Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Opgaver_ organisation og ledelse

VIEWS: 42 PAGES: 30

									                    Patologiafdelingen, Rigshospitalet, 2008

                                                                Side

Forord......................................................................................................................... 3

Organisation ............................................................................................................... 4

Geografi ..................................................................................................................... 5

Funktionsområder....................................................................................................... 6

Undervisning .............................................................................................................. 7

Personale ................................................................................................................... 7

Produktionsstatistik..................................................................................................... 8

Svartider ..................................................................................................................... 9

Kvalitet ..................................................................................................................... 10

Patobank ................................................................................................................. 10

Økonomi ................................................................................................................... 11

Forskning ................................................................................................................. 11

Eksterne faglige opgaver og efteruddannelse ........................................................... 24
                                                                  2
              Patologiafdelingen, Rigshospitalet, 2008Forord
Patologiafdelingen stiller diagnoser på vævsprøver fra Rigshospitalets og talrige
eksterne rekvirenters patienter. Afdelingen er højt specialiseret og blandt de største i
Danmark. Afdelingen beskæftiger ca. 100 personer. Siden 1977 har sektionsstuer,
laboratorier og kontorer bortset fra neuropatologi og eksperimentel patologi haft til huse i
Teilumbygningen. Aktiviteten har været stigende og arbejdsmiljøkravene er blevet
skærpet. Labororatorieområdet blev ombygget i 1993, og kontorudnyttelsen er løbende
intensiveret i takt med udvidelse af staben.

I perioden 2001-2008 er aktiviteten steget jævnt med ca. 8% årligt. Med Region
Hovedstadens hospitalsplan fra 2007 forventes yderligere aktivitetsstigning på 20%
inden 2012. Dertil kommer en aktivitetsstigning på skønsvis 10% betinget af fremtidig
mere kompliceret teknologi i form af molekylærbiologiske analyser. Patologispecialet er
håndværkspræget og personaletungt, således at der er ligefrem proportionalitet mellem
aktivitet og personaleforbrug. Disse forhold har sat afdelingens fysiske indretning under
pres.

Patologiafdelingens placering i Teilumbygningen er ikke ideel. Afdelingen ligger fjernt fra
både klinikker, operationsafsnit og beslægtede laboratoriespecialer. Det vanskeliggør
samarbejdet om patienter og udvikling af analysemetoder. Dertil kommer, at der ikke er
mulighed for arealudvidelse i Teilumbygningen. Med de aktuelle forventninger om
fremtidig større udbygning af Rigshospitalet anses det imidlertid ikke for realistisk at
udflytte afdelingen inden for de kommende 5-10 år.

Efter konstatering af påtrængende problemer i forbindelse med arbejdsmiljø, sikkerhed
og pladsmangel har Region Hovedstaden bevilget midler til renovering af laboratorier
indenfor de eksisterende rammer.

Målet er, at Patologiafdelingen opnår mulighed for at kunne opfylde fremtidige
produktionskrav, hvad angår kvantitet, kvalitet og navnlig svartider, og at skabe bedre
arbejdsvilkår for medarbejderne. Særligt fokuseres på at skabe tilstrækkelig kapacitet i
modtagelse, frysesnits- og udskæringssektionen, i hensigtsmæssig indretning af
stinkskabe, i gode akustikforhold og mulighed for at opretholde produktionen i
ombygningsperioden.

Byggeriet er omfattende og påbegyndes september 2009. Under ombygningen vil
afdelingen bestræbe sig på at holde sædvanligt serviceniveau. Forberedelserne har
været meget omfattende med inddragelse af alle medarbejdergrupper. Mange med stort
engagement i samarbejdet med ledelsen og eksterne rådgivere ydet en ekstraordinær
indsats.
Rigshospitalet, den 1. juli 2009.
Niels Græm
Laboratoriechef, dr. med.
                                              3
                     Patologiafdelingen, Rigshospitalet, 2008Organisation
Rigshospitalet er Region Hovedstadens spydspids på hospitalsområdet og landets
førende hospital med mange højt specialiserede afdelinger med forskning, højt
specialiseret patientbehandling og undervisning. Hospitalet varetager mange funktioner
for hele landet, Grønland, Færøerne og det svenske nærområde.

Patologiafdelingens mål er,
   at opfylde kvalitetskrav hos Rigshospitalets klinikker på specialfunktionsniveau.
   at tiltrække eksterne kunder med behov for højtspecialiseret diagnostik.
   at fremme forskning af høj kvalitet.
   at anvende metoder med dokumenteret bedst virkning for patienterne.
   at opnå stor medarbejdertilfredshed.

Kerneydelsen er: Den rigtige diagnose til rette tid og pris.

Patologiafdelingen stærkt specialiseret og organiseret i seks teams med egne læger,
bioanalytikere og lægesekretærer. Alle teams varetager diagnostik, forskning og
undervisning.

Afdelingen ledes af laboratoriechef, dr. med. Niels Græm og ledende bioanalytiker Hans
Henrik Nielsen. Ledende lægesekretær Gitte Muderspach leder afdelingens sekretariat.
                                      Laboratoriechef
                                     Ledende bioanalytiker
                                       Professor
                                     Ledende lægesekretær

                          Lektorer, kliniske vejledere,     IT-udvalg (Patologisystem)
                         uddannelsesansvarlig overlæge     Arbejdsmiljø og MED-udvalg
                           bioanalytikerundervisere,           Kvalitet
                          lægesekretærelevansvarlig  Finsenteam (FT)  Transplantationsteam (TX)  Juliane-Marie team (JMT)     Mamma-Orto-Thyr. team (MOT)     Neuroteam (NT)   Bartholininstittutet (BI)
             Specialfarvninger                       Immunhistokemi         Elektronmikroskopi  Eksperimentel patologi
                                                                          Biobank
                                                                            4
             Patologiafdelingen, Rigshospitalet, 2008

Geografi

Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

Teilumbygningen:
Afsnit 5431, 5432, 5441, 5442, 5443 og 5444:      Finsen Team
                            Juliane Marie Team
                            Mamma-Orto-Thyreoidea Team
                            Transplantationsteam TX
Afsnit 5313:                      SektionsstueMichelsenbygningen:
Afsnit 6301:                      Neuroteam

______________________________________________________________________

Biocenter København
Ole Maaløesvej 5
2200 København N

Afsnit 3731 og 3733                  Bartholininstituttet - Cancer,
                            immunologi, diabetes,
                            molekylærpatologi og biobank
                                            5
               Patologiafdelingen, Rigshospitalet, 2008

Funktionsområder
                              Funktionsansvarlige
Finsen Team FT     Hæmatologi, hoved-hals- og     Teamleder, overlæge Nina Hastrup
            hudpatologi             Overlæge, dr. med. Birgitte Ravn Juhl
                              Overlæge, dr. med. Marianne Hamilton
                              Therkildsen
                              Professor, overlæge, dr. med. Elisabeth
                              Ralfkiær
                              Afdelingsbioanalytiker Christine Rannes

Transplantationstea  Transplantationspatologi og     Teamleder, overlæge, dr. med. Claus B.
m TX          anden diagnostik inden for     Andersen
            thoraxpatologi, uro-nefropatologi  Overlæge Birgitte Federspiel
            og hepato-gastroenterologisk    Overlæge, ph.d. Ben Vainer
            patologi.              Afdelingslæge Birgitte Grønkær Toft
            Specialfarvningslaboratoriet    Overlæge, ph.d. Eric Santoni-Rugiu
                              Overlæge, dr. med. Grete Krag Jacobsen
                              Afdelingsbioanalytiker Anne Andersen

Juliane Marie Team   Gynækologisk, pædiatrisk og     Teamleder, overlæge, ph.d. Bodil Laub
JMT          føtal patologi.           Petersen
                              Overlæge, ph.d. Lotte Nedergaard
                              Overlæge Lisa Leth Maroun
                              Laboratoriechef, dr. med. Niels Græm
                              Afdelingsbioanalytiker Unni Hansen

Mamma-Orto-      Mammapatologi,           Teamleder, overlæge, dr. med. Fritz Rank
Thyreoidea Team    thyreoideapatologi og diagnostik  Overlæge Søren Daugaard
MOT          af knogle- og bløddelstumorer.   Overlæge, dr. med. Vera Timmermans
            Immunhistokemisk laboratorium    Wielenga
                              Afdelingsbioanalytiker Dorthe Holm
                              Specialbioanalytiker Lone Svendstrup

Neuroteam NT      Diagnostik af sygdomme i      Teamleder, overlæge, dr. med. Henning
            nervesystemet og muskler      Laursen
            Elektronmikroskopi         Overlæge Helle Broholm
                              Afdelingsbioanalytiker Ann Meisler

Bartholininstituttet  Eksperimentel patologi       Teamleder, overlæge, ph.d.Eric Santoni-Rugiu
            Cancer               Professor, overlæge, dr. med Elisabeth
            Immunologi,             Ralfkiær
            Molekylærpatologi          Overlæge, dr. med. Maxwell Sehested
            Diabetes              Ledende bioanalytiker Margit Bæksted
            Biobank               Professor, overlæge dr. med. Karsten
                              Buschard
                              Seniorforsker, ph.d. Knud Josefsen
                              Forskningsleder, ph.d. Lars H. Engelholm
                                                   6
              Patologiafdelingen, Rigshospitalet, 2008

Undervisning
Patologiundervisning af medicinstuderende ledes af professor, dr. med. Elisabeth
Ralfkiær. Seks overlæger er kliniske lektorer.

Bioanalytikerunderviserne Annette Stenlov og Marianne Rasmussen varetager
undervisning af bioanalytikerstuderende.

Patologiafdelingen er med seks årsværk involveret i tre hoveduddannelsesforløb i
speciallægeuddannelsen i patologisk anatomi, et års i hoveduddannelsen i retsmedicin
og med et årsværk i et introduktionsforløb til begge specialer. Overlæge, ph.d. Ben
Vainer er uddannelsesansvarlig overlæge og patologiafdelingens repræsentant i
Uddannelsesrådet for Patologisk anatomi i Region Øst.

