Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Balanced Life Balanced Scorecard

VIEWS: 14 PAGES: 6

									Strategic Planning (vol.60)_1


                      Balanced Life กับ Balanced Scorecard
                                                           ณัช มัศโอดี
                                              วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนการจัดการธุรกิจ
                                                    สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
                                                         nach@ftpi.or.th

       ต อ น เ ด็ ก ๆ ทุ ก ค น ค ง ต้ อ ง ต อ บ ค า ถ า ม ที่ ว่ า “โ ต ขึ ้ น อ ย า ก เ ป็ น อ ะ ไ ร ”
แล้ วก็ดิ ้นรนเรี ยนกันไปทางานกันไปตามสถานการณ์และความสามารถของแต่ละคน
                                ้ ั
       ช่วงที่ผ่านมาผมทางานประจาตังแต่วนจันทร์ ถึงวันศุกร์ ตอนเย็นกับวันหยุด ก็ทางานพิเศษเพิ่มเติม
ทั ้ ง ส อ ง ง า น ต่ า ง ก็ ด า เ นิ น ไ ป ไ ด้ ด้ ว ย ดี ผ ม ไ ด้ รั บ ทั ้ ง เ งิ น ท อ ง เ กี ย ร ติ ย ศ ชื่ อ เ สี ย ง
แต่ เ นื่ อ งจากร่ า งกายท างานหนัก มาหลายปี ขาดการพัก ผ่ อ น ไม่ ไ ด้ ออกก าลัง กาย ร่ า งกายจึ ง อ่ อ นแอ
ผ ม มี อ า ก า ร เ ห นื่ อ ย ง่ า ย แ ล ะ เ จ็ บ ป่ ว ย บ่ อ ย ต้ อ ง ไ ป ห า ห ม อ อ ยู่ เ ป็ น ป ร ะ จ า
ประสิทธิภาพในการทางานของผมก็เริ่ มลดลงด้ วย
       ภ ร ร ย า บ อ ก ว่ า ผ ม ไ ม่ มี เ ว ล า ใ ห้ ค ร อ บ ค รั ว
                                     ้
ซึ่งผมคิดว่าเธอน่าจะเข้ าใจว่าผมใช้ เวลาเหล่านันทางานหาเงินมาให้ คนที่ผมรัก ทุกเดือนได้ ส่งเงินไปให้ พ่อแม่
ซึ่ ง ผมก็ ภู มิ ใ จว่ า ได้ ท าหน้ าที่ ข องลูก ที่ ดี แ ล้ ว แต่ พี่ น้ อ งกลับ ต่ อ ว่ า ผม ที่ ไ ม่ ดูแ ลพ่ อ แม่ เ ลย เพื่ อ นฝูง เก่ า ๆ
                                                             ้
เริ่ ม ห่ า งหายกัน ไป ก็ ไ ม่ มี เ วลาไปเฮฮาสัง สรรค์ กั บ ใครหรอก ผมว่ า มี แ ต่ เ สี ย นะ เสี ย ทัง เงิ น เสี ย ทัง เวลา      ้
                                               ั
ขนาดเพื่อนบ้ านยังไม่ค่อยได้ เจอหน้ ากันเลย แต่ในเวลาทางานผมก็ยงได้ มีโอกาสรู้ จักพบปะกับเพื่อนใหม่ๆ
เ กื อ บ ทุ ก วั น ส่ ว น ใ ค ร ช ว น จ ะ ไ ป ช่ ว ย ง า น ชุ ม ช น ห รื อ สั ง ค ม ยิ่ ง เ ป็ นไ ป ไ ม่ ไ ด้ ใ หญ่ ส า ห รั บ ผ ม
แต่อย่างน้ อยก็ไม่ได้ ทาตัวเป็ นภาระต่อสังคมและยังเป็ นพลเมืองดีของสังคมอีกด้ วย
       แต่แ ล้ ว ก็ เ ริ่ ม รู้ สึก ว่า ชี วิ ต ที่ ผมภูมิ ใ จน าเสนอ ท าไมคนที่ ผมรั ก คนที่ อ ยู่ร อบข้ า งผม สัง คมที่ ผมอยู่
กลับไม่มีใครภูมิใจในตัวผมเลย มีแต่คาวิจารณ์ ทุกคนเรี ยกร้ องให้ ผมทาโน่นทานี่อยูตลอดเวลา           ่
                                    ่
       แม้ ผมจะปลอบใจตัวเองว่า “ทางานหนึงชิ ้น ย่อมได้ รับทังก้ อนดินและดอกไม้ ” ้
                          ่               ้ ึ
       แต่ผมก็เริ่ มขาดความมันใจ หงุดหงิดง่าย บางครังรู้สกเคว้ งคว้ าง ผมกาลังทาอะไร ทาเพื่อใคร
       ในข ณะที่ คิ ด ว่ า ผมได้ ผมกลั บ รู้ สึ ก สู ญ เสี ย ผมเ ริ่ มไม่ มี ค วา มสุ ข แม้ แ ต่ ใ นกา รท า งา น
ผมกาลังหลงทางหรื อเปล่า หรื อเป็ นเพราะชีวิตของผมไม่มีทิศทาง
       จนกระทั่ ง วั น หนึ่ ง ผมมี โ อกาสได้ ฟั งการบรรยายเรื่ อง Balanced Scorecard (BSC)
  ่                                    ู่ ู ั
ซึงเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารและสื่อสารกลยุทธ์ สผ้ ปฏิบติ โดยคานึงถึงความสมดุลระหว่างผู้มีสวนได้ สวนเสีย         ่    ่
                  ั้         ้
สมดุลระหว่างผลลัพธ์ทงในระยะสันคือ ด้ านการเงินกับลูกค้ า และระยะยาว คือ บุคลากรกับกระบวนการ
       ซึ่ ง อ า จ า ร ย์ น พ พ ร จุ ณ ณ ะ ปิ ย ะ ที่ ป รึ ก ษ า อิ ส ร ะ แ ล ะ เ ป็ น ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ เ รื่ อ ง BSC
ร ว ม ถึ ง ก า ร ก า ห น ด ตั ว ชี ้วั ด ที่ ส า คั ญ ( Key             Performance        Indicators:       KPI)
                                        ่
ท่านได้ มองภาพขององค์การว่าเปรี ยบเสมือนต้ นไม้ ต้นหนึง โดยมีสวนประกอบที่สาคัญคือ     ่
                                                                     1/6
Strategic Planning (vol.60)_1                                     ผล
                                        ใบ

