úÖê †´ÖæŸÖáéúŸÖ ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ ú¸êüÖÖ ×•Ö­ÖúÖ ‹êÃÖê ¿ÖêµÖ¸ÖêÓ êú †ÃÖ»Öß ¿ÖêµÖ¸ü¬ÖÖ¸üúÖëÓê  Agreement, the Bank is required to dematerialize the shares which
/ ´ÖÖ׻֍úÖë «üÖ¸üÖ ¤üÖ¾ÖÖ ¯ÖÏßÖãŸÖ ­ÖÆüà ׍úµÖÖ ÖµÖÖ Æîü…                      remained unclaimed by the bonafide shareholders/owners of such
                                                    shares.
                                                                                    11
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ               2010-11                                  A N N U A L R E P O R T 2 0 1 0 - 11
פ­ÖÖӍú 31.03.2011 ŸÖú †¤üÖ¾Ö֍éúŸÖ ¿ÖêµÖ¸üÖë êú ×¾Ö¾Ö¸üÖ ÊxɨxÉ|ÉEòÉ®úü Æïü :                Following are details of the shares unclaimed as on 31.03.2011 :


  Îú´Ö ÃÖÓ.      ×¾Ö¾Ö¸üÖ                                            ¿ÖêµÖ¸ü¬ÖÖ¸üúÖë úß ÃÖӏµÖÖ  ¿ÖÖ×´Ö»Ö ¿ÖêµÖ¸üÖë úß ÃÖӏµÖÖ
  S No         Particulars                                           No. of shareholders      No. of shares involved


  i.          פü­ÖÖӍú 1.4.2010 ŸÖú †¤üÖ¾Ö֍éúŸÖ ¿ÖêµÖ¸ü
             Shares unclaimed as on 01.04.2010                                     374              58058
  ii.         ¾ÖÂÖÔ 2010-11 êú ¤üÖî¸üÖxÉò ¤üÖ¾Ö֍éúŸÖ¿ÖêµÖ¸ü ‹¾ÖÓ
             ×ÆüŸÖÖ׬֍úÖ¸üß úÖê †ÓŸÖ׸üŸÖ
             Shares claimed and transferred to Beneficiary
             account during the year 2010-11                                       18              2650
  iii.         פü­ÖÖӍú 31.03.2011 úß ÛãÖ×ŸÖ êú
             †­ÖãÃÖÖ¸ü †¤üÖ¾Ö֍éúŸÖ ¿ÖêµÖ¸ü
             Shares unclaimed as on 31.03.2011                                     356              55408


†¤üÖ¾Ö֍éúŸÖ ¿ÖêµÖ¸üÖë êú ´ÖŸÖÖ׬֍úÖ¸ü êú ´ÖÖ´Ö»Öê ´Öë ÃÖÆüß ´ÖÖ׻֍ú «üÖ¸üÖ ¤üÖ¾ÖÖ ­ÖÆüà           The voting rights in respect of the unclaimed shares will remain
׍ú‹ •ÖÖ­Öê ŸÖ †¾Ö¹ýrù ¸üÖê •Ö֋ӐÖê…                                      frozen till the claim by the rightful owner.

¤ÉéEò Eäò ¶ÉäªÉ®Éå EòÉ +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ° {É ºÉä +¨ÉÚiÉÔEÞòiÉ (Êb¨Éè]) ° {É ¨Éå GòªÉ-Ê´ÉGòªÉ              COMPULSORY TRADING OF SHARES OF THE BANK IN
                                                         DEMATERIALISED (DEMAT) FORM
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ |ÉÊiɨÉÚÊiÉ +Éè®ú Ê´ÉÊxÉªÉ¨É ¤ÉÉèbÇ÷ uÉ®É ÊnB MÉB Ên¶ÉÉÊxÉnæ¶É Eäò +xÉֺɮhÉ ¨ÉäÆ ºÉ¦ÉÒ        Pursuant to the directive of SEBI, trading of our Bank Shares in
ÊxÉ´Éä¶ÉEòÉå Eäò +¨ÉÚiÉÔEÞòiÉ °ü{É ¨Éå ʱÉB ¤ÉéEò Eäò ¶ÉäªÉ®Éå Eäò GòªÉ-Ê´ÉGòªÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÊxÉ´ÉɪÉÇ Eò®   dematerialised form has been made compulsory for all investors.
ÊnªÉÉ MɪÉÉ ½è* ¤ÉéEò EòÒ +É<ÇBºÉ+É<ÇBxÉ EÚò] ºÉÆJªÉÉ +É<ÇBxÉ<Ç 691B01018 ½è*                   ISIN Code Number of the Bank is INE691AO1018.

¤ÉéEò Eäò ¶ÉäªÉ®Éå Eäò +¨ÉÚiÉÔEò®hÉ ½äiÉÖ ÊxÉMÉǨÉxÉEòiÉÉÇ EÆò{ÉxÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå ®É¹]ÅÒªÉ |ÉÊiɦÉÚÊiÉ       The Bank has entered into an agreement with Natjional Securities
ÊxÉIÉä{ÉÉMÉÉ® ʱÉ. (BxÉBºÉbÒB±É) +Éè® EåòpÒªÉ ÊxÉIÉä{ÉÉMÉÉ® ºÉä´ÉÉ (¦ÉÉ®iÉ) ʱÉ. (ºÉÒbÒBºÉB±É)          Depository Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India)
Eäò ºÉÉlÉ ¤ÉéEò xÉä BEò Eò®É® ÊEòªÉÉ ½è *                                     Ltd (CDSL) as an issuer Company for dematerialisation of Bank’s
                                                         Shares.
ºÉƤÉÆÊvÉiÉ ÊxÉIÉä{ÉÉMÉÉ® ºÉ½þ¦ÉÉÊMɪÉÉäÆ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä +¨ÉÚiÉÔEò®hÉ EòÉ +xÉÖ®ÉävÉ ½¨ÉÉ®ä ®ÊVɺ]ÅÉ®      Request for dematerialisation may be sent through respective
+Éè® ¶ÉäªÉ® +ÆiÉ®hÉ BVÉå] Eä {ÉÉºÉ ¦ÉäVÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½è *                            depository participants to our Registrars and Share Transfer
                                                         Agent.
iÉÖ±ÉxÉ-{ÉjÉ ´ÉÉʹÉÇEò |ÉÊiÉ´ÉänùxÉ EòÒ |ÉÊiɪÉÉÄ                                 COPIES OF BALANCE SHEET/ANNUAL REPORT
¶ÉäªÉ®vÉÉ®EòÉå EòÉä ºÉÚÊSÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½è ÊEò ´ÉÉʹÉÇEò +É¨É ¤Éè`öEò Eäò ºlÉ±É {É® ´ÉÉʹÉÇEò |ÉÊiÉ´ÉänùxÉ   Shareholders are advised that copies of the Annual Report will
EòÒ |ÉÊiɪÉÉÄ Ê´ÉiÉÊ®iÉ xÉ½Ó EòÒ VÉÉBÆMÉÒ CªÉÉäÊÆ Eò ´Éää =x½þùäÆ b÷ÉEò uùÉ®úÉ ¦ÉäVÉÒ VÉÉ SÉÖEòÒ ½þèÆ*      not be distributed at the venue of the Annual General Meeting.

¿ÖêµÖ¸ü¬ÖÖ¸üúÖêÓ «üÖ¸üÖ ¯Öæ”ûŸÖ֔û                                        Shareholders Queries

                         Æ
Æü´ÖêÓ ¯ÖÏÃ֮֟ÖÖ ÆüÖêÖß µÖפü ¿ÖêµÖ¸ü¬ÖÖ¸üú ¤ÉèEò ¨ÉäÆ Ê´ÉSÉÉ®úÉlÉÇ EòɪÉǺÉÚSÉÒ EòÒ ¨ÉnùÉÆä ºÉä ºÉƤÉÆÊvÉiÉ  It will be appreciated if shareholders submit their queries, if any,
{ÉÖUôiÉÉUô, ªÉÊnù EòÒ<Ç ½þÉ,äÆ ¯ÖµÖÔÖ¯ŸÖ ÃÖ´ÖµÖ ¸üÆüŸÖê ú¸üêÓú ŸÖÖ׍ú ²ÖîӍú úÖê |ɦÉÉ´ÉÒ ºþ¯Ö ÃÖê       on the agenda items to be considered at the Meeting sufficiently
¯ÖϟµÖã¢Ö¸ü ¤üê­Öê ´ÖêÓ ÃÖÆüæ×»ÖµÖŸÖ ÆüÖê…                                    in advance to facilitate effective response from the Bank.
¶ÉäªÉ® +ÆiÉ®hÉ BVÉå]Éå Eäò ºÉÉlÉ {ÉjÉÉSÉÉ®                                    COMMUNICATION WITH SHARE TRANSFER AGENTS
¶ÉäªÉ®vÉÉ®EòÉå ºÉä +xÉÖ®ÉävÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½è ÊEò ´Éä +{ÉxÉä {ÉÆVÉÒEÞòiÉ {ÉiÉä ªÉÉ ÊEòºÉÒ +xªÉ          Shareholders are requested to intimate changes, if any, in their
                               ä
|ÉEòÉ® Eäò Ê´É´É®hÉ ¨Éå {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, ªÉÊn EòÉä<Ç ½ÉÆ, ºÉƤÉÆvÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +¨ÉÚiÉÒÇEòÞ iÉ ¶ÉäªÉ®Éå Eäò       registered address or any other particulars through their
¨ÉɨɱÉä ¨Éå +{ÉxÉä ÊxÉIÉä{ÉÉMÉÉ®ú ºÉ½¦ÉÉMÉÒ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä B´ÉÆ ¨ÉÚiÉÇ ¶ÉäªÉ®ÉäÆ Eäò ¨ÉɨɱÉä ¨Éå ºÉÒvÉä    Depository Participant in case of DEMAT shares and directly in
¤ÉéEò Eäò ®ÊVɺ]ÅÉ® +Éè® ¶ÉäªÉ® +ÆiÉ®hÉ BVÉå] EòÉä <ºÉ {ÉiÉä {É® nå :                       case of physical shares to the Registrar and Share Transfer Agent
                                                         of the Bank at the following address :
¨ÉäºÉºÉÇ EòÉ´ÉÔ EÆò{ªÉÚ]®¶ÉäªÉ® |ÉÉ<´Éä] ʱÉʨÉ]äb                                M/S Karvy Computershare Private Limited

ªÉÚÊxÉ] : ªÉÚEòÉä ¤ÉéEò                                              Unit : UCO BANK,

{±ÉÉ] ºÉÆ. 17 ºÉä 24, Ê´Éa±É®É´É xÉMÉ®, ¨ÉÉvÉÉ{ÉÖ®,                                Plot No. 17 to 24, Vittalrao Nagar, Madhapur,
                                                         Hyderabad – 500 081
½èn®É¤ÉÉn -500 081
nÚ®¦ÉÉ¹É : (040) 44655000 ; ¡èòCºÉ (040) 23420814                                 Tel : (040) 44655000; Fax : (040)2342081412
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ 2 0 1 0 - 1 1                                         ANNUAL REPORT 2010-11
                           Æ
+ÉìxɱÉÉ<xÉ {ÉÚUiÉÉU/ʶÉEòɪÉiÉ nVÉÇ Eò®xÉä ½äiÉÖ ¤ÉèEò Eäò ¶ÉäªÉ®vÉÉ®Eò ¨ÉäºÉºÉÇ EòÉ´ÉÔ EÆò{ªÉÚ]®¶ÉäªÉ®  For on line queries/grievances, shareholders of the Bank may
|ÉÉ<´Éä] ʱÉʨÉ]äb EòÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] www.karvycomputershare.com                        login on the website of M/s Karvy Computershare Private Limited
{É® ±ÉÉìMÉ +ÉìxÉ Eò®å +Éè® +{ÉxÉÒ {ÉÚUiÉÉU/ʶÉEòɪÉiÉ, ªÉÊn EòÉä<Ç ½Éä, nVÉÇ Eò®xÉä            i.e., www.karvycomputershare.com and click on Investor Services
½äiÉÖ ÊxÉ´Éä¶ÉEò ºÉä´ÉÉ {ÉÞ¹`ö {É® ÊC±ÉEò Eò®å*                              page to register their queries/grievances, if any.

¶ÉäªÉ® ºÉäC¶ÉxÉ B´ÉÆ ÊxÉ´Éä¶ÉEò ʶÉEòɪÉiÉ EòIÉ                              SHARE SECTION & INVESTORS GRIEVANCE CELL

¶ÉäªÉ®vÉÉ®EòÉå EòÉä i´ÉÊ®iÉ B´ÉÆ ¤Éä½iÉ® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ Eò®xÉä ½äiÉÖ ¤ÉéEò xÉä +{ÉxÉä |ÉvÉÉxÉ        In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders,
EòɪÉÉDZɪÉ, EòÉä±ÉEòÉiÉÉ ¨Éå ÊxÉ´Éä¶ÉEò ʶÉEòɪÉiÉ EòIÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ ½è*               the Bank has set up Investors Grievance Cell at its Head Office,
¶ÉäªÉ®vÉÉ®Eò B´ÉÆ ÊxÉ´Éä¶ÉEò ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ® EòÒ ºÉ½ÉªÉiÉÉ Eäò ʱÉB <ºÉ EòIÉ ºÉä             Kolkata, Shareholders and investor may contact this Cell at the
ÊxɨxÉʱÉÊJÉiÉ {ÉiÉä {É® ºÉÆ{ÉEÇò Eò® ºÉEòiÉä ½é :                             under mentioned address for any assistance :

¸ÉÒ BxÉ. {ÉÚhÉÇSÉxpù ®úÉ´É, EÆò{ÉxÉÒ ºÉÊSÉ´É, ¶ÉäªÉ® †­Öã³ÖÖÖ B´ÉÆ ÊxÉ´Éä¶ÉEò ʶÉEòɪÉiÉ         Shri N Purna Chandra Rao, Company Secretary, Share Section
EòIÉ, ªÉÚEòÉä ¤ÉéEò, |ÉvÉÉxÉ EòɪÉÉDZɪÉ, 2, <ÆÊbªÉÉ BCºÉSÉåVÉ {±ÉäºÉ, EòÉä±ÉEòÉiÉÉ-            & Investors Grievance Cell, UCO Bank, Head Office : 2, India
700 001                                                  Exchange Place (3rd Floor), Kolkata – 700 001
nÚ®¦ÉÉ¹É : 033-4455-7227 ¡èòCºÉ : (033)-22485625                              Telephone : 033-44557227, Fax : (033) - 22485625

                                                                          By Order of the
                                   ÊxÉnä¶ÉEò ¨ÉÆb±É Eäò                             Board of Directors
                                     +Énä¶ÉÉxÉÖºÉÉ®

ºlÉÉxÉ : EòÉä±ÉEòÉiÉÉ                        (+¯ûhÉ EòÉè±É)
                                                      Place: Kolkata               (Arun Kaul)
                                                      Date: 03.06.2011             Chairman &
ÊnxÉÉÆEò : 03.06.2011                      +vªÉIÉ B´ÉÆ |ɤÉÆvÉ ÊxÉnä¶ÉEò                           Managing Director
                                                                                       !
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ            2010-11                             ANNUAL REPORT 2010-11
ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÊvÉÊxɪɨÉÉå, ªÉÉäVÉxÉÉ B´ÉÆ Ê´ÉÊxɪɨÉÉå +ÉÊnù ºÉä                   EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME AND
=rù®úhÉ-ÊxÉnäù¶ÉEòÉå EòÉ ÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ                                REGULATIONS ETC – ELECTION OF DIRECTORS

¤ÉéEòEòÉ®úÒ EÆò{ÉxÉÒ (={ÉGò¨ÉÉå EòÉ +VÉÇxÉ +Éè®ú +ÆiÉ®úhÉ) +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 1970 EòÒ vÉÉ®úÉ       In terms of Sections 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition
9(3)(i) EòÒ ¶ÉiÉÉç Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ¶ÉäªÉ®úvÉÉ®úEò ÊxÉnäù¶ÉEòÉå EòÒ ÊxɪÉÖÊHò vÉÉ®úÉ 3 EòÒ       and Transfer of Undertakings) Act 1970, shareholder Directors
                                                  shall have to be appointed depending upon the extent of capital
               Æ              Æ
={É-vÉÉ®úÉ (2+É) Eäò JÉÆb÷ "MÉ' Eäò +vÉÒxÉ VÉÉ®úÒ {ÉÚVÉÒ Eäò {ÉÊ®ú¨ÉÉhÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú         issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3. The
{É®ú EòÒ VÉÉBMÉÒ* <ºÉ ºÉƤÉÆvÉ ¨Éå Gò¨É¶É: ¤ÉéEòEòÉ®úÒ Ê´ÉÊxɪɨÉxÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 1949,        relevant Sections of the Banking Regulations Act 1949, The
¤ÉéEòEòÉ®úÒ EÆò{ÉxÉÒ (={ÉGò¨ÉÉå EòÉ +VÉÇxÉ +Éè®ú +ÆiÉ®úhÉ) +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 1970 ®úɹ]õÒÅ ªÉ       Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act
  Æ
¤ÉèEò (|ɤÉÆvÉ +Éè®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉ ={ɤÉÆvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 1970 EòÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ vÉÉ®úÉ+Éå iÉlÉÉ ªÉÚEòÉä    1970, Nationalised Banks (Management & Miscellaneous
¤ÉéEò (¶ÉäªÉ®ú +Éè®ú ¤Éè`öEò) Ê´ÉÊxÉªÉ¨É 2003 Eäò ºÉÖºÉÆMÉiÉ Ê´ÉÊxɪɨÉÉå EòÉä ¶ÉäªÉ®úvÉÉ®úEòÉå   Provisions) Scheme 1970 and the relevant regulations of Uco Bank
                                                  (Shares & Meetings) Regulations 2003 respectively in this regard,
EòÒ VÉÉxÉEòÉ®úÒ Eäò ʱÉB xÉÒSÉä {ÉÖxÉ: |ɺiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ-                are reproduced below for the information of the shareholders.
1. ¤ÉéEòEòÉ®úÒ Ê´ÉÊxɪɨÉxÉ +ÊvÉÊxɪɨÉ, 1949                            1. THE BANKING REGULATION ACT 1949
ºÉɨÉÉxªÉ ÊxÉnäù¶ÉEòÉå EòÉ |ÉÊiɹÉävÉ - vÉÉ®úÉ 16(1)                        Prohibition of Common Directors – Section 16(1)
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ÊxÉMÉʨÉiÉ ÊEòºÉÒ ¤ÉéEòEòÉ®úÒ EÆò{ÉxÉÒ Eäò ÊxÉnäù¶ÉEò ¨ÉÆb÷±É ¨Éå EòÉä<Ç BäºÉÉ ´ªÉÊHò  No Banking Company incorporated in India shall have as a Director
           ä
ÊxÉnäù¶ÉEò xɽþÓ ½þÉMÉÉ VÉÉä ÊEòºÉÒ +xªÉ ¤ÉéEòEòÉ®úÒ EÆò{ÉxÉÒ EòÉ ÊxÉnäù¶ÉEò ½þÉ*  ä       on its Board of Directors any person who is a Director of any
                                                  other Banking Company.
@ñhÉ B´ÉÆ +ÊOÉ¨É {É® úÊxɤÉÇxvÉxÉ - vÉÉ®úÉ 20                            Restrictions on Loans and Advances – Section 20
(1) EÆò{ÉxÉÒ +ÊvÉÊxɪɨÉ, 1956 (1956 EòÉ 1) EòÒ vÉÉ®úÉ 77 ¨Éå ÊEòºÉÒ                (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in Section
              ä
  |ÉÊiÉEÚò±É ¤ÉÉiÉ Eäò ½þÉiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ EòÉä<Ç ¤ÉéEòEòÉ®úÒ EÆò{ÉxÉÒ -                 77 of the Companies Act 1956 (1 of 1956), no Banking
                                                    Company shall –
  (Eò) +{ÉxÉä ¶ÉäªÉ®ú EòÒ |ÉÊiɦÉÚÊiÉ {É®ú EòÉä<Ç @ñhÉ ªÉÉ +ÊOÉ¨É ¨ÉÆVÉÚ®ú xɽþÓ           (a) grant any loans or advances on the security of its own
  Eò®äúMÉÒ, ªÉÉ                                              share, or
  (JÉ) ÊxɨxÉʱÉÊJÉiÉ EòÉä ªÉÉ =ºÉEòÒ +Éä®ú ºÉä EòÉä<Ç @ñhÉ ªÉÉ +ÊOÉ¨É ¨ÉÆVÉÚ®ú            (b) enter into any commitment for granting any loan or
  Eò®úxÉä Eäò ʱÉB EòÉä<Ç +ʦɤÉÆvÉxÉ xɽþÓ Eò®äúMÉÒ -                           advance or advance to or on behalf of –
       (i) +{ÉxÉä ÊEòºÉÒ ÊxÉnäù¶ÉEò EòÉä,                               (i) any of its Directors
       (ii) ÊEòºÉÒ BäºÉä ¡ò¨ÉÇ EòÉä ÊVɺɨÉå =ºÉEäò ÊEòºÉÒ ÊxÉnäù¶ÉEò EòÉ Ê½þiÉ            (ii) any firm in which any of its Directors is interested as
                                  ú            ä
           ¦ÉÉMÉÒnùÉ®ú, |ɤÉÆvÉEò, Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ªÉÉ MÉÉ®Æ]õÒEòiÉÉÇ Eäò °ü{É ¨Éå ½þÉ, ªÉÉ         partner, manager, employee or guarantor or
       (iii) ÊEòºÉÒ BäºÉÒ EÆò{ÉxÉÒ EòÉä VÉÉä ÊEòºÉÒ ¤ÉéEòEòÉ®úÒ EÆò{ÉxÉÒ ªÉÉ             (iii) any company not being a subsidiary of the Banking
           EÆò{ÉxÉÒ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 1956 (1956 EòÉ 1) EòÒ vÉÉ®úÉ 25 Eäò                   Company or a Company registered under Section
                                                          25 of the Companies Act 1956 (1 of 1956), or a
           +vÉÒxÉ ÊEòºÉÒ ®úÊVɺ]ÅõÒEÞòiÉ EÆò{ÉxÉÒ EòÒ +xÉÖ¹ÉÆMÉÒ xÉ ½þÉä ªÉÉ               Government Company of which (or the subsidiary
           ÊEòºÉÒ BäºÉÒ ºÉ®úEòÉ®úÒ EÆò{ÉxÉÒ EòÉä (ªÉÉ vÉÉ®úEò EÆò{ÉxÉÒ EòÒ                of the holding company of which) any of the Directors
           +xÉÖ¹ÉÆMÉÒ EòÉä) ÊVɺÉEòÉ; ¤ÉéEòEòÉ®úÒ EÆò{ÉxÉÒ EòÉ EòÉä<Ç ÊxÉnäù¶ÉEò;            of the Banking Company is a Director, Manager,
               ä
           ÊxÉnù¶ÉEò, |ɤÉÆvÉEò, Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ªÉÉ MÉÉ®Æú]õÒEòiÉÉÇ ½þÉä ªÉÉ ÊVɺɨÉå            Employee or guarantor or in which he holds
           =ºÉEòÉ {ɪÉÉÇ{iÉ Ê½þiÉ ½þÉ, ªÉÉ ä                               substantial interest, or

       (iv) ÊEòºÉÒ BäºÉä ´ªÉÊHò EòÉä ÊVɺÉEòÒ ¤ÉɤÉiÉ <ºÉEòÉ EòÉä<Ç ÊxÉnäù¶ÉEò            (iv) any individual in respect of whom any of its Directors
           ¦ÉÉMÉÒnùÉ®ú ªÉÉ MÉÉ®Æú]õÒEòiÉÉÇ ½þÉ*  ä                           is a partner or guarantor

(2) ªÉÊnù ÊEòºÉÒ ¤ÉéEòEòÉ®úÒ EÆò{ÉxÉÒ uùÉ®úÉ ¨ÉÆVÉÚ®ú ÊEòªÉÉ MɪÉÉ EòÉä<Ç @ñhÉ ªÉÉ +ÊOÉ¨É      (2) Where any loan or advance granted by a Banking Company
  BäºÉÉ ½þÉä ÊEò ÊVÉºÉ iÉÉ®úÒJÉ EòÉä @ñhÉ ªÉÉ +ÊOÉ¨É ÊnùªÉÉ MɪÉÉ lÉÉ =ºÉ iÉÉ®úÒJÉ EòÉä        is such that a commitment for granting it could not be have
                                                    been made if Clause (b) of sub-section (1) had been in force
  ={É-vÉÉ®úÉ (1) EòÉ JÉÆb÷ (JÉ) |É´ÉÞkÉ ®ú½þiÉÉ iÉÉä =Hò @ñhÉ ªÉÉ +ÊOÉ¨É ¨ÉÆVÉÚ®ú           on the date on which the loan or advance was made (or is
  Eò®úxÉä Eäò ʱÉB +ʦɤÉÆvÉxÉ xɽþÒÆ ½Öþ+É ®ú½þiÉÉ (ªÉÉ ¤ÉéEòEòÉ®úÒ Ê´ÉÊvÉ (ºÉƶÉÉävÉxÉ)       granted by Banking Company after the commencement of
                                     ú ä
  +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 1968 (1968 EòÉ 58) EòÒ vÉÉ®úÉ 5 Eäò |ÉÉ®Æ¦É ½þÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù {É®ÆiÉÖ      ú    Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act 1968 (58 of
        ú
  BäºÉä |ÉÉ®Æ¦É Eäò {ÉÚ´ÉÇ ÊEòB MÉB +ʦɤÉÆvÉxÉ Eäò +xÉֺɮúhÉ ¨Éå ¤ÉéEòEòÉ®úÒ EÆò{ÉxÉÒ uùÉ®úÉ    1968), but in pursuance of a commitment entered into before
                                                    such commencement, steps shall be taken to recover the
  ¨ÉÆVÉÚ®ú ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ iÉÉä ¤ÉéEòEòÉ®úÒ EÆò{ÉxÉÒ EòÉä näùªÉ =Hò @ñhÉ ªÉÉ +ÊOÉ¨É B´ÉÆ      amounts due to the Banking Company on account of the loan
                          ä
  =ºÉ {É®ú näùªÉ ¤ªÉÉVÉ EòÒ, ªÉÊnù EòÉä<Ç ½þÉ, ´ÉºÉÚ±ÉÒ @ñhÉ ªÉÉ +ÊOÉ¨É EòÒ ¨ÉÆVÉÚ®Òú Eäò       or advance together with interest, if any, due thereon within the
  ºÉ¨ÉªÉ ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ +´ÉÊvÉ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú ªÉÉ ªÉÊnù EòÉä<Ç +´ÉÊvÉ ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ xɽþÓ EòÒ MÉ<Ç     period stipulated at the time of the grant of loan or advance or
                    ú
  ½þÉä iÉÉä =Hò vÉÉ®úÉ 5 Eäò |ÉÉ®Æ¦É ºÉä BEò ´É¹ÉÇ EòÒ ºÉ¨ÉÉÎ{iÉ Eäò {ÉÚ´ÉÇ Eò®úxÉä Eäò ʱÉB     where no such period has been stipulated, before the expiry
     ú
  EòɮǴÉÉ<Ç EòÒ VÉÉBMÉÒ; {É®úxiÉÖ ªÉ½þ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê®úWÉ´ÉÇ ¤ÉéEò EòÉä ªÉÊnù ¤ÉéEòEòÉ®úÒ     of one year from the commencement of the said Section 5;
                                                    Provided that the Reserve Bank of India may, in any case on
                                      ä
  EÆò{ÉxÉÒ ºÉä ʱÉÊJÉiÉ °ü{É ¨Éå <ºÉ ºÉƤÉvÉ ¨Éå +É´ÉänùxÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉiÉÉ ½èþ iÉÉä ´É½þ @ñhÉ      application made in writing made to it by the Banking Company
  ªÉÉ +ÊOÉ¨É EòÒ ´ÉºÉÚ±ÉÒ EòÒ +´ÉÊvÉ EòÉä BEò ÊxÉζSÉiÉ iÉÉ®úÒJÉ iÉEò ¤ÉgøÉ ºÉEäòMÉÉ         in this behalf, extend the period of the recovery of the loan or
    ú              Ç          ú
  {É®ÆiÉÖ BäºÉÒ iÉÉ®úÒJÉ ={ɪÉÖHò vÉÉ®úÉ 5 Eäò |ÉÉ®Æ¦É ºÉä iÉÒxÉ ´É¹ÉÇ EòÒ +´ÉÊvÉ ºÉä {É®äú      advance until such date, not being a date beyond the period
                  ä                             ä
  EòÒ EòÉä<Ç iÉÉ®úÒJÉ xɽþÓ ½þÉMÉÒ +Éè®ú ´É½þ BäºÉä ÊxɤÉÆvÉxÉ B´ÉÆ ¶ÉiÉÉç Eäò +vªÉvÉÒxÉ ½þÉMÉÒ    of three years from the commencement of the said Section 5
                                                    and subject to such terms and conditions, as the Reserve
  VÉèºÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê®úWÉ´ÉÇ ¤ÉéEò =ÊSÉiÉ ºÉ¨ÉZÉä; {É®úxiÉÖ ªÉ½þ +Éè®ú ÊEò ªÉÊnù ºÉƤÉÆÊvÉiÉ     Bank of India may deem fit: Provided further that this sub-


14
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ            2010-11                              ANNUAL REPORT 2010-11
    ÊxÉnäù¶ÉEò EòÉ {Énù =ºÉEòÒ ¨ÉÞiªÉÖ, ºÉä´ÉÉÊxÉ´ÉÞÊkÉ, {ÉnùiªÉÉMÉ Eäò EòÉ®úhÉ ªÉÉ +xªÉlÉÉ      section shall not apply if and when the Director concerned
         ä                      ä
    JÉɱÉÒ ½þÉiÉÉ ½èþ iÉÉä ªÉ½þ ={É-vÉÉ®úÉ ±ÉÉMÉÚ xɽþÓ ½þÉMÉÒ*                    vacates the office of the Director of the Banking Company,
                                                     whether by death, retirement, resignation or otherwise.
(3) ={É-vÉÉ®úÉ (2) ¨Éå ÊxÉÌnù¹]õ EòÉä<Ç @ñhÉ ªÉÉ +ÊOÉ¨É ªÉÉ =ºÉEòÉ EòÉä<Ç ¦ÉÉMÉ            (3) No loan or advance, referred to in sub-section (2), or any
  ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê®úWÉ´ÉÇ ¤ÉéEò EòÒ {ÉÚ´ÉÇ +xÉÖ¨ÉÊiÉ Eäò ʤÉxÉÉ Ê´É|ÉäʹÉiÉ xɽþÓ ÊEòªÉÉ          part thereof shall be remitted without the previous approval
  VÉÉBMÉÉ +Éè®ú BäºÉä +xÉÖ¨ÉÉänùxÉ Eäò ʤÉxÉÉ EòÉä<Ç Ê´É|Éä¹ÉhÉ ¶ÉÚxªÉ B´ÉÆ +|ɦÉÉ´ÉÒ          of the Reserve Bank of India, and any remission without
                                                     such approval shall be void and of no effect.
    ä
  ½þÉMÉÉ*
(4) ªÉÊnù ÊEòºÉÒ ´ªÉÊHò uùÉ®úÉ näùªÉ ={É-vÉÉ®úÉ (2) ¨Éå ÊxÉÌnù¹]õ ÊEòºÉÒ @ñhÉ ªÉÉ +ÊOÉ¨É       (4) Where any loan or advance referred to in sub-section (2),
  EòÒ SÉÖEòÉèiÉÒ =ºÉ ={É-vÉÉ®úÉ ¨Éå Ê´ÉÊxÉÌnù¹]õ +´ÉÊvÉ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú ¤ÉéEòEòÉ®úÒ EÆò{ÉxÉÒ EòÉä      payable by any person, has not been repaid to the Banking
                                                     Company within the period specified in that sub-section, then
  xɽþÓ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ iÉÉä BäºÉä ´ªÉÊHò uùÉ®úÉ, ªÉÊnù ªÉ½þ =Hò +´ÉÊvÉ EòÒ ºÉ¨ÉÉÎ{iÉ EòÒ        such period shall, if he is a Director of such Banking Company
                                ä
  iÉÉ®úÒJÉ EòÉä BäºÉÒ ¤ÉéEòEòÉ®úÒ EÆò{ÉxÉÒ EòÉ ÊxÉnäù¶ÉEò ½þÉ, =Hò iÉÉ®úÒJÉ EòÉä +{ÉxÉÉ         on the date of the expiry of the said period, be deemed to
  {Énù Ê®úHò ÊEòªÉÉ MɪÉÉ ºÉ¨ÉZÉÉ VÉÉBMÉÉ*                               have vacated his office as such on the said date.

<ºÉ vÉÉ®úÉ ºÉä ºÉƤÉÆÊvÉiÉ º{ɹ]õÒEò®úhÉ                               Explanation in this Section –
   (Eò) "@ñhÉ ªÉÉ +ÊOɨÉ" {Énù ¨Éå BäºÉÉ EòÉä<Ç ±ÉäxÉnäùxÉ ¶ÉÉÊ¨É±É xɽþÓ ½þÉMÉÉ ÊVɺÉää        (a) “Loan or advance” shall not include any transaction which
       ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê®úWÉ´ÉÇ ¤ÉéEò, ±ÉäxÉnäùxÉ Eäò º´É°ü{É EòÉä,=ºÉ +´ÉÊvÉ EòÉä ÊVɺÉEäò         the Reserve Bank of India may, having regard to the
                                                       nature of the transaction, the period within which, and the
       ¦ÉÒiÉ®úú +Éè®ú =ºÉ ®úÒÊiÉ BÆ´É {ÉÊ®úκlÉÊiɪÉÉå EòÉä ÊVÉxɨÉå ±ÉäxÉnäùxÉ Eäò EòÉ®úhÉ       manner and circumstances in which, any amount due on
        ù
       näªÉ ÊEòºÉÒ ®úÉ榃 EòÒ =MÉɽþÒ EòÒ VÉÉxÉä EòÒ ºÉƦÉÉ´ÉxÉÉ ½þÉä iÉlÉÉ VɨÉÉEòiÉÉÇ+Éå       account of the transaction is likely to be realized, the
       Eäò ʽþiÉ B´ÉÆ +xªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ |ÉÊiÉ¡ò±É EòÉä vªÉÉxÉ ¨Éå ®úJÉiÉä ½ÖþB, ºÉɨÉÉxªÉ         interest of the depositors and other relevant considerations,
       ªÉÉ Ê´É¶Éä¹É +Énäù¶É uùÉ®úÉ <ºÉ vÉÉ®úÉ Eäò |ɪÉÉäVÉxÉÉlÉÇ @ñhÉ ªÉÉ +ÊOÉ¨É Eäò          specify by general or special order as not being a loan or
       °ü{É ¨Éå Ê´ÉÊxÉÌnù¹]õ xÉ Eò®å:  ú                                advance for the purpose of this Section;
   (JÉ) ''ÊxÉnäù¶ÉEò'' {Énù ¨Éå |ɤÉÆvÉ Eäò |ɪÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ªÉÉ =ºÉEäò ºÉ¦ÉÒ ªÉÉ ÊEòx½þÓ         (b) “Director” includes a member of any Board or Committee
       ¨ÉɨɱÉÉä Eäò |ɤÉÆvÉ Eäò ºÉƤÉÆvÉ ¨Éå =ºÉä ºÉ±Éɽþ näùxÉä Eäò |ɪÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÊEòºÉÒ       in India constituted by a Banking Company for the
                                                        purpose of managing, or for the purpose of advising it
       ¤ÉéEòEòÉ®úÒ EÆò{ÉxÉÒ uùÉ®úÉ MÉÊ`öiÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ÊEòºÉÒ ¤ÉÉäb÷Ç ªÉÉ ºÉʨÉÊiÉ EòÉ EòÉä<Ç      in regard to the management of, all or any of its affairs.
       ºÉnùºªÉ ¶ÉÉÊ¨É±É ½èþ*
(5) ªÉÊnù <ºÉ ºÉƤÉÆvÉ ¨Éå EòÉä<Ç |ɶxÉ =`öiÉÉ ½èþ ÊEò <ºÉ vÉÉ®úÉ Eäò |ɪÉÉäVÉxÉÉlÉÇ         (5) If any question arises whether any transaction is a loan or
   EòÉä<Ç ±ÉäxÉnäùxÉ @ñhÉ ½èþ ªÉÉ +ÊOÉ¨É iÉÉä =ºÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê®úWÉ´ÉÇ ¤ÉéEò Eäò {ÉÉºÉ         advance for the purpose of this Section, it shall be referred
   ¦ÉäVÉÉ VÉÉBMÉÉ +Éè® =ºÉ{É®ú =xÉEòÉ ÊxÉhÉÇªÉ ½þÒ +ÆÊiÉ¨É ½þÉMÉÉ*      ä             to the Reserve Bank of India, whose decision thereon
                                                     shall be final.
2. ¤ÉéEòEòÉ®úÒ EÆò{ÉxÉÒ (={ÉGò¨ÉÉå EòÉ +VÉÇxÉ +Éè®ú +ÆiÉ®úhÉ) +ÊvÉÊxɪɨÉ, 1970            2. THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND
                                                      TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT 1970
¨ÉiÉnùÉxÉ +ÊvÉEòÉ®ú {É®ú ÊxɤÉÇxvÉxÉ                                 Restrictions on voting rights
3(2=) Eäòxpù ºÉ®úEòÉ®ú ºÉä ʦÉzÉ ºÉ¨É°ü{ÉÒ xÉB ¤ÉéEò EòÉ EòÉä<Ç ¶ÉäªÉ®úvÉÉ®úEò +{ÉxÉä         3(2E)  No shareholder of the corresponding new Bank other
      uùÉ®úÉ vÉÉÊ®úiÉ ÊEòx½þÓ ¶ÉäªÉ®úÉå EòÒ ¤ÉɤÉiÉ ºÉ¨É°ü{ÉÒ xÉB ¤ÉéEò Eäò ºÉ¦ÉÒ             than the Central Government shall be entitled to exercise
                                                        voting rights in respect of any shares held by him in
      ¶ÉäªÉ®úvÉÉ®úEòÉå Eäò EÖò±É ¨ÉiÉnùÉxÉ +ÊvÉEòÉ®ú Eäò BEò |ÉÊiɶÉiÉ ºÉä +ÊvÉEò             excess of one per cent of the total voting rights of all the
      ¨ÉiÉnùÉxÉ +ÊvÉEòÉ®ú EòÉ |ɪÉÉäMÉ Eò®úxÉä EòÉ ½þEònùÉ®ú xɽþÓ ½þÉMÉÉ* ä               shareholders of the corresponding new Bank.

ÊxÉnäù¶ÉEò ¨ÉÆb÷±É EòÒ ºÉÆ®úSÉxÉÉ                                   Composition of the Board of Directors
                                       Æ
9(3) ªÉÊnù vÉÉ®úÉ 3 EòÒ ={É-vÉÉ®úÉ (2+É) Eäò JÉÆb÷ (MÉ) Eäò +vÉÒxÉ VÉÉ®úÒ {ÉÚVÉÒ-           9(3) Where the capital issued under clause (c ) of sub-section
                                                   (2B) of Section 3 is :-
    (i)            Æ
        EÖò±É SÉÖEòiÉÉ {ÉÚVÉÒ Eäò ºÉÉä±É½þ |ÉÊiɶÉiÉ ºÉä +xÉÊvÉEò ½èþ iÉÉä BEò           (i) not more than sixteen per cent of the total paid up
        ÊxÉnäù¶ÉEò ºÉä +xÉÊvÉEò,                                     capital, not more than one Director
    (ii)            Æ
        EÖò±É SÉÖEòiÉÉ {ÉÚVÉÒ Eäò ºÉÉä±É½þ |ÉÊiɶÉiÉ ºÉä +ÊvÉEò {É®ÆúiÉÖ ¤ÉkÉÒºÉ          (ii) more than sixteen per cent of the total paid up capital,
        |ÉÊiɶÉiÉ ºÉä +xÉÊvÉEò ½èþ iÉÉä nùÉä ÊxÉnäù¶ÉEò ºÉä +xÉÊvÉEò,                  not more than thirty two per cent of the total paid up
                                                         capital, not more than two Directors
    (iii)            Æ
         EÖò±É SÉÖEòiÉÉ {ÉÚVÉÒ Eäò ¤ÉkÉÒºÉ |ÉÊiɶÉiÉ ºÉä +ÊvÉEò ½èþ iÉÉä iÉÒxÉ           (iii) more than thirty two per cent of the total paid-up
         ÊxÉnäù¶ÉEò ºÉä +xÉÊvÉEò EòÉ ÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ Eäòxpù ºÉ®úEòÉ®ú ºÉä ʦÉzÉ ÊxÉnäù¶ÉEòÉå         capital, not more than three Directors to be elected by
                                                         the shareholders other than the Central Government
         uùÉ®úÉ +{ÉxÉä ¨Éå ºÉä ÊEòªÉÉ VÉÉB*                               from amongst themselves.
{É®úxiÉÖ ªÉ½þ ÊEò ªÉÊnù ¤ÉéEòEòÉ®úÒ EÆò{ÉxÉÒ (={ÉGò¨ÉÉå EòÉ +VÉÇxÉ +Éè®ú +ÆiÉ®úhÉ) B´ÉÆ        Provided that in case the number of directors elected, on or
Ê´ÉkÉÒªÉ ºÉƺlÉÉ Ê´ÉÊvÉ (ºÉƶÉÉävÉxÉ) +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 2006 Eäò |ÉÉ®Æú¦É EòÒ iÉÉ®úÒJÉ EòÉä         before the commencement of the Banking companies (Acquisition
ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉ¨É°ü{ÉúÒ xÉB ¤ÉéEò ¨Éå ÊxÉ´ÉÉÇÊSÉiÉ ÊxÉnäù¶ÉEòÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ, ={É JÉÆb÷      and Transfer of Undertaking) & Financial institutions Laws
                                                   (Amendmant) Act 2006, in corresponding new Bank exceed the
(I) ªÉÉ ={É JÉÆb÷ (II) ªÉÉ ={É JÉÆb÷ (III) ¨Éå, ªÉlÉÉκlÉÊiÉ Ê´ÉÊxÉÌnù¹]õ ºÉÆJªÉÉ ºÉä         number of directors specified in sub clause (I) or sub clause (II),
+ÊvÉEò ½þÉä iÉÉä BäºÉä |ÉÉ®Æú¦É EòÒ iÉÉ®úÒJÉ Eäò {ɽþ±Éä ÊxÉ´ÉÉÇÊSÉiÉ +ÊiÉÊ®úHò ÊxÉnäù¶ÉEò      or sub clause (III), as the case may be, such excess number
                              å
ªÉÉäVÉxÉÉ ¨Éå ªÉlÉÉÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ °ü{É ºÉä ºÉä´ÉÉÊxÉ´ÉÞkÉ ½þÉMÉä iÉlÉÉ ´Éä +{ÉxÉä EòɪÉÇEòÉ±É ºÉä    of directors elected before such commencement shall retire in
ºÉ¨ÉªÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉÊxÉ´ÉÞÊkÉ Eäò ʱÉB ÊEòºÉÒ IÉÊiÉ{ÉÚÌiÉ EòÉ nùÉ´ÉÉ Eò®úxÉä Eäò ½þEònùÉ®ú       such manner as may be specified in the scheme and such
xɽþÓ ½þÉåMÉä*                                            directors shall not be entitled to claim any compensation for
                                                   premature retirement of their term of office.

                                                                                    15
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ            2010-11                              ANNUAL REPORT 2010-11
9(3+) =Hò JÉÆb÷     (i)  Eäò +vÉÒxÉ ÊxÉ´ÉÉÇÊSÉiÉ ÊEòB VÉÉxÉä´ÉɱÉä ÊxÉnäù¶ÉEò EòÉä -      9(3A) The Directors to be elected under the said clause (i) shall–

    (+) ÊxɨxÉʱÉÊJÉiÉ ¨Éå ºÉä ÊEòºÉÒ BEò ªÉÉ +ÊvÉEò EòÒ ¤ÉɤÉiÉ Ê´É¶Éä¹É YÉÉxÉ             (A) have special knowledge or practical experience in
      ªÉÉ ´ªÉɴɽþÉÊ®úEò +xÉÖ¦É´É |ÉÉ{iÉ ½þÉäxÉÉ SÉÉʽþB ªÉlÉÉ- EÞòÊ¹É B´ÉÆ                respect of the one or more of the following namely-
                                                        agriculture and rural economy, Banking, Co-operative,
      OÉɨÉÒhÉ +lÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ, ¤ÉéËEòMÉ, ºÉ½þEòÉÊ®úiÉÉ, +lÉǶÉɺjÉ, Ê´ÉkÉ, Ê´ÉÊvÉ,             Economics, Finance, Law, Small scale industry, any
      ±ÉPÉÖ =tÉäMÉ, EòÉä<Ç +xªÉ Ê´É¹ÉªÉ ÊVɺÉEòÉ Ê´É¶Éä¹É YÉÉxÉ +Éè®ú ÊVɺɨÉå              other matter the special knowledge of, and practical
      ´ªÉɴɽþÉÊ®úEò +xÉÖ¦É´É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê®úWÉ´ÉÇ ¤ÉéEò EòÒ ®úÉªÉ ¨Éå ºÉ¨É°ü{É xɪÉä           experience in, which would, in the opinion of the
      ¤ÉéEò Eäò ʱÉB ={ɪÉÉäMÉÒ ½þÉ* ä                                  Reserve Bank of India is useful to the corresponding
                                                        new Bank.
  (+É) VɨÉÉEòiÉÉÇ+Éå Eäò ʽþiÉ EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É Eò®úxÉÉ SÉÉʽþB; ªÉÉ                 (B) represents the interest of depositors; or
  (<) EÞò¹ÉEòÉå, EòɨÉMÉÉ®úÉå, B´ÉÆ Ê¶Éα{ɪÉÉå Eäò ʽþiÉ EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É Eò®úxÉÉ           (C) represent the interest of farmers, workers and artisans
     SÉÉʽþB*
9(3++) ={É vÉÉ®úÉ 3(+) Eäò ={ɤÉÆvÉÉå {É®ú |ÉÊiÉEÚò±É |ɦÉÉ´É b÷ɱÉä ʤÉxÉÉ +Éè®ú =Hò         9(3AA) Without prejudice to the provision of sub-section 3(A)
     +ÊvÉÊxÉªÉ¨É ªÉÉ iÉiºÉ¨ÉªÉ |É´ÉÞkÉ ÊEòºÉÒ +xªÉ Ê´ÉÊvɪÉÉå ¨Éå ÊEòºÉÒ |ÉÊiÉEÚò±É           and notwithstanding anything to the contrary contained
            ä
     ¤ÉÉiÉ Eäò ½þÉiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ,EòÉä<Ç ´ªÉÊHò ={É-vÉÉ®úÉ (3) Eäò JÉÆb÷ (i) Eäò              in the Act or in other laws for the time being in force,
     +xÉÖºÉÉ®ú iɤÉiÉEò ÊxÉnäù¶ÉEò Eäò °ü{É ¨Éå ÊxÉ´ÉÉÇÊSÉiÉ ÊEòB VÉÉxÉä EòÉ {ÉÉjÉ            no person shall be eligible to be elected as a Director
                                                       under Clause (i) of Sub-Section (3) unless he is a
         ä
     xɽþÓ ½þÉMÉÉ VɤÉiÉEò ´É½þ +{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉÞkÉ, ºÉiªÉÊxɹ`öÉ iÉlÉÉ Ê®úWÉ´ÉÇ ¤ÉéEò          person having ‘fit and proper status’ based upon the
     uùÉ®úÉ ºÉ¨ÉªÉ-ºÉ¨ÉªÉ {É®ú +ÊvɺÉÚÊSÉiÉ ÊEòB VÉÉxÉä ´ÉɱÉä BäºÉä +xªÉ ¨ÉÉxÉnÆùb÷           track record, integrity and such other criteria as
     Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú '={ɪÉÖHò B´ÉÆ ºÉ¨ÉÖÊSÉiÉ ½èþʺɪÉiÉ' |ÉÉ{iÉ ´ªÉÊHò xÉ ½þÉ* ä           Reserve Bank of India may notify from time to time in
                                                       this regard.
9(3++É) ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê®úWÉ´ÉÇ ¤ÉéEò ={É vÉÉ®úÉ (3++) Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ VÉÉ®úÒ +ÊvɺÉÚSÉxÉÉ         9(3AB) The Reserve Bank may also specify in the notification
    ¨Éå '={ɪÉÖHò B´ÉÆ ºÉ¨ÉÖÊSÉiÉ ½èþʺɪÉiÉ' +´ÉvÉÉÊ®úiÉ Eò®úxÉä Eäò |ÉÉÊvÉEòÉ®ú,            issued under sub section (3AA), the authority to
    BäºÉä +´ÉvÉÉ®úhÉ EòÒ ®úÒÊiÉ, BäºÉä +´ÉvÉÉ®úhÉ Eäò ʱÉB +{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä                determine the fit and proper status , the manner of
    ´ÉɱÉÒ |ÉÊGòªÉÉ iÉlÉÉ +xªÉ BäºÉä ¨ÉɨɱÉä VÉèºÉÉ ÊEò +ɴɶªÉEò ºÉ¨ÉZÉä                such determination , the procedure to be followed for
                                                       such determination and such other matters as may be
                         å
    MÉB ½þÉå ªÉÉ =ºÉºÉä |ÉɺÉÆÊMÉEò ½þÉ, Ê´ÉÊxÉÌnù¹] Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ*                  considered necessary or incidental thereto.
9(3+É) : ªÉÊnù ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê®úWÉ´ÉÇ ¤ÉéEò EòÒ ªÉ½þ ®úÉªÉ ½þÉä ÊEò vÉÉ®úÉ (9) EòÒ ={É-         9(3B) Where the Reserve Bank is of the opinion that any
    vÉÉ®úÉ (3) Eäò JÉÆb÷ (i) Eäò +vÉÒxÉ ÊxÉ´ÉÉÇÊSÉiÉ ÊEòºÉÒ ºÉ¨É°ü{ÉÒ xÉB ¤ÉéEò EòÉ           Director of a corresponding new Bank elected under
    EòÉä<Ç ÊxÉnäù¶ÉEò ={É-vÉÉ®úÉ (3+) EòÒ +{ÉäIÉÉ+Éå EòÉä {ÉÚ®Éú xɽþÓ Eò®úiÉÉ ½èþ iÉÉä         clause (i) of sub-section (3) of section (9) does not
    ´É½þ BäºÉä ÊxÉnäù¶ÉEò B´ÉÆ ¤ÉéEò EòÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç EòÉ ªÉÖÊHòªÉÖHò +´ÉºÉ®ú näùxÉä Eäò         fulfill the requirements of sub-section (3A) it may after
    ¤ÉÉnù +Énäù¶É uùÉ®úÉ BäºÉä ÊxÉnäù¶ÉEò EòÉä =ºÉEäò {Énù ºÉä ½þ]õÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ +Éè®ú          giving to such Director and the Bank a reasonable
                                                       opportunity of being heard, by order, remove such
    <ºÉ |ÉEòÉ®ú =ºÉä {Énù ºÉä ½þ]õÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù =ºÉEäò ºlÉÉxÉ {É®ú ÊEòºÉÒ +xªÉ BäºÉä          Directors and on such removal, the Board of Directors
    ´ªÉÊHò EòÉä VÉÉä ÊxÉnäù¶ÉEò Eäò °ü{É ¨Éå ={É-vÉÉ®úÉ (3+) EòÒ +{ÉäIÉÉ+Éå EòÉä             shall co-opt any other person fulfilling the requirement
             ä                ú
    {ÉÚ®Éú Eò®úiÉÉ ½þÉ, iÉ¤É iÉEò ºÉ½þªÉÉäÊVÉiÉ Eò®äMÉÉ VÉ¤É iÉEò +MɱÉÒ ´ÉÉ̹ÉEò            of sub-section (3A) as a Director in place of the person
    +É¨É ¤Éè`öEò Eäò ºÉ¨É°ü{ÉÒ xÉB ¤ÉéEò Eäò ¶ÉäªÉ®úvÉÉ®úEòÉå uùÉ®úÉ ºÉ¨ªÉEÂò °ü{É ºÉä          so removed till a Director is duly elected by the
    ÊxÉnäù¶ÉEò EòÉ ÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xɽþÓ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ iÉlÉÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉ½þªÉÉäÊVÉiÉ          shareholders of the corresponding new Bank in the
    ´ªÉÊHò EòÉä ºÉ¨É°ü{ÉÒ xÉB ¤ÉéEò Eäò ¶ÉäªÉ®úvÉÉ®úEòÉå uùÉ®úÉ ÊxÉnäù¶ÉEò Eäò °ü{É ¨Éå         next annual general meeting and the person so co-
                                                       opted shall be deemed to have been duly elected by
    ºÉ¨ªÉEò °ü{É ºÉä ÊxÉ´ÉÉÇÊSÉiÉ ÊEòªÉÉ MɪÉÉ ºÉ¨ÉZÉÉ VÉÉBMÉÉ*                     the shareholders of the corresponding new Bank as a
                                                       Director.

ʴɷɺÉxÉÒªÉiÉÉ B´ÉÆ MÉÉä{ÉxÉÒªÉiÉÉ Eäò ºÉƤÉÆvÉ ¨Éå ¤ÉÉvªÉiÉÉ :                   Obligation as to Fidelity and Secrecy

13(2)      |ÉiªÉäEò ÊxÉnäù¶ÉEò, ÊEòºÉÒ ºlÉÉxÉÒªÉ ¤ÉÉäb÷Ç ªÉÉ ºÉʨÉÊiÉ EòÉ ºÉnùºªÉ,        13(2)  Every Director, member of a local Board or a
        ªÉÉ ±ÉäJÉÉ-{É®úÒIÉEò, ºÉ±ÉɽþEòÉ®ú, ºÉ¨É°ü{ÉÒ xÉB ¤ÉéEò EòÉ EòÉä<Ç               Committee, or Auditor, Adviser, Officer or other
                                                        Employee of a corresponding new Bank shall before
        +ÊvÉEòÉ®úÒ ªÉÉ +xªÉ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ EòɪÉǦÉÉ®ú ºÉƦÉɱÉxÉä Eäò {ÉÚ´ÉÇ iÉÞiÉÒªÉ          entering upon his duties, make a declaration of fidelity
        +xÉÖºÉÚSÉÒ ¨Éå ={É´ÉÌhÉiÉ ¡òɨÉÇ ¨Éå ʴɷɺÉxÉÒªÉiÉÉ B´ÉÆ MÉÉä{ÉxÉÒªÉiÉÉ Eäò          as secrecy in the form set out in the Third Schedule.
        ºÉƤÉÆvÉ ¨Éå PÉÉä¹ÉhÉÉ Eò®äúMÉÉ*
3. ®úɹ]ÅõÒªÉEÞòiÉ ¤ÉéEò (|ɤÉÆvÉ +Éè®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉ ={ɤÉÆvÉ) ªÉÉäVÉxÉÉ 1970               3. THE NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND
                                                   MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME 1970
ÊxÉ´ÉÉÇÊSÉiÉ ÊxÉnäù¶ÉEò EòÒ {ÉnùÉ´ÉÊvÉ                                Terms of office of elected Director
JÉÆb÷ 9 (4) :                                             Clause 9 (4) :

EòÉä<Ç ÊxÉ´ÉÉÇÊSÉiÉ ÊxÉnäù¶ÉEò iÉÒxÉ ´É¹ÉÉç Eäò ʱÉB {Énù vÉÉÊ®úiÉ Eò®äúMÉÉ +Éè®ú {ÉÖxÉÌxÉ´ÉÉÇÊSÉiÉ  An elected Director shall hold office for three years and shall
                 ä
ÊEòB VÉÉxÉä EòÉ ½þEònùÉ®ú ½þÉMÉÉ : {É®úxiÉÖ BäºÉÉ EòÉä<Ç ÊxÉnäù¶ÉEò Uô½þ ´É¹ÉÉç ºÉä +ÊvÉEò      be eligible for re-election Provided no such Director shall hold
                                                   office continuously for a period exceeding six years
+´ÉÊvÉ Eäò ʱÉB ±ÉMÉÉiÉÉ®ú {Énù vÉÉÊ®úiÉ xɽþÓ Eò®äúMÉÉ*
ÊxÉnäù¶ÉEòÉå EòÒ +xɽÇþiÉÉ :                                     Disqualification of Directors

JÉÆb÷ 10 :                                              Clause 10

16
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ            2010-11                              ANNUAL REPORT 2010-11
                              ä
EòÉä<Ç ´ªÉÊHò ÊxÉnäù¶ÉEò Eäò °ü{É ¨Éä ÊxɪÉÖHò ½þÉxÉä +Éè®ú ÊxÉnäù¶ÉEò ¤ÉxÉxÉä Eäò ʱÉB        A person shall be disqualified for being appointed as, and for
      ä
+xɽÇþ ½þÉMÉÉ -                                            being a Director :-
    (Eò) ªÉÊnù ´É½þ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ºÉ¨ÉªÉ Ênù´ÉÉʱɪÉÉ xªÉɪÉÊxÉhÉÔiÉ ½Öþ+É ½þÉä ªÉÉ =ºÉxÉä         (a) if he has at any time being adjudicated an insolvent or
        @ñhÉ +nùÉ xÉ ÊEòªÉÉ ½þÉä ªÉÉ +{ÉxÉä ±ÉäxÉnùÉ®úÉå Eäò ºÉÉlÉ |ɶɨÉxÉ ÊEòªÉÉ ½þÉ; ä       has suspended payment or has compounded with his
        ªÉÉ                                              creditors or
    (JÉ) ªÉÊnù ´É½þ Ê´ÉEÞòiÉ ÊSÉkÉ EòÉ ½þÉä ªÉÉ ÊEòºÉÒ ºÉIÉ¨É xªÉɪÉÉ±ÉªÉ uùÉ®úÉ BäºÉÉ         (b) if he has been found to be of unsound mind and
                      ä
        PÉÉäʹÉiÉ ÊEòªÉÉ MɪÉÉ ½þÉ; ªÉÉ                                stands so declared by a competent court; or
                   ù
    (MÉ) ªÉÊnù ´É½þ ÊEòºÉÒ nÆb÷ xªÉɪÉÉ±ÉªÉ uùÉ®úÉ ÊEòºÉÒ BäºÉä +{É®úÉvÉ Eäò ʱÉB ʺÉrùnÉù ¹ä É     (c) if he has been convicted by criminal court of an offence
                                        ä
        `ö½þ®Éú ªÉÉ MɪÉÉ ½þÉä ÊVɺɨÉå xÉèÊiÉEò +vɨÉiÉÉ +ÆiÉOÉǺiÉ ½þÉ; ªÉÉ             which involves moral turpitude; or
    (PÉ) ªÉÊnù ´É½þ ÊEòºÉÒ {ÉÚhÉÇEòÉʱÉEò ÊxÉnäù¶ÉEò, |ɤÉÆvÉ ÊxÉnäù¶ÉEò +Éè®ú =Hò           (d) if he holds any office of profit under any nationalized
        +ÊvÉÊxÉªÉ¨É EòÒ vÉÉ®úÉ 9 EòÒ ={É-vÉÉ®úÉ (3) Eäò JÉÆb÷ (Ró) B´ÉÆ (SÉ) Eäò            Bank or State Bank of India constituted under sub-
                                                        section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act
        +vÉÒxÉ ¤ÉéEò Eäò Eò¨ÉÇSÉÉÊ®úªÉÉå ¨Éå ºÉä xÉÉʨÉiÉ ÊxÉnäù¶ÉEò Eäò {Énù Eäò ʺɴÉÉªÉ       1955 or any subsidiary Bank as defined in Section 3 of
        ÊEòºÉÒ ®úɹ]ÅõÒªÉEÞòiÉ ¤ÉéEò ªÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ º]äõ]õ ¤ÉéEò +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 1955 EòÒ         the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act 1959,
        vÉÉ®úÉ 3 EòÒ ={É-vÉÉ®úÉ (1) Eäò +vÉÒxÉ MÉÊ`öiÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ º]äõ]õ ¤ÉéEò ªÉÉ           except for holding the post of a whole-time Director,
        ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ º]äõ]õ ¤ÉéEò (+xÉÖ¹ÉÆMÉÒ ¤ÉéEò) +ÊvÉÊxɪɨÉ, 1959 EòÒ vÉÉ®úÉ 3 ¨Éå         including the Managing Director and Directors nominated
        ªÉlÉÉ{ÉÊ®ú¦ÉÉʹÉiÉ ÊEòºÉÒ +xÉÖ¹ÉMÉÒ ¤ÉéEò ¨Éå EòÉä<Ç ±ÉÉ¦É EòÉ {Énù vÉÉÊ®úiÉ          under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section
                                                        9 of the Act from amongst the employees of the Bank.
        Eò®úiÉÉ ½þÉ* ä
ÊxÉnäù¶ÉEò Eäò {Énù EòÉ {ÉÊ®úiªÉÉMÉ                                  Vacation of office of Directors
JÉÆb÷ 11 :                                              Clause 11
1. ªÉÊnù EòÉä<Ç ÊxÉnäù¶ÉEò JÉÆb÷ 10 ¨Éå Ê´ÉÊxÉÌnù¹]õ ÊEòºÉÒ +xɽÇþiÉÉ Eäò +vªÉvÉÒxÉ          1.  If a Director becomes subject to any of disqualification
     ä                                         Â
    ½þÉiÉÉ ½èþ ªÉÉ ÊxÉnäù¶ÉEò ¨ÉÆb÷±É EòÒ ±ÉMÉÉiÉÉ®ú iÉÒxÉ ¤Éè`öEòÉå ºÉä +ÊvÉEò ¨Éå UÖô]õ]õÒ Eäò    specified in clause 10 or is absent without leave of the
    ʤÉxÉÉ +xÉÖ{ÉκlÉiÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ iÉÉä ªÉ½þ ºÉ¨ÉZÉÉ VÉÉBMÉÉ ÊEò =ºÉxÉä +{ÉxÉä {Énù EòÉ        board for more than three consecutive meetings thereof,
                                                      he shall deemed to have vacated his office as such and
    {ÉÊ®úiªÉÉMÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ +Éè®ú iÉi{ɶSÉÉiÉ =ºÉEòÉ {Énù JÉɱÉÒ ½þÉä VÉÉBMÉÉ*           thereupon his office shall become vacant.
2. +vªÉIÉ ªÉÉ EòÉä<Ç {ÉÚhÉÇEòÉʱÉEò ÊxÉnäù¶ÉEò +Éè®ú |ɤÉÆvÉ ÊxÉnäù¶ÉEò ªÉÉ =Hò            2.  The Chairman or a whole-time Director including the
  +ÊvÉÊxÉªÉ¨É EòÒ vÉÉ®úÉ 9 EòÒ ={É-vÉÉ®úÉ 3 Eäò JÉÆb÷ (JÉ) ªÉÉ JÉÆb÷ (MÉ) ªÉÉ               Managing Director or a Director referred to in clause (b)
  JÉÆb÷ (PÉ) ¨Éå ÊxÉÌnù¹]õ EòÉä<Ç ÊxÉnäù¶ÉEò fuUkŠ mhfUth fUtu rÖtrF; °ü{É ¨Éå              or clause (c) or clause (d) of sub section 3 of Section 9
                                                      of the Act may resign his office by giving notice thereof in
  lturxm =ufUh yvlu v= mu Àgtd-vºt =u mfU;t ni ;:t =Hò                          writing to the Central Government and on such resignation
  ºÉ®úEòÉ®ú uùÉ®úÉ BäºÉä {ÉnùiªÉÉMÉ EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú ʱÉB VÉÉxÉä {É®ú ªÉ½þ ºÉ¨ÉZÉÉ           being accepted by that Government shall be deemed to
  VÉÉBMÉÉ ÊEò =ºÉxÉä +{ÉxÉä {Énù EòÉ {ÉÊ®úiªÉÉMÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ; iÉlÉÉ EòÉä<Ç              have vacated his office; and any other Director may resign
  +xªÉ ÊxÉnäù¶ÉEò Eäòxpù ºÉ®úEòÉ®ú EòÉä ʱÉÊJÉiÉ °ü{É ºÉä xÉÉäÊ]õºÉ näùEò®ú +{ÉxÉä            his office by giving notice thereof in writing to the Central
                                                      Government and such resignation shall take effect on the
  {Énù EòÉ {ÉÊ®úiªÉÉMÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ +Éè®ú BäºÉÉ {ÉnùiªÉÉMÉ Eäòxpù ºÉ®úEòÉ®ú              receipt of the communication of the resignation by the
  uùÉ®úÉ {ÉnùiªÉÉMÉ ºÉƤÉÆvÉÒ {ÉjÉ EòÒ |ÉÉÎ{iÉ {É®ú |ɦÉÉ´ÉÒ ½þÉäMÉÉ*                   Central Government.
3. ªÉÊnù ÊxÉ´ÉÉÇÊSÉiÉ ÊxÉnäù¶ÉEò ºÉä ʦÉzÉ ÊEòºÉÒ ÊxÉnäù¶ÉEò EòÉ {Énù JÉɱÉÒ ½þÉiÉÉä         3.  Where any vacancy occurs in the office of a Director other
  ½èþ iÉÉä ´É½þ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É EòÒ vÉÉ®úÉ 9 EòÒ ={É-vÉÉ®úÉ (3) Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ¦É®úÉ              than an elected Director, it shall be filled in accordance
  VÉÉBMÉÉ*                                                with sub-section (3) of Section 9 of the Act.