Personale
                    Årsværk
Laboratoriechef               1,0
Professor                  2,0
Seniorforsker                1,0
Overlæge                  13,8
Afdelingslæge                2,6
Reservelæge                 7,8
Videnskabelig assistent           0,6
Molekylærbiolog               0,3
Ledende bioanalytiker            2,0
Bioanalytikerunderviser           1,0
Afdelingsbioanalytiker           4,8
Bioanalytiker               37,8
Industrilaborant              2,2
Ledende lægesekretær            1,0
Lægesekretær                5,5
Portør                   1,1
Fondslønnet akademisk personale       9,5
Fondslønnet ikke-akademisk personale    3,0
Total                   97,0
MED-udvalg og arbejdsmiljø.
MED-udvalget, som står for medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø, har
afholdt seks møder og bl.a. drøftet økonomi, personaleforhold, arbejdsmiljø og
organisationsændringer.

Patologiafdelingen har følgendesikkerhedsgrupper:
   Finsenteam, Juliane Marie team, Mamma-Orto-Thyreoidea team,
    Transplantationsteam TX.
   Neuroteam.
   Sektionsstue.
   Bartholininstituttet.
                                            7
          Patologiafdelingen, Rigshospitalet, 2008Produktionsstatistik
                               8
              Patologiafdelingen, Rigshospitalet, 2008
Svartider
De planlagte pakkeforløb for kræftpatienter kræver generelt svartid på biopsier på højst
tre dage og på resektater højst fem dage, idet udredning og behandling af kræftpatienter
skal foregå, så der kun optræder ventetid, der er strengt fagligt begrundet.
Patologiafdelingens svartider har ikke været tilfredsstillende. For i fremtiden at kunne
opfylde målene planlægges anskaffelse af arbejdskraftbesparende apparatur til hurtig
præparation af vævsprøver samt dikteringsudstyr med stemmegenkendelse.

% besvarede efter kalenderdage
 Dage   Biopsi    Resektat Konsultation Hæmatologi Finnålsaspirat
    2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
   0   1    1   0   0 10   11  3   4   11   14
   1  17   15   2   1 29   28  6   7   40   47
   2  32   30  10   8 37   37 12  11   55   60
   3  43   41  18   15 44   44 19  18   68   72
   4  55   53  27   22 51   52 26  24   80   85
   5  66   65  37   32 57   60 38  34   88    7
   6  76   76  50   46 66   68 56  51   94   95
   7  84   85  64   60 72   74 72  68   98   97
   8  88   89  73   70 76   79 81  77   99   98
   9  90   91  78   75 78   81 86  81   99   98
   10  92   92  82   79 81   83 90  85   99   98
 10-20  98   98  97   96 94   95 99  98  100   99
 21-30  99   99  99   98 98   98 99  99  100   99
  >30 100 100 100 100 100 100 100 100           100  100 Dage   Smear  Andet cyt. Obd. voks  Obd. fost.  Obd. hjerne
     2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
   0   1  6  7   10  7   3  0    0  0    0
   1   4  11  37   40  10   5  0    0  0    0
   2   8  13  47   52  12   7  0    0  0    0
   3   13  15  56   60  14  10  0    1  0    0
   4   23  21  64   69  16  12  1    1  0    0
   5   32  27  70   76  17  12  1    1  0    0
   6   41  35  75   82  17  14  1    1  0    0
   7   56  45  79   87  19  18  1    2  0    0
   8   62  52  81   90  22  20  1    2  0    0
   9   67  58  83   91  29  20  1    3  0    0
   10   71  62  85   92  30  22  1    4  0    0
 10-20   92  94  94   98  41  41  10    8  0    1
 21-30   99  99  97   99  53  57  30   21   2    9
  >30  100 100 100 100 100 100 100 100        100   100
                                            9
              Patologiafdelingen, Rigshospitalet, 2008

Kvalitet
Patologiafdelingen deltager med stort udbytte i regi af NordiQC og NEQAS i
kvalitetssikringsprogrammer af det meget store antal immunfarvede prøver.

Når en patient med en patologidiagnose fra et andet sygehus henvises til Rigshospitalet
med henblik på videre behandling reviderer Patologiafdelingen i mange tilfælde prøven.
Formålet er at sikre en korrekt diagnose og at alle relevante informationer videregives til
de behandlende læger. Det giver stor sikkerhed, at prøven er vurderet på to
patologiafdelinger. Revision giver endvidere mulighed for at opretholde og videreudvikle
et højt niveau af ekspertise.

Patobank
Den landdækkende Patobank fungerer som et dagligt diagnostisk værktøj. I forbindelse
med undersøgelse af prøver benyttes Patobank til at give information om tidligere
patoanatomiske undersøgelser uanset hvor i landet disse undersøgelser er foretaget. I
Patobanken foretages også en detaljeret registrering af afdelingens produktionsdata til
hjælp for bl.a. økonomisk planlægning og budgetstyring. Driften er underlagt et
repræsentantskab. Overlæge dr. med. Marianne Hamilton Therkildsen er
Patologiafdelingens repræsentant.
                                             10
                Patologiafdelingen, Rigshospitalet, 2008

Økonomi


Produktion i point (efter Sundhedsstyrelsen 2002)
                                  Point 2008
07-      Hjertecentret (hje)
0703-     Anæstesi/op/kir.int                       109.951
0705-     Medicinsk afdeling B                       411.252
0707-     Kirurgisk afdeling RT                      149.984
Sum                                       671.187
20-      Neurocentret (neu)
2007-     Neuroanæstesiologisk klinik                    65.970
2008-     Neurologisk klinik                        200.903
2009-     Neurokirurgisk klinik                      103.049
2017-     Klinik for rygmarvsskader                     12.732
2021-     Neurofysiologisk klinik                        20
Sum                                       382.674
27-      Hovedortocentret (hoc)
2703-     Øjenklinik                            18.799
2704-     Ortopæd.kirurgisk afd.                      190.286
2705-     Øre-næse-hals                          120.643
2706-     Plastikkirurgi                          94.188
2707-     Tand-mund-kæbe                           3.642
2709-     Medicinsk ortopædi og rehabil.                   1.557
2710-     Anæstesi/operation                        69.344
2712-     Børnepatienter                           4.776
2713-     Afd. CE                              97.976
2715-     Odontologisk videncenter                        4
Sum                                       601.215
37-      Juliane marie centret (jmc)
3703-     Anæstesi og operation                        131
3704-     Vækst og reproduktion                       58.482
3706-     Fertilitetsklinik                         8.408
3707-     Gynækologi                            101.391
3709-     Klinisk genetik                          10.991
3710      Klinisk patofysiologi                         21
3711-     Obstetrik                             87.291
3713-     Ultralyd                             11.571
3715-     Børnekirurgi                           47.713
3717-     Neonatologi                            38.922
3719-     Pæddiatri i                           161.724
3721-     Pæddiatri ii                           401.541
3722-     Seksuelt misbrugte børn                       199
Sum                                       928.385
38-      Abdominalcentret (abd)
3802-     Afdeling A                           178.903
3804-     Afdeling CA                          263.755
3806-     Afdeling CA                          171.906
3808-     Afdeling D                           223.753
3810-     Afdeling P                           547.376
3812-     Afdeling RK                           65.230
3816-     Ita/pita-funktionen                      212.357
3822-     Afdeling PE                          212.881
Sum                                     1.876.161
42-      Finsenscentret (fin)
4210-     Fc reumatologisk klinik                    194.501
4220-     Hæmatologisk klinik                      944.947
4230-     Allergiklinik                          18.883
4240-     Onkologisk klinik                       479.525
4248-     Eksterne midler                           10
4250-     Epidemi klinik                         322.395
4260-     Radioterapiklinikken                      28.501
Sum                                     1.988.762

                                             11
                   Patologiafdelingen, Rigshospitalet, 2008

                                     Point 2008
65-        Diagnostisk center (dia)
1110        Radiologisk afdeling                        16.373
1811        Patologi                              17.348
          Andre                                30.904
Sum                                          64.625
76-
7611      Psykiatrisk klinik                           33.508
Sum                                          33.508
Eksterne rekvirenter
Frederiksberg Hospital                               122.681
Grønlands Sundhedsvæsen                               309.369
Færøernes Sundhedsvæsen                               91.446
Andre eksterne rekvirenter                             386.063
Sum                                         909.559
Total RH og eksterne                               7.456.076


2008 Regnskab                                     mio. kr.
Personale                                       40.404
Drift                                         11.275
Sum                                          51.679
Heraf Bartholin                                     5.376
Total til rutine                                    46.303

Beregnet værdi:
1 point                                        6,21 kr.
                                                 12
              Patologiafdelingen, Rigshospitalet, 2008

Forskning
Professor, dr. med. Elisabeth Ralfkiær er overordnet leder af afdelingens forskning.
Hovedområderne er:

1.  Hæmatologi og onkopatologi.
2.  Eksperimentel patologi og molekylær cancerterapi.
3.  Diabetes.
4.  Transplantationspatologi.
5.  Føtal- og børnepatologi
6.  Neuropatologi

Biobank
Patologiafdelingens arkiv indeholder allerede analyserede vævsprøver fra patienter, som
er biopterede eller opererede på Rigshospitalet. Materialet opbevares primært af hensyn
til patienter og pårørende med henblik på fornyet analyse fx ved recidiv af kræftsygdom
eller udredning af arvelig kræft. Hovedparten af prøverne er fikseret i formalin og indstøbt
i paraffin. I de sidste 20 år er der i tiltagende omfang også nedfrosset ufikseret væv til
molekylærbiologiske undersøgelser. Patologiafdelingen deltager i et nationalt
samarbejde om etablering af en forskningsegnet biobank for nydiagnostiseret kræft.
Etableringen er støttet af en bevilling fra Sundheds- og Indenrigsministeriet.