                                     ลาต้น/กิ่ง

                                     รากราก
      ต้ น ไ ม้ ที่ มี ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ย่ อ ม ต้ อ ง ก า ร ร า ก ลึ ก ที่ แ ข็ ง แ ร ง ห ยั่ ง ล ง ดิ น
                                                    ๋
มี ร า ก แ ก้ ว ที่ ช่ ว ย ยึ ด เ ห นี่ ย ว ใ ห้ ล า ต้ น มี ค ว า ม มั่ น ค ง ต้ น ไ ม้ ต้ อ ง ก า ร ปุ ย แ ล ะ ก า ร บ า รุ ง รั ก ษ า
                                     ้
คนหรื อ บุ ค ลากรในองค์ ก ารจึ ง ต้ อ งการการพัฒ นาทัง ด้ านความรู้ ทัก ษะ พฤติ ก รรม ตลอดจนทัศ นคติ
เพื่ อ พัฒ นาเป็ น Human Capital โดยอาศัย Information Capital เป็ นเครื่ อ งมื อ นอกจากนี ้
องค์ ก ารควรต้ องปลูก ฝั ง ค่ า นิ ย ม (Values) เพื่ อ สร้ างองค์ ก ารให้ มี Organization Capital Culture
ซึ่ ง เ ป็ น สิ น ท รั พ ย์ ที่ ไ ม่ มี ตั ว ต น ( Intangible                    Assets) ทั ้ ง สิ ้ น ดั ง นั ้ น
                  ั
รากของต้ นไม้ จึงเปรี ยบได้ กบมุมมองด้ านการเรียนรู้และการเติบโต

