news346_TOR

Document Sample
news346_TOR Powered By Docstoc
					           ประกาศศูนย์ ความเป็ นเลิศด้ านชี ววิทยาศาสตร์ ของประเทศไทย
      เรื่อง ประกวดราคาด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดทาระบบ ICT Infrastructures
                     พร้ อมอุปกรณ์ ประกอบ         ด้ วย ศูนย์ความเป็ นเลิศด้ านชีววิทยาศาสตร์ ของประเทศไทย ซึงต่อไปนี ้ เรี ยกว่า “ศลชท.”
                                       ่
มีความประสงค์จะประกวดราคาซื ้อระบบ        ICT     Infrastructures   พร้ อมอุปกรณ์ประกอบ
ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานภายในศูนย์ความเป็ นเลิศด้ านชีววิทยาศาสตร์ ของประเทศไทย       (TCELS)
และเพื่อรองรับระบบงาน                  E-Office                ในอนาคต
  ่            ั
ซึงจะต้ องมีความสัมพันธ์กนและระบบสามารถทางานร่วมกันได้ เป็ นอย่างดี
โดยปรากฏรายละเอียดตามเอกสารประกวดราคาด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แนบท้ ายประกาศนี ้

                    ิ
ผู้มีสิทธิย่ ืนข้ อเสนอจะต้ องมีคุณสมบัตดังต่ อไปนี ้
         ้ ื่
1. คุณสมบัติของผูยนข้อเสนอ
        ้ ื่        ้             ั
    1.1. ผูยนข้อเสนอต้องเป็ นผูมีอาชีพให้บริ การรายการที่จดหาที่ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็ก
       ั
  ทรอนิกส์ดงกล่าว
          ้ ื่
     1.2. ผูยนข้อเสนอ               ้                 ้
                     ต้องไม่เป็ นผูที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ อผูทิ้งงานของทางราชการ
  และได้แจ้งเวียนชื่ อแล้ว                          ้
                                หรื อไม่เป็ นผูที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล
             ้
  หรื อบุคคลอื่นเป็ นผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
     1.3. ผูยนข้อเสนอต้องไม่เป็ นผูมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูยนข้อเสนอรายอื่น
         ้ ื่         ้             ้ ื่
  และต้องไม่เป็ นผูมีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูยนข้อเสนอกับผูให้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ
            ้             ้ ื่      ้
                              ้
  วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์หรื อไม่เป็ นผูกระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันรา
  คาอย่างเป็ นธรรม
    1.4. ผูยนข้อเสนอต้องไม่เป็ นผูได้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุมกัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
         ้ ื่         ้               ้
  เว้นแต่รัฐบาลของผูยนข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ หรื อความคุมกันเช่นว่านั้น
           ้ ื่                    ้
        ้ ื่
     1.5. ผูยนข้อเสนอต้องเป็ นนิติบุคคล            ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
  และประกอบธุ รกิจการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบเน็ตเวิร์ค หรื อติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอร์
  หรื อพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ในลักษณะโปรแกรมประยุกต์
                  ้
  และมีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วไม่นอยกว่า 2 ล้านบาท
            ้ ื่
        (1) ผูยนข้อเสนอต้องมีผลงานในการให้บริ การ          หรื อติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
    หรื อระบบเน็ตเวิร์ค หรื อ พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ แบบครบวงจร ให้กบหน่วยงานราชการ ั
    หรื อรัฐวิสาหกิจ                              หรื อหน่วยงานรัฐอื่นๆ
                                             ้
    ซึ่ งการติดตั้งและใช้งานมีมูลค่างานต่อหนึ่งสัญญารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) ไม่นอยกว่า 1,900,000
    บาท                  ้
                  จานวนไม่นอยกว่า            5            โครงการ
    พร้อมแนบต้นฉบับหนังสื อรับรองผลงานจากเจ้าของโครงการนั้นๆ              และสาเนารับรอง
                        ่
    เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบในวันยืนซองข้อเสนอทางเทคนิค
                          ้
    และจะคืนต้นฉบับให้หลังประกาศรายชื่อผูมีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา
         ้ ื่
    1.6. ผูยนข้อเสนอต้องมีบุคลากรเพียงพอที่จะสามารถรองรับการทางานตามที่เสนอได้
  และต้องจัดทาเอกสารเกี่ยวกับบุคลากรประจาโครงการ ประกอบด้วย ผูจดการโครงการ วิศวกรเครื อข่าย
                                    ้ั
                           ้
  2 คน (ประสบการณ์การทางานในตาแหน่งไม่นอยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสื อรับรองการทางาน)
  วิศวกรระบบ     2      คน                      ้
                      (ประสบการณ์การทางานในตาแหน่งไม่นอยกว่า       3 ปี
  โดยมีหนังสื อรับรองการทางาน) เจ้าหน้าที่เทคนิค 2 คน        ้
                                  ผูประสานงานโครงการ 1 คน
  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยระบุจานวน วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ระยะเวลาที่ทางานในแต่ละด้าน
  และข้อมูลอื่นที่เห็นว่ามีความจาเป็ นและมีประโยชน์ต่อการบริ หารโครงการให้สาเร็ จลุล่วงด้วยดี
         ้ ื่
    1.7. ผูยนข้อเสนอจะต้องมีหนังสื อรับรองการแต่งตั้งการเป็ นตัวแทนจาหน่าย
  สาหรับเครื่ องแม่ข่าย   เครื่ องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์เครื อข่าย    และโปรแกรมสาเร็ จรู ป
      ั
  จากบริ ษทเจ้าของผลิตภัณฑ์               หรื อสาขาเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย
  โดยต้องแสดงเอกสารพร้อมให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคและรองรับผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา
        ้ ื่
    1.8. ผูยนข้อเสนอต้องผ านการคัดเลือกข้อเสนอด้านเทคนิคจาก                  ศลชท.
  จึงจะสามารถเข้าร่ วมประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


        ่
2. หลักฐานการยืนข้อเสนอ
   ้ ื่
  ผูยนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารในการเสนอราคาแยกเป็ น 2 ส่ วน คือ
   2.1. ส่ วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
         ้ ื่
      (1) ผูยนข้อเสนอเป็ นนิติบุคคล
               ั
          (ก) บริ ษทจากัด                             ั
                                        หรื อบริ ษทมหาชนจากัด
            ื่
          ให้ยนสาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล          หนังสื อบริ คณห์สนธิ
                    ้ั    ้
          บัญชีรายชื่อกรรมการผูจดการ ผูมีอานาจควบคุม              ู้ ้
                                       และบัญชีผถือหุ นรายใหญ่
          พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
         ้ ื่
      (2) ผูยนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน            สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์
          สาเนาใบทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
   2.2. ส่ วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
           ่
      (1) แบบยืนข้อเสนอการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.2
      (2) ข้อเสนอทางเทคนิค
        (2.1) รายละเอียดที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พร้อม แคตตาล้อก และ
        รายละเอียดของ Software Tools
        (2.2) ผูเ้ สนอราคาต้องเสนอราคาค่าบริ การบารุ งรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอม-
        พิวเตอร์ Hardware, Operating System Software, Software Packages, Database และ
        Tools       ต่างๆที่เสนอในปี ที่   2      ถึง     ปี ที่      6
        ตามแบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคานี้
        เพื่อประกอบการพิจารณาของศลชท.         ด้วย      หาก          ศลชท.
                         ้
        ตัดสิ นให้ผเู้ สนอราคารายใดเป็ นผูชนะการประกวดราคา
         ้
        ผูชนะการประกวดราคารายนั้นต้องยืนยันราคาค่าบริ การบารุ งรักษา         ค่าซ่ อมแซม
        แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ ที่เสนอมานี้ เป็ นเวลา    5    ปี   ทั้งนี้      ศลชท.
        สงวนสิ ทธิ์ ที่จะทาสัญญาบารุ งรักษากับผูกระกวดหรื อไม่ก็ได้
                            ้


   ศลชท.ทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่รับราคาต่าสุ ด หรื อราคาหนึ่งราคาใด หรื อราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้
และอาจพิจารณาเลือกในจานวนหรื อขนาด                   หรื อเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรื ออาจจะยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา       ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ    ศลชท.เป็ นสาคัญ
                           ้
และให้ถือว่าการตัดสิ นของ ศลชท.เป็ นเด็ดขาด ผูยื่นข้อเสนอจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆมิได้ รวมทั้ง
ศลชท.จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
         ้ ื่
  และลงโทษผูยนข้อเสนอเป็ นผูทิ้งงาน
                ้          ่
                        ไม่วาจะเป็ นผูยนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม
                               ้ ื่
            ่
  หากมีเหตุที่เชื่อได้วา การเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริ ต เช่น การเสนอราคาอันเป็ นเท็จ
  หรื อใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
         ่
     กาหนดยืนเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2550 ระหว่าง
                   ู้
เวลา 13.30 น. - 16.00 น. และจะแจ้งให้ผมีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาทราบ   ในวันที่ 13
มิถุนายน 2550


       ้
      ผูสนใจติดต่อขอซื้ อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 200 บาท
ได้ที่ ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย เลขที่ 69 ชั้น 21 อาคาร CMMU ถ.วิภาวดี-
รังสิ ต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400 ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 ถึงวันที่ 29
พฤษภาคม 2550 เว้ นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 09:30 – 15:00 น.      สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
02-644-5499 Ext. 121 ในวันและเวลาราชการ หรื อตรวจสอบข้ อมูลได้ ทางเว็บไซต์ที่ www.tcels.or.th
โดยตรง หรื อผ่านทาง http://www.gprocurement.go.th


                      ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2550
                            ลงชื่อ ธงชัย ทวิชาชาติ
                              ( นายธงชัย ทวิชาชาติ )
                              ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
                     งานซื้ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
                สาหรับโครงการจัดซื้อระบบ ICT Infrastructures

          ของศู นย์ ความเป็ นเลิศด้ านชี ววิทยาศาสตร์ ของประเทศไทย (TCELS)


    โครงการจัดซื้ อระบบ ICT Infrastructures ของศูนย์ความเป็ นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ของประเทศไทย
(TCELS) โดย TCELS ต้องการดาเนินการโครงการฯ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานภายใน TCELS
และเพื่อรองรับระบบงานE-Office               ในอนาคตซึ่ งจะต้องจะต้องมีความสัมพันธ์กนั
และระบบสามารถทางานร่ วมกันได้เป็ นอย่างดี
    ผูเ้ สนอราคาโครงการนี้ จะต้องจัดทาข้อเสนอโครงการต่อ TCELS โดยมีรายละเอียดดังนี้
         1. เปรี ย บเที ย บคุ ณ สมบัติ ที่ ต้อ งการกับ คุ ณ สมบัติ ที่ ผู ้เ สนอราคาน าเสนอ รวมทั้ง
            ต้นฉบับของ Specification และ Catalog จากผูผลิต     ้
         2. แผนการดาเนินงานและการส่ งมอบ
         3. เงื่อนไขการรับประกันและการบริ การหลังการขาย
         4. รายละเอียดค่าใช้จ่าย : ให้ระบุราคาของอุปกรณ์แต่ละรายการมาให้ชดเจน         ั
         5. บุ ค ล า ก ร ที่ ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ แ ก่ ผู ้ รั บ ผิ ด ช อ บ โ ค ร ง ก า ร , วิ ศ ว ก ร ,
             ้
            ผูประสานงานโครงการ
                  ั
         6. ประวัติบริ ษทและหนังสื อรับรองผลงานจากโครงการอ้างอิง

    โดยข้อเสนอดังกล่าว จะขอให้ลงเลขกากับเพียงสารบบเดียว โดยเริ่ มตั้งแต่หน้าที่หนึ่งเป็ นต้นไป
และจัดทาสาเนาจานวน 2 ฉบับเพื่อส่ งมอบให้แก่ TCELS พิจารณาต่อไป ตามวันและเวลาที่กาหนด
              ั
สาหรับรายละเอียดคุณสมบัติข้ นต่าของอุปกรณ์ วิธีการดาเนินการ เงื่อนไขการบารุ งรักษาและอื่นๆ
จะปรากฏดังนี้
      ่
ข้ อกาหนดทัวไป
     ด้ว ยศู น ย์ค วามเป็ นเลิ ศ ด้ า นชี ว วิ ท ยาศาสตร์ ข องประเทศไทย ซึ่ งต่ อ ไปนี้ เรี ยกว่ า “ศลชท.”
มี ค วามประสงค์ จ ะประกวดราคาด้ ว ยวิ ธี การทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ เพื่ อ จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์
พร้ อ มอุ ป กรณ์ ป ระกอบ ศู น ย์บ ริ หารจัดการองค์ค วามรู้ ด้า นชี ว วิท ยาศาสตร์ (Center of Knowledge
Management for Life Sciences) ตามรายละเอี ย ดคุ ณ ลัก ษณะเฉพาะของระบบงานคอมพิ ว เตอร์
และอุปกรณ์ประกอบ
                 ้
     ซึ่ งพัสดุที่จะเสนอนี้ตองเป็ นของแท้      ของใหม่   ไม่เคยใช้งานมาก่อน    ไม่เป็ นของเก่าเก็บ
  ่
อยูในสภาพที่ใช้งานได้ทนที  ั                                     ่
                                          และมีการผลิตอยูในปั จจุบน  ั
มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
และเอกสารแนบ ซึ่ งถือเป็ นส่ วนหนึ่งของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับนี้
    ้
โดยมีขอแนะนา และข้อกาหนด ดังนี้


1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  1.1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(Specification)                 จานวน_______แผ่น
        ่
  1.2. แบบใบยืนข้อเสนอการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์         จานวน_______แผ่น
  1.3. แบบหนังสื อค้ าประกัน
    (1) หลักประกันซอง                             จานวน_______แผ่น


         ้ ื่
2. คุณสมบัติของผูยนข้อเสนอ
        ้ ื่        ้             ั
    2.1. ผูยนข้อเสนอต้องเป็ นผูมีอาชีพให้บริ การรายการที่จดหาที่ประกวดราคาด้วยวิธี การทางอิเล็ก
  ทรอนิกส์
          ้ ื่
     2.2. ผูยนข้อเสนอ               ้                 ้ ้
                     ต้องไม่เป็ นผูที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ อผูทิงงานของทางราชการ
  และได้แจ้งเวียนชื่ อแล้ว                          ้
                                หรื อไม่เป็ นผูที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล
             ้
  หรื อบุคคลอื่นเป็ นผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
     2.3. ผูยนข้อเสนอต้องไม่เป็ นผูมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูยนข้อเสนอรายอื่น
         ้ ื่         ้            ้ ื่
  และต้องไม่เป็ นผูมีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ผูยนข้อเสนอกับผูให้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ
            ้             ้ ื่      ้
                              ้
  วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์หรื อไม่เป็ นผูกระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันรา
  คาอย่างเป็ นธรรม
    2.4. ผูยนข้อเสนอต้องไม่เป็ นผูได้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุมกัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
         ้ ื่         ้               ้
  เว้นแต่รัฐบาลของผูยนข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ หรื อความคุมกันเช่นว่านั้น
           ้ ื่                    ้
        ้ ื่
     2.5. ผูยนข้อเสนอต้องเป็ นนิติบุคคล            ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
  และประกอบธุ รกิจการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบเน็ตเวิร์ค หรื อติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอร์
  หรื อพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ในลักษณะโปรแกรมประยุกต์
                  ้
  และมีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วไม่นอยกว่า 2 ล้านบาท
          ้ ื่
     2.6. ผูยนข้อเสนอต้องมีผลงานในการให้บริ การ            หรื อติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
  หรื อระบบเน็ตเวิร์ค หรื อ พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ แบบครบวงจร ให้กบหน่วยงานราชการ   ั
  หรื อรัฐวิสาหกิจ                                หรื อหน่วยงานรัฐอื่นๆ
                                         ้
  ซึ่ งการติดตั้งและใช้งานมีมูลค่างานต่อหนึ่งสัญญารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) ไม่นอยกว่า 1,900,000 บาท
         ้
  จานวนไม่นอยกว่า 5 โครงการ พร้อมแนบ ต้นฉบับหนังสื อรับรองผลงานจากเจ้าของโครงการนั้นๆ
  และสาเนารับรอง                               ่
                     เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบในวันยืนซองข้อเสนอทางเทคนิค
                       ้
  และจะคืนต้นฉบับให้หลังประกาศรายชื่อผูมีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา


         ้ ื่
    2.7. ผูยนข้อเสนอต้องมีบุคลากรเพียงพอที่จะสามารถรองรับการทางานตามที่เสนอได้
  และต้องจัดทาเอกสารเกี่ยวกับบุคลากรประจาโครงการ ประกอบด้วย ผูจดการโครงการ วิศวกรเครื อข่าย
                                    ้ั
                            ้
  2 คน (ประสบการณ์การทางานในตาแหน่งไม่นอยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสื อรับรองการทางาน)
  วิศวกรระบบ     2      คน                      ้
                       (ประสบการณ์การทางานในตาแหน่งไม่นอยกว่า      3 ปี
  โดยมีหนังสื อรับรองการทางาน)     เจ้าหน้าที่เทคนิค 2 คน    ้
                                  ผูประสานงานโครงการ 1 คน
  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยระบุจานวน วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ระยะเวลาที่ทางานในแต่ละด้าน
  และข้อมูลอื่นที่เห็นว่ามีความจาเป็ นและมีประโยชน์ต่อการบริ หารโครงการให้สาเร็ จลุล่วงด้วยดี
         ้ ื่
    2.8. ผูยนข้อเสนอจะต้องมีหนังสื อรับรองการแต่งตั้งการเป็ นตัวแทนจาหน่าย
  สาหรับเครื่ องแม่ข่าย   เครื่ องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์เครื อข่าย    และโปรแกรมสาเร็ จรู ป
      ั
  จากบริ ษทเจ้าของผลิตภัณฑ์               หรื อสาขาเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย
  โดยต้องแสดงเอกสารพร้อมให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคและรองรับผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา
        ้ ื่
    2.9. ผูยนข้อเสนอต้องผ านการคัดเลือกข้อเสนอด้านเทคนิคจาก                 ศลชท.
  จึงจะสามารถเข้าร่ วมประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์


        ่
3. หลักฐานการยืนข้อเสนอ
   ้ ื่
  ผูยนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารในการเสนอราคาแยกเป็ น 2 ส่ วน คือ
  3.1. ส่ วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
        ้ ื่
     (1) ผูยนข้อเสนอเป็ นนิติบุคคล
              ั
        (ข) บริ ษทจากัด                             ั
                                       หรื อบริ ษทมหาชนจากัด
          ื่
        ให้ยนสาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล          หนังสื อบริ คณห์สนธิ
                   ้ั    ้
        บัญชีรายชื่อกรรมการผูจดการ ผูมีอานาจควบคุม               ู้ ้
                                      และบัญชีผถือหุ นรายใหญ่
        พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
        ้ ื่
     (2) ผูยนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน            สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์
        สาเนาใบทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
  3.2. ส่ วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
         ่
     (1) แบบยืนข้อเสนอการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.2
     (2) ข้อเสนอทางเทคนิค
       (2.1) รายละเอียดที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พร้อม แคตตาล้อก และ
       รายละเอียดของ Software Tools
       (2.2) ผูเ้ สนอราคาต้องเสนอราคาค่าบริ การบารุ งรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอม-
       พิวเตอร์ Hardware, Operating System Software, Software Packages, Database และ
       Tools       ต่างๆที่เสนอในปี ที่   2      ถึง     ปี ที่      6
       ตามแบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคานี้
       เพื่อประกอบการพิจารณาของศลชท.         ด้วย      หาก          ศลชท.
                        ้
       ตัดสิ นให้ผเู้ สนอราคารายใดเป็ นผูชนะการประกวดราคา
        ้
       ผูชนะการประกวดราคารายนั้นต้องยืนยันราคาค่าบริ การบารุ งรักษา         ค่าซ่ อมแซม
       แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ ที่เสนอมานี้ เป็ นเวลา    5    ปี   ทั้งนี้      ศลชท.
       สงวนสิ ทธิ์ ที่จะทาสัญญาบารุ งรักษากับผูกระกวดหรื อไม่ก็ได้
                           ้