Bartholin Instituttet/Eksperimental Patologi Unit (XPU)
Bartholininstituttet er en eksperimentel kræftforskningsenhed, der tillige forsker i
anvendelse af immunologiske, biokemiske og molekylærbiologiske metoder og i
diabetes. Instituttet administrerer og udvikler patologiafdelingens forskningsegnede
biobank. Overlæge ph.d. Eric Santoni Rugiu har ansvaret for den lægelige ledelse.


Publikationer
Afhandlinger
Anders Bilde. Treatment of oral squamous cell carcinoma. Implementation of Sentinel
Node Biopsy. Eget forlag. 01-102, 2008. Ph.d.-afhandling. Københavns Universitet,
Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Lena Marquard Ipsen. Molecular targets of histone deacetylase inhibitors and their ex-
pression in cancer tissues. Eget forlag. 01-74, 2008. Ph.d.-afhandling. Københavns
Universitet, Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Susanne Midtgaard Dam. The expression of Fas and other apoptosis related genes in
relationship to the cytotoxic activity of the mega-Fas ligand APO010 in multiple myeloma.
Eget forlag. 01-55, 2008. Speciale. Københavns Universitet, Sundhedsvidenskabelige
Fakultet.
                                             13
              Patologiafdelingen, Rigshospitalet, 2008
Tidsskriftartikler
Aanaes K, Hasselby JP, Bilde A, Therkildsen MH, von Buchwald C. Heterotopic
neuroglial tissue: two cases involving the tongue and the buccal region. Oral Surg Oral
Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2008;105(6):e22-e29.

Bilde A, von Buchwald C, Therkildsen MH, Mortensen J, Kirkegaard J, Charabi B, Specht
L. Need for intensive histopathologic analysis to determine lymph node metastases when
using sentinel node biopsy in oral cancer. Laryngoscope 2008;118(3):408-14.

Blichert-Toft M, Nielsen M, During M, Moller S, Rank F, Overgaard M, Mouridsen HT.
Long-term results of breast conserving surgery vs. mastectomy for early stage invasive
breast cancer: 20-year follow-up of the Danish randomized DBCG-82TM protocol. Acta
Oncol 2008;47(4):672-81.

Bramow S, Faber-Rod JC, Jacobsen C, Kutzelnigg A, Patrikios P, Sorensen PS, Lass-
mann H, Laursen H. Fatal neurogenic pulmonary edema in a patient with progressive
multiple sclerosis. Mult Scler 2008;14(5):711-5.

Broholm H, Born PW, Guterbaum D, Dyrbye H, Laursen H. Detecting chromosomal alte-
rations at 1p and 19q by FISH and DNA fragment analysis - a comparative study in hu-
man gliomas. Clin Neuropathol 2008;27(6):378-87.

Burton CM, Iversen M, Carlsen J, Andersen CB. Interstitial inflammatory lesions of the
pulmonary allograft: a retrospective analysis of 2697 transbronchial biopsies.
Transplantation 2008;86(6):811-9.

Burton CM, Iversen M, Scheike T, Carlsen J, Andersen CB. Minimal acute cellular rejec-
tion remains prevalent up to 2 years after lung transplantation: a retrospective analysis of
2697 transbronchial biopsies. Transplantation 2008;85(4):547-53.

Burton CM, Iversen M, Scheike T, Carlsen J, Andersen CB. Is lymphocytic bronchiolitis a
marker of acute rejection? An analysis of 2,697 transbronchial biopsies after lung trans-
plantation. J Heart Lung Transplant 2008;27(10):1128-34.

Bzorek M, Stamp IM, Petersen BL, Frederiksen L. Use of commercially available rabbit
monoclonal antibodies for immunofluorescence double staining. Appl Immunohistochem
Mol Morphol 2008;16(4):387-92.

Bzorek MSr, Petersen BL, Hansen L. Simultaneous phenotyping and genotyping (FIC-
TION-methodology) on paraffin sections and cytologic specimens: a comparison of 2 dif-
ferent protocols. Appl Immunohistochem Mol Morphol 2008;16(3):279-86.

Cardwell CR, Stene LC, Joner G, Cinek O, Svensson J, Goldacre MJ, Parslow RC, Pozzil-
li P, Brigis G, Stoyanov D, Urbonaite B, Sipetić S, Schober E, Ionescu-Tirgoviste C, De-
voti G, de Beaufort CE, Buschard K, Patterson CC. Caesarean section is associated with
an increased risk of childhood-onset type 1 diabetes mellitus: a meta-analysis of obser-
vational studies. Diabetologia 2008;51(5):726-35.

Celis JE, Gromov P, Cabezon T, Moreira JM, Friis E, Jirstrom K, Llombart-Bosch A,
Timmermans-Wielenga V, Rank F, Gromova. 15-prostaglandin dehydrogenase expres-
sion alone or in combination with ACSM1 defines a subgroup of the apocrine molecular
subtype of breast carcinoma. Mol Cell Proteomics 2008;7(10):1795-809.
                                             14
              Patologiafdelingen, Rigshospitalet, 2008

Cordes H, Bergstrom AL, Ohm J, Laursen H, Heegaard PM. Characterisation of new
monoclonal antibodies reacting with prions from both human and animal brain tissues. J
Immunol Methods 2008;337(2):106-20.

Dejligbjerg M, Grauslund M, Christensen IJ, Tjornelund J, Buhl Jensen P, Sehested M.
Identification of predictive biomarkers for the histone deacetylase inhibitor belinostat in a
panel of human cancer cell lines. Cancer Biomark 2008;4(2):101-9.

Dejligbjerg M, Grauslund M, Litman T, Collins L, Qian X, Jeffers M, Lichtenstein H, Jen-
sen PB, Sehested M. Differential effects of class I isoform histone deacetylase depletion
and enzymatic inhibition by belinostat or valproic acid in HeLa cells. Mol Cancer
2008;7:70.

Dyrbye H, Broholm H, Dziegiel MH, Laursen H. The M129V polymorphism of codon 129
in the prion gene (PRNP) in the Danish population. Eur J Epidemiol 2008;23(1):23-7.

Ejsing-Duun M, Josephsen J, Aasted B, Buschard K, Hansen AK. Dietary gluten reduces
the number of intestinal regulatory T cells in mice. Scand J Immunol 2008;67(6):553-9.

Faurschou M, Penkowa M, Andersen CB, Starklint H, Jacobsen S. The renal metallo-
thionein expression profile is altered in human lupus nephritis. Arthritis Res Ther
2008;10(4):R76.

Funda DP, Kaas A, Tlaskalova-Hogenova H, Buschard K. Gluten-free but also gluten-
enriched (gluten+) diet prevent diabetes in NOD mice; the gluten enigma in type 1 di-
abetes. Diabetes Metab Res Rev 2008;24(1):59-63.

Geisler CH, Kolstad A, Laurell A, Andersen NS, Pedersen LB, Jerkeman M, Eriksson M,
Nordström M, Kimby E, Boesen AM, Kuittinen O, Lauritzsen GF, Nilsson-Ehle H,
Ralfkiaer E, Akerman M, Ehinger M, Sundström C, Langholm R, Delabie J, Karjalainen-
Lindsberg ML, Brown P, Elonen E. Nordic Lymphoma Group. Long-term progression-free
survival of mantle cell lymphoma after intensive front-line immunochemotherapy with in
vivo-purged stem cell rescue: a nonrandomized phase 2 multicenter study by the Nordic
Lymphoma Group. Blood 2008;112(7):2687-93.

Gjerdrum LM, Woetmann A, Odum N, Hother C, Henrik-Nielsen R, Gniadecki R, Ralf-
kiaer E. FOXP3 positive regulatory T-cells in cutaneous and systemic CD30 positive T-
cell lymphoproliferations. Eur J Haematol 2008;80(6):483-9.

Gromov P, Celis JE, Gromova I, Rank F, Timmermans-Wielenga V, Moreira JMA. A sin-
gle solution for the analysis of tissue samples by different proteomic technologies. Mole-
cular Oncology 2008;2:368-79.

Gronbaek K, Ralfkiaer U, Dahl C, Hother C, Burns JS, Kassem M, Worm J, Ralfkiaer
EM, Knudsen LM, Hokland P, Guldberg P. Frequent hypermethylation of DBC1 in malig-
nant lymphoproliferative neoplasms. Mod Pathol 2008;21(5):632-8.

Hasselby JP. Medforfatterskab af kasuistik “Hetertropic neuroglial tissue. Two cases in-
volving the tongue and the buccal region. Oral Surgery Med Oral Pathol Oral Radiol. En-
dod. 2008, 105 (6): e 22-9.

Hermansen NE, Ralfkiaer EM, Kjeldsen L. [Disseminated fusariosis in a patient with
acute lymphoblastic leukaemia]. Ugeskr Laeger 2008;170(37):2892.

Hillig T, Engelholm LH, Ingvarsen S, Madsen DH, Gardsvoll H, Larsen JK, Ploug M,
Danø K, Kjøller L, Behrendt N. A composite role of vitronectin and urokinase in the mod-
ulation of cell morphology upon expression of the urokinase receptor. J Biol Chem
2008;283(22):15217-23.

                                              15
              Patologiafdelingen, Rigshospitalet, 2008


Ingvarsen S, Madsen DH, Hillig T, Lund LR, Holmbeck K, Behrendt N, Engelholm LH.
Dimerization of endogenous MT1-MMP is a regulatory step in the activation of the 72-
kDa gelatinase MMP-2 on fibroblasts and fibrosarcoma cells. Biol Chem
2008;389(7):943-53.