ลาต้ น/กิ่งก้ าน
      ลาต้ นทาหน้ าที่ลาเลียง น ้า อาหารให้ ใบ เหมือนท่อน ้า เพื่อสร้ างใบให้ สามารถสังเคราะห์แสงได้ ดังนัน         ้
ลาต้ นทาหน้ าที่เปรี ยบเสมือนหน่วยงานต่างๆ ที่ทางานต่อเนื่องประสานกัน Output ของหน่วยงานหนึงเป็ น Input       ่
ของหน่วยงานถัดไป หัวใจในการผลิตสิ นค้ า/บริ การ คือ ครบ ถูก ทัน สามารถจัดการโดยการใช้ Process
Delivery (D), Process Cost (C) และ Process Quality (Q) ซึ่ ง ก็ คื อ QCD นั่น เอง
โ ด ย ก า ร ก า ห น ด ตั ว ชี ้วั ด เ พื่ อ เ ป็ น เ ค รื อ ง มื อ ใ น ก า ร ค ว บ คุ ม ก ร ะ บ ว น ก า ร ดั ง ก ล่ า ว ดั ง นั ้น
ลาต้ น/กิ่งก้ านจึงเปรี ยบเสมือน “มุมมองด้ านกระบวนการภายใน”

ใบไม้
      ต้ น ไม้ มี ห ลายพุ่ม ใน 1 พุ่ม คื อ 1 Product Line ในแต่ ล ะพุ่ม มี ใ บเที ย บได้ กับ ลูก ค้ า
                                    ้
ใบไม้ จึ ง เปรี ย บเสมื อ น “มุ ม มองด้ านลู ก ค้ า” เนื่ อ งจากตัว ชี วัด การเจริ ญ เติ บ โตของต้ น ไม้ (องค์ ก าร)
              ้
ดูจากใบอ่อนที่เกิดขึนมาใหม่ ซึ่งก็คือลูกค้ าใหม่ และใบเก่าที่มีอยู่คือลูกค้ าเดิม จึงวัดได้ จากอัตราการคงอยู่
                                             ั
(Customer Retention), อัตราการยกเลิกการเป็ นสมาชิก (Churn Rate), ดัชนีวดความพึงพอใจของลูกค้ า
(Customer Satisfaction Index: CSI), ข้ อร้ องเรี ยนจากลูกค้ า (Customer Complain), การแก้ ไขข้ อร้ องเรี ยน
(Customer Complain Corrective Action) เป็ นต้ น

ผลไม้ /ดอกไม้                                                                  2/6
Strategic Planning (vol.60)_1


       เมื่อเราปลูกไม้ ดอก เราย่อมต้ องการเห็นดอกไม้ เมื่อเราปลูกไม้ ผล เราย่อมต้ องการเห็นผลของมัน
ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล จ า ก ก า ร ป ลู ก แ ล ะ บ า รุ ง ดู แ ล รั ก ษ า ต้ น ไ ม้
ด อ ก ผ ล ข อ ง ต้ น ไ ม้ จึ ง เ ป รี ย บ เ ส มื อ น “มุ ม ม อ ง ท า ง ด้ า น ก า ร เ งิ น ”
ห รื อ ด้ า น ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ที่ สุ ด ท้ า ย แ ล้ ว อ ง ค์ ก า ร ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ เ กิ ด ขึ ้ น
  ่    ั
ซึงปั จจุบนอาจไม่ได้ เน้ นในเรื่ องของความต้ องการกาไรสูงสุด ผู้บริ ห ารอาจจะเน้ น “หลักธรรมาภิบาล” (Good
                                  ่
Governance) เพื่อให้ เกิดผลประโยชน์ (Benefit) ที่ให้ ความมันใจว่าองค์การจะยังยืน    ่

      จ ะ เ ห็ น ได้ ว่ า รา ก เ สริ ม ล า ต้ นใ ห้ แ ข็ ง แ รง เ พื่ อ สร้ า ง ใ บใ ห้ สา ม า รถ สั ง เ ค รา ะ ห์ แ สง ไ ด้
                                   ้
เมื่ อ ต้ นไม้ แข็ ง แรงสมบู ร ณ์ ก็ จ ะออกดอกผล ดั ง นั น เมื่ อ สามารถพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากร
มี ผ ล ท า ใ ห้ ก ร ะ บ ว น ก า ร ภ า ย ใ น แ ข็ ง แ ร ง จ ะ ส่ ง ผ ล ต่ อ ลู ก ค้ า
ส า ม า ร ถ ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร แ ล ะ ค ว า ม ค า ด ห วั ง ข อ ง ลู ก ค้ า ไ ด้
ผลประโยชน์หรื อประสิทธิผลจะเกิดกับผู้ถือหุ้นหรื อองค์การ

