Docstoc

Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) Bahasa Melayu Ting 1 2012 Penuh

Document Sample
Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) Bahasa Melayu Ting 1 2012 Penuh Powered By Docstoc
					** Anda boleh mengubah RPT ini mengikut kesesuaian tawim sekolah , Novel dan antologi sastera negeri masing-masing.
  Berilah sokongan anda kepada saya dengan meng’klik’iklan google di http://www.nomboo.co.cc


                        RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU
                              TINGKATAN SATU - 2012

 MINGGU        TAJUK               OBJEKTIF PEMBELAJARAN                    KEMAHIRAN        NILAI         BBM

 1      Pengenalan Sukatan    Di akhir pelajaran, murid dapat:                    Interpersonal :    Bersopan Santun     Buku teks
        Pelajaran Bahasa                                         1.1 Aras 1 (ii)
4/1 -- 6/1   Melayu Tingkatan 1    1. Berbual dengan rakan tentang sesuatu dengan menggunakan       1.2 Aras 1 (iii)    Yakin diri       Bahan Latihan
                      kata, intonasi dan nada yang sesuai.                1.3 Aras 1 (iv)
        Pemahaman         2. Memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang isu      Maklumat :       Hormat-
        Dialog            yang diperkatakan.                         7.1 Aras 1(i)     menghormati
        Morfologi         3. Bertutur dengan fasih dan lancar                  7.3 Aras 1 (iv)
        -Golongan Kata      4. Mengenal pelbagai jenis kata dan menggunakannya dalam        Estetik :       Berdikari
        -Kata Nama Am        binaan ayat yang mudah                       10.1 Aras 1 (i)
        -Kata Nama Khas      5. Mengenalpasti dan menyenaraikan golongan kata nama         KBT:          Berhemah tinggi
        Sintaksis          daripada petikan.                          Kecerdasan Pelbagai
        -Ayat Mudah        6. Diperkenalkan dengan sukatan pelajaran Bahasa Melayu        KBKK :
        Subjek predikat       Tingkatan 1                             -mengenalpasti
                                                        -mengkategori

 MINGGU        TAJUK               OBJEKTIF PEMBELAJARAN                    KEMAHIRAN        NILAI         BBM

 2 --- 3    Pemahaman         Di akhir pelajaran, murid dapat:                    Interpersonal :    Bersopan Santun     Buku teks
        -Dialog                                             1.4 Aras 2 (iv)
9/1 – 20/1   Morfologi         1. Menguasai kecekapan berbahasa                    1.4 Aras 2 (ii)    Yakin diri       Bahan Latihan
        -KGN - Diri        2. Menyatakan maksud perkataan mengikut konteks            1.5 Aras 3 (ii)
        -KGN Diri - Tunjuk    3. Bersoaljawab dengan rakan tentang sesuatu perkara          Maklumat :       Hormat-         Buku kerja
        -Penjodoh Bilangan    4. Melengkapkan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai       7.2 Aras 1(ii)     menghormati
        Sintaksis         5.Mengenal pelbagai jenis kata dan menggunakannya dalam        7.3 Aras 2 (i)
        -Ayat Mudah         binaan ayat yang mudah                       Estetik :       Rasional
        Subjek predikat      6.Diperkenalkan dengan jenis penulisan dan ringkasan          10.2 Aras 1 (iii)
        Penulisan         7.Membina ayat mudah secara lisan                   KBT:
        -Pengenalan Jenis                                        Belajar Cara Belajar
        Penulisan                                            KBKK :
        -Pengenalan                                           -mengenalpasti
        Ringkasan                                            -mengkategori

Rancangan Pengajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 1                                               diedit oleh: mimu803
** Anda boleh mengubah RPT ini mengikut kesesuaian tawim sekolah , Novel dan antologi sastera negeri masing-masing.
  Berilah sokongan anda kepada saya dengan meng’klik’iklan google di http://www.nomboo.co.cc