ÊEòºÉÒ ÊxÉ´ÉÉÇÊSÉiÉ ÊxÉnäù¶ÉEò EòÉä {Énù ºÉä ½þ]õɪÉÉ VÉÉxÉÉ                     Removal from office of an elected Director
JÉÆb÷ 11 + :                                             Clause 11A :
Eäòxpù ºÉ®úEòÉ®ú ºÉä ʦÉzÉ ¶ÉäªÉ®úvÉÉ®úEò, ºÉ¦ÉÒ ¶ÉäªÉ®úvÉÉ®úEòÉå uùÉ®úÉ vÉÉÊ®úiÉ ¶ÉäªÉ®ú       The shareholders, other than the Central Government, may, by
  Æ
{ÉÚVÉÒ Eäò +ÉvÉä ºÉä +xÉÊvÉEò ¶ÉäªÉ®ú vÉÉÊ®úiÉ Eò®úxÉä´ÉɱÉä ¶ÉäªÉ®úvÉÉ®úEòÉå Eäò ¤É½Öþ¨ÉiÉ ºÉä    a resolution passed by a majority of the votes of such
{ÉÉÊ®úiÉ ÊEòB VÉÉ ºÉEòxÉä´ÉɱÉä ºÉÆEò±{É uùÉ®úÉ vÉÉ®úÉ 9 EòÒ ={É-vÉÉ®úÉ (3) Eäò JÉÆb÷         shareholders holding in the aggregate, not less than one half
                                                   of the share capital held by all such shareholders, remove any
(i) Eäò +vÉÒxÉ ÊxÉ´ÉÉÇÊSÉiÉ ÊEòºÉÒ ÊxÉnäù¶ÉEò EòÉä =ºÉEäò {Énùú ºÉä ½þ]õÉ ºÉEòiÉä ½éþ +Éè®ú      Director elected under Clause (i) of the sub-section (3) of Section
=Hò Ê®úÊHò EòÉä ¦É®úxÉä Eäò ʱÉB =ºÉEäò ºlÉÉxÉ {É®ú ÊEòºÉÒ +xªÉ ´ªÉÊHò EòÉä              9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.
ÊxÉ´ÉÉÇÊSÉiÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ*
ÊxÉ´ÉÉÇÊSÉiÉ ÊxÉnäù¶ÉEò Eäò JÉɱÉÒ {Énù EòÉä ¦É®úÉ VÉÉxÉÉ                       Filling of vacancy in the office of elected Director
JÉÆb÷ 11 +É :                                             Clause 11B
(1) ÊEòºÉÒ ÊxÉ´ÉÉÇÊSÉiÉ ÊxÉnäù¶ÉEò Eäò EòɪÉÇEòÉ±É EòÒ ºÉ¨ÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ EòÉä<Ç Ê®úÊHò       (1) Where any vacancy occurs before the expiry of the term
      ä
    ½þÉxÉä {É®ú =Hò Ê®úÊHò ÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ uùÉ®úÉ ¦É®úÒ VÉÉBMÉÒ :                     of office of an elected Director, the vacancy shall be filled
                                                     by election
                                         ä
    {É®úxiÉÖ ªÉ½þ ÊEò ªÉÊnù Ê®úÊHò EòÒ +´ÉÊvÉ Eäò Uô½þ ¨Éɽþ ºÉä Eò¨É ½þÉxÉä EòÒ            Provided that where the duration of vacancy is likely to be
    ºÉƦÉÉ´ÉxÉÉ ½þÉþä iÉÉä =Hò Ê®úÊHò ¶Éä¹É ÊxÉnäù¶ÉEòÉå ºÉä ¦É®úÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ*          less than six months, the vacancy may be filled in by the
                                                     remaining Directors

                                                                                   17
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ             2010-11                               ANNUAL REPORT 2010-11
(2) ={É-JÉÆb÷ (1) Eäò +vÉÒxÉ, ªÉlÉÉκlÉÊiÉ, ÊxÉ´ÉÉÇÊSÉiÉ ªÉÉ ºÉ½þªÉÉäÊVÉiÉ EòÉä<Ç            (2) A person elected or co-opted, as the case may be, under
    ´ªÉÊHò +{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÉÇÊvÉEòÉ®úÒ Eäò EòɪÉÇEòÉ±É Eäò +ºÉ¨ÉÉ{iÉ +Æ¶É Eäò ʱÉB {Énù           sub clause (1) shall hold office for the unexpired portion
                                                       of the term of his predecessor.
    vÉÉÊ®úiÉ Eò®äúMÉÉ*
ÊxÉnäù¶ÉEòÉå uùÉ®úÉ +{ÉxÉä ʽþiÉ EòÉ |ÉEò]õÒEò®úhÉ                            Disclosure of interest by Directors
JÉÆb÷ 12 (8) :                                              Clause 12(8)
ÊEòºÉÒ ®úɹ]ÅõÒªÉEÞòiÉ ¤ÉéEò uùÉ®úÉ ªÉÉ =ºÉEòÒ +Éä®ú ºÉä EòÒ MÉ<Ç ªÉÉ EòÒ VÉÉxÉä´ÉɱÉÒ          A Director who is directly or indirectly concerned or interested
ÊEòºÉÒ ºÉÆÊ´ÉnùÉ, @ñhÉ, `ö½þ®úÉ´É ¨Éå |ÉiªÉIÉiÉ& ªÉÉ +|ÉiªÉIÉiÉ& ºÉƤÉrù ªÉÉ Ê½þiɤÉrù          in any contract, loan, arrangement of proposal entered into or
ÊEòºÉÒ ÊxÉnäù¶ÉEò EòÒ VÉÉxÉEòÉ®úÒ ¨Éå ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÊ®úκlÉiÉ Eäò +ÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù ªÉlÉɺÉÆ¦É´É      proposed to be entered into by or on behalf of the nationalized
                                                     Bank, shall, as soon as possible after the relevant circumstances
¶ÉÒQÉ ´É½þ =ºÉ¨Éä +{ÉxÉä ʽþiÉ Eäò º´É°ü{É EòÒ VÉÉxÉEòÉ®úÒ ¤ÉÉäb÷Ç EòÉä näùMÉÉ +Éè®ú ¤ÉÉäb÷Ç       have come to his knowledge, disclose the nature of his interest
EòÒ ÊVÉºÉ ¤Éè`öEò ¨Éå BäºÉÒ ºÉÆÊ´ÉnùÉ, @ñhÉ, `ö½þ®úÉ´É ªÉÉ |ɺiÉÉ´É {É®ú SÉSÉÉÇ ½þÉäiÉÒ ½èþ       to the Board and shall not be present at the meeting of the
                      ä
=ºÉ¨Éå iɤÉiÉEò ={ÉκlÉiÉ xɽþÓ ½þÉMÉÉ VɤÉiÉEò =ºÉºÉä VÉÉxÉEòÉ®úÒ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä Eäò          Board when any such contract, loan, arrangement or proposal
|ɪÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +xªÉ ÊxÉnäù¶ÉEòÉå uùÉ®úÉ =ºÉEòÒ ={ÉκlÉÊiÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ xɽþÒ EòÒ VÉÉiÉÒ          is discussed unless his presence is required by the other
                                                     Directors for the purpose of eliciting information and no Director
½èþ iÉlÉÉ ÊVÉºÉ ÊxÉnäù¶ÉEò ºÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú ={ÉκlÉiÉ ®ú½þxÉä EòÒ +{ÉäIÉÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ         so required to be present shall vote on any such contract, loan,
´É½þ BäºÉÒ ÊEòºÉÒ ºÉÆÊ´ÉnùÉ, @ñhÉ, `ö½þ®úÉ´É ªÉÉ |ɺiÉÉ´É {É®ú ¨ÉiÉnùÉxÉ xɽþÓ Eò®äúMÉÉ*         arrangement or proposal :
{É®úxiÉÖ, ªÉ½þ ÊEò <ºÉ ={É-JÉÆb÷ ¨Éå +ÆiÉ̴ɹ]õ EòÉä<Ç ¤ÉÉiÉ BäºÉä ÊxÉnäù¶ÉEò {É®ú ±ÉÉMÉÚ        Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply
xɽþÓ ½þÉäMÉÒ ªÉÊnù ´É½þ Eäò´É±É :                                    to such Director by reason only of his being :
    (i)   EÆò{ÉxÉÒ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 1956 (1956 EòÉ 1) ¨Éå ªÉlÉÉ{ÉÊ®ú¦ÉÉʹÉiÉ ÊEòºÉÒ             (i) a shareholder (other than a Director) holding not more
        BäºÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò EÆò{ÉxÉÒ ªÉÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå iÉiºÉ¨ÉªÉ |É´ÉÞkÉ ÊEòºÉÒ Ê´ÉÊvÉ uùÉ®úÉ        than two percent of the paid up capital in any public
                                                          Company as defined in the Companies Act 1956 (1 of
        ªÉÉ =ºÉEäò +vÉÒxÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòºÉÒ ÊxÉMÉ¨É ªÉÉ ÊEòºÉÒ ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉʨÉÊiÉ             1956), or any corporation established by or under any
                                 Æ
        ¨Éå nùÉä |ÉÊiɶÉiÉ ºÉä +xÉÊvÉEò SÉÖEòiÉÉ {ÉÚVÉÒ vÉÉÊ®úiÉ Eò®úxÉä ´ÉɱÉÉ EòÉä<Ç           law for the time being in force in India or any co-
        ¶ÉäªÉ®úvÉÉ®úEò (ÊxÉnäù¶ÉEò ºÉä ʦÉzÉ) ½þÉä ÊVɺÉEäò ºÉÉlÉ ªÉÉ ÊVɺɨÉå ®úɹ]ÅõÒªÉEÞòiÉ       operative society, with which or to which the
        ¤ÉéEò xÉä EòÉä<Ç ºÉÆÊ´ÉnùÉ, @ñhÉ, `ö½þ®Éú ´É ªÉÉ |ɺiÉÉ´É ÊEòªÉÉ ½þÉä ªÉÉ Eò®úxÉä EòÉ       nationalized Bank has entered into or made, or
                                                          proposed to enter into or make, a contract, loan,
                    ä
        |ɺiÉÉ´É ®úJÉiÉÉ ½þÉ, ªÉÉ                                     arrangement or proposal; or
     (ii)  ®úɹ]ÅõÒªÉEÞòiÉ ¤ÉéEò EòÉ EòÉä<Ç BäºÉÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ªÉÉ +xªÉ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ½þÉä VÉÉä       (ii) an officer or other employee of the nationalized Bank,
        ÊxÉnäù¶ÉEò (+ÊvÉÊxÉªÉ¨É EòÒ vÉÉ®úÉ 9 EòÒ ={É-vÉÉ®úÉ (3) Eäò JÉÆb÷ (Ró) ªÉÉ             if he is a Director (referred to in clause (e) or clause
        JÉÆb÷ (SÉ) ¨Éå ªÉlÉÉÊ´ÉÊxÉÌnù¹]õ) ½þÉ* ä                              (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act)

4.   ªÉÚEòÉå ¤ÉéEò (¶ÉäªÉ®ú +Éè®ú ¤Éè`öEò) Ê´ÉÊxÉªÉ¨É 2003                       4. UCO BANK (SHARES & MEETINGS) REGULATIONS 2003

ºÉƪÉÖHò vÉÉ®úEòÉå Eäò +ÊvÉEòÉ®úÉå |ɪÉÉäMÉ/+É¨É ¤Éè`öEòÉå ¨Éå ¨ÉiÉnùÉxÉ                 Exercise of rights of joint holders / Voting at general meetings

Ê´ÉÊxÉªÉ¨É 10 :                                             Regulation 10 :
ªÉÊnù EòÉä<Ç ¶ÉäªÉ®ú nùÉä ªÉÉ nùÉä ºÉä +ÊvÉEò ´ªÉÊHòªÉÉå Eäò xÉÉ¨É ¨Éå ½þÉä iÉÉä VɽþÉÄ iÉEò       If any share stands in the names of two or more persons, the
¨ÉiÉnùÉxÉ Eò®úxÉÉ, ±ÉɦÉÉÆ¶É EòÒ |ÉÉÎ{iÉ, ºÉÚSÉxÉÉ EòÒ iÉɨÉÒ±É, ¤ÉéEò ºÉä ºÉƤÉÆÊvÉiÉ +xªÉ       first named in the register shall as regards voting, receipt of
                                                     dividend, service of notices and all or any other matters
ÊEòx½þÒ ªÉÉ ºÉ¦ÉÒ ¨ÉɨɱÉÉå EòÉ |ɶxÉ ½éþ, ¶ÉäªÉ®úÉå Eäò +ÆiÉ®úhÉ EòÉä UôÉc÷Eò®ú,  ä          connected with the Bank except the transfer of shares be
®úÊVɺ]õ®ú ¨Éå +ÆÊEòiÉ |ÉlÉ¨É ´ªÉÊHò EòÉä =ºÉEòÉ BEò¨ÉÉjÉ vÉÉ®úEò ¨ÉÉxÉÉ VÉÉB*              deemed to be the sole holder thereof.
+É¨É ´Éè`öEòÉå ¨Éå ÊxÉ´ÉÉÇÊSÉiÉ ÊEòB VÉÉxÉä´ÉɱÉä ÊxÉnäù¶ÉEò                       Directors to be elected at General meeting
Ê´ÉÊxÉªÉ¨É 63 :                                             Regulation 63
(i) vÉÉ®úÉ 9 EòÒ ={É-vÉÉ®úÉ 3 Eäò JÉÆb÷ (ZÉ) Eäò +vÉÒxÉ ÊEòºÉÒ ÊxÉnäù¶ÉEò EòÉ ÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ        (i)  A Director under clause (i) of sub-section 3 of Section 9
    ¤ÉéEò EòÒ +É¨É ¤Éè`öEò ¨Éå Eäòxpù ºÉ®úEòÉ®ú ºÉä ʦÉzÉ BäºÉä ¶ÉäªÉ®úvÉÉ®úEòÉå uùÉ®úÉ +{ÉxÉä        shall be elected by the shareholders on the register, other
    ¤ÉÒSÉ ¨Éå ºÉä ÊEòªÉÉ VÉÉBMÉÉ ÊVÉxÉEòÉ xÉÉ¨É ®úÊVɺ]õ®ú ¨Éå nùVÉÇ ½èþ*                  than the Central Government from amongst themselves in
                                                        the general meeting to the Bank.
(ii)  ªÉÊnù ÊEòºÉÒ +É¨É ciXfU ¨Éå ÊEòºÉÒ ÊxÉnäù¶ÉEò EòÉ ÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ ½þÉä iÉÉä       (ii)  Where an election of Directors to be held at any general
    =ºÉEòÒ ºÉÚSÉxÉÉ ciXfU Eäò +ɪÉÉäVÉxÉ ºÉƤÉÆvÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ¨Éå ¶ÉÉÊ¨É±É EòÒ VÉÉBMÉÒ,            meeting, the notice thereof shall be included in the notice
    BäºÉÒ |ÉiªÉäEò ºÉÚSÉxÉÉ ¨Éå ÊxÉ´ÉÉÇÊSÉiÉ ÊEòB VÉÉxÉä´ÉɱÉä ÊxÉnäù¶ÉEòÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ B´ÉÆ =xÉ       convening the meeting. Every such notice shall specify
                                                        the number of Directors to be elected and the particulars
    Ê®úÊHòªÉÉå Eäò Ê´É´É®úhÉ Ê´ÉÊxÉÌnù¹]õ ÊEòB VÉÉBÆMÉä ÊVÉxÉEòÒ ¤ÉɤÉiÉ ÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÊEòªÉÉ         of vacancies in respect of which the election is to be held.
    VÉÉxÉÉ ½èþ*
Nugh"thfUtü fUe mqae                                           List of shareholders
Ê´ÉÊxÉªÉ¨É 64 &                                             Regulation 64
    (i)   Rl rJrlgbtü fuU rJrlgb 63 fuU Wv-rJrlgb (ZÉ) fuU                     (i)  For the purpose of election of a Director under sub-
        y"el rfUme rl=uNfU fuU rlJtoal fuU Œgtuslt:o hrsôxh bü                      regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list
        WrÖÖtrF; Yumu Nugh"thfUtü fUe mqae ;igth fUe stYde rslfuU                    shall be prepared of shareholders on the register by whom
        Åtht rl=uNfU rlJtora; rfUgt stlt ni>                               the Director is to be elected.


18
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ        2010-11                           ANNUAL REPORT 2010-11
   (ii)  WÿU mqae bü Nug"thfUtü fuU ltb, WlfuU hrsôx[ef]U; v;u,          (ii)  The list shall contain the names of the shareholders, their
       WlfuU Åtht "trh; YJk ‘tur;; Nughtü fUe mkJªÉÉ, Nughtü fuU            registered addresses, the number and denoting numbers
                                               of shares held by them with the dates on which the share
       hrsôx[efUhK fUe ;theF ytih Yumu b;tü fUe mkÏgt yk;rJo³             are registered and the number of votes to which they will
       hnude rsànü Ju rlJtoal fuU rÖtY rlg; ;theF fUtu ciXfU bü            be entitled on the date fixed for the meeting at which the
       =ulu fuU nfU=th ntüdu ;:t WÿU mqae fUe Œr;gtâ ciXfU fuU rÖtY          election will take place and copies of the list shall be
       rlg; ;theF mu fUb mu fUb ;el mË;tn vqJo rl=uNfU bkzÖt              available for purchase at least three weeks before the
                                               date fixed for the meeting at a price to be fixed by the
       gt Œck" mrbr; Åtht rlg; bqÖg vh Œ"tl fUtgtoÖtg bü                Board or the Management Committee, on application at
       ytJu=l vh rJf{Ug fuU rÖtY WvÖtç" ntüde>                     the Head Office.
rlJtoal fuU rÖtY Wöbe=Jthtü fUt ltbtkfUl                       Nomination of candidates for election
rJrlgb 65 &                                      Regulation 65 :

(i)  rl=uNfU fuU °ü{É ¨Éå rlJtoal nu;w rfUme Wöbe=Jth fUt ltbtkfUl          (i)  No nomination of a candidate for election as a Director
   ;c;fU Ji" lné ntudt sc;fU-                               shall be valid unless,
   (fU) Jn cîfU fuU 100 Nugh "trh; fUhluJtÖtt fUtuRo Nugh"thfU                (a) he is a shareholder holding not less than 100
      l ntu >                                          shares in the Bank
   (F) Jn ltbtkfUl fUe ŒtrË; fUe ykr;b ;theF fUtu Rm yr"rlgb                 (b) he is on the last date for receipt of nomination, not
      gt Rm gtuslt fuU y"el rl=uNfU ntulu fuU rÖtY +xɽÇþ l ntu;t                disqualified to be a Director under the Act or under
      ntu >                                           the Scheme
   (d) Wmlu Nugh btkd fUe htrN fuU Cwd;tl fuU rÖtY rlg; ykr;b                 (c) he has paid all calls in respect of the shares of the
      ;theF fUtu gt Wmmu vqJo yvlu Åtht "trh; cîfU fuU Nughtü                  Bank held by him, whether alone or jointly with
      fUe ctc; Nugh btkd fUe mCe htrN fUt Cwd;tl yfuUÖtu gt                   others, on or before the last date fixed for the
      yàg fuU mt: mkgÿU Áv mu lné fUh r=gt ni >
                   w                                payment of the call;
   (D) ltbtkfUl rÖtrF; Áv mu lné ni ytih Wm vh Rm yr"rlgb                   (d) the nomination is in writing signed by at least one
      fuU y"el rl=uNfUtü fUtu rlJtora; fUhlu fuU rÖtY nfU=th fUb                hundred shareholders entitled to elect the Directors
      mu fUb YfU mti Nugh"thfUtü gt WlfuU Åtht mögfU Áv mu                   under the Act or by their duly constituted attorney,
      rlg; yxleo fuU nô;tGh lné ni; vhk;w gn rfU gr= Nugh                    provided that a nomination by shareholder who is
                                                   a Company may be made by a resolution of the
      "thfU fUtuRo fUkvle ntu ;tu WÿU fUkvle fuU rl=uNfUtü fuU mkfUÖv              Directors of the said Company and where it is so
      Åtht ltbtkfUl rfUgt st mfU;t ni ytih sntâ Yumt rfUgt st;t                 made, a copy of the resolution certified to be true
      ni Jntâ rsm ciXfU bü gn vtrh; rfUgt dgt ni WmfuU yÆgG                   copy by the Chairman of the meeting at which it
      Åtht ŒbtrK; mkfUÖv fUe YfU mÀg Œr; cîfU fuU Œ"tl                     was passed shall be dispatched to the Head Office
      fUtgtoÖtg fuU vtm ŒurM; fUe stYde ;:t WÿU Œr; fUtu Yume                  of the Bank and such copy shall be deemed to be
      fUkvle fUe ytuh mu rfUgt dgt ltbtkfUl btlt stYdt >                    a nomination on behalf of such Company.
   (E) rfUme àgtgt"eN, =kztr"fUthe, cebt hrsôx[th gt Wv-hrsôx[th               (e) the nomination accompanied or contains a
      gt ÊEòºÉÒ +xªÉ ®úÉVÉ{ÉÊjÉiÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ªÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê®úVÉ´É ¤ÉèEò ªÉÉ          declaration signed by the candidate before a
      ÊEòºÉÒ +xªÉ ®úɹ]ÅõÒªÉEÞòiÉ ¤ÉéEò Eäò ÊEòºÉÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ fuU mbG Wöbe=Jth         Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar or
      Åtht nô;tGrh; Rm ytNg fUt fUtuRo DtuMKt-vºt ltbtkfUl fuU                 Assurance or other Gazetted Officer or an Officer
                                                   of the Reserve Bank of India or any other
      mt: mkÖtÉl lné rfUgt st;t ni gt Wmbü yk;rJo³ lné hn;t                   nationalized Bank, that he accepts the nomination
      ni rfU Wmu ltbtkfUl ôJefUth ni ytih Jn rlJtoal fuU rÖtY                  and is willing to stand for election, and that he is
      F\zt ntulu fUt RåAwfU ni ;:t gt ;tu Rm yr"rlgb fuU y"el                  not disqualified either under the Act or the Scheme
      gt Rm gtuslt gt Rl rJrlgbtü fuU y"el rl=uNfU ntulu mu                   or these regulations from being a Director.
      ylno lné ni>
   (ii) fUtuRo Ce ltbtkfUl ;c ;fU Ji" lné ntudt sc ;fU Jn mCe               (ii) No nomination shall be valid unless it is received with
      mkcõ =ô;tJustü mrn; mCe ;hn mu vqKo Áv bü cîfU fuU                   all the connected documents complete in all respects
      Œ"tl fUtgtoÖtg bü rfUme fUtgo-r=Jm fUtu ciXfU fuU rÖtY rlg;              and received, at the Head office of the Bank on a
      ;theF mu fUb mu fUb SÉÉènù½þ r=l vqJo ŒtË; l ntu>                   working day not less than fourteen days before the
                                                 date fixed for the meeting.
ltbtkfUl fUe mkJeGt                                  Scrutiny of nominations
rJrlgb 66                                       Regulation 66 :
   (i) ltbtkfUl fUe mkJeGt, ltbtkfUl ŒtrË; fuU rÖtY rlg; ;theF          (i)  Nominations shall be scrutinized on the first working day
      fuU ´ÉÉnù Eäò Œ:b fUtgor=Jm fUtu fUe stYde ytih gr= fUtuRo            following the date fixed for the receipt of nomination and
      mqalt Ji" lné vtRo st;e ni ;tu =ºÉEäò fUthK yrCrÖtrF;               in case any information is not found to be valid, the same
      fUh;u nwY Wmu yôJefUth fUh r=gt stYdt> gr= rlJtoal                shall be rejected after recording the reason thereof. If
      Åtht Che stluJtÖte rfUme rJNuM rhrÿU fuU rÖtY fuUJÖt YfU             there is only one valid nomination for any particular vacancy
      ne Ji" ltbtkfUl ntu ;tu Rm ŒfUth ltbtkrfU; Wöbe=Jth                to be filled by election, the candidate so nominated shall
                                               be deemed to be elected forthwith and his name and
      ;Àf tÖt rlJtora; btlt stYdt ytih Rm ŒfUth rlJtora;                address shall be published as so elected. In such an
      ÔgrÿU fUt ltb YJk v;t ŒfUtrN; rfUgt stYdt> Yume =Nt                event there shall not be any election at the meeting


                                                                           19
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ       2010-11                         ANNUAL REPORT 2010-11
        bü Rm Œgtuslt:o cwÖttRo dRo ciXfU bü fUtuRo rlJtoal lné ntudt     convened for the purpose and if the meeting had been
        ytih gr= ciXfU YfUbtºt WvgwÿU rlJtoal fuU Œgtuslt:o cwÖttRo
                      o                     called solely for the purpose of the aforesaid election it
        dRo ntu ;tu Jn hæ ntu stYde>                      shall stand cancelled.


    (ii)  rlJtoal ntulu fUe =Nt bü gr= Ji" ltbtkfUl rlJtora; rfUY     (ii)  In the event of an election being held, if valid nominations
        stlu JtÖtu rl=uNfUtü fUe mkÏgt mu yr"fU ntu ;tu rsm          are more than the number of Directors to be elected, the
        Wöbe=Jth EòÉä ¤É½Öþ¨ÉiÉ Ê¨É±ÉÉ ½þÉä Wmu rlJtora; btlt stYdt>      candidate polling the majority of votes shall be deemed to
                                           have been elected.
    (iii)
     rfUme rJ‘btl rhrÿU fUtu Chlu fuU rÖtY rlJtora; rfUme         (iii) A Director elected to fill an existing vacancy shall be
     rl=uNfU fUtu Wm ;theF fuU ct= fUe ;theF fUtu v=d{nK            deemed to have assumed office from the date following
     rfUgt dgt mbSt stYdt rsm ;theF fUtu Jn rlJtora;              that on which he is or is deemed to be elected.
     rfUgt st;t ni gt rfUgt dgt mbSt st;t ni>
rlJtoal mkck"e rJJt=                              Election disputes

rJrlgb 67 &                                  Regulation 67
(i) gr= rl=uNfU fuU Áv bü rlJtora; mbSu dY gt DturM; rfUme           (i)  if any doubt or dispute shall arise as to the qualification or
   ÔgrÿU fUe yno;t gt ylno;t fuU mkck" bü gt rl=uNfU fuU              disqualification of a person deemed or declared to be
   rlJtoal fUe Ji";t fuU mkck" bü fUtuRo mk=un gt rJJt= WÀvªt           elected, or as to the validity of the election of a Director,
                                           any person interested, being a candidate or shareholder
   ntu;t ni ;tu Yumu rlJtoal bü b;=tl fUhlu fuU rÖtY nfU=th YJk          entitled to vote at such election, may, within seven days
   rn;cõ fUtuRo Wöbe=Jth gt Nugh"thfU Yumu rlJtoal fUt               of the date of the declaration of the result of such election,
   vrhKtb DturM; ntulu fUe ;theF mu mt; r=l fuU Ce;h cîfU fuU           give intimation in writing thereof to the Chairman and
   yÆgG YJk Œck" rl=uNfU fUtu rÖtrF; Áv bü WmfUe mqalt =u             Managing Director of the Bank and shall in the said
                                           intimation give full particulars of the grounds upon which
   mfuUdt/mfuUde ytih WÿU mqalt bü rlJtoal fUe Ji";t vh mk=un           he/she doubts or disputes the validity of the election.
   gt rJJt= fUhlu fuU yt"th fUt vqht çgtuht =udt/=ude>
(ii) Wv rJrlgb (i) fuU y"el mqalt ŒtË; ntulu vh cîfU fUt yÆgG         (ii) On receipt of an intimation under sub-regulation (i) the
   YJk Œck" rl=uNfU gt WmfUe ylwvrô:r; bü fUtgovtÖtfU rl=uNfU           Chairman and Managing Director or in his absence, the
   Yumu mk=un gt rJJt= fUtu YfU Yume mrbr; Eäò {ÉÉºÉ WmfuU            Executive Director of the Bank shall forthwith refer such
   rJrlëag fuU rÖtY ¦ÉäVÉäMÉÉ stu yÆgG YJk Œck" rl=uNfU gt            doubt or dispute for the decision of a committee consisting
                                           of the Chairman and Managing Director or in his absence,
   WmfUe ylwvrô:r; bü fUtgovtÖtfU rl=uNfU ytih yr"rlgb fUe            the Executive Director and any two of the Directors
   "tht 9 fUe Wv-"tht (3) fuU Fkz (F) YJk (d) fuU y"el              nominated under clauses (b) and (c) of sub-section 3 of
   ltrb; rfUànek =tu rl=uNfU mu rbÖtfUh clude>                  section 9 of the Act.
(iii) Wv rJrlgb (ii) bü rlr=o³ mrbr; Yume stka fUhude simt Jn         (iii) The committee referred to in sub-regulation (ii) shall make
   ytJëgfU mbSu ytih gr= Jn vt;e ni rfU rlJtoal Ji" :t ;tu            such enquiry as it deems necessary and if it finds that the
   Jn rlJtoal fuU DturM; vrhKtb fUe vwr³ fUhude, gt gr= Jn            election was valid election, it shall confirm the declared
                                           results of the election, or if it finds that the election was
   vt;e ni rfU rlJtoal Ji" lné :t ;tu Jn stka ŒthkC ntulu fuU           not valid election, it shall, within thirty days of the
   ;em r=l fuU Ce;h lgt rlJtoal fUhtlu mrn; Yumt yt=uN              commencement of the enquiry make such order and given
   vtrh; fUhude YJk Yuumu rl=uN =ude simt Wl vrhrô:r;gtü bü            such directions including the holding of a fresh election as
   mrbr; fUtu Wra; Ötdu>                             shall in the circumstances appear just to the committee.
(iv) Rm rJrlgb fuU ylwmhK bü Yume mrbr; fuU yt=uN YJk rl=uN          (iv) An order and direction of such committee in pursuance of
   rlëatgfU ntüdu>                                this regulation shall be conclusive.
yÆgtg 81                                    Chapter VI
Nugh"thfUtü EòÉ ¨ÉiÉÉÊvÉEòÉ®/¨ÉiÉÉÊvÉEòÉ® EòÉ +´ÉvÉÉ®úhÉ            Voting Rights of Shareholders Determination of voting rights
rJrlgb 68 &                                  Regulation 68 :
(i)  yr"rlgb fUe "tht 3 (2W) bü yk;rJo³ Wvck"tü fuU yÆg"el          (i) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the
    rfUme +É¨É ciXfU fUe ;theF fuU vqJo hrsôxh ck= rfUY stlu          Act, each shareholder who has been registered as a
    fUe ;theF fUtu Yumu |ÉiªÉäEò Nugh"thfU fUtu, rsmfUt ltb hrsôxh       shareholder on the date of the closure of the register prior to
                                          the date of a general meeting shall, at such meeting, have
    bü Nugh"thfU Eäò °ü{É ¨Éå =so rfUgt dgt ntu, Yume ciXfU bü nt:       one vote on show of hands and in case of a poll shall have
    WXtfUh YfU b; =ulu fUt yr"fUth ntudt ytih b;=tl ntulu fUe          one vote for each share held by him.
    rô:r; bü WmfuU Åtht "trh; rfUY stluJtÖtu ŒÀgufU Nugh fuU
    rÖtY Wmu YfU b; =ulu fUt yr"fUth ntudt>
(ii)   yr"rlgb fUe "tht 3 (2W) r=l fuU Wvck"tü fuU yÆg"el g:tvqJtuoÿU    (ii)  Subject to the provision in Section 3 (2E) of the Act, every
     Áv bü b;=tl fUhlu fuU rÖtY nfU=th ŒÀgufU Yumu Nugh"thfU fUtu,        shareholder entitled to vote as aforesaid who not being a
     stu fUkvle l ntu ytih ÔgrÿUd; Áv mu gt vhtuGe Åtht Wvrô:;          Company is present in person or by proxy or who being a
     ntu gt stu fUkvle ntu ytih mögEÂò Áv mu Œtr"f]U; Œr;rlr" gt         Company is present by a duly authorized representative, or

20
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ          2010-11                                  ANNUAL REPORT 2010-11
    vhtuGe Åtht Wvrô:; ntu, simt <ºÉ¨Éå RmfuU W¥vh Wv-rJrlgb                      by proxy shall have one vote on a show of hands and in case
    (i) bü fUr:; ni, nt: WXtfUh YfU b; =ulu fUt yr"fUth ntudt                     of a poll shall have one vote for each share held by him as
                                                      stated hereinabove in sub-regulation (i)
    ;:t b;=tl ntulu fUe rô:r; bü WmfuU Åtht "trh; rfUY stluJtÖtu
    ŒÀgufU Nugh fuU rÖtY Wmu YfU b; =ulu fUt yr"fUth ntudt>
    ôv³efUhK :- Rm yÆgtg bü IIfUkvleOO mu ;tÀvgo rfUme rldrb;                 Explanation :- For this chapter, “Company” means any body
    rlfUtg mu ni                                        corporate

(iii) rfUme +É¨É ciXfU bü Wvrô:; ntulu YJk b;=tl fUhlu fuU nfU=th                 (iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a
                                                     general meeting shall be entitled to appoint another person
    cîfU fuU Nugh"thfUtü fUtu yvlu ô:tl vh yvlu vhtuGe fuU Áv bü                   (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote
    Wvrô:; ntulu YJk b;=tl fUhlu fuU rÖtY rfUme yàg ÔgrÿU fUtu                    instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any
    (atnu Jn fUtuRo Nugh"thfU ntu gt lneÆ) rlgwÿU fUhlu fUt nfU ntudt                right to speak at the meeting.
    vhk;w Rm ŒfUth rlgwÿU rfUme vhtuGe fUtu ciXfU bü ctuÖtlu fUt fUtuRo
    yr"fUth lné ntudt>
ºÉ¨ªÉEÂò Áv mu Œtr"f]U; Œr;rlr" Åtht b;=tl                             Voting by duly authorized representative
rJrlgb 69 &                                            Regulation 69

(i)   fUtuRo Nugh"thfU, atnu Jn fuUà“ mhfUth gt fUtuRo fUkvle ntu,                (i)   A shareholder, being the Central Government or a Company,
    mkfUÖv Åtht, g:trô:r;, yvlu rfUàné yr"fUthe ªÉÉ yàg ÔgrÿU                     may by a resolution, as the case may be, authorize any of its
    fUtu Nugh"thfUtü fUe rfUme +É¨É ciXfU bü yvlu Œr;rlr" fuU Áv                    officers or any other person to act as its representative at any
                                                      general meeting of the shareholders and the person so
    bü fUtgo fUhlu fuU rÖtY Œtr"f]U; fUh mfuUdt ytih Rm ŒfUth                     authorized (referred to as a “duly authorized representatives”
    Œtr"f]U; ÔgrÿU fUtu (Rl rJrlgbtü bü IImögfU Áv mu Œtr"f]U;                     in these regulations) shall be entitled to exercise the same
    Œr;rlr"OO fuU Áv bü rJrlr=o³) fuUà“ mhfUth gt fUkvle fUe                      powers on behalf of the Central Government of the Company
    ytuh mu, rsmfUt Jn Œr;rlr"ÀJ fUh;t ni, Rm ŒfUth NrÿUgtü                      which he represents as if he was an individual shareholder
    fUt Œgtud fUhlu fUt nfU ntudt btltu Jn cîfU fUt Ôgr³fU                       of the Bank. The authorization so given may be in favour of
    Nugh"thfU ntu> Rm ŒfUth úÖ Œtr"fUth ×¾ÖfUÖv;& =tu ÔgrÿUgtü                    two persons in the alternative and in such a case any one of
    fuU vG bü r=gt st mfU;t ni ytih Yume =Nt bü Wlbü mu fUtuRo                     such persons may act as a duly authorized representative of
    ÔgrÿU fuUà“ mhfUth/fUkvle fuU mögúË Œtr"f]U; Œr;rlr" fuU Áv                    the Central Government /Company.
    bü fUtgo fUh mfuUdt>
(ii)  fUtuRo ÔgrÿU cîfU fuU Nugh"thfUtü fUe rfUme ciXfU bü fUkvle fuU              (ii)  No person shall attend or vote at any meeting of the
    mögúË Áv mu Œtr"f]U; Œr;rlr" fuU Áv bü ;c;fU Wvrô:;                        shareholders of the Bank as the duly authorized representative
    lné ntudt gt b;=tl lné fUhudt sc;fU mögúË Áv mu                          of the Company unless a copy of the resolution appointing
    Œtr"f]U; Œr;rlr" fuU Áv bü WmfUe rlgwrÿU mkck"e mkfUÖv fUe                     him as a duly authorized representative certified to be true
                                                      copy by the Chairman of the meeting at which it was passed
    YfU Œr;, stu Wm ciXfU fuU yÆgG Åtht ŒbtrK; mÀgŒr; ntu                       shall have been deposited at the Head Office of the Bank not
    rsmbü mkfUÖv vtrh; rfUgt dgt :t, cîfU fuU Œ"tl fUtgtoÖtg                      less than four days before the date fixed for the meeting.
    fuU vtm ciXfU fuU rÖtY rlg; ;theF mu fUb mu fUb ath r=l
    vqJo sbt l fUe dRo ntu>

                                      GREEN INITIATIVE
 The Ministry of Corporate Affairs, Government of India, has taken a “Green Initiative in the Corporate Governance” by introducing
 paperless compliances allowing the companies to serve the documents to its members through electronic mode. Bank desire’s to
 take part in the Green Initiative by sending Notices, Annual Reports etc by e-mail to those members who register their e-mail
 address with the Bank/made available to the Bank through the depositories. The shareholders may opt for receipt of notices,
 Annual Reports through electronic mode by providing e-mail address and their shareholding particulars viz Folio Number/DPID &
 Client ID etc to our share transfer agents M/s. Karvy Computershare Private Limited, Unit UCO Bank, Plot Nos 17 to 24, Vittal Rao
 Nagar, Madhapur, Hyderabad. Even though shareholders opts for service of Annual Report by electronic mode, they can make a
 specific request at any point of time for a copy of the Annual Report of the Bank and the same will be provided to them at free of
 cost.

                                          ½þÊ®úiÉ {ɽþ±É
                                  ä                                            Å
 EÆò{ÉxÉÒ EòɪÉÇ ¨ÉÆjÉɱÉɪÉ, ¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®ú xÉä ""EòÉ®ú{ÉÉä®ú]õ +ʦɶÉɺÉxÉ ¨ÉäÆ ½þÊ®úiÉ {ɽþ±É'' EòÒ ½þè ÊVɺÉEäò iɽþiÉ EÆò{ÉÊxɪÉÉäÆ EòÉä <±ÉäEò]õÉÊxÉEò ºÉÉvÉxÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä
                               ä Ö                                 è Æ
 +{ÉxÉä ºÉnùºªÉÉäÆ EòÉä nùºiÉÉ´ÉäVÉ näùxÉä EòÒ +xÉÖ¨ÉÊiÉ nùiÉä ½þB EòÉMÉVÉ Ê´É½þÒxÉ +xÉÖ{ÉɱÉxÉ EòÒ ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ EòÒ MÉ<Ç ½þ* ¤ÉèEò EòÒ ªÉ½þ ¨ÉƶÉÉ ½þè ÊEò ´É½þ xÉÉäÊ]õºÉ, ´ÉÉʹÉÇEò
                                                      Æ             è                  Æ
 |ÉÊiÉ´ÉänùxÉ +ÉÊnù <Ç-¨Éä±É Eäò uùÉ®úÉ +{ÉxÉä =xÉ ºÉnùºªÉÉäÆ EòÉä, ÊVÉxÉEòÉ +{ÉxÉÉ <Ç-¨Éä±É {ÉiÉÉ ¤ÉèEò Eäò {ÉÉºÉ {ÉÆVÉÒEÞòiÉ ½þ/VÉÉä Êb÷{ÉÉVÉÒ]õ®úÒ Eäò VÉÊ®úB ¤ÉèEò EòÉä ={ɱɤvÉ
                                                                                          Æ
 Eò®úÉiÉä ½éþ, ¦ÉäVÉEò®ú <þºÉ {ɽþ±É ¨ÉäÆ ªÉÉäMÉnùÉxÉ näù* ¶ÉäªÉ®úvÉÉ®úEòMÉhÉ ½þ¨ÉÉ®ä ¶ÉäªÉ®ú +ÆiÉ®úhÉ BVÉå]õ ¨ÉäºÉºÉÇ EòÉ´ÉÒÇ Eò¨ªÉÖ]õ®ú ¶ÉäªÉ®ú |ÉÉ.õ ʱÉ.÷, ªÉÚÊxÉ]õ ªÉÚEòÉä ¤ÉèEò, {±ÉÉ]õ
             Â                 è
 xÉÆ. 17 ºÉä 24 Ê´É]õ]õ±É ®úÉ´É xÉMÉ®ú, ¨ÉÉvÉÉ{ÉÖ®ú, ½þnù®úɤÉÉnù Eäò {ÉÉºÉ +{ÉxÉÒ ¶ÉäªÉ®úvÉÉÊ®úiÉÉ Eäò Ê´É´É®úhÉ ªÉlÉÉ ¡òÉäʱÉ+Éä ºÉÆJªÉÉ/b÷Ò{ÉÒ+É<b÷Ò Bhb÷ C±ÉɪÉÆ] +É<b÷Ò
                Ö                 ä       Å                                              Æè
 +ÉÊnù ={ɱɤvÉ Eò®úÉiÉä ½þB =x½þÆä +{ÉxÉä <Ç-¨Éä±É {ÉiÉÉ nùõEò®ú <±ÉäC]õÉÊxÉEò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä xÉÉäÊ]õºÉ, ´ÉÉʹÉÇEò |ÉÊiÉ´ÉänùxÉ EòÒ |ÉÉÊ{iÉ EòÉ Ê´ÉEò±{É nùä ºÉEòiÉä ½þ* ¶ÉäªÉ®úvÉÉ®EòÉäÆ
         Å                                ä
 uùÉ®úÉ <±ÉäC]õÊxÉEò ºÉÉvÉxÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ´ÉÉʹÉÇEò Ê®ú{ÉÉä]õÇ Eäò |Éä¹ÉhÉ ½þiÉÖ Ê´ÉEò±{É ÊnùB VÉÉxÉä {É®ú ¦ÉÒ ´Éä ÊEòºÉÒ ¨ÉÒ ºÉ¨ÉªÉ ´ÉÉʹÉÇEò |ÉÊiÉ´ÉänùxÉ EòÒ |ÉÊiÉ Eäò ʱÉB ʴɶÉä¹É
           ä
 iÉÉè®ú {É®ú +xÉÖ®úÉvÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½þÆè +Éä®ú =x½þÆä ªÉ½ ÊxÉ&¶ÉÖ±Eò ={ɱɤvÉ Eò®úɪÉÉ VÉÉBMÉÉ*

                                                                                              21
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ 2 0 1 0 - 1 1                                     ANNUAL REPORT 2010-11
                      פü­ÖÖӍú 31.03.2011 úÖê ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ 7 ¾ÖÂÖÔ úß †¾Ö×¬Ö úß ×¾Ö¢ÖßµÖ ×¾Ö׿Ö™üŸÖ֋Ó
                 FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR 7 YEARS PERIOD ENDED ON 31.03.2011
                                                                         (fUhtu\z <. bü/ <. in Crore)
úÖ¸ü²ÖÖ¸ü ´ÖÖ­Ö¤Óü›ü                  ´Ö֓ÖÔ 2011 ´Ö֓ÖÔ 2010     ´Ö֓ÖÔ 2009      ´Ö֓ÖÔ 2008    ´Ö֓ÖÔ 2007 ´Ö֓ÖÔ 2006    ´Ö֓ÖÔ 2005
Business Parameters                  March 2011 March 2010      March 2009       March 2008    March 2007 March 2006     March 2005
ãú»Ö •Ö´ÖÖ / Total Deposits               145278     122416       100222         79909       64860    54544       49470
ãú»Ö †×ÖÏ´Ö / Total Advances              100561      &!!%       $'$$'         ##$ %      "%"%     !%&%       & !"
ãú»Ö úÖ¸ü²ÖÖ¸ü / Total Business             245839    205787       169891         135536      112331     92361      77704
×¾Ö×­Ö¬ÖÖ­Ö / Investment                  43124     43700       29512         24629      19789     19803      19125
²µÖÖ•Ö †ÖµÖ / Interest income                11371     9526        8121          6509       5318      4355       3549
²µÖÖ•Ö ¾µÖµÖ / Interest Expenditure             7526     7202        6477          5021       3623      2789       2140
×­Ö¾Ö»Ö ²µÖÖ•Ö †ÖµÖ / Net Interest Income          3845     2324        1644          1488       1695      1566       1409
¯Ö׸ü“ÖÖ»Ö­Ö »ÖÖ³Ö / Operating Profit            2695     1706        1202          954       945       763       838
×­Ö¾Ö»Ö »ÖÖ³Ö / Net Profit                  907     1012        558          412       316       197       346
ŠúÖ •Ö´ÖÖ †­Öã¯ÖÖŸÖ / Credit Deposit Ratio         69.22    68.10       69.51         69.61       73.19     69.33      57.07
¿Ö֏ÖֆÖë úß ÃÖӏµÖÖ / No. of Branches           2206     2152        2068          1961       1853      1744       1727
                 פü­ÖÖӍú 31.03.2011 úÖê ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ 7 ¾ÖÂÖÔ úß †¾Ö×¬Ö êú ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ fUtgo×­Ö¯ÖÖ¤ü­Ö ×­Ö¤ìü¿Öú
          KEY PERFORMANCE INDICATORS FOR 7 YEARS PERIOD ENDED ON 31.03.2011

×¾Ö¾Ö¸üÖ Particulars                    ´Ö֓ÖÔ 2011 ´Ö֓ÖÔ 2010     ´Ö֓ÖÔ 2009     ´Ö֓ÖÔ 2008    ´Ö֓ÖÔ 2007 ´Ö֓ÖÔ 2006   ´Ö֓ÖÔ 2005
(% ´Öë ) (in %)                      March 2011 March 2010      March 2009     March 2008     March 2007 March 2006    March 2005
ãú»Ö †ÖµÖ êú % êú ºþ¯Ö ´Öë ¿Öã¨ü ²µÖÖ•Ö †ÖµÖ
Net Interest Income as % to Total Income             31.27     22.15        17.98        20.44       29.43     33.11      34.69
•Ö´ÖÖ úß †ÖîÃÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ (%)
Average Cost of Deposits (%)                   5.74     6.44          7.25       6.74       5.66     5.19      5.02
†×ÖÏ´ÖÖë ÃÖê †ÖîÃÖŸÖ †ÖµÖ (%)
Average Yield on Advances (%)                  10.00     10.13        10.67        9.96       8.65     8.26      8.50
×­Ö¾Ö»Ö ²µÖÖ•Ö ´ÖÖÙ•Ö­Ö (%) / Net Interest Margin (%)       3.07     2.19        1.97        1.87       2.51     2.72      2.97
  Ó
¯Öæ•Öß ¯ÖµÖÖÔ¯ŸÖŸÖÖ (%) / Capital Adequacy (%)
²ÖÖÃÖê»Ö-1 / BASEL-I                       11.87     11.35        9.75        10.09       11.56     11.12      11.26
²ÖÖÃÖê»Ö-1 / BASEL-II                      13.71     13.21        11.93        11.02        NA      NA       NA
                ê
¯ÖÏ×ŸÖ ¿Ö֏ÖÖ úÖ¸ü²ÖÖ¸ü ( ú¸ü֛Íü ¹ý.)
Business per Branch (Rs.Crore)                 111.44     95.63        82.15        69.12       60.62     52.96      44.99
                   ê
¯ÖÏ×ŸÖ ú´ÖԓÖÖ¸üß úÖ¸ü²ÖÖ¸ü ( ú¸ü֛Íü ¹ý.)
Business per Employee (Rs.Crore)                 11.36     9.01        7.32        5.80       4.64     3.87      3.21
Ã֍ú»Ö †­Ö•Öԍú †ÖÛÃŸÖ †­Öã¯ÖÖŸÖ (%) / Gross NPA Ratio (%)    3.13     1.99        2.21        2.97       3.17     3.27      4.96
×­Ö¾Ö»Ö †­Ö•Öԍú †ÖÛÃŸÖ †­Öã¯ÖÖŸÖ (%) / Net NPA Ratio (%)     1.84     1.17        1.18        1.98       2.14     2.10      2.93
†ÖÛßֵÖÖë ¯Ö¸ü ¯ÖÏןֱú»Ö (%) / Return on Assets (%)       0.66     0.87        0.59        0.52       0.47     0.34      0.73
/ Book Value per Share (in Rs.)                 82.00     65.74        50.88        31.08       27.66     24.86      22.37
¯ÖÏ×ŸÖ ¿ÖêµÖ¸ü †•ÖÔ­Ö (¹ý. ´ÖêÓ)
Earning Per Share (in Rs.)*                  *14.29    17.47        *7.63        5.16       3.95     2.46      4.32

* Nughtü   fUe mkÏgt fUt Ctrh; ytim;/*      Weighted average number of Share22
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ         2 0 1 0 - 1 1                            ANNUAL REPORT 2010-11
                                       µÖæúÖê ²Öïú
                      |ÉvÉÉxÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ : 10, Ê´É. jÉè. ¨É. ºÉ®úhÉÒ, EòÉä±ÉEòÉiÉÉ - 700001
                                        ­ÖÖ´ÖÖӍú­Ö ±úÖ´ÖÔ
†¬µÖÖ ‹¾ÖÓ ¯ÖϲÖÓ¬Ö ×­Ö¤êü¿Öú
µÖæúÖê ²Öïú,
10, ×¾Ö.¡Öî.´Ö. ÃÖ¸üÖß,
(²ÖÎê²ÖÖê­ÖÔ ¸üÖê›ü)
úÖê»Öú֟ÖÖ - 700 001

ׯÖ쵅 ´ÖÆüÖê¤üµÖ,
×­Ö¤êü¿Öú úÖ ×­Ö¾ÖÖԓ֭Ö

†Ö¯Öúß ÃÖæ“Ö­ÖÖ ×¤ü­ÖÖӍú 03/06/2011 êú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ´Öë ´Öï _______________________________________, µÖæúÖê ²Öïú úÖ
‹ú ¿ÖêµÖ¸ü¬ÖÖ¸üú, •ÖÖê µÖÖ­Öß ×­Ö¾ÖÖÔ“Ö­Ö ´Öë ³ÖÖÖ »Öê­Öê êú ׻֋ ×­ÖÙ¤ü™ü ŸÖÖ¸üßÖ †£ÖÖÔŸÖ ¿ÖãÎú¾ÖÖ¸ü, פü­ÖÖӍú 3 •Öæ­Ö, 2011 úÖê ¹ý. 10/- ¯ÖϟµÖêú êú ____________
‡Ôی¾Ö™üß ¿ÖêµÖ¸ ¬ÖÖ׸üŸÖ ú¸üŸÖÖ/ú¸üŸÖß ÆæüÑ, ‹ŸÖ¤Ëü«üÖ¸üÖ ÁÖß/ÁÖߴ֟Öß _______________________________ ¯Öã¡Ö/¯Öã¡Öß ¯ÖŸ­Öß_________________________,
×­Ö¾ÖÖÃÖß______________________úÖê פü­ÖÖӍú 14 VÉÖ±ÉÉ<Ç, 2011 úÖê †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ÆüÖê­Öê¾ÖÖ»Öß ²Öïú êú ¿ÖêµÖ¸ü¬ÖÖ¸üúÖë úß ¾ÖÖÙÂ֍ú +É¨É ²Öîšüú ´Öë ²ÖïúúÖ¸üß
Óú¯Ö­Öß (ˆ¯ÖÎú´ÖÖë úÖ †•ÖÔ­Ö †Öî¸ü †ÓŸÖ¸üÖ) †×¬Ö×­ÖµÖ´Ö, 1970 úß ¬ÖÖ¸üÖ 9 (3) (i) ´Öë µÖ£Öֈ¯Ö²ÖÓ×¬ÖŸÖ ²Öïú êú ¿ÖêµÖ¸ü¬ÖÖ¸üúÖë úÖ ¯ÖÏןÖ×­Ö׬֟¾Ö ú¸ü­Öê¾ÖÖ»Öê µÖæúÖê ²Öïú
êú ×­Ö¤êü¿Öú êú ºþ¯Ö ´Öë ×­Ö¾ÖÖÔ×“ÖŸÖ ×ú‹ •ÖÖ­Öê ÆêüŸÖã ­ÖÖ×´ÖŸÖ ú¸üŸÖÖ/ú¸üŸÖß ÆÑüæ…


 ­ÖÖ´Ö
 ÆüßÖցָü
 ¿ÖêµÖ¸üÖë úß ÃÖӏµÖÖ
 {ÉÆVÉҍéúŸÖ ±úÖê×»ÖµÖÖê ÃÖÓ.
 (µÖפü †´ÖæŸÖáéúŸÖ ­ÖÆüà Æîü)
 ›üß ¯Öß ¯ÖÆü“ÖÖ­Ö ÃÖÓ.
 (µÖפü †´ÖæŸÖáéúŸÖ Æîü)
 ÖÏÖÆüú úß ¯ÖÆü“ÖÖ­Ö ÃÖÓ.
 (µÖפü †´ÖæŸÖáéúŸÖ Æîü)
 ãÖÖ­Ö
 ŸÖÖ¸üߏÖ

יü¯¯ÖםֵÖÖÓ :
1) µÖפü ׍úÃÖß ×­ÖÖ×´ÖŸÖ ×­ÖúÖµÖ «üÖ¸üÖ ­ÖÖ´ÖÖӍú­Ö ׍úµÖÖ •Ö֟ÖÖ Æîü ŸÖÖê ­ÖÖ´ÖÖӍú­Ö ±úÖ´ÖÔ êú ÃÖÖ£Ö ˆÃÖ ²Öîšüú êú †¬µÖÖ êú ÆüßÖցָü ÃÖê ×­Ö¤êü¿Öú ´Öӛü»Ö «üÖ¸üÖ ¯ÖÖ׸üŸÖ
    ÃÖӍú»¯Ö úß ‹ú ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ Ã֟µÖ ¯ÖÏ×ŸÖ ÃÖӻ֐­Ö úß •ÖÖ­Öß “ÖÖ×Æü‹ וÖÃÖ´Öë µÖÆü ¯ÖÖ׸üŸÖ ׍úµÖÖ ÖµÖÖ Æîü…
2) ˆ´´Öߤü¾ÖÖ¸ü úÖ ­ÖÖ´ÖÖӍú­Ö ú¸ü­Öê¾ÖÖ»Öê ¿ÖêµÖ¸ü¬ÖÖ¸üúÖë êú ÆüßÖցָü ²Öïú êú ¿ÖêµÖ¸ü †ÓŸÖ¸üÖ ‹•Öë™ü êú ¯ÖÖÃÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ­Ö´Öæ­ÖÖ ÆüßÖցָü ÃÖê ×´Ö»Ö­Öê “ÖÖ×Æü‹…                                                                                          23
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ  2 0 1 0 - 1 1                  A N N U A L R E P O R T 2 0 1 0 - 11
                           UCO BANK
                HEAD OFFICE : 10, B. T. M. Sarani, Kolkata - 700 001

                         NOMINATION FORM
To
The Chairman & Managing Director,
UCO Bank,
10, B.T.M. Sarani,
(Brabourne Road),
Kolkata – 700 001

Dear Sir,
ELECTION OF DIRECTOR

With reference to your Notice Dated 03/06/2011, I................................................................................ a
shareholder of UCO Bank holding….......................................Equity shares of Rs. 10/- each as on
Friday, the 3rd June 2011 i.e., the specified date for participating in the election, do hereby nominate
Shri/Smt…………………………….............................son/daughter /wife of………………………………......
residing at ………………………………………………………………………………......for being elected as a
Director of UCO Bank representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9(3)(i) of The
Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 at the Annual General Meeting of
the Shareholders of the Bank to be held on 14th July 2011.


Name

Signature

No. of shares
Regd. Folio No.
(if not dematerialized)
DP ID No.
(if dematerialized)
Client ID No.
(if dematerialized)
Place
Date
Notes :
   1) In case nomination is made by a body corporate, the Nomination Form should be accompanied by
    a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the
    Chairman of the meeting at which it was passed.
   2) Signature of the shareholders nominating the candidature should match with the specimen
    signature available with the Share Transfer Agent of the Bank.