             ้
        วั น นั น ท าให้ ผมคิ ด ได้ ว่ า ในช่ ว งชี วิ ต ที่ ผ มท างานหนั ก ผมไม่ มี โ อกาสได้ พั ฒ นาตั ว เองเลย
ขาดการให้ อ าหารสมอง ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานของผมจึ ง ลดลง ท างานหนัก แต่ ไ ด้ ผลงานน้ อยลง
เพราะทางานซ ้าๆ ด้ วยวิธีการเดิมๆ โดยไม่นาความคิดหรื อนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้
        ผ ม พั ก ผ่ อ น น้ อ ย ไ ม่ ไ ด้ อ อ ก ก า ลั ง ก า ย ใ น ข ณ ะ ที่ ร่ า ง ก า ย ต้ อ ง ท า ง า น ห นั ก
               ู                        ่
จึงเหมือนรถยนต์ที่ถกใช้ งานหนักแต่ไม่ได้ รับการบารุงรักษา ย่อมเสือมสภาพเร็ วกว่าปกติ
        ผ ม ไ ม่ มี เ ว ล า อ ยู่ กั บ ตั ว เ อ ง ไ ม่ ไ ด้ ส า ร ว จ จิ ต ใ จ ข อ ง ต น เ อ ง ไ ม่ ไ ด้ ฝึ ก ส ติ
                                               ้
เมื่ อ มี สิ่ ง เร้ าหรื อมี อ ะไรมากระทบนิ ด หน่ อ ย ผมก็ ต อบสนองต่ อ สิ่ ง เร้ านั น ทั น ที ผมจึ ง หงุ ด หงิ ด ง่ า ย
สูญเสียการควบคุมจิตใจของตนเอง ผมจึงกลายเป็ นคนแข็งกระด้ าง ก้ าวร้ าว ในสายตาของคนรอบข้ าง
        ที่ ผ่ า นมาผมได้ แต่ เพ่ ง โทษ คนอื่ น ว่ า ไม่ มี ใ ครเข้ าใจผม เลย ผมโทษแต่ ปั จจั ย ภายนอก
โดยไม่ดูปัจจัยภายใน ไม่เคยวิเคราะห์ว่าผลที่ตนเองได้ รับนี ้เกิดจากเหตุอะไร (ถ้ าจะให้ เท่ห์ก็ต้องวิเคราะห์หา
Leading กับ Lagging ตามคัมภีร์บริ หาร)
        แต่ ก็ อ ย่ า งที่ เ พื่ อ นผมบอกสมั ย เรี ยนหนั ง สื อ ว่ า “ความทุ ก ข์ โ ศกไม่ ใ ช่ Jack     Daniel
จะได้ เก็บบ่มเอาไว้ ข้ามวันข้ ามปี ”
        ในที่ สุ ด ผมก็ ถ ามตนเองว่ า จุ ด มุ่ ง หมายในชี วิ ต ของผมคื อ อะไร อยากให้ ชี วิ ต เป็ นอย่ า งไร
ต้ องการชื่อเสียงเกียรติยศ เงินทองหรื อไม่
                   ั
        แน่นอน! ผมก็ยงคงต้ องการอยูละ   ่ ่
        แต่ผมปรารถนาให้ ชีวิตของผมนับจากนี ้ไปมีความสมดุลในชีวิตมากกว่า
        จากแนวคิด BSC ผมพบว่า
                                                               3/6
Strategic Planning (vol.60)_1
         ้
 วิสัยทัศน์ / เปาหมาย                                    ิ
                               Balanced Life เพื่อคุณค่ าของชีวต ^o^


