Dogustan Kalitsal Metabolik Hastaliklar by F3kQTY1

VIEWS: 323 PAGES: 56

									 Doğuştan Kalıtsal
Metabolik Hastalıklar
Ayfer AÇIKGÖZ,
Soner ULUSOY,
Murat DİYARBAKIRLI,
Murat H. KAPDAĞLI
           2
 Gen      G1    G2      G3    G4

 Enzim     E1    E2     E3 (C3)   E4
 Substrat                       E
      A    B      C     D


                    X
Kalıtsal metabolik hastalık modeli

Neticede,
1- Gerekli spesifik son ürün üretilemez.
2- Bozuk enzimin göstergesi olan prekürsörler birikir,
toksik etki gösterebilirler.
3- Normal alterne yollarda aktivite artar, normal
metabolitler artar.
DKMH, bireysel olarak seyrek, kollektif olarak
çoktur. Klinik olarak teşhis koymak zordur. Çünkü,
   1. DMH nadir görülür.
   2. Çok sayıda DMH’ ı tanımak için çok fazla
biyokimyasal yolları ve birbirleri ile alakalarını iyi
bilmek gerekir.
   3. Yenidoğanın ciddi hastalığa dayanma gücü
kısıtlıdır. Çoğu zaman tanı almadan ölürler.
   4. DMH’ da otopsi bulguları non-spesifiktir ve
açıklayıcı değildir.
  YD’ da DKMH’ lar ikiye ayrılabilir:
1) İntoksikasyon tipi : Metabolik bloğun önünde
toksik bileşiklerin birikmesine sekonder akut veya
ilerleyici intoksikasyon görülen hastalıklardır.
Doğumdan sonra semptomsuz bir dönem vardır.
Örnek,
  – MSUD,
  – Organik asidemiler,
  – Konjenital üre döngüsü defektleri,
  – Galaktozemi,
  – Fruktozemi,
  – Tirozinemi bu gruba örnektir.
2) Enerji eksikliği tipi: KC, miyokard, adele veya
beyinde enerji üretiminde veya kullanılmasında
eksiklik vardır. Doğumdan sonra semptomsuz bir
dönem yoktur.
Örnek,
 – Glukoneogenez defektleri,
 – Konjenital laktik asidemiler,
 – YA oksidasyon defektleri,
 – Konjenital peroksizomal bozukluklar gibi.
 YD ve Bebeklerde DKMH
 düşündüren semptomlar
Kusma,
Gelişme ve büyüme geriliği,
Sık enfeksiyon,
Düşük ısı (ısı regulasyon boz),
DKMH' ı olan kardeş öyküsü,
Açıklanamayan kardeş ölümü hikayesi
Anormal koku,
Sarılık, anormal KC fonksiyonları,
Hepatomegali,
Minor dismorfoloji,
YD ve Bebeklerde DKMH’ ın
   Klinik Bulguları
  Açıklanamayan konvulsiyonlar,
  Koma,
  Letarji,
  Hipotoni- hipertoni,
  Myopati- kardiyomyopati,
  Beslenme bozukluğu.
DMH‘ ın Takipdeki Bulguları
 Anormal büyüme - gelişme,
 Beslenme güçlüğü,
 Nörolojik semptomlarda ilerleme,
 Anormal asit - baz dengesi,
 Hiperamonemi,
 Hiperbilirubinemi,
 Hematolojik bozukluklar.
DKMH‘ ın Laboratuvar
  Bulguları
 Metabolik Asidoz,
 Hiperamonemi,
 Respiratuvar alkaloz,
 Hipoglisemi,
 Ketozis,
 Latik asidoz,
 Piruvat artışı,
 Anemi,
 Lökopeni,
 Trombositopeni,
Çocuklukta sıklıkla üç klinik görünüş söz konusudur.
1. Bir infant veya yenidoğanda perinatal risk
 faktörleri yokken,
  – İrritabilite,
  – Letarji,
  – Kusma ile komaya gidiş vardır.
 Bu semptomsuz bir dönemden sonra görülür.
 Burada intoksikasyon sözkonusudur.
  Örnek,
  – Organik asidemiler,
  – Üre siklusu enzim defektleri,
  – MSUD.
2. Doğumdan hemen sonra semptomlar başlar,
 semptomsuz bir dönem yoktur. Nörolojik durumdan
 enerji eksikliği sorumludur. Semptomatik tedaviye
 cevap yoktur. İnfantın durumu hızla bozularak tipik
 bulgular ortaya çıkar. Örnek,
  – Primer konjenital laktik asidüri,
  – Yağ asidi b-oksidasyon bozuklukları,
3. Hipoglisemi ve karaciğer fonksiyon bozukluğu ile
 giden durum. Örnek,
  – Karbohidrat metabolizması bozuklukları,