24
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ           2 0 1 0 - 1 1                            ANNUAL REPORT 2010-11
                                           µÖæúÖê ²Öïú
                        |ÉvÉÉxÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ : 10, Ê´É. jÉè. ¨É. ºÉ®úhÉÒ, EòÉä±ÉEòÉiÉÉ - 700001
                                             ‘ÖÖêÂ֝ÖÖ-¯Ö¡Ö
´Öï ....................................................¯Öã¡Ö/¯Öã¡Öß/¯ÖŸ­Öß, ÁÖß/ÁÖߴ֟Öß....................................................................................... ×­Ö¾ÖÖÃÖß
............................................................‹ŸÖ¤üË«üÖ¸üÖ ¯ÖãÛ™ü ú¸üŸÖÖ ÆæÑü/ú¸üŸÖß ÆÑüæ ׍ú :
ú. ´Öï µÖÖ­Öß ×­Ö¾ÖÖÔ“Ö­Ö ´Öë ³ÖÖÖ »Öê­Öê úß 3 •Öæ­Ö , 2011 ×­ÖÙ¤ü™ü ŸÖÖ¸üßÖ úÖê ²Öïú êú.................................................................... ‡Ôی¾Ö™üß
  ¿ÖêµÖ¸ü ¬ÖÖ׸üŸÖ ú¸ü­Öê¾ÖÖ»ÖÖ/¾ÖÖ»Öß ‹ú ¿ÖêµÖ¸ü¬ÖÖ¸üú ÆæÑü, †Öî¸ü
Ö. ´Öã—Öê (i) éú×ÂÖ ‹¾ÖÓ ÖÏÖ´ÖßÖ †£ÖÔ¾µÖ¾ÖãÖÖ (ii) ²Öï؍úÖ (iii) ÃÖÆüúÖ׸üŸÖÖ (iv) †£ÖÔ¿ÖÖÃ¡Ö (v) ׾֟ŸÖ (vi) ×¾Ö×¬Ö (vii) »Ö‘Ö㠈ªÖêÖ, µÖÖ.........................................
  úÖ (וÖÃ֍úÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ –ÖÖ­Ö ‹¾ÖÓ ×•ÖÃÖ´Öë ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ׸üú †­Öã³Ö¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×¸ü•Ö¾ÖÔ ²Öïú úß ¸üÖµÖ ´Öë ²Öïú êú ׻֋ ˆ¯ÖµÖÖêÖß Æîü) ×¾Ö¿ÖêÂÖ –ÖÖ­Ö Æîü µÖÖ ¾µÖÖ¾ÖÆüÖ׸üú
  †­Öã³Ö¾Ö Æîü †Öî¸ü ´Öï †×¬Ö×­ÖµÖ´Ö úß ¬ÖÖ¸üÖ 9 úß ˆ¯Ö ¬ÖÖ¸üÖ 3 † úß ¿ÖŸÖÖí êú †­ÖãÃÖÖ¸ü •Ö´Ö֍úŸÖÖԆÖë µÖÖ éúÂ֍úÖë, úִ֐ÖÖ¸üÖë ‹¾ÖÓ ×¿ÖÛ»¯ÖµÖÖë êú ×ÆüŸÖ úÖ
  ¯ÖÏןÖü×­Ö׬֟¾Ö ú¸üŸÖÖ/ú¸üŸÖß ÆÑüæ ŸÖ£ÖÖ ˆÃ֍êú ÃÖցµÖ êú ºþ¯Ö ´Öë ‡Ã֍êú ÃÖÖ£Ö ÃÖãÃÖÓÖŸÖ ¿ÖÓÃÖÖ¯Ö¡Ö ¯ÖÏßÖãŸÖ ú¸üŸÖÖ/ú¸üŸÖß ÆÑüæ, †Öî¸ü
Ö.    ´Öï....................................................................­ÖÖ´ÖÖӍú­Ö þÖߍúÖ¸ü ú¸üŸÖÖ/ú¸üŸÖß ÆÑüæ ŸÖ£ÖÖ
‘Ö.    ´Öï µÖæúÖê ²ÖîӍú êú ×­Ö¤êü¿Öú úÖ ×­Ö¾ÖÖÔ“Ö­Ö »Ö›Íü­Öê êú ׻֋ ‡“”ãûú ÆÑüæ, ‹¾ÖÓ
’û.    ´Öï ²ÖïúúÖ¸üß ×¾Ö×­ÖµÖ´Ö­Ö †×¬Ö×­ÖµÖ´Ö 1949, ²ÖïúúÖ¸üß Óú¯Ö­Öß (ˆ¯ÖÎú´ÖÖë úÖ †•ÖÔ­Ö †Öî¸ü †ÓŸÖ¸üÖ) †×¬Ö×­ÖµÖ´Ö 1970, ¸üÖ™Òüߵ֍éúŸÖ ²Öïú (¯ÖϲÖÓ¬Ö †Öî¸ü ×¾Ö×¾Ö¬Ö
     ˆ¯Ö²ÖÓ¬Ö) µÖÖê•Ö­ÖÖ 1970, µÖæúÖê ²Öïú (¿ÖêµÖ¸ü †Öêî¸ü ²Öîšüú) ×¾Ö×­ÖµÖ´Ö, 2003 êú ˆ¯Ö²ÖÓ¬ÖÖë êú †¬Öß­Ö ²Öïú úÖ ×­Ö¤üê¿Öú ÆüÖê­Öê êú ׻֋ †­ÖÆÔü ­ÖÆüà ÆÑüæ…
“Ö.    ´Öï ׍úÃÖß ¸üÖ™Òüߵ֍éúŸÖ ²Öïú µÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã™êü™ü ²Öïú †×¬Ö×­ÖµÖ´Ö 1955 úß ¬ÖÖ¸üÖ 3 úß ˆ¯Ö ¬ÖÖ¸üÖ (1) êú †¬Öß­Ö ÖךüŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã™üê™ü ²ÖîӍú µÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã™üê™ü
     ²Öïú (†­ÖãÂÖӐÖß ²Öïú) †×¬Ö×­ÖµÖ´Ö 1959 úß ¬ÖÖ¸üÖ 3 ´Öë µÖ£ÖÖ¯Ö׸ü³ÖÖ×ÂÖŸÖ ×úÃÖß †­ÖãÂÖӐÖß ²Öïú ´Öë ­Ö ŸÖÖê úÖê‡Ô »ÖÖ³Ö úÖ ¯Ö¤ü ¬ÖÖ׸üŸÖ ú¸üŸÖÖ/ú¸üŸÖß ÆæÑü †Öî¸ü ­Ö
     Æüß ˆÃ֍úÖ úÖê‡Ô ú´ÖԓÖÖ¸üß ÆæÑü…
”û.    ¨Éé +{ÉxÉä ´ÉèªÉʌŸÖEò ¤ªÉÉä®úä ºÉƱÉMxÉ Eò®úiÉÉ/Eò®úiÉÒ ½ÚþÄ VÉÉä ¨Éä®úÒ ºÉ´ÉÉækÉ¨É VÉÉxÉEòÉ®úÒ +Éè®ú Ê´É·ÉÉºÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ºÉiªÉ B´ÉÆ {ÉÚhÉÇ ½éþ, iÉlÉÉ
VÉ. ¨Éé ´ÉSÉxÉ näùiÉÉ/näùiÉÒ ½ÚþÄ ÊEò ¨Éé ªÉlÉɺÉÆ¦É´É ¶ÉÒQÉ, ¤ÉéEò EòÉä BäºÉÒ PÉ]õxÉÉ+Éå ºÉä, ªÉÊnù EòÉä<Ç ½þÉä {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ +´ÉMÉiÉ Eò®úÉ>ÆðMÉÉ/Eò®úÉ>ÆðMÉÒ VÉÉä =ºÉ PÉÉä¹ÉhÉÉ-{ÉjÉ Eäò
                          ä                                                          ä
  VÉÉ®úÒ ÊEòB VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù =i{ÉzÉ ½þÉiÉÒ ½éþ +Éè®ú VÉÉä <ºÉ¨Éå nùÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ Eäò ºÉÖºÉÆMÉiÉ ½éþ iÉlÉÉ ¤ÉéEò Eäò ÊxÉnäù¶ÉEò Eäò °ü{É ¨Éå ÊxÉ´ÉÉÇÊSÉiÉ ½þÉxÉä {É®ú |ɺÉÆÊ´ÉnùÉ
  ʴɱÉäJÉ Êxɹ{ÉÉÊnùiÉ Eò°ÆüMÉÉ/Eò°ÆüMÉÒ*
 ­ÖÖ´Ö

 ÆüßÖցָü
 ¿ÖêµÖ¸üÖë úß ÃÖӏµÖÖ
 ¸üוÖÙÒüߍéúŸÖ ±úÖê×»ÖµÖÖê ÃÖÓ.
 (µÖפü †´ÖæŸÖáéúŸÖ ­ÖÆüà Æîü)
 ›üß ¯Öß ¯ÖÆü“ÖÖ­Ö ÃÖÓ.
 (µÖפü †´ÖæŸÖáéúŸÖ Æîü)
 ÖÏÖÆüú úß ¯ÖÆü“ÖÖ­Ö ÃÖÓ.
 (µÖפü †´ÖæŸÖáéúŸÖ Æîü)
 ãÖÖ­Ö
  ŸÖÖ¸üߏÖ
* ­µÖÖµÖÖ¬Öß¿Ö, ´ÖוÖÙÒêü™ü, ²Öß´ÖÖü ¸üוÖÙüÒÖ¸ü µÖÖ ˆ¯Ö-¸üוÖÙÒüÖ¸ü µÖÖü ׍úÃÖß †­µÖ             ˆ¯ÖªÉÖnjŸÖ ‘ÖÖêÂ֝ÖÖ-¯Ö¡Ö ´Öê¸êü ÃÖ´ÖÖ ÆüßÖցÖ׸üŸÖ ׍úµÖÖ ÖµÖօ
¸ü֕֯Ö×¡ÖŸÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×¸ü•Ö¾ÖÔ ²Öïú µÖÖ µÖæúÖê ²Öïú µÖÖ ×úÃÖß ¸üÖ™Òüߵ֍éúŸÖ
²Öïú êú ׍úÃÖß †×¬ÖúÖ¸üß êú ÆüßÖցָü †Öêî¸ü ´ÖãÆü¸ü
(•ÖÖê »Ö֐Öæ ­Ö ÆüÖê ˆÃÖê ú֙ü ¤ëü)                                               *¨ÉÖ½þ®ú B´ÉÆ ÊnùxÉÉÆEò ºÉʽþiÉ ½þºiÉÉIÉ®ú

                                                                                            25
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ  2 0 1 0 - 1 1                  A N N U A L R E P O R T 2 0 1 0 - 11
                           UCO BANK
                HEAD OFFICE : 10, B. T. M. Sarani, Kolkata - 700 001
                          DECLARATION
I, ……………………………………....................……………………..........................................................…….son/daughter/wife
of Shri/Smt. ……………..................………....................…………….resident of……………………….............................………...
hereby confirm that :
 a.   I am a shareholder holding………………equity shares of the Bank on 3rd June 2011 i.e. the specified date for participat-
    ing in the elections, and
 b.   I have special knowledge or practical experience in (i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operative,
    (iv) economics (v) finance (vi) law (vii) small scale industry, or……………………………………………….(special knowl-
    edge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank) and I
    represent the interest of the depositors or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the
    Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials, and
 c.   I accept the nominations numbering…………………….and
 d.   I am willing to contest for the election of Director of UCO Bank, and
 e.   I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Banking Regulations Act 1949, the
    Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, Nationalised Banks (Management and Mis-
    cellaneous Provisions) Scheme 1970, the UCO Bank (Shares & Meetings) Regulations 2003.
 f.   I neither hold any office of profit nor am an employee of any nationalized Bank or State Bank of India constituted under
    sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the
    State Bank of India (Subsidiary Banks) Act 1959.
 g.   I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete; and
 h.   I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this
    declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my
    election as a Director of the Bank.


Name
Signature
No. of shares
Regd. Folio No.
(if not dematerialized)
DP ID No.
(if dematerialized)
Client ID No.
(if dematerialized)
Place
Date
* Signature with Seal of Judge, Magistrate, Registrar
or Sub-Registrar of Assurance, or other Gazetted Of-        The above declaration was signed before me.
ficer or an officer of the Reserve Bank of India or UCO
Bank or any nationalized Bank.
(Delete whichever is not applicable.)                      *Signature & Seal with date

26
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ         2 0 1 0 - 1 1                             ANNUAL REPORT 2010-11
                           ˆ´´Öߤü¾ÖÖ¸ü êú ¾µÖیŸÖÖŸÖ ²µÖÖê¸êü ¤êü­Öê ÆêüŸÖã ±úÖ´Öì™ü        f]Uvgt yvlt
                                                                lJel;b VUtuxtu
                                                                  ÖtdtYk

 Îú.ÃÖÓ.  ×¾Ö¾Ö¸üÖ
 I     ˆ´´Öߤü¾ÖÖ¸ü êú ¾µÖیŸÖÖŸÖ ²µÖÖê¸êü
 1     ˆ´´Öߤü¾ÖÖ¸ü úÖ ¯Öæ¸üÖ ­ÖÖ´Ö
 2     ׯ֟ÖÖ úÖ ¯Öæ¸üÖ ­ÖÖ´Ö
 3     •Ö­´Ö ןÖ×£Ö
 4     ãÖÖµÖß ¯ÖŸÖÖ
 5     ¾ÖŸÖÔ´ÖÖ­Ö ¯ÖŸÖÖ
 6     ¤æü¸ü³ÖÖÂÖ ‹¾ÖÓ ±îúŒÃÖ ÃÖӏµÖÖ
       ‡Ô-´Öê»Ö ¯ÖÆü“ÖÖ­Ö ÃÖӏµÖÖ
 7     ãÖÖµÖß Ö֟ÖÖ ÃÖӏµÖÖ (¯Öî­Ö) †Öêî¸ü ˆÃÖ †ÖµÖú¸ü Ã֍Ôú»Ö úÖ ­ÖÖ´Ö †Öêî¸ü ¯ÖŸÖÖ •ÖÆüÖÑ
       ¾µÖیŸÖÖŸÖ ú¸ü ×¾Ö¾Ö¸üםֵÖÖÓ ¤ü•ÖÔ úß •Ö֟Öß Æïü (¯Öî­Ö úß ¯ÖÏ×ŸÖ †Öêî¸ü ¤ü•ÖÔ úß Ö‡Ô
       ­Ö¾Öß­ÖŸÖ´Ö †ÖµÖ ú¸ü ×¾Ö¾Ö¸üÖß úß †×³ÖþÖߍéúŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖ ÃÖӻ֐­Ö úß •Ö֋)
 8     ¿Öîׁ֍ú †ÆÔüŸÖÖ (†ÆÔüŸÖÖ êú ¯ÖÏ´Ö֝Öþֺþ¯Ö þֵÖÓ-†­Öã¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ÃÖӻ֐­Ö ú¸ëü)
 9     ÃÖãÃÖÓÖŸÖ –ÖÖ­Ö †Öî¸ü †­Öã³Ö¾Ö (éú¯ÖµÖÖ –ÖÖ­Ö/†Öî¸ü †­Öã³Ö¾Ö êú ¯ÖÏ´Ö֝Öþֺþ¯Ö þֵÖÓ-
       †­Öã¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ¯ÖÏßÖãŸÖ ú¸ëü)
 10     †­µÖ úÖê‡Ô ÃÖæ“Ö­ÖÖ ×•ÖÃÖê ˆ´´Öߤü¾ÖÖ¸ü ¯ÖÏßÖãŸÖ ú¸ü­ÖÖ “ÖÖÆüŸÖÖ Æîü…
 II     ×­Ö¤êü¿ÖúÖë êú ÃÖãÃÖÓÖŸÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö
 11     ˆ´´Öߤü¾ÖÖ¸ü êú ‹êÃÖê ÃÖÓ²ÖÓ׬ֵÖÖë, µÖפü úÖê‡Ô ÆüÖë, úß ÃÖæ“Öß ×•Ö­ÖúÖ ÃÖ´¯ÖÔú ²Öïú ÃÖê Æîü
       (Óú¯Ö­Öß †×¬Ö×­ÖµÖ´Ö, 1956 úß ¬ÖÖ¸üÖ 6 †Öî¸ü †­ÖãÃÖæ“Öß 1 † êú †­ÖãÃÖÖ¸ü)
 12     ‹êÃÖß ÃÖÓãÖֆÖë úß ÃÖæ“Öß ×•Ö­Ö´Öë ˆ´´Öߤü¾ÖÖ¸ü úÖê ×ÆüŸÖ²Ö¨ü ÆüÖê­Öê êú ºþ¯Ö ´Öë ´ÖÖ­ÖÖ •ÖÖ
       ¸üÆüÖ Æîü (Óú¯Ö­Öß †×¬Ö×­ÖµÖ´Ö, 1956 úß ¬ÖÖ¸üÖ 299(3) (ú); ¬ÖÖ¸üÖ 300 ŸÖ£ÖÖ ²ÖïúúÖ¸üß
       ×¾Ö×­ÖµÖ´Ö­Ö †×¬Ö×­ÖµÖ´Ö,1949 úß ¬ÖÖ¸üÖ 20 ¤êüÖë)
 13     ‹êÃÖß ÃÖÓãÖֆÖë úß ÃÖæ“Öß ×•Ö­Ö´Öë ²ÖïúúÖ¸üß ×¾Ö×­ÖµÖ´Ö­Ö †×¬Ö×­ÖµÖ´Ö, 1949 úß ¬ÖÖ¸üÖ 5
       (œü ’û) êú †£ÖÔ êú †ÓŸÖÖÔŸÖ ˆ´´Öߤü¾ÖÖ¸ü úÖê ¯ÖµÖÖÔ¯ŸÖ ×ÆüŸÖ²Ö¨ü ¸üÖ×¿Ö ¸üÖê •ÖÖ­Öê êú ºþ¯Ö
       ´Öë ´ÖÖ­ÖÖ •ÖÖ ¸üÆüÖ Æîü
 14     ‹êÃÖê ²Öïú (²ÖïúÖë) êú ­ÖÖ´Ö ×•Ö­Ö´Öë ˆ´´Öߤü¾ÖÖ¸ü ²ÖÖê›Ôü úÖ ÃÖ¤üÃµÖ Æîü †£Ö¾ÖÖ ²ÖÖê›Ôü úÖ
       ÃÖ¤üÃµÖ ¸üÆü “ÖãúÖ Æîü (ˆÃÖ †¾Ö×¬Ö êú ²µÖÖê¸êü ¤ëü וÖÃ֍êú ¤üÖêî¸üÖ­Ö ‹êÃÖÖ úÖµÖÔ³ÖÖ¸ü ÃÖÓ³ÖÖ»ÖÖ
       ÖµÖÖ £Öօ)
 15     ˆ´´Öߤü¾ÖÖ¸ü «üÖ¸üÖ †£Ö¾ÖÖ ‰ú¯Ö¸ü 12 †Öî¸ü 13 ´Öë ÃÖæ“Öß²Örùò ÃÖÓãÖֆÖë ´Öë ÃÖê ׍úÃÖß ‹ú
       ÃÖÓãÖÖ «üÖ¸üÖ ²Öïú ÃÖê ‡ÃÖ ÃÖ´ÖµÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ×­Ö×¬ÖÖŸÖ †Öêî¸ü Öî¸ü-×­Ö×¬ÖÖŸÖ ÃÖã×¾Ö¬Ö֋Ó, µÖפü
       úÖê‡Ô ÆüÖë…

                                                                         27
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ  2 0 1 0 - 1 1                A N N U A L R E P O R T 2 0 1 0 - 11
            FORMAT FOR BIODATA OF THE CANDIDATE


                                              Please affix your
                                              latest photograph
 Sl.  Particulars
 No.
 I   Personal Details of the Candidate

 1.   Full Name of the Candidate
 2.   Father's Name in Full
 3.   Date of Birth
 4.   Permanent Address

 5.   Present Address


 6.   Telephone & Fax Number
     Email id
 7.   Permanent Account Number (PAN) and name and address of
     the Income Tax Circle where personal tax returns are filed (Copy
     of PAN and acknowledged copy of the latest IT return filed to
     be attached)
 8.   Educational Qualifications (please attach self attested certifi-
     cates evidencing the qualification)
 9.   Relevant Knowledge and Experience (Please attach self at-
     tested certificates evidencing knowledge/and experience
 10.  Any other information which the candidate desires to furnish

 II   Relevant Relationships of the Candidate

 11.  List of relatives of the Candidate, if any, who are connected
     with the Bank (In terms of Section 6 and Schedule 1A of the
     Companies Act, 1956)

12.   List of entities in which the candidate is considered as being
     interested {Refer section 299(3)(a); Section 300 of the
     Companies Act, 1956 and Section 20 of the Banking
     Regulations Act 1949}

13.   List of entities in which the candidate is considered as
     holding substantial interest within the meaning of section 5
     (ne) of the Banking Regulation Act 1949
14.   Name of Bank(s) in which the candidate is or has been a
     member of the Board (provide details of period during which
     such office was held)

28
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ           2 0 1 0 - 1 1                                ANNUAL REPORT 2010-11
 16.     ‹êÃÖê ´ÖÖ´Ö»Öê, µÖפü úÖê‡Ô ÆüÖë, •ÖÆüÖÓ ˆ´´Öߤü¾ÖÖ¸ü †£Ö¾ÖÖ ‰ú¯Ö¸ü 12 ‹¾ÖÓ 13 ´Öëê ÃÖæ“Öß²Ö¨ü
        ÃÖÓãÖÖ‹Ó ²Öïú †£Ö¾ÖÖ †­µÖ úÖê‡Ô ²Öïú/×¾Ö¢ÖßµÖ ÃÖÓãÖÖ ÃÖê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ŠúÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖֆÖë êú
        ´ÖÖ´Ö»Öê ´Öë ¯ÖÆü»Öê “Öæú úß Æïü µÖÖ “Öæú ú¸ü “Öãúß Æïü…
 III.     ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ׵֍ú ˆ¯Ö»ÖÛ²¬ÖµÖÖë úÖ †×³Ö»ÖêÖ
 17.     ˆ´´Öߤü¾ÖÖ¸ü úß ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ׵֍ú ˆ¯Ö»ÖÛ²¬ÖµÖÖÑ, µÖפü úÖê‡Ô ÆüÖë…
 IV.     ˆ´´Öߤü¾ÖÖ¸ü êú ×¾Ö¹ý¨ü úÖµÖÔ¾ÖÖ×ÆüµÖÖÓÑ, µÖפü úÖê‡Ô ÆüÖë
 18.     µÖפü ˆ´´Öߤü¾ÖÖ¸ü ׍úÃÖß ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ׵֍ú ÃÖӐ֚ü­Ö/׭֍úÖµÖ úÖ ÃÖ¤üÃµÖ Æîü ŸÖÖê ˆ´´Öߤü¾ÖÖ¸ü êú
        ×¾Ö¹ý¨ü »ÖÓ×²ÖŸÖ †£Ö¾ÖÖ ¿Öãºþ úß Ö‡Ô †£Ö¾ÖÖ ¤üÖêÂÖ×ÃÖרü êú ¯Ö׸üÖÖ´Öþֺþ¯Ö †­Öã¿ÖÖÃÖ׭֍ú
        úÖ¸Ôü¾ÖևÔ, µÖפü ãú”û ÆüÖê, êú ²µÖÖê¸êü †£Ö¾ÖÖ ˆ´´Öߤü¾ÖÖ¸ü ¯Ö¸ü ׍úÃÖß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ/ˆ¯Ö•Öß׾֍úÖ
        ´Öë ¯ÖϾÖê¿Ö úß ¸üÖêú »ÖÖÖ‡Ô Ö‡Ô Æîü µÖÖ ­ÖÆüà…
 19.     †Ö٣֍ú ×¾Ö׬ֵÖÖë †Öî¸ü ×¾Ö×­ÖµÖ´ÖÖë êú ˆ»»ÖÓ‘Ö­Ö ÆêüŸÖ㠈´´Öߤü¾ÖÖ¸ü êú ×¾Ö¹ý¨ü †Öî¸ü/µÖÖ
        ‰ú¯Ö¸ü 12 †Öî¸ü 13 ´Öë ÃÖæ“Öß²Ö¨ü ÃÖÓãÖֆÖë ´Öë ÃÖê ׍úÃÖß ‹ú ÃÖÓãÖÖ êú ×¾Ö¹ý¨ü ¯ÖÆü»Öê
        »ÖÓ×²ÖŸÖ µÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö úß Ö‡Ô ¤üÖêÂÖ×ÃÖרü êú ¯Ö׸üÖÖ´Öþֺþ¯Ö †×³ÖµÖÖê•Ö­Ö, µÖפü úÖê‡Ô ÆüÖê, êú
        ²µÖÖê¸êü…
 20.                                            ê
        ×­Ö¤êü¿Öú êú ×¾Ö¹ý¨ü ׯ֔û»Öê ¾ÖÂÖÖí ´Öë »ÖÓ×²ÖŸÖ µÖÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö úß Ö‡Ô ¤üÖÂÖ×ÃÖרü êú ¯Ö׸üÖÖ´Öþֺþ¯Ö
        †Ö¯Ö¸üÖ׬֍ú †×³ÖµÖÖê•Ö­Ö, µÖפü úÖê‡Ô ÆüÖê, êú ²µÖÖê¸êü …
 21.     ŒµÖÖ Óú¯Ö­Öß †×¬Ö×­ÖµÖ´Ö, 1956 úß ¬ÖÖ¸üÖ 274 ´Öë ˆÛ»»Ö×ÖŸÖ †­ÖÆÔüŸÖֆÖë ´Öë ÃÖê ׍úÃÖß
        ‹ú †­ÖÆÔüŸÖÖ êú ¯Ö׸ü¯ÖÏêµÖ ´Öë ˆ´´Öߤü¾ÖÖ¸ü †­ÖÆÔü Æîü ?
 22.     ŒµÖÖ ˆ´´Öߤü¾ÖÖ¸ü µÖÖ ‰ú¯Ö¸ü 12 †Öî¸ü 13 ´Öë ÃÖæ“Öß²Ö¨ü ÃÖÓãÖֆÖë ´Öë ÃÖê úÖê‡Ô ‹ú ÃÖÓãÖÖ
        ÃÖ¸üúÖ¸üß ×¾Ö³ÖÖÖ µÖÖ ‹•ÖëÃÖß êú †ÖÖÏÆü ¯Ö¸ü ׍úÃÖß ¯ÖύúÖ¸ü úß •ÖÖÑ“Ö êú †¬µÖ¬Öß­Ö Æîü ?
 23.     ŒµÖÖ ˆ´´Öߤü¾ÖÖ¸ü ׍úÃÖß ³Öß ÃÖ´ÖµÖ ×­ÖµÖ´ÖÖë/×¾Ö×­ÖµÖ´ÖÖë/ÃÖß´ÖÖ ¿Ö㻍 / ˆŸ¯ÖÖ¤ü ¿Ö㻍ú/†ÖµÖ
        ú¸ü/×¾Ö¤êü¿Öß ´Öã¦üÖ/ †­µÖ ¸ü֕ÖÃ¾Ö ¯ÖÏÖ׬֍úÖ׸üµÖÖë úß ×¾Ö׬֍ú †¯ÖêÖֆÖë êú ˆ»»ÖÓ‘Ö­Ö ÆêüŸÖã
        ¤üÖêÂÖß ¯ÖÖµÖÖ ÖµÖÖ Æîü ? µÖפü ÆüÖÑ, ŸÖÖê éú¯ÖµÖÖ ×¾Ö¾Ö¸üÖ ¯ÖÏßÖãŸÖ ú¸ëü…
 24.     ŒµÖÖ ˆ´´Öߤü¾ÖÖ¸ü †£Ö¾ÖÖ ‰ú¯Ö¸ü 12 †Öî¸ü 13 ´Öë ÃÖæ“Öß²Ö¨ü ÃÖÓãÖֆÖë ´Öë ÃÖê ׍úÃÖß ÃÖÓãÖÖ
        úÖê ÃÖê²Öß, ³ÖÖ.׸ü. ²Öïú, †Ö‡†Ö¸ü›üߋ, ‹´ÖÃÖߋ, ‹±ú‡Ô‹´Ö‹ •ÖîÃÖê ×­ÖµÖִ֍úÖë ÃÖê ¯ÖÏן֍æú»Ö
        ­ÖÖêיüÃÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ Æãü‡Ô Æîü ?
        (µÖª×¯Ö ׍úÃÖß ˆ´´Öߤü¾ÖÖ¸ü êú ׻֋ ‡ÃÖ úÖò»Ö´Ö ´Öë ×¾Ö×­ÖµÖִ֍ú êú ˆ­Ö ׭֍úÂÖÖí †Öî¸ü
        †Ö¤êü¿ÖÖë êú ×¾ÖÂÖµÖ ´Öë ˆ»»ÖêÖ ú¸ü­ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú ­ÖÆüà Æîü ו֭Æëü ²ÖÖ¤ü ´Öë †Ö¸üÃք ˆ»Ö™ü
        פüµÖÖ ÖµÖÖ/†»ÖÖ ¸üÖÖ ÖµÖÖ ÆüÖê, ŸÖ£ÖÖׯÖ, ÖãÖ֐ÖãÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ¯Ö¸ü ­ÖÆüà ²ÖÛ»ú †×¬ÖúÖ׸üŸÖÖ
        úß ú´Öß †£Ö¾ÖÖ ¯Ö׸üÃÖß´ÖÖ •ÖîÃÖê ŸÖú­Öߍúß úÖ¸üÖÖë ÃÖê †»ÖÖ ¸üÖê Ö‹/ˆ»Ö™ü פü‹ Ö‹
        ´ÖÖ´Ö»ÖÖë ´Öë ‡­ÖúÖ ÃÖÖ´ÖÖ­µÖ ˆ»»ÖêÖ ú¸ü­ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú Æîü… µÖפü ×¾Ö×­ÖµÖִ֍ú úÖ †Ö¤êü¿Ö
        †Ã£ÖÖµÖß ºþ¯Ö ÃÖê ¸üÖêú פüµÖÖ ÖµÖÖ ÆüÖê †Öî¸ü †¯Öß»Ö/­µÖÖµÖÖ»ÖµÖ úß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß »ÖÓ×²ÖŸÖ ÆüÖê
        ŸÖÖê ‡Ã֍úÖ ³Öß ˆ»»ÖêÖ ׍úµÖÖ •Ö֋…)
 V.      ´Ö¤ü I ÃÖê III ÃÖê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ úÖê‡Ô †­µÖ ¾µÖ֏µÖÖ/ÃÖæ“Ö­ÖÖ †Öî¸ü ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ‹¾ÖÓ ÃÖ´Öã×“ÖŸÖ ¯Ö֋
        •ÖÖ­Öê ÆêüŸÖã ÃÖÓÖŸÖ ´ÖÖ­Öß Ö‡Ô †­µÖ ÃÖæ“Ö­Öօ

                     Ç                                   è        ä
¨ÉèÆ ªÉ½þ {ÉÖʹ]õ Eò®úiÉÉ ½ÚþÄ ÊEò ={ɪÉÖCiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ½þ¨ÉÉ®úÒ +ÊvÉEòiÉ¨É VÉÉxÉEòÉ®úÒ ¨ÉäÆ ºÉ½þÒ B´ÉÆ {ÉÚ®úÒ ½þ* ¨ÉèÆ ´ÉSÉxÉ nùiÉÉ ½þÆÚ ÊEò +{ÉxÉÒ ÊxɪÉÖÊCiÉ Eäò ¤ÉÉnù =xÉ PÉ]õxÉÉ+ÉäÆ Eäò
         Æ                        Ç
ºÉƤÉÆvÉ ¨ÉäÆ ¤ÉèEò EòÉä ªÉlÉɶÉÒQÉ ºÉÚÊSÉiÉ Eò°üÆMÉÉ VÉÉä ={ɪÉÖCiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ºÉƤÉÆÊvÉiÉ ½þ*Æè
¨Éé ªÉ½þ ¦ÉÒ ´ÉSÉxÉ näùiÉÉ ½ÚþÄ* näùiÉÒ ½ÚþÄ ÊEò ¨Éé ¤ÉéEò Eäò ºÉ¦ÉÒ ÊxÉnäù¶ÉEòÉå uùÉ®úÉ Êxɹ{ÉÉÊnùiÉ ÊEòB VÉÉxÉä ʱÉB +{ÉäÊIÉiÉ |ɺÉÆÊ´ÉnùÉ Ê´É±ÉäJÉ EòÉ Êxɹ{ÉÉnùxÉ Eò°ÄüMÉÉ/Eò°ÄüMÉÒ*
 פü­ÖÖӍú :                                                           ÆüßÖցָü :
 ºlÉÉxÉ :

                                                                                           29
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ    2 0 1 0 - 1 1                 A N N U A L R E P O R T 2 0 1 0 - 11
 15.      Fund and Non Fund Facilities if any presently availed by the
        candidate or any of the entities listed in 12 and 13 above from
        the Bank
 16.      Cases, if any, where the candidate or entities listed in 12 and 13
        above are in default or have been in default in the past in respect of
        credit facilities obtained from the Bank or any other Bank/Financial
        Institution

 III      Records of professional achievements
 17.      Professional achievements of the candidate, if any
 IV      Proceedings, if any, against the Candidate
 18.      If the candidate is a member of a professional association/body, de-
        tails of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting
        in conviction in the past against the candidate or whether the candi-
        date has been banned from entry of any profession/occupation at
        any time.
 19.      Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in
        conviction in the past against the candidate and/or against any of the
        entities listed in 12 and 13 above for violation of economic laws and
        regulations.
 20.      Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced result-
        ing in conviction in the past years against the Director.
 21.      Whether the candidate attracts any of the disqualification envisaged
        under section 274 of the Companies Act 1956?
 22.      Has the candidate or any of the entities listed in 12 and 13 above
        been subject to any investigation at the instance of Government De-
        partment or Agency ?
 23.      Has the Candidate at any time been found guilty of violation of rules
        / regulations / legislative requirements by customs / excise / income
        tax / foreign exchange / other revenue authorities? If so, please fur-
        nish particulars.
 24.      Whether the Candidate or entities listed in 12 and 13 above has at
        any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI,
        RBI, IRDA, MCA, FEMA etc.?
        (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in
        the column about orders and findings made by regulators which
        have been later on reversed / set aside to toto, it would be
        necessary to make a mention of the same, incase the reversal /
        setting aside is on technical reasons like limitation or lack of
        jurisdiction, etc, and not on merit. If the order of the regulator is
        temporarily stayed and the appellate / court proceeding are
        pending, the same also should be mentioned.)
 V       Any other explanation / information in regard to items I to III and
        other information considered relevant for judging fit and proper.

I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the bank fully
informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information
provided above.
I also undertake to execute the deed of covenant required to be executed by all Directors of the Bank.
   Date :
   Place :                                         Signature :

30
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ            2010-11                          ANNUAL REPORT 2010-11iÉÉʱÉEòÉ/TABLE — I
¶ÉÉJÉÉ xÉä]õ´ÉEÇò     \ Branch Network

Îú´Ö                          18.07.1969        31 פüÃÖ´²Ö¸ü, 1985
ÃÖӏµÖÖ    ãÖÖ­Ö/¤êü¿Ö              úß ÛãÖ×ŸÖ êú †­ÖãÃÖÖ¸ü  úß ÛãÖ×ŸÖ êú †­ÖãÃÖÖ¸ü        31 ´Ö֓ÖÔ úß ÛãÖ×ŸÖ êú †­ÖãÃÖÖ¸ü
Sl.     Places/Countries               As on          As on 31st
No.                          18.07.1969         December 1985         2008        2009       2010         2011
1     ³ÖÖ¸üŸÖ ´Öë (näù¶ÉÒ)\ In India (Domestic)    351             1712          1957        2065        2148        2202
2     ³ÖÖ¸üŸÖ êú ²ÖÖÆü¸ü \ Overseas          6               9           4          4         4          4
3     µÖæ­Öև™êü›ü ؍úÖ›ü´Ö \ United Kingdom      1               2           -          -         -          -
4     ØÃ֐ÖÖ¯Öã¸ü \ Singapore              3               3           2          2         2          2
5     ÆüÖÓÖ úÖÓÖ \ Hong Kong             2               4           2          2         2          2
6     ¿Ö֏ÖֆÖë úß ãú»Ö ÃÖӏµÖÖ (¾ÖîÛÀ¾Öú)
     Total Number of Branches (Global)        357             1721          1961        2069        2152        *2206
7     ×¾ÖßÖÖ¸ü úֈәü¸üÖë úß ÃÖӏµÖÖ
     No. of Extension Counters             -              80          19          11         7          4
*פü­ÖÖӍú 31.3.2011 úß ÛãÖ×ŸÖ êú †­ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖ³Öß ¿Ö֏ÖÖ‹Ó ÃÖß²ÖߋÃÖ       ÃÖ´ÖÙ£ÖŸÖ Æïü…
*As on 31.3.2011, All the Branches are CBS enabled.
iÉÉʱÉEòÉ/TABLE — II
´É¹ÉÇ 2007-08 ºÉä 2010-11 iÉEò |ÉÉlÉʨÉEòiÉÉ|ÉÉ{iÉ IÉäjÉ EòÉä ÊnùB MÉB +ÊOɨÉÉå EòÒ IÉäjÉ´ÉÉ®ú κlÉÊiÉ
Sector-wise Position of Priority Sector Advances of the Bank for the Years 2007-08 to 2010-11
                                               ä
                                        (®úÉ榃 Eò®úÉc÷ ¯û. ¨Éå) (Rs. in Crore)
                                                             ÊxɨxÉʱÉÊJÉiÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ¤ÉEòɪÉÉ ¶Éä¹É
Îú´Ö                                                            Balance Outstanding as on
ÃÖӏµÖÖ ÊxɨxÉʱÉÊJÉiÉ EòÉä Ê´ÉkÉ{ÉÉä¹ÉhÉ                                    ´Ö֓ÖÔ        ´Ö֓ÖÔ         ´Ö֓ÖÔ      ´Ö֓ÖÔ
Sl.     Financing of                                           March       March        March        March
No.                                                      2008       2009         2010         2011
1      |ÉÉlÉʨÉEòiÉÉ|ÉÉ{iÉ IÉäjÉ +ÊOÉ¨É / Priority Sector Advances                   20474        25232        27600        28253
2      |ÉÉlÉʨÉEòiÉÉ|ÉÉ{iÉ IÉäjÉ +ÊOɨÉ/BBxɤÉÒºÉÒ / Priority Sector Advances/ANBC (%)*         47.08        50.69        43.91        39.16
3      EÞòÊ¹É IÉäjÉ EòÉä +ÊOÉ¨É / Agriculture Advances                          7884        11239        14309         11643
4      EÞòÊ¹É IÉäjÉ EòÉä +ÊOÉ¨É / BBxɤÉÒºÉÒ/ Agriculture Advances/ANBC (%)*               13.00        22.58        22.76        16.14
5      Eò¨ÉVÉÉä®ú ´ÉMÉÉç EòÉä +ÊOɨÉ/ Advances to Weaker Sections                    3839         5973        6733         7496
6      Eò¨ÉVÉÉä®ú ´ÉMÉÉç EòÉä +ÊOɨÉ/BBxɤÉÒºÉÒ / Adv. To Weaker Sections/ANBC (%)*            8.83        12.00        10.71        10.39
7      B¨ÉBºÉB¨É<Ç +ÊOÉ¨É / MSME Advances                                6710         8963       12316        14790
8      ÊVÉxɨÉå ºÉä B¨ÉBºÉ<Ç +ÊOÉ¨É / Of Which MSE Advances                       4342         6694        9077        11973

*†ÖîÃÖŸÖ   ×­Ö¾Ö»Öü ²Öïú ŠúÖ / *Adjusted Net Bank Credit
iÉÉʱÉEòÉ/TABLE — III
½þ¨ÉÉ®äú uùÉ®úÉ |ÉɪÉÉäÊVÉiÉ IÉäjÉÒªÉ OÉɨÉÒhÉ ¤ÉéEòÉå EòÒ VɨÉÉ iÉlÉÉ +ÊOɨÉÉå EòÒ 31.03.2011 Eäò +xÉÖºÉÉ®ú κlÉÊiÉ
Position of Deposits & Advances of our sponsored RRBs as on 31.03.2011
                                                                           ä
                                                                     (®úÉ榃 Eò®úÉc÷ ¯û. ¨Éå)   (Rs. in Crore)
Îú´Ö
ÃÖӏµÖÖ    Öê¡ÖßµÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ²Öïú úÖ ­ÖÖ´Ö                                   ¿Ö֏ÖֆÖë úß ÃÖӏµÖÖ   ãú»Ö •Ö´ÖÖ       ãú»Ö †×ÖÏ´Ö
Sl. No. Name of RRB                                                 No. of Branches Total Deposits          Total Advances

 1       •ÖµÖ¯Öã¸ü £ÖÖ¸ü ÖÏÖ´ÖßÖ ²Öïú \ Jaipur Thar Gramin Bank                         213          1893              1012
 2       úØ»ÖÖ ÖÏÖ´µÖ ²Öïú \ Kalinga Gramya Bank                                183          1692               962
 3       ײÖÆüÖ¸ü Öê¡ÖßµÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ²Öïú \ Bihar Kshetriya Gramin Bank                      164          1395               499
 4       ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ²ÖÓÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ²Öïú \ Paschim Banga Gramin Bank                        216          2646               844
 5       ´ÖÆü֍úÖî¿Ö»Ö Öê¡ÖßµÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ²Öïú \ Mahakaushal Kshetriya Gramin Bank                 43           279               88
        ªÉÉäMÉ \ Total                                              819          7905              3405


                                                                                          31
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ        2 0 1 0 - 1 1                          ANNUAL REPORT 2010-11
            ä
´É¹ÉÇ 2010-11 EòÉ ÊxÉnù¶ÉEò ¨ÉÆb÷±É EòÉ |ÉÊiÉ´ÉänùxÉ
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE YEAR 2010-11
ÊxÉnùä¶ÉEò ¨ÉÆb÷±É ¤ÉèÆEò Eäò EòɪÉÇÊxɹ{ÉÉnùxÉ ºÉ¤ÉÆÆvÉÒ 42ú´ÉÉÆ ´ÉÉʹÉÇEò |ÉÊiÉ´ÉänùxÉ The Board of Directors presents the 42nd Annual Report on the
            è
|ɺiÉÖiÉ Eò®ú ®ú½þÉ ½þ* ±ÉäJÉÉ{É®úÒIÉEòÉäÆ EòÒ Ê®ú{ÉÉä]õÇ ºÉʽþiÉ Ênù. 31.03.2011    working of the Bank. The Audited Balance Sheet as on 31.03.2011
EòÒ ÊºlÉÊiÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ±ÉäJÉÉ{É®úÒÊIÉiÉ iÉÖ±ÉxÉ-{ÉjÉ B´ÉÆ Ênù. 31.03.2011       and the Profit & Loss Account for the year ended 31.03.2011
EòÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ ´É¹ÉÇ Eäò ʱÉB ±ÉɦÉ-½þÉÊxÉ ±ÉäJÉÉ xÉÒSÉä |ɺiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½þ* è appended with the Auditors’ Report are enclosed.

I. |ɤÉÆvÉxÉ Ê´ÉSÉÉ®-ʴɨɶÉÇ B´ÉÆ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ :                     I. MANAGEMENT DISCUSSIONS & ANALYSIS :

1. +ÉÊlÉÇEò ºÉ¨ÉÒIÉÉ 2010-11 :                              1. Economic Review 2010-11:

¦ÉÉ®iÉÒªÉ +lÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå ´É¹ÉÇ 2010-11 Eäò nÉè®ÉxÉ PÉ®ä±ÉÚ ÊºlÉÊiÉ ¨Éå Ê´ÉEòÉºÉ    Indian economy in the year 2010-11 took off in an environment
Eäò |ÉÉ®ÆʦÉEò ±ÉIÉhÉ {ÉÊ®±ÉÊIÉiÉ ½ÖB VɤÉÊEò ´É¹ÉÇ 2009-10 ¨Éå ´Éèʶ´ÉEò        of incipient domestic recovery and uncertainty about the state of
+lÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå +ÉÊxÉʶSÉiÉiÉÉ EòÉ nÉè® SÉ±É ®½É lÉÉ * VɽÉÄ iÉEò ´É¹ÉÇ 2010-     global economy in the year 2009-10. In terms of GDP growth, it
11 ¨Éå ¦ÉÉ®iÉÒªÉ +lÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå ºÉEò±É nä¶ÉÒ =i{ÉÉn ¨Éå ´ÉÞÊr EòÉ |ɶxÉ ½è, EÞòÊ¹É  was aided by a rebounce in agricultural growth, which following a
                                             good monsoon in 2010-11 grew at 5.4 percent as against 0.4 per
=i{ÉÉn ¨Éå ´É¹ÉÇ 2009-10 Eäò 0.4 |ÉÊiɶÉiÉ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå ´É¹ÉÇ 2010-11 ¨Éå      cent in 2009-10. The production of food grains is estimated at
+SUä ¨ÉÉxɺÉÚxÉ Eäò EòÉ®hÉ 5.4 |ÉÊiɶÉiÉ EòÒ ´ÉÞÊr ½Ö<Ç * ´É¹ÉÇ 2010-11 Eäò       235.88 million tonnes during 2010-11 compared to 218.11 million
nÉè®ÉxÉ 235.88 ʨÉʱɪÉxÉ ]xÉ JÉÉtÉxxÉ EòÉ =i{ÉÉnxÉ ½ÉäxÉä EòÉ +xÉÖ¨ÉÉxÉ ½è VɤÉÊEò   tonnes (final estimates) in 2009-10. The economy is estimated
´É¹ÉÇ 2009-10 ¨Éå 218.11 ʨÉʱɪÉxÉ ]xÉ JÉÉtÉxxÉ EòÉ =i{ÉÉnxÉ (+ÆÊiÉ¨É          to have grown by 8.6 per cent vis-à-vis a growth of 8 per cent in
|ÉÉCEò±ÉxÉ) ½Ö+É lÉÉ* +lÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå ´É¹ÉÇ 2008-09 B´ÉÆ ´É¹ÉÇ 2009-10 ¨Éå       2009-10 and 6.8 per cent in 2008-09.
Gò¨É¶É: 6.8 |ÉÊiɶÉiÉ +Éè® 8 |ÉÊiɶÉiÉ EòÒ ºÉÆ´ÉÞÊr EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ´É¹ÉÇ 2010-11
¨Éå 8.6 |ÉÊiɶÉiÉ ºÉÆ´ÉÞÊr ½ÉäxÉä EòÉ +xÉÖ¨ÉÉxÉ ½è *
          iÉÉʱÉEòÉ 1 : +ÉÊlÉÇEò ÊGòªÉÉEò±ÉÉ{É ºÉä ={ÉÉnÉxÉ ±ÉÉMÉiÉ {É® ºÉEò±É nä¶ÉÒ =i{ÉÉn ¨Éå ´ÉÞÊr (´É¹ÉÇ 2004-05 Eäò ¨ÉÚ±ªÉ {É®)
               Table 1: Growth of GDP at factor cost by economic activity (at 2004-05 prices)

=tÉäMÉ  /Industry                            ºÉÆ´ÉÞÊr  / Growth               ºÉEò±É nä¶ÉÒ =i{ÉÉn ¨Éå |ÉÊiɶÉiÉ +ƶÉ
                                                               Percentage share in GDP
                                  2008-09         2009-10    2010-11    2008-09      2009-10    2010-11
                                             (i´É.|ÉÉ)/(QE) (+.|ÉÉ)/(AE)          (i´É.|ÉÉ)/(QE)
1   EÞòʹÉ, ´ÉxÉ =tÉäMÉ B´ÉÆ ¨ÉU±ÉÒ {ÉEòcxÉä EòÉ vÉÆvÉÉ
    Agriculture, forestry & fishing                -0.1          0.4      5.4     15.7       14.6     14.2
2   =tÉäMÉ/ Industry                        4.4           8.0      8.1     28.1       28.1     28.0
3   ºÉä´ÉÉ IÉäjÉ/Services                     10.1          10.1      9.6     56.2       57.3     57.8
4   ={ÉÉnÉxÉ ±ÉÉMÉiÉ {É® ºÉEò±É nä¶ÉÒ =i{ÉÉn
    GDP at factor cost                       6.8          8.0      8.6     100.0       100.0     100.0

(i´É.|ÉÉ.): i´ÉÊ®iÉ |ÉÉCEò±ÉxÉ, (+.|ÉÉ.) : +ÊOÉ¨É |ÉÉCEò±ÉxÉ/ (QE) : Quick Estimate, (AE) : Advance Estimate
+ÉètÉäÊMÉEò IÉäjÉ ¨Éå ´É¹ÉÇ 2009-10 ¨Éå 8.00 |ÉÊiɶÉiÉ ´ÉÞÊr EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå   The industrial sector is estimated to be somewhat flat to have
´É¹ÉÇ 2010-11 ¨Éå 8.1 |ÉÊiɶÉiÉ EòÒ ¨ÉɨÉÚ±ÉÒ ºÉÆ´ÉÞÊr ½ÉäxÉä EòÉ +xÉÖ¨ÉÉxÉ ½è  grown by 8.1 per cent in 2010-11 vis-à-vis 8.00 per cent in
* +ÉètÉäÊMÉEò =i{ÉÉnxÉ ºÉÚSÉEòÉÆEò ¨Éå ´É¹ÉÇ 2010-11 EòÒ {ɽ±ÉÒ U¨ÉÉ½Ò      2009-10. The index of industrial production (IIP) which grew by
Eäò nÉè®ÉxÉ 10.7 |ÉÊiɶÉiÉ EòÒ ºÉÆ´ÉÞÊr ½Ö<Ç lÉÒ, {É®ÆiÉÖ =ºÉ¨Éå ¨ÉɨÉÚ±ÉÒ Eò¨ÉÒ 10.7 per cent during the first half of the year 2010-11, moderated
+ÉxÉä ºÉä ºÉ¨ÉOÉ ºÉÆ´ÉÞÊr ¨Éå Eò¨ÉÒ +É<Ç * =SSÉ +ÉvÉÉ® |ɦÉÉ´É +Éè® ÊxÉ´Éä¶É EòÒ subsequently to bring down the overall growth. Industrial growth
                                         decelerated in the second half on account of high base effect
¨ÉÉÄMÉ ¨Éå Eò¨ÉÒ +ÉxÉä Eäò EòÉ®hÉ ´É¹ÉÇ 2010-11 EòÒ nÚºÉ®Ò U¨ÉÉ½Ò ¨Éå       and moderation in investment demand. Particularly significant
+ÉètÉäÊMÉEò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå Eò¨ÉÒ +É<Ç * <xɨÉå ʴɶÉä¹É °ü{É ºÉä =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½è  were the slowdown in capital goods production and investment
  Ä
{ÉÚVÉÒMÉiÉ ¨ÉÉ±É Eäò =i{ÉÉnxÉ +Éè® ÊxÉ´Éä¶É {É® JÉSÉÇ ¨Éå Eò¨ÉÒ EòÉ ½ÉäxÉÉ *   spending. Manufacturing activity was spread more evenly and
Ê´ÉÊxɨÉÉÇhÉ ÊGòªÉÉEò±ÉÉ{É +ÊvÉEò ÊxɪÉʨÉiÉ fÆMÉ ºÉä ½Ö+É +Éè® EÖòU =tÉäMÉÉå Eäò the recent slowdown in IIP was exacerbated by volatility in output
=i{ÉÉnxÉ ¨Éå +ʺlÉ®iÉÉ Eäò EòÉ®hÉ +ÉètÉäÊMÉEò =i{ÉÉnxÉ ºÉÚSÉEòÉÆEò ¨Éå ½É±É    of a few industries. Services sector also exhibited momentum in
¨Éå iÉäVÉ Eò¨ÉÒ +É<Ç* ´É¹ÉÇ, 2010-11 ¨Éå ºÉä´ÉÉ IÉäjÉ ¨Éå ¦ÉÒ MÉÊiÉ ÊnJÉÉ<Ç {ÉcÒ* 2010-11.

                           ä
´É¹ÉÇ 2010-11 Eäò nÉè®ÉxÉ iÉÒxÉ +ÉvÉÉ®¦ÉÚiÉ ¨ÉÖq, ªÉlÉÉ =SSÉ ¨ÉÖpɺ¡òÒÊiÉ, Eò`öÉ®   ä    During the year 2010-11, three basic issues namely, high inflation,
SɱÉÊxÉÊvÉ ÊºlÉÊiÉ +Éè® ºÉEò±É nä¶ÉÒ =i{ÉÉn B´ÉÆ =ºÉEäò Ê´ÉkÉÒªÉxÉ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ        tight liquidity conditions and high percentage of current account
¨Éå SÉɱÉÚ JÉÉiÉä EòÒ +ÊvÉEò |ÉÊiɶÉiÉiÉÉ ¨Éå Eò¨ÉÒ ¦ÉÉ®iÉÒªÉ +lÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ {É® ½É´ÉÒ     deficit to GDP and its financing dominated the Indian economy.
                                   Ç
®½Ò * ´É¹ÉÇ Eäò |ÉÉ®Æ¦É ¨Éå JÉÉtÉxxÉ ºÉä ¨ÉÖpɺ¡òÒÊiÉ =n¦ÉÚiÉ ½Ö<, Ê¡ò® VÉèºÉä-VÉèºÉä    Inflation, which initially emanated from food, became generalized
                                               as the year progressed. Reserve Bank of India, during the year
ÊnxÉ ¤ÉÒiÉiÉä MÉB , <ºÉEòÉ ºÉɨÉÉxªÉÒEò®hÉ ½Éä MɪÉÉ * ´É¹ÉÇ 2010-11 Eäò nÉè®ÉxÉ       2010-11, had come out with a number of measures to ease the
                            ä
¦ÉÉ®iÉÒªÉ Ê®WÉ´ÉÇ ¤ÉéEò xÉä ¤ÉéËEòMÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå Eò`öÉ® SɱÉÊxÉÊvÉ ÊºlÉÊiÉ EòÉä ºÉ®±É    tight liquidity conditions in the banking system. On account of
¤ÉxÉÉxÉä Eäò Eò<Ç ={ÉÉªÉ ÊEòB * ´É¹ÉÇ 2010-11 EòÒ +ÆÊiÉ¨É ÊiɨÉÉ½Ò ¨Éå ÊxɪÉÉÇiÉ       higher export growth in the last quarter of the year 2010-11, the
                             ä
¨Éå +ÊvÉEò ´ÉÞÊr Eäò EòÉ®hÉ SÉɱÉÚ JÉÉiÉä ¨Éå Eò¨ÉÒ ½þÉxÉä EòÒ ºÉƦÉÉ´ÉxÉÉ ½è *        current account deficit is expected to come down.

!
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ         2 0 1 0 - 1 1                         ANNUAL REPORT 2010-11
´É¹ÉÇ 2010-11 ¨Éå ´Éèʶ´ÉEò +lÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå +ÊxÉʶSÉiÉiÉÉ EòÒ ÊºlÉÊiÉ           Indian economic growth in 2010-11, has been against the
¤É®Eò®É® ®½Ò ÊVɺÉEäò ±ÉIÉhÉ ´ÉºiÉÖ+Éå, ʴɶÉä¹ÉEò® EòSSÉä iÉä±É EòÒ +ÊvÉEò         backdrop of continuation of uncertainties in the status of global
EòÒ¨ÉiÉ, EòVÉÇ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ, =¦É®iÉä ¤ÉÉVÉÉ® EòÒ +lÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ {É® ¨ÉÖpɺ¡òÒÊiÉ       economy which has been characterized by high commodity prices,
Eäò ¤ÉgiÉä n¤ÉÉ´É, nÒPÉÉÇ´ÉÊvÉ ¤ªÉÉVÉ n® ¨Éå |ÉiªÉÉʶÉiÉ ´ÉÞÊr Eäò EòÉ®hÉ          particularly that of crude oil, debt problems, rising inflationary
®ÉVÉEòÉä¹ÉÒªÉ ºÉ¨ÉɪÉÉäVÉxÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊnJÉÉ<Ç ÊnB ; <ºÉEäò          pressures in emerging market economies, fiscal adjustment
¤ÉÉ´ÉVÉÚn ¦ÉÉ®iÉÒªÉ +lÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå ºÉÆ´ÉÞÊr ½Ö<Ç *                    problem on account of expected rise in long term interest rates.

2. +ÉÊlÉÇEò {ÉÊ®o¶ªÉ 2011-12 :                                2. ECONOMIC OUTLOOK 2011-12:

´É¹ÉÇ 2011-12 Eäò ʱÉB ¦ÉÉ®iÉ EòÉ ºÉ¨Éʹ]MÉiÉ +ÉÊlÉÇEò {ÉÊ®o¶ªÉ +xÉÖEòÚ ±É ½è        India’s macroeconomic outlook for 2011-12 remains favourable,
ªÉtÊ{É ´ÉºiÉÖ+Éå, ʴɶÉä¹ÉEò® EòSSÉä iÉä±É EòÒ +ÊvÉEò EòÒ¨ÉiÉ ºÉÆ´ÉÞÊr B´ÉÆ ¨ÉÖpɺ¡òÒÊiÉ-  though high commodity prices particularly high oil prices may
nÉäxÉÉå Eäò ʱÉB VɤɮnºiÉ VÉÉäÊJÉ¨É ºÉÉʤÉiÉ ½Éä ºÉEòiÉÉ ½è* ±ÉMÉÉiÉÉ® =SSÉ         pose a risk to both growth and inflation. Persistent high inflation
¨ÉÖpɺ¡òÒÊiÉ +¤É =SSÉ ºÉÆ´ÉÞÊr n® EòÉä ¤ÉxÉÉB ®JÉxÉä ¨Éå VÉÉäÊJÉ¨É {ÉènÉ Eò® ®½É       poses risk to sustaining high growth. Balancing growth and
½è * ºÉÆiÉÖʱÉiÉ ºÉÆ´ÉÞÊr B´ÉÆ ¨ÉÖpɺ¡òÒÊiÉ ÊxÉEò] ¦ÉʴɹªÉ ¨Éå ¨É½i´É{ÉÚhÉÇ EòÉ®Eò     inflation shall be important in the short run. Forward-looking
                                               surveys indicate slight moderation in growth and business
½ÉåMÉÒ* |ÉMÉɨÉÒ ºÉ´ÉæIÉhÉ ºÉä ªÉ½ {ÉiÉÉ SɱÉiÉÉ ½è ÊEò ʴɶÉä¹ÉEò® iÉä±É B´ÉÆ +xªÉ     expectations particularly on account of high oil and other
´ÉºiÉÖ+Éå EòÒ EòÒ¨ÉiÉ ¨Éå ´ÉÞÊr {É® ¦ÉÉ®iÉÒªÉ Ê®WÉ´ÉÇ ¤ÉéEò Eäò ¨ÉÖpɺ¡òÒÊiÉ ÊxÉ´ÉÉ®Eò    commodity prices and the impact of the Reserve Bank’s anti-
={ÉÉªÉ Eäò ¡ò±Éº´É°ü{É ºÉÆ´ÉÞÊr B´ÉÆ |ÉiªÉÉʶÉiÉ EòÉ®Éä¤ÉÉ® ¨Éå lÉÉäcÒ Eò¨ÉÒ ½ÉäMÉÒ*     inflationary monetary stance. However, mitigating factors could
iÉlÉÉÊ{É, <xÉ ¶É¨ÉxÉEòÉ®Eò iÉi´É Eäò {ÉÊ®hÉɨɺ´É°ü{É @ñhÉ EòÒ ¨ÉÉÄMÉ EòÉ¡òÒ         exist in the form of strong credit demand, prediction of normal
¤Ég ºÉEòiÉÒ ½è +Éè® ¨ÉÉxɺÉÚxÉ ºÉɨÉÉxªÉ ¤ÉxÉä ®½xÉä {É® ÊxÉ´Éä¶É ¤Ég ºÉEòiÉÉ ½è *      monsoon and good investment in the pipeline.
¨ÉÉxɺÉÚxÉ Eäò ºÉɨÉÉxªÉ ¤ÉxÉä ®½xÉä B´ÉÆ EòSSÉä iÉä±É EòÒ +ÉèºÉiÉ EòÒ¨ÉiÉ ´É¹ÉÇ       Based on the assumption of a normal monsoon, and crude oil
2011-12 ¨Éå {ÉÚ®ä ´É¹ÉÇ 110 +¨É®ÒEòÒ bɱɮ ¤ÉxÉä ®½xÉä Eäò +xÉÖ¨ÉÉxÉ Eäò +ÉvÉÉ®       prices averaging at US$ 110 a barrel over the full year 2011-12,
{É® ´É¹ÉÇ 2011-12 ¨Éå ºÉEò±É nä¶ÉÒ =i{ÉÉn ¨Éå ´ÉɺiÉÊ´ÉEò ºÉEò±É nä¶ÉÒ =i{ÉÉn        the baseline projection of real GDP growth for 2011-12, for policy
EòÒ +ÉxÉÖ¨ÉÉÊxÉEò ºÉÆ´ÉÞÊr ±ÉMɦÉMÉ 8 |ÉÊiɶÉiÉ ½è *                     purposes, is around 8 per cent.

nä¶ÉÒ ¨ÉÉÄMÉ-+É{ÉÚÊiÉÇ ºÉÆiÉÖ±ÉxÉ, ´ÉºiÉÖ+Éå Eäò ¨ÉÚ±ªÉ EòÒ ´Éèʶ´ÉEò |É´ÉÞÊkÉ +Éè®     Keeping in view the domestic demand-supply balance, the global
ºÉƦÉÉÊ´ÉiÉ ¨ÉÉÄMÉ Eäò {ÉÊ®o¶ªÉ EòÉä vªÉÉxÉ ¨Éå ®JÉiÉä ½ÖB ¨ÉÉSÉÇ, 2012 ¨Éå lÉÉäEò      trend in commodity prices and the likely demand scenario, the
¨ÉÚ±ªÉ ºÉÚSÉEòÉÆEò {É® ¨ÉÖpɺ¡òÒÊiÉ EòÉ +ÉvÉÉ®¦ÉÚiÉ +xÉÖ¨ÉÉxÉ 6 |ÉÊiɶÉiÉ ½è ÊVɺÉEäò    baseline projection for WPI inflation for March 2012 is 6 per cent
+Éè® ¤ÉgxÉä EòÒ ºÉƦÉÉ´ÉxÉÉ ½è * ´É¹ÉÇ Eäò |ÉlÉ¨É U½ ¨É½ÒxÉä ¨Éå ¨ÉÖpɺ¡òÒÊiÉ Eäò ¤Égä    with an upward bias. Inflation is expected to remain at an elevated
½ÖB ºiÉ® {É® +Éè® ¨ÉÉSÉÇ, 2012 iÉEò vÉÒ®ä-vÉÒ®ä EÖòU PÉ]Eò® 6 |ÉÊiɶÉiÉ {É®         level in the first half of the year before gradually moderating to 6
®½xÉä EòÒ ºÉƦÉÉ´ÉxÉÉ ½è *                                  per cent by March, 2012.

Eò<Ç ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå, ªÉlÉÉ =xxÉiÉ +lÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ´ÉɱÉä nä¶ÉÉå uÉ®É Ê±ÉB MÉB @ñhÉ, ´ÉºiÉÖ+Éå,   Global economic recovery is expected to be on lower side due to
ʴɶÉä¹ÉEò® iÉä±É EòÒ EòÒ¨ÉiÉ ¨Éå ´ÉÞÊr, =xxÉiÉ +lÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ´ÉɱÉä nä¶ÉÉå ¨Éå nÒPÉÉÇ´ÉÊvÉ  several problems namely, debt in advanced economies, high
@ñhÉ EòÒ ¤ªÉÉVÉ n®Éå ¨Éå ´ÉÞÊr B´ÉÆ ®ÉVÉEòÉä¹ÉÒªÉ ºÉ¨ÉªÉÉäVÉxÉ ¨Éå VÉÊ]±ÉiÉÉ, =¦É®iÉÒ    commodity prices especially that of oil, rise in long term interest
¤ÉÉVÉÉ® +lÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÉä ºÉÆiÉÖʱÉiÉ Eò®xÉä ¨Éå ¤ÉgiÉä ¨ÉÖpɺ¡òÒÊiÉEòÉ®Eò n¤ÉÉ´É, EòSSÉä  rates in advanced economies with implications for fiscal
iÉä±É EòÒ EòÒ¨ÉiÉ ¨Éå ´ÉÞÊr +Éè® =ºÉºÉä ¨ÉVÉnÚ®Ò +ÉÊn ¨Éå ´ÉÞÊr Eäò EòÉ®hÉ ´Éèʶ´ÉEò     adjustment, rising inflationary pressures in emerging market
+lÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ MÉÊiÉ vÉÒ¨ÉÒ ®½xÉä EòÒ ºÉƦÉÉ´ÉxÉÉ ½è *            economies, high crude oil prices leading to higher wages etc.

    EòÉ EòɪÉÇÊxɹ{ÉÉnxÉ 2010-11 :
II. ¤ÉéEò                                          II. PERFORMANCE OF THE BANK 2010-11 :

1. ªÉÚEòÉä ¤ÉéEò EòÉ xÉä]´ÉEÇò :                               1. UCO’s Network:

´É¹ÉÇ 2010-11 Eäò nÉè®ÉxÉ ¤ÉéEò xÉä Ê´ÉEò±{ÉÒ bäÊ±É´É®Ò SÉèxÉ±É ºÉʽiÉ Ê´ÉʦÉxxÉ       During the year 2010-11, the Bank had expanded its network
SÉèxɱÉÉå Eäò VÉÊ®B +{ÉxÉä xÉä]´ÉEÇò EòÉ Ê´ÉºiÉÉ® ÊEòªÉÉ *                  through different channels, including Alternative Delivery
                                               Channels.
¶ÉÉJÉÉ xÉä]´ÉEÇò :                                      Branch Network :

ÊnxÉÉÆEò 31 ¨ÉÉSÉÇ, 2011 EòÒ ÊºlÉÊiÉ Eäò +xÉÖºÉÉ® ¤ÉéEò EòÒ ¦ÉÉ®iÉ ÊºlÉiÉ          As of 31st March, 2011, the total number of domestic branches
¶ÉÉJÉÉ+Éå EòÒ ºÉÆJªÉÉ 2202 lÉÒ B´ÉÆ Ê´Énä¶ÉÉå ¨Éå ¤ÉéEò EòÒ SÉÉ® ¶ÉÉJÉÉBÆ ªÉÉxÉÒ       stood at 2202. With four overseas branches, two each in
˺ÉMÉÉ{ÉÖ® B´ÉÆ ½ÉÆMÉ EòÉÄMÉ ¨Éå ºÉä |ÉiªÉäEò ¨Éå nÉä ¶ÉÉJÉÉBÆ lÉÓ , <ºÉ |ÉEòÉ® ¤ÉéEò    Singapore and Hong Kong, the global network of the Bank stood
EòÉ ´Éèʶ´ÉEò xÉä]´ÉEÇò 2206 lÉÉ *                              at 2206.
                                                                               !!
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ          2 0 1 0 - 1 1                          ANNUAL REPORT 2010-11
 ä
nù¶ÉÒ ¶ÉÉJÉÉ+Éå EòÉ +ɤÉÉnÒ ´ÉMÉÇ´ÉÉ® ´ÉMÉÔEò®hÉ ÊxɨxÉÉxÉÖºÉÉ® ½è -               The population category-wise classification of domestic
                                                 branches is detailed below:

  ¶ÉÉJÉÉ+Éå EòÉ +ɤÉÉnÒ ´ÉMÉÇ´ÉÉ® ´ÉMÉÔEò®hÉ                                              EÖò±É EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå  %
  Population category-wise                                                          ¨ÉÉSÉ 2011
  Classification of branches                 ¨ÉÉSÉÇ/March,   2010          ¨ÉÉSÉÇ/March, 2011         %age to total
                                                                       March, 2011

  OÉɨÉÒhÉ  / Rural                          800                  815                37.00

  +vÉÇ-¶É½®Ò/Semi-urban                        432                  461                21.00

  ¶É½®Ò /  Urban                           479                  482                22.00

  ¨É½ÉxÉMɮҪÉ/Metropolitan                      437                  444                20.00

  ªÉÉäMÉ/Total:                            2148                 2202                100.00


+¤É ¤ÉéEò EòÒ ¶ÉÉJÉÉBÆ ±ÉIÉuÒ{É B´ÉÆ +Æb¨ÉÉxÉ B´ÉÆ ÊxÉEòÉä¤ÉÉ® uÒ{ɺɨÉÚ½ ¨Éå BEò-        The Bank has now pan-India presence including a branch each
                                                 at Lakshadweep and Andaman & Nicobar Islands. The total
BEò ¶ÉÉJÉÉ ºÉʽiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¦ÉÉ®iÉ ¨Éå ½éþ* ÊnxÉÉÆEò 31.03.2011 EòÒ ÊºlÉÊiÉ EòÉä         number of Extension Counters of the Bank as of 31.03.2011 stood
¤ÉéEò Eäò ʴɺiÉÉ® EòÉ=Æ]®Éå EòÒ ºÉÆJªÉÉ 4 (SÉÉ®ú) ½è* <ºÉEäò +ÊiÉÊ®Hò ¤ÉéEò Eäò 2        at 4 (four). In addition, the Bank has two Representative Offices
EòɪÉÉÇ±ÉªÉ Ê´Énä¶ÉÒ Eåòp - BEò EÖò+ɱÉɱÉÆ{ÉÖ®, ¨É±ÉäʶɪÉÉ ¨Éå B´ÉÆ BEò MÉÖ+ÉÆMÉZÉ=,      at overseas centres, one each at Kuala Lumpur in Malaysia and
SÉÒxÉ ¨Éå ½è*                                          at Guangzhou in China.