                     ความก้าวหน้า               ่
                                     ดารงชีพอยูได้แ            ตนเอง ครอบครัว
   ด้ านประสิทธิผล             /             บบเศรษฐกิจพอเ            และชุมชนมีความอ
                     ความสาเร็ จใ            พียง               ยูเ่ ย็นเป็ นสุข
                      นอาชีพ
       ่   ่
 ด้ านผู้มีสวนได้ สวนเสีย
                     ที่ทางาน         ภรรยาและลูก           เพื่อน        ชุมชน
   (stakeholders)


                        ประสิ ทธิภาพในการ                 การใช้เวลาอย่างมีปร
 ด้ านกระบวนการภายใน               ทางานเพิ่มขึ้น                  ะสิ ทธิภาพมากขึ้น                       เสริ มสร้างคว          เสริ มสร้างคว           พัฒนาความรู ้
    ด้ านการเรี ยนรู้
                       ามแข็งแรงด้า          ามแข็งแรงด้า           และศักยภาพ
    และการเติบโต
                        นร่ างกาย            นจิตใจ
พัฒนากายใจไปด้ วยกัน
       ผ ม เ ริ่ ม อ อ ก ก า ลั ง ก า ย ม า ไ ด้ สั ก ช่ ว ง เ ว ล า ห นึ่ ง แ ล้ ว เ ริ่ ม จ า ก อ อ ก ไ ป วิ่ ง ใ น ต อ น เ ช้ า
แ ต่ ผ ม ก ลั ว ตั ว เ อ ง ข า ด วิ นั ย ก็ อ ะ ลุ้ ม อ ล่ ว ย ด้ ว ย ก า ร ส มั ค ร เ ป็ น ส ม า ชิ ก ฟิ ต เ น ส ค ลั บ แ ถ ว บ้ า น
จะได้ เ ป็ นการกระตุ้น แกมบัง คับ จัด ระเบี ย บชี วิ ต ให้ ผ ม โดยก าหนดให้ ไ ด้ อ ย่ า งน้ อ ยสัป ดาห์ ล ะ 3 ครั ง           ้
      ุ
เพื่อให้ ค้ มค่ากับค่าสมาชิกแต่ละเดือนที่จ่ายไป
       อย่างน้ อยผมก็ถือว่าแลกกับการจ่ายค่ารักษาล่ะครับ
       ผ ม จ ด บั น ทึ ก น ้า ห นั ก ตั ว ร ะ ดั บ ไ ข มั น ร ะ ดั บ ค ว า ม แ ข็ ง แ ร ง ข อ ง ม ว ล ก ล้ า ม เ นื ้อ
โดยให้ เจ้ าหน้ าที่ ที่ ฟิ ตเนสคลับ วัด ระดับ ให้ ทุ ก เดื อ น และทุ ก ๆ 3 เดื อ น ผมก็ บ ริ จ าคโลหิ ต ด้ วย
นอกจากจะได้ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น แล้ ว ก็ เ ป็ นการตรวจร่ า งกายของผมไปในตั ว ว่ า ยั ง แข็ ง แรงดี ห รื อไม่
โดยจะได้ รับรายงานจากการนาโลหิตไปตรวจ สุดท้ ายผมจะวัดสมรรถนะทางกายจากการตรวจสุขภาพประจาปี
       ส าหรั บ วั น หยุ ด ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ งานพิ เ ศษ ผมก็ จ ะตามเพื่ อ นผมไปฝึ กเรื่ อ งการเจริ ญ สติ ท าสมาธิ
                 ้
ท าให้ ผมเริ่ ม เข้ า ใจมากขึ น ว่ า จิ ต ใจที่ ไม่ ได้ รั บ การฝึ กฝน เมื่ อ เจอสิ่ง กระทบ จิ ต ก็ แ กว่ง ไม่มี แ รงต้ า นทาน
         ั    ่               ิ่
ยิ่งโลกปั จจุบนทุกสิงทุกอย่างรวดเร็ วก็จะมีสงมากระทบเรามากขึ ้นเร็ วขึ ้น จึงต้ องมีสติกากับ
                                     ่
       นักกีฬาก่อนจะออกกาลังหนักๆ ก็ต้องทาการอบอุนร่างกาย (Warm Up)