                                                        -membanding-beza


 MINGGU        TAJUK               OBJEKTIF PEMBELAJARAN                    KEMAHIRAN     NILAI         BBM

 4 --- 5    Pemahaman         Di akhir pelajaran, murid dapat:              Interpersonal :        Kesyukuran       Buku teks
        -Surat Tidak Rasmi                                  2.4 Aras 2 (i)
23/1 - 3/2   - Manisnya        1. Mengeluarkan idea bernas dalam perbincangan       2.1 Aras 1 (iii)        Kerajinan       Bahan Latihan
        Senyumanmu        2. Menyatakan isi-isi penting daripada petika yang dibaca 2.4 Aras 1 (ii)
        Morfologi         3.Menyenaraikan golongan kata kerja daripada petikan    2.3. Aras 1 (1i)        Berusaha        Novel
        -Golongan Kata Kerja   4. Melengkapkan petikan dengan menggunakan kata kerja yang Maklumat :                      Dan Antologi
        -Perumpamaan       tepat                           7.5 Aras 2(ii)         Kerjasama       Sastera
        Sintaksis         5. Menulis karangan surat tidak rasmi sepanjang 180 patah 7.3 Aras 1 (iv)
        -Jenis-jenis ayat     perkataan.                         9.1 Aras 1 (i)         Kebersihan mental
        Penulisan         6. Membina ayat gramatis untuk menjawab tiga soalan    Estetik :           dan fizikal
        - Surat Tidak Rasmi    pemahaman                         10.4 Aras 3 1 (i)
        -Ringkasan dan      7. Menaakul isi penting daripada petikan          12.1 Aras 1 (i)
        Soalan Pemahaman     8. Mengenali bahan komsas dan               KBT:
        Komsas          9. Menerangkan maksud aspek dan istilah sastera      Kecerdasan Pelbagai
        -Pengenalan Novel     10. Menyatakan maksud perumpamaan             Pembelajaran Masteri
        Hikmah dan Antologi                                 KBKK :
        Kasut KJ                                       -mengenalpasti
        - Aspek dan Istilah                                 -menjana idea


 MINGGU        TAJUK                OBJEKTIF PEMBELAJARAN                  KEMAHIRAN       NILAI         BBM
        Pemahaman         Di akhir pelajaran, murid dapat:                   Interpersonal :
 6 --- 7    -Rencana                                            3.2 Aras 1 (ii)   Jaya Diri       Buku teks
        Morfologi         1. Berbincang tentang sesuatu perkara dengan menggunakan       3.1 Aras 1 (i)   Yakin diri
 6/2 --17/2  -Kata Adjektif      ragam bahasa umum                           Maklumat :     Ketekunan       Buku Kerja
        Sintaksis         2. Menyatakan laras bahasa bagi memperoleh maklumat          7.1 Aras 3(iii)   Hormat-
        -Ayat Tunggal       3. Mengecam ayat tunggal dalam karya                 8,1 Aras 1 (i)   menghormati      Gambar
        -Ayat Topik & huraian   4 .Mengenal pasti maklumat yang diperlukan              Estetik :      Patriotik       Rangsangan
        Penulisan         5. Menyusun dan mentafsir maklumat                  11.1 Aras 1 (i)   Keinsafan       Karangan
        -Karangan Berpandu    6. Menulis karangan berpandukan gambar sepanjang 120 pp        11.2 Aras 2 (ii)  Teliti
        -Ringkasan dan      7. Melengkapkan petikan dengan kata adjektif yang tepat        KBT:        Rasional        Bahan Latihan
        Soalan Pemahaman     8. Menulis ringkasan dengan 8 isi sepanjang 80 patah perkataan    Kajian Masa Depan

Rancangan Pengajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 1                                             diedit oleh: mimu803
** Anda boleh mengubah RPT ini mengikut kesesuaian tawim sekolah , Novel dan antologi sastera negeri masing-masing.
  Berilah sokongan anda kepada saya dengan meng’klik’iklan google di http://www.nomboo.co.cc

        Komsas          9. Menulis sinopsis dan tema persoalan                Belajar Cara Belajar
        -Sinopsis Novel      10. Menghuraikan watak dan perwatakan                 KBKK :
        -Tema dan Persoalan                                       -mengenalpasti
        -Watak & perwatakan                                       -menjana idea


 MINGGU        TAJUK               OBJEKTIF PEMBELAJARAN                    KEMAHIRAN        NILAI         BBM

  8      Pemahaman         Di akhir pelajaran, murid dapat:                   Interpersonal :    Patriotisme       Buku teks
        -Laporan                                            3.4 Aras 3 (iii)
20/2 – 24/2  Morfologi         1. menyusun maklumat secara koheren untuk tujuan           Maklumat :       Berani          Bahan Latihan
        -Kata Hubung       mengarang                               8.3 Aras 1 (iii)
        -Peribahasa        2. membuat perbandingan antara laras bahasa cerita dan        8.3 Aras 2 (i)     Keadilan         Buku Kerja
        Penulisan         laporan                                8.4 Aras 2 (ii)
        -Karangan Laporan     3. menulis karangan laporan                      Estetik :       Kesyukuran
        Komsas          4. membina ayat-ayat yang gramatis dengan menggunakan         11.3 Aras 3 (ii)
        Cerpen –Kasut       kata hubung yang sesuai                        KBT:
        Kelopak Jantung      5. melengkapkan petikan dengan peribahasa yang tepat.         Kajian Masa Depan
                     6. membincangkan aspek komsas cerpen                 Belajar Cara Belajar
                     7. menjawab soalan pemahaman berpandukan cerpen yang         KBKK :
                     dikaji                                -mengenalpasti
                                                        -membanding-beza
                                                        -menghubungkait