´ÉèEòʱ{ÉEò ÊbÊ±É´É®Ò SÉèxɱÉ-                                  Alternative Delivery Channels:

´ÉèEòʱ{ÉEò ÊbÊ±É´É®Ò SÉèxÉ±É +lÉÉÇiÉ B]ÒB¨É Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä xÉä]´ÉEÇò Eäò ʴɺiÉÉ®       In terms of expansion of network through alternative delivery
Eäò ¨ÉɨɱÉÉå ¨Éå ´É¹ÉÇ Eäò nÉè®ÉxÉ 130 B]ÒB¨É VÉÉäcä MÉB +Éè® ÊnxÉÉÆEò 31 ¨ÉÉSÉÇ,        channels i.e. through ATM network, the number of ATMs added
                                                 during the year were 130, thereby reaching a total of 608 as of
2011 EòÉä <ºÉEòÒ EÖò±É ºÉÆJªÉÉ 608 ½Éä MÉ<Ç*                           31st March, 2011.

ʴɶÉä¹ÉÒEÞòiÉ ¶ÉÉJÉÉBÆ :                                    Specialized Branches:

ʴɶÉä¹ÉÒEÞòiÉ nIÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ Ê´É¶Éä¹ÉÒEÞòiÉ ªÉÉ Ê´É¶Éä¹É VÉ°ü®úiÉÉå EòÉä {ÉÚ®É Eò®xÉä ½äiÉÖ  The Bank has a good network of specialized branches catering
¤ÉéEò EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉÒEÞòiÉ ¶ÉÉJÉÉ+Éå EòÉ +SUÉ xÉä]´ÉEÇò ½è* <xÉ Ê´É¶Éä¹ÉÒEÞòiÉ ¶ÉÉJÉÉ+Éå      to the specialized or specific requirements with specialized skills
                                                 and these branches include 9 Flagship Corporate, 26 Mid
               ä                  ä
¨Éå 9 }±ÉèMÉʶÉ{É EòÉ®{ÉÉä®] ¶ÉÉJÉÉBÆ, 26 ʨÉb EòÉ®{ÉÉä®] ¶ÉÉJÉÉBÆ, 5 +ÉʺiÉ           Corporate, 5 Asset Recovery branches, 20 Service Branches
´ÉºÉÚ±ÉÒ ¶ÉÉJÉÉBÆ , 20 ºÉä´ÉÉ ¶ÉÉJÉÉBÆ B´ÉÆ 1 BEòÒEÞòiÉ EòÉä¹É |ɤÉÆvÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ ¶ÉÉÊ¨É±É ½è*   and 1 integrated Treasury Management Branch.

ÊnxÉÉÆEò 31.03.2011 Eäò +xÉÖºÉÉ® ʺÉ]Ò ¤ÉèEò +ÉìÊ¡òºÉ (ºÉÒ¤ÉÒ+Éä) Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É          The City Back Offices (CBO) as of 31.03.2011 cover 36 per cent
ºÉä ¤ÉéEò EòÉ 36% EòÉ®Éä¤ÉÉ® {ÉÚ®É ½Éä ®½É ½è B´ÉÆ =ºÉä +Éè® ¨ÉVɤÉÚiÉ Eò®xÉä Eäò |ɪÉÉºÉ    of Bank’s business, and efforts are on to strengthen them further
                                                 to cover Bank’s additional business.
ÊEòB VÉÉ ®½ä ½é ÊVɺɺÉä ¤ÉéEò Eäò +ÊiÉÊ®Hò EòÉ®Éä¤ÉÉ® EòÉä ¶ÉÉÊ¨É±É Eò® ºÉEäò*
2. EòÉ®Éä¤ÉÉ® °ü{É®äJÉÉ-                                     2. BUSINESS PROFILE :

´É¹ÉÇ 2010-11 EòÉä nÉè®ÉxÉ ¤ÉéEò Eäò EòÉ®Éä¤ÉÉ® ¨Éå ±ÉMÉÉiÉÉ® ´ÉÞÊr näJÉÒ MÉ<Ç +Éè®       During the year 2010-11, the business of the Bank showed a
19.46% EòÒ ´Éèʶ´ÉEò ´ÉÞÊr nVÉÇ Eò®iÉä ½ÖB ¤ÉéEò +ÉMÉä ¤ÉgÉ* ´Éèʶ´ÉEò VɨÉÉ B´ÉÆ        steady growth and marched ahead with a global business growth
                                                 of 19.46 per cent. Global deposits and global advances grew by
´Éèʶ´ÉEò +ÊOÉ¨É ¨Éå Gò¨É¶É: 18.68% +Éè® 20.62% EòÒ ´ÉÞÊr nVÉÇ ½Ö<* ´É¹ÉÇ   Ç         18.68 per cent and 20.62 per cent, respectively. The major
Eäò nÉè®ÉxÉ ¤ÉéEò xÉä +ÊOÉ¨É Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ ` 1.00 ±ÉÉJÉ Eò®Éäc EòÉ®Éä¤ÉÉ® {ÉÉ® ÊEòªÉÉ      landmark during the year was that the Bank crossed `.1.00 lakh
VÉÉä ´É¹ÉÇ EòÒ ¨É½i´É{ÉÚhÉÇ ={ɱÉʤvÉ ®½Ò* nä¶ÉÒ VɨÉÉ ¨Éå 17.64% EòÒ ´ÉÞÊr B´ÉÆ         crore of advances. Domestic business of the Bank grew by 18.67
+ÊOÉ¨É ¨Éå 20.21% EòÒ ´ÉÞÊr nVÉÇ Eò®iÉä ½ÖB ¤ÉéEò Eäò nä¶ÉÒ EòÉ®Éä¤ÉÉ® ¨Éå            per cent with domestic deposits registering a growth of 17.64 per
18.67% EòÒ ´ÉÞÊr ½Ö<*     Ç                                 cent and advances at 20.21 per cent.

´É¹ÉÇ 2010-11 Eäò nÉè®ÉxÉ ¤ÉéEò Eäò Ê´Énä¶ÉÒ EåòpÉå xÉä ¦ÉÒ VɨÉÉ B´ÉÆ +ÊOÉ¨É ¨Éå Gò¨É¶É:    During the year 2010-11, the overseas centres of the Bank also
                                                 performed well with growth in deposits and advances at 37.20
37.20% B´ÉÆ 26.06% EòÒ ´ÉÞÊr nVÉÇ Eò®iÉä ½ÖB ¤ÉÊgªÉÉ EòɪÉÇÊxɹ{ÉÉnxÉ ÊEòªÉÉ*          per cent and 26.06 per cent, respectively.
!"
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ          2 0 1 0 - 1 1                        ANNUAL REPORT 2010-11
´É¹ÉÇ 2010-11 ¨Éå ¤ÉéEò EòÉ EÖò±É EòÉ®Éä¤ÉÉ® -/ Bank’s Business as a whole 2010-11 :                       ä
                                                           (®úÉ榃 Eò®úÉc÷  `.  ¨Éå)  / (Amount in ` Crore)

   Gò¨É      ºÉÆJªÉÉ                  2010 (±ÉäJÉÉ{É®ÒÊIÉiÉ) 2011 (±ÉäJÉÉ{É®ÒÊIÉiÉ)      ´ÉÞÊr ºÉ¨ÉOÉ
   Sl NO.     Particulars                   2010 (Aud.)        2011 (Aud.)       Growth
                                                            Absolute            (%)

   I        nä¶ÉÒ / DOMESTIC
   (i)       VɨÉÉ/ Deposits                  115956          136414         20458            17.64
   (ii)      +ÊOɨÉ/ Advances                  77568          93246          15678            20.21
   (iii)      EÖò±É EòÉ®Éä¤ÉÉä® / Total  Business       193524          229660         36136            18.67

   II       Ê´Énä¶ÉÒ/OVERSEAS
   (i)       VɨÉÉ/Deposits                    6460           8863          2403            37.20
   (ii)      +ÊOɨÉ/Advances                   5803           7315          1512            26.06
   (iii)      EÖò±É EòÉ®¤ÉÉä®/Total Business           12263          16178          3915            31.93
   III       ´Éèʶ´ÉEò/GLOBAL
   (i)       VɨÉÉ/Deposits                   122416          145277         22861            18.68
   (ii)      +ÊOɨÉ/Advances                   83371          100561         17190            20.62
   (iii)      EÖò±É EòÉ®Éä¤ÉÉä®/Total Business          205787          245838         40051            19.46

¤ÉéEò Eäò |ÉÊiÉ ¶ÉÉJÉÉ nä¶ÉÒ EòÉ®¤ÉÉ® ¨Éå 15.56 % EòÉ ºÉÖvÉÉ® ½Ö+É B´ÉÆ ´É½         Per-branch domestic business of the Bank improved by 15.56
31 ¨ÉÉSÉÇ, 2010 Eäò `.90 Eò®Éäc ºÉä ¤ÉgEò® 31 ¨ÉÉSÉÇ, 2011 EòÉä 104             per cent from `. 90 crore as of 31st March, 2010 to `. 104 crore
Eò®Éäc ½Éä MɪÉÉ* ´É¹ÉÇ Eäò nÉè®ÉxÉ |ÉÊiÉ ¶ÉÉJÉÉ nä¶ÉÒ VɨÉÉ `. 54 Eò®Éäc ºÉä        as of 31st March, 2011. Per-branch domestic deposits improved
¤ÉgEò® `. 62 Eò®Éäc B´ÉÆ +ÊOÉ¨É `. 36 Eò®Éäc ºÉä ¤ÉgEò® 42 Eò®Éäc ½Éä            from `. 54 crore to `. 62 crore while advances improved from
MɪÉÉ*                                            `. 36 crore to `. 42 crore during the year.
¤ÉéEò uÉ®É ´É¹ÉÇ Eäò nÉè®ÉxÉ +{ÉxÉä EòÉ®Éä¤ÉÉ® ¨Éå ºÉÖvÉÉ® Eò®xÉä ½äiÉÖ ±ÉÒ MÉ<Ç |ɨÉÖJÉ   Major initiatives that have been taken by the Bank during the
{ɽ±É :                                           year to improve its business included :
i)   ´ÉiÉǨÉÉxÉ B´ÉÆ ¦ÉÉ´ÉÒ OÉɽEòÉå EòÒ VÉ°ü®úiÉÉå EòÉä {ÉÚ®É Eò®xÉä Eäò ʱÉB      i)  Launching of various new products/schemes to meet the
    Ê´ÉʦÉxxÉ xÉB =i{ÉÉnÉå/ªÉÉäVÉxÉÉ+Éå EòÉ ¶ÉÖ¦ÉÉ®Æ¦É                     requirements of existing and prospective customers namely,
Eò) ¤ÉSÉiÉ B´ÉÆ SÉɱÉÚ JÉÉiÉä Eäò ʱÉB +ÊiÉÊ®Hò ºÉÖÊ´ÉvÉÉ Eäò ºÉÉlÉ xÉ<Ç EòɺÉÉ       a)  New CASA Product lines both for Savings & Current with
    ªÉÉäVÉxÉÉ                                         add-on features.
JÉ) ʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉxÉÉäÆ Eäò ʱÉB ªÉÚEòÉä ¤ÉéEò EòÒ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ¶ÉÉJÉÉ ¨Éå          b)  ‘UCO Sahaj’ exclusively for Educational Institutes for
    Ê´ÉtÉÊlÉǪÉÉå EòÒ ¡òÒºÉ Eäò ºÉÆOɽhÉ ½äiÉÖ "ªÉÚEòÉä ºÉ½VÉ' ªÉÉäVÉxÉÉ            collection of students’ fees at any of the UCO Bank
                                                  branches.
MÉ)     <±ÉäC]ÅÉÊxÉEò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä +{ÉxÉä Eò¨ÉÇSÉÉÊ®ªÉÉå Eäò ´ÉäiÉxÉ EòÉä +ɺÉÉxÉÒ ºÉä  c)  ‘UCO Suvidha’ for corporate houses with overdraft and zero
      VɨÉÉ Eò®xÉä Eäò ʱÉB +Éä´É®bÅÉ}] iÉlÉÉ ¶ÉÚxªÉ ¶Éä¹É ºÉÖÊ´ÉvÉÉ Eäò ºÉÉlÉ        balance facility for crediting their employees’ salary
           ä
      EòÉ®{ÉÉä®] PÉ®ÉxÉÉå Eäò ʱÉB "ªÉÚEòÉä ºÉÖÊ´ÉvÉÉ'-ªÉÉäVÉxÉÉ               conveniently through electronic mode.
PÉ)     "ªÉÚEòÉä ºÉxɶÉÉ<xÉ +É´ÉiÉÔ VɨÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ" +ÊiÉÊ®Hò ºÉÖÊ´ÉvÉÉ Eäò ºÉÉlÉ    d)  ‘UCO Sunshine Recurring Deposit Scheme’ with attractive
                                                  add-on features.
Ró) |ÉÉlÉʨÉEòiÉÉ|ÉÉ{iÉ IÉäjÉ +ÊOÉ¨É EòÉä ¤ÉgÉxÉä ½äiÉÖ º´ÉhÉÇ @ñhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ        e)  Gold Loan Scheme for increasing priority sector advances.
ii)                                     ä
     ±ÉäxÉ-näxÉ +ÉvÉÉÊ®iÉ ¨ÉÉä¤ÉÉ<±É ¤ÉéËEòMÉ B´ÉÆ +ÉìxÉ-±ÉÉ<xÉ ¶ÉäªÉ® ]ÅËbMÉ EòÉ    ii)  Introduction of Transaction based Mobile Banking and
     ¶ÉÖ¦ÉÉ®Æ¦É                                        On-line Share Trading.
iii) ¨ÉÉSÉÇ, 2010 EòÉä ºÉ¨ÉÉÊ{iÉ {É® 478 B]ÒB¨É EòÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉgEò® ¨ÉÉSÉÇ,          iii) Increase in number of ATMs from 478 at the end of March,
     2011 EòÒ ºÉ¨ÉÉÊ{iÉ {É® 608 ½Éä MÉ<Ç +lÉÉÇiÉ ´É¹ÉÇ Eäò nÉè®ÉxÉ 130             2010 to 608 as on 31st March, 2011 i.e. an addition of 130
     B]ÒB¨É VÉÉäcä MÉB*                                    ATMs during the year.
ÊxÉ´Éä¶É -                                          Investments :
´É¹ÉÇ 2010-11 Eäò nÉè®ÉxÉ ¤ÉéEò Eäò ÊxÉ´Éä¶É(ºÉEò±É) ¨Éå 1.32% EòÒ Eò¨ÉÒ +É<Ç        The investments (gross) of the Bank during the year 2010-11
+Éè® ´É½ 31.03.2010 Eäò `. 43,699.87 Eò®Éäc EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå                 declined by 1.32 per cent from `. 43,699.87 crore as of 31.03.2010
31.03.2011 EòÉä `. 43,124.44 Eò®Éäc ®½É* nä¶ÉÒ ÊxÉ´Éä¶É ¨Éå ¦ÉÒ               to `. 43124.44 crore as of 31.03.2011. The domestic investment
2.70% EòÒ Eò¨ÉÒ nVÉÇ EòÒ MÉ<Ç* ´É¹ÉÇ Eäò nÉè®ÉxÉ ¦ÉÉ. Ê®.ú ¤ÉèEò uùÉ®úÉ EòÒ MÉ<Ç
                                  Æ            (gross) also declined by 2.70 per cent. During the year, the
ºÉÉÆÊ´ÉÊvÉEò SɱÉÊxÉÊvÉ +xÉÖ{ÉÉiÉ (BºÉB±É+É®) ¨Éå 24 |ÉÊiɪÉiÉ EòÒ Eò]õÉiÉÒ Eäòè       reduction in Statutory Liquidity Ratio (SLR) to 24 per cent by RBI
EòÉ®hÉ ¤ÉéEò Eäò ºÉ¨ÉOÉ ÊxÉ´Éä¶É {É® =ºÉEòÉ |ɦÉÉ´É näJÉÉ MɪÉÉ*               had its impact on the overall investments of the Bank.
Ê®]ä±É =vÉÉ® :                                        Retail Lending :
                                               The Bank laid considerable thrust on strengthening its retail
                                Ç
¤ÉéEò xÉä ´É¹ÉÇ 2010-11 Eäò nÉè®ÉxÉ +{ÉxÉÒ Ê®]ä±É {ÉÉä]¡òÉäʱÉ+Éä EòÉä ¨ÉVɤÉÚiÉ       portfolio during the year 2010-11. The Bank has designated 218
Eò®xÉä Eäò =qä¶ªÉ ºÉä Ê´É{ÉÖ±É |ɪÉÉºÉ ÊEòB* ¤ÉéEò xÉä EòɺÉÉ B´ÉÆ Ê®]ä±É =vÉÉ® EòÉä     branches as Personalised banking branches to boost CASA and
MÉÊiÉ |ÉnÉxÉ Eò®xÉä Eäò ʱÉB 218 ¶ÉÉJÉÉ+Éå EòÉä ´ÉèªÉÊHòEò ¤ÉéËEòMÉ ¶ÉÉJÉÉ Eäò °ü{É     Retail lending.
¨Éå ÊSÉʼxÉiÉ ÊEòªÉÉ ½è*
                                                                                  !#
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ         2 0 1 0 - 1 1                         ANNUAL REPORT 2010-11
+{ÉxÉä Ê®]ä±É OÉɽEòÉå EòÉä +SUÒ iÉ®½ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ Eò®xÉä iÉlÉÉ =x½å @ñhÉ          In order to improve the credit delivery to the retail customers
Ê´ÉiÉ®hÉ ¨Éå ºÉÖvÉÉ® iÉlÉÉ Ê®]ä±É @ñhÉ +É´ÉänxÉ Eäò |ɺÉƺEò®hÉ ¨Éå ½ÉäxÉä´ÉɱÉÒ nä®     with a particular objective of cutting down the delays in
EòÉä Eò¨É Eò®xÉä +Éè® Ê®]ä±É EòÉ®Éä¤ÉÉ® EòÉä |ÉÉ{iÉ Eò®xÉä Eäò =qä¶ªÉ ºÉä ¤ÉéEò xÉä      processing of Retail Loan Applications as also to serve the
Ê®]ä±É @ñhÉ Eåòp EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ ½è * {ÉÚ®ä nä¶É ¨Éå Ê¡ò±É½É±É ¤ÉéEò Eäò 26         customer in a better manner, the Bank had launched Retail Loan
Ê®]ä±É @ñhÉ Eåòp ½é* <ºÉ nÉè®ÉxÉ ¤ÉéEò xÉä +{ÉxÉä Ê´ÉGòªÉ n±É EòÉä ¦ÉÒ ºÉÊGòªÉ        Hubs to play a very important role in garnering retail business.
                                               The Bank, at present, has 26 Retail Loan Hubs across the
ÊEòªÉÉ ½è*                                          country. The Bank had also activated its Sales Force Teams.
<ºÉEäò +ÊiÉÊ®Hò Ê®]ä±É OÉɽEòÉå Eäò ʱÉB ¤ÉxÉÒ Eò<Ç ªÉÉäVÉxÉÉBÆ ªÉlÉÉ ªÉÚEòÉä MÉÞ½      Besides, in respect of several existing schemes meant for retail
        ä
@ñhÉ, ªÉÚEòÉä ]Åb®, ªÉÚEòÉä ʶÉIÉÉ, ªÉÚEòÉä {Éå¶ÉxÉ +ÉÊn EòÉä ¤ÉÉVÉÉ® ¨Éå |ÉÊiɺ{ÉvÉÔ ¤ÉxÉä  customers namely, UCO Home Loan, UCO Trader, UCO
®½xÉä iÉlÉÉ +{ÉxÉä +ɱÉÉ OÉɽEòÉå Eäò +xÉÖEòÚ ±É ¤ÉxÉÉxÉä Eäò ʱÉB ªÉÉäVÉxÉÉ+Éå ¨Éå EÖòU   Education, UCO Pension etc., certain modifications and/or
+ɶÉÉävÉxÉ/ ºÉƶÉÉävÉxÉ ÊEòªÉÉ MɪÉÉ ½è*                           amendments were done to remain competitive in the market as
                                               well as to suit niche clientele.
BºÉB¨É<Ç @ñhÉ Eåòp                                      SME Loan Hubs:
¤ÉéEò xÉä EòÉ®Éä¤ÉÉ® ´ÉÞÊr B´ÉÆ ®ÉVɺ´É ºÉÞVÉxÉ EòÒ oʹ] ºÉä BºÉB¨É<Ç +ÊOÉ¨É EòÒ       The Bank having realized the potential in SME advances,
ºÉƦÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä {ɽSÉÉxÉÉ ½è +Éè® =ºÉÒEòÉä vªÉÉxÉ ¨Éå ®JÉiÉä ½ÖB ¨É½ÉxÉMÉ®Éå B´ÉÆ      particularly from the angle of business growth and revenue
+ÉètÉäÊMÉEò EåòpÉå ¨Éå +ÆSÉ±É EòɪÉÉÇ±ÉªÉ Eäò +vÉÒxÉ BºÉB¨É<Ç @ñhÉ |ɺiÉÉ´ÉÉå {É®       generation, has focussed its attention at launching of SME Loan
i´ÉÊ®iÉ ÊxÉ{É]ÉxÉ ½äiÉÖ BºÉB¨É<Ç @ñhÉ Eåòp EòÉ ¶ÉÖ¦ÉÉ®Æ¦É ÊEòªÉÉ ½è* ´É¹ÉÇ Eäò        Hubs in metro cities and industrial clusters of the country, as part
nÉè®ÉxÉ |ÉÉ®ÆʦÉEò EòɪÉÇ ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò® BºÉB¨É<Ç @ñhÉ EåòpÉå EòÉ ¶ÉÖ¦ÉÉ®Æ¦É ÊEòªÉÉ       of Zonal Office for expeditious disposal of loan proposals.
                                               Preparatory work was completed during the year 2010-11
                 è    Æ
MɪÉÉ* ´É¹ÉÇ 2010-11 Eäò nùÉ®úÉxÉ |ÉÉ®úʦÉEò EòɪÉÇ {ÉÚ®úÉ Eò®ú ʱɪÉÉ MɪÉÉ iÉlÉÉ      and launching of SME Loan Hubs was made ready during the
       è
´É¹ÉÇ Eäò nùÉ®úÉxÉ BºÉB¨É<Ç @ñhÉ EäòxpùÉäÆ EòÉä iÉèªÉÉ®ú Eò®ú ʱɪÉÉ MɪÉÉ*          year.
ÊxɪÉÉÇiÉ @ñhÉ :                                       Export Credit :

ÊnxÉÉÆEò 31.03.2011 EòÉä ¤ÉéEò EòÉ ÊxɪÉÉÇiÉ @ñhÉ `. 5944 Eò®Éäc ®½É VÉÉä           The export credit of the Bank as of 31.03.2011 stood at `. 5944
ÊEò ¤ÉéEò Eäò ÊxÉ´É±É @ñhÉ EòÉ 6.33% ½è* ÊxɪÉÉÇiÉ @ñhÉ ¨Éå ´ÉÞÊr Eäò ʱÉB ¤ÉéEò       crore constituting 6.33 per cent of Net bank credit. Consistent
xÉä Eò<Ç ºÉƦÉÉ´ªÉ ºlÉÉxÉÉå {É® ÊxɪÉÉÇiÉEòÉå EòÒ ¤Éè`öEò EòÉ ¦ÉÒ +ɪÉÉäVÉxÉ ÊEòªÉÉ*     efforts were made by the Bank to increase the export credit by
                                               organizing exporters’ meet at potential locations.
   Æ
3. {ÉÚVÉÒMÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ                                    3. CAPITAL STRUCTURE:

                                 Æ
´É¹ÉÇ Eäò nÉè®ÉxÉ ¤ÉéEò xÉä ¦ÉÉ®iÉ ºÉ®EòÉ® ºÉä <ÇÊC´É]Ò ¶ÉäªÉ® {ÉÚVÉÒ Eäò iɽiÉ        During the year, Bank received contribution of `. 940 crore towards
`. 940 Eò®Éäc EòÉ +ƶÉnÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÊEòªÉÉ B´ÉÆ =ºÉEäò B´ÉVÉ ¨Éå ¤ÉéEò xÉä           equity share capital from Government of India and allotted
`.10/- Eäò |ÉÊiÉ ¶ÉäªÉ® EòÉä `. 120.27 Eäò VÉÉ®Ò ¨ÉÚ±ªÉ {É® 7,81,57,479            7,81,57,479 equity shares of `. 10/- each at issue price of
<ÇÊC´É]Ò ¶ÉäªÉ® +ɤÉÆÊ]iÉ ÊEòB* `. 940 Eò®Éäc ¨Éå ºÉä `. 78.15 Eò®Éäc             `. 120.27. Out of `. 940 crore, `. 78.15 crore is transferred to
                                               Share Capital Account and `. 861.85 crore towards Share
        Æ
EòÉä ¶ÉäªÉ® {ÉÚVÉÒ JÉÉiÉä ¨Éå B´ÉÆ ¶Éä¹É ` 861.85 Eò®Éäc EòÉä ¶ÉäªÉ® |ÉÒÊ¨ÉªÉ¨É        Premium Account.
JÉÉiÉä ¨Éå ®JÉÉ MɪÉÉ*
´É¹ÉÇ Eäò nÉè®ÉxÉ ¤ÉéEò xÉä ¦ÉÉ®iÉ ºÉ®EòÉ® ºÉä `. 673 Eò®Éäc EòÉ +ʦÉnÉxÉ |ÉÉ{iÉ       During the year the Bank allotted 67,300 PNCPs of `. 1,00,000
ÊEòªÉÉ ÊVɺÉEäò B´ÉVÉ ¨Éå `. 1,00,000 ¨ÉÚ±ªÉ Eäò 67,300 {ÉÒBxɺÉÒ{ÉÒBºÉ            each on receipt of subscription aggregating to `. 673 crore from
+ɤÉÆÊ]iÉ ÊEòB MÉB* ÊnxÉÉÆEò 31.03.2011 EòÉä ¦ÉÉ®iÉ ºÉ®EòÉ® `. 1,00,000            Government of India. As on 31.03.2011, Government of India
                                               holds 1,82,300 PNCPs of `. 1,00,000 each aggregating to
¨ÉÚ±ªÉ Eäò 1,82,300 {ÉÒBxɺÉÒ{ÉÒBºÉ vÉÉ®hÉ Eò®iÉÒ ½è ÊVɺÉEòÉ EÖò±É ¨ÉÚ±ªÉ          `. 1823 crore.
`. 1823 Eò®Éäc ½è*
                                               As at the end of 31st March, 2011, the total paid-up capital
                    Æ                      Æ
¤ÉéEò EòÒ +ʨÉnùkÉ B´ÉÆ ÊxÉMÉÇʨÉiÉ {ÉÚVÉÒ EòÉä ¶ÉÉÊ¨É±É Eò®iÉä ½ÖB EÖò±É |ÉnkÉ {ÉÚVÉÒ    including subscribed and issued capital of the Bank stood at
31 ¨ÉÉSÉÇ, 2010 EòÉä `. 1699.36 Eò®Éäc EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå 31 ¨ÉÉSÉÇ, 2011            `. 2450.52 crore as against `. 1699.36 crore as of 31st March,
EòÒ ºÉ¨ÉÉÊ{iÉ {É® `. 2450.52 Eò®Éäc ½è* ¦ÉÉ®iÉ ºÉ®EòÉ® EòÉ ¶ÉäªÉ® ½Éä˱bMÉ          2010. The percentage share holding of the Govt. of India
31 ¨ÉÉSÉÇ, 2010 EòÉä 63.59% ºÉä ¤ÉgEò® 31 ¨ÉÉSÉÇ, 2011 EòÉä 68.13%              increased from 63.59 as of 31st March, 2010 to 68.13 as of 31st
½Éä MɪÉÉ*                                          March, 2011.

4. ±ÉɦÉ|ÉniÉÉ                                        4. PROFITABILITY :
{ÉÊ®SÉɱÉxÉ ±ÉÉ¦É B´ÉÆ ÊxÉ´É±É ±ÉÉ¦É                             Operating and Net Profit:
´É¹ÉÇ 2010-11 ¨Éå ¤ÉéEò Eäò Ê´ÉkÉÒªÉ {ÉÊ®hÉÉ¨É ¨Éå Eò<Ç ¨ÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉå näJÉxÉä EòÉä      The financial results of the Bank in the year 2010-11 showed
ʨɱÉÓ, ªÉlÉÉ- {ÉÊ®SÉɱÉxÉ ±ÉÉ¦É ¨Éå =SSÉiÉ® ´ÉÞÊr, ÊxÉ´É±É ¤ªÉÉVÉ +ÉªÉ (BxÉ+É<+É<)      several salient features namely, higher growth of operating profit,
B´ÉÆ ÊxÉ´É±É ¤ªÉÉVÉ ¨ÉÉÊVÉÇxÉ (BxÉ+É<B¨É) ¨Éå ºÉÖvÉÉ® B´ÉÆ VɨÉÉ ±ÉÉMÉiÉ ¨Éå Eò]ÉèiÉÒ     improvement in net interest income (NII) and net interest margin
+ÉÊn*                                             (NIM) and reduction in cost of deposits etc.
´É¹ÉÇ 2010-11 Eäò nÉè®ÉxÉ ¤ÉéEò Eäò {ÉÊ®SÉɱÉxÉ ±ÉÉ¦É ¨Éå ´É¹ÉÇ-n®-´É¹ÉÇ 58          During the year 2010-11, the operating profit of the Bank increased
|ÉÊiɶÉiÉ iÉlÉÉ `. 989.33 Eò®Éäc EòÒ ´ÉÞÊr nVÉÇ Eò®iÉä ½ÖB `. 2694.96             by `. 989.33 crore, thereby registering a y-o-y growth of 58 per
Eò®Éäc ½Ö+É* nä¶ÉÒ {ÉÊ®SÉɱÉxÉ ±ÉÉ¦É ¨Éå 58.53% iÉlÉÉ `. 960.06 Eò®Éäc            cent and stood at `. 2694.96 crore. The domestic operating

!$
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ        2 0 1 0 - 1 1                           ANNUAL REPORT 2010-11
EòÒ ´ÉÞÊr nVÉÇ Eò®iÉä ½ÖB `. 2600.46 Eò®Éäc ½Ö+É* Ê´Énä¶ÉÒ Eåòp Eäò             profit increased by `. 960.06 crore, with a growth of 58.53 per
{ÉÊ®SÉɱÉxÉ ±ÉÉ¦É ¨Éå `. 29.27 Eò®Éäc ªÉÉ 44.88% EòÒ ´ÉÞÊr ½Ö<Ç +Éè® ´É½           cent and stood at `. 2600.46 crore. The operating profit in
`. 94.50 Eò®Éäc ½Ö+É* ÊxÉ´É±É ¤ªÉÉVÉ +ÉªÉ ¨Éå ºÉÖvÉÉ® Eäò EòÉ®hÉ ¤ÉéEò Eäò          overseas centres showed an increase of `. 29.27 crore or
{ÉÊ®SÉɱÉxÉ ±ÉÉ¦É ¨Éå ´ÉÞÊr ½Ö<Ç +Éè® ´É¹ÉÇ 2010-11 Eäò nÉè®ÉxÉ ´É¹ÉÇ-n®-´É¹ÉÇ        44.88 per cent and stood at `. 94.50 crore. The operating profit
+ÉvÉÉ® {É® 65% EòÒ ´ÉÞÊr ½Ö<Ç*                                of the Bank has shown increase primarily on account of
                                               improvement in net interest income of the Bank which showed
                                               a y-o-y growth of 65 per cent during the year 2010-11.

iÉlÉÉÊ{É Ê{ÉU±Éä ´É¹ÉÇ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå ¤ÉéEò EòÉ ÊxÉ´É±É ±ÉÉ¦É 10.44 |ÉÊiɶÉiÉ Eò¨É     However, the net profit of the Bank had slipped over the previous
                                               year by 10.44 per cent and stood at `. 906.54 crore. The net
½Éä MɪÉÉ +Éè® ´É½ `. 906.54 Eò®Éäc ®½É* ÊxÉ´É±É ±ÉÉ¦É ¨Éå Eò¨ÉÒ ¨ÉÖJªÉ °ü{É         profit declined due to employees’ provisions and NPA provisions.
                                       Ç
ºÉä Eò¨ÉÇSÉÉ®Ò |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ B´ÉÆ +xÉVÉÇEò +ÉʺiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ Eäò EòÉ®hÉ ½Ö<* nä¶ÉÒ       The domestic net profit stood at `. 863.16 crore showing a decline
ÊxÉ´É±É ±ÉÉ¦É ¨Éå Ê{ÉU±Éä ´É¹ÉÇ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå 9.87 |ÉÊiɶÉiÉ EòÒ Eò¨ÉÒ ½Ö<Ç +Éè®     by 9.87 per cent over the previous year. The net profit in overseas
´É½ `. 863.16 Eò®Éäc ½Ö+É* Ê´Énä¶ÉÒ EåòpÉå ¨Éå ÊxÉ´É±É ±ÉÉ¦É ¨ÉäÆ 20.41|ÉÊiɶÉiÉ       centres declined by 20.41 per cent.
EòÒ Eò¨ÉÒ ½Ö<* Ç
Ê´ÉkÉÒªÉ ºÉÚSÉEò:                                      Financial Indicators:
¤ÉéEò EòÉ ÊxÉ´É±É ¤ªÉÉVÉ ¨ÉÉÊVÉÇxÉ ÊnxÉÉÆEò 31.03.2010 EòÒ ÊºlÉÊiÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®       The Net Interest Margin of the Bank increased significantly from
2.19 |ÉÊiɶÉiÉ ºÉä =±±ÉäJÉxÉÒªÉ °ü{É ¨Éå ¤ÉgøEò® ÊnxÉÉÆEò 31.03.2011 EòÒ           2.19 per cent as of 31.03.2010 to 3.07 per cent as of 31.03.2011
ʺlÉÊiÉ Eäò +xÉÖºÉÉ® 3.07% ½Éä MɪÉÉ, +lÉÉÇiÉ <ºÉ¨Éå 88 +ÉvÉÉ® +ÆEò iÉEò EòÒ         i.e. an increase by 88 basis points. This is due to increase in Net
     Ç
´ÉÞÊr ½Ö<* ªÉ½ ÊxÉ´É±É ¤ªÉÉVÉ +ÉªÉ ¨Éå ´ÉÞÊr ½ÉäxÉä Eäò EòÉ®hÉ ½Ö<Ç ½è*           Interest Income.
¤ÉéEò EòÒ VɨÉÉ ±ÉÉMÉiÉ EòÉä ÊnxÉÉÆEò 31 ¨ÉÉSÉÇ, 2010 EòÒ ÊºlÉÊiÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®        Net Interest Income increased on account of cost of deposits of
6.44 |ÉÊiɶÉiÉ ºÉä ÊnxÉÉÆEò 31 ¨ÉÉSÉÇ, 2011 EòÒ ÊºlÉÊiÉ Eäò +xÉÖºÉÉ® 5.74          the Bank being brought down from 6.44 per cent as of 31st March,
                                        Ç
|ÉÊiɶÉiÉ iÉEò PÉ]ÉB VÉÉxÉä Eäò EòÉ®hÉ ½Ò ÊxÉ´É±É ¤ªÉÉVÉ +ÉªÉ ¨Éå ´ÉÞÊr ½Ö<* ´É¹ÉÇ      2010 to 5.74 per cent as of 31st March, 2011. During the year,
Eäò nÉè®ÉxÉ ¤ÉéEò xÉä ºÉSÉäiÉxÉ ½ÉäEò® ½Ò BäºÉÒ xÉÒÊiÉ EòÉ {ÉɱÉxÉ ÊEòªÉÉ ÊVɺɺÉä      the Bank followed a policy of consciously discouraging high-cost
+ÊvÉEò ±ÉÉMÉiÉ´ÉɱÉÒ lÉÉäEò VɨÉÉ®É榃 EòÉä ½iÉÉäiºÉÉʽiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEäò* ¤ÉéEò Eäò    bulk deposits. The income from investments of the Bank also
                                               increased by 23.35 per cent, with income from advances
                                  Ç
ÊxÉ´Éä¶É ºÉä ½Ö<Ç +ÉªÉ ¨Éå ¦ÉÒ 23.35 |ÉÊiɶÉiÉ iÉEò EòÒ ´ÉÞÊr ½Ö<, ÊVɺɨÉå +ÊOÉ¨É      increasing by 19.68 per cent. The operating expenses of the Bank
ºÉä ½Ö<Ç +ÉªÉ ¨Éå 19.68 |ÉÊiɶÉiÉ iÉEò EòÒ ´ÉÞÊr ¶ÉÊ¨É±É lÉÒ* ´ÉäiÉxÉ ¨Éå +ɶÉÉävÉxÉ     excluding staff cost increased by only 12.99 per cent during the
Eäò EòÉ®hÉ º]É¡ò ºÉƤÉÆvÉÒ ±ÉÉMÉiÉ ¨Éå 39.95 |ÉÊiɶÉiÉ EòÒ ´ÉÞÊr ½ÉäxÉä Eäò         year, with staff cost going up by 39.95 per cent on account of
¡ò±Éº´É°ü{É ¤ÉéEò Eäò {ÉÊ®SÉɱÉxÉ ´ªÉªÉ ¨Éå º]É¡ò ºÉƤÉÆvÉÒ ±ÉÉMÉiÉ EòÉä UÉäc÷Eò®      wage revision.
Eäò´É±É 12.99 |ÉÊiɶÉiÉ iÉEò EòÒ ´ÉÞÊr ½Ö<*    Ç
´É¹ÉÇ 2010-11 Eäò nÉè®ÉxÉ ¤ÉéEò Eäò +ÉªÉ +xÉÖ{ÉÉiÉ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå ±ÉÉMÉiÉ ¨Éå ºÉÖvÉÉ®   The Cost to Income Ratio of the Bank during the year 2010-11
ÊnJÉÉ<Ç {ÉcÉ VÉÉä ¨ÉÉSÉÇ, 2010 EòÒ ÊºlÉÊiÉ Eäò +xÉÖºÉÉ® 48.16 |ÉÊiɶÉiÉ ºÉä         showed improvement from 48.16 per cent as of March, 2010 to
                                               43.51 per cent as of March, 2011.
ºÉÖvÉ®Eò® ¨ÉÉSÉÇ, 2011 EòÒ ÊºlÉÊiÉ Eäò +xÉÖºÉÉ® 43.51 |ÉÊiɶÉiÉ ½Éä MɪÉÉ*

Gò. ºÉÆ. ¨ÉÉxÉnÆb
Sl.
No.   Parameter                               nä¶ÉÒ  Domestic              ´Éèʶ´ÉEò  Global
                               ¨ÉÉSÉÇ/  Mar.,’10      ¨ÉÉSÉÇ/Mar.,’11   ¨ÉÉSÉÇ/Mar.,’10      ¨ÉÉSÉÇ/Mar.,’11
(i)   ÊxÉ´É±É ¤ªÉÉVÉ ¨ÉÉÊVÉÇxÉ (%)
     Net Interest Margin (%)                    2.33           3.26        2.19           3.07
(ii)   ÊxÉ´É±É ¤ªÉÉVÉ +ɪÉ
     Net Interest Income                    2252             3757        2324           3845
(iii)  +ÉªÉ +xÉÖ{ÉÉiÉ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå ±ÉÉMÉiÉ (%)
     Cost to Income Ratio (%)                                          48.16           43.51

5. ºÉɨÉÉÊVÉEò ¤ÉéËEòMÉ +Éè® Ê´ÉkÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶ÉxÉ:                     5. SOCIAL BANKING & FINANCIAL INCLUSION:
|ÉÉlÉʨÉEòiÉÉ|ÉÉ{iÉ IÉäjÉ EòÉä =vÉÉ®:                            Priority Sector Lending:
´É¹ÉÇ 2010-11 Eäò nÉè®ÉxÉ ¤ÉéEò EòÉ |ÉÉlÉʨÉEòiÉÉ|ÉÉ{iÉ IÉäjÉ EòÉä +ÊOÉ¨É          During the year 2010-11, the priority sector advances of the
`. 28253 Eò®Éäc `. ®½É +Éè® <ºÉ |ÉEòÉ® ªÉ½ ºÉ¨ÉɪÉÉäÊVÉiÉ ÊxÉ´É±É ¤ÉéEò           Bank stood at `. 28253 crore constituting thereby 39.16 per
@ñhÉ (BBxɤÉÒºÉÒ) EòÉ 39.16 |ÉÊiɶÉiÉ ½ÉäiÉÉ ½è* EÖòU +ÊOɨÉÉå Eäò {ÉÖxÉ´ÉÇMÉÔEò®hÉ     cent of Adjusted Net Bank Credit (ANBC). Re-classification of
¨Éå Eäò ¡ò±Éº´É°ü{É |ÉÉlÉʨÉEòiÉÉ|ÉÉ{iÉ IÉäjÉ +ÊOɨÉÉå ¨Éå ÊMɮɴÉ] +É<Ç*          certain advances led to the shortfall in priority sector advances.

EÞòÊ¹É +ÊOɨÉ:                                        Agricultural Advances:

¤ÉéEò EòÉ EÖò±É EÞòÊ¹É +ÊOÉ¨É `. 11643 Eò®Éäc ®½É VÉÉä BBxɤÉÒºÉÒ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ        The total agricultural advances of the Bank stood at `. 11643
¨Éå 16.14 |ÉÊiɶÉiÉ ½ÉäiÉÉ ½è* |ÉiªÉIÉ ° {É ºÉä ÊnB MÉB EÞòÊ¹É @ñhÉ EòÒ ®É榃        crore constituting 16.14 per cent to ANBC. Direct agricultural
`. 8191 Eò®Éäc ®½Ò VÉÉä BBxɤÉÒºÉÒ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ 11.35 |ÉÊiɶÉiÉ ½è*             credit stood at `. 8191 crore constituting 11.35 per cent to
                                               ANBC.

                                                                               !%
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ          2 0 1 0 - 1 1                         ANNUAL REPORT 2010-11
Eò¨ÉVÉÉä® ´ÉMÉÉäÈ EòÉä +ÊOɨÉ:                                 Advances to Weaker Sections:
ÊnxÉÉÆEò 31 ¨ÉÉSÉÇ, 2011 EòÒ ÊºlÉÊiÉ Eäò +xÉÖºÉÉ® Eò¨ÉVÉÉä® ´ÉMÉÉäÈ EòÉä |ÉnkÉ         Advances to Weaker Sections stood at `. 7496 crore as of 31st
+ÊOÉ¨É EòÒ ®É榃 `. 7496 Eò®Éäc ®½Ò* <ºÉ |ÉEòÉ® ªÉ½ Ê{ÉU±Éä ´É¹ÉÇ EòÒ             March, 2011, thereby showing an increase of 11.33 per cent over
iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå 11.33 |ÉÊiɶÉiÉ EòÒ ´ÉÞÊr n¶ÉÉÇiÉÒ ½è ÊVɺÉEòÉ BBxɤÉÒºÉÒ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ      the previous year, with percentage to ANBC being at 10.39.
¨Éå |ÉÊiɶÉiÉ 10.39 ®½É*
¨ÉZÉÉä±Éä B´ÉÆ ±ÉPÉÖ iÉlÉÉ ºÉÖI¨É =t¨É (B¨ÉBºÉB¨É<Ç)                      Medium, Small & Micro Enterprises (MSME) and
+Éè® ºÉÖI¨É B´ÉÆ ±ÉPÉÖ =t¨É (B¨ÉBºÉ<Ç)                             Micro & Small Enterprises (MSE):
B¨ÉBºÉB¨É<Ç +Éè® ºÉÖI¨É B´ÉÆ ±ÉPÉÖ =t¨É (B¨ÉBºÉ<Ç) Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ +ÊOÉ¨É EòÒ          Advances under MSME and MSE stood at `. 14798 crore and
®É榃 Gò¨É¶É: `. 14798 Eò®Éäc B´ÉÆ `. 11973 Eò®Éäc ®½Ò ÊVÉxÉEòÒ                `. 11973 crore, respectively with growth rates of 20.53 per cent
ºÉÆ´ÉÞÊr n® Gò¨É¶É: 20.53 |ÉÊiɶÉiÉ B´ÉÆ 31.90 |ÉÊiɶÉiÉ ®½Ò*                 and 31.90 per cent, respectively.

´É¹ÉÇ 2010-11 Eäò nÉè®ÉxÉ ¤ÉéEò xÉä ºÉÖI¨É B´ÉÆ ±ÉPÉÖ =tÉä¨ÉÉå EòÉä +ÊvÉEò @ñhÉ        During the year 2010-11, a new scheme titled ‘UCO Commercial
näxÉä ½äiÉÖ "ªÉÚEòÉä Eò¨ÉʶÉÇªÉ±É ´ÉäʽC±É ¡òÉ<xÉåºÉ ºEòÒ¨É' xÉɨÉEò BEò xÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ    Vehicle Finance Scheme’ was launched by the Bank to enhance
EòÒ ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ EòÒ ½è +Éè® <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ 1088 @ñhÉ JÉÉiÉÉå EòÒ ¨Én        credit to micro and small enterprises and an amount of `. 35
¨Éå `. 35 Eò®Éäc º´ÉÒEÞòiÉ ÊEòªÉÉ ½è*                             crore was sanctioned under the scheme in respect of 1088 loan
                                                accounts.
¨Éʽ±ÉÉ Ê½iÉÉÊvÉEòÉÊ®ªÉÉå EòÉä +ÊOÉ¨É :                            Advances to Women beneficiaries:
¨Éʽ±ÉÉ Ê½iÉÉÊvÉEòÉÊ®ªÉÉå EòÉä |ÉnkÉ +ÊOÉ¨É EòÒ EÖò±É ®É榃 `. 4090.55             Total advances to Women beneficiaries stood at `. 4090.55 crore
Eò®Éäc ®½Ò VÉÉä ´É¹ÉÇ 2010-11 Eäò nÉè®ÉxÉ `. 80.10 Eò®Éäc EòÒ ´ÉÞÊr              showing an increase of `. 80.10 crore during the year 2010-11.
n¶ÉÉÇiÉÒ ½è* ªÉ½ ºÉ¨ÉɪÉÉäÊVÉiÉ ÊxÉ´É±É ¤ÉéEò @ñhÉ EòÉ 5.67 |ÉÊiɶÉiÉ lÉÒ VÉÉä 5        This constituted 5.67 per cent to Adjusted Net Bank Credit well
|ÉÊiɶÉiÉ Eäò ÊxÉvÉÉÇÊ®iÉ ºiÉ® ºÉä EòÉ¡òÒ +ÊvÉEò ½è*                      above the stipulated level of 5 per cent.

+±{ɺÉÆJªÉEò ºÉ¨ÉÖnÉªÉ EòÉä +ÊOÉ¨É :                              Minority Community Advances:
+±{ɺÉÆJªÉEò ºÉ¨ÉÖnÉªÉ EòÉä +ÊOÉ¨É |ÉnÉxÉ Eò®xÉÉ EäòxpÒªÉ Ê´É¹ÉªÉ ®½É ½è iÉlÉÉ         Minority Community advances have been a focal point and total
<ºÉ IÉäjÉ ¨Éå EÖò±É +ÊOÉ¨É EòÒ ®É榃 `. 4103.53 Eò®Éäc ®½Ò +Éè® <ºÉ¨Éå             advances to this Community stood at `. 4103.53 crore, an
`. 114.03 Eò®Éäc EòÒ ´ÉÞÊr ½Ö<Ç ÊVɺÉEòÉ |ÉÊiɶÉiÉ 14.52 lÉÉ* ªÉ½ 15              increase of `. 114.03 crore, constituting 14.52 per cent, marginally
|ÉÊiɶÉiÉ Eäò ÊxÉvÉÉÇÊ®iÉ ºiÉ® ºÉä lÉÉäcÉ Eò¨É lÉÉ*                      below the stipulated level of 15 per cent.

+xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VÉÉÊiÉ / +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÊiÉ EòÉä +ÊOÉ¨É :                  Advances to SC/ST:

+xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VÉÉÊiÉ/ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VÉxÉ VÉÉÊiÉ EòÉä |ÉnkÉ +ÊOÉ¨É EòÒ ®É榃 `. 2102.27      Advances to SC/ST stood at `. 2102.27 crore constituting 7.44
Eò®Éäc ®½Ò VÉÉä |ÉÉlÉʨÉEòiÉÉ |ÉÉ{iÉ IÉäjÉ +ÊOɨÉÉå EòÉ 7.44 |ÉÊiɶÉiÉ lÉÉ*          per cent of Priority Sector Advances.

+xªÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvɪÉÉÆ :                                     Other Developments:
´É¹ÉÇ Eäò nÉè®ÉxÉ GäòÊb] EòÉbÇ (Eäò ºÉÒ {ÉÒ) VÉÉ®Ò Eò®xÉä {É® ¤É±É ÊnªÉÉ MɪÉÉ* ¤ÉäEò  é   During the year, there was emphasis on issuance of Kisan Credit
xÉä 74649 EòÉbÇ VÉÉ®Ò ÊEòB ÊVÉxÉEòÒ ®É榃 `. 664.92 Eò®Éäc lÉÒ* xÉB              Cards (KCC). The Bank issued 74649 cards amounting to
ÊEòºÉÉxÉÉå EòÉä =vÉÉ® näxÉä {É® ¦ÉÒ VÉÉä® ÊnªÉÉ MɪÉÉ +Éè® ¤ÉéEò xÉä 53109           `. 664.92 crore. There was also stress on lending to new farmers
ÊEòºÉÉxÉÉäÆ EòÉä @ñhÉ |ÉnÉxÉ ÊEòªÉÉ ÊVɺÉEòÒ ®É榃 `. 530 Eò®Éäc lÉÒ* <ºÉÒ           and the Bank extended loans to 53109 new farmers amounting
iÉ®½ ÊEòºÉÉxÉ C±É¤É Eäò MÉ`öxÉ EòÉä ¦ÉÒ ¨É½i´É ÊnªÉÉ MɪÉÉ* ´É¹ÉÇ 2010-11 Eäò         to `. 530 crore. Equally, there was thrust on formation of Farmers’
nÉè®ÉxÉ ¤ÉéEò EòÒ ¶ÉÉJÉÉ+Éå Eäò {ɽ±É ºÉä 625 xÉB ÊEòºÉÉxÉ C±É¤É MÉÊ`öiÉ ÊEòB         Club. 625 new Farmers’ Clubs were formed with the initiatives
MÉB* ºÉ¦ÉÒ OÉɨÉÒhÉ B´ÉÆ +vÉÇ-¶É½®Ò ¶ÉÉJÉÉ+Éå ¨Éå @ñhÉ Ê¶ÉÊ´É® +ɪÉÉäÊVÉiÉ ÊEòB        of Bank’s branches during the year 2010-11. Credit Camps were
MÉB +Éè® <xÉ Ê¶ÉÊ´É®Éå ¨Éå ºÉƺ´ÉÒEÞòiÉ ÊEòB MÉB @ñhÉ JÉÉiÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ           organized at all rural and semi-urban branches with 21902 loan
                                                a/cs. being sanctioned in those camps amounting to `. 393 crore.
21902 lÉÒ ÊVÉxÉEòÒ ®É榃 393 Eò®Éäc lÉÒ*
Ê´ÉkÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶ÉxÉ :                                    Financial Inclusion:

¦ÉÉ®iÉ ºÉ®EòÉ® B´ÉÆ ¦ÉÉ®iÉÒªÉ Ê®VÉ´ÉÇ ¤ÉéEò Eäò ÊxÉnä¶É Eäò +xÉÖºÉÉ® ¤ÉéEò xÉä Ê´ÉkÉÒªÉ    In compliance with the directions given by the Government of
ºÉ¨ÉÉ´Éä¶ÉxÉ {ÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ Eäò EòɪÉÉÇx´ÉªÉxÉ EòÉä MÉƦÉÒ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò ¶ÉÖ° ÊEòªÉÉ ½è* ¤ÉéEò  India and Reserve Bank of India, the Bank had taken up
xÉä Ê´ÉkÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶ÉxÉ EòɪÉÇGò¨É EòÉä EòɪÉÊÉÇx´ÉiÉ Eò®xÉä ½äiÉÖ ÊjÉ-¨ÉÉMÉﻃ oʹ]EòÉähÉ  implementation of the project under ‘Financial Inclusion’. The
+{ÉxÉɪÉÉ ½è ÊVÉxɨÉå ªÉä ¶ÉÉÊ¨É±É ½é : (i) Ê¥ÉEò B´ÉÆ ¨ÉÉä]Ç® ¶ÉÉJÉÉBÆ,            Bank had adopted 3-way Approach to implement the Financial
                                                Inclusion Programme which constitutes (i) Brick & Mortar
(ii) SɱÉɪɨÉÉxÉ ªÉÚEòÉä ¤ÉéEò (¨ÉÉä¤ÉÉ<±É ´ÉèxÉ) iÉlÉÉ (iii) +É<ǺÉÒ]Ò +ÉvÉÉÊ®iÉ
                                                branches, (ii) UCO Bank on Wheels (Mobile Van) and (iii)
Ê´ÉkÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶ÉxÉ EòÉ |ɪÉÉäMÉ Eò® EòÉ®Éä¤ÉÉ® ºÉÆ{ÉEòÔ (¤ÉÒºÉÒ) ¨ÉÉìb±É*          Business Correspondent (BC) Model using ICT-based financial
                                                inclusion.
´É¹ÉÇ 2010-11 Eäò nÉè®ÉxÉ ¤ÉéEò EòÉ ªÉ½ ±ÉIªÉ ®½É ÊEò 2000 ºÉä +ÊvÉEò             During the year 2010-11, the target for the Bank was to cover
VÉxɺÉÆJªÉÉ´ÉɱÉä 880 ¤ÉéEò-®Ê½iÉ MÉÉÆ´ÉÉå EòÉä ¤ÉéËEòMÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ={ɱɤvÉ Eò®É<Ç       880 unbanked villages having a population of 2000 plus each.
VÉÉB* ¤ÉéEò- ®Ê½iÉ MÉÉÆ´ÉÉå EòÉä ¤ÉéËEòMÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ={ɱɤvÉ Eò®ÉxÉä Eäò ªÉlÉÉÊxÉÊnǹ]     Out of the targeted unbanked villages, the Bank had covered
±ÉIªÉ Eäò {ÉÊ®|ÉäIªÉ ¨Éå ¤ÉéEò xÉä 1005 MÉÉÆ´ÉÉå EòÉä =Hò ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ={ɱɤvÉ Eò®É<Ç      1005 villages.
½è*

!&
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ          2 0 1 0 - 1 1                          ANNUAL REPORT 2010-11
  å
¤ÉèEò xÉä 24 SɱÉɪɨÉÉxÉ ªÉÚEòÉä ¤ÉéEò (¨ÉÉä¤ÉÉ<±É ´ÉèxÉ)R |ÉÉ®Æ¦É ÊEòªÉÉ VÉÉä ÊEò       The Bank had launched 24 ‘Bank-on-Wheels’ (Mobile Vans), a
¤ÉéEò Eäò 18 +ÆSɱÉÉå ¨Éå Ê´ÉkÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶ÉxÉ EòÒ +´ÉvÉÉ®hÉÉ EòÉä ºÉÉEòÉ® Eò®xÉä       unique initiative for financial inclusion in 18 Zones of the Bank.
ÊEò Ên¶ÉÉ ¨Éå BEò +ʦÉxÉ´É {ɽ±É ½è* ªÉ½ ªÉÚEòÉä ¨ÉÉä¤ÉÉ<±É ¤ÉéEò BEò BäºÉÒ           This UCO Mobile Bank is a single mobile infrastructure that
BEò±É SɱÉɪɨÉÉxÉ ¤ÉÖÊxɪÉÉnÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ½è ÊVɺÉEäò iɽiÉ 100% EòÉä® ¤ÉéËEòMÉ         provides banking services at the doorstep of customers in un-
ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ (ºÉÒ¤ÉÒBºÉ) ºÉ¨ÉlÉÇ ¶ÉÉJÉÉ+Éå Eäò +{ÉxÉä xÉä]´ÉEÇò Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ ÊEòºÉÒ       banked areas by linking to a base branch under its network of
                                                100% Core Banking Solutions (CBS) enabled branches.
BEò +ÉvÉÉ® ¶ÉÉJÉÉ ºÉä VÉÉäcEò® ¤ÉéEò-®Ê½iÉ IÉäjÉÉå ¨Éå OÉɽEòÉå EòÒ n½±ÉÒVÉ {É®
           è
¤ÉéËEòMÉ ºÉä´ÉÉBÆ ¨ÉÖ½ªÉÉ Eò®É<Ç VÉÉiÉÒ ½è*
´É¹ÉÇ Eäò nÉè®ÉxÉ BEò xɪÉÉ |ÉÉäbC] "ªÉÚEòÉä VÉÒÊ´ÉEòÉ", VÉÉä Ê´ÉkÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶ÉxÉ Eäò     During the year, a new product called ‘UCO Jeevika’, which is an
+ÆxÉMÉÇiÉ JÉÉä±Éä VÉÉxÉä´ÉɱÉä ºÉÒʨÉiÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ´ÉɱÉä JÉÉiÉä ¨Éå ´ªÉʹ] @ñhÉ +Éä´É®bÅÉ}]   embedded Micro Credit Overdraft facility in ‘No Frill’ Account to
ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ºÉä ªÉÖHò ½è, iÉèªÉÉ® ÊEòªÉÉ MɪÉÉ ½è* Ê´ÉkÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶ÉxÉ Eäò BEò +ÆMÉ Eäò     be opened under Financial Inclusion was formulated. 256243
                                                new accounts were opened as a part of financial inclusion in
°ü{É ¨Éå 256243 xÉB JÉÉiÉä 1005 ¤ÉéEò- ®Ê½iÉ MÉÉÆ´ÉÉå ¨Éå JÉÉä±Éä MÉB>             1005 un-banked villages.

                                                                    ä
                                                              (®úÉ榃 Eò®úÉc÷  `.  ¨Éå)  / (Amount in ` Crore)
9.   ªÉÚEòÉä ¤ÉéEò uÉ®É |ÉɪÉÉäÊVÉiÉ IÉäjÉÒªÉ OÉɨÉÒhÉ ¤ÉéEò:/ REGIONAL RURAL BANKS SPONSORED BY UCO BANK:
Gò. ºÉ. IÉä.OÉÉ. ¤ÉéEò EòÉ xÉÉ¨É                         ®ÉVªÉ      ¶ÉÉJÉÉ+Éå EòÒ ºÉÆJªÉÉ   EÖò±É VɨÉÉ®É榃       EÖò±É +ÊOÉ¨É ®ÉʶÉ
Sl No.   Name of RRB                             State       No. of Branches        Total            Total
                                                                Deposits           Advances

1.     VɪÉ{ÉÖ® lÉÉ® OÉɨÉÒhÉ ¤ÉéEò                  ®ÉVɺlÉÉxÉ
      Jaipur Thar Gramin Bank                     Rajasthan           213           1893             1012
2.     Eò˱ÉMÉ OÉɨªÉ ¤ÉéEò                      +ÉäÊc¶ÉÉ
      Kalinga Gramya Bank                       Orissa             183           1692             962
3.     ʤɽɮ IÉäjÉÒªÉ OÉɨÉÒhÉ ¤ÉéEò                 ʤɽɮ
      Bihar Kshetriya Gramin Bank                   Bihar             164           1395             499
4.     {ÉʶSÉ¨É ¤ÉÆMÉ OÉɨÉÒhÉ ¤ÉéEò                  {ÉʶSÉ¨É ¤ÉÆMÉɱÉ
      Paschim Banga Gramin Bank                    West Bengal          216           2646             844
5.     ¨É½ÉEòÉè¶É±É IÉäjÉÒªÉ OÉɨÉÒhÉ ¤ÉéEò              ¨ÉvªÉ |Énä¶É
      Mahakaushal Kshetriya
      Gramin Bank                           Madhya Pradesh         43            279             88

       EÖò±É/TOTAL :                                         819           7905             3405
½¨ÉÉ®ä ¤ÉéEò uÉ®É |ÉɪÉÉäÊVÉiÉ {ÉÉÄSÉ IÉä.OÉÉ. ¤ÉéEòÉå ¨Éå ºÉä 3 IÉä.OÉÉ. ¤ÉéEòÉå xÉä ÊxÉ´É±É  Out of the five RRBs sponsored by the Bank, 3 RRBs have
±ÉÉ¦É EòÒ Ê®{ÉÉä]Ç EòÒ ½è* nÉä ¶Éä¹É ¤ÉéEò +lÉÉÇiÉ {ÉʶSÉ¨É ¤ÉÆMÉ OÉɨÉÒhÉ ¤ÉéEò +Éè®      reported net profit during the year. The remaining two banks
¨É½ÉEòÉè¶É±É IÉäjÉÒªÉ OÉɨÉÒhÉ ¤ÉéEò EòÉä ½ÉÊxÉ ½Ö<Ç ½è, {É®ÆiÉÖ ¨É½ÉEòÉè¶É±É OÉɨÉÒhÉ     namely Paschim Banga Gramin Bank and Mahakaushal Kshetriya
¤ÉéEò xÉä Ê{ÉU±Éä ´É¹ÉÇ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå +{ÉxÉÒ ½ÉÊxÉ EòÉä Eò¨É ÊEòªÉÉ ½è*           Gramin Bank have incurred loss but Mahakaushal Kshetriya
                                                Gramin Bank has reduced its loss as compared to last year.
ºÉEò±É +xÉVÉÇEò +ÉʺiÉ Ên. 31.03.2010 EòÒ ÊºlÉÊiÉ Eäò +xÉÖºÉÉ® `. 237              The Gross Non-Performing Asset (GNPA) stood at `. 239 crore
Eò®Éäc EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå ÊnxÉÉÆEò 31.03.2011 EòÒ ÊºlÉÊiÉ Eäò +xÉÖºÉÉ® `. 239           as on 31.03.11 as against `. 237 as on 31.03.10. The Gross NPA
Eò®Éäc ®½Ò* ºÉEò±É +ÊOÉ¨É Eäò |ÉÊiɶÉiÉ Eäò °ü{É ¨Éå ºÉEò±É +xÉVÉÇEò +ÉʺiÉ           as percentage to Gross Advances has reduced from 8.09 as on
ÊnxÉÉÆEò 31.03.2010 EòÒ ÊºlÉÊiÉ Eäò +xÉÖºÉÉ® 8.09 ºÉä PÉ]Eò® ÊnxÉÉÆEò              31.03.10 to 7.03 as on 31.03.11. The net non-performing assets
31.03.2011 EòÒ ÊºlÉÊiÉ Eäò +xÉÖºÉÉ® 7.03 ½þÉä MÉ<Ç* ÊnxÉÉÆEò 31.03.2011             of the RRBs as on 31.03.11 stood at `.122 crore and in terms of
EòÒ ÊºlÉÊiÉ Eäò +xÉÖºÉÉ® IÉä.OÉÉ.¤ÉéEò EòÒ ÊxÉ´É±É +xÉVÉÇEò +ÉʺiɪÉÉÆ `. 122          percentage to net advances, it was 3.68.
Eò®Éäc ®½Ò +Éè® ÊxÉ´É±É +ÊOÉ¨É Eäò |ÉÊiɶÉiÉ Eäò +xÉÖºÉÉ® ªÉ½ 3.68 lÉÒ*
6. +ÉʺiÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ B´ÉÆ VÉÉäÊJÉ¨É |ɤÉÆvÉ @ñhÉ ÊxÉMÉ®ÉxÉÒ :                  6. ASSET QUALITY AND RISK MANAGEMENT:

@ñhÉ ÊxÉMÉ®ÉhÉÒ                                         Credit Monitoring
+ÉʺiɪÉÉå EòÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ EòÉä ¤ÉxÉÉB ®JÉxÉä iÉlÉÉ <xɨÉå ºÉÖvÉÉ® ±ÉÉxÉä ½äiÉÖ ¤ÉéEò xÉä    The Bank in order to maintain and improve the quality of assets
Eò<Ç ={ÉɪÉÉå Eäò EòɪÉÉÇx´ÉªÉxÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä @ñhÉ ÊxÉMÉ®ÉxÉÒ |ÉhÉɱÉÒ EòÉä ¨ÉVɤÉÚiÉ    strengthened its Credit Monitoring Mechanism through
ÊEòªÉÉ ½è* ʴɶÉä¹ÉiÉ: <ºÉ EòɪÉÇ Eäò iɽiÉ @ñhÉ ÊxÉMÉ®ÉxÉÒ {É® iÉäVÉÒ ±ÉÉxÉä Eäò        implementation of several measures particularly having a Graded
                                                system of monitoring of accounts at various levels by assigning
=qä¶ªÉ ºÉä ºÉƺ´ÉÒEÞòiÉ @ñhÉ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå Eäò +ÉvÉÉ® {É® JÉÉiÉÉå {É® ÊxÉMÉ®ÉxÉÒ ®JÉxÉä       responsibility of monitoring of accounts based on sanctioned
EòÒ ÊVɨ¨ÉänÉ®Ò ºÉÉé{ÉiÉä ½ÖB Ê´ÉʦÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® JÉÉiÉÉå {É® ÊxÉMÉ®ÉxÉÒ ®JÉxÉä EòÒ      credit limits with the objective to intensify the credit monitoring
GòʨÉEò |ÉhÉɱÉÒ +{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ½è +Éè® ºÉÆEò]{ÉÚhÉÇ JÉÉiÉÉå {É® vªÉÉxÉ EåòÊpiÉ ÊEòªÉÉ      and have focussed attention to critical accounts. In addition, the
MɪÉÉ ½è* <ºÉEäò +ÊiÉÊ®Hò ¤ÉéEò xÉä ºÉÒ¤ÉÒBºÉ |ÉhÉɱÉÒ ºÉä ºÉÒvÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®      bank has also streamlined the information system by directly
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉɱÉÒ EòÉä ºÉ®±É +Éè® EòÉ®MÉ® ¤ÉxÉɪÉÉ ½è iÉÉÊEò Ê´ÉʦÉxxÉ ºiÉ®Éå {É®        obtaining information from the CBS system for facilitating prompt
  Æ
iÉÖ®iÉ ÊxÉhÉÇªÉ Eò®xÉä ¨Éå ºÉ½ÚʱɪÉiÉ ½Éä*                           decision making at various levels.