                                                                  4/6
Strategic Planning (vol.60)_1


     เหมือนเครื่ องยนต์ก่อนจะออกวิ่งระยะทางไกลๆ ก็ต้องมีการอุนเครื่ อง    ่
     จิ ต ใจเองก็ ย่ อ มต้ อ งได้ รั บ การฝึ กฝน ทุก อย่า งเป็ นทัก ษะ จะเก่ ง ได้ ก็ ต่อ เมื่ อ ฝึ กบ่ อ ยๆ ท าบ่อ ยๆ
                                            ้
และท าอย่ า งสม่ า เสมอ ผมพยายามใช้ สติ ใ นการด าเนิ น ชี วิ ต ให้ มากขึ น และหลัง จากผ่ า นเรื่ อ งต่ า งๆ
         ้
มากมายมาแล้ วทังวัน ทุกวันก่อนเข้ านอนผมก็จะทาสมาธิเพื่อให้ จิตใจสงบ
             ้                                             ้      ้
     นอ ก จ า ก นี ผ ม เ ริ่ ม ห า เ ว ล า ไ ปเ รี ย นห รื อ เ ข้ า รั บก า ร อ บ รม ที่ ใ ช้ ช่ ว ง เ ว ลา สั น ๆ ม า ก ขึ น
ทาให้ ผมได้ ความคิดใหม่ๆ ได้ เห็นมุมที่ผมไม่เคยมอง

จัดสรรเวลา: มูลค่ าเพิ่ม
      ความรู้ หลายอย่ า งที่ ผ มได้ รั บ สามารถน าไปใช้ ในการปรั บ ปรุ ง กระบวนการท างานของผมได้
                ้
ผมสร้ างผลงานมากขึ ้น ทังที่ใช้ เวลาในการทางานน้ อยลง ทาให้ ผมมีเวลาสาหรับการวางแผนในการปฏิบติงาน         ั
แ ท น ที่ จ ะ ต้ อ ง เ สี ย เ ว ล า ใ น ก า ร ต า ม แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ที่ เ กิ ด ขึ ้ น อ ยู่ บ่ อ ย ๆ
ความผิดพลาดในระหว่างการทางานก็ลดลงไปด้ วย
      ผมรับทางานพิเศษน้ อยลง เพื่อจะได้ มีเวลาทากิจกรรมต่างๆ ที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็ นการออกกาลังกาย
การท่อ งเที่ย ว เรี ยนรู้ เรื่ องอื่ นๆ ที่ ไม่เกี่ ยวกับ งาน เช่น อบรมเป็ นผู้ช่วยเภสัชกร อบรมการเขีย นภาพการ์ ตูน
                                               ้
จะได้ ฝึ กไว้ เขี ย นให้ ลู ก ดู ผมรู้ สึ ก ว่ า มี เ รื่ อ งหลายอย่ า งที่ ผ มต้ องท ามากขึ น แต่ ก ลับ สามารถท ามั น ได้
 ้      ้     ่
ทังที่แต่เดิมนันคิดแต่วาไม่มีเวลา

สร้ างเสริมความรักและศักยภาพ
                       ้
      ผมเริ่ ม แบ่ ง เวลาที่ มี ม ากขึ น ให้ กับ คนที่ ผ มรั ก มี เ วลาอยู่กับ ครอบครั ว พาครอบครั ว ไปเที่ ย วบ้ า ง
สอ น ก า ร บ้ า น ลู ก มี โอ ก า สไ ปดู แ ลพ่ อ แ ม่ พา ไปห า หม อ ไปเ ยี่ ย ม ท่ า น มี เ ว ลา คุ ย กั น บ่ อ ย ขึ น         ้
    ้
บางครังก็ชวนกันออกไปทานข้ าวนอกบ้ านด้ วยกันพร้ อมหน้ าพร้ อมตาพี่น้องบ้ าง
      เ พื่ อ น ผ ม บ อ ก ว่ า “เ มื่ อ มี ส ติ ก็ ใ ห้ ใ ช้ ส ต า ง ค์ เ มื่ อ ห ม ด ส ติ ก็ ห ม ด ส ต า ง ค์ ” ก็ จ ริ ง ค รั บ
เงินไม่สามารถซื ้อความสุขได้ แต่เป็ นเครื่ องมือสร้ างความสุขได้
                                                            ้
      ผม พ ย า ย า ม ติ ด ต่ อ เ พื่ อ นฝู ง เ ก่ า ๆ ที่ ห่ า ง ห า ย กั น ไป นา น แ ม้ ว่ า ใ บอ่ อ น จ ะ ขึ น ม า ใ ห ม่
แ ต่ ผ ม ก็ ต้ อ ง รั ก ษ า ใ บไม้ เ ดิ ม ไว้ ด้ ว ย ค รั บ แ ล้ ว เ พื่ อ นๆ ผ ม ก็ ยั ง ช ว นไ ปท า กิ จ ก รร ม เ พื่ อ ชุ ม ช น
เป็ นอาสาสมัครอ่านหนังสือให้ เด็กฟั งบ้ าง ช่วยทาความสะอาดชุมชนบ้ าง