    9      27/2 ---- 2/3             UJIAN SELARAS BERFOKUS 1


 MINGGU
            TAJUK               OBJEKTIF PEMBELAJARAN                    KEMAHIRAN        NILAI         BBM

  10     Pemahaman         Di akhir pelajaran, murid dapat:                   Interpersonal :    Kusyukuran        Buku teks
        - Puisi Ibu Negara                                       2.5 Aras 2 (ii)
5/3 --- 9/3  Malaysia         1. melafazkan pantun dengan sebutan dan rima yang betul dan      4.1 Aras 1 (i)     Kebanggaan        Bahan Latihan
        Morfologi         menarik                                Maklumat :
        -Kata Seru & K.Tanya   2. menulis pantun dengan bahasa yang indah dan menarik        8.5 Aras 1 (i)     Patriotik        Brosur dan
        -Kata Perintah      3. mentafsir maklumat untuk membuat inferens             Estetik :                    risalah
        -Bidalan         4.melengkapkan petikan dengan perkataan yang betul          12.1 Aras 1 (i)                 pelancongan

Rancangan Pengajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 1                                               diedit oleh: mimu803
** Anda boleh mengubah RPT ini mengikut kesesuaian tawim sekolah , Novel dan antologi sastera negeri masing-masing.
  Berilah sokongan anda kepada saya dengan meng’klik’iklan google di http://www.nomboo.co.cc

        Penulisan         5. menyatakan maksud bidalan                     12.5 Aras 1 (iii)
        - Ringkasan dan      6. mengenalpasti dan menyatakan isi-isi penting            KBT:
        Soalan Pemahaman     7. membincangkan aspek komsas pantun dan menjawab soalan       Kecerdasan Pelbagai
        Komsas          pemahaman                               KBKK :
        Puisi Tradisional     8. menulis ringkasan dan menjawab soalan pemahaman dalam       -membanding-beza
        -Pantun Dua Kerat     binaan ayat yang gramatis                       -menghurai


         10/3 --- 18/3            CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


 MINGGU        TAJUK               OBJEKTIF PEMBELAJARAN                    KEMAHIRAN       NILAI         BBM

 11 --- 12   Pemahaman         Di akhir pelajaran, murid dapat:                   Interpersonal :    Berhemah tinggi     Buku teks
        -Dialog –Indahnya                                        4.2 Aras 2 (i)
19/3 --30/3  Bumi Kenyalang      1. Membuktikan sesuatu perkara bagi meyakinkan sesuatu        4,2 Aras 3 (i)    Prihatin        Bahan Latihan
        Morfologi         pihak                                 Maklumat :
        -Kata Penguat       2. Menyemak, menerima datau menolak maklumat             8.1 Aras 2 (i)    Kemesraan
        Sintaksis         3. Menulis ayat topik dan ayat huraian dalam karangan         7.3 Aras 1 (iv)
        -Ayat Tanya        4. Menulis karangan fakta sepanjang 180 patah perkataan        Estetik :
        Penulisan         5. Menghuraikan maksud serta nilai pengajaran daripada pantun     12.3 Aras 1 (iii)
        -Karangan Fakta      6.Mengesan ayat-ayat topik daripada petikan              KBT:
        -Ringkasan        7. Membuat perbandingan penggunaan kata penguat dalam         Kecerdasan Pelbagai
        Komsas          ayat                                 KBKK :
        -Pantun Empat Kerat    8. Membincangkan maksud, tema dan persoalan serta unsur        -mengenalpasti
            - Agama      bunyi dalam puisi                           -membanding-beza
            - Nasihat     9. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan pantun            -menyelesaikan
                                                        masalah MINGGU        TAJUK               OBJEKTIF PEMBELAJARAN                    KEMAHIRAN       NILAI         BBM

 13 -- 14   Pemahaman         Di akhir pelajaran, murid dapat:                   Interpersonal :                Buku teks
        LIMA Langkawi                                          5.1 Aras 1 (i)    Keberanian
2/4 -- 13/4  Morfologi         1. Menerima atau menolak sesuatu maklumat dengan alasan        Maklumat :                  Bahan Latihan
        - Kata Penegas      yang sesuai                              8.7 Aras 3 (ii)    Kebanggaan
        -K.Pemeri, K.Nafi     2. Menulis karangan fakta yang koheren                8.8 Aras 3 (ii)                Keratan Akhbar