  – Galaktozemi,
  – Herediter fruktoz intoleransı,
  Acilen Yapılması Gerekenler
Bunlar hem teşhise hem de hayatı kurtarmaya
 yönelik girişimlerdir.
1. Teşhis için uygun materyallerin alınması,
2. Akut metabolik durumun düzeltilmesi,
3. Uygun kalori ve mayinin sağlanması,
4. Toksik metabolitlerin uzaklaştırılması,
5. Anormal yoldaki substratın sınırlandırılması
6. Endike olan kofaktörlerin (vitamin vs) verilmesi.
      İlk Yaklaşım
Klinik şüphe oluştuğu zaman genel destek yaklaşımı
ve laboratuvar incelemeleri hemen yapılmalıdır.
İdrar,
  – Koku,
  – Aseton,
  – Redüktan madde,
  – Ketoasidler
  – pH
  – Sülfitest.
Kan
 – Tam kan sayımı,
 – Amonyak,
 – Kan şekeri,
 – Elektrolitler (anyonik gap hesaplanması),
 – Laktik asit,
 – Piruvik asit,
 – Kalsiyum,
 – Ürik asit,
 – Kan gazları (pH, pco2, po2, HCO3),
 – 3- hidroksi bütirat,
 – Asetoasetat,
-20 oC’ de saklamak üzere,
 – İdrar (mümkün olduğunca çok),
 – 2-5 ml heparinize plazma ve tam kan ,
 – Guthrie kantına emdirilmiş iki damla kan,
 – BOS 0.5 -1 ml.
Diğer
 – EEG,
 – Bakteriyolojik örnekler,
 – Göğüs grafisi,
 – BOS incelemesi,
 – Ekokardiyografi,
 – Beyin ultrasonografisi,
   Genel Acil Tedavi Yaklaşımı
1. Uygun mayi ve glukoz desteği sağlanarak, diyare ve
  kusma ile kayıplar yerine konulmalı, elektrolit
  eksiklikleri düzeltilmelidir.
2. Alkaloza yol açmadan bikarbonat verilmelidir.
3. Protein, yağ, fruktoz ve galaktoz kesin teşhis
  konulana kadar ertelenmelidir.
4. Toksik maddelerin dializ ile veya bazı kompleksler
  oluşturularak idrarla atılmaları kolaylaştırılır.
   Na benzoat,
   Fenil asetat,
   Fenil butirat gibi.
 Karnitin, birçok organik asit ile konjugatlar
oluşturarak bunların atılmasını kolaylaştırır.
 Diyaliz ile amonyak, propiyonik asit, izovalerik asit,
metil malonik asit gibi küçük moleküller
uzaklaştırılabilir.
 Diyaliz yapılamazsa kan değişimi yapılabilir.
 Hasta stabil ise anabolizmayı muhafaza etmek ve
hastayı katabolik duruma sokmamak için uygun
besin desteği verilmelidir.
     FENİLKETONÜRİ
Fenilalanin hidroksilaz enzimi aktivitesinin yokluğu
sonucu gelişen, erken dönemde tedavi edilmediğinde
ağır motor ve mental gerilik ile karakterize, kalıtsal
metabolik bir hastalıktır.
İlk kez 1934' de tanımlanmış, 1963 'da Guthrie testi
ile taramaları başlamıştır.
Klasik FKÜ’ de FA hidroksilaz aktivitesi yok veya
çok azdır.
                              Diyet
      Doku                       proteini
      proteini    H4 biopterin   H2 biopterin
Diyet                                 Doku
proteini                                proteini

    Fenilalanin                Tirozin           CO2+H2O
                  Fenilalanin
                  Hidroksilaz             Melanin
               O2          H2O
                                 Epinefrin
                            Tiroksin
      Fenil laktik asit,
      Fenil pürivik asit,
      Fenil asetik asit

                 İdrarda
                 fare sidiği,
                 küf kokusu

           Fenilalanin metabolizması                  20
 Fenil pürivik asit, fenil laktik asit, fenil asetik asit
hastanın kan, idrar ve diğer vücut sıvılarında birikir.
Bunların beyin dokusunda diğer aminoasitlerin
transportunu bozarak dismyelinizasyona neden
olduğu düşünülmektedir.