Jensen SA, Vainer B, Witton CJ, Jorgensen JT, Sorensen JB. Prognostic significance of
numeric aberrations of genes for thymidylate synthase, thymidine phosphorylase and di-
hydrofolate reductase in colorectal cancer. Acta Oncol 2008;47(6):1054-61.

Kamstrup MR, Ralfkiaer E, Skovgaard GL, Gniadecki R. Potential involvement of Notch1
signalling in the pathogenesis of primary cutaneous CD30-positive lymphoproliferative
disorders. Br J Dermatol 2008;158(4):747-53.

Kastrup IB, Worm J, Ralfkiaer E, Hokland P, Guldberg P, Gronbaek K. Genetic and epi-
genetic alterations of the reduced folate carrier in untreated diffuse large B-cell lympho-
ma. Eur J Haematol 2008;80(1):61-6.

Khan N, Jeffers M, Kumar S, Hackett C, Boldog F, Khramtsov N, Qian X, Mills E, Berghs
SC, Carey N, Finn PW, Collins LS, Tumber A, Ritchie JW, Jensen PB, Lichenstein HS,
Sehested M. Determination of the class and isoform selectivity of small-molecule histone
deacetylase inhibitors. Biochem J 2008;409(2):581-9.

Kharagjitsingh AV, Prinsen K, Lemkes HH, de Vries RR, Roep BO, Buschard K. Re-
duced frequency of blood group Lewis a-b- in female Type 1 diabetes patients. Diabet
Med 2008;25(2):236-8.

Kragelund C, Hansen C, Torpet LA, Nauntofte B, Brosen K, Pedersen AM, Buchwald C,
Therkildsen MH, Reibel J. Expression of two drug-metabolizing cytochrome P450-
enzymes in human salivary glands. Oral Dis 2008;14(6):533-40.

Krejsgaard T, Gjerdrum LM, Ralfkiaer E, Lauenborg B, Eriksen KW, Mathiesen AM, Bo-
vin LF, Gniadecki R, Geisler C, Ryder LP, Zhang Q, Wasik MA, Odum N, Woetmann A.
Malignant Tregs express low molecular splice forms of FOXP3 in Sezary syndrome.
Leukemia 2008;22(12):2230-9.

Kristensen DM, Nielsen JE, Skakkebaek NE, Graem N, Jacobsen GK, Rajpert de Meyts
E, Leffers H. Presumed pluripotency markers UTF-1 and REX-1 are expressed in human
adult testes and germ cell neoplasms. Hum Reprod 2008;23(4):775-82.

Laenkholm AV, Jensen MB, Kroman N, Rank F. Breast cancer in situ. From pre-
malignant lesion of uncertain significance to well-defined non-invasive malignant lesion.
The Danish Breast Cancer Cooperative Group Register 1977-2007 revisited. Acta Oncol
2008;47(4):765-71.

Larsen KB, Laursen H, Graem N, Samuelsen GB, Bogdanovic N, Pakkenberg B. Re-
duced cell number in the neocortical part of the human fetal brain in Down syndrome.
Ann Anat 2008;190(5):421-7.

Lausten-Thomsen U, Hjalgrim H, Marquart H, Lutterodt M, Petersen BL, Schmiegelow K.
ETV6-RUNX1 transcript is not frequent in early human haematopoiesis. Eur J Haematol
2008;81(2):161-2.

Lerche CM, Philipsen PA, Sehested M, Wulf HC. Photocarcinogenesis of topical tazaro-
tene and isotretinoin alone and in combination with valproic acid in hairless mice. Exp
Dermatol 2008;17(11):972-4.                                             16
              Patologiafdelingen, Rigshospitalet, 2008

Li J, Gromov P, Gromova I, Moreira JM, Timmermans-Wielenga V, Rank F, Wang K, Li
S, Li H, Wiuf C, Yang H, Zhang X, Bolund L, Celis JE. Omics-based profiling of carcino-
ma of the breast and matched regional lymph node metastasis. Proteomics 2008;8(23-
24):5038-52.

Lindquist SG, Hasholt L, Bahl JM, Heegaard NH, Andersen BB, Norremolle A, Stokholm
J, Schwartz M, Batbayli M, Laursen H, Pardossi-Piquard R, Chen F, St George-Hyslop
P, Waldemar G, Nielsen JE. A novel presenilin 2 mutation (V393M) in early-onset de-
mentia with profound language impairment. Eur J Neurol 2008;15(10):1135-9.

Mahillo-Fernandez I, de Pedro-Cuesta J, Bleda MJ, Cruz M, Molbak K, Laursen H,
Falkenhorst G, Martínez-Martín P, Siden A; EUROSURGYCJD Research Group.
Surgery and risk of sporadic Creutzfeldt-Jakob disease in Denmark and Sweden: regi-
stry-based case-control studies. Neuroepidemiology 2008;31(4):229-40.

Maroun LL, Graem N, Skibsted L. Fetal cor triatriatum dexter: a report of two cases as-
sociated with nuchal edema in early second trimester. Pediatr Dev Pathol 2008;11(1):59-
62.

Marquard L, Petersen KD, Persson M, Hoff KD, Jensen PB, Sehested M. Monitoring the
effect of belinostat in solid tumors by H4 acetylation. APMIS 2008;116(5):382-92.

Marquard L, Gjerdrum LM, Christensen IJ, Jensen PB, Sehested M, Ralfkiaer E. Prog-
nostic significance of the therapeutic targets histone deacetylase 1, 2, 6 and acetylated
histone H4 in cutaneous T-cell lymphoma. Histopathology 2008;53(3):267-77.

Milman N, Andersen CB, Mortensen SA, Sander K. Cardiac sarcoidosis and heart trans-
plantation: a report of four consecutive patients. Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis
2008;25(1):51-9.

Moller A, Specht L, Toft PB, Sjo LD. [Extranodal marginal zone lymphoma of the ocular
adnexa]. Ugeskr Laeger 2008;170(45):3660-3.

Moller AK, Gundgaard MG, Petersen BL, Daugaard G. [Unknown primary tumour - diag-
nostic strategies and treatment]. Ugeskr Laeger 2008;170(48):3946-9.

Moller CH, Norgaard MA, Gotze JP, Andersen CB, Olsen NV, Steinbruchel DA. Selective
Retrograde Venous Revascularization of the Myocardium when PCI or CABG Is Imposs-
ible: Investigation in a Porcine Model. Heart Surg Forum 2008;11(2):E99-104.

Muhic A, Hovgaard D, Mork Petersen M, Daugaard S, Hojlund Bech B, Roed H, Kjaer-
Kristoffersen F, Aage Engelholm S. Local control and survival in patients with soft tissue
sarcomas treated with limb sparing surgery in combination with interstitial brachytherapy
and external radiation. Radiother Oncol 2008;88(3):382-7.

Nielsen BS, Egeblad M, Rank F, Askautrud HA, Pennington CJ, Pedersen TX, Christen-
sen IJ, Edwards DR, Werb Z, Lund LR. Matrix metalloproteinase 13 is induced in fibrob-
lasts in polyomavirus middle T antigen-driven mammary carcinoma without influencing
tumor progression. PLoS ONE 2008;3(8):e2959.

Nielsen OH, Vainer B, Rask-Madsen J. Non-IBD and noninfectious colitis. Nat Clin Pract
Gastroenterol Hepatol 2008;5(1):28-39.

Olesen UH, Christensen MK, Bjorkling F, Jaattela M, Jensen PB, Sehested M, Nielsen
SJ. Anticancer agent CHS-828 inhibits cellular synthesis of NAD. Biochem Biophys Res
Commun 2008;367(4):799-804.                                              17
              Patologiafdelingen, Rigshospitalet, 2008

Pedersen JF, Madsen LG, Larsen VA, Hamberg O, Horn T, Federspiel BH, Bytzer P. A
Doppler waveform index to characterize hepatic vein velocity pattern and evaluate hepat-
ic fibrosis. J Clin Ultrasound 2008;36(4):208-11.

Pontes Andersen CC, Holmstrup P, Buschard K, Flyvbjerg A. Renal alterations in pre-
diabetic rats with periodontitis. J Periodontol 2008;79(4):684-90.

Rath J, Geisler C, Christiansen CB, Hastrup N, Madsen HO, Andersen MK, Pedersen
LB, Jurlander J. Epstein-Barr virus reactivation is a potentially severe complication in
chronic lymphocytic leukemia patients with poor prognostic biological markers and fluda-
rabine refractory disease. Haematologica 2008;93(9):1424-6.

Risum S, Hogdall C, Loft A, Berthelsen AK, Hogdall E, Nedergaard L, Lundvall L, Engel-
holm SA. Prediction of suboptimal primary cytoreduction in primary ovarian cancer with
combined positron emission tomography/computed tomography - a prospective study.
Gynecol Oncol 2008;108(2):265-70.

Sciot R, Debiec-Rychter M, Daugaard S, Fisher C, Collin F, van Glabbeke M, Verweij J,
Blay JY, Hogendoorn PC; EORTC Soft Tissue and Bone Sarcoma Group; Italian Sarco-
ma Group; Australasian Trials Group. Distribution and prognostic value of histopathologic
data and immunohistochemical markers in gastrointestinal stromal tumours (GISTs): an
analysis of the EORTC phase III trial of treatment of metastatic GISTs with imatinib me-
sylate. Eur J Cancer 2008;44(13):1855-60.

Sjo LD, Ralfkiaer E, Prause JU, Petersen JH, Madsen J, Pedersen NT, Heegaard S. In-
creasing incidence of ophthalmic lymphoma in Denmark from 1980 to 2005. Invest
Ophthalmol Vis Sci 2008;49(8):3283-8.

Sorensen LC, Maroun LL, Borch K, Lou HC, Greisen G. Neonatal cerebral oxygenation
is not linked to foetal vasculitis and predicts intraventricular haemorrhage in preterm in-
fants. Acta Paediatr 2008;97(11):1529-34.