Rancangan Pengajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 1                                              diedit oleh: mimu803
** Anda boleh mengubah RPT ini mengikut kesesuaian tawim sekolah , Novel dan antologi sastera negeri masing-masing.
  Berilah sokongan anda kepada saya dengan meng’klik’iklan google di http://www.nomboo.co.cc

        -Bidalan         3. Menyusun isi yang koheren                     Estetik :       Kesyukuran
        Penulisan         4. Membina ayat menggunakan kata pemeri                12.4 Aras 1 (i)                Buku Kerja
        -Karangan Berpandu    5. Melengkapkan teks dengan kata penegas, pemeri atau nafi      KBT:
        -Ringkasan dan      6. Menyatakan maksud bidalan                     Kajian Masa Depan
        Soalan Pemahaman     7. Menulis karangan berpandu sepanjang 120 patah perkataan      KBKK :
        Komsas          8. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan cerpen            -meramal
        -Cerpen Tempang      9. Menghurai aspek menarik dalam karya                -menghubungkait
        -Cerpen Tukang lama    10. Mengesan persamaan dan perbezaan aspek dalam cerpen        -mentafsir


 MINGGU        TAJUK               OBJEKTIF PEMBELAJARAN                    KEMAHIRAN       NILAI          BBM

15 -- 16    Pemahaman         Di akhir pelajaran, murid dapat:                   Interpersonal :    Kerajinan        Buku teks
        Sukan Memanah                                         5.2 Aras 1 (i)
16/4 -- 27/4  Morfologi         1.Menggunakan kata, istilah, rangkai kata , peribahasa yang      Maklumat :      Patriotisme       Bahan Latihan
        - Kata Sendi Nama     tepat dan indah semasa menyampaikan maklumat             9.1 Aras 1 (i)
        -Simpulan Bahasa     2. Menyusun isi karangan dengan cara koheren             Estetik :       Kesukanan        Keratan Berita
        Sintaksis         3. Menulis karangan rencana sepanjang 180 patah perkataan       12.4 Aras 2 (i)                Sukan
        -Ayat Tunggal       4. Menjana idea penulisan rencana                   12.4 Aras 2 (ii)
        Penulisan         5. Mengenalpasti ayat tunggal daripada petikan            KBT:         Ketekunan        Buku Kerja
        -Karangan Rencana     6. Menyenarai isi penting dalam bentuk grafik             Kecerdasan Pelbagai
        - Ringkasan        7.Membincangkan maksud,tema persoalan dan gaya bahasa         Pembelajaran     Kesabaran
        Komsas          syair                                 Kontekstual
        Puisi Tradisional     8. Menjawab soalan pemahaman berpandukan syair            KBKK :        Kegigihan
        -Syair Wasiat                                          -menjana idea
        -Syair Kemangkatan                                       -menganalisis


17 ---- 18     30/4 --- 11/5          PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN MINGGU        TAJUK                OBJEKTIF PEMBELAJARAN                   KEMAHIRAN       NILAI          BBM
Rancangan Pengajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 1                                               diedit oleh: mimu803
** Anda boleh mengubah RPT ini mengikut kesesuaian tawim sekolah , Novel dan antologi sastera negeri masing-masing.
  Berilah sokongan anda kepada saya dengan meng’klik’iklan google di http://www.nomboo.co.cc

        Pemahaman
19 -- 20    -Petikan Prosa Klasik   Di akhir pelajaran, murid dapat:                   Interpersonal :    Keberanian        Buku teks
        Morfologi                                            5.3 Aras 3 (i)
14/5 -- 25/5  - K. Bilangan& K.arah   1.Merayu dengan strategi untuk mendapatkan sesuatu          Maklumat :      Yakin diri        Bahan Latihan
        - Bidalan         2. Menentukan kesesuaian format untuk menyampaikan          9.2 Aras 2 (i)
        Sintaksis          maklumat                              Estetik :       Ketelitian        Buku kerja
        Mengesan kesalahan    3.Menyatakan bentuk dan nada puisi berdasarkan tajuk yang       10.3 Aras 1 (v)
        Penulisan          diberikan                              12.6 Aras 3 (iii)   Kesabaran        Lembaran
        -Karangan Cerita     4. Mengesan kesalahan yang terdapat dalam ayat-ayat          KBT:                      latihan
        - Ringkasan dan      5. Membina ayat berdasarkan gambar tunggal              Kajian Masa Depan   Rasional
        Soalan Pemahaman     6. Mengisi tempat kosong dengan kata bilangan yang sesuai       KBKK :
        Komsas          7. Melakonkan drama dengan intonasi dan sebutan yang jelas      -menyelesaikan
        - Surat Untuk Ana    8. Membincangkan dan membandingkan latar, gaya bahasa         masalah
        - Arah Ke Mana        serta nilai dan pengajaran drama                  -mengenalpasti
        - Mendung Hitam      9. Menjana idea bagi menghasilkan karangan cerita           -membanding beza
        Beralih Jua        10. Menjawab soalan pemahaman