                                                                                        !'
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ         2 0 1 0 - 1 1                         ANNUAL REPORT 2010-11
+xÉVÉÇEò +ÉʺiɪÉÉÆ :                                     Non-performing Assets:

´É¹ÉÇ 2010-11 Eäò nÉè®ÉxÉ JÉÉiÉÉå {É® ±ÉMÉÉiÉÉ® ÊxÉMÉ®ÉxÉÒ ®JÉEò® +xÉVÉÇEò          During the year 2010-11, efforts were made to contain fresh
+ÉʺiɪÉÉå Eäò xÉB °ü{É ¨Éå =¦É®xÉä EòÉä ®ÉäEòxÉä Eäò |ɪÉÉºÉ ÊEòB MÉB* Eò<Ç ={ÉɪÉÉå     generation of NPAs by continuous monitoring of accounts.
ªÉlÉÉ =vÉÉ®EòiÉÉÇ/MÉÉ®]ÒEòiÉÉÇ ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò, ´ÉºÉÚ±ÉÒ Ê¶ÉÊ´É®Éå Eäò +ɪÉÉäVÉxÉ, ºÉ®¡äòºÉÒ   Performance under cash recovery was improved through several
+ÊvÉÊxɪɨÉ, ±ÉÉäEò +nɱÉiÉ, @ñhÉ ´ÉºÉÚ±ÉÒ xªÉɪÉÉÊvÉEò®úhÉ (b÷Ò+É®ú]õÒ) ʺÉÊ´É±É       measures such as, borrower/guarantor contacts, organising
´ÉÉn Eäò +vÉÒxÉ EòɮǴÉÉ<Ç, ´ÉºÉÚ±ÉÒ/|É´ÉiÉÇxÉ BVÉå]Éå VÉèºÉä ´ÉÉÁ »ÉÉäiÉÉå Eäò ={ɪÉÉäMÉ   recovery camps, action under SARFAESI Act, Lok Adalats, DRTs,
(+É=]ºÉÉä˺ÉÇMÉ ), EòÉäÊ] =xxɪÉxÉ, ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ ÊxÉ{É]ÉxÉ, B+É®ºÉÒ EòÉä +ÉʺiɪÉÉå      Civil Suits, Outsourcing to recovery/enforcement agents,
EòÒ Ê¤ÉGòÒ, ¤É^ä JÉÉiÉä bɱÉxÉä +ÉÊn Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä xÉEòn ®É榃 EòÒ ´ÉºÉÚ±ÉÒ        Upgradation, Compromise Settlements, Sale of Assets to ARCs,
ºÉƤÉÆvÉÒ EòɪÉÇ-Êxɹ{ÉÉnxÉ ¨Éå ºÉÖvÉÉ® ½Ö+É* <ºÉEäò +ÊiÉÊ®Hò +xÉVÉÇEò +ÉʺiÉ         Write-off etc. Besides, certain important measures were taken
JÉÉiÉÉå ¨Éå ´ÉºÉÚ±ÉÒ EòɪÉÇ EòÉä MÉÊiÉ näxÉä ½äiÉÖ Eò<Ç ¨É½i´É{ÉÚhÉÇ ={ÉÉªÉ ÊEòB MÉB, ªÉlÉÉ  by the Bank to boost recovery in NPA accounts namely,
`. 5.00 ±ÉÉJÉ `. iÉEò Eäò ¤ÉEòɪÉÉ ¶Éä¹É´ÉɱÉä +xÉVÉÇEò +ÉʺiÉ/B¨ÉB±É JÉÉiÉÉå         introduction of liberalised “One Time Settlement (OTS) Scheme”
Eäò ʱÉB =nÉ®ÒEÞòiÉ "BEò¤ÉÉ®MÉÒ ÊxÉ{É]ÉxÉ (+Éä]ÒBºÉ) ªÉÉäVÉxÉÉ' EòÒ ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ,        for NPA accounts/ML Accounts with balance outstanding upto
|ÉÉäiºÉɽxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºEòÒ¨É (´ÉºÉÚ±ÉÒ Eäò ʱÉB º]É¡ò ºÉnºªÉÉå ½äiÉÖ xÉEònÒ |ÉÉäiºÉɽxÉ    `. 5.00 lac, implementation of Protsahan Yojna Scheme (Cash
ªÉÉäVÉxÉÉ) EòÉ EòɪÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÊn* xÉEònÒ EòÒ ´ÉºÉÚ±ÉÒ iÉlÉÉ EòÉäÊ] =xxɪÉxÉ ¨Éå       Incentive Scheme for members of staff for recovery) etc. The
ºÉÖvÉÉ® {ÉÊ®±ÉÊIÉiÉ ½Ö+É +Éè® ´É½ ´É¹ÉÇ 2009-10 ¨Éå `. 611.28 Eò®Éäc ºÉä           cash recovery and upgradation showed improvement over the
ºÉÖvÉÉ® Eò® ´É¹ÉÇ 2010-11 ¨Éå `. 659.61 Eò®Éäc ½Éä MɪÉÉ* ´É¹ÉÇ 2010-             year from `. 611.28 crore in 2009-10 to `. 659.61 crore in
11 Eäò nÉè®ÉxÉ ¤É^ä bɱÉä MÉB JÉÉiÉÉå ¨Éå ºÉä `. 84.34 Eò®Éäc EòÒ ´ÉºÉÚ±ÉÒ EòÒ        2010-11. The recovery from written-off accounts stood at
MÉ<Ç*                                             `. 84.34 crore during the year 2010-11.

½É±ÉÉÆÊEò ´É¹ÉÇ 2010-11 Eäò nÉè®ÉxÉ ¤ÉéEò EòÒ ºÉEò±É +xÉVÉÇEò +ÉʺiɪÉÉÆ ¤Ég         However, during the year 2010-11, the gross NPAs of the Bank
MÉ<È +Éè® <xÉEòÒ ®É榃 `. 3150.36 Eò®Éäc ½Éä MÉ<Ç ÊVɺÉEòÉ ºÉEò±É +xÉVÉÇEò          increased and stood at `. 3150.36 crore with gross NPA ratio at
+ÉʺiÉ +xÉÖ{ÉÉiÉ 3.13 |ÉÊiɶÉiÉ lÉÉ* ¤ÉéEò EòÒ ÊxÉ´É±É +xÉVÉÇEò +ÉʺiÉ EòÒ          3.13 per cent. The net NPA of the Bank stood at `. 1824.55 crore
®É榃 `. 1824.55 Eò®Éäc ¯. ®½Ò +Éè® ÊxÉ´É±É +xÉVÉÇEò +ÉʺiÉ EòÉ +xÉÖ{ÉÉiÉ           and NNPA ratio at 1.84 per cent.
1.84 |ÉÊiɶÉiÉ ®½É*
VÉÉäÊJÉ¨É |ɤÉÆvÉ                                       Risk Management:

                                      Ç
¤ÉéEò ¨Éå BEò ºÉÖÊxɪÉÉäÊVÉiÉ VÉÉäÊJÉ¨É |ɤÉÆvÉ fÉÆSÉÉ ½è ÊVɺɨÉå ºÉ´ÉÉäSSÉ ºiÉ® {É®     The Bank has a well planned Risk Management Architecture in
ÊxÉnä¶ÉEò ¨ÉÆb±É B´ÉÆ ¤ÉÉäbÇ EòÒ VÉÉäÊJÉ¨É |ɤÉÆvÉ ºÉʨÉÊiÉ ¶ÉÉÊ¨É±É ½è* ¤ÉéEò EòÒ      place with the Board of Directors and Risk Management
VÉÉäÊJÉ¨É |ɤÉÆvÉ xÉÒÊiÉ, @ñhÉ xÉÒÊiÉ +Éè® +ÉʺiÉ näªÉiÉÉ |ɤÉÆvÉ xÉÒÊiÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É     Committee of the Board at the apex level. The Risk Management
Ê´ÉÊvÉ´ÉiÉ +xÉÖ¨ÉÉäÊniÉ ½é iÉlÉÉ ¤ÉéEò Eäò VÉÉäÊJÉ¨É |ɤÉÆvÉ Ê´É¹ÉªÉEò ºÉ¦ÉÒ EòɪÉÇ <xÉ    Policy, Loan Policy and Asset Liability Management Policy of the
xÉÒÊiÉMÉiÉ Ên¶ÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå uÉ®É ¶ÉÉʺÉiÉ ½ÉäiÉä ½é* ¤ÉéEò EòÒ iÉÒxÉ EòɪÉÇ{ÉɱÉEò       Bank are duly approved by the Board and all Risk Management
ºÉʨÉÊiɪÉÉÆ ªÉlÉÉ @ñhÉ VÉÉäÊJÉ¨É |ɤÉÆvÉ ºÉʨÉÊiÉ (ºÉÒ+É®B¨ÉºÉÒ), +ÉʺiÉ näªÉiÉÉ       functions of the Bank are governed by these policy directives.
|ɤÉÆvÉ ºÉʨÉÊiÉ (ºÉÒ+É®B¨ÉºÉÒ), +ÉʺiÉ näªÉiÉÉ |ɤÉÆvÉ ºÉʨÉÊiÉ (BB±ÉB¨ÉºÉÒ) +Éè®      The Bank has three executive committees viz., Credit Risk
{ÉÊ®SÉɱÉxÉ VÉÉäÊJÉ¨É ºÉʨÉÊiÉ(ºÉÒ+Éä+É®B¨É) ½é ÊVÉx½å ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÊxÉvÉÉÇÊ®iÉ xÉÒÊiɪÉÉå   Management Committee (CRMC), Asset Liability Management
Eäò +xÉÖºÉÉ® ºÉƤÉÆÊvÉiÉ IÉäjÉ ¨Éå VÉÉäÊJÉ¨É |ɤÉÆvÉ |ÉhÉɱÉÒ EòÒ °ü{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® Eò®xÉä  Committee (ALMC) and Committee for Operational Risk
iÉlÉÉ =ºÉä EòɪÉÊÉÇx´ÉiÉ Eò®xÉä EòÒ ÊVɨ¨ÉänÉ®Ò ºÉÉé{ÉÒ MÉ<Ç ½è* <ºÉEäò +ÊiÉÊ®Hò       Management (CORM) which are entrusted with the responsibility
  Æ          Æ
{ÉÚVÉÒ |ɤÉÆvÉ ½äiÉÖ {ÉÚVÉÒ +ɪÉÉäVÉxÉÉ ºÉʨÉÊiÉ iÉlÉÉ iÉÖ±ÉxÉ{ÉjÉ +ɪÉÉäVÉxÉÉ ºÉʨÉÊiÉ ¦ÉÒ  of designing and implementation of Risk Management processes
½è*                                              in the respective areas in accordance with the policies laid down
                                               by the Board. Besides, a Capital Planning Committee for Capital
                                               Management and Balance Sheet planning is also in place.

¤ÉɺÉä±É-II +xÉÖ{ÉɱÉxÉ :                                   Basel II Compliance:
                   Æ
¨ÉÉSÉÇ, 2008 ºÉä ¤ÉéEò xÉä xÉ<Ç {ÉÚVÉÒ {ɪÉÉÇ{iÉiÉÉ °ü{É®äJÉÉ (BxɺÉÒBB¡ò), +É¨É       The Bank migrated to New Capital Adequacy Framework (NCAF),
iÉÉè® {É® ÊVɺÉä ¤ÉɺÉä±É-II Eäò °ü{É ¨Éå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½è, EòÒ Ên¶ÉÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ Eòn¨É    popularly known as Basel II w.e.f March 2008. The approaches
®JÉÉ* Ê´ÉÊxɪÉɨÉEò uÉ®É ÊxÉvÉÉÇÊ®iÉ oʹ]EòÉähÉ ªÉlÉÉ @ñhÉ VÉÉäÊJÉ¨É Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ      prescribed by the regulator, namely Standardized Approach under
¨ÉÉxÉEòÒEÞòiÉ oʹ]EòÉähÉ, {ÉÊ®SÉɱÉxÉ VÉÉäÊJÉ¨É Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ ¨ÉڱɦÉÚiÉ ºÉÆEòä iÉEò     Credit Risk, Basic Indicator Approach under Operational Risk
oʹ]EòÉähÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® VÉÉäÊJÉ¨É Eäò ʱÉB ¨ÉÉxÉEòÒEÞòiÉ +É´ÉÊvÉEò oʹ]EòÉähÉ EòÉä      and Standardized Duration Approach for Market Risk have been
{ÉÚ®Ò iÉ®½ EòɪÉÊÉÇx´ÉiÉ ÊEòªÉÉ MɪÉÉ ½è* ¤ÉéEò uÉ®É ¤ÉɺÉä±É-II Ên¶ÉÊxÉnæ¶É Eäò       fully implemented. Bank’s implementation of Basel II Guidelines
                  Æ
EòɪÉÉÇx´ÉªÉxÉ Eäò ¡ò±Éº´É°ü{É {ÉÚVÉÒMÉiÉ +ɴɶªÉEòiÉÉ ¨Éå {ɪÉÉÇ{iÉ ¤ÉSÉiÉ EòÒ MÉ<Ç*     has resulted in considerable savings on capital requirements.

  Æ
{ÉÚVÉÒ {ɪÉÉÇ{iÉiÉÉ +xÉÖ{ÉÉiÉ :                                Capital Adequacy Ratio:

                                  Æ
¤ÉéEò +{ÉxÉÒ VÉÉäÊJÉ¨É ¦ÉÉÊ®iÉ {ÉÊ®ºÉÆ{ÉÊkÉ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå {ÉÚVÉÒ Eäò +xÉÖ{ÉÉiÉ       Bank computes its Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR)
(ºÉÒ+É®B+É®) EòÒ MÉhÉxÉÉ ¤ÉɺÉä±É I +Éè® ¤ÉɺÉä±É II, nÉäxÉÉå Ên¶ÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå Eäò       both under Basel I and Basel II guidelines on an ongoing basis
+xÉÖºÉÉ® ºÉiÉiÉ +ÉvÉÉ® {É® Eò®iÉÉ ®½É ½è iÉlÉÉ ¤ÉéEò Eäò ºÉÒ+É®B+É® {É® |ɦÉÉ´É        and the Board is kept abreast of various factors that might impact
bɱÉxÉä´ÉɱÉä Ê´ÉʦÉxxÉ iÉi´ÉÉå ºÉä ÊxÉnä¶ÉEò ¨ÉÆb±É EòÉä +´ÉMÉiÉ Eò®ªÉÉ VÉÉiÉÉ ½è*      the Bank’s CRAR.

"
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ         2 0 1 0 - 1 1                         ANNUAL REPORT 2010-11
                                                                  ä
                                                           (®úÉ榃 Eò®úÉc÷  `.  ¨Éå)  / (Amount in `. Crore)
               Æ
              {ÉÚVÉÒ {ɪÉÉÇ{iÉiÉÉ +xÉÖ{ÉÉiÉ                  Ên. 31.03.2010           Ên. 31.03.2011
                 (ºÉÒ+É®B+É®%)                       EòÒ ÊºlÉÊiÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®      EòÒ ÊºlÉÊiÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®
         Capital Adequacy Ratio (CRAR %)                      As on 31.03.2010            As on 31.03.11
               ¤ÉɺÉä±É I / Basel I                         11.35                 11.95
                 ]Ҫɮ I / Tier I                         6.06                 7.46
                 ]Ҫɮ I / Tier II                         5.29                 4.49
               ¤ÉɺÉä±É II / Basel II                        13.21                 13.80
                 ]Ҫɮ I / Tier I                         7.05                 8.61
                ]Ҫɮ II / Tier II                         6.16                 5.19
@ñhÉ VÉÉäÊJÉ¨É EòÉä xªÉÚxÉiÉ¨É ®JÉxÉä EòÒ iÉEòxÉÒEòÉå B´ÉÆ ºÉÆ{ÉÉʸǴÉEò |ɤÉÆvÉxÉ Eäò   The Bank has in place a Board approved policy on utilization of
                   Æ
={ɪÉÉäMÉ, |ÉEò]ÒEò®hÉ, +ÉÆiÉÊ®Eò {ÉÚVÉÒ {ɪÉÉÇ{iÉiÉÉ ÊxÉvÉÉÇ®hÉ {ÉrÊiÉ (+É<ǺÉÒBBºÉÒ)   the credit risk mitigation techniques and collateral management,
iÉlÉÉ n¤ÉÉ´ÉMÉiÉ ÊºlÉÊiÉ {É®ÒIÉhÉ {É® ¤ÉéEò EòÒ xÉÒÊiɪÉÉÆ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É +xÉÖ¨ÉÉäÊniÉ ½é*  Policy on Disclosures, Policy on Internal Capital Adequacy
                                              Assessment Process (ICAAP) and Policy on Stress Testing.

¤ÉéEò xÉä ¤ÉɺÉä±É II Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ =xxÉiÉ oʹ]EòÉähÉÉå EòÉä +{ÉxÉÉxÉä ½äiÉÖ Eòn¨É =`öÉB  Bank has initiated steps for moving over to Advanced Approaches
½é*                                            under Basel II.

@ñhÉ VÉÉäÊJÉ¨É                                       Credit Risk:

¤ÉéEò xÉä Ê´ÉʦÉxxÉ ¨ÉÉxÉnÆbÉäÆ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ BCºÉ{ÉÉäVÉ® ¨ÉÉxÉnbÉå EòÉä ¤ÉxÉɪÉÉ ½è    The Bank has formulated exposure norms under different criteria,
ÊVÉxɨÉå VɽÉÆ ¦ÉÒ +{ÉäÊIÉiÉ ½Éä, ÊxɪÉɨÉEò ÊxÉnä¶ÉÉå EòÒ {ÉÊ®ÊvÉ Eäò ¦ÉÒiÉ® BEò±É    covering Single and Group Borrower exposure, Industry/
B´ÉÆ ºÉ¨ÉÚ½ =vÉÉ®EòiÉÉÇ BCºÉ{ÉÉäVÉ®, =tÉäMÉ/IÉäjÉ´ÉÉ® BCºÉ{ÉÉäVÉ®, MÉè®-VɨÉÉxÉiÉÒ     sector-wise exposure, unsecured exposure, Capital Market
         Æ
BCºÉ{ÉÉäVÉ®, {ÉÚVÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® BCºÉ{ÉÉäVÉ® iÉlÉÉ |ÉÊiÉ-{ÉÉ]Ô (+ÆiÉ® ¤ÉéEò) BCºÉ{ÉÉäVÉ®    Exposure and Counter Party (Inter-Bank) and Country exposure
                                              within the ambit of regulatory directives wherever warranted.
B´ÉÆ nä¶ÉÒªÉ BCºÉ{ÉÉäVÉ® ¶ÉÉÊ¨É±É ½é* ¤ÉéEò EòÒ @ñhÉ VÉÉäÊJÉ¨É |ɤÉÆvÉ ºÉʨÉÊiÉ iÉlÉÉ   Adherence to prudential limits is monitored by Credit Risk
¤ÉÉäbÇ EòÒ VÉÉäÊJÉ¨É |ɤÉÆvÉ ºÉʨÉÊiÉ uÉ®É Ê´É´ÉäEò{ÉÚhÉÇ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå Eäò {ÉɱÉxÉ {É®    Management Committee of the Bank and Risk Management
ÊxÉMÉ®ÉxÉÒ ®JÉÒ VÉÉiÉÒ ½è* ¤ÉéEò EòÒ @ñhÉ xÉÒÊiÉ ¨Éå @ñhÉ VÉÉäÊJɨÉÉå Eäò +ʦÉOɽhÉ    Committee of the Board. The Bank’s Loan Policy provides
½äiÉÖ Ên¶ÉÉÊxÉnæ¶É ÊnB VÉÉiÉä ½é*                             guidelines for acquisition of Credit risks.
¤ÉéEò Eäò ºÉ¨ÉOÉ @ñhÉ ºÉÆʴɦÉÉMÉ EòÒ ®äË]MÉ BEò ¨ÉVɤÉÚiÉ +ÉÆiÉÊ®Eò @ñhÉ ¨ÉÉìb±É Eäò   The entire credit portfolio of the Bank stands rated internally
¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä +ÉÆiÉÊ®Eò °ü{É ºÉä EòÒ MÉ<Ç* <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ ´É¹ÉÇ Eäò nÉè®ÉxÉ ` 5 Eò®Éäc   through a robust in-house Credit Rating models. Further, during
+Éè® =ºÉºÉä +ÊvÉEò ®É榃 Eäò BCºÉ{ÉÉäVÉ® ´ÉɱÉä @ñhÉ ºÉÆʴɦÉÉMÉ Eäò 72% EòÒ ®äË]MÉ    the year, 72% of Bank’s credit portfolio with exposure of `. 5
¤Éɽ® ºÉä Eò®´ÉÉ<Ç MÉ<Ç* ` 5 Eò®Éäc ¯. +Éè® =ºÉºÉä +ÊvÉEò ®É榃 Eäò @ñhÉ ºÉÆʴɦÉÉMÉ    crore and above was externally rated. Around 37 per cent of credit
                                              portfolio of `. 5 crore and above were rated ‘A’ or better by one of
Eäò ±ÉMɦÉMÉ 37 |ÉÊiɶÉiÉ EòÒ ®äË]MÉ "B' =ºÉºÉä ¤Éä½iÉ® °ü{É ¨Éå ÊxɪÉɨÉEò |ÉÉÊvÉEò®hÉ
                                              the four rating agencies approved by regulatory authority viz.,
ªÉlÉÉ ºÉÒB+É®<Ç, ºÉÒ+É®+É<ÇBºÉ+É<ÇB±É, B¡ò+É<Ç]ÒºÉÒBSÉ +Éè® +É<ǺÉÒ+É®B          CARE, CRISIL, FITCH and ICRA. There is zone-wise monitoring
uÉ®É +xÉÖ¨ÉÉäÊniÉ SÉÉ® ®äË]MÉ BVÉåʺɪÉÉå uÉ®É EòÒ MÉ<Ç* @ñhÉ ºÉÆʴɦÉÉMÉ EòÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ  of quality and performance of loan portfolio.
B´ÉÆ EòɪÉÇ-Êxɹ{ÉÉnxÉ {É® +ÆSɱÉ-´ÉÉ® ÊxÉMÉ®ÉxÉÒ ®JÉÒ VÉÉiÉÒ ½è*
+ÉʺiÉ näªÉiÉÉ |ɤÉÆvÉxÉ :                                 Asset Liability Management:

´É¹ÉÇ Eäò nÉè®ÉxÉ ¤ÉéEò EòÒ xÉEònÒ EòÒ ÊºlÉÊiÉ EòÉä ºÉ½VÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò ´ªÉ´ÉʺlÉiÉ ÊEòªÉÉ  Liquidity position of the Bank was managed comfortably during
MɪÉÉ* ¤ÉéEò EòÒ +ÉʺiÉ näªÉiÉÉ |ɤÉÆvÉ ºÉʨÉÊiÉ EòÒ¨ÉiÉ ÊxÉvÉÉÇ®hÉ (|ÉÉ<˺ÉMÉ) xÉÒÊiÉ   the year. The Asset Liability Management Committee of the Bank
Eäò ºÉƤÉÆvÉ ¨Éå ÊxÉhÉÇªÉ Eò®iÉÒ ½è* ¤ÉéEò xÉä 1 VÉÖ±ÉÉ<Ç, 2010 ºÉä +ÉvÉÉ® n® ºÉä VÉÖcÒ  decides on the pricing policy. Bank has implemented Base Rate
=vÉÉ® n®Éå EòÉä EòɪÉÊÉÇx´ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½è iÉlÉÉ +É´ÉÊvÉEò °ü{É ¨Éå <ºÉEòÒ ºÉ¨ÉÒIÉÉ Eò®iÉÉ  linked lending rates w.e.f 1st July 2010 and has been reviewing
®½É ½è* <ºÉEäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¤ÉéEò +{ÉxÉÒ ¤ÉåSɨÉÉEÇò ¨ÉÚ±É =vÉÉ® n® (¤ÉÒ{ÉÒB±É+É®)     the same periodically. Simultaneously, Bank has also been
                                              reviewing its BPLR linked pricing system.
ºÉä VÉÖcÒ EòÒ¨ÉiÉ-ÊxÉvÉÉÇ®hÉ |ÉhÉɱÉÒ EòÒ ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÒIÉÉ Eò®iÉÉ ®½É ½è*
¤ÉÉVÉÉ® VÉÉäÊJÉ¨É                                     Market Risk
¤ÉéEò EòÒ xÉEònÒ VÉÉäÊJÉ¨É iÉlÉÉ ¤ªÉÉVÉ n® VÉÉäÊJÉ¨É +ÉÆiÉÊ®Eò °ü{É ¨Éå Ê´ÉEòʺÉiÉ     The Liquidity Risk and Interest Rate Risk of the Bank are
B B±É B¨É ¨ÉÉìb±É EòÒ ºÉ½ÉªÉiÉÉ ºÉä +ÉʺiÉ näªÉiÉÉ |ɤÉÆvÉ ºÉʨÉÊiÉ (BB±ÉºÉÒ+Éä)      assessed by the Asset Liability Management Committee (ALCO)
uÉ®É ÊxÉvÉÉÇÊ®iÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½è* ¤ÉéEò ¨Éå ÊxɪÉʨÉiÉ iÉÉè® {É® "+{ÉxÉÒ VÉÉäÊJÉ¨É {É®    with the help of ALM model developed in-house. The Bank also
+VÉÇxÉ' iÉlÉÉ {ÉÉ®Æ{ÉÊ®Eò +ÆiÉ®É±É Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ B´ÉÆ +´ÉÊvÉ +ÆiÉ®É±É Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eäò    has a system of estimating its “Earnings-at-Risk” and change in
+ÉvÉÉ® {É® <ÇÊC´É]Ò Eäò ¤ÉÉVÉÉ® ¨ÉÚ±ªÉ (B¨É´ÉÒ<Ç) ¨Éå {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ EòÉä |ÉÉCEòʱÉiÉ     Market Value of Equity (MVE) based on Traditional Gap Analysis
Eò®xÉä ½äiÉÖ BEò |ÉhÉɱÉÒ ¦ÉÒ ½è* ¨ÉÉxÉEò ÊxÉ´Éä¶É ºÉÆʴɦÉÉMÉ (<ÇÊC´É]Ò ¨ªÉÚSÉÖ+±É    and Duration Gap Analysis on a regular basis. The Value-at-Risk
                                              (VaR) of the standard Investment Portfolio (excluding Mutual
¡Æòb EòÉä UÉäcEò®) Eäò VÉÉäÊJÉ¨É {É® ¨ÉÚ±ªÉ (´ÉÒB+É®) EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®hÉ nèÊxÉEò        Funds) is assessed on a daily basis. During the current financial
+ÉvÉÉ® {É® ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½è* SÉɱÉÚ Ê´ÉkÉÒªÉ ´É¹ÉÇ Eäò nÉè®ÉxÉ ¤ÉéEò xÉä +{ÉxÉä <ÇÊC´É]Ò  year, Bank has commenced computing VaR of its Equity Portfolio
ºÉÆʴɦÉÉMÉ B´ÉÆ Ê´Énä¶ÉÒ ¨ÉÖpÉ ºÉÆʴɦÉÉMÉ Eäò ´ÉÒB+É® EòÒ MÉhÉxÉÉ Eò®xÉä EòÉ EòɪÉÇ   and Forex Portfolio. Additionally, the Bank takes a view on Interest
|ÉÉ®Æ¦É ÊEòªÉÉ ½è* <ºÉEäò +ÊiÉÊ®Hò ¤ÉéEò |ÉiªÉäEò ¨Éɽ ¤ªÉÉVÉ n® iÉlÉÉ Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ     Rate and Exchange Rate every month.
n® Eäò ¤ÉÉ®ä ¨Éå Ê´ÉSÉÉ® Eò®iÉÉ ½è*
                                                                                   "
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ          2 0 1 0 - 1 1                          ANNUAL REPORT 2010-11
{ÉÊ®SÉɱÉxÉ VÉÉäÊJÉ¨É                                       Operational Risk:
+{ÉxÉÒ VÉÉäÊJÉ¨É {ÉÊ®SÉɱÉxÉ xÉÒÊiÉ Eäò +xÉÖ°ü{É ¤ÉéEò xÉä +±ÉMÉ-+±ÉMÉ VÉÉäÊJÉ¨É         In line with its Operational Risk Management Policy, the Bank
- VÉÊxÉiÉ ½ÉÊxÉ EòÒ PÉ]xÉÉ+Éå ºÉƤÉÆvÉÒ +ÉÆEòcÉå {É® xÉVÉ® ®JÉxÉä, BEòjÉ Eò®xÉä          has put in place a framework to systematically track, collect and
+Éè® =xÉEòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eò®xÉä Eäò ʱÉB BEò |ÉhÉɱÉÒ¤Ér fÉÆSÉÉ ±ÉÉMÉÚ ÊEòªÉÉ ½è*         analyze the data on individual operational risk loss events.
{ÉÊ®SÉɱÉxÉ VÉÉÊJÉ¨É ½ÉÊxÉ EòÉä ¤ÉɺÉä±É {ÉÊ®¦ÉÉʹÉiÉ EòÉ®Éä¤ÉÉ® ´ªÉ´ÉºlÉÉ +Éè® ½ÉÊxÉ       Operational risk loss data duly classified into Basel defined
EòÒ PÉ]xÉÉ Eäò |ÉEòÉ® Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ Ê´ÉÊvÉ´ÉiÉ ´ÉMÉÔEÞòiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½è +Éè®          business lines and loss event types are placed before the Risk
ÊxɪÉʨÉiÉ +ÆiÉ®É±É {É® <ºÉä ¤ÉÉäbÇ EòÒ VÉÉäÊJÉ¨É |ɤÉÆvÉ ºÉʨÉÊiÉ Eäò ºÉ¨ÉIÉ |ɺiÉÖiÉ      Management Committee of the Board at regular intervals.
ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½è*
¤ÉéEò "¤ÉɺÉä±É II +Éè® VÉÉäÊJÉ¨É |ɤÉÆvÉ Eäò EòɪÉÉÇx´ÉªÉxÉ' Eäò ºÉƤÉÆvÉ ¨Éå ¦ÉÉ.Ê®.¤ÉéEò    The Bank is one of the members in the Working Group constituted
uÉ®É MÉÊ`öiÉ EòɪÉÇ-n±É EòÉ BEò ºÉnºªÉ ½è* ªÉ½ (i) xÉEònÒ VÉÉäÊJÉ¨É |ɤÉÆvÉ,           by RBI on “Implementation of Basel II and Risk Management”. It
<ºÉEäò ¨ÉÉxÉEò +Éè® =xÉ {É® ÊxÉMÉ®ÉxÉÒ ®JÉxÉä EòÒ +ÆiÉ®®É¹]ÅÒªÉ +ʦɨÉÖJÉiÉÉ B´ÉÆ         is also a member of Indian Banks’ Association Group on Bank
(ii) ¤ÉéËEòMÉ IÉäjÉ EòÒ =¦É®iÉÒ ½Ö<Ç +´ÉºlÉÉ Eäò {ÉÊ®|ÉäIªÉ ¨Éå +{ÉxÉÒ ÊºlÉÊiÉ          for International Settlement(BIS) Consultative Documents on (i)
                                                 International Convergence of Liquidity Risk Measurement,
¨ÉVɤÉÚiÉ Eò®xÉä iÉlÉÉ (iii) ¤ÉɺɱÉä-III Eäò EòɪÉÉÇx´ÉªÉxÉ ½äiÉÖ ¤ÉéEò Eäò ʱÉB +ÆiÉ®®É¹]ÅÒªÉ  Standards and Monitoring and (ii) Strengthening the resilience of
ÊxÉ{É]ÉxÉ (¤ÉÒ+É<ÇBºÉ) {ɮɨɶÉÇ |ÉnɪÉEò |ɱÉäJÉÉå ºÉä ºÉƤÉÆÊvÉiÉ ¦ÉÉ®iÉÒªÉ ¤ÉéEò ºÉÆPÉ     the Banking Sector and (iii) Implementation of Basel-III
ºÉ¨ÉÚ½ EòÉ ¦ÉÒ BEò ºÉnºªÉ ½è*
7. ¨ÉÉxÉ´É ºÉƺÉÉvÉxÉ Ê´ÉEòɺÉ:                                  7. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT :

VÉxɶÉÊHò                                             Manpower:

ÊnxÉÉÆEò 31 ¨ÉÉSÉÇ, 2011 EòÒ ÊºlÉÊiÉ Eäò +xÉÖºÉÉ® ¤ÉéEò Eäò Eò¨ÉÇSÉÉÊ®ªÉÉå EòÒ          The total staff strength of the Bank as on 31st March, 2011 stood
EÖò±É ºÉÆJªÉÉ 23,148 lÉÒ ÊVɺɨÉå 122 Eò¨ÉÇSÉÉ®Ò Ê´Énä¶É ¨Éå EòɪÉÇ®iÉ lÉä +Éè®          at 23,148 including 122 employees serving overseas, 18 of which
=xɨÉå ºÉä 18 Eò¨ÉÇSÉÉ®Ò º´Énä¶É ±ÉÉè]xÉä´ÉɱÉä lÉä * nä¶É ¨Éå Eò¨ÉÇSÉÉÊ®ªÉÉå EòÒ EÖò±É      are expatriate officers. The total domestic staff strength of 23026
ºÉÆJªÉÉ 23026 ¨Éå 8274 +ÊvÉEòÉ®Ò, 9646 ʱÉÊ{ÉEò +Éè® 5106 +vÉÒxɺlÉ                comprises of 8274 Officers, 9646 Clerks and 5106 Subordinate
                                                 staff.
ºÉÆ´ÉMÉÇ Eäò Eò¨ÉÇSÉÉ®Ò lÉä *
nä¶É ¨Éå EÖò±É Eò¨ÉÉÇSÉÉÊ®ªÉÉå ¨Éå +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VÉÉÊiÉ (4677) +Éè® +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ          The percentage of Scheduled castes (4677) and Scheduled tribes
VÉxÉVÉÉÊiÉ (1273) EòÉ |ÉÊiɶÉiÉ 26 ½é * <ºÉEäò +ÊiÉÊ®Hò Ê´ÉkÉÒªÉ ´É¹ÉÇ              (1273) in the total domestic staff strength is 26. Besides, there
2010-11 Eäò +ÆiÉ iÉEò ¤ÉéEò ¨Éå 959 +xªÉ Ê{ÉUcä ´ÉMÉÇ Eäò Eò¨ÉÇSÉÉ®Ò ºÉä´ÉÉ®iÉ          are 959 OBC employees in service of the Bank at the end of FY
lÉä +Éè® 1386 Eò¨ÉÇSÉÉ®Ò +±{ɺÉÆJªÉEò ºÉ¨ÉÖnɪÉÉäÆ Eäò ½é * EÖò±É VÉxɶÉÊHò EòÉ          10-11 and 1386 employees belong to Minority Communities. Out
                                                 of the total work force 13% constitutes women employees.
13% ¨Éʽ±ÉÉ Eò¨ÉÇSÉÉ®Ò ½é *
´É¹ÉÇ 2010-11 Eäò nÉè®ÉxÉ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VÉÉÊiɪÉÉå, +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÊiɪÉÉå, +xªÉ       During the year 2010-11, initiatives were taken by the Bank for
Ê{ÉUcä ´ÉMÉÉäÈ, ÊxÉ:¶ÉHò ´ªÉÊHòªÉÉå, ¦ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÊxÉEòÉå iÉlÉÉ ¨Éʽ±ÉÉ+Éå Eäò Ê´ÉEòÉºÉ     development of SCs, STs, OBCs, Persons with Disabilities,
½äiÉÖ {ɽ±É EòÒ MÉ<È iÉlÉÉ ¦ÉÉ®iÉ ºÉ®EòÉ® Eäò ÊxÉnä¶ÉÉå Eäò +xÉÖºÉÉ® +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ         Ex-Servicemen and Women and pre-promotion/recruitment
VÉÉÊiÉ/+xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÊiÉ Eäò +¦ªÉÊlÉǪÉÉå EòÉä |ÉÉäxxÉÊiÉ/¦ÉiÉÔ - {ÉÚ´ÉÇ |ÉʶÉIÉhÉ     training were imparted to SC/ST candidates as per Government
ÊnªÉÉ MɪÉÉ *                                           of India directives.

¦ÉiÉÔ                                               Recruitment

´É¹ÉÇ Eäò nÉè®ÉxÉ EÖò±É 81 +ÊvÉEòÉ®úÒ ¦ÉiÉÔ ÊEòB MÉB ÊVÉxɨÉå 7 +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VÉÉÊiÉ,       During the year a total number of 81 Officers have been recruited
7 +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÊiÉ, 14 +xªÉ Ê{ÉUcä ´ÉMÉÉäÈ Eäò ½é * <xÉ +ÊvÉEòÉÊ®ªÉÉå ¨Éå         including 7 SCs, 7 STs, 14 OBCs. 19 of these officers are women,
19 ¨Éʽ±ÉÉ, 3 ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò °ü{É ºÉä ÊxÉ:¶ÉHò +Éè® 4 +±{ɺÉÆJªÉEò ºÉ¨ÉÖnɪÉÉäÆ Eäò          3 are with disabilities and 4 belong to Minority Communities. 1187
½é * 1187 ºÉ¡òÉ<Ç Eò¨ÉÇSÉÉÊ®ªÉÉå EòÉä +vÉÒxɺlÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ ¨Éå ÊxɪÉÉäÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MɪÉÉ      sweepers were absorbed in sub-staff category which included
ÊVÉxɨÉå 564 +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VÉÉÊiÉ Eäò, 62 +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÊiÉ Eäò +Éè® 224           564 SCs, 62 STs and 224 OBCs. Out of this, 242 were Women,
                                                 173 were Ex-Servicemen and 108 belonged to Minority
+xªÉ Ê{ÉUcä ´ÉMÉÉäÈ Eäò ½é * <xɨÉå ºÉä 242 ¨Éʽ±ÉÉBÄ, 173 ¦ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÊxÉEò +Éè®       Communities. The Bank during the year also initiated recruitment
108 +±{ɺÉÆJªÉEò ºÉ¨ÉÖnùɪÉÉäÆ Eäò lÉä * ´É¹ÉÇ Eäò nÉè®ÉxÉ ¤ÉéEò xÉä 1000 ʱÉÊ{ÉEòÉå       process for 1000 clerks and 1050 officers.
+Éè® 1050 +ÊvÉEòÉÊ®ªÉÉå EòÒ ¦ÉiÉÔ-|ÉÊGòªÉÉ ¶ÉÖ°ü EòÒ *
|ÉÉäxxÉÊiÉ :                                           Promotion :
ºÉ¨ÉÒIÉÉvÉÒxÉ +´ÉÊvÉ Eäò nÉè®ÉxÉ 9 EòɪÉÇ{ÉɱÉEòÉå EòÉä =SSÉ EòɪÉÇ{ÉɱÉEò ¸ÉähÉÒ         During the year under review, 9 Executives were promoted to
´ÉäiÉxɨÉÉxÉ VII ¨Éå |ÉÉäxxÉiÉ ÊEòªÉÉ MɪÉÉ * ʴɶÉä¹ÉYÉ ¸ÉähÉÒ Eäò 20 +ÊvÉEòÉÊ®ªÉÉå EòÉä     Top Executive Grade Scale VII. Under Specialist category, 20
´ÉäiÉxɨÉÉxÉ II ¨Éå, 5 +ÊvÉEòÉÊ®ªÉÉå EòÉä ´ÉäiÉxɨÉÉxÉ III ¨Éå +Éè® 3 +ÊvÉEòÉÊ®ªÉÉå EòÉä     Officers were promoted to Scale II, 5 Officers to Scale III and 3
´ÉäiÉxɨÉÉxÉ IV ¨Éå |ÉÉäxxÉiÉ ÊEòªÉÉ MɪÉÉ *                           Officers to Scale IV.

<ºÉEäò +ÊiÉÊ®Hò 676 ʱÉÊ{ÉEòÉå EòÉä ´ÉäiÉxɨÉÉxÉ I ¨Éå iÉlÉÉ 334 +vÉÒxɺlÉ            In addition, 676 Clerks were promoted to Scale I and 334 number
Eò¨ÉÇSÉÉÊ®ªÉÉå EòÉä ʱÉÊ{ÉEòÒªÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ ¨Éå |ÉÉäxxÉiÉ ÊEòªÉÉ MɪÉÉ * <ºÉ +´ÉÊvÉ ¨Éå ¤ÉéEò    of Subordinate Staff were promoted to Clerical cadre. During the
xÉä ´ÉäiÉxɨÉÉxÉ II ºÉä ´ÉäiÉxɨÉÉxÉ IV iÉEò Eäò Ê´ÉʦÉxxÉ ´ÉäiÉxɨÉÉxÉÉå ¨Éå |ÉÉäxxÉÊiÉ ½äiÉÖ  period, Bank also initiated promotion process for various scales
                                                 from Scale II to Scale VI.
|ÉÉäxxÉÊiÉ |ÉÊGòªÉÉ +É®Æ¦É EòÒ *


"
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ          2 0 1 0 - 1 1                         ANNUAL REPORT 2010-11
º]É¡ò Eäò Eò±ªÉÉhÉ ½äiÉÖ ={ÉÉªÉ :                               Staff Welfare Measures :

Ê´ÉkÉÒªÉ ´É¹ÉÇ 2010-11 Eäò nÉè®ÉxÉ ¤ÉéEò xÉä º]É¡ò Eäò Eò±ªÉÉhÉ ½äiÉÖ ÊxɨxÉʱÉÊJÉiÉ     During Financial Year 2010-11, the Bank took following staff
={ÉÉªÉ ÊEòB :                                         welfare measures:

i)             ä
    ªÉÖxÉÉ<]äb <x¶ªÉÚ®xºÉ EÆò{ÉxÉÒ Ê±É. ºÉä ¤ÉÒ¨ÉÉ {ÉÉìʱɺÉÒ |ÉÉ{iÉ Eò® ºÉä´ÉÉÊxÉ´ÉÞkÉ  i)   Group Mediclaim Insurance with the coverage of
    Eò¨ÉÇSÉÉÊ®ªÉÉå +Éè® =xÉEäò {ÉÊiÉ/{ÉixÉÒ Eäò ʱÉB `. 1.00 ±ÉÉJÉ EòÒ ¤ÉÒ¨ÉÉ          `.1.00 lakh for the retired employees along with their spouse
    ºÉÖ®IÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉÚ½ ¨ÉäÊbC±Éä¨É ¤ÉÒ¨ÉÉ *                        by obtaining insurance policy from United India Insurance
                                                   Co. Ltd.

ii)   Ê´ÉkÉÒªÉ ´É¹ÉÇ Eäò nÉè®ÉxÉ ¤ÉéEò Eäò ºlÉÉ{ÉxÉÉ Ên´ÉºÉ Eäò +´ÉºÉ® {É®         ii)  Reimbursement to the employees, towards expenses on
    (6 VÉxÉ´É®Ò) ªÉÉ =ºÉEäò ¤ÉÉn +±{Éɽɮ {É® ´ªÉªÉ Eäò °ü{É ¨Éå Eò¨ÉÇSÉÉÊ®ªÉÉå         refreshment, a maximum of `. 1000.00 on the occasion of
    EòÉä +ÊvÉEòiÉ¨É `. 1000.00 EòÒ |ÉÊiÉ{ÉÚÊiÉÇ *                        Bank’s Foundation Day (6th January) or thereafter, within
                                                   the financial year.
iii)  ´É¹ÉÇ 2010-11 Eäò nÉè®ÉxÉ ºÉä´ÉÉÊxÉ´ÉÞiÉ Eò¨ÉÇSÉÉÊ®ªÉÉå EòÉä Sɶ¨Éä Eäò ¨ÉÚ±ªÉ    iii)  One time reimbursement to the retired employees, the cost
    EòÒ BEòEòÉʱÉEò |ÉÊiÉ{ÉÚÊiÉÇ VÉÉä +ÊvÉEòiÉ¨É `. 500 ½ÉäMÉÒ *                 of spectacles upto a maximum of `. 500/- during financial
                                                   year 2010-11.

   Ç
={ɪÉÖHò Eäò +ÊiÉÊ®Hò ¤ÉéEò xÉä Eò¨ÉÇSÉÉÊ®ªÉÉå Eäò +º{ÉiÉɱÉÒEò®hÉ Ê¤É±É EòÒ +ÊiÉÊ®Hò     Apart from the above, the Bank approved improvement in the
|ÉÊiÉ{ÉÚÊiÉÇ EòÒ Ê´Ét¨ÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¨Éå ºÉÖvÉÉ® Eò®iÉä ½ÖB +ÆMÉÉå Eäò |ÉÊiÉ®Éä{ÉhÉ {É® ½ÖB  existing scheme of further reimbursement of hospitalization bill
                                               of employees to the tune of maximum of `. 3.00 lakh towards
´ªÉªÉ Eäò ʱÉB +ÊvÉEòiÉ¨É `. 3.00 ±ÉÉJÉ iÉlÉÉ ±ÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç ¨ÉnÉå EòÒ ±ÉÉMÉiÉ         expenses on transplantation of organs and `. 2.00 lakh towards
Eäò ʱÉB +ÊvÉEòiÉ¨É `. 2.00 ±ÉÉJÉ EòÒ |ÉÊiÉ{ÉÚÊiÉÇ EòÉ +xÉÖ¨ÉÉänxÉ ÊEòªÉÉ*          cost of implanted items.

+ÉètÉäÊMÉEò ºÉƤÉÆvÉ :                                    Industrial Relations:

<ºÉ +´ÉÊvÉ ¨Éå |ɤÉÆvÉxÉ +Éè® ªÉÚÊxɪÉxÉÉå/BºÉÉäʺÉB¶ÉxÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ +ÉètÉäÊMÉEò ºÉƤÉÆvÉ   During the period, the Industrial Relations climate in the Bank
EòÉ ¨ÉɽÉè±É º´ÉºlÉ +Éè® ºÉÉè½ÉnÇ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉ ®½É +Éè® nÉäxÉÉå xÉä BEò nںɮä Eäò |ÉÊiÉ    remained healthy and cordial between the Management and the
ºÉ½ªÉÉäMÉÉi¨ÉEò °üJÉ +{ÉxÉɪÉÉ, +Én®¦ÉÉ´É |ÉnʶÉÇiÉ ÊEòªÉÉ +Éè® BEò nںɮä EòÒ        Unions/ Associations sharing co-operative attitude, mutual respect
                           ä
¦ÉÉ´ÉxÉÉ {É® vªÉÉxÉ ÊnªÉÉ * +ÆSÉ±É +Éè® EòÉ®{ÉÉä®] nÉäxÉÉå ½Ò ºiÉ®Éå {É® Ê´ÉʦÉxxÉ      and concern. The Bank Management and the Unions/
¨ÉÖqÉå {É® ªÉÚÊxɪÉxÉÉå/ BºÉÉäʺÉB¶ÉxÉÉå Eäò ºÉÉlÉ +É´ÉÊvÉEò iÉÉè® {É® +ÉètÉäÊMÉEò      Associations held periodical IR meetings on various issues at
                                               Zonal as well as the Corporate levels.
ºÉƤÉÆvÉ EòÒ ¤Éè`öEòå +ɪÉÉäÊVÉiÉ EòÒ MÉ<È *
|ÉʶÉIÉhÉ :                                          Training:

¤ÉéEò xÉä ¨ÉÉxÉ´É ºÉƺÉÉvÉxÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÉä ¤É½ÖiÉ ¨É½i´É ÊnªÉÉ * ¤ÉéEò Eäò º]É¡ò     The Bank attached great importance to development of Human
                                 Å
ºÉnºªÉÉå EòÉä |ÉʶÉIÉhÉ näxÉä ½äiÉÖ EòÉä±ÉEòÉiÉÉ ¨Éå <ºÉEòÉ ºÉå]±É º]É¡ò EòÉì±ÉäVÉ      Resources. It has its Central Staff College at Kolkata and Regional
iÉlÉÉ +½¨ÉnɤÉÉn, ¦ÉÖ´ÉxÉ䶴ɮ, ¦ÉÉä{ÉɱÉ, SÉäxxÉè +Éè® SÉÆbÒNÉf ¨Éå <ºÉEäò IÉäjÉÒªÉ     Training Centres at Ahmedabad, Bhubaneswar, Bhopal, Chennai
                                               and Chandigarh to impart training to the Bank’s staff members.
|ÉʶÉIÉhÉ Eåòp ½é * <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¤ÉèEò 18 |ÉʶÉIÉhÉ SÉèxÉ±É SɱÉÉ ®½É ½è ÊVÉxɨÉå        At present the Bank is running 18 training channels of which 10
ºÉä 10 Eäò´É±É ºÉÒ¤ÉÒBºÉ |ÉʶÉIÉhÉ Eäò ʱÉB ½é * <xÉ |ÉʶÉIÉhÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ+Éå Eäò        are meant for CBS training only. In addition to these training
                               Â
+ÊiÉÊ®Hò Ê´ÉʦÉxxÉ EåòpÉå {É® Eòé{ɺÉ- <iÉ® |ÉʶÉIÉhÉ {ÉÉ`öªÉGò¨É +ɪÉÉäÊVÉiÉ ÊEòB      facilities off campus training courses are conducted at different
VÉÉiÉä ½é *                                          centres.

<ºÉ ´É¹ÉÇ Eäò nÉè®ÉxÉ ¤ÉéEò Eäò |ÉʶÉIÉhÉ EåòpÉå uÉ®É 483 EòɪÉÇGò¨É +ɪÉÉäÊVÉiÉ       During the year 483 Programmes were organized by the Bank’s
ÊEòB MÉB ÊVÉxÉEäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä 9553 º]É¡ò ºÉnºªÉÉå EòÉä |ÉʶÉÊIÉiÉ ÊEòªÉÉ MɪÉÉ*       training centres through which training was imparted to 9553 staff
+ÉÆiÉÊ®Eò |ÉʶÉIÉhÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉå Eäò +±ÉÉ´ÉÉ @ñhÉ, VÉÉäÊJÉ¨É |ɤÉÆvÉ, ´ÉºÉÚ±ÉÒ EòÒ      members. In addition to in- house training programmes, the Bank
                                               deputed over 271 Officers for specialized training in
EòɪÉÇxÉÒÊiÉ +Éè® {ÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ Ê´ÉkÉ {ÉÉä¹ÉhÉ ¨Éå ʴɶÉä¹ÉYÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ |ÉʶÉIÉhÉ Eäò ʱÉB   Credit, Risk Management and Project Finance to reputed
¤ÉéEò xÉä 271 +ÊvÉEòÉÊ®ªÉÉå EòÉä BxÉ+É<ǤÉÒB¨É, ºÉÒB¤ÉÒ, BxÉ+É<Ç+É®bÒ,            institutions like NIBM, CAB, NIRD, BIRD, IDBRT, IIBM and
¤ÉÒ+É<Ç+É®bÒ, +É<ÇbÒ¤ÉÒ+É®]Ò, +É<Ç+É<ǤÉÒB¨É +Éè® B¡ò<ÇbÒB+É<Ç VÉèºÉÒ             FEDAI etc.
JªÉÉÊiÉ|ÉÉ{iÉ ºÉƺlÉÉ+Éå ¨Éå |ÉÊiÉÊxɪÉÖHò ÊEòªÉÉ MɪÉÉ *
´É¹ÉÇ Eäò nÉè®ÉxÉ B¨ÉbÒ+É<Ç, MÉÖcMÉÉÄ´É uÉ®É xÉäiÉÞi´É Ê´ÉEòÉºÉ +Éè® Ê´É{ÉhÉxÉ +ÉÊn      During the year Specialized Management Development
Eäò IÉäjÉÉå ¨Éå 55 ´ÉÊ®¹`ö EòɪÉÇ{ÉɱÉEòÉå Eäò ʱÉB ʴɶÉä¹ÉYÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ |ɤÉÆvÉxÉ Ê´ÉEòÉºÉ  Programmes for 55 senior executives was conducted by MDI,
EòɪÉÇGò¨É +ɪÉÉäÊVÉiÉ ÊEòB MÉB* ʴɶÉä¹ÉYÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ |ÉʶÉIÉhÉ Eäò ʱÉB U½ EòɪÉÇ{ÉɱÉEòÉå  Gurgaon in the areas of Leadership Development and Marketing
EòÉä Ê´Énä¶ÉÒ |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉ+Éå ¨Éå |ÉÊiÉÊxɪÉÖHò ÊEòªÉÉ MɪÉÉ * +ÆiÉ®-´ÉèªÉÊHòEò     etc. Six Executives were deputed to foreign training institutions
                                               for specialized training. A nationwide One Day training programme
+Éè® OÉɽEò ºÉƤÉÆvÉ, ]Ò¨É ÊxɨÉÉÇhÉ, ºÉÆMÉ`öxÉ Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉÉ{ÉxÉ, =i{ÉÉnÉå +Éè®      “CHETNA” was organized for 15412 employees of all cadres
|ÉÊGòªÉÉ+Éå Eäò IÉäjÉ ¨Éå VÉÉxÉEòÉ®Ò näxÉä´ÉɱÉä BEò nä¶É´ªÉÉ{ÉÒ EòɪÉÇGò¨É "SÉäiÉxÉÉ' EòÉ  consisting of inputs in the areas of inter-personal and customer
+ɪÉÉäVÉxÉ ºÉ¦ÉÒ ºÉÆ´ÉMÉÇ Eäò 15412 Eò¨ÉÇSÉÉÊ®ªÉÉå Eäò ʱÉB ÊEòªÉÉ MɪÉÉ*           relations, team building, belongingness to the organization,
<ºÉ EòɪÉÇGò¨É EòÒ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ ¤ÉcÒ =iºÉɽ´ÉvÉÇEò ®½Ò* ºÉÆMÉ`öxÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ         products and processes. The programme has received very
¨Éå |ÉʶÉIÉhÉ Eäò |ɦÉÉ´ÉÒ ½ºiÉIÉä{É ½äiÉÖ |ÉʶÉIÉhÉ |ÉhÉɱÉÒ EòÉä ºÉÖog ÊEòªÉÉ        encouraging response. The training system is being further
VÉÉ ®½É ½è *                                         strengthened to make training an effective tool for organization’s
                                               development.

                                                                               "!
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ         2 0 1 0 - 1 1                         ANNUAL REPORT 2010-11
8. ÊxÉ®ÒIÉhÉ :                                        8. INSPECTION:

¤ÉéEò EòÉ BEò ºÉÖºlÉÉÊ{ÉiÉ ±ÉäJÉÉ{É®ÒIÉÉ B´ÉÆ ÊxÉ®ÒIÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ½è VÉÉä ¤ÉéEò EòÒ      The Bank has a well established Audit and Inspection Department
|ÉhÉÉʱɪÉÉå, {ÉrÊiɪÉÉå +Éè® xÉÒÊiɪÉÉå Eäò {ÉɱÉxÉ EòÒ VÉÉÄSÉ-{ÉciÉÉ±É Eò®iÉÉ ½è*     that examines adherence to the Systems, Procedure and Policies
+ÉÆiÉÊ®Eò ÊxÉ®ÒIÉhÉÉå, ºÉ¨É´ÉiÉÔ ±ÉäJÉÉ{É®ÒIÉÉ, ®ÉVɺ´É ±ÉäJÉÉ{É®ÒIÉÉ, VÉÉäÊJÉ¨É       of the Bank. Bank has a comprehensive Inspection and Audit
+ÉvÉÉÊ®iÉ +ÉÆiÉÊ®Eò ±ÉäJÉÉ{É®ÒIÉÉ, +É<ÇBºÉ ±ÉäJÉÉ{É®ÒIÉÉ iÉlÉÉ |ɤÉÆvÉ ±ÉäJÉÉ{É®ÒIÉÉ     Policy for undertaking Internal Inspections, Concurrent Audit,
                                               Revenue Audit, Risk Based Internal Audit, IS Audit and
EòÉ EòɪÉÇ Eò®xÉä ½äiÉÖ ¤ÉéEò EòÒ BEò ´ªÉÉ{ÉEò ÊxÉ®ÒIÉhÉ +Éè® ±ÉäJÉÉ{É®ÒIÉÉ xÉÒÊiÉ ½è*    Management Audit. The guidelines received on various issues
¦ÉÉ®iÉÒªÉ Ê®WÉ´ÉÇ ¤ÉéEò, ¦ÉÉ®iÉ ºÉ®EòÉ®, ÊxÉnä¶ÉEò ¨ÉÆb±É iÉlÉÉ ÊxÉnä¶ÉEò ¨ÉÆb±É       of Internal Control from Reserve Bank of India, Government of
EòÒ ±ÉäJÉÉ{É®ÒIÉÉ ºÉʨÉÊiÉ ºÉä +ÉÆiÉÊ®Eò ÊxɪÉÆjÉhÉ Eäò Ê´ÉʦÉxxÉ ¨ÉÖqÉå {É® |ÉÉ{iÉ     India, Board and Audit Committee of the Board have become
Ên¶ÉÉÊxÉnæ¶É ¤Éä½iÉ® VÉÉäÊJÉ¨É |ɤÉÆvÉ ½äiÉÖ +ÉÆiÉÊ®Eò ÊxɪÉÆjÉhÉ |ÉhÉɱÉÒ Eäò +ÆMÉ ¤ÉxÉ   part of the internal control system for better risk management.
SÉÖEòä ½é *
ÊxÉ®ÒIÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ +{ÉxÉä xÉÉè (9) IÉäjÉ ÊxÉ®ÒIÉhÉɱɪÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ÊxÉnä¶ÉEò     Inspection Department through its nine (9) Field Inspectorates
¨ÉÆb±É EòÒ ±ÉäJÉÉ{É®ÒIÉÉ ºÉʨÉÊiÉ uÉ®É ÊxÉvÉÉÇÊ®iÉ +É´ÉÊvÉEòiÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ® ¶ÉÉJÉÉ+Éå/   carries out inspection of branches/offices as per the periodicity
EòɪÉÉDZɪÉÉå EòÉ ÊxÉ®ÒIÉhÉ Eò®iÉÉ ½è +Éè® +ÉÆiÉÊ®Eò ÊxɪÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ VÉÉäÊJÉ¨É |ɤÉÆvÉ   devised by Audit Committee of the Board and examines
EòÒ =Hò |ÉhÉÉʱɪÉÉå Eäò {ÉɱÉxÉ EòÒ VÉÉÄSÉ-{ÉciÉÉ±É Eò®iÉÉ ½è *               adherence to systems of internal control and risk management.