Steiniche T, Vainer B, Franzmann M, Hagemann-Madsen R, Bak M. [Emergency cancer
investigation requires quick tissue specimen handling. The Danish Society of Pathologic
Anatomy and Cytology]. Ugeskr Laeger 2008;170(12):1050.

Warren KE, McCully C, Dvinge H, Tjornelund J, Sehested M, Lichenstein HS, Balis FM.
Plasma and cerebrospinal fluid pharmacokinetics of the histone deacetylase inhibitor, be-
linostat (PXD101), in non-human primates. Cancer Chemother Pharmacol
2008;62(3):433-7.

Yousaf U, Christensen LH, Rasmussen AK, Jensen F, Mollerup CL, Kirkegaard J, Lau-
sen I, Rank D, Feldt Rasmussen. Immunohistochemical staining for thyroid peroxidase
(TPO) of needle core biopsies in the diagnosis of scintigraphically cold thyroid nodules.
Clin Endocrinol (Oxf) 2008;68(6):996-1001.
                                              18
              Patologiafdelingen, Rigshospitalet, 2008Bogkapitler
Catovsky D, Müller-Hermelink HK, Ralfkiaer E. T-cell prolymphocytic leukemia. In: Swer-
dlow SH, Campo E, Harris NL, Jaffe ES, Pileri SA, Stein H, et al, eds. WHO Classifica-
tion of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. Lyon: IARC Press; 2008:270-
1.

Jaffe ES, Gaulard P, Ralfkiaer E, Cerroni L, Meijer CJLM. Subcutaneous panniculitis-like
T-cell lymphoma. WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tis-
sues. 2nd ed. Lyon: IARC Press; 2008:294-5.

Ralfkiaer E, Willemze R, Paulli M, Kadin ME. Primary cutaneous CD30-positive T-cell
lymphoproliferative disorders. In: Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, Jaffe ES, Pileri SA,
Stein H, et al, eds. WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tis-
sues. Lyon: IARC Press; 2008:300-1.

Ralfkiaer E, Cerroni L, Sander CA, Smoller BR, Willemze R. Mycosis fungoides. In:
Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, Jaffe ES, Pileri SA, Stein H, et al, eds. WHO Classi-
fication of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. Lyon: IARC Press;
2008:296-8.

Ralfkiaer E, Willemze R, Whittaker SJ. Sezary syndrome. In: Swerdlow SH, Campo E,
Harris NL, Jaffe ES, Pileri SA, Stein H, et al, eds. WHO Classification of Tumours of
Haematopoietic and Lymphoid Tissues. Lyon: IARC Press; 2008:299.

Chan JKC, Jaffe E, Ralfkiaer E, Ko YH. Aggressive NK-cell leukemia. In: Swerdlow SH,
Campo E, Harris NL, Jaffe ES, Pileri SA, Stein H, et al, eds. WHO Classification of Tu-
mours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. Lyon: IARC Press; 2008:276-7.

Pileri SA, Weisenburger DD, Sng I, Jaffe ES, Ralfkiaer E, Nakamura S, Müller-Hermelink
HK. Peripheral T-cell lymphoma, not otherwise specified. In: Swerdlow SH, Campo E,
Harris NL, Jaffe ES, Pileri SA, Stein H, et al, eds. WHO Classification of Tumours of
Haematopoietic and Lymphoid Tissues. Lyon: IARC Press; 2008:306-8.Posters og foredrag
Toft BG, Federspiel BH, Sørensen SS, Andersen CB.
Morphological "Remuzzi-score" on kidney allograft biopsies from elderly donors predicts
graft outcome. Dansk Transplantations Selskab's Årsmøde 2008

Hasselby JP, Berg NT, Federspiel BH, Vainer B.
Ghrelin expression in the fetal pancreas - evaluation by image analysis
Abstract til DSPAC's årsmøde 2009

Bramow S, Sørensen PS, Lassmann H, Koch Henriksen H, Laursen H. Distribution of ac-
tive plaques and low-grade active demylination in progressive multiple sclerosis (MS).
American Academy of Neurology 2008.

Bramow S, Frischer H, Sørensen PS, Lassmann H, Koch Henriksen H, Laursen H. Dif-
ferent distribution of remyelination and slowy expanding plaques in progressive multiple
sclerosis. European Congress of Neuropathology 2008.

Frischer JM, Bramow S, Dal-Bianco A, Bauer J, Laursen H, Lassmann H. Neuroinflam-
mation and neurodegeneration in multiple sclerosis. European Congress of Neuropathol-
ogy 2008.


                                            19
              Patologiafdelingen, Rigshospitalet, 2008

Sarac S, Afzal S, Broholm H, Madsen F, Ploug T, Laursen H. Astrocytic Excitatory Amino
Acid Transporters EAAT-1 and EAAT-2 in Intractable Temporal Lobe Epilepsy. European
Congress of Neuropathology 2008.

Hasselby, JP. Posterpræsentation ved DSPAC´s årsmøde i Vejle ” Hetertropic
neuroglial tissue. Two cases involving the tongue and the buccal region.”

Hasselby, JP. Medforfatterskab af kasuistik ”Hetertropic neuroglial tissue. Two cases in-
volving the tongue and the buccal region.”

Hovgaard D, Petersen MM, Elberg JJ, Rechnitzer C, Daugaard S, Muhic A: Vascular-
ised fibula grafts for reconstruction of bone defects after tumour resections because of
bone sarcomas. Poster, CTOS 14th annual meeting, 13.-15.nov. 2008, London.

Maroun LL, Graem N. Underwater pathological examination of the heart in small aborted
fetusus. Bi-Annual Meeting of the working Group on Developmental Anatomy and Pa-
thology, ESC, Alberobello, Italien, 12.-15. marts 2008 (Poster med abstract).

Therkildsen MH, Bilde A, von Buchwald C, Mortensen J, Kirkegaard J, Charabi B, Specht
L. Sentinel Node Biopsy Evaluation in Oral Cancer- The Copenhagen Experience. Pre-
meeting Head and Neck Pathology. III Intercontinental Congress of Pathology, Barce-
lona. May 2008

Kaalund S, Møller RS, Bak M, Madsen FF, Broholm H, Andersen H, Quistorff B, Uldall P,
Tommerup N and Tümer Z. Differential expression of microRNAs in hippocampus from
patients with temporal lobe epilepsy in association with hippocampus sclerosis may af-
fect the glutamate signaling?
8 Europæiske Epilepsi Kongres, Berlin

Broholm H, Laursen H. LOH1p/19q and MGMT as prognostic and predictive markers in
malignant gliomas, 9th European Congress of Neuropathology, Athen Clinical Neuropa-
thology 2008: 3; 203.

Sarac S, Afzal S, Broholm H, Madsen FF, Ploug T and Laursen H. Atroglial Excitatory
Amino Acid Transporters in Intractable Temporal Lobe Epilepsy. 9th European Congress
of Neuropathology, Athen Clinical Neuropathology 2008: 3; 158.

Sehested A, Nysom K, Bøgeskov L, Hauerberg J, Laursen H, Broholm H. Ini-1 Protein
Expression in Primary Malignant Embryonal Pediatric CNS Tumors from East Denmark.
13th International Symposium on Pediatric Neuro-Oncology, Chicago
Neuro-Oncology 2008: 3; 372

Sehested A, Nysom K, Wagner Å, Bøgeskov L, Hauerberg J, Laursen H, Broholm H.
Two Children with Disseminated Low-Grade CNS Tumor: Presentation, Diagnosis,
Treatment, and Clinical Course. 13th International Symposium on Pediatric Neuro-
Oncology, Chicago. Neuro-Oncology 2008: 3; 453.

Toft BG, Witton CJ, Melander F, Jørgensen K, Jacobsen GK. sPLA2 IIA expression in
cancer tissues as a prerequisite for targeted liposome-based chemotherapy.
Emnerelateret foredrag, DSPAC`s årsmøde marts 2008, Vejle. Abstract publiceret i AP-
MIS vol. 116, Issue 3.

Sorensen LT, Toft BG, Ryggard J, Teisner B, Ladelund S, Gottrup F. Effekt af rygning,
rygeophør og nikotinplaster på sårheling i en fuld-huds sårhelingsmodel. DKS 100 års
junilæumsmøde, København, juni 2008.
                                              20
              Patologiafdelingen, Rigshospitalet, 2008

Toft,BG, Federspiel,BH, Sørensen,SS, Andersen,CB. Morphological “Remuzzi-score” on
kidney allograft biopsies from elderly donors predicts graft outcome.
Foredragskonkurrence, DTS´s årsmøde november 2008, København

Sjö LD, Ralfkiaer E, Prause JU, Petersen JH, Madsen J, Pedersen NT, Heegaard S: In-
creasing incidence of ophthalmic lymphoma in Denmark from 1980 to 2005. XIV meeting
of the European Association for Haematopathology, September 20 – 25 2008, Bordeaux,
France.

Winther C, Timmermans V, Daugaard S, Andersen CB, Sander K, Mortensen SA.
‟Primary cardiac tumors: Experience at Rigshospitalet, Copenhagen‟, DSPAC‟s
årsmøde, Marts 2008, Vejle

Timmermans V, „Mammapatologi I 2008‟ på A-kursus for kirurger

Sjö LD, Ralfkiaer E, Prause J, Heegaard S. Extranodal marginal zone B-cell lymphoma
in the ocular region. Årsmøde DSPAC, Vejle, 27-29 marts 2008.

Gjerdrum ML, Woetmann A, Ødum N, Hother C, Henri-Nielsen R, Gniadecki R, Ralfkiaer
E. FoxP3 positive regulatory T-cells in cutaneous and systemic CD30-positive lym-
phoproliferations. Årsmøde DSPAC, Vejle, 27-29 marts 2008.

Pedersen IM, Grønbæk K, Hother C, Ralfkiaer E, Croce CM, David M. Inflammation-
induced microRNAs in B cell lymphomas. Årsmøde, Dansk Selskab for Cancerforskning,
Vilvorde, 30 april 2008.

