; Balanced scorecard(12)
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Balanced scorecard(12)

VIEWS: 9 PAGES: 4

 • pg 1
									Mötesprotokoll styrelsemöte i SweSEM, möte nummer 4, 2008
Tid: Fredag 12 september, 10.00 - 16.00
Plats: Universitetssjukhuset i Linköping, MAVA, konferensrummet

        ÄMNE                   SYFTE/BAKGRUND                     SAMMANFATTNING OCH BESLUT               Bif handlingar
 Beslut                                               Beslut:
 Diskussion                                             Tidsplan:
 Information                                             Ansvarig:
1. Föregående minnesanteckningar,  Närvarande: Bosse Erwander, Ulf Ekelund, Andreas         Frånvarande: Sven Lethvall, Lisa Kurland och Anders
  genomgång av mail.        Rönnersten, Latifa Rulu, Sven Oredsson, Tommy Andersson,     Boman
                  Ing-Marie Hässler, Tony Andersson och Johan Lindfors
2. Fastställande av mötesplanen.  Vi går igenom minnesanteckningar och mailväxling för att     Mötesplanen fastställs
                  komplettera mötesplanen.
                  Föredragande: Bosse
3. Hemsidan.            Hemsidan visas, funktionalitet, avtal och vilka möjligheter   Roger Wahlström från MoLitho demonstrerar funktionerna
                  som finns på hemsidan presenteras.                på den blivande hemsidan. Lösenord delas ut. Beslut om att
                                                   30 september är deadline för att lägga in material, dvs
                  Om möjligt utbildning i användning av hemsidan med hjälp
                                                   därefter bör den bli offentlig. Johan och Latifa får i uppdrag
                  av vårt avtalade hemsidestöd.
                                                   att framgent bevaka hemsidan en gång per vecka, och dela ut
                  Förbereds av Johan och Latifa                  uppdrag till dem vars ansvarsområden berörs när
                                                   uppdateringar behövs. Fakturan för hemsidan är ännu inte
                                                   betald, Johan ska kontakt Anders för diskussion. Vid frågor
                                                   om hemsidefunktioner maila Roger på roger@litho.se eller
                                                   ring 0141-209606
4. Rapport från utbildnings-      a.  Vi går igenom läget när det gäller examination, avtal    a. Delexamination två snart klar och kommer att
  utskottet.                med Eric Dryver, avtal för att utnyttja materialet.       släppas vid ny examinatörsutbildning i januari. Lund
                                                       planerar att börja examinera under hösten och
                    b.  Kostnader, avgifter för respektive enhet som ska
                                                       Linköping under våren. Iö uppges Eric Dryver nöjd
                       utnyttja examinationsmaterialet.
                                                       med avtalet
                    c.  Tidsplan för framtagande av examinationen.          b. Diskussion om lämpligt pris för examinationen och
                    d.  Planer för organisationsdseminariet15/10.            beslut fattas om 1500:- per individ och delexamen.
                    e.  Vi diskuterar också hur vi ska utveckla SPUR-          Beslut om pris för slutexamen bordläggs dock.
                       instrumentet för vår specialitet.                Pengarna skall sparas på ett särskilt konto och ffa
                                                       disponeras för utbildningsutskottets verksamhet och
                                                       examinationsarbetet, men enligt samma regler som
                                                       för föreningens övriga ekonomi.
                                                     c. Såväl loggbok, utbildningsbok och samtliga
                                                       delexaminationer beräknas klara till hösten 2009.
                                                     d. Förslaget på schema visas och efter diskussion
                                                       föreslår styrelsen viss omprioritering med mer tid för
                                                       de inbjudna brittiska och amerikanska gästerna samt
                                                       mer tid för diskussion kring gränssnittet mellan
                                                       akutsjukvårdsspecialisten och det övriga sjukhuset.
                                                     e. Bosse som är SPUR-inspektör informerar om hur en
                                           inspektion går till och beslut fattas att föreningen ska
                                           verka för att SPUR-inspektioner kommer till stånd.
                                           Ev lämpligt med en till två inspektörer från vardera
                                           de större utbildningsorterna. Anette von Rosen är
                                           engagerad och kommer att medverka. Intresserade
                                           blivande inspektörer kan kanske koordineras via
                                           henne?