ผลแห่ งดุลยภาพ
      แต่ ล ะเรื่ อ งที่ ผ มพยายามส่ง มอบคุณ ค่ า ให้ กั บ ผู้ มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย ของผม มัน อาจจะดูเ ล็ ก น้ อ ย
                                     ้
แต่ ผ มกลับ รู้ สึ ก ว่ า หัว ใจของผมพองฟู เมื่ อ ได้ เห็ น รอยยิ ม ของพ่ อ แม่ เสี ย งหัว เราะของค นในครอบครั ว
เ สี ย ง เ ฮ ฮ า ข อ ง เ พื่ อ น ฝู ง ต า โ ต ๆ ข อ ง เ ด็ ก ๆ ใ น ชุ ม ช น เ ว ล า ที่ ผ ม เ ล่ า เ รื่ อ ง แ ป ล ก ๆ ใ ห้ ฟั ง
เ งิ น ท อ ง ม า ก ม า ย ไ ม่ ไ ด้ ช่ ว ย ใ ห้ ผ ม รู้ สึ ก อิ่ ม เ อ ม ใ จ อ ย่ า ง นี ้ ทุ ก วั น นี ้ผ ม พ อ ใ จ กั บ ง า น ที่ ท า
คือทาแล้ วมีความสุขภายใต้ ผลตอบแทนที่ยอมรับได้ มีเงินพอจับจ่ายใช้ สอยและออมเก็บไว้ ใช้ ยามฉุกเฉินบ้ าง
           ่                              ั
มีครอบครัวที่อบอุน ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงพร้ อมหน้ าพร้ อมตา และมีสงคมที่อยูเ่ ย็นเป็ นสุข ช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน

      ติช นัท ฮันห์ ผู้เขียน The Miracle of Being Awake (ปาฏิหารย์แห่งการตื่นอยูเ่ สมอ) กล่าวว่า

                                                                 5/6
Strategic Planning (vol.60)_1


       “จ ง จ า ไ ว้ มี เ ว ล า ที่ ส า คั ญ ที่ สุ ด เ ว ล า เ ดี ย ว คื อ “ปั จ จุ บั น ”
          ั     ้                                   ุ
ช่วงขณะปั จจุบนเท่านันที่เป็ นเวลาที่เราเป็ นเจ้ าของอย่างแท้ จริ ง บุคคลที่สาคัญที่สดคือ คนที่เรากาลังติดต่ออยู่
ค น ที่ อ ยู่ ต่ อ ห น้ า เ ร า เ พ ร า ะ เ ร า ไ ม่ รู้ ว่ า อ น า ค ต เ ร า จ ะ มี โ อ ก า ส ไ ด้ ติ ด ต่ อ กั บ ใ ค ร อี ก ห รื อ ไ ม่
                ุ                      ้
และภารกิจที่สาคัญที่สดก็คือ การทาให้ คนที่อยู่กับเราขณะนั นมีความสุข เพราะนันเป็ นภารกิจเดียวของชีวิต ่
                 ่ ั  ั ่ ั
และการที่จะสามารถอยูกบปั จจุบน อยูกบคนรอบข้ างเรา ช่วยลดความทุกข์และเพิ่มความสุขแห่งชีวิตเหล่านันได้                ้
คือการฝึ กสติ”

      ต้ นไม้ แห่ งชีวิตของผมได้ ออกดอกผลแล้ ว ^o^

                          ----------------------------------
                                                                  6/6

								
To top