Gjerdrum LM, Woetmann A, Ødum N, Ralfkiaer E. FoxP3 positive regulatory T-cells in
cutaneous T-cell lymphomas. 3rd International Congress of Pathology, Barcelona, 18 maj
2008; EORTC: Cutaneous Lymphomas, from the Molecule to the Clinic, Cph, 5-7
september 2008 og European Association of Haematopathology, Bordeaux, 20-25
september 2008.

Heegaard S, Sjö LD, Ralfkiaer E, Prause J, Lymphoma in Denmark 1980-2005.
Occurrence, treatment and outcome. Tromsø, 14-17 juni 2008.

Krejsgaard T, Gjerdrum LM, Ralfkiaer E, Lauenborg B, Eriksen K, Mathiesen AM, Bovin
LF, Gniadecki R, Geisler C, Ryder L, Zhang Q, Wasik MA, Ødum N, Woetmann A.
Malignangt Tregs express low molecular splice forms of FoxP3 in Sezary syndrome.
EORTC: cutaneous lymphomas, from the molecule to the clinic, Cph, 5-7 september
2008.

Marquard L, Gjerdrum LM, Christensen IJ, Jensen PB, Sehested M, Ralfkiaer E. Prog-
nostic significance of histone deacetylase 1, 2, 6 and acetylated histone H4 in cutaneous
lymphomas. EORTC: Cutaneous Lymphomas, from the Molecule to the Clinic, Cph, 5-7
september 2008.

Gjerdrum LM, Woetmann A, Ødum N, Ralfkiaer E. FoxP3 positive regulatory T-cells in
cutaneous T-cel lymphomas. EORTC: Cutaneous Lymphomas, from the Molecule to the
Clinic, Cph, 5-7 september 2008.

Sjö LD, Ralfkiaer E, Prause J, Petersen J, Madsen P, Pedersen NT, Heegard S.
Increasing incidence of ophathalmic lymphoma in Denmark. European Association of
Haematopathology, Bordeaux, 20-25 september 2008.

Pedersen I, Otero DC, Kao E, Sedy A, Hother C, Ralfkiaer E, Rickert RC, Grønbæk K,
David M. miRs as the missing link between inflammation and cancer: application for B-
cell lymphoma. American Society of Haematology, US, december 2008

                                            21
              Patologiafdelingen, Rigshospitalet, 2008
Afdelingen deltager i følgende Ph.d.-projekter og specialopgaver

Udvikling af obliterativ bronkiolitis hos lungetransplanterede patienter med specielt fokus
på fibroseringsprocessen i transbronkiale biopsier. (Krustrup D).

Pulmonalinsufficiens i en grisemodel: Hø. ventrikkels patofysiologiske forhold før og efter
perkutan implantation af pulmonalklapprotese. (Smidth J).

Tumorbiologiske prædiktive markører i hos patienter med non-småcellet lungecancer
behandlet med kemoterapi i en prospektiv, randomiseret 2-armet fase III undersøgelse.
(Vilmar A).

Characterization of the mechanism of action of TOP216, a novel anti-cancer compound
with effects on the mTOR pathway. (Trojel-Hansen C).

The role of NF-KB and its inhibitors in cancer therapy. (Olesen UH).

Molecular targets of histone deacytylase inhibitors and their expression in cancer tissues.
(Marquard Ipsen L).

The expression of Fas and other apoptosis related genes in relationship to the cytotoxic
activity of the mega-Fas ligand APO010 in multiple myeloma. (Midtgaard Dam S).

Molecular analysis of archival material for the prescense of Rikettsia in a danish popula-
tion with sarcoidosis. (Svendsen CB).

S100A4s betydning for remodellering, kardioprtektion og regenerering af hjertet efter
myokardieinfarkt. (Lyngbæk S).

D vitamins omsætning i nyretumorer. (Blomberg M).

Lektinkomplementvejens betydning for afstødning hos transplanterede. (Skjødt MO).

PhD-projekt: "Immunohistokemisk og molekylær karakterisering af maligne
mesotheliomer mhp. nye diagnostiske og prognostiske markører". (Zimling ZG).

"Expression and function of the putative oncogene MMSET in human cancer". (Hudle-
busch H).

"Expression of C4.4A in non-small cell lung cancer (NSCLC) and precursor lesions of
NSCLC". (Jacobsen B).

"Relationship of Histone Deacetylase inhibitor Belinostat to cellular resitance against cis-
platin". (Sroczynski N).

"In Vitro Characterization of Nampt (Nicotinomide phosphoribosyl transferase)".
(Petersen JG).

Højmaligne lymfomer I øjenregionene. (Rasmussen P).

Fra in vitro til in vivo analyse af epigenetiske forandringer og micro RNA ved kutane T-
celle lymfomer. (Astvad K).

Maligne stamceller i kutant T-celle lymfom. (Kamstrup M).

Fra in vitro til in vivo monitorering af betydningen af DNA- og
                                              22
              Patologiafdelingen, Rigshospitalet, 2008

histonmetylering ved aggressive B-celle lymfomer: Fokus på behandling
rettet mod epigenetiske forandringer. (Asmar F).

Identifikation af valide molekylære sygdomsmarkører ved diffust
storcellet B-lymfom. (Hother C).

Leukæmiske celler i krypreserveret ovarievæv. (Rosendahl M).

Expression and function of the putative oncogene MMSET in human cancer". (Hudle-
busch H).

Psoriasis: new potential targets for treatment. (Zibert J).

Oncopharmacogenetic predictive markers associated with fluoropyrimidine based che-
motherapeutic treatment of metastatic colorectal cancer. The use of single nucleotide
polymorphisms as pharmacotherapeutical predictive markers and cancer suspeptibility
loci. (Afzal S).

Biochemical markers of extracellular matrix in the pathogenesis of liver fibrosis. (Veidal
SS).

 Det føtale inflammatoriske respons betydning for den cerebrale autoregulation hos
præmature spædbørn i første levedøgn. (Holst Hahn G).

Den humane placenta som transportorgan undersøgt ved transport af makromolekylære
kemikalier og biomolekyler i form af antistoffer. (Mathiesen L).

MicroRNA expresion in cutaneous malignant melanomas. (Glud M).

Inflammation og remyelinisering ved progressiv multipel sklerose. (Bramow S).

Intrakranielle meningiomer og hjerneødem. (Nassehi D).

Ukendt primær tumor. (Møller, A.K).

Lacrimal tumours in Denmark. Epidemiology, treatment and prognosis with special
emphasis on genetic profile. (von Holstein, S. L).

Technical challenges and clinical implications of preoperative sentinel node idetifikation.
(Chakera AH).
                                             23
             Patologiafdelingen, Rigshospitalet, 2008
Eksterne faglige opgaver og efteruddannelse
Bioanalytiker Maria Andersberg
Mikrobølgeteknikker og erfaringer.

Afdelingsbioanalytiker Anne Andersen
Mikrobølgeteknikker og erfaringer.
Artisan brugermøde.
Scanlab.

Overlæge, dr. med. Claus B. Andersen
Klinisk lektor, Molekylær Patologisk Institut, Københavns Universitet.
Medlem af ISHLT‟s task force til evaluering af rejektion hos hjertetransplanterede.
Medlem af ISTLT‟s arbejdsgruppe (Banff) for histologi vedrørende
hjerte/lungetransplantation.
Organizing Comitee, ISHLT.
Medlem af European Vasculitis Study Group.
Medlem af DSPAC‟s lungepatologigruppe.
Medlem af Nordisk Nyrepatologiklub.
Medlem af Nordisk Mesotheliomgruppe.
Medlem af AECVP.
Medlem af DTS.
Fast reviewer for JHLT.
Lægestuderende: Konfrontationstimer: 30.
OSVAL vejledning: 1.
Projektvejledning for bioanalytikerstuderende: Specialeopgave .
Delkursusleder og underviser i kardiovaskulær patologi (A-kursus, Patologisk anatomi).
Hovedvejleder for 2 Ph.d. studerende og medvejleder for 2 erhvervs Ph.d studerende.
ISHLT, Boston, april.
Nordisk nyrepatolog kongres, Oslo.
DST, årsmøde, november 2008, København.

Reservelæge Lisa Asmussen
Medlem af patologiafdelingens MED-udvalg.
Obligatoriske A-kurser samt samtlige kursusmoduler i Forskningstræning.
Workshop i blærelæsioner, afholdt i Odense.
Kursus i drab, afholdt af Dansk Selskab for Retsmedicin.

Lægesekretærelev Annie Bech-Larsen
Lægesekretæruddannelsen.

Bioanalytiker Annette Beth
Artiscan brugermøde.

Overlæge Helle Broholm
OSVAL-vejleder.
Ph.d.-medvejleder.
A-kursus underviser: Patologisk anatomi og klinisk onkologi.
Medlem af og kasserer i Skandinavisk Selskab for Neuropatologi.
Medlem af EORTC Brain Tumor Group og Gliogene gruppen under BTEC.
Forretningsudvalgsmedlem i Dansk Neuroonkologisk Gruppe - DNOG.
Medlem af arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen for udvikling af kliniske
retningslinier, pakkeforløb med videre indenfor CNS-tumorer.
Central rewiever CNS- lymfomer og CNS børnetumorer – AT/RT.
Medlem af Dansk Pædiatrisk Hæmatologisk og Onkologisk selskab.

                                           24
             Patologiafdelingen, Rigshospitalet, 2008

Bioanalytiker Nina Broholm
AMIR-kursus (grundkursus).
Temadag AX-lab.
Kommunikationskursus, D-bio.
Scand-EM.