5. Riksstämman.  Uppdatering av program för Riksstämman, eventuell      Sven Oredsson är moderator för ett 1,5 timmes symposium
         marknadsföring?                       26 November med temat Triage. Gunnar Öhlén, Paul
                                        Kongstad, Katarina Göransson, Urban Säfwenberg och Ulf
         Inledning Sven
                                        Ekenberg är talare. Marknadsföring blir via hemsidan och
                                        medlemsutskick.
6. Ekonomi.    Genomgång av det aktuella ekonomiska läget, vi har haft en  Anders är frånvarande men har meddelat att föreningen har
         del utgifter i samband med examinationsarbetet och      fått 100000:- i intäkter från akutdagarna i Stockholm.
         hemsidan.
         Föredragande: Anders
7. Årsmöte.             a.  Genomgång av årsmötesplaneringen. Kortfattad        a.  Förslag på årsmötesprotokoll presenteras och
                     redogörelse för presentationerna: medlemskontakt         godkännes av styrelsen.
                     Latifa och Johan. Utbildning Lisa, forskning och      b.  Skriftlig årsberättelse kommer att samanställas av
                     utveckling, kvalitetsregistret Ulf, ekonomi Anders,       av sekreteraren och utskottens årsberättelse bör
                     nätverket för ST-läkare akutsjukvård Andreas.          sändas till Andreas före 15 september.
                                                   c.  Valberedningen har fått in en nominering till ny
                  b.  Skriftlig årsberättelse. Andreas
                                                     styrelsemedlem, vilket räcker då endast en post
                  c.  Genomgång av valberedningsförslag. Andreas.           måste besättas i år.
                  d.  Vi diskuterar också hur vi ska få fram kandidater för    d.  Nationella mötet 2010 diskuteras och vi beslutar att
                     nationella mötet 2010 och vilken tid på året mötet        inte flytta tidpunkten med hänsyn till EuSEM-
                     ska hållas med hänsyn till eventuellt USEM-möte i        mötet. Linköping föreslås vara värd 2010, Sundsvall
                     Stockholm. Information utskickas av Anders.           2011 och Helsingborg 2012.
8. Nationella mötet och     Planeringsdiskussion. Kommer vi att kombinera båda        Diskussion om hur utbildningsdagarna före nationella mötet
  akutdagarna 2009, Uppsala  aktiviteterna och kan SweSEM stå som värd och inkorporera    kan disponeras, förslag om att formalisera upplägget något
                akutdagarna i vårt möte. Inledande diskussion.          för att erbjuda liknande utbud varje år. Tex
                                                 specialistexamination, träning under examinationsliknande
                Inledning Bosse
                                                 former samt som tidigare ett par ST inriktade kurser.
9. Forskning och utveckling.  Redogörelse för arbetet med kvalitetsregistret.         Ulf informerar styrelsen om att vid senaste mötet 8/9 i
                                                 Uppsala uppdaterades variabellistan. Enbart vuxenpatienter
                Föredragande Ulf
                                                 kommer att inkluderas initialt. Pre- och intrahospitala
                                                 parametrar kommer inte att registreras. Ny ansökan om
                                                 pengar från SKL har lämnats in och administratörsföretag
                                                 ska väljas ut. Information om registret kommer att läggas ut
                                                 på hemsidan.
10. Nationella mötet      Få anmälda till nationella mötet, hur ska vi få fler?      110 personer anmälda varav 2/3 läkare. Få anmälda från ffa
                                                 Skåne, Västra Götaland, Stockholm och norrland. Beslut att
                Inledning: Bosse
                                                 alla styrelsemedlemmar går ut med reklam till
                                                 verksamhetschefer i det egna landstinget. Ca tjugo abstracts
                                                 anmälda vilket är en fördubbling jämfört tidigare år.
11. Akutsjukvård som      Fortsatt diskussion om hur vi ska arbeta för att få       Diskussion om sätt att verka för basspecialitet.
  basspecialitet, varumärket  akutsjukvård som basspecialitet, hur arbetar vi för att     Kvalitetsargumentet framförs, dvs vi behöver vara/bli
  akutläkare - akutsjukvård.  tydliggöra våra varumärken.                   yrkesskickliga för att bli etablerade. Kvalitetsregistret är ett