                               ั
    ในการจัดทาข้อเสนอด้านข้อมูลรายละเอียดและข้อเสนออื่นให้จดทาในรู ปแบบดังรายละเอียด
ข้อเสนอด้านคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์                    หัวข้อ                               ระบบ
   ั
 ระบุหวข้อให้ตรงกับที่ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ของประเทศไทย      ั
                                        ให้คดลอกคุณลักษณะเฉพ
 (TCELS) กาหนด                                 ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านชีวว
                                        (TCELS) กาหนดให้ถูกต
    (2.3)คาชี้แจงความสามารถของผูเ้ สนอราคาในด้านต่าง ๆดังนี้
        - ด้านการให้บริ การแก่ผซ้ื อ ู้
        - ด้านการบารุ งรักษา Hardware
        - ด้านการติดตั้ง Install Software
        - การแก้ไข ปรับปรุ งเพิ่มเติม และติดตั้ง Software ในลักษณะของการ Upgrade
          Software หรื อ Version ใหม่ของคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้
          ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอแผนการต่อไปนี้
        - แผนการบารุ งรักษา           (Preventive      Maintenance)
          ให้สามารถใช้งานได้ตามข้อกาหนดโดยยึดหลักว่า
                          ั       ั
          เวลาทาการบารุ งรักษาจะต้องไม่ขดกับการปฏิบติงานของศลชท.
        - แผนการซ่อมและการทดแทนกรณี เครื่ องขัดข้อง
        - แผนการฝึ กอบรมให้แก่บุคลากรของ ศลชท.
        - การสนับสนุนอื่น ๆ
          ที่ส่งเสริ มให้การดาเนินโครงการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
        - คาชี้แจงรายชื่ อ ประวัติการทางาน ความรู้และประสบการณ์ของบุคลากร
   (3) หลักประกันซองตามข้อ 1.3 (1)
   (4) หนังสื อมอบอานาจซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย
      ู้ ื่
ในกรณี ที่ผยนข้อเสนอมอบอานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
                            ่
    (5) สาเนาหนังสื อรับรองผลงานตามข้อ 2.6 ที่ผานมาของหน่วยงานราชการ หรื อรัฐวิสาหกิจ
หรื อหน่วยงานรัฐอื่นๆ                 ้
                        ซึ่ งผูประกวดราคาฯ       เคยดาเนินงานขาย
และติดตั้งพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
                                      ้
ซึ่ งการติดตั้งและใช้งานมีมูลค่างานต่อหนึ่งสัญญารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) ไม่นอยกว่า 1,900,000
บาท              ้
          จานวนไม่นอยกว่า         5      โครงการ       พร้อมแนบ
ต้นฉบับหนังสื อรับรองผลงานจากเจ้าของโครงการนั้นๆ                และสาเนารับรอง
                    ่
    เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบในวันยืนซองข้อเสนอเทคนิค
                       ้
    และจะคืนต้นฉบับให้หลังประกาศรายชื่อผูมีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา
         (6) หนังสื อรับรองการแต่งตั้งการเป็ นตัวแทนจาหน่าย ตามข้อ 2.7 สาหรับเครื่ องแม่ข่าย
                                        ั
    เครื่ องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื อข่าย และโปรแกรมสาเร็ จรู ป จากบริ ษทเจ้าของผลิตภัณฑ์
    หรื อสาขาเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย
    ่
4. การยืนข้อเสนอ
        ้ ื่        ่
    4.1. ผูยนข้อเสนอต้องยืนข้อเสนอตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเ
  ล็กทรอนิกส์     โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน
           ้ ื่
  ลงลายมือชื่อของผูยนข้อเสนอให้ชดเจน ั
        ้ ื่
    4.2. ผูยนข้อเสนอจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนิ นการ และกาหนดเวลาส่ งมอบพัสดุ ไม่เกิน 90วัน
  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรื อวันที่ได้รับแจ้งจาก ศลชท. ให้เริ่ มทางาน
        ้ ื่
     4.3. ผูยนข้อเสนอจะต้องส่ งแคตตาล็อกและหรื อแบบรู ปรายการละเอียด
  คุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ
  เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้ ศลชท. จะยึดไว้เป็ นเอกสารของ ศลชท.
     สาหรับแคตตาล็อก                    หรื อแบบรู ปที่แนบให้พิจารณา
  หากเป็ นสาเนารู ปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้อง       ้
                            โดยผูมีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล
  หากคณะกรรมการจัดหาการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
             ้
  มีความประสงค์จะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก
   ้ ื่
  ผูยนข้อเสนอจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการจัดหาการประกวดราคาด้วยวิธี การทางอิเล็กทรอนิกส์
  ตรวจสอบภายใน 3 วัน
     4.4. ก่อนยืนประกวดราคาด วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผูยนข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา
          ่                     ้ ื่
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
                                      ้
  และเอกสารประกวดราคาด วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ทั้งหมดให้เข้าใจอย่างถี่ถวนก อนที่จะตก
    ่
  ลงยืนข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาด วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
       ้ ื่       ่
  4.5. ผูยนข้อเสนอจะต้องยืนซองข้อเสนอการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ปิดผนึ
กซองเรี ยบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการ การประกวดราคาด วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ซองข้อเสนอตามเอกสารประกวดราคาด วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
               ่
   4.6. เมื่อพ นกาหนดเวลายืนเอกสารประกวดราคาด วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส แล ว
จะไม รับเอกสารเพิมเติมโดยเด็ดขาด
         ่
คณะกรรมการจัดหาการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
                  ่
จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู ยืนข้อเสนอแต ละรายว า
     ่                     ่
เป นผู ยืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน ร วมกันกับผู ยืนข้อเสนอรายอื่น        หรื อ
เป นผู มีผลประโยชน
            ่
ร วมกันระหว างผู ยืนข้อเสนอกับผู ให บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
วันประกาศประกวดราคาด วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรื อไม
   หากปรากฏต อคณะกรรมการจัดหาการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ก อน
หรื อในขณะที่มีการเสนอราคาทาง                    อิเล็กทรอนิกส ว า
    ่
มีผู ยืนข้อเสนอกระทาการอันเป นการขัดขวางการแข งขันราคาอย างเป นธรรม
คณะกรรมการฯ
         ่
จะตัดรายชื่อผู ยืนข้อเสนอรายนั้นออกจากการประกวดราคาด วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   และ
              ่
ศลชท.จะพิจารณาลงโทษผู ยืนข้อเสนอดังกล าวเป นผู ทิ้งงาน เว นแต่ คณะกรรมการฯ
            ่
จะวินิจฉัยได ว าผู ยืนข้อเสนอรายนั้นเป นผู ที่ให ความร วมมือเป นประโยชน ต อ
การพิจารณาของ ศลชท. และมิได เป นผู ริ เริ่ มให มีการกระทาดังกล าว
      ่
   ผู ยืนข้อเสนอที่ถูกตัดรายชื่อออก
          ่                    ่
เพราะเหตุเป นผู ยืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน ร วมกันกับผู ยืนข้อเสนอรายอื่น
                           ่
หรื อเป นผู มีผลประโยชน ร วมกันระหว างผู ยืนข้อเสนอกับผู ให บริ การตลาดกลางอิเ
ล็กทรอนิกส         ณ     วันประกาศประกวดราคาด วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
        ่
หรื อเป นผู ยืนข้อเสนอที่กระทาการอันเป นการขัดขวางการแข งขันราคาอย่างเป นธรรม
อาจอุทธรณ คาสังดังกล าวต อ
         ่           ศลชท.     ภายใน  3    (สาม)    วัน
นับแต วันที่ได รับแจ งจากคณะกรรมการจัดหาการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การวินิจฉัยอุทธรณ ของ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ศลชท. ให ถือเป นที่สุด
     ่
   การยืนอุทธรณ ตามวรรค 5 ย อมไม เป นเหตุให มีการขยายระยะเวลาการยืนข้อเสนอ  ่
เว นแต่ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร                          ศลชท.
พิจารณาเห็นว าการขยายระยะเวลาดังกล าวจะเป นประโยชน แก ศลชท.          อย างยิง่
และในกรณี ที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ศลชท. พิจารณาเห็นด วยกับคาคัดค าน ของผู อุทธรณ
            ่
และเห็นว าการยกเลิกการยืนข้อเสนอที่ได ดาเนินการไปแล วจะเป นประโยชน แก ศลชท.
                               ่
อย างยิง ให ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ศลชท. มีอานาจยกเลิกการยืนข้อเสนอ ดังกล าวได
    ่
         ้ ื่
    4.7. ผูยนข้อเสนอ ที่มีสิทธิได รับการคัดเลือกให เข าเสนอราคาตามประกาศของ ศลชท.
                ั ั
เรี ยกว่าผูเ้ สนอราคา จะต องปฏิบติดงนี้
       (1) ผู เสนอราคาจะต องเข ารับการอบรมวิธีการประกวดราคาด วยวิธีการทางอิเล็ก
ทรอนิกส ตามวัน      เวลา   สถานที่ที่ทางศลชท.กาหนด    อันจะแจ งให ทราบภายหลัง
โดยผู เสนอราคาจะได รับเลขประจาตัว        (User  ID)   และรหัสผ าน     (Password)
เมื่อผู เสนอราคาผ านคุณสมบัติ      เงื่อนไข   และข อเสนอทาง     ด านเทคนิคแล ว
หากผูเ้ ข้าเสนอราคาไม่เข้าอบรมวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะถูกตัดสิ ทธิ มิให้เข้าร่
วมประกวดราคาฯ ในครั้งนี้
      (2) ผู เสนอราคาจะต องลงนามในข อตกลงในการประกวดราคาด วยวิธีการทางอิเ
ล็กทรอนิกส     ร วมกับศลชท. และผู ให บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
        (3) ราคาเริ่ มต นในการประกวดราคาฯ       ครั้งนี้จะเริ่ มที่       3,748,000.00
(สามล้านเจ็ดแสนสี่ หมื่นแปดพันบาทถ้ วน)     การเสนอราคาเป็ นแบบปิ ด        (Sealed    Bid)
                       ่       ้
ซึ่ งสอดคล้องกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วาด้วยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
โดยการเสนอราคากระทาได้หลายครั้ง                  จนถึงเวลาที่ประธานคณะกรรมการ
การประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ แจ้งเตือนว่าเป็ นช่วงเวลา 3 (สาม) นาทีสุดท้าย
ในช่วงเวลาดังกล่าว                                     ้
                             ระบบจะไม่แสดงว่าราคาของผูใดมีสถานะใด
เมื่อหมดเวลาแล้วให้ประธานแจ้งสิ้ นสุ ดกระบวนการเสนอราคา         เมื่อสิ้ นสุ ดเวลาตามที่กาหนดฯ
แล้วหากปรากฏว่ามีผเู ้ สนอราคาต่าสุ ดเท่ากันหลายรายจนไม่อาจชี้ขาดได้           ให้คณะกรรมการ
การจัดหาการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ขยายเวลาออกไปอีก 3 (สาม) นาที
เมื่อครบกาหนดเวลาแล้ว หากยังไม่อาจชี้ขาดได้ ให้ขยายเวลาออกไปอีกครั้งละ 3 (สาม) นาที
จนได้ราคาผูเ้ สนอราคาต่าสุ ดเพียงรายเดียวในช่วงเวลาที่ขยายเวลาออกไปนั้น
ก็ให้แจ้งสิ้ นสุ ดกระบวนการเสนอราคา        โดยราคาที่เสนอจะต้องเป็ นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ดวยแล้ว
                      ้
      (4) ระยะเวลาในการประกวดราคาฯ ครึ่ งชัวโมง (30 นาที)
                         ่
          ้               ้
       (5) ผูมีสิทธิ เสนอราคาแต่ละรายส่ งผูแทนไม่เกินรายละสามคน
เข้าสู่ กระบวนการเสนอราคาก่อนเวลาเริ่ มการเสนอราคา                   โดยให้แจ้งชื่อให้
คณะกรรมการการจัดหาการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กาหนดในวันเสนอราคาและให้เข้าประจาในสถานที่ ณ บริ ษท บีส     ั         ไดแมนชัน
                                              ่    จากัด
        ้
โดยแยกจากผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่น
และมีเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่คณะกรรมการจัดหาการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อีกหนึ่งคนเข้าประจา
                     ่
ห้ามมีการติดต่อสื่ อสารกับบุคคลอื่นไม่วาด้วยวิธีใดเมื่อถึงเวลาเริ่ มการเสนอราคาแล้ว
 ้                  ้
ผูมีสิทธิ เสนอราคาจะเปลี่ยนหรื อเพิ่มผูแทนมิได้
แต่อาจขอถอนผูแทนบางคนออกเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งได้ หากผูมีสิทธิ เสนอราคารายใดไม่ส่งผูมาตามวัน
           ้                      ้           ้
เวลา                                       และสถานที่ที่กาหนด
ให้ประธานคณะกรรมการจัดหาการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
         ้
ประกาศเป็ นผูหมดสิ ทธิเสนอราคา
                      ่
แล้วแจ้งผูแทนผูมีสิทธิ เสนอราคาที่เหลืออยูทุกรายเพื่อเข้าสู่ กระบวนการเสนอราคา
      ้    ้
   ้ ้
แต่ถาผูมีสิทธิ เสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่ มการเสนอราคา                ศลชท.
จะยกเลิกการดาเนินการทั้งหมด                           ั
                      แล้วเริ่ มดาเนินการใหม่หรื อจะขออนุมติจาก      กวพ.อ.
ดาเนินการจัดหาด้วยวิธีการอื่นก็ได้
       (6) คณะกรรมการจัดหาการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
                               ่
จะประชุมพิจารณาทันทีที่กระบวนการเสนอราคาสิ้ นสุ ดลงเพื่อมีมติวาสมควรรับการเสนอราคาของผูมีสิ  ้
ทธิ เสนอราคารายใด               ั
                    มติน้ นต้องแสดงเหตุผลประกอบการพิจารณาแล้วรายงานให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของ        ศลชท.          พิจารณาภายในวันทาการถัดไป
หากประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของศลชท.
เห็นชอบกับมติของคณะกรรมการจัดหาการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
                  ู้
ให้คณะกรรมการแจ้งผลการพิจารณาให้ผมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ
แต่หากประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของ      ศลชท.       ไม่เห็นชอบกับมติของคณะกรรมการ
ให้แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการทราบเพื่อชี้แจงภายในสามวัน            เมื่อได้รับคาชี้แจงแล้ว
หากประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของ     ศลชท.      พิจารณาเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการ
                  ู้
ให้คณะกรรมการแจ้งผลการพิจารณาให้ผมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ
แต่หากประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของ    ศลชท.ยังคงไม่เห็นชอบตามมติคณะกรรมการภายในสามวัน
ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของ                 ศลชท.สั่งยกเลิกการประกวดราคาฯ
      ู้
และแจ้งให้ผมีสิทธิเสนอราคาทุกรายและรายงานให้           กวพ.อ.           ทราบ
                                   ู้
การแจ้งผลการพิจารณาของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของ ศลชท. ให้ผมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ
                ั ั
ให้ดาเนินการภายในสามวันนับแต่วนที่หวหน้าหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็น
และให้ประกาศทางเว็บไซด์ของ ศลชท. และกรมบัญชีกลางด้วยอย่างน้อยสามวัน
       (7) ในกรณี ผมีสิทธิ เสนอราคาที่เข้าสู่ กระบวนการเสนอราคาไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาข
              ู้
องประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของ                                  ศลชท.
หรื อเห็นว่ามีเหตุอื่นใดอันควรร้องเรี ยนเพื่อความเป็ นธรรมให้อุทธรณ์หรื อร้องเรี ยนต่อ     กวพ.อ.
            ั
ภายในสามวันนับแต่วนที่ได้รับแจ้ง        ทั้งนี้ให้                   กวพ.อ.
พิจารณาอุทธรณ์หรื อคาร้องเรี ยนให้เสร็ จภายในสามสิ บวัน โดยในระหว่างนี้ให้ กวพ.อ. แจ้ง ศลชท.
เพื่อระงับการดาเนินการในขั้นตอนต่อไป มติ กวพ.อ. ให้เป็ นอันถึงที่สุดในชั้นของฝ่ ายบริ หาร ในกรณี ที่
กวพ.อ. เห็นว่าอุทธรณ์ฟังขึ้นหรื อคาร้องเรี ยนมีผล ให้สั่งให้ ศลชท. ดาเนินกระบวนการเสนอราคาใหม่
โดยเริ่ มจากขั้นตอนใดก็ได้ตามแต่จะมีคาสั่ง              ในกรณี ที่         กวพ.อ.
เห็นว่าอุทธรณ์ฟังไม่ข้ ึนหรื อคาร้องเรี ยนไม่มีผลหรื อฟังขึ้นแต่ไม่มีผลเป็ นการเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณ
าที่ได้แจ้งไปแล้ว                    ก็ให้แจ้ง               ศลชท.
                          ่
เพื่อดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วาด้วยการพัสดุหรื อระเบียบอื่นของ ศลชท. ต่อไป
      (8) นับแต่เวลาที่เริ่ มการเสนอราคาจนถึงเวลาที่สิ้นสุ ดการเสนอราคาให้คณะกรรมการจัดหา
                                  ่
การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อยกึ่งหนึ่งอยูประจา ณ บริ ษท บีส ไดแมนชัน
                                         ั      ่
จากัด    เพื่อตรวจสอบควบคุมการเสนอราคาให้เป็ นไปโดยเรี ยบร้อย       ทั้งนี้  กวพ.อ.
   ้       ั
อาจมีขอกาหนดให้บนทึกภาพและ/หรื อเสี ยงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการเสนอราคาเพื่อเป็ นหลักฐา
นด้วยก็ได้
              ้ ้
        (9) ห้ามผูแทนผูมีสิทธิ เสนอราคาแต่ละราย ติดต่อสื่ อสารกับบุคคลอื่นหรื อออกจากสถานที่
ณ            ั
          บริ ษท     บีส      ไดแมนชัน ่      จากัด      จัดเตรี ยมไว้
ตั้งแต่เวลาที่เริ่ มกระบวนการเสนอราคาจนถึงเวลาที่สิ้นสุ ดกระบวนการเสนอราคา
       (10) ให้            คณะกรรมการจัดหาการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
แจ้งราคาสู งสุ ดให้ผเู ้ สนอราคาทุกรายทราบล่วงหน้าเพื่อเป็ นหลักฐานในการเสนอราคา
การเสนอราคาแต่ละครั้งต้องต่ากว่าราคาสู งสุ ดและรายที่ตนเคยเสนอไว้ก่อนแล้ว
การเสนอราคาเพิ่มขึ้นจะกระทามิได้
      (11) การแสดงผลการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้กระทาโดยเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
  ้                ้   ้
แต่ตองไม่กระทบต่อการเสนอราคาของผูแทนผูมีสิทธิ เสนอราคาแต่ละรายในสถานที่ตามที่คณะกรรมการ
จัดหาการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์          จัดไว้       ทั้งนี้
หากคณะกรรมการจัดหาการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เห็นสมควรโดยความเห็นชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของ               ศลชท.
อาจให้มีการถ่ายทอดโทรทัศน์ทางวงจรปิ ดหรื อเป็ นการทัวไปให้สาธารณชนทราบก็ได้
                          ่
และต้องอนุญาตให้สื่อมวลชนและบุคคลภายนอกเข้าชมหรื อรับทราบผลการเสนอราคาตามขั้นตอนดังกล่
าวได้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการรักษาความสงบเรี ยบร้อยที่คณะกรรมการจัดหาการประกวดราคาด้วยวิธี การทา
งอิเล็กทรอนิกส์ กาหนด
         (12)ในกรณี ที่ กวพ.อ. เห็นเองหรื อจากการพิจารณาอุทธรณ์หรื อคาร้องเรี ยน ว่ากรรมการ
เจ้าหน้าที่                                      ้
                                          ผูมีสิทธิเสนอราคา
หรื อผูมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุผใดมิได้ปฏิบติให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
    ้                  ู้    ั
                     ู้                ่
หรื อมีเจตนาก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผมีสิทธิ เสนอราคาหรื อทางราชการไม่วาจะก่อให้เกิดผลเสี ยหายแล้
วหรื อไม่                                           กวพ.อ.
อาจแจ้งให้ผมีอานาจดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
       ู้
หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องก็ได้                  หรื อหากเข้าข่ายความผิดทางวินย ั
     ้ ั         ้ ั       ั
ให้แจ้งผูบงคับบัญชาของผูน้ นดาเนิ นการทางวินยด้วย
       (13) คณะกรรมการจัดหาการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
                      ่
มีหน้าที่ดูแลการเสนอราคาทุกขั้นตอนที่อยูในอานาจหน้าที่ของตนให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย สุ จริ ต
เป็ นธรรม              และต้องวางมาตรการเพื่อป้ องกันการทุจริ ตและกาสมยอมในด้านราคา
   ่              ้
ไม่วาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรื อผูมีสิทธิ เสนอราคา ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ
        (14)ในกรณี ที่ปรากฏว่ากระบวนการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์      ประสบข้อขัดข้อง
จนไม่อาจดาเนิ นต่อไปไห้แล้วเสร็ จภายในเวลาที่กาหนดได้
ให้คณะกรรมการจัดหาการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์        สั่งพักกระบวนการเสนอราคา
      ู้   ้
โดยมิให้ผแทนผูมีสิทธิ เสนอราคาพบปะหรื อติดต่อสื่ อสารกับบุคคลอื่น      เมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว
จึงให้ดาเนิ นกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากขั้นตอนที่คางอยู่
                           ้
                 ั
ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยงเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา
   ้
แต่ตองสิ้ นสุ ดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน
เว้นแต่คณะกรรมการเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็ จได้โดยง่าย
หรื อข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ก็ให้ประธานคณะกรรมการจัดหาการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทร
อนิกส์              สังยกเลิกกระบวนการเสนอราคา
                  ่                         และกาหนดวัน
เวลาและสถานที่เพื่อเริ่ มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่
       ู้             ่    ั
และแจ้งให้ผมีสิทธิ เสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่น้ นทราบ
     (15) กวพ.อ.        อาจกาหนดมาตรการอื่นใด           เพื่อรักษาความเป็ นธรรม
และผลประโยชน์ของรัฐเพิ่มเติมอีกก็ได้
         (16) ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร จั ด ก า ร ป ร ะ ก ว ด ร า ค า ฯ
  ส าหรั บผู ใ ห บริ การตล าดกล างอิ เล็ ก ทรอนิ กส            เป็ นจ านวนเงิ น ร้ อย ล ะ 0.4
  ขอ ง ว ง เ งิ นที่ ป ร ะ ก ว ดร า ค า ไ ด้ แ ต่ ไ ม่ เ กิ น 10,000 บ า ท (ร วม ภ า ษี มู ล ค่ า เ พิ่ ม แ ล้ ว )
               ้
  โดยคิดค่าบริ การจากผูชนะการประกวดราคาฯ
       (17) ผู ้ เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร ป ร ะ ก ว ด ร า ค า ฯ ต้ อ ง เ ข้ า ร่ ว ม เ ส น อ ร า ค า ณ
        ้
  ที่ทาการของผูให้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น