        26/5 –10/6        CUTI PERTENGAHAN TAHUN


 MINGGU        TAJUK                OBJEKTIF PEMBELAJARAN                   KEMAHIRAN       NILAI         BBM

* 21      Pemahaman         Di akhir pelajaran, murid dapat:                   Interpersonal :    Bersopan Santun     Buku teks
        - Keselamatan Jalan                                       6.1 Aras 1 (i)
11/6 --15/6  Raya           1.mengemukakan soalan dan jawapan yang mudah tentang         6.1 Aras 1 (ii)                Bahan Latihan
        Morfologi         penggunaan jalan raya untuk berkongsi idea, pengetahuan dan      6.1 Aras 1 (iii)   Hormat-
        - Kata Pascakata     pengalaman.                              Maklumat :      menghormati       Buku Kerja
        Penulisan         2. menentukan format penulisan untuk menyampaikan maklumat      9.2 Aras 2 (ii)
        - Karangan Berpandu    3. menceritakan perkara menarik yang terdapat dalam satu       Estetik :       Kebersihan fizikal
        Berkeadaan selamat    karya sastera                             10.1 Aras 1 (i)    dan metal
        di Jalan Raya       4. menulis karangan berpandukan gambar kepentingan          PKJR:
        Komsas          mengoptimumkan keselamatan jalan raya.                1.1.1         Kerajinan
        - Perbandingan Tema    5. berbincang dalam kumpulan dan membuat perbandingan         1.3.2
        -Watak          aspek komsas                             KBT:         Mematuhi peraturan
        -Gaya Bahasa       6. menggunakan kata pascakata dalam binaan ayat yang sesuai      Kecerdasan Pelbagai
        -Latar                                             KBKK :
        -Nilai dan Pengajaran                                      -meramal
                                                        -merumuskan

Rancangan Pengajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 1                                              diedit oleh: mimu803
** Anda boleh mengubah RPT ini mengikut kesesuaian tawim sekolah , Novel dan antologi sastera negeri masing-masing.
  Berilah sokongan anda kepada saya dengan meng’klik’iklan google di http://www.nomboo.co.cc
 MINGGU        TAJUK               OBJEKTIF PEMBELAJARAN                  KEMAHIRAN         NILAI          BBM
        Pemahaman                                            Interpersonal :
* 22 --- 23  Perlakuan Berisiko    Di akhir pelajaran, murid dapat:                   2.1 Aras 1 (i)    Kasih Sayang       Buku teks
        - Surat Rasmi                                          2.2 Aras 1 (ii)
18/6 --29/6  Morfologi         1. Mencipta skrip iklan dengan pengucapan dan slogan yang       Maklumat :      Kesyukuran        Bahan Latihan
        - Kata Bantu,Ganda    menarik perhatian pendengar.                     9.4 Aras 3 (iV)
        - Kata Majmuk       2. Menyediakan kerangka surat rasmi                  Estetik :       Patriotisme        Buku Kerja
        Penulisan         3. Menyediakan hujah dan alasan untuk disampaikan           10.1 Aras 1 (i)
        Berjalan         4. Menulis surat kiriman rasmi mengikut format yang betul       10.5 Aras 1 (v)    Berdikari         Poster jalan
        membelakangkan      5.Mencatat maklumat tentang perlakuan berisiko yang          PKJR:                      raya yang sibuk
        Lalu Lintas        memberikan kesan kepada pengguna jalan raya.             1.1.2 & 4.1.1     Bertolak ansur
        - Ringkasan dan      6. Membincangkan perbandingan aspek komsas sajak           KBT:
        Soalan Pemahaman     7. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan sajak            Kecerdasan pelbagai
        Komsas          8. Melengkapkan teks dengan kata bantu yang sesuai          KBKK :
        -tema dan persoalan    9. Membuat perbandingan antara kata ganda dan kata majmuk       -mencirikan
        -nada & maksud      10.Membina ayat menggunakan kata ganda dan kata majmuk        -menganalis

