Functiebeschrijving Jobcoach by c2U1gB

VIEWS: 0 PAGES: 3

									Taak- en functieomschrijving jobcoach Talenta


FUNCTIEOMSCHRIJVING

-  Het beleid van Talenta uitvoeren met gebruikmaking van de voorgeschreven
  methodiek en de eigen deskundigheid.
-  Het per begeleidingstraject voeren van een inzichtelijke rapportage die voldoet aan
  het eigen systeem voor kwaliteitszorg en de regelgeving van opdrachtgevers en
  brancheorganisatie BoaBorea.
-  Mede zorgdragen voor een goede en bekende naam bij belanghebbenden in de
  regio.
-  In overleg met, of op verzoek van, de regiocoördinator zo nodig het bieden van hulp
  en ondersteuning aan de consulenten in de regio.
-  Inspanningen leveren, samen met de regionale medewerkers voor de realisering van
  de doelen betreffende het regionale beleid en het kwaliteitsbeleid.
-  Meedenken in de (beleids)ontwikkeling betreffende begeleid werken op regionaal
  niveau passend binnen de kaders van Talenta.


TAKEN

Direct cliëntgerichte taken

-  Zelfstandig of in samenwerking met de overige medewerkers (en in voorkomende
  gevallen externe betrokken hulpverleners) geschikte reguliere banen realiseren,
  continueren en/of behouden, voor mensen met een arbeidshandicap.
-  Uitvoeren van onderzoek naar wensen en arbeidsmogelijkheden met betrekking tot
  betaalde arbeid van de cliënt.
-  Zoeken naar voor de cliënt passend werk op basis van de resultaten van voornoemd
  onderzoek.
-  Analyseren van banen, het in de kaart brengen van taken en vaardigheden die voor
  een bepaalde baan of functie noodzakelijk zijn, in relatie tot de wensen en
  mogelijkheden van de cliënt.
-  Voor de cliënt mogelijkheden schetsen, hem of haar van advies dienen met
  betrekking tot de keuze van een baan of werkplek.
-  Het opstellen van een individueel coachingsplan (begeleiding en training) op basis
  van het onderzoek en baananalyse, rekening houdend met de wensen van de cliënt
  en werkgever.
-  De cliënt/werknemer introduceren in het bedrijf en op de werkplek.
-  Uitvoering geven aan de begeleiding van de cliënt/werknemer en werkgever volgens
  het individuele coachingsplan.
-  Verzorgen van evaluatie van het individuele coachingsplan met betrokkenen.
-  Adviseren van de cliënt/werknemer (c.q. zijn of haar familie) en de werkgever over
  relevante aspecten van de sociale wet- en regelgeving.
-  Adviseren van de werkgever betreffende de inrichting van het werk voor de
  cliënt/werknemer.
-  Adviseren van cliënt/werknemer (c.q. zijn of haar familie) en zo nodig de werkgever
  betreffende verwijzing naar instellingen voor dienstverlening in het kader van sociale
  en psychische problemen of vrijetijdsbesteding.
-  Het onderhouden van contacten met de opdrachtgever en andere instanties en
  instellingen voor zover nodig i.v.m. het coachingsplan.
-  Het onderhouden van contacten met andere instellingen die bij het coachingsplan
  zijn betrokken, in overleg met de cliënt/werknemer en zijn of haar familie.
-  Zorgdragen voor het optimaal integreren en functioneren van de cliënt/werknemer in
  het bedrijf.
Intern-organisatorische taken
De jobcoach draagt zorg voor een doelmatige en kwalitatief goede uitvoering van de
werkzaamheden op het terrein van begeleid werken.