5. หลักประกันซอง


    ้ ื่                    ่
   ผูยนข้อเสนอต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยืนข้อเสนอการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กท
  รอนิกส    โดยใช้หลักประกัน อย่างหนึ่งอย่างใด จานวน 5% ของมูล่คาเริ่ มการประมูล
  (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อไปนี้
     5.1. เงินสด
     5.2. เช็คที่ธนาคารสังจ่ายให้แก่
                ่       ศลชท.                    ื่
                                   โดยเป็ นเช็คลงวันที่ยนซองประกวดราคาฯ
  หรื อก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางธนาคาร
     5.3. หนังสื อค้ าประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.3 (1)
     5.4. หนังสื อค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย        ั
                                       หรื อบริ ษทเงินทุน
        ั
  หรื อบริ ษทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน
  เพื่อการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจค้ าประกัน        ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
  ซึ่ งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง            ๆ           ทราบแล้ว
  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.3 (1)
    5.5. พันธบัตรรัฐบาลไทย       หลักประกันซองตามข้อนี้              ศลชท.
         ู ้ ื่    ้
  จะคืนให้ผยนข้อเสนอหรื อผูค้ าประกัน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรี ยบร้อยแล้ว
      ู ้ ื่      ั
  เว้นแต่ผยนข้อเสนอรายที่คดเลือกไว้            หลังการพิจารณาซองข้อเสนอทางเทคนิค
  จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรื อข้อตกลง             ้ ื่     ้
                            หรื อเมื่อผูยนข้อเสนอได้พนจากข้อผูกพันแล้ว
               ่
  การคืนหลักประกันซองไม่วากรณี ใด ๆ จะคืนโดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิ ทธิในการพิจารณา
                                          ้ ื่
    6.1. ในการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ศลชท. จะพิจารณาคัดเลือกผูยนข้อเสนอ
         ั
  โดยมีหลักเกณฑ์ดงนี้
   6.1.1. คณะกรรมการจัดหาการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
                 ้ ื่
จะตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผูยนข้อเสนอทุกรายในเบื้องต้นก่อน
   6.1.2. คณะกรรมการจัดหาการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
            ู้ ื่
จะตรวจสอบคุณสมบัติผยนข้อเสนอ         ประสบการณ์                 ผลงาน
และหนังสื อรับรองว่ามีครบถ้วนตามที่ประกาศ
         ้ ื่          ้
หากพิจารณาพบว่าผูยนข้อเสนอขาดคุณสมบัติขอใดข้อหนึ่งจะถือว่าขาดคุณสมบัติ
และไม่พิจารณาเอกสารในส่ วนต่อไป
    6.1.3. คณะกรรมการจัดหาการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จะตรวจสอบคุณสมบัติของทีมงานโครงการ     ตามข้อกาหนด      ทั้งในด้านของจานวน
คุณวุฒิทางการศึกษาประสบการณ์  และผลงาน   และหนังสื อรับรองต่าง    ๆ  (ถ้ามี)
                          ้
ว่าครบถ้วนตามที่ประกาศ หากพิจารณาพบว่าขาดคุณสมบัติขอใดข้อหนึ่ง จะถือว่าขาดคุณสมบัติ
และไม่พิจารณาเอกสารในส่ วนต่อไป
    6.1.4. คณะกรรมการจัดหาการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จะตรวจสอบข้อเสนอด้านฮาร์ ดแวร์      และซอฟต์แวร์ ระบบทุกรายการ     ว่ามีครบถ้วน
และมีคุณสมบัติไม่ต่ากว่าข้อกาหนดที่ประกาศ               หากพิจารณาพบว่า
 ้ ื่
ผูยนข้อเสนอเสนอคุณสมบัติของฮาร์ดแวร์     และ/หรื อซอฟต์แวร์ระบบรายการใดรายการหนึ่ง
หรื อหลายรายการ        ต่ากว่าข้อกาหนดที่ประกาศไว้      จะถือว่าขาดคุณสมบัติ
และไม่พิจารณาเอกสารในส่ วนต่อไป
     6.1.5. คณะกรรมการจัดหาการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
               ้ ื่
ทรงไว้ซ่ ึงสิ ทธิที่จะเรี ยกผูยนข้อเสนอมานาเสนอข้อเสนอ
เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
                                     ่
      6.1.6. ศลชท.ทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ในการพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคอยูในดุลยพินิจของคณะกร
รมการจัดหาการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์              สุ ดแต่จะพิจารณา
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ                ศลชท.              เป็ นสาคัญ
และถือว่าการตัดสิ นใจของคณะกรรมการจัดหาการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เป็ นเด็ดขาด
   6.1.7. คณะกรรมการจัดหาการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จะพิจารณาตัดสิ นด้วยวิธีให้คะแนนโดยตรวจสอบรายละเอียดทางด้านเทคนิคต่างๆที่เสนอมาว่าเป็ น
ไปตามข้อกาหนดหรื อไม่และพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนในข้อ 6.1.8
   6.1.8. เกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิค
   ข้อเสนอทางเทคนิค (100 คะแนน) ประกอบด้วย
                    ั
      (1) ประสบการณ์และผลงานบริ ษท                    20    คะแนน
      (2) ข้อเสนอด้านเทคนิคของระบบฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์         80    คะแนน
        อย่างน้อยประกอบด้วย
         แนวคิดในการทางาน                   30    คะแนน
         รายการเปรี ยบเทียบระบบคอมพิวเตอร์          30    คะแนน
          และโปรแกรมประยุกต์
         ทีมงานและบุคคลากร                  20   คะแนน
           (โดยพิจารณา จากอายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน)
              ู้ ่
        **ทั้ งนี้ผที่ผานข้อเสนอด้านเทคนิค จะต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
          ้ ื่
   6.2. หากผูยนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2. หรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ 3.
หรื อยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4. แล้ว คณะกรรมการจัดหาการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
              ้ ื่
จะไม่รับพิจารณาราคาของผูยนข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาด หรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย
     ิ
หรื อที่ผดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
  ในส่ วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่พิจารณาเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อ ศลชท. เท่านั้น
   6.3. ศลชท. สงวนสิ ทธิ์ ไม่พิจารณาราคาของผูยนข้อเสนอ โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดงต่อไปนี้
                        ้ ื่                ั
               ้ ื่          ู้
      (1) ไม่ปรากฏชื่อผูยนข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผรับเอกสารประกวดราด้วยวิธีการทางอิเล็กท
   รอนิกส์ หรื อในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ของ ศลชท.
       (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทา
   งอิเล็กทรอนิกส์                           ที่เป็ นสาระสาคัญ
                           ู ้ ื่
   หรื อมีผลทาให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผยนข้อเสนอรายอื่น
   6.4. ในการตัดสิ นประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรื อในการทาสัญญาคณะกรรมการ
                                        ู ้ ื่
จัดหาการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ ศลชท.มีสิทธิ ให้ผยนข้อเสนอชี้แจง สภาพ
ฐานะ หรื อข้อเท็จจริ งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผูยนข้อเสนอได้ ศลชท. มีสิทธิ ที่จะไม่รับราคาหรื อไม่ทาสัญญา
                       ้ ื่
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง
  ศลชท.ทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่รับราคาต่าสุ ด หรื อราคาหนึ่งราคาใด หรื อราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้
และอาจพิจารณาเลือกในจานวนหรื อขนาด                  หรื อเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
  หรื ออาจจะยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
  โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา       ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ   ศลชท.เป็ นสาคัญ
                           ้ ื่
  และให้ถือว่าการตัดสิ นของ ศลชท.เป็ นเด็ดขาด ผูยนข้อเสนอจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง
                                          ้ ื่
  ศลชท.จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูยนข้อเสนอเป็ นผูทิ้     ้
  งงาน         ่
          ไม่วาจะเป็ นผูยนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม
                 ้ ื่                                  ่
                                          หากมีเหตุที่เชื่อได้วา
  การเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริ ต เช่น การเสนอราคาอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชื่อบุคคลธรรมดา
  หรื อนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
     กรณี ผยนข้อเสนอ
         ู ้ ื่                           ่
                       เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้วาไม่อาจดาเนินงานตามสัญญาได้
  คณะกรรมการจัดหาการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์           หรื อ   ศลชท.
      ู ้ ื่
  จะให้ผยนข้อเสนอรายนั้น                    ๆ              ชี้แจง
                    ่ ้ ื่
  และแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่ อได้วาผูยนข้อเสนอสามารถดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการ
  ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็ จสมบูรณ์       หากคาชี้แจงไม่เป็ นที่รับฟังได้      ศลชท.
                ้
  มีสิทธิ ที่จะไม่รับราคาของผูยื่นข้อเสนอรายนั้น
     6.5. ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งภายหลังจากการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่า
   ้ ื่
  ผูยนข้อเสนอที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้       ตามข้อ     4.6
  เป็ นผูยนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูยนข้อเสนอรายอื่น
     ้ ื่                  ้ ื่                      ณ
  วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
        ้ ื่
  หรื อเป็ นผูยนข้อเสนอที่กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม      ศลชท.
              ้ ื่
  มีอานาจที่จะตัดรายชื่อผูยนข้อเสนอที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ  และ
                ้           ้
  ศลชท.จะพิจารณาลงโทษผูยื่นข้อเสนอรายนั้นเป็ นผูทิ้งงาน
     ในกรณี น้ ี หาก ศลชท.พิจารณาเห็นว่าการยกเลิกประกวดราคาด้วยวิธีอิการทางเล็กทรอนิกส์
  ที่ได้ดาเนิ นการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ ศลชท. อย่างยิง ศลชท. มีอานาจยกเลิกการประกวดราคา
                             ่
  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าวได้
7. การทาสัญญาจ้าง
         ้
    7.1. ผูชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    จะต้องทาสัญญาจ้าง     กับ
  ศลชท.ภายใน              7           วันทาการนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ                   5
  ของราคาสิ่ งของที่ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ ศลชท.ยึดถือไว้ขณะทาสัญญา
  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
        (1) เงินสด
         (2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่         ศลชท.โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญา
     หรื อก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการ
          (3) หนังสื อค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุในข้อ
     1.3 (2)
                                             ั
         (4) หนังสื อค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรื อบริ ษทเงินทุน
           ั
     หรื อบริ ษทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน
     เพื่อการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจค้ าประกัน      ตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย
     ซึ่ งได้แจ้งชื่อเวียนให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบแล้ว
          (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
                                      ู้
     หลักประกันนี้ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผชนะประกวดราคา
  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
8. การจ่ายเงิน
   งวดที่ 1 ร้อยละ 10 ของมูลค่าโครงการ หลังจากส่ งมอบ ส่ งมอบรายงานเบื้องต้น (Inception Report)
   งวดที่ 2 ร้อยละ 40 ของมูลค่าโครงการหลังจากส่ งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายพร้อมติดตั้ง
  งวดที่ 3 ร้อยละ 50 ของมูลค่าโครงการหลังจากส่ งมอบ รายงานการติดตั้งและทดสอบระบบทุกระบบ,
        เอกสาร,รายงาน (ดังรายการส่ งมอบ) พร้อมทั้งฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ของศูนย์ความเป็ นเลิศด้าน
        ชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (TCELS)
9. อัตราค่าปรับ
          ู้
     ในกรณี ที่ผชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์       ได้ทาสัญญาจ้างแล้ว
  ส่ งมอบงานล่าช้ากว่ากาหนด   ศลชท.     จะปรับเป็ นรายวันค่าปรับในอัตราร้อยละ    0.1
  ต่อวันของราคาตามสัญญาทั้งหมด
10. การรับประกันความชารุ ดบกพร่ อง
       ้
     ผูชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ซ่ ึงได้ทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อ  หรื อทาสัญญาจ้าง
  ตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุ ดบกพร่ อง (ของระบบคอมพิวเตอร์ )
                  ้
  ที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไม่นอยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่ ศลชท.ได้รับมอบระบบคอมพิวเตอร์
     ้                         ้
  โดยผูชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตองรี บจัดการซ่ อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงเ ั
  ดิม ตามแผนการให้บริ การหลังการขาย และการบารุ งรักษาที่เสนอภายใน          7 วันทาการ
  นับถัดจากวันที่ได้แจ้งความชารุ ดบกพร่ อง                   หากไม่สามารถทาได้
  จะต้องจัดหาเครื่ องในลักษณะเดียวกันที่ทางานได้มาให้ใช้งานทดแทน
11. การดาเนิ นการติดตั้งและส่ งมอบ
     ้
    ผูชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  จะต้องเสนอรายละเอียดพร้อมราคาของอุปกรณ์แต่ละรายการ            กาหนดการ    สถานที่
                        ั
  รายการเครื่ องและอุปกรณ์ที่จะทาการติดตั้งให้กบ   ศลชท.         พิจารณาให้ความเห็นชอบ
            ้
  ก่อนทาการติดตั้งไม่นอยกว่า 15 วัน
12. การตรวจรับ
       ้
      ผูชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเสนอขั้นตอน หัวข้อ กาหนดการ
  และรายละเอียดการตรวจรับให้ ศลชท.ให้ความเห็นชอบ ก่อนวันทาการตรวจรับเป็ นเวลาไม่นอยกว่า 30  ้
  วัน                    การตรวจรับจะดาเนินการโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่
                    ้
  ศลชท.แต่งตั้งร่ วมกับเจ้าหน้าที่ของผูชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
      ู้
  ทั้งนี้ผชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์จะต้องจัดเตรี ยมเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่ใช้ประกอ
  บการตรวจรับ        และรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด     และความเสี ยหายใด        ๆ
  ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการตรวจรับ โดยมีหลักเกณฑ์การตรวจรับ ดังนี้
     12.1. ตรวจรับจานวน และตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อเสนอ และงวดการเบิกจ่ายเงิน
     12.2. ตรวจรับตามงวดงานตามข้อเสนอ
     12.3. ตรวจสอบการทางานของโปรแกรมระบบ                 โดยการทดสอบแบบวงปิ ด
  หรื อทดสอบการทางานจากภายนอก
    12.4. ผูชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องส่ งมอบเอกสาร เอกสารลิขสิ ทธิ์
         ้
  (License)                    ของซอฟต์แวร์ หรื อฮาร์ดแวร์ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
  เอกสารคู่มือการใช้และโปรแกรมประยุกต์ที่ถูกต้องครบถ้วน
  ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกาหนดด้านการส่ งมอบเอกสาร
         ้
     12.5. ผูชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  จะต้องส่ งมอบหลักฐานการฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ ของ ศลชท.โดย ศลชท.จะตรวจสอบจานวนหลักสู ตร
  เนื้อหา และระยะเวลาในการฝึ กอบรม และผลการฝึ กอบรมแต่ละหลักสู ตร จานวนผูเ้ ข้าอบรม
  และผลการฝึ กอบรมให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้เสนอมา


13. ข้อสงวนสิ ทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
    13.1. เงินค่าระบบคอมพิวเตอร์ สาหรับการจัดหาครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี 2547
  การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ ศลชท.ได้รับอนุ มติงวดเงินจากสานักงบประมาณแล้วเท่านั้น
                           ั
     13.2. เมื่อ    ศลชท.        ั   ้ ื่          ้
                     ได้คดเลือกผูยนข้อเสนอรายใดให้เป็ นผูชนะการประกวดราคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์                        และได้ตกลงทาสัญญา
    ้
ถ้าผูชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์                   จะต้องสั่ง
หรื อนาสิ่ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรื อในเส้นทางที่มีเรื อไทยเดินอยู่
                       ่
และสามารถให้บริ การรับขนได้ตามที่รัฐมนตรี วาการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด
 ้ ื่        ้
ผูยนข้อเสนอซึ่งเป็ นผูชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
        ั
จะต้องปฏิบติตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชย์นาวี ดังนี้
       (1) แจ้งการสั่งหรื อนาสิ่ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมการขนส่ งทางน้ าและพา
   ณิ ชยนาวีภายใน       7     วัน           ั ู้ ่
                            นับตั้งแต่วนที่ผขายสังหรื อซื้ อของจากต่างประเทศ
                 ่
   เว้นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี วาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
       (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย
   หรื อเรื อที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรื อไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย
   เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจากให้บรรทุกสิ่ งของนั้นโดยเรื ออื่นที่มิใช่เรื อไทย
   ซึ่งจะต้องได้รับอนุ ญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรื ออื่น
                  ่
   หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี วาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่น
                 ั
      (3) ในกรณี ที่ไม่ปฏิบติตาม        (1)           หรื อ         (2)
    ้
   ผูขายต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชย์นาวี
        ้ ื่            ั
    13.3. ผูยนข้อเสนอซึ่ง ศลชท.ได้คดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญา หรื อข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ศลชท.        กาหนดดังระบุในข้อ      7.         ศลชท.จะริ บหลักประกันซอง
           ้
หรื อเรี ยกร้องจากผูออกหนังสื อค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่น
                  ้
(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็ นผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
             ู้ ื่          ั
       ในกรณี ที่ผยนข้อเสนอ ซึ่ง ศลชท. ได้คดเลือกแล้วไม่มาทาสัญญากับ ศลชท. ดังกล่าวข้างต้น
ศลชท.              โดยคณะกรรมการดาเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
มีสิทธิ์ พิจารณาทาสัญญากับผูเ้ สนอราคารายต่าถัดไปตามลาดับ
หรื อเรี ยกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ใหม่ หรื อดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ ศลชท.
เห็นสมควรก็ได้
   13.4. ศลชท.สงวนสิ ทธิ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรื อข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็ นไปตาม
      ่
ข้ อกาหนดอืนๆ
1. เงื่อนไขการทางาน

   1. การบริ หารโครงการ
         - ผู ้ เ ส น อ ร า ค า จ ะ ต้ อ ง เ ส น อ แ ผ น ก า ร ท า ง า น ติ ด ตั้ ง
           ท ด ส อ บ แ ล ะ ส่ ง ม อ บ ง า น เ พื่ อ ใ ห้ ศ ล ช ท . พิ จ า ร ณ า แ ก้ ไ ข
           และตกลงก่อนเข้าก่อนเริ่ มดาเนินการ
            ้ั           ้
         - ผูจดการโครงการ และผูคุมงาน ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการกับผูเ้ สนอราคา
           จะเข้าร่ วมประชุ ม กับเจ้าหน้าที่ ที่ ไ ด้รับ มอบหมายอย่า งเป็ นทางการจาก ศลชท.
           เ พื่ อ ร า ย ง า น ผ ล ค ว า ม ก้ า ว ห น้ ข อ ง ก า ร ด า เ นิ น ก า ร
           โ ด ย ผู ้ เ ส น อ ร า ค า จ ะ เ ต รี ย ม ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส่ ง ใ ห้ ท า ง
           ศ ล ช ท .ภ า ย ใ น วั น เ ดี ย ว กั น กั บ ที่ มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม ทุ ก ค รั้ ง
           ทั้งนี้รายงานการประชุมทุกฉบับจะถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของเอกสารประกอบการตรวจ
           รับงานด้วย
         - ศลชท.จะด าเนิ น การจัด หาเจ้า หน้ า ที่ เพื่ อ ร่ ว มงานกับ เจ้า หน้ า ที่ ข องคู่ สั ญ ญา
           เ พื่ อ เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ น ด้ า น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
           แ ล ะ ส า ม า ร ถ ด า เ นิ น ก า ร บ า รุ ง รั ก ษ า ร ะ บ บ ไ ด้ เ อ ง
           และสามารถติดตั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายได้เองในอนาคต

   2. การเตรี ยมการด้านสถานที่ และการดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์
         - ผูเ้ สนอราคามีหน้าที่จดทารายงานการติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์พร้อมระบุค่าการ
                        ั
            ทางานที่ใช้ในการติดตั้งโดยละเอียดเพื่อส่ งมอบให้แก่คณะกรรมการตรวจรับ
         - ผูเ้ สนอราคาจะต้อ งส่ ง ของตาม Part Number ที่ ร ะบุ ใ นข้อ เสนอโครงการ
            ห า ก สิ น ค้ า นั้ น ห ม ด จ า ก ส า ย ก า ร ผ ลิ ต
            จะ ต้ อ งส่ งรุ่ นที่ ใ หม่ ก ว่ า แล ะมี ประ สิ ทธิ ภาพเที ย บเท่ า หรื อดี ก ว่ า แทน
            แ ล ะ ห า ก สิ น ค้ า ที่ ส่ ง ไ ม่ ส า ม า ร ถ ท า ง า น ร่ ว ม กั บ อุ ป ก ร ณ์ อื่ น ๆ
            ที่ มี ห รื อ จั ด ซื้ อ ใ น โ ค ร ง ก า ร นี้ ต า ม ข้ อ ก า ห น ด
            ผู ้ เ สนอราคาจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยในกรณี ที่ ต้ อ งส่ งของเพิ่ ม เติ ม
             (สิ น ค้ า เ ดิ ม ที่ ร ะ บุ ไ ว้ ใ น โ ค ร ง ก า ร จ ะ ต้ อ ง ส่ ง ข อ ง ค ร บ ทุ ก ชิ้ น )
             หรื อเพิ่มคุณภาพอุปกรณ์ที่มีอยูเ่ พื่อให้ทางานร่ วมกันได้
          -                                      ั
             ผูเ้ สนอราคามีหน้าที่รับผิดชอบในการเตรี ยมการด้านสถานที่ท้ งหมด ซึ่ งหมายถึ ง
             ก า ร ป รั บ ป รุ ง ส ถ า น ที่ ต า ม ค ว า ม จ า เ ป็ น
             และการจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ที่จาเป็ นต้องใช้ในการทางานดังกล่าวทั้งหมดด้วย
          -  ผู ้ เ ส น อ ร า ค า มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ ใ ห้ ก า ร ด า เ นิ น ง า น ทั้ ง ห ม ด
             เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง ร า บ รื่ น แ ล ะ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ใ ช้ วั ส ดุ
             /อุปกรณ์ที่มีคุณภาพสู งเทียบเท่าหรื อดีกว่ามาตรฐานในท้องตลาด
          -  ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ใ ด ๆ ข อ ง ผู้ เ ส น อ ร า ค า
             จ ะ ต้ อ ง ไ ม่ ก ร ะ ท บ ก ร ะ เ ทื อ น ต่ อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ส ถ า น ที่ นั้ น
             เว้นแต่วาได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ก่อน
                  ่
          -  ผูเ้ สนอราคามีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาความสะอาดเรี ยบร้อยของสถานที่
             ทางาน ตลอดระยะเวลาการดาเนินการ
          -  ผูเ้ สนอราคามีหน้าที่รับผิดชอบในการนัดหมายกับเจ้าของสถานที่ก่อนการเข้าทางา
             นล่วงหน้าทุกครั้ง

2 . การบารุ งรักษา
   1. การให้บริ การบารุ งรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
     ผูเ้ สนอราคาต้องทาการบารุ งรักษาซ่อมแซมแก้ไขและหรื อเปลี่ยนแทนอุปกรณ์และ/หรื อระบบให้อยู่
                ั                                 ั
     ในสภาพที่ใช้งานได้ดีดงเดิมตลอดระยะเวลาที่รับประกัน(ระยะเวลาที่รับประกันจะเริ่ มนับตั้งแต่วนถั
     ดจากวันตรวจรับงานผ่านไปเป็ นระยะเวลา 1 ปี ) ในระหว่างที่ทาการตรวจรับยังไม่เสร็ จสมบูรณ์
     ผูเ้ สนอราคาต้องทาการบารุ งรักษาซ่อมแซมแก้ไขและ/หรื อเปลี่ยนแทนระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่
     ายที่ได้ส่งมอบไปแล้วตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหัวข้อนี้ ดวย
                                ้

   2. ขอบเขตของการบารุ งรักษาประกอบด้วย
        - ท า Preventive                                Maintenance
                        ่
          เพื่อให้ระบบทั้งหมดอยูในสภาพที่ใช้งานได้เป็ นปกติดีและมีประสิ ทธิ ภาพตลอดเว
          ลารวมถึงการ Update Patch ของ Operating System บนเครื่ อง Server และ software
          Clients ตามรายการในโครงการ
        - จั ด ส่ ง บุ ค ล า ก ร เ พื่ อ ม า ต ร ว จ ส อ บ ร ะ บ บ ต่ า ง ๆ เ ป็ น ป ร ะ จ า ทุ ก ๆ 2
          เดื อนรวมทั้ง หมดเป็ นจานวน 6 ครั้ ง โดยจะส่ ง แผนการเข้า ตรวจสอบระบบ
          ในแต่ละครั้งให้ทางหน่วยงาน ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทาการ
      -  แก้ไขข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบทั้งหมด
      -  ซ่ อ ม แ ซ ม แ ก้ ไ ข แ ล ะ / ห รื อ เ ป ลี่ ย น แ ท น ส่ ว น ที่ ใ ช้ ง า น ไ ม่ ไ ด้
         หรื อใช้งานได้แต่ไม่เป็ นไปตามสภาพปกติ
      -  ป รั บ แ ต่ ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ (Performance                Tuning)
         ระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานทั้งในด้านของ
         Security , Reliability และ Availability