Ledende bioanalytiker Margit Bæksted
Medlem af Dansk Selskab for Cyto- og Histokemi.
Bestyrelsesmedlem af Dansk Selskab for Patologi.
Medlem af Dansk Selskab for Cancerforskning.
Medlem af Laboratoriemedicinsk Selskab for Bioanalytikere.
Lasermikrodissektion (LMD) & Real Time PCR, Olympus Academy.
Bioanalytikersymposium, RH.
Annual Meeting, Dansk Selskab for Cancerforskning.
Højaktuel frontlinieforskning fra laboratorieverdenen, Temadag i LSB..
International Congress of Histochemistry and Cytochemestry, Gdansk, Polen
Mærkning af kemikalier og kemikalieaffald, Arbejdsmiljøenheden, RH

Overlæge Søren Daugaard
Klinisk lærer.
Reviewer of Pathological Subcommittee, Soft Tissue and Bone Sarcoma Group under
European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC).
Medlem af Pathology Group under EORTC.
Medlem af Scandinavian Sarcoma Group.
Medlem af Connective Tissue Oncology Society.
Medlem af European Society of Pathology.
Medlem af Dansk Sarkomgruppe.
Bedømmer på Ph.d. afhandling fra Lunds Universitet (Karolin Hansén Nord: Array based
genetic profiling of bone and soft tissue tumors), dec. 2008.
Medlem af Sundhedsstyrelsens gruppe til beskrivelse af pakkeforløb for bløddels- og
knoglesarkomer.
2 forelæsningstimer (bløddels- og knogletumorer) på 7. semester.
Vejleder, 1 OSVAL-I stud.
EORTC-STBSG halvårsmøde, London.
CTOS (Connective Tissue Oncology Society) årsmøde og kongres, London.

Bioanalytiker Tine Niebuhr Demant
Myelodysplastisk syndrom, aplastisk anæmi og trombocytsygdomme, Århus.
Cytologisk Årsmøde, Odense.

Overlæge Birgitte Federspiel
A-kursus underviser: Patologisk anatomi.
Medlem af DECV (dansk esophagus, cardia, ventrikel database) styregruppe.
Medlem af RINET (Rigshospitalets neuroendokrine tumor) styregruppe.

Sekretær Majbritt Frandsen
Sekretærsymposium, RH.
Temadag: Forandring og kompetenceudvikling.
Latinkursus.

Laboratoriechef, dr.med. Niels Græm
Underviser ved Jordemoderskolen, København. Fosterpatologi.
A-kursus underviser: Patologisk anatomi og gynækologi og obstetrik.
Medlem af Sundhedsfagligt Råd for patologisk anatomi i Region Hovedstaden.
Medlem af uddannelsesrådet for patologisk anatomi i Region Øst.
Medlem af Pediatric Pathology Society.
54th Annual Meeting of Paediatric Pathology Society, Helsinki.

                                         25
             Patologiafdelingen, Rigshospitalet, 2008

Reservelæge Jane P. Hasselby
Medlem af arbejdsgruppe under SFR vedr. revisionsarbejdet i Region Hovedstaden.
Medlem af RINETS.
Undervisning af sekretærelever i obduktioner.
Vejleder for introduktionslæge.
Specialespecifikt forskningstræningskursus i Vejle.
Forskningstræningskursus modul 1 på Panum Instituttet.
Forskningstræningkursus i kvalitative metoder og mundtlig præsentation i Holte.
Forskningstræningskursus i statistik og databaser i Roskilde.
DSPAC´s lungecytologi workshop i Herlev.
Årsmøde i DSPAC i Vejle.
Årsmøde i DPCG i København.
Refman kursus på Righospitalet.
Efteruddannelseskursus i DSPAC i Vejle.
Ophold på Neuropatologisk afdeling, Rigshospitalet.

Overlæge Nina Hastrup
Klinisk lektor, Patologisk anatomi, Københavns Universitet.
Malignt lymfom og CLL, Hoveduddannelseskursus for hæmatologi.
Dansk Melanom Gruppes repræsentant i udarbejdelse af pakkeforløb for malignt
melanom og non-melanom hudcancer.
Medlem af den regionale arbejdsgruppe vedr. akut kræftbehandling af patienter med
hæmatologisk kræft.
Medlem af den regionale arbejdsgruppe for modermærkekræft.

Overlæge, dr. med. Grete Krag Jacobsen
Ph.d.-vejleder.
Medlem af Dansk Testiscancer Udvalg under DMCG for uro-genitale kræftsygdomme
(Uro-onkologisk Forum).

Lægesekretær Helle Irene Jensen
Temadag: Forandring og kompetenceudvikling.

Bioanalytiker Sara Johansson
DAKO-brugermøde.

Klinisk assistent ph.d. Knud Josefsen
"Ekstern bedømmer af stillingsansøgninger ved Gøteborgs og Københavns Universiteter.
American Diabetes Association (ADA) meeting, Chicago.
European Association for the Study of Diabetes (EASD) meeting, Amsterdam.
Immunology and Diabetes Society (IDS) meeting, Miami".
Projektvejledning af specialestuderende ved Det Farmaceutiske Fakultet, Det
Naturvidenskabelige Fakultet og det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Overlæge, dr. med. Birgitte Ravn Juhl
Medlem af Dansk Melanom Gruppes patologiudvalg.
Medlem af Patologisubgruppen i European Organisation for Research and Treatment of
Cancer‟s melanomgruppe.
Medlem af European Vasculitis Study Group.
Medlem af Dansk Studiegruppe for Kronisk myeloide Sygdomme.

Bioanalytiker Anne Jørgensen
Lasermikrodissektion (LMD) & Real Time PCR, Olympus Academy.
Bioanalytikersymposium, RH.
Workshop i diagnostisk immunhistokemi, D-bio.
Højaktuel frontlinieforskning fra laboratorieverdenen, Temadag i LSB.
Scandinavian Autostainer Users meeting including a technical lecture, AH Diagnostics.
Mærkning af kemikalier og kemikalieaffald, Arbejdsmiljøenheden, RH.
                                            26
              Patologiafdelingen, Rigshospitalet, 2008

Kursus i forsøgsdyrskundskab (B), Afdeling for Eksperimentel Medicin, Københavns
Universitet.
Medlem af Danske Bioanalytikere.
Medlem af Laboratorie Medicinsk Selskab for Bioanalytikere.

Bioanalytiker Michelle Lage
Histokemiske metoder – påvisning af kulhydrater.

Bioanalytiker Liselotte Larsen
DBIO – at arbejde med trivsel på arbejdspladsen.
Temadag psykisk arbejdsmiljø.

Lægesekretær Merethe Larsen
Temadag: Forandring og kompetenceudvikling.
Sekretærsymposium, RH.

Bioanalytiker Jan Lauritzen
AH-diagnostics, brugermøde.

Overlæge, dr. med. Henning Laursen
President European Confederation of Neuropathological Societies (Euro-CNS).
Bestyrelsen, Härnefonden, Stockholm.
Skleroseforeningens forskningsudvalg.
Nationale overvågningsgruppe for CJD og andre prionsygdomme.
Councillor Federation of European Neuroscience Societies (FENS).
Editor, Clinical Neuropathology.
Ph.d.-studerende cand. med. Stephan Bramow: Regeneration af plaques ved progressiv
Multipel Sklerose.
Medicinstuderende Kbhs Univ. 6. sem. Osval 1 og Osval 2 opgaver.
A-kursus, patologisk anatomi.
Ph.d.-afhandling Stine Rasmussen, Syddansk Universitet, Odense.

Lægesekretær Lisbeth Lavbjerg
Sekretærsymposium, RH.
Kursus for web-redaktører.
Temadag: Forandring og kompetenceudvikling.

Reservelæge Eva Løbner Lund
Formand for Foreningen af Yngre Patologer.
Bestyrelsesmedlem af Dansk Kræftforsknings Fond.
Undervisning ved A-kursus for onkologer (1 foredrag).
Undervisning ved A-kursus for med. fys. (1 foredrag).
Undervisning ved A-kursus for patologer (1 foredrag).

Afdelingslæge Lisa Leth Maroun
A-kursus underviser: Placentapatologi og Kongenitte hjertemisdannelser. Medlem af
Dansk Selskab for Patologi Anatomi og Cytologi (DSPAC).
Medlem af Paediatric Pathology Society (PPS).
DSPAC‟s repræsentant i DSOG‟s trofoblastguidelinegruppe.
Klinisk vejleder af reservelæger.
Bi-Annual Meeting of the Working Group on Developmental Anatomy and Pathology,
ESC, Alberobello, Italien54th Annual Meeting of Paediatric Pathology Society, Helsinki,
Finland.XXX IPPA Advanced Course in Paediatric Pathology, Tallin, Estland.

Bioanalytiker Mette Moldaschl
DAKO-brugermøde.
Kvalitetssikring, AX-lab.

                                             27
             Patologiafdelingen, Rigshospitalet, 2008

Bioanalytiker Camilla Mortensen
Histokemiske metoder – påvisning af kulhydrater.

Ledende lægesekretær Gitte Muderspach
Temadag: Forandring og kompetenceudvikling.

Lægesekretær Jannie Mørk
Lægesekretæruddannelsen.
Temadag: Forandring og kompetenceudvikling.
Sekretærsymposium, RH.

Ledende bioanalytiker Hans Henrik Nielsen
Bestyrelsesmedlem og webmaster af Dansk Selskab for Cyto- og Histokemi.
Medlem af Sundhedsfagligt Råd for Patologi i Region Hovedstaden.

Lægesekretær Julie Hvalsø Olsen
Temadag: Forandring og kompetenceudvikling.

Bioanalytiker Jette Pedersen
Medlem af Dansk Selskab for Cyto- og Histokemi.
RH's symposium for bioanalytiker og laboranter 2008.
Brugermøde LabVisioni autostainer, AH Diagnostics, Symbion.