 MINGGU         TAJUK               OBJEKTIF PEMBELAJARAN                   KEMAHIRAN         NILAI        BBM
        Pemahaman
*24 --- 25   Pengaruh Rakan       Di akhir pelajaran, murid dapat:                  Interpersonal :       Berdikari      Buku teks
        Sebaya                                             6.2 Aras 2 (ii)
3/7 -- 13/7  - Perbualan         1. Menggunakan ayat yang betul untuk mendapatkan          Maklumat :         Kasih sayang    Bahan Latihan
        Morfologi          perkhidmatan                            7.3 Aras 1 (v)
        - Imbuhan –awalan,     2. Menyatakan pendirian yang tegas tentang pengaruh positif     Estetik :          Rasional      Buku kerja
        apitan,akhiran ,sisipan   dan negatif rakan sebaya.                      10.4 Aras 2 (iii)
        -imbuhan pinjaman      3. Menyatakan gaya bahasa sesuatu karya sastera           PKJR:            Berdisiplin
        Penulisan          4. Menyatakan alas an dan keputusan rasional apabila        1.3.4
        - Karangan-Keperihalan   berhadapan dengan pengaruh rakan sebaya.              1.2.2            Bekerjasama
        -karangan Berpandu     5.Menjana idea bagi menulis karangan keperihalan sepanjang     KBT:
        Komsas           180 patah perkataan                         Kajian Masa Depan
        - Taju’l Muluk       6.Menceritakan perkara menarik dalam karya             Pembelajaran Kontekstual
        -Hikayat Marakarma     7.Membincangkan aspek plot dan gaya bahasa serta nilai       KBKK :
        -Budi Seorang Bapa     pengajaran prosa                          -mencirikan
        Angkat           8. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan prosa       -menyelesaikan masalahRancangan Pengajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 1                                               diedit oleh: mimu803
** Anda boleh mengubah RPT ini mengikut kesesuaian tawim sekolah , Novel dan antologi sastera negeri masing-masing.
  Berilah sokongan anda kepada saya dengan meng’klik’iklan google di http://www.nomboo.co.cc MINGGU         TAJUK               OBJEKTIF PEMBELAJARAN                   KEMAHIRAN         NILAI       BBM
        Pemahaman          Di akhir pelajaran, murid dapat:                  Interpersonal :
*26 --- 27   Bertindak Tegas                                         1.3 Aras 1 (iii)      Yakin diri    Buku teks
        - Rencana          1. Menerangkan maksud puisi                     2.2 Aras 3 (ii)
16/7--27/7   Sintaksis          2. Membina kemahiran komunikasi dengan sikap tegas dalam      Maklumat :         Kerjasama     Bahan Latihan
        -Pola Ayat         mempromosikan produk keselamatan untuk pejalan kaki.        7.1 Aras 1 (i)
        -Binaan Frasa        3. Melafazkan puisi dengan intonasi dan sebutan yang jelas     7.5 Aras 1 (iv)       Rasional     Antologi
        -Ayat Tunggal        4. Menjelaskan gaya bahasa yang digunakan dalam puisi        Estetik :
        Penulisan          5. Mengenalpasti empat binaan frasa                 10.5 Aras 1 (vii)      Ketekunan     Iklan “Hargailah
        - Karangan Fakta      6. Membina ayat-ayat yang menunjukkan perbezaan binaan       12.1 Aras 1 (v)                Nyawa”
        - Ringkasan dan soalan   frasa                                PKJR:            Menghargai
        pemahaman          7.Membina ayat –ayat yang membentuk pola ayat dasar         1.3.6 & 1.3.7        nyawa
        Komsas           8. Menjana idea bagi menghasilkan penulisan fakta          KBT:
        -Sajak-Gaya Bahasa     9. Menganalisis gaya bahasa yang digunakan dalam sajak       Pembelajaran Masteri
        -Unsur Bunyi        10. Menjelaskan nilai dan pengajaran                KBKK :
        -Nilai dan Pengajaran                                      -menjana ide-menganalisis

  28        30/7 -- 3/8             UJIAN SELARAS BERFOKUS 2


 MINGGU         TAJUK                OBJEKTIF PEMBELAJARAN                   KEMAHIRAN         NILAI       BBM
Rancangan Pengajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 1                                              diedit oleh: mimu803
** Anda boleh mengubah RPT ini mengikut kesesuaian tawim sekolah , Novel dan antologi sastera negeri masing-masing.
  Berilah sokongan anda kepada saya dengan meng’klik’iklan google di http://www.nomboo.co.cc