 Tedavi edilmezse seratonin, dopamin ve
norepinefrin sentezi bozulmaktadır.
      Hiperfenilalaninemi nedenleri

A) Primer
  1. Fenilketonüri,
   a) Klasik FKÜ (Enzim < %1, kan FA düzeyi >20 mg/dl),
   b) Orta derecede FKÜ (Enzim %1, kan FA düzeyi 15-20 mg/dl),
    c) Hafif FKÜ (Enzim > %5, kan FA düzeyi < 15 mg/dl),
  2. Hafif hiperfenilalaninemi (FKÜ olmadan hiperfenilalaninemi),
  3. Tetrahidrobiopterin metabolizması bozuklukları
   Dihidropteridin redüktaz,
   GTP siklohidrolaz I,
   Pterin-4-8-karbinolamin dehidrataz,
 6-pirovoyltetrahidropterin sentaz defekti,
                                22
    Hiperfenilalaninemi nedenleri

B) Sekonder
 1- YD döneminde geçici tironinemi ile,
 2- Galaktozemide,
 3- Tirozinemide,
 4- Prematürede geçici,
 5- Karaciğer yetersizliği,
 6- İlaçlara bağlı (methotrexate vb),
 7- Şiddetli inflamatuvar cevap,
                      23
  Hiperfenilalaninemi Nedenleri
A) Fenilalaninin tirozine dönüşümündeki kalıtsal
   defektler
 1- Fenilalanin hidroksilaz enzimi defekti,
   a) Klasik FKÜ (FA e tolerans azalmıştır),
   b) Hafif hiperfenilalaninemi (%15 rezidüv
 enzim vardır)
   c) Benign hiperfenilalaninemi ( % 5 aktivite)
 2- Tetrahidrobiopterin (BH4) metabolizması
    bozukluğu
B) Akkiz hiperfenilalaninemiler
   1- Prematüreliğe bağlı geçici,
   2- Herediter tirozinemi,
   3- Karaciğer yetersizliği,
   4- Trimetoprim kullanımına bağlı
      Klinik Bulgular
 Hastaların yarısında ilk ayda semptom
görülmeyebilir.
 Semptom gösteren vakaların yarısında ilk bulgu
kusmadır.
 Motor - mental gerilik en çarpıcı bulgusu olup 6-7.
aylarda farkedilir.
 Mikrosefali,
 Ciddi hiperaktivite, çevresine ve kendisine zarar
verme, şizofrenoid ve otistik davranışlar, aşırı
heyecanlanma .
 Grand mal, Petit mal epilepsi (% 20-25).
 EEG değişiklikleri (%75-95 ).
 Nörolojik bulgular diyet ve antikonvulzan
tedaviye cevap verir.
Yürürken adımlarının kısa ve rijit olması,
Minimal beyin sendromunu taklit eden bulgular,
Ajite davranışlar ve parmaklarda para sayma
hareketleri,
Saç, cilt, göz rengi açıktır. Sarı saç ve mavi göz
vakaların ancak % 60' ında bulunur (melanin
sentezindeki defekte bağlıdır).
 Ekzamatöz cilt lezyonları (% 20- 40) vücudun
duyarlı yerlerinde görülür. Vakaların % 20 sinde cilt
hipopigmente, kuru ve pürtüklüdür.
 Fenilalanin yan metaboliti fenilasetik asidin
sıvılarda ve idrarda artmasına bağlı fare sidiği, küf
kokusu hissedilir.
 Genetik geçiş otozomal resesiftir.
 Fenilalanin hidroksilaz geni 12. kromozomda
bulunmaktadır.
                          28
Görülme sıklığı: Kanada, İsveç, Askenazi yahudileri
nadir; Almanya, Macaristan, Çekoslavakya daha
sık, İrlanda ise en sık görülen ülkedir.
Sağlık Bakanlığının desteği ile Türkiye genelinde
yapılmakta olan yenidoğan taramalarında FKÜ 1/
3000 - 1/ 4000 sıklıkta tesbit edilmiştir.
MMR 'li 10800 çocuktan % 4’ ünde FKÜ tesbit
edilmiştir. Bu ülkemizde FKÜ’ nün sık olduğunu
göstermektedir.
Prenatal tanı:
  Amnion mayisi hücre kültürleri, Korionik villus
DNA incelemeleri ile doğum öncesi tanı
mümkündür.
        Teşhis
Fecl3 testi: 6 damla idrar üzerine 3 damla % 10
fecl3 damlatılır. Meydana gelen ve 1-2 dakika
içinde açılan zeytuni yeşil renk hastalığı
düşündürür.
Guthrie testi: Fenilalaninin Bacillus subtilus
üremesini kompetetif olarak inhibe etmesi esasına
dayanır.
AA kağıt kromatoğrafisi,
Kan fenil alanin tayini,
  Spekrofotometrik yolla,
  Florometrik yolla,
  High Pressure Liquid Chromotography
         Tedavi
1. Diyetle alınan fenilalaninin azaltılması:
 Serum FA seviyesi, 3 - 5 mg/dl arasında
 tutulmalıdır.
 İlk yaş için fenilalanin ihtiyacı 60-90 mg/kg, daha
 sonra 35-40 mg/kg dır.
  – Milupa- PKU 1 (0-1 y), PKU 2 (1-8 y), PKU 3
   (Adolesan)
  – Lofenelac, (80 mg FA/ 100 gr)
  – Phenyldon, (20 mg FA /100 gr)
 FKÜ’ li çocuk yenidoğan döneminde tanımlanır ve
 FA’ den fakir diyet ile beslenirse normal
 myelinizasyon ve beyin gelişimi sağlanabilir.
Kan FA' i 7 mg/dl den az ve büyüme normalse
çocuk olması gereken zeka düzeyine erişebilir.
8-10. aydan sonra diyete başlaması zekayı etkiler.
Diyetin özü, FA' i kısıtlı, protein, enerji, vitamin,
mineral ve eser elementler yeterli miktarda
olmasıdır.
Diyette FA düzeyi,
  - ilk 7 gün 20 mg/kg/gün,
  - 1-6. aylar arasında 50-70 mg/kg/gün,
  - 1 yaşın üzerinde 20-30 mg/kg/gün de tutulur.
    FKÜ de Besin İhtiyaçları
      Fenilalanin  Protein  Kalori
Yaş     (mg/kg)   (gr/kg)  (Kcal/kg)
Prematüre   90     3.2   125-130
0-3 Ay    60-90    3.0   120-125
3-6 Ay    50-80    2.5   115-120
6-12 Ay    40-50    2.4   110-115
1-3 Yaş    30-40    1.9    90-105
4-6 Yaş    25-30    1.7    80-90
7-9 Yaş    15-25    1.6    70-90
> 10 Yaş   10-20    1.5    70-80 33
2. Diyetin normal büyüme ve gelişmeyi
 sağlayabilecek şekilde düzenlenmesi:
3. Protein katabolizmasının azaltılması:
4. Takip:
 a) Kan FA seviyeleri düzenli olarak izlenmelidir.
 b) Hastaların davranış, bedensel ve ruhsal
 gelişimlerinin takibi, BÇ, ağırlık ve boy
 takiplerinin yapılması.
 c) Zeka gelişiminin takibi.
Gutrie Kağıdı
        35
 Maple Syrup Urine Disease
      (MSUD)
Dallı zincirli amino asitler olan
lösin,
izolösin,
Valin ‘in dekarboksilasyonu bir kompleks enzim
 sistemi ve tiamin ile sağlanır.
E1 a , e1b, E2, E3 .
Bu enzim sisteminin eksikliği MSUD’ a neden olur.
Bütün formları otozomal resesif geçişlidir.
ABD'de insidansı 1/200 000 dir.
          Diyet proteni,        Diyet proteni,        Diyet proteni,
          Doku proteini        Doku proteini        Doku proteini
           yıkımı            yıkımı            yıkımı


DZ’li AA      LÖSİN           İZOLÖSİN            VALİN
                   Doku             Doku
                  proteini           proteini
                   sentezi            sentezi
 a-keto       a-ketoizo-       a-keto-3-metil-        a-ketoizo
 asitler      caproik asit                     valerik asit
                       valerik asit