3  การซ่อมแซม แก้ไขและ/หรื อเปลี่ยนแทนและการปรับ
      - ผู ้ เ ส น อ ร า ค า จ ะ ต้ อ ง รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า
        ซ่ อ ม แ ซ ม / ป รั บ ป รุ ง อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ ร ะ บ บ ต่ า ง ๆ
        จนสามารถใช้งานได้ตามปกติอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
      - วันทาการ หมายถึง วันจันทร์ -ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ
                     ั
      - สามารถรับแจ้งเหตุได้ท้ งทางโทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุติดตามตัว หรื อ e-
        mail
      - หลัง จากได้รั บ แจ้ง เหตุ แ ล้ว ผู้เ สนอราคาจะต้อ งตอบรั บ ทราบกลับ ภายใน 1
        ชัวโมงทางโทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรื อ e-mail
          ่
      - ห ลั ง จ า ก ผู้ เ ส น อ ร า ค า รั บ ท ร า บ ปั ญ ห า แ ล้ ว
                                    ่
        จะต้องจัดการแก้ไขปั ญหาให้อุปกรณ์และระบบต่างๆอยูในสภาพที่ใช้งานได้ดีตา
        มปกติภายใน 24 ชัวโมง  ่
      - ใ น ก ร ณี ที่ พ บ ว่ า อุ ป ก ร ณ์ ช า รุ ด แ ล ะ จ า เ ป็ น ต้ อ ง ส่ ง ซ่ อ ม
        ผูเ้ สนอราคาจะต้องจัดหาอุปกรณ์/อะไหล่ที่ดีเทียบเท่าหรื อดีกว่ามาใช้งานทดแทน
        และนาอุปกรณ์ ที่ส่งซ่ อมเรี ยบร้อยแล้วติดตั้งให้ใช้งานได้ตามปกติภายใน 30 วัน
        นับจากวันที่ได้รับแจ้งเหตุ
      - อะไหล่หรื อชิ้ นส่ วนใดๆ ที่ใช้ในการซ่ อมแซมหรื อทดแทนอุปกรณ์กรณี ที่ชารุ ด
        จ ะ ต้ อ ง เ ป็ น ข อ ง ใ ห ม่ ที่ ไ ม่ เ ค ย ถู ก ใ ช้ ง า น ม า ก่ อ น
                       ้
        และจะต้องมีคุณสมบัติไม่ดอยกว่าอุปกรณ์เดิมในทุกๆด้าน
      - กรณี ที่ เ ห็ น ว่ า อุ ป กรณ์ ห รื อระบบคอมพิ ว เตอร์ และเครื อข่ า ยที่ ข ั ด ข้ อ ง
        ไม่ ส ามารถซ่ อ มแซมให้ ใ ช้ ง านได้ ดี ดั ง เดิ ม ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด
                                 ั
        ผูเ้ สนอราคาจะต้องจัดการเปลี่ยนแทนอุปกรณ์ที่ขดข้องนั้น ทั้งนี้ให้เสนอภายใน 5
        วันอย่างน้อย ก่อนครบกาหนดระยเวลา ที่กาหนดและให้ติดตั้งใช้งานภายใน 30
                           ั
        วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งการอนุมติให้เปลี่ยนแทนจาก ศลชท.
              -  ผู้ช นะการประกวดราคาต้อ งท าการบ ารุ งรั ก ษาระบบงานแบบเบ็ ด เสร็ จ
                                                ั
                 นับถัดจากวันที่ศลชท.ตรวจรั บคอมพิวเตอร์ สมบู รณ์ ท้ งหมดเป็ ระยะเวลา 1 ปี
                 โ ด ย ไ ม่ คิ ด ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ ด ๆ ทั้ ง สิ้ น
                            ้
                 จากศลชท.โดยผูชนะการประกวดราคาต้องทาการแก้ไขและปรับปรุ งระบบในกร
                 ณี ที่ มี ข้ อ ผิ ด พ ล า ด อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก ก า ร ท า ง า น ข อ ง ร ะ บ บ
                 และ/หรื อการปรับปรุ งตามวัตถุประสงค์ของศลชท.ให้ถูกต้องแล้วเสร็ จโดยเร็ ว
                 โ ด ย ไ ม่ ท า ใ ห้ ร ะ บ บ ง า น ห ยุ ด ช ะ งั ก
                                     ั
                 หรื อเกิดความเสี ยหายแก่การปฏิบติงานของศลชท.
              -  ในกรณี ที่ผเู ้ สนอราคาไม่สามารถให้บริ การได้ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสาร
                 นี้ ผู ้ เ ส น อ ร า ค า จ ะ ต้ อ ง เ สี ย ค่ า ป รั บ ใ ห้ ใ น อั ต ร า 0 . 1 %
                 ข อ ง มู ล ค่ า สั ญ ญ า ทั้ ง ห ม ด ต่ อ วั น
                 จนกว่าอุปกรณ์จะสามารถทางานได้ตามปกติโดยเศษของวันจะถือเป็ นหนึ่ งวันเต็
                 ม
              -  ค่ า ป รั บ ที่ ผู ้ เ ส น อ ร า ค า ต้ อ ง ช า ร ะ ใ ห้ แ ก่ ศ ล ช ท . ภ า ย ใ น 5
                 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งให้ชาระ หากพ้นจากกาหนดดังกล่าวโดยไม่แจ้ง
              -  ข้อขัดข้องให้ทราบ ศลชท.จะดาเนินการตามข้อกาหนดในสัญญาต่อไป

3. การฝึ กอบรม
   ผู ้ เ ส น อ ร า ค า ต้ อ ง ท า ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ก า ร แ ล ะ ดู แ ล รั ก ษ า อุ ป ก ร ณ์ ใ ห้ แ ก่ เ จ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง
ศ ล ช ท .เ พื่ อ ใ ห้ ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง า น แ ล ะ ดู แ ล รั ก ษ า อุ ป ก ร ณ์ ไ ด้ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ โ ด ย มี
รายละเอียดหลักสู ตรการอบรม ดังนี้
      1) ระดับผูเ้ ข้ารับการอบรม
      2) จานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
      3) ระยะเวลาที่ดาเนินการฝึ กอบรม
      4) ช่วงเวลาที่จะทาการฝึ กอบรม
      5) สถานที่ที่ทาการฝึ กอบรม


ทั้งนี้ผเู ้ สนอราคา ต้องเป็ นผูออกค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมทั้งหมด
                ้
             ู้
และสาหรับเจ้าหน้าที่ผดูแลระบบจะต้องให้การฝึ กอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เป็ นอย่างน้อย


        หัวข้อฝึ กอบรม                   บุคคลเข้ารับการฝึ กอบรม       จานวน     ระยะเวลา
1.                                            ้
                                           ไม่นอยกว่า
                                    ู้
                              เจ้าหน้าที่ผดูและระบบ
การใช้งานระบบปฏิบติการพื้นฐานของเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
          ั                                 2 คน      1 วัน
2. ซอฟต์แวร์                                ู้
                              - เจ้าหน้าที่ผดูแลระบบ     ้
                                           ไม่นอยกว่า2
- Administration                                   คน
- Backup and Recovery                                        3 วัน
- Performance
3. การติดตั้งดูแลระบบ                           ู้
                              - เจ้าหน้าที่ผดูแลระบบ    ้
                                           ไม่นอยกว่า2   2 วัน
                                           คน
4. Software Tools ต่าง ๆที่เสนอ                      ู้
                               เจ้าหน้าที่ผดูแลระบบ
เช่นการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์                    ู้
                               - เจ้าหน้าที่ผใช้ระบบ    ้
                                           ไม่นอยกว่า2
                                                   2 วัน
การใช้ Fax Application                                คน
                                               ้
                                           ไม่นอยกว่า
                                            15 -25 คน
            ทั้งนี้ทางผูเ้ สนอราคาจะต้องดาเนินการจัดหาและฝึ กอบรมหลักสู ตร Advance Windows 2003
                           ั             ้
        Server System Admin นอกสถานที่กบสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ ไม่นอยกว่า 5 วัน
                  ู้
        สาหรับเจ้าหน้าที่ผดูแลระบบ 1 คน
4 . การทดสอบและการตรวจรับ
   1. การทดสอบระบบ การดาเนินการ
     1.1 ใ น ร ะ ห ว่ า ง ที่ ด า เ นิ น ก า ร ท ด ส อ บ
     ห า ก อุ ป ก ร ณ์ ร า ย ก า ร ใ ด ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ สี ย ห า ย ร ะ ห ว่ า ง ก า ร ท ด ส อ บ
     อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก ข้ อ บ ก พ ร่ อ ง ข อ ง ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ล ะ เ ค รื อ ข่ า ย แ ล ะ / ห รื อ
     เกิดจากความบกพร่ องของบุคลากรของผูเ้ สนอราคา ผู ้เ สนอราคาจะต้ อ งท าการซ่ อ มแซม
     แก้ไขหรื อเปลี่ยนแทนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จาก ศลชท.
      1.2 เ มื่ อ ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ จ น ผ่ า น ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร แ ล้ ว
     ศลชท.จะแจ้งให้ผูเ้ สนอราคาทราบเป็ นลายลักษณ์ อกษร หากมีรายการใดที่ไม่ผ่านการทดสอบ
                                        ั
     ศ ล ช ท . อ า จ จ ะ ต ร ว จ รั บ เ ฉ พ า ะ ร า ย ก า ร ที่ ผ่ า น ก า ร ท ด ส อ บ แ ล้ ว ก็ ไ ด้
     แ ต่ ทั้ ง นี้ ก ร ะ ท า ก็ ต่ อ เ มื่ อ ร า ย ก า ร ที่ ผ่ า น ก า ร ท ด ส อ บ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ส่ ว น ที่ ส า คั ญ
     ที่ ส า ม า ร ถ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ไ ด้ เ ท่ า นั้ น
                   ่
     สาหรับรายการที่ไม่ผานการทดสอบจะต้องทาการทดสอบต่อไปจนกว่าผลการทดสอบจะเป็ นที่น่
     าพอใจ
     1.3 ถ้ า ทุ ก ส่ ว น ห รื อ ส่ ว น ใ ด ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ล ะ เ ค รื อ ข่ า ย
                                         ่
     เมื่อทาการทดสอบแล้วปรากฏว่าผลการทดสอบไม่ผานโดยที่ได้ทาการทดสอบมาแล้วหลายครั้ง
     ศลชท.อาจไม่ตรวจรับระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายนั้นๆ
      1.4 Operational Tests ศลชท.ต้องเห็นถึง Reliability, Performance และความสามารถของ
      Hardware ที่ติดตั้ง

    2.    การตรวจรับระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
      2.1 ต้องเสนอรายละเอียดของแผนการตรวจรับระบบทั้งหมด
      2.2
          ศลชท.จะถือว่าการตรวจรับระบบเสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ทดสอบการใช้งานระบบทั้งหม
      ดแล้วว่าสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
      2.3 ศลชท. จะตรวจรับงานเมื่อผูเ้ สนอราคา ได้ดาเนินการดังต่อไปนี้เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
             - ติดตั้งอุปกรณ์ และระบบทั้งหมดในโครงการนี้
             - ส่ งมอบเอกสาร คู่ มื อ และหนั ง สื ออ้ า งอิ ง ที่ เ กี่ ยวข้ อ งตามที่ ใ นหั ว ข้ อ
               การส่ งมอบงาน
     -   ท า ก า ร ท ด ส อ บ ใ น ด้ า น Operational             Test
        ของอุปกรณ์และระบบทั้งหมดที่ส่งมอบแล้วว่าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ
        ภาพและมีประสิ ทธิผล
2                       .                   4
       ศลชท.ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อกาหนดในการทดสอบ
  และ/หรื อเลือกทดสอบบางกรณี
2                       .                   5
       ในกรณี ผลการทดสอบการใช้งานอุปกรณ์และระบบยังไม่สามารถทางานได้อย่างมี
  ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ต า ม ที่ ก า ห น ด
  ผูเ้ สนอราคาต้องทาการปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้การทดสอบผ่านเงื่อนไขตามข้อกาหนดดังกล่าว
  โดยหากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ผูเ้ สนอราคาจะต้องรับผิดชอบทั้งสิ้ น
ข้ อกาหนดด้ านเทคนิค
ข้อกาหนดด้านเทคนิค (คุณสมบัติของอุปกรณ์)
                     ADSL
                                         Firewall                       DMZ Zone

   Internet                    Router 1

                     ADSL                                      Mail Server    Web Server
                                                     Switch L2              for
                                                     ( Existing)           Front office
                           Router 2
               Server Farm
                                                           Fast Ethernet
                                   PSTN
                                                          Switch L2 (POE)
      AD,DHCP, Radius Proxy Server    Antivirus
        Server              and   Printer
                       FAX Server
                                            Gigabit Ethernet
                                             Switch L3
         Database Server Back Up server Storage Tape
         for Back Office            Library


                                                                           Floor 23


                                  Fast Ethernet
                                  Switch L2 (POE)
                                                                           Floor 22

                                  Fast Ethernet
  Network Diagram TCELS                      Switch L2 (POE)
     UTP 100 Mbps

     UTP 1000 Mbps
                                                                           Floor 21
     Fiber (MM) 1000 Mbps
          ้
1. รายการอุปกรณ์ที่ตองการทั้งหมด


ลาดับที่                    รายการ                     จานวน
  1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย สาหรับฐานข้อมูล (Database Server) สาหรับ Front Office     1 ชุด
  2 เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย สาหรับฐานข้อมูล (Database Server) สาหรับ Back Office     1 ชุด
  3 เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย สาหรับเมล์ (Mail Server)                   1 ชุด
  4 เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย สาหรับ (Proxy Server)                     1 ชุด
  5 เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย สาหรับ (AD, DHCP and Radius Server)              1 ชุด
  6 เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย สาหรับ (Antivirus, Fax, Server)                1 ชุด
  7 เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายสารองข้อมูล (Backup Server) พร้อม External Tape Drive     1 ชุด
     ซอร์ฟแวร์ Antivirus สาหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายจานวนไม่นอยกว่า 7 เครื่ องและ
                                    ้
  8                                             1 ชุด
      ้       ้
     ผูใช้ จานวนไม่นอยกว่า 30 เครื่ อง
  9 อุปกรณ์ระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์                              1 ชุด
         ้
 9.1 อุปกรณ์คนหาเส้นทาง (Router)                               2 ชุด
 9.2 อุปกรณ์ สลับสัญญาณ Gigabit Switch                            1 ชุด
 9.3 อุปกรณ์ สลับสัญญาณ Ethernet Switch กระจายสัญญาณเครื อข่ายแบบ PoE (PoE Switch)      1 ชุด
 9.4 อุปกรณ์ Internet Firewall                                1 ชุด
 10 อุปกรณ์ KVM SWITCH                                    1 ชุด
 11 เครื่ อง Scaner แบบ Automatic Document Feeder                      1 ชุด
 12 เครื่ องจ่ายกระแสไฟฟ้ าแบบต่อเนื่อง Uninterruptible Power Supply (UPS) ขนาด 7 KVA    1 ชุด
 13 ห้องควบคุมเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย                          1 ชุด
 13.1 ระบบพื้นยกสาเร็ จรู ป                                  1 ชุด
                     ั
 13.2 ระบบควบคุมการเข้าออกประตูอตโนมัติ (Access Control System)                1 ชุด
 13.3 ระบบเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วน                              1 ชุด
   ตู้ Rack มาตรฐาน 19 นิ้ว ขนาด 42 U พร้อมพัดลมระบายอากาศ, ชั้นวางจอมอนิเตอร์
 13.4                                               2 ชุด
          ์
   และชั้นวางคียบอร์ ด
 13.5 งานการเดินสายสาหรับระบบเครื อข่าย                              1 ชุด
2. คุณลักษณะของระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบอุปกรณ์เครื อข่าย

    เป็ นคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์เครื อข่ายที่มีประสิ ทธิภาพสู งเพื่อให้บริ การด้าน Application,
ฐานข้อมูล (Database), E-mail, การสารองข้อมูล (Back up), การจัดการเรื่ องความปลอดภัยของระบบจาก
Virus จากภายในและภายนอก รวมถึงการจัดการด้านการเชื่อมต่อ Internet ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
    อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์เครื อข่ายที่เสนอต่อศลชท. จะต้องได้รับมาตราฐาน FCC,
UL และมาตรฐาน ISO 9000 หรื อ 14000 และต้องเป็ นตราผลิตภัณฑ์เดียวกันทั้งหมด ประกอบด้วย