                                                 steg i den riktningen liksom specialistexamen och SPUR-
                Inledning Bosse. Samtliga förbereder diskussion i det här
                                                 inspektioner. Ekonomiargumentet diskuteras, dvs att det går
                ärendet.
                                                 snabbare = billigare att utbilda med egen basspecialitet.
                                                 Förslag om att göra en grundligare ekonomisk kalkyl som
                                                 kan tillställas beslutsfattare. Förslag ställs om att göra en
                                                 tregelrätt kampanj för basspecialitet men att vänta ett par år,
                                                 delvis med argumentet att vi nog inte är redo innan vi kan
                                                 sköta vår egen utbildning fullt ut. Dock bör vi fram tills dess
                                                 försöka vår exponering i läkartidningen eller andra lämpliga
                                                 media för att öka medvetenheten om oss. Dessutom förslag
                                                 om att presentera och gratulera de 15 specialisterna på
                                                 årsmötet
12. Kortfattad information från    a.  Internationella kontakter. Andreas               a.  Nicholas Aujalay
  olika områden.                                                (nicholasaujalay@hotmail.com) som är
                   b.  Rapport från sjuksköterskeföreningen. Andreas
                                                        svensk med amerikansk emergency
                   c.  Deltagande vid möten, konferenser. Samtliga             medicine utbildning och bosatt i Fairbanks
                   d.  Remisser. Ulf                            Alaska har anmält intresse att verka för
                   e.  Akutsjukvårdsfond. Ulf                        svensk akutsjukvård. Han är lotsad till
                                                        utbildningsutskottet och hans blogg
                                                        kommer att länkas till från nya hemsidan.
                                                      b.  Riksföreningen för akutsjuksköterskor
                                                        önskar delta i nationella mötet med två
                                                        representanter (Karin Ström, Kristianstad
                                                        och Jonas Tengsmar, Malmö) som
                                                        presenterar föreningens verksamhet, de
                                                        beviljas gratis deltagande.
                                                      c.  Svenska läkaresällskapet önskar 5-10
                                                        minuter för att presentera sin verksamhet.
                                                      d.  Ulf presenterar remisser fån SLS och vi
                                                        beslutar att avstå från att yttra oss angående
                                                        ”Etisk bedömning av nya metoder i vården”
                                                        och ”Genomförande av ändringsdirektiv
                                                        2007/47/EG avseende vissa
                                                        medicintekniska produkter”. Enkäten om
                                                        klinisk forskning bedöms som utförlig och
                                                        bra vilket Ulf kommer att förmedla.
                                                      e.  Ulf har varit i kontakt med If, Trygg-Hansa
                                                        och Folksam som samtliga avböjer
                                                        sammarbete kring en fond.

13. Övriga frågor.        EuSEM håller på att utveckla en ny sektion för prehospital  Frågan bordläggs till nästa möte
                 akutsjukvård och SweSEM kan utse en deltagare.
14. Planering av nästa möte    Nästkommande möten beslutas bli i Lund 15/10 kl 1630-
                 1730, i Lund 17/10 kl 12-1315 samt i Göteborg 28/11 kl
                 1000-1600. (Om ny styrelsemedlem från Göteborg inte valts
                 in flyttas mötet 28/11 till Borås.)
Justering av protokoll      Andreas Rönnersten, sekreterare SweSEM            Bosse Erwander, ordförande SweSEM

								
To top