DZ’li a-ketoasit
              Tiamin           Tiamin            Tiamin
 Dehidrogenaz
 kompleksi                    Asetil-CoA
           Asetil-CoA                     Propiyonil-CoA
          + Asetoasetat       + Propiyonil-CoA MSUD de Dallı Zincirli AA                          Süksinil-CoA
                        Süksinil-CoA
   Metabolizması                                   37
  Klasik tip:
  Hasta çocuklar doğumda normaldir.
  İlk hafta içinde kusma, beslenme problemleri,
  letarji ve koma gelişir.
  FM'de hipertonisite, musküler rijidite ve şiddetli
  opustotonus vardır. Hipertoni nöbetlerini flask
  nöbetler izler. Nörolojik bulgular yanlışlıkla sepsis
  veya menenjit olarak değerlendirilebilir. Çoğunda
  konvulsiyonlar görülür.
 Hipoglisemi vardır. Kan
şekeri yükseltilse bile klinik
düzelme olmaz.
 Şiddetli metabolik asidoz
dışında laboratuvar bulguları
dikkate değer değildir.
 Tedavi edilmezlerse ilk
haftalar veya ayda ölüm olur
                 39
  İntermittan tip:
  Normal görünen bir çocukta enfeksiyon veya
  cerrahi bir stress esnasında bulgular ortaya çıkar.
  Bu ataklar esnasında laboratuvar bulguları klasik
  formdan ayrılamaz ve ölüm olabilir.
  Enzim aktivitesi normalin % 8-16 sı düzeyindedir.
  İntermediate tip:
 Yenidoğan döneminden sonra hafif hastalık
tablosu görülür.
 Bu çocuklar araya giren bir hastalık esnasında
klasik form bulguları ile tanı alırlar.
  Enzim aktivitesi normalin % 2-8 i düzeyindedir.


                          41
  Tiamine cevap veren tip:
  Bu formda yüksek doz tiamin ile belirgin klinik
  düzelme görülmektedir.
  Bazıları 10 mg/ 24 saatlik doza cevap verirken
  bazıları da 200 mg/ günlük dozlara cevap
  verebilmektedir.
  Bu amaçla 3 hafta gibi bir tedavi süresi
  gerekmektedir.
  Teşhis
  İdrardaki özel kokunun fark edilmesi ile
  mümkündür.
  Plazma lösin, izolösin, valin ve alloizolösin
  seviyelerinde artma ve alaninde azalma görülür.
  Lösin düzeyi diğerlerinden daha yüksektir.
  İdrarda da lösin, izolösin ve valin ile bunların
  ketoasidlerinde artma görülür.
  Tedavi
  Akut durumda dallı zincirli amino asitler ve bunların
  metabolitlerinin dokulardan hemen uzaklaştırılması
  gerekir. Renal klerens zayıf olduğu için sadece hidrate
  etmek yeterli değildir.
  En etkili yol periton dializidir. Plazma lösin, izolösin ve
  valin düzeylerinde önemli düşmeye yol açar. Genellikle 24
  saat içinde cevap alınır.
  Uygun kalori desteği İV veya ağızdan sağlanarak katabolik
  durum durdurulmalıdır.
  Akut durum düzeldikten lösin, izolösin ve valinden yoksun
  suni diyetler günümüzde mümkündür. MSUD 1, 2, 3 ;
Yalnız bu amino asitler endojen olarak sentez
edilemedikleri için az miktarlarda diyete ilave edilmeleri
gerekir.
Eğer plazma izolösin konsantrasyonu çok düşük olursa
akrodermatitis enteropatika ya benzer bir tablo gelişir.
Hastalar ömür boyu MSUD diyeti almalıdır.
Uzun süreli prognoz iyi değildir. Şiddetli ketoasidoz,
serebral ödem ve ölüm, enfeksiyon veya cerrahi gibi
stresli durumlarda olabilir.
Zihinsel ve nörolojik sekeller sık görülür.
    Tirozin Metabolizması Bozuklukları
                     Tirozin
          Tirozinemi tip 2       Tirozin aminotransferaz
                 P-OH fenilpiruvik asit


                   Homojentisik asit


                 Maleylasetoasetik asit
Süksinil
asetoasetik asit
                 Fumarilasetoasetik asit