´É¹ÉÇ 2010-11 Eäò nÉè®ÉxÉ 1899 ¶ÉÉJÉÉ+Éå EòÉ ÊxɪÉʨÉiÉ ÊxÉ®ÒIÉhÉ ÊEòªÉÉ           During the year 2010-11 regular inspection was carried out at
MɪÉÉ* ÊxɪÉʨÉiÉ ¶ÉÉJÉÉ ÊxÉ®ÒIÉhÉ Ê®{ÉÉä]Ç ¤ÉéEò EòÒ |ÉhÉÉʱɪÉÉå +Éè® {ÉrÊiɪÉÉå      1899 branches. The regular branch inspection report is the most
iÉlÉÉ {ÉÊ®SÉɱÉxÉ ºiÉ® {É® Ên¶ÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå Eäò +xÉÖ{ÉɱÉxÉ Eäò ¤ÉÉ®ä ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä ´ªÉÉ{ÉEò   comprehensive feed-back to the management about compliance
|ÉÊiɺÉÚSÉxÉÉ ½Ö+É Eò®iÉÒ ½è * <ºÉ +xÉÖ{ÉɱÉxÉ {É® ÊxÉMÉ®ÉxÉÒ ºÉÖvÉÉ®Eò Ê®{ÉÉä]ÉäÈ      of the Bank’s systems and procedure and guidelines at operational
+Éè® =kÉ®´ÉiÉÔ ¤ÉÆnÒ Eäò ¨ÉvªÉ¨É ºÉä EòÒ VÉÉiÉÒ ½è *                     level. The compliance is monitored through submission of
                                               rectification reports and subsequent closure.
ºÉ¦ÉÒ ¶ÉÉJÉÉ+Éå EòÉä +HòÚò¤É®, 2011 iÉEò Eò´É® Eò®xÉä ½äiÉÖ VÉÉäÊJÉ¨É +ÉvÉÉÊ®iÉ       Risk Based Internal Audit (R B I A) will be implemented in a
+ÉÆiÉÊ®Eò ±ÉäJÉÉ{É®ÒIÉÉ EòÉ EòɪÉÉÇx´ÉªÉxÉ GòʨÉEò °ü{É ¨Éå ÊEòªÉÉ VÉÉBMÉÉ * ½¨ÉÉ®Ò     phased manner to cover all the branches by October 2011. All
ºÉ¦ÉÒ B¡òºÉÒ/B¨ÉºÉÒB +ÉèB <ÇB±É ¶ÉÉJÉÉBÄ ÊxɪÉʨÉiÉ ÊxÉ®ÒIÉhÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ        our FC/MC and EL branches are subject to RBIA simultaneously
+É®¤ÉÒ+É<ÇB Eäò +vªÉvÉÒxÉ ½é * VÉÉäÊJÉ¨É ºiÉ® EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ +Éè® <ºÉEäò          along with regular inspection. Assessment of level of risk and its
ÊxÉnä¶É ¦ÉÉ®iÉÒªÉ Ê®WÉ´ÉÇ ¤ÉéEò uÉ®É ÊxÉvÉÉÇÊ®iÉ VÉÉäÊJÉ¨É ¨ÉèÊ]ÅCºÉ Eäò +xÉÖºÉÉ® ½ÉäiÉÉ   directions is as per risk matrix prescribed by RBI. Eventually
                                               RBIA will be replacing regular inspection systems.
½è * +ÆiÉiÉ: +É®¤ÉÒ+É<ÇB ÊxɪÉʨÉiÉ ÊxÉ®ÒIÉhÉ |ÉhÉÉʱɪÉÉå EòÉä |ÉÊiɺlÉÉÊ{ÉiÉ
Eò®äMÉÉ *
 ä
]ÅVÉ®Ò ¶ÉÉJÉÉ, ÊxÉIÉä{ÉÉMÉÉ® ¶ÉÉJÉÉ, ºÉä´ÉÉ ¶ÉÉJÉÉ+Éå iÉlÉÉ +xªÉ ʴɶÉä¹ÉÒEÞòiÉ       The Concurrent Audit of the Bank covered 405 branches including
¶ÉÉJÉÉ+Éå ºÉʽiÉ 405 ¶ÉÉJÉÉ+Éå ¨Éå ¤ÉéEò EòÒ ºÉ¨É´ÉiÉÒÇ ±ÉäJÉÉ{É®ÒIÉÉ EòÒ MÉ<Ç *       Treasury Branch, Depository Branch, Services Branches and
VɨÉɮʶɪÉÉå Eäò 50% iÉlÉÉ +ÊOɨÉÉå Eäò 50% EòÒ ¦ÉÉ®iÉÒªÉ Ê®WÉ´ÉÇ ¤ÉéEò EòÒ         other specialized branches. Concurrent Audit covers more than
ÊxÉvÉÉÇÊ®iÉ ºÉÒ¨ÉÉ Eäò Ê´É{É®ÒiÉ VɨÉɮʶɪÉÉå Eäò 65% iÉlÉÉ +ÊOɨÉÉå Eäò 80% ºÉä      65% of Deposits and 80% of Advances as against prescribed
¦ÉÒ +ÊvÉEò EòÒ ºÉ¨É´ÉiÉÒÇ ±ÉäJÉÉ{É®ÒIÉÉ EòÒ MÉ<Ç *                      RBI limits of 50% of Deposits and 50% of advances.

Ê´ÉkÉÒªÉ ´É¹ÉÇ 2010-11 Eäò nÉè®ÉxÉ 15 +ÆSÉ±É EòɪÉÉDZɪÉÉå, 7 IÉäjÉÒªÉ ÊxÉ®ÒIÉhÉɱɪÉÉå   During the Financial Year 2010-11 Management Audit was
iÉlÉÉ 4 IÉäjÉ ¨É½É|ɤÉÆvÉEò EòɪÉÉDZɪÉÉå ¨Éå |ɤÉÆvÉ ±ÉäJÉÉ{É®ÒIÉÉ EòÒ MÉ<Ç * ÊxÉ®ÒIÉhÉ/  conducted in 15 Zonal Offices, 7 Field Inspectorates and 4 Field
±ÉäJÉÉ{É®ÒIÉÉ EòɪÉÉäÈ ºÉä ¦ÉÉ®iÉÒªÉ Ê®WÉ´ÉÇ ¤ÉéEò Eäò ´ÉÉʹÉÇEò Ê´ÉkÉÒªÉ ÊxÉ®ÒIÉhÉ/     General Managers Offices. Inspection/Audit Functions also
B±ÉB¡òB+É® EòÉ ºÉ¨ÉªÉ {É® +xÉÖ{ÉɱÉxÉ ¦ÉÒ ºÉÖÊxÉʶSÉiÉ ÊEòªÉÉ MɪÉÉ *            ensured timely compliance of RBI Annual Financial Inspection/
                                               LFAR.
"¤ÉÒ' ¸ÉähÉÒ EòÒ ¶ÉÉJÉÉ+Éå ¨Éå Ê´Énä¶ÉÒ ¨ÉÖpÉ {ÉÊ®SÉɱÉxÉ EòÒ ±ÉäJÉÉ{É®ÒIÉÉ =xÉ       Audit on the Foreign Exchange operations in Category ‘B’
                                         ä
¶ÉÉJÉÉ+Éå Eäò ÊxɪÉʨÉiÉ ÊxÉ®ÒIÉhÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½è * EåòpÒEÞòiÉ ]ÅVÉ®Ò     branches is carried out concurrently with Regular Inspection of
¶ÉÉJÉÉ ºÉ¨É´ÉiÉÒÇ ±ÉäJÉÉ{É®ÒIÉÉ Eäò +ÊiÉÊ®Hò £òÉÆ] +ÉìÊ¡òºÉ EòÒ ÊiɨÉÉ½Ò ±ÉäJÉÉ{É®ÒIÉÉ    such branches. Centralised Treasury Branch is subject to
B´ÉÆ {ÉÚhÉÇEòÉʱÉEò ´ÉÉʹÉÇEò ÊxÉ®ÒIÉhÉ Eäò +vªÉvÉÒxÉ ½è *                  quarterly audit of front office and full fledged annual regular
                                               inspection in addition to concurrent audit.
Ê´Énä¶É ʺlÉiÉ ºÉ¦ÉÒ ¶ÉÉJÉÉBÄ ºÉ¨É´ÉiÉÔ ±ÉäJÉÉ{É®ÒIÉÉ Eäò nÉªÉ®ä ¨Éå +ÉiÉÒ ½é *       All foreign branches are covered under Concurrent Audit. Further,
<ºÉEäò +ÊiÉÊ®Hò, 18 ¨Éɽ Eäò +ÆiÉ®É±É {É® |ÉvÉÉxÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ uÉ®É Ê´Énä¶É          internal audit and inspections are conducted for all overseas
ʺlÉiÉ ºÉ¦ÉÒ ¶ÉÉJÉÉ+Éå EòÒ ±ÉäJÉÉ{É®ÒIÉÉ +Éè® ÊxÉ®ÒIÉhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½è *          branches by Head Office in a cycle of 18 months.
¤ÉéEò IÉäjÉÒªÉ ÊxÉ®ÒIÉhÉɱɪÉÉå ºÉä ºÉƤÉr ÊxÉ®ÒIÉhÉ +ÊvÉEòÉÊ®ªÉÉå Eäò ʱÉB |ÉʶÉIÉhÉ    The Bank conducts training programmes for Inspecting officers
EòɪÉÇGò¨ÉÉå EòÉ +ɪÉÉäVÉxÉ Eò®iÉÉ ½è * VÉÉäÊJÉ¨É +ÉvÉÉÊ®iÉ +ÉÆiÉÊ®Eò ±ÉäJÉÉ{É®ÒIÉÉ     attached to Field Inspectorates. Special training was organized
{É® ʴɶÉä¹É |ÉʶÉIÉhÉ EòɪÉÇGò¨É EòÉ +ªÉÉäVÉxÉ ÊEòªÉÉ MɪÉÉ * ºÉÒ¤ÉÒBºÉ {±ÉÉ]¡òÉì¨ÉÇ    on Risk Based Internal Audit. In view of the Bank working on a
{É® ¤ÉéEò Eäò EòɪÉÇ Eò®xÉä Eäò {ÉÊ®|ÉäIªÉ ¨Éå {ÉÉ®Æ{ÉÊ®Eò {ɪÉÇ´ÉäIÉÒ |ÉÊGòªÉÉ EòÉä {ÉÚ®É  CBS platform, offsite monitoring of the day to day transactions is
Eò®xÉä ½äiÉÖ |ÉvÉÉxÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ¨Éå nèxÉÆÊnxÉ ±ÉäxÉnäxÉ {É® nÚ®ºlÉ ÊxÉMÉ®ÉxÉÒ EòÒ VÉÉ    put in place at Head Office to compliment the traditional
                                               supervisory process. This enables the Bank to get early alerts in
®½Ò ½è * <ºÉºÉä ËSÉiÉÉ´ÉɱÉä IÉäjÉÉå ¨Éå ¤ÉéEò ªÉlÉɺÉÆ¦É´É ¶ÉÒQÉ ºÉSÉäiÉ ½Éä ºÉEäòMÉÉ    areas of concern and immediate corrective action wherever
+Éè® VɽÉÄ ¦ÉÒ ºÉÆ¦É´É ½Éä, iÉiEòÉ±É ºÉÖvÉÉ®Éi¨ÉEò EòɮǴÉÉ<Ç Eò® ºÉEäòMÉÉ *         required.""
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ          2 0 1 0 - 1 1                          ANNUAL REPORT 2010-11
9. ºÉiÉEÇòiÉÉ :                                         9. VIGILANCE:
+¤É ºÉiÉEÇòiÉÉ-ÊGòªÉÉEò±ÉÉ{É ¨ÉÖcEò® ÊxÉ´ÉÉ®Eò ºÉiÉEÇòiÉÉ {É® EåòÊpiÉ ½Éä MɪÉÉ         The focus of the Vigilance has now shifted towards preventive
½è* "Eò{É] Eäò ºÉƤÉÆvÉ ¨Éå xÉÒÊiÉ +Éè® =ºÉEòÒ ®ÉäEòlÉɨÉ" EòÉä +tiÉxÉ ÊEòªÉÉ          vigilance. The “Policy on frauds & its prevention” has been
MɪÉÉ ½è* +xÉÖ{ÉɱÉxÉ ¨Éå ºÉÖvÉÉ® ±ÉÉxÉä Eäò ÊxÉʨÉkÉ ¶ÉÉJÉÉ ºiÉ® {É® EòɪÉÇ           updated. Field functionaries have been sensitized to regulatory
Eò®xÉä´ÉɱÉÉå EòÉä Ê´ÉÊxɪÉɨÉEò +{ÉäIÉÉ+Éå +Éè® Ên¶ÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå EòÒ VÉÉxÉEòÉ®Ò nÒ        requirements and guidelines with a view to improve compliance.
MÉ<Ç ½è * ¶ÉÉJÉÉ ºiÉ® {É® ÊxÉ´ÉÉ®Eò ºÉiÉEÇòiÉÉ ºÉʨÉÊiÉ Eäò MÉ`xÉ ½äiÉÖ BEò           A process was initiated for the formation of Preventive Vigilance
|ÉÊGòªÉÉ ¶ÉÖ°ü EòÒ MÉ<Ç* ªÉ½ ºÉʨÉÊiÉ Eò{É] EòÒ ®ÉäEòlÉÉ¨É Eäò |ÉÊiÉ ¶ÉÉJÉÉ EòÒ         Committee at the branch level. The Committee discusses the
iÉèªÉÉ®Ò EòÒ ºÉt:ʺlÉÊiÉ {É® Ê´ÉSÉÉ®-ʴɨɶÉÇ Eò®iÉÒ ½è * <ºÉEäò +ÊiÉÊ®Hò,            status of readiness of the branch to prevent frauds. Further an
                                                 internal quarterly Newsletter “UCO Vigil” has been introduced to
ÊxÉ´ÉÉ®Eò ºÉiÉEÇòiÉÉ EòÒ |ÉÊGòªÉÉ ¨Éå ¶ÉÉÊ¨É±É iÉlÉÉ <ºÉ ¨ÉÖqä {É® +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®        give platform to others to participate and share their views on
´ªÉHò Eò®xÉä ½äiÉÖ nںɮÉå EòÉä ¨ÉÆSÉ näxÉä ½äiÉÖ ÊiɨÉÉ½Ò xªÉÚVɱÉä]® "ªÉÚEòÉä Ê´ÉÊVɱÉ"    preventive vigilance.
EòÉ |ÉEòɶÉxÉ ¶ÉÖ¯ ÊEòªÉÉ MɪÉÉ ½è *
ºÉiÉEÇòiÉÉ ºÉƤÉÆvÉÒ Ê¶ÉEòɪÉiÉÉå {É® ºÉ¨ÉªÉ {É® iÉlÉÉ |ɦÉÉ´ÉÒ +xÉÖ´ÉiÉÔ EòɮǴÉÉ<Ç       A separate ‘Investigation Cell’ has been carved out to ensure
Eò®xÉä ½äiÉÖ +±ÉMÉ ºÉä BEò "VÉÉÄSÉ EòIÉ" ¤ÉxÉɪÉÉ MɪÉÉ ½è *                   timely and effective follow up of vigilance complaints.

       ä
10. EòÉ®{ÉÉä®] ºÉƺÉÚSÉxÉÉ :                                   10. CORPORATE COMMUNICATIONS:
                   ä
´É¹ÉÇ 2010-11 Eäò nÉè®ÉxÉ EòÉ®{ÉÉä®] ºÉƺÉÚSÉxÉÉ Eäò ¤ÉèxÉ® iɱÉä Ê´ÉʦÉxxÉ EòɪÉÇEò±ÉÉ{É    During the year 2010-11, several activities were undertaken by
ÊEòB MÉB * EòɺÉÉ VɨÉÉ VÉÖ]ÉxÉä, ¡äòʺ]´É±É ¤ÉÉäxÉèxVÉÉ +Éì¡ò® näxÉä, "ªÉÚEòÉä ¶ÉÖ¦É      the Bank under the aegis of Corporate Communications.
±ÉÉ¦É ºÉÉ´ÉÊvÉ VɨÉÉ , "ªÉÚEòÉä vɨÉÉEòÉ ºÉÉ´ÉÊvÉ VɨÉÉ" , "ªÉÚEòÉä ºÉxɺÉÉ<xÉ +É´ÉiÉÔ      Extensive publicity campaigns were carried out for mobilization
VɨÉÉ VÉèºÉÒ xÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉBÄ ¶ÉÖ°ü Eò®xÉä ½äiÉÖ ¤Écä {Éè¨ÉÉxÉä {É® |ÉSÉÉ® +ʦɪÉÉxÉ       of CASA deposits, celebrating Festival Bonanza Offer, launching
ÊEòB MÉB * ¤ÉéEò BEò +ÉètÉäÊMÉEò ¨Éä±Éä ¨Éå =ºÉEäò +ÉÊvÉEòÉÊ®Eò ¤ÉéEò® Eäò °ü{É         of new schemes such as, ‘UCO Shubh Labh Fixed Deposit’, ‘UCO
¨Éå ¦ÉÒ ¶ÉÉÊ¨É±É ½Ö+É *                                     Dhamaka Fixed Deposit’, ‘UCO Sunshine Recurring Deposit’ etc.
                                                 The Bank also participated in the Industrial Trade Fair as its official
                                                 banker.

ªÉÚEòÉä ¤ÉéEò Eäò ¥ÉÉÆb xÉÉ¨É EòÉä ¤ÉgÉxÉä ½äiÉÖ Ê´ÉʦÉxxÉ =i{ÉÉnÉå Eäò ʱÉB Eò<Ç Ê¶ÉÊ´É®    In order to improve the brand name of the Bank, various camps
±ÉMÉÉB MÉB ÊVÉxÉEòÉ |ÉSÉÉ® ®äÊbªÉÉä ʨÉSÉÔ +Éè® Ê¤ÉMÉ B¡òB¨É EòÒ Ê´ÉʦÉxxÉ            were undertaken for different products through various jingle on
iÉÖEò¤ÉÆÊnªÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ÊEòªÉÉ MɪÉÉ * ®ä±É´Éä ¤ÉVÉ] +Éè® EåòpÒªÉ Ê´ÉkÉÒªÉ        Radio Mirchi and Big FM. Intensive campaigns were undertaken
¤ÉVÉ] , 2011-12 EòÉä |ɺiÉÖiÉ ÊEòB VÉÉxÉä Eäò nÉè®ÉxÉ B¡òB¨É ®äÊbªÉÉä-+ÉäªÉä {É®         by the Bank for popularizing its brand name during the presentation
                                                 of Railway Budget and Union Finance Budget for the year 2011-
®äÊbªÉÉä iÉÖEò¤ÉÆnÒ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä iÉlÉÉ ºÉÒBxÉBxÉ-+É<ǤÉÒBxÉ iÉlÉÉ +ÉVÉiÉEò          12 through Radio jingle on FM Radio-OYE and telecast of Bank’s
SÉèxɱÉÉå {É® ¤ÉéEò Eäò |ÉÉä¨ÉÉä EòÉ ]äʱÉEòɺ] Eò® ¤ÉéEò Eäò ¥ÉÉÆb xÉÉ¨É EòÉä ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ    promos on CNN-IBN and Aaj Tak channels. The Bank had also
¤ÉxÉÉxÉä ½äiÉÖ VÉÉä®nÉ® +ʦɪÉÉxÉ ÊEòB MÉB * ¤ÉéEò xÉä EòÉä±ÉEòÉiÉÉ ¨É½ÉxÉMÉ® ¨Éå        displayed and installed banners at the entrance/exit points during
JÉä±ÉEÚòn, iªÉÉä½É®Éå, ºÉÆMÉÒiÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉå VÉèºÉÒ Ê´ÉʦÉxxÉ ¨É½i´É{ÉÚhÉÇ MÉÊiÉÊ´ÉÊvɪÉÉå Eäò  various important activities/happenings like sports, festivals,
nÉè®ÉxÉ/+´ÉºÉ®Éå {É® +{ÉxÉä Ê´ÉʦÉxxÉ =i{ÉÉnÉå +Éè® ¤ÉéEò Eäò ¥ÉÉÆb xÉÉ¨É EòÉä ¤ÉgÉ´ÉÉ      musical programmes etc. in the city of Kolkata to propagate various
näxÉä ½äiÉÖ |É´Éä¶É / |ɺlÉÉxÉ uÉ®Éå {É® ¤ÉèxÉ® ¦ÉÒ ±ÉMÉÉB *                   products and brand name of the Bank.
          ä
11. EòÉ®ú{ÉÉä®ú]õ ºÉɨÉÉÊVÉEò ÊVɨ¨ÉänùÉ®úÒ                           11. Corporate Social Responsibility
     ä
EòÉ®{ÉÉä®] ºÉɨÉÉÊVÉEò nÉʪÉi´É (ºÉÒBºÉ+É®) EòÉä º´ÉÒEòÉ® Eò® =ºÉ{É® ¨ÉÖJªÉ           Having accepted the Corporate Social Responsibility (CSR) as a
°{É ºÉä ¤É±É näiÉä ½ÖB ¶ÉÉ®ÒÊ®Eò °ü{É ºÉä ÊxÉ:¶ÉHò ¤ÉSSÉÉå Eäò ʱÉB ´ÉɽxÉ JÉ®ÒnxÉä       focal thrust, the Bank made donations of `. 3.50 lakh to Arya
½äiÉÖ xÉ<Ç Ên±±ÉÒ Eäò +ɪÉÉǵÉiÉ º{Éä¶É±É ºEÚò±É EòÉä `. 3.50 ±ÉÉJÉ nÉxÉ ÊEòB *         Varat Special School at New Delhi for purchase of vehicle for
®É¨ÉEÞò¹hÉ Ê¨É¶ÉxÉ ¤´ÉɪÉVÉ ½Éä¨É, ®½cÉ Eäò ªÉiÉÒ¨É ¤ÉSSÉÉå EòÉä nä¶É Eäò ¶Éä¹É ±ÉÉäMÉÉå     physically challenged children. The Bank also gave donation of
EòÒ ºÉ¨ÉÉxÉ ½èʺɪÉiÉ iÉEò {ɽÖSÉÉxÉä Eäò EòɪÉÇ ½äiÉÖ ¤ÉéEò xÉä =ºÉä ¦ÉÒ `. 2.00
                 Ä                                `. 2.00 lakh to Ramkrishna Mission Boys’ Home, Rahara for the
±ÉÉJÉ nÉxÉ ÊEòB*                                         task of raising the orphan boys of the Home to a status of equality
                                                 with the rest of the countrymen.
12. Eäò´ÉÉ<ǺÉÒ B´ÉÆ BB¨ÉB±É :                                  12. KYC & AML :
+{ÉxÉä OÉɽEò EòÉä VÉÉxÉå (Eäò´ÉÉ<ǺÉÒ)/                             Implementation of Know Your Customer (KYC)/
vÉxɶÉÉävÉxÉ ÊxÉ´ÉÉ®Eò (BB¨ÉB±É) xÉÒÊiɪÉÉÄ                           Anti-Money Laundering (AML) Policies

´É¹ÉÇ 2010-11 Eäò nÉè®ÉxÉ {ÉÚ®ä ºÉÆMÉ`öxÉ ¨Éå Eäò´ÉÉ<ǺÉÒ/BB¨ÉB±É ºÉÆ®SÉxÉÉ EòÉä         During the year 2010-11, further efforts were taken by the Bank
ºÉÖog Eò®xÉä ½äiÉÖ ¤ÉéEò uÉ®É +ÉMÉä +Éè® |ɪÉÉºÉ ÊEòB MÉB * (Eò) ºÉÆÊnMvÉ ±ÉäxÉnäxÉ       to strengthen KYC/AML set-up across the organization. The
Ê®{ÉÉä]åÇ (BºÉ]Ò+É®) iÉlÉÉ (JÉ) xÉEònÒ ±ÉäxÉnäxÉ Ê®{ÉÉä]åÇ (ºÉÒ]Ò+É®) +ÊVÉÇiÉ          installation of AML software for daily processing and monitoring
Eò®xÉä ½äiÉÖ ¤ÉéEò Eäò ºÉ¦ÉÒ ±ÉäxÉnäxÉ Eäò nèÊxÉEò |ɺÉƺEò®hÉ B´ÉÆ ÊxÉMÉ®ÉxÉÒ Eäò ʱÉB     of all transactions in the Bank to generate (a) Suspicious
BB¨ÉB±É ºÉÉì}]´ÉäªÉ® Eäò ºÉƺlÉÉ{ÉxÉ EòÉä +Éè® ¦ÉÒ ºÉ®±É ¤ÉxÉɪÉÉ MɪÉÉ ½è iÉlÉÉ         Transaction Reports (STRs) and (b) Cash Transaction Reports
¤ÉéEò ʴɶÉä¹ÉEò® xÉ<Ç ºÉiÉEÇòiÉÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ºÉ¦ÉÒ ±ÉäxÉnäxÉ EòÉ |ɦÉÉ´ÉÒ |ɺÉƺEò®hÉ   (CTRs) has been streamlined further and the Bank is able to
+Éè® =xÉ {É® ÊxÉMÉ®ÉxÉÒ ®JÉ {ÉÉ ®½É ½è *                             effectively process and monitor all transactions particularly
                                                 through new alerts.


                                                                                  "#
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ          2 0 1 0 - 1 1                          ANNUAL REPORT 2010-11
13. ºÉÚSÉxÉÉ EòÉ +ÊvÉEòÉ® (+É®]Ò+É<Ç) +ÊvÉÊxÉªÉ¨É EòÉ EòɪÉÉÇx´ÉªÉxÉ :             13. IMPLEMENTATION OF RIGHT TO INFORMATION (RTI) Act:

ºÉÚSÉxÉÉ EòÉ +ÊvÉEòÉ® (+É®]Ò+É<Ç) +ÊvÉÊxÉªÉ¨É Eäò EòɪÉÉÇx´ÉªÉxÉ EòÒ |ÉÊGòªÉÉ          The process of implementation of Right to Information (RTI) Act
¨Éå +É®]Ò+É<Ç +ÊvÉÊxÉªÉ¨É Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ¨ÉÉÄMÉxÉä´ÉɱÉä xÉÉMÉÊ®EòÉå Eäò        includes ensuring timely disposal of applications from the citizens
+É´ÉänxÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉªÉ {É® ÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉÖÊxÉʶSÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ ¶ÉÉÊ¨É±É ½è *          seeking information under the RTI Act. The Bank is in continuous
ºÉÚSÉxÉÉ EòÉ +ÊvÉEòÉ® (+É®]Ò+É<Ç) +ÊvÉÊxÉªÉ¨É Eäò +ÊvÉxÉ ºÉ¨ÉÒIÉÉ EòÉä             process of strengthening of review under Right to Information
¨ÉVɤÉÚiÉ Eò®xÉä ½äiÉÖ ±ÉMÉÉiÉÉ® EòɪÉÇ Eò® ®½É ½è*                       (RTI) Act.

14. ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ :                                  14. INFORMATION TECHNOLOGY:

                             è   Æ
Ênù. 31 ¨ÉÉSÉÇ 2011 EòÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ +´ÉÊvÉ Eäò nùÉ®úÉxÉ ¤ÉèEò EòÒ 2202 nù¶ÉÒ      ä     As at the end of 31st March, 2011, the Bank had 2202 domestic
¶ÉÉJÉÉ+ÉäÆ +Éè®ú 4 ʴɺiÉÉ®ú {É]õþ±É lÉä +Éè®ú +{ÉxÉÒ <xÉ ºÉ¦ÉÒ ¶ÉÉJÉÉ+ÉäÆ +Éè®ú        branches and 4 extension counters and all its branches and
ʴɺiÉÉ®ú {É]õ±ÉÉäÆ EòÉä {ÉÚ®Ò iÉ®½ ºÉÒ¤ÉÒBºÉ Eäò nÉªÉ®ä ¨Éå ±ÉɪÉÉ MɪÉÉ ÊVɺɺÉä       extension counters were completely brought under CBS umbrella,
<ºÉEòÒ ´ªÉÉÊ{iÉ ¤ÉéEò Eäò 100 |ÉÊiɶÉiÉ EòÉ®Éä¤ÉÉ® ¨Éå ½Éä MÉ<Ç *                with a coverage of 100 per cent Bank’s business.

´É¹ÉÇ Eäò nÉè®ÉxÉ nÉä ¨É½i´É{ÉÚhÉÇ {ɽ±ÉÉå, ±ÉäxÉnäxÉ +ÉvÉÉÊ®iÉ ¨ÉÉä¤ÉÉ<±É ¤ÉéËEòMÉ +Éè®    Transaction based Mobile Banking and On-line Share Trading
             ä
+ÉìxÉ-±ÉÉ<xÉ ¶ÉäªÉ® ]ÅËbMÉ, EòÒ ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ EòÒ MÉ<Ç * ¤ÉéEò xÉä 747 OÉɨÉÉå Eäò         were the two major initiatives which were launched during the
5.18 ±ÉÉJÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÉä Eò´É® Eò®iÉä ½ÖB +É<ǺÉÒ]Ò-+ÉvÉÉÊ®iÉ Ê´ÉkÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶ÉxÉ       year. The Bank started implementation of ICT-based financial
                                                inclusion in 747 villages covering 5.18 lac households. In the
EòÉ EòɪÉÉÇx´ÉªÉxÉ ¶ÉÖ°ü ÊEòªÉÉ * ¨É½É®É¹]Å B´ÉÆ Ê½¨ÉÉSÉ±É |Énä¶É ®ÉVªÉÉå ¨Éå ®ÉVªÉ       States of Maharashtra and Himachal Pradesh, on-line collection
ºÉ®EòÉ® Eäò Eò®Éå EòÒ +ÉxÉ-±ÉÉ<xÉ =MÉÉ½Ò EòɪÉÊÉÇx´ÉiÉ EòÒ MÉ<Ç* ¤ÉéEò             of State Government taxes was implemented. The
uÉ®É |ÉɪÉÉäÊVÉiÉ 5 IÉäjÉÒªÉ OÉɨÉÒhÉ ¤ÉéEòÉå ¨Éå ¦ÉÒ ºÉÒ¤ÉÒBºÉ EòÉ EòɪÉÉÇx´ÉªÉxÉ ¶ÉÖ°ü    implementation of CBS in Bank-sponsored 5 RRBs has also
½Ö+É*                                              commenced.

|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ Eäò IÉäjÉ ¨Éå ¤ÉéEò EòÒ |ÉMÉÊiÉ Eäò {ÉÊ®|ÉäIªÉ ¨Éå VÉÉä {ɽ±É EòÒ MÉ<Ç =xɨÉäÆ  In terms of advancement made by the Bank in the field of
                          Å
¤ÉéEò Eäò +{ÉxÉä ¨Éä±É ¨ÉäºÉäËVÉMÉ ºÉ´ÉÇ®, ºÉå]±ÉÉ<Vb BÆ]Ò´ÉɪɮºÉ +Éè® C±ÉÉBÆ]         technology, the initiative includes implementation of Bank’s own
                                      ä
+É]Éä¨Éä¶ÉxÉ ºÉɱÉÚ¶ÉxÉ, Ê´ÉʦÉxxÉ +ɴɶªÉHòÉ+Éå Eäò ʱÉB <Ç-]ÅËbMÉ ºÉɱÉÚ¶ÉxÉ         Mail Messaging Server, Centralized Anti-Virus & Client Automation
+ÉÊn Eäò EòɪÉÉÇx´ÉªÉxÉ ¶ÉÉÊ¨É±É ½é* ¤ÉéEò xÉä BEò ºÉÚ. |ÉÉè. ºÉ±ÉɽEòÉ® ÊVÉxÉEòÉ        solution, e-tendering solution for procurement of various
xÉÉ¨É ¨ÉäºÉºÉÇ BxÉæº] Bhb ªÉÉÆMÉ |ÉÉ.ʱÉ. ½è, EòÉä Ê®]äxÉ® +ÉvÉÉ® {É® SɪÉxÉ ÊEòªÉÉ       requirements etc. The Bank has also selected an IT consultant
MɪÉÉ ½è*                                            namely, M/s. Ernst & Young Private Ltd. on retainer basis.

15. OÉɽEò ºÉä´ÉÉ                                        15. CUSTOMER SERVICE:
¤ÉéEò OÉɽEò ºÉä´ÉÉ EòÉä +iªÉÊvÉEò ¨É½i´É näiÉÉ ®½É ½è iÉlÉÉ OÉɽEòÉå EòÉä ªÉlÉɺÉÆ¦É´É     The Bank continues to attach utmost importance to the customer
=iEÞò¹] ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ Eò®xÉä ½äiÉÖ +{ÉxÉÒ EòÉ®Éä¤ÉÉ® ®ÒÊiɪÉÉå EòÒ ±ÉMÉÉiÉÉ® ºÉ¨ÉÒIÉÉ      service and is constantly reviewing its business practices to
Eò® ®½É ½è *                                          provide the best possible services to the customers.
´É¹ÉÇ 2010-11 Eäò nÉè®ÉxÉ +vªÉIÉ B´ÉÆ |ɤÉÆvÉ ÊxÉnä¶ÉEò , EòɪÉÇ{ÉɱÉEò ÊxÉnä¶ÉEòuªÉ      The Chairman & Managing Director, the Executive Directors and
iÉlÉÉ ¤ÉéEò Eäò =SSÉ EòɪÉÇ{ÉɱÉEòMÉhÉ ¤ÉéEò Eäò OÉɽEòÉå ºÉä {ÉÚ®Ò |ÉÊiɺÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ    top executives of the Bank, during the year 2010-11, interacted
Eò®xÉä iÉlÉÉ =xÉEòÒ +ɴɶªÉEòiÉÉ+Éå B´ÉÆ Ê¶ÉEòɪÉiÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä Eäò ʱÉB {ÉÚ®ä       with the customers of the Bank at frequent intervals at different
                                   ä
nä¶É Eäò Ê´ÉʦÉxxÉ EåòpÉå iÉlÉÉ Ê´Énä¶ÉÒ EåòpÉå {É® ¦ÉÒ lÉÉäc-lÉÉäcä +ÆiÉ®É±É {É®        centres across the country and also at overseas centres to have
OÉɽEòÉå ºÉä ʨɱÉä *                                      complete feedback and understanding of the needs and
                                                grievances of the customers of the Bank.
OÉɽEòÉå EòÒ Ê¶ÉEòɪÉiÉÉå Eäò ÊxÉ´ÉÉ®hÉ ½äiÉÖ ¤ÉéEò xÉä |ɦÉÉ´ÉÒ Eòn¨É =`öÉB +Éè®        Effective steps were taken by the Bank to redress grievances of
iÉnxÉÖºÉÉ® +{ÉxÉä iÉÉiEòÉʱÉEò ÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉÆjÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ¤ÉéEò xÉä OÉɽEò        the customers; and accordingly, the Bank has brought down the
                                 ä
ʶÉEòɪÉiÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ EòÉä ¤É½ÚiÉ Eò¨É ÊEòªÉÉ ½è * EòÉ®{ÉÉä®] ºiÉ® {É® ¤ÉéEò EòÒ       number of customer complaints to a very low level through its
OÉɽEò ºÉä´ÉÉ ºlÉɪÉÒ ºÉʨÉÊiÉ EòÒ ¤Éè`öEò ºÉ¨ÉªÉ {É® +ɪÉÉäÊVÉiÉ EòÒ MÉ<Ç           prompt redressal mechanism. The meeting of the Standing
iÉlÉÉ <ºÉ¨Éå ¤ÉéEò Eäò ´ÉÊ®¹`ö EòɪÉÇ{ÉɱÉEòÉå iÉlÉÉ OÉɽEòÉå Eäò |ÉÊiÉÊxÉÊvɪÉÉå xÉä ¦ÉÉMÉ   Committee on Customer Service at corporate level of the Bank
ʱɪÉÉ *                                            was held as per the schedule and was attended by senior
                                                executives of the Bank as well as customer representatives.
+ÆSÉ±É +Éè® ¶ÉÉJÉÉ ºiÉ® {É® OÉɽEòÉå Eäò ºÉÉlÉ ¤Éè`öEòÉå ¨Éå Ê´ÉʦÉxxÉ ºiÉ®Éå {É®        At the Zonal and branch levels customer meets were focussed
OÉɽEò ºÉä´ÉÉ EòÉä {ÉÚ®ÉEò®xÉä {É® ʴɶÉä¹É ¤É±É ÊnªÉÉ MɪÉÉ*                  to meet the customer service at different levels.
16. ºÉÉÆMÉ`öÊxÉEò {ÉÖxɺÉÈ®SÉxÉÉ :                               16. ORGANIZATIONAL RESTRUCTURING:

´É¹ÉÇ 2010-11 Eäò nÉè®ÉxÉ ¤ÉéEò xÉä 3-Ê]ªÉ® ºÉÆ®SÉxÉÉ +lÉÉÇiÉ ¶ÉÉJÉÉBÄ, +ÆSÉ±É         During the year 2010-11, the Bank continued to have 3-Tier
                                  ä
EòɪÉÉÇ±ÉªÉ +Éè® |ÉvÉÉxÉ EòɪÉÉDZɪÉ, ¤ÉxÉÉB ®JÉÒ * EòÉ®{ÉÉä®] EòɪÉÉÇ±ÉªÉ Eäò         structure i.e. Branches, Zonal Offices and Head Office. The Bank
EòɪÉÉäÈ Eäò ʴɺiÉÉ® Eäò °ü{É ¨Éå ¤ÉéEò xÉä +{ÉxÉä +É`ö ¨É½i´É{ÉÚhÉÇ EåòpÉå {É® IÉäjÉ     has created 8 offices of the Field General Managers as an
¨É½É|ɤÉÆvÉEòÉå Eäò 8 EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòB ÊVÉxÉEòÉ |ÉÉlÉʨÉEò nÉʪÉi´É +ÆSÉ±É      extended arm of Corporate office at eight of its strategic centres,
                                                whose prime responsibility is to oversee the functioning of Zonal
EòɪÉÉDZɪÉÉå EòÒ EòɪÉÇ {ÉrÊiÉ EòÉ ÊxÉ®ÒIÉhÉ +Éè® EòÉ®Éä¤ÉÉ® Ê´ÉEòÉºÉ Eò®xÉÉ ½ÉäMÉÉ*      Offices and business development.
OÉɽEòÉå EòÉä nÒ VÉÉxÉä´ÉɱÉÒ ºÉä´ÉÉ+Éå ºÉä ºÉƤÉÆÊvÉiÉ ºÉ¦ÉÒ ¨ÉɨɱÉÉå iÉlÉÉ OÉɽEòÉå EòÉä   During the year, one new department namely, ‘Operations &
     Ä
±ÉÉ¦É {ɽÖSÉÉxÉä ¨Éå ºÉʨ¨ÉʱÉiÉ {ÉÊ®SÉɱÉxÉ ¨ÉÖqÉå {É® EòɪÉÇ Eò®xÉä ½äiÉÖ ´É¹ÉÇ Eäò nÉè®ÉxÉ  Services’ was created at Head Office to deal with the matters


"$
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ          2 0 1 0 - 1 1                         ANNUAL REPORT 2010-11
|ÉvÉÉxÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ¨Éå {ÉÊ®SÉɱÉxÉ B´ÉÆ ºÉä´ÉÉ xÉɨÉEò BEò xɪÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ      relating to services to be provided to the customers as also the
                     è
ÊEòªÉÉ MɪÉÉ * ´É¹ÉÇ 2010-11 Eäò nùÉ®úÉiÉ BºÉB¨É<Ç +ÊOɨÉÉå EòÉä ¤ÉgÉ´ÉÉ näxÉä ½äiÉÖ      operational issues involved to derive benefit to customers. In the
¤ÉéEò xÉä BEò BºÉB¨É<Ç Ê´ÉÊ]ÇEò±É EòÉ ºÉÞVÉxÉ ÊEòªÉÉ *                     year 2010-11, the Bank had also created an SME vertical to give
                                                boost to SME advances.
<ºÉEäò +ÊiÉÊ®Hò 2011-2016 EòÒ +´ÉÊvÉ Eäò ʱÉB ½ÉäxÉä´ÉɱÉä EòÊiÉ{ÉªÉ ºÉÉÆMÉ`öÊxÉEò       Further, a Long Term Strategy along with certain organizational
{ÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå Eäò ºÉÉlÉ BEò nÒPÉÉÇ´ÉÊvÉ EòɪÉǪÉÉäVÉxÉÉ ¦ÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç +Éè® =ºÉä 13      changes to be effected, was also drawn up covering the period
¡ò®´É®Ò, 2011 EòÉä +ɪÉÉäÊVÉiÉ MÉÖ{iÉ ¤Éè`öEò ¨Éå Ê´ÉSÉÉ®-ʴɨɶÉÇ ½äiÉÖ ®JÉÉ MɪÉÉ *      2011 – 2016 and the same was placed for discussion at the
<ºÉ¨Éå ºÉ¦ÉÒ ªÉÚÊxɪÉxÉ xÉäiÉÉ, ÊxÉnä¶ÉEò ¨ÉÆb±É Eäò ºÉÉlÉ ¤ÉéEò Eäò =SSÉ |ɤÉÆvÉ iÉÆjÉ     Conclave held on 13th February, 2011, where all the Union
xÉä Ê´ÉSÉÉ®-ʴɨɶÉÇ ÊEòªÉÉ * <ºÉ¨Éå IÉäjÉ ¨É½É|ɤÉÆvÉEòÉå EòÒ ¦ÉÚʨÉEòÉ +Éè® =kÉ®nÉʪÉi´É   Leaders, top Management of the Bank along with the Board of
¨Éå {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +Éè® IÉäjÉ ¨É½É|ɤÉÆvÉEò EòɪÉÉDZɪÉÉå EòÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ EòÉ ºÉÖogÒEò®hÉ      Directors deliberated. This included changes in the roles and
                                                responsibilities of Field General Managers and strengthening of
¶ÉÉÊ¨É±É lÉÉ * +ÆSɱÉÉå EòÒ EòɪÉÇ{ÉrÊiÉ {É® ¤Éä½iÉ® ÊxɪÉÆjÉhÉ Eò®xÉä Eäò =qä¶ªÉ ºÉä      structure of FGMOs. It was decided to have a post of Deputy
+ÆSÉ±É ºiÉ® {É® ={É +ÆSÉ±É |ɨÉÖJÉ EòÉ BEò {Én ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ ÊxÉhÉÇªÉ ÊEòªÉÉ MɪÉÉ*       Zonal Head at the zonal level to have better control over the
                                                functioning of Zones.
17. ®ÉVɦÉɹÉÉ xÉÒÊiÉ EòÉ +xÉÖ{ÉɱÉxÉ:                             17. COMPLIANCE OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY:
¤ÉéEò xÉä ¦ÉÉ®iÉ ºÉ®EòÉ® EòÒ ®ÉVɦÉɹÉÉ xÉÒÊiÉ Eäò +xÉÖ{ÉɱÉxÉ iÉlÉÉ ®ÉVɦÉɹÉÉ         The Bank has taken proactive steps to implement the Official
+ÊvÉÊxÉªÉ¨É +Éè® =ºÉEäò +vÉÒxÉ ¤ÉxÉÉB MÉB ÊxÉªÉ¨É Eäò ={ɤÉÆvÉÉå Eäò +xÉÖ{ÉɱÉxÉ ½äiÉÖ     Language Policy of Govt. of India and has meticulously taken
+ÊiɺÉÊGòªÉ Eòn¨É =`öÉB ½é * ¤ÉéEò xÉä ®ÉVɦÉɹÉÉ Ë½nÒ Eäò |ɪÉÉäMÉ ºÉä ºÉƤÉÆÊvÉiÉ       steps to comply with the provisions of Official Languages Act
MÉÞ½¨ÉÆjÉɱɪÉ, ®ÉVɦÉɹÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®Ò ´ÉÉʹÉÇEò EòɪÉÇGò¨É ¨Éå ÊxÉʽiÉ ÊxÉnä¶É     and the Rules made thereunder. The Bank has also taken
Eäò EòɪÉÉÇx´ÉªÉxÉ ½äiÉÖ +xÉÖ´ÉiÉÔ EòɮǴÉÉ<Ç EòÒ B´ÉÆ =Hò EòɪÉÇGò¨É Eäò ÊxÉvÉÉÇÊ®iÉ      appropriate follow-up action to implement the directives as
±ÉIªÉÉå EòÒ |ÉÉÊ{iÉ ½äiÉÖ |ɪÉÉºÉ ÊEòªÉÉ * ¤ÉéEò xÉä EòɪÉÉDZɪÉÒxÉ EòɪÉÇ ¨Éå ˽nÒ Eäò     contained in the Annual programme with regard to the use of
                                                Official Language Hindi issued by Government of India, Ministry
|ɪÉÉäMÉ Eäò ºÉƤÉÆvÉ ¨Éå Ê´ÉkÉÒªÉ ºÉä´ÉÉBÄ Ê´É¦ÉÉMÉ, Ê´ÉkÉ ¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ B´ÉÆ ¦ÉÉ®iÉÒªÉ Ê®WÉ´ÉÇ  of Home Affairs, Dept. of Official Language and also endeavoured
         ä
¤ÉéEò Eäò +xÉÖn¶ÉÉå EòÉä EòɪÉÊÉÇx´ÉiÉ Eò®xÉä EòÒ +Éä® ¦ÉÒ Ê´É¶Éä¹É vªÉÉxÉ ÊnªÉÉ *       to achieve various targets prescribed in the said programme.
                                                Bank has also given preferred attention to comply with the
                                                instructions of Financial Services Department, Ministry of Finance
                                                and Reserve Bank of India regarding the use of Hindi in official
                                                work.
ºÉ¦ÉÒ EÆò{ªÉÚ]®Éå {É® ªÉÚÊxÉEòÉäb +xÉÖ|ɪÉÉäMÉ EòÉä ¤ÉgÉ´ÉÉ näxÉä ½äiÉÖ ¦ÉÉ®iÉ ºÉ®EòÉ®     In view of the directives of Govt. of India to promote ‘UNICODE’
Eäò ÊxÉnä¶É EòÉä vªÉÉxÉ ¨Éå ®JÉiÉä ½ÖB Ê´ÉʦÉxxÉ +ÆSÉ±É EòɪÉÉDZɪÉÉå +Éè® |ÉvÉÉxÉ       application on all the computers, 30 ‘UNICODE’ workshops were
EòɪÉÉÇ±ÉªÉ uÉ®É 30 ªÉÚÊxÉEòÉäb EòɪÉǶÉɱÉÉ+Éå EòÉ +ɪÉÉäVÉxÉ ÊEòªÉÉ MɪÉÉ iÉÉÊEò       organised by different Zonal Offices and Head Office to acquaint
ºÉ¦ÉÒ +ÊvÉEòÉ®Ò +Éè® Eò¨ÉÇSÉÉ®Ò <ºÉEäò +xÉÖ|ɪÉÉäMÉ B´ÉÆ ºÉÊGòªÉhÉ ºÉä {ÉÊ®ÊSÉiÉ ½Éä      all Officers and employees with its application and activation.
ºÉEåò *
+ÊvÉEòÉÊ®ªÉÉå +Éè® Eò¨ÉÇSÉÉÊ®ªÉÉå EòÉä ˽nÒ ¨Éå EòɪÉÇ Eò®xÉä Eäò ʱÉB |ÉÉäiºÉÉʽiÉ       Thirty four Hindi Workshops, including workshops for Chief
Eò®xÉä ½äiÉÖ ¤ÉéEò uÉ®É ¨ÉÖJªÉ +ÊvÉEòÉÊ®ªÉÉå /´ÉÊ®¹`ö +ÊvÉEòÉÊ®ªÉÉå ºÉʽiÉ =xÉEäò        Officers/ Senior Officers were also organised by the Bank for the
ʱÉB SÉÉéiÉÒºÉ Ë½nÒ EòɪÉǶÉɱÉÉ+Éå EòÉ +ɪÉÉäVÉxÉ ÊEòªÉÉ MɪÉÉ * <xÉ Ë½nÒ           Officers and employees to motivate them to do their work in Hindi.
EòɪÉǶÉɱÉÉ+Éå ¨Éå EÖò±É 1194 +ÊvÉEòÉÊ®ªÉÉå/Eò¨ÉÇSÉÉÊ®ªÉÉå EòÉä |ÉʶÉÊIÉiÉ ÊEòªÉÉ       Total 1194 Officers / employees were trained through these Hindi
MɪÉÉ * ¦ÉÉ®iÉ ºÉ®EòÉ® EòÒ ®ÉVɦÉɹÉÉ xÉÒÊiÉ Eäò EòɪÉÉÇx´ÉªÉxÉ EòɪÉÇ EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ     Workshops. 587 branches were inspected by Official Language
                                                Officers posted at different Zonal offices, 10 Zonal offices and 10
Eò®xÉä ½äiÉÖ ºÉ¨ÉÒIÉÉvÉÒxÉ +´ÉÊvÉ Eäò nÉè®ÉxÉ +ÆSÉ±É EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ¨Éå {ÉnºlÉÉÊ{ÉiÉ        depts. of Head Office were also inspected by Official Language
®ÉVɦÉɹÉÉ +ÊvÉEòÉÊ®ªÉÉå uÉ®É 587 ¶ÉÉJÉÉ+Éå EòÉ B´ÉÆ |ÉvÉÉxÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ¨Éå          Officers posted at Head Office during the period under review
{ÉnºlÉÉÊ{ÉiÉ ®ÉVɦÉɹÉÉ +ÊvÉEòÉÊ®ªÉÉå uÉ®É 10 +ÆSÉ±É EòɪÉÉDZɪÉÉå +Éè® |ÉvÉÉxÉ         to evaluate the performance in the area of implementation of
EòɪÉÉÇ±ÉªÉ Eäò 10 ʴɦÉÉMÉÉå EòÉ ÊxÉ®ÒIÉhÉ ÊEòªÉÉ MɪÉÉ iÉlÉÉ <xÉ ÊxÉ®ÒIÉhÉÉå ¨Éå {ÉÉ<Ç    Official Language Policy of Govt. of India and necessary remedial
MÉ<Ç EòʨɪÉÉå EòÉä nÚ® Eò®xÉä ½äiÉÖ +ɴɶªÉEò ºÉÖvÉÉ®Éi¨ÉEò ={ÉÉªÉ ¦ÉÒ ÊEòB MÉB *       measures were also taken to remove the deficiencies observed
                                                in such inspections.

ºÉ¨ÉÒIÉÉvÉÒxÉ +´ÉÊvÉ ¨Éå ½¨ÉÉ®ä ¤ÉéEò Eäò MÉÖ´ÉɽÉ]Ò, SÉÆbÒNÉf +Éè® ®ÉÄSÉÒ +ÆSÉ±É        During the period under review Rajbhasha Seminar on the
EòɪÉÉDZɪÉÉå uÉ®É Gò¨É¶É: "Ê´ÉkÉ iÉlÉÉ |ɤÉÆvÉ ¶ÉɺjÉ EòÒ ¶É¤nɴɱÉÒ iÉlÉÉ +xªÉ        subjects like “Terminology of Finance and Management and its
+xÉÖ|ɪÉÉäMÉ" "Ê´ÉkÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶ÉxÉ" iÉlÉÉ "+lÉǶÉɺjÉÒªÉ ¶É¤nɴɱÉÒ , xÉ<Ç ºÉÆEò±{ÉxÉÉBÆ   Applicability”, “Financial Inclusion” and “Terminology of economics
B´ÉÆ ºÉɨÉÆVºªÉ" ʴɹɪÉÉå {É® ®ÉVɦÉɹÉÉ ºÉÆMÉÉäʹ`ªÉÉå EòÉ +ɪÉÉäVÉxÉ ÊEòªÉÉ MɪÉÉ *     – New Concepts and Cohesion” were organised by Zonal
                                                Offices of our Bank at Guwahati, Chandigarh and Ranchi,
                                                respectively.

ºÉ¨ÉÒIÉÉvÉÒxÉ +´ÉÊvÉ Eäò nÉè®ÉxÉ "OÉɽEò ºÉƤÉÆvÉ |ɤÉÆvÉ", "¤ÉéEò Eäò =i{ÉÉnÉå Eäò ºÉƤÉÆvÉ  During the period under review banking training through Hindi
¨Éå £Æò]±ÉÉ<xÉ |ÉʶÉIÉhÉ" +Éè® "¨ÉÉxÉ´É ºÉƺÉÉvÉxÉ |ɤÉÆvÉ |ÉʶÉIÉhÉ EòɪÉÇGò¨É" {É®      medium on “Customer Relation Management”, “Frontline training
                  Å
EòÉä±ÉEòÉiÉÉ ÊºlÉiÉ ¤ÉéEò Eäò ºÉå]±É º]É¡ò EòÉì±ÉäVÉ ¨Éå ˽nÒ ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ¤ÉéËEòMÉ       regarding Bank’s Products” and “ HR Management Training
|ÉʶÉIÉhÉ EòɪÉÇGò¨É +ɪÉÉäÊVÉiÉ ÊEòB MÉB * EòÉä±ÉEòÉiÉÉ ÊºlÉiÉ ¤ÉéEò Eäò ºÉå]±É    Å    Programme” were conducted in Bank’s Central Staff College
                                                ,Kolkata. More than 15000 frontline Staff were trained through


                                                                                "%
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ          2 0 1 0 - 1 1                          ANNUAL REPORT 2010-11
º]É¡ò EòÉì±ÉäVÉ +Éè® +½¨ÉnɤÉÉn, ¦ÉÉä{ÉɱÉ, ¦ÉÖ´ÉxÉ䶴ɮ, SÉÆbÒNÉf iÉlÉÉ SÉäxxÉè        Hindi and Regional Languages under “UCO Chetna programme”
ʺlÉiÉ IÉäjÉÒªÉ |ÉʶÉIÉhÉ EåòpÉå {É® "ªÉÚEòÉä SÉäiÉxÉÉ EòɪÉÇGò¨É" Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ        at Bank’s Central Staff College, Kolkata and Regional Training
15000 ºÉä +ÊvÉEò º]É¡ò EòÉä ˽nÒ +Éè® IÉäjÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ+Éå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä            Centres at Ahmedabad, Bhopal, Bhubaneswar, Chandigarh and
|ÉʶÉIÉhÉ ÊnªÉÉ MɪÉÉ *                                     Chennai.

ºÉ¨ÉÒIÉÉvÉÒxÉ +´ÉÊvÉ Eäò nÉè®ÉxÉ ±ÉJÉxÉ>, SÉÆbÒNÉf, {É]xÉÉ, Eò]Eò, +½¨ÉnɤÉÉn,         Bank’s Zonal Offices namely, Lucknow, Chandigarh, Patna,
vɨÉǶÉɱÉÉ +Éè® ®ÉÄSÉÒ +ÆSÉ±É EòɪÉÉDZɪÉÉå xÉä ˽nÒ/Êu¦ÉÉʹÉEò xªÉÚVɱÉä]® |ÉEòÉʶÉiÉ     Cuttack, Ahmedabad, Dharamshala and Ranchi have published
ÊEòB *                                             Hindi/bilingual newsletters during the period under review.

ºÉ¨ÉÒIÉÉvÉÒxÉ +´ÉÊvÉ ¨Éå ¤ÉéEò Eäò ±ÉJÉxÉ> +Éè® vɨÉǶÉɱÉÉ +ÆSÉ±É EòɪÉÉDZɪÉÉå EòÉä      During the period under review, Bank’s Zonal Office at Lucknow
xÉMÉ® ®ÉVɦÉɹÉÉ EòɪÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉʨÉÊiÉ ±ÉJÉxÉ> +Éè® vɨÉǶÉɱÉÉ uÉ®É Gò¨É¶É:         and Dharamshala were awarded 1st Prize /Shield and 2nd Prize,
|ÉlÉ¨É {ÉÖ®ºEòÉ®/¶ÉÒ±b +Éè® ÊuiÉÒªÉ {ÉÖ®ºEòÉ® |ÉÉ{iÉ ½Ö+É * <ºÉEäò +ÊiÉÊ®Hò           respectively by TOLIC, Lucknow and Dharamshala. In addition,
"˽nÒ Ên´ÉºÉ" Eäò +´ÉºÉ® {É® Ê´ÉʦÉxxÉ xÉMÉ® ®ÉVɦÉɹÉÉ EòɪÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉʨÉÊiɪÉÉå       Members of staff of Bank working at H.O., Kolkata won 10 prizes,
                                                Lucknow 6 prizes, Ranchi 2 prizes, Jaipur 2 prizes, Raipur 1
Eäò iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¨Éå +ɪÉÉäÊVÉiÉ Ë½nÒ |ÉÊiɪÉÉäÊMÉiÉÉ+Éå ¨Éå ½¨ÉÉ®ä |ÉvÉÉxÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ¨Éå  prize, Bhagalpur 1 prize, Ahmedabad 2 prizes, Nagpur 2 prizes,
{ÉnºlÉÉÊ{ÉiÉ º]É¡ò ºÉnºªÉÉå EòÉä 10, ±ÉJÉxÉ> ¨Éå 6, ®ÉÄSÉÒ ¨Éå 2, VɪÉ{ÉÖ® ¨Éå 2,        Chennai 1prize at various competitions organized on the occasion
®ÉªÉ{ÉÖ® ¨Éå 1, ¦ÉÉMɱÉ{É® ¨Éå 1, +½¨ÉnɤÉÉn ¨Éå 2, xÉÉMÉ{ÉÖ® ¨Éå 2 B´ÉÆ SÉäxxÉè ¨Éå      of “HINDI DIWAS” under the aegis of different TOLICs .
1 {ÉÖ®ºEòÉ® |ÉÉ{iÉ ½Ö+É *
¤ÉéEò xÉä Ê´ÉʦÉxxÉ xÉMÉ® ®ÉVɦÉɹÉÉ EòɪÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉʨÉÊiɪÉÉå Eäò iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¨Éå     The Bank successfully organised various competitions under the
+½¨ÉnɤÉÉn, ±ÉJÉxÉ>, {É]xÉÉ, ®ÉÄSÉÒ, VɪÉ{ÉÖ® +Éè® EòÉä±ÉEòÉiÉÉ ¨Éå Ê´ÉʦÉxxÉ          auspices of different TOLIC’s at Ahmedabad, Lucknow, Patna,
|ÉÊiɪÉÉäÊMÉiÉÉ+Éå EòÉ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò +ɪÉÉäVÉxÉ ÊEòªÉÉ, "˽nÒ ªÉÚÊxÉEòÉäb EòɪÉǶÉɱÉÉ'   Ranchi, Jaipur and Kolkata, provided assistance to other Public
Eäò +ɪÉÉäVÉxÉ ¨Éå ºÉ®EòÉ®Ò IÉäjÉ Eäò +xªÉ ¤ÉéEòÉå B´ÉÆ Ê´ÉkÉÒªÉ ºÉƺlÉÉ+Éå EòÉä        Sector Banks & Financial Institutions in conducting ‘HINDI
ºÉ½ªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ iÉlÉÉ Ê´ÉʦÉxxÉ xÉ®ÉEòÉºÉ EòÒ {ÉÊjÉEòÉ+Éå Eäò ʱÉB ºÉÆ{ÉÉnEòÒªÉ        UNICODE WORKSHOP’ and rendered editorial assistance for
                                                the magazines of different TOLIC’s Various forms / publicity
ºÉ½ªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ* Ê´ÉʦÉxxÉ iÉ®½ Eäò ¡òÉì¨ÉÇ/|ÉSÉÉ® ºÉɨÉOÉÒ/EòɪÉÇÊ´ÉÊvÉEò {ÉÖʺiÉEòÉ+Éå,   materials / procedural booklets viz. Policy on fraud, Booklet
ªÉlÉÉ Eò{É] ÊxÉ´ÉÉ®hÉ xÉÒÊiÉ, ªÉÚEòÉä ¤ÉéEò EòÒ ´ÉɽxÉ xÉÒÊiÉ, Eèò¶É ´ÉèxÉ uÉ®É xÉEònÒ     containing guidelines of Vehicle of UCO Bank, Bank’s policy of
Ê´É|Éä¹ÉhÉ {É® ¤ÉéEò EòÒ xÉÒÊiÉ EòÉ |ÉEòɶÉxÉ ÊEòªÉÉ MɪÉÉ, "ªÉÚEòÉä ¨ÉÉä¤ÉÉ<±É ¤ÉéEò"     Cash Remittance by Cash Van, Scenario Documentary film “UCO
xÉɨÉEò ˽nÒ ´ÉÞkÉ-ÊSÉjÉ EòÉ ÊxɨÉÉÇhÉ ÊEòªÉÉ MɪÉÉ, ¶ÉäªÉ®vÉÉ®EòÉå EòÒ ´ÉÉʹÉÇEò +É¨É     Mobile Bank” and report of Annual General meeting of
           Ç                    ä
¤Éè`Eò EòÒ Ê®{ÉÉä], ¤ÉéEò EòÉ ´ÉÉʹÉÇEò |ÉÊiÉ´ÉänxÉ, +xÉÖn¶É {ÉÖʺiÉEòÉBÄ, ÊxÉnä¶ÉEò      Shareholders, Manual of Instructions, Minutes of various Board
¨ÉÆb±É EòÒ Ê´ÉʦÉxxÉ ºÉʨÉÊiɪÉÉå Eäò EòɪÉÇ´ÉÞkÉ Êu¦ÉÉʹÉEò °{É ¨Éå iÉèªÉÉ® ÊEòB MÉB *     Committees were prepared in bilingual form. Hindi text of the
¤ÉéEò EòÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] EòÒ ºÉɨÉOÉÒ EòÉ Ë½nÒ {ÉÉ` ¦ÉÒ iÉèªÉÉ® ÊEòªÉÉ MɪÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉéEò      materials for Bank’s Website was also prepared and in ATM
EòÒ B]ÒB¨É ¨É¶ÉÒxÉÉå Eäò ºGòÒxÉ {É® |ÉnʶÉÇiÉ ½ÉäxÉä´ÉɱÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ+Éå/Ên¶ÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå      Screen of the Bank information /guidelines, as the case may be,
EòÉä ªÉlÉÉʺlÉÊiÉ ÊjɦÉɹÉÒ/Êu¦ÉÉʹÉEò ° {É ¨Éå +lÉÉÇiÉ IÉäjÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ, ˽nÒ +Éè®       were made available in trilingual form i.e. in Regional Language,
+ÆOÉäVÉÒ/˽nÒ +Éè® +ÆOÉäVÉÒ ¨Éå ={ɱɤvÉ Eò®ÉªÉÉ MɪÉÉ* ˽nÒ EòÒ =iEÞò¹]            Hindi and English. Sufficient amount was allocated by the Bank
                                                for the purchase of classic literary Hindi books, dictionaries,
ºÉÉʽÊiªÉEò {ÉÖºiÉEòÉå,¶É¤nEòÉä¶ÉÉå, iÉEòxÉÒEòÒ ¶É¤nÉ´ÉʱɪÉÉå, EÆò{ªÉÚ]®/¤ÉéËEòMÉ EòÒ     technical glossaries, Hindi books on computer/banking etc. and
˽nÒ {ÉÖºiÉEòÉå +ÉÊn iÉlÉÉ JªÉÉÊiÉ|ÉÉ{iÉ ºÉʽiªÉEòÉ®Éå uÉ®É IÉäjÉÒªÉ ¦ÉɹÉÉ+Éå ¨Éå       famous literary books in regional languages written by renowned
ʱÉÊJÉiÉ ¨É¶É½Ú® ºÉÉʽÊiªÉEò {ÉÖºiÉEòÉå EòÒ JÉ®Òn Eäò ʱÉB ¤ÉéEò uÉ®É ªÉlÉÉäÊSÉiÉ        litterateurs.
®É榃 ÊxÉvÉÉÇÊ®iÉ EòÒ MÉ<Ç*


EòɪÉÉDZɪÉÒxÉ EòɪÉÇ ¨Éå ˽nÒ Eäò |ɪÉÉäMÉ ºÉƤÉÆvÉÒ EòɪÉÇ {É® |ɦÉÉ´ÉÒ fÆMÉ ºÉä ÊxÉMÉ®ÉxÉÒ  In view of effective monitoring of the work with regard to the use
                  Ç
®JÉxÉä ½äiÉÖ ½¨ÉÉ®ä ¤ÉéEò EòÒ ºÉ´ÉÉäSSÉ ®ÉVɦÉɹÉÉ EòɪÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉʨÉÊiÉ EòÒ ¤Éè`öEòÉå    of Hindi in official work, the position of the Bank was vividly
                                                reviewed in the meetings of Apex Official Language
¨Éå ¤ÉéEò EòÒ ÊºlÉÊiÉ EòÒ Ê´É¶Én ºÉ¨ÉÒIÉÉ EòÒ MÉ<Ç*                       Implementation Committee of the Bank.