                                    ่
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ ข่าย สาหรับฐานข้ อมูล (Database Server) เพือทาหน้ าทีเ่ ป็ น Front Office
  จานวน 1 เครื่อง
    คุณสมบัติทวไปั่
        เป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง  เพื่อให้บริ การ    Application
    ที่ทาการพัฒนาเพื่อรองรับการใช้งานสาหรับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบงานเฉพาะ พร้อมติดตั้งบนตู ้ RACK
    มาตรฐาน 19 นิ้ว
    คุณสมบัติทางเทคนิค
  1.1 แผงวงจรหลัก (Motherboard)
    1.1.1 มีหน่วยประมวลผลกลางชนิด Intel Xeon Dual Core Processor ความเร็ ว 1.86 GHz FSB
                                             ้
        1066 MHz จานวน 1 ตัว หรื อสู งกว่า และมีหน่วยความจา Cache L2 ไม่นอยกว่า 2 MB ต่อ
        Core พร้อมพัดลมหรื อแผ่นระบายความร้อน (Heat Sink) และมี Technology Extended
        Memory 64 Technology, Hyper-Threading technology สามารถขยาย CPU ได้สูงสุ ดถึง 2
        ตัว
    1.1.2 มีหน่วยความจาหลัก (Main Memory) RAM แบบ PC2-5300 667MHz FBD 240-pin ECC
                            ้
        DDR2-SDRAM DIMMs ขนาดไม่นอยกว่า 3 GB และขยายได้ไม่นอยกว่า 32 GB และ  ้
         Memory ต้องมีระบบ Error Checking and Correcting (ECC) และรองรับการทางาน Active
         Memory แบบ Memory Mirroring และ Online-Spare Memory
   1.1.3 Chipset เป็ นแบบ Intel 5000X chipset มีลิขสิ ทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย
         และต้องได้รับการออกแบบให้ใช้สาหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายที่เสนอโดยเฉพาะ
                         ้
   1.1.4 มี พอร์ตสื่ อสารแบบ USB 2.0 ไม่นอยกว่า 4 ช่อง (ด้านหน้า 2 ช่อง ด้านหลัง 2 ช่อง), Serial 1
         ช่อง
   1.1.5 มีส่วนควบคุมการแสดงผลเป็ นชนิดติดตั้งมาบนเมนบอร์ ด(Built-in)
                             ้
         และมีหน่วยความจาในการแสดงผลไม่นอยกว่า 16 MB เป็ นแบบ ATI RN50(ES1000)
   1.1.6 มีแผงวงจรสื่ อสารข้อมูล (Network Interface) ชนิด Gigabit 10/100/1000 Base-TX
         เป็ นชนิดติดตั้งมาบนเมนบอร์ ด (Built-in)จานวน 2 ช่อง
   1.1.7 ส่ วนควบคุมการเชื่ อมต่ออุปกรณ์เก็บและบันทึกข้อมูลสารอง (Disk Controller) เป็ นแบบ
         Serial Attach SCSI (SAS)/SATA สามารถรองรับการทา Raid 0,1 ได้
   1.1.8 มี Drop down light path diagnostics Pull out Front panel
         สาหรับวิเคราะห์อาการเสี ยอุปกรณ์ต่าง ๆ
         ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายซอฟต์แวร์ และโปรแกรม
                              ่
   1.1.9 มีความสามารถในการวิเคราะห์อุปกรณ์วาใกล้จะเสี ยหรื อทางานผิดปกติ (Predictive failure
         analysis) บนอุปกรณ์ disk options, memory, processors, VRMs, power supplies, fans
                                           ้
         โดยแจ้งผ่านทาง Server Management Software โดยจะแจ้งเตือนไปยังผูดูแลระบบ (system
         administrator) เพื่อให้ทราบปัญหา
1.2  หน่วยความจาสารอง
   1.2.1 มีจานบันทึกแม่เหล็กชนิดแข็ง (Hard Disk) เทียบเท่าหรื อดีกว่า แบบ Serial Attach SCSI
         (SAS) ชนิด Hot-Swap ความจุ 146 GB 10000 RPM จานวน 2 ตัว
                                     ้
         โดยตัวเครื่ องสามารถรองรับ Hard disk แบบ Hot-Swapได้ไม่นอยกว่า 2 ช่อง
   1.2.2 มี CDRW/DVDROM Combo Drive แบบ Internal
1.3  ตัวเครื่ องและแหล่งจ่ายไฟ
                            ้
   1.3.1 ตัวเครื่ องมีแหล่งจ่ายพลังงานขนาดไม่นอยกว่า 670 วัตต์ Hot swap เป็ นแบบ Auto Restart
         Support จานวน 2 ตัว รองรับการทางานแบบ Redundant
           ั
   1.3.2 มีพดลมระบายอากาศ จานวน 10 ตัว รองรับการทางานแบบ Calibrated Vectored, variable
         speed, hot-swap
1.4  สามารถติดตั้งภายในตู ้ Rack มาตรฐาน 19 นิ้ว โดยมีขนาดความสู งไม่เกิน 1 U
1.5  มีซอฟต์แวร์ ต่าง ๆ ที่จาเป็ นในการทางานกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งหมด (Drivers)
   1.5.1 มี แผ่น CD-ROM สาหรับ Install เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายให้ง่ายขึ้นเป็ นแบบ GUI
    1.5.2 มี        Server     Management     Software   พร้อม   CD   ที่มากับเครื่ อง
          โดยเป็ นผลิตภัณฑ์เดียวกับตัวเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย             ที่มีคุณสมบัติ
          และสามารถทางานได้ใกล้เคียงกับรายละเอียดดังต่อไปนี้
          - สามารถควบคุม/จัดการจากเครื่ องควบคุมกลาง            (Management     Console)
                                                   ่
              ไปยังเครื่ องที่ถูกควบคุม/จัดการ ซึ่ งติดตั้งโปรแกรม Management Agent อยูได้
          - สามารถแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ ได้ (Alarm &
                                            ้
              Fault Management) และสามารถส่ งข้อมูลแจ้งเตือนไปยังผูควบคุมได้
          - สามารถแสดงผลรายละเอียดและส่ วนประกอบสาคัญภายในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ
              ได้ (Inventory Collection & Configuration Management)
          - มี Function Wake on LAN และ Remote console ควบคุมหน้าจอ เครื่ องลูกข่ายได้ ,
              Remote Session, Resource Monitors, Asset ID, Event Action Plans, File Transfer,
              Process Management เป็ นต้น
             ั
  1.6 มีระบบปฎิบติการ Microsoft Windows 2003 Server รองรับได้ไม่นอยกว่า 5 Users ้
    ที่มีลิขสิ ทธ์ถูกต้องตามกฏหมายส่ งมอบพร้อมชุดติดตั้ง
  1.7 มี Microsoft SQL SVR 2005 Edtn รองรับได้ไม่นอยกว่า 5 Users ้
    ที่มีลิขสิ ทธ์ถูกต้องตามกฏหมายส่ งมอบพร้อมชุดติดตั้ง
  1.8 มาตรฐานและการรับประกัน
    1.8.1 ต้องมีการรับประกันความบกพร่ องหรื อชารุ ดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั้งค่าอะไหล่,
                             ้
          ค่าบริ การ, On-Site เป็ นเวลาไม่นอยกว่า 3 ปี จากเจ้าของผลิตภัณฑ์
    1.8.2 ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องได้รับรองมาตรฐาน FCC, UL และมาตรฐาน ISO 9000 หรื อ 14000
           ้ ื่
    1.8.3 ผูยนเสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งเป็ นตัวแทนจาหน่าย
          และมีเอกสารรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์                                   ่
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ ข่าย สาหรับฐานข้ อมูล (Database Server) เพือทาหน้ าทีเ่ ป็ น Back Office จานวน
  1 เครื่อง
         ั่
    คุณสมบัติทวไป
     เป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีประสิ ทธิภาพสูง เพื่อให้บริ การ Application
                           ั่
ที่ทาการพัฒนาเพื่อรองรับการใช้งานของเจ้าหน้าที่ทวไป พร้อมติดตั้งบนตู ้ RACK มาตรฐาน 19 นิ้ว
    คุณสมบัติทางเทคนิค
  2.1 แผงวงจรหลัก (Motherboard)
   2.1.1 มีหน่วยประมวลผลกลางชนิด Intel Xeon Dual Core Processor ความเร็ ว 2.0 GHz FSB 1333
                                       ้
      MHz จานวน 1 ตัว หรื อสู งกว่า และมีหน่วยความจา Cache L2 ไม่นอยกว่า 2 MB ต่อ Core
      พร้อมพัดลมหรื อแผ่นระบายความร้อน (Heat Sink) และมี Technology Extended Memory 64
      Technology, Hyper-Threading technology สามารถขยาย CPU ได้สูงสุ ดถึง 2 ตัว
   2.1.2 มีหน่วยความจาหลัก (Main Memory) RAM แบบ PC2-5300 667MHz FBD 240-pin ECC
                         ้
      DDR2-SDRAM DIMMs ขนาดไม่นอยกว่า 2 GB และขยายได้ไม่นอยกว่า 32 GB และ ้
      Memory ต้องมีระบบ Error Checking and Correcting (ECC) และรองรับการทางาน Active
      Memory แบบ Memory Mirroring และ Online-Spare Memory
   2.1.3 Chipset เป็ นแบบ Intel 5000X chipset มีลิขสิ ทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย
      และต้องได้รับการออกแบบให้ใช้สาหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายที่เสนอโดยเฉพาะ
                       ้
   2.1.4 มี พอร์ตสื่ อสารแบบ USB 2.0 ไม่นอยกว่า 4 ช่อง (ด้านหน้า 2 ช่อง ด้านหลัง 2 ช่อง), Serial 1
      ช่อง
   2.1.5 มีส่วนควบคุมการแสดงผลเป็ นชนิดติดตั้งมาบนเมนบอร์ ด(Built-in)
                          ้
      และมีหน่วยความจาในการแสดงผลไม่นอยกว่า 16 MB เป็ นแบบ ATI RN50(ES1000)
   2.1.6 มีแผงวงจรสื่ อสารข้อมูล (Network Interface) ชนิด Gigabit 10/100/1000 Base-TX
      เป็ นชนิดติดตั้งมาบนเมนบอร์ ด (Built-in) จานวน 2 ช่อง
   2.1.7 ส่ วนควบคุมการเชื่ อมต่ออุปกรณ์เก็บและบันทึกข้อมูลสารอง (Disk Controller) เป็ นแบบ
      Serial Attach SCSI (SAS)/SATA สามารถรองรับการทา Raid 0,1 ได้
   2.1.8 มี Drop down light path diagnostics Pull out Front panel
      สาหรับวิเคราะห์อาการเสี ยอุปกรณ์ต่าง ๆ
      ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายซอฟต์แวร์ และโปรแกรม
                           ่
   2.1.9 มีความสามารถในการวิเคราะห์อุปกรณ์วาใกล้จะเสี ยหรื อทางานผิดปกติ (Predictive failure
      analysis) บนอุปกรณ์ disk options, memory, processors, VRMs, power supplies, fans
                                         ้
      โดยแจ้งผ่านทาง Server Management Software โดยจะแจ้งเตือนไปยังผูดูแลระบบ (system
      administrator) เพื่อให้ทราบปัญหา
2.2 หน่วยความจาสารอง
   2.2.1 มีจานบันทึกแม่เหล็กชนิดแข็ง (Hard Disk) เทียบเท่าหรื อดีกว่า แบบ Serial Attach SCSI
      (SAS) ชนิด Hot-Swap ความจุ 146 GB 10000 RPM จานวน 2 ตัว โดยตัวเครื่ องสามารถรองรับ
                      ้
      Hard disk แบบ Hot-Swapได้ไม่นอยกว่า 2 ช่อง
   2.2.2 มี CDRW/DVDROM Combo Drive แบบ Internal
ตัวเครื่ องและแหล่งจ่ายไฟ
                             ้
   2.3.1 ตัวเครื่ องมีแหล่งจ่ายพลังงานขนาดไม่นอยกว่า 670 วัตต์ Hot swap
       สามารถรองรับการทางานแบบ Redundant
         ั
   2.3.2 มีพดลมระบายอากาศ จานวน 10 ตัว รองรับการทางานแบบ Calibrated Vectored, variable
       speed, hot-swap
2.4  สามารถติดตั้งภายในตู ้ Rack มาตรฐาน 19 นิ้ว โดยมีขนาดความสู งไม่เกิน 1 U
2.5  มีซอฟต์แวร์ ต่าง ๆ ที่จาเป็ นในการทางานกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งหมด (Drivers)
   2.5.1 มี แผ่น CD-ROM สาหรับ Install เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายให้ง่ายขึ้นเป็ นแบบ GUI
   2.5.2 มี Server Management Software พร้อม CD ที่มากับเครื่ อง
   โดยเป็ นผลิตภัณฑ์เดียวกับตัวเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย ที่มีคุณสมบัติ
   และสามารถทางานได้ใกล้เคียงกับรายละเอียดดังต่อไปนี้
         - สามารถควบคุม/จัดการจากเครื่ องควบคุมกลาง (Management Console)
                                                ่
           ไปยังเครื่ องที่ถูกควบคุม/จัดการ ซึ่ งติดตั้งโปรแกรม Management Agent อยูได้
         - สามารถแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ ได้ (Alarm &
                                        ้
           Fault Management) และสามารถส่ งข้อมูลแจ้งเตือนไปยังผูควบคุมได้
         - สามารถแสดงผลรายละเอียดและส่ วนประกอบสาคัญภายในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ
           ได้ (Inventory Collection & Configuration Management)
         - มี Function Wake on LAN และ Remote console ควบคุมหน้าจอ เครื่ องลูกข่ายได้ ,
           Remote Session, Resource Monitors, Asset ID, Event Action Plans, File Transfer,
           Process Management เป็ นต้น
2.6                         ั
   มาตรฐานและการรับประกันมีระบบปฎิบติการ Microsoft Windows 2003 Server ไม่นอยกว่า 30   ้
   Users ที่มีลิขสิ ทธ์ถูกต้องตามกฏหมายส่ งมอบพร้อมชุดติดตั้ง
2.7                             ้
   มี Microsoft SQL SVR 2005 Edtn รองรับได้ไม่นอยกว่า 5 Users
   ที่มีลิขสิ ทธ์ถูกต้องตามกฏหมายส่ งมอบพร้อมชุดติดตั้ง
2.8  มาตรฐานและการรับประกัน
      2.8.1.1 ต้องมีการรับประกันความบกพร่ องหรื อชารุ ดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั้งค่าอะไหล่,
                            ้
           ค่าบริ การ, On-Site เป็ นเวลาไม่นอยกว่า 3 ปี จากเจ้าของผลิตภัณฑ์
      2.8.1.2 ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องได้รับรองมาตรฐาน FCC, UL และมาตรฐาน ISO 9000 หรื อ
      14000
            ้ ื่
      2.8.1.3 ผูยนเสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งเป็ นตัวแทนจาหน่าย
           และมีเอกสารรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ ข่ายสาหรับเมล์ (Mail Server) จานวน 1 เครื่อง
          ั่
    คุณสมบัติทวไป
        เป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง รองรับการรับส่ ง E-Mail ได้ไม่นอยกว่า
                                                   ้
    30   User     สามารถรับ-ส่ ง      E-Mail       ั
                                   ได้ท้ งภายใน   และภายนอกองค์กรได้
    และสามารถใช้งานร่ วมกับโปรแกรมที่จะใช้เปิ ดอ่านเมล์ได้หลากหลายโปรแกรม พร้อมติดตั้งบนตู ้
    RACK มาตรฐาน 19 นิ้ว
    คุณสมบัติทางเทคนิค
  3.1 แผงวงจรหลัก (Motherboard)
    3.1.1 มีหน่วยประมวลผลกลางชนิด Intel Xeon Dual Core Processor ความเร็ ว 1.86 GHz FSB
                                              ้
        1066 MHz จานวน 1 ตัว หรื อสู งกว่า และมีหน่วยความจา Cache L2 ไม่นอยกว่า 2 MB ต่อ
        Core พร้อมพัดลมหรื อแผ่นระบายความร้อน (Heat Sink) และมี Technology Extended
        Memory 64 Technology, Hyper-Threading technology สามารถขยาย CPU ได้สูงสุ ดถึง 2
        ตัว
    3.1.2 มีหน่วยความจาหลัก (Main Memory) RAM แบบ PC2-5300 667MHz FBD 240-pin ECC
                             ้
        DDR2-SDRAM DIMMs ขนาดไม่นอยกว่า 2 GB และขยายได้ไม่นอยกว่า 32 GB และ   ้
        Memory ต้องมีระบบ Error Checking and Correcting (ECC) และรองรับการทางาน Active
        Memory แบบ Memory Mirroring และ Online-Spare Memory
    3.1.3 Chipset เป็ นแบบ Intel 5000X chipset มีลิขสิ ทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย
        และต้องได้รับการออกแบบให้ใช้สาหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายที่เสนอโดยเฉพาะ
                           ้
    3.1.4 มี พอร์ตสื่ อสารแบบ USB 2.0 ไม่นอยกว่า 4 ช่อง (ด้านหน้า 2 ช่อง ด้านหลัง 2 ช่อง), Serial 1
        ช่อง
    3.1.5 มีส่วนควบคุมการแสดงผลเป็ นชนิดติดตั้งมาบนเมนบอร์ ด(Built-in)
                              ้
        และมีหน่วยความจาในการแสดงผลไม่นอยกว่า 16 MB เป็ นแบบ ATI RN50(ES1000)
    3.1.6 มีแผงวงจรสื่ อสารข้อมูล (Network Interface) ชนิด Gigabit 10/100/1000 Base-TX
        เป็ นชนิดติดตั้งมาบนเมนบอร์ ด (Built-in)จานวน 2 ช่อง
    3.1.7 ส่ วนควบคุมการเชื่ อมต่ออุปกรณ์เก็บและบันทึกข้อมูลสารอง (Disk Controller) เป็ นแบบ
        Serial Attach SCSI (SAS)/SATA สามารถรองรับการทา Raid 0,1 ได้
    3.1.8 มี Drop down light path diagnostics Pull out Front panel
        สาหรับวิเคราะห์อาการเสี ยอุปกรณ์ต่าง ๆ
        ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายซอฟต์แวร์ และโปรแกรม
                         ่
  3.1.9 มีความสามารถในการวิเคราะห์อุปกรณ์วาใกล้จะเสี ยหรื อทางานผิดปกติ (Predictive failure
      analysis) บนอุปกรณ์ disk options, memory, processors, VRMs, power supplies, fans
                                        ้
      โดยแจ้งผ่านทาง Server Management Software โดยจะแจ้งเตือนไปยังผูดูแลระบบ (system
      administrator) เพื่อให้ทราบปัญหา
3.2 หน่วยความจาสารอง
  3.2.1 มีจานบันทึกแม่เหล็กชนิดแข็ง (Hard Disk) เทียบเท่าหรื อดีกว่า แบบ Serial Attach SCSI
      (SAS) ชนิด Hot-Swap ความจุ 146 GB 10000 RPM จานวน 2 ตัว
                                    ้
      โดยตัวเครื่ องสามารถรองรับ Hard disk แบบ Hot-Swapได้ไม่นอยกว่า 2 ช่อง
  3.2.2 มี CDRW/DVDROM Combo Drive แบบ Internal3.3 ตัวเครื่ องและแหล่งจ่ายไฟ
                             ้
  3.3.1 ตัวเครื่ องมีแหล่งจ่ายพลังงานขนาดไม่นอยกว่า 670 วัตต์ Hot swap
        สามารถรองรับการทางานแบบ Redundant
         ั
  3.3.2 มีพดลมระบายอากาศ จานวน 10 ตัว รองรับการทางานแบบ Calibrated Vectored, variable
        speed, hot-swap
3.4 สามารถติดตั้งภายในตู ้ Rack มาตรฐาน 19 นิ้ว โดยมีขนาดความสู งไม่เกิน 1 U
3.5 มีซอฟต์แวร์ ต่าง ๆ ที่จาเป็ นในการทางานกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งหมด (Drivers)
  3.5.1 มี แผ่น CD-ROM สาหรับ Install เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายให้ง่ายขึ้นเป็ นแบบ GUI
  3.5.2 มี Server Management Software พร้อม CD ที่มากับเครื่ อง
        โดยเป็ นผลิตภัณฑ์เดียวกับตัวเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย ที่มีคุณสมบัติ
        และสามารถทางานได้ใกล้เคียงกับรายละเอียดดังต่อไปนี้
     - สามารถควบคุม/จัดการจากเครื่ องควบคุมกลาง (Management Console)
                                            ่
        ไปยังเครื่ องที่ถูกควบคุม/จัดการ ซึ่ งติดตั้งโปรแกรม Management Agent อยูได้
     - สามารถแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ ได้ (Alarm & Fault
                                  ้
        Management) และสามารถส่ งข้อมูลแจ้งเตือนไปยังผูควบคุมได้
     - สามารถแสดงผลรายละเอียดและส่ วนประกอบสาคัญภายในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ ได้
        (Inventory Collection & Configuration Management)
     - มี Function Wake on Lan และ Remote console ควบคุมหน้าจอ เครื่ องลูกข่ายได้ , Remote
        Session, Resource Monitors, Asset ID, Event Action Plans, File Transfer, Process
        Management เป็ นต้น
             ั
  3.6 มีระบบปฎิบติการ Microsoft Windows Server 2003
    ที่มีลิขสิ ทธ์ถูกต้องตามกฏหมายส่ งมอบพร้อมชุดติดตั้ง
                                 ้
  3.7 มี Microsoft Exchange SVR 2007 English รองรับไม่นอยกว่า 30 User
    ที่มีลิขสิ ทธ์ถูกต้องตามกฏหมาย
  3.8 มาตรฐานและการรับประกันส่ งมอบพร้อมชุ ดติดตั้ง
    3.8.1 ต้องมีการรับประกันความบกพร่ องหรื อชารุ ดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั้งค่าอะไหล่,
                          ้
          ค่าบริ การ, On-Site เป็ นเวลาไม่นอยกว่า 3 ปี จากเจ้าของผลิตภัณฑ์
    3.8.2 ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องได้รับรองมาตรฐาน FCC, UL และมาตรฐาน ISO 9000 หรื อ 14000
           ้ ื่
    3.8.3 ผูยนเสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งเป็ นตัวแทนจาหน่าย
          และมีเอกสารรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ ข่ายสาหรับ (Proxy Server) จานวน 1 เครื่อง
     คุณสมบัติทวไป ั่
         เป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ ประสิ ทธิ ภายสู ง ที่เป็ นส่ วนการเก็บ Cache Web
    เพื่อลดปริ มาณการใช้งานผ่านเครื อข่าย พร้อมติดตั้งบนตู ้ RACK มาตรฐาน 19 นิ้ว
    คุณสมบัติทางเทคนิค
  4.1. แผงวงจรหลัก (Motherboard)
    4.1.1. มีหน่วยประมวลผลกลางชนิด Intel Xeon 3040 ความเร็ ว 1.87 GHz FSB 1066 MHz จานวน 1
                            ้
        ตัว และมีหน่วยความจา Cache L2 ไม่นอยกว่า 2x1 MB
    4.1.2. มีหน่วยความจาหลัก (Main Memory) RAM แบบ PC2-5300 667MHz ECC DDR2-SDRAM
                  ้
        DIMMs ขนาดไม่นอยกว่า 2 GB และขยายได้สูงสุ ด 8 GB และ Memory ต้องมีระบบ Error
        Checking and Correcting (ECC)
                           ้
    4.1.3. มี พอร์ตสื่ อสารแบบ USB 2.0 ไม่นอยกว่า 4 ช่อง (ด้านหน้า 2 ช่อง ด้านหลัง 2 ช่อง), Serial 1
        ช่อง
  4.1.4. มีส่วนควบคุมการแสดงผลเป็ นชนิดติดตั้งมาบนเมนบอร์ ด(Built-in)
                          ้
      และมีหน่วยความจาในการแสดงผลไม่นอยกว่า 16 MB
  4.1.5. มีแผงวงจรสื่ อสารข้อมูล (Network Interface) ชนิด Gigabit 10/100/1000
      เป็ นชนิดติดตั้งมาบนเมนบอร์ ด (Built-in)จานวน 2 ช่อง
  4.1.6. ส่ วนควบคุมการเชื่ อมต่ออุปกรณ์เก็บและบันทึกข้อมูลสารอง (Disk Controller) เป็ นแบบ Serial
      Attach SCSI (SAS)/SATA สามารถรองรับการทา Raid 0,1 ได้
4.2. หน่วยความจาสารอง
  4.2.1. มีจานบันทึกแม่เหล็กชนิดแข็ง (Hard Disk) เทียบเท่าหรื อดีกว่า แบบ Serial Attach SCSI (SAS)
      ชนิด Hot-Swap ความจุ 73GB 10000 RPM จานวน 2 ตัว โดยตัวเครื่ องสามารถรองรับ Hard
                    ้
      disk แบบ Hot-Swapได้ไม่นอยกว่า 2 ช่อง
  4.2.2. มี 48x CD-ROM แบบ Internal
4.3. ตัวเครื่ องและแหล่งจ่ายไฟ
                         ้
  4.3.1. ตัวเครื่ องมีแหล่งจ่ายพลังงานขนาดไม่นอยกว่า 300 วัตต์
4.4. สามารถติดตั้งภายในตู ้ Rack มาตรฐาน 19 นิ้ว โดยมีขนาดความสู งไม่เกิน 1 U
4.5. ส่ งมอบชุดติดตั้งและติดตั้งซอฟ์ ทแวร์ Microsoft ISA Server Standard Edition 2006
                                           ั
   เพื่อทาหน้าที่ระบบไฟร์วอลล์ และระบบ Proxy Server ที่ทางานร่ วมกับระบบปฏิบติการ Windows
   2003 R2 Server ได้เป็ นอย่างดีส่งมอบพร้อมชุดติดตั้ง
4.6. มาตรฐานและการรับประกัน
  4.6.1. ต้องมีการรับประกันความบกพร่ องหรื อชารุ ดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั้งค่าอะไหล่,
                      ้
      ค่าบริ การ, On-Site เป็ นเวลาไม่นอยกว่า 3 ปี จากเจ้าของผลิตภัณฑ์
  4.6.2. ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องได้รับรองมาตรฐาน FCC, UL และมาตรฐาน ISO 9000 หรื อ 14000
       ้ ื่
  4.6.3. ผูยนเสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งเป็ นตัวแทนจาหน่าย
      และมีเอกสารรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์
5. เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ ข่ายสาหรับ (AD,DHCP and Radius Server) จานวน 1 เครื่อง
    คุณสมบัติทวไปั่
        เป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ ประสิ ทธิ ภายสู ง ที่เป็ นส่ วนทาหน้าที่แจก IP Address
       ั               ้
    ให้กบเครื่ องคอมพิวเตอร์ ลูกข่ายที่ตองการเข้ามาใช้งานในเครื อข่าย พร้อมติดตั้งบนตู ้ RACK
    มาตรฐาน 19 นิ้ว
    คุณสมบัติทางเทคนิค
  5.1 แผงวงจรหลัก (Motherboard)
    5.1.1 มีหน่วยประมวลผลกลางชนิด Intel Xeon Dual Core Processor ความเร็ ว 1.86 GHz FSB
                                               ้
        1066 MHz จานวน 1 ตัว หรื อสู งกว่า และมีหน่วยความจา Cache L2 ไม่นอยกว่า 2 MB ต่อ
        Core พร้อมพัดลมหรื อแผ่นระบายความร้อน (Heat Sink) และมี Technology Extended
        Memory 64 Technology, Hyper-Threading technology สามารถขยาย CPUได้สูงสุ ดถึง 2 ตัว
    5.1.2 มีหน่วยความจาหลัก (Main Memory) RAM แบบ PC2-5300 667MHz FBD 240-pin ECC
                            ้
        DDR2-SDRAM DIMMs ขนาดไม่นอยกว่า 2 GB และขยายได้ไม่นอยกว่า 32 GB และ    ้
        Memory ต้องมีระบบ Error Checking and Correcting (ECC) และรองรับการทางาน Active
        Memory แบบ Memory Mirroring และ Online-Spare Memory
    5.1.3 Chipset เป็ นแบบ Intel 5000X chipset มีลิขสิ ทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย
        และต้องได้รับการออกแบบให้ใช้สาหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายที่เสนอโดยเฉพาะ
                          ้
    5.1.4 มี พอร์ตสื่ อสารแบบ USB 2.0 ไม่นอยกว่า 4 ช่อง (ด้านหน้า 2 ช่อง ด้านหลัง 4 ช่อง), Serial 1
        ช่อง
    5.1.5 มีส่วนควบคุมการแสดงผลเป็ นชนิดติดตั้งมาบนเมนบอร์ ด(Built-in)
                             ้
        และมีหน่วยความจาในการแสดงผลไม่นอยกว่า 16 MB เป็ นแบบ ATI RN50(ES1000)
    5.1.6 มีแผงวงจรสื่ อสารข้อมูล (Network Interface) ชนิด Gigabit 10/100/1000 Base-TX
        เป็ นชนิดติดตั้งมาบนเมนบอร์ ด (Built-in)จานวน 2 ช่อง
    5.1.7 ส่ วนควบคุมการเชื่ อมต่ออุปกรณ์เก็บและบันทึกข้อมูลสารอง (Disk Controller) เป็ นแบบ
        Serial Attach SCSI (SAS)/SATA สามารถรองรับการทา Raid 0,1 ได้
    5.1.8 มี Drop down light path diagnostics Pull out Front panel
        สาหรับวิเคราะห์อาการเสี ยอุปกรณ์ต่าง ๆ
        ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายซอฟต์แวร์ และโปรแกรม
                              ่
    5.1.9 มีความสามารถในการวิเคราะห์อุปกรณ์วาใกล้จะเสี ยหรื อทางานผิดปกติ (Predictive failure
        analysis) บนอุปกรณ์ disk options, memory, processors, VRMs, power supplies, fans
                                            ้
         โดยแจ้งผ่านทาง Server Management Software โดยจะแจ้งเตือนไปยังผูดูแลระบบ (system
         administrator) เพื่อให้ทราบปัญหา
5.2  หน่วยความจาสารอง
   5.2.1 มีจานบันทึกแม่เหล็กชนิดแข็ง (Hard Disk) เทียบเท่าหรื อดีกว่า แบบ Serial Attach SCSI
         (SAS) ชนิด Hot-Swap ความจุ 146 GB 10000 RPM จานวน 2 ตัว
                                         ้
         โดยตัวเครื่ องสามารถรองรับ Hard disk แบบ Hot-Swapได้ไม่นอยกว่า 2 ช่อง
   5.2.2 มี CDRW/DVDROM Combo Drive แบบ Internal
5.3  ตัวเครื่ องและแหล่งจ่ายไฟ
                              ้
   5.3.1 ตัวเครื่ องมีแหล่งจ่ายพลังงานขนาดไม่นอยกว่า 670 วัตต์ Hot swap
         สามารถรองรับการทางานแบบ Redundant
           ั
   5.3.2 มีพดลมระบายอากาศ จานวน 10 ตัว รองรับการทางานแบบ Calibrated Vectored, variable
         speed, hot-swap
5.4  สามารถติดตั้งภายในตู ้ Rack มาตรฐาน 19 นิ้ว โดยมีขนาดความสู งไม่เกิน 1 U
5.5  มีซอฟต์แวร์ ต่าง ๆ ที่จาเป็ นในการทางานกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งหมด (Drivers)
   5.5.1 มี แผ่น CD-ROM สาหรับ Install เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายให้ง่ายขึ้นเป็ นแบบ GUI
   5.5.2 มี Server Management Software พร้อม CD ที่มากับเครื่ อง
         โดยเป็ นผลิตภัณฑ์เดียวกับตัวเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย ที่มีคุณสมบัติ
         และสามารถทางานได้ใกล้เคียงกับรายละเอียดดังต่อไปนี้
      - สามารถควบคุม/จัดการจากเครื่ องควบคุมกลาง (Management Console)
                                             ่
         ไปยังเครื่ องที่ถูกควบคุม/จัดการ ซึ่ งติดตั้งโปรแกรม Management Agent อยูได้
      - สามารถแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ ได้ (Alarm & Fault
                                   ้
         Management) และสามารถส่ งข้อมูลแจ้งเตือนไปยังผูควบคุมได้
      - สามารถแสดงผลรายละเอียดและส่ วนประกอบสาคัญภายในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ ได้
         (Inventory Collection & Configuration Management)
      - มี Function Wake on Lan และ Remote console ควบคุมหน้าจอ เครื่ องลูกข่ายได้ , Remote
         Session, Resource Monitors, Asset ID, Event Action Plans, File Transfer, Process
         Management เป็ นต้น
5.6          ั                         ้
   มีระบบปฎิบติการ Microsoft Windows Server 2003 รองรับไม่นอยกว่า 30 Users
   ที่มีลิขสิ ทธ์ถูกต้องตามกฏหมายส่ งมอบพร้อมชุดติดตั้ง
5.7  มาตรฐานและการรับประกัน
   5.7.1 ต้องมีการรับประกันความบกพร่ องหรื อชารุ ดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั้งค่าอะไหล่,
                          ้
         ค่าบริ การ, On-Site เป็ นเวลาไม่นอยกว่า 3 ปี จากเจ้าของผลิตภัณฑ์
5.7.2 ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องได้รับรองมาตรฐาน FCC, UL และมาตรฐาน ISO 9000 หรื อ 14000
    ้ ื่
5.7.3 ผูยนเสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งเป็ นตัวแทนจาหน่าย
   และมีเอกสารรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์
6. เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ ข่ายสาหรับ (Antivirus, Fax, Server) จานวน 1 เครื่อง
    คุณสมบัติทวไป  ั่
          เป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง    เพื่อให้บริ การป้ องกัน  Virus
    ที่จะติดมากับระบบ           E-Mail                           ั
                                   โดยสามารถทาการตรวจสอบได้ท้ งการรับ-ส่ ง
    ภายในและภายนอกองค์กร         พร้อมระบบ      Fax   Server    เพื่อรองรับการส่ ง Fax
    ได้จากเครื่ องคอมพิวเตอร์ ลูกข่าย พร้อมติดตั้งบนตู ้ RACK มาตรฐาน 19 นิ้ว
    คุณสมบัติทางเทคนิค
  6.1. แผงวงจรหลัก (Motherboard)
    6.1.1. มีหน่วยประมวลผลกลางชนิด Intel Xeon 3040 ความเร็ ว 1.87 GHz FSB 1066 MHz จานวน 1
                              ้
        ตัว และมีหน่วยความจา Cache L2 ไม่นอยกว่า 2x1 MB
    6.1.2. มีหน่วยความจาหลัก (Main Memory) RAM แบบ PC2-5300 667MHz ECC DDR2-SDRAM
                   ้
        DIMMs ขนาดไม่นอยกว่า 1 GB และขยายได้สูงสุ ด 8 GB และ Memory ต้องมีระบบ Error
        Checking and Correcting (ECC)
                             ้
    6.1.3. มี พอร์ ตสื่ อสารแบบ USB 2.0 ไม่นอยกว่า 4 ช่อง (ด้านหน้า 2 ช่อง ด้านหลัง 2 ช่อง), Serial 1
        ช่อง
    6.1.4. มีส่วนควบคุมการแสดงผลเป็ นชนิดติดตั้งมาบนเมนบอร์ ด(Built-in)
        และมีหน่วยความจาในการแสดงผลไม่นอยกว่า 16 MB ้
    6.1.5. มีแผงวงจรสื่ อสารข้อมูล (Network Interface) ชนิด Gigabit 10/100/1000
        เป็ นชนิดติดตั้งมาบนเมนบอร์ ด (Built-in)จานวน 2 ช่อง
    6.1.6. ส่ วนควบคุมการเชื่ อมต่ออุปกรณ์เก็บและบันทึกข้อมูลสารอง (Disk Controller) เป็ นแบบ Serial
        Attach SCSI (SAS)/SATA สามารถรองรับการทา Raid 0,1 ได้
  6.2. หน่วยความจาสารอง
    6.2.1. มีจานบันทึกแม่เหล็กชนิดแข็ง (Hard Disk) เทียบเท่าหรื อดีกว่า แบบ Serial Attach SCSI (SAS)
        ชนิด Hot-Swap ความจุ 73 GB 10000 RPM จานวน 2 ตัว โดยตัวเครื่ องสามารถรองรับ Hard
                        ้
        disk แบบ Hot-Swapได้ไม่นอยกว่า 2 ช่อง
    6.2.2. มี 48x CD-ROM แบบ Internal
                            ้
  6.3. ตัวเครื่ องมีแหล่งจ่ายพลังงานขนาดไม่นอยกว่า 300 วัตต์
  6.4. สามารถติดตั้งภายในตู ้ Rack มาตรฐาน 19 นิ้ว โดยมีขนาดความสู งไม่เกิน 1 U
              ั
  6.5. มีระบบปฎิบติการ Microsoft Windows Server 2003 รอบรับไม่นอยกว่า 30 Users้
     ที่มีลิขสิ ทธ์ถูกต้องตามกฏหมายส่ งมอบพร้อมชุดติดตั้ง
  6.6. ส่ งมอบพร้อมชุ ดซอฟ์ ทแวร์ FAX Server ที่มีคุณสมบัติอย่างต่าดังนี้
                      ั
  6.6.1. รองรับการทางานบนระบบปฎิบติการแบบ Windows 98/ME/NT/2000/XP/2003
                              ้
  6.6.2. รองรับการใช้งานและมี license จานวนไม่นอยกว่า 30 license
  6.6.3. สามารถรับส่ ง FAX ได้จากเครื่ อง Client
  6.6.4. ทางานด้วยสถาปัตยกรรมแบบ Client/Server
  6.6.5. รองรับการทางานแบบ Centralized Data Storage
  6.6.6. รองรับมาตรฐาน V.34 Fax (Super G3) ซึ่งมี Transfer rate ได้สูงสุ ดถึง 33,600 bps
  6.6.7. รองรับการทางานแบบ VoIP/FoIP
  6.6.8. รองรับการทางานกับ Fax Line (Modem) แบบไม่จากัดจานวน
                               ั
  6.6.9. สามารถรับส่ ง Fax และ Email จากระบบปฎิบติการแบบ Window Application ผ่าน Native
      printer driver ได้
                                ั
  6.6.10. สามารถรับส่ ง Fax และ Email จากระบบปฎิบติการแบบ Unix และ Linux ผ่าน LPD/LPR,
      FTP, TFTP และ RAW TCP Port
  6.6.11. สามารถทา Automatic routing กับ fax message ที่ได้รับด้วย Extension\ numbers (DDI,
      MSN, DID), Station ID (CSID) และ line routing
                ้
  6.6.12. สามารถสั่งพิมพ์ขอความ fax และส่ งรายงานไปยัง printer
               ั           ้
      ที่แตกต่างกันได้อตโนมัติสาหรับแต่ละผูใช้งาน
                       ั     ้
  6.6.13. สามารถส่ งต่อข้อความ fax ได้อตโนมัติดวย email ไปยังหลายๆ address ได้พร้อมกัน
  6.6.14. สามารถ export ข้อความ fax ได้โดยอัตโนมัติ
  6.6.15. รองรับไฟล์ประเภท PDF, Tiff, Multi page Tiff, GIF และ BMP สาหรับ email attachment
      และ document export
  6.6.16. สามารถกาหนดค่าของ fax parameter (fax number, subject, priority, etc.) ได้โดยอัตโนมัติ
  6.6.17. สามารถทา Automatic Archiving กับข้อความ fax ได้
  6.6.18. มีระบบ central และ private phone book
  6.6.19. สามารถเข้าใช้งาน address book ของ Outlook และ Exchange ได้โดยตรง
  6.6.20. รองรับการทา Cover page และ Overlays
  6.6.21. สามารถเชื่อมโยงเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ DB ภายนอกผ่าน ODBC ได้
  6.6.22. สามารถทา Fax on demand และ client (fax polling) ได้
  6.6.23. สามารถทา Least Cost Routing และ automatic delayed fax transmissions
  6.6.24. สามารถส่ งอีเมลผ่าน SMTP ด้วยการเชื่ อมต่อเครื อข่าย Internet หรื อ RAS Dial-up ได้
  6.6.25. สามารถตั้งโปรแกรมให้ทางานแบบ automatic hardware detection และ configuration ได้
  6.6.26. ผูเ้ สนอต้องทาการติดตั้งที่ Client ทุกเครื่ อง
6.7. ส่ งมอบ USB Modem ที่สามารถทางานร่ วมกันได้เป็ นอย่างดี
6.8. มาตรฐานและการรับประกัน
  6.8.1. ต้องมีการรับประกันความบกพร่ องหรื อชารุ ดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั้งค่าอะไหล่,
                      ้
      ค่าบริ การ, On-Site เป็ นเวลาไม่นอยกว่า 1 ปี จากเจ้าของผลิตภัณฑ์
  6.8.2. ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องได้รับรองมาตรฐาน FCC, UL และมาตรฐาน ISO 9000 หรื อ 14000
       ้ ื่
  6.8.3. ผูยนเสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งเป็ นตัวแทนจาหน่าย
      และมีเอกสารรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์
7. เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ ข่ายสารองข้ อมูล (Back Up Server) พร้ อม External Tape Backup จานวน 1
  ชุ ด
     คุณสมบัติทวไป  ั่
          เป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง
    เพื่อให้บริ การสารองข้อมูลจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายหลักคือ Database Server, Mail Server
    โดยจะนาข้อมูลเก็บเข้าอุปกรณ์ Tape Backup เพื่อป้ องกันข้อมูลสู ญหาย พร้อมติดตั้งบนตู ้ RACK
    มาตรฐาน 19 นิ้ว
    คุณสมบัติทางเทคนิค
  7.1. แผงวงจรหลัก (Motherboard)
    7.1.1. มีหน่วยประมวลผลกลางชนิด Intel Xeon Dual Core Processor ความเร็ ว 1.86 GHz FSB 1066
                                           ้
        MHz จานวน 1 ตัว หรื อสู งกว่า และมีหน่วยความจา Cache L2 ไม่นอยกว่า 2 MB ต่อ Core
        พร้อมพัดลมหรื อแผ่นระบายความร้อน (Heat Sink) และมี Technology Extended Memory 64
        Technology, Hyper-Threading technology สามารถขยาย CPU ได้สูงสุ ดถึง 2 ตัว
    7.1.2. มีหน่วยความจาหลัก (Main Memory) RAM แบบ PC2-5300 667MHz FBD 240-pin ECC
                             ้
        DDR2-SDRAM DIMMs ขนาดไม่นอยกว่า 2 GB และขยายได้ไม่นอยกว่า 32 GB และ   ้
        Memory ต้องมีระบบ Error Checking and Correcting (ECC) และรองรับการทางาน Active
        Memory แบบ Memory Mirroring และ Online-Spare Memory
    7.1.3. Chipset เป็ นแบบ Intel 5000X chipset มีลิขสิ ทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย
        และต้องได้รับการออกแบบให้ใช้สาหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายที่เสนอโดยเฉพาะ
                            ้
    7.1.4. มี พอร์ตสื่ อสารแบบ USB 2.0 ไม่นอยกว่า 4 ช่อง (ด้านหน้า 2 ช่อง ด้านหลัง 2 ช่อง), Serial 1
        ช่อง
    7.1.5. มีส่วนควบคุมการแสดงผลเป็ นชนิดติดตั้งมาบนเมนบอร์ ด(Built-in)
                              ้
        และมีหน่วยความจาในการแสดงผลไม่นอยกว่า 16 MB เป็ นแบบ ATI RN50(ES1000)
    7.1.6. มีแผงวงจรสื่ อสารข้อมูล (Network Interface) ชนิด Gigabit 10/100/1000 Base-TX
        เป็ นชนิดติดตั้งมาบนเมนบอร์ ด (Built-in)จานวน 2 ช่อง
    7.1.7. ส่ วนควบคุมการเชื่ อมต่ออุปกรณ์เก็บและบันทึกข้อมูลสารอง (Disk Controller) เป็ นแบบ Serial
        Attach SCSI (SAS)/SATA สามารถรองรับการทา Raid 0,1 ได้
    7.1.8. มีช่องเสี ยบขยายเพิ่มเติม (Expansion Slot) ไม่นอยกว่า 2 ช่อง โดยเป็ นบบ PCI-Express x8
                                  ้
        จานวน 1 ช่อง, แบบ 64-bit 133MHz PCI-X จานวน 1 ช่อง
  7.1.9. มี Drop down light path diagnostics Pull out Front panel
      สาหรับวิเคราะห์อาการเสี ยอุปกรณ์ต่าง ๆ ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย,
      ซอฟต์แวร์และโปรแกรม
                              ่
  7.1.10. มีความสามารถในการวิเคราะห์อุปกรณ์วาใกล้จะเสี ยหรื อทางานผิดปกติ (Predictive failure
      analysis) บนอุปกรณ์ disk options, memory, processors, VRMs, power supplies, fans
                                          ้
      โดยแจ้งผ่านทาง Server Management Software โดยจะแจ้งเตือนไปยังผูดูแลระบบ (system
      administrator) เพื่อให้ทราบปัญหา
7.2. หน่วยความจาสารอง
  7.2.1. มีจานบันทึกแม่เหล็กชนิดแข็ง (Hard Disk) เทียบเท่าหรื อดีกว่า แบบ Serial Attach SCSI (SAS)
      ชนิด Hot-Swap ความจุ 146 GB 10000 RPM จานวน 2 ตัว โดยตัวเครื่ องสามารถรองรับ Hard
                      ้
      disk แบบ Hot-Swapได้ไม่นอยกว่า 2 ช่อง
  7.2.2. มี CDRW/DVDROM Combo Drive แบบ Internal
7.3. ตัวเครื่ องและแหล่งจ่ายไฟ
                            ้
  7.3.1. ตัวเครื่ องมีแหล่งจ่ายพลังงานขนาดไม่นอยกว่า 670 วัตต์ Hot swap เป็ นแบบ auto restart
      support จานวน 2 ตัว รองรับการทางานแบบ Redundant
        ั
  7.3.2. มีพดลมระบายอากาศ จานวน 10 ตัว รองรับการทางานแบบ Calibrated Vectored, variable
      speed, hot-swap
7.4. External Tape Drive ต้องมีความสามารถในการเขียนข้อมูลลงเทป ด้วยความเร็ วไม่ต่ากว่า 24 MB/s
   สาหรับข้อมูลที่ไม่มีการบีบอัด           และความเร็ วไม่ต่ากว่า     48      MB/s
   สาหรับข้อมูลที่มีการบีบอัดด้วยอัตราส่ วน         2:1       ้
                                   จานวนไม่นอยกว่า    1  Drive
   และสามารถใช้งานร่ วมกับ Server ได้เป็ นอย่างดี และมีเครื่ องหมายการค้าด้วยกับ Server
7.5. Tape media ต้องส่ งมองสื่ อในการบันทึกที่ใช้ร่วมกับ External Tape Drive ได้เป็ นอย่างดี โดยที่
                    ้
   Tape media ต้องมีความจุไม่นอยกว่า 200 GB สาหรับข้อมูลที่ไม่มีการบีบอัด และ 400 GB
                                  ้
   สาหรับข้อมูลที่มีการบีบอัดด้วยอัตราส่ วน 2:1 จานวนไม่นอยกว่า 5 Tape
7.6. Server สามารถติดตั้งภายในตู ้ Rack มาตรฐาน 19 นิ้ว โดยมีขนาดความสู งไม่เกิน 1 U
7.7. มีซอฟต์แวร์ ต่าง ๆ ที่จาเป็ นในการทางานกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งหมด (Drivers)
  7.7.1. มี แผ่น CD-ROM สาหรับ Install เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายให้ง่ายขึ้นเป็ นแบบ GUI
  7.7.2. มี Server Management Software พร้อม CD ที่มากับเครื่ อง
      โดยเป็ นผลิตภัณฑ์เดียวกับตัวเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย ที่มีคุณสมบัติ
      และสามารถทางานได้ใกล้เคียงกับรายละเอียดดังต่อไปนี้
      - สามารถควบคุม/จัดการจากเครื่ องควบคุมกลาง (Management Console)
                                              ่
         ไปยังเครื่ องที่ถูกควบคุม/จัดการ ซึ่ งติดตั้งโปรแกรม Management Agent อยูได้
      - สามารถแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ ได้ (Alarm &
                                    ้
         Fault Management) และสามารถส่ งข้อมูลแจ้งเตือนไปยังผูควบคุมได้
      - สามารถแสดงผลรายละเอียดและส่ วนประกอบสาคัญภายในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ ได้
         (Inventory Collection & Configuration Management)
      - มี Function Wake on LAN และ Remote console ควบคุมหน้าจอ เครื่ องลูกข่ายได้ , Remote
         Session, Resource Monitors, Asset ID, Event Action Plans, File Transfer, Process
         Management เป็ นต้น
           ั
7.8. มีระบบปฎิบติการ Microsoft Windows 2003 Server
   ที่มีลิขสิ ทธ์ถูกต้องตามกฏหมายส่ งมอบพร้อมชุดติดตั้ง
7.9. ส่ งมอบชุดติดตั้งและติดตั้งระบบสารองข้อมูลแบบ Client/Server
   โดยระบบจะต้องมีความสามารถอย่างน้อยดังนี้
                      ื ่               ั
  7.9.1. เป็ นระบบ Backup Solution ที่ยดหยุนสามารถเลือกการทางานได้ท้ งสถาปั ตยกรรมแบบ 2-Tier
      และ 3-Tier
  7.9.2. เป็ นระบบ Backup Solution
      ภายในตัวเดียวกันที่สามารถรองรับการทางานปกป้ องข้อมูลครอบคลุมตั้งแต่เครื่ องลูกข่าย
      (Client) และ แม่ข่าย (Server)
  7.9.3.               ก       Network ล SAN
  7.9.4.      ก           LAN-Free ในสภาพแวดล้อมการทางานแบบ SAN
  7.9.5.      ก              A       ล ล         N
      Windows, Macintosh, Linux, Unix
  7.9.6. ระบบสารองข้อมูลที่นาเสนอต้องมีคุณสมบัติการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption)
                     ั
  7.9.7. รองรับการสั่งงานแบ็คอัพที่ซบซ้อนผ่าน Policies
  7.9.8.          File System    ข             ก A        A N S
         S ล         POSIX
  7.9.9.       ก    ล ข          มาตรฐาน         MTF (Microsoft Tape
      Format)
  7.9.10. ระบบควบคุมตารางการทางานสามารถแสดงผลให้เข้าใจง่าย
          ่
      โดยอยูในรู ปแบบของตารางปฏิทินแบบ Outlook (Outlook-style Calendar Based Job
      Scheduler)
  7.9.11.                       Cluster Environment
  7.9.12.              ก ก ล         ข    ก     (Advanced Open
     File Option)
                                     ้
  7.9.13. ต้องมีออปชันที่สนับสนุ นการทาแบ็คอัพ Active Directory และกูคืนข้อมูลใน Active
                ่
     Directory ในระดับ object ได้ (Granular Recovery)
                 ้
  7.9.14. รองรับการกูคืนระบบ Exchange ทั้งในรู ปแบบฐานข้อมูล (Information Store) และ ระดับ
     email message (Granular Recovery) โดยที่ไม่จาเป็ นต้องสร้าง backup job
     แยกต่างหากสาหรับข้อมูลแต่ละประเภท
  7.9.15.         ก     Backup และ Restore    ข G I ล mm d L
  7.9.16.               ล     ก     ก   ล   Backup ล
     (Pre/Post Command)
  7.9.17.               ก   Scheduler   d
  7.9.18.         ก               ก   ได้
  7.9.19. รองรับการทางานแบบ Off-Host Backup
     ซึ่ งเป็ นการทางานที่ควบคุมได้โดยตรงผ่านซอฟต์แวร์ แบ็คอัพ
  7.9.20. รองรับเทคนิคการทางานแบบ Synthetic Backup และคุณสมบัติ True Image Restore
  7.9.21. มีฟังก์ชนการทา Media Tracking เพื่อช่วยในการตรวจสอบทรัพยากรเทปหรื อดิสก์ที่มีอยู่
            ั่
  7.9.22. รองรับการทา Test Run เพื่อทดสอบงานแบ็คอัพที่สร้างขึ้นก่อนทางานจริ งได้
  7.9.23. มีระบบ Audit Log
             ู้
     เพื่อช่วยให้ผดูแลระบบตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นกับระบบซอฟต์แวร์ แบ็คอัพ
  7.9.24.      ก        (Notification)
        7.9.24.1.      Email
        7.9.24.2.      Pager
        7.9.24.3.      SNMP
        7.9.24.4.      Net Send
  7.9.25. รองรับการปรับแต่งระบบรายงาน (Customized Reporting)
                  ั
     โดยรองรับผลลัพธ์ท้ งในแบบกราฟฟิ ก หรื อฟอร์ แมทมาตรฐานที่หลากหลายได้แก่ PDF,
     HTML, XML, Excel และ CSV ได้เป็ นอย่างน้อย
  7.9.26. มีโมดูลที่สามารถรองรับการทางานแบ็คอัพแบบตลอดเวลา (Continuous Data Protection)
     โดยทาการแบ็คอัพเฉพาะ Block ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง (Block Level Incremental Backup)
  7.9.27. มีโมดูลที่รองรับการทางานแบบตลอดเวลาสาหรับระบบงานฐานข้อมูล Exchange
     (Continuous Data Protection)
7.10. มาตรฐานและการรับประกัน
7.10.1. ต้องมีการรับประกันความบกพร่ องหรื อชารุ ดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั้งค่าอะไหล่,
                    ้
   ค่าบริ การ, On-Site เป็ นเวลาไม่นอยกว่า 3 ปี จากเจ้าของผลิตภัณฑ์
7.10.2. ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องได้รับรองมาตรฐาน FCC, UL และมาตรฐาน ISO 9000 หรื อ 14000
     ้ ื่
7.10.3. ผูยนเสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งเป็ นตัวแทนจาหน่าย
   และมีเอกสารรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์
8. ซอร์ ฟแวร์ Antivirus สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ ข่ายจานวนไม่ น้อยกว่า 7 เครื่องและ ผู้ใช้
  จานวนไม่ น้อยกว่า 30 เครื่อง
    คุณสมบัติทวไป   ั่
          เป็ นชุดซอฟต์แวร์ ป้องกันไวรัสสาหรับองค์กร
    ที่สามารถบริ หารจัดการผ่านระบบเครื อข่ายภายในองค์กรได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพ
    คุณสมบัติทางเทคนิค
  8.1 สามารถป้ องกันหรื อตรวจจับ Viruses, Trojans และ Worms ที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย(Server)
    และ
    เครื่ องลูกข่าย(Client) ได้
  8.2 สามารถป้ องกันไวรัสสาหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย(Server)
    ที่ให้บริ การระบบอีเมล์อีเล็กโทรนิกส์
    (e-mail)
  8.3 สามารถ scan public folder และ Mailbox stored บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายที่ให้บริ การ e-mail ได้
                                  ู้
  8.4 สามารถทาการป้ องกันไวรัสที่เครื่ องลูกข่ายในกรณี ที่ผใช้มีการใช้ services POP3
  8.5 สามารถทา Real-time Scan, Manual Scan หรื อ Schedule Scan ได้
                       ั
  8.6 สามารถทาการติดตั้งซอฟท์แวร์ ให้กบเครื่ องลูกข่ายผ่านทาง Internal Web, Logon Scrip หรื อ Remote
     Install ได้
  8.7 มีความสามารถในการทา Policy เกี่ยวกับ Enterprise Client Firewall และ Intrusion Detection ได้
  8.8 สามารถ Update Virus Definitions File ได้โดยอัตโนมัติ โดยการกาหนดวัน เวลา ในการ update ได้
                                 ่
  8.9 สามารถบริ หารจัดการและกาหนดนโยบายต่างๆ ได้ผานทาง Web-base Console
  8.10                             ั
          สามารถติดตั้งและทางานได้ดีบนระบบปฎิบตการ Microsoft Windows
    95/98/ME/NT/2000/2003
  8.11      สามารถทางานได้ดีบนระบบเมล์ของ Microsoft Exchange
  8.12      ผูเ้ สนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการแล้วเท่านั้นจาก
    เจ้าของผลิตภัณฑ์หรื อตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย เท่านั้น
  8.13ผูเ้ สนอราคาจะต้องติดตั้งชุ ดซอร์ ฟแวร์ ลงบนเครื่ องทุกเครื่ องให้เรี ยบร้อยพร้อมใช้งาน
9. อุปกรณ์ ระบบโครงข่ ายคอมพิวเตอร์
  9.1 อุปกรณ์ ค้นหาเส้ นทาง (Router) จานวน 2 เครื่อง
    คุณสมบัติทวไป ั่
               ้
         เป็ นอุปกรณ์คนหาเส้นทางในการเชื่ องต่อโครงข่าย    Internet,   WAN,     LAN
    โดยมีคุณสมบัติการทา Load Balance ในการเชื่ อมต่อกับโครงข่าย Internet ผ่าน ADSL
    และได้รับมาตรฐาน IEC, UL และ EN เป็ นอย่างน้อย
    คุณสมบัติทางเทคนิค
       ั
  9.1.1 มีลกษณะเป็ น Modular ที่มีจานวน slot ไม่ต่ากว่า 2 slot และ มีพอร์ต Ethernet 10/100BaseT
                   ่
     จานวน อย่างน้อย 2 พอร์ ต อยูบนตัว Router
                                            ้
  9.1.2 มีพอร์ ตสาหรับการเชื่อมต่อ WAN แบบ Asynchronous/Synchronous จานวนไม่นอยกว่า 2 ports
     โดยสามารถขยายจานวน port ได้อีกอย่างน้อย 2 portในอนาคต
  9.1.3 มีสาย cable แบบ V.35 DTE และ V.35 DCE อย่างละ 1 เส้น
  9.1.4 มีความสามารถในการส่ งผ่าน IP เพ็กเก็ต (packet switching) ไม่ต่ากว่า 75,000 pps (packets per
     second )
                      ้
  9.1.5 มีหน่วยความจาชนิ ด DRAM ไม่นอยกว่า 256 MB และสามารถขยายได้ถึง 384 MB
                    ้
  9.1.6 มีหน่วยความจาชนิ ด Flash ไม่นอยกว่า 64 MB และสามารถขยายได้ถึง 128 MB
  9.1.7 มีพอร์ต Console 1 พอร์ ต และ Auxiliary 1 พอร์ ต
  9.1.8 มีพอร์ตชนิด USB อย่างน้อย 1 พอร์ ต
  9.1.9 สนับสนุนการทา IP Security (IPSec) VPN โดยใช้ Encryption แบบ DES, 3DES, AES 128, AES
     192 และ AES 256 โดยต้องมี hardware เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการทา Encryption
     ดังกล่าวด้วย
  9.1.10 สนับสนุนการทา IPS (intrusion prevention system) บน Router
  9.1.11 สนับสนุนการทา Firewall บน Router และ URL filtering
  9.1.12 สนับสนุน routing protocol ดังต่อไปนี้
     - RIP (Routing Information Protocol)
     - OSPF (Open Shortest Path First)
     - EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)
     - ISIS (Intermediate System-to-Intermediate System )
  9.1.13 สนับสนุน WAN Protocol PPP , Frame Relay , Dial Backup , Dial-On-Demand , ISDN ,
     ADSL ได้เป็ นอย่างน้อย
9.1.14 สามารถบริ หารและจัดการอุปกรณ์ตามมาตรฐาน SNMP (Simple Network Management Protocol)
    และ RMON ( Remote Monitoring)
9.1.15 สามารถบริ หารและจัดการผ่าน Console ,SSH (Secure Shell), และ GUI Web base Management
9.1.16 สามารถทา Policy Base Routing (PBR) ได้
9.1.17 สนับสนุน Network Time Protocol (NTP)
9.1.18 สนับสนุน IP Multicast ด้วย Protocol IGMP v3 snooping ได้
9.1.19 สนับสนุนการทา Authentication ด้วย Protocol PAP , CHAP , RADIUS , TACACS ได้
9.1.20 สามารถทา Network Address Translation (NAT) ได้
9.1.21 สามารถทา QOS ( Quality of Service ) แบบ WFQ , WRED , RED , PQ , LLQ , CAR , CBWFQ
    ได้เป็ นอย่างน้อย
9.1.22 สามารถทา Access Control List เพื่อสนับสนุนการ Filter Packet ได้
9.1.23 สามารถทา Security Audit โดยอัตโนมัติ โดยผ่านทาง GUI-Based ได้
9.1.24 อุปกรณ์จะต้องรองรับการเชื่ อมต่อโครงข่ายอย่างน้อยดังนี้
9.1.25 สามารถรองรับการเชื่ อมต่อโครงข่ายในลักษณะ Local Area Network (LAN) แบบ Fast Ethernet
    10/100 Base TX
9.1.26 สามารถรองรับการเชื่ อมต่อโครงข่ายในลักษณะ Wide Area Network (WAN) แบบ Serial และ E1
9.1.27 สามารถรองรับการเชื่ อมต่อโครงข่ายในลักษณะ ISDN BRI
9.1.28 สามารถรองรับการเชื่ อมต่อโครงข่ายในลักษณะ ADSL
9.1.29 อุปกรณ์ที่เสนอ ต้องสามารถทางาน Load Balance ในลักษณะ active/active ได้
9.1.30 สามารถทางานกับระบบไฟฟ้ าในประเทศไทยแบบ 220 VAC, 50Hz ได้
9.1.31 สามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ 0-40 องศาเซลเซี ยส ที่ความชื้นสัมพัทธ์10-85% (non condensing)
9.1.32 ผ่านการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยและการแพร่ กระจายของสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าจากหน่ว
    ยงาน IEC, UL และ EN เป็ นอย่างน้อย
9.2 อุปกรณ์ สลับสั ญญาณ Gigabit Switch
  คุณสมบัติทวไป  ั่
        เป็ นอุปกรณ์สลับสัญญาณ เพื่อการเชื่ อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ หลายๆ
  เครื่ องในการติดต่อผ่านเครื อข่าย ได้รับมาตรฐาน FCC, UL และ EN
  คุณสมบัติทางเทคนิค
                                       ้
9.2.1 มี Port Gigabit Ethernet แบบ 10/100/1000BaseT แบบ RJ-45 จานวนไม่นอยกว่า 24 Ports
9.2.2 มี Port Gigabit Ethernet แบบ 1000Base-SX แบบ GBIC/SFP จานวน 2 Portsและรองรับการ
            ้
    ขยายไม่นอยกว่า 2 Ports
                  ้
9.2.3 มี Throughput สู งสุ ดได้ไม่นอยกว่า 136.9 Mpps (Million Packet Per Second) และมี
                 ้
    Switching Capacity ไม่นอยกว่า 184 Gbps ได้
              ้
9.2.4 ทา VLAN ได้ไม่นอยกว่า 4000 VLAN พร้อมกัน (Active VLAN)
                ้
9.2.5 ทา MAC Address ได้ไม่นอยกว่า 16,000 Address
                   ้
9.2.6 มี Hardware Queues ได้ไม่นอยกว่า 8 Queues ต่อ Port
9.2.7 ทา Routing ตามโปรโตคอลมาตรฐาน IP แบบ RIP V1/2 และ OSPF ได้เป็ นอย่างน้อย
9.2.8 ทางานตามโปรโตคอลมาตรฐาน IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae และ IEEE 802.1x, IEEE
    802.3D, 802.1w, DSCP (Diffserv Code Point) ได้
9.2.9 สามารถทา Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) หรื อ เทียบเท่าได้สามารถทา
    Access Control List (ACL) ที่ระดับ Layer 2, 3 และ 4 ได้ และ Packet Filtering และ
    Traffic Management แบบ Wire-Speed หรื อ Wire-Rate ได้
9.2.10 สามารถกาหนดคุณภาพการให้บริ การ โดยสามารถทา packet classification ด้วย
    Source/Destination IP, Source/Destination Application MAC, 802.1p CoS และ DiffServ
    Code Point (DSCP)
                         ้
9.2.11 มี Port Stack ที่สามารถทาการเชื่ อมต่อไม่นอยกว่า 32 Gbps (ใน Full Duplex Mode) ต่อ Port
          ้                         ้
    จานวนไม่นอยกว่า 2 Port หรื อ มี Port 10 Gigabit Ethernet ไม่นอยกว่า 4 Port พร้อม 10G
     Transceiver
9.2.12 จัดการ Routing ข้อมูลประเภท Multicast ด้วย Internet Group Membership Protocol
    (IGMP), PIM DM และ PIM SM ได้
9.2.13 สามารถทา Power Over Ethernet (PoE) ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af โดยการ Upgrade
    Power Supply
                                  ้
9.2.14 สามารถทาการติดตั้ง Port แบบ 10 Gigabit Ethernet เพิ่มได้ไม่นอยกว่า 2 Ports โดยติดตั้งใน
                  ้
    ตัว Gigabit Switch โดยไม่ตองถอดอุปกรณ์เดิมออก
9.2.15 สามารถบริ หารและจัดการแบบ RMON, SNMP, Command Line Interface (CLI) และ Telnet
    ได้
9.2.16 อุปกรณ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน FCC, UL และ EN
9.2.17 สามารถติดตั้งในตู ้ RACK ขนาด 19 นิ้วได้