Overlæge, ph.d. Bodil Laub Petersen
Klinisk lektor.
Censor i patologisk anatomi.
Censor ved CVU, Øresund.
Medlem af Executive Board, European Society of Pathology.
Medlem af Education Committee, European Society of Pathology.
Medlem af NOPHOS Morphology Group for AML, ALL og af Central Review Group for
ALL højrisikopatienter.
Bestyrelsesmedlem i Dansk Pædiatrisk Hæmatologisk og Onkologisk Selskab
Medlem af arbejdsgruppen for Børnekræft, Sundhedsstyrelsen.
Vejleder for to ph.d., Osval 1.Leveropdatering, Kings College.
Hæmatologi WP10, LeukemiaNet, Nancy.

Professor, overlæge, dr.med. Elisabeth Ralfkiær
Ph.d.-vejleder.
Chefredaktør for tidsskriftet APMIS.
Associate editor, European Journal of Haematology.
Medlem af European Organization for Research and Treatment of Cancer: Cutaneous
Lymphoma Project Group.
Medlem af International Lymphoma Study Group.
Medlem af The Nordic Lymphoma Group .
Medlem af WHO: Classification of Neoplastic Diseases of the Hematopoietic and Lym-
phoid Tissue.
Medlem af The European MCL Panel Pathology Network.
Medlem af bestyrelsen, Michaelsen Fonden.
Medlem af Sundhedsfagligt Råd for Patologi i Region Hovedstaden.

Overlæge, dr. med. Fritz Rank
Klinisk lektor.
Vejleder og censor for OSVAL II studerende.
Underviser ved A-kursus og ph.d.-kursus.
Medlem af DBCGs forretnings- og patologiudvalg.
Medlem af European Commission Working Group for Breast Screening Pathology
Medlem af European Organization for Research and Treatment of Cancer‟s, Laboratory
Research Division.
                                           28
              Patologiafdelingen, Rigshospitalet, 2008

Medlem af DCTBs styregruppe, Institut for biologisk kræftforskning, Kræftens
Bekæmpelse.
Sagkyndig Retslægerådet.
EWGBSP, Breast Pathology, Malta.

Bioanalytikerunderviser Marianne Rasmussen
Klinisk undervisning og supervision af bioanalytikerstuderende på 3. og 6. semester.
Vejleder ved professionsbachelorprojekter.
Timelærer og censor ved Bioanalytikeruddannelsen.
Histotemadag, Odense.

Bioanalytiker Mia Romeo-Karlsen
DAKO Autostainer training, Glostrup.
DAKO brugermøde, Snekkersted.
Lokalt lean-projekt (fryserummet).

Overlæge, ph.d. Eric Santoni-Rugiu
Klinisk vejeleder af kursist/reservelæge
Projektvejleder for 1 ph.d.-studerende, medvejleder for 3 ph.d.-studerende
Underviser ved A-kursus om Interstitielle Lungesygdomme, Dansk Lungemedicinsk
Selskab
Underviser ved A-kurusus om Lungepatologi, Dansk Selskab Patologisk Anatomi og
Cytologi
Medlem af American Association for Cancer Research (AACR)
Medlem af American Society for Investigative Pathology (ASIP)
Medlem af Danish Society of Pathological Anatomy & Clinical Cytology (DSPAC)
Medlem af Nordic Mesothelioma Group
Medlem af Danish Group of Lung Pathologists (DaLuPa)
Medlem af European Molecular Pathology Group under European Society of Pathology
Medlem af Danish Research School on Molecular Mechanisms of Disease (MoMeD)
Medlem af Faglig Følgegruppe, Dansk CancerBiobank
Medlem af Kvalitetssikringsarbejdsgruppe, Dansk CancerBiobank
Medlem af arbejdsgruppe om Udlevering og Kontrakter, Dansk CancerBiobank
Medlem af Rigshospitalets Biobanksudvalg
DSPAC årsmøde, Vejle
MoMed årsmøde, Helsingør
International meeting on Biobanking, London

Forskningsassistent, ph.d. Morten Schou
Medlem af Dansk Selskab for Cancerforskning.
Medlem af Dansk Selskab for Patologi.

Overlæge, dr. med. Maxwell Sehested
Formand for ph.d.-bedømmelsesudvalg.
Klinisk lektor.
Forskningsdirektør i TopoTarget.
Vejleder for to ph.d.‟ere.
Vejleder for to specialstuderende.

Bioanalytiker Oksana Staioukhina
Brugermøde AH-diagnostics.

Lægesekretær Dorthe Stagholt
Sekretærsymposium, RH.
Temadag: Forandring og kompetenceudvikling.

Bioanalytikerunderviser Annette Stenlov
Klinisk undervisning og supervision af bioanalytikerstuderende på 3. og 6. semester.
                                            29
              Patologiafdelingen, Rigshospitalet, 2008

Vejleder ved professionsbachelorprojekter.
Medlem af Specialerådet for Bioanalytikeruddannelsen i Storkøbenhavn.

Bioanalytikerspecialist Lone Svendstrup
DAKO Autostainer training, Glostrup.
DAKO brugermøde, Snekkersted.

Overlæge, dr.med. Marianne Hamilton Therkildsen
Patologiafdelingens medlem af Patobankens repræsentantskab.
Delkursusleder for kursus i øvre luftveje, hoved og hals patologi i speciallægeudannelsen
i patologisk anatomi.
Medlem af arbejdsgruppe vedr. akut kræftbehandling for patienter med hoved-halskræft.
Tovholder for patologi i udfærdigelse af referenceprogram for karcinom i spytkirtler,
DAHANCA.
Reviewer for J. Oral Pathol og APMIS.
Censor i patologisk anatomi, Københavns Universitet.
Sekretær for Working Group in Head and Neck Pathology, European Society of Pathol-
ogy.
DSPAC´s repræsentant i Advisory Council, European Society of Pathology.
Phd vejleder for Anders Bilde, afd. F. Projekt afsluttet med phd afhandling januar 2008.
Phd vejleder for Sarah Linea von Holstein.
Klinisk lektor. Undervisning af 7. semester.
III Intercontinental Congress of Pathology, Barcelona.
27. Congress of the International Academy of Pathology.

Overlæge, ph.d. Lotte Nedergaard Thomsen
A-kursus underviser: Patologisk anatomi.
Bedømmelse af ph.d.-afhandling, Århus Universitet.
Medlem af forretningsudvalget i Dansk Gynækologisk Cancer.
Deltaget i tværfagligt lean-projekt om ovariecancer, RH.
Studiebesøg på Mayo-clinic, Rochester, Minnesota, USA.
Deltaget i patologiafdelingens lean-projekt i fryserummet.
DSPAC årsmøde.

Afdelingslæge Birgitte Grønkær Toft
Medlem af FMCG-testiscancer.
Medlem af Peniscancergruppen under Dansk Urologisk Selskab.
Hovedvejleder for tre uddannelsessøgende læger.
Targetent kræftbehandling. DSPAC årsmøde, .
ESMO, int. symposium of testiscancer, München.
Workshop I neoplastiske blærelæsioner, DSPAC, Odense..

Overlæge, ph.d. Ben Vainer
Redaktør på APMIS.
Bestyrelsesmedlem i DSPAC (næstformand).
Lektor i patologisk anatomi ved Københavns Universitet, Institut for Biomedicin .
Delkursusleder for det teoretiske, specialespecifikke kursus i gastrointestinal patologi for
læger under hoveduddannelse i patologisk anatomi og cytologi.
Censor ved Københavns Universitet (patologisk anatomi og cytologi).
Uddannelsesansvarlig overlæge.
Hovedvejleder for læger under hoveduddannelse i patologisk anatomi og cytologi (fra
2005-2008).
Vejleder for klinisk assistent, ph.d.-studerende Shoaib Afzal, Klinisk Farmakologisk
Afdeling, Rigshospitalet (2008-2011). Projekttitel: Oncopharmacogenetic predictive
markers associated with fluoropyrimidine based chemotherapeutic treatment of metas-
tatic colorectal cancer. The use of single nucleotide polymorphisms as pharmacothera-
peutical predictive markers and cancer susceptibility loci.

                                             30
              Patologiafdelingen, Rigshospitalet, 2008

Vejleder for ph.d.-studerende, cand.scient. Sanne Skovgård Veidal, Nordic Bioscience
(2008-11). Projekttitel: Biochemical markers of extracellular matrix in the pathogenesis of
liver fibrosis.
Reviewer for Scandinavian Journal of Gastroenterology (fra 1999), Inflammation Re-
search (fra 2001), Ugeskrift for Læger (fra 2001), Clinical and Experimental Immunology
(fra 2001), Histology and Histopathology (fra 2000), APMIS (fra 2005), Virchows Archiv
(fra 2005), Gastroenterology (fra 2007) og Arch Immunol Ther Exp (fra 2008).
Inviteret foredrag: Vainer B. Barretts histologi. v/Live Endoskopi Symposium:
Endoskopisk diagnostik og behandling af tidlig Barretts neoplasi. København, 4.
december 2008.
Targeteret kræftbehandling – nye muligheder for og krav til patologien. DSPAC, 28.-29.
marts 2008.
Kronisk viral hepatitis. Hepatitisdagen 2008. Dansk Selskab for Infektionsmedicin, Dansk
Gastroenterologisk Selskab og Dansk Selskab for Hepatologi, 27. maj 2008.

Afdelingslæge, dr. med. Vera Timmermans Wielenga
Klinisk vejleder af reservelæger.
Organisator af Patologiafdelingens interne videnskabelige møder.
Editor ved tidsskriftet APMIS .
Diagnostic Histopathology of Breast Disease, London.
Thyroid Pathology for the Practising Pathologist, Paris.

Reservelæge Gro Linno Willemoe
Kursistrepræsentant og medlem af DSPACs uddannelsesudvalg.
DSPACs repræsentant for yngre læger i Uddannelsesrådet i Region Øst.
Årsmøde, DSPAC, Vejle.
Efteruddannelseskursus DSPAC, arvelig cancer.
                                             31

								
To top