                                   Å
¤ÉéEò Eäò |ÉvÉÉxÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ iÉlÉÉ =ºÉEäò +ÆSÉ±É EòɪÉÉDZɪÉÉå, ºÉå]±É º]É¡ò EòÉì±ÉäVÉ,    “Hindi Month”, “Hindi Fortnight”, “Hindi Week” were celebrated
IÉäjÉÒªÉ |ÉʶÉIÉhÉ EåòpÉå +Éè® ¶ÉÉJÉÉ+Éå ¨Éå "˽nÒ ¨Éɽ", "˽nÒ {ÉJÉ´ÉÉcÉ", "˽nÒ        enthusiastically at Head Office as well as Bank’s Zonal Offices,
ºÉ{iÉɽ" =iºÉɽ{ÉÚ´ÉÇEò ¨ÉxÉɪÉÉ MɪÉÉ * |ÉvÉÉxÉ EòªÉÉÇ±ÉªÉ ¨Éå "˽nÒ ¨Éɽ" Eäò         Central Staff College, Regional Training Centres and Branches.
nÉè®ÉxÉ EòɪÉÇ{ÉɱÉEòÉå/+ÊvÉEòÉÊ®ªÉÉå, ʱÉÊ{ÉEòÉå iÉlÉÉ +vÉÒxɺlÉ Eò¨ÉÇSÉÉÊ®ªÉÉå Eäò      During “Hindi Month“ at Head Office, Hindi Competitions and
ʱÉB Ê´ÉʦÉxxÉ Ë½nÒ |ÉÊiɪÉÉäÊMÉiÉÉBÄ +Éè® ®ÉVɦÉɹÉÉ VÉÉMÉ°EòiÉÉ EòɪÉÇGò¨É ¦ÉÒ        various Official Language awareness programmes for the
                                                Executives/ Officers and Clerks and Sub-Staffs were also
+ɪÉÉäÊVÉiÉ ÊEòB MÉB *                                     organised.

¤ÉéEò ¨Éå ®ÉVɦÉɹÉÉ xÉÒÊiÉ Eäò EòɪÉÉÇx´ÉªÉxÉ EòÉ VÉɪÉVÉÉ ±ÉäxÉä ½äiÉÖ ={É ÊxÉnä¶ÉEò     Dy. Director (Implementation), Govt. of India, Ministry of Home
(EòɪÉÉÇx´ÉªÉxÉ), ¦ÉÉ®iÉ ºÉ®EòÉ®, MÉÞ½ ¨ÉÆjÉɱɪÉ, ®ÉVɦÉɹÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, EòÉä±ÉEòÉiÉÉ xÉä    Affairs, Dept. of Official Language, Kolkata inspected Bank’s Head
                                                Office in respect of implementation of Official Language Policy
¤ÉéEò Eäò |ÉvÉÉxÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ EòÉ ÊxÉ®ÒIÉhÉ ÊEòªÉÉ +Éè® EòɪÉÉDZɪÉÒxÉ EòɪÉÉäÈ ¨Éå       in the Bank and was satisfied to observe the steps taken by the
®ÉVɦÉɹÉÉ Eäò |ɪÉÉäMÉ EòÉä ¤ÉgÉ´ÉÉ näxÉä ¨Éå ¤ÉéEò uÉ®É ÊEòB MÉB EòɪÉÉäÈ ºÉä ´Éä ºÉÆiÉÖ¹]  Bank for augmenting the use of Official Language Hindi in official
½ÖB * <ºÉEäò +ÊiÉÊ®Hò ={É ÊxÉnä¶ÉEò (EòɪÉÉÇx´ÉªÉxÉ), ¦ÉÉ®iÉ ºÉ®EòÉ®, MÉÞ½           work. In addition, Dy. Director (Implementation), Govt. of India,


"&
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ          2 0 1 0 - 1 1                         ANNUAL REPORT 2010-11
                  Æ
¨ÉÆjÉɱɪÉ, ®ÉVɦÉɹÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, ¨ÉÖ¤É<Ç xÉä ¦ÉÒ ¶ÉÉJÉÉ ¨Éå ®ÉVɦÉɹÉÉ Eäò EòɪÉÉÇx´ÉªÉxÉ    Ministry of Home Affairs, Dept. of Official Language, Mumbai
Eäò ºÉƤÉÆvÉ ¨Éå ¤ÉéEò EòÒ {ÉÖhÉä Eòé{É ¶ÉÉJÉÉ EòÉ ÊxÉ®ÒIÉhÉ ÊEòªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆPÉ         also inspected Bank’s Pune Camp branch in respect of
EòÒ ®ÉVɦÉɹÉÉ xÉÒÊiÉ Eäò EòɪÉÉÇx´ÉªÉxÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå ¶ÉÉJÉÉ Eäò |ɪÉɺÉÉå EòÒ |ɶÉƺÉÉ    implementation of Official Language Policy in the branch and
EòÒ*                                              appreciated the efforts of the branch in the field of compliance of
                                                Official Language policy of the Union.

ºÉ¨ÉÒIÉÉvÉÒxÉ +´ÉÊvÉ ¨Éå ºÉƺÉnÒªÉ ®ÉVɦÉɹÉÉ ºÉʨÉÊiÉ EòÒ +ɱÉäJÉ B´ÉÆ ºÉÉIªÉ ={É       During the period under review Drafting & Evidence Sub-
ºÉʨÉÊiÉ xÉä ZÉÉĺÉÒ, vɨÉǶÉɱÉÉ +Éè® EòÉäªÉƤÉiÉÚ® ʺlÉiÉ xÉMÉ® ®ÉVɦÉɹÉÉ EòɪÉÉÇx´ÉªÉxÉ   Committee of the Committee of Parliament on Official Language
ºÉʨÉÊiÉ Eäò +vªÉIÉ B´ÉÆ EÖòU ºÉnºªÉ EòɪÉDZɪÉÉå Eäò ºÉÉlÉ Ê´ÉSÉÉ®-ʴɨɶÉÇ ÊEòªÉÉ       held discussions with the Chairman and a few member offices of
iÉlÉÉ =x½ÉåxÉä ®ÉVɦÉɹÉÉ xÉÒÊiÉ Eäò ºÉ¡ò±ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò EòɪÉÉÇx´ÉªÉxÉ EòÒ Ên¶ÉÉ ¨Éå ¤ÉéEò    Town Official Language Committee located at Jhansi,
                                                Dharamshala and Coimbatore and they applauded the Bank’s
EòÒ |ÉÊiɤÉriÉÉ EòÒ ¦ÉÚÊ®¶É: |ɶÉƺÉÉ EòÒ *                           commitment towards successful implementation of Official
                                                Language Policy.

ºÉ¨ÉÒIÉÉvÉÒxÉ ´É¹ÉÇ Eäò nÉè®ÉxÉ ¤ÉéEò xÉä "®ÉVɦÉɹÉÉ EòÉ EòɪÉÉÇx´ÉªÉxÉ-EòɪÉÇ{ÉɱÉEòÉå    During the period under review, the Bank successfully organized
EòÒ ¦ÉÚʨÉEòÉ Ê´É¹ÉªÉ {É® +ÆiÉ®ú ¤ÉéEò B´ÉÆ +ÆiÉ: ¤ÉéEò ˽nÒ ÊxɤÉÆvÉ ±ÉäJÉxÉ |ÉÊiɪÉÉäÊMÉiÉÉ  an inter-bank and intra-bank Hindi Essay Writing Competition on
EòÉ +ɪÉÉäVÉxÉ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò ÊEòªÉÉ *                            the ‘Rajbhasha Implementation – Role of the Executives’.

18. ¦ÉÉ´ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉBÄ :                                    18. FUTURE PLANS :
¤ÉéEò xÉä +ÉMÉɨÉÒ 4 ºÉä 5 ´É¹ÉÉäÈ ¨Éå +{ÉxÉä {ÉÊ®SÉɱÉxÉ Eäò °ü{ÉÉÆiÉ®hÉ EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ     The Bank has plans to go in for transformation in its operations
¤ÉxÉÉ<Ç ½è * <ºÉ =qä¶ªÉ EòÉä vªÉÉxÉ ¨Éå ®JÉEò® ¤ÉéEò xÉä 2012-16 EòÒ +{ÉxÉÒ           in the next 4 to 5 years. With this objective in view, the Bank
nÒPÉÇ´ÉÊvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç ½è ÊVɺÉEäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ´É½ +{ÉxÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® +Æ¶É EòÉä       framed its long term plan for 2012 – 2016 through which it would
¤ÉgÉEò® 3 |ÉÊiɶÉiÉ Eò®xÉä, +{ÉxÉÒ ¦ÉÉ´ÉÒ ºÉÆ´ÉÞÊr Eäò ʱÉB |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ EòÉä EòÉ¨É      work towards improving its market share to 3 per cent, harness
                             Ç
¨Éå ±ÉMÉÉxÉä, ¶ÉÉJÉÉ Ê´ÉºiÉÉ® B´ÉÆ ´ÉèEòʱ{ÉEò ºÉÖ{ÉÖnMÉÒ SÉèxɱÉÉå ªÉlÉÉ B]ÒB¨É Eäò      technology for its future growth, expand its service outlets through
¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä +{ÉxÉä ºÉä´ÉÉ EåòpÉå EòÉ Ê´ÉºiÉÉ® Eò®xÉä, OÉɽEò ºÉä´ÉÉ EòÉ +ÉvÉÉ®         Branch expansion and alternative delivery channels such as,
¤ÉgÉxÉä, ¤ÉéEò Eäò EòÉ®Éä¤ÉÉ® EòÒ ¤ÉgiÉÒ +ɴɶªÉEòiÉÉ+Éå Eäò +xÉÖ°ü{É EòÊiÉ{ÉªÉ         ATMs, improve customer base, to effect certain organizational
ºÉÆÉMÉ`öÊxÉEò {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eò®xÉä, +{ÉxÉä Eò¨ÉÇSÉÉÊ®ªÉÉå EòÒ nIÉiÉÉ EòÉ {ÉÖxÉÊ´ÉÇxªÉÉºÉ     changes to suit growing business needs of the Bank, to re-orient
Eò®xÉä iÉlÉÉ |ÉÉlÉʨÉEò B´ÉÆ ºÉÆ{ÉÉʶ´ÉÇEò ºiÉ® EòÒ ¦ÉÊiÉǪÉÉÄ Eò®xÉä, Ê´Énä¶ÉÉå ¨Éå      its employee skills and have entry and lateral level recruitments,
+{ÉxÉÒ ={ÉʺlÉÊiÉ EòÉ Ê´ÉºiÉÉ® Eò®xÉä EòÒ Ên¶ÉÉ ¨Éå EòɪÉÇ Eò®äMÉÉ *              expand overseas presence etc.
         Æ
¦ÉʴɹªÉ ¨ÉäÆ ¤ÉèEò +{ÉxÉä EòɪÉÇIÉäjÉ EòÉä ¡èò±ÉÉBMÉÉ ÊVɺÉEäò iɽþiÉú OÉɽþEò EòÉä +{ÉxÉÒ   In future, the Bank shall be segregating its functional areas with
+Éä®ú ±ÉÉxÉä Eäò |ɪÉÉºÉ ºÉä VÉÖc÷ä ºÉä´ÉÉ +É=]õ±Éä]õ iÉlÉÉ £òÉÆ]õ +ÉìÊ¡òºÉ B´ÉÆ Ê®]õ±É ä    its service outlets or the front office involved in customer
                                           ä ä
@ñhÉ EäòxpùÉÆä B´ÉÆ BºÉB¨É<Ç EäòxpùÉÆä Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä {ÉÊ®úSÉɱÉxÉ +Éè®ú @ñhÉ nùxÉä ½þiÉÖ   acquisition and back office providing infrastructure for operations
¤ÉÖÊxɪÉÉnùÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉä´ÉɱÉä ¤ÉèEò +ÉìÊ¡òºÉ JÉÉä±Éä VÉÉBÆMÉä*          and credit delivery through Retail Loan Hubs & SME Loan Hubs.
19. ÊxÉnä¶ÉEò ¨ÉÆb±É                                      19. BOARD OF DIRECTORS

     ä
EòÉ®{ÉÉä®] +ʦɶÉɺÉxÉ :                                    Corporate Governance :

         ä
=kÉ¨É EòÉ®{ÉÉä®] +ʦɶÉɺÉxÉ {É® ¤ÉéEò EòÉ +]Ú] ʴɶ´ÉÉºÉ ½è iÉlÉÉ ´É½ ±ÉMÉÉiÉÉ®        The Bank firmly believes in and has consistently practiced good
<ºÉ {É® +¨É±É Eò®iÉÉ ®½É ½è * ªÉ½ {ÉÉ®nʶÉÇiÉÉ, {Éä¶Éä´É® ¨ÉÉxÉʺÉEòiÉÉ iÉlÉÉ          corporate governance which is woven around its core values of
nÉʪÉi´É-¤ÉÉävÉ Eäò +{ÉxÉä +ÉvÉÉ®¦ÉÚiÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå ºÉä ºÉÆ®ÊSÉiÉ ½è * +{ÉxÉä nèxÉÆÊnxÉ       transparency, professionalism and accountability. By constantly
{ÉÊ®SÉɱÉxÉ ºÉƤÉÆvÉÒ <xÉ {ɽ±ÉÖ+Éå {É® ÊxÉ®ÆiÉ® ¤É±É näiÉä ½ÖB ¤ÉéEò ¶ÉäªÉ®vÉÉ®EòÉå EòÒ    focussing on these aspects in its day-to-day operations, the Bank
¨ÉÉxªÉiÉÉ EòÉä ¤ÉgÉxÉä Eäò ʱÉB ¦É®{ÉÚ® |ɪÉÉºÉ Eò® ®½É ½è * =kÉ¨É +ʦɶÉɺÉxÉ Eäò       strives to enhance shareholders’ value. The Bank being
                                                committed to the principles of good governance, its Board of
ʺÉrÉÆiÉÉå Eäò |ÉÊiÉ ¤ÉéEò Eäò ´ÉSÉxɤÉr ½ÉäxÉä Eäò xÉÉiÉä <ºÉEäò ÊxÉnä¶ÉEò ¨ÉÆb±É xÉä     Directors has formed various committees of the Board to monitor
¤ÉéEò Eäò EòÉ®Éä¤ÉÉ® Eäò |ÉiªÉäEò {ɽ±ÉÚ {É® ÊxÉMÉ®ÉxÉÒ ®JÉxÉä Eäò ʱÉB ÊxÉnä¶ÉEò        every aspect of Bank’s business.
¨ÉÆb±É EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉʨÉÊiɪÉÉå EòÉ MÉ`öxÉ ÊEòªÉÉ ½è *
Eò¨ÉVÉÉä® IÉäjÉÉå, ªÉÊn EòÉä<Ç ½Éå, EòÒ {ɽSÉÉxÉ Eò®xÉä +Éè® =x½å ¨ÉVɤÉÚiÉ Eò®xÉä ½äiÉÖ    The systems and business processes of the Bank are
¤Éè`öEò EòÒ |ÉhÉɱÉÒMÉiÉ B´ÉÆ EòÉ®Éä¤ÉÉ® ºÉƤÉÆvÉÒ |ÉÊGòªÉÉ+Éå EòÒ Ê´ÉʦÉxxÉ ºiÉ®Éä {É®     continuously reviewed at various levels for identifying and
±ÉMÉÉiÉÉ® ºÉ¨ÉÒIÉÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½è * ¤ÉéEò Eäò ÊxÉnä¶ÉEòMÉhÉ ªÉ½ ʴɶ´ÉÉºÉ Eò®iÉä ½é       strengthening areas of weaknesses, if any. The Directors of the
ÊEò =kÉ¨É +ʦɶÉɺÉxÉ ½Ò OÉɽEòÉå, EòÉ®Éä¤ÉÉ® ºÉ½ªÉÉäÊMɪÉÉå, Eò¨ÉÇSÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ       Bank believe that good governance is the key to earning trust,
ÊxÉ´Éä¶ÉEòÉå EòÒ +ɺlÉÉ,Êxɹ`öÉ B´ÉÆ ºÉÊnSUÉ B´ÉÆ ºÉ¨ÉOÉiÉ: ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ        loyalty and goodwill of clients, business associates, employees
+ÊVÉÇiÉ Eò®xÉä EòÒ EÖòÆ VÉÒ ½è *                                and investors and respect from the society at large.

ÊxÉnä¶ÉEò ¨ÉÆb±É ¨Éå {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ :                               Changes in the Board of Directors:

´É¹ÉÇ 2010-11 Eäò nÉè®ÉxÉ ÊnxÉÉÆEò 01.09.2010 Eäò |ɦÉÉ´É ºÉä ¸ÉÒ +¯hÉ             During the year 2010-11, Shri Arun Kaul was appointed as the
EòÉè±É EòÉä +vªÉIÉ B´ÉÆ |ɤÉÆvÉ ÊxÉnä¶ÉEò Eäò °ü{É ¨Éå ÊxɪÉÖHò ÊEòªÉÉ MɪÉÉ*          Chairman & Managing Director w.e.f. 01.09.2010. Shri S K Goel,
+É<Ç+É<ÇB¡òºÉÒB±É ʱÉ. Eäò +vªÉIÉ B´ÉÆ |ɤÉÆvÉ ÊxÉnä¶ÉEò Eäò °ü{É ¨Éå ÊxɪÉÖHò ½ÉäxÉä      on his appointment as Chairman & Managing Director of IIFCL
{É® ¸ÉÒ BºÉ. Eäò. MÉÉäªÉ±É xÉä ÊnxÉÉÆEò 30 VÉÚxÉ, 2010 EòÉä ¤ÉéEò Eäò +vªÉIÉ B´ÉÆ        Ltd., relinquished the charge as the Chairman & Managing
                                                Director of the Bank on 30th June, 2010. Shri Ajai Kumar,
|ɤÉÆvÉ ÊxÉnä¶ÉEò EòÉ {Én iªÉÉMÉ ÊnªÉÉ * xÉB +vªÉIÉ B´ÉÆ |ɤÉÆvÉ ÊxÉnä¶ÉEò EòÒ         Executive Director of the Bank held the charge during the

                                                                                "'
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ         2 0 1 0 - 1 1                         ANNUAL REPORT 2010-11
ÊxɪÉÖÊHò ÊEòB VÉÉxÉä iÉEò EòÒ ¨ÉvªÉ´ÉiÉÔ +´ÉÊvÉ ¨Éå ¤ÉéEò Eäò EòɪÉÇ{ÉɱÉEò        intervening period till the new Chairman & Managing Director
ÊxÉnä¶ÉEò ¸ÉÒ +VÉªÉ EÖò¨ÉÉ® xÉä =Hò |ɦÉÉ® ºÉƦÉɱÉÉ* ÊnxÉÉÆEò 01.09.2010         was appointed. Shri N R Badrinarayanan was appointed as
EòÉä ¸ÉÒ BxÉ. +É®. ¤ÉpÒxÉɮɪÉhÉxÉ EòÒ ÊxɪÉÖÊHò ¤ÉéEò Eäò EòɪÉÇ{ÉɱÉEò ÊxÉnä¶ÉEò     Executive Director of the Bank on 01.09.2010. Smt. Uma Shankar
Eäò °ü{É ¨Éå EòÒ MÉ<Ç * ¦ÉÉ®iÉÒªÉ Ê®WÉ´ÉÇ ¤ÉéEò EòÒ xÉÉʨÉiÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ    was inducted into the Board as the Nominee of Reserve Bank of
=¨ÉÉ ¶ÉÆEò® EòÉä ÊnxÉÉÆEò 30.07.2010 EòÉä ÊxÉnä¶ÉEò ¨ÉÆb±É ¨Éå ¶ÉÉÊ¨É±É          India on 30.07.2010. Two more Directors were inducted to the
ÊEòªÉÉ MɪÉÉ* nÉä +Éè® ÊxÉnä¶ÉEòÉå ªÉlÉÉ ¸ÉÒ ºÉä¤ÉÉʺ]ªÉxÉ ±ÉÖEòÉäºÉ ¨ÉÉìÊ®ºÉ EòÉä     Board namely, Shri Sebastian Luckose Morris on 13.07.2010 and
                                              Md. Akhruzzaman on 14.07.2010.
ÊnxÉÉÆEò 13.07.2010 EòÉä iÉlÉÉ ¨ÉÖ, +JɯWɨÉÉÄ EòÉä 14.07.2010 EòÉä
ÊxÉnä¶ÉEò ¨ÉÆb±É ¨Éå ¶ÉÉÊ¨É±É ÊEòªÉÉ MɪÉÉ *
´É¹ÉÇ Eäò nÉè®ÉxÉ +{ÉxÉÒ ºÉä´ÉÉ +´ÉÊvÉ {ÉÚ®Ò Eò®xÉä Eäò ¤ÉÉn ¸ÉÒ ´ÉÒ. Eäò. fÓMÉ®É     During the year, Shri V K Dhingra, on completion of his tenure,
ÊnxÉÉÆEò 30.04.2010 EòÉä EòɪÉÇ{ÉɱÉEò ÊxÉnä¶ÉEò Eäò {Én¦ÉÉ® ºÉä ¨ÉÖHò ½Éä         relinquished the charge as Executive Director on 30.04.2010.
MÉB* SÉÉ®ú +Éè® ÊxÉnä¶ÉEò xÉɨÉiÉ: ¸ÉÒ BxÉ. {ÉÒ. ʺÉx½þÉ ¸ÉÒ VÉä.ºÉÒ.¶ÉÉÆÊb±É,       Four more Directors namely, Shri N. P. Sinha, Shri J C Shandil,
¸ÉÒBºÉ.ºÉÒ. MÉÖ{iÉÉ +Éè® ¸ÉÒ +É®.BxÉ.VÉèxÉ +{ÉxÉä ºÉä´ÉÉEòÉ±É {ÉÚ®É Eò®xÉä Eäò ¤ÉÉn    Shri S C Gupta and Shri R N Jain, on completion of their tenure,
Gò¨É¶É: 29.07.2010, 07.10.2010, 12.03.2011 B´ÉÆ 12.03.2011                 relinquished the charge on 29.07.2010, 07.10.2010, 12.03.2011
                                              and 12.03.2011, respectively.
EòÉä +{ÉxÉä {Én¦ÉÉ® ºÉä ¨ÉÖHò ½ÖB*
ÊxÉnä¶ÉEò ¨ÉÆb±É EòÒ ¤Éè`öEò :                               Meetings of the Board of Directors:

Ê´ÉkÉÒªÉ ´É¹ÉÇ, 2010-11 Eäò nÉè®ÉxÉ ¤ÉéEò Eäò ÊxÉnä¶ÉEò ¨ÉÆb±É EòÒ 13, ÊxÉnä¶ÉEò      During the financial year 2010-11, the Bank had 13 meetings of
¨ÉÆb±É EòÒ |ɤÉÆvÉ ºÉʨÉÊiÉ EòÒ 21 +Éè® ÊxÉnä¶ÉEò ¨ÉÆb±É EòÒ ±ÉäJÉÉ{É®ÒIÉÉ         the Board of Directors, 21 meetings of the Management
ºÉʨÉÊiÉ EòÒ 9 ¤Éè`öEòÉå EòÉ +ɪÉÉäVÉxÉ ÊEòªÉÉ MɪÉÉ * ÊxÉnä¶ÉEò ¨ÉÆb±É EòÒ +xªÉ      Committee of the Board, 9 meetings of the Audit Committee of
                                              the Board. The number of meetings of various other Committees
Ê´ÉʦÉxxÉ ºÉʨÉÊiɪÉÉå uÉ®É +ɪÉÉäÊVÉiÉ ¤Éè`öEòÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ ÊxɨxÉʱÉÊJÉiÉ ½è :     of the Board were –

  Gò¨É ºÉÆJªÉÉ ºÉʨÉÊiÉ EòÉ xÉÉ¨É                                           +ɪÉÉäÊVÉiÉ ¤Éè`öEòÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ
  Sl No.    Name of the Committee                                          No. of Meetings held

 1.       VÉÉäÊJÉ¨É |ɤÉÆvÉ ºÉʨÉÊiÉ
         Risk Management Committee                                              4
 2.       ¶ÉäªÉ®vÉÉ®Eò ʶÉEòɪÉiÉ ÊxÉ´ÉÉ®hÉ ºÉʨÉÊiÉ
         Shareholders’ Grievance Redressal Committee                                     2
 3.       ¶ÉäªÉ® +ÆiÉ®hÉ ºÉʨÉÊiÉ
         Share Transfer Committee                                              12
 4.       ¤ÉcÒ ®É榃 Eäò Eò{É]Éå {É® ÊxÉMÉ®ÉxÉÒ ®JÉxÉä ½äiÉÖ Ê´É¶Éä¹É ºÉʨÉÊiÉ
         Special Committee for Monitoring Large-value Frauds                                 4
 5.       ÊxÉnä¶ÉEò ¨ÉÆb±É EòÒ OÉɽEò ºÉä´ÉÉ ºÉʨÉÊiÉ
         Customer Service Committee of the Board                                       3
 6.       ÊxÉnä¶ÉEò ¨ÉÆb±É Eäò ¨ÉÉxÉ´É ºÉƺÉÉvÉxÉ ºÉƤÉÆvÉÒ ¨ÉÖqÉå EòÒ ºÉʨÉÊiÉ
         Committee on HR-related issue of the Bank                                      5
 7.       ÊxÉnä¶ÉEò ¨ÉÆb±É EòÒ xÉɨÉÉÆEòxÉ ºÉʨÉÊiÉ
         Nomination Committee of the Board                                          1
 8.       ÊxÉnä¶ÉEò ¨ÉÆb±É EòÒ {ÉÉÊ®¸ÉʨÉEò ºÉʨÉÊiÉ
         Remuneration Committee of the Board                                         1
 9.       ÊxÉnä¶ÉEò ¨ÉÆb±É EòÒ ºÉÚ.|ÉÉè. B´ÉÆ Ê´ÉkÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶ÉxÉ {É® ºÉʨÉÊiÉ
         Committee of the Board on IT and Financial Inclusion                                1


ÊxÉnä¶ÉEòÉå Eäò =kÉ®nÉʪÉi´É EòÉ Ê´É´É®hÉ :                        Statement of Directors’ Responsibilities:

ÊxÉnä¶ÉEòMÉhÉ ªÉ½ {ÉÖʹ] Eò®iÉä ½é ÊEò 31 ¨ÉÉSÉÇ, 2011 EòÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ ´É¹ÉÇ Eäò       The Directors confirm that in the preparation of the annual
´ÉÉʹÉÇEò ±ÉäJÉä ¨Éå :                                   accounts for the year ended March 31, 2011 -

iÉÉiEòÉʱÉEò Ê´ÉSɱÉxÉ ºÉä, ªÉÊn EòÉä<Ç ½Éä, ºÉƤÉÆÊvÉiÉ ={ɪÉÖHò º{ɹ]ÒEò®hÉ ºÉʽiÉ    The applicable accounting standards have been followed along
|ɪÉÉäVªÉ ±ÉäJÉÉ |ÉhÉɱÉÒ ¨ÉÉxÉEò EòÉ |ɪÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ MɪÉÉ ½è *              with proper explanation relating to material departures, if any.

¦ÉÉ®iÉÒªÉ Ê®WÉ´ÉÇ ¤ÉéEò Eäò Ên¶ÉÉÊxÉnæ¶É Eäò +xÉÖºÉÉ® ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç xÉÒÊiɪÉÉå EòÉä     The accounting policies framed in accordance with the guidelines
BEò°{ÉiÉÉ ºÉä ±ÉÉMÉÚ ÊEòªÉÉ MɪÉÉ ½è *                           of Reserve Bank of India, were consistently applied.

=ÊSÉiÉ +Éè® Ê´É´ÉäEòºÉ¨¨ÉiÉ ÊxÉhÉÇªÉ +Éè® +ÉEò±ÉxÉ ÊEòB MÉB iÉÉÊEò Ê´ÉkÉÒªÉ ´É¹ÉÇ     Reasonable and prudent judgements and estimates were made
Eäò +ÆiÉ ¨Éå ¤ÉéEò Eäò EòɪÉÇ EòÒ ÊºlÉÊiÉ iÉlÉÉ 31 ¨ÉÉSÉÇ, 2011 EòÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ ´É¹ÉÇ    so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank
¨Éå ¤ÉéEò Eäò ±ÉÉ¦É EòÒ ºÉSSÉÒ +Éè®ú ºÉ½þÒ UôÊ´É =¦É®ú ºÉEäò*               at the end of the financial year and of the profit of the Bank for
                                              the year ended March 31, 2011.

#
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ        2 0 1 0 - 1 1                        ANNUAL REPORT 2010-11
¦ÉÉ®iÉ Eäò ¤ÉéEòÉå EòÉä ¶ÉÉʺÉiÉ Eò®xÉä´ÉɱÉÒ |ɪÉÉäVªÉ Ê´ÉÊvɪÉÉå Eäò ={ɤÉÆvÉÉå Eäò   Proper and sufficient care was taken for the maintenance of
+xÉÖºÉÉ® {ɪÉÉÇ{iÉ ±ÉäJÉÉ +ʦɱÉäJÉ Eäò ®JÉ-®JÉÉ´É EòÒ +Éä® ºÉ¨ÉÖÊSÉiÉ +Éè®        adequate accounting records in accordance with the provisions
{ɪÉÉÇ{iÉ vªÉÉxÉ ÊnªÉÉ MɪÉÉ; +Éè® ±ÉäJÉä ºÉiÉiÉ +ÉvÉÉ® {É® iÉèªÉÉ® ÊEòB MÉB ½é *     of applicable laws governing banks in India; and the accounts
                                             have been prepared on an on-going basis.

+ɦÉÉ® :                                         Acknowledgements:

ÊxÉnä¶ÉEò ¨ÉÆb±É ¤ÉÉäbÇ Eäò Ê´ÉSÉÉ®-ʴɨɶÉÇ Eäò ºÉ¨ÉªÉ +{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä ½äiÉÖ   The Board of Directors places on record its deep appreciation of
                    ä
ÊxÉ´ÉiÉǨÉÉxÉ +vªÉIÉ B´ÉÆ |ɤÉÆvÉ ÊxÉnù¶ÉEò ¸ÉÒ BºÉ. Eäò. MÉÉäªÉ±É +Éè® EòɪÉÇ{ÉɱÉEò   the contributions made to the deliberations of the Board by
   ä
ÊxÉnù¶ÉEò ¸ÉÒ ´ÉÒ. Eäò. fÓMÉ®É iÉlÉÉ ÊxÉ´ÉiÉǨÉÉxÉ ÊxÉnä¶ÉEòÉå xÉɨÉiÉ: ¸ÉÒ BxÉ. {ÉÒ.   outgoing Chairman & Managing Director and Executive Director
ʺÉx½þÉ, ¸ÉÒ VÉä.ºÉÒ.¶ÉÉÆÊb±É, ¸ÉÒ BºÉ. ºÉÒ. MÉÖ{iÉÉ B´ÉÆ ¸ÉÒ +É®.BxÉ.VÉèxÉ EòÒ      namely, Shri S K Goel and Shri V K Dhingra and other outgoing
¦ÉÚÊ®-¦ÉÚÊ® |ɶÉƺÉÉ Eò®iÉÉ ½è *                             Directors namely, Shri N. P. Sinha, Shri J C Shandil, Shri S C
                                             Gupta and Shri R N Jain.
¤ÉÉäbÇ xÉB ÊxÉnä¶ÉEòÉå EòÉ º´ÉÉMÉiÉ Eò®iÉÉ ½è iÉlÉÉ ¤ÉéEò Eäò EòɪÉÇ-ºÉÆSÉɱÉxÉ ¨Éå    The Board would like to welcome the new Directors and looks
=xÉEäò ¤É½Ö¨ÉÚ±ªÉ ¨ÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ EòÒ |ÉiªÉɶÉÉ Eò®iÉÉ ½è* ÊxÉnä¶ÉEòMÉhÉ ¦ÉÉ®iÉ ºÉ®EòÉ®,   forward to their valuable inputs towards growth of the Bank. The
¦ÉÉ®iÉÒªÉ Ê®WÉ´ÉÇ ¤ÉéEò iÉlÉÉ +xªÉ ÊxɪÉɨÉEò |ÉÉÊvÉEò®hÉÉå Eäò |ÉÊiÉ =xÉEäò ºÉ¨ÉlÉÇxÉ  Directors remain thankful to the Government of India, Reserve
+Éè® ¤É½Ö¨ÉÚ±ªÉ ¨ÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ Eäò ʱÉB EÞòiÉYÉ ½èÆ *                    Bank of India and other regulatory authorities for their support
                                             and valuable guidance.

ÊxÉnä¶ÉEò ¨ÉÆb±É +xªÉ Ê´ÉkÉÒªÉ ºÉƺlÉÉ+Éå iÉlÉÉ ºÉÆ{ÉEòÔ ¤ÉéEòÉå EòÉä =xÉEäò ¦É®{ÉÚ®   The Board also thanks other Financial Institutions and
ºÉ½ªÉÉäMÉ Eäò ʱÉB vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÊ{ÉiÉ Eò®iÉÉ ½è * ÊxÉnä¶ÉEòMÉhÉ Êxɹ`öÉ´ÉÉxÉ OÉɽEòÉå   correspondent banks for their sincere co-operation. The Directors
Eäò ¦ÉÒ +ɦÉÉ®Ò ½é ÊVÉx½ÉåxÉä ¤ÉéEò {É® +ɺlÉÉ ®JÉÒ +Éè® =ºÉä ºÉÆ®IÉhÉ ÊnªÉÉ*       are also grateful to the loyal customers for their trust and
¤ÉÉäbÇ ¤ÉéEò EòÒ º]É¡ò ªÉÚÊxɪÉxÉÉå/BºÉÉäʺÉB¶ÉxÉÉå iÉlÉÉ ¤ÉéEò Eäò ¶ÉäªÉ®vÉÉ®EòÉå Eäò  continuous patronage of the Bank. The Board remains thankful
                                             for the support extended by the Staff Unions/Associations and
ºÉ¨ÉlÉÇxÉ Eäò ʱÉB =xÉEäò |ÉÊiÉ EÞòiÉYÉ ½è* ÊxÉnä¶ÉEòMÉhÉ ¤ÉéEò Eäò |ÉiªÉäEò Eò¨ÉÇSÉÉ®Ò  shareholders of the Bank. The Directors place on record their
EòÒ ºÉ¨ÉÊ{ÉÇiÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÒ ½ÉÊnÇEò ºÉ®É½xÉÉ Eò®iÉÉ ½è ÊVɺÉEòÒ ´ÉVɽ ºÉä ¤ÉéEò Eò<Ç   deep appreciation of the dedication shown by each employee of
EòÒÊiÉǨÉÉxÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò® ºÉEòÉ *                            the Bank due to which the Bank could achieve so many
                                             milestones.
ÊxÉnä¶ÉEò ¨ÉÆb±É Eäò ʱÉB +Éè® =ºÉEòÒ +Éä® ºÉä,                      For and on behalf of Board of Directors,EòÉä±ÉEòÉiÉÉ :                        (+¯ûhÉ EòÉè±É)        Kolkata :                 ( Arun Kaul )

30.05.2011                       +vªÉIÉ B´ÉÆ |ɤÉÆvÉ ÊxÉnä¶ÉEò   30.05.2011            Chairman & Managing Director
                                                                            #
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ          2010-11                            A N N U A L R E P O R T 2 0 1 0 - 11
úÖ¯ÖÖì¸üê™ü +ʦɶÉɺÉxÉ ­Öß×ŸÖ ÃÖê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×¸ü¯ÖÖê™Ôü                   REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1.          Çä
   ¤ÉéEò EòÉ EòÉ{ÉÉä®] +ʦɶÉɺÉxÉ n¶ÉÇxÉ                          1. Corporate Governance Philosophy of the Bank :

             Çä
ªÉÚEòÉä ¤ÉéEò EòÉ EòÉ{ÉÉä®] +ʦɶÉɺÉxÉ n¶ÉÇxÉ =ºÉEäò |ÉiªÉäEò EòɪÉÇ ¨Éå ÊxÉʽiÉ       UCO Bank’s Corporate Governance Philosophy is based on high
=SSÉ-ºiÉ®ÒªÉ ""ºÉ´ÉÇjÉ º´ÉÒEòɪÉÇ xÉèÊiÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉå"" +Éè® ""+xÉÖ¶ÉÉʺÉiÉ oʹ]EòÉähÉ""     standard of “universally accepted ethical values” and “disciplined
“{É® +ÉvÉÉÊ®iÉ ½è iÉÉÊEò =ºÉEäò ºÉ¦ÉÒ ¶ÉäªÉ®úvÉÉ®EòÉå Eäò ¶ÉäªÉ®ú-¨ÉÚ±ªÉ EòÉä ¤ÉxÉÉB      approach” in its every action so as to optimize the value of all its
®úJÉÉ VÉÉB +Éè® =xÉEäò ʽiÉÉå EòÒ ®IÉÉ ºÉÖÊxÉʶSÉiÉ EòÒ VÉÉ ºÉEäò*               stakeholders and safeguard their interest.


¤ÉéEò +{ÉxÉä ¶ÉäªÉ®vÉÉ®EòÉå Eäò |ÉÊiÉ xªÉɺÉÒ EòÒ ¦ÉÚʨÉEòÉ B´ÉÆ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò |ÉÊiÉ       The Bank appreciates its fiduciary role and responsibility and it
ÊVɨ¨ÉänÉ®Ò EòÉä ºÉ¨ÉZÉiÉÉ ½è iÉlÉÉ =ºÉEäò |ÉÊiÉ VÉÉMÉ°üEò ½è* ¤ÉéEò ʽiÉvÉÉ®EòÉå       constantly endeavor to ensure the implementation of best
                                                practices aimed at enhancing the corporate governance that
+Éè® ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò xªÉɺÉÒªÉ ¦ÉÚʨÉEòÉ B´ÉÆ ÊVɨ¨Éä´ÉÉ®Ò EòÉä ´ÉJÉÚ¤ÉÒ ºÉ¨ÉZÉiÉÉ B´ÉÆ      benefits the stakeholders and the society, at large. The Bank’s
                        Çä
<ºÉEòÒ <VVÉiÉ Eò®iÉÉ ½è* ¤ÉéEò EòÒ EòÉ{ÉÉä®] +ʦɶÉɺÉxÉ xÉÒÊiÉ {ÉÉ®nʶÉÇiÉÉ,         corporate governance policies are woven around the core values
{Éä¶Éä´É® oʹ]EòÉähÉ B´ÉÆ nÉʪÉi´É VÉèºÉä ¨ÉÖJªÉ ¨ÉÚ±ªÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ½è*     of transparency, professionalism and responsibility.


2. ÊxÉnä¶ÉEò  ¨ÉÆb±É                                     2. Board of Directors


ÊxÉnä¶ÉEò ¨ÉÆb±É EòÉ MÉ`öxÉ ¤ÉéEòEòÉ®Ò Ê´ÉÊxɪɨÉxÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 1949, ¤ÉéEòEòÉ®Ò        The constitution of the Board of Directors is governed by the
                                                provisions of the Banking Regulation Act 1949, Banking
EÆò{ÉxÉÒ (={ÉGò¨ÉÉå EòÉ +VÉÇxÉ +Éè® +ÆiÉ®hÉ) +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 1970, ®É¹]ÅÒªÉEÞòiÉ          Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970,
¤ÉéEò (|ɤÉÆvÉ +Éè® Ê´ÉÊ´ÉvÉ ={ɤÉÆvÉ) ªÉÉäVÉxÉÉ 1970 iÉlÉÉ ¤ÉéEòEòÉ®Ò EÆò{ÉxÉÒ (+VÉÇxÉ    Nationalised Banks (Management & Misc. Provisions) Scheme
+Éè® +ÆiÉ®hÉ) +Éè® Ê´ÉkÉÒªÉ ºÉƺlÉÉ Ê´ÉÊvÉ (ºÉƶÉÉävÉxÉ) +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 2006 Eäò         1970 and The Banking Companies (Acquisition & Transfer) &
                       Çä
={ɤÉÆvÉÉå uÉ®É ¶ÉÉʺÉiÉ ½ÉäiÉÉ ½è* EòÉì{ÉÉä®] +ʦɶÉɺÉxÉ ºÉƤÉÆvÉÒ +ɴɶªÉEòiÉÉ+Éå      Financial Institutions Laws (Amendment) Act 2006. The
                                                requirements of Corporate Governance as envisaged in the Listing
EòÉä,VÉèºÉÉ ÊEò º]ÉìEò BCºÉSÉåVÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ºÉÚSÉÒEò®úhÉ Eò®úÉ®ú ¨Éå ÊnªÉÉ MɪÉÉ ½è,     Agreement with the Stock Exchanges are to be read along with
<xÉ ºÉÆÊ´ÉÊvɪÉÉå Eäò ºÉÉlÉ {ÉgÉ VÉÉB*                             these statutes.

¤ÉéEò Eäò ºÉ¦ÉÒ ÊxÉnä¶ÉEò +xÉ֦ɴÉÒ ½éþ iÉlÉÉ =x½åþ ¤ÉéEò EòÉä ={ɪÉÖHò Ên¶ÉÉ |ÉnÉxÉ      The Directors are experienced and have requisite expertise in
Eò®úxÉä B´ÉÆ ¤ÉéEò EòÒ EòɪÉÇ|ÉhÉɱÉÒ {É® |ɦÉÉ´ÉÒ ÊxɪÉÆjÉhÉ ®úJÉxÉä ½äþiÉÖ ¤ÉéËEòMÉ, Ê´ÉkÉ  the field of Banking, Finance, and Management so as to provide
                                                appropriate directions and exercise effective control in the
+Éè® |ɤÉÆvÉxÉ +ÉÊnù Eäò IÉäjÉ ¨Éå +ɴɶªÉEò ʴɶÉä¹ÉYÉiÉÉ ½ÉÊºÉ±É ½è*             functioning of the Bank.

2.1   +vªÉIÉ B´ÉÆ |ɤÉÆvÉ ÊxÉnä¶ÉEò +Éè® nÉä EòɪÉÇ{ÉɱÉEò ÊxÉnä¶ÉEò ¦ÉÉ®iÉ ºÉ®EòÉ®     2.1 The Chairman & Managing Director and two Executive
uÉ®É ÊxɪÉÖHò {ÉÚhÉÇEòÉʱÉEò ÊxÉnä¶ÉEò ½é VɤÉÊEò +xªÉ ÊxÉnä¶ÉEòÉå EòÉä ¤ÉéEòEòÉ®úÒ      Directors are the whole time directors appointed by the Govt. of
                                                India while the other Directors are appointed/nominated under
EÆò{ÉxÉÒ (={ÉGò¨ÉÉå EòÉ +VÉÇxÉ +Éè®ú +ÆiÉ®hÉ) +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 1970 EòÒ (ÊVɺÉä <ºÉ¨Éå       different sections of 9(3) (a) to 9(3) (h) of the Banking Companies
<ºÉEäò {ɶSÉÉiÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É Eò½þÉ MɪÉÉ ½èþ) vÉÉ®É 9( 3 ) (Eò) ºÉä 9(3) (VÉ)         (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 (hereinafter
iÉEò EòÒ Ê´ÉʦÉxªÉ vÉÉ®úÉ+Éå Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ ÊxɪÉÖHò/xÉɨÉÉÆÊEòiÉ ÊEòªÉÉ MɪÉÉ ½è*       referred as Act).


<ºÉEäò +ÊiÉÊ®Hò, =Hò +ÊvÉÊxÉªÉ¨É EòÒ vÉÉ®É 9(3) (ZÉ) Eäò +vÉÒxÉ nÉä ÊxÉnä¶ÉEòÉå        Besides, under Section 9(3) (i) of the same Act, the shareholders
EòÉ ÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ¤ÉéEò Eäò ¶ÉäªÉ®vÉÉ®EòÉå (Eäòxpù ºÉ®EòÉ® ºÉä ʦÉzÉ) uÉ®É ÊEòªÉÉ MɪÉÉ     of the Bank are entitled to elect two directors (other than the
                                                Central Government) from among themselves.
½è*
52
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ            2010-11                           ANNUAL REPORT 2010-11
2.2. ÊnxÉÉÆEò 31.03.2011 EòÒ ÊºlÉÊiÉ Eäò +xÉÖºÉÉ® ÊxÉnä¶ÉEò ¨ÉÆb±É EòÉ ºÉÆPÉ]xÉ :     2.2.0 Composition of the Board of Directors as on 31.3.2011:

¤ÉéEòEòÉ®Ò EÆò{ÉxÉÒ (={ÉGò¨ÉÉå EòÉ +ÊvÉOɽhÉ B´ÉÆ +ÆiÉ®hÉ) +ÊvÉÊxɪɨÉ,1970 Eäò      The Board is constituted in accordance with the provisions of
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå Eäò +xÉֺɮhÉ ¨Éå ¤ÉÉäbÇ EòÉ MÉ`öxÉ ÊEòªÉÉ MɪÉÉ ½è*             Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings)
                                              Act, 1970.

 Gò¨É ºÉÆ. ÊxÉnä¶ÉEò EòÉ xÉÉ¨É B´ÉÆ {ÉnxÉÉ¨É         EòɪÉÇOɽhÉ EòÒ iÉÉ®ÒJÉ           ªÉÚEòÉä ¤ÉéEò Eäò ÊxÉnä¶ÉEò      ÊnxÉÉÆEò 31.03.11 EòÒ ÊºlÉÊiÉ
                                                   ¨ÉÆb±É EòÒ ÊVÉxÉ ºÉʨÉÊiÉ (ªÉÉå)       Eäò +xÉÖºÉÉ® ÊxÉnä¶ÉEòÉå uÉ®É
                                                        ¨Éå ºÉnºªÉ ½é           vÉÉÊ®iÉ ªÉÚEòÉä ¤ÉéEò Eäò ¶ÉäªÉ®
 Sl.     Name & Designation of              Date of joining            Membership in Board              Holding of UCO
 No.     the Director                    the office               Committee(s) of              Bank shares by the
                                                     UCO Bank               Directors as on 31.03.11
1)     ¸ÉÒ +¯ûhÉ EòÉè±É                              ºÉÒBºÉºÉÒ, B¨ÉºÉÒ¤ÉÒ, +É®úB¨ÉºÉÒ¤ÉÒ, BºÉB¨ÉB±É´ÉÒB¡ò,
      +vªÉIÉ B´ÉÆ
      |ɤÉÆvÉ ÊxÉnä¶ÉEò                                   ºÉÒBSÉ+É®ú, ºÉÒ+É®ú<]õÒBÆb÷B¡ò+É<
      Shri Arun Kaul                   01.09.2010            CSC, MCB,RMCB,SMLVF,                    Nil
      Chairman &                                        CHR,CIT&FI,
      Managing Director
2)     ¸ÉÒ +VÉªÉ EÖò¨ÉÉ®ú                           BºÉÒ¤ÉÒ, BºÉVÉÒ+É®úºÉÒ¤ÉÒ, ºÉÒBºÉºÉÒ, B¨ÉºÉÒ¤ÉÒ, +É®úB¨ÉºÉÒ¤ÉÒ      ¶ÉÚxªÉ
      EòɪÉÇ{ÉɱÉEò ÊxÉnä¶ÉEò                           BºÉB¨ÉB±É¤ÉÒB¡ò, ºÉÒBSÉ+É®ú, ºÉÒ+É<]õÒBÆb÷B¡ò+É<,
                                                       BºÉ]õÒºÉÒ¤ÉÒ
      Shri Ajai Kumar                   07.12.2009            ACB,SGRCB,CSC,MCB,                     Nil
      Executive Director                                 RMCB,SMLVF,CHR,CIT&FI,
                                                    STCB
3)     ¸ÉÒ BxÉ. +É®ú. ¤ÉpùÒxÉÉ®úɪÉhÉxÉú                    BºÉÒ¤ÉÒ, BºÉVÉÒ+É®úºÉÒ¤ÉÒ, ºÉÒBºÉºÉÒ, B¨ÉºÉÒ¤ÉÒ, +É®úB¨ÉºÉÒ¤ÉÒ,     ¶ÉÚxªÉ
      EòɪÉÇ{ÉɱÉEò ÊxÉnä¶ÉEò                           BºÉB¨ÉB±É¤ÉÒB¡ò, ºÉÒBSÉ+É®ú, ºÉÒ+É<]õÒBÆb÷B¡ò+É<
                                                       BºÉ]õÒºÉÒ¤ÉÒ
      Shri N. R. Badrinarayanan              01.09.2010            ACB,SGRCB,CSC,MCB,                     Nil
      Executive Director                                 RMCB,SMLVF,CHR,CIT&FI,
                                                    STCB
4)     ¸ÉÒ ºÉ¨ÉÒ®ú EÖò¨ÉÉ®ú ʺÉx½þÉ                        BºÉÒ¤ÉÒ, BxɺÉÒ¤ÉÒ, +É®úºÉÒ¤ÉÒ, +É®úB¨ÉºÉÒ¤ÉÒ, ºÉÒBºÉºÉÒ
      ºÉ®úEòÉ®ú uùÉ®úÉ xÉÉʨÉiÉ ÊxÉnäù¶ÉEò                    BºÉB¨ÉB±É¤ÉÒB¡ò, ºÉÒBSÉ+É®ú, ºÉÒ+É<]õÒBÆb÷B¡ò+É<ú ú
      Shri Samir Kumar Sinha,               10.06.2008           ACB,NCB,RCB,RMCB,CSC                     Nil
      Govt. Nominee Director                                SMLVF,CHR,CIT&FI
5)     ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ =¨ÉÉ ¶ÉÆEò®ú                                   BºÉ¤ÉÒ, BxɺÉÒ¤ÉÒ, +É®úºÉÒ¤ÉÒ
      +ƶÉEòÉʱÉEò MÉè®ú ºÉ®úEòÉ®úÒ ÊxÉnäù¶ÉEò
      Smt. Uma Shankar                  30.07.2010                ACB,MCB,RCB                     Nil
      RBI Nominee Director
6)     ¸ÉÒ VÉªÉ näù´É MÉÖ{iÉÉ                              BxɺÉÒ¤ÉÒ, ºÉÒBºÉºÉÒ, +É®úºÉÒ¤ÉÒ, ºÉÒBSÉ+É®ú
      +ƶÉEòÉʱÉEò MÉè®ú ºÉ®úEòÉ®úÒ ÊxÉnäù¶ÉEò                           ºÉÒ+É<]õÒBÆb÷B¡ò+É<
      Shri Jai Dev Gupta,                 04.07.2008           NCB,CSC,RCB,CHR,CIT&FI                    450
      Part time Non-official
      Director
7)     ¸ÉÒ ºÉÆVÉÒ´É VÉèxÉ, +ƶÉEòÉʱÉEò                      BºÉÒ¤ÉÒ, BºÉ]õÒºÉÒ¤ÉÒ, BxɺÉÒ¤ÉÒ, B¨ÉºÉÒ¤ÉÒ, +É®úB¨ÉºÉÒ¤ÉÒ,
      MÉè®ú ºÉ®úEòÉ®úÒ ÊxÉnùùä¶ÉEò                                 ºÉÒ+É<]õÒBÆb÷B¡ò+É<
      Shri Sanjeev Jain,                 03.03.2009             ACB,STCB,NCB,MCB,                    1000
      Part time Non-official Director                              RMCB,CIT&FI
8)     ¸ÉÒ ®úÉ¨É +´ÉiÉÉ®ú ¶É¨ÉÉÇ                            BºÉÒ¤ÉÒ, +É®B¨ÉºÉÒ¤ÉÒ, BºÉB¨ÉB±É¤ÉÒB¡ò,
      EòɨÉMÉÉ®ú Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ÊxÉnäù¶ÉEò                             ºÉÒ+É<BÆb÷B¡ò+É<ú
      Shri Ram Avtar Sharma,                15.2.2010           ACB,RMCB,SMLVF, CIT&FI                    Nil
      Workmen Employees’
      Director


                                                                                       53
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ             2010-11                         A N N U A L R E P O R T 2 0 1 0 - 11
 Gò¨É ºÉÆ. ÊxÉnä¶ÉEò EòÉ xÉÉ¨É B´ÉÆ {ÉnxÉÉ¨É           EòɪÉÇOɽhÉ EòÒ iÉÉ®ÒJÉ        ªÉÚEòÉä ¤ÉéEò Eäò ÊxÉnä¶ÉEò      ÊnxÉÉÆEò 31.03.11 EòÒ ÊºlÉÊiÉ
                                                  ¨ÉÆb±É EòÒ ÊVÉxÉ ºÉʨÉÊiÉ (ªÉÉå)      Eäò +xÉÖºÉÉ® ÊxÉnä¶ÉEòÉå uÉ®É
                                                        ¨Éå ºÉnºªÉ ½é          vÉÉÊ®iÉ ªÉÚEòÉä ¤ÉéEò Eäò ¶ÉäªÉ®
 Sl.      Name & Designation of                Date of joining         Membership in Board             Holding of UCO
 No.      the Director                     the office            Committee(s) of              Bank shares by the
                                                     UCO Bank               Directors as on 31.03.11
9)       |ÉÉä. ºÉä¤ÉÉκ]õªÉxÉ ±ÉÖEòÉäºÉ ¨ÉÉìÊ®úºÉ                      BºÉ]õÒºÉÒ¤ÉÒ, BºÉºÉÒ¤ÉÒ, ºÉÒBSÉ+É®ú
        ¶ÉäªÉ®úvÉÉ®úEò ÊxÉnäù¶ÉEò
        Prof. Sebastian                    13.07.2010            STCB,MCB,CHR,                    200
        Luckose Morris,
        Shareholder Director
10)      ¨ÉÉå. +JɯûVVɨÉÉÆ                                    ºÉÒBºÉºÉÒ, B¨ÉºÉÒ¤ÉÒ
        +ƶÉEòÉʱÉEò MÉè®ú ºÉ®úEòÉ®úÒ ÊxÉnäù¶ÉEò
        Md. Akhruzzaman,                   14.07.2010               CSC,MCB,                   Nil
        Part time Non-official
        Director

BºÉÒ¤ÉÒ = ÊxÉnä¶ÉEò ¨ÉÆb±É EòÒ ±ÉäJÉÉ{É®ÒIÉÉ ºÉʨÉÊiÉ, ºÉÒBSÉ+É® = ¤ÉéEò Eäò        ACB = Audit Committee of the Board, CHR = Committee on HR
¨ÉÉxÉ´É ºÉƺÉÉvÉxÉ ºÉƤÉÆvÉÒ ¨ÉÖqÉå ºÉä ºÉƤÉÆÊvÉiÉ ºÉʨÉÊiÉ, ºÉÒBºÉºÉÒ = OÉɽEò ºÉä´ÉÉ  related issues of the Bank, CSC = Customer Service Committee,
ºÉʨÉÊiÉ, B¨ÉºÉÒ¤ÉÒ = ÊxÉnä¶ÉEò ¨ÉÆb±É EòÒ |ɤÉÆvÉ ºÉʨÉÊiÉ, BxɺÉÒ¤ÉÒ = ÊxÉnä¶ÉEò     MCB = Management Committee of the Board, NCB = Nomination
¨ÉÆb±É EòÒ xÉɨÉÉÆEòxÉ ºÉʨÉÊiÉ, +É®ºÉÒ¤ÉÒ = ÊxÉnä¶ÉEò ¨ÉÆb±É EòÒ {ÉÉÊ®¸ÉʨÉEò       Committee of the Board, RCB = Remuneration Committee of
ºÉʨÉÊiÉ, +É®B¨ÉºÉÒ¤ÉÒ = ÊxÉnä¶ÉEò ¨ÉÆb±É EòÒ VÉÉäÊJÉ¨É |ɤÉÆvÉxÉ ºÉʨÉÊiÉ,        the Board RMCB = Risk Management Committee of the Board,
BºÉVÉÒ+É®ºÉÒ¤ÉÒ = ÊxÉnä¶ÉEò ¨ÉÆb±É EòÒ ¶ÉäªÉ®úvÉÉ®úEò ʶÉEòɪÉiÉ ÊxÉ´ÉÉ®hÉ ºÉʨÉÊiÉ,    SGRCB = Shareholders’ Grievance Redressal Committee of the
BºÉ]ÒºÉÒ¤ÉÒ = ÊxÉnä¶ÉEò ¨ÉÆb±É EòÒ ¶ÉäªÉ® +ÆiÉ®úhÉ ºÉʨÉÊiÉ, BºÉB¨ÉB±É´ÉÒB¡ò=       Board, STCB = Share Transfer Committee of the Board, SMLVF
+ÊvÉEò ®É榃 Eäò Eò{É] EòÒ ÊxÉMÉ®ÉxÉÒ ½äiÉÖ ÊxÉnä¶ÉEò ¨ÉÆb±É EòÒ Ê´É¶Éä¹É ºÉʨÉÊiÉ,    = Special Committee of the Board for Monitoring Large Value
ºÉÒ+É<Ç]õÒ´ÉB¡ò+É<Ç = ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ B´ÉÆ rJúteg ºÉ¨ÉÉ´Éä¶ÉxÉ ºÉʨÉÊiÉ,      Frauds, CIT & FI =Committee on IT & Financial Inclusion.

2.2.1    ÊnxÉÉÆEò 31.03.2011 EòÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ ´É¹ÉÇ Eäò nÉè®ÉxÉ ºÉä´ÉÉÊxÉ´ÉÞkÉ ÊxÉnä¶ÉEò  2.2.1 Directors who retired during the year ended on 31.03.2011

Gò¨É.ºÉÆ0    ÊxÉnä¶ÉEò EòÉ xÉÉ¨É                            EòɪÉÇOɽhÉ EòÒ    ÊxÉnä¶ÉEò Eäò {Én ºÉä       =xÉEäò EòɪÉÇEòÉ±É Eäò
                                              iÉÉ®ÒJÉ        ºÉä´ÉÉÊxÉ´ÉÞkÉ ½ÉäxÉä EòÒ     nÉè®ÉxÉ +ɪÉÉäÊVÉiÉ ¤ÉÉäbÇ
                                                         iÉÉ®ÒJÉ              EòÒ ¤Éè`öEòÉå EòÒ ºÉÆ.
                                                                           ÊVÉxɨÉå ={ÉκlÉiÉ ®ú½þä/
                                                                           VÉÉä +ɪÉÉäÊVÉiÉ ½Öþ<ÇÈ
Sl.No.      Name of the Director                           Date of joining    Date of              No. of Board
                                                         cessation of            meetings attended/
                                                         Directorship            held during
                                                                           his/her tenure.