9.3 อุปกรณ์ สลับสั ญญาณ Ethernet Switch กระจายสั ญญาณเครือข่ ายแบบ PoE (PoE Switch)
  คุณสมบัติทวไป ั่
       เป็ นอุปกรณ์สลับสัญญาณ เพื่อการเชื่ อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ หลายๆ
  เครื่ องในการติดต่อผ่านเครื อข่าย ได้รับมาตรฐาน FCC, UL และ EN
  คุณสมบัติทางเทคนิค
                       ้
9.3.1 มีพอร์ต 10/100 Base-T ชนิด PoE ไม่นอยกว่า 24 พอร์ต
                                       ้
9.3.2 มี Port Gigabit Ethernet แบบ 1000BaseX-SX แบบ GBIC/SFP จานวนไม่นอยกว่า 1 Port และ
              ้
    รองรับการขยายไม่นอยกว่า 1 Port
                  ้
9.3.3 มี Switching Fabric ขนาดไม่นอยกว่า 8.8 Gbps การส่ งผ่านข้อมูล Forwarding throughput
       ้
    ไม่นอยกว่า 6.5 Mpps
                        ้
9.3.4 มีหน่วยความจา main memory ขนาดไม่นอยกว่า 64MB
                           ้
9.3.5 สามารถสนับสนุนจานวน MAC Addresses ไม่นอยกว่า 8,000 Addresses
9.3.6 สาหรับพอร์ต UTP (RJ-45) ต้องสนับสนุนการทา Auto-MDIX
                                ้
9.3.7 สนับสนุนการทา VLAN ตามมาตรฐาน IEEE802.1p ได้ไม่นอยกว่า 250 VLAN
                 ้
9.3.8 มี Hardware Queues ได้ไม่นอยกว่า 8 Queues ต่อ Port
9.3.9 ทางานตามโปรโตคอลมาตรฐาน IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, 802.3Z, IEEE 802.1x,
     802.3D, 802.1w, DSCP (Diffserv Code Point) ได้
9.3.10 สนับสนุนการทา Port Mirror โดยสามารถ Mirror Traffic ได้
9.3.11 สนับสนุนการทา Port Aggregation ตามมาตรฐาน IEEE802.3ad ได้
9.3.12 รองรับการให้บริ การ User Based VLAN assignment และ Guest VLAN ได้โดยทางานร่ วมกับ
    IEEE802.1x ได้เป็ นอย่างน้อย
9.3.13 สามารถกาหนดการป้ องกันการส่ งผ่านข้อมูลด้วย Access Control List (ACL) ในระดับ Layer
    2-4 ได้ ในระดับพอร์ ต
9.3.14 สามารถกาหนดคุณภาพการให้บริ การ โดยสามารถทา packet classification ด้วย
    Source/Destination IP, Source/Destination Application MAC, 802.1p CoS และ DiffServ
    Code Point (DSCP) พร้อมการทา Marking และ Re-marking ระหว่างค่า QoS ได้
9.3.15 สามารถบริ หารและจัดการแบบ RMON, SNMP, Command Line Interface (CLI) และ Telnet
    ได้
           ั
9.3.16 สามารถใช้กบกระแสไฟฟ้ าแรงดัน 220 VAC ความถี่ 50 Hz
9.3.17 ผ่านการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย IEC, FCC และ UL
          ้
9.3.18 ติดตั้งในตูอุปกรณ์มาตรฐาน 19 นิ้ว
9.4 อุปกรณ์ Internet Firewall
  คุณสมบัติทวไปั่
      เป็ นอุปกรณ์แบบ Appliance ที่มีการออกแบบเฉพาะ เพื่อทาหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเครื อข่ายแบบ
  Real-Time และมีความสามารถในการตรวจสอบข้อมูลได้จากระดับ Network Layer และมีความสามารถในการทา
  Traffic Management แบบ Guarantee / Max / Priority Bandwidth ได้
  คุณสมบัติทางเทคนิค
9.4.1 เป็ น Hardware Firewall มี Firewall Throughput ได้ 280 Mbps
9.4.2 เ ป็ น อุ ป ก ร ณ์ แ บ บ Appliance          ที่ มี ห น่ ว ย ป ร ะ ม ว ล ผ ล เ ป็ น ป ร ะ เ ภ ท ASIC
    ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อทางานหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเครื อข่ายคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ
9.4.3 มีความสามารถที่จะประยุกต์ให้ใช้งานสาหรับรักษาความปลอดภัยของการสื่ อสารข้อมูลระหว่างเค
    รื อ ข่ า ย ฯ ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก โ ด ย ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี แ บ บ Stateful        Inspection
        ้
    ทั้งนี้ตองได้รับการรองรับตามมาตรฐานของ ICSA ในด้านนี้
9.4.4 มีความสามารถในการตรวจสอบและป้ องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ในโปรโตคอล HTTP, FTP, IMAP,
    POP3 และ SMTP และได้รับการรองรับตามมาตรฐานของ ICSA ด้าน Anti Virus
9.4.5 สามารถตรวจสอบและป้ องกันหนอนคอมพิวเตอร์ (worm)ได้
9.4.6 ต้องสามารถทาการ update ฐานข้อมูลไวรัสฯ ผ่านเครื อข่าย Internet ได้ดวยตัวเอง     ้
                                     ้
9.4.7 มีความสามารถในการตรวจสอบและป้ องกันไวรัสฯ ได้ดวยความเร็ วไม่นอยกว่า 50 Mbps      ้
9.4.8 มีความสามารถในการตรวจสอบการ attack แบบ real time และได้รับการรองรับตามมาตรฐานของ
    ICSA ด้าน Intrusion Detection System
9.4.9 มี Network Interface แบบ 10/100/1000 Ethernet อย่างน้อย 2 ports
9.4.10 มี Network Interface แบบ 10/100 Ethernet อย่างน้อย 4 ports
                       ้
9.4.11 มีความสามารถรองรับเครื่ องของผูใช้งานที่จะผ่านระบบรักษาความปลอดภัยได้แบบไม่จากัดจานว
      ้
    นผูใช้งาน (Unlimited concurrent users)
9.4.12 มีความเร็ วในการทางานของ Firewall ไม่ต่ากว่า 300 Mbps
                                            ้
9.4.13 สามารถรองรับการเชื่อมต่อพร้อมๆกัน (concurrent Sessions) ได้ไม่นอยกว่า 400,000 การเชื่อมต่อ
                                           ้
9.4.14 สามารถรองรั บการเชื่ อมต่อใหม่ (New Sessions / Second) ได้ดวยความร็ วไม่ต่ ากว่า 10,000
    การเชื่อมต่อ (sessions) ต่อวินาที
9.4.15 รองรับการทา NAT (Network Address Translation), Virtual IP (VIP), Transparent (bridge) mode,
    และ PAT (Port Address Translation) ได้เป็ นอย่างน้อย
9.4.16 รองรับมาตรฐาน IEEE 802.1q
9.4.17 มีความเร็ วในการทางานของ Triple-DES (168 bit) ไม่ต่ากว่า 100 Mbps
9.4.18 สามารถตั้ง Schedule เพื่อกาหนดให้ policies ต่างๆทางานอย่างเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ต้ งไว้ได้      ั
                   ้
9.4.19 รองรับการทา VPN ได้ไม่นอยกว่า 1500 Tunnels
9.4.20 ร อ ง รั บ ก า ร ท า VPN       ด้ ว ย โ ป ร โ ต ค อ ล IPSec,        PPTP      แ ล ะ L2TP
    เพื่อความปลอดภัยในการติดต่อจากระยะไกลได้และได้รับการรองรับตามมาตรฐานของ ICSA ด้าน
    IPSec
          ้
9.4.21 อุปกรณ์ตองสามารถรองรับการทา Content Filtering ในส่ วนของ URL Block, Key word check,
    Java Applet, Cookies, และ ActiveX ได้เป็ นอย่างน้อย
  9.4.22 สามารถป้ องกันการบุกรุ กด้วยวิธีต่างๆเช่น DDOS, DOS, และ IP layer attacks ได้
  9.4.23 ส า ม า ร ถ ท า ก า ร แ จ้ ง เ ตื อ น ผู้ ดู แ ล ร ะ บ บ ด้ ว ย e-mail ห รื อ เ ตื อ น ผ่ า น SNMP
              ั
     ไปยังซอฟต์แวร์จดการระบบได้
  9.4.24 สามารถส่ ง ข้อ มู ล ต่ า งๆไปเก็ บ ยัง Syslog เซิ ร์ ฟ เวอร์ เ พื่ อ เป็ นการเก็ บ สถิ ติ , ตรวจสอบ,
     หรื อวิเคราะห์ได้
                       ั
  9.4.25 รองรับการจัดการ Firewall ได้ดงนี้ console interface (RS-232), WebUI (HTTP), และ CLI
     (Command Line Interface) ได้เป็ นอย่างน้อย
  9.4.26 รองรั บ การท างานของ SSH เพื่ อ ความปลอดภัย ด้ว ยการเข้า รหัส ในการจัด การ Firewall
     จากระยะไกล
  9.4.27 มี ก า ร แ บ่ ง ร ะ ดั บ ข อ ง ผู ้ ดู แ ล                          (Admin)
     ออกเป็ นหลายระดับเพื่อความปลอดภัยของการจัดการอุปกรณ์ได้
                  ้                ั ้
  9.4.28 รองรับการตรวจสอบผูใช้ (User Authentication) ได้ท้ งผูใช้ภายในตัวอุปกรณ์, ผูใช้ใน RADIUS  ้
         ้
     และผูใช้ใน LDAP
  9.4.29 มีความสามารถในการทา Traffic Management แบบ Guarantee/Max/Priority bandwidth ได้
  9.4.30 สามารถติดตั้งอุปกรณ์ที่เสนอมาได้ใน Rack