Süksinil                     Fumaril asetoasetaz
          Tirozinemi Tip 1
aseton
                Fumarat + Asetoasetik asit
                                    46
    Herediter Tirozinemi
Tip I:
 Fumaril asetoasetaz enziminin aktivitesi eksiktir.
 Fumarilasetoasetat ve muhtemelen de maleilaseto-asetat
 birikir. Bu maddeler süksinil asetona dönüşür ve idrar ile
 çok miktarda atılır. İdrar lahana gibi kokar.
 Akut dönemde KCFT hızla bozulur. Hipoproteinemi,
 hipoglisemi ve koagulasyon bozukluğuna bağlı olarak
 ödem, asit ve kanamalar gelişir.
 Böbreklerde tübüler AA reabsorpsiyonunun bozulması
 Fankoni sendromu ve riketse yol açar.
 Genetik geçiş otozomal resesiftir.
A) Akut form: ilk aylarda semptom verir. Anoreksi,
 kusma, diyare, hafif sarılık ilk bulgulardır. Bunu ödem, asit
 ve kanama takip eder. İdrarı kokar. Hasta kritik hale gelip
 ölebilir.
B) Subakut form: 6-12. aylarda semptomlar başlar. Seyri
 biraz daha hafiftir. Büyüme-gelişme geriliği, anoreksi,
 kusma, raşitizm, hepatomegali, kolay zedelenme ilk
 bulgularıdır. Tedavi edilmezse ödem, asit ve kanama gelişir.
 KC yetmezliği veya hepatomadan 4-5 yaşlarında ölürler.
C) Kronik form: Semptomlar bir yıldan sonra başlar.
 Klinik seyir farklıdır.
Hastalık,
 a) Raşitizm ve büyüme geriliği,
 b) Glomerüler filtrasyonunda yetersizlik,
 c) Porfiriye benzer semptomlar ile,
 d) Tübülopati ve raşitizm olmadan da
 seyredebilir.
Teşhis
  Akut formunda serum tirozin ve metionin düzeyleri
  orta derecede artar.
  Tirozilüri, glukozüri, AAüri ve hiperfosfatüri ile
  hipokalemi ve düşük serum fosfat düzeyi en sık
  gözlenen bulgulardır.
  Karaciğerde sentezlenen K vitaminine bağımlı
  koagulasyon faktörleri azalmıştır.
  Kesin tanısı idrala süksinil aseton atılımının
  arttığının gösterilmesine dayanır.
                             50
Tedavi:
 a) diyet: Fenilalanin- tirozinden fakir diyet
 verilir.
 b) destek tedavisi:
  Tip II:
 Tirozin aminotransferaz eksikliğine bağlı olarak
 gelişir.
 Genetik geçiş otozomal resesiftir.
 Karakteristik lezyonlar gözde ve avuç içi, ayak
 tabanı derisinde bulunur. Hayatın ilk ayında
 lakrimasyon ve fotofobi dikkati çeker. Daha sonra
 keratit ve konjunktival plaklar görülür. Geç
 bulgular korneal bulanıklık ve glokomdur.
 Vakaların yarısında mental retardasyon
 gözlenmiştir.
Teşhis tedaviye cevap vermeyen göz ve/veya deri
lezyonlarının varlığına ve serum tirozin
düzeyinin yüksekliğine dayanır.
Tedavide fenilalanin ve tirozinden fakir diyet
verilir.
                         53
Non-Ketotik Hiperglisinemi
Glisin cleavage sisteminde bir defekt olup glisin
metabolize olamaz. Beyin glisin muhtevası artar ve beyini
harab eder.
Neonatal ve geç bulgu veren tipleri vardır.
Bebek doğumda normaldir. Kısa süre sonra bozulur,
musküler hipotoni, deprese moro refleksi, havale, apneik
ataklar, letarji ile komaya girer.
Hasta 1-2 hafta içinde ölür, yaşayanlarda ağır
psikomotor retardasyon gelişir.
Konvulsiyonlar myoklonik tipden grand mal tipine kadar
değişir.
Hıçkırık sık gözlenir.
              Hem
                       Okzalat
              Porfirin
                       Kreatin
                            Nükleik
                       Pürin   asitler
Fosfolipidler  Serin   GLİSİN
                       Proteinler
             GCS         Glutation
        Piruvat
                       Safra asidi
 Okzaloasetat      NH3+ CO2+       konjugatları
          metilentetrahidrofolat
    Alanin
Kreb’s Siklusu
                GLİSİN METABOLİZMASI
  Asetil CoA
                             55
Geç bulgu veren tipinde bebekler doğumda
normaldir. Daha sonra değişik derecede nörolojik
bulgular ortaya çıkar.
Hastalarda serum ve BOS glisin düzeyleri
artmıştır.
Tedavide,
 - Protein kısıtlanır.
 - Na benzoat verilir.
 - Ursodeoksikolik asit verilir. Bu glisini bağlayarak
  safra ile atılmasını sağlar.

								
To top