1.   ¸ÉÒ BºÉ.Eäò. MÉÉäªÉ±É, +vªÉIÉ B´ÉÆ |ɤÉÆvÉ ÊxÉnä¶ÉEò
    Shri S.K. Goel,
    Chairman & Managing Director                            01.08.2007       01.07.2010             2/2
2.   ¸ÉÒ ´ÉÒ. Eäò. fÓMÉ®É, EòɪÉÇ{ÉɱÉEò ÊxÉnä¶ÉEò
    Shri V.K. Dhingra
    Executive Director                                 06.06.2007       30.04.2010             1/1
3.   ¸ÉÒ BxÉ. {ÉÒ. ʺÉx½É, ¦ÉÉ. Ê®. ¤ÉéEò uùÉ®úÉ xÉÉʨÉiÉ ÊxÉnä¶ÉEò
    Shri N.P. Sinha,
    RBI Nominee Director                                27.02.2007       29.07.2010             4/4
4.   ¸ÉÒ VÉä. ºÉÒ. ¶ÉÉÆÊb±É, +ÊvÉEòÉ®Ò Eò¨ÉÇSÉÉ®Ò ÊxÉnä¶ÉEò
    Shri J.C. Shandil
    Officer Employees Director                             08.10.2004       08.10.2010             5/6
5.   ¸ÉÒ +É®. BxÉ. VÉèxÉ, ¶ÉäªÉ®vÉÉ®Eò ÊxÉnä¶ÉEò
    Shri R.N. Jain
    Shareholder Director                                13.03.2008       13.03.2011             11/12
6.   ¸ÉÒ BºÉ. ºÉÒ. MÉÖ{iÉ, ¶ÉäªÉ®vÉÉ®Eò ÊxÉnä¶ÉEò
    Shri S.C. Gupta
    Shareholder Director                                13.03.2008       13.03.2011             11/12

54
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ        2010-11                          ANNUAL REPORT 2010-11
2.2.2   ÊxÉnä¶ÉEò ¨ÉÆb±É EòÒ ¤Éè`öEòÉå ¨Éå |ÉiªÉäEò ÊxÉnä¶ÉEò EòÒ ={ÉʺlÉÊiÉ,        2.2.2 The details of the attendance of each Director at the Board
ÊxÉnä¶ÉEò ¨ÉÆb±É EòÒ +xªÉ ºÉʨÉÊiɪÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ ÊVɺɨÉå ´Éä ´É¹ÉÇ Eäò nÉè®ÉxÉ       Meetings held during the year, no. of other Board Committees
                                                where he/she is a member or Chairperson during the year and
ºÉnºªÉ ªÉÉ +vªÉIÉ ®½ä B´ÉÆ BäºÉÒ +xªÉ EÆò{ÉÊxɪÉÉå / ÊxÉMɨÉÉå Eäò ¤ªÉÉä®ä xÉÒSÉä       directorship of other companies/corporations are furnished
ÊnB MÉB ½é ÊVÉxɨÉå ´Éä ÊxÉnä¶ÉEò ®½ä :                            hereunder :
ÊxÉnä¶ÉEò EòÉ xÉÉ¨É                          EòɪÉÇEòÉ±É Eäò nÉè®ÉxÉ       ¤ÉÉäbÇ EòÒ ºÉʨÉÊiɪÉÉå EòÒ ºÉÆ., +xªÉ EÆò{ÉxÉÒ +ÉÊn ,
                                ÊVÉxɨÉå ={ÉʺlÉiÉ ®½ä / +ɪÉÉäÊVÉiÉ        ÊVÉxɨÉå ºÉnºªÉ ½é     ÊVÉxɨÉå ÊxÉnä¶ÉEò ½é
                                        ¤Éè`öEåò
Name of Director                        No. of Meetings             Member of       Other directorship
                             Attended/Held (during the           Board’s
                              period of their tenure)          Committees
J;obtl m=ôg / Present Members
¸ÉÒ +¯ hÉ EòÉè±É,
+vªÉIÉ B´ÉÆ |ɤÉÆvÉ ÊxÉnä¶ÉEò
Shri Arun Kaul
Chairman & Managing Director                      8/8                  6       NIL
¸ÉÒ +VÉªÉ EÖò¨ÉÉ®
EòɪÉÇ{ÉɱÉEò ÊxÉnä¶ÉEò
Shri Ajai Kumar
Executive Director                           13/13                 9       NIL
¸ÉÒ BxÉ. +É®. ¤ÉpÒxÉɮɪÉhÉxÉ,
EòɪÉÇ{ÉɱÉEò ÊxÉnä¶ÉEò,
Shri N. R. Badrinarayanan
Executive Director                           8/8                  9       NIL
¸ÉÒ ºÉ¨ÉÒ® EÖò¨ÉÉ® ʺÉx½É,
ºÉ®EòÉ® uÉ®É xÉÉʨÉiÉ ÊxÉnä¶ÉEò
Shri Samir Kumar Sinha,
Govt. Nominee Director                         10/13                 8       NIL
¸ÉÒ¨ÉiÉÒ =¨ÉÉ ¶ÉÆEò®,
+É®¤ÉÒ+É< xÉÉʨÉiÉ ÊxÉnä¶ÉEò
Smt. Uma Shankar
RBI Nominee Director                          3/9                  3       -
¸ÉÒ VÉªÉ nä´É MÉÖ{iÉÉ,                                                    EòÒxÉ¨É BÊCVÉ¨É |ÉÉ. ʱÉ.
+ƶÉEòÉʱÉEò MÉè® ºÉ®EòÉ®Ò ÊxÉnä¶ÉEò
Shri Jai Dev Gupta,
Part time Non-official Director                    11/13                 5       Kenam Exim Private Ltd.,
¸ÉÒ ºÉÆVÉÒ´É VÉèxÉ,                                                     +É<xÉÉäCºÉ ±ÉÒVÉ® ʱÉ.YJk
+ƶÉEòÉʱÉEò MÉè® ºÉ®EòÉ®Ò ÊxÉnä¶ÉEò                                             yNtufU rJnth ¢Ötc
Shri Sanjeev Jain,
Part time Non-official Director                    12/13                 6       Inox Leisure LTD &
                                                               Ashok Vihar Club
¸ÉÒ ®É¨É +´ÉiÉÉ® ¶É¨ÉÉÇ,
EòɨÉMÉÉ® Eò¨ÉÇSÉÉ®Ò ÊxÉnä¶ÉEò,
Shri Ram Avtar Sharma,
Workmen Employees’
Director                                11/13                 4       NIL
|ÉÉä. ºÉä¤ÉÉʺ]ªÉxÉ ±ÉÖEòÉäºÉ ¨ÉÉìÊ®ºÉ,                                                     Æ
                                                               MÉÖVÉ®ÉiÉ BxÉVÉÔ ]ÅɺÉʨɶÉxÉ EÆò
¶ÉäªÉ®vÉÉ®Eò ÊxÉnä¶ÉEò                                                    (VÉÒ<Ç]ÒºÉÒ+Éä) +É<ÊbªÉÉ ]äʱÉEòÉä¨É
                                                               ºÉå]® +Éì¡ò BÊCºÉ±ÉåºÉ
                                                               (+É<]ÒºÉÒ+Éä<) Ç
Prof. Sebastian Luckose Morris,
Shareholder Director                          5/10                  3       Gujrat Energy
                                                               Transmission CO(GETCO),
                                                               Idea Telecom Centre of
                                                               Excellence (IITCOE)


                                                                               55
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ      2010-11                     A N N U A L R E P O R T 2 0 1 0 - 11
ÊxÉnä¶ÉEò EòÉ xÉÉ¨É                   EòɪÉÇEòÉ±É Eäò nÉè®ÉxÉ    ¤ÉÉäbÇ EòÒ ºÉʨÉÊiɪÉÉå EòÒ ºÉÆ., +xªÉ EÆò{ÉxÉÒ +ÉÊn ,
                         ÊVÉxɨÉå ={ÉʺlÉiÉ ®½ä / +ɪÉÉäÊVÉiÉ     ÊVÉxɨÉå ºÉnºªÉ ½é ÊVÉxɨÉå ÊxÉnä¶ÉEò ½é
                                 ¤Éè`öEåò
Name of Director                   No. of Meetings            Member of        Other directorship
                         Attended/Held (during the           Board’s
                          period of their tenure)          Committees
¨ÉÉä. +JɯVVɨÉÉÆ,
+ƶÉEòÉʱÉEò MÉè® ºÉ®EòÉ®Ò ÊxÉnä¶ÉEò
Md. Akhruzzaman,
Part time Non-official Director               9/10                  2         ¶ÉÚxªÉ/NIL
{ÉÚ´ÉÇ ºÉnºªÉ/Past Members
¸ÉÒ BºÉ. Eäò. MÉÉäªÉ±É                                                <Æbʺ]ÅªÉ±É <Æ´Éäº]¨Éå] ¤ÉéEò
{ÉÚ´ÉÇ +vªÉIÉ B´ÉÆ |ɤÉÆvÉ ÊxÉnä¶ÉEò                                                          å
                                                           +Éì¡ò <ÆÊbªÉÉ, xÉä¶ÉxÉ±É <ƶªÉÉ䮺É
                                                           EÆò ʱÉ.
Shri S. K. Goel,
Ex-Chairman & Managing Director               2/2                  7         Industrial Investment Bank of
                                                           India. National Insurance Co.
                                                           Ltd.
¸ÉÒ Ê´É. Eäò. føÓMÉ®É                                                 <Æbʺ]ÅªÉ±É <Æ´Éäº]¨Éå] ¤ÉéEò
{ÉÚ´ÉÇ EòɪÉÇ{ÉɱÉEò ÊxÉnä¶ÉEò                                            +Éì¡ò <ÆÊbªÉÉ
Shri V.K. Dhingra
Ex-Executive Director                    1/1                  9         Industrial Investment Bank of
                                                           India
¸ÉÒ BxÉ. {ÉÒ. ʺÉx½É
+É®¤ÉÒ+É< xÉÉʨÉiÉÒ ÊxÉnä¶ÉEò
Shri N.P. Sinha,
RBI Nominee Director                     4/4                 10         -
¸ÉÒ VÉä ºÉÒ ¶ÉÆÊb±É
+ÊvÉEòÉ®Ò Eò¨ÉÇSÉÉ®Ò ÊxÉnä¶ÉEò
Shri J.C. Shandil
Officer Employees Director                  5/6                  3         -
¸ÉÒ +É®. BxÉ. VÉèxÉ                                                  ¤ÉÒ. {ÉÒ. <ÆVÉÒÊxɪɮ |ÉÉ. ʱÉ.,
¶ÉäªÉ®vÉÉ®Eò ÊxÉnä¶ÉEò                                                ˽nÖºiÉÉxÉ B®ÉäxÉäÊ]CºÉ ʱÉ.,
                                                           ±ÉJÉxÉ> EòÒ +xÉÖ¹ÉÆMÉÒ
Shri R.N. Jain
Shareholder Director                    11/12                  4         B.P. Engineers Pvt. Ltd., an
                                                           ancillary to Hindustan
                                                           Aeronautics Ltd., Lucknow.
¸ÉÒ BºÉ. ºÉÒ. MÉÖ{iÉÉ
¶ÉäªÉ®vÉÉ®Eò ÊxÉnä¶ÉEò                                                            Çä
                                                           {ÉÉ´É® ¡òÉ<xÉåºÉ EòÉ{ÉÉ䮶ÉxÉ Ê±É.
Shri S.C. Gupta
Shareholder Director                    11/12                  7         Power Finance Corporation
                                                           Ltd.,
56
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ           2010-11                            ANNUAL REPORT 2010-11
2.2.3   ÊxÉnä¶ÉEò ¨ÉÆb±É EòÒ ¤Éè`öEòÉå EòÒ iÉÉ®ÒJÉ    :                  2.2.3 Dates of Board Meetings

ºÉ¨ÉÒIÉÉvÉÒxÉ +´ÉÊvÉ Eäò nÉè®ÉxÉ ®É¹]ÅÒªÉEÞòiÉ ¤ÉéEò (|ɤÉÆvÉxÉ B´ÉÆ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ={ɤÉÆvÉ)     During the period of review, 13 Board Meetings were held on
ªÉÉäVÉxÉÉ 1970 (ªÉlÉÉ ºÉƶÉÉäÊvÉiÉ) Eäò JÉÆb 12 Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ ÊxÉvÉÉÇÊ®iÉ 6 ¤Éè`öEòå      following dates, as against minimum of 6 prescribed under Clause
iÉlÉÉ ºÉÚSÉÒEò®hÉ Eò®É® Eäò JÉÆb 49 ¨Éå ÊxÉvÉÉÇÊ®iÉ xªÉÚxÉiÉ¨É SÉÉ® ¤Éé`öEòÉå EòÒ        12 of Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provi-
iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå ÊxÉnä¶ÉEò ¨ÉÆb±É EòÒ 13 ¤Éè`öEòå +ɪÉÉäÊVÉiÉ EòÒ MÉ<È -              sions) Scheme 1970 and minimum of four meetings stipulated
                                                in Clause 49 of Listing Agreement :


    30.04.2010              23.07.2010              29.10.2010         28.01.2011         29.03.2011
    29.05.2010              23.08.2010              26.11.2010         19.02.2011
    02.07.2010              24.09.2010              29.12.2010         03.03.2011

2.2.4 ÊxÉnä¶ÉEò ¨ÉÆb±É Eäò xÉB ÊxÉnä¶ÉEòÉå EòÉ VÉÒ´ÉxÉ´ÉÞkÉ                   2.2.4 Brief profiles of new directors on the Board :
¸ÉÒ +¯hÉ EòÉè±É: ¸ÉÒ +¯hÉ EòÉè±É ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ |ɤÉÆvÉxÉ ¨Éå ºxÉÉiÉEòÉäkÉ® ½é B´ÉÆ         Shri Arun Kaul: A Post graduate in Business Management and
+½ÇiÉÉ|ÉÉ{iÉ {Éä¶Éä´É® ¤ÉéEò® EòÉ 33 ´É¹ÉÇ EòÉ +xÉÖ¦É´É ½è* 1978 ¨Éå <x½ÉåxÉä +{ÉxÉä      is professionally qualified Banker having 33 years of banking
EèòÊ®ªÉ® EòÒ ¶ÉÖ¯+ÉiÉ ¦ÉÉ®iÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéEò ¨Éå {ÉÊ®´ÉÒIÉÉvÉÒxÉ +ÊvÉEòÉ®Ò Eäò ° {É        experience. He started is career with State Bank of India as
¨Éå EòÒ* 1983 ¨Éå <x½ÉåxÉä ´ÉÊ®. |ɤÉÆvÉEò-@hÉ Eäò °{É ¨Éå {ÉÆVÉÉ¤É xÉä¶ÉxÉ±É ¤ÉéEò ¨Éå     Probationary Officer in 1978. Subsequently, he joined in Punjab
¶ÉÖ¯+ÉiÉ EòÒ +Éè® ´É½ÉÆ Ê´ÉʦÉxxÉ {Én {É® EòɪÉÇ ÊEòªÉÉ* {ÉÒBxɤÉÒ +ÉʺiÉ |ɤÉÆvÉxÉ       National Bank as Senior Manager, Credit in 1983 and worked in
EÆò. ʱÉ., {ÉÒBxɤÉÒ ÊMɱ]ÂºÉ Ê±É., VÉÉä ÊEò {ÉÒBxɤÉÒ EòÒ +xÉÖ¹ÉÆMÉÒ EÆò{ÉÊxɪÉÉÆ ½é, Eäò   various capacities in PNB. He also worked as Managing Director
|ɤÉÆvÉ ÊxÉnä¶ÉEò EòÉ EòɪÉǦÉÉ® ¦ÉÒ ºÉĦÉɱÉÉ ½è* ´ÉiÉǨÉÉxÉ {ÉnºlÉÉ{ÉxÉÉ Eäò {ÉÚ´ÉÇ      of PNB Asset Management Co. Ltd., PNB Gilts Ltd., subsidiaries
                                                of PNB. Thereafter, he worked as Executive Director of Central
       Å
<x½ÉåxÉä ºÉå]±É ¤ÉéEò +Éì¡ò <ÆÊbªÉÉ ¨Éå EòɪÉÇ{ÉɱÉEò ÊxÉnä¶ÉEò EòÉ EòɪÉÇ ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ      Bank of India before occupying his present position.
½è*
¸ÉÒ +VÉªÉ EÖò¨ÉÉ®: Ê´ÉYÉÉxÉ ¨Éå ºxÉÉiÉEòÉäkÉ® ½é* <x½ÉåxÉä ¤ÉéEò +Éì¡ò ¤ÉcÉènÉ ¨Éå       Shri Ajai Kumar: A Post Graduate in Science. He started his
{ÉÊ®´ÉÒIÉÉvÉÒxÉ +ÊvÉEòÉ®Ò Eäò ° {É ¨Éå 1973 ¨Éå +{ÉxÉä EèòÊ®ªÉ® EòÒ ¶ÉÖ¯ +ÉiÉ EòÒ*       career as a Banker with Bank of Baroda as a Probationary Officer
                                                in 1973. During his tenure in Bank of Baroda for long 38 years,
¤ÉéEò +Éì¡ò ¤ÉcÉènÉ ¨Éå +{ÉxÉä 38 ´É¹ÉÉäÈ Eäò ±ÉƤÉÒ +´ÉÊvÉ ¨Éå <x½ÉåxÉä ¨É½i´É{ÉÚhÉÇ nä¶ÉÒ   he handled key positions in domestic and International
B´ÉÆ Ê´Énä¶ÉÒ {ÉÊ®SÉɱÉxÉÉå EòÉä ºÉĦÉɱÉÉ* ¸ÉÒ EÖò¨ÉÉ® ¤ÉéEò +Éì¡ò ¤ÉcÉènÉ, xªÉÚ        Operations. Sri Ajai Kumar was in charge of Bank of Baroda,
ªÉÉEÇò(ªÉÚBºÉB) {ÉÊ®SÉɱÉxÉ B´ÉÆ +Éì¡ò¶ÉÉä® ¤ÉéËEòMÉ +Éì{É®ä¶ÉxÉ +Éì¡ò xÉɺÉÖ+É,        New York (USA) Operation and Offshore Banking Operations of
¤É½É¨ÉÉ Eäò xªÉÚ ªÉÉEÇò Eäò |ɦÉÉ®Ò lÉä* ªÉÚEòÉä ¤ÉéEò ¨Éå EòɪÉÇ{ÉɱÉEò ÊxÉnä¶ÉEò Eäò {Én   Nasau, Bahamas at New York. He was the General Manager in
{É® {ÉnÉäxxÉÊiÉ Eäò {ÉÚ´ÉÇ ªÉä |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ ºÉ¨ÉlÉÇ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ °{ÉÉÆiÉ®hÉ {ÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ B´ÉÆ  charge of Technology enabled business transformation projects
                                                and IT operations just before elevation to the level of Executive
ºÉÚ|ÉÉè {ÉÊ®SÉɱÉxÉ Eäò ¨É½É|ɤÉÆvÉEò |ɦÉÉ®Ò lÉä*                       Director at UCO Bank.
¸ÉÒ BxÉ +É® ¤ÉpÒxÉɮɪÉhÉxÉ: ªÉä ºÉxÉnÒ ±ÉäJÉÉEòÉ® iÉlÉÉ +½ÇiÉÉ|ÉÉ{iÉ {Éä¶Éä´É®         Shri N. R. Badrinarayanan : A Chartered Accountant and is
¤ÉéEò® ½é* ´ÉiÉǨÉÉxÉ ¨Éå ªÉÚEòÉä ¤ÉéEò ¨Éå EòɪÉÇ{ÉɱÉEò ÊxÉnä¶ÉEò Eäò ° {É ¨Éå EòɪÉÇ     professionally qualified Banker. He started his career as an Officer
|ÉÉ®Æ¦É Eò®xÉä Eäò {ÉÚ´ÉÇ <x½ÉåxÉä BEò +ÊvÉEòÉ®Ò Eäò °{É ¨Éå ¤ÉéEò +Éì¡ò ¤ÉcÉènÉ ¨Éå      in Bank of Baroda and worked in various capacities over a period
                                                of 30 years before occupying the present position of Executive
+{ÉxÉä EèòÊ®ªÉ® EòÒ ¶ÉÖ¯+ÉiÉ EòÒ B´ÉÆ 30 ´É¹ÉÇ EòÒ +´ÉÊvÉ ¨Éå Ê´ÉʦÉxxÉ {ÉnÉå {É®        Director at UCO Bank
EòɪÉÇ ÊEòªÉÉ ½è *
¸ÉÒ¨ÉiÉÒ =¨ÉÉ ¶ÉÆEò®: Eò±ÉÉ ¨Éå ºxÉÉiÉEòÉäkÉ® B´ÉÆ +½ÇiÉÉ|ÉÉ{iÉ {Éä¶Éä´É® ¤ÉéEò® ½é*      Smt. Uma Shankar : A Post graduate in Arts and professionally
Ê{ÉU±Éä 28 ´É¹ÉÉäÈ ¨Éå <x½ÉåxÉä ¦ÉÉ®iÉÒªÉ Ê®VÉ´ÉÇ ¤ÉéEò ¨Éå Eò<Ç ¨É½i´É{ÉÚhÉÇ nÉʪÉi´É     qualified Banker. She has taken up several key responsibilities
ºÉĦÉɱÉÉ ½è* ´ÉiÉǨÉÉxÉ ¨Éå ªÉä +É®¤ÉÒ+É< ¨Éå ¨ÉÖJªÉ ¨É½É|ɤÉÆvÉEò Eäò {Én {É® EòɪÉÇ     in Reserve Bank of India over a period of 28 years. Presently,
                                                she is occupying the position of Chief General Manager, Reserve
Eò® ®½Ó ½é* ªÉä +É®¤ÉÒ+É< xÉÉʨÉiÉÒ ÊxÉnä¶ÉEò ½é*                        Bank of India. She was a RBI nominee Director.
|ÉÉä. ºÉä¤ÉÉʺ]ªÉxÉ ±ÉÖEòÉäºÉ ¨ÉÉìÊ®ºÉ: Ê´ÉYÉÉxÉ ¨Éå ºxÉÉiÉEòÉäkÉ® ½é* ´ÉiÉǨÉÉxÉ ¨Éå      Prof. Sebastian Luckose Morris : A Post Graduate in Science.
¦ÉÉ®iÉÒªÉ |ɤÉÆvÉxÉ ºÉƺlÉÉxÉ, +½¨ÉnɤÉÉn ¨Éå |ÉÉä¡òä ºÉ®ú ½é* ʶÉIÉhÉ, ¶ÉÉävÉ B´ÉÆ       Currently is a Professor at Indian Institute of Management,
                                                Ahmedabad. Possesses experience in teaching, research and
{ɮɨɶÉÔ ºÉä´ÉÉ ¨Éå +xÉÖ¦É´É ½è* <ºÉEäò +ÊiÉÊ®Hò ®É¹]ÅÒªÉ B´ÉÆ +ÆiÉ®®É¹]ÅÒªÉ          consultancy besides presenting papers on economics in
ºÉʨÉxÉÉ®Éå ¨Éå +lÉǶÉɺjÉ {É® Eò<Ç {ÉSÉÉÇ |ɺiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½è* ªÉ½Ò xÉ½Ó ´Éä Eò<Ç        International and National Seminar. Besides, he is an Author of
Ê®{ÉÉä]Ç B´ÉÆ ÊEòiÉÉ¤É Eäò ±ÉäJÉEò ½é, Eò<Ç {ÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ Eäò ¶ÉÉävÉ ÊxÉnæ¶ÉEò, {É®ÒIÉEò    several Reports and Publications, guide of several projects,
B´ÉÆ {ÉÖºiÉEòÉå Eäò ±ÉäJÉEò ½é*                                 reviewer and author of several books.
¨ÉÉä. +JɯVVɨÉÉÆ: ªÉä =SSÉ xªÉɪÉɱɪÉ, EòÉä±ÉEòÉiÉÉ Eäò +ÊvÉ´ÉHòÉ ½é* ªÉä ¦ÉÉ®iÉ       Md. Akhruzzaman: He is an advocate at High Court, Kolkata.
ºÉ®EòÉ® uÉ®É xÉÉʨÉiÉ ÊxÉnä¶ÉEò ½é*                               He is a Director nominated by Government of India.
3.0 ÊxÉnä¶ÉEò ¨ÉÆb±É EòÒ ºÉʨÉÊiɪÉÉÆ :                             3.0 Committees on the Board:

                              ä
¦ÉÉ®iÉÒªÉ Ê®VÉ´ÉÇ ¤ÉéEò, ¦ÉÉ®iÉ ºÉ®EòÉ® uÉ®É VÉÉ®Ò +xÉÖn¶ÉÉå/¨ÉÉMÉÇn¶ÉÔ ÊºÉrÉÆiÉÉå/       Pursuant to the instructions/guidelines/directives issued by the
ÊxÉnä¶ÉÉå Eäò +xÉֺɮhÉ ¨Éå ¤ÉéEò ¨Éå ÊxÉnä¶ÉEò ¨ÉÆb±É EòÒ Ê´ÉʦÉxxÉ ºÉʨÉÊiɪÉÉå EòÉ      Reserve Bank of India, Government of India, various committees
MÉ`öxÉ ÊEòªÉÉ MɪÉÉ ½è ÊVɺÉEòÉ =qä¶ªÉ ÊxÉhÉÇªÉ |ÉÊGòªÉÉ EòÉä ºÉÖSÉɯ +Éè® EòÉ®MÉÉ®       of directors have been constituted with the objectives of

                                                                                57
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ             2010-11                               A N N U A L R E P O R T 2 0 1 0 - 11
¤ÉxÉÉxÉÉ, ºÉʨÉÊiɪÉÉå Eäò Ê´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ Ê´É¹ÉªÉÉå Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉä´ÉɱÉä Ê´ÉʦÉxxÉ EòɪÉÇEò±ÉÉ{ÉÉå   streamlining the decision making process, effective monitoring
EòÒ |ɦÉÉ´ÉÒ ¨ÉÉxÉÒ]õË®úMÉ Eò®úxÉÉ B´ÉÆ =xÉ{É® +xÉÖ´ÉiÉÔ EòɮǴÉÉ<Ç Eò®xÉÉ ½è* Ê´ÉʦÉxxÉ         and follow up of various activities falling within the terms of
                                                     references of such committees. Particulars of the various standing
ºlÉɪÉÒ ºÉʨÉÊiɪÉÉå Eäò Ê´É´É®hÉ xÉÒSÉä n¶ÉÉÇB MÉB ½é :                         committees are as under:
3.1.0 ÊxÉnä¶ÉEò ¨ÉÆb±É EòÒ ±ÉäJÉÉ {É®ÒIÉÉ ºÉʨÉÊiÉ (B ºÉÒ ¤ÉÒ) :                     3.1.0 Audit Committee of the Board (ACB):

¦ÉÉ®iÉÒªÉ Ê®VÉ´ÉÇ ¤ÉéEò Eäò ÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® ½¨ÉÉ®ä ¤ÉéEò xÉä ÊxÉnä¶ÉEò ¨ÉÆb±É EòÒ            As per directives of RBI, the Bank constituted the Audit Committee
±ÉäJÉÉ{É®ÒIÉÉ ºÉʨÉÊiÉ EòÉ MÉ`öxÉ ÊEòªÉÉ ½è ÊVɺɨÉå º]ÉìEò BCºÉSÉåVÉÉå Eäò ºÉÉlÉ            of the Board with six directors as against minimum of three
ºÉƶÉÉäÊvÉiÉ ºÉÚSÉÒEò®hÉ Eò®É® Eäò JÉÆb 49 ¨Éå ÊxÉvÉÉÇÊ®iÉ xªÉÚxÉiÉ¨É iÉÒxÉ ÊxÉnäù¶ÉEòÉå         directors stipulated in Clause 49 of the Listing Agreements with
                                                     Stock Exchanges. All the Directors in the committee are financially
EòÒ VÉMɽ {ÉÉÆSÉ ÊxÉnä¶ÉEò ½é * ºÉʨÉÊiÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ ÊxÉnä¶ÉEò Ê´ÉkÉÒªÉ ° {É ºÉä              literate and Shri Sanjeev Jain, Chairman of the Committee, is a
ʶÉÊIÉiÉ ½é +Éè® ¸ÉÒ BºÉ. ºÉÒ. MÉÖ{iÉÉ, ºÉʨÉÊiÉ Eäò +vªÉIÉ, <Æʺ]]ªÉÚ] +Éì¡ò              senior fellow member of the Institute of Chartered Accountants
          å Â
SÉÉ]ÇbÇ BEòÉ=Æ]]ºÉ +Éì¡ò <ÆÊbªÉÉ (+É<ǺÉÒB+É<Ç) Eäò ´ÉÊ®¹`ö möbtrl; ºÉnºªÉ                of India (ICAI).
½é*
3.1.1. |ÉÉlÉʨÉEò =qä¶ªÉ :                                        3.1.1. Primary objectives:
ªÉ½ BEò ºÉ¶ÉHò |ɤÉÆvÉEòÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò ° {É ¨Éå ±ÉäJÉÉ{É®ÒIÉÉ B´ÉÆ ÊxÉ®ÒIÉhÉ EòÒ           It overseas, reviews and provides directions to the internal audit/
|ɦÉÉÊ´ÉiÉÉ EòÉä ºÉÖÊxÉʶSÉiÉ Eò®xÉä +Éè® ¤ÉgÉxÉä ½äiÉÖ ¤ÉéEò EòÒ +ÉÆiÉÊ®Eò               inspection function in the Bank in order to ensure and enhance
±ÉäJÉÉ{É®ÒIÉÉ/ÊxÉ®ÒIÉhÉ EòɪÉÇ EòÉ ºÉ´ÉæIÉhÉ, ºÉ¨ÉÒIÉÉ Eò®iÉÒ ½è B´ÉÆ ÊxÉnäù¶É näùiÉÒ          the effectiveness of the audit and inspection function as a strong
½èþ* +ÉÆiÉÊ®Eò ±ÉäJÉÉ{É®ÒIÉÉ Eäò ºÉƤÉÆvÉ ¨Éå ÊxÉnä¶ÉEò ¨ÉÆb±É EòÒ ±ÉäJÉÉ{É®ÒIÉÉ             management tool. In respect of internal audit, the Audit Committee
ºÉʨÉÊiÉ <xÉ =q䶪ÉÉå Eäò +xÉÖºÉÉ® ¤ÉéEò Eäò +ÉÆiÉÊ®Eò ÊxÉ®ÒIÉhÉ / ±ÉäJÉÉ{É®ÒIÉÉ             of the Board reviews the internal inspection/audit function of the
ºÉƤÉÆvÉÒ EòɪÉÇ-=ºÉEòÒ |ÉhÉɱÉÒ, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ B´ÉÆ |ɦÉÉÊ´ÉiÉÉ EòÒ ºÉ¨ÉÒIÉÉ Eò®iÉÒ ½è *          Bank – the system, its quality and effectiveness in terms of the
                                                     objectives. As regards external audit, the committee reviews all
VɽÉÆ iÉEò ¤Éɽ®Ò ±ÉäJÉÉ{É®ÒIÉÉ EòÉ ºÉƤÉÆvÉ ½è, ºÉʨÉÊiÉ ±ÉÉÆMÉ ¡òɨÉÇ +ÉìÊb] Ê®{ÉÉä]Ç         the issues raised in the Long Form Audit Report. Besides, it
¨Éå =`öÉB MÉB ºÉ¦ÉÒ ¨ÉÖqÉå EòÒ ºÉ¨ÉÒIÉÉ Eò®iÉÒ ½è* <ºÉEäò +ÊiÉÊ®Hò ªÉ½ bÅ÷É}]õ              interacts with the external auditors before finalization of reviewed/
±ÉäJÉÉ{É®ÒIÉÉ Ê®{ÉÉä]Ç ¨Éå ±ÉäJÉÉÆEòxÉ xÉÒÊiɪÉÉå, |ÉlÉÉ+Éå, +ÆEò-ºÉƤÉÆvÉÒ, +½ÇiÉÉ+Éå ¨Éå        audited accounts with special reference to change in accounting
{ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ iÉlÉÉ ±ÉäJÉÉÆEòxÉ ¨ÉÉxÉEò Eäò +xÉÖ{ÉɱÉxÉ Eäò ʴɶÉä¹É ºÉÆn¦ÉÇ ¨Éå ºÉ¨ÉÒIÉÉEÞòiÉ/      policies, practices, qualification in the draft audit report and
±ÉäJÉÉ{É®ÒÊIÉiÉ ±ÉäJÉÉå EòÉä +ÆÊiÉ¨É ° {É ÊnB VÉÉxÉä Eäò {ÉÚ´ÉÇ ¤Éɽ®Ò ±ÉäJÉÉ{É®ÒIÉEòÉå         compliance with the accounting standards. It also addresses all
Eäò ºÉÉlÉ Ê´ÉSÉÉ®-ʴɨɶÉÇ Eò®iÉÒ ½è* ´É½ ¦ÉÉ®iÉÒªÉ Ê®VÉ´ÉÇ ¤ÉéEò EòÒ ÊxÉ®ÒIÉhÉ             issues/concerns raised in inspection report of RBI. The committee
Ê®{ÉÉä]ÉäÈ ¨Éå =`öÉB MÉB ºÉ¦ÉÒ ¨ÉÖqÉå/ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå Eäò ºÉƤÉÆvÉ ¨Éå ¦ÉÒ EòɮǴÉÉ<Ç Eò®iÉÒ         also reviews the internal control system, the areas of house
½è* ªÉ½ ºÉʨÉÊiÉ +ÉÆiÉÊ®Eò ÊxɪÉÆjÉhÉ |ÉhÉɱÉÒ, +ÉÆiÉÊ®Eò ±ÉäJÉÉ-EòɪÉÇ, ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ,           keeping, reconciliation, fraud and other related matters.
Eò{É] B´ÉÆ +xªÉ ºÉƤÉÆÊvÉiÉ Ê´É¹ÉªÉÉå EòÒ ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÒIÉÉ Eò®iÉÒ ½è *
3.1.2 B ºÉÒ ¤ÉÒ EòÉ ºÉÆPÉ]xÉ +Éè® B ºÉÒ ¤ÉÒ Eäò ºÉnºªÉ ÊVÉxÉ ¤Éè`öEòÉå ¨Éå                3.1.2 Composition of the ACB and number of meetings
={ÉʺlÉiÉ ®½ä, =xÉEòÒ ºÉÆJªÉÉ                                      attended by the members of ACB during the year 2010-11


ÊxÉnä¶ÉEò EòÉ xÉÉ¨É                              EòɪÉÇEòÉ±É Eäò nÉè®ÉxÉ          Ê]õ{{ÉhÉÒ
                                    ÊVÉxɨÉå ={ÉʺlÉiÉ ®½ä / +ɪÉÉäÊVÉiÉ
                                            ¤Éè`öEåò
Name of Director                             Meetings Attended /               Remarks
                                     Held during the tenure
´ÉiÉǨÉÉxÉ ºÉnùºªÉ/Present Members
¸ÉÒ ºÉÆVÉÒ´É VÉèxÉ,                                                 01.11.2010 ºÉä ºÉnºªÉ B´ÉÆ ÊnxÉÉÆEò 13.03.2011 ºÉä
ÊxÉnä¶ÉEò B´ÉÆ BºÉÒ¤ÉÒ Eäò +vªÉIÉ                                          BºÉÒ¤ÉÒ Eäò +vªÉIÉ
Shri Sanjeev Jain,
Director & Chairman of ACB                               3/3             Member of from 01.11.2010 and Chairman of ACB
                                                          w.e.f. 13.03.2011
¸ÉÒ +VÉªÉ EÖò¨ÉÉ®
EòɪÉÇ{ÉɱÉEò ÊxÉnä¶ÉEò B´ÉÆ BºÉÒ¤ÉÒ Eäò ºÉnºªÉ
Shri Ajai Kumar
Executive Director & Member of ACB                           9/9             —-
¸ÉÒ BxÉ +É® ¤ÉpÒxÉɮɪÉhÉxÉ,
EòɪÉÇ{ÉɱÉEò ÊxÉnä¶ÉEò B´ÉÆ BºÉÒ¤ÉÒ Eäò ºÉnºªÉ                                   01.09.2010 ºÉä BºÉÒ¤ÉÒ Eäò ºÉnºªÉ
Shri N.R. Badrinarayanan
Executive Director & Member of ACB                           5/5             Member of ACB from 01.09.2010
¸ÉÒ ºÉ¨ÉÒ® EÖò¨ÉÉ® ʺÉx½É,
ÊxÉnä¶ÉEò B´ÉÆ BºÉÒ¤ÉÒ Eäò ºÉnºªÉ
Shri Samir Kumar Sinha
Director & Member of ACB                                6/9             —-58
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ        2010-11                             ANNUAL REPORT 2010-11
ÊxÉnä¶ÉEò EòÉ xÉÉ¨É                         EòɪÉÇEòÉ±É Eäò nÉè®ÉxÉ           Ê]õ{{ÉhÉÒ
                              ÊVÉxɨÉå ={ÉʺlÉiÉ ®½ä / +ɪÉÉäÊVÉiÉ
                                       ¤Éè`öEåò
Name of Director                       Meetings Attended /                Remarks
                               Held during the tenure
¸ÉÒ¨ÉiÉÒ =¨ÉÉ ¶ÉÆEò®,
ÊxÉnä¶ÉEò B´ÉÆ BºÉÒ¤ÉÒ Eäò ºÉnºªÉ                                        30.07.2010 ºÉä BºÉÒ¤ÉÒ Eäò ºÉnºªÉ
Smt. Uma Shankar,
Director & Member of ACB                          3/6                 Member of ACB from 30.07.2010
¸ÉÒ +É®. B. ¶É¨ÉÉÇ
ÊxÉnä¶ÉEò B´ÉÆ BºÉÒ¤ÉÒ Eäò ºÉnºªÉ                                        13.03.2011 ºÉä BºÉÒ¤ÉÒ Eäò ºÉnºªÉ
Shri R. A. Sharma,
Director & Member of ACB                          —-                  Member of ACB from 13.03.2011
{ÉÚ´ÉÇ ºÉnºªÉ/Past Members
¸ÉÒ BºÉ. ºÉÒ. MÉÖ{iÉÉ
ÊxÉnä¶ÉEò B´ÉÆ BºÉÒ¤ÉÒ Eäò ºÉnºªÉ                                        13.03.2011 iÉEò BºÉÒ¤ÉÒ Eäò +vªÉIÉ
Shri S.C. Gupta
Director & Chairman of ACB                         9/9                 Chairman of ACB upto 13.03.2011
¸ÉÒ ´ÉÒ. Eäò. føÓMÉ®É
EòɪÉÇ{ÉɱÉEò ÊxÉnä¶ÉEò B´ÉÆ BºÉÒ¤ÉÒ Eäò ºÉnºªÉ                               30.04.2010 EòÉä ºÉä´ÉÉ ÊxÉ´ÉÞkÉ
Shri V.K. Dhingra
Executive Director & Member of ACB                     1/1                 Retired on 30.04.2010
¸ÉÒ BxÉ. {ÉÒ. ʺÉx½É
ÊxÉnä¶ÉEò B´ÉÆ BºÉÒ¤ÉÒ Eäò ºÉnºªÉ                                      29.07.2010 ºÉä ºÉnºªÉ xÉ½Ó ®½ä
Shri N.P. Sinha
Director & Member of ACB                          3/3                 Ceased to be the member from 29.07.2010
¸ÉÒ +É®. BxÉ. VÉèxÉ
ÊxÉnä¶ÉEò B´ÉÆ BºÉÒ¤ÉÒ Eäò ºÉnºªÉ                                      01.11.2010 ºÉä ºÉnºªÉ xÉ½Ó ®½ä
Shri R.N. Jain
Director & Member of ACB                          5/5                 Ceased to be the member from 01.11.2010


3.1.3   BºÉÒ¤ÉÒ EòÒ ¤Éè`öEòÉå Eäò +ɪÉÉäVÉxÉ EòÒ iÉÉ®ÒJÉ :                 3.1.3 Dates on which ACB Meetings were held :

ºÉÚSÉÒEò®hÉ Eò®É® Eäò JÉÆb 49 ¨Éå ªÉlÉÉÊxÉvÉÉÇÊ®iÉBEò ´É¹ÉÇ ¨Éå xªÉÚxÉiÉ¨É SÉÉ®       During the year under review, 9(nine) meetings of the Commit-
                                               tee were held vis-a-vis minimum of four meetings in a year, stipu-
¤Éè`öEòÉå Eäò ºlÉÉxÉ {É® ºÉ¨ÉÒIÉÉvÉÒxÉ ´É¹ÉÇ Eäò nÉè®ÉxÉ ºÉʨÉÊiÉ EòÒ 9öõ ¤Éè`öEåò      lated in Clause 49 of the Listing Agreement. The meetings were
+ɪÉÉäÊVÉiÉ EòÒ MÉ<È* ¤Éè`öEòå ÊxɨxÉʱÉÊJÉiÉ iÉÉ®úÒJÉÉå EòÉä +ɪÉÉäÊVÉiÉ EòÒ MÉ<È:     held on following dates:

  30.04.2010        25.09.2010          21.01.2011                30.04.2010        25.09.2010    21.01.2011
  02.07.2010        29.10.2010          28.01.2011                02.07.2010        29.10.2010    28.01.2011
  23.07.2010        29.12.2010          03.03.2011                23.07.2010        29.12.2010    03.03.2011

3.2.0 ÊxÉnä¶ÉEò ¨ÉÆb±É EòÒ |ɤÉÆvÉ ºÉʨÉÊiÉ (B¨ÉºÉÒ¤ÉÒ) :                  3.2.0 Management Committee of the Board (MCB) :
ºÉʨÉÊiÉ EòÉ MÉ`öxÉ ®É¹]ÅÒªÉEÞòiÉ ¤ÉéEò (|ɤÉÆvÉ +Éè® Ê´ÉÊ´ÉvÉ ={ɤÉÆvÉ) ªÉÉäVÉxÉÉ      The Committee is constituted as per Provisions of Nationalised
1970 (ªÉlÉɺÉƶÉÉäÊvÉiÉ) Eäò ={ɤÉÆvÉÉå Eäò +xÉÖºÉÉ® ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½è * <ºÉEäò        Banks (Management & Miscellaneous Provision) Scheme 1970.
ºÉnºªÉ ½é- +vªÉIÉ B´ÉÆ |ɤÉÆvÉ ÊxÉnä¶ÉEò, EòɪÉÇ{ÉɱÉEò ÊxÉnä¶ÉEòMÉhÉ, ¦ÉÉ®iÉ        Its members are Chairman & Managing Director, Executive
                                               Directors, Chartered Accountant Director nominated by the
ºÉ®EòÉ® uÉ®É xÉÉʨÉiÉ ºÉxÉnÒ ±ÉäJÉÉEòÉ® ÊxÉnä¶ÉEò +Éè® ¤ÉéEòEòÉ®Ò EÆò{ÉxÉÒ          Government of India and three Directors nominated by the Board
(={ÉGò¨ÉÉå EòÉ +VÉÇxÉ +Éè® +ÆiÉ®hÉ) +ÊvÉÊxɪɨÉ, 1970 EòÒ vÉÉ®É 9 (3) Eäò          from amongst the Directors referred to Clauses (d), (e), (f), (h)
JÉÆb (PÉ), (R), (SÉ), (VÉ) B´ÉÆ (ZÉ) ¨Éå ÊxÉÌnù¹]õ ÊxÉnä¶ÉEòÉå ¨Éå ºÉä ÊxÉnä¶ÉEò       and (i) of Section 9(3) of the Banking companies (Acquisition &

                                                                              59
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ            2010-11                               A N N U A L R E P O R T 2 0 1 0 - 11
¨ÉÆb±É uÉ®É xÉÉʨÉiÉ iÉÒxÉ ÊxÉnä¶ÉEò* ÊxÉnä¶ÉEò ¨ÉÆb±É uÉ®É xÉÉʨÉiÉ ÊxÉnä¶ÉEò             Transfer of Undertaking) Act 1970. The Directors nominated by
BEò ¤ÉÉ® ¨Éå U½ ¨É½ÒxÉä ºÉä +ÊvÉEò ºÉ¨ÉªÉ iÉEò {Én {É® xÉ½Ó ®½åMÉä * +vªÉIÉ               the Board shall hold office for not more than six months at a
                                                    time. The Chairman & Managing Director is the Chairman of MCB.
B´ÉÆ |ɤÉÆvÉ ÊxÉnä¶ÉEò B¨ÉºÉÒ¤ÉÒ Eäò +vªÉIÉ ½é *
3.2.1 ºÉʨÉÊiÉ EòÉ =qä¶ªÉ ÊxɨxÉʱÉÊJÉiÉ {É® Ê´ÉSÉÉ® Eò®xÉÉ +Éè® =x½å                  3.2.1 The objectives of the committee are to consider and
+xÉÖ¨ÉÉäÊniÉ Eò®xÉÉ ½è :                                           approve: -

i)   +ÊvÉEò ®É榃 Eäò =vÉÉ® / @ hÉ, ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ +Éè® ¤É^ä JÉÉiÉä bɱÉxÉä Eäò |ɺiÉÉ´É*        i)   high value credit/loan, compromise and write off proposals.


ii)    Æ
    {ÉÚVÉÒMÉiÉ +Éè® ®ÉVɺ´É ´ªÉªÉ ½äiÉÖ iÉlÉÉ {ÉÊ®ºÉ® Eäò +ÊvÉOɽhÉ +Éè® ÊEò®ÉB {É®         ii)  high value proposals for capital and revenue expenditure
    ±ÉäxÉä ºÉä ºÉƤÉÆÊvÉiÉ +ÊvÉEò ®É榃 Eäò |ɺiÉÉ´É, ÊVɺɨÉå {ÉÊ®ºÉ® Eäò +ÊvÉOɽhÉ/            and those relating to acquisition and hiring of premises
    ÊEò®ÉB {É® ±ÉäxÉä ½äiÉÖ ÊxÉvÉÉÇÊ®iÉ ¨ÉÉxÉnÆbÉå ºÉä Ê´ÉSɱÉxÉ ¦ÉÒ ¶ÉÉÊ¨É±É ½è *             including deviation from prescribed norms for acquisition/
                                                        hiring of premises.
iii)  EÆò{ÉÊxɪÉÉå Eäò ¶ÉäªÉ®Éå / Êb¤ÉåSÉ®Éå ¨Éå ÊxÉ´Éä¶É ºÉʽiÉ ºÉ®EòÉ®Ò iÉlÉÉ +xªÉ +xÉÖ¨ÉÉäÊniÉ   iii)  Proposal for high value investments in Govt. and other
    |ÉÊiɦÉÚÊiɪÉÉå ¨Éå +ÊvÉEò ®É榃 EòÉ ÊxÉ´Éä¶É Eò®úxÉä Eäò ʱÉB |ɺiÉÉ´É +Éè® ½É¨ÉÒnÉ®Ò,         approved securities including investment in shares/
    nÉxÉ näxÉä ºÉƤÉÆvÉÒ +ÊvÉEò ®É榃 Eäò |ɺiÉÉ´É B´ÉÆ                           debentures of companies as well as high value proposals
                                                        of underwriting, making donations and
iv)  ÊxÉnä¶ÉEò ¨ÉÆb±É uÉ®É ºÉ¨ÉªÉ-ºÉ¨ÉªÉ {É® <ºÉEäò {ÉÉºÉ ¦ÉäVÉ MÉB <ºÉÒ |ÉEòÉ® Eäò          iv)  Any other matter of similar nature referred to it by the Board
    EòÉä<Ç +xªÉ ¨ÉɨɱÉä *                                         from time to time.


3.2.2 ¤ÉÉäbÇ EòÒ |ɤÉÆvÉ ºÉʨÉÊiÉ (B¨ÉºÉÒ¤ÉÒ) EòÉ ºÉÆPÉ]xÉ :                      3.2.2 Composition of MCB and details of the meetings held
                                                    during the year 2010-11 and attendanceÊxÉnä¶ÉEò EòÉ xÉÉ¨É                              EòɪÉÇEòÉ±É Eäò nÉè®ÉxÉ         Ê]õ{{ÉhÉÒ
                                   ÊVÉxɨÉå ={ÉʺlÉiÉ ®½ä / +ɪÉÉäÊVÉiÉ
                                            ¤Éè`öEåò
Name of Director                             Meetings Attended /              Remarks
                                    Held during the tenure

´ÉiÉǨÉÉxÉ ºÉnùºªÉ/Present Members
¸ÉÒ +¯ hÉ EòÉè±É,
+|ÉÊxÉ B´ÉÆ B¨ÉºÉÒ¤ÉÒ Eäò +vªÉIÉ                                           01.09.2010 ºÉä ºÉnºªÉ
Shri Arun Kaul
CMD & Chairman of MCB                                  13/13             Member since 01.09.2010
¸ÉÒ +VÉªÉ EÖò¨ÉÉ®
EòɪÉÇ{ÉɱÉEò ÊxÉnä¶ÉEò B´ÉÆ B¨ÉºÉÒ¤ÉÒ Eäò ºÉnùºªÉ
Shri Ajai Kumar,
ED & Member of MCB                                   20/21             —
¸ÉÒ BxÉ. +É®. ¤ÉpÒxÉɮɪÉhÉxÉ,
EòɪÉÇ{ÉɱÉEò ÊxÉnä¶ÉEò B´ÉÆ B¨ÉºÉÒ¤ÉÒ Eäò ºÉnùºªÉ                                  01.09.2010 ºÉä Eäò ºÉnºªÉ
Shri N.R. Badrinarayanan
ED & Member of MCB                                   13/13             Member since 01.09.2010
¸ÉÒ¨ÉiÉÒ =¨ÉÉ ¶ÉÆEò®,
ÊxÉnä¶ÉEò B´ÉÆ B¨ÉºÉÒ¤ÉÒ Eäò ºÉnºªÉ                                          30.07.2010 ºÉä Eäò ºÉnºªÉ
Smt. Uma Shankar
Director & Member of MCB                                8/11             Member since 30.07.2010
¸ÉÒ ºÉÆVÉÒ´É VÉèxÉ,
ÊxÉnä¶ÉEò B´ÉÆ B¨ÉºÉÒ¤ÉÒ Eäò ºÉnºªÉ                                          10.09.2010 iÉEò Eäò ºÉnºªÉ
Shri Sanjeev Jain
Director & Member of MCB                                8/10             Member upto 10.09.2010
60
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ      2010-11                    ANNUAL REPORT 2010-11
ÊxÉnä¶ÉEò EòÉ xÉÉ¨É                EòɪÉÇEòÉ±É Eäò nÉè®ÉxÉ     Ê]õ{{ÉhÉÒ
                      ÊVÉxɨÉå ={ÉʺlÉiÉ ®½ä / +ɪÉÉäÊVÉiÉ
                              ¤Éè`öEåò
Name of Director               Meetings Attended /          Remarks
                      Held during the tenure

¸ÉÒ VÉªÉ nä´É MÉÖ{iÉÉ,
ÊxÉnä¶ÉEò B´ÉÆ B¨ÉºÉÒ¤ÉÒ Eäò ºÉnºªÉ                        11.09.2010 ºÉä 14.03.2011 iÉEò B¨ÉºÉÒ¤ÉÒ Eäò ºÉnºªÉ
Shri Jai Dev Gupta
Director & Member of MCB                  6/9          Member from 11.09.2010 till 14.3.2011
|ÉÉä. BºÉ. B±É. ¨ÉÉìÊ®ºÉ,
ÊxÉnä¶ÉEò B´ÉÆ B¨ÉºÉÒ¤ÉÒ Eäò ºÉnºªÉ                        01.11.2010 ºÉä B¨ÉºÉÒ¤ÉÒ Eäò ºÉnºªÉ
Prof. S. L. Morris
Director & Member of MCB                  6/10          Member from 01.11.2010
¨ÉÉä. +JɯVVɨÉÉÆ,
ÊxÉnä¶ÉEò B´ÉÆ B¨ÉºÉÒ¤ÉÒ Eäò ºÉnºªÉ                        15.11.2010 ºÉä B¨ÉºÉÒ¤ÉÒ Eäò ºÉnºªÉ
Md. Akhruzzaman
Director & Member of MCB                  8/10          Member from 15.11.2010
¸ÉÒ +É®. B. ¶É¨ÉÉÇ,
ÊxÉnä¶ÉEò B´ÉÆ B¨ÉºÉÒ¤ÉÒ Eäò ºÉnºªÉ                        08.05.2010 ºÉä 30.10.2010 iÉEò B¨ÉºÉÒ¤ÉÒ Eäò ºÉnºªÉ
Shri R.A. Sharma
Director & Member of MCB                  8/10          Member from 08.05.2010 to 30.10.2010
       /
{ÉÚ´ÉÇ ºÉnºªÉ Past Members
¸ÉÒ BºÉ. Eäò. MÉÉäªÉ±É
+|ÉÊxÉ B´ÉÆ B¨ÉºÉÒ¤ÉÒ Eäò +vªÉIÉ                         01.07.2010 ºÉä +vªÉIÉ xÉ½Ó ®½ä
Shri S.K. Goel
CMD & Chairman of MCB                   4/4          Ceased to be CMD from 01.07.2010
¸ÉÒ Ê´É. Eäò. føÓMÉ®É
EòÉ.ÊxÉ B´ÉÆ B¨ÉºÉÒ¤ÉÒ Eäò ºÉnºªÉ                         30.04.2010 ºÉä ºÉä´ÉÉÊxÉ´ÉÞkÉ
Shri V.K. Dhingra
ED & Member of MCB                     1/1          Retired from 30.04.2010
¸ÉÒ BxÉ. {ÉÒ. ʺÉx½É
ÊxÉnä¶ÉEò B´ÉÆ B¨ÉºÉÒ¤ÉÒ Eäò ºÉnºªÉ                        29.07.2010 ºÉä ºÉä´ÉÉÊxÉ´ÉÞkÉ
Shri N.P. Sinha,
Director & Member of MCB                  6/6          Retired on 29.07.2010
¸ÉÒ VÉä. ºÉÒ. ¶ÉÆÊb±É
ÊxÉnä¶ÉEò B´ÉÆ B¨ÉºÉÒ¤ÉÒ Eäò ºÉnºªÉ                        13.06.2010 ºÉä 08.10.2010 iÉEò ºÉnºªÉ
Shri J.C. Shandil,
Director & Member of MCB                  6/6          Member from 13.06.2010 to 08.10.2010
¸ÉÒ +É®. BxÉ. VÉèxÉ
ÊxÉnä¶ÉEò B´ÉÆ B¨ÉºÉÒ¤ÉÒ Eäò ºÉnºªÉ                        27.12.2009 ºÉä 12.06.2010 iÉEò ºÉnºªÉ {ÉÖxÉ:
                                         12.02.2011 ºÉä 12.03.2011 iÉEò ºÉnºªÉ Eäò ° {É ¨Éå ¶ÉÉʨɱÉ
Shri R.N. Jain
Director & Member of MCB                  5/5          Member w.e.f. 27.12.2009 till 12.06.2010. Again in
                                         ducted as a Member w.e.f. 12.02.2011 to 12.03.2011.
¸ÉÒ BºÉ. ºÉÒ. MÉÖ{iÉÉ
ÊxÉnä¶ÉEò B´ÉÆ B¨ÉºÉÒ¤ÉÒ Eäò ºÉnºªÉ                        01.11.2009 ºÉä 12.04.2010 iÉEò ºÉnºªÉ {ÉÖxÉ: 27.08.2010 ºÉä
                                         12.02.2011 iÉEò ºÉnºªÉ Eäò ° {É ¨Éå ¶ÉÉʨɱÉ
Shri S.C. Gupta
Director & Member of MCB                  12/12         Member since 01.11.2009 till 12.4.2010. Again in
                                         ducted w.e.f. 27.08.2010 to 12.02.2011                                                                      61
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ           2010-11                              A N N U A L R E P O R T 2 0 1 0 - 11
3.2.3. ºÉ¨ÉÒIÉÉvÉÒxÉ +´ÉÊvÉ Eäò nÉè®ÉxÉ ÊxɨxÉʱÉÊJÉiÉ iÉÉ®ÒJÉÉå EòÉä B¨ÉºÉÒ¤ÉÒ           3.2.3 During the period under review, 21 meetings of MCB
                                                   were held on the following dates :
EòÒ 21 ¤Éè`öEòå +ɪÉÉäÊVÉiÉ EòÒ MÉ<È :

    12.04.2010                24.07.2010          30.10.2010           14.01.2011      28.03.2011
    08.05.2010                09.08.2010          14.11.2010           29.01.2011
    28.05.2010                27.08.2010          30.11.2010           11.02.2011
    12.06.2010                10.09.2010          16.12.2010           04.03.2011
    03.07.2010                28.09.2010          27.12.2010           14.03.20113.3.0 ÊxÉnä¶ÉEò ¨ÉÆb±É EòÒ VÉÉäÊJÉ¨É |ɤÉÆvÉ ºÉʨÉÊiÉ (+É®B¨ÉºÉÒ¤ÉÒ) :                3.3.0.   Risk Management Committee of the Board (RMCB)

3.3.1 ªÉ½ ºÉʨÉÊiÉ ¤ÉéEò Eäò EòÉ®¤ÉÉ® ¨Éå +ÉxÉä´ÉɱÉÒ Ê´ÉʦÉxxÉ |ÉEòÉ® EòÒ VÉÉäÊJɨÉÉå EòÒ      3.3.1.   The Committee identifies, evaluates, monitors and
                                                   guides the Bank on various categories of risks to which the Bank’s
{ɽSÉÉxÉ, ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ, ÊxÉMÉ®ÉxÉÒ Eò®iÉÒ ½è iÉlÉÉ ¤ÉéEò EòÉä ºÉƤÉÆÊvÉiÉ Ên¶ÉÉÊxÉnæ¶É näiÉÒ ½è   business is exposed and devices, based on periodical review
+Éè® +É´ÉÊvÉEò ºÉ¨ÉÒIÉÉ B´ÉÆ ÊxÉMÉ®ÉxÉÒ Eäò +ÉvÉÉ® {É® BäºÉÒ EòɪÉÇ-xÉÒÊiɪÉÉÆ ¤ÉxÉÉiÉÒ ½éþè     and monitoring, such strategies as would ensure stability and
ÊVɺɺÉä ¤ÉéEò Eäò ®É¹]ÅÒªÉ B´ÉÆ +ÆiÉ®®É¹]ÅÒªÉ EòÉ®¤ÉÉ® {ÉÊ®SÉɱÉxÉ ¨Éå ºlÉÉʪÉi´É +Éè®       efficiency of the National and International business operations
nIÉiÉÉ ºÉÖÊxÉʶSÉiÉ ½Éä* ªÉ½ ¤ÉéEò ¨Éå +ÉʺiÉ näªÉiÉÉ |ɤÉÆvÉ (BB±ÉB¨É) |ÉhÉɱÉÒ Eäò         of the Bank. It also supervises and monitors the functioning of
                                                   Asset Liability Management (ALM) System in the Bank.
ÊGòªÉÉEò±ÉÉ{É EòÉ {ɪÉÇ´ÉäIÉhÉ B´ÉÆ ÊxÉMÉ®ÉxÉÒ ¦ÉÒ Eò®iÉÒ ½è *
3.3.2 +É®B¨ÉºÉÒ¤ÉÒ EòÉ ºÉÆPÉ]xÉ iÉlÉÉ ºÉʨÉÊiÉ EòÒ ¤Éè`öEòÉå +Éè® =xɨÉå               3.3.2 The composition of RMCB and details of the meetings held
={ÉʺlÉÊiÉ EòÉ Ê´É´É®hÉ ÊxɨxÉÉxÉÖºÉÉ® ½è :                                during the year 2010-11 and attendance are as under :
ÊxÉnä¶ÉEò EòÉ xÉÉ¨É                            EòɪÉÇEòÉ±É Eäò nÉè®ÉxÉ         Ê]{{ÉhÉÒ
                                  ÊVÉxɨÉå ={ÉʺlÉiÉ ®½ä / +ɪÉÉäÊVÉiÉ
                                          ¤Éè`öEåò
Name of Director                            Meetings Attended /             Remarks
                                   Held during the tenure
´ÉiÉǨÉÉxÉ ºÉnùºªÉ/Present Members
¸ÉÒ +¯ hÉ EòÉè±É,
+|ÉÊxÉ B´ÉÆ +É®B¨ÉºÉÒ¤ÉÒ Eäò +vªÉIÉ                                         01.09.2010 ºÉä ºÉnºªÉ
Shri Arun Kaul
CMD & Chairman of RMCB                               3/3               Member since 01.09.2010
¸ÉÒ +VÉªÉ EÖò¨ÉÉ®
EòÉ.ÊxÉ. B´ÉÆ +É®B¨ÉºÉÒ¤ÉÒ Eäò ºÉnºªÉ
Shri Ajai Kumar,
ED & Member of RMCB                                4/4               -
¸ÉÒ BxÉ. +É®. ¤ÉpÒxÉɮɪÉhÉxÉ,
EòɪÉÇ{ÉɱÉEò ÊxÉnä¶ÉEò B´ÉÆ +É®úB¨ÉºÉÒ¤ÉÒ Eäò ºÉnùºªÉ                               01.09.2010 ºÉä Eäò ºÉnºªÉ
Shri N. R. Badrinarayanan
ED & Member of RMCB                                3/3               Member since 01.09.2010
¸ÉÒ BºÉ. Eäò. ʺÉx½É
+É®B¨ÉºÉÒ¤ÉÒ Eäò ºÉnºªÉ
Shir S. K. Sinha
Member of RMCB                                   2/4               -


62
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ          2010-11                             ANNUAL REPORT 2010-11
ÊxÉnä¶ÉEò EòÉ xÉÉ¨É                           EòɪÉÇEòÉ±É Eäò nÉè®ÉxÉ        Ê]{{ÉhÉÒ
                                ÊVÉxɨÉå ={ÉʺlÉiÉ ®½ä / +ɪÉÉäÊVÉiÉ
                                         ¤Éè`öEåò
Name of Director                         Meetings Attended /             Remarks
                                 Held during the tenure

¸ÉÒ ºÉÆVÉÒ´É VÉèxÉ,
ÊxÉnä¶ÉEò B´ÉÆ +É®B¨ÉºÉÒ¤ÉÒ Eäò ºÉnºªÉ                                     13.03.2011 ºÉä Eäò ºÉnºªÉ
Shri Sanjeev Jain
Director & Member of RMCB                           1/1               Member since 13.03.2011
¸ÉÒ¨ÉiÉÒ =¨ÉÉ ¶ÉÆEò®
ÊxÉnä¶ÉEò B´ÉÆ +É®B¨ÉºÉÒ¤ÉÒ Eäò ºÉnºªÉ
Smt. Uma Shankar
Director of Member of RMCB                           1/1               -
¸ÉÒ +É®. B. ¶É¨ÉÉÇ,
ÊxÉnä¶ÉEò B´ÉÆ +É®B¨ÉºÉÒ¤ÉÒ Eäò ºÉnºªÉ                                     13.03.2011 ºÉä Eäò ºÉnºªÉ
Shri R.A. Sharma
Director & Member of RMCB                           1/1               Member since 13.03.2011
{ÉÚ´ÉÇ ºÉnºªÉ/Past Members
¸ÉÒ BxÉ. {ÉÒ. ʺÉx½É
ÊxÉnä¶ÉEò B´ÉÆ +É®B¨ÉºÉÒ¤ÉÒ Eäò ºÉnºªÉ                                     29.07.2010 ºÉä ÊxÉnä¶ÉEò xÉ½Ó ®½ä
Shri N.P. Sinha
Director & Member of RMCB                           1/1               Ceased to be the Director from 29.07.2010
¸ÉÒ BºÉ. ºÉÒ. MÉÖ{iÉÉ
ÊxÉnä¶ÉEò +É®B¨ÉºÉÒ¤ÉÒ Eäò ºÉnºªÉ                                       13.03.2011 ºÉä ÊxÉnä¶ÉEò xÉ½Ó ®½ä
Shri S.C. Gupta
Director & Member of RMCB                           3/3               Ceased to be the Director from 13.03.20113.3.3  +É®B¨ÉºÉÒ¤ÉÒ EòÒ ¤Éè`öEåò ÊxɨxÉʱÉÊJÉiÉ iÉÉ®ÒJÉÉå EòÉä +ɪÉÉäÊVÉiÉ           3.3.3 The meetings of RMCB were held on the following
                                                 dates :
EòÒ MÉ<È :
03.07.2010      24.09.2010       28.12.2010       28.03.2011         03.07.2010    24.09.2010   28.12.2010    28.03.20113.4.0  ¶ÉäªÉ®vÉÉ®Eò ʶÉEòɪÉiÉ ÊxÉ´ÉÉ®hÉ ºÉʨÉÊiÉ (BºÉVÉÒ+É®ºÉÒ¤ÉÒ) :              3.4.0 Shareholders Grievances Redressal Committee
                                                 (SGRCB) :

3.4.1. ¶ÉäªÉ®vÉÉ®EòÉå/ÊxÉ´Éä¶ÉEòÉå EòÒ Ê¶ÉEòɪÉiÉÉå, ªÉlÉÉ- vÉxÉ ´ÉÉ{ɺÉÒ +Énä¶É,        3.4.1.   The Committee was constituted under the
¶ÉäªÉ® |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ, ±ÉɦÉÉÆ¶É ´ÉÉ®Æ] +ÉÊn |ÉÉ{iÉ xÉ ½ÉäxÉä Eäò ºÉƤÉÆvÉ ¨Éå =ÊSÉiÉ        Chairmanship of the Non-executive Director for speedy redressal
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÒ ®JÉiÉä ½ÖB iÉlÉÉ Ê¶ÉEòɪÉiÉEòiÉÉÇ EòÒ iÉÖʹ] Eäò +xÉÖ° {É Ê¶ÉEòɪÉiÉ EòÉ       of shareholder/investors’ complaints/grievances, like, non receipt
                                                 of refund orders, share certificate, dividend warrant etc., with
ÊxÉ´ÉÉ®hÉ Eò®xÉä Eäò ʱÉB MÉè®-EòɪÉÇ{ÉɱÉEò ÊxÉnä¶ÉEò EòÒ +vªÉIÉiÉÉ ¨Éå <ºÉ           due care and to the satisfaction of the complainants. All the
ºÉʨÉÊiÉ EòÉ MÉ`öxÉ ÊEòªÉÉ MɪÉÉ* ´É¹ÉÇ Eäò nÉè®ÉxÉ |ÉÉ{iÉ YfU btbÖtu EòÉä UÉäcEò®,       complaints received during the year were redressed except one
VÉÉä ´É¹ÉÇ Eäò +ÆiÉ ¨Éå ±ÉÆʤÉiÉ ½è +Éè® iÉÒxÉ Ê´ÉʦÉxxÉ ÊVɱÉÉ ={ɦÉÉäHòÉ xªÉɪÉɱɪÉÉå/    case, which is pending as at the end of the year and those relates
¡òÉä®¨É ¨Éå nɪɮ ¨ÉɨɱÉÉå ºÉä ºÉƤÉÆÊvÉiÉ ½é, ºÉ¦ÉÒ Ê¶ÉEòɪÉiÉÉå EòÉ ÊxÉ´ÉÉ®hÉ Eò®       to cases filed with District Consumer Courts/Forum.
ÊnªÉÉ MɪÉÉ ½è*                                                                                63
´ÉÉ Ì¹É Eò |É ÊiÉ ´Éä nù xÉ          2010-11                           A N N U A L R E P O R T 2 0 1 0 - 11
3.4.2   ÊnxÉÉÆEò 31 ¨ÉÉSÉÇ, 2011 EòÒ ÊºlÉÊiÉ Eäò +xÉÖºÉÉ® BºÉVÉÒ+É®ºÉÒ¤ÉÒ        3.4.2 The composition of the SGRCB as on 31st March, 2011
                                              and details of the attendance of the members are as under :
EòÉ ºÉÆPÉ]xÉ iÉlÉÉ =Hò ºÉʨÉÊiÉ EòÒ ¤Éè`öEòÉå ¨Éå ºÉnºªÉÉå EòÒ ={ÉʺlÉÊiÉ EòÉ
Ê´É´É®hÉ ÊxɨxÉÉxÉÖºÉÉ® ½è :
 ÊxÉnä¶ÉEò EòÉ xÉÉ¨É                                                       EòɪÉÇEòÉ±É Eäò nÉè®ÉxÉ
                                                             ÊVÉxɨÉå ={ÉʺlÉiÉ ®½ä / +ɪÉÉäÊVÉiÉ
                                                                      ¤Éè`öEåò
Name of Director                                                      Meetings Attended /
                                                             Held during the tenure
´ÉiÉǨÉÉxÉ ºÉnùºªÉ/Present Members
¸ÉÒ ºÉ&