10. อุปกรณ์ KVM SWITCH จานวน 1 ชุ ด
         ้                       ์
  9.5 อุปกรณ์ตองสามารถควบคุมเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ใช้คียบอร์ดและเมาส์แบบ PS/2 และ/หรื อ USB
    (ตามแต่ชนิดของ Server ที่ได้เสนอมา) ได้ 7 เครื่ องเป็ นอย่างน้อย
                                  ่   ์
  9.6 สามารถสับเปลี่ยน เลือกเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่จะทางานได้ผานทางคียบอร์ ด
                     ้
  9.7 มีระบบ User Login เพื่อป้ องการผูไม่ได้รับอนุ ญาตใช้ระบบ
  9.8 ส่ งมอบพร้อมสายควบคุมตามจานวนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่สามารถอุปกรณ์รองรับได้
                                        ์
    โดยแต่ละสายต้องมีความยาวไม่ต่ากว่า 10 ฟุตและมี port สาหรับควบคุมคียบอร์ดและเมาส์แบบ PS/2
    และ/หรื อ USB (ตามแต่ชนิดของ Server ที่ได้เสนอมา)
          ้
  9.9 อุปกรณ์ตองติดตั้งภายในตู ้ Rack ขนาดมาตรฐานได้เป็ นอย่างนี้
  9.10 ส่ งมอบพร้อมจอภาพ LCD ขนาดไม่ต่ากว่า 17 นิ้ว ที่มีเครื่ องหมายการค้าด้วยกับเครื่ อง Server
  9.11            ์             ั
        ส่ งมอบพร้อมคียบอร์ ด และเมาส์ ที่ใช้ได้กบอุปกรณ์ KVM Switch ที่เสนอมา
    และต้องมีเครื่ องหมายการค้าด้วยกับเครื่ อง Server