-  Een logboek bijhouden van elke begeleidingssituatie waaruit periodiek gerapporteerd
  wordt conform de richtlijnen van Talenta.
-  Opstellen van evaluatierapporten, voortgangsrapporten en een eindverslag van elke
  begeleidingssituatie ten behoeve van rapportage voor de opdrachtgever, het
  kwaliteitsbeleid en overige personen en instanties conform de richtlijnen van
  Talenta.
-  Deelnemen aan regionaal overleg.
-  Regelmatig werkbesprekingen houden met de regiocoördinator.
-  Het in overleg met, of op verzoek van de regiocoördinator zo nodig hulp en
  ondersteuning bieden aan de consulenten in de regio.
-  In het kader van deskundigheidsbevordering o.a. kennis nemen van (nieuwe)
  ontwikkelingen op het terrein van begeleid werken voor arbeidsgehandicapten.
-  Zorgdragen voor een actuele kennis van de regionale arbeidsmarkt.
-  Bereid zijn tot regelmatige bij- en nascholing.
-  Het voeren van een adequate en inzichtelijke registratie/administratie conform de
  richtlijnen van Talenta.
-  Indien nodig het vervangen van collega’s.


Extern-organisatorische taken
De jobcoach legt en onderhoud in overleg met de regiocoördinator deelnemergebonden
contacten met scholen, bedrijven en andere instellingen.

-  Het leggen en onderhouden van contacten met scholen, bedrijven en andere
  betrokken instellingen, voor zover dit voor de begeleiding van de cliënt/werknemer
  en werkgever van belang is.
-  Profileren van Talenta naar scholen, UWV, MEE, gemeentelijke instellingen en
  anderen.
-  Faambehartiging: zorgen voor een goede naamsbekendheid van Talenta in de regio.
-  In voorkomende gevallen, op verzoek van de regiocoördinator, meewerken aan het
  geven van voorlichting op scholen voor leerlingen, hun ouders en docenten
  (stagedocent, mentor, leerlingbegeleider, stagecoördinator).


FUNCTIE – EISEN

-  De functie heeft voor Talenta een taakstellend karakter.
-  Voor de functie is een MBO/HBO denk- en werkniveau vereist.
-  De jobcoach heeft kennis van en affiniteit met mensen met een arbeidshandicap.
-  De jobcoach beschikt over kennis, inzicht en vaardigheden van methodieken op het
  terrein van begeleiding en training.
-  De jobcoach bezit voldoende didactische vaardigheden.
-  De jobcoach heeft probleemanalyserend en -oplossend vermogen.
-  De jobcoach heeft kennis van bedrijfsorganisaties en welzijns- en zorginstellingen in
  de regio.
-  De jobcoach beschikt over kennis en inzicht van de regionale arbeidsmarkt.
-  De jobcoach heeft een sterk communicatief vermogen en daarbij een goede
  mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
-  De jobcoach is bereid tot het volgen van relevante na- en bijscholing.
PLAATS IN DE ORGANISATIE
Binnen de organisatie van Talenta wordt de functie van jobcoach uitgevoerd in de
desbetreffende regio.
De jobcoach krijgt hiërarchisch leiding van de regiocoördinator. Hij/zij kan functionele
aanwijzingen krijgen van de directeur, de manager, de regiocoördinator en de
beleidsmedewerker.


OVERIGE INFORMATIE
Wij verwachten van onze medewerkers dat zij instemmen met en leven naar de
grondslag, te weten Gods Woord en de drie formulieren van enigheid. Daarnaast zijn zij
kerkelijk meelevend en belijdend lid van een reformatorisch kerkgenootschap.

Functieomvang: De jobcoach wordt geacht voor Talenta minimaal 0,8 fte (28,8 uur per
week) en bij voorkeur 1 fte werkzaam te zijn. Twee jaar na indiensttreding ontstaat de
mogelijkheid om een benoeming van minimaal 0,6 fte (21,6 uur per week) te krijgen.

Arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De
functie van jobcoach wordt ingeschaald in functiewaarderingsgroep 8 van deze CAO, met
een maximumsalaris van € 3.288,- per maand (bij een volledige fte).

Uitgangspunt is dat wordt gewerkt vanuit huis. Daarvoor zijn faciliteiten beschikbaar en
bestaat een telewerkvergoeding.

								
To top