        Pemahaman                                            Interpersonal :
*29 --- 30   Meningkatkan        Di akhir pelajaran, murid dapat:                  1.4 Aras 1 (vi)    Kerajinan     Buku teks
        Keselamatan Pengguna                                      2.5 Aras 2 (i)
6/8 --- 17/8  Jalan Raya         1. Mengesan dan mengumpul maklumat penting daripada         Maklumat :       Kesabaran     Bahan Latihan
        Morfologi          petikan rencana yang dibaca                     7.2 Aras 1 (ii)
        - Penjodoh Bilangan     2. Menjawab soalan pemahaman secara lisan              7.1 Aras 1 (iv)    Yakin diri    Gambar
        Sintaksis          3.Menyenaraikan ayat tunggal daripada petikan            Estetik :
        -Ayat Tanya & Ayat     4. Menyatakan pendapat berpandukan gambar              10.6 Aras 3 (ii)    Bekerjasama    Kamus Dewan
        Tunggal           5. Membina ayat tanya yang gramatis                 12.4 Aras 1 (v)
        Penulisan          6. Mengecam kata dan istilah dan membina ayat daripadanya      PKJR:         Kebanggaan
        Laju Dan Memecut      –garisan berkembar, had laju, nahas, tragedi.            1.1.4 & 1.3.2
        - Karangan Berpandu     7. Membincangkan binaan plot novel                 2.1.5 & 2.1.7     Berhati-hati
        - Ringkasan dan Soalan   8. Menyenaraikan latar tempat dan menghubungkaikan         KBT:
        Pemahaman          dengan latar masa dan peristiwa yang berlaku            Belajar Cara Belajar  Berhemah
        Komsas           9. Menghasilkan penulisan lima perenggan sepanjang 120       KBKK :         tinggi
        Novel Hikmah        patah perkataan dengan berpandukan gambar.             -menyenarai
        - Plot , Latar       10. Menulis ringkasan sepanjang 80 patah kata.           -menghubungkait

        18/8—26/8          CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 MINGGU         TAJUK               OBJEKTIF PEMBELAJARAN                   KEMAHIRAN      NILAI       BBM
        Pemahaman          Di akhir pelajaran, murid dapat:                  Interpersonal :
*31 -- 32   Adakah Pemanduan                                        4.1 Aras 1 (i)     Keaslian     Buku teks
        Susah?           1. Menyatakan pendapat yang bernas dengan penggunaan        3,4 Aras 1 (ii)
27/8 --7/9   - Pendapat         kata yang betul                           Maklumat :       Kebanggaan    Bahan Latihan
        Morfologi          2. Membuat perbandingan laras bahasa                9.1 Aras 1 (i)
        - Laras Bahasa       3. Mengolah maklumat mengikut urutan dan pemerengganan       7.1 Aras 3 (i)     Kesyukuran
        Sintaksis          yang betul                             Estetik :
        -Ayat Aktif & Pasif     4. Membina ayat-ayat pasif daripada ayat aktif           11.1 Aras 1 (i)    Kerajinan
        Penulisan          5. Menaakul maklumat daripada gambar                11.1 Aras 1 (ii)
        - Karangan Berpandu     6.Menyusun isi karangan dalam pemerengganan             PKJR:         Menghargai
        -RingkasanPemahaman     7.Membincangkan aspek gaya bahasa beserta contoh          2.4.2 & 5.1.2     Nyawa
        Komsas           8.Menyenaraikan nilai dan pengajaran serta bukti          KBT:
        Novel ‘Hikmah’       9. Membaca petikan dengan intonasi dan sebutan yang jelas      Belajar Cara Belajar
        -Gaya bahasa                                          KBKK :
        -Nilai dan Pengajaran                                      -menaakul

Rancangan Pengajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 1                                           diedit oleh: mimu803
** Anda boleh mengubah RPT ini mengikut kesesuaian tawim sekolah , Novel dan antologi sastera negeri masing-masing.
  Berilah sokongan anda kepada saya dengan meng’klik’iklan google di http://www.nomboo.co.cc
 MINGGU         TAJUK               OBJEKTIF PEMBELAJARAN                   KEMAHIRAN      NILAI       BBM

*33 --- 34   Pemahaman           Di akhir pelajaran, murid dapat:                 Interpersonal :    Patriotik     Buku teks
        Menggunakan Jalan Raya                                     5.1 Aras 1 (i)
10/9 --21/9  Dengan Selamat dan      1. Menerangkan maksud tersurat dan tersirat daripada       Maklumat :       Ketabahan     Bahan Latihan
        Bertanggungjawab       petikan                              9.1 Aras 1 (i)
        - Rencana           2. Berbincang dan berhujah tentang tajuk yang diberikan      7.5 Aras 1 (v)     Ketekunan     Keratan Akhbar
        Morfologi           3. Membina ayat songsang daripada ayat tunggal susunan      Estetik :
        - Kata Seru          biasa                               11.1 Aras 1 (i)    Rasional
        - Peribahasa         4. Menulis karangan keperihalan berpandukan rangka        12.1 Aras 1 (iv)
        Sintaksis           cerita yang diberikan                       PKJR:         Bertanggungja
        -Ayat Seruan, Songsang    5. Berbincang dalam kumpulan tentang isi karangan         1.3.1 & 1.3.4     wab
        Penulisan           6. Menjawab soalan pemahaman ringkasan dalam binaan        KBT:
        - Karangan Keperihalan    ayat yang gramatis                        Belajar Cara Belajar
        -Ringkasan,Pemahaman     7. Melengkapkan dialog dengan kata seru yang tepat        KBKK :
        Komsas            8. Membuat perbandingan gaya bahasa dan unsur bunyi        -menjana idea
        Gaya Bahasa Sajak