11. เครื่อง Scanner แบบ Automatic Document Feeder จานวน 1 เครื่อง
           ั่
      คุณสมบัติทวไป
                       ั
เป็ นเครื่ อง Scanner สามารถใช้งานกับระบบปฏิบติการแบบ Windows XP ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
    คุณสมบัติทางเทคนิค
  a. มีถาดป้ อนกระดาษมีความจุกระดาษไม่ต่ากว่า 50 แผ่นความละเอียดสู งสุ ด 2400 x 2400 dpi
  b. สามารถสแกนเอกสารได้ขนาดสู งสุ ด 21.6x27.9 cm., สแกนสไลด์ได้ , สแกนงาน 2 หน้า
      c. มีส่วนเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ อย่างน้อยแบบ USB 2.0
      d. แสดงภาพหลังจากสแกนภายใน 7 วินาที , 48 bit color ด้วยระบบ Dual Technology
      e. สามารถทาการ scan ได้อย่างน้อย 8 แผ่นต่อนาที
      f. มีปุ่มสั่งงานพิเศษบนเครื่ อง : Scan Document , Scan Photo , Copy , Save Document to disc,
        Email
      g. มีการ scan เอกสารแบบ Document Feeder
      h. รับประกัน 1 ปี

12. เครื่องจ่ ายกระแสไฟฟ้ าแบบต่ อเนื่อง Uninterruptible Power Supply (UPS) ขนาด 7 KVA จานวน 1
  ชุ ด
     คุณสมบัติทวไปั่
         เป็ นเครื่ องจ่ายกระแสไฟฟ้ าต่อเนื่ อง (UPS) ต้องเป็ นระบบ True on-line Double Conversion
     ตามมาตรฐาน IEC62040-1/2 และ EN50091-2 และ สามารถจ่ายพลังไฟฟ้ าสารองให้กบ       ั
     อุปกรณ์ในขณะเกิดกระแสไฟฟ้ าขัดข้อง
     คุณสมบัติทางเทคนิค
  a.   Rectifier มีคุณลักษณะไฟฟ้ าภาคขาเข้า (ที่ 100% Load) ดังนี้
           i. ระดับแรงดันกระแสไฟฟ้ า (Input Voltage) 230 V -30% ,+20% 1 phase
           ii. ระดับความถี่กระแสไฟฟ้ า (Input Frequency) เป็ น 50Hz-70Hz
          iii. มี Input power factor มากกว่า 0.99 และ ความเพี้ยนของกระแสฮาร์ โมนิกไม่เกิน
             5%
          iv. ควบคุมการทางาน charger ด้วย microprocessor
  b.   Inverter เป็ นแบบ IGBT และมีคุณลักษณะไฟฟ้ าภาคขาออกดังนี้
           i. ระดับแรงดันกระแสไฟฟ้ า (Output Voltage) เป็ น 230 V ไม่มากกว่า  2% 1 phase
           ii. ระดับความถี่กระแสไฟฟ้ า (Output Frequency) เป็ น 50Hz.  1%
                                  ้
          iii. เครื่ อง UPS ต้องมีกาลังไฟฟ้ าด้านขาออกไม่นอยกว่า 7 kVA/4.9 kW
          iv. ต้องมี Crest factor มากกว่า 3 :1
                           ้
           v. มีประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องไม่นอยกว่า 91%
                          ้               ้
        vi. ต้องทน overload ที่ 125% ได้ไม่นอยกว่า 1 นาที และ 150% ได้ไม่นอยกว่า 30
          วินาที
        vii. ต้องมีสัญญาณรู ปคลื่นที่ออกเป็ นรู ป Sine wave และ THDU <2%
c.  ต้องมีคุณลักษณะของชุดแบตเตอรี่
         i. ต้องเป็ นแบบ Sealed lead acid ชนิด Maintenance free
          ซึ่งแยกออกจากตัวเครื่ องซึ่งประกอบ
                        ้                  ั
          เสร็ จสาเร็ จรู ปจากโรงงานผูผลิต และสามารถจ่ายพลังไฟฟ้ าสารองให้กบ Load ที่
                    ้
          Full Load ได้ไม่นอยกว่า 20 นาที
                                       ้
        ii. มีการออกแบบอายุการใช้งาน (Minimum Designed Life Time) ไม่นอยกว่า 5 ปี
        iii. ต้องมีเซอร์ กิตแบตเตอรี่ เบรคเกอร์
          เพื่อใช้ในการป้ องกันและตัดตอนแบตเตอรี่ ออกจากตัวเครื่ อง
        iv. ต้องสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ ได้ โดยที่เครื่ องจ่ายกระแสไฟฟ้ าต่อเนี่ อง (UPS)
          ยังคงจ่ายโหลดได้ตามปกติ
d.  มีระบบ Automatic Test Battery เพื่อทาสอบการใช้งานของแบตเตอรี่
   โดยสามารถเลือกเวลาทดสอบได้ในลักษณะที่เป็ นวัน อาทิตย์ และ เดือน
e.                                ้
   มีโหมด Energy Saving (Economic mode) โดยมีประสิ ทธิ ภาพไม่นอยกว่า 96%
f.  ต้องมี Automatic Bypass เพื่อทาการ Bypass อุปกรณ์ไฟฟ้ าไปยังไฟการไฟฟ้ าในกรณี ที่เกิดการ
   Overload หรื อเกิด internal fault
g.  ต้องมี Manual bypass เพื่อสามารถทาการเปลี่ยนเครื่ อง UPS ได้ในขณะที่โหลดยังคงทางานปกติได้
                               ้
โดยต้องเป็ นมาตรฐานติดกับตัวเครื่ อง ซึ่ งประกอบมาจากโรงงานผูผลิต
h.  เครื่ องจ่ายไฟฟ้ าต่อเนื่ องต้องสามารถรับไฟฟ้ าได้สองแหล่งจ่ายคือ แหล่งจ่ายปกติสาหรับ Rectifier
   และแหล่งจ่ายฉุ กเฉิ นสาหรับ Automatic/manual bypass
i.  เครื่ องจ่ายไฟฟ้ าต่อเนื่ อง (UPS) ต้องสามารถทาการ Redundancy กับเครื่ องจ่ายไฟฟ้ าต่อเนื่อง
   (UPS) ที่มีขนาดเท่ากันและไม่เท่ากันได้ โดยไม่จาเป็ นต้องมีอุปกรณ์ต่อเพิ่มเพื่อใช้ในการทา Stand
   by Redundancy
j.  ต้องมีจอแสดงผล Multi LCD display with backlit ซึ่ งสามารถแสดงค่า แรงดันขาเข้า, แรงดัน
   bypass, kVA/kW, Battery capacity, Remaining backup time และแสดง alarm ต่าง ๆ ที่สาคัญ
   เป็ นอย่างน้อย
  k.   ตัวเครื่ องต้องสามารถทางานร่ วมกับเจอร์ เนอเรเตอร์ ได้เป็ นอย่างดี (Genset compatible)
  l.   มีระบบ Remote power off ซึ่งสามารถหยุดการทางานของ UPS ได้ในเวลาฉุ กเฉิ นโดยผ่าน RJ11
  m.   ระดับเสี ยงรบกวนที่เกิดจากเครื่ อง (Audible Noise) ต้องไม่มากกว่า 55 dBA ที่ระยะห่าง 1 เมตร
  n.   ต้องเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบผลิตและควบคุมคุณภาพโดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ UPS ที่เป็ นที่
      รองรับโดยทัวไป
           ่
  o.   ต้องสามารถเชื่ อมต่อโดยผ่าน SNMP Card
      กับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ทาหน้าที่เป็ นคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
      และมีซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการควบคุมการทางานเพื่อแจ้งสภาวะของ UPS , อุณหภูมิ
      และความชื้นไปยังเครื่ องคอมพิวเตอร์ ลูกข่ายได้โดยผ่าน IP address ได้
  p.                               ั        ั
      Software ที่เสนอมากับเครื่ องต้องได้รับการรับรองจากบริ ษทเจ้าของระบบปฏิบติการที่ใช้ Software
      ดังกล่าวร่ วมด้วย
  q.   ลักษณะและส่ วนประกอบของเครื่ องต้องเหมาะสมกับสภาพการใช้งานในทุกท้องที่ของประเทศไท
       ย ซึ่ ง จะมีอุณหภูมิภายในอาคารตั้งแต่ 0oC - 40oC
  r.   ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001, IEC 60950/UL 1778 และ CE
  s.              ั               ่         ั
      ต้องเป็ นเครื่ องใหม่ทนสมัย ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน อยูในสายการผลิตปั จจุบนจนถึงวันรับมอบงาน
  t.           ้
      ต้องรับประกันไม่นอยกว่า 1 ปี

13. ห้ องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ ข่าย
        ้
  13.1 ระบบพืนยกสาเร็จรู ป จานวน 1 งาน
          ั่
     คุณสมบัติทวไป
        ให้ผเู ้ สนอราคาดาเนินการจัดหาและติดตั้งระบบพื้นยกสาเร็ จรู ป (Access Floors System)
     ระบบพื้นยกสาเร็ จรู ปติดตั้งสู งจากพื้นอาคารอย่างน้อย 20 ซม. ห้องควบคุมเครื่ องคอมพิวเตอร์
     คุณสมบัติทางเทคนิค
     13.1.1 แผ่นพื้นยกสาเร็ จรู ป (Access Floor) ต้องเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดต่อแผ่นประมาณ 60 
        60 ซม. .
     13.1.2 แผ่นพื้นยกสาเร็ จรู ปต้องทาด้วยเหล็กปั๊ มขึ้นรู ปหรื อเชื่อมต่อเป็ นรู ปหล่อ
        ภายในอัดแน่นเต็มด้วยสารซี เมนต์ (Lightweight Cement) เพื่อป้ องกันการติดไฟ
        โดยมีแผ่นเหล็กปิ ด                                 ้
                                                 หุ มทั้งสองด้าน
        แผ่นเหล็กดังกล่าวจะต้องชุบสารป้ องกันการสึ กกร่ อนและสารที่อดแน่นภายในต้องไม่ร่วงเป็
                                            ั
       นผงในกรณี ที่ตดแผ่นพื้นเพื่อทาการติดตั้ง
              ั                                 ่
                                แผ่นพื้นยกสาเร็ จรู ปต้องวางอยูบนขาตั้ง
       (Pedestal)              และคานรับพื้น              (Stringer)
       โดยระบบยึดคานเป็ นแบบใช้สกรู ในการยึดคานหรื อขาตั้ง         ขาตั้ง   (Pedestal)
       ของพื้นยกจะต้องเป็ นเหล็ก ยึดติดกับคานรับพื้น (Stringer) อย่างแข็งแรง
  13.1.3  ผิวปิ ดของแผ่นพื้นยกสาเร็ จรู ปด้านบนเป็ นชนิด High Pressure Laminate (HPL)
  13.1.4                              ้
       การรับน้ าหนัก Concentrated Load ต้องสามารถรับได้ไม่นอยกว่า 1,000. ปอนด์
  13.1.5  จะต้องจัดหาอุปกรณ์ Panel Lifter สาหรับใช้ยกพื้นสาเร็ จรู ปอย่างน้อย 1 ชุด
  13.1.6  ทาความสะอาดพื้นและผนังห้อง ที่บริ เวณพื้นและผนังใต้พ้ืนยก ภายในห้องทั้งหมด
  13.1.7  ทางลาดหรื อขั้นบันได จานวน 1
                                    ั
       ชุดของระบบพื้นยกสาเร็ จรู ปต้องจัดทาด้วยโครงเหล็กทาสี กนสนิม
                 ั
       พร้อมติดตั้งแผ่นไม้อดและแผ่นยางกันลื่นบริ เวณผิวหน้าทางลาด
                ั
13.2 ระบบควบคุมการเข้ าออกประตูอตโนมัติ (Access Control System) จานวน 1 ระบบ
        ั่
  คุณสมบัติทวไป
                       ั
      ระบบควบคุมการเข้าออกประตูอตโนมัติ (ACCESS CONTROL SYSTEM) ชนิด
      ั
  แบบใช้บตร Proximity จานวน 1 ระบบ ติดตั้งในตาแหน่งประตูห้องคอมพิวเตอร์
  โดยระบบสามารถทางานเป็ นอิสระ (STAND ALONE) มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
                                         ้
  1) ระบบจะต้องสามารถจัดลาดับความสาคัญหรื อช่วงเวลาในการเข้าออกพื้นที่ของผูใช้แต่ละคนได้
  2) ระบบจะต้องและสามารถทางานเป็ นอิสระ (STAND ALONE)
    และเก็บข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อระบบการต่อเชื่อมขัดข้อง
  3) ประกอบด้วย อุปกรณ์ต่างๆ ที่จาเป็ นอย่างน้อย ดังนี้
    - เครื่ องอ่านบัตร (CARD READER)
    - กลอนประตูไฟฟ้ า (ELECTRIC DOOR LOCK)
    - PROXIMITY CARD
  คุณสมบัติทางเทคนิค
  13.2.1 เครื่ องอ่านบัตร (CARD READER)
  13.2.2 ระบบหัวอ่านแบบ Proximity
                   ั
  13.2.3 สามารถกาหนดการใช้บตรได้ 2 วิธี คือ รับบัตรไร้สัมผัสอย่างเดียว และ รับบัตร +
      กดรหัสผ่าน4 หลัก
  13.2.4 สามารถทาการประมวลผลรายงานบุคคลที่เข้า /ออก
  13.2.5 ELECTRIC DOOR LOCK
  13.2.6 ระบบไฟฟ้ ากระแสตรงขนาด 12 VDC หรื อ 24 VDC ตามมาตรฐานผูผลิต   ้
  13.2.7 กลอนประตูเป็ นชนิดทางานด้วยไฟฟ้ า ปกติจะล็อคตลอดเวลา
      จะปลดล็อคก็ต่อเมื่อไดรับคาสั่งจากหัวอ่านในกรณี เปิ ดเข้า
      หรื อโดยกดปุ่ มเปิ ดประตูจากด้านใน กรณี เมื่อกระแสไฟฟ้ าขัดข้อง
        ้ ่
      ผูที่อยูภายในห้องสามารถเปิ ดประตูออกมาข้างนอกได้
  13.2.8 PROXIMITY CARD
  13.2.9 บัตร PROXIMITY ต้องเป็ นบัตรที่มีความคงทนต่อสภาพการใช้งาน
      โดยบัตรแต่ละใบจะมีหมายเลขประจาบัตรที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
                      ้
  13.2.10 บัตร PROXIMITY จานวนไม่นอยกว่า 10 ใบ
13.3    ระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ วน จานวน 2 เครื่อง
  คุณสมบัติทวไปั่
      เป็ นเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วน(Split Type Air Conditioning System)
  ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air–Cooled Split System) โดยทางานสลับกัน 24 ชัวโมง   ่
  คุณสมบัติทางเทคนิค
  13.3.1 เป็ นเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วนชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air–Cooled Split
      System)     ประกอบด้วยCondensing    Unit   และ    Fan     Coil Unit
                       ้
      ประกอบเรี ยบร้อยมาจากโรงงานผูผลิตเดียวกัน
               ั
  13.3.2 เป็ นของใหม่ที่ยงไม่เคยถูกใช้งานมาก่อนมีโรงงานผลิตและประกอบที่มีคุณภาพสามารถตรว
      จสอบได้
  13.3.3 สามารถทาความเย็นรวม(Matching                ้
                          Capacity)ได้ไม่นอยกว่า     25,000   Btu/hr
          ้
      ซึ่งผูผลิตแนะนาไว้ในแคตตาล็อกที่ Condition ดังนี้
   -   Ambient Temperature 95 ๐ FDB
   -   Air Entering Coil 80๐ FDB/67๐ FWB ใช้กบสารทาความเย็น R-22 ระบบไฟฟ้ า 220/1/50Hz
                           ั
  13.3.4 Condensing Unit ประกอบด้วย
    1. Casing ทาด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หรื อแผ่นเหล็กกล้า
                 ้        ั
      หรื อตามมาตรฐานผูผลิตผ่านการพ่นสี กนสนิม อบและพ่นสี ชนิดที่ใช้ภายนอก
      ซึ่ งทนทานต่อสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารตัวโครงต้องมันคงแข็งแรงไม่สั่นสะเทือนหรื อเ
                                   ่
      กิดเสี ยงดัง ขณะใช้งาน
    2. Compressor เป็ นแบบโรตารี่ หรื อสกอร์ ลที่มอเตอร์ มีอุปกรณ์ป้องกันเมื่อ
      เกิดความร้อนสู งเกินเกณฑ์ และมีอุปกรณ์รองรับการสันสะเทือน
                                 ่
    3. Condensing Coil ทาด้วยท่อทองแดงมีครี บระบายความร้อนทาด้วยอลูมิเนียม
      หรื อทองแดงอัดติดกับท่อทองแดงด้วยวิธีกลมีจานวนครี บตามระบุไว้ในแคตตาล็อกผ่านการ
      ทดสอบรอยรั่วและการขจัดความชื้นจากโรงงานผูผลิต  ้
     4. พัดลม เป็ นแบบ Propeller ได้รับการปรับถ่วงสมดุลมาเรี ยบร้อย ขับเคลื่อนโดยตรง
      ด้วยมอเตอร์ชนิด Weather Proof ระบายลมร้อนออกทางด้านข้าง มีอุปกรณ์
      ป้ องกันเมื่อเกิดความร้อนสู งเกินกาหนดพร้อมระบบรองลื่นแบบตลับลูกปื นหรื อแบบปลอก
                                  ั          ้
      ที่มีการหล่อลื่นอย่างระยะยาวและมีตะแกรงป้ องกันอุบติเหตุ หรื อตามมาตรฐานผูผลิต
     5. อุปกรณ์อื่น ๆ
      - Magnetic Contactor
      - Potential Relay and Starting Capacitor
      - Capacitor for Compressor and Condenser Fan
      - Service Valve
      - Filter Drier
13.3.5 Fan Coil Unit ประกอบด้วย
                                           ้
     1. Casing ทาด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หรื อแผ่นเหล็กกล้า หรื อ ตามมาตรฐานผูผลิต
               ั
     2. ผ่านการพ่นสี กนสนิม,อบ และพ่นสี เรี ยบร้อยสวยงามภายในตัวเครื่ อง
                ้ ้
      และถาดรองน้ าทิงกรุ ดวยฉนวน
      ที่มีความหนาแน่นและหนาเพียงพอที่สามารถป้ องกันมิให้เกิด Condensation
      ถ้าความหนาของฉนวนไม่เพียงพอจะต้องติดตั้งเพิ่มให้ใหม่
     3. Evaporator Coil
      ทาด้วยท่อทองแดงมีครี บระบายความเย็นทาด้วยอลูมิเนียมอัดติดแน่นกับท่อทองแดงด้วยวิธี
      กล มีจานวนครี บตามที่ระบุไว้ในแคตตาล็อก
                                ้
      ผ่านการทดสอบรั่วและขจัดความชื้นจากโรงงานผูผลิต หรื อ ตามมาตรฐานผูผลิต ้
     4. พัดลม เป็ นแบบ Centrifugal ได้รับการปรับถ่วงสมดุลทางด้าน Statically และ Dynamically
      Balanced มาเรี ยบร้อยจากโรงงานผูผลิต้
     5. อุปกรณ์อื่น
      - Capillary Tube หรื อ Expansion Valve ให้ติดตั้งที่ Fan Coil Unit
                         ้
         ที่ประกอบสาเร็ จมาจากโรงงานผูผลิต
      - Filter ชนิดถอดล้างทาความสะอาดได้
      - Room Thermostat และ Fan Speed Switch แบบ Remote Control
                              ่
         ชนิดมีสายหรื อไม่มีสายประกอบสาเร็ จอยูบนชุดเดียวกัน
         และเป็ นชนิด/รุ่ นและยีหอเดียวกับเครื่ องปรับอากาศ
                     ่ ้
13.4                 ้
      ตู้ Rack มาตรฐาน 19 นิว ขนาด 42U พร้ อมพัดลมระบายอากาศ ชั้นวางจอมอนิเตอร์
  และชั้นวางคีย์บอร์ ด 2ชุ ด
13.5    งานการเดินสายสาหรับระบบเครือข่ าย 1 งาน
13.5.1 ผูเ้ สนอราคาต้องการทาการเดินสายระบบเครื อข่ายภายในสถานที่ติดตั้งในห้องควบคุมเครื่ องให้ระ
    บบทั้งหมดสามารถใช้งานได้เป็ นอย่างดี
13.5.2 ทาการเดินสายระบบเครื อข่ายภายนอกห้องควบคุมเครื่ องเพื่อไปยังเครื่ องลูกข่าย 6 จุด
                          ่
13.5.3 ทาการเชื่อมต่อระบบเครื อข่ายแบบไร้สายที่มีอยูให้เข้ากับระบบที่ติดตั้งใหม่ให้ใช้งานร่ วมกันได้เป็
    นอย่างดี

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:22
posted:1/6/2012
language:Thai
pages:65