 MINGGU         TAJUK               OBJEKTIF PEMBELAJARAN                   KEMAHIRAN      NILAI       BBM

*35 -- 36   Pemahaman           Di akhir pelajaran, murid dapat:                 Interpersonal :    Ketekunan     Buku teks
        Pelumba Jalan                                          3.3 Aras 1 (ii)
24/9 --5/10  - Laporan           1. Mengemukakan idea yang bernas dalam perbincangan        5.2 Aras 1 (ii)    Kasih sayang   Bahan Latihan
        Morfologi           2. Membina ayat-ayat majmuk yang gramatis             Maklumat :
        - Kata Hubung         3. Membuat inferens berpandukan gambar pemimpin          7.1 Aras 1 (i)     Cinta Akan    Gambar
        - Kata-kata Hikmat      4. Menyatakan maksud kata-kata hikmat               7.1 Aras 1 (iii)    Tanah air     Pemimpin
        Sintaksis           5. Menukarkan maksud puisi dalam bentuk prosa moden        Estetik :
        -Ayat Majmuk         6.Mengesan kesilapan kata dalam ayat               11.1 Aras 1 (i)    Kegigihan     Keratan Akhbar
        Penulisan           7. Mengenal pasti hak dan tanggungjawab pengguna jalan      PKJR:
        - Karangan Berpandu      raya dengan menggunakan kemahiran merancang dan          1.3.2 & 1.3.4     Kerjasaama
        Komsas            kemahiran membuat keputusan                    KBT:
        -Ulangkaji Aspek , Istilah  8. Menghuraikan aspek dan maksud istilah komsas          Pembelajaran Master  Perpaduan
        -Biodata Pengarang      9. Menceritakan biodata pengarang                 KBKK :
        -Soalan Pemahaman       10.Menjawab lima soalan pemahaman.                -menghura-menyusun   kebanggaan


Rancangan Pengajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 1                                           diedit oleh: mimu803
** Anda boleh mengubah RPT ini mengikut kesesuaian tawim sekolah , Novel dan antologi sastera negeri masing-masing.
  Berilah sokongan anda kepada saya dengan meng’klik’iklan google di http://www.nomboo.co.cc

 37 -- 39      8/10 --- 19/10            PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MINGGU        TAJUK               OBJEKTIF PEMBELAJARAN                    KEMAHIRAN        NILAI         BBM

 40 -- 41   Perbincangan Skema    Di akhir pelajaran, murid akan dapat :                Belajar Cara Belajar  Kerajinan        Kertas
        Jawapan -                                                                    Peperiksaan
22/10-2/11   Peperiksaan Akhir     1. Mengenalpasti jawapan yang betul                             Ketelitian
        Tahun           2. Menerangkan alasan bagi setiap kesilapan
        i. Kertas Satu      3. Membuat pembetulan bagi kesilapan
        ii. Kertas Dua
        - Ringkasan
        - Soalan Struktur
        - Karangan
        Berpandu
        - Karangan 180 pp
        - Novel “Hikmah”


  42     1. Permainan Bahasa    Di akhir pelajaran, murid dapat:                   Kecerdasan Pelbagai  Kerajinan
        - Simpulan bahasa –
5/11 --9/11    Lukis dan Teka     1.Mengaplikasikan pengetahuan yang sedia ada melalui                     Gigih berusaha
        - Bina Kosa kata       permainan.
        - Teka Silang kata    2. Mempelajari bahasa dalam bentuk permainan
        - Golongan Kata      3. Menguji pengetahuan sedia ada
         Nama


        10/11/2012 –                  CUTI AKHIR TAHUN
        01/01/2013


SELAMAT MENJALANKAN TUGAS
Rancangan Pengajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 1                                               diedit oleh: mimu803

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: Bahasa, Melayu, Ting
Stats:
views:1391
posted:1/6/2012
language:
pages:11
Description: Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) Bahasa Melayu Ting 1 2012. Untuk Kegunaan guru Bahasa